MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N. 13. Numéro tél. gratuit : SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 13 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE MAANDAG 16 JANUARI 2006 LUNDI 16 JANVIER 2006 INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Justitie 6 DECEMBER Wet tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie, bl SOMMAIRE Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Justice 6 DECEMBRE Loi portant réforme de l accès des avocats à la Cour de cassation, p Federale Overheidsdienst Financiën 8 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 275 2, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bl Service public fédéral Finances 8 JANVIER Arrêté royal pris en exécution de l article 275 2, 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 23 DECEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006, bl DECEMBER Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat. Erratum, bl Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 28 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van het Gemeenschapsonderwijs naar de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen, bl NOVEMBER Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma voor het begrotingsjaar 2005, bl DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie begrotingsjaar 2005, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 23 DECEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 mars 2005 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2006, p DECEMBRE Arrêté royal portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre La Poste et l Etat. Erratum, p Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 28 OCTOBRE Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des biens immeubles qui sont transférés de l Enseignement communautaire à l Institut supérieur autonome «Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen», p NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l allocation de base 01.01, programme pour l année budgétaire 2005, p DECEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 24.60, allocation de base 00.17, année budgétaire 2005, p bladzijden/pages

2 2458 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 23 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, bl DECEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d une autorisation urbanistique, p Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Aanwijzing, bl Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid 22 DECEMBER Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, bl Service public fédéral Intérieur Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Désignation, p Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Juridictions du travail. Démission, p Juridictions du travail. Démission, p Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Service public fédéral de Programmation politique scientifique 22 DECEMBRE Arrêté royal fixant la composition du Conseil scientifique de l Institut royal du Patrimoine artistique, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg, bl Gouvernements de Communauté et de Région Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 22 DECEMBER Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Adviesraad voor alternerende opleiding, bl DECEMBER Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie tot erkenning van de invoegbedrijven, bl Tewerkstelling, bl Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 DECEMBER Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gemachtigd ordonnateur, de aangestelde gewone rekenplichtige en van de plaatsvervangende gewone rekenplichtige van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid, bl Région wallonne Ministère de la Région wallonne 22 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon désignant le président du Conseil consultatif de la formation en alternance, p DECEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant nomination du président et des membres de la Commission d agrément en matière d entreprises d insertion, p Emploi, p Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 1 er DECEMBRE Arrêté ministériel portant désignation de l ordonnateur délégué, du comptable ordinaire titulaire et du comptable ordinaire suppléant du Fonds pour le financement de la politique de l eau, p Officiële berichten Avis officiels SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Wervingen. Uitslagen, bl Federale Overheidsdienst Financiën Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. Tarieven voor het aanslagjaar 2007, bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Recrutements. Résultats, p Service public fédéral Finances Avis relatif à la déduction fiscale pour capital à risque. Taux pour l exercice d imposition 2007, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2459 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen, bl Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Arbeidsgerechten. Vacante betrekking van opsteller (m/v) bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi, bl Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel, bl Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Mobilité et Sécurité routière. Examens en langues française, néerlandaise et allemande pour les brevets d aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées, p Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Juridictions du travail. Place vacante de rédacteur (h/f) au greffe du tribunal du travail de Charleroi, p Juridictions du travail. Avis aux organisations représentatives. Place vacante d un juge social effectif au titre de travailleur ouvrier au tribunal du travail de Bruxelles, p Juridictions du travail. Avis aux organisations représentatives. Place vacante d un juge social effectif au titre d employeur au tribunal du travail de Tongres, p Gouvernements de Communauté et de Région Région wallonne Ministère de la Région wallonne Office wallon de la Formation professionnelle et de l Emploi. Règlement d ordre intérieur de la Chambre de recours, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 2499 à 2524.

4 2460 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N [C 2005/09995] 6 DECEMBER Wet tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE F [C 2005/09995] 6 DECEMBRE Loi portant réforme de l accès des avocats à la Cour de cassation (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Art. 2. In artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in het eerste lid worden de woorden «, door het hof in algemene vergadering vastgesteld voor ieder van de te begeven plaatsen; de uitgifte van de beslissing wordt door het hof aan de minister van Justitie gezonden» vervangen door de woorden «voorgesteld door de commissie bedoeld bij artikel 478bis». 2 het tweede lid wordt vervangen als volgt : «De kandidaten moeten ten minste tien jaar bij de balie ingeschreven staan en geslaagd zijn in het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie». Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 478bis ingevoegd, luidende : «Art. 478bis. 1. Er wordt een adviescommissie opgericht voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, in deze titel «de commissie» genoemd. 2. De commissie wordt samengesteld als volgt : 1 een advocaat, aangewezen door de «Ordre des barreaux francophones et germanophone»; 2 een advocaat, aangewezen door de Orde van Vlaamse balies; 3 een magistraat van de zetel van het Hof van Cassatie, aangewezen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie; 4 een magistraat van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie; 5 twee advocaten, ingeschreven bij de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, aangewezen door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie; 6 een houder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Franse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad; 7 een houder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning legt de nadere regels vast voor de toepassing van deze paragraaf. 3. De commissie telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l article 77 de la Constitution. Art. 2. Al article 478 du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1 dans l alinéa 1 er les mots «, arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice» sont remplacés par les mots «proposée par la commission visée à l article 478bis». 2 l alinéa 2 est remplacé par l alinéa suivant : «Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l examen organisé par l Ordre des avocats à la Cour de cassation». Art. 3. Un article 478bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «Art. 478bis. 1 er. Il est institué une commission d avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre «la commission». 2. La commission est composée comme suit : 1 un avocat désigné par l Ordre des barreaux francophones et germanophone; 2 un avocat désigné par l «Orde van Vlaamse balies»; 3 un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation; 4 un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation; 5 deux avocats inscrits à l Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l Ordre des avocats à la Cour de cassation; 6 un chargé de cours ou un professeur d université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 7 un chargé de cours ou un professeur d université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités d application du présent paragraphe. 3. La commission comporte autant de membres d expression française que d expression néerlandaise.

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2461 Voor elk gewoon lid wordt er een plaatsvervangend lid aangewezen. Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar en is hernieuwbaar. 4. De commissie wijst in haar midden en voor een periode van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter aan, die de voorzitter in voorkomend geval vervangt, evenals een secretaris, met respect voor een Nederlandstalige en een Franstalige alternatie. Ze stelt haar huishoudelijk reglement op. 5. De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaat bij het Hof van Cassatie. 6. Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de commissie aanwezig zijn. Indien een gewoon lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij drievierde meerderheid van stemmen genomen. 7. Het is de leden van de commissie verboden om een advies te uiten tijdens een beraadslaging waarbij zij persoonlijk of rechtstreeks belang hebben, of : 1 indien ze een advies moeten uitbrengen over een kandidaat waarmee ze een familiale of verwantschapsband hebben; 2 indien een lid de hoedanigheid heeft of had van werkgever, stagemeester of medewerker van een kandidaat of indien hij op deze beroepsmatig gezag uitoefent of heeft uitgeoefend. 8. De Koning bepaalt de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de commissie.». Art. 4. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 478ter ingevoegd, luidende : «Art. 478ter. 1. Uiterlijk dertig dagen nadat een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie vrijkomt, informeert de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie de minister van Justitie, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie hiervan. 2. Binnen 30 dagen na deze mededeling maakt de minister van Justitie deze vacature bekend in het Belgisch Staatsblad. 3. De kandidaturen worden aan de minister van Justitie gericht binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Na advies van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden de vorm van de kandidaatstelling, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging door de Koning vastgelegd. 4. Na het verstrijken van de termijn bedoeld bij de vorige paragraaf, zendt de minister van Justitie de kandidaturen door naar de commissie. 5. De commissie beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de verzending van de kandidaturen door de minister van Justitie om een lijst van drie kandidaten per openstaande plaats voor te stellen. Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de minister van Justitie vanaf de zestigste dag tot de vijfenzeventigste dag na de verzending van de kandidaturen, de commissie bij ter post aangetekende brief aanmanen een voorstel te doen. De commissie beschikt over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om vooralsnog een voorstel te doen. Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn of binnen de ingevolge aanmaning verlengde termijn, dan brengt de minister van Justitie dit binnen vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.» Art. 5. De artikelen 2 en 4 zijn van toepassing op de benoemingsprocedures voor de vacatures die aan de minister van Justitie worden meegedeeld na de inwerkingtreding van die bepalingen. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant. Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans et est renouvelable. 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone. Elle établit son règlement d ordre intérieur. 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d avocat à la Cour de cassation. 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d absence ou d empêchement d un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix. 7. Il est interdit aux membres de la commission d émettre un avis lors d une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou : 1 s ils ont àémettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d alliance; 2 si un membre a ou a eu la qualité d employeur, de maître de stage ou de collaborateur d un candidat ou s il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.» Art. 4. Un article 478ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «Art. 478ter. 1 er. Au plus tard trente jours après qu un poste d avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge. 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge. La forme de l acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l Ordre des avocats à la Cour de cassation. 4. A la fin dudélai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission. 5. La commission dispose d un délai de soixante jours à compter de l envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant. Si aucune proposition n est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu au septante-cinquième jour de l envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l envoi de l injonction pour faire une proposition. Si aucune proposition n est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé àla suite de l injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.» Art. 5. Les articles 2 et 4 s appliquent aux procédures de nomination pour les fonctions vacantes communiquées au ministre de la Justice après l entrée en vigueur de ces dispositions.

6 2462 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 6. De Koning legt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum vast van de inwerkingtreding van de artikelen 2, 4 en 5 van deze wet, ten laatste twaalf maanden na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 6 december ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Art. 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d entrée en vigueur des articles 2, 4 et 5 de la présente loi au plus tard douze mois après que la loi aura été publiée au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné àbruxelles, le 6 décembre ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Nota (1) Parlementaire verwijzingen. Senaat Stukken : /2004 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Coveliers. Nr. 2 : Verslag. Nrs 3 en 4 : Amendementen /2005 : Nrs 5 tot 7 : Amendementen. Nr. 8 : Aanvullend verslag. Nr. 9 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 10 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Handelingen van de Senaat : 3 maart Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc / (2004/2005) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Verslag. 003 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 24 november * Note (1) Références parlementaires. Sénat Documents : /2004 : N 1 : Proposition de loi de M. Coveliers. N 2 : Rapport. N os 3 et 4 : Amendements /2005 : N os 5 à 7 : Amendements. N 8 : Rapport complémentaire. N 9 : Texte adopté par la commission. N 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 3 mars Chambre des représentants. Documents : Doc / (2004/2005) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royal. Compte rendu intégral : 24 novembre FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2005/03847] 8 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 275 2, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing Sire, VERSLAG AAN DE KONING Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening aan Zijne Majesteit voor te leggen heeft tot doel de regels en modaliteiten vast te stellen volgens dewelke het bewijs wordt geleverd dat de bezoldigingen van bepaalde zeelieden terecht voor de toepassing van de in artikel 275 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde steunmaatregel in aanmerking zijn genomen. Met artikel 4 van de Wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 1999, tweede editie) heeft België op het vlak van de bedrijfsvoorheffing een regeling ingevoerd waarbij aan werkgevers die behoren tot de koopvaardij- en de baggersector wordt toegestaan om de bedrijfsvoorheffing die zij inhouden op de aan bepaalde werknemers betaalde belastbare bezoldigingen, niet in de Schatkist te storten. Inzonderheid gaat het om de bezoldigingen van werknemers die zijn tewerkgesteld aan boord van in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerde schepen waarvoor een zeebrief wordt voorgelegd. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2005/03847] 8 JANVIER Arrêté royal pris en exécution de l article 275 2, 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel Sire, RAPPORT AU ROI Le projet d arrêté royal que nous avons l honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des marins concernés sont à juste titre prises en considération pour l application de la mesure de soutien visée à l article du Code des impôts sur les revenus Par l article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les rémunérationsimposables payées à certains travailleurs. Il s agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2463 Het koninklijk besluit van 5 december 2000 tot uitvoering van artikel 4, derde lid en artikel 12, tweede lid van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (Belgisch Staatsblad van 16 december 2000), geeft niet alleen uitvoering aan de genoemde bepaling maar regelt eveneens de inwerkingtreding ervan. Artikel 3 van het genoemde koninklijk besluit maakt de maatregel van toepassing op de bezoldigingen die zijn betaald of toegekend vanaf 1 januari Een tweede koninklijk besluit van 5 december 2000 tot uitvoering van artikel 4, vierde lid van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 16 december 2000), breidt de maatregel inzake bedrijfsvoorheffing uit tot de werkgevers die behoren tot de sleepvaartsector. Dat tweede koninklijk besluit is eveneens van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 januari De tekst van de genoemde wet is op 24 januari 2000 door bemiddeling van de Heer Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, aangemeld bij de Europese Commissie. De teksten van beide, hiervoor bedoelde koninklijke besluiten zijn op 5 april 2000 door bemiddeling van de Heer Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, aangemeld bij de Europese Commissie. De aanmelding moet de Europese Commissie toelaten de maatregelen te toetsen aan de communautaire richtsnoeren van 5 juli 1997 betreffende de overheidssteun voor het zeevervoer (nr. 97/C 205/05, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 205 van 5 juli 1997, blz. 5 en volgende) en aan het verdrag betreffende de Europese Unie. Inzonderheid moeten de door België voorgelegde teksten worden getoetst aan : het punt 3.2 van de genoemde richtsnoer dat handelt over de steunmaatregelen die door de Europese Commissie worden toegelaten teneinde het concurrentievermogen van de betrokken ondernemingen te verbeteren; artikel 87, derde lid, c, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat bepaalt welke steunmaatregelen die verband houden met de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid, verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Op 27 juli 2000 beslist de Europese Commissie terzake het volgende : de door België voorgelegde maatregel is voor de drie beoogde sectoren, in overeenstemming met het punt 3.2 van de genoemde richtsnoeren; de maatregel is eveneens in overeenstemming met artikel 87, lid 3, onder c, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De Europese Commissie keurt de maatregel goed zonder enige beperking in de tijd. Het aanmeldingsdossier is bij de Europese Commissie gekend onder het nummer N 142/2000. Op 17 januari 2004 publiceert de Europese Commissie nieuwe communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer (nr. C 2004/43, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, nr. C 13 van 17 januari 2004, blz. 3 en volgende verder de nieuwe richtsnoeren ) ter vervanging van de communautaire richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer van 5 juli 1997 (verder de oude richtsnoeren ). Die richtsnoeren worden nog aangevuld met een standpunt van de Europese Commissie inzake een in de tijd beperkte toepassing van steunmaatregelen (brief van de Europese Commissie van 2 februari 2005 met als referte TREN A4/OC/il D(2005) ). Met die brief licht de Europese Commissie de Belgische autoriteiten ervan in dat zij steunmaatregelen voortaan nog slechts zal goedkeuren wanneer die gedurende niet meer dan tien jaar worden toegepast. De toepassingstermijn van de steunmaatregelen kan nog slechts worden verlengd na een nieuwe aanmelding ervan bij de Europese Commissie vóór het verstrijken van het tiende jaar. De Belgische autoriteiten moeten zich ertoe verbinden dat zij die termijn van tien jaar zullen respecteren. Die verbintenis wordt opgenomen in de nota die aan de Europese Commissie wordt toegestuurd naar aanleiding van de aanmelding van de ingevolge de nieuwe richtsnoeren gewijzigde teksten. De nieuwe richtsnoeren stellen verder nieuwe criteria vast op grond waarvan staatssteun voor het zeevervoer voortaan overeenkomstig de communautaire voorschriften zal worden goedgekeurd. De terzake vigerende internrechterlijke bepalingen moeten bijgevolg aan die nieuwe voorwaarden en criteria worden aangepast. L arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l article 4, alinéa 3etdel article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge du 16 décembre 2000) n exécute pas seulement la disposition précitée mais en règle également l entrée en vigueur. L article 3 de l arrêté royal précité rend la mesure applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1 er janvier Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de l article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000) élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage. Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1 er janvier Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission européenne le 24 janvier 2000 par l intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique auprès de l Union européenne. Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par l intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique auprès de l Union européenne. La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5 juillet 1997 sur les aides d Etat au transport maritime (n 97/ C 205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l Union européenne. Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être conformes : au point 3.2 de l orientation précitée qui traite des mesures de soutien autorisées par la Commission européenne afin d améliorer la capacité de concurrence des entreprises concernées; à l article 87, alinéa 3, c, du Traité de l Union européenne qui précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement de certaines formes d activités économiques qui sont compatibles avec le marché commun. Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l objet ce qui suit : la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations précitées; la mesure est également en conformité avec l article 87, alinéa 3, c, du Traité de l Union européenne. La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le temps. Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est connu sous le numéro N 142/2000. Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles orientations communautaires sur les aides d Etat au transport maritime (n C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l Union européenne, n C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes, ci-après dénommées les nouvelles orientations ) en remplacement des orientations communautaires sur les aides d Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (ci-après dénommées les anciennes orientations ). Ces orientations sont encore complétées par une position de la Commission européenne quant à une application limitée dans le temps des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2 février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) ). De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités belges de ce qu elle n approuvera dorénavant que les mesures de soutien ayant une durée maximale d application de 10 ans. Le délai d application des mesures de soutien ne peut être prolongé qu après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne avant l expiration de la dixième année. Les autorités belges doivent s engager à respecter ce délai de 10 ans. Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission européenne à l occasion de la communication des textes modifiés suivant les nouvelles orientations. En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur base du fait que l aide d Etat au transport maritime sera dorénavant approuvée conformément aux dispositions communautaires. Les dispositions de droit interne en vigueur sur l objet doivent être par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en fonction des nouveaux critères.

8 2464 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Eerder dan de bestaande wettelijke bepaling aan te passen aan de nieuwe richtsnoeren wordt ervoor geopteerd de oude regeling op te heffen en volledig te vervangen door een nieuwe tekst. Die werkwijze verhoogt niet alleen de leesbaarheid van de wettekst maar laat eveneens toe dat de nieuwe regeling als één pakket wordt voorgesteld zonder dat een verwijzing naar vroegere wetgeving noodzakelijk is. Net zoals dat voor de oude richtsnoeren het geval was zijn de nieuwe richtsnoeren van toepassing op steunmaatregelen die voor het zeevervoer worden getroffen. Steunmaatregelen aan de scheepsbouwsector vallen niet onder de toepassing van de nieuwe richtsnoeren (zie punt 2.1., tweede lid van die richtsnoeren). In vergelijking met de oude richtsnoeren bevatten de nieuwe richtsnoeren ook meer concrete verwijzingen naar bepaalde deelsectoren van het zeevervoer waarvoor zij inzonderheid toepassing vinden. In dat verband bepalen de nieuwe richtsnoeren in het punt 3.2 met betrekking tot de steunmaatregelen inzake arbeidskosten duidelijk dat zij onder bepaalde voorwaarden eveneens gelden voor het zeevervoersgedeelte van sleep- en baggerwerkzaamheden. De regels voor de toepassing van die steunmaatregelen worden opgenomen in een nieuw artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS L option a été prise d abroger l ancienne réglementation et de la remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d adapter la disposition légale actuelle aux nouvelles orientations. Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un ensemble sans qu il ne soit nécessaire de faire référence à la législation antérieure. Tout comme c était le cas pour les anciennes orientations, les nouvelles orientations s appliquent aux mesures de soutien dans le secteur du transport maritime. Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent pas sous le champ d application des nouvelles orientations (voir point 2.1., alinéa 2 de ces orientations). Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du transport maritime pour lesquels elles trouvent à s appliquer en particulier. Dans cet ordre d idées, les nouvelles orientations précisent au point 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux qu elles sont également applicables sous certaines conditions à la partie du transport maritime des activités de remorquage et de dragage. Les règles pour l application des mesures de soutien sont reprises dans un nouvel article du Code des impôts sur les revenus J ai l honneur d être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 8 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 275 2, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 250, 275 2, 300, 1, en 312; Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer; Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op artikel 90, 1, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 december 2000; Gelet op het advies van de Europese Commissie; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2005; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 mei 2005; Overwegende dat : de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer, een door de Europese Commissie toegelaten steunmaatregel bevat ten voordele van de erin bedoelde sectoren; dit besluit niet kon worden uitgevaardigd zonder voorafgaand het akkoord van de Europese Commissie te hebben verkregen; Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat : dit besluit de uitvoering betreft van artikel 275 2, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals dat door artikel 2 van de genoemde wet is ingevoegd; de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer, de lidstaten die momenteel steunregelingen kennen die onder de toepassing van de genoemde richtsnoeren vallen, ertoe verplicht die steunregelingen zodanig aan te passen dat die uiterlijk op 30 juni 2005 aan de genoemde richtsnoeren voldoen; de werkgevers uit de betrokken sectoren onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de gewijzigde criteria en voorwaarden voor de toepassing van de steunmaatregel; 8 JANVIER Arrêté royal pris en exécution de l article 275 2, 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 275 2, 300, 1 er, et 312; Vu la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l Union européenne sur les aides d Etat au transport maritime; Vu l AR/CIR 92, notamment l article 90, 1 er, alinéa 4,inséré par l arrêté royal du 5 décembre 2000; Vu l avis de la Commission européenne; Vu l avis de l Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005; Vu l accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005; Considérant que : - la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l Union européenne sur les aides d Etat au transport maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission européenne en faveur des secteurs y visés; -leprésent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu l accord préalable de la Commission européenne; Vu l urgence motivée par le fait que : -leprésent arrêté a trait à l exécution de l article 275 2, 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu il est inséré par l article 2 de la loi précitée; - les orientations communautaires n C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l Union européenne sur les aides d Etat au transport maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des mesures de soutien qui tombent sous le champ d application des orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu elles satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005; - les critères et les conditions qui ont été modifiés pour l application de la mesure de soutien doivent être portés à la connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs délais;

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2465 Gelet op het advies nr /2/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Vu l avis n /2/V du Conseil d Etat, donné le2août 2005, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,2, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 90, 1, vierde lid, KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 december 2000, worden de woorden artikel 4 van de Wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen vervangen door de woorden artikel 275 2, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden artikel 4 van de genoemde wet vervangen door de woorden artikel 275 2, 2, van hetzelfde Wetboek en worden de woorden artikel 4 vervangen door de woorden artikel 275 2, 2. Art. 2. Voor de toepassing van artikel 275 2, 5 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, moeten de in 1 van hetzelfde artikel bedoelde werkgevers, de volgende documenten ter beschikking houden van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit : 1. wat de in België geregistreerde schepen betreft : een afschrift van de zeebrief die voor elk van de betrokken schepen is uitgereikt; een nominatieve lijst per schip met de vermelding van : 1 de volledige identiteit van de werkgever met vermelding van het nationaal nummer of het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvoorheffing; 2 voor elke in 2 van hetzelfde artikel vermelde werknemer : a) de volledige identiteit, met inbegrip van het volledige adres van zijn woonplaats alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer; b) de functie aan boord van het schip of een omschrijving van de aan boord verrichte werkzaamheden; c) in voorkomend geval, de data van aan- en afmonstering; d) het bedrag van de betaalde bruto belastbare bezoldigingen; e) het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing; 3 wat de baggersector betreft, alle dienstige informatie waaruit blijkt dat de betrokken werknemer gedurende de periode waarop de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft, was tewerkgesteld op een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerd zeewaardig baggerschip met eigen voortstuwing dat ingericht is voor het vervoer van lading over zee en dat ten minste gedurende 50 pct. van de bedrijfstijd in dezelfde periode, werkzaamheden op zee heeft verricht; 4 wat de sleepvaartsector betreft, alle dienstige informatie waaruit blijkt dat de betrokken werknemer gedurende de periode waarop de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft, was tewerkgesteld op een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeewaardige sleepboot die ten minste gedurende 50 pct. van de bedrijfstijd in dezelfde periode, werkzaamheden op zee heeft verricht; 5 het totaal bedrag van de bezoldigingen en van de ingehouden bedrijfsvoorheffing; 2. wat de in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde schepen betreft : een afschrift van de zeebrief die voor elk van de betrokken schepen is uitgereikt of een document vergelijkbaar met die zeebrief, waaruit onomstotelijk blijkt dat het betreffende schip in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is geregistreerd; een nominatieve lijst per schip met daarop dezelfde gegevens als vermeld onder punt 1, tweede streepje. Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 90, 1 er, alinéa 4,del AR/CIR 92, inséré par l arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots l article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses sont remplacés par les mots l article 275 2, 1 er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots l article 4 de la loi précitée sont remplacés par les mots l article 275 2, 2, du même Code et les mots l article 4 sont remplacés par les mots l article 275 2, 2. Art. 2. Pour l application de l article 2752, 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les employeurs visés au 1 er du même article doivent tenir à la disposition de l Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus les documents suivants : 1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique : une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés; une liste nominative par navire avec la mention de : 1 l identité complète de l employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel; 2 pour chaque travailleur mentionné au 2 du même article : a) l identité complète, y compris l adresse complète de son lieu de résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national; b) la fonction à bord du navire ou une description des activités exercées à bord; c) le cas échéant, les dates d engagement et de renvoi; d) le montant des rémunérations brutes imposables payées; e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel; 3 en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile d où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l Espace économique européen, qui est conçue pour le transport d un chargement par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer; 4 en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information utile d où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l Espace économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer; 5 le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu; 2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat membre de l Espace économique européen : une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, d où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est immatriculé dans un Etat membre de l Espace économique européen; une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles visées au point 1, deuxième tiret.

10 2466 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 juli Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 januari ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1 er juillet Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 8 janvier ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli Wet van 20 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 10 augustus Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september * Note (1) Références au Moniteur Belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet Loi du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août Arrêté royal du 27 août 1993 d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2006/14002] 23 DECEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143; Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002, houdende goedkeuring van het derde beheerscontract van De Post; Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar Gelet op het voorstel van de beheersorganen van De Post; Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en consumentenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In het koninklijk besluit van 10 mei 2005, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006, worden de artikelen 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 1septies en 1octies ingevoegd, luidende: «Art. 1bis. Er worden twee speciale postzegels uitgegeven met als thema «Persvrijheid, hoeksteen van de democratie». De frankeerwaarden van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen. Art. 1ter. Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema «La Vallonia lancia il Giro». De frankeerwaarden van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen. Art. 1quater. Er worden vijf speciale postzegels uitgegeven met als thema «De Memorial Van Damme». De frankeerwaarden van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen. Art. 1quinquies. Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met het logo van Belgica De frankeerwaarden van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, niet prioritaire zending voor het binnenland bedragen. SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2006/14002] 23 DECEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 mars 2005 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2006 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l article 143; Vu l arrêté royal du 4 septembre 2002, portant approbation du troisième contrat de gestion de La Poste; Vu l arrêté royal du 10 mars 2005 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2006; Vu la proposition des organes de gestion de La Poste; Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Les articles 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 1septies et 1octies rédigés comme suit, sont insérés dans l arrêté royal du 10 mars 2005, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2006 : «Art. 1bis. Ilestémis deux timbres-poste spéciaux ayant comme thème «Liberté de la presse, pierre angulaire de la démocratie». La valeur d affranchissement des timbres correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur. Art. 1ter. Ilestémis un timbre-poste spécial ayant comme thème «La Vallonia lancia il Giro». La valeur d affranchissement du timbre correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur. Art. 1quater. Ilestémis cinq timbres-poste spéciaux ayant comme thème «Le Mémorial Van Damme». La valeur d affranchissement des timbres correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur. Art. 1quinquies. Ilestémis un timbre-poste spécial avec le logo de Belgica La valeur d affranchissement du timbre correspondra au tarif d un envoi non prioritaire normalisé en service intérieur.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2467 Art. 1sexies. Er worden twee speciale postzegels uitgegeven met als thema «De Hanse». De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt: een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa); een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld). Art. 1septies. Er worden twee speciale postzegels uitgegeven gemeenschappelijk met Denemarken. De frankeerwaarden van deze zegels zijn vastgesteld als volgt: een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, niet prioritaire zending voor het binnenland; een zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa). Art. 1octies. Er wordt een blaadje «Belgica 2006», ter waarde van S 5, met een speciale postzegels over de belangrijkste verzamelthema s van de jeugd uitgegeven. De netto-opbrengst van de toeslag van dit blaadje is bestemd voor de V.Z.W. Pro-Post, vereniging ter bevordering van de Filatelie. De frankeerwaarde van de zegels zal het tarief voor een niet prioritaire zending tot 100g voor het buitenland (rest van de wereld) bedragen.» Art. 2. De artikels 4, 7 en 10 van hetzelfde koninklijk besluit worden als volgt vervangen: «Art. 4. Er worden vier speciale postzegels met als thema» Vuurtorens» uitgegeven. Art. 7. Er worden drie speciale postzegels uitgegeven met als thema «175 jaar democratie». Art. 10. Er worden vijf speciale postzegels met als thema «Idyllisch Wallonië» uitgegeven.» Art. 3. Onze Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en consumentenzaken, is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 23 december ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken, B. TUYBENS Art. 1sexies. Ilestémis deux timbres-poste spéciaux ayant comme thème «La Hanse». Les valeurs d affranchissement de ces timbres sont établies comme suit : un timbre correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service international (Europe); un timbre correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service international (reste de monde). Art. 1septies. Ilestémis deux timbres-poste spéciaux en commun avec le Danemark. Les valeurs d affranchissement de ces timbres sont établies comme suit : un timbre correspondra au tarif d un envoi non prioritaire normalisé en service intérieur; un timbre correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service international (Europe). Art. 1octies. Ilestémis un feuillet à la valeur de S 5, comprenant un timbre-poste spécial, constituant l émission «Belgica 2006», consacrée aux plus importants thèmes de collections chez les jeunes. Le produit net de la surtaxe grevant ce feuillet sera affecté à l A.S.B.L. Pro-Post, association pour la promotion de la philatélie. La valeur d affranchissement des timbres correspondra au tarif d un envoi non prioritaire jusqu à 100g en service extérieur (reste du monde).» Art. 2. Les articles 4, 7 et 10 du même arrêté royal sont remplacés comme suit : «Art. 4. Il est émis quatre timbres-poste spéciaux ayant comme thème «Les phares». Art. 7. Il est émis trois timbres-poste spéciaux ayant comme thème «175 ans de la démocratie». Art. 10. Il est émis cinq timbres-poste spéciaux ayant comme thème «La Wallonie idyllique». Art. 3. Notre Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Ministre du Budget et de la Protection de la consommation est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 23 décembre ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS * SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F ( ) [C 2006/14005] 13 DECEMBER Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat Erratum In het koninklijk besluit van 13 december houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen de Post en de Staat, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2005, blz.14123, in artikel 2, dient gelezen te worden : «Dit besluit en zijn bijlage hebben uitwerking met ingang van 24 september 2005.» De ondertekeningsdatum door de Koning dient vervangen te worden door : Gegeven te Brussel op 23 december FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N ( ) [C 2006/14005] 13 DECEMBRE Arrêté royal portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre La Poste et l Etat Erratum Dans l arrêté royal du 13 décembre portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre La Poste et l Etat, publié au Moniteur belge du 20 décembre 2005, page14123, il y a lieu de lire à l article 2 : «le présent arrêté et son annexe produisent leurs effets le 24 septembre 2005.» La date de signature par le Roi doit être remplacée par : Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

12 2468 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2005/36572] 28 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van het Gemeenschapsonderwijs naar de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 61bis van het Bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs; Gelet op artikel 61 duodetricies van het Bijzonder decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen; Gelet op de in de overeenkomst tot oprichting van de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen vermelde lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van de Argo naar de Hogeschool Antwerpen; Gelet op de goedkeuring van de Hogeschool Antwerpen van 15 juni 2005, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 21 september 2005; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De eigendom van de hieronder vermelde onroerende goederen werd vanaf 1 september 1995 van het Gemeenschapsonderwijs aan de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen overgedragen. Ligging Kadastrale notering oppervlakte aard Schildersstraat 41 Schilderstraat 41, Antwerpen Afd, 11 sec L 3563 p 24 a 90 ca school De Vrièrestraat 16, Antwerpen Afd, 11 sec L 3563 r 5 a 36 ca theater Desguinlei 25 Desguinlei 25, Antwerpen Afd, 9 sec I 2170 h9 3 ha 28 a 86 ca school Maerschalk Gerardstraat 4 Maerschalk Gerardstraat 4, Antw Afd, 4 sec D 2070 e 21 a 37 ca school Isabellalei Isabellalei 81-83, Antwerpen Afd, 6 sec F 1333 z 8 a 27 ca school Mutsaertstraat/Ambtmanstraat Mutsaertstraat 29, Antwerpen Afd, 2 sec B 764 b 3 a 35 ca adm geb Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 765 d 23 a 85 ca tuin Mutsaertstraat 31, Antwerpen Afd, 2 sec B 765 b 94 ca huis Mutsaertstraat 31, Antwerpen Afd, 2 sec B 768 a 16 ca paviljoen Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 766 a 75 ca tuin Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 767 d 89 a 88 ca school Ambtmanstraat 1, Antwerpen Afd, 2 sec B 807 n 10 a 77 ca school Ambtmanstraat 3, Antwerpen Afd, 2 sec B 808 c 09 a 93 ca huis Ambtmanstraat 5, Antwerpen Afd, 2 sec B 808 b 1 a 41 ca huis Blindenstraat 9, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 l 4 a 87 ca adm. geb Blindenstraat 25, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 m 4 a 86 ca garage Blindenstraat z/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 n 2 a 01 ca grond Blindenstraat z/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 h 14 a 74 ca parking Blindenstraat z/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 782 h 2a 31 ca parking Blindenstraat 11, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 k 7 a 52 ca gebouw Blindenstraat 19, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 p 2 a 33 ca magazijn Blindenstraat 19, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 k 1 a 28 ca magazijn Blindenstraat 3/5, Antwerpen Afd, 2 sec B 770 a 1 a 68 ca grond Venusstraat 42-44, Antwerpen Afd, 2 sec B 791 c 71 ca grond Venusstraat 38/48, Antwerpen Afd, 2 sec B 789 b 16 a 61 ca school

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2469 Ligging Kadastrale notering oppervlakte aard Venusstraat 46, Antwerpen Afd, 2 sec B 790 h 26 ca huis Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca koer Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca koer Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca koer Keizerstraat 15-19, Antwerpen Afd, 2 sec B 817 h 14 a 23 ca adm. geb Berlaarsestraat/Kluizeplein Berlaarsestraat 31, Lier Afd, 1 sec H 100 h 1 ha 40 a 07ca school Kluizeplein, Lier Afd, 1 sec H 431/03 d 2 a 86 ca weg Kluizeplein, Lier Afd, 1 sec H 431/02 c 2 a 28 ca weg Kluizeplein 8, Lier Afd, 1 sec H 214 c 39 a 61 ca school Art. 2. Het Gemeenschapsonderwijs geniet voor elk van deze onroerende goederen van de gebruiksrechten, rechten van evacuatie, rechten van doorgang, rechten tot onderhoud en herstel van ondergrondse leidingen en alle andere rechten vastgelegd in de overeenkomst van 2 juni 1995 tot oprichting van de Vlaamse autonome hogeschool Antwerpen en de bijlagen bij deze overeenkomst. Art. 3. Alle lasten en taksen verbonden aan het eigendomsrecht die sinds 1 september 1995 door het Gemeenschapsonderwijs werden betaald, kunnen worden teruggevorderd van de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen. Brussel, 28 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming F. VANDENBROUCKE TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2005/36572] 28 OCTOBRE Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des biens immeubles qui sont transférés del Enseignement communautaire à l Institut supérieur autonome «Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen» Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l Enseignement communautaire, notamment l article 61bis; Vu le décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, notamment l article 61 duodetricies; Vu la liste énumérant les biens immeubles transférés del Argo au «Hogeschool Antwerpen» figurant dans la convention créant l institut supérieur autonome «Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen» ; Vu l approbation du Hogeschool Antwerpen du 15 juin 2005, Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 septembre 2005; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. L Enseignement communautaire a transféré, à compter du 1 er septembre 1995, la propriété des biens immeubles cités ci-après au«vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen». Situation Enregistrement cadastral superficie nature Schildersstraat 41 Schilderstraat 41, Antwerpen Afd, 11 sec L 3563 p 24 a 90 ca école De Vrièrestraat 16, Antwerpen Afd, 11 sec L 3563 r 5 a 36 ca theatre Desguinlei 25 Desguinlei 25, Antwerpen Afd, 9 sec I 2170 h9 3 ha 28 a 86 ca école Maerschalk Gerardstraat 4 Maerschalk Gerardstraat 4, Antw Afd, 4 sec D 2070 e 21 a 37 ca école Isabellalei Isabellalei 81-83, Antwerpen Afd, 6 sec F 1333 z 8 a 27 ca école Mutsaertstraat / Ambtmanstraat Mutsaertstraat 29, Antwerpen Afd, 2 sec B 764 b 3 a 35 ca bât.adm Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 765 d 23 a 85 ca jardin Mutsaertstraat 31, Antwerpen Afd, 2 sec B 765 b 94 ca maison Mutsaertstraat 31, Antwerpen Afd, 2 sec B 768 a 16 ca pavillon

14 2470 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Situation Enregistrement cadastral superficie nature Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 766 a 75 ca jardin Mutsaertstraat, Antwerpen Afd, 2 sec B 767 d 89 a 88 ca école Ambtmanstraat 1, Antwerpen Afd, 2 sec B 807 n 10 a 77 ca école Ambtmanstraat 3, Antwerpen Afd, 2 sec B 808 c 09 a 93 ca maison Ambtmanstraat 5, Antwerpen Afd, 2 sec B 808 b 1 a 41 ca maison Blindenstraat 9, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 l 4 a 87 ca bât. adm Blindenstraat 25, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 m 4 a 86 ca garage Blindenstraat s/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 n 2 a 01 ca terrain Blindenstraat s/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 h 14 a 74 ca parking Blindenstraat s/n, Antwerpen Afd, 2 sec B 782 h 2a 31 ca parking Blindenstraat 11, Antwerpen Afd, 2 sec B 774 k 7 a 52 ca bâtiment Blindenstraat 19, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 p 2 a 33 ca magasin Blindenstraat 19, Antwerpen Afd, 2 sec B 776 k 1 a 28 ca magasin Blindenstraat 3/5, Antwerpen Afd, 2 sec B 770 a 1 a 68 ca terrain Venusstraat 42-44, Antwerpen Afd, 2 sec B 791 c 71 ca terrain Venusstraat 38/48, Antwerpen Afd, 2 sec B 789 b 16 a 61 ca école Venusstraat 46, Antwerpen Afd, 2 sec B 790 h 26 ca maison Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca cour Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca cour Stadswaag, Antwerpen Afd, 2 sec B ca cour Keizerstraat 15-19, Antwerpen Afd, 2 sec B 817 h 14 a 23 ca bât. adm Berlaarsestraat / Kluizeplein Berlaarsestraat 31, Lier Afd, 1 sec H 100 h 1 ha 40 a 07ca école Kluizeplein, Lier Afd, 1 sec H 431/03 d 2 a 86 ca chemin Kluizeplein, Lier Afd, 1 sec H 431/02 c 2 a 28 ca chemin Kluizeplein 8, Lier Afd, 1 sec H 214 c 39 a 61 ca école Art. 2. Pour chacun de ces biens immeubles, l Enseignement communautaire jouit des droits d utilisation, d évacuation, de passage, d entretien et de réparation des canalisations souterraines ainsi que de tous les autres droits fixés dans la convention du 2 juin 1995 créant l institut supérieur autonome «Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen» et dans les annexes à cette convention. Art. 3. Toutes les charges et taxes liées au droit de propriété et payées par l Enseignement communautaire à compter du 1 er septembre 1995, peuvent être récupérées auprès du Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen. Bruxelles, le 28 octobre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE * N MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2005/36552] 25 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma voor het begrotingsjaar 2005 De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid artikel 76; Gelet op het decreet van 24 juni 2005 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting verleend op 22 november 2005;

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2471 Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Het gesplitst ordonnanceringskrediet ingeschreven onder b.a , programma van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel : (in duizend euro) Verdeling van Verdeling naar OA PR B.A. Bedrag OA PR B.A. Bedrag De in deze tabel vermelde bedragen worden bijgevoegd bij het overeenkomstig krediet voor het begrotingsjaar Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Brussel, 25 november De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2005/36552] 25 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l allocation de base 01.01, programme pour l année budgétaire 2005 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l année budgétaire 2005, notamment l article 76; Vu le décret du 24 juin 2005 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l année budgétaire 2005; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2005; Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le crédit d ordonnancement dissocié inscrit à l allocation de base 01.01, programme du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l année budgétaire 2005 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous : (en milliers d euros) Répartition de Répartition vers DO PR A.B. Montant DO PR A.B. Montant Les montants figurant dans ce tableau sont ajoutés aucrédit correspondant de l année budgétaire Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande. Bruxelles, le 25 novembre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2006/35008] 16 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie begrotingsjaar 2005 De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid artikel 61; Gelet op de resultaten van de Ondernemingsconferentie, in december 2003 gehouden tussen de Vlaamse regering en de sociale partners;

16 2472 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting gegeven op 15 december 2005; Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder b.a van het programma worden gedeeltelijk verdeeld conform onderstaande tabel: (in duizend euro) Verdeling van Verdeling naar Oa Pr b.a. Bedrag Oa Pr b.a. K.S.* Bedrag NGK NGK * K.S. = KREDIETSOORT Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Brussel, 16 december De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin I. VERVOTTE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN TRADUCTION F MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE [C 2006/35008] 16 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 24.60, allocation de base 00.17, année budgétaire 2005 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l année budgétaire 2005, notamment l article 61; Vu les résultats de la Conférence d entreprise entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux, tenue en décembre 2003; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2005; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Aide sociale, de la Santé et de l Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les crédits inscrits à l allocation de base du programme sont répartis partiellement conformément au tableau ci-dessous : (en milliers d euros) Répartition de Répartition vers DO PR AB Montant DO PR AB SC * Montant CND CND * SC = SORTE DE CREDIT Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande. Bruxelles, le 16 décembre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l Aide sociale, de la Santé et de la Famille I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2473 N MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2006/35034] 23 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op artikel 51, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 8 maart 2002; Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 107, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 8 maart 2002; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van het energieprestatiecertificaat, inzonderheid op artikel 9; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2005; Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het energieprestatiedecreet in werking treedt op 1 januari 2006; dat uit oogpunt van wetsmatiging ervoor geopteerd wordt om het EPB-voorstel te integreren in de aanvraagformulieren voor een stedenbouwkundige vergunning; dat deze formulieren enige tijd voor 1 januari 2006 ter beschikking moeten zijn, zodat de gemeenten in de materiële mogelijkheid verkeren om deze formulieren ter beschikking van de betrokken burgers te stellen; dat bijgevolg het thans voorliggende besluit zo spoedig mogelijk dient te worden goedgekeurd; Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 15 december 2005, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening en van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, wordt punt 6 opgeheven. Art. 2. Het model I, opgenomen als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, wordt vervangen door model I, gevoegd als bijlage I bij dit besluit. Art. 3. Het model III, opgenomen als bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, wordt vervangen door model III, gevoegd als bijlage II bij dit besluit. Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 23 december De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

18 2474 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2475

20 2476 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Brussel, 23 december De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE Belgique FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Arrêté

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 60770 BELGISCH STAATSBLAD 19.08.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS [C 2014/00465] 25 APRIL 2014. Wet ter verbetering van verschillende

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 28012014_24_rev8 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie