BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel, tel Adviseur : A. Van Damme Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles, tél Conseiller : A. Van Damme 174e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 20 OKTOBER Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die de eenheid van rechtspraak verzekeren, bl Service public fédéral Personnel et Organisation 20 OCTOBRE Arrêté royal portant désignation de certaines administrations des services centraux du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui assurent l unité de jurisprudence, p OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, bl OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions de management au sein de l Institut pour l égalité des femmes et des hommes, p Ministerie van Landsverdediging 10 AUGUSTUS Wet houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid. Errata, bl Ministère de la Défense 10 AOUT Loi modifiant la date du 8 mai 1945 et 2 septembre 1945 dans certains statuts de reconnaissance nationale. Errata, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 1 SEPTEMBER Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het akkoord , bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 1 er SEPTEMBRE Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l accord , p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 18 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 18 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique, p Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 OKTOBER Koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 15 OCTOBRE Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, p bladzijden/pages

2 75282 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 7 MEI Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, bl APRIL Besluit van de Vlaamse Regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie, bl MEI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project ter ondersteuning van het unieke studiegebied maritieme opleidingen voor de varende bemanning van de opleidingsschepen van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde instelling Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht, bl JUNI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands, bl OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 7 MAI Décret sanctionnant les objectifs finaux spécifiques décrétaux de l enseignement secondaire général, p AVRIL Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des modifications structurelles dans l enseignement supérieur de promotion sociale, p MAI Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l appui de la discipline unique maritieme opleidingen (formations maritimes) pour l équipage navigant des navires de formation du Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht, établissement d enseignement financé par la Communauté flamande, p JUIN Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement du mode de justification de l emploi d une autre langue d enseignement que le néerlandais, p er OCTOBRE Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d eaux pluviales, les systèmes d infiltration, les systèmes tampons et l évacuation séparée des eaux usées et pluviales, p Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 1 JULI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de televisieprogramma s die hun lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling zouden kunnen aantasten, bl SEPTEMBER Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2000 betreffende de toekenning van toelagen aan de bestuurders van ambtsvoertuigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, bl Communauté française Ministère de la Communauté française 1 er JUILLET Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, p SEPTEMBRE Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 relatif à l octroi d allocations aux chauffeurs de véhicules de fonctions du Ministère de la Communauté française, p Andere besluiten Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Bürgerlijke eretekens, bl Autres arrêtés Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre Décorations civiques, p Bürgerliche Ehrenauszeichnungen, S Föderaler Öffentlicher Dienst Kanzlei des Premierministers Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. Mobiliteit, bl Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Carrière de l Administration centrale. Mobilité, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 28 OKTOBER Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 28 OCTOBRE Arrêté royal portant nomination de l administrateur délégué d Infrabel, p OKTOBER Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur van Infrabel, bl OCTOBRE Arrêté royal portant nomination de membres du Conseil d Administration d Infrabel, p OKTOBER Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Nieuwe NMBS, bl OCTOBRE Arrêté royal portant nomination de l administrateur délégué de la Nouvelle SNCB, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Personeel. Bevordering, bl Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Beheerscomité. Ontslagverleningen en benoemingen, bl Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Personnel. Promotion, p Service public fédéral Sécurité sociale Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges. Comité de gestion. Démissions et nominations, p Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 21 OKTOBER Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen en plaatsvervangende secretarissen van de pachtprijzencommissies, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 21 OCTOBRE Arrêté ministériel désignant les secrétaires et les secrétaires suppléants des commissions des fermages, p Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Erkenning bodemsaneringsdeskundige, bl Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Erkenning als grondreinigingscentrum en tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem, bl Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Erkenning als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem, bl Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Individuele afwijking op de verbodsbepalingen van art Erratum, bl Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Adviescommissie voor het Vlaams jeugdbeleid. Wijziging van de samenstelling, bl Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Personeel. Eervol ontslag. Pensioen, bl Departement Leefmilieu en Infrastructuur Wegen. Onteigeningen. Spoedprocedure, bl Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap Inrustestelling, bl Het Belgische Rode Kruis. Schenking, bl Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest Communauté française Ministère de la Communauté française Mise à la retraite, p Croix-Rouge de Belgique. Libéralité, p Région wallonne Ministère de la Région wallonne 29 SEPTEMBRE Arrêté ministériel autorisant l expropriation pour cause d utilité publique de biens immobiliers sis chaussée de Heusy 7/9, à Verviers, p SEPTEMBRE Arrêté ministériel du 29 septembre 2004 autorisant l expropriation pour cause d utilité publique de biens immobiliers, sis rue des Hougnes 2/4, à Verviers, p Plaatselijke besturen, bl Sociale Actie, bl Energie, bl Ruimtelijke ordening, bl Pouvoirs locaux, p Action sociale, p Energie, p Aménagement du territoire, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2004/512/3 délivré à M. Jean-Luc Terrasse, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Avenant à l enregistrement n 2003/444/3 délivré àla S.A. Joassin, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2004/520 délivré à la S.A. Biffa, p

4 75284 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer Personeel, bl Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein, bl Ministère wallon de l Equipement et des Transports Personnel, p Police de la conservation du domaine public routier régional, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region Energie, S Raumordnung, S Wallonisches Ministerium für Ausrüstung und Transportwesen Personal, S Erhaltung des regionalen öffentlichen Strassennetzes, S Officiële berichten Arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bl Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bl Avis officiels Cour d arbitrage Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d arbitrage, p Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d arbitrage, p Schiedshof Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof, S Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof, S Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Places vacantes, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 2004, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Prix du gaz naturel pour le mois d octobre 2004, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Communauté française Ministère de la Communauté française Office de la Naissance et de l Enfance. Appel à candidature, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE N [C 2004/02118] 20 OKTOBER Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die de eenheid van rechtspraak verzekeren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op artikel 108 van de Grondwet; Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002; Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, tweede lid; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 septembre 2004; Gelet op het voorstel van 23 augustus 2004 van de Minister van Economie en Energie; Overwegende dat, in haar advies betreffende het ontwerp van voornoemd koninklijk besluit van 16 mei 2003, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van oordeel is dat de aanwijzing van tweetalige adjuncten op het niveau van de hoge ambtenaar die rechtstreeks, ten aanzien van de overheid waaronder hij ressorteert, verantwoordelijk is voor de eenheid in de administratieve rechtspraak, te maken heeft met de interne organisatie van de dienst; Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, verzekeren de volgende afdelingen de eenheid van rechtspraak : 1 de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt; 2 de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid; 3 de Algemene Directie Controle en Bemiddeling; 4 de Algemene Directie Energie; 5 de Algemene Directie Economisch Potentieel; 6 de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; 7 de Algemene Directie K.M.O.-beleid. Art. 2. Onze Minister van Economie en Energie en Onze Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 20 oktober SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION F [C 2004/02118] 20 OCTOBRE Arrêté royal portant désignation de certaines administrations des services centraux du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui assurent l unité de jurisprudence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l article 108 de la Constitution; Vu les lois coordonnées sur l emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l article 43ter, 8, inséré par la loi du 12 juin 2002; Vu l arrêté royal du 16 mai 2003 portant la désignation d adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux, notamment l article 2, alinéa 2; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2004; Vu la proposition émise le 23 août 2004 par le Ministre de l Economie et de l Energie; Considérant que, dans son avis relatif au projet de l arrêté royal du 16 mai 2003 précité, la Commission permanente de contrôle linguistique estime que la désignation d adjoints bilingues au niveau du fonctionnaire supérieur qui assume directement vis-à-vis de l autorité dont il relève, la responsabilité de l unité de jurisprudence administrative, relève de l organisation interne du service; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les administrations suivantes assurent l unité de jurisprudence : 1 la Direction générale de la Régulation et de l Organisation du Marché; 2 la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité; 3 la Direction générale du Contrôle et de la Médiation; 4 la Direction générale de l Energie; 5 la Direction générale du Potentiel économique; 6 la Direction générale de la Statistique et de l Information économique; 7 la Direction générale de la Politique des P.M.E. Art. 2. Notre Ministre de l Economie et de l Energie et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 20 octobre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

6 75286 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE N [C 2004/02125] 25 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 16 december 2002 houdende de oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, inzonderheid op artikel 9; Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, inzonderheid op de artikelen 2 en 3; Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 13 februari 2004; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 maart 2004; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 10 maart 2004; Gelet op het protocol van 18 mei 2004 van het Sectorcomité XI Tewerkstelling en Arbeid; Gelet op het advies /1/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2004 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, worden de woorden «en in het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde» ingevoegd tussen de woorden «in de federale overheidsdiensten» en de woorden «van toepassing». Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in 1, worden de woorden «de relationele en managementbekwaamheid» vervangen door de woorden «de relationele vaardigheden alsook over de vaardigheden op het vlak van organisatie en beheer»; 2 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : «2. De profielen van de vaste leden van de selectiecommissie bedoeld in artikel 8, 1, eerste lid, 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, alsook deze van hun vervangers worden bepaald door de afgevaardigd bestuurder van SELOR Selectiebureau van de Federale Overheid -, in overleg met de bevoegde Minister en na advies van de raad van bestuur van het Instituut»; 3 3 wordt opgeheven. Art. 3. Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 25 oktober SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION F [C 2004/02125] 25 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions de management au sein de l Institut pour l égalité des femmes et des hommes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l Institut pour l égalité des femmes et des hommes, notamment l article 9; Vu l arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions de management au sein de l Institut pour l égalité des femmes et des hommes, notamment les articles 2 et 3; Vu l avis de l Inspecteur des finances, donné le 13 février 2004; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004; Vu l accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004; Vu le protocole du 18 mai 2004 du Comité de secteur XI Emploi et Travail; Vu l avis /1/V du Conseil d Etat, donné le 2 septembre 2004, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de l Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l Egalité des chances et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 2 de l arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions de management au sein de l Institut pour l égalité des femmes et des hommes, les mots «et dans l arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement» sont insérés entre les mots «fédéraux» et «sont applicables». Art. 2. Al article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, les mots «les aptitudes relationnelles et de management» sont remplacés par les mots «les aptitudes relationnelles, d organisation et de gestion»; 2 le 2 est remplacé par la disposition suivante : «2. Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l article 8, 1 er, alinéa 1 er, 2, 4 et 5 de l arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ainsi que ceux de leurs suppléants sont déterminés par l administrateur délégué du SELOR Bureau de sélection de l Administration fédérale -, en concertation avec le (la) Ministre compétent(e) et après avis du conseil d administration de l Institut»; 3 le 3 est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique, de l Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l Egalité des chances sont chargés, en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 25 octobre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Ch. DUPONT ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, de l Intégration sociale, de la Politique des grandes Villes et de l Egalite des Chances, Ch. DUPONT

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N ( ) [2004/07279] 10 AUGUSTUS Wet houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid (1). Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 318 van 6 september 2004, blz , moet de nota door de hierna vermelde tekst worden vervangen : MINISTERE DE LA DEFENSE F ( ) [2004/07279] 10 AOUT Loi modifiant la date du 8 mai 1945 en 2 septembre 1945 dans certains statuts de reconnaissance nationale (1). Errata Au Moniteur belge n 318 du 6 septembre 2004, page 65150, il y a lieu de remplacer la note par le texte repris ci-après: Nota (1) Zitting Senaat : Parlementaire bescheiden. Wetsvoorstel nr. 3-24/1. Amendementen nrs 3-24/2, 3-24/3, 3-24/4, 3-24/6, 3-24/7, 3-24/8, 3-24/12 en 3-24/14. Verslag nr. 3-24/5 en 3-24/13. Tekst aangenomen door de commissie nr. 3-24/10. Parlementaire handelingen. Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 8 januari 2004 en 15 juli 2004, en overgezonden naar de kamer van Volksvertegenwoordigers. Kamer van Volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. Wetsontwerp overgezonden door de Senaat nr. 686/1. Amendementen nrs 686/2 en 686/3. Verslag nr. 686/4. Tekst aangenomen door de commissie nr. 686/5. Parlementaire handelingen. Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 2 juli 2004 en overgezonden naar de Senaat * Note (1) Session Sénat : Documents parlementaires. Proposition de loi n 3-24/1. Amendements n os 3-24/2, 3-24/3, 3-24/4, 3-24/6, 3-24/7, 3-24/8, 3-24/12 et 3-24/14. Rapport n os 3-24/5 et 3-24/13. Texte adopté en commission n 3-24/10. Annales parlementaires. Texte adopté en séance plénière les 8 janvier 2004 et 15 juillet 2004, et transmis à la Chambre. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. Projet de loi transmis par le Sénat n 686/1. Amendements n os 686/2 et 686/3. Rapport n 686/4. Texte adopté par la commission n 686/5. Annales parlementaires. Texte adopté en séance plénière le 2 juillet 2004 et transmis au Sénat. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2004/202661] 1 SEPTEMBER Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het akkoord (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de casinobedienden; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2004/202661] 1 er SEPTEMBRE Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l accord (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het akkoord Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 1 september ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l accord Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 1 er septembre ALBERT Par le Roi : La Ministre de l Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

8 75288 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage Paritair Comité voor de casinobedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004 Akkoord (Overeenkomst geregistreerd op 7 mei 2004 onder het nummer 71055/CO/217) Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 2 mars 2004 Accord (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71055/CO/217) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen ressorterend onder het Paritair Comité voor de casinobedienden. Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino. Art. 2. Voor de spelbedienden klassieke spelen Art. 2. Pour les employé(e)s des jeux classiques - Looptijd : ; - Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst ; - Sluitingsuur; - Zekerheid van inkomen (voor de casinos die nog geen slots hebben); - Bruto enveloppe van 745,00 EUR : de enveloppe zal niet opgenomen worden in het gewaarborgd loon; - Syndicale premie van 62,00 EUR. - Verhoging van de koopkracht met 1,00 EUR per gewerkte arbeidsdag, in meer op het gewaarborgd loon (modaliteiten vast te leggen in elke onderneming); - Tijdskrediet en prepensioen : toepassing van het interprofessioneel akkoord; - Kredieturen : de vakbondsafgevaardigden beschikken over een krediet van één dag per trimester per effectieve of plaatsvervangende afgevaardigde. -Durée : ; - Reconduction de la convention collective de travail ; - Heure de fermeture; - Garantie salariale (pour les casinos qui n ont pas encore de machines); - Enveloppe brute de 745,00 EUR : l enveloppe sera exclue du salaire garanti; - Prime syndicale de 62,00 EUR. - Augmentation du pouvoir d achat de 1,00 EUR par jour de travail presté, en plus du salaire garanti (modalités à fixer dans chaque entreprise); - Crédit-temps et prépension : application de l accord interprofessionnel; - Crédit d heures : les délégués syndicaux disposent d un crédit d un jour par trimestre par effectif ou suppléant. Art. 3. Voor het spelpersoneel slotmachines Art. 3. Pour le personnel des jeux machines à sous - Looptijd : ; - Bezoldiging : het minimumloon wordt vanaf ondertekening van de nieuwe overeenkomst het barema voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 1993 verhoogd met 3 pct.; - Nachtarbeid : betaling van de nachtpremie voorzien in de wet; Syndicale premie zoals voor de spelbedienden klassieke spelen. Art Werkgevers en werknemers verbinden er zich toe om, gedurende de volle looptijd van huidige collectieve arbeidsovereenkomst, geen bijkomende eisen te stellen voor de bovenstaande elementen die met deze collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld. 2. De bepalingen betreffende het gewaarborgd loon in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 1993 kunnen per onderneming worden besproken. Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en eindigt op 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE -Durée : ; - Rémunération : le salaire minimum devient à partir de la signature de la nouvelle convention, le barème prévu dans la convention collective de travail de 1993 augmenté de 3 p.c.; - Travail de nuit : paiement de la prime de nuit prévue par la loi; - Prime syndicale comme pour les employés des jeux classiques. Art er. Les employeurs et les travailleurs s engagent, pendant l entièreté de la période de validité de la présente convention collective, à ne pas poser d exigences supplémentaires concernant les éléments réglés par la présente convention collective. 2. Les dispositions concernant la garantie de salaire en application de la convention collective de travail 1993 peuvent être discutées entreprise par entreprise. Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et expire le 31 décembre Vu pour être annexé àl arrêté royal du 1 er septembre La Ministre de l Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [C 2004/22875] 18 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, inzonderheid op artikel 1, vervangen bij de wet van 3 mei 2003; Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 6, 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 20 oktober 1998; Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999 en 30 april 2002, en op de artikelen 7, 2en38; Gelet op het Verdrag inzake psychotrope stoffen en de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971, goedgekeurd bij de wet van 25 juni 1992; Gelet op het besluit van 2003/847/JBZ van de Raad van 27 november 2003 houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende de nieuwe synthetische drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L. 321/64 van 6 december 2003, genomen door het gemeenschappelijk optreden in het kader van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving van de Europese Unie; Gelet op de beslissing genomen in het kader van de 46ste Commissie van de Verenigde Naties van de verdovende middelen te Wenen van 8 tot 17 april 2003; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2003; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 18 februari 2004; Gelet op het advies /1/V van de Raad van State, gegeven op 20 juli 2004, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 2, 1, b van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt de psychotrope stof «AMINEPTINE» achter de psychotrope stof «AMFETAMINE» ingevoegd. Art. 2. In artikel 2, 2 van hetzelfde besluit gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1999 en 30 april 2002 worden volgende wijzingen aangebracht : 1 tussen de psychotrope stoffen «AMFEPRAMONE» en «BUFO- TENINE» wordt de psychotrope stof «BZP» of «1- BENZYLPIPERAZINE» ingevoegd; 2 tussen de psychotrope stoffen «FENPROPOREX» en «FURFE- NOREX» wordt de psychotrope stof «FLUNITRAZEPAM» ingevoegd; 3 tussen de psychotrope stoffen «PMMA» en «ZWAMMEN» wordt de psychotrope stof «SALVORINE A» ingevoegd; 4 de volgende psychotrope stoffen «TMA-2» of«2,4,5- trimethoxyamphetamine»; «TFMPP» of «1-(3-TRIFLUOROMETHYLP- HENYL) PIPERAZINE; «2C-I» of «2,5-dimethoxy-4- iodophenethylamine)»; «2C-T-2» of «2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)»; «2C-T-7» of «2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine» worden na de stof «ZWAMMEN PSYLOCYBE» toegevoegd. SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [C 2004/22875] 18 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l article 1 er, remplacé par la loi du 3 mai 2003; Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l article 6, 1 er, alinéa premier, remplacé par la loi du 20 octobre 1998; Vu l arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique, notamment l article 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 30 avril 2002, et les articles 7, 2et38; Vu la Convention sur les substances psychotropes et les Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971, approuvées par la loi du 25 juin 1992; Vu la décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2, publiée au Journal officiel de l Union européenne L. 321/64 du 6 décembre 2003, prise au niveau de l action commune organisée dans le cadre de l observatoire européen des drogues et des toxicomanies de la Communauté Européenne; Vu la décision prise dans le cadre de la 46 e Commission des stupéfiants des Nations Unies à Vienne du 8 au 17 avril 2003; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2004; Vu l avis /1/V du Conseil d Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l article 84 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 2, 1,bdel arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique, modifié par l arrêté royal du 30 avril 2002 est insérée la substance psychotrope «AMINEPTINE» après la substance «AMFETAMINE». Art. 2. Al article 2, 2dumême arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 30 avril 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1 est insérée la substance psychotrope «BZP» ou «1- BENZYLPIPERAZINE» entre les substances psychotropes «AMFE- PRAMONE» et «BUFOTENINE»; 2 est insérée la substance psychotrope «FLUNITRAZEPAM» entre les substances psychotropes «FENPROPOREX» et «FURFENOREX»; 3 est insérée la substance psychotrope «SALVORINE A» entre les substances psychotropes «PMMA» et «CHAMPIGNONS»; 4 sont ajoutées les substances psychotropes suivantes «TMA-2» ou «2,4,5-triméthoxyamphétamine»; «TFMPP» ou «1-(3- TRIFLUOROMETHYLPHENYL) PIPERAZINE; «2C-I» ou «2,5- diméthoxy-4-iodophénéthylamine)»; «2C-T-2» ou «2,5-diméthoxy-4- éthylthiophénéthylamine)»; «2C-T-7» ou «2,5-diméthoxy-4-(n)- propylthiophénéthylamine» après la substance «CHAMPIGNONS PSYLOCYBE».

10 75290 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 7, 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : «Het in het vorige lid bedoelde etiket dient niet te worden aangebracht op de recipiënten waarin farmaceutische specialiteiten zijn verpakt die het wettelijk regime voor de aflevering vermelden, bedoeld in artikel 2bis, 1, eerste lid, 15 of in artikel 2ter, 1, eerste lid, 14 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen.» Art. 4. In artikel 38 van hetzelfde besluit wordt de psychotrope stof «FLUNITRAZEPAM» geschrapt. Art. 5. Onze Minister van Financiën en Onze Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 oktober ALBERT Art. 3. L article 7, 2 du même arrêté est complété par l alinéa suivant : «L étiquette visée à l alinéa précédent ne doit pas être apposée sur les récipients dans lesquels sont emballées des spécialités pharmaceutiques portant le statut légal de délivrance, visé àl article 2bis, 1 er, alinéa 1 er, 15 ou à l article 2ter, alinéa 1 er,14 de l arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l enregistrement des médicaments.» Art. 4. Al article 38 du même arrêté la substance «FLUNITRAZE- PAM» est supprimée. Art. 5. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 octobre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE * Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N [C 2004/22858] 15 OKTOBER Koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 7, hersteld bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het overleg met de gewestregeringen van 29 maart 2004; Gelet op het advies nr. 2004/1 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 15 april 2004; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2004; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 maart 2004; Gelet op het advies Nr /3 van de Raad van State gegeven op 18 mei 2004 met toepassing van artikel 84, 1, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister bevoegd voor volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 slachthuis : een slachthuis bedoeld in artikel 1, 2 tot 4, van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en 27 mei 1997; 2 rund : een dier behorende tot de soort der runderachtigen, de soorten Bubalus bubalis en Bison bison daaronder begrepen; 3 agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 4 Minister : de Minister bevoegd voor de volksgezondheid. HOOFDSTUK II. Bedrag van de rechten Art. 2. Ter financiering van de kosten van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren, wordt ten laste van de exploitant van het slachthuis een recht geïnd waarvan het bedrag is vastgesteld op 10,7 EUR per rund dat ter slachting wordt aangeboden en waarop een verplichte BSE-sneltest wordt uitgevoerd. AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE F [C 2004/22858] 15 OCTOBRE Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l expertise et au commerce des viandes, notamment l article 7, rétabli par la loi du 30 décembre 2001; Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004; Vu l avis n 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 avril 2004; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; Vu l avis du Conseil d Etat n /3 donné le 18 mai 2004 en application de l article 84, 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I er. Définitions Article 1 er. Pour l application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 abattoir : un abattoir, visé à l article 1 er, 2 à 4, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997; 2 bovin : un animal appartenant à l espèce bovine, y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison; 3 agence : l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 4 Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. Montant des droits Art. 2. Pour le financement des frais du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est perçu à charge de l exploitant de l abattoir un droit dont le montant est fixé à 10,7 EUR par bovin présentéàl abattage et devant être soumis à un test rapide ESB.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. De Minister kan in het vierde trimester van elk jaar, na advies van het raadgevend comité ingesteld bij het agentschap, de bedragen bedoeld in artikel 2 aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De aangepaste bedragen kunnen door de Minister worden afgerond naar boven of naar beneden op de dichtstbijzijnde cent. De nieuwe bedragen zijn toepasselijk vanaf de eerste januari van het jaar volgend op dat gedurende hetwelk de aanpassing werd doorgevoerd. Voor de toepassing van dit artikel worden de bedragen van de rechten gekoppeld aan het indexcijfer van de maand augustus De aangepaste bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. HOOFDSTUK III. Aangifte en facturatie Art De exploitant van het slachthuis doet maandelijks aangifte van de gegevens die nodig zijn voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde rechten. 2. De maandelijkse aangifte moet toekomen bij het hoofd van de provinciale controle-eenheid waarin het slachthuis gelegen is, uiterlijk de twintigste dag van de maand volgend op die waarop zij betrekking heeft. De exploitant overhandigt een afschrift ervan aan de keurder. 3. De Minister kan het model vaststellen van de aangifte. 4. De Minister kan, onder de voorwaarden die hij bepaalt, toestaan of opleggen dat de slachthuizen die hij aanwijst de gegevens vervat in deze aangiften en formulieren bijhouden en doorzenden door middel van een informaticasysteem. Art. 5. Het agentschap factureert elke maand aan de exploitant van het slachthuis de rechten verschuldigd in toepassing van dit besluit. HOOFDSTUK IV. Modaliteiten van betaling Art. 6. De verschuldigde rechten moeten op de rekening van het agentschap zijn gestort uiterlijk op het einde van de maand volgend op de datum van de factuur. Art Indien de verschuldigde rechten niet zijn betaald op de vervaldag bedoeld in artikel 6, worden zij verhoogd met 10 % en een nalatigheidsintrest aan het wettelijk tarief. De nalatigheidintrest is niet verschuldigd wanneer hij geen 2,50 EUR bedraagt of wanneer de berekeningsgrondslag ervan lager is dan 124,00 EUR. Art Wanneer de maandelijkse aangifte bedoeld in artikel 4 niet is ingediend op de voorziene vervaldag wordt het bedrag van de rechten verhoogd met 10 % en bij herhaling met 50 %. 2. Wanneer de aangifte onjuiste gegevens bevat, wordt het gedeelte van het verschuldigd bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen het aangegeven en het werkelijk bedrag met 50 % verhoogd en bij herhaling met 100 %. Art. 9. De toepassing van de bepalingen van dit besluit worden gecontroleerd door de personen, daartoe aangewezen door de Minister. Deze personen zijn gemachtigd zich alle gegevens en documenten te laten voorleggen waaruit de basis voor de berekening van de verschuldigde rechten, alsmede de betaling ervan kunnen blijken. Zij kunnen het bedrag van de rechten ambtshalve vaststellen wanneer de controles worden verhinderd of bemoeilijkt of wanneer gegevens of documenten ontbreken of onjuist zijn. HOOFDSTUK V. Slotbepalingen Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 11. Onze Minister bevoegd voor de volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 15 oktober ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE Art. 3. Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque année, après avis du comité consultatif institué auprès del agence, adapter les montants visés à l article 2 aux fluctuations de l indice des prix à la consommation du Royaume. Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1 er janvier de l année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé. Pour l application du présent article, les montants des droits sont liés à l indice des prix du mois d août Les montants adaptés sont publiés aumoniteur belge. CHAPITRE III. Déclaration et facturation Art er. L exploitant de l abattoir déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des droits dus. 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l unité provinciale de contrôle dans laquelle se situe l abattoir, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. L exploitant en remet une copie à l expert. 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration. 4. Dans les conditions qu il fixe, le Ministre peut autoriser ou imposer que les abattoirs qu il désigne, tiennent et transmettent des données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen d un système informatique. Art. 5. L agence facture chaque mois à l exploitant de l abattoir les droits dus en application du présent arrêté. CHAPITRE IV. Modalités de paiement Art. 6. Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l agence, au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture. Art er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date d échéance visée à l article 6, ils sont majorés de10% etd un intérêt de retard au taux légal. L intérêt de retard n est pas dû lorsqu il n atteint pas 2,50 EUR ou lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR. Art er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l article 4, n est pas introduite à la date d échéance prévue, le montant des droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100 %. Art. 9. L application des dispositions du présent arrêté est contrôlée par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre. Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître. Ils peuvent fixer d office le montant des droits lorsque les contrôles sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des documents manquent ou sont inexacts. CHAPITRE V. Dispositions finales Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 11. Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 15 octobre ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

12 75292 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2004/36638] 7 MEI Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wordt bekrachtigd. Art. 3. De in artikel 2 bedoelde eindtermen hebben uitwerking vanaf het schooljaar Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 7 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN Nota (1) Zitting Stukken. Ontwerp van decreet : 2210, nr. 1. Verslag : 2210, nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2210, nr. 3. Handelingen. Bespreking en aanneming : morgenvergadering van 28 april 2004 en vergadering van 29 april TRADUCTION F MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 7 MAI Décret sanctionnant les objectifs finaux spécifiques décrétaux de l enseignement secondaire général (1) [C 2004/36638] Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret sanctionnant les objectifs finaux spécifiques décrétaux de l enseignement secondaire général. Article 1 er. Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2. L arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 définissant les objectifs spécifiques décrétaux de l enseignement secondaire général à sanctionner par décret est sanctionné. Art. 3. Les objectifs finaux visés à l article 2 produisent leurs effets à partir de l année scolaire Promulguons le présent décret, ordonnons qu il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 mai Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Note (1) Session Documents. Projet de décret : 2210, n 1. Rapport : 2210, n 2. Texte adopté en séance plénière : 2210, n 3. Annales. Discussion et adoption : séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2004/36646] 30 APRIL Besluit van de Vlaamse Regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 3, 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 411 van 25 april 1986; Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, inzonderheid de artikelen 5 en 5bis; Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 8; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 houdende ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën; Gelet op het advies van de Raad voor Volwassenenonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 29 april 2003; Gelet op het advies van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 28 april 2004; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De structuurkenmerken van de afdeling biotechnologie, geordend in de categorie technisch, worden als volgt gewijzigd : minimum studieduur : 2 jaar; maximum studieduur : 4 jaar; minimum aantal lestijden : 960; maximum aantal lestijden : Art. 2. De structuurkenmerken van de afdeling chemie- en kunststoffentechnologie, geordend in de categorie technisch, worden als volgt gewijzigd : minimum studieduur : 2 jaar; maximum studieduur : 4 jaar; minimum aantal lestijden : 960; maximum aantal lestijden : Art. 3. De structuurkenmerken van de afdeling elektro-mechanica, geordend in de categorie technisch worden als volgt gewijzigd : minimum studieduur : 2 jaar; maximum studieduur : 4 jaar; minimum aantal lestijden : 960; - maximum aantal lestijden : Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 september Art. 5. De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 30 april De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

14 75294 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE TRADUCTION F MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE [C 2004/36646] 30 AVRIL Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des modifications structurelles dans l enseignement supérieur de promotion sociale Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l enseignement, notamment l article 3, 1 er, tel que modifié par l arrêté royal n 411 du 25 avril 1986; Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l enseignement supérieur, notamment les articles 5 et 5bis; Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l éducation des adultes, notamment l article 8; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories; Vu l avis du Conseil de l Education des adultes du Conseil flamand de l Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 29 avril 2003; Vu l avis du Conseil de l Enseignement supérieur du Conseil flamand de l Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 13 mai 2003; Vu l accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2004; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. La structure de la section biotechnologie, classée dans la catégorie technisch (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : Art. 2. La structure de la section chemie- en kunststoffentechnologie, classée dans la catégorie technisch (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : Art. 3. La structure de la section elektro-mechanica, classée dans la catégorie technisch (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er septembre Art. 5. La Ministre flamande ayant l Enseignement dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 avril Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2004/36645] 14 MEI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project ter ondersteuning van het unieke studiegebied maritieme opleidingen voor de varende bemanning van de opleidingsschepen van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde instelling Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, inzonderheid op artikel 46, 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs; Gelet op het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor, inzonderheid op hoofdstuk X, afdeling 1; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 9 december 2003; Gelet op het protocol nr. 129 van 6 april 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Sectorcomité X; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde instelling Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht, Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht. Dit tijdelijk project heeft tot doel het unieke studiegebied maritieme opleidingen ten aanzien van de varende bemanning van de opleidingsschepen te ondersteunen. Art. 2. Er wordt aan het KTA Zwijndrecht gedurende de looptijd van het tijdelijk project elk schooljaar een forfaitaire puntenenveloppe toegekend. Voor het schooljaar bedraagt deze puntenenveloppe 605 punten. Op basis van een jaarlijkse evaluatie kan de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, deze puntenenveloppe aanpassen. De eerste evaluatie zal plaatsvinden op 30 juni De in het eerste lid bedoelde puntenenveloppe wordt uitsluitend aangewend voor personeelsomkadering ter ondersteuning van het tijdelijk project. Art Voor de duur van het tijdelijk project wordt de personeelscategorie van het varend personeel opgericht. 2. De punten van de puntenenveloppe kunnen worden aangewend om één of meer betrekkingen op te richten in ambten van het varend personeel. De aanwending van deze puntenenveloppe gebeurt door het KTA Zwijndrecht na onderhandelingen in het daartoe bevoegd onderhandelingscomité. Art De ambten van de personeelscategorie van het varend personeel zijn kapitein/master, dekofficier, officier-werktuigkundige, schipper, matroos-motordrijver, matroos, volmatroos, lichtmatroos en leerlingbegeleider. 1 Voor de hiernavolgende ambten zijn de bekwaamheidsbewijzen vereist die worden vastgelegd door de Federale Overheidsdienst bevoegd voor Maritiem Transport. Aan deze ambten zijn volgende salarisschalen verbonden : Ambt Salarisschaal Kapitein/master 501 Dekofficier 542 Officier-werktuigkundige 302 Schipper 301 Matroos-motordrijver 158 Matroos 202 Volmatroos 203 Lichtmatroos Voor het hiernavolgende ambt worden de volgende bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen vastgelegd : Ambt Bekwaamheidsbewijs Salarisschaal Leerlingbegeleider HSO 202 Tenminste HOKT 158 Voor de definiëring van de in 2 vermelde bekwaamheidsbewijzen gelden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

16 75296 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2. Aan elk van de ambten bedoeld in 1 wordt per betrekking onderstaand aantal punten in rekening gebracht : Wekelijkse uren opdracht Wsc 501 Wsc 542 Wsc 302 Wsc 301 Wsc 158 Wsc 202/

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art De personeelsleden die fungeren in de extra betrekkingen, bedoeld in artikel 3, 2, worden aangesteld als tijdelijk personeelslid. De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs zijn van toepassing op deze personeelsleden, met uitzondering van volgende bepalingen : 1 de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een wedertewerkstelling. Deze wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid; 2 de inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in deze betrekking een personeelslid aan te stellen dat voorrang voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig artikel 21 en 21bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs; 3 de betrekking kan niet worden vacant verklaard. De inrichtende macht kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking. 2. De gemiddelde wekelijkse prestatie in een ambt bedoeld in artikel 4, 1, bedraagt 38 uur van 60 minuten. De personeelsleden die worden aangesteld in een betrekking in één van deze ambten kunnen ook nacht- en weekendprestaties vervullen, naargelang de behoeften. Rekening houdend met deze behoeften kan de gemiddelde wekelijkse prestatie aldus tot 40 uur van 60 minuten gaan, met dien verstande dat op jaarbasis de grens van 38 uur van 60 minuten niet wordt overschreden. 3. Voor de personeelsleden die een ambt van het varend personeel uitoefenen, gelden principes die van toepassing zijn op het administratief personeel voor wat betreft : - de bezoldigingsregeling; - de verlofregeling; - de jaarlijkse vakantieregeling. 4. In afwijking op 3, kan bij de inschaling van de personeelsleden in de in artikel 4, 1 bedoelde salarisschalen, rekening worden gehouden met specifieke ambtsgebonden prestaties. Voormelde prestaties kunnen, beperkt tot een maximum van 10 jaar, in aanmerking genomen worden voor de geldelijke anciënniteit, na onderhandelingen in het bevoegde onderhandelingscomité van de instelling. Art Vóór 30 september na de start van het schooljaar bezorgt het KTA Zwijndrecht aan de administratie secundair onderwijs van het departement Onderwijs een overzicht van de wijze van toekenning aan de individuele personeelsleden van de in artikel 4, 1, bedoelde ambten. 2. In afwijking op 1 en uitsluitend voor het schooljaar bezorgt het KTA Zwijndrecht vóór 1 juni 2004 aan de administratie secundair onderwijs van het departement onderwijs een overzicht van de wijze van toekenning aan de individuele personeelsleden van de in artikel 4, 1, bedoelde ambten. 3. Eventuele wijzigingen ter zake die zich in de loop van het schooljaar voordoen, worden onmiddellijk aan dezelfde administratie meegedeeld. Art. 7. Het KTA Zwijndrecht zal zijn medewerking verlenen aan de evaluatie bedoeld in artikel 81 van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor. Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 14 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

18 75298 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2004/36645] 14 MAI Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l appui de la discipline unique maritieme opleidingen (formations maritimes) pour l équipage navigant des navires de formation du Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht, établissement d enseignement financé par la Communauté flamande Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l enseignement II, notamment l article 46, 1 er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l enseignement fondamental; Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l enseignement XII Ensor, notamment le chapitre X, section 1 re ; Vu l accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le9décembre 2003; Vu le protocole n 129 du 6 avril 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l article 84, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté s applique au Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht, établissement d enseignement financé par la Communauté flamande, établi Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht. Ce projet temporaire a pour but d appuyer la discipline unique maritieme opleidingen (formations maritimes) à l égarddel équipage navigant des navires de formation. Art. 2. Il est accordé au KTA Zwijndrecht, pendant toute la durée du projet temporaire, chaque année scolaire une enveloppe de points forfaitaire. Pour l année scolaire , cette enveloppe s élève à 605 points. Sur la base d une évaluation annuelle, le Ministre flamand ayant l enseignement dans ses attributions peut adapter cette enveloppe de points. La première évaluation aura lieu le 30 juin L enveloppe de points visée au premier alinéa est uniquement utilisée pour l encadrement des personnels à l appui du projet temporaire. Art er. Pour la durée du projet temporaire est crée lacatégorie du personnel navigant. 2. Les points de l enveloppe de points peuvent être utilisés pour la création d un ou de deux emplois dans les fonctions du personnel navigant. L affectation de cette enveloppe de points se fait par le KTA Zwijndrecht après des négociations dans le comité de négociation compétent en la matière. Art er. Les fonctions de la catégorie du personnel navigant sont les suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié, matelot léger et accompagnateur d élève. 1 Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées auxdites fonctions : Fonction Echelle de traitement Capitaine/maître 501 Officier de pont 542 Officier-mécanicien 302 Patron 301 Matelot-motoriste 158 Matelot 202 Matelot qualifié 203 Matelot léger Pour la fonction suivante sont fixés les titres et échelles de traitement suivants : Fonction Titre Echelle de traitement Accompagnateur d élève ESS 202 Au moins ESTC 158 La fixation des titres visés au point 2 est subordonnée aux dispositions de l arrêtédu Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l enseignement secondaire.

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Pour chacune des fonctions visées au 1 er, le nombre suivant de points est imputé par emploi : Heures hebdomadaires de charge Echelle 501 Echelle 542 Echelle 302 Echelle 301 Echelle 158 Echelle 202/

20 75300 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art er. Les membres du personnel en fonction dans les emplois supplémentaires visés à l article 3, 2, sont désignés à titre temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l enseignement communautaire s appliquent à ces membres du personnel, à l exception des dispositions suivantes : 1 l emploi n est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l établissement auquel l emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d emploi. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. La remise au travail s effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2 le pouvoir organisateur de l établissement auquel l emploi est attribué n est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis la priorité à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l enseignement communautaire; 3 l emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. 2. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction visée à l article 4, 1 er,s élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les weekends, suivant les besoins. Compte tenu de ces besoins, la prestation hebdomadaire moyenne peut atteindre ainsi 40 heures de 60 minutes, sans toutefois dépasser, sur une base annuelle, la limite de 38 heures de 60 minutes. 3. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s appliquent au personnel administratif pour ce qui est : -du régime des rémunérations; -du régime des congés; -du régime des vacances annuelles. 4. Par dérogation au 3, il peut être tenu compte de prestations spécifiques liées à la fonction lors de l insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l article 4, 1 er. Les prestations précitées peuvent être prises en ligne de compte, jusqu à un maximum de 10 ans, pour l ancienneté pécuniaire, après négociations dans le comité de négociation compétent de l établissement. Art er. Avant le 30 septembre après le commencement de l année scolaire, le KTA Zwijndrecht remet à l Administration de l Enseignement secondaire du Département de l Enseignement un aperçu du mode d attribution des fonctions visées à l article 4, 1 er, aux membres du personnel individuels. 2. Par dérogation au 1 er et uniquement pour l année scolaire , le KTA Zwijndrecht remet à l Administration de l Enseignement secondaire du Département de l Enseignement, avant le 1 er juin 2004, un aperçu du mode d attribution des fonctions visées à l article 4, 1 er, aux membres du personnel individuels. 3. Des modifications éventuelles en la matière qui se produiraient dans le courant de l année scolaire doivent immédiatement être communiquées à la même administration. Art. 7. Le KTA Zwijndrecht apportera sa collaboration à l évaluation visée à l article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l enseignement XII-Ensor. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et cesse ses effets le 1 er janvier Art. 9. La Ministre flamande qui a l Enseignement dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 mai Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ONTWERP KONINKRIJK BELGIE PROJET ROY AUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie