HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '"

Transcriptie

1 VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM

2 IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET VERHAAL DOOR D'ÄLVÄREZ Ei en schitterende dag!" merkte ^ ^, de zwierig-gekleede jongeman y j "^in den tegenovergestelden hoek van den coupé op. Harry Murray gromde een onverstaanbaar antwoord. Hij vond het absoluut geen schitterende dag, integendeel: alles leek hem zwart en duister, ondanks den helderen zonneschijn, maar hij was allerminst in een stemming om daarover met een wildvreemde te discussieeren. Een heel wat belangrijker onderwerp vervulde zijn, geest zijn dringende behoefte aan tweehonderd pond en oom Davids pertinente weigering hem een leening voor dat bedrag te verstrekken. Een week geleden was Harry zijn betrekking kwijt geraakt tengevolge van het faillissement der firma bij welke hij drie jaar in dienst was geweest en de toekomst scheen verre van rooskleurig. Maar gelukkig toeval detizelfden dag, dat zijn ontslag in-* ging, had hij een brief gekregen van zijn ouderen vriend Frank Randall, den eigenaar van een sterk vooruitgaande autozaak in Bristol. Frank wilde die zaak uitbreiden en zocht daarvoor een compagnon met eenig kapitaal het behoefde niet veel te wezen; met tweehonderd pond schoot hij al een heel eind in de richting, schreef hij, vooral als de compagnon een flinke werkkracht was. Als Harry er iets voor voelde zijn deelgenoot te worden, moest hij maar zoo gauw mogelijk besluiten. Harry voelde niet slechts iets voor het plan, hij voelde er heel veel voor. Hij was een sportieve jongeman handel in automobielen was juist een kolfje naar zijn hand en bovendien, nu hij buiten betrekking was, kwam Franks voorstel wel buitengewoon gelegen. De tweehonderd pond vormden geen onoplosbaar probleem, dacht Harry; weliswaar bezat hij zelf geen penny, maar oom David zou natuurlijk direct bereid zijn ze hem te leenen. Randalls zaak marcheerde immers uitstekend, dus risico was er niet aan verbonden en wat beteekenden tweehonderd pond tenslotte voor oom David, een schatrijken vrijgezel, die op een prachtig buiten in de omgeving van Gloucester woonde en wiens eenige kostbare liefhebberij het verzamelen van antieke snuifdoozen was. Neen, oom David zou hem dezen kleinen dienst niet weigeren! Maar oom David had wèl geweigerd, pertinent en onbarmhartig. Oom David had ook alle reden om hevig uit zijn humeur te zijn. In den afgeloopen nacht had een infaam sujet op De Eikenhof", oom Davids landgoed, ingebroken en zich met de gansche prachtcollectie snuifdoozen uit de voeten gemaakt vijftig stuks ongeveer waarbij zeldzame exemplaren, waaruit eens de Her- MS IP1LJZZILIE-IH IEIKJE Nieuwe opgave No. 46Q. Gevraagd uit bovenstaande dooreeng-eplaatste letters den naam van een bekende filmster té vinden. Wij stellen een hoofdprijs van f en drie aardige troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen, die ons vóór 26 Januari (abonné's in overzeesche gewesten vóór 26 Maart) goede oplossingen zenden. Adresseeren aan: Redactie Het Weekblad", Galgewater 22, Leiden, en op enveloppe of briefkaart duidelijk vermelden: Ons Puzzle-hoekje No. 469". Desgewenscht kunnen deze puzzle en onze Wekelijksche Vraag tegelijk ingezonden worden, doch men schrijve ze dan op tw.ee aparte, duidelijk van naam en adres voorziene, velletjes papier. Oplossing van Ons Puzzle-hoekje No. 466". De prijs van f kenden wij deze week toe aan den heer J. C.Wamsteker te Breda. De heer C. Matze te Schiedam, mevrouw F. van Helden-Brünner te Tilburg en mejuffrouw L. Dorgelo te Amsterdam verwierven de troostprijzen. 4 tog van Wellington en minister Pitt een verf risschende prise" hadden genomen, het waren meesterwerken van goudsmeedkunst, met kunstig émail of edelsteenen versierd. Oom David voelde zich als iemand, wiens toegewijd levenswerk met één slag vernietigd was nog afgezien van het onschatbare geldelijke verlies. Dat hij dus niet in een ontvankelijken geestestoestand verkeerde om zich te laten aanpompen"... het was niet meer dan menschelijk! Tot overmaat van ramp waren auto's geen bijster geschikt object om oom David financieel te interesseeren hij haatte die ronkende, jagende monsters uit den grond van zijn aartsconservatief hart en hij was juist bezig aan zijn gevoelens op dat stuk in een kernachtig betoog uiting te geven, toen door een bezpek van den plaatselijken politie-inspecteur aan het beminnelijk onderhoud tusschen oom en neef een einde kwam. Er zat voor Harry Murray niets anders op, dan de terugreis te aanvaarden met den staart tusschen de beenen", zou men hebben kunnen zeggen als hij" een hond was geweest. Want er was in zijn aftocht iets, dat sterk aan de verslagenheid van zoo'n teleurgestelden viervoeter deed denken. De reis naar Londen voerde langs Bristol, maar Harry had onder deze omstandigheden weinig lust bij Frank Randall aan te gaan. Daar zou hij liever maar mee wachten, tot hij hoopvoller berichten had... Rooken?" inviteerde het elegante jongmensch aan den overkant. Maar oók ditmaal leed zijn poging om een gesprek te beginnen schipbreuk; een ongearticuleerd keelgeluid was Harry's eenig bescheid. De stilte, die op dit intermezzo volgde, werd niet meer verbroken. Na eenigen tijd minderde de trein zijn vaart en stopte enkele oogenblikken later aan het station van een provincienest tusschen Gloucester en Bristol. De zwierige jongeman stond op en verliet den coupé. Harry, die zonder veel interesse naar buiten keek, zag hem naar de krantenkiosk op het perron loopen, waar hij een courant kocht, die hij onmiddellijk, met een onmiskenbare gretigheid, openvouwde. Terwijl zijn oogen de gedrukte kolommen afzochten, kwam een kleine, stevig gebouwde, eenvoudig gekleede man op hem toe, tikte hem op den schouder en fluisterde hem iets in. Het resultaat was merkwaardig. De jongeman antwoordde niet, maar liep gedwee met den ander mee naar den stationsuitgang. Op het moment, dat zij den controleur passeerden, zette de trein zich weer in beweging en Harry verdreef het incident uit zijn gedachten. Hij had warempel wel andere zorgen dan zich té verdiepen in de vraag, waarom een volmaakt onbekende verkoos hg -'.--., ''S AFBEELDINi IN KLEUR MULTICOLO PICTURE

3 zijn trein te missen en zonder 'n woord te zeggen, een anderen onbekende te volgen, die hem een of ander tooverwoord in 't oor gefluisterd had. Harry leunde achterover en piekerde mistroostig over de geringe kans om na oom Davids afwijzend antwoord, aan tweehonderd pond te komen. Bij toeval viel zijn dwalende bhk op een tamelijk groote suitcase, een goedkoop en eenigszins haveloos exemplaar, die in het bagagenet tegenover hem lag. Blijkbaar de koffer van zijn zoo onverwacht verdwenen medereiziger, overwoog Harry en ondanks zijn bekommernissen drong het tot hem door, dat zijn plicht als mcnsch hem voorschreet maatregelen te nemen, waardoor de suitcase weer in het bezit van zijn eigenaar zou terugkomen. De trein zou weldra Bristol bereiken; hij zou het oude ding dan met de noodige inlichtingen bij den stationschef deponeeren. Hij stond op en tilde den koffer uit het net. Op hetzelfde moment reed de trein schokkend en stootend door een scherpe bocht; Harry verloor zijn evenwicht en kwam onzacht weer op zijn plaats terug; de suitcase glipte uit zijn hand en kwam met een smak op den vloer van den coupé terecht. Een klik het slot bleek tegen dergelijke emoties niet bestand ; het deksel wipte omhoog en een in wit vloeipapier gewikkeld voorwerp vloog uit den koffer op den grond. Werktuigelijk bukte hij zich, raapte het pakje op, keek, keek nog eens beter en kreeg een geweldigen schok. Een paar seconden later lag de suitcase geopend op de bank; Harry's JEANNE ACILEK DE ONVERMOEIDE WERKSTER Mevrouw Bacilek heeft haar talenten en activiteit ter beschikking onzer jongeren gesteld. Uveng studeert zij met hen en het resultaat is verrassend. Wij noemen alleen maar de operette Wintersprookje". Behalve deze aardige muziek-comedie heeft zij ook in studie de operette Calligan, de aap-elf. De muziek hiervan heeft zij zelf gecomponeerd. Zij verstaat de kunst om buitengewoon aardig met de kinderen om te gaan. In een brief, dien zij ons schrift, laat zij zich hierover op de volgende wyze uit: We hebben wel eens prat op de repetitie-uren, en ik zou er niet meer buiten kunnen, want ik houd van al die kinderen... ze zijn allemaal even hartelijk voor mij, niet alleen de meisjes, maar de J ongens ook. (en er zijn soms belhamels tusschen I). Om een voorbeeld te noemen: de ondeugendste jongens zet ik altijd aan het werk, ik laat ze de stoelen en banken neerzetten en geef ze vaak een rolletje te spelen. En het resultaat? Dat ze mü bloemen komen brengen I Weet U wat dat zegt, jongens bloemen koopen en er mee op straat loopen en ze zelf overhandigen? 't Is een groote overwinning op henzelf... en ik ben er trotsch op, dit bereikt te hebben..." r Mevrouw Bacilek, die een degelijke muziekopleiding heeft genoten en wier voortreffelijk stemgeluid wij vaak hebben mogen bewonderen, is ook met de film bezig. Haar gelaatsuitdrukkingen zün, volgens specialisten op dat gebied, daarvoar uiterst geschikt, terwijl haar stem zich voor de opname bijzonder leent. handen gusicu er zenuwachtig, in, met korte rukken het papier, dat den inhoud aan zijn oog onttrok, verwijderend. Wel verdraaid," hijgde hij in namelooze verbazing. En hij had zeker alle aanleiding van zijn stuk gebracht te zijn, want wat de koffer bevatte, was niets anders dan... de complete collectie snuifdoozen van oom David, alle vijftig stuks zorgzaam in vloeipapier verpakt! Een vergissing was buitengesloten; de verzameling was eenig in haar soort en Harry had haar ook genoeg gezien om zeker van zijn zaak te zijn. Verbijsterd staarde Harry Murray naar den schat, dien hij ontdekt had. Plotseling deed een licht geluid hem opschrikken. Haastig keek hij in de richting van den corridor; het hoekplaatsje daar vlak bij was weer inge- nomen door een alleraardigst jong meisje, wier blik met zichtbare belangstelling op hem gevestigd was. Dag juffrouw," begroette hij haar verstrooid. Ik hoop niet, dat ik u aan het schrikken heb gemaakt," luidde het wederwoord, maar ik heb straks gekerkt, dat de deur A an den coupé hiernaast, waar ik zat, klemt. Ik ben bang, dat ik ze niet alleen open kan krijgen daarom ben ik maar hier gekomen. Ik moet er in Bristol uit." Terwijl ze sprak ging ze voort hem aandachtig op te nemen; haar sprekende, blauwe oogen dwaalden van zijn gezicht, dat nog steeds matelooze verwondering uitdrukte, naar den open koffer op de bank en daaraan bleven ze als gehecht. O juist," zei Harry vaag. Hij was niet minder gevoelig voor de charmes van een aantrekkelijk meisje dan andere normale jongelui van zijn leeftijd, maar zijn onverwachte vondst had hem zoo overweldigd, dat elke andere gedachte of waarneming erdoor naar den achtergrond van zijn bewustzijn werd gedrongen. Snel sloot hij de suitcase en met gesloten oogen leunde hij achterover om de situatie te overdenken en zijn verdere gedragslijn vast te stellen. Er was maar één conclusie mogelijk: zijn elegante medereiziger van straks was de boosdoener, die er met oom Davids collectie vandoor was gegaan. Waarschijnlijk een heerschap metwien de politie nog diverse andere appeltjes te schillen had ^de ontmoeting tusschen hem en den onbekende aan bet tusschenstation, kwam nu in een nieuw licht te staan; de zwierige jongeman had ongetwijfeld goede redenen gehad om zich zoo volgzaam te toonen... Maar wat veel belangrijker was dan de mogelijke arrestatie van den inbreker hij had de snuifdoozen, bedacht Harry triomfantelijk en hij zou ze zoo vlug mogelijk aan den eigenaar terugbezorgen! Oom Davids opinie over de credietwaardigheid van zijn neef Harry en het nut van automobielen zou ongetwijfeld aanmerkelijk gunstiger worden, wanneer hij zijn verloren gewaanden schat uit de handen van bedoeld familielid terug ontving. Een haastige blik in het spoorboekje, leerde Harry, dat de eerstvolgende drie uur geen trein van Bristol in de richting van Gloucester vertrok. Zoo lang kon hij niet wachten en nog voor de trein, toen deze enkele minuten later 1;^^^i VETWORMPJES ALS BIJ TOOVERSLAG VERDWENEN. Ziehier wat Mejuffrouw W. M. K. te Hoorn schrijft: ^Ik gebruik Radox reeds ruim anderhalf jaar. Ik kan het aan iedereen aanbevelen. Ik heb erg- veel last van puistje? in mijn g-ezicht gehad en die zijn nu allemaal verdwenen. Laat vetwormpies Uw teint niet langer leehjk maken. Zonder uitdrukken, zonder leelijke vlekken op de huid achter te laten, kunt U ze gemakkelijk verwijderen. Gebruik eenvoudig Radox, het meest eenvoudige, natuurlijke schoonheidsmiddel. (Gebruiksaanwijzing vindt U in het pak). De huid zal een verjongingskuur ondergaan wanneer U die geregeld behandelt met Radox, want Radox bevat juist die waardevolle i bestanddeelen, waaronder zuivere zuurstof, die Uw huid zoo noodig heeft. Wanneer U een theelepel Radox geregeld door Uw waschwater mengt, zal Uw huid er binnen enkele dagen prachtig frisch en gezond uitzien. Door de vermenging met water komen de zuurstof en andere werkzame bestanddeelen vrij. Deze dringen onmiddellijk door de opperhuid heen naar de dieper gelegen Hiertjes, welke tot nieuw leven opgewekt worden. De poriën, die verstopt waren, worden gereinigd, zoodat zij weer normaal kunnen functionneeren. En het gevolg is een vernieuwde, jeugdige, aantrekkelijke teint.. Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten. Een pak is toereikend voor verscheidene weken. RADOX NU 70 CTS p«r pak Imp.: N.V. Rowntree Handels Maatschappij Heerengracht 209 Amsterdam (C) eerstgenoemd station binnenliep, heelemaal tot stilstand was gekomen, rukte hij, den koffer met den kostbaren inhoud in de vrije hand, het portier open, sprong uit den cpupé en rende met een vaart over het perron naar den uitgang. Frank Randalls show-roopi annex garage (en wie weet, nu wellipht ook weldra de zijne, flitste het door Harry's brein) lag tegenover het station en om de maat der buitenkansjes vol te maken, stond de eigenaar in hoogst eigen persoon voor de deur om een juist wegtuffenden cliënt eerbiedig uitgeleide te doen. Een vluchtige begroeting, een gejaagde explicatie. Het sprak vanzelf, dat Harry een wagen te leen kon krijgen, verklaarde Frank, en zijn vriendschappelijke gevoelens gingen zelfs zoover, dat hij zijn aspirant-compagnon zijn eigen lijf-wagen, ter beschikking stelde: een roodgelakten two-seater met een vervaarlijk motorkast deroode Duivel" noemde zijn bezitter hem altijd in liefkoozende beiyondering en zeker niet ten onrechte, want een legertje cups op het spatbord legde een onwraakbaar getuigenis af van de kilometervretende hoedanigheden van het voertuig. Frank hielp Harry den Rooden Duivel uit de garage duwen. Je doet het verstandigst over Elihsbury te rijden," zei hij. Die weg is stukken beter. En verder wensch ik je succes, kerel; ik hoop " Pardon," werd hij plotseling in de rede gevallen. Kan ik hier misschien een auto huren?" Harry verbeeldde zich, dat hij die stem méér gehoord had, en opkijkend, herkende hij het mooie meisje met de heldere blauwe oogen en het hoogblonde haar, waarvan een paar geestige krullen weerspannig onder de Alpinomuts te voorschijn sprongen het meisje, dat wonderlijk onverwacht als een geestverschijning eensklaps in den coupé had gezeten. Ze keurde hem een vriendelijk, zij het gereserveerd glimlachje waardig en vervolgde tot Frank, van wien zè terecht vermoedde, dat hij de baas van het spul" was. Ik moet naar Elmsbury en heb verschrikkelijke haast. De eerste drie uur gaat er geen trein kan ik hier een auto krijgen?" Ik verhuur geen auto's," verklaarde Frank; ik verkoop ze alleen maar of beter gezegd," voegde hij er lachend bij,,4k probeer ze te verkoopen. Maar," hij gaf Harry een knipoogje, misschien kan ik u toch wel van dienst zijn mijn vriend hiee komt met zijn wagen tóch langs Elmsbury en " O, als het niet te veel gevergd isl" Er was een vleiende klank in de prettige meisjesstem. U zoudt me werkelijk buitengewoon verplichten.". Harry aarzelde niet lang. Nu zijn geest minder in beslag was genomen door de ontdekking van de snuifdoozen en hij het meisje eens rustig had opgenomen, moest hij zichzelf bekennen, dat hij dit onverwachte weerzien allerminst onplezierig vond. Ik zal u met alle genoegen tot Elmsbury meenemen," verzekerde hij opgewekt. Stapt u maar in de Roode Duivel", zooals we dezen grimmigen afstandvershnder noemen." Hij deponeerde den koffer met de snuifdoozen in de dickey-seat, zette zich achter het stuur en wuif de een afscheidsgroet naar Frank Randall. Het meisje had de andere plaats ingenomen en met een kwaadaardig gebrom schoot de two-se/ater vooruit, koers zettend naar Elmsbury. Een poosje scheen Harry's aandacht alleen maar in beslag genomen door den weg en het mechanisme van den wagen, maar inmiddels zon hij op een middel om met goed fatsoen een gesprek met zijn knap reisgenoot je te kunnen beginnen. Af en toe wierp hij een steelschen. blik op haar en na elk van deze inspecties nam zijn gevoel van tevredenheid toe. De dag, die zoo slecht begonnen was, ontpopte zich ten slotte als een geluksdag: eerst de ontdekking van de snuifdoozen en nu dit liefelijke gezelschap! Het meisje toonde geen neiging tot spraakzaamheid; dus liet Harry een bescheiden kuchje hooren, schraapte DROEDERIUJK VEREENIIQID. y^il links "af re. cht s: Pjerre.Piérade. Paul Hörblger en Edward Chapman, die de hoofdrollen vertolken in de Fransche, Duitsche en Engelsche versies van de Ufa-toonfilm Ein blonder Traum". eveneens bescheiden zijn keel en maakte een diepzinnige opmerking. Een prachtige dag!" Ja." Er klonk weinig geestdrift in deze bevestiging. Een nieuwe stilte volgde; toen zei ze plotseling, met een vuur in haar stem dat hij er nog niet in had gehoord: Ik zou het zoo verschrikkelijk leuk vinden, als ik eens een eind mocht chauffeeren. Vindt u het goed?" Hè?" klonk Harry's verblufte wedervraag. Ik betwijfel..." Ze liet hem niet uitspreken. Toe, alstublieft," drong ze aan. Ik kan uitstekend autorijden; ik ben er dol op, maar heb zoo zelden gelegenheid om het te doen. U kunt er op aan dat ik heel voorzichtig zal zijn..." Harry keek haar onzeker aan. Ieder ainder zou hij dit verzoek met de meeste beslistheid hebben geweigerd; de Roode Duivel" behoorde niet aan hem en was daarbij nog de oogappel van zijn eigenaar. Bovendien was deze wagen absoluut niet het type om door kleine, zachte vrouwenhanden te worden bestuurd. Maar er was iets in de helderblauwe, hoopvolle oogen van dit meisje, dat een eind maakte aanlijn aarzeüngen, iets mysterieus, dat 'sterker was dan alle argumenten van het gezond verstand. We zullen het er dan maar op wagen," besliste hij ten laatste. Hij liet den wagen stoppen en zij verwisselden van plaats. Weest u in vredesnaam voorzichtig," drukte Harry haar op het hart. Als er iets met de Roode Duivel" gebeurt, draait Mr. Randall me den nek om!" Maakt u maar niet ongerust," was het antwoord. U zult zien dat ik heel aardig chauffeeren kan." Het bleek al gauw, dat dit geen grootspraak was. Harry zelf verstond de kunst van autorijden in de perfectie, maar dit jonge meisje met haar rossiggouden haren en wonderlijk-aantrekkelijke blauwe oogen, deed daarin niet voor hem onder. Zè liet de Roode Duivel" met een feillooze zekerheid over den weg suizen, alsof ze, haar leven T-7 - lang niets anders had gedaan dan achter 't stuur van sterke sportauto's zitten. Het tamelijke bescheiden tempo, waarmee Harry tot nu toe tevreden was geweest,, scheen haar niet voldoende sensatie te bezorgen. Harry zag den wijzer van den snelheidsmeter van veertig naar vijftig, van vijftig naar zestig en van zestig naar zeventig springen; toen achtte hij het oogen-. blik gekomen om een waarschuwend woord te doen hooren. Kalm aan 'n beetje. Die bochten hier..." Het eenige antwoord was een nieuwe druk van een klein, sierlijk gevormd voetje op het gaspedaal. De Roode Duivel" vloog vooruit als een pijl uit een boog, met een schok, die hem de woorden op de lippen deed besterven en vreezen dat haar plotselinge manoeuvre hem zijn ruggegraat zou kosten. Maar dat gaat heusch niet..." probeerde hij opnieuw, toen hij zich weer van den schrik hersteld had. Zegt u alstublieft niets en laat mij m'n gang gaan." Harry's mond viel open van verbazing. Tot nu tpe had' zijn gezellin zich weliswaar niet overmatig spraakzaam en hartelijk betoond, maar ze was toch aardig en vriendelijk geweest. Nu echter was er opeens een koude, harde klank in haar stem gekomen en de snelle blik, dien»e op hem wierp, was scherp en onaangenaam. Harry wilde graag een verklaring hebben voor deze onbegrijpelijke verandering. Wat is er in 's hemelsnaam.. j? Waarom...? Deksels-nog-aan-toe kijk uit alsjeblieft!" Het scheelde geen haar of de Roode Duivel" was tegen een hooiwagen opgebotst, maar de behendigheid van het meisje voorkwam ongelukken; ze remde nèt voldoende in een gevaarlijke bocht en binnen eenige seconden reed ze weer op vol gas. Er volgde nu een recht stuk weg van eenige kilometers de waarschuwende wijzer gleed tot honderd. Een snijdende luchtstroom joeg Harry de tranen in de oogen, maar het aardige meisje aan 't stuur zat zoo (Vervolä op pa&na 21}

4 SIGAREN 's'morgens, 's Middags, 's Avonds. Een bloemlezing van den geestigsten geïllustreerden humor uit de buitenlandsche tydschriften. TILLY ran-boüwfléêstêd HOE FILMSTERREN GEKLEED GAAN ~ - ' ' (Wefvx^ De rechtbank in Parijs heeft als haar meening te kennen gegeven, dat een man het recht heeft, de brieven van zijn vrouw te openen. Dit is weer een stap nader tot de gelijkstelling der sexen in Frankrijk I Dezer dagen werd een tooneelspeler veroordeeld tot een hooge boete voor het feit, dat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een revolver en patronen bij zich droeg. Verscheidene tooneelcritici doen hun best om te weten te komen of er nog meer van dergelijke acteurs zijn. Och mijnheer, wilt U misschien even den centimeter van voren vasthouden? r> f _/ T^ Ik kom dadelijk achterom, win 1" : ^e v' bijziende gast: bn waar hebt U dezen ire- (Die Grüne Post) schoten?" (77ie Passing Show) In Amerika werd dezer dagen de voltrekking van een huwelijk per radio uitgezonden. Een luistervink beweert, dat hij de bruid heeft hooren fluisteren : Lach dan, idioot I Dat is een persfotograaf!" Te veel dansen," waarschuwt een dokter, is dikwijls gevaarlijk voor het hart." Te veel dansen uitzitten is echter zeer nadeelig, zoowel voor hart als verstand. Toen er onlangs met magnesiumlicht een foto werd gemaakt van een queue bezoekers voor een theater, zonder dat deze vooraf waren gewaarschuwd, viel er een dame flauw. Algemeen wordt aangenomen, dat haar hoed niet scheef genoeg stond. Mammie, ik zou zoo graag- een litjumeau hebben; dan kan Teddy naast mij slapen 1" {.I he Humorist) Agent: Wat hebben jullie daar in dat pak?' De obscure individuen: Dat weten we niet we hebben het nog met opengemaakt[" (Tit-Bits) Madge Evans, de bekoorlijke ster der Metro Goldwyn Mayer, toont hier hoe men een eenvoudige effen avondjapon door het dragen van een losse garneering van donkere satijnen ruches een geheel nieuw en origineel aspect kan geven. Als Jill Esmond des middags visite ontvangt, is zy gekleed in deze prachtige fluweelen pyama, die een gedrapeerden hals heeft en omsloten wordt door een ceintuur van gevlochten zijde, met paarlen knoopen. De pyama is mouwloos, doch wordt voltooid door een jakje, dat uit niets anders bestaat dan een paar zeer wifde mouwen. (Foto R.K.O.) Dezer dagen werd een olifant per trein vervoerd van de grens naar Artis. Wij gelooven echter niet,'dat dit iets uitstaande kan hebben met het feit, dat iemand ons gisteren, terwijl wij in den trein ons krantje lazen, hevig op de teenen trapte. Een bazar in Londen werd op een zeer origineele manier geopend, n.1. door een zwaargewicht bokser. De timide bazar-bezoekers begonnen na de opening gehoorzaam en zonder mopperen hun inkoopen te doen. Lsndmeter (pas aangrekomen): Weet de voorman, dat de boel is ing-estort?" Grondwerker: Nee mijnheer, we graven hem juist op om 't hem te vertelleni" (The Passing Show) BEZOEKT HET E 7 M'm- TIHIEMi^ TE»EN HAAG Zi/: Als alle wenschen vervuld konden worden, wat zou jij dan wenschen?" Hy: O-eh-als ik 't je maar durfde zeggen!" Zif: Toe nou! Waarvoor dacht je nou, dat ik over dat wenschen begon?" (The Weekly Telegraph) Brandweerman: Hola! Waarom g-a je weer terug?" De geredde: Ik vind 't zoo lollig om langs dat zeil naar beneden te glijden!" ( The Passing Show) de bekende Nederlandsche cabaretière zal binnenkort in het Roxy-Theater te Amsterdam optreden. (foto's Godfried de Groot)

5 . ÄNDERE PÄSSEN UIT DEN FRÄNSCHEN TANGO DOOR GOß KLINKER! In een vorig artikel wees ik op de belangrijke verschillen tusschen den Tango, gedanst volgens den Engelschen stijl, en den meer oorspronkelijken Franschen Tango. Tevens gaf ik toen de beschrijving van een drietal der voornaamste passen. Thans wil ik nogmaals eenige figuren aanduiden, waardoor men reeds in staat is dezen Argentijnschen dans te beoefenen op de manier, die men bijna in alle dancings te Parijs gebruikt. Ik zal beginnen met een zeer mooie nieuwe variatie, die pas dit seizoen is ingevoerd en die opgebouwd is uit verschillende der bekendste dansbewegingen, zooals die in Spanje toegepast worden. Ik bedoel den danspas, gecrëerd door M. Peret. Vierde Figuur: De Per et-danspas. Men begint met een gewone Argentijnsche Promenade, 3 tellen. Linkervoet schuin vooruit naar links, even naar voren, 1 tellen. Rechtervoet vóór linkervoet kruisen en even draaien, ^ tellen. Verder draaien naar rechts, zoodat de kwartdraai voltooid wordt, en linkervoet ach-. teruit, ^ tellen. Rechtervoet dwars achter linkervoet plaatsen, zoodat hij een weinig meer naar links uitsteekt, 1 tellen. Op hiel van linkervoet driekwart draai naar rechts maken, steunend alleen op den teen van den rechtervoet, zoodat men met aangesloten voeten eindigt, 1 tellen. Opnieuw beginnen met den linkervoet. Vijfde Figuur: De Gekruiste Danspas. Linkervoet vooruit, 1 tellen. Rechtervoet vooruit en hem even vóór linkervoet plaatsen, ^ tellen. Completen draai naar links op de teenen van beide voeten, 3^ tellen. Nog een halven draai naar links op teenen van linkervoet, zoodat de rechtervoet daardoor achter linkervoet gekruist staat, 'A tellen. Lichaamsgewicht op rechtervoet brengen en op teenen van rechtervoet verder draaiende linkervoet wordt achteruit gehaald en naar achter geplaatst, y 2 tellen. Rechtervoet achter linkervoet kruisen \A tellen. /2 Opnieuw beginnen met linkervoet. Zesde Figuur: De Vertraagde Pas. Houding zijwaarts gekeerd om te beginnen Linkervoet zijwaarts naar links, 1 teilen. Rechtervoet vóór linkervoet kruisen, 1 tellen. Langzaam linkervoet opnieuw naast rechtervoet bijhalen, zohder hem nochtans op den grond te plaatsen, 1 tellen. Nog steeds langzaam den linkervoet, achter den rechtervoet heen, naar den rechterkant hiervan brengen, zonder hem echter op den grond te plaatsen, 1 tellen. Linkervoet opnieuw naar links brengen en zonder hem neer te zetten, met denzelfden linkervoet opnieuw den dans continueeren, 1 tellen. Zevende Figuur: Danspas ter plaatse. Houding zijwaarts gekeerd, om te beginnen. Linkervoet zijwaarts naar links, 1 tellen. DANSPOSE Rechtervoet vóór linkervoet kruisen, \A tellen. Linkervoet vooruit, terwijl men een kwartdraai naar links maakt, zoodat men met het gelaat in de dansrichting komt te staan, 3^ tellen.,,balance", d.w.z. verplaatsing van het lichaamsgewicht naar den achteruit ge- 200 STIJF ALS EEN PUNK Kon zijn Jas nlel meer aanfrekken. Nn weer 200 flink als ooit. Hoe gelukkig moet deze man zich voelen, nu hy weer f link en lenig is na 2oo ]angen tijd een slachtoffer te zijn geweest van rheumatiek.,,het is nu vele jaren geleden", schrijft hij, sinds ik voor het eerst met chronische rheumatiek te bed moest blijven. Daarna moest ik met twee stokken rondloopen. Ik leefde in een ellendigen toestand tot vijf jaar geleden. Ik kon me slechts bewegen als een houten blok door me heelemaal rond te draaien. Ik kón mijn jas niet aan- of uittrekken zonder hulp van mijn vrouw. Maar dank zij Kruschen Salts, dat ik nu vijf jaar lang regelmatig genomen heb, ben ik zoo actief als een jonge man van 23." ' E H Opgehoopte afvalstoffen en urinezuur," die de kwellende rheumatische pijnen doen ontstaan, krijgen kans om zich te vormen wanneer ingewanden en nieren te traag werken; Kruschen Salts spoort ingewanden en nieren aan tot beter functionneeren en drijft overtollig urinezuur en schadelijke afvalstoffen zacht en volkomen uit het lichaam Ue pijnen worden nu gestild, gezwellen slinken, verstijfde ledematen worden weer lenig Voortaan zal de kleine dagelijksche dosis" u inwendig schoon houden, vrij van afvalstoffen, overtollig urinezuur en dus ook vrii van rheumatiek. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten ä ƒ 0.90 en l 1. o o per flacon. plaatsten rechtervoet, 1 tellen. Linkervoet achteruit, 1 tellen. Halve draai naar links op de teenen van beide voeten, 1 tellen.,,balance" (zooals in de Habanera) op linkervoet, % tellen. Idem op rechtervoet, ^ tellen. Langzaam halven draai naar rechts op teenen van beide voeten, 1 tellen. Balance" (als in Habanera) op rechtervoet vooruit, i/ tellen. Idem op linkervoet achteruit, */ tellen. Rechtervoet vooruit, 1 tellen. Linkervoet vooruit, 1 tellen. Rechtervoet vóór linkervoet kruisen, zonder hem neer te zetten, ^ tellen. Rechtervoet achteruit trekken en kruisen achter den linkervoet, % tellen. Op teenen van rechtervoet en hak van linkervoet draaien naar rechts, 1 tellen. Dan hervatting van de Promenade Argentine. Achtste Figuur: De Astora-Danspas. Beginnen, staande zjjwaarts naar de dansrichting. Linkervoet naar links, 1 tellen. Rechtervoet voorwaarts in de dansrichting en kwartdraai naar links, l^ tellen. Linkervoet aansluiten, ^ tellen. < Rechtervoet zijwaarts naar rechts, 14 tellen Linkervoet aansluiten, ^ tellen. Rechtervoet vooruit, teenen buitenwaarts gekeerd, ^ tellen. Halve draai naar rechts op teenen van rechtervoet, linkervoet gelijktijdig bijhalen en naast rechtervoet plaatsen, ^ tellen. Halve draai naar rechts op teenen van linkervoet en rechtervoet vooruit, 1 tellen Linkervoet vóór rechtervoet kruisen, 1 tellen! Kwartdraai naar links op teenen van linkervoet, teenen van beide voeten tegen elkaar plaatsen (rechtervoet vóór linkervoet) 1 tellen. Rechtervoet achteruit en achter linkervoet kruisen, ^ tellen. Linkervoet aansluiten, 3^ tellen." Rechtervoet vooruit, 1 tellen! Linkervoet naar voren plaatsen, enkel met teenen den grond raken, 1 tellen. Linkervoet opnieuw achteruit, 1 tellen. Rechtervoet achter linkervoet kruisen \4 tellen. ' z Linkervoet aansluiten, ^ tellen. Opnieuw met rechtervoet beginnen om den dans te continueeren. Negende Figuur: De Zij passen. Men begint met een promenade Argentine. Dan: Linkervoet zijwaarts naar links zonder hem neer te zetten, 1 tellen. Linkervoet terugtrekken en hem, achter den rechtervoet heen brengend, rechts van dezen plaatsen, 3^ tellen. Rechtervoet naar rechts en naast linkervoet aansluiten, 3^ tellen. Linkervoet zijwaarts naar links, ^ tellen Met rechtervoet een tap" naar'links maken tegen den grond. ^ tellen. Rechtervoet opnieuw terughalen naar rechts, yi tellen. Kwartdraai naar links op teenen van rechtervoet en linkervoet aansluiten. 3^ tellen. Rechtervoet vooruit, thans staande met gelaat in de dansrichting, 1 tellen. ANK VAN DER MOI=B FM PPiT^ VAKI mnr ANK VAN DER MOER EN FRITS VAN DIJK DE MARKIEZIN VAN NOÉL COWARD OPGEVOERD DOOR HET GEZEL- SCHAP VERKADE IN HET RIKA HOPPER.THEATER TE AMSTERDAM ANK VAN DER MOER ANK VAN DER MOER EN BEN AERDEN Wij geven hier eenige foto's van de succesvolle première van.de Mar- M^^^^^^^^^V.^^^H> -^H kiezin", waarin Rika Hopper na haar ^^^^^^^^^ (^^^ katv ÄriiT"^ buitenla "«^e tournee voor het eerst R'KA HOPPER, FRITS VAN DIJK, ANK VAN DER weer in ons land optrad. MOER EN HANS VAN MEERTEN TOURNEE ALEXANDER MOISSI MET BERUJNSCH ENSEMBLE DE HOOFDROLVERTOLKERS UIT.ZU WAHR UM SCHÖN ZU SEIN", VAN BERNARD SHAW. OPGEVOERD DOOR MOISSI EN ZIJNEN. - TO - SIGURD LOHDE ANNI MEWES

6 1 HBHnBBBn k\- ^1 E NIB «.%. H N.- >^-/ *.^ É O Ia»:;., frl ^ ACV- SIEGFRIED. Nibclungen-sage). Een Ufa toonfilm. Regie: Fritz Lang. Floofdrollen: Paul Richteren Margarete Schön. De spreker: Elias van Praag. Ufa Symphonie-Orkcst. B iep verborgen in het oerwoud ligt Mimes smidse, de werkplaats van den beroemden meester der edele 1 wapensmcedkunst. Bij hem heeft koning Siegmund van Nederland zijn eenigen zoor Siegfried, in de leer gezonden. En alleen in gezelschap van Mime, den dwerg, en van zijn woeste smidsgezellen, groeit de knaap tot een blondharigen en stralenden jongeling op. Met oogen vol haat en nijd ziet Mime, hoe Siegfried zijn eigen zwaard smeedt. En het is zóó vlijmend scherp, dat een neerzwcvend-zwanendonsje op het lemmet van het zwaard door zijn scherpte in twee helften wordt gesneden en rechts en links op den grond valt. Dan laat Mime hem gaan.,,keer terug naar Xanten, Siegfried, zoon van Koning Sicgmund! Want zelfs ik kan U niets meer leeren." zegt hij. Blijgcmoed bestijgt Siegfried zijn witte paard om weg ie rijden. Daar hoort hij een ouden smidsgezel een sprookje vertellen, dat hem tot luisteren dwingt: de sproke van Knemhildc, de koningsdochter van Bourgondic, van Günther haren broeder en de burcht te Worms, die hoog op den oever yan cjën Rijn gelegen is. Niet genoeg weet di woeste smid de kuische schoonheid van Kriemhilde te roemen.,,lk wil trachten Knemhilde voor mij te winnen," roept Siegfried vol bewondering. Doch de smids knechten lachen hem uit en bespotten hem. Dol van woede, zou hij zeker den hardsten lacher gewurgd hebben, ware niet Mime tusschenbeide gekomen en had deze hem niel den weg naar Worms gewezen. Opgewekt verlaat Siegfried zijn meester en rijdt op zijn schimmel den aangewezen weg. Glimlachend kijkt Mime hem na en zegt dan spottend:..vaarwel Siegfried! Nooit zult gij te Worms aankomen!" Hij weet maar al te goed, dat zich op den weg, dien hij den jongeling gewezen heeft, de schrik van het oerwoud' bevindt: de geweldige draak, die zijn zwaar beschuht lichaam voortsleept naar de bron om er te drinken. Zijn snuiven verraadt hem echter aan Siegfried, die koen den strijd met het ondier aanvaardt. Siegfrieds prachtig zwaard bezorgt hem de overwinning: doodelijk gewond zijgt het ondier neer. Een droppel bloed kleeft aan Siegfrieds handen, wordt door hem opgezogen waardoor hij de taal der vogelen verstaat, die hem verkondigen, lat wanneer hij zich in het bloed van den Iraak zal baden, hij niet te wonden zal zijn door een houw of een steek. Verheugd volgt Siegfried den goeden raad op, maar hij bemerkt niet, dat een lindeblad op zijn schouder valt, waardoor deze plaats niet door het drakenbloed wordt bereikt en dus een kwets- bare plek blijft. Intusschcn is de mare, dat Siegfried den draak heeft gedood, van mond tot mond gegaan. Ook Volker van Alzey, die als geen ander de her bespeelt, bezingt aan het hof te Worms Siegfried, die den draak versloe welke aan Alberich, den Nibelungen-Koi. den onmetelijken schat,van het dwerge...,, ontnam, en meer dan twaalf koningen ove^ won en tot zijn vazallen maakte. Nog is het bed niet verstomd, als de hoornblazers de komst melden van hem, wiens heldendaden door Volker werden bezongen en die de, hand van Kriemhilde komt vragen. Hagen' Tronje, koning Günthers trouwste vazal, de eenoogige, waarschuwt zijn koning er voor, Siegfried binnen te laten. Siegfried, de onoverwinnelijke, zou een al te aanmatigende! gast zijn. Doch Volkers ridderlijke zin en Koning Günthers gevoel voor gastvrijheid overwinnen de bedenkingen van Tronjei en in de groote eerezaal heet de KoningH van Bourgondië den ridder Siegfried wel kom. Achter den voorhang van haar venste aanschouwt Kriemhilde den intocht vanl Siegfried. Zij is ten prooi aan angstige gedachten. Des nachts heeft zij een bangen droom gehad. Twee adelaars streken neer op haar lievelingsvalk en verscheurden hctl 1 &_A mmï dier. Hagen eischt. dat Siegfried als Günthers vazal met de Bourgondiërs naar Isenland zal trekken, naar den met vlammen omgeven burcht van Brunhilde, waarboven de hemel eeuwig in het Noorderlicht prijkt Toornigbchend wijst Siegfried deze voorwaarde af. Zou hij, die twaalf koningen tot zijn vazallen telde, zélf de vazal van een koning kunnen worden? Reeds schijnt het. alsof het zwaard over het verschil Van meening der beide edelen zal beslissen, als Kriemhilde, omgeven van hare vrouwen, binnentreedt, teneinde Siegfried den welkomstdraftk aan te bieden. Haar aanblik overwint den held en Siegfried stemt in Hagens eisch toe. De reis naar Isenland leidt tot een gelukkig einde. Onder beschutting van de tarn- of tooverkap, die Siegfried in den strijd met Alberich dezen heeft afgenomen en waardoor hij zich niet alleen onzichtbaar kan maken, maar zelfs elke willekeurige gestalte kan aannemen, overwint Siegfried in de gestalte van Günther de geweldige Brunhilde... De dubbele huwelijksplechtigheid van Brunhilde met Günther en van Kriemhilde met Siegfried zal in den Dom te Worn worden gevierd. Doch Hagen Tronje weet zeer goed, dat Brunhilde zich nooit aan Günther zal geven, tenzij zij nog eenmaal overwonnen wordt. Daarom overreedt hij Siegfried, zich beroepende op de gezworen broederschap, om nog eenmaal onder de tarnkap in Günthers gestalte Brunhilde te overwinnen, waarin Siegfried toestemt, zij het dan ook met tegenzin. In den strijd met Brunhilde blijft er een armband in den vorm van een slang in zijn handen. Op den dag dat de Nibelungen-schat te Worms aankomt Siegfrieds huwelijksgeschenk aan Kriemhilde vindt deze den armband en laat hem aan Siegfried zien. Ontzet herkent deze het eigendom van BrunJhilde en vertelt nu aan zijn gade de geschiedenis van den band, waarbij hij echter eischt, dat zij er over zal zwijgen, hetgeen Kriemhilde hem plechtig belooft. Doch zij breekt den eed. Als Brunhilde, die door Kriemhilde even vurig wordt gehaat, als zij Siegfried bemint, haar op de trappen van den Munster in den weg treedt, Siegfried hoonende als den vazal van Günther, haar gemaal, en van Kriemhilde als de vrouw van een vazal eischt,' dat zij Brunhilde zal laten voorgaan in den dom, toont Kriemhilde haar woedend den armband, als teeken dat niet Günther haar overwon doch Siegfried en dat deze haar aan Günther heeft weggeschonken. Razend van schaamte en smart eischt Brunhilde, den dood van Siegfried. En daar Günther weigert den bloedbroeder te doeden, liegt zij hem voor, dat Siegfried hem bedrogen heeft. Günther is woedend en geeft nu bevel, Siegfried bij een jachtpartij te dooden. Hagen zal Kriemhilde ^ ' het geheim ontlokken, waar Siegfried gewond kan worden. En op deze plaats, door Kriemhilde zelf aangeduid, treft hem Hagens speer. De speer doorboort Siegfrieds schouder. Bloeddroppels vallen op de bloemen bij de beek. waaraan Siegfried na de jacht zijn dorst leschte. Neg strompelt Siegfried ecnige schreden verder, dan ziet hij Hagen en Günther, die zijn gelaat verbergt. Nu begrijpt hij alles. Telkens struikelende bereikt hij de kampplaats. En in zijn schier onoverwinnelijke kracht wil hij de Tronje te lijf met diens eigen schild. Doch Hagen heeft als voorzorg de wapens weggeruimd en Siegfried valt overwonnen aan Günthers voeten. Wat gaf het, of Gerenot ook Hagen vloekte? Wat hielp het, of Giseler het bloed stelpte dat uit de wonde gutste? Hagen was een tè goed schutter en Siegfrieds gade zelf had het doel aangeduid. Zoo stierf de drakendooder, temidden zijner bloedverwanten. Schuldeloos stierf hij Hans Adalbert von Schlettow. 2. Siegfried (Paul Richter) op zijn doodsbed. 3. Elias van Praag, die den Hollandschen tekst zegt. 4. Siegfried wordt door den speer gedood. 5. Theodor Loos. 6. Siegfried baadt zich m het drakenbloed. 7. Hanna Ralph. 8. Margarete Schon. 9. Siegfried. 10. Op de trappen van den Dom te Worms. 11. Hans Carl Müller en Erwin Biswanger.

7 MIJN NEEF JANSSEN zat op zijn kantoor en wenschte nkt gestoord te worden. Hij wilde werken en was voor niemand te spreken, zoo luidde zijn opdracht. En als die mijnheer Praatgraag soms weer komt om mij te spreken," voegde hij er bij, dan zeg je, dat ik er niet ben. Maar denk er om, dat jullie dan op dat oogenblik niet ijverig zitten te werken... anders gelooft niemand het!" Mijnheer Bibber: Lieve hemel, die hond van u schijnt het niet erg op mij voorzien te hebben, juffrouw Smit!" Juffrouw Smit: O, wat leuk! Doet u eens net alsof u mij wilt slaan; ik wou zoo graag eens zien, wat hij doet." Vertelt u nu eens precies, hoe het auto-ongeluk gebeurde," vroeg de rechter. Hoe kon u met zoo'n ontzettende snelheid rijden?" Dat was heel eenvoudig. Edelachtbare. Mijn remmen waren niet in orde en toen dacht ik: laat ik zoo snel mogelijk de stad zien uit te komen, dan kan mij in de drukte niets meer overkomen." Heeft uw man veel moeite met het slikken?" vroeg de dokter. Ja dokter, vooral bij water." Dat gebruiken alleen dames," zei het kleine meisje, terwijl zij haar kleine broertje de poederkwast afnam. Heeren wässchen zich!" Welk nummer van schoenen hebt u?" vroeg de verkoopster aan de klant. Nummer 36, maar misschien is 37 wel beter," antwoordde de dame. Nu, dan zal 38 u, hoop ik, wel passen." 't Is beroerd, dat je meisje je in den steek heeft gelaten, kerel. Maar nu geef ik je een goeden raad: vergeet de zaak zoo gauw mogelijk en wees maar weer vroolijk." - Dat kan ik niet! Al de cadeaux, die ik haar heb gegeven, had ik op afbetaling gekocht." ONZE WEKELIJKSCHE PRIJSVRAAG Vraag twee honderd en zeven. Wat verstaat men onder Karstverschijnselen? Wij stellen een hoofdprijs van f2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeden onder degenen, die voor 1 Februari (Indische abonné's voor 1 April) goede oplossingen zenden aan ons adres: Redactie Het Weekblad", Galgcwater 22, Leiden. Op briefkaart vermelde men duidelijk: Vraag 207. Elsje: Mijn mamma kreeg gisteren een mooi presentje en zij sloeg haar armen om pappa's hals om hem te bedanken. Wat doet jouw mammie als zij wat krijgt?" Eddie: Zij zegt altijd tegen paps, dat zij 't hem voor dezen keer nog zal vergeven, maar dat hij niet wèèr zoo laat moet thuiskomen!" Ben jij van oordeel, dat een getrouwde vrouw voor haar brood moet werken?" Wel, ik zie niet in, waarom, zij honger zou moeten lijden, omdat zij nu toevallig een man heeft!" Edelmoedige dame (een jongen inbreker in ha^r eetkamer betrappend): Jongeman, ik.zal je niet in de gevangenis laten komen, maar ik zal je nog één kans. geven." Ik dank u hartelijk, mevrouw, ik dank u! Maar als u dat doet, wilt u dan zorgen, dat er niet weer van die lastige stoelen in den weg staan?" Dus Piet is getrouwd." Ja, op den 29sten Februari. Slimme vent, die Piet!" Wat is daar dan voor, slims aan?" Hij kan den datum van zijn trouwdag niet meer dan eens in de vier jaar vergeten." Ik heb altijd een voorgevoel ge^ had, dat ik jong zou sterven," zeide zij. Maar lieve kind," antwoordde haar liefste vriendin, je ziet immers, dat je het niet gedaan hebt?" Ik wil een paard huren," zei de Zondagsruiter tot een manege-knecht. Hoc lang kan ik het beest hebben?" Zoudt u dat maar niet beter aan 't paard kunnen overlaten?" Mijnheer Pieters begeleidde zijn gade gedurende een winkel-expeditie. Hij had zich neergezet op een stoel in de- japonnen-afdeeling, terwijl mevrouw Pieters iets naar haar zin zocht. Plotseling kwam hij tol de ontdekking, dat hij zijn vrouw nergens meer zag. Hij ging naar cen der winkelchefs en vroeg: Ik kan mijn vrouw nergens meer vinden. Wat zal ik in 's hemelsnaam doen?" Gaat u een praatje maken met een van de knapste winkeljuf f rouwen en u zult zien, dat zij dan dadelijk te voorschijn komt." En wat bracht je er toe, mij ten huwelijk te vragen, lieve?" >Jij'" zei hij, eenvoudig en droevig. - Ï4 - / «\mfen Dienstbode': Daar is een mijnheer om u te spreken." Neer des huizes: Wie is het?" Dienstbode: Een heer met eensnor." Meer des huizes: Zeg hem, dat ik al een snor heb." Dus je hebt die menschen op numero zeven tenslotte toch geen stofzuiger verkocht?" Neen, mijnheer." Heb je gevraagd ^om het hoofd van het gezin te spreken?". Ja, mijnheer." Nu, eir?" Dat veroorzaakte al ruzie!" Vrouw: Je moest nu toch weten, dat ik spreek zooals ik denk, Hendrik." Echteenoot: Ja lieve alleen veel vaker. Mijn vrouw maakt ruitie bij de minste of geringste aanleiding!" Geluksvógel! Mijn vrouw heeft niet eens een aanleiding noodigl" Wat gebruik jij tegen slapeloosheid?" Af en toe een glas wijn." j,maakt dat je in slaap?" Neen, maar dan ben ik tenminste in mijn humeur, zoolang ik wakker ben." De boekhouder ging naar het kantoor van den directeur, en vroeg om opslag, daar hij ging trouwen. Het 'spijt me, maar dat zal niet gaan," zei de directeur. Maar ik stel je wat anders voor. Ik zal je werkuren de eerste drie maanden verkorten en daarna zal ik ze weer verlengen, zoodat je een excuus hebt om langer weg te blijven." Onderwijzer: Heeft een van jullie wel eens een olifantenhuid gezien?" Willy (ijverig^: Ik, mijnheer!" Onderwijzer: Waar dan?" " " Willy: Op een olifant, mijnheer!" Vraag twee honderd en drie. In 490 v. Chr. behaalden de Grieken een overwinning op de Perken. Om dit heuglijk nieuws in Athene bekend te maken, liep een van de Grieksche soldaten den heelen weg van Marathon naar Athene in gestrekten draf. Aan dit feit dankt de Marathonloop zijn ontstaan. De hoofdprijs viel ten deel aan den heer A. Prins te. Schiedam. De troostprijzen 'zonden wij aan den heer. A. W. Heeres, Groningen; mejuffrouw K. Boertee, Leiden; den heer C. v. Amerongen, Utrecht; mevrouw E. J. Andriessen, Rotterdam; mejuffrouw B. Wagemans, Dordrecht. r-' I 1 ^ «-,* 'fk ~y.** Paramount-Film. Regie van Ernst Lubitsch. In de hoofdrollen: Lily Miriam Hopkins. Madame Colet Kay Francis. Herbert Marshall... Gaston Monescu. De Majoor Charlie Ruggles. Fran?ois... Edward Everett Horton. Giron C. Aubrey Smith. Jaques, de butler Robert Greig. Venetië stad van gondels en romantiek... Zelfs de vuilnisman glijdt droomerig met zijn gondel onder het zingen van een aria door de maanverlichte kanalen... Op het balcon van een luxe hotel wacht Gaston op Gravin Lily. In een andere kamer vertelt Francois, een niet zeer snuggere Fransche edelman, aan de politie, hoe hij weinige oogenblikken geleden door cen onbekende van twintigduizend lire beroofd is. Hij wilde mijn amandelen zien. Er mankeert niets aan mijn amandelen, maar ik dacht, als hij ze onderzoeken wil, is het mij goed. Toen liet hij mij,,aaa" zeggen. Toen ik weer bijkwam, had ik mijn amandelen nog, maar mijn portefeuille was verdwenen." Lily komt binnen in Gastons kamer. Al de kortingen en prinsen en hertogen in de hall hebben mij gezien," beklaagt zij zich. Morgen weet heel Venetië het schandaal!" Gaston omarmt haar. Het souper begint... U bent een dief," vertelt Lily doodbedaard,,,u hebt dien man hiernaast beroofd!" Gravin," is het antwoord,,,met liefde in mijn hart zeg ik U: U bent een dievegge. Het' geld van dien mah is in Uw bezit." m "#.» ïs >vsv JH i^tf Juichend werpt Lily zich in zijn armen.,,zeg me, lieveling, wie ben je?" Gaston Monescu. Monescu, de internationale oplichter"... Parijs, twee jaren later. Gaston en Lily vieren den tweeden verjaardag van den dag waarop zij niét getrouwd zijn, met een bezoek aan de opera. Gastons oog valt op een^ magnifiek handtaschje, bezet met juweelen. Doch ook de eigenaresse trekt zijn aandacht, Mariette Colet, de rijkste jonge weduwe van Frankrijk, die al haar aandacht noodig heeft om aan de ongewenschte attenties van den Majoor te ontsnappen, en geen oog heeft voor de tasch, al heeft zij die juist met francs betaald. Het tasch je verdwijnt. Madame Colet adverteert in alle kranten met een groote belooning voor wie het verloren handtaschje terugbrengt. In de hall wachten tientallen menschen met gevonden taschjes.... Gaston wandelt bedaard naar binnen.,,ik heb de tasch in de opera gevonden schrijft U even een cheque," zegt hij. Het is voor Gaston niet moeilijk te becijferen, dat er in dit huis voor een ^nan van zijn bekwaamheden kapitalen te verdienen zijn. Hij hoeft slechts weinige woorden met de mooie Madame Colet te wisselen, en hij is reeds aangenomen als haar secretaris. Lily, uiterlijk onherkenbaar, is de secretaresse van den secretaris. Mariette verhoogt haar salaris opdat zij wat van Gastons T. Herbert Marshall en Miriam Hopkins Edward Everett Horton en Herbert Mars- ; hail. 5. Herbert Marshall en Kay Francis.] 4. Herbert Marshall, Kay Francis en Charles { Rugrgrjer. 5. Kay Francis.

8 s> rv y *» h /.1 HP m S& llr I & k > mv K : werk kan overnemen, en hij het 's avonds niet zoo druk heeft." Lily is woedend. De rijke Madame Colet wil haar dus haar man ontfutselen! Ook Gaston heeft haar toeleg ontdekt. Hij is echter niet afkeerig van een avontuur, voor zoover dat niet zijn,,zaken" benadeelt. Lily wil niet langer wachten, en spoort Gaston aan om te nemen wat er te krijgen is en er vandoor te gaan. Ten slotte geeft deze toe: hij zal haar om twaalf uur bij den Berlijnschen trein ontmoeten. Mariette gaat naar het huis van den Majoor om daar te dineeren. Bij het verlaten van de slaapkamer ontmoet zij Gaston. Een oogcnblik kijken zij elkander in de oogen dan vallen zij in elkanders armen. Eindelijk vertrekt Mariette, met de belofte vroeg terug te komen. Aan het diner is Frangois aanwezig. Hij is aan Gaston voorgesteld, doch heeft zich niet kunnen herinneren, waar hij dezen reeds eerder ontmoet kan hebben. Thans vindt hij de oplossing van het raadsel dat hem kwelde: V ER WA C H T : MENSCHEN IN 'T HOTEL (VICKY BAUM) Een Metro-Goldwyn-Mayer film met GRETA GARBO. JOAN CRAWFORD JOHN EN LIONEL BARRYMORE WALLACE BEERY, LEWIS STONE Venetië! Amandelen! Gaston is de man die hem beroofd heeft! Mariette gelooft niets van het verhaal, doch is gekwetst en gaat naar huis. Lily vertrouwt de zaak niet. Als Gaston haar opbelt om haar te zeggen, dat hij eerst den volgenden morgen vertrekt, komt zij naar Madame Colets huis terug, en ontdekt dat Gaston een bijeenkomst met Mariette heeft. Zij opent de safe. neemt wat zij krijgen kan en verdwijnt. Gaston staat tegenover de andere vrouw, die hij ook lief heeft gekregen. Bedroefd vertelt hij haar de waarheid. Maar," voegt hij er aan toe,,,als U morgen wakker wordt, en in plaats van het dienstmeisje staat daar een politieagent met een bevel tot inhechtenisneming, dan zult U blij zijn. dat U alleen bent."',,het had zoo mooi kunnen zijn " is Mariette's antwoord. Gaston neemt afscheid. Weet je wat je mist?" vraagt hij. Mariette knikt. Mis," zegt Gaston, dit bent U kwijt." En hij toont haar haar mooiste parelsnoer. Voor haar..." Gaston en Lily spoeden zich in een taxi naar het station. Lily weet dat Gaston haar liefheeft de buit valt mee, en- de vrede wordt geteekend. De Firma Adam en Eva gaat nieuwe avonturen tegemoet. 1. Herbert Marshall en C. Aubrey Smith. 2. Kay Francis en Herbert Marshall. 3. Miriam Hopkins en Kay Francis. 4. Kay Francis, Herbert Marshall en Miriam Hopkins. 5. Herbert Marshall AKT I Hf E/^ de mysterieuse koningin van KOMT BRIGITTE HELM FILMA AMSTERDAM r f «tä&i, ' l-wq J: ' i-ê^ «I' : *:. : mä.,- *>,>, c i AFBEELD IN KLEUR MULTICOi Dir-TIIOC

9 rsfül^h.. -',.:. "''"""'' " -,,..- /.ft;,:'.-; I.. M. G. M.-Film Regie: Clarence Brown Rolverdeeling: Jan Ashe... Norma Shearer Dwight Winthrop. Leslie Howard Stephen Ashe. Lionel Barrymore Ace Wilfong... Clark Gable ^ddie James Gleason Grootmoeder.. Lucy Beaumont ET 'a den dood van haar moeder wordt Jan, de dochter van Stephen Ashe, een bekend advocaat, opgevoed door haar vader, die haar van jongs af aan bijbrengt, dat ZIJ vrij kan doen hetgeen haar eigen geweten haar ingeeft en zijzelf de gevolgen van haar eigen daden moet dragen. Door deze wijze yan opvoeding komen vader en dochter in voortdurend conflict met haar grootmoeder en de andere, familieleden. Bovendien is Stephen het zwarte schaap van de familie, omdat hij verslaafd is aan den drank. Ashe weet Ace Wiifong, een speler, uit de handen van het gerecht te houden en na de terechtzitting maakt Jan kennis met hem. Dien avond is er een familiediner, ter eere van den verjaardag van haar grootmoeder, bij welke gelegenheid jan haar verloving met Dwight Winthrop bekend maakt. Later op den t. Norms Shearer en Lionel Barrymore. 2. Norma Shearer en Clark Gable. 3. Norm«Shearer en Lionel Barrymo-. re. 4. Norma Shearer en Clark Gable. 5. Norma Shearer, Clark Gable en Leslie Howard. 6. Norma Shearer en Leslie Howard. '" « '*#. EDING '% \ avond komt Stephen Ashe dronken binnen en brengt Wilfong mee. Jan is verontwaardigd over de manier, waarop de familieleden hen ontvangen en gaat met Ace weg. Er ontstaat een verhouding tusschen hen, en Ace vraagt Ashe om de hand van zijn dochter. De advocaat voelt zich door dit aanzoek beleedigd en laat Jan beloven, dat zij Ace nooit meer terug zal zien. Zij doet dit op voorwaarde, dat hij niet meer drinken zal. Vader en dochter brengen een vacantie door in de beogen, doch beiden voelen zich niet gelukkig. Ashe kan het met langer uithouden. Hij gaat terug naar de stad. Ook Jan gaat naar huis. Wilfong komt baar spoedig opzoeken,. doch zij wil niets meer met hem te doen hebben. Als hij haar wil dwingen met hem te trouwen, komt Winthrop binnen en om het meisje te redden schiet hij den speler neer. In de rechtzaal zegt # hij, dat zij ruzie gekregen hebben over een speelschuld. Intusschen vindt Jan ha'ar vader terug en deze neemt de verdediging van Winthrop op zich. Hij voert aan, dat hijzelf de ware schuldige aan den moord, is, omdat op het moment, dat zijn dochter hem noodig had, zij haar dronken vader niet bij haaf had. Op het hoogtepunt van zijn pleidooi sterft mj aan een hartverlamming, maar hij heeft vrijspraak voor Winthrop verkregen, die door zijn optreden Jan van -Mjn liefde overtuigd heeft. H ansi Afnsteadt is voor de film Twee trouwe kameraden" geëngageerd. In het jaar 1932 werden in Duitschland 126 films vervaardigd tegen 148 in het jaar In het afgeloopen jaar speelden 848 filmartisten in Duitschland 1946 verschillende rollen. Hiervan speelde Julius Falkenstein in 21 films, Ernst Behmer in 18 films, Ida Wüst en Paul Hörbiger ieder in 15 films, Adèle Sandrock in 12 films, Otto Wallburg in 9 films, Gustav Fröhlich, Dorothea VVieck, Fritz Grünbaum en Rosa Valetti ieder in 5 films. Carl Boese heeft in dit jaar de meeste, namelijk 7 films geregisseerd. KAREN MORLEY Karen Morley, die in verschillende nieuwe Metro-Goldwyn-Mayerfilms, welke spoedig in Nederland zullen worden uitgebracht, de vrouwelijke hoofdrol vervult, heeft haar contract met deze maatschappij vernieuwd. HIEUWS UIT BE STÜBIOS NORA GREGOR Nora Gregor is voor de film Was Frauen träumen" geëngageerd. De opnamen voor de Hans Albers-film Der Held des Tages" zijn in vollen gang. De bekende regisseur Gustav Ucicky zal binnenkort met de opnamen van de Ufatoonfilm Alarm auf Gleis B" beginnen. Paul Otto en Oskar Sima zijn voor de film Liebelei" geëngageerd. Raquel Meiler speelde te Parijs voor de toonfilm Violettes Imperiales". Regisseur Roussel zette deze film in scène. Fred von Bohlen heeft eeh film opgenomen welke den titel Auf den Spuren von Karl May" draagt. Martin Johnson, de schepper van de film Congorilla", draait thäns in Afrika de film Bonga". Voor het eerst na het uitbrengen van de film Min en Bill" zullen Marie Dressier en NI v e a dringt volkomen in de huid door, zonder glans achter te laten. Haar bijzondere werking berust op haar gehalte aan Eu eer il, en dal vindt U in geen andere huidcreme. V/allace Beery wederom samenspelen in een film getiteld Tugboat Annie" onder regie van Charles F. Riesner. De AL-14, de grootste onderzeeër van de Vereenigde Staten, werd beschikbaar gesteld voor de opnamen van de film,,pig Boats", een M.G.M.-film, waarin de voornaamste rollen vervuld worden door Robert Montgomery, Jimmy Durante en Waker Huston, en waarvan de regie in handen is van Jack Conway. Voor de film Spione am Werk", welke onder regie van Gerhart Lamprecht wordt opgenomen, zijn de volgende artisten geëngageerd: Brigitte Helm, Carl Luwdig Diebl, CARL LUDWIG DIEHL Oskar Homolka, Eduard von Winterstein en Theodor Loos. Paul Martin, de,geniale regisseur van de Ufa-film Ein blonder Traum", is door de Fox-Film Maatschappij naar Hollywood geëngageerd. HIYEA beschermt Uw huid als hef koud is, als hel waait, re- gen! of sneeuwt. Wrijft U ellcen avond, maar ook overdag, alvorens U zich op sfraaf begeeft, gezicht en handen mei N i v e a in. Uw huid is dan bestand tegen weer en wind; zij blijft mooi, zacht en soepel. In doozen en tuben van ds Beiersdorf N. V., Sarphafikade 3, Am$Urdam-C.

10 UP"" -'. -. WINTERTIJD IS LEESTIJD VOOR BIJNA NIETS KUNT GE MOOIE BOEKEN ZELF BEZITTEN 20 cent 50 cent. per deel 75 cent. persdeelen f per 5 deeien. per 10 deeien ALLES FRANCO P. P. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT Maakt Uw keuze uit onderstaande boeken Per deel 220 pagina's Stort het verschuldigde bedrag op onze postrekening en vermeldt op het strookje, welke boeken U wenscht te ontvangen. Vermeldt verschillende nummers, opdat, mocht een aangevraagd nummer uitverkocht zijn. wij dit door een ander kunnen"; vervangen. No. 3. Het Rad der Fortuin M 4. Niet Bewezen tf 5. De Dubbelganger»» 6. Het Aas van den Duivel f> 7. Witte Muizen 10. Het Geheim der Zee II. Het Huis der Verspieders 12. Om de Vrijheid 13. Koning Spar 14. Een Vriendendienst 15. De Beer van Tobolsk 16. Het Huisje in het Ravijn 19. Buck/ O'Conor 22. De Blanke Inlander 23. De Nalatenschap van Dennington 24. De Vijf Knoopen 26. Het Geheim van den Hollen Eik 30. De Stad der Gevaren 33. Het Pad langs de Klip 37. Achter een Masker 38. De Jacht naar een Geheim Staatsstuk 20 ""HUUpÉ 1 * 0000 fsisgs UaMH mi.4 [Veivolé van pa. 7] rustig en onbewogen, alsof ze een ezel wagentje mende I Harry merkte, dat op het mooie gezichtje een gedecideerde, haast grimmige uitdrukking was gekomen Ze scheen zich volkomen bewust van wat ze deed en van de redenen waaróm ze het deed. Hij was uitermate nieuwsgierig naar wat" haar eigenlijk bezielde en zijn stem uitzettend om zich in het lawaai van den motor en den wind verstaanbaar te maken, schreeuwde hij haar toe: Luistert u eens even! Ik zou graag weten, wat u van plan bent. Ons en den auto aan gruzelementen te rijden? Want daarop draait het uit op deze manier..." Maar het was kloppen aan doovemans deur. De Roode Duivel" behield zijn krankzinnige vaart. Ze schoten langs het dorp Elmsbury niets dan 'n vage vlek in 't landschap. Het was voor hun oogen opgerezen en weer verdwenen; verslonden door de razernij van deze kilometerkoorts. Stop!" bulderde Harry. U moet er hier uit. Dit is Elmsbury!" Neen," beet ze hem toe en de roode auto stoof voort. Harry begreep er hoe langer hoe minder van. Was het meisje aan 't stuur plotseling gek geworden? Maar de mogelijke gevolgen van haar gedrag interesseerden hem op dit oogenblik meer dan de oorzaak er van. Ze waren tbt nu toe aan allerlei gevaren ontsnapt, maar zou haar inderdaad bewonderenswaardige chauffeurkunst ook verder niet falen? Hij begon zich 'n beetje ongerust te voelen. Eén noodlottige fractie van een seconde één verkeerde beweging, hoe gering ook, en ze zouden te pletter vliegen bij deze snelheid. Een bochtige, smalle, Engelsche straatweg was nu eenmaal geen auto-racebaan! Eén moment doemde de idee in hem op haar stevig bij de armen te pakken, van het stuur weg te trekken en dit zelf te grijpen. Maar onmiddellijk liet hij die gedachten weer varen bij een vaart van honderd kilometer zou het resultaat van zoo'n wanhoopspoging fataal zijn. SLANKE GRATIE Met tegenzin kwam hij tot het besef, dat hij machteloos was, willoos overgeleverd aan de luimen en grillen van deze onverantwoordelijke jongedame. Maar ternauwernood had hij deze ontstellende conclusie getrokken, of er kwam een wending ten goede in de hachelijke situatie. De goden schenen zich over hem te ontfermen. De Roode Duivel" legde opeens vreemde weifelingen aan den dag; de motor maakte zonderlinge geluiden, die men bij een menschelijk wezen als stotteren zou hebben gekwalificeerd zonder dat de bestuurster er iets aan toeof afdeed en tot haar kennelijke, verwonderde teleurstelling, verminderde het vliegtuigtempo allengs tot een slakkengang en even later stond de auto stil, lamgeslagen... De benzine is op!" kondigde Harry met boosaardig welbehagen aan. Vergeten naar te kijken vóór we weggingen." Trillend van woede, met fonkelende oogen, ( snoezig zoo'n meisje als ze flink kwaad is," stelde Harry inderhaast vast) klom de schoone onbekende uit den two-seater. Harry volgde haar voorbeeld en verkwikte zich eenige seconden door het één voor één uitstrekken van zijn beide stijve beenen. Even had het er iets van alsof hij danste en dit schijnbare vertoon van jolige luchthartigheid deed de ergernis van zijn t chtgenoote tot het kookpunt stijgen. Maar de jongeman kreeg, nu het gevaar voor zijn hachje grondig en definitief bezworen was, zijn gewone, vroolijke gemoedelijkheid terug en informeerde niet zonder ironie: U schijnt haast te hebben, hè?" Ze beantwoordde de oolijke tinteling in zijn oogen met een vijandigen blik, nog boosaardiger en kouder dan die van straks. Toen stak ze opeens haast gebiedend den arm uit en wees naar een groot, statig huis, dat vaag tusschen de boomen zichtbaar was. Kent u dat huis?" vroeg ze op den toon van een rechter van instructie, Of ik dat huis ken?" was de ver-

11 TOONEELSPEL IN 4 BEDRIJVEN EN EEN VOORSPEL VAN LORD LATHON ngst is et'ti tooneelstuk, waarin ons op aangrijpende wijze wordt getoond, wat het beteekent, nis eon mensch door een gevoel van bangheid vervolgd wordt. Bangheid voor iets vaags, voor iets onzekers, nngst voor de bangheid zelf. Een vrees, die wordt nis een obsessie, die men niet van zich af kan zetten, en waar men zich tegelijkertijd voor schaamt, als iets doms, lafheid, een man onwaardig. Voortreffelijk wordt het stuk vertolkt in de eerste plaats door Cor v. d. Lugt Melsert, die de hoofdrol vervult, maar evenzoo door Annie van Ees, wier rol niet minder belangrijk is. De overige rollen zijn slechts klein, maar worden Jfoed bezet. Johan Elsensohn was de huisarts, Ludzer Eringa de psychiater. Mevrouw Duymaer van Twist de vriendin. In het voorspel komt een jong paar een leegstaand landhuis zien, dat zij willen koopen. Het huis, meer speciaal de hall, welke wij op het tooneel te zien krijgen, is vervallen en ziet er verwaarloosd uil. Het huis is lang onbewoond geweest en als het jonge vrouwtje door het gebabbel de reden daarvan hoort, bekruipt haar de angst het huis te gaan bewonen, ofschoon ze toe moet geven, dat het eigenlijk geheel het genre is, dat ze gaarne wilde hebben. Tegen haar wil in, maar op aandringen van de bezoekster had de huisbewaarster verklapt, dat het lange leeg staan van het huis een gevolg was van het griezelige van een kamer. In deze Cor van der Lugt in de angst-kamer". baasde wedervraag. Zeker ken ik dat." De Roode Duivel" had het bijltje er bij neergelegd op enkele mijlen afstand van den buitenrand van Gloucester en het huis waarnaar het meisje wees, was dat van Harry's oom David. Dat dacht ik wel," verklaarde ze sarcastisch. U wilt zeker wel zoo goed zijn met mij mee te gaan." Ik zou graag weten waarom." Om mijnheer Murray zijn snuifdoozen terug te brengen." Wel allemachtig I" riep Harry stomverbaasd uit; Hoe komt u daar in vredesnaam bij?" Hoe ik daarbij kom? Wel, ik weet dat er vannacht Dij mijnheer Murray is ingebroken en dat zijn prachtige collectie snuifdoozen gestolen is. Verder is het me bekend, dat die snuifdoozen in een koffer zitten, dien u in de dickey-seat hebt gelegd. En u hoeft geen pogingen te doen om er vandoor de gaan, want ik zou zorgen, dat de poütie u onmiddellijk op de 1* ct l^ct. incl. zegel Geen Amerikaansche humbugreelame of cadoaux, die de roolcer zelf betaalt, maar een GOEDE ENGELSCHE IMPORT SIGARET Cor van der Lugt Melsert en Annie v. Ees. kamer zou niemand een nacht ongestraft kunnen verblijven; doet men het, dan moet men.het met den dood bekoopen. De man lacht haar uit om die verhalen, zegt, dat het allemaal onzin is en dat hij er niets van gelooft. Hij zet daarom tegen den uitdrukkclijken wensch van zijn vrouw in, den koop van het huis toch door. Al direct in de volgende acte, als de nieuwe bewoners zes weken in het keurig ingerichte huis wonen, blijkt, dat de geheimzinnige kamer een onweerstaanbaren invloed op den man uitoefent, welke hem dwingt er telkens heen te gaan. Meer en meer komt hij onder den invloed van het geheimzinnige, angstaanjagende van die kamer, waar in werkelijkheid niets angstigs is. Zooals in het begin reeds gezegd, wordt die angst tot een obsessie, tot een ziekelijken waanzin, welke zich uit in groote prikkelbaarheid en onbillijkheid tegenover zijn vrouw. Zijn vrouw verliest nu haar angst voor de kamer door den angst Jem den man, dien ze geheel veranderd, bijn»waanzinnig ziet geworden. Als ze ten slotte op raad van een paar doctoren hem smeekt met haar mee op reis te gaan, weg uit dat vreeselijke huis, dat hun leven verwoest heeft, belooft hij haar den volgenden dag mee te gaan, dus na nog één nacht in nuis te zijn gebleven. Prachtig wórdt dit tooneel gespeeld, het publiek leeft geheel mee in de onrust. In de laatste acte zien we'den man met een kaarsje in de hand in de bewuste kamer rondloopen. Nu blijkt uit zijn praten, dat zijn geheele leven een opeenvolging van angsten geweest is, van kind af aan, toen hij vroeg naar bed en alleen op een kamer slapen moest, tot voor kort, toen hij in den oorlog in de loopgraven was. Ten slotte werpt hij zich als een waanzinnige op zijn knieën en bidt nog eens zijn kindergebedje, waarna hij dood neervalt! hielen zat. Met den auto zult u mei hard opschieten, als u ohtvluchtingsplannen mocht hebben," voegde ze er spottend bij. Het verstandigste is dus maar dat u goedschiks meegaat naar mijnheer Murray's buiten." Een oogenblik staarde Harry met iets wezenloos in zijn blik voor zich vut. Hij had' eenigszins de sensatie van iemand, die epn slag op zijn hoofd heeft gekregen, maar die halve verdooving viel al spoedig van hem af. Men een energieke beweging diepte hij zijn portefeuille uit zijn binnenzak op, haalde een visitekaartje te voorschijn en overhandigde dat aan het meisje. Alsublieft," zei hij bruusk. Toen zocht hij nogmaals in zijn portefeuille, kreeg zijn paspoort er uit en hield haar dat opengevouwen onder den neus. U hebt misschien geen onbegrensd vertrouwen in mijn kaartje, maar deze legitimatie zal toch wel voldoende zijn dunkt me." Het meisje las den naam op het visitekaartje en keek vluchtig naar den pas. Ik... ik begrijp niet... wie u bent," begon ze stamelend. U begrijpt niet wie ik ben?" kwam hij haar te hulp. Nu, die gelijkenis van naam is niet zoo verbazingwekkend als het misschien lijkt. De Mr. Murray, die hier op De.Eikenhof" woont, is een broer van mijn overleden vader, dus ligt het voor de hand, dat ik net zoo heet als hij. Of om het minder omslachtig uit te drukken: Mr, David Murray is mijn oom." -22 Ein e»locmtpaun LI LI Ah H WITSCH Uw óóm?" Zeker, en in 't algemeen een buitengewoon geschikte oom. Ik geef u de plechtige verzekering, dat ik me niet aan diefstal van zijn snuifdoozen heb schuldig gemaakt snuiven behoort niet tot mijn vele, slechte gewoonten, moet u weten. Maar laat ik het mysterie voor u ophelderen." Hij gaf haar daarop een gedetailleerd relaas van zijn ontmoeting in den trein met den eleganten jongeman, diens verdwijning aan het tusschenstation onder verdachte omstandigheden, zijn ontdekking van den inhoud van de suitcase, zijn verzoek aan Frank Randall om bij hem een auto te leenen. Over de reden van zijn bezoek aan oom David vond hij het maar beter te zwijgen. Dat "was zijn eer te na tegenover zoo'n charmant, jong meisje I Zijn verhaal droeg den duidelijken stempel der waarheid en met gracieuse verlegenheid luisterde het meisje. Toen hij eindelijk zweeg en het haar beurt was, iets te zeggen, klonk haar stem bedremmeld en was er iets bijna hulpeloos in haar houding; van de hooghartige, vijandige koelheid van zooeven was niets meer over. Wat verschrikkelijk vervelend," verontschuldigde zij zich. Het is in één Voord afschuwelijk, maar ik was er toch ook ioo zeker van..." Ze maakte den zin niet af; haar oogen waren een paar seconden vol aandacht op zijn gezicht gevestigd. Toen ging ze voort: Ik besef nu, dat ik straks al, diep in mijn onderbewustzijn, een idee haa, dat ik uw gezicht eerder dan vandaag gezien moest hebben. Maar nu weet ik het: het was uw portret in Mr. Murray's studeerkamer, dat mij door den geest spookte." Weer volgde er een pauze, daarop: Laat ik mij even voorstellen. Ik heet Nance Terry en ben teekenares van beroep. Ik woon in dat witte villa'tje daar aan den anderen kant Van den weg, schuin tegenover De Eikenhof". Ik kom dikwijls bij uw oom en heb zijn snuifdoozen natuurlijk herhaalde malen moeten bewonderen. Toen ik u er in den trein mee bezig zag ik was op weg naar Bristol waar ik een boodschap had herkende ik ze. direct en ik dacht dat u..." Ze aarzelde, in begrijpelijken schroom om in deze omstandigheden haar verdenking nogmaals uit te spreken. Ja, dat kan ik me nu levendig voorstellen," viel Harry haar bij. Maar die bezeten vaart van daarnet, waar was dät goed voor?" Dat zal ik u vertellen. Mijn, eerste gedachte was de stationspolitie in Bristol te waarschuwen. Maar u was zóó vlug den trein uit, dat ik vreesde uw spoor kwijt te raken, wanneer ik u niet oogenblikkelijk volgde. Ik haalde u in, toen u en Mr. Randall bezig waren den two-seater uit de garage te duwen en toen hoorde ik hem zeggen, dat u over Elmsbury moest rijden. Ik begreep, dat u met dezen wagen al mijlen ver weg zoudt zijn, eer ik een politieagent had opgescharreld. Dus flitste het mij door het hoofd, dat er niets anders voor mij opzat dan zeli voor politieagent te spelen! Ik wist drommels goed, dat Mr. Randall geen verhuurinrichting heeft, maar ik hield mij van den domme en speculeerde op zijn en uw galanterie; ik vermoedde dat ik wel een invitatie zou krijgen om mee te rijden, als ik zei dat ik naar Elmsbury moest. Het bleek, dat ik mij niet vergist had; mijn krijgslist gelukje, maar daarmee was ik er nog niet. Ik berekende, dat als ik er in slaagde u te bewegen mij te laten chauffeeren, ik den auto zoo'n vaart zou kunnen geven, dat u onmogelijk er uit zou kunnen springen of mij van het stuur wegkrijgen zonder kans op een ernstig ongeluk. En daarop, zoudt u het wel niet laten aankomen, dacht ik. U ziet, dat ik me daarin niet vergist heb," voegde ze er met iets van triomf in haar stem bij, en dat ik werkelijk chauffeeren kan, hebt u zeker ook wel gemerkt?" Dat kunt u zeker I" verklaarde Harry met ongeveinsde bewondering. Maar eerlijk gezegd, 'n beetje tè goed naar mijn zinl" i Hoe dan ook," hernam ze, zonder op zijn ietwat critisch compliment in te gaan, het was mijn plan u rechtstreeks naar De Eikenhof" te rijden. Mijnheer Murray moest dan maar zien, wat hij verder met u wilde beginnen. Maar de leege benzine-tank besliste 'anders," eindigde ze met een allerliefst ondeugend lachje, dat Harry's hart in gloed zette. Het was deksels slim bedacht," prees Harry, en ik heb alle respect voor de kordaatheid en energie, waarmee u het uitvoerde I Voor al uw moeite hadt u warempel verdiend, dat ik een echte inbreker was." In ieder geval krijgt ü nu de belooning," zuchtte Nance Terry. De belooning? Welke belooning?" klonk het onthutst. O, dat hebt u dan zeker nog niet gehoord? Uw oom heeft een belooning van tweehonderd pond beschikbaar gesteld voor dengeen, die de snuifdoozen terugvindt. Ik had zoo'n hoop, dat ik de gelukkige zou zijnl" Het duurde even voor de volle beteekenis van wat het meisje meedeelde, tot Harry doordrong. Maar toen het zoover was, voema hij zich zoo lekker als kip. Tweehnijderd pondl Al zijn moeilijkheden opgelost, zonder dat hij verder bij dezen of genen hoefde te soebatten! Nu zou die oude zeurpiet van 'n oom David hem tóch de tweehonderd pond moeten geven en nu niet meer als een gunst, maar als een recht! Hij was op het punt van. pure vreugde een soort Indlanengehuil aan te heffen, toen een plotselinge overweging hem deed verstommen. Hij dacht aan den spijtigen toon, waarop het meisje had te kennen gegeven, dat hèm nu de belooning zou ten deel vallen. U... hadt u zich erg op de belooning verheugd?" vroeg hij eenigszins verlegen. Natuurlijk had ik dat," bekende Nance. Tweehonderd pond is een niet te versmaden buitenkansje." Harry staarde met nietsziende oogen voor zich uit, maar zijn hersens arbeidden koortsachtig. Ze was teekenares van beroep, had ze verteld, peinsde hij, en dergelijke meisjes hadden het dikwijls verre van breed, moesten hard werken voor een hongerloon. Zeker, ze was uitstekend gekleed, every inch a lady", maar misschien ontzegde ze zich wel het allernoodigste om zich behoorlijk te kunnen presenteeren. Tweehonderd pond was eenvoudig een uitkomst voor zoo'n kind, een vermogen. Ook hij zuchtte, maar niet zoo luid, dat ze zijn zucht hooren kon. Zijn heldhaftig besluit stond vast hier DE PARTNERS. Buster Keaton en Jimmy Schnozzle" Durante hebben gedurende een bridge-partijtje meeningsverschil, waarbij Thelma Todd als scheidsrechter moet optreden. {foto M.G.M.) paste slechts grootmoedige' zelfopoffering! Wel," begon hij, ik vind dat de belooning ü toekomt en niemand anders." Mij?" protesteerde Nance. Wat 'n onzin!" Zeker," hield Harry vol vuur aan. Wien anders? U ontdekte de snuifdoozen in den trein, u verzon dat stoute plan om ze mijn oom terug te bezorgen " Maar dat is klinkklare nonsens, mijnheer Murray," viel ze hem verontwaardigd in de rede. Hij wist zelf drommels goed, dat het nonsens was wat hij beweerde, dat hij trachtte haar te overtuigen met drogredenen. Hij was letterlijk gebrand op die tweehonderd pond, maar hij vertrouwde in een op-, welling van optimisme op zijn gesternte ze zouden wel hier of daar vandaan komen. Ze moest en ze zou zijn offer aannemen, al moest hij nog 'n uur lang kant noch wal rakende redenaties ten beste geven. Zoo'n schat van een meisje mocht hij van een dergelijk fortuintje niet berooven. U kunt die tweehonderd pond waarschijnlijk goed gebruiken," pleitte ïdj onverstaanbaar verder, neemt u me niet kwalijk, dat ik dit delicate punt aanroer," voegde hij er verontschuldigend bij, en ik heb het geld absoluut niet noodig, absoluut niet." Maar Nance schudde energiek haar goudblonde hoofd. Ik denk er niet aan om ze aan te nemen; ü bent degeen, die de snuifdoozen teruggevonden hebt." Laat ik dan een tusschenvoorstel doen," probeerde hij. Laten we zeggen wat ik persoonlijk heelemaal niet vind dat we allebei een even groot aandeel in de ontdekking van het gestelene hebben; dan zouden we de belooning dus moeten deelen. Maar daar ik het geld niet noodig heb, zoudt u me een buitengewoon genoegen doen, door ook over mijn deel te beschikken." Hij zweeg en Nance Terry sloeg hem aandachtig gade. Maar hij had om begrijpelijke redenen geen lust om die klare, blauwe oogen thans te ontmoeten en sloeg de zijne neer. Mijnheer Murray," verbrak het meisje eindelijk de stilte, om u de waarheid te zeggen, vind ik u eea kraan van een kerel!" Harry haalde kwasi-onschuldig de schouders op. Ik ben bijzonder gevoelig voor uw gunstige opinie," zei hij met voorgewenden spot, hoewel haar lof hem in werkelijkheid plezier deed alsof hij een schooljongen was, die een pluimpje krijgt; maar het is het beste om er nu verder maar geen woorden aan te verspillen. Gaat u met den buit naar De Eikenhof" en haal het geld." Hij deed zijn best om kortaf te praten, tilde met een hoekige beweging den koffer uit den aufo, gaf het meisje een teeken om mee te gaan en richtte zijn schreden naar het buiten. Tijdens de korte wandeling zwegen beiden. Bij het hek gekomen, zette Harry de suitcase neer en stak Nance Terry de hand toe. Ik ga liever niet mee naar binnen; oom David heeft me vandaag al eens

12 gezien en is waarschijnlijk niet bijster verlangend naar een tweede ontmoeting. Bovendien moet ik probeeren ergens in deze afgelegen streek benzine te krijgen. Dus tot ziens, juffrouw Terry ik ik mag u zeker wel eens komen opzoeken, als u weer op De Eikenhof" bent?" Graag, mijnheer Murray." De toon, waarop het gezegd werd, bewees, dat Nance's woorden méér waren dan ccn beleefdheidsphrase. Hij kreeg een allervriendelijkst lachje ten afscheid; toen nam het meisje de suitcase op en stapte naar de voordeur van het heerenhuis. Harry wachtte tot haar lenige, slanke gestalte tusschen de boomen van de oprijlaan uit het gezicht verdwenen was; toen sloeg hij den weg naar de stad in om een verkenningstocht naar benzine-depóts te ondernemen. In zijn geest was het een wilde warreling van gedachten, deels van aangenamen, deels van minder prettigen aard. Het was kolossaal plezierig om aan Nance met haar pittig figuurtje, haar heldere blauwe oogen, haar rossig, gouden haren met de ondeugende krulletjes en aan het vooruitzicht haar weer te ontmoeten, te denken. Minder verheugend echter waren, nu de optimistische geestdrift van het schoone oogenblik van zooeven, wat begon te zakken, de overpeinzingen met betrekking tot de wijze waarop hij aan de benoodigde tweehonderd pond zou moeten komen. En dus dwong Harry Murray zijn werkzaam brein om zich voorloopig alleen met eerstgenoemd onderwerp bezig te houden. Harry had een goede tien minuten geloopen zonder er in te slagen ook maar één druppel benzine machtig te worden toen het getrappel van snel naderende paardenhoeven hemeen goed heenkomen deed zoeken aan den kant van den weg. Een glimmende coupé, met twee vurige, zwarte paarden bespannen naderde, reed hem enkele meters voorbij en... hield stil. Het portierraampje werd neergelaten, een door een grooten, grijzen baard omzoomd gezicht vertoonde zich in de omlijsting het gezicht van oom David. Het gedeelte van zijn gelaat, dat niet door de dichte vegetatie van haar bedekt was, straalde van een haast-angstaanjagende welwillendheid. Kom eens hier, waarde heer," riep hij zijn neef toe. Of ben je van plan mij je half Engeland door achterna te laten rijden?" Schoorvoetend voldeed Harry aan het verzoek en bij het rijtuig gekomen, ontdekte hij het gracieuze figuurtje van Nance Terry, half schuil gaande achter de Hercules-gestalte van oom David. Ze heeft me alles verteld, hoor," kondigde de oom aan. Hebt u alles verteld?" richtte Harry zich op verwijtenden toon tot het meisje. Dat vind ik vreeselijk jammer nu hebt u alles bedorven." Had u nu heusch gedacht, dat ik het niet zou doen, mijnheer Murray?" verweerde ze zich lachend. Het spreekt vanzelf dat ik aan uw oom verteld heb, wat u hebt gedaan." Ettn sirappigie lfc:oiudceinsc(èini<a. Monty Banks, de regisseur van de B.I.P.-film For the love of Mike" zelf een b^kpnh Zi 0 en IS h C em ac i e n Ur H^ai in f? enoemde fi "" **" kleine, maar humoristtschevot vervullen WU zien hem op deze foto In een scène van deze film met de Carlyle Cousins, diie bekende zangeressen, die zich vaak voor de radio doen hooren. he V n _ et T. je wat.. ik J ß ez?e* vulde oom David met zijn bulderende stentorstem aan. Ik heb gezegd, dat je wel stapeldol moest zijn, om zoomaar tweehonderd pond te laten schieten, die J e.. ^n. <^en sch oot worden gegooid, terwijl je vanochtend me voor datzelfde bedrag aanpomptel" Dit laatste hadt u er niet bij hoeven te vertellen," protesteerde Harry, een kleur krijgend. Nance Terry achtte het oogenblik gekomen, om in de discussie in te grijpen. Ik vond het buitengewoon dapper en edelmoedig van u, mijnheer Murray,, dat u afstand van het geld wilde doen, dat u zélf noodig hadt, omdat u dacht dat ik het noodig had..." begon ze, maar oom David liet haar niet uitspreken. Ha-ha-hal" lachte hij uitbundig, Nance geld noodig! Dat is schitterend! Jongeman, dit meisje verdient meer dan duizend pond in het jaar met het teekenen van idiote plaatjes voor mode-tijdschriften. Nance verlegen om tweehonderd pond! Nou nog mooier!" Maar u zei toch... ik meende te begrijpen..." waagde Harry." Ik had het geld willen hebben voor het kindersanatorium..." Dat is haar hobby," verduidelijkte oom David. O," was alles wat Harry kon uitbrengen en hij deed het onmiskenbaar schaapachtig. Maar ik ben het volkomen met Nance eens," vervolgde oom David, dat je een dappere, flinke kerel bent, Harry! Je hebt je in elk opzicht kranig gedragen in deze affaire en het spijt me, dat ik vanmorgen 'n beetje kortaf tegen je ben geweest. Maar zooals je je kunt voorstellen, was ik danig van streek door den diefstal. Maar nu is alles natuurlijk weer in orde. Niet alleen dat ik mijn snuifdoozen terug heb, maar ik kreeg net een telefoontje van de politie, dat ze den inbreker aan het station in Norbridge, waar hij even uitstapte om een krant te koopen, gepakt hebben. Hij werd gezocht voor 24 - wat anders en toen ze hem eenmaal gesnapt hadden, kwam zijn avontuur op De Eikenhof" meteen uit." Het bericht van deze arrestatie was geen verrassing voor Harry. En nu ga je als de weerlicht mee om 'n kopje thee te drinken," eindigde oom David; ik heb geen zin, mijn paarden hier nog langer te laten trappelen van ongeduld jullie snelheidsmaniakken hebt geen greintje besef van wat zulken nobelen dieren toekomt! Stap maar in er is nog wel 'n plaatsje voor je dan kunnen we meteen praten over de cheque, die je van me hebben moet." Harry installeerde zich met eenige moeite op het kleine bankje en de dichte nabuurschap van Nance Terry was verre van een kwelling voor hem. Dat wordt dan vierhonderd pond, nietwaar?" praatte oom David verder; tweehonderd voor het terugvinden van de snuifdoozen en tweehonderd die ik in die verdraaide automobielzaak van je steek. Dat lijkt me beter dan leenen, zie je dan heb je geen zorg voor de terugbetaling..." Het duurde even voor Harry Murray woorden vond en ioen hij ze eindelijk vond, kwamen ze stokkend, stamelend. Het was wel 'n beetje overstelpend vierhonderd pond, die uit den hemel kwamen vallen en dan 't heerlijkste van alles het rossigblonde meisje met de klare oogen... ALS HET LEVEN EEN STRIJD WORDT KEIZER KAREL DE VIJFDE. In October van het jaar 1556 bewoog zich een zonderlinge cortege langs de moeilijk begaanbare, steüe wegen van Noordwest-Spanje. Vóórop reed een officier, aan het hoofd van een compagnie soldaten. Daarna kwam zittend in een op den rug van een paard vastgesj orden draagstoel, een oude, door jicht gekwelde man. Een groep ruiters volgde, en de achterhoede werd gevormd door een groot aantal pak-ezels, die zware lasten torsten. Naarmate de vreemde stoet de meer bewoonde streken naderde, werd het duidelijker, dat de man, die in den draagstoel zat, een persoon van buitengewoon hoogen rang moest zijn. Van heinde en ver stroomden de menschen langs de wegen samen, om hem, buigend tot in het stof, te zien voorbijtrekken; edelen verzamelden zich in de steden, waar hij overnachtte, om hem hun opwachting te kunnen maken, en de hoogste magistraten haastten zich om hem aan de grens hunner gemeenten met eerbewijzen te ontvangen... Het slachtoffer van de jicht, die op deze wijze langzaam en statig door de landen en steden van Spanje trok, was Zijne Koninklijke en Keizerlijke Majesteit Karel V, Keizer van het Heilige Roomsche Rijk, Koning van Spanje en de Nederlanden, Heer vanduitschland en Oostenrijk, Koning van Napels en Sicilië, en Heer van het grootste deel van Amerika. Hij was de machtigste, meest verheven heerscher van heel de wereld, die eens trotsch had beweerd, dat de zon in zijn rijk nimmer onderging. En nu had hij gedaan, wat weinig vorsten vóór of na hem gedaan hebben: hij had vrijwillig zijn talrijke kronen neergelegd en trok' zich terug, om de rest van zijn leven, ver van iedere weelde of luxe, door te brengen temidden van eenvoudige monniken, in h^t klooster San Yuste in West- Span je... Karel van Gent, van Luxembourg en Bourgondië zoo heette het kind, dat Johanna de Waanzinnige in Februari van het jaar in een slot bij Gent ter wereld had gebracht, en dat zich als koning van Spanje Karel I en als Duitscher Karel V zou noemen. Uit den zwakken knaap, die door de geestelijke kwaal van zijn moeder erfelijk belast scheen, groeide een jongeling, wiens uiterlijk in niets herinnerde aan het schitterende optreden, van zijn vader, Philips den Schoone, of aan de ridderlijke majesteit van zijn grootvader Maximiliaan. Het bleeke, vroeg-oude gezicht met de onbewogen, ernstige trekken, de glanslooze oogen, de onderlip, die moede op de vooruitspringende kin scheen te rusten, wezen ompiskenbaar op een naderende ziekte. En inderdaad werd Karel reeds op jeugdigen leeftijd bezocht door uiterst pijnlijke jichtaanvallen, die door zijn onmatige levenswijze weldra nog verergerden. De vroege dood van den vader bracht den knaap, toen hij nauwelijks zestien jaar was, op den troon van het zoo goed KEIZER KAREL V. Naar'de schilderij van Titiaan. als uiteengevallen Bourgondische Rijk. Op een leeftijd, dat andere jongens nog op school zijn, werd hij geroepen om te regeeren over Spanje, de Nederlanden, Sicilië, Napels en de Spaansche bezittingen in de Nieuwe Wereld. Vóór hij twintig jaar was, erfde hij Oostenrijk en werd hij tot keizer gekroond van het Heilige Romeinsche Rijk een gebied van meer dan tweehonderd staten, groote en kleine, die zich aan den vooravond bevonden van hevige religieuze en sociale revoluties. We weten, dat Karel in zijn jeugd een bron van voortdurende zorg voor zijn ouders is geweest, omdat hij uiterst zwak was en zelfs niet eens behoorlijk spreken kon. Er was zelfs vaak sprake van geweest, dat zijn broer Ferdinand in zijn plaats aan de regeering zou komen. Doch Karel was opgegroeid tot een buitengewoon schranderen, vèr vooruitzienden bewindsman, die, zooals een van zijn hovelingen het uitdrukte, meer achter in zijn hoofd had dan men van voren zeggen zou." Inderdaad had hij, gedurende zijn veelbewogen regeering ( ) wel veel tact en inzicht noodig. In de eerste plaats maakte Charles I, de jonge koning van Frankrijk, aanspraak op Karels bezittingen in Italië, en drie keer moesten de Spaansche legerscharen zich met die van Frankrijk meten, eer Charles zijn aanspraken prijsgaf. Bovendien waren de Turken, terwijl Karel in Italië, Frankrijk en elders streed, in Oostenrijk en Hongarije binnengevallen en dreigden zij deze landen te bezetten. Zoodra hij den eenen veldtocht ten einde had gebracht, was hij genoodzaakt een anderen te beginnen. De zeeroovers uit N oord-af rika waren een voortdurende bron van angst en zorg voor hem, doordat zij onophoudelijk de rijkste en welvarendste steden op, de kusten van Spanje en Italië plunderden, en terwijl Karel zich inspande om de vijanden buiten de grenzen van zijn rijk te houden, rezen er binnen zijn eigen grondgebied andere moeilijkheden van veel ernstiger aard. Zoowel in de Nederlanden als in Duitschland was de Reformatie ingezet en had snel aanhangers gewonnen. Beide landen wer den door godsdiensttwisten verscheurd en toen Karel na lang aarzelen besloot in te grijpen, vond hij in de meeste zijner landvoogden en vorsten slechts tegenstanders, die zich in vele gevallen met het buitenland hadden verbonden ten einde de gewetensvrijheid hunner onderdanen te verzekeren. Nu bleek pas, hoezeer de keizer gehaat werd door zijn vazallen. Door het verraad van den keurvorst Moritz van Saksen was hij zelfs genoodzaakt als een vogelvrij verklaarde van Innsbruck naar Villach te vluchten. De openbare meening was in den strijd, die om de vrijheid van het geweten ontbrandde," niet aan de zijde van den keizer, en Koning Frans van Frankrijk trad als kampioen op van hen, die om hun nationale onafhankelijkheid streden tegen den Caesar", dien men er van verdacht naar de wereldheerschappij te streven. En niet zonder reden, want ondanks alle regeeringszorgen was Karel er in geslaagd, zijn rijk voortdurend uit te breiden: in Tunis heeft hij een Moorschen koning als Spaansch vazal aangesteld; de Spaansche vloot bekampt Turkije om de heerschappij over 13e Middellandsche Zee; in Valladolid ontvangt hij Fernando Cortez, die hem meer koninkrijken aan de voeten legt dan zijn voorvaderen hem steden hadden kunnen nalaten", Magalhaes zendt hij er op uit om de wereld om te zeilen, en wanneer men hem de mogelijkheid aantoont, Frankrijk te vernietigen, aarzelt hij. niet, maar valt Provence binnen, om zich daar te vereenigen met een leger, dat uit Aragon komt. In het jaar 1540 trekt hij door Frankrijk als de vreedzame triomfator om zijn geboortestad Gent te tuchtigen... De Reformatie blijkt echter de splijtzwam, die zijn macht en zijn rijk innerlijk vernielt en verscheurt. De moeilijkheden hoopen zich op, de eene tegenslag volgt op den anderen, en een ongeneeslijke melancholie maakt zich van den keizer meester. Op vijftigjarigen leeftijd is hij öp, onmachtig zijn rijk verder te besturen. De regeering over de Nederlanden draagt hij over aan zijn zoon Filips, dien hij reeds hertog van Milaan en koning van Napels heeft gemaakt. Het oogenblik, waarop hij zijn besluit bekrachtigen moet, wordt van een roerende tragiek: hulpeloos, steunend op de schouders van den Prins van Oranje, komt hij de zaal binnen, waar hij eens tot keizer van Bourgondië werd gekroond, een onmachtige grijsaard nu, die nog te zwak is om zijn handteekening te zetten. Met tranen in de oogen tracht hij voor de verzamelde edelen de grootheid van het verleden zijn verleden te doen herleven, maar het blijft bij een zwakke, bijna bespottelijke poging. Eenigen tijd later doet hij afstand van de heerschappij over Spanje en zijn koloniën, om tenslotte ook de keizerskroon neer te leggen en zich als een levend-doode terug te trekken in het klooster San Yuse. Daar sterft hij, twee jaar later, als een eenzame, zwaarmoedige man, die tot eenigen troost slechts de herinnering had aan zijn vroegere glorie...

13 DE BERDE MUZE sterker men met den voet op de plank drukt, des te sterker ook het geluid zal zijn. J TOONEEL-EFTECTEN (Gelulden) Donder. Het is heel eenvoudig dit geluidseffect te bereiken. Een ijzeren plaat van ongeveer 2 m lengte en 1.20 m breedte kan hiervoor het best dienen. Deze plaat wordt aan een touw opgehangen in het midden van de smalste zijde op zulk een hoogte, dat de onderkant van de plaat op borsthoogte komt te hangen. Indien nu aan deze zijde in trilling gebracht, kan men door voort-.durend zacht of plotseling hard schudden zoowel het verre gerommel van den donder als hevige knetterslagen natuurgetrouw weergeven.. Bliksem. De eenvoudigste wijze dit natuurverschijnsel weer te geven is door middel van een witte, vrij sterke, electrische lamp met zoogenaamd los contact". Ook kan men den Stekker van dit lichtpunt voortdurend in het stopcontact houden en door hem (die zich dus eenigszins los in het stopcontact bebevindt) heen en weer te bewegen, den stroom doorvoeren. Qaloppeerende paarden. Men neemt een kokosnoot en snijdt* deze in twee helften. In iedere hand neemt men er één en slaat deze helften met de holle zijde naar beneden tégen hout aan. Het is natuurlijk raadzaam zich vooraf te oefenen. Men kan ze slaan op een houten vloer, stoel of plank en indien dit met de vereischte regelmaat is geschied, is het effect, hetwelk verkregen wordt door een soort echo-geluid in de uitgeholde kokosnoothelft, verrassend. Het slaan van een deur. Het allerbeste is een speciale deur hiervoor te hebben, welke in een raam of frame gebouwd is. Ook kan men hier uitstekend een plank voor gebruiken. De beste maten zijn 1.50 m lang, 60 cm breed en 21/2 cm dik. Bevestig op de zijde waarmede geslagen wordt, een bedekking van vilt, dat niet te dik mag zijn. Men boort vervolgens een gat in het einde van de plank, waardoor men een touw doet van ruim een meter lengte. Leg nu de plank vóór u neer, houd het touw in uw rechterhand en plaats uw voet op het andere einde van de plank (dus tegenover het einde waar het touw bevestigd is), sta stevig op uw voeten, en trek dan het tegenovergestelde einde der planet van den grond. Het touw is dus thans strak gespannen. Wanneer u op het juiste moment uw voet, die op de plank staat, stevig hierop drukt en op hetzelfde oogenblik het touw laat gaan, zal de slag van het met vilt bekleede hout op het tooneel precies klinken als het sluiten van een deur. Het zal een ieder duidelijk zijn dat hoe hooger men de plank optrekt en hoe i L Hierboven hebben wij gezien, hoe de meest voorkomende geluidseffecten op vrij gemakkelijke wijze geïmiteerd kunnen worden. Het komt evenwel ook menigmaal voor, dat wij effecten noodig hebben, die op niet zoo eenvoudige wijze met eigen middelen achter" kunnen nagebootst worden. De gramofoon brengt ons hier in vele gevallen redding en dat nog wel op een zeer afdoende wijze. Het beroepstooneel, de film-regisseurs en ook de radio-omroepen bij hun gehoorspelen, maken er eveneerts een dankbaar gebruik van. De Columbia-platen zijn hiervoor bekend. Om het vereenigingen, vooral die in de kleinere plaatsen, gemakkelijk te maken, volgt hier een lijst van beschikbare platen voor Stage- Effects", zooals ze door de Columbia genoemd worden. YB 1 Brandweer: bel, sirene, bel en sirene. Klokkenspel: kwartier, half uur, 3 kwartier, 12 uur. YB 2 Volksrymoer oproerige menigte. YB 3 Schreeuwende menigte kletterende zwaarden en daartusschen volksrumoer. YB 5 Het starten van een vliegtuig, het vliegen en stoppen. Sirenes: fabriek, stoomschip, sleepboot. YB 6 Wegrijden, in beweging zijn en het stoppen van een trein. YB 7 Storm op zee, branding, golfslag. YB 8 Bruidslied, klokgelui. YB 9 Fanfare, reveille, lichten uit, jachthoorn. Het afstemmen van een orkest applaus.. YB 14 Schoolbel, koekoek, galop vanpaarden, arresleebellen, fluit van een stoomschip en geluiden der golven. YB 15 Troep jachthonden, marcheerende troepen. YB 17 Machinerieën (drukmachine). Menigte op de races, woedende menigte op de races. YB 18 Gelach in schouwburg, applaus in schouwburg. Straatrumoer. ' YB 19 Vogels: meerl, nachtegaal, kanane, eendvogel, kippen, kat. YB 20 Leeuw, varken, ezel, schreeuwende baby, beer, tijger, olifant. YB 21 Honden: kleine hond, St. Bernhard, Newfoundlander, wilde hond, hondengevecht. Vindt ge hier niet ongeveer alles, wat ooit achter vereischt kan worden? En ge kunt mij gelooven, dat de juiste toepassing op het gewenschte moment u het stuk in een sfeer doet spelen en ook het publiek in een sfeer brengt, die in zeer belangrijke mate tot het succes bijdraagt. Op even eenvoudige wijze als in ons eerste artikel beschreven, kunt u met eigen hulpmiddelen ook nog zelf nabootsen : Vogels. Het gezang" van een vogel achter het tooneel kan men in eiken speelgoedwinkel koopen er bestaan talrijke vogeltjes of instrumentjes voor. Telefoonschel. Het beste is om niet in het souffleurshokje of achter een bel te doen klinken, doch er een te bevestigen onder de tafel waarop het telefoontoestel staat. De behandeling kan natuurlijk, door een draad onder het tapijt door te voeren, achter geschieden. Doet u dit niet op deze wijze, dan klinken al uw schelgeluiden precies hetzelfde, omdat zij van dezelfde plaats afkomstig zijn. Men zorge er ook 'voor, deze schel niet langer of korter te doen klinken dan de werkelijke telefoonbcl het in de gegeven stad doet. C.. PIETERS. FIEM-ENTHOUSIASTEN K. J. é«scheven1ngen. Dank voor uw aardig briefje. Zoodra bedoelde flim In ons land fcom^, zullen we een loto van IL in. 0n8 l>lac, P Iaai8en - Wij bebben zulks reeds vroeger gedaan. A. O ée TILBURG. Georgeéée Hage. doorn (Mevr. Royaards) is aan beé gezelschap van Dalsum en Defresne verbonden. We zullen zooveel mogelijk meé uw wenscben rekening houden. M. 5. e ROTTERDAM. Neen, Heinz Kuhmann speelt In bedoelde film niet mede. P. A. V. e. UTRECHT. Geef ons s.v.p. op, welke éwee fofo's u wensché fe ontvangen, we zullen deze dan direcé aan u verzenden. J. v. d. O. e ROTTERDAM. He adres van Johnny Weismüller is Meéro-Goldwyn- Mayer Séudiosi Culver-Ciéy. Californlë. Nie vergeéen een antwoord-coupon in Ie sluiéenl A. W. ée RIJSWIJK. U hebt de weddenschap gewonnen. Deze rol»peelde Brigitte Helm. E. A. te ROTTERDAM. Renate Müller is niet getrouwd en heeft ook niet voor den Hilversumschen microfoon verteld, dat zij wel getrouwd was. U vergist zich zeer zeker. A. J. K. te AMSTERDAM. Een dergelijk boekje bestaat niet; In uw geval lijkt het ons het beste, de sterren mav in het Nederlandsch te schrijven. Jeannette M«c. Donald is niet getrouwd. imtvté^ h *** Dat doen ze wel. Dat ergeren laten ze zelfi niet aan mij over. Wat toch eigenlijk m'n recht is. Zoo zijn de menschen van tegenwoordig. En nou moeten jullie nog ereis nagaan, waarover ze pruttelen. Over... de mutsjes van onze scholierinncn n scholieren, die aardige baretjes in alle kleum van den regenboog met alle sterren van het irmament. Nou jullie. Onlangs las ik in een krant een ingezonden uk van een m'nheer, die met allerlei zwaartilge redenen opponeerde tegen dat zwierige oofddeksel. Dat was onhollandsch! En de mutsjes zijn nog wel Nederlandsch abrikaat. 't Spijt me, dat ik den schoolgaanden leeftijd epasseerd ben, anders zou ik m*n baretje afemen voor den pienteren fabrikant, die dat ieuwigheidje heeft gelanceerd en er vermoeeljjk een aardig duitje mee heeft verdiend. Ik vind het niks mooi, dat andere menschen ich daarover ergeren. Laat ik 't nog maar ereis ronduit zeggen, ik ie liever een leuke meid en een fikschen jongen it school komen met een baret op, dan de oorzitter van de rechtbank met zoo'n zwart ing zonder sterretjes op z'n eerbiedwaardig oofd. Jullie zeker toch ook?! PETRUS PRUTTELAAR, die voor dezen eenen keer maar niet pruttelt. HLM-EIVTHOUSIASTEN T. W. te NIJMEGEN. De gevraagde foto's zijn gezonden. Vraag 2 en 3 kunnen we in deze rubriek niet beantwoorden, rolverdeeling van films plaatsen we niet. Clark Gable Is niet getrouwd, hij geeft autograromen, zijn adres is Meéro-Goldwyn- Mayer Studios. Culver-City, Californië. N. 5. te ROTTERDAM. Het adres van Greta Garbo is Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Culver-City, Californië. Ein blonder Traum" is de laatste film, waarin Lilian Harvey en Willy Fritsch samenspelen. L. R. te 's-gravenhage. Het adres van Gustav Diessl is Hohenzolierndamm 207. Berlijn. S. B. te GRONINGEN. Hans, Hermann en Helene Thiraig zijn broers en zuster en kinderen van den Weenschen acteur Hugo Thimig. Lya Mara speelt ook voor de sprekendefilm. J. S. te HOORN. Dank voor uw aardigen brief. U mag ons zoo vaak schrijven als u Wilt. Helaas' moet ik u teleurstellen ; we geven alleen adressen van filmartisten. A. P. te ROTTERDAM. Joan Crawford is met Douglas Fairbanks Jr. gettouwd. Brigitte Helm is gescheiden, haar adres is Schorlemerallee 12, Berlijn. Haar nieuwste film is Gigli, eine von uns", welke door de Paramount in ons land wordt uitgebracht. S. K. te WORMERV.EER. De moeder van Jackie Cooper is geen filtnartiste. Marlene Dietrich blijft, ook zonder Sternberg, voorloopig in Hollywood. èciimi.,..wiii]eï Ji wjurr Jacques van Bijlevelt (majoor RDCHUS), Esther Philipse (Josephe) en Joh. de Weert (de Hofraad). Het Operette Gezelschap van Jacques van Bijlevelt heeft ditmaal in de Residentie, in plaats van zooals gewoonlijk te Rotterdam, de première gegeven van de operette Schat weet je wat!" Operette is eigenlijk wat te hoog gewaardeerd, klucht met zang en dans was juister geweest. Een niet te kieskeurig publiek zal echter ongetwijfeld pleizier hebben in de dwaze streken van den niet snuggeren vestingscommandant, door wiens stommiteiten ten slotte toch alles in deze militaire klucht nog terecht komt Jacques van Bijlevelt speelt deze rol kostelijk; hij weet de soms wel wat gepeperde en flauwe moppen, onbetaalbaar komisch te lanceeren. Joh. Schilthuizen staat hem als de oppasser waardig ter zijde. Arn. Stanowsky (Luit. Arpad) speelt en zingt aardig; met Harry Collih als de ritmeester verzorgt hij het vocale gedeelte. Joh. de Weert is een keurige Hofraad. De beide damesrollen worden vertolkt door Nora de Vos als Ninon, die stimmlich" niet haar gelukkigen avond had en slecht verstaanbaar was bovendien, en door Esther Philipse als Josepha. Zij debuteerde bij de operette en over dit debuut mag zij tevreden zijn. Zij is een aardige verschijning op de planken, zij beschikt over een beschaafd, prettig geluid, terwijl ook haar spel verraste. Wanneer haar spraak natuurlijker en warmer wordt, zal haar dit zeker ten goede komen. De muziek bestaat uit bekende filmschlagers, door Blokland en zijn orkest goed gebracht, terwijl het, aan het gezelschap toegevoegde Dickson-ballet, een prettigen indruk achterliet. Wanneer de operette meer ingespeeld en de rolkennis vaster is zal het geheel hierdoor winnen. Het publjek brulde nu teeds van pleizier. " Henri A. van Eijsden Jr. r~>- Elisabeth Bergner, de beroemde Duitsche!,, c,r, lc f.'! s deïe week met haar regisseur Paul dinner te -Londen in hel huwelijk getreden. Duncan Renaldo, de hoofdrolvertolker uit Trader Horn' is tot twee jaar gevangenisstra 1 veroordeeld, omdat hij zijn paspoort heeft vervalscht en zich ten onrechte voor een Amerikaansch burger heeft uitgegeven. Lily Damlta heeft haar verloving met Prins Louis Ferdinand, den tweeden zoon van den ex-kroonprins van Duiischland, verbroken. De filmster gaf als reden op, dat de prins haar te zelfbewust was. Lily Pons, de sopraan van de New-Yorksche Metropolitan Opera, gaat filmen. Lily Pons is Nederlandsche van geboorte en was de laatste twee jaren de sensatie van het Amerikaansche opera-seizoen WIJ C)WTVINGEN: Een kalender voor 1933 van de N. V. Zuidh. Boek- en Handelsdrukkerij Del» Haag, een datumaanwijzer, waaraan een serie aardige, keurig uitgevoerde prenten is toegevoegd..^,.,&;.-:^

14 Hij was er zeker van, dat het meer haat tegen Malloy, dan bezorgdheid voor Mary Haskeil was, die haar er toe dreef, deze beschuldiging uit te spreken. De moordenaar' misschien," zei hij. Maar ook de dief? Gelooft u, dat hij het document gestolen heeft?" Of ik dat geloof? U gelooft het zelf immers ook! Maar laat ik u vertellen, hoe ik tot mijn meening kom. Hij " Ze hield abrupt op en fluisterde in een gespannen houding, haar geheele opmerkzaamheid op de dichtgeschoven gordijnen gericht. Plotseling sprong ze op, lichtte dèn voorhang op en gluurde naar buiten. Gerustgesteld keerde ze weer naar haar plaats terug. Luister, mijnheer Darden," hernam ze. Hij weet, hoe men hier ongezien kan binnensluipen hij heeft het Maandag aan Mary verteld. Van buiten af kan hij onder een bepaalden gezichtshoek door de draaideur de lift in het oog houden. En als hij dan het moment afwacht, dat de lift juist naar boven is en de liftboy dus geen erg in hem heeft en hij behoedzaam langs de juffrouw in de telefooncentrale heenglipt, kan hij naar boven loopen zonder opgemerkt te worden.'' U gelooft dus, dat hij " Ik zal u zeggen, wat ik geloof," viel ze hem ongeduldig in de rede. Onze flat was, den avond dat de senator hier was en zijn overjas met het geheime stuk er in, in het portaal had opgehangen, niet gesloten, zooals altijd als we thuis zijn. En u weet nu, hoe Malloy kans kan hebben gezien stilletjes binnen te komen. Het lijkt me zoo klaar als 'n klontje, dat hij de dief moet zijn." Ze zweeg en haar adem ging zwaar, zooals dat bij iemand in heftige gemoedsbeweging het geval is. Is er nog meer?" moedigde hij haar aan. Zegt u het maar gerust." Ze overlegde een oogenblik bij zichzelf. Als ik iets meedeel," vroeg ze daarop, wilt u daarvan in het belang van Mary gebruik maken en mij er buiten houden, niet verraden, dat ik het u gezegd heb?" Is mijn belofte voldoende, miss Colvin?" Natuurlijk. Anders zou ik het u toch niet gevraagd hebben?" Welnu, wat is het dan?" Malloy kende Revis al geruimen tijd en heel goed. Ze kenden elkaar uit Noord- Carolina; van vóór zeven jaar " T HEÏ LUXOR PALAST Malloy kende Revis! Ik had gedacht dat u me zoudt vertellen, dat miss Haskell hem toen kende." Is het niet genoeg, dat Malloy hem gekend heeft?" Zeker, dat is van veel belang," stemde hij toe en hij keek haar met een uitdrukking van verwachting op het gezicht aan. Hij vertrouwde, dat ze hem nu alles zou vertellen wat ze wist. Er is toch nog wat anders, nietwaar miss Colvin?" drong hij. Ze begon aanstalten te maken om heen te gaan. U moet hem nog eens, en dan 'n beetje scherper dan tevoren, er over ondervragen, waar hij den Zondagavond dat de diefstal gepleegd werd, toen Mr. Buckner hier zijn jas met het document had opgehangen, is geweest. Menschen, die wat vroeg uit den schouwburg kwamen, kunnen gezien hebben en hébben misschien gezien dat iemand in groote haast het Arlewood-gebouw verliet. Legt u hem daaromtrent maar eens het vuur aan de schenen." Ze schoof een der gordijnen opzij. Ik moet gauw terug; Mary mag er geen vermoeden van krijgen, dat ik weg ben Ze zou gemakkelijk raden, dat ik haar wil trachten te redden. En u moet mij helpen. Mr. Darden, om een einde te maken aan haar dwaasheid, hoe goed die ook bedoeld mag zijn. Wij samen kunnen dat; u en ik." Ze scheen zich te bedenken, liet het gordijn weer dichtvallen en kwam dicht bij, hem staan. Ik zeg u nog eens, mijnheer Darden, als die ontzettende, sloopende zenuwspanning niet spoedig ophoudt, wordt ze gek. Ze slaapt niet meer, ze eet niet meer, ze lacht niet meer geen schaduw van een glimlach komt meer op haar gezicht. En als zij, of Malloy, denkt, dat ik nog langer aan dat spelletje meedoe en werkeloos aanzie hoe zij zich opoffert om dien kwajongen te beschermen, dan hebben zij het mis. Het kan me niet schelen wat er van komt, maar ik pas ik heb er genoeg van..." Haar oogen gloeiden nu van opgewondenheid, haar vuisten waren gebald, haar heele houding drukte grimmige, vastbesloten energie uit. Met een plotselinge, onwillige beweging van de schouders rukte zij zich lös van het gesprek met den detective en keerde haastig naar de flat terug. Terwijl hij langzaam de trappen afliep, begon George Darden het nieuwe materiaal in zijn altijd bezigen geest te verwerken. Wanneer Malloy Revis zeven jaar geleden gekend had, overwoog hij, dan werd daardoor de waarschijnlijkheid grooter, dat ditzelfde ook voor Mary Haskell gold,'zooals hij van den aanvang af had vermoed. Maar wanneer dit inderdaad zoo was, zou Malloy dit natuurlijk thans stijf en 'strak ontkennen. En ook miss Haskell zou volharden in haar ontkenning. Op welke manier kon hij 'n beetje schot PAUL HORßlQER 0O3SI IK EIM ELOMDEB TCAUM" VEEL SIir.r.F.S (POTO UFA) VI^DEINlOE'SsiD. Heinz Rühmann en Lien Deyers in de Ufa-toonfilm Champagnerkrieg'

15 . r- in de zaak brengen, die nu min of meer op het doode punt was, peinsde de detective. Buckner? Neenl Mary Haskell zou Buckner zeker niets vertellen al hing haar leven er van af. Wacht hij was er Buckners moeder, diè was de g-eknipte persoon om uit het meisje, met wie haar zoon wilde trouwen, een geheim los te wringen; de geknipte persoonl Er was eenvoudig geen betere denkbaar! Mevrouw Buckner zou een bezoek krijgen van - Mr. George Darden van de Centrale Recherche. XIX. DE DUISTERE GANGEN VAN EEN SENATOR. George Darden had een conferentie met Mr. Fleming, een der kopstukken van den geheimen dienst van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken en zeker niet de minst intelligente onder zijn collega's. Inderdaad, de zaak Revis was eenigszins op het doode punt geraakt en Darden had ingezien, dat hij geen hulp, die hij bij mor gelijkheid kon krijgen, ongebruikt mocht laten. Van alle kanten werd steeds luider op een arrestatie aangedrongen; Nash en de hoofdcommissaris hielden den detective telkens voor, dat hij het beloofde, beslissende bewijs blijkbaar niet leveren kon en kondigden hun voornemen aan om Malloy als verdacht van moord in verzekerde bewaring te stellen. Wacht u nu nog tot morgenmiddag," had hij gepleit en met tegenzin was hem dit uitstel nog toegestaan. Dat was Zaterdag geweest. Twee uur later zat hij in Flemings kamer en ging met dezen schranderen en duchtig georiënteerden speurder systematisch de feiten na, die hun beiden bekend waren. Het is een gecompliceerde geschiedenis," besloot Darden. Een buitengewoon gecompliceerde geschiedenis," stemde Fleming toe. Hier aan het departement hebben jullie den heelen tijd aan de mogelijkheid vastgehouden, dat. Buckner zelf het document uit. handen gegeven heeft, nietwaar?" merkte de detective op. We hebben ten minste de mogelijkheid niet buiten beschouwing gelaten." Waarom?" ' Fleming lachte veelbeteekenend. Kom je nu ook tot dit inzicht?" Buitengesloten is het niet," stemde Darden aarzelend toe. Dat wil zeggen, hij is in ieder geval zoodanig in de zaak ver- wikkeld, dat het absoluut noodzakelijk is te weten, waarin zijn aandeel bestaat, voord/.t kan worden vastgesteld wat anderen lieden of niet deden." Er, je wilde van mij "weten wèt / iitt ulijk?" Alles-wit je me Vertellen kunt! Ik wil je wel eerlijk bekennen, Fleming, dat ik m den aanvang een fout heb gemaakt. Ik ging van de veronderstelling uit, dat Buckner een man is, die niets met vrouwen uitstaande heeft." Een mooie jongen! Ik had verwacht, dat je een beter menschenkenner zou zijn, maar enfin, jij kent onze politieke grootheden niet zoo van haver tot gort als wij hier aan het departement. Er zijn meer van die beeren, waarover we je een aardig boekje kunnen opendoen!" Ja, ja." Darden knikte peinzend. Toen zei hij: Ik heb de zaak niet van dien kant bekeken, in de overtuiging, dat hij tot over zijn ooren op miss Haskell verliefd is. En ik kon me vooral met het oog daarop niet voorstellen, dat hij iets te maken zou hebben met een vrouw uit de omgeving van Revis. Maar alle getheoretiseer daargelaten, ik wilde wel graag een paar bijzonderheden van je hooren over die miss Conner, Martha Conner." Dus je hebt van haar gehoord?" Ja. Ik ben ten slotte tot dezelfde overtuiging als jullie gekomen, dat het verstandig was aandacht te wijden aan alle dames, die zich in de vriendschap van Revis of Buckner kunnen hebben verheugd. En.ik heb mij ook, evenals de geheime dienst, laten inlichten over de telefoongesprekken, die dien Zondagavond van den moord uit het huis van Revis gevoerd zijn. Miss Martha Conner en miss Lucy Patton zijn uit zijn huis opgebeld." En," voegde Fleming er bij, senator Buckner." Ja, hij ook. Wat we over miss Connter weten," hernam Fleming, komt hierop neer, dat ze een mooie, kleine brunette van een jaar of dertig is, die op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken werkt. Meestal heeft ze een of anderen aanbidder, maar ze leeft heel kalm." En Zondagavond is ze bij Revis geweest, nietwaar?" Dat is een hoogst belangrijk punt, waaromtrent de autoriteiten in het duister tasten. De dame in kwestie hield hardnekkig vol, dien avond niet te zijn uitgegaan. Ze gaf toe het telefoongesprek gevoerd te hebben, en maakte zelfs geen be- zwaar tegenover de politie den inhoud daarvan te herhalen. Revis had haar eerst uitgenoodigd, toen dringend verzocht s avonds om tien uur bij hem te komen.' Maar ze ontkende beslist gegaan te zijn en evenmin had ze Zondagavond bezoek gehad neen, ze had geen sterveling jresproken. Miss Conners verklaring wa s een getrouwe copie van die van Lucy Patton. Ik voor mij geloof, dat ze er wel ge- weest is/: ging Fleming door. Ik geloof het maar zeker weten doe ik het niet. er is geen bewijs." Wat "brengt je er toe het te gelooven?" Dat zal ik je uitleggen. Na het gesprek met miss Conner heeft Revis niet meer getelefoneerd. Lucy Patton blijft er bij dat ze geweigerd heeft te komen en uit het teit, dat hij na haar gesproken te hebben, miss Conner opgebeld heeft, leid ik af dat miss Patton de waarheid zegt. Als nu miss Conner eveneens geweigerd had, zou Revis k!u VO ip nde 0p Ziin yfctf«hebbe n opgebeld. Kr zijn nog minstens twee vrouwen die zoowel Revis als Buckner hebben «re-' kend. B Die redeneering sluit als een bus," erkende Darden. En," vroeg hij verder, is het juist, dat zij, zooals ik gehoord heb, vertelde, dat Buckner een dag of tien voor den moord hij haar is geweest? En dat dit alleen maar een beleefdheidsbezoek was waarbij de naam Revis niet is genoemd?" Uat heeft ze inderdaad verteld Ze be- weerde nooit een liefdesverhouding met Buckner te hebben gehad. Ze kende hem overigens goed, zei ze; ongeveer een jaar geleden was hij begonnen nog al notitie van haar te nemen en sedert dien had hij haar.met lange tusschenpoozen opgezocht maar altijd in eer en deugd!" Het is natuurlijk evenmin met zekerheid te zeggen, of Buckper den avond van den moord bij Revis in huis is geweest," opperde Darden. Natuurlijk niet. Als we dat konden, Oeorge, zouden we hem direct onder verdenking van moord in voorloopige hechtenis laten nemen. Dat zou niet meer dan zijn verdiende loon zijn, omdat hij het document in handen heeft gegeven voor " Hij zweeg even en Darden vulde aan: Voor geld of om een schandaal te vermijden, dat Revis zou hebben ontketend door zijn heimelijke liefdeshistories aan de groote klok te hangen. Dat bedoelde je toch, metwaar?" ' Fleming staarde een oogenblik nadenkend voor zich uit, J ja," gaf hij daarop ietwat aarzelend toe. Wat denk je eigenlijk van Buckner?" vroeg Darden na een lange pauze in wl 1 - * daarnet al zei ' er,00 Pen hier m Washington meer van dat soort beeren rond. (Wordt vervolgd) Lief kindermanteltje van laken, waarvan de ingezette zijpandjes van onderen zakjes vormen, die evenals het omgeslagen kraagje en de manchetjes met een smal randje bont worden afgezet. Ceintuur van lakleder. Benoodigd: (leeftijd 6 j.) 1.90 M. laken van 1 M. breedte Kindermanteltje van grof geribde wollen stof met raglan-mouwtjes en opstaand kraagje. Langs manchetjes en boordje een randje licht bont. Benoodigd: (leeftijd 4j.) 0.80M. stof van 1.40 M. breedte. Van alle modefiguren, die in HET RIJK OER VROUW voorkomen, zijn GEKNIPTE PATRONEN tegen slechts 1772 Cent per patroon te verkrijgen. AAN ALLE NEDERLANDSCHE VROUWEN Juist in deze tijden, waarin van iedere vrouw gevraagd wqrdt om er voor te zorgen, dat zij meewerkt aan verstandige bezuiniging, is het van het grootste belang, dat u kennis maakt met het aanbod, dat u hierbij wordt gedaan. Wij vestigen uw aandacht op een weekblad, samengesteld en uitgegeven voor de Nederlandsche vrouwen, jong en oud. voor de moeders van gezinnen zoowel als voor de vrouw, die alleen voor zichzelve heeft te zorgen Gekleede donker fluweelen meisjesmantel met garneering, bestaande uitopgestikte smalle banden van licht en donker satijn. Los belegje met tweeknoopen opgeknoopt in plaats van ceintuur. Benoodigd: (leeftijd 10j) 2.50 M. fluweel van 1 M. breedte. WAT HET RIJK DER VROUW biedt aan haar lezeressen groote voor- deelen. Het is niet een MODEBLAD alleen, het is een ECHT VROUWEN- BLAD. De redactie stelt zich als taak HEERENTRUIEN OM VOOR DEN WINTER TE BREIEN HET RIJK DER VROUW BIEDT: Een schat van practische en in alle opzichten bruikbare modeteekeningen, voor dames van eiken leeftijd en ook voor kinderen. Modellen voor handwerken. Aanwijzingen om allerlei nuttige en aangename zaken zelf te maken. Boeiende novellen. Interessante romans, die als boeken kunnen worden bewaard. Een vragenbus. Wenken voor de huishouding en de keuken. Artikelen over en voor kinderen. Premies en prijsvragen. Gratis advertenties. De prijs van HET RIJK DER VROUW WWW i ii n^i mfmêmmmmmêmmm^mjmi^ is slechts f 2.60 per halfjaar, 10 CENTS PER WEEK niet alleen de voorlichtster, maar ook de raadgeefster van haar lezeressen te zijn. Geen voordeeliger uitgave ELK No. 24 PAG. 10 cents per week Per Halfjaar f2.60 dan deze uitgave Een blad, dat voor elke vrouw in eik nummer meer waarde brengt, dan een heele jaargang kost. De ondergeteekende verlangt tot wederopzeggens toe een abonnement op het weekblad HET RIJK DER VROUW (f 2.60 per halfjaar, 10 cent per week^ Handieekening Af ( geven aan onzen agent of te zenden aan de Administratief van HET RIJK DER VROUW, Galgew.ter 22, Leiden.

16 ET LEVENSLIE Woorden van Annie dr Hoog-Nooy S tachtig wm ^ Wij luist'-ren naar het ^^ i ihh5ls5j? ^-«^^M«^ : ^^^ ^^^ 3E ^S? ^ XE Muziek van Henri C. van Praag ^^^^? iti SMgjMM^ - femis^ SäS ^^ rs i i iff- 1 - s t* 4^ 3a: "3 f i i^^ É ^ ^-^^i fc TB? ' #. rnf I^ÊÊ it J I J J p J I é~j-t ^gggggjj pwäigg^gi^l^ i-./-v,f \X7.-J »' i. '.. ^^mmm -9T vra - gen met, Waar - om het weent en ster - ven niet. Voor - dat de klank ver - stomt Pü m 4 5^ lacht -&T f Tusschen- en naspel J J^ i ^ ^ ' SO N O D OT 7 PLACE DE LA MADELEINE. PARIJS Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd m 7690 Specialiteit voor geschenken in zilvet en verzilverd metaal {. GROOTE KEUZE IN KUNSTVOORWERPEN UITGEVOBRD NAAR ONTWERPEN UIT ELKE STIJLPERIODE Verschont wekelüks Prg» per kwartaa' f. I. 5. Red. en Adm. Galgewater 22, Leiden. Tel Postrekening 41880

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

Muis heeft tikkertje gespeeld met Draak. Het is al donker als ze naar huis wil. Muis moet nog een heel eind door het bos.

Muis heeft tikkertje gespeeld met Draak. Het is al donker als ze naar huis wil. Muis moet nog een heel eind door het bos. Muis heeft tikkertje gespeeld met Draak. Het is al donker als ze naar huis wil. Muis moet nog een heel eind door het bos. Ben je niet bang? vraagt Draak. Muis trekt haar zwaard. Ik heb een zwaard. Ik draag

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie

accepteren De ander accepteren zoals hij of zij is. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet.

accepteren De ander accepteren zoals hij of zij is. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. accepteren De ander accepteren zoals hij of zij is. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Ja, in het begin van je relatie, als je elkaar net kent, dan is dat zo moeilijk niet. Je

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Jan Goedbloed te paard

Jan Goedbloed te paard Jan Goedbloed te paard Reinoudina de Goeje bron. S. Warendorf Jr., Amsterdam ca. 1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001jang01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Jan Goedbloed te paard.

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein Lied :..! (cd track / ) Voor de lol of voor je werk. Naar een feest of naar de kerk. Naar Parijs of Almelo. Met de trein ben je er zo. Reizen naar een verre stad. Met je koffer en je kat. Stap maar in

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om.

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om. SLOTSCÈNE VAN ISOLA Arnold blijft staan. Achter hem gaat de deur open. Arnold ziet aan de gezichten van Diana en Bernard dat ze iemand achter hem zien. Hij draait zich om en doet geschrokken een stap achteruit.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW Wie is de God van het koninkrijk? les 1 DEEL 2A FOLLOW DRIE IN ÉÉN Veel mensen hebben geprobeerd om een voorstelling van God te maken. God zegt in de Bijbel dat je dit beter niet kan doen. Ex 20:4,5 De

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie