Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,"

Transcriptie

1 Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stadsontwikkeling van 11 september 2012, registratienr. BS12/869; overwegende, dat het ter uitvoering van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 gewenst is nadere regels te stellen inzake het verlenen van subsidies voor verbetering van particuliere woningen en het versterken van de onderhoud en beheerstructuur van gesplitst woningbezit, al dan niet in samenhang met leningen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn); gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2005; besluit: vast te stellen de hierna volgende Nadere regels subsidie en lening voor particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam (Gemeenteblad 2008, nr. 112). Nadere regels subsidie en lening voor particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Artikel 1.1 In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. aanwijzing: door het college aangewezen panden die voor een vorm van ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Een pand kan voor meerdere vormen van ondersteuning worden aangewezen; b. algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden SVn-lening collectieve particuliere woningverbetering, ofwel de voorwaarden waar de SVn-lening aan moet voldoen om aangemerkt te worden als SVnlening in het kader van deze nadere regels, zoals daartoe vastgesteld door het college; c. basislening: hypothecaire lening verstrekt door SVn tot de hoogte van de kosten van het verbeterplan verminderd met bedragen van de overige subsidies die door het college gelijktijdig en ten behoeve van dezelfde ingreep worden verstrekt. Deze basislening is bedoeld voor eigenaren die volgens de inkomenstoets rente en aflossing vanaf aanvang zelf kunnen betalen; d. budget: het geld dat door de gemeenteraad in de gemeentebegroting is gereserveerd voor subsidiëring en risicoafdekking op de financiering pagina 1

2 van de particuliere woningverbetering ten laste waarvan de betreffende kosten van de woningverbetering worden gebracht; e. casco: de dragende constructie van een gebouw plus de buitenafwerking; f. college: het college van burgemeester en wethouders; g. corporatie: een woningcorporatie ofwel toegelaten instelling ex artikel 70 Woningwet; h. de minimis -plafond: het maximumbedrag van ,- als bedoeld in de Verordening inzake staatssteun (EG) Nr.1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op deminimissteun; i. eigenaar: degene die volgens het kadastraal uittreksel eigenaar is, niet zijnde een toegelaten instelling, van een particuliere woning of inpandige bedrijfsruimte; j. financieringslast: het totaal van de SVn-lening; k. meerjarenonderhoudsplan: overzicht van onderhoudswerkzaamheden en kosten die nodig worden geacht om minimaal het kwaliteitsniveau uit het Programma van Eisen Casco te realiseren dan wel indien dit niveau is bereikt vast te houden; l. NHG: de Nationale Hypotheekgarantie; m. inkomenstoets: de toets conform de NHG, op het percentage van het inkomen dat aan woonlasten wordt besteed. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een eigenaar in aanmerking komt voor een basislening; n. pand: een pand, dat geheel bestaat uit, dan wel gebruikt wordt als een (of meer) particuliere woning(en), of een pand dat grotendeels bestaat uit, dan wel bestemd is tot een (of meer) particuliere woning(en) en voorts inpandige bedrijfsruimte(n) bevat; o. eenheid: particuliere woning of inpandige bedrijfsruimte dat onderdeel uitmaakt van een pand; p. particuliere woning: een appartement of woning welke niet in eigendom is van de gemeente of van een toegelaten instelling krachtens artikel 70 van de Woningwet; q. programma van eisen casco particuliere woningverbetering: door het college vastgestelde minimum kwaliteitsniveau bij woningverbetering op basis waarvan bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen aan een woning die strekken tot opheffing van technische gebreken. Dit kan door een ingreep ineens dan wel door uitvoering van een daartoe strekkend meerjaren onderhoudprogramma; r. programma van eisen woningverbetering: bepaald niveau van woningverbetering waarbij bouwkundige maatregelen worden genomen aan een woning die strekken tot verbetering van de indeling of het woongerief; s. restschuld: het verschil tussen de verkoopopbrengst van de woning en het resterende deel van de eerder verstrekte hypothecaire leningen; t. SKW: Samen Kwaliteit Waarborgen, een instelling die beheerders van VvE s en/of de VvE s zelf certificeert die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen; u. Stimuleringsfonds Collectieve Particuliere Woningverbetering Rotterdam: het fonds waaruit het college, op grond van zijn deelnemingsovereenkomst met de SVn, een lening collectieve particuliere woningverbetering kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort; pagina 2

3 v. Stimuleringsprogramma duurzaamheid: de door het college vastgestelde lijst duurzaamheidmaatregelen waarvoor een subsidiebijdrage kan worden verleend; w. subsidieplafonds: door het college vastgestelde maximale bedragen die mogen worden aangewend voor de door het college onderscheiden beleidsdoelen, gebaseerd op het door het college vastgestelde budget voor deze subsidieregeling; x. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; y. SVn-lening: een basislening die door SVn wordt verstrekt tegen de geldende SVn-rente; z. vangnetbijdrage: een achtergestelde lening, die bedoeld is voor eigenaren die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een basislening. Deze lening is vrij van periodieke aflossing en rentebetaling; aa. actieve VvE: een vereniging van eigenaren die een meerjarige onderhoudsplanning heeft en een hieraan gekoppelde begroting en bijdrageverplichting; bb. verbeterplan: een beschrijving van de werkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan, dan wel overeenkomstig een meerjaren onderhoudplan een start te maken met het realiseren van, het kwaliteitsniveau zoals dat is omschreven in het door het college goedgekeurde programma van eisen casco ; cc. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting: "Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2010, Stc 2010 nr , zoals nadien gewijzigd, dan wel diens opvolger ; dd. Nadere regels 2008: Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam, zoals gepubliceerd in Gemeenteblad 2008, nummer 112; ee. Projectmatige aanpak VVE010: de aanpak waarin door het samenwerkingsverband VVE010 ondersteuning wordt geleverd aan kleinere VvE's bij onderhoud en beheer en ter voorkoming van aanschrijving. De ondersteuning is gericht op onder meer het activeren van de VvE en het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met de informatievoorziening aan en de verbetering van de in dit kader aangewezen panden is gestart op basis van de Nadere regels Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied Artikel 2.1 Toepassingsbereik subsidies Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan de eigenaar of eigenaren van een pand: a. subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van woningverbetering; b. subsidie verlenen voor bijzonder aangewezen investeringen in duurzaamheid; c. subsidie verlenen voor het samenvoegen van particuliere woningen. pagina 3

4 Artikel 2.2 Toepassingsbereik basislening Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan de eigenaar of eigenaren van een pand het recht toekennen om ter financiering van de in artikel 2.1 a, b of c bedoelde investeringen, voor zover deze niet worden gedekt door de subsidie(s), gebruik te maken van een hypothecaire lening van de SVn in het kader van het Stimuleringsfonds Collectieve Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Hierop zijn de algemene voorwaarden SVn-lening particuliere woningverbetering van toepassing. Artikel 2.3 Toepassingsbereik verhuiskostenpremie Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan huurders een verhuiskostenpremie van 2000,- per huishouden verstrekken indien de verhuizing van het huishouden van de huurder noodzakelijk is om een woning leeg te maken ten behoeve van samenvoeging van particuliere woningen. Artikel 2.4 Aanwijzing en reikwijdte 1. De verlening van de in artikel 2.1 bedoelde subsidies, het financieringsrecht als bedoeld in artikel 2.2 en de verhuiskostenpremie ingevolge artikel 2.3, vindt slechts plaats indien het pand/de panden door het college daartoe is/zijn aangewezen. 2. De aanwijzing door het college vindt voor elk van de drie in artikel 2.1 genoemde subsidiemogelijkheden alsmede voor de financiering ex artikel 2.2 en de verhuiskostenpremie ex 2.3 afzonderlijk plaats. 3. Deze regeling is mede van toepassing op bedrijfsruimten, voor zover ze zijn gelegen in aangewezen panden, en de verbetering noodzakelijk is voor de verbetering van de woningen. 4. Deze regeling is van toepassing op eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders mits de verlening niet leidt tot overschrijding van de Europese de minimis norm. 5. Deze regeling is niet van toepassing op corporaties, behoudens het bepaalde in artikel Particuliere verhuurders komen niet in aanmerking voor een vangnetbijdrage of restschuld subsidie. 7. In bijzondere gevallen kan het college in afwijking van het vorige lid besluiten een verhuurder in aanmerking te laten komen voor een vangnetbijdrage. Hoofdstuk 3: Subsidieplafond en hoogte subsidies Artikel 3.1 Subsidieplafond 1. De subsidieplafonds voor de in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde beleidsdoelen worden door het college vastgesteld. 2. De verdeling van de subsidie geschiedt, met in achtneming van het betreffende subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van subsidieaanvragen. Artikel 3.2 Hoogte subsidies 1. De hoogte van de subsidie voor woningverbetering als bedoeld in artikel 2.1 onder a bedraagt 45% van de goedgekeurde kosten van het verbeterplan met een maximum van 3000,-, met uitzondering van de panden aangewezen in het kader van de projectmatige pagina 4

5 aanpak VVE010, waar de hoogte van de subsidie voor woningverbetering als bedoeld onder artikel 2.1 onder a. 100% van de goedgekeurde kosten van het verbeterplan bedraagt, met een maximum van 3000,-. 2. De hoogte van de subsidie voor duurzaamheidinvesteringen als bedoeld in artikel 2.1 onder b wordt door het college conform het stimuleringsprogramma duurzaamheid vastgesteld. 3. De hoogte van de subsidie voor het samenvoegen van woningen als bedoeld in artikel 2.1 onder c wordt berekend aan de hand van de kosten die naar het oordeel van het college zijn toe te schrijven aan de bouwkundige samenvoeging en bedraagt 100% van deze kosten met een maximum van 5.000,- per samen te voegen woning. Het maximale subsidiebedrag voor het samenvoegen van drie of meer woningen bedraagt ,- en ,- voor het samenvoegen van drie woningen tot twee woningen. 4. Indien een eigenaar naast subsidie ook voor een basislening in aanmerking komt, dan worden, voor het bepalen van de hoogte van de hypothecaire lening, de kosten van het verbeterplan verminderd met het bedrag van de verleende subsidie. 5. Een eigenaar zijnde particuliere verhuurder kan krachtens deze Nadere regels meerdere subsidies en SVn-leningen aanvragen, mits vooraf een verklaring is ingediend, dat met de subsidieverleningen het de-minimis plafond niet wordt overschreden. De beoordeling van de draagkracht van deze eigenaren vormt maatwerk, waarbij het college nadere voorwaarden kan stellen. Hoofdstuk 4: Oplossingen bij onvoldoende vrij besteedbaar inkomen en bij restschuld Artikel 4.1 Oplossingen bij onvoldoende inkomen 1. Indien op basis van een inkomenstoets is vastgesteld, dat een eigenaar van een in het kader van deze nadere regels aangewezen pand niet voldoende vrij besteedbaar inkomen heeft om de rente en aflossing op de SVn lening voor de woningverbetering te kunnen betalen, kan het college: a. een vangnetbijdrage aan de eigenaar verlenen (zie artikel 1.1.z en krachtens artikel 4.2), of b. een corporatie verzoeken de eigenaar voor te stellen het pand aan die corporatie te verkopen (krachtens artikel 4.3). Artikel 4.2 Vangnetbijdrage bij onvoldoende inkomen 1. Het college kan een vangnetbijdrage aan de eigenaar toewijzen. 2. De vangnetbijdrage wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening, die vrij is van periodieke aflossing en waarover geen rente wordt berekend. 3. De vangnetbijdrage wordt verstrekt over de totale kosten van het verbeterplan. 4. Indien een vangnetbijdrage wordt toegewezen, wordt geen subsidie ingevolge deze nadere regels verstrekt. 5. Voor zover bij verkoop van de particuliere woning na aflossing van eerder aangegane verplichtingen nog middelen resteren, moet ten laste hiervan de vangnetbijdrage worden afgelost. Als na deze verrekening nog restschuld resteert met betrekking tot de vangnetbijdrage, dan zal deze restschuld worden kwijtgescholden. pagina 5

6 6. De vangnetbijdrage wordt tot de maximale subsidiehoogte artikel 3.2 lid 1 ten laste gebracht van het subsidiebudget woningverbetering conform artikel 3.1 lid 1 jo. 2.1 sub a. en voor het resterende deel ten laste gebracht van de risicoreservering voor de lening conform artikel 3.1 lid 1 jo Artikel 4.3 Subsidie bij aankoop door corporatie 1. Het college kan een corporatie verzoeken de eigenaar voor te stellen de particuliere woning aan de corporatie te verkopen. 2. Het college kan daarbij aan de corporatie een financiële bijdrage verlenen, welke bijdrage ten hoogste het niet gedekte deel van de onrendabele top van de aankoop en de noodzakelijke woningverbetering bedraagt, met dien verstande dat deze financiële bijdrage slechts kan worden verstrekt als gebleken is dat de regels, zoals gesteld in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, zijn nageleefd. 3. Over de in het vorige lid bedoelde onrendabele top moet vóór de aankoop van de particuliere woning door de corporatie overeenstemming tussen corporatie en gemeente zijn. De corporatie kan in geval van een aankoop geen aanspraak maken op een SVn-lening en/of op verstrekking van een restschuldsubsidie. 4. De financiële bijdrage als bedoeld in het tweede lid wordt ten laste gebracht van het subsidiebudget woningverbetering conform artikel 3.1 lid 1 jo. 2.1 sub a. Artikel 4.4 Restschuldsubsidie bij verkoop van de particuliere woning 1. Het college kan de eigenaar die in het kader van deze subsidieregeling een SVn-lening heeft afgesloten en die na verkoop van de particuliere woning een restschuld houdt, een subsidie ter hoogte van (een deel van) deze restschuld verlenen. 2. De maximale omvang van de restschuldsubsidie is beperkt tot de hoogte van de verstrekte SVn-lening, verminderd met de betaalde aflossing. 3. Indien de eigenaar voornemens is de particuliere woning te verkopen en in aanmerking wenst te komen voor een restschuldsubsidie, dient hij vooraf toestemming tot de verkoop te vragen aan het college en een positieve beschikking te hebben ontvangen. 4. Gedurende de eerste drie jaar na het aangaan van de SVn lening wordt de restschuldsubsidie slechts verstrekt, indien sprake is van bijzondere omstandigheden. 5. Als bijzondere omstandigheid, als bedoeld in het vierde lid, kan onder meer gelden: a. overlijden, b. onvrijwillige werkloosheid, c. arbeidsongeschiktheid, d. echtscheiding, e. gezinsuitbreiding. 6. De eigenaar van een verhuurde particuliere woning komt niet in aanmerking voor verstrekking van restschuldsubsidie. 7. In bijzondere gevallen kan het college besluiten van het gestelde in het voorgaande lid af te wijken. pagina 6

7 Hoofdstuk 5: Voorwaarden voor subsidieverlening Artikel 5.1 Aanvraag subsidieverlening Het verlenen van subsidies en van het financieringsrecht vindt slechts plaats indien de eigenaar hiertoe een aanvraag heeft ingediend. Artikel 5.2 Inhoudelijke voorwaarden voor subsidieverlening 1. na uitvoering van het verbeterplan dan wel het meerjaren onderhoudsplan waarvan het verbeterplan de eerste stap is dient het pand minimaal te voldoen aan het kwaliteitsniveau zoals dat is omschreven in het door het college goedgekeurde Programma van eisen casco particuliere woningverbetering; 2. het verbeterplan respectievelijk het meerjaren onderhoudsplan behoeft goedkeuring van het college; 3. subsidie ten behoeve van samenvoegen wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat: a. de samengevoegde particuliere woningen als een kadastrale eenheid in het Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) worden opgenomen; b. de samengevoegde particuliere woning gedurende 15 jaren niet gesplitst wordt; c. de particuliere woning ook bij de nutsbedrijven als één woning wordt geregistreerd; 4. indien de eigenaar voornemens is de particuliere woning te verkopen voordat het verbeterplan is voltooid, dient hij toestemming tot de verkoop te vragen aan het college. 5. Indien reeds verplichtingen met betrekking tot het verbeterplan en andere verplichtingen in VvE-verband zijn aangegaan, dienen deze door de koper te worden overgenomen. Artikel 5.3 Voorwaarden bij VvE bezit Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden: a. De aanvrager van een subsidie die eigenaar is van een appartementsrecht, respectievelijk de VvE waarvan de eigenaar lid is, moet: - aantonen aangesloten te zijn bij VvE 010 dan wel bij een andere door het SKW gecertificeerde beheerder van VvE s, of, - aantonen dat de VvE door het SKW dan wel de stichting Vvertimago is gecertificeerd. b. De onder a gestelde eis met betrekking tot certificering geldt voor een termijn van 10 jaren na de vaststelling van de geldelijke steun. c. In aanvulling op het gestelde onder a en b dient de VvE een meerjarenonderhoudsplan op te stellen met een hieraan gekoppelde begroting en maandelijkse bijdrageverplichting. d. Het meerjaren onderhoudsplan moet gedurende genoemde periode van 10 jaren actueel worden gehouden door aanpassing minimaal om de drie jaren. e. Het verbeterplan is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan. pagina 7

8 Artikel 5.4 Procedurele voorwaarden voor subsidieverlening a. de aanvang van de werkzaamheden in het kader van het verbeterplan wordt uiterlijk drie weken van tevoren schriftelijk gemeld bij het college; b. met de uitvoering van de werkzaamheden wordt een aanvang gemaakt binnen 22 weken na de dag waarop de verleningbeschikking is verzonden; c. binnen drie weken na de dag waarop het totale werk is opgeleverd, wordt de voltooiing van de werkzaamheden gemeld, onder vermelding van de werkzaamheden die niet of niet geheel conform het verbeterplan zijn verricht; d. de melding van de voltooiing van de werkzaamheden vindt plaats binnen 18 maanden nadat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang is gemaakt; e. aan de door het college aangewezen toezichthouders wordt op door hen te bepalen tijdstippen: I. toegang verleend tot de woning; II. inzage verleend in alle bescheiden en tekeningen die nodig zijn voor het vooraf en achteraf kunnen controleren van de werkzaamheden. Hoofdstuk 6: Aanvraag en verlening subsidie en toewijzing SVn-lening Artikel 6.1 Beoordeling van de aanvraag Het college beslist op een aanvraag om een subsidieverlening en toewijzing van de SVn-lening binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Artikel 6.2 Subsidieverleningsbeschikking 1. In de subsidieverleningsbeschikking wordt in ieder geval vermeld: a. de naam van de aanvrager en het adres van het pand; b. de geraamde kosten van de subsidiabele investeringen als bedoeld in artikel 2.1; c. de subsidiebijdragen op deze investeringen; d. indien van toepassing het recht op toewijzing van een hypothecaire lening door het SVn als bedoeld in artikel Het college zendt in geval van toekenning van een lening als bedoeld in het eerste lid onder d een afschrift van de subsidieverleningsbeschikking aan het SVn. Hoofdstuk 7: Vaststelling van de subsidie Artikel 7.1 Aanvraag tot vaststelling van de subsidie 1. In de subsidieverleningsbeschikking wordt bepaald binnen welke termijn de aanvraag tot vaststelling wordt ingediend. 2. Indien in de subsidieverleningsbeschikking geen termijn wordt vermeld, wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend binnen 22 maanden na de subsidieverleningsbeschikking. 3. Indien na afloop van de in het tweede lid genoemde termijn geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, stelt het college de aanvrager een termijn waarbinnen de aanvraag moet zijn ingediend. 4. Indien na afloop van de in het derde lid genoemde termijn geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. pagina 8

9 Artikel 7.2 Vaststelling van de subsidie Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat: a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk zijn gereed gemeld onder indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens; b. vorenbedoelde werkzaamheden door of namens het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden; c. de originele rekeningen en betalingsbewijzen inzake de verrichte werkzaamheden, door of namens het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Hoofdstuk 8: Intrekken van de subsidie, toewijzing SVn-lening en Vangnetbijdrage Artikel Het college kan een subsidie en de toewijzing voor de SVn-lening en de Vangnetbijdrage geheel of gedeeltelijk intrekken indien: a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze nadere regels gestelde voorwaarden, voorschriften of bepalingen; b. de subsidie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Bij de intrekking kan het college de subsidie direct opeisbaar maken, hetgeen kan resulteren in geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de hoofdsom van de subsidie vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment dat de subsidie is verstrekt. Hoofdstuk 9: Betaling van de subsidie Artikel 9.1 Indien sprake is van het recht op toewijzing van een hypothecaire lening door het SVn als bedoeld in artikel 2.2 vindt, indien van toepassing, betaling van de subsidie als bedoeld in artikel 2 lid 1 door het college plaats door storting in het bouwdepot, dat voor de aanvrager wordt geopend bij het SVn. Hoofdstuk 10: Hardheidsclausule en slotbepalingen Artikel 10.1 Hardheidsclausule Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze nadere regels zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nadere regels. Artikel 10.2 Inwerkingtreding Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst. Artikel 10.3 Overgangsbepaling 1. Subsidieplafond(s) eerder vastgesteld in het kader van projectmatige aanpak VVE010 op basis van artikel 3.1 lid 1 Nadere regels 2008 voor zowel subsidie als voor de risicoreservering voor leningen voor woningverbetering, worden in het kader van deze Nadere regels 2012 geacht naar rato verdeeld te zijn, met dien verstande dat het plafond tot het maximale subsidiebedrag aan het deelbudget artikel 2.1 sub a van deze Nadere regels 2012 wordt toebedeeld (subsidiedeel) en het pagina 9

10 resterende deel aan het deelbudget artikel 2.2 van deze Nadere regels 2012 (risicovoorziening) wordt toebedeeld. 2. Ten aanzien van aanvragen voor subsidie en lening in het kader van projectmatige aanpak VVE010 op grond van de Nadere regels 2008, waarbij de datum van de aanvraag vóór de datum van de inwerkingtreding van deze Nadere regels 2012 ligt, maar waarop nog niet is beschikt, zijn deze Nadere regels 2012 van toepassing, met dien verstande dat na verzoek van de aanvrager het college zal besluiten om alsnog bepalingen uit de Nadere regels 2008 van toepassing te laten zijn. Artikel 10.4 Citeertitel Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september De secretaris, De burgemeester, Ph. F. M. Raets J. Kriens, l.b. Dit gemeenteblad is uitgegeven op 19 september 2012 ligt op werkdagen van 8.30 tot uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) (Zie ook: Gemeentebladen) pagina 10

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie