Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,"

Transcriptie

1 Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stadsontwikkeling van 11 september 2012, registratienr. BS12/869; overwegende, dat het ter uitvoering van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 gewenst is nadere regels te stellen inzake het verlenen van subsidies voor verbetering van particuliere woningen en het versterken van de onderhoud en beheerstructuur van gesplitst woningbezit, al dan niet in samenhang met leningen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn); gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2005; besluit: vast te stellen de hierna volgende Nadere regels subsidie en lening voor particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam (Gemeenteblad 2008, nr. 112). Nadere regels subsidie en lening voor particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Artikel 1.1 In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. aanwijzing: door het college aangewezen panden die voor een vorm van ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Een pand kan voor meerdere vormen van ondersteuning worden aangewezen; b. algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden SVn-lening collectieve particuliere woningverbetering, ofwel de voorwaarden waar de SVn-lening aan moet voldoen om aangemerkt te worden als SVnlening in het kader van deze nadere regels, zoals daartoe vastgesteld door het college; c. basislening: hypothecaire lening verstrekt door SVn tot de hoogte van de kosten van het verbeterplan verminderd met bedragen van de overige subsidies die door het college gelijktijdig en ten behoeve van dezelfde ingreep worden verstrekt. Deze basislening is bedoeld voor eigenaren die volgens de inkomenstoets rente en aflossing vanaf aanvang zelf kunnen betalen; d. budget: het geld dat door de gemeenteraad in de gemeentebegroting is gereserveerd voor subsidiëring en risicoafdekking op de financiering pagina 1

2 van de particuliere woningverbetering ten laste waarvan de betreffende kosten van de woningverbetering worden gebracht; e. casco: de dragende constructie van een gebouw plus de buitenafwerking; f. college: het college van burgemeester en wethouders; g. corporatie: een woningcorporatie ofwel toegelaten instelling ex artikel 70 Woningwet; h. de minimis -plafond: het maximumbedrag van ,- als bedoeld in de Verordening inzake staatssteun (EG) Nr.1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op deminimissteun; i. eigenaar: degene die volgens het kadastraal uittreksel eigenaar is, niet zijnde een toegelaten instelling, van een particuliere woning of inpandige bedrijfsruimte; j. financieringslast: het totaal van de SVn-lening; k. meerjarenonderhoudsplan: overzicht van onderhoudswerkzaamheden en kosten die nodig worden geacht om minimaal het kwaliteitsniveau uit het Programma van Eisen Casco te realiseren dan wel indien dit niveau is bereikt vast te houden; l. NHG: de Nationale Hypotheekgarantie; m. inkomenstoets: de toets conform de NHG, op het percentage van het inkomen dat aan woonlasten wordt besteed. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een eigenaar in aanmerking komt voor een basislening; n. pand: een pand, dat geheel bestaat uit, dan wel gebruikt wordt als een (of meer) particuliere woning(en), of een pand dat grotendeels bestaat uit, dan wel bestemd is tot een (of meer) particuliere woning(en) en voorts inpandige bedrijfsruimte(n) bevat; o. eenheid: particuliere woning of inpandige bedrijfsruimte dat onderdeel uitmaakt van een pand; p. particuliere woning: een appartement of woning welke niet in eigendom is van de gemeente of van een toegelaten instelling krachtens artikel 70 van de Woningwet; q. programma van eisen casco particuliere woningverbetering: door het college vastgestelde minimum kwaliteitsniveau bij woningverbetering op basis waarvan bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen aan een woning die strekken tot opheffing van technische gebreken. Dit kan door een ingreep ineens dan wel door uitvoering van een daartoe strekkend meerjaren onderhoudprogramma; r. programma van eisen woningverbetering: bepaald niveau van woningverbetering waarbij bouwkundige maatregelen worden genomen aan een woning die strekken tot verbetering van de indeling of het woongerief; s. restschuld: het verschil tussen de verkoopopbrengst van de woning en het resterende deel van de eerder verstrekte hypothecaire leningen; t. SKW: Samen Kwaliteit Waarborgen, een instelling die beheerders van VvE s en/of de VvE s zelf certificeert die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen; u. Stimuleringsfonds Collectieve Particuliere Woningverbetering Rotterdam: het fonds waaruit het college, op grond van zijn deelnemingsovereenkomst met de SVn, een lening collectieve particuliere woningverbetering kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort; pagina 2

3 v. Stimuleringsprogramma duurzaamheid: de door het college vastgestelde lijst duurzaamheidmaatregelen waarvoor een subsidiebijdrage kan worden verleend; w. subsidieplafonds: door het college vastgestelde maximale bedragen die mogen worden aangewend voor de door het college onderscheiden beleidsdoelen, gebaseerd op het door het college vastgestelde budget voor deze subsidieregeling; x. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; y. SVn-lening: een basislening die door SVn wordt verstrekt tegen de geldende SVn-rente; z. vangnetbijdrage: een achtergestelde lening, die bedoeld is voor eigenaren die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een basislening. Deze lening is vrij van periodieke aflossing en rentebetaling; aa. actieve VvE: een vereniging van eigenaren die een meerjarige onderhoudsplanning heeft en een hieraan gekoppelde begroting en bijdrageverplichting; bb. verbeterplan: een beschrijving van de werkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan, dan wel overeenkomstig een meerjaren onderhoudplan een start te maken met het realiseren van, het kwaliteitsniveau zoals dat is omschreven in het door het college goedgekeurde programma van eisen casco ; cc. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting: "Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2010, Stc 2010 nr , zoals nadien gewijzigd, dan wel diens opvolger ; dd. Nadere regels 2008: Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam, zoals gepubliceerd in Gemeenteblad 2008, nummer 112; ee. Projectmatige aanpak VVE010: de aanpak waarin door het samenwerkingsverband VVE010 ondersteuning wordt geleverd aan kleinere VvE's bij onderhoud en beheer en ter voorkoming van aanschrijving. De ondersteuning is gericht op onder meer het activeren van de VvE en het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met de informatievoorziening aan en de verbetering van de in dit kader aangewezen panden is gestart op basis van de Nadere regels Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied Artikel 2.1 Toepassingsbereik subsidies Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan de eigenaar of eigenaren van een pand: a. subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van woningverbetering; b. subsidie verlenen voor bijzonder aangewezen investeringen in duurzaamheid; c. subsidie verlenen voor het samenvoegen van particuliere woningen. pagina 3

4 Artikel 2.2 Toepassingsbereik basislening Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan de eigenaar of eigenaren van een pand het recht toekennen om ter financiering van de in artikel 2.1 a, b of c bedoelde investeringen, voor zover deze niet worden gedekt door de subsidie(s), gebruik te maken van een hypothecaire lening van de SVn in het kader van het Stimuleringsfonds Collectieve Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Hierop zijn de algemene voorwaarden SVn-lening particuliere woningverbetering van toepassing. Artikel 2.3 Toepassingsbereik verhuiskostenpremie Het college kan, met in achtneming van artikel 2.4, aan huurders een verhuiskostenpremie van 2000,- per huishouden verstrekken indien de verhuizing van het huishouden van de huurder noodzakelijk is om een woning leeg te maken ten behoeve van samenvoeging van particuliere woningen. Artikel 2.4 Aanwijzing en reikwijdte 1. De verlening van de in artikel 2.1 bedoelde subsidies, het financieringsrecht als bedoeld in artikel 2.2 en de verhuiskostenpremie ingevolge artikel 2.3, vindt slechts plaats indien het pand/de panden door het college daartoe is/zijn aangewezen. 2. De aanwijzing door het college vindt voor elk van de drie in artikel 2.1 genoemde subsidiemogelijkheden alsmede voor de financiering ex artikel 2.2 en de verhuiskostenpremie ex 2.3 afzonderlijk plaats. 3. Deze regeling is mede van toepassing op bedrijfsruimten, voor zover ze zijn gelegen in aangewezen panden, en de verbetering noodzakelijk is voor de verbetering van de woningen. 4. Deze regeling is van toepassing op eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders mits de verlening niet leidt tot overschrijding van de Europese de minimis norm. 5. Deze regeling is niet van toepassing op corporaties, behoudens het bepaalde in artikel Particuliere verhuurders komen niet in aanmerking voor een vangnetbijdrage of restschuld subsidie. 7. In bijzondere gevallen kan het college in afwijking van het vorige lid besluiten een verhuurder in aanmerking te laten komen voor een vangnetbijdrage. Hoofdstuk 3: Subsidieplafond en hoogte subsidies Artikel 3.1 Subsidieplafond 1. De subsidieplafonds voor de in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde beleidsdoelen worden door het college vastgesteld. 2. De verdeling van de subsidie geschiedt, met in achtneming van het betreffende subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van subsidieaanvragen. Artikel 3.2 Hoogte subsidies 1. De hoogte van de subsidie voor woningverbetering als bedoeld in artikel 2.1 onder a bedraagt 45% van de goedgekeurde kosten van het verbeterplan met een maximum van 3000,-, met uitzondering van de panden aangewezen in het kader van de projectmatige pagina 4

5 aanpak VVE010, waar de hoogte van de subsidie voor woningverbetering als bedoeld onder artikel 2.1 onder a. 100% van de goedgekeurde kosten van het verbeterplan bedraagt, met een maximum van 3000,-. 2. De hoogte van de subsidie voor duurzaamheidinvesteringen als bedoeld in artikel 2.1 onder b wordt door het college conform het stimuleringsprogramma duurzaamheid vastgesteld. 3. De hoogte van de subsidie voor het samenvoegen van woningen als bedoeld in artikel 2.1 onder c wordt berekend aan de hand van de kosten die naar het oordeel van het college zijn toe te schrijven aan de bouwkundige samenvoeging en bedraagt 100% van deze kosten met een maximum van 5.000,- per samen te voegen woning. Het maximale subsidiebedrag voor het samenvoegen van drie of meer woningen bedraagt ,- en ,- voor het samenvoegen van drie woningen tot twee woningen. 4. Indien een eigenaar naast subsidie ook voor een basislening in aanmerking komt, dan worden, voor het bepalen van de hoogte van de hypothecaire lening, de kosten van het verbeterplan verminderd met het bedrag van de verleende subsidie. 5. Een eigenaar zijnde particuliere verhuurder kan krachtens deze Nadere regels meerdere subsidies en SVn-leningen aanvragen, mits vooraf een verklaring is ingediend, dat met de subsidieverleningen het de-minimis plafond niet wordt overschreden. De beoordeling van de draagkracht van deze eigenaren vormt maatwerk, waarbij het college nadere voorwaarden kan stellen. Hoofdstuk 4: Oplossingen bij onvoldoende vrij besteedbaar inkomen en bij restschuld Artikel 4.1 Oplossingen bij onvoldoende inkomen 1. Indien op basis van een inkomenstoets is vastgesteld, dat een eigenaar van een in het kader van deze nadere regels aangewezen pand niet voldoende vrij besteedbaar inkomen heeft om de rente en aflossing op de SVn lening voor de woningverbetering te kunnen betalen, kan het college: a. een vangnetbijdrage aan de eigenaar verlenen (zie artikel 1.1.z en krachtens artikel 4.2), of b. een corporatie verzoeken de eigenaar voor te stellen het pand aan die corporatie te verkopen (krachtens artikel 4.3). Artikel 4.2 Vangnetbijdrage bij onvoldoende inkomen 1. Het college kan een vangnetbijdrage aan de eigenaar toewijzen. 2. De vangnetbijdrage wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening, die vrij is van periodieke aflossing en waarover geen rente wordt berekend. 3. De vangnetbijdrage wordt verstrekt over de totale kosten van het verbeterplan. 4. Indien een vangnetbijdrage wordt toegewezen, wordt geen subsidie ingevolge deze nadere regels verstrekt. 5. Voor zover bij verkoop van de particuliere woning na aflossing van eerder aangegane verplichtingen nog middelen resteren, moet ten laste hiervan de vangnetbijdrage worden afgelost. Als na deze verrekening nog restschuld resteert met betrekking tot de vangnetbijdrage, dan zal deze restschuld worden kwijtgescholden. pagina 5

6 6. De vangnetbijdrage wordt tot de maximale subsidiehoogte artikel 3.2 lid 1 ten laste gebracht van het subsidiebudget woningverbetering conform artikel 3.1 lid 1 jo. 2.1 sub a. en voor het resterende deel ten laste gebracht van de risicoreservering voor de lening conform artikel 3.1 lid 1 jo Artikel 4.3 Subsidie bij aankoop door corporatie 1. Het college kan een corporatie verzoeken de eigenaar voor te stellen de particuliere woning aan de corporatie te verkopen. 2. Het college kan daarbij aan de corporatie een financiële bijdrage verlenen, welke bijdrage ten hoogste het niet gedekte deel van de onrendabele top van de aankoop en de noodzakelijke woningverbetering bedraagt, met dien verstande dat deze financiële bijdrage slechts kan worden verstrekt als gebleken is dat de regels, zoals gesteld in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, zijn nageleefd. 3. Over de in het vorige lid bedoelde onrendabele top moet vóór de aankoop van de particuliere woning door de corporatie overeenstemming tussen corporatie en gemeente zijn. De corporatie kan in geval van een aankoop geen aanspraak maken op een SVn-lening en/of op verstrekking van een restschuldsubsidie. 4. De financiële bijdrage als bedoeld in het tweede lid wordt ten laste gebracht van het subsidiebudget woningverbetering conform artikel 3.1 lid 1 jo. 2.1 sub a. Artikel 4.4 Restschuldsubsidie bij verkoop van de particuliere woning 1. Het college kan de eigenaar die in het kader van deze subsidieregeling een SVn-lening heeft afgesloten en die na verkoop van de particuliere woning een restschuld houdt, een subsidie ter hoogte van (een deel van) deze restschuld verlenen. 2. De maximale omvang van de restschuldsubsidie is beperkt tot de hoogte van de verstrekte SVn-lening, verminderd met de betaalde aflossing. 3. Indien de eigenaar voornemens is de particuliere woning te verkopen en in aanmerking wenst te komen voor een restschuldsubsidie, dient hij vooraf toestemming tot de verkoop te vragen aan het college en een positieve beschikking te hebben ontvangen. 4. Gedurende de eerste drie jaar na het aangaan van de SVn lening wordt de restschuldsubsidie slechts verstrekt, indien sprake is van bijzondere omstandigheden. 5. Als bijzondere omstandigheid, als bedoeld in het vierde lid, kan onder meer gelden: a. overlijden, b. onvrijwillige werkloosheid, c. arbeidsongeschiktheid, d. echtscheiding, e. gezinsuitbreiding. 6. De eigenaar van een verhuurde particuliere woning komt niet in aanmerking voor verstrekking van restschuldsubsidie. 7. In bijzondere gevallen kan het college besluiten van het gestelde in het voorgaande lid af te wijken. pagina 6

7 Hoofdstuk 5: Voorwaarden voor subsidieverlening Artikel 5.1 Aanvraag subsidieverlening Het verlenen van subsidies en van het financieringsrecht vindt slechts plaats indien de eigenaar hiertoe een aanvraag heeft ingediend. Artikel 5.2 Inhoudelijke voorwaarden voor subsidieverlening 1. na uitvoering van het verbeterplan dan wel het meerjaren onderhoudsplan waarvan het verbeterplan de eerste stap is dient het pand minimaal te voldoen aan het kwaliteitsniveau zoals dat is omschreven in het door het college goedgekeurde Programma van eisen casco particuliere woningverbetering; 2. het verbeterplan respectievelijk het meerjaren onderhoudsplan behoeft goedkeuring van het college; 3. subsidie ten behoeve van samenvoegen wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat: a. de samengevoegde particuliere woningen als een kadastrale eenheid in het Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) worden opgenomen; b. de samengevoegde particuliere woning gedurende 15 jaren niet gesplitst wordt; c. de particuliere woning ook bij de nutsbedrijven als één woning wordt geregistreerd; 4. indien de eigenaar voornemens is de particuliere woning te verkopen voordat het verbeterplan is voltooid, dient hij toestemming tot de verkoop te vragen aan het college. 5. Indien reeds verplichtingen met betrekking tot het verbeterplan en andere verplichtingen in VvE-verband zijn aangegaan, dienen deze door de koper te worden overgenomen. Artikel 5.3 Voorwaarden bij VvE bezit Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden: a. De aanvrager van een subsidie die eigenaar is van een appartementsrecht, respectievelijk de VvE waarvan de eigenaar lid is, moet: - aantonen aangesloten te zijn bij VvE 010 dan wel bij een andere door het SKW gecertificeerde beheerder van VvE s, of, - aantonen dat de VvE door het SKW dan wel de stichting Vvertimago is gecertificeerd. b. De onder a gestelde eis met betrekking tot certificering geldt voor een termijn van 10 jaren na de vaststelling van de geldelijke steun. c. In aanvulling op het gestelde onder a en b dient de VvE een meerjarenonderhoudsplan op te stellen met een hieraan gekoppelde begroting en maandelijkse bijdrageverplichting. d. Het meerjaren onderhoudsplan moet gedurende genoemde periode van 10 jaren actueel worden gehouden door aanpassing minimaal om de drie jaren. e. Het verbeterplan is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan. pagina 7

8 Artikel 5.4 Procedurele voorwaarden voor subsidieverlening a. de aanvang van de werkzaamheden in het kader van het verbeterplan wordt uiterlijk drie weken van tevoren schriftelijk gemeld bij het college; b. met de uitvoering van de werkzaamheden wordt een aanvang gemaakt binnen 22 weken na de dag waarop de verleningbeschikking is verzonden; c. binnen drie weken na de dag waarop het totale werk is opgeleverd, wordt de voltooiing van de werkzaamheden gemeld, onder vermelding van de werkzaamheden die niet of niet geheel conform het verbeterplan zijn verricht; d. de melding van de voltooiing van de werkzaamheden vindt plaats binnen 18 maanden nadat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang is gemaakt; e. aan de door het college aangewezen toezichthouders wordt op door hen te bepalen tijdstippen: I. toegang verleend tot de woning; II. inzage verleend in alle bescheiden en tekeningen die nodig zijn voor het vooraf en achteraf kunnen controleren van de werkzaamheden. Hoofdstuk 6: Aanvraag en verlening subsidie en toewijzing SVn-lening Artikel 6.1 Beoordeling van de aanvraag Het college beslist op een aanvraag om een subsidieverlening en toewijzing van de SVn-lening binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Artikel 6.2 Subsidieverleningsbeschikking 1. In de subsidieverleningsbeschikking wordt in ieder geval vermeld: a. de naam van de aanvrager en het adres van het pand; b. de geraamde kosten van de subsidiabele investeringen als bedoeld in artikel 2.1; c. de subsidiebijdragen op deze investeringen; d. indien van toepassing het recht op toewijzing van een hypothecaire lening door het SVn als bedoeld in artikel Het college zendt in geval van toekenning van een lening als bedoeld in het eerste lid onder d een afschrift van de subsidieverleningsbeschikking aan het SVn. Hoofdstuk 7: Vaststelling van de subsidie Artikel 7.1 Aanvraag tot vaststelling van de subsidie 1. In de subsidieverleningsbeschikking wordt bepaald binnen welke termijn de aanvraag tot vaststelling wordt ingediend. 2. Indien in de subsidieverleningsbeschikking geen termijn wordt vermeld, wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend binnen 22 maanden na de subsidieverleningsbeschikking. 3. Indien na afloop van de in het tweede lid genoemde termijn geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, stelt het college de aanvrager een termijn waarbinnen de aanvraag moet zijn ingediend. 4. Indien na afloop van de in het derde lid genoemde termijn geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. pagina 8

9 Artikel 7.2 Vaststelling van de subsidie Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat: a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk zijn gereed gemeld onder indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens; b. vorenbedoelde werkzaamheden door of namens het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden; c. de originele rekeningen en betalingsbewijzen inzake de verrichte werkzaamheden, door of namens het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Hoofdstuk 8: Intrekken van de subsidie, toewijzing SVn-lening en Vangnetbijdrage Artikel Het college kan een subsidie en de toewijzing voor de SVn-lening en de Vangnetbijdrage geheel of gedeeltelijk intrekken indien: a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze nadere regels gestelde voorwaarden, voorschriften of bepalingen; b. de subsidie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Bij de intrekking kan het college de subsidie direct opeisbaar maken, hetgeen kan resulteren in geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de hoofdsom van de subsidie vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment dat de subsidie is verstrekt. Hoofdstuk 9: Betaling van de subsidie Artikel 9.1 Indien sprake is van het recht op toewijzing van een hypothecaire lening door het SVn als bedoeld in artikel 2.2 vindt, indien van toepassing, betaling van de subsidie als bedoeld in artikel 2 lid 1 door het college plaats door storting in het bouwdepot, dat voor de aanvrager wordt geopend bij het SVn. Hoofdstuk 10: Hardheidsclausule en slotbepalingen Artikel 10.1 Hardheidsclausule Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze nadere regels zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nadere regels. Artikel 10.2 Inwerkingtreding Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst. Artikel 10.3 Overgangsbepaling 1. Subsidieplafond(s) eerder vastgesteld in het kader van projectmatige aanpak VVE010 op basis van artikel 3.1 lid 1 Nadere regels 2008 voor zowel subsidie als voor de risicoreservering voor leningen voor woningverbetering, worden in het kader van deze Nadere regels 2012 geacht naar rato verdeeld te zijn, met dien verstande dat het plafond tot het maximale subsidiebedrag aan het deelbudget artikel 2.1 sub a van deze Nadere regels 2012 wordt toebedeeld (subsidiedeel) en het pagina 9

10 resterende deel aan het deelbudget artikel 2.2 van deze Nadere regels 2012 (risicovoorziening) wordt toebedeeld. 2. Ten aanzien van aanvragen voor subsidie en lening in het kader van projectmatige aanpak VVE010 op grond van de Nadere regels 2008, waarbij de datum van de aanvraag vóór de datum van de inwerkingtreding van deze Nadere regels 2012 ligt, maar waarop nog niet is beschikt, zijn deze Nadere regels 2012 van toepassing, met dien verstande dat na verzoek van de aanvrager het college zal besluiten om alsnog bepalingen uit de Nadere regels 2008 van toepassing te laten zijn. Artikel 10.4 Citeertitel Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september De secretaris, De burgemeester, Ph. F. M. Raets J. Kriens, l.b. Dit gemeenteblad is uitgegeven op 19 september 2012 ligt op werkdagen van 8.30 tot uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) (Zie ook: Gemeentebladen) pagina 10

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam

Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de

Nadere informatie

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Art. 1.1 In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 64864 17 juli 2015 Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

*INT * Meerdere - INT

*INT * Meerdere - INT *INT17.1395* INT17.1395 Verordening Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113388 27 november 2015 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 registratienr 2014/19831 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 Verordening Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; RAADSBESLUIT BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie