Copyright Cetradex Inspectie B.V. Bijlage , Inspectievoorwaarden NEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright Cetradex Inspectie B.V. Bijlage 2.1.06, Inspectievoorwaarden NEN 4400-1"

Transcriptie

1 Bijlage , Inspectievoorwaarden NEN Artikel 1. Algemeen 1. De contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op inspecties van Cetradex Inspectie BV, zijn vastgelegd in deze inspectievoorwaarden. Naar deze inspectievoorwaarden wordt verwezen in de inspectieovereenkomst tussen de klant en Cetradex Inspectie BV. Door ondertekening van inspectieovereenkomst, stemt de klant in met deze inspectievoorwaarden als geheel, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden. 2. De activiteiten van Cetradex Inspectie BV vinden plaats bij in Nederland gevestigde ondernemingen en instellingen. Daarom is te allen tijde de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing op de activiteiten van Cetradex BV. 3. Medewerkers van Cetradex Inspectie BV zijn bevoegd de inspectie op te schorten of voortijdig te beëindigen, indien hun veiligheid, gezondheid of welzijn niet (langer) gewaarborgd zijn, zij zich in hun waardigheid voelen aangetast, of anderszins worden gehinderd bij of belemmerd in een betrouwbare, onpartijdige of onafhankelijke uitvoering van hun werkzaamheden. De directie van Cetradex Inspectie BV kan in een dergelijke geval besluiten een sanctie op te leggen aan de klant die deze situatie heeft veroorzaakt. Sancties tegen externe partijen kunnen zijn: - Het geven van een mondelinge waarschuwing; - Het geven van een schriftelijke waarschuwing; - Het beëindigen van de inspectieovereenkomst met de externe partij, met inachtneming van een door de directeur van Cetradex Inspectie BV vast te stellen termijn; - Het beëindigen van de inspectieovereenkomst met de externe partij met onmiddellijke ingang. Sancties worden vastgelegd in het dossier van de klant. Cetradex Inspectie BV is bevoegd van opgelegde sancties melding te maken aan SNA. 4. Inspecties worden door Cetradex Inspectie BV uitsluitend uitgevoerd op de vestigingslocatie(s) van de klant. Medewerkers van Cetradex Inspectie BV dienen hierbij te allen tijde begeleid te worden door een vertegenwoordiger van de klant. Cetradex Inspectie BV behoudt zich het recht voor inspecties waarbij de klant zich laat vertegenwoordigen door een externe partij, te weigeren. Dit laat de betalingsverplichting van de klant onverlet. 5. De klant verplicht zich gedurende de inspectie een afsluitbare kantoorruimte, voorzien van bureau, bureaustoel, verlichting en aansluiting op het elektriciteitsnet, ter beschikking te stellen van de inspecteur van Cetradex Inspectie BV. De kantoorruimte en de daarin aanwezige middelen dienen te voldoen aan de daarop van toepassing zijnde eisen uit de Arbowet- en regelgeving. 6. Indien Cetradex Inspectie BV het inspectieproces, of delen daarvan, uitbesteedt wordt de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld. 7. De klant verplicht zich waarnemers tot inspecties toe te laten, bijvoorbeeld in het kader van training, erkenning/accreditatie of controle. Waarnemers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. 8. De volgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze inspectievoorwaarden en, daarmee, van de inspectieovereenkomst tussen de klant en Cetradex Inspectie BV: - Algemene voorwaarden Cetradex Inspectie BV, vigerende versie; - Handboek Normen (SNA-013), vigerende versie; - Reglement College van Beroep (SNA-005), vigerende versie; - Reglement Keurmerklogo (SNA-006), vigerende versie; - Reglement Klachten (SNA-012), vigerende versie; - Reglement Registratie (SNA-004), vigerende versie. De algemene voorwaarden van Cetradex Inspectie BV zijn in te zien en te downloaden op de internetpagina van Cetradex: Cetradex Inspectie BV zendt u de algemene voorwaarden tezamen met de offerte, en verder op uw verzoek, kosteloos toe. De documenten van de Stichting Normering Arbeid (afgekort: SNA) zijn in te zien en te downloaden op de internetpagina van SNA: 9. Cetradex Inspectie BV neemt misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen en instellingen, geconstateerd tijdens een inspectie, op in het inspectierapport. Artikel 2. Onpartijdigheid 1. Cetradex Inspectie BV opereert onpartijdig jegens andere organisaties. Cetradex Inspectie BV geeft geen ondersteuning en advisering op haar technisch werkterrein en daaraan grenzende activiteiten, zoals advisering op het gebied van financiële en/of administratieve systemen. 2. Cetradex Inspectie BV verricht geen inspectiewerkzaamheden namens een opdrachtgever, een klant of een afnemer van een opdrachtgever of klant (zoals het uitvoeren van interne audits of afnemersbeoordelingen op het technisch werkterrein en daaraan grenzende werkgebieden). Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 1 van 6

2 3. Cetradex Inspectie BV verricht uitsluitend derde partij inspectie en conformeert zich aan de eisen uit bijlage A van ISO (vigerende versie) ten aanzien van type A inspectie-instellingen. Cetradex Inspectie BV verricht geen eerste of tweede partij inspecties. Cetradex Inspectie BV maakt geen deel uit van een juridische entiteit die zich bezig houdt met andere activiteiten dan inspectie. Artikel 3. Vertrouwelijkheid en openbaarmaking 1. Cetradex Inspectie BV is verantwoordelijk voor het beheer van alle gegevens die tijdens de uitvoering van inspecties worden verzameld. Uitsluitend informatie met betrekking tot de identificatie van de klant (naam organisatie, adres, nummer handelsregister KvK) wordt door Cetradex naar buiten gebracht. Overige informatie is vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld. 2. Gegevens die tijdens inspecties worden verzameld, worden door Cetradex Inspectie BV, op verzoek daartoe, gedeeld met het bevoegde gezag, de Raad voor Accreditatie (RvA) en de Stichting Normalisatie Arbeid (afgekort: SNA). Cetradex Inspectie BV zal de klant hiervan in kennis stellen, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Door ondertekening van een overeenkomst voor inspectie, machtigt de klant Cetradex Inspectie BV tot het verstrekken van gegevens aan genoemde instanties. 3. Cetradex Inspectie BV informeert SNA onverwijld over het inspectieresultaat. 4. Cetradex Inspectie BV voorziet SNA onverwijld van een digitale versie van het integrale inspectierapport van de uitgevoerde inspectie. 5. Cetradex Inspectie BV informeert SNA onverwijld indien de inspectieovereenkomst door de klant of door Cetradex Inspectie BV wordt opgezegd. 6. Cetradex Inspectie BV bewaart gegevens van de klant minimaal vijf jaar en draagt het klantendossier onverwijld over aan SNA, indien deze dit opvraagt. 7. Wanneer Cetradex Inspectie BV van derden (bijvoorbeeld klagers, toezichthouders) informatie over klanten ontvangt, wordt deze vertrouwelijk behandeld. 8. De klant is gerechtigd het inspectierapport van Cetradex Inspectie BV openbaar te maken, echter uitsluitend indien deze openbaarmaking het volledige inspectierapport betreft. Openbaarmaking van enkel onderdelen van het inspectierapport is niet toegestaan. Het inspectierapport blijft te allen tijde eigendom van Cetradex Inspectie BV. 9. Onderdelen van een onderneming of instelling die niet, of met negatief resultaat, door Cetradex Inspectie BV zijn geïnspecteerd, mogen op geen enkele wijze de suggestie wekken wel geïnspecteerd te zijn, dan wel aan de eisen van NEN te voldoen. Artikel 4. Voorwaarden voor inspectie 1. Cetradex Inspectie BV voert een inspectie pas uit nadat Cetradex Inspectie BV door de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geïnformeerd over aanmelding van de inspectie, en indien Cetradex Inspectie BV in het bezit is van een getekende inspectieovereenkomst met de aanvrager. 2. Inspecties worden uitgevoerd conform de eisen van de vigerende versie van NEN , de vigerende versie van het Reglement Inspectie-instellingen van SNA, de vigerende versie van het Handboek Normen van SNA en de vigerende versies van aan het SNA-keurmerk gekoppelde procedureafspraken en reglementen. 3. De onderneming of instelling dient aan Cetradex Inspectie BV alle gegevens te verstrekken die nodig zijn ter beoordeling van de vraag of de onderneming voldoet aan de eisen van de vigerende versie van NEN inclusief de aanpassingsrapporten en interpretatierapporten, zoals opgenomen in de vigerende versie van het Handboek Normen van SNA. 4. De eerste controle van een startende onderneming kan niet eerder plaatsvinden dan direct na de eerste verloning van uitzendkrachten, en de eerste afdracht van loonheffingen, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. 5. De onderneming of instelling staat onvoorwaardelijk in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van aan Cetradex Inspectie BV geleverde gegevens. 6. Het staat Cetradex Inspectie BV vrij kopieën van relevante gegevens mee te nemen voor het inspectiedossier. 7. De onderneming of instelling dient Cetradex Inspectie BV alle medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor de uitvoering van een inspectie. 8. Indien hierom verzocht door Cetradex Inspectie BV en vereist in het kader van NEN , dient de onderneming of instelling de Belastingdienst te machtigen om aan Cetradex Inspectie BV relevante gegevens omtrent het betalingsgedrag ter beschikking te stellen. 9. De onderneming of instelling dient zich te houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving. De onderneming moet hiervoor waarborgen dat er een beleid (of maatregelen) is Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 2 van 6

3 vastgesteld, ingevoerd en wordt onderhouden ter voorkoming van discriminatie, en dit/deze op verzoek kenbaar te maken aan Cetradex Inspectie BV. Artikel 5. Wisseling van inspectie-instelling 1. Indien een onderneming of instelling, die al dan niet is opgenomen in het Register Normering Arbeid van SNA, wil overstappen van een andere inspectie-instelling naar Cetradex Inspectie BV gelden de volgende bepalingen: - Bij wisseling of opvolging van inspectie-instelling dient de onderneming zich opnieuw aan te melden bij SNA; - Een inspectie door Cetradex Inspectie BV is slechts mogelijk nadat de onderneming is aangemeld bij de SNA, deze de aanvraag heeft gehonoreerd en Cetradex Inspectie BV hierover is geïnformeerd door SNA; - Bij onenigheid over het inspectieresultaat van de vorige inspectie-instelling, dient minimaal de bezwaarprocedure bij die inspectie-instelling te zijn afgehandeld; - Een inspectie mag pas plaatsvinden nadat Cetradex Inspectie BV van SNA de laatste twee inspectierapporten die zijn opgesteld door de vorige inspectie-instelling heeft ontvangen. - Indien de onderneming of instelling, niet zijnde een in het Register Normering Arbeid van SNA opgenomen onderneming of instelling, een inspectieovereenkomst aangaat met een andere inspectie-instelling dan degene waarmee in het verleden een inspectieovereenkomst was aangegaan, en de periode tussen de twee inspectieovereenkomsten langer is dan anderhalf jaar, dan is dit artikel niet van toepassing. 2. Indien een onderneming of instelling wil overstappen van Cetradex Inspectie BV naar een andere inspectie-instelling gelden de volgende bepalingen: - Cetradex Inspectie BV is verplicht medewerking te verlenen ingeval een onderneming of instelling overstapt naar een andere inspectie-instelling; - Cetradex Inspectie BV is verplicht desgevraagd de nieuwe inspectie-instelling te voorzien van eventuele aanvullende informatie over de betreffende onderneming of instelling; - Door ondertekening van een overeenkomst voor inspectie, machtigt de klant Cetradex Inspectie BV in geval van een wisseling van inspectie-instelling, tot het verstrekken van genoemde gegevens aan de door de klant gekozen inspectie-instelling. - Indien de onderneming of instelling, niet zijnde een in het Register Normering Arbeid van SNA opgenomen onderneming of instelling, een inspectieovereenkomst aangaat met een andere inspectie-instelling dan degene waarmee in het verleden een inspectieovereenkomst was aangegaan, en de periode tussen de twee inspectieovereenkomsten langer is dan anderhalf jaar, dan is dit artikel niet van toepassing. Artikel 6. Extra inspecties 1. SNA kan Cetradex Inspectie BV opdracht geven tot het uitvoeren van extra tussentijdse inspecties en/of aanvullende onderzoeken bij de klant op basis van signalen uit de markt, informatie van de overheid (zoals Inspectie SZW en Belastingdienst), dan wel andere informatie waarover SNA beschikt. 2. Verandering van rechtsvorm bij een in het Register Normering Arbeid van SNA opgenomen onderneming of instelling kan aanleiding geven tot het uitvoeren van een tussentijdse inspectie. 2. Deze extra tussentijdse inspecties en/of aanvullende onderzoeken worden door Cetradex Inspectie BV binnen 10 werkdagen uitgevoerd en teruggekoppeld aan SNA. 3. De klant verplicht zich de kosten van deze extra tussentijdse inspecties en/of aanvullende onderzoeken binnen de gestelde betalingstermijn en volledig aan Cetradex Inspectie BV te voldoen. Artikel 7. Controle-inspecties 1. SNA is bevoegd op basis van een steekproef controle-inspecties te (laten) uitvoeren conform het daarvoor geldende protocol. 2. SNA is bevoegd aan de hand van signalen opdracht geven tot het uitvoeren van een controleinspectie. 3. Cetradex Inspectie BV is verplicht medewerking te verlenen aan de controle-inspecties en tijdig door de SNA aan te leveren rapportages van de controle-inspecties intern te bespreken. 4. SNA kan aan Cetradex Inspectie BV en/of onderneming of instelling waar een controleinspectie plaatsvindt, kosten in rekening brengen voor een specifiek uit te voeren controleinspectie (niet zijnde een controle-inspectie zoals bedoeld onder lid 1). 5. Cetradex Inspectie behoudt zich het recht voor de kosten in verband met een controle-inspectie door te berekenen aan de onderneming of instelling waar een controle-inspectie plaatsvindt. Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 3 van 6

4 6. De onderneming of instelling waar een controle-inspectie plaatsvindt verplicht zich de kosten in verband met een controle-inspectie binnen de gestelde betalingstermijn en volledig aan Cetradex Inspectie BV te voldoen. Artikel 8. Inspectie op basis van een gerichte opdracht Het is mogelijk een inspectie op basis van een gerichte opdracht te laten uitvoeren. Deze omvat alleen die aspecten die in de opdracht zijn gespecificeerd. Artikel 9. Klachten 1. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij Cetradex Inspectie BV over het functioneren van Cetradex Inspectie BV of personen die bij of voor Cetradex Inspectie BV werken. 2. De klacht moet gedateerd zijn, duidelijk en uitvoerig omschreven, en schriftelijk worden ingediend bij Cetradex Inspectie BV, ter attentie van de kwaliteitsmanager. 3. Cetradex Inspectie BV beoordeelt allereerst of de klacht ontvankelijk is en of de klacht zich leent voor bemiddeling en overleg. Als de klacht niet ontvankelijk is zal Cetradex Inspectie BV de klager hierover terstond informeren. 4. Cetradex Inspectie BV documenteert alle formele klachten en beroepen die zij ontvangt en ziet toe op een adequate afhandeling van de klachten. 5. Cetradex Inspectie BV meldt jaarlijks in de eerste maand van het kalenderjaar een samenvatting van alle ontvangen formele klachten en beroepen en de wijze van afhandeling aan SNA. 6. Indien Cetradex Inspectie BV een klacht ontvangt over een inspecteur, dan stelt Cetradex Inspectie BV de inspecteur die het aangaat, hiervan schriftelijk in kennis en geeft gelegenheid tot het voeren van verweer binnen een door de directie van Cetradex Inspectie BV te bepalen termijn. 7. Cetradex Inspectie BV neemt een besluit inzake de klacht, welke aan de klager wordt toegezonden uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht. Artikel 10. Bezwaar 1. Indien een onderneming of instelling het niet eens is met een besluit van Cetradex Inspectie BV, kan zij bezwaar aantekenen. 2. Het maken van bezwaar bij Cetradex Inspectie BV geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift dat aangetekend aan Cetradex Inspectie BV wordt toegezonden, uiterlijk binnen één maand nadat de onderneming of instelling het schriftelijk besluit van Cetradex Inspectie heeft ontvangen. 3. Het bezwaarschrift dient in elk geval te bevatten: - De naam en vestigingsplaats van de onderneming of instelling; - Een afschrift van het besluit van Cetradex Inspectie BV waarop het geschil betrekking heeft; - De bezwaren tegen dit besluit met een toelichting hierop. 4. Uiterlijk binnen één maand na de ontvangst van het bezwaarschrift moet Cetradex Inspectie BV, wanneer de onderneming of instelling dat wenst, haar uitnodigen voor een hoorzitting waarin Cetradex Inspectie BV en de onderneming of instelling in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt toe te lichten en waarin de mogelijkheid van een minnelijke regeling kan worden onderzocht. Cetradex Inspectie BV kan zich hierbij laten adviseren door externe deskundigen. 5. Een hoorzitting zoals bedoeld in het vorige lid dient in elk geval plaats te vinden binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij Cetradex Inspectie BV en de onderneming of instelling akkoord zijn met een later tijdstip. 6. Cetradex Inspectie BV doet terzake een nieuwe, gemotiveerde uitspraak, welke aangetekend aan de onderneming of instelling wordt toegezonden uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift of uiterlijk binnen twee maanden nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. 7. Het maken van bezwaar schorst het besluit van Cetradex Inspectie BV niet. 8. Het niet tijdig maken van bezwaar leidt tot niet-ontvankelijkheid. 9. De directie van Cetradex Inspectie BV stelt bij instelling van een beroep een waarborgsom vast die door de indiener van het beroep moet worden voldaan. De hoogte daarvan staat in redelijke verhouding tot de geschatte kosten voor de behandeling van het beroep. 10. Indien de waarborgsom niet binnen 30 dagen na het verzoek, als bedoeld in het vorige lid, is betaald, zal de directie van Cetradex Inspectie BV de indiener van het bezwaar bij aangetekende brief een termijn voor uitstel van acht kalenderdagen gunnen. 11. Indien de indiener van het bezwaar de waarborgsom niet tijdig heeft voldaan, zal zijn beroep nietontvankelijk worden verklaard. 12. De waarborgsom zal na de uitspraak worden verrekend met eventueel door de indiener van het beroep verschuldigde kosten. Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 4 van 6

5 13. Bij de uitspraak op het bezwaar stelt Cetradex Inspectie BV tevens vast het bedrag van de kosten van het bezwaar, alsmede door welk der partijen die kosten geheel of gedeeltelijk moeten worden gedragen. 14. Indien de indiener van het bezwaar is veroordeeld tot geheel of gedeeltelijk betalen van de in het vorige lid bedoelde kosten, worden deze verrekend met de door hem gestorte waarborgsom. Het eventuele overschot wordt aan de indiener van het bezwaar teruggestort. 15. Indien de waarborgsom niet toereikend is, is de indiener van het bezwaar verplicht binnen veertien kalenderdagen na de verzending van de uitspraak op het bezwaar het nog verschuldigde bedrag te voldoen. 16. Indien de indiener van het bezwaar niet is veroordeeld tot geheel of gedeeltelijk betalen van de kosten van het bezwaar, wordt de gehele waarborgsom terug gestort op naam van de indiener van het bezwaar. Besluiten naar aanleiding van klachten en bezwaren, worden te allen tijde genomen door (een) perso(o)n(en) die niet bij de oorspronkelijke inspectieactiviteiten betrokken is/zijn geweest. Artikel 11. Beroep Binnen uiterlijk één maand nadat de uitspraak van Cetradex Inspectie BV inzake het bezwaar door de indiener van het bezwaar is ontvangen, kan deze tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep dat door SNA in het leven is geroepen. De werkwijze die hierbij moet worden gevolgd is vastgelegd in het Reglement College van Beroep. Dit document is in te zien en te downloaden op de internetpagina van SNA: Artikel 12. Uitsluiting aansprakelijkheid 1. Cetradex Inspectie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens aanvragers, geïnspecteerde organisaties en derden voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van deze inspectievoorwaarden, het uitvoeren van inspecties, genomen inspectiebesluiten. 2. Cetradex Inspectie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en claims als gevolg van opschorting of ontbinding van inspectieovereenkomsten met klanten. 3. Cetradex Inspectie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en claims als gevolg van opschorting of ontbinding van de overeenkomst tussen SNA en Cetradex Inspectie BV. Opschorting van de overeenkomst met SNA wordt door Cetradex Inspectie BV aan de ondernemingen en instellingen waarmee Cetradex Inspectie BV een inspectieovereenkomst heeft, bekend gemaakt. Ontbinding van de overeenkomst met SNA wordt door Cetradex Inspectie BV aan de ondernemingen en instellingen waarmee Cetradex Inspectie BV een inspectieovereenkomst heeft, bekend gemaakt onder vermelding van de wijze waarop de eventuele voortzetting van het SNA-keurmerk plaats kan vinden. Cetradex Inspectie BV zal na een eventuele ontbinding van de overeenkomst met SNA onverwijld medewerking te verlenen aan een goede en soepele overdracht van de dossiers van de ondernemingen en instellingen waarmee een inspectieovereenkomst is afgesloten, aan de nieuwe door de ondernemingen of instellingen te kiezen inspectie-instellingen, mits Cetradex Inspectie BV hierover juist, tijdig en volledig wordt geïnformeerd. 4. Cetradex Inspectie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en claims als gevolg van vrijwillige of opgelegde schorsing of intrekking van de op deze inspectievoorwaarden van toepassing zijnde accreditatie van Cetradex Inspectie BV. 5. De klant vrijwaart Cetradex Inspectie BV tegen alle aanspraken en schadevorderingen ter zake van derden. Artikel 13. Inwerkingtreding 1. De directie van Cetradex Inspectie BV is bevoegd deze inspectievoorwaarden te wijzigen. 2. Deze inspectievoorwaarden treden in werking na vaststelling door de directie van Cetradex Inspectie BV en daaropvolgende bekendmaking op de internetpagina 3. Bij de vaststelling van een nieuwe versie van inspectievoorwaarden, komt de vorige versie te vervallen. 4. Wijziging van deze inspectievoorwaarden alsmede van de overige, in deze inspectievoorwaarden genoemde documenten, wordt bekend gemaakt op de internetpagina 5. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager of geïnspecteerde onderneming of instelling tijdig kennis te nemen van wijzigingen in deze inspectievoorwaarden alsmede van de overige, in dit deze inspectievoorwaarden genoemde documenten. 6. Versie 3 van de inspectievoorwaarden van Cetradex Inspectie BV is op 10 januari 2014 vastgesteld door de directie van Cetradex Inspectie BV en op dezelfde datum in werking getreden. Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 5 van 6

6 Artikel 14. Slotbepaling 1. Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de inspectieovereenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd mocht zijn en onverminderd het recht van Cetradex Inspectie BV een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen opdrachtgever is gevestigd. 2. In gevallen waarin deze inspectievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Cetradex Inspectie BV. Inspectievoorwaarden NEN , versie 3 Pagina 6 van 6

REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK

REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 15.01 / september 2015 / SSK-002 REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIE

REGLEMENT REGISTRATIE REGLEMENT REGISTRATIE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 14.02 / 13 juni 2014 / SNA-004 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIE

REGLEMENT REGISTRATIE REGLEMENT REGISTRATIE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 6 februari 2013 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 13.01 / februari 2013 / SNA-004 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Normering Arbeid

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIE

REGLEMENT REGISTRATIE REGLEMENT REGISTRATIE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 22 april 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 1.2 snf.div.27-1 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Normering Flexwonen beheert een

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 REGLEMENT KLACHTEN Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 snf.div.36-1 REGLEMENT KLACHTEN De Stichting Normering Flexwonen beheert een register van

Nadere informatie

REGLEMENT INSPECTIE-INSTELLINGEN

REGLEMENT INSPECTIE-INSTELLINGEN REGLEMENT INSPECTIE-INSTELLINGEN Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 14.03 / 13 juni 2014 / SNA-012 REGLEMENT INSPECTIE-INSTELLINGEN

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Reglement Commissie Bezwaarschriften SNA-Schema Vastgesteld bij besluit Directie Qualitatis Inspectie B.V. REG-03v02 Bladzijde 1 van 6 Inhoud Inhoud 2 1. Algemeen 3 2. Samenstelling 3 3. Zittingsduur 3

Nadere informatie

KEURMERKREGLEMENT Versie: 14 juli 2016

KEURMERKREGLEMENT Versie: 14 juli 2016 KEURMERKREGLEMENT Versie: 14 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Doel van het reglement 3. Werkingssfeer van het reglement 4. Aanvraag keurmerk (eventueel ontwikkelen aanmeldformulier) 5. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

REGLEMENT CONTROLERENDE INSTELLINGEN. Vastgesteld door het bestuur d.d.: 29 april 2013

REGLEMENT CONTROLERENDE INSTELLINGEN. Vastgesteld door het bestuur d.d.: 29 april 2013 REGLEMENT CONTROLERENDE INSTELLINGEN Vastgesteld door het bestuur d.d.: 29 april 2013 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 29 april 2013 REGLEMENT CONTROLERENDE INSTELLINGEN De Stichting Normering

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10 1.1.09, Certificatievoorwaarden ISO 9001 Artikel 1. Algemeen 1. De contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op ISO 9001-certificatie door Cetradex Certificatie BV, zijn vastgelegd in deze certificatievoorwaarden.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Inhoud: Hoofdstuk I : Klachtenprocedure Stadsregiotaxi Hoofdstuk II : Procedure Geschillencommissie Stadsregiotaxi Hoofdstuk III : Begrippen Hoofdstuk IV

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Cereo BV: het adviesbureau van arbeids-, reïntegratiedeskundigen en bedrijfsadviseurs gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation versie 3 december 2012 Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Converge. Klachtenregeling. Versie

Converge. Klachtenregeling. Versie Converge Klachtenregeling Versie 18102014 Converge Adviesbureau voor Loopbaanbegeleiding/Replacement B.V. Hogeweg 3 5301 LB Zaltbommel Tel.: 088-0450100 Fax: 088-0450199 Klachtenregeling Converge De Directie

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT BUDGETBEHEER EN BERSCHERMINGSBEWIND SBB ZORGINSTELLINGEN

KLACHTENREGLEMENT BUDGETBEHEER EN BERSCHERMINGSBEWIND SBB ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT BUDGETBEHEER EN BERSCHERMINGSBEWIND SBB ZORGINSTELLINGEN Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen Postbus 75 6590 AB Gennep Inleiding. Het klachtenreglement heeft tot doel een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming)

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In het navolgende wordt verstaan onder: a) LJ&R:

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg September 2010 (DBS 008, CvB/1011.005) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg REGLEMENT VOOR DE KLACHTENCOMMISSIE TOEPASSING STUDENTEN-/CURSISTENSTATUUT VAN HET REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM TILBURG (ROC

Nadere informatie

Klachtenregeling Capability

Klachtenregeling Capability Klachtenregeling Capability Capability Hogeweg 3 5301 LB Zaltbommel Tel.: 088-0450100 Fax: 088-0450199 Klachtenregeling Capability De Directie van Capability overwegende dat het in verband met een goede

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Loopbaantoekomst 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en prijsopgaven 4. Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Loopbaantoekomst 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en prijsopgaven 4. Overeenkomst Algemene Voorwaarden Loopbaantoekomst 1. Definities 1.1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Loopbaantoekomst een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant Informatie voor de accountant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

REGLEMENT GLAZENWASSERSREGISTER

REGLEMENT GLAZENWASSERSREGISTER REGLEMENT GLAZENWASSERSREGISTER Artikel 1 - algemeen Dit reglement vormt samen met NTA 8336 Glazenwassersregister voor de particuliere markt Eisen en toetsingsmethodiek, de basis voor het beheren en voeren

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL)

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: Geschillencommissie OVAL b. OVAL: Organisatie voor Vitaliteit,

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie