S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4"

Transcriptie

1 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

2 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 40e jaargang nr.4 Inhoud... 1 Met elkaar (gedicht)... 2 Langs de schoollijn Ateliers Majeure... 7 Notulen ledenvergadering Timpaan Kinderopvang... 9 Groep 1a Groep 1b/2a Groep 2b Groep 3a Groep 3b/4a Groep 4b Groep Groep Groep Groep Autobingo Kijk voor actuele zaken op Reacties en bijdragen voor de schoolkrant mailen naar 1

3 Met elkaar Hoe goed is het, hoe fantastisch om als broeders echt samen te zijn. Daar zend de Heer zijn zegen heen en leven voor lange duur. Psalm 133 Dat was toen, daar, Het was zo n aardige zomeravond. De zon had geen haast om onder te gaan. Wij waren blijven hangen in de tuin. De kinderen hoefden nog niet naar bed ze speelden joelend verstoppertje met de hond in het hoge gras. Er werd een fles opengetrokken En op de houten tafel gezet. Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie. Kleine Kasper maakte grapjes bij Elisabeth op schoot. Pauline kwam nog met hapjes aan. Martin had zijn gitaar meegenomen, Hij speelde Beatles en Katja wist de woorden. Het refrein neurieden we allemaal mee: Het is alleen liefde die je nodig hebt. Dat was toen, daar. Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben. Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar In het zachte schemerlicht Dat was toen, daar. Ik weet nog dat ik dacht: Als het ergens is, is het hier, Als het ooit is, is het nu. Dit is de plek waar God zou willen wonen. Van mij mag hij zo aanschuiven. Hier geeft de Heer zijn zegen. Uit: Karel Eykman Met open ogen 2

4 Langs de schoollijn Vakantietijd. Op het moment dat deze schoolkrant aan de kinderen meegegeven wordt is de zomervakantie 2011 begonnen. Achteraf hebben we bijna altijd het gevoel dat zo n jaar voorbij gevlogen is. Hoe meer er is gebeurd hoe meer dat gevoel zich opdringt. (Als je je verveelt lijkt het immers of de tijd stil staat) En dat er veel gebeurd is in dit jaar is een feit, lees de ingekorte opsomming hierna nog maar eens door. Dan is de vakantie een welkome tijd om eens tijd te nemen voor ja waarvoor eigenlijk? Heeft u de moeite genomen om het gedicht op de vorige pagina te lezen? Nee? Even een leespauze inlassen? --- leespauze --- Karel Eykman zet die oude woorden uit de Psalm, heel mooi neer in dit gedicht. Wat kan dat een heerlijk gevoel zijn als je die rust zo samen kunt ervaren. En biedt juist deze vakantietijd daar niet de ruimte voor? Samen op vakantie of gewoon gezellig thuis, dat maakt dan niet meer uit. Dat willen we alle kinderen samen met u als ouders en verzorgers voor deze vakantie toewensen. Dan geeft de vakantie weer nieuwe energie en kunnen we vol goede moed na de vakantie de draad weer oppakken en zelfs pieken tot 3000 ppm konden meten. Prachtig zou je zeggen, maar één probleem hebben we hiermee niet opgelost en dat is de temperatuur bij warm weer. Dan treedt een effect op waarbij de installatie de warmte van buiten rechtstreeks de klas in blaast. Dat is anders dan voorzien, want met de zogenaamde by-pass in het systeem zou de ventilatie zorgen voor nachtventilatie waarbij de klas na een warme dag in de nacht gekoeld zou worden. Dat is niet wat er nu gebeurt, de warmte hebben we nu sneller binnen dan voorheen en dat is niet plezierig op dagen dat de buitentemperatuur boven de 24 graden uit komt. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem bij warme dagen en we hopen dat we met een zogenaamde top-koeling dit kunnen tackelen. Dan is het ook op zomerse dagen aangenaam vertoeven in de lokalen. Het bestuur heeft hier de nodige prioriteit aangegeven. Statuten wijziging In mei en juni zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden om de statutenwijziging vast te stellen. Dat is gelukt en op maandag 4 juli zijn de nieuwe statuten van alle 10 christelijke scholen in Opsterland door de verschillende besturen ondertekend. In een gezamenlijke tekensessie kwam bestuur voor bestuur aan bod om de laatste zaken met de notaris door te nemen en tenslotte de handtekening te zetten. Terugkijkend In het afgelopen cursusjaar hebben we natuurlijk de gebruikelijke schoolse zaken voorbij zien komen. Op de website kunt u over het algemeen de geschiedenis terug lezen in de fotoalbums. Een stukje van onze website dat volgens de statistieken het meest bekeken wordt. Vooral tijdens en na de projectweken is het een drukte van belang op deze pagina s. Met de activiteiten rondom de kinderboekenweek, het cultuurproject en alle andere thema s die jaarlijks aan bod komen bieden we de kinderen een breed vormingsaanbod. Wie kennisneemt van de plannen van het ministerie ziet dat dit meer en meer onder druk lijkt te komen staan. Men lijkt de school te willen aanzetten tot zogenaamde hogere prestaties ten koste van deze brede vorming. Alsof alleen rekenen, begrijpend lezen en taal er nog toe doen en bijvoorbeeld de creatieve vakken uit het rooster worden weggedrukt door het opbrengstgerichte werken. We zullen er niet helemaal aan kunnen ontkomen nu er een wettelijke status aan de eindtoets wordt gegeven, maar we zullen ons blijven inzetten om het beste uit beide werelden te blijven aanbieden. Verbetering binnenklimaat In de herfst hebben we een grote renovatie uitgevoerd in het oude deel van de school en hierover hebben we al eerder verslag gedaan. De nieuwe WTW installatie zorgt er voor dat het CO2 gehalte in de klassen nu ruim beneden de normen blijft. Het streven was om op waarden tussen de 800 en 1200 ppm uit te komen, maar de installatie blijkt vaak de waarden nog onder de ondergrens te houden. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie waarbij we bij metingen ruim boven de Luitzen Verloop en Jantsje Claus ondertekenen de notulen onder het toeziend oog van de notaris Met de nieuwe statuten voldoet de schoolvereniging tijdig aan de nieuwe wet Goed Bestuur Goed Onderwijs. Deze wet is 1 augustus 2010 van kracht geworden en gaf de besturen de tijd tot 1 augustus 2011 om dit te regelen. In samenwerking met de andere besturen van het christelijk onderwijs in Opsterland zijn de nieuwe statuten 3

5 ontwikkeld door het Onderwijsadviesbureau Meppel. De Opsterlandse christelijke scholen hebben nu alle tien bijna dezelfde statuten, behoudens dan de grondslag, deze verschilt vaak van school tot school en is ongewijzigd gebleven. Wat het effect op de werkwijze in het bestuur is moet nog blijken in de praktijk. Het bestuur bestaat nu immers uit bestuurders (penningmeester en secretaris) en toezichthouders (de voorzitter en overige bestuursleden). Er is een nieuw management statuut met een zogenaamde bevoegdheden matrix waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen overzichtelijk worden weergegeven. De nieuwe opzet zal in het volgende cursusjaar pas merkbaar worden. Nieuw administratiekantoor In het voorgaande werd voor het eerst melding gemaakt van het Onderwijsbureau Meppel, afgekort OBM. Sinds jaar en dag werd een belangrijk deel van de financiële en personele administratie uitbesteed aan Metrium in Leeuwarden. Met ingang van 1 januari 2011 is dat contract evenwel opgezegd, aangezien de kwaliteit van de dienstverlening te wensen overliet en bovendien erg duur was. In oktober 2010 is de knoop al doorgehakt en is gekozen voor het OBM. Deze organisatie had de zaken veel beter voor elkaar, mede door een goed toegankelijke administratie via internet, die dagelijks bijgewerkt wordt. Het is steeds belangrijker om de cijfers up to date te hebben en dat als sturingsinformatie te kunnen benutten om het onderwijs aan de kinderen goed op orde te kunnen houden. Ook deze overstap van Metrium naar Meppel is in gezamenlijkheid met de andere PC scholen van Opsterland gedaan. We treden binnen het OBM dan ook op als zijn we een groter bestuur met 9 scholen. Prijstechnisch heeft dat de nodige voordelen, die vooral bij de kleinere scholen veel verschil maken. Metrium hanteerde namelijk voor alle diensten één tarief ongeacht de schoolgrootte en dat pakte voor de kleinere scholen vaak erg duur uit. Door deze samenwerking zorgen we er voor dat we het Christelijk onderwijs in Opsterland in de verschillende dorpen kunnen blijven bevorderen onder de vlag van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland. Een dergelijke simpele mededeling heeft echter achter de schermen heel wat voeten in de aarde gehad. Het is een hele klus om de administratie van het ene naar het andere kantoor over te hevelen. Gelukkig is dat in de afgelopen maanden goed verlopen en hoe minder u als ouder er van gemerkt heeft hoe beter. De jaarrekening over 2010 is nog afgehandeld door Metrium en inmiddels tijdig bij het ministerie ingediend. De eerste verandering die u bij de presentatie van de cijfers hebt kunnen opmerken was de nieuwe begroting 2011, aangezien deze volgens de nieuwe opzet van OBM is opgesteld. Met deze overstap is het werk van de penningmeester in het bestuur wel behoorlijk veranderd. De penningmeester kan nu meer werken op hoofdlijnen en hoeft veel minder uitvoerend werk te doen. Het OBM neemt de penningmeester veel praktisch werk uit handen en daardoor kunnen we er voor zorgen dat we de zaken goed onder controle houden. Iets dat heel belangrijk is in een tijd waarbij van alle kanten bezuinigingen en tekorten op ons afkomen. Als éénpitter (schoolvereniging met één school) kunnen we de toekomst dan opgewekt tegemoet zien. Blijkbaar kunnen we als éénpitter de bezuinigingen en krimp beter opvangen dat de grote besturen met veel scholen. Medezeggenschapsraad Tijdens de ledenvergadering was er nog sprake van twee vacatures bij de MR. Inmiddels zijn deze vacatures als volgt ingevuld: Afvaardiging van de ouders is mevrouw Nanda Knipping, moeder van Ellemieke Knipping uit groep 3a en juf Els Zijlstra die de MR als afgevaardigde van het team zal komen versterken. Inspectiebezoek Op 7 juni 2011 hebben we twee inspecteurs op bezoek gehad voor een steekproef in het kader van het jaarlijkse onderwijsrapport van de inspectie. Beide inspecteurs hebben in de meeste groepen lesobservaties gedaan, verschillende gesprekken gevoerd en gegevens en documenten geanalyseerd. Aan het eind van de inspectie dag werd verslag gedaan aan het bestuur over de bevindingen. De inspectie hanteert zogenaamde toezicht arrangementen waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkeerslicht indeling. Groen, oranje en rood en de betekenis daarvan laat zich natuurlijk meteen raden. De Librije heeft een geschiedenis van alleen maar groen en bij het afrondend gesprek was meteen duidelijk dat de groene kleur ook na dit bezoek gehandhaafd kon worden. Behoudens enkele punten van kritiek, die we als actie punten zullen oppakken, was er ook waardering voor de kwaliteit van het onderwijs op de Librije. Het conceptrapport is inmiddels ontvangen en zal binnenkort de definitieve status krijgen en dan door de inspectie op internet gepubliceerd worden. U kunt het hele verslag dan vinden op Enkele zaken willen we er even uitlichten. De inspectie beoordeelt altijd de zogenaamde opbrengsten van groep 8, maar in het rapport zal komen te staan dat men deze voor de Librije niet kan beoordelen. De inspectie heeft namelijk besloten ons DLE-LVS leerlingvolgsysteem met ingang van 2011 niet langer te waarderen. De inspecteurs hebben op ons verzoek wel de gegevens daarvan doorgenomen en in het eindgesprek opgemerkt dat op basis wat men had geanalyseerd de indruk heeft dat de resultaten voldoende zijn. Dat zal echter niet in het rapport komen, omdat dit systeem momenteel vernieuwd wordt en de inspectie de bestaande toetsen niet meer mag waarderen. De Librije neemt deel aan het normerings onderzoek van Boomtestuitgevers die deze toetsen momenteel aan het vernieuwen is. Hoewel de inspectie de voorkeur heeft voor de landelijke Cito toets, doen we daar niet aan mee. Het nare van dat systeem is dat de inspectie de opbrengsten dan alleen maar beoordeeld op de gemiddelde Cito score van groep 8. Daarbij worden de cijfers van taal, rekenen en begrijpend lezen van alle leerlingen op één bult gegooid en bepaalt het gemiddelde de uitslag. Het enige dat dan 4

6 blijkbaar telt is een kil cijfer, naar de ontwikkeling van de kinderen wordt dan niet meer gekeken. Alsof een dergelijk cijfer iets zegt over de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. Reuze gemakkelijk voor de inspecteur, maar onze opstelling is dat die wel wat meer voor haar werk mag doen. Wij zijn daarom ook beslist geen voorstander van de centrale eindtoets die verplicht wordt. De kinderen en hun ontwikkeling staat dan niet meer centraal, nee het gaat dan slechts om het toezichtarrangement van de school te handhaven. Men constateert dat we moderne methoden gebruiken en met name het volgende citaat vinden we als team en bestuur bijzonder belangrijk: Er heerst een ontspannen en open sfeer op school, waarin betrokkenen zich veilig voelen. Uiteraard zijn er ook een aantal verbeterpunten aangestipt die we als actiepunten zullen oppakken in het komende cursusjaar. De inspectie vond dat de afstemming van de leerstof en leertijd op de onderlinge verschillen tussen de leerlingen beter kan. Bij de extra zorg vond men de administratieve verslaggeving van de uitgevoerde activiteiten te summier en kon onvoldoende aangetoond worden of deze hulp werd uitgevoerd. Men had echter wel de indruk dat dat wel gebeurde, maar uit de administratie kon dat onvoldoende worden aangetoond. Dat blijft een spanningsveld wat ons betreft, aangezien we de tijd die we aan de kinderen besteden belangrijker vinden dan alles voortdurend in logboeken per kind te administreren. Tenslotte was er nog een tekortkoming in de schoolgids aangezien daarin geen informatie over onderwijsresultaten in zouden staan. De gevraagde informatie staat echter in ons geval in het jaarlijkse bestuursverslag dat voor ieder op de website is te vinden. Maar ja als dat wettelijk ook in de schoolgids moet evenals de beleidsvoornemens dan vermelden we die info maar dubbel. De nieuwe schoolgids is inmiddels hierop aangepast en wordt in de eerste schoolweek van het komend cursusjaar meegegeven. Schaakclub Librije Donderdag 14 juli was de laatste keer dat de schaakclub van de Librije bij elkaar kwam. Na ongeveer 3 jaar viel het doek. Niet omdat het geen succes was, juist niet, want als je meedingt aan het Nederlands Kampioenschap dan heb je een prima prestatie geleverd. Jammer genoeg lukte het niet om nieuwe leiding voor de club te vinden nu Johan v.d. Berg er mee stopt. Johan heeft de club vanaf het begin leiding gegeven, met de afspraak dat anderen na een of twee jaar het stokje zouden overnemen. Na diverse oproepen moeten we constateren dat het niet lukt de schaakclub door te zetten. We zijn Johan erg dankbaar voor alle werk dat hij voor de club heeft verricht en op de laatste bijeenkomst is hem een cadeau overhandigd namens het bestuur en team van de Librije. De schaaktalenten van de Librije zullen nu verder gaan bij de club die in Beetsterzwaag bij elkaar komt. Wel blijven we schaaklessen in groep 5 aanbieden. Kinderen die in clubverband daarmee verder willen kunnen dan naar Beetsterzwaag om daar de club te versterken. Hieronder het verslag van de deelname aan het NK door de vader van Tjeerd de Jong. _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ Begin dit jaar werd het schoolschaakteam van de Librije met Mart, Rienk, Tjeerd en Jorden tweede van alle scholen van Friesland. Met deze prestatie plaatsen ze zich voor het Nederlands Kampioenschap in Leiderdorp. Op 14 juni was het zover, vroeg uit de veren. Met twee auto s naar Noord Holland. Precies 36 teams waren door de schaakbond uitgenodigd. De eerste wedstrijd was al gauw beslist in het nadeel van de Librije, zo bleek dat er toch wat zenuwen mee speelden. Maar daarna werden er vele wedstrijden gewonnen waardoor ze derde werden in hun poule. Op de website van de Nederlandse Schaakbond was het volgende te lezen; "Tijdens het NK Schoolschaken (basisscholen) hebben de vertegenwoordigers uit het noorden opvallend goed gepresteerd. Op 14 mei in Leiderdorp wisten alle Friesland en Groningen vertegenwoordigende scholen door te dringen tot de halve finales terwijl andere regio's dat maar met maximaal twee lukte". Heel bijzonder was dat alle beide scholen waar schaakmeester Johan van der Berg aan lesgeeft daarbij hoorden, de Librije en de Paedwizer. Twee weken later is het team opnieuw naar Leiderdorp gegaan voor de halve finale! Er werd gespeeld in 3 poules van 6. Er werd prima strijd geleverd op alle borden. Maar uiteindelijk werden we 4 e van de poule. Een prachtige prestatie van Mart, Rienk, Tjeerd en Jorden maar niet genoeg om bij de laatste 6 scholen te eindigen die door mochten naar de finale. We zijn benieuwd wie er volgend jaar in het schoolteam komen. Want de 8 e groepers kunnen dan niet meer meedoen. Tjeerd waarschijnlijk meedoen afhankelijk van de concurrentie. De beste 4 mogen meedoen namelijk. We zullen het volgend schaakseizoen beleven, hopelijk kan dan een nieuw team zo'n leuke ervaring opdoen. Jelle de Jong ========================================= 5

7 Zaterdag 10 september staan de deuren van Ateliers Majeur wagenwijd open. In De Heerenveense School aan de Minckelersstraat in Heerenveen en in De Skâns aan de Loayersstrjitte in Gorredijk zal het kunstencentrum demonstraties geven, open lessen verzorgen en vragen beantwoorden. In de vakgebieden theater, dans, muziek, beeldende kunsten, literair en nieuwe media valt er veel te beleven. Jongeren en ouderen vinden hun talent, onderzoeken en verdiepen het bij Ateliers Majeur. Op 10 september is voor Gorredijk van 10 tot 14 uur en voor Heerenveen van 13 tot 17 uur een levendig en opwindend programma in elkaar gezet. Kijk voor meer en actuele informatie op de website =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-= In het nieuwe schooljaar begint voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar de cursus Algemene Muzikale Vorming in Gorredijk. AMV is zingen, dansen, spelen en luisteren. Spelenderwijs komen al deze facetten aan bod. Twee keer per jaar laten we ouders en familie tijdens een kijkles horen en zien wat we allemaal geleerd hebben. De kosten bedragen 25,- per twee maanden ( 150,- per jaar). Voor meer informatie nodigen wij u nu alvast uit voor de kennismaking les. Met uw kind bent u van harte welkom op onderstaande tijd en plaats: Gorredijk De Skâns vrijdag 16 september uur Docent is de heer Anne Bakker. Wanneer de kennismaking les goed bevalt kunt u uw kind daarna online of d.m.v. een inschrijfformulier inschrijven. De lessen beginnen dan een week later. Voor nadere informatie: Notulen van de algemene ledenvergadering (tevens jaarvergadering) van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk e.o. gehouden op 8 juni Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten door de voorzitter in de gemeenschapsruimte. Er waren deze avond 33 personen aanwezig. Het afgelopen jaar bestond het bestuur uit 7 personen n.l. Luitzen Verloop, Jantsje Claus, Anne Bijl, Renske Dijkstra, Feddy Pranger,Sytske Valk en Remmelt van der Wal. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een overdenking met de titel De houthakker. Bericht van verhindering is ontvangen van Petra de Glee, Riny Bouma, Jan Boorsma, Carlo Knol, Bonny Wouda en Elly Huizinga. In het afgelopen jaar zijn de lokalen in de bovenbouw grondig gerenoveerd en zijn de oude kozijnen vervangen. De entree van de school oogt veel lichter en ruimer en ook de gemeenschapsruimte is opgeknapt. De bouw van het elfde lokaal en de buitenberging laten nog even op zich wachten omdat er wat vertraging is opgetreden bij de gemeente door het renovatie plan van de Vlecke. We hopen dat we na de zomervakantie hier een start mee kunnen maken en dat het 11 e lokaal er in 2012 staat. Het afgelopen jaar had de school een laag ziekteverzuim in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, waar we uiteraard dankbaar voor zijn. Het ledenbestand is op dit moment op orde, en we zijn inmiddels overgestapt naar onderwijs bureau Meppel, de samenwerking gaat tot nu toe naar tevredenheid. We zijn het afgelopen jaar aan de slag geweest met de code goed bestuur, er komt een dagelijks bestuur en een deel van het bestuur is toezichthouder. Onderwijsbureau Meppel ondersteunt ons in het opzetten. van deze nieuwe bestuursvorm. Ook zijn we bezig geweest met de functie mix maar op dit moment is het nog onduidelijk wat de bezuinigingsronde van de regering gaat doen binnen het onderwijs en wachten we eerst af voordat er concrete stappen gezet kunnen worden. De school inspectie heeft onlangs de school bezocht en de resultaten werden positief beoordeeld. Dit mag gezien worden als een opsteker voor de school. Notulen De notulen van 2 juni 2010 worden vastgesteld en goedgekeurd, er werden geen op of aanmerkingen over de notulen gemaakt. 6

8 Jaarverslag Het complete jaarverslag ligt ter inzage op school en is geplaatst op de website van school. Er werden geen vragen gesteld over het jaarverslag en iedereen stemde in met het verslag. Financiën De Librije staat er financieel goed voor, er zijn voldoende middelen en reserves, daardoor kon er uit eigen middelen een bepaald bedrag betaald worden om de renovatie van de bovenbouw mogelijk te maken. Het is niet van belang om als school teveel geld op te potten daarom is het verstandig om verantwoord te investeren in de verbouwing van de school. Onderwijsbureau Meppel neemt de penningmeester veel werk uit handen door hun uitgebreide diensten aanbod, dit bevalt ons tot nu toe goed. Tjeerd de Jong en Jan-Willem van der Meer hebben de kas controle gedaan en gaan akkoord. Omdat onderwijs bureau Meppel nu veel taken uitvoert en met een compleet financieel rapport komt en dit door de accountant wordt gecontroleerd, is er voor de kas commissie niet veel meer aan toe te voegen en kan de kas commissie opgeheven worden. Grondruil gemeente Opsterland In de vergadering is ingestemd met de voorgenomen grondruil met de gemeente Opsterland zodat het 11 e lokaal naast het speel lokaal kan worden gebouwd, alle aanwezigen stemden in. De voorzitter en de secretaris hebben de notariële akte ondertekend. Statuten wijziging 2011 Iedereen kon zich tijdens de vergadering vinden in de nieuwe statuten die zijn aangepast op de nieuwe wetgeving t.a.v. de scheiding van bestuur en toezicht (code goed bestuur). De nieuwe statuten zullen, na goedkeuring door de ALV, op 4 juli 2011 namens de vereniging worden ondertekend door Luitzen Verloop en Jantsje Claus Kinderman Er stemden 34 personen voor en 0 tegen daarmee werden de statuten gewijzigd. Goedkeuring competentieprofielen en vaststellen huishoudelijk reglement Er kwamen tijdens de vergadering geen bezwaren naar voren tegen de opgestelde competentie profielen en ook het huishoudelijk reglement werd unaniem goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Bestuursverkiezing Na ruim 5 jaar hebben Renske Dijkstra en Jantsje Claus afscheid genomen van het bestuur, zij werden bedankt voor hun inzet en kregen een bon en bloemen, zij worden opgevolgd door Sandra Grijze en Martin van Dijk. Sytske Valk moet door persoonlijke omstandigheden na een jaar het bestuur verlaten en wordt opgevolgd door Esther Dorresteijn, zij zal ook het contact onderhouden met de oudercommissie. Anne Bijl heeft aangeboden om nog wat langer aan te blijven totdat er een nieuw bestuurslid is gevonden. We waarderen dat ze dit voorlopig wil blijven doen zodat het verloop binnen het bestuur niet te snel gaat. Medezeggenschapraad Het jaarverslag van de MR werd goed gekeurd en vastgesteld, er werd afscheid genomen van Elsbeth Rispens en Roelien Boonstra, zij werden bedankt voor hun werk en kregen een cadeau bon en een bos bloemen. Er worden nog 2 nieuwe leden gezocht voor de M.R. Oudercommissie Het jaarverslag van de oudercommissie werd goed gekeurd en vastgesteld. Dit jaar is er afscheid genomen van Henriette Peereboom en Bas en Aletta Huijbers, zij werden bedankt voor hun inzet en ontvingen een bos bloemen en een cadeau bon. Teake Peereboom heeft aan gegeven nog een jaar beschikbaar te blijven voor een aantal klussen. Als nieuwe leden worden Petra Hijlkema en Susan Starkenburg welkom geheten. Rondvraag Er kwamen tijdens de rondvraag geen vragen meer naar voren. sluiting Tseard Kuperus sluit af met een overdenking, en wenst ons allen wel thuis. De presentielijst werd door 33 aanwezigen getekend. Juni 2011, Jantsje Claus- Kinderman 7

9 Buitenschoolse Opvang Timpaan Kinderopvang. De gehele zomervakantie zijn wij geopend. Alle BSO kinderen worden opgevangen op Locatie de Toverbal op de H. Ringenoldusstrjitte 1a, waar we een speciaal vakantieprogramma aanbieden. Elke BSO locatie van Timpaan biedt een maandthema aan, ingespeeld op de belevingswereld van het kind, zo ook deze vakantie. In deze thema s biedt Timpaan een kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend aanbod van activiteiten, gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Binnen deze maandthema s wordt gewerkt met verschillende disciplines. Deze disciplines zijn onder andere: creatief, dans, sport, muziek, drama en koken. De disciplines worden aangetoond door icoontjes, die hieronder staan vermeld. Ook vinden er workshops en uitjes plaats. Drama Creatief Workshop/Uitje Sport Muziek Dansen Koken Multimedia Deze zomervakantie werken we aan het thema "India" en "Outdoor". In de eerste week kunnen de kinderen armbanden, kettingen maken en Indiaas koken. Ook worden er vele spelletjes uit India gedaan. Tijdens de maand augustus komt het thema "Outdoor" aan bod. De kinderen maken dan onder andere een zeepkist, een camouflagenet en/of een schilderij. Ook zal er worden gedanst en wordt er een speurtocht georganiseerd. Ook vlotten maken hoort hier bij als ook een spannend poppenkast verhaal. Tijdens het uitje gaan we naar Sparjebird, waar activiteiten zullen worden gedaan en zal er ook worden gepicknickt. In de laatste week van de vakantie wordt er samen gewerkt met de BSO locaties uit Beetsterzwaag en Ureterp. Er wordt dan bijvoorbeeld een heuse dropping georganiseerd! Hierboven staat nog maar een kleine opsomming van alle activiteiten die er gedaan worden, maar het belooft een boeiende vakantie te worden! Voor het volledige vakantieprogramma kunt u een kijkje nemen op de activiteitenposters in de hal of in het BSO lokaal waar u van harte welkom bent om een kijkje te nemen. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en tot ziens! Pedagogisch medewerkers Kindercentrum de Toverbal Voor vragen omtrent plaatsing kunt u contact opnemen met de klantenservice van Timpaan, onze medewerkers staan u graag te woord: De klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer Woensdagmiddag 14 september OPEN DAG, uur op de Toverbal. 8

10 Bijna vakantie! Wat is er weer veel gebeurd de laatste periode, we zijn met schoolreisje naar Sanjesfertier geweest; we hebben ons cultuurproject gehad; we hebben gewerkt over familie, Moederdag, Vaderdag; met het materiaal van ANWB Streetwise hebben we de verkeersregels weer opgehaald; we hebben over Feest gewerkt; de verjaardagen van de juffen gevierd en over vakantie gewerkt. De kinderen horen hier geluiden en moeten bordjes ophouden van het voertuig dat ze horen. Hoe zit dat ook alweer met het autostoeltje en de autogordels? 9

11 Taart van Alex Taart van Aljen Taart van Miriam Juffendag! Fijne vakantie! Groep 1a. 10

12 Hallo allemaal! Hier weer een berichtje uit groep 1b/2a. We hebben weer een leuke, leerzame periode achter de rug. Zo hebben we gewerkt over het thema ziekenhuis, waarbij we een bezoekje hebben gebracht aan de kinderafdeling van het ziekenhuis in Heerenveen. Ook hebben we juffendag gevierd, het was een feestelijke dag! In de laatste week voor de vakantie hebben we met de kinderen terug gekeken op het afgelopen schooljaar. Wat zij hiervan het allerleukst vonden is in deze schoolkrant te lezen. Veel leesplezier gewenst! Juf Rianne & juf Froukje Amarins Milano Naomi Baby-nieuwtjes! In onze klas zijn maar liefst dríe kinderen die een klein broertje hebben gekregen. Naomi is nu de grote zus van Alwin. Bij Diederik thuis is de kleine baby Bastiaan geboren en Boris zijn kleine broertje heet Liam. We hebben met de hele klas iets moois gemaakt voor de baby s. 11

13 Laat de juffendag maar beginnen! Israh & Diederik maken een mooie kleurplaat. j u f f e n d a g Wat een mooie tekeningen en cadeautjes! Roos smult van haar zelf versierde cakeje. Wat vond je het afgelopen schooljaar het allerleukst? Mats: Schoolreisje, want daar mochten we ijsjes en patat eten en in een treintje. Elise: Schoolreisje, omdat ik daar mocht spelen. Roos: De pizzeria, omdat je daar vadertje en moedertje ging spelen. Johan: Voetballen in de pannakooi. Boris: Schoolreisje! Lekker in het ballenbad spelen. Antoinette: Juffendag, omdat we allemaal leuke dingen gingen doen. Marrit S.: Juffendag, want toen mochten we cakejes versieren. Jenna: Juffendag, want toen gingen we allemaal spelletjes doen. Israh: Mijn verjaardag op school, toen was het ook juffendag. Diederik: Toen mijn kleine broertje op school kwam. Jadi: De boerderij-hoek, omdat ik daar met de dieren kon spelen. Amarins: Naar de schapenboerderij, omdat ik een lammetje op mocht tillen. Naomi: De schapenboerderij, daar mocht ik in het hok van de schaapjes. Matthea: Cake-happen op juffendag. Romee: De baby-pietjes toen het sinterklaas was. Sabine: Op de hooiberg springen in de schapenboerderij. Marrit N.: Dat mijn schildpad ziek was en in het ziekenhuis was. Milano: In de tent spelen en in de bouwhoek. Mike: Op schoolreisje in de bus. Edzer: De Afrika-hoek, omdat daar echte spulletjes uit Afrika waren. Djoeke: De vakantiehoek en dat we naar het ziekenhuis gingen. 12

14 Momenteel zijn we druk aan het werk over verkeer en vervoer. We hebben besproken dat het maken van goede afspraken erg belangrijk is. Er zijn ook weer mooie werkstukken gemaakt! Anna tekende een treinspoor met Paul tekende een een weg met auto s trein van Michel autobaan Nanna tekende ook auto's. Bij Andries is het erg druk op de weg. De huizen hebben allemaal een huisnummer. Knap gedaan zeg. Ook dit schooljaar is er weer van alles gebeurd. We vinden dat we een fijn jaar met jullie hebben gehad! In april is ons klasgenootje en vriendinnetje Maaike verhuist naar België. We hopen dat ze daar met haar moeder en broer en hele fijne en gelukkige tijd zal krijgen. 13

15 Nog even en dan is het vakantie. En na de vakantie naar groep 3. We hebben er zin in, maar het is ook reuze spannend. Anoeska (links) en Jesper (rechts) kunnen al wat sommetjes schrijven. Wist u dat: Jelmer S. al goed kan rennen, dus dat hoeft hij niet meer te leren. Ian zegt dat als je leest je alles kunt leren. Mirthe de letters M A N S T al kent, ja, want zij heeft al een leesboekje. Lynn zegt dat zij alles al kan, dus niets zal moeilijk zijn in groep 3. Jordie zegt ik kan al sinaasappel schrijven en beer en auto. Rekenen lijkt hem wel moeilijk. Jesse gaat voetballen in de pannakooi. Alle namen van de kinderen uit 2b. Lucy zegt dat ze al kan rekenen. Sybren schrijft zijn sommen. Groep 2b en juf Els en Wietske wensen u een fijne zomervakantie. 14

16 Bijna vakantie! Dit is alweer de laatste schoolkrant van groep 3a. Wat hebben we veel leuke projecten gedaan de laatste maanden. Kijk en lees maar eens wat de kinderen beleefd hebben. silke Chinese draken van andy Thomas heeft zijn naam in Chinese tekens getekend Tobias Jesse Voorstelling van de gebroeders Kist in de Skâns getekend door: sander-links marije-rechts 15

17 Het schoolreisje naar Aeolus was heel geslaagd. Het was een prachtige dag, veel gezien, geleerd en gespeeld. ANWB-streetwise. Wat hebben we deze dag veel geleerd over verkeer! Wat is belangrijk in het verkeer. Juffendag, wat een feest. De kinderen zagen er allemaal prachtig uit. Een fijne vakantie allemaal! 16

18 De voorstelling: De gebr. Kist. Marije We zijn naar de Skâns geweest om een voorstelling te kijken. En die voorstelling heet: De gebroeders Kist. En ze deden met soorten stokken slaan (slagwerk dus). En er was een oudste, een jongste, middelste en een domme. En die domme meneer zei;we zijn er geweest. En toen zei die domme; feest en toen was het feest. Ze gingen trommelen en toen gingen wij zingen en wij moesten schreeuwen. De gebr. Kist zijn geboren in een Chloë kist. Ze kwamen eerst bij een muur. Toen gingen ze kloppen. De domme ging er gewoon eroverheen en ging die kist naar achteren duwen. De jongste ging er ook achter. En de anderen later ook. jeffrey Ilse Toen ze er bijna waren, toen keerden ze terug. Want voor hen was geluk thuis En we mochten klappen en roepen Lorna De gebr. Kist houden van zingen en van muziek en ik ook. Ze hebben soms wat ruzie en zoeken naar geluk. Ze moeten 3 dingen overleven; een muur, een storm en een bos. Ze hebben een trommel als huis dier. Jeffrey Natasja Het was leuk. Robin Het was mooi, zo mooi. Ruben 17

19 Het schoolreisje naar het ontdekkingspark in Sexbierum I Noëlle Ik ging naar school en ik wachtte met Isabel tot juf kwam. We zaten in de bus naast elkaar. We gingen met de bus naar het ontdekkingspark Aeolus. We konden binnen of buiten spelen. Eerst hebben we een speurtocht gedaan. We konden in een soort piramide oefeningen doen, op de computer balletjes vangen en een zelfgemaakte hond besturen. We gingen heel veel uitvinden en we gingen stroom opwekken, dan moesten we heel hard rennen en dat was leuk. We konden de namen van de planeten weten. Buiten konden we op de klimtoren, op het springkussen en op fietsen. jeffrey Ik was op een heel groot springkussen geweest. En het was heel leuk. E n eerst durfde ik er niet op. Toen had ik het geprobeerd en toen wou ik niet meer stoppen. Lieneke We hebben patat en limo gehad en later nog een peren ijsje Silvia Meer foto s: kijk dan op de website van school; Ik heb veel pret gemaakt. Natasja 18

20 Ondanks de slechte weersvoorspellingen, stapten wij donderdag 23 juni met een zonnig humeur in de bus. In de bus werd er na de eerste bocht al flink gesnoept en gegeten, ziezo, dat zit er dan maar weer in. Op naar Aeolus, op naar de piramide vol experimenten en spelletjes. De bus chauffeur had trouwens een prima hulpje; Menno! De speurtocht Groep 3 en 4 waren in groepjes verdeeld + een leider. We gingen in de piramide, daar gingen we proefjes doen. Ondertussen kwam je letters tegen die moest je opschrijven. Er waren ook hele grappige proefjes. En er was ook een proefje, er waren blikjes en daar zat wat in. Kogels en zand en water. En die moest je ergens van af rollen en dan welk blikje het snelst was en dat was water! Emke Aeolus We gingen in een rad en in dat rad moesten we lopen of rennen. En we moesten in een kooi en daar in die kooi zaten allemaal spiegels. En toen zag je jezelf van alle kanten. Er was ook een springkussen en ook een ballenbak en toen schoten we op elkaar met de ballen. Hessel Schoolreisje Ik stond buiten te wachten op de bus en daarna riep juf ons om naar binnen te gaan en daarna gingen we weer in groepjes naar buiten om in de bus te stappen. En toen zwaaiden we naar Marc en mijn moeder en de rest zwaaiden naar hun vader en moeder en broertjes en zusjes. Ze riepen allemaal Daag! En toen reed de bus naar Aeolus. En we gingen in een baan met dieren die je moest trappen en daarna in een vuurtoren geklommen. Isabella 19

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448 cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 34e jaargang nr.4

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Zomer 2014. Branding. Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen

Zomer 2014. Branding. Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen Zomer 2014 Branding Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen Inhoud 3 Redactioneel 4 Colofon 5 Schoolse zaken, door Harry Gubbels 6 Voel je thuis, door Joke Bijl 9 Familietraditie, door Henriette Boerboom-Degen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d B u u r t k r a n t B o s c h ve l d De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 7 nummer 5 Juli 2011 Buurtfeest Na 2 maanden van voorbereiding, vond op 19 juni het jaarlijkse buurtfeest plaats.

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie