AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 AV-regelaar DC-7. Gebruiksaanwijzing

2 WAASCHUWING: OM BAND OF EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKOMEN MAG DIT APPAAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF EGEN BOOTGESTED WODEN. OPGEET: OM EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKO- MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTEPANEE WODEN GEOPEND. AAT ONDEHOUD AAN POFESSIONEE ONDE- HOUDSMONTEUS OVE. WANING ISK OF EECTIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS ISQUE DE CHOC EECTIQUE NE PAS OUVI Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing is. Belangrijke veiligheidsvoorschriften. ees de gebruiksaanwijzing.. Bewaar de gebruiksaanwijzing.. Neem alle waarschuwingen in acht.. Volg alle aanwijzingen op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. 0. eid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, WAASCHUWING VEIJDBAA ONDESTE steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat S5A het apparaat valt.. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.. aat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. aat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof Nl- of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 5. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 6. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. 7. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 8. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 0 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 0 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 0 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

3 Wij danken u voor de aanschaf van deze Integra esearch AV-regelaar. ees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties en een optimaal luistergenot met uw nieuwe AV-regelaar behalen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Voorzorgsmaatregelen. Auteursrecht opnames Het opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust is illegaal wanneer dit zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht gebeurt, tenzij de opname uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gemaakt.. Wisselstroomzekering De wisselstroomzekering in de DC-7. kan niet door de gebruiker worden gerepareerd. Als u de DC-7. niet kunt inschakelen, dient u contact op te nemen met uw Onkyo dealer.. Onderhoud U dient de DC-7. zo nu en dan af te nemen met een zachte doek. Voor hardnekkige vlekken bevochtigt u een zachte doek met water waaraan een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel is toegevoegd. Droog de DC-7. hierna onmiddellijk af met een schone doek. Gebruik geen schuursponsjes, verdunners, alcohol of andere chemische oplosmiddelen, aangezien deze de deklaag kunnen beschadigen of de letters van het paneel kunnen verwijderen.. Voeding WAASCHUWING EES, VOODAT U DE STEKKE VAN HET APPAAAT VOO HET EEST IN HET STOPCONTACT STEEKT, EEST DE VO- GENDE PAAGAAF AANDACHTIG DOO. De wisselstroomspanning verschilt van land tot land. Verzeker u ervan dat de spanning in uw gebied overeenkomt met de voorgeschreven spanning die op het achterpaneel van de DC-7. is vermeld (bijvoorbeeld AC 0 V, 50 Hz of AC 0 V, 60 Hz). Het model dat voor de wereldmarkt is bedoeld, beschikt over een spanningsschakelaar zodat het apparaat op alle spanningssystemen over de hele wereld kan worden aangesloten. Voordat u dit model aansluit, dient u te controleren of de spanningsschakelaar op de juiste spanning voor uw gebied staat. Voor Amerikaanse, Canadese en Australische modellen Als de schakelaar [STANDBY/ON] op STANDBY wordt gezet, wordt de DC-7. niet volledig uitgeschakeld. Als u de DC-7. gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken. Voor modellen bestemd voor Groot- Brittannië De vervanging en montage van een wisselstroomstekker op de voedingskabel van dit apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel. BEANGIJK De draden in de netkabel zijn gekleurd volgens de volgende code: Blauw: Neutraal Bruin: Onder stroom Aangezien het mogelijk is dat de kleuren van de draden in de netkabel van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde markeringen die de aansluitklemmen in uw stekker identificeren, dient u als volgt te werk te gaan: De draad die blauw gekleurd is, moet worden aangesloten op de klem die gemarkeerd is met de letter N of die zwart gekleurd is. De draad die bruin gekleurd is, moet worden aangesloten op de klem die gemarkeerd is met de letter of die rood gekleurd is. BEANGIJK In de stekker is een geschikte zekering geïnstalleerd. Indien de zekering moet worden vervangen, dient de nieuwe zekering goedgekeurd te zijn door ASTA of BSI - BS6 en dezelfde nominale waarde in ampères te hebben als die vermeld staat op de stekker. Controleer of op de romp van de zekering het ASTA-merk of het BSI-merk zijn vermeld. INDIEN DE GEÏNSTAEEDE AANGEGOTEN STEKKE NIET GESCHIKT IS VOO HET STOPCONTACT IN UW WONING, MOET DE ZEKEING WODEN VEWIJDED EN MOET DE STEKKE VAN DE KABE WODEN GESNEDEN EN OVEEENKOMSTIG DE VEIIGHEIDSVOOSCHIFTEN WODEN WEGGEGOOID. E BESTAAT GEVAA VOO EN- STIGE EEKTISCHE SCHOKKEN INDIEN DE AFGESNEDEN STEKKE IN EEN WIEKEUIG AMP STOPCONTACT WODT GESTOKEN. Vraag in geval van twijfel advies aan een gekwalificeerd elektricien. Voor Amerikaanse modellen Opmerking voor de CATV systeeminstallateur: met deze noot willen we de aandacht van de CATV systeeminstallateur vestigen op sectie 80-0 van de NEC, waarin richtlijnen worden gegeven voor correcte aarding en waarin met name wordt gespecificeerd dat de aarding van de kabel verbonden moet zijn met het aardingssysteem van het gebouw, zo dicht als praktisch gezien mogelijk is bij het punt van de kabelinvoer. FCC informatie voor de gebruiker ET OP: Door de gebruiker aangebrachte veranderingen of wijzigingen, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de overeenstemming met de normen, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen. OPMEKING: Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig Deel 5 van de FCC voorschriften. Het doel van deze limieten is een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen; indien de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan hij schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kunt u bepalen door het apparaat in en weer uit te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren met behulp van één of meer van de volgende maatregelen: Verander de richting of de positie van de ontvangstantenne. Verhoog de afstand die de apparatuur scheidt van de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat gevoed wordt door een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag hulp aan uw dealer of aan een ervaren radio/televisietechnicus. Voor modellen bestemd voor Canada OPMEKING: DIT DIGITAE APPAAAT UIT KASSE B VODOET AAN DE CANADESE VOOSCHIFTEN ICES-00. SS 0, adiocommunicatietoestellen met laag vermogen waarvoor geen vergunning is vereist (Alle frequentiebanden). Voor modellen die een voedingskabel met gepolariseerde stekker hebben: ET OP: OM EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKOMEN, HET BEDE BAD VAN DE STEKKE IN DE BEDE OPENING STEKEN EN VOEDIG INSTEKEN. Modèle Canadien EMAQUE: CET APPAEI NUMÉIQUE DE A CASSE B EST CONFOME À A NOME NMB-00 DU CANADA. CN-0, Dispositifs de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences). Sur les modèles dont la fiche est polarisée: ATTENTION: POU ÉVITE ES CHOCS ÉECTIQUES, INTODUIE A AME A PUS AGE DE A FICHE DANS A BONE COESPONDANTE DE A PISE ET POUSSE JUSQU AU FOND. Nl- Beginnen

4 Inhoudsopgave Nl- Beginnen Belangrijke veiligheidsvoorschriften... Voorzorgsmaatregelen... Kenmerken...6 Bijgeleverde toebehoren...8 De bijgeleverde voedingskabel aansluiten... 8 Vóór het gebruik van de DC De batterijen plaatsen... 9 De afstandsbediening gebruiken... 9 Index van onderdelen en voorzieningen...0 Frontpaneel... 0 Binnenpaneel... Achterpaneel... Display frontpaneel... 5 Afstandsbediening (Amp mode)... 6 Installeren en aansluiten Plaatsing van de luidsprekers...8 Basisopstelling van de luidsprekers voor het huistheater en de functie van de respectieve luidsprekers... 8 De luidsprekers plaatsen... 9 uidsprekeropstelling geschikt voor THX Audio... 0 uidsprekeropstelling geschikt voor een muziekbron, zoals DVD-Audio... 0 Beschikbare luidsprekeropstellingen afhankelijk van het aantal luidsprekers... Aansluitvoorbeelden... Een vermogensversterker aansluiten...5 Een vermogensversterker aansluiten met CA-type kabels... 5 Een vermogensversterker aansluiten met X-type kabels... 6 De Bi-amp-aansluiting gebruiken... 7 Antennes aansluiten...8 De FM-binnenantenne aansluiten... 8 De AM raamantenne aansluiten... 9 Een FM-buitenantenne aansluiten... 9 Een AM-buitenantenne aansluiten... 9 AV-componenten aansluiten...0 Types kabels en -aansluitingen... 0 Monitors zoals een TV of een projector aansluiten... Een DVD-speler aansluiten... Een DVD-recorder of digitale videorecorder (VIDEO ) aansluiten... Een videorecorder aansluiten (VIDEO, VIDEO )... 5 Een DBS-tuner, DBS-TV of BS/CS-tuner aansluiten... 7 Een CD-speler, draaitafel of tuner aansluiten... 8 Opnameapparatuur zoals een MD-recorder, DAT-deck, CD-recorder of een cassettedeck aansluiten... 9 Aansluiting met gebruik van de i.ink (AUDIO)-aansluiting ( ) (Geen Chinees model)... 0 Verbinding via HDMI-aansluitingen... -Compatibele AV-componenten aansluiten...5 Aansluitingen voor afstandsbediening ( )... 5 Apparaten die niet bereikt worden door de signalen van de afstandsbediening (I IN) aansluiten Modellen voor de VS en Canada...6 Als het afstandsbedieningssignaal de afstandssensor van de DC-7. niet bereikt...6 Een extern apparaat met V Trigger-klem gebruiken Amerikaanse en Canadese modellen... 7 Apparaten die niet bereikt worden door de signalen van de afstandsbediening (I IN/) aansluiten Modellen die niet bestemd zijn voor de VS en Canada... 8 Als het afstandsbedieningssignaal de afstandssensor van de DC-7. niet bereikt...8 Als het afstandsbedieningssignaal andere apparaten niet bereikt...9 Een extern apparaat met V Trigger-klem gebruiken Modellen die niet bestemd zijn voor de VS en Canada... 9 Bediening Allereerste beginselen van de bediening van de knoppen op de afstandsbediening De DC-7. (AMP-mode) bedienen...50 Een ingangsbron selecteren...50 Een aangesloten apparaat bedienen (wisselen van mode)...5 Een bron kiezen in Zone of Zone...5 Een Macro-bediening uitvoeren...5 Uw afstandsbediening aanpassen aan uw eigen smaak of behoefte...5 De stroom aansluiten/allereerste beginselen van de bediening... 5 De stroom aansluiten...5 Bedienen via de DC Het apparaat met de afstandsbediening aanzetten...5 Via de afstandsbediening bedienen...5 De luister-modes gebruiken De luister-mode selecteren...6 Naar radio-uitzendingen luisteren... 6 De tuner gebruiken...6 Op een radiostation afstemmen...6 Naar DS-uitzendingen luisteren (alleen voor Europese modellen)... 6 Naar DS-uitzendingen luisteren...6 PTY-Programmatypes in Europa...6 adiotekst (T) weergeven...65 Een PTY-scan uitvoeren...65 Een TP-scan uitvoeren...65 Naar meerkanaals weergave luisteren Aansluiten...66 Instellen...66 In meerkanaals geluid afspelen...67 Het volumeniveau van luidsprekers voor meerkanaals weergave afstellen...67 In de Afstandszone (Zone /) naar films kijken en naar muziek luisteren Aansluiten en instellen...68 In een afstandszone naar films kijken en muziek luisteren...69 Een bron opnemen... 7 Beeld/geluid tijdens het afspelen opnemen...7 Beeld/geluid op een component opnemen terwijl een andere wordt afgespeeld...7 Het beeld van een bron en het geluid van een andere bron opnemen...7 Aansluiten Net Audio Amerikaanse, Canadese en Australische modellen... 7 Net-Tune-kenmerken...7

5 Inhoudsopgave Vervolg Het in een netwerk opnemen van uw DC Aansluiten Net Audio Modellen die niet bestemd zijn voor de VS, Canada en Australië Net-Tune-kenmerken...76 Het in een netwerk opnemen van uw DC Netwerkconfiguratie...77 De afstandsbediening gebruiken...78 Naar de Internetradio luisteren...80 Een muziekbestand afspelen dat op uw Net-Tuneserver is opgeslagen...8 De muziekserver configureren...8 Setupmenu Menu Setup OSD Map (MAIN A)...86 OSD Map (MAIN B)...88 OSD Map (ZONE )...89 Door het menu Setup navigeren...90 Hardware Setup (Instelling apparatuur)... 9 Submenu emote Control Setup...9 Submenu TV Format...9 Submenu AM Frequency Setup (Alleen Aziatische en Australische modellen)...9 Speaker/Output Setup (Instelling Speaker/Output)... 9 Submenu Speaker Configuration...9 Submenu Speaker Crossover...9 Submenu Speaker Distance...9 Submenu Notch Filter...9 Submenu evel Calibration...9 Submenu THX Audio Setup...9 Submenu Audio Output Assign...95 Submenu Video Output Assign...96 Setup (Invoer van instellingen) Submenu Audio Assign (wanneer de ingang een andere is dan NET AUDIO)...98 Submenu Music Server (Als ingang NET AUDIO is)...99 Submenu Video Assign...99 Submenu istening Mode Preset...00 Submenu Character Edit...0 Submenu IntelliVolume...0 Submenu Delay...0 Submenu V Trigger Assign...0 istening Mode Setup (uister-mode instellen)... 0 Submenu Mono Setup...0 Submenu Multiplex Setup...0 Submenu Stereo Setup...0 Submenu Direct, Pure Audio Setup...05 Submenu Multichannel Setup...05 Submenu i.ink(ieee9):dvd-audio Setup...07 Submenu i.ink(ieee9): SACD Setup...08 Submenu Dolby Digital Setup...09 Submenu DTS Setup...0 Submenu AAC Setup... Submenu Dolby Pro ogic IIx/DTS NEO:6 (Alleen k ingang) Setup... Submenu THX Setup... Submenu Mono Movie Setup/Enhance Setup/ Orchestra Setup/Unplugged Setup/ Studio-Mix Setup/TV ogic Setup...5 Submenu All Ch Stereo Setup/Full Mono Setup...6 Submenu Dolby Virtual Speaker Setup...7 Submenu Dolby Headphone Setup...8 Audio Adjust (Afstemmen van het geluid)...9 Submenu Tone Control... 9 Preference (Voorkeuren)...0 Submenu Volume Setup... 0 Submenu Headphone evel Setup... 0 Submenu OSD Setup... 0 Submenu OSD Position... 0 i.ink Setup... Submenu Wakeup Setup... Submenu OSD for DVD... Submenu OSD for DVD (Zone )... Submenu System Control Setup... Network Setup... Submenu IP Address... Submenu Proxy... Submenu MAC Address... Submenu Client... ock/version Setup... Submenu ock Setup... Submenu Firmware Version... Gebruik afstandsbediening IntegraESEACH/Onkyo producten met de afstandsbediening bedienen... IntegraESEACH/Onkyo producten via de -aansluiting bedienen... DVD-mode... CD-mode... 6 MiniDisc-mode... 7 Tape-mode... 8 De afstandsbediening met andere componenten gebruiken...9 Een afstandsbedieningscode invoeren... 9 Commando s van een andere afstandsbediening leren... 6 Macro s gebruiken... 7 Andere instellingen voor de afstandsbediening...9 Afstandsbedieningsmodes bewerken... 9 De afstandsbediening resetten... De afstandsbediening met radiofrequentie gebruiken (alleen C-555M)... De ID van de afstandsbediening wijzigen... Diversen elatie tussen ingangsbron en luister-mode... De DC-7. gebruiken met optieborden Alleen voor Amerikaanse, Canadese en Australische modellen...6 Types DC-7. optieborden... 6 Optieborden installeren (alleen voor Amerikaanse en Australische modellen)... 8 Problemen oplossen...9 Voeding... 9 Audio... 9 Video Tuner Afstandsbediening Opnemen... 5 Zone /Zone... 5 Net-Tune-kenmerken... 5 Overige... 5 Foutmeldingen... 5 Specificaties Modellen voor de VS en Canada...5 Specificaties Modellen die niet bestemd zijn voor de VS en Canada...5 Nl-5

6 Kenmerken Eigenschappen van de versterker 9 khz/-bit DAC voor All Channels Apogee Master Clock de beste in de industrie voor D/A-conversie van de hoogst beschikbare kwaliteit 8 Gebalanceerde X-uitgangen voor de hoogste, meest stabiele, lawaaivrij mogelijke signaaloverdracht Kleurgecodeerde 7. Meerkanaals kanaalingangen en Pre Outs 5 V DC Trigger uitgangen en I ingangen/uitgangen Audio/Video-eigenschappen THX Ultra gecertificeerd THX Surround EX, DTS-ES Discrete/Matrix 6., DTS NEO:6, DTS 96/, Dolby Digital EX, Dolby Pro ogic ll/iix, Dolby Headphone, Dolby Virtual Surround breedband component-video-ingangen/ uitgang* Uitgangen naar dubbele monitor (S Video/Samengesteld) om het signaal op het scherm naar een kleine monitor te sturen en aanpassingen uit te voeren zonder het publiek af te leiden Digitale ingangen (6 optische/6 coax/ toewijsbaar) om elke combinatie van digitale bronnen aan te sluiten op de digitale processor van de DC-7. Digital uitgangen ( optische/ coax/ toewijsbaar) om directe digitale dubs te maken naar andere digitale apparaten Wolfson 9 khz/-bit D/A-converters voor alle kanalen Dual -Bit DSP Chips voor hoogwaardige hoofden meerzone decodering Niet-schaalveranderende configuratie Volgende generatie User Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface)* i.ink (IEEE9) Digitale invoer voor DVD- Audio en SACD Net-Tune functie met MP/WAV/WMA-decodering* Plug-In capaciteit Ethernet en uitgang* Bi-Directional S- Port om nieuwe programma s te downloaden en als gemakkelijke interface met tastschermbedieningen van andere fabrikanten. Samengestelde video en S video* naar component video opconversie (compatibel met NTSC en PA) Speaker A en B mode voor 7. kanalen Bi-Wiring aansluitbaar voor F/F met SB/SB Dual -Bit DSP Chips voor hoogwaardige hoofden meerzone decodering 5 V DC Trigger uitgangen en I ingangen/uitgangen voor meerzone bediening van een aantal apparaten. Aparte crossover aanpassing Kenmerken van de FM/AM-tuner 0 FM/AM voorgeprogrammeerde stations* Automatische FM/AM-afstemming* Andere prestaties VSC (Vector inear Shaping Circuitry) Massief aluminium volumeknop voor tastbare kwaliteit een ergonomisch genot en handig voor snelle aanpassingen in het donker Aparte PC-borden om de geluids- en beeldsignalen helemaal gescheiden te houden ec Out-keuzeschakelaar (Voorop) om het ene programma op te nemen terwijl u kijkt of luistert naar een ander Vergulde CA-stekkers om roestvorming te voorkomen en storingsvrije signaaldoorgave te bieden Feilloze kwaliteitsmaterialen een zwaar, versterkt stalen frame, panelen van hard aluminium en koperen stabilisatoren voor een grotere stabiliteit van het hele frame Grote transistors voor meerzenderuitgang bieden een hogere wisselsnelheid waardoor er een wijder dynamisch bereik ontstaat Zone multiroom/multisource (geluid en beeld) om extra ruimtes in te stellen Afneembaar IEC-netsnoer berekend op zwaar werk om interferentie van externe bronnen te voorkomen en de stabiliteit van de stroomvoorziening te verbeteren afneembaar om installatie te vereenvoudigen Gemotoriseerde klep Onderdelen van een kwaliteit voor geluidsliefhebbers IntelliVolume Pure Audio-mode Digitale frequentieverdubbeling Absolute grondplaat Groot, fluorescerend, 5 dot matrixdisplay met lichtsterkteregelaar voor standen Voor de ultieme bediening de laatste afstandsbediening die u ooit nodig hebt A-Form luister-modegeheugen In catalogi en op de verpakking geeft de letter die is toegevoegd aan het einde van de prodcutnaam de kleur aan van de DC-7.. Specificaties en bediening zijn hetzelfde, ongeacht de kleur. Nl-6 *Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS en Canada

7 Kenmerken Vervolg THX is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van THX td. Alle rechten voorbehouden. HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn de handelsmerken of de geregistreerde handelsmerken van HDMI icensing, C. * Geproduceerd onder licentie van Dolby aboratories. Dolby, Pro ogic, Surround EX en het dubbel-d symbool zijn handelsmerken van Dolby aboratories. DTS, DTS 96/, DTS-ES en NEO:6 zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. Het i.ink logo is een handelsmerk van Sony Corporation, geregistreerd in de V.S. en andere landen. e-equalization en het e-eq logo zijn handelsmerken van THX td. Net-Tune is een handelsmerk van de Onkyo Corporation. Windows Media en het Windows logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. MPEG ayer- audio coding technologie in licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia. XiVA is een geregistreerd handelsmerk van Imerge imited. Xantech is een geregistreerd handelsmerk van Xantech Corporation. Niles is een geregistreerd handelsmerk van Niles Audio Corporation. Clocked by Apogee is een licentie en handelsmerk van Apogee Electronics,Inc. Dit prodcut is voorzien van technologie ter bescherming van het auteursrecht. Deze technologie is beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele-eigendomsrechten. Voor het gebruik van deze auteursrechtbeschermingstechnologie is toestemming nodig van Macrovision Corporation. De technologie is bedoeld voor gebruik in huis en ander beperkt consumentengebruik, tenzij Macrovision toestemming heeft verleend voor ander gebruik. everse engineering of demontage is verboden. THX Ultra Voordat één van de componenten van een huistheater kan worden gecertificeerd volgens THX Ultra, moet het een serie strenge kwaliteits- en rendementstests doorstaan. Pas dan mag het product een THX Ultra logo dragen, waardoor u de garantie hebt dat de huistheaterapparaten die u aanschaft u voortreffelijke prestaties zullen bieden gedurende vele jaren. De eisen van THX Ultra definiëren honderden parameters, zoals de prestaties van de vermogensversterker, die van de voorversterker en de werking van de digitale en analoge domeinen. THX Ultra ontvangers hebben tevens exclusieve THX technologieën (zoals de THX Mode), die soundtracks van films nauwgezet omzetten voor het afspelen in een huistheater. Voor modellen bestemd voor Europa Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUOPE EECTONICS GmbH IEGNITZESTASSE 6, 89 GOEBENZE, DUITSAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN550, EN5500 en EN6000--, --. GOEBENZE, DUITSAND I. MOI ONKYO EUOPE EECTONICS GmbH DC-7. verschaft optieborden voor geavanceerde capaciteit. Voor meer informatie over optieborden, zie pagina 6. Beginnen Nl-7

8 Speaker Cable Standby/On Power On Off On Standby Pure Audio Zone ( GN) ec/ Zone ( ED) Master Volume DVD Vido Video Video Video Video 5 Video 6 Video 7 Tape Tape Tuner Phono CD Net Audio Open/Close AC INET AV Controller DC-7. Bijgeleverde toebehoren Controleer of u over de volgende toebehoren beschikt: Afstandsbediening en drie batterijen (AA/6) Voorzorgsmaatregelen bij het uitpakken De eenheid is buitengewoon zwaar, pas dus op als u deze optilt om letsel te vermijden. De eenheid niet optillen of verplaatsen door deze aan de klep op het voorpaneel vast te houden. Doet u dat wel, dan kan dat de klep beschadigen. In de verpakking is de klep op het voorpaneel met tape vastgezet aan de eenheid. Verwijder de tape voor het gebruik. Met tape vastgezet AM-raamantenne (wordt niet geleverd bij modellen die bestemd zijn voor de VS en Canada) FM-binnenantenne (wordt niet geleverd bij modellen die bestemd zijn voor de VS en Canada) (type connector verschilt van land tot land) De tape in de verpakking kan voor uw product afwijken. uidsprekerlabels Front Front eft eft Front Front eft eft SP-B / Zone SP-B / Zone eft eft SP-B / Zone SP-B / Zone eft eft Front Front ight ight Front Front ight ight SP-B / Zone SP-B / Zone ight ight SP-B / Zone SP-B / Zone ight ight Surround Surround eft eft Surround Surround eft eft Surround Surround ight ight Surround Surround ight ight Center Center Center Center Surround Back Surround Back eft eft Surround Back Surround Back eft eft Zone Zone eft eft Zone Zone eft eft Surround Back Surround Back ight ight Surround Back Surround Back ight ight Zone Zone ight ight Zone Zone ight ight De bijgeleverde voedingskabel aansluiten Steek de bijgeleverde voedingskabel in dit STOPCON- TACT. Gebruik uitsluitend de bij de DC-7. geleverde voedingskabel. De bijgeleverde voedingskabel is ervoor ontworpen om met de DC-7. te worden gebruikt en is niet geschikt voor gebruik met andere apparaten. Trek de voedingskabel nooit uit de DC-7. terwijl het andere uiteinde verbonden is met de wandcontactdoos. Dit kan een elektrische schok opleveren. Bij het aansluiten dient u de kabel altijd als laatste in de wandcontactdoos te steken en bij het afkoppelen dient u de kabel als eerste uit de wandcontactdoos te trekken. Voedingskabel Voedingskabel (bijgeleverd) Sluit het elektriciteitssnoer NIET nu aan. (type steker verschilt van land tot land) Nl-8

9 Vóór het gebruik van de DC-7. De batterijen plaatsen Druk om het batterijvak te openen op de kleine holte en schuif de afdekking er af. De afstandsbediening gebruiken Om de afstandsbediening te gebruiken, richt u deze op de afstandsbedieningssensor van de DC-7. zoals hieronder weergegeven. De [Standby]-aanduiding van de DC-7. knippert zodra er een signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen. Afstandsbedieningssensor DC-7. Plaats de drie bijgeleverde batterijen (AA/ 6) volgens het polariteitenschema dat zich aan de binnenzijde van het batterijvak bevindt. Standby-indicatielampje 0 0 Ongeveer (5 m) Beginnen Plaats de afdekking op de afstandsbediening en schuif hem dicht. Opmerkingen: De levensduur van de geleverde batterijen bedraagt, afhankelijk van het gebruik, ongeveer zes maanden. Als de afstandsbediening niet meer betrouwbaar werkt, dient u de batterijen te vervangen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van een verschillend type naast elkaar. Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om mogelijk lekken en corrosie te voorkomen. ege batterijen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om schade door lekken of corrosie te voorkomen. Opmerkingen: De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als er sterk licht, zoals direct zonlicht of licht van fluorescentielampen op de DC-7. valt. Houd hier rekening mee bij het installeren van de DC-7.. Als er een andere afstandsbediening van hetzelfde type in dezelfde kamer wordt gebruikt, of als de DC-7. in de buurt van apparatuur wordt geplaatst die gebruik maakt van infrarood stralen, zal de afstandsbediening mogelijk niet betrouwbaar werken. eg geen voorwerpen zoals boeken op de afstandsbediening om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt, waardoor de batterijen leeglopen. De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als de DC-7. in een kast achter deuren met gekleurd glas wordt geplaatst. Houd hier rekening mee bij het installeren van de DC-7.. De afstandsbediening werkt niet als er zich een obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor van de DC-7. bevindt. (alleen C-555M) U kunt het formaat van het zendsignaal op infrarood (I) zetten of op radiofrequentie (F) voor gebruik met de optionele F-ontvanger. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer de DC-7. in een rek is geïnstalleerd of zich niet in het vrije gezichtsveld bevindt van de afstandsbediening. Om de AMP-mode te selecteren, drukt u op het bladerwiel. Op het display verschijnt AMP. Nl-9

10 Index van onderdelen en voorzieningen Hieronder ziet u de verschillende bedieningen en displays op het frontpaneel van de DC-7.. De specificaties voor uw model kunnen afwijken vanwege speciale regionale eisen. Frontpaneel Master Volume Standby/On On Standby Pure Audio Zone ( GN ) ec/ Zone ( ED) Power On O f f DVD Video Video Video Video Video 5 Video 6 Video 7 Tape Tape Tuner Phono C D Net Audio Open/Close AV Controller DC-7. Nl-0

11 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg Voor verdere gebruiksaanwijzingen, zie de pagina die tussen haakjes wordt vermeld [ ]. Power-schakelaar [5] Indrukken voor in- en uitschakeling van de netvoeding naar de DC-7.. Als de DC-7. wordt ingeschakeld met de [Power]-schakelaar, gaat de [Standby]-aanduiding branden. Voordat u het apparaat inschakelt, dient u zich ervan te verzekeren dat alle kabels correct zijn aangesloten. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld zal er een plotselinge stroompiek ontstaan die de werking van andere apparaten kan beïnvloeden. Plug de DC-7. niet in hetzelfde circuit als gevoelige apparatuur zoals computers om dit te voorkomen. Standby/On-knop en On-indicatielampje [5] Als u deze indrukt met de [Power]-schakelaar aan, gaat de DC-7. aan en lichten het display en het [On]-indicatielampje op. Als hij opnieuw wordt ingedrukt, gaat de DC-7. weer terug naar standby. In de standby-stand zijn het display en het [On]-indicatielampje uitgeschakeld en kan de DC-7. niet worden bediend. Standby-indicatielampje [9, 5] icht op wanneer de DC-7. in de standby-stand staat en wanneer het apparaat een signaal ontvangt van de afstandsbediening. Afstandbedieningssensor [9] 5 Frontdisplay 6 Master Volume-knop [5] Gebruik deze om het volume in de hoofdzone te regelen. Het volume voor de afstandszone (Zone en Zone ) is zelfstandig. 7 Open/Close-knop Druk op deze knop om de voorklep die de onderste knoppen bedekt te openen en te sluiten. 8 Knoppen en aanduidingen van de ingangsbronnen (DVD, Video 7, Tape -, Tuner, Phono, CD en Net Audio) [5, 6, 65, 80] Druk op deze knoppen om de ingangsbron voor de hoofdzone te selecteren. Het indicatielampje licht blauw op als een ingangsbron wordt geselecteerd. Om de ingangsbron voor de afstandszone (Zone ) te selecteren, drukt u eerst op de [Zone ]-knop en vervolgens op de knop van de gewenste ingangsbron. Om de ingangsbron voor de afstandszone (Zone ) of recording out-functie (ec Out) te selecteren, drukt u eerst op de [ec/zone ]-knop en vervolgens op de knop van de gewenste ingangsbron. 9 Zone (GN) en ec/zone (ED) indicatielampje [70, 7] Voor Zone licht het indicatielampje boven de gewenste ingangsbron groen op. Voor recording of Zone licht het rood op. Als dezelfde ingangsbron wordt geselecteerd voor Zone en ec/zone licht het oranje op. 0 Pure Audio-aanduiding [6] icht op tijdens het afspelen van pure audio. Nl- Beginnen

12 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg Binnenpaneel et op: De voorklep van de AV-regelaar is gemotoriseerd. Gebruik de [Open/Close]-knop om de klep te openen of te sluiten. Het met de hand openen of sluiten van de klep, of het verplaatsen van de AV-regelaar door deze aan de klep vast te houden leidt tot storing of kapotgaan van de deur. Modellen voor de Amerikaanse, Canadese en Australische markt ec/ Zone Zone Off DSP Display Dimmer Tuning Tuning Mode Enter Preset Memory Setup Exit Clear Phones AV Controller DC-7. Voor Europa bestemde modellen Zone ec/ Zone Off Display DSP T/PTY/TP Tuning Preset Tuning Mode Memory Setup Enter Exit Clear Phones AV Controller DC-7. A Zone knop [70] Druk op deze knop om de configuratie-mode van Zone te openen. Als u instellingen van Zone wilt configureren zoals instelling voor standby/aan, ingangsbroninstelling, luister-mode, volume regeling, audioselector-mode en weergave-instellingen, druk dan eerst op deze knop. B ec/zone knop [70, 7] Druk op de [ec/zone ]-knop voor output naar een opname-apparaat om iets op te nemen of ga naar de Zone -mode. Druk na het drukken op de [ec/ Zone ]-knop binnen seconden op een van de keuzeknoppen voor de ingangsbron om het apparaat te selecteren. Als er een apparaat is geselecteerd licht het indicatielampje bocen die knop rood op. Om op te nemen van dezelfde ingangsbron die u op dat moment gebruikt (die geselecteerd is voor de hoofdzone), drukt u twee maal achtereenvolgens op de [ec/zone ]-knop. Opmerking: De Opname- en Zone -bedieningen maken gebruik van hetzelfde circuit en kunnen daarom niet tegelijkertijd worden gebruikt. Nl-

13 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg C Off [7] Wanneer u ec/zone of Zone niet gebruikt, drukt u op die knop en dan op de [Off]-knop om het signaal uit te schakelen. Als het ec/zone of Zone -signaal is ingeschakeld terwijl het aangesloten apparaat niet is ingeschakeld, zal het elektrische signaal toch door het circuit worden gestuurd en kan de hierdoor veroorzaakte belasting leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het audiosignaal. D Display-knop [56] Indrukken om informatie over het actuele ingangsbronsignaal te laten weergeven. Elke keer dat u op de [Display]-knop drukt, verandert het scherm om u verschillende informatie over het ingangssignaal te geven. E DSP [6] Druk op deze knoppen om de verschillende luistermodes weer te geven en een nieuwe mode in te stellen voor de ingangsbron waarnaar u op dat moment aan het luisteren bent. Voor elk verschillend ingangssignaal zijn meerdere luister-modes mogelijk. Zie pagina 58 voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot de verschillende luistermodes. F Dimmer-knop (voor modellen die niet bestemd zijn voor Europa) [5] Druk de knop in om de helderheid van het display van het frontpaneel in te stellen. Er zijn vier instellingen beschikbaar: normaal, donker, erg donker en alleen volume. Bij modellen die bestemd zijn voor Europa, kan deze functie alleen met de afstandsbediening worden ingesteld. F T/PTY/TP-knop (alleen Europese modellen) [65] Deze knop is alleen beschikbaar voor Europese modellen. Druk op deze knop om af te stemmen op het adio Data System (DS) voor FM-uitzendingen. DS is ontwikkeld binnen de European Broadcasting Union (EBU) en is beschikbaar in de meeste Europese landen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert het display van T (radiotekst) in PTY (programmatype), in TP (verkeersprogramma) en vervolgens weer in T. G Tuning -knop [6] Gebruik deze knoppen om de frequentie van de tuner te veranderen. De frequentie van de tuner wordt weergegeven op het display van het frontpaneel en kan worden gewijzigd in stappen van 50- khz voor FM en in stappen van 9-kHz voor AM. Wanneer er op een zendstation wordt afgestemd, verschijnt > < op het display van het frontpaneel (Als het stereosignaal wordt ontvangen, verschijnt ). H Preset -knop [6] Wanneer AM of FM als ingangsbron is geselecteerd, drukt u op één van deze knoppen om rechtstreeks naar een radiostation te gaan dat u vooraf heeft ingesteld met behulp van de [Memory]-knop. Wanneer u op de rechter knop drukt, gaat u van het meest recent ingestelde station naar oudere stations, wanneer u op de linker knop drukt beweegt u zich in omgekeerde volgorde. I Tuning Mode-knop [6, 6] Deze knop wordt gebruikt om de Automatische of Handmatige tuning-mode te selecteren. J Memory-knop [6] Indrukken om de radiozender waarop u op dat moment hebt afgestemd toe te wijzen aan een voorgeprogrammeerd kanaal of indrukken om een eerder voorgeprogrammeerde zender te wissen. K Setup/[ ]/[ ]/Enter/[ ]/[ ]/Exit [90] Deze knoppen worden gebruikt met het menu voor schermweergave On Screen Display (OSD). Setup: Druk op deze knop om het OSD-menu op te roepen. Exit: Druk op deze knop om het OSD-menu te verlaten wanneer u op het menuscherm bent, of naar het vorige scherm te gaan wanneer u op een willekeurig ander scherm bent. en : Wanneer u opties instelt in het OSDmenu, gebruikt u deze knoppen om de cursor op het scherm (of het gemarkeerde gedeelte) naar boven en naar beneden te verplaatsen. en : Wanneer u parameters instelt in het OSDmenu, gebruikt u deze knoppen om parameterwaarden of modes te selecteren. Enter: Druk op deze knop om het scherm voor de geselecteerde optie in het OSD-menu weer te geven. Opmerking voor modellen bestemd voor Europa Deze knoppen worden ook gebruikt om programma s in te stellen en scans te beëindigen bij het uitvoeren van een PTY- of TP-scan met de DS-uitzendingen. Phones-aansluiting [5] Dit is een standaard stereo-aansluiting voor het aansluiten van stereo koptelefoons. Beginnen Nl-

14 MUTI -CH (HD/BNC) Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg Achterpaneel Het ontwerp van achterpanelen varieert al naar gelang de regio waarvoor het model is bestemd. aadpleeg voor modellen die bestemd zijn voor de VS, Canada en Australië, De DC-7. gebruiken met optieborden op pagina 6. * A B C DIGITA IN D DIGITA IN OPTICA COAXIA E F SUB F IN C F AUDIO IN G H S VIDEO VIDEO I COMPONENT J K VIDEO IN IN IN IN COMPONENT VIDEO ANTENNA IN PH Y Y HDMI IN S GND 5 Net-Tune is a trademark of Onkyo Corporation. S SB S SB 6 7 P IN Y P FM 75 IN EMOTE CONTO B 00mA MAX. V TIGGE A 00mA MAX. C 00mA MAX. ETHENET (Net-Tune) Y AM D 00mA MAX. E 00mA MAX P MAIN ZONE DIGITA IN (BAANCED) AES/EBU 5 S VIDEO VIDEO VIDEO S VIDEO (SINGE) (ASSIGNABE) (ASSIGNABE) P (SINGE) ZONE IN I AC INET UPP CENTE CENTE FONT SUB WOOFE SU SU BACK SUBWOOFE SU BACK SU FONT CENTE FONT SU SU BACK (ASSIGNABE) (SINGE) PE A FONT SUB WOOFE SU SU BACK (ASSIGNABE) PE B MODE NO. DC-7. *Deze aansluiting is geleverd voor toekomstige serviceverbeteringen en wordt op dit moment niet gebruikt. Steek nooit een kabelconnector voor andere aansluitingen in deze aansluiting. K CENTE (SINGE) SUB WOOFE SU SU BACK (ASSIGNABE) PE B AC INET MODE NO. DC-7. ( ) i.ink S00 (AUDIO) aansluitingen Deze aansluitingen zijn voor het aansluiten op een apparaat dat is voorbereid voor een i.ink (AUDIO), via een -pins (S00) i.ink (AUDIO)- kabel. De DC-7. voldoet aan de normen voor alleen audio-uitzendingen. ETHENET (Net-Tune) (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze connector is bedoeld voor aansluiting op een Ethernet netwerk. DIGITA OPTICA IN/ De ingangs-/uitgangsaansluitingen voor digitaal geluidssignaal. De geluidskwaliteit is gelijk aan dat van het signaal dat door de COAXIA-aansluitingen wordt gestuurd. DIGITA COAXIA IN/ De ingangs-/uitgangsaansluitingen voor digitaal Nl- V TIGGE E S I IN + V DC PW SUPPY 0mA MAX. GND MAIN ZONE ZONE V TIGGE A 00mA MAX. B 00mA MAX. C 00mA MAX. GND D 00mA MAX. E TOTA 00mA MAX. UDD Modellen voor de VS en Canada geluidssignaal. De geluidskwaliteit is gelijk aan die van het signaal dat door de OPTISCHE aansluitingen wordt gestuurd. 5 MUTI-CH IN (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze connector is bedoeld voor het aansluiten van apparaten met een multikanaals-uitgang. 6 DIGITA IN (BAANCED) AES/EBU (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). De DIGITA IN (BAANCED) AES/EBU-aansluiting dient voor het aansluiten van de DVD-speler en andere apparaten die zijn voorzien van de digitale audio-uitgangsaansluiting van het type X (balanced). 7 AUDIO IN/ Deze connectors zijn bedoeld voor verbinding met de audio ingangs- en uitgangsaansluitingen op audio-/videocomponenten. Om een draaitafel aan te sluiten, gebruikt u de PH-aansluitingen. Naast de PH-aansluitingen, beschikt de DC-7. over negen ingangs- en vijf uitgangsaansluitingen. 8 VIDEO/S VIDEO IN/ (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze connectors zijn bedoeld voor verbinding met de video ingangs- en uitgangsaansluitingen op video-componenten. Er zijn voor zowel de VIDEO als S VIDEO-aansluiting zes ingangs- en vier uitgangsaansluitingen beschikbaar. 9 COMPONENT VIDEO IN/ (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze connectors zijn bedoeld voor verbinding met samengestelde video-uitgangen/ingangen van video-componenten waarop zij aanwezig zijn. Modellen voor Europa en Azië beschikken over drie ingangen en één uitgang voor de aansluiting van een CA-type COMPONENT en over een ingang en een uitgang voor de aansluiting van een BNC-type COMPONENT.

15 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg 0 ANTENNA (FM/AM) (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze stekerbussen zijn bestemd voor het aansluiten van de bij de DC-7. geleverde FM-binnenantenne en de AM-raamantenne. A HDMI IN/ (Alleen beschikbaar als optie voor modellen voor de VS). Deze interface kan digitale audio- en videosignalen gelijktijdig overdragen. De aansluiting kan worden aangesloten op de HDMI-aansluiting op componenten zoals een DVD-speler, set top box (B tuner), projector en digitale TV. B EMOTE CONTO Deze stekerbus is bedoeld voor verbinding van andere IntegraESEACH/Onkyo componenten die voorzien zijn van dezelfde -aansluiting. De audiokabels moeten ook zijn aangesloten. C S Deze poort is bedoeld om de DC-7. aan te sluiten op huisautomatisering en externe regelapparaten. D V TIGGE Deze connectors worden gebruikt om de V TIGGE IN-aansluiting van een component aan te sluiten. De beschikbare connectors bestaan uit Display frontpaneel een met een maximum stroomcapaciteit van 00 ma en vier met 00 ma. E I IN (voor alle modellen), I (modellen die niet bestemd zijn voor de VS en Canada) Deze connectors zijn bedoeld voor aansluiting van de afstandsbedieningssensor van een multiroom-set (los verkrijgbaar). Er zijn connectors voorzien voor de hoofdzone, Zone en Zone. F PE A/B (CA type) Deze stekerbussen zijn bestemd voor het aansluiten van vermogensversterkers. Als de stekerbussen op uw vermogensversterker van het type CA zijn, sluit ze dan hier aan. Zowel de PE A als de PE B-secties bieden alle aansluitingen voor de kanalen links en rechts voor, midden, surround, surround achter en subwoofer. G PE A (Balanced type) Deze stekerbussen zijn bestemd voor het aansluiten van vermogensversterkers. Als de stekerbussen op uw vermogensversterker van het type X (balanced) zijn, sluit ze dan hier aan. H AC INET Deze connector is bedoeld om de bijgeleverde voedingskabel in te steken. Beginnen A Aanduidingen van de luister-mode of het ingangsformaat Eén van de aanduidingen brandt om het formaat van de actuele ingangsbron te laten zien. Verder brandt er één van de indicatielampjes van de luister-modes, om aan te geven welke de actuele luister-mode is. B Multifunctioneel display Tijdens de normale werking laat dit de actuele ingangsbron zien. Wanneer er een FM- of AMingang geselecteerd is, laat het de frequentie en het nummer van het voorgeprogrammeerde kanaal zien. Wanneer u de knop [Display] indrukt, verschijnen de luister-mode en het ingangsbronformaat. C Aanduidingen van het audio-ingangssignaalpad aat zien vanaf welke aansluiting het audioingangssignaal afkomstig is. D MAIN A/B-aanduidingen Geeft aan welke ruimte op dat moment in gebruik is. E SEEP-aanduiding Brandt wanneer de sluimertimer ingeschakeld is. F Tuning-indicatielampjes AUTO-indicatielampje Brandt wanneer er een FM-uitzending ontvangen wordt in de stereo-mode. Gaat uit wanneer hij op de mono-mode gezet wordt. DS-indicatielampje (alleen Europese modellen) Brandt wanneer er een DS-radiozender ontvangen wordt. TUNED -indicatielampje Brandt wanneer er een radiozender ontvangen wordt. MEMOY-aanduiding Brandt wanneer de [Memory]-knop wordt ingedrukt om een radiostation voor te programmeren. FM STEEO-indicatielampje Brandt wanneer er een FM-radiozender in stereo ontvangen wordt. Gaat uit wanneer hij op de monomode gezet wordt. G Programmaformaatweergave Wanneer de ingangsbron DVD video, Super Audio CD of gecomprimeerd digitaal audiosignaal is, zoals Dolby Digital en DTS, worden de kanalen die overeenkomen met de ingangsbron verlicht. H Volume display Toont het volumeniveau. I Aanduiding van het video-ingangssignaalpad aat zien vanaf welke aansluiting het videoingangssignaal afkomstig is. Nl-5

16 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg Nl-6 Afstandsbediening (Amp mode) De afstandsbediening van de DC-7. is een apparaat dat voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. U kunt er niet alleen de DC-7., maar ook uw andere AV-componenten mee bedienen. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de verschillende bedieningsmodes kunnen worden gebruikt om de DC-7. te bedienen. Als u de Net-Tune-mode gebruikt, kunt u voor meer informatie pag. 78 raadplegen. Zie pag. - voor informatie over het gebruik van de afstandsbediening om IntegraESEACH-apparaten te bedienen die aangesloten zijn via en TV s, videorecorders en AV-apparaten van andere ABC DEF T V CH GHI JK MNO PQS TUV WXYZ T V VO +0 0 Clear --/--- Direct Tuning # Custom Dimmer T V Prev CH On Macro Mode + CH Disc - Display ec Audio Surround epeat A-B Search Memory Pure A Direct DSP DSP epeat Video Music Photo Test Tone Playlist Bladerwiel Standby Top Menu Server Exit eturn Main A Subtitle THX Enter Menu Guide Setup Main B T V Sleep Muting andom Angle ast Memory All CH ST VO Stereo CH SE evel - evel + Album Ar tist Genre Audio SE Night e-eq Caps Delete anguage oca t ion I Audio ADJ C-55M C-555M + Zone Zone De Amp-mode wordt gebruikt om de DC-7. te bedienen. Om de Amp-mode te selecteren, drukt u op het bladerwiel. Op het display verschijnt AMP. Opmerking: Zolang de []-knop en de [Mode]-knop beide niet verlicht zijn, worden de ingangsbron en de afstandsbedieningsmode gelijktijdig gewijzigd wanneer u aan het bladerwiel draait. On-knop Deze knop wordt gebruikt om de DC-7. in te schakelen. Standby-knop Deze knop wordt gebruikt om de DC-7. op standby te zetten. Cijfer-/letterknoppen Deze knoppen worden gebruikt om cijfers en letters in te voeren. Custom-knop Deze knop wordt gebruikt om toegang tot de verschillende instellingen te krijgen, die u kunt gebruiken om de werking van de afstandsbediening aan te passen. 5 Macro-knop Deze knop wordt voor de Macro-functie gebruikt. 6 Mode-knop Deze knop wordt samen met het bladerwiel gebruikt om de afstandsbedieningsmodes te selecteren. 7 Dimmer-knop Deze knop wordt gebruikt om de helderheid van het display af te stellen. 8 Omhoog/Omlaag/inks/echts [ ]/[ ]/ [ ]/[ ] en Enter-knop Deze knoppen worden gebruikt om opties in de instelmenu s op het scherm (OSD) te selecteren. De [ENTE]-knop wordt ook gebruikt om namen in te voeren en instellingen te bevestigen. 9 CH +/ -knop Deze knop wordt gebruikt om vooringestelde radiostations te selecteren. 0 eturn-knop Deze knop wordt gebruikt om naar het vorige instelmenu op het scherm (OSD) terug te gaan. A Display-knop Deze knop wordt gebruikt om informatie over de op dit moment geselecteerde ingangsbron weer te geven. B Main A-knop Een druk op deze knop schakelt de status van de luidsprekers die in hoofdzone A worden gebruikt om van ingeschakeld naar uitgeschakeld en omgekeerd. C Knop THX Deze knop wordt gebruikt om de THX-luistermodes te selecteren. D Surround-knop Deze knop wordt gebruikt om de Dolby en DTSluister-modes te selecteren. E Direct-knop Deze knop wordt gebruikt om de Direct luistermode te selecteren.

17 Index van onderdelen en voorzieningen Vervolg F Pure A-knop Deze knop wordt gebruikt om de Pure Audio luister-mode te selecteren. G Test Tone, CH SE, evel & evel+ knoppen Deze knoppen worden gebruikt om het niveau van elke luidspreker afzonderlijk af te stellen. Deze functies kunnen alleen met de afstandsbediening worden ingesteld. De knoppen [evel ] en [evel+] worden ook gebruikt om het volume in Zone of Zone af te stellen. H Audio SE-knop Deze knop wordt gebruikt om het formaat te kiezen van het audio-ingangssignaal (bijv analoog, digitaal, enz.) I IGHT-knop Deze knop wordt gebruikt om de verlichte knoppen van de afstandsbediening in of uit te schakelen. J Direct Tuning-knop Deze knop wordt met de cijferknoppen gebruikt om een radiostation te selecteren door de frequentie hiervan in te voeren. Druk eerst op deze knop en gebruik dan de cijferknoppen om de frequentie in te voeren. K Display De bovenste regel van het CD-display toont de naam van de op dit moment geselecteerde ingangsbron. De onderste regel toonde op dit moment geselecteerde afstandsbedieningsmode. Zone knop Deze knop wordt gebruikt wanneer u het volume en de ingangsbron voor Zone wilt instellen. M Zone knop Deze knop wordt gebruikt wanneer u het volume en de ingangsbron voor Zone wilt instellen. N -knop Deze knop wordt gebruikt om de ingangsbron te selecteren. Druk eerst op deze knop en draai dan aan het bladerwiel totdat de naam van de ingangsbron op het display verschijnt. O Sleep-knop Deze knop wordt gebruikt om de Sleep-functie in te stellen. Deze functie kan alleen met afstandsbediening worden ingesteld. P VO -knop Deze knop wordt gebruikt om het volume van de DC-7. in te stellen. Q Setup-knop Deze knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de instelmenu s (OSD) die op het scherm van de TV verschijnen. Muting-knop Deze knop wordt gebruikt om het geluid van de DC-7. tijdelijk uit te zetten. Deze functie kan alleen met afstandsbediening worden ingesteld. S Main B-knop Een druk op deze knop schakelt de status van de luidsprekers die in hoofdzone B worden gebruikt om van ingeschakeld naar uitgeschakeld en omgekeerd. T All CH ST-knop Deze knop wordt gebruikt om de All Ch Stereo luister-mode te selecteren. U Stereo-knop Deze knop wordt gebruikt om de Stereo luistermode te selecteren. V DSP/DSP -knoppen Deze knoppen worden gebruikt om de luistermodes te selecteren. W e-eq-knop Deze knop wordt gebruikt om de e-eq-functie in en uit te schakelen. X Night-knop Deze knop wordt gebruikt om de ate Night-functie in te stellen. Y Openen/Sluiten [ ]-knop Deze knop dient om de voorklep die de onderste knoppen bedekt te openen en te sluiten. Nl-7 Beginnen

18 Plaatsing van de luidsprekers Basisopstelling van de luidsprekers voor het huistheater en de functie van de respectieve luidsprekers De DC-7. beschikt over uitstekende eigenschappen waarmee een helder, driedimensionaal geluidsbeeld en een levendige geluidsbeweging worden gerealiseerd. Zo kunt u thuis genieten van de klankrijke geluidseffecten van een voorstelling in een theater of concertzaal. Bij het afspelen van een DVD kunt u, afhankelijk van het opnameformaat, genieten van DTS- of Dolby Digitalgeluidseffecten. Bovendien beschikt u over THX-geluid en de exclusieve DSP surround weergave van IntegraESEACH voor televisie- of digitale satellietuitzendingen. Middelste luidspreker Verrijkt en verheldert het geluidsbeeld en de geluidsbeweging door de geluidseffecten van de luidsprekers links en rechts voor aan te vullen. Bij films zijn de stemmen van de acteurs voornamelijk via de middelste luidspreker te horen. uidsprekers links en rechts voor Geeft totaalgeluid. Deze luidsprekers creëren de basisgeluidsbeelden en - velden en spelen de belangrijkste rol in een huistheatersysteem. Surround luidsprekers achter Verbetert de weergave van de geluidsruimte met surround kanaalsignalen. Door geluidsbewegingen en geluidsvelden achter de luisteraar te creëren, ontstaat een realistischere geluidsweergave. Subwoofer Geeft alleen basgeluiden weer waardoor de basgeluidseffecten worden verbeterd en aangevuld. Surround luidsprekers links en rechts Versterkt de indruk bij een live-voorstelling aanwezig te zijn door de geluidseffecten driedimensionele geluidsbeweging te geven. Voor een optimale surround weergave moeten de luidsprekers zich op een zodanige afstand van de luisteraar bevinden, dat de tijd die het geluid nodig heeft om de luisteraar te bereiken hetzelfde is. Bovendien moet het volume voor iedere luidspreker apart worden ingesteld zodat er een juiste volumebalans tussen de luidsprekers ontstaat (zie pag. 9-9). Nl-8

19 Plaatsing van de luidsprekers Vervolg De luidsprekers plaatsen Voor optimaal genot van surround geluid, is de configuratie en de plaatsing van de luidsprekers erg belangrijk. ees de beschrijvingen op de vorige pagina en hieronder daarom aandachtig door. Dit hoofdstuk geeft voorbeelden en beschrijvingen van een typerende situatie. uidsprekers rechts en links voor en middelste luidspreker Stel de luidspreker links voor en de luidspreker rechts voor symmetrisch op, zodat hun afstand tot de luisterpositie TV of scherm gelijk is. icht de luidsprekers op het punt waar zich de oren van de luisteraar bevinden als deze naar muziek luistert of films Middelste uidspreker luidspreker uidspreker links voor rechts voor kijkt. TV Plaats de drie luidsprekers zo dat de bovenkanten zich op dezelfde hoogte bevinden. De ideale hoogte van de luidsprekers is de hoogte van de oren van de luisteraar. Als u de middelste luidspreker boven of onder de TV plaatst, zet u hem schuin in de richting van de oren van de luisteraar. Plaats de middelste luidspreker zo dicht mogelijk bij het scherm of de monitor en in het midden tussen de luidsprekers links en rechts voor. Als u de middelste luidspreker vlakbij de TV zet, moet u een afgeschermde luidspreker gebruiken. Als u de middelste luidspreker niet gebruikt, moet u de luidsprekers links en rechts voor dichter bij elkaar opstellen. Surround luidsprekers links en rechts Plaats deze luidsprekers aan beide zijkanten of in een hoek achter de luisteraar. Stel de surround luidsprekers symmetrisch ten opzichte van de luisterpositie op en plaats ze zo dat de afstand van de luisteraar naar de surround luidspreker links en rechts gelijk is. Als u voornamelijk naar films kijkt, plaatst u de surround luidsprekers ongeveer m boven de oren van de luisteraar. Dit resulteert in meer surround effect. Als u voornamelijk naar muziek luistert, kan er een beter Surround achter surround effect worden bereikt door de surround luidsprekers op dezelfde hoogte als de voorste luidsprekers op te stellen. Als u surround luidsprekers achter gebruikt in aanvulling op de surround luidsprekers, wordt de geluidsbeweging vloeiender als u de surround luidsprekers iets verder naar voren plaatst. Installeren en aansluiten Surround luidsprekers achter Stel de luidsprekers ongeveer m boven de hoogte van de oren van de luisteraar of hoger op. Als u een surround luidspreker achter gebruikt, plaatst u deze achter de luisteraar. Als u twee surround luidsprekers achter gebruikt, plaatst u deze zodanig achter de luisteraar dat de hoek tussen de lijnen van een surround luidspreker achter naar de luisteraar en de lijn die recht op de luisteraar staat ongeveer 0 bedraagt. Er wordt dus een gelijkzijdige driehoek door de luisteraar en de twee surround luidsprekers achter gevormd. *Als u een THX-gecertificeerd luidsprekersysteem gebruikt, dient u ook uidsprekeropstelling geschikt voor THX Audio op de volgende pagina te raadplegen. Nl-9

20 Plaatsing van de luidsprekers Vervolg Subwoofer Het plaatsen van een subwoofer verbetert het volumeniveau en de geluidskwaliteit van bastonen aanzienlijk. Het effect van de subwoofer hangt niet alleen van de luisterpositie, maar ook van de vorm van de luisterruimte af. Plaats normaal gesproken de subwoofer in een hoek van de kamer of op een punt op / van de breedte van de kamer. Speel een film of muziek af die bastonen van hoge kwaliteit bevat om de plaatsing van de subwoofer te bepalen. Verander de positie van de subwoofer en controleer het effect. Selecteer daarna de positie waar de basgeluiden het beste worden gehoord. U kunt twee subwoofers opstellen voor krachtigere en rijkere basgeluiden. / van de lengte van de kamer Hoek uidsprekeropstelling geschikt voor THX Audio Als u naar bronnen luistert die gebruikmaken van de THX Cinema of THX Surround EX technologie, raden wij u aan een THX-luidsprekersysteem van THX td. te gebruiken. Het luidsprekersysteem dat de norm THX Ultra ondersteunt, is het meest geschikt voor THX Ultra Cinema of THX Music Mode. Het plaatsingsvoorbeeld rechts gaat uit van het gebruik van tweepolige luidsprekers. Een tweepolige luidspreker is een tweeweg luidspreker, die hetzelfde geluid in twee richtingen, bijvoorbeeld naar voren en naar achteren, weergeeft. De meeste tweepolige luidsprekers zijn voorzien van een pijl, die aangeeft in welke richting ze in de ruimte Opstelling met tweepolige luidsprekers moeten worden geplaatst zodat hun fasen overeenkomen*. Tweepolige surround luidsprekers moeten zo worden geplaatst dat hun pijlen vooruit wijzen in de richting van het scherm, en tweepolige surround luidsprekers achter moeten zo worden geplaatst dat hun pijlen naar elkaar wijzen. *Fase: het woord staat voor de positie van de golfvorm in een cyclus (0 tot 60) van een sinusgolf. Als de fasen van meerdere golfvormen niet overeenkomen als gevolg van de afstand tussen de luidsprekers, de richting van de luidsprekers of door het verkeerd aansluiten van de positieve en negatieve polen, kan het geluidsbeeld of de geluidsruimte vervormen of is het geluid minder prettig om naar te luisteren. Als u een bron in het formaat THX Ultra Cinema of THX Music Mode afspeelt en daarbij de twee surround luidsprekers achter gebruikt die de THX Ultra-norm ondersteunen, moet u deze zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. Nadat de surround luidsprekers achter zijn opgesteld, voert u de instellingen uit die beschreven zijn in de THX Audio Setup (pag. 9) TV of scherm Subwoofer uidspreker links voor Middelste luidspreker 5 uidspreker rechts voor 6 Surround luidspreker links 7 Surround luidspreker rechts 8 Surround luidspreker links achter 9 Surround luidspreker rechts achter 0 uisterpositie Zo dicht mogelijk bij elkaar 8 9 uidsprekeropstelling geschikt voor een muziekbron, zoals DVD-Audio Deze opstelling is gebaseerd op de ITU-*-aanbeveling. Bij deze opstelling worden vijf luidsprekers met dezelfde prestaties gebruikt voor de luidsprekers links en rechts voor, de middelste luidspreker en de surround luidsprekers links en rechts. Deze worden zo geplaatst dat de afstanden tussen de verschillende luidsprekers en de luisterpositie aan elkaar gelijk zijn en de luidsprekers zich op dezelfde hoogte als het oor van de luisteraar bevinden. Een studio waarin meerkanaals DVD-Audio bronnen worden gemixt, maakt gebruik van deze opstelling. *ITU-: International Telecommunication Union adiocommunication Sector uidspreker links voor Middelste luidspreker 60 uidspreker rechts voor Subwoofer Surround luidspreker links Surround luidspreker rechts Nl-0

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheidsinformatie Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, 2004 10:22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie