ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op 02-12-2003 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend Artikel 1 - Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden Zelfstandige Woonruimte wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting WoonGoed 2-Duizend, gevestigd Past. Vranckenlaan 4, 5953 CP te Reuver (gemeente Beesel). 1.2 Huurder: De natuurlijke persoon of natuurlijke personen waarmee verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur betreffende zelfstandige woonruimte heeft gesloten. 1.3 Zelfstandige woonruimte: Gebouwde onroerende zaak als bedoeld in art. 7:234, van het Burgerlijk Wetboek 1.4 Het gehuurde: De gehuurde woning, inclusief eventuele onroerende aanhorigheden. 1.5 Medehuurder: De natuurlijke persoon als bedoeld in de art. 7:266 en art. 7:267 van het Burgerlijk Wetboek. 1.6 Gebrek: Een gebrek als bedoeld in art.7: 204 lid 2 is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Artikel 2 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden Zelfstandige Woonruimte maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Artikel 3 - De levering van zaken en diensten door verhuurder 3.1 Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag op de kosten voor leveringen en diensten. Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een overzicht van de kosten van de verrichte leveringen en diensten, waaruit de samenstelling van de aan de huurder in rekening gebrachte vergoedingen blijkt. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde vergoedingen zullen jaarlijks door de verhuurder met de huurder worden verrekend. Tenzij het 1

2 een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening. Er vindt geen afrekening plaats. 3.2 Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan op grond van redelijke calculatie door de verhuurder worden gewijzigd. 3.3 Indien verhuurder één of meer van de in dit artikel bedoelde leveringen en diensten wil veranderen, uitbreiden of verminderen en/of de berekeningswijze van de kosten daarvan wenst te veranderen, verklaart huurder zich bij voorbaat daarmee akkoord, mits: a. tenminste een aanzienlijke meerderheid (minimaal 70%) van de huurders in het complex, of een gedeelte daarvan, met de voorgestelde verandering heeft ingestemd, én b. de voorgestelde verandering uitsluitend complexgewijs of per betreffend gedeelte kan worden gerealiseerd, én c. het belang van verhuurder bij het realiseren van de verandering zodanig is, dat van hem in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, niet gevergd kan worden van de verandering af te zien, én d. verhuurder tijdig huurder en/of bewonerscommissie in het betreffende complex daarover heeft geïnformeerd en met huurder respectievelijk die bewonerscommissie heeft overlegd. 3.4 Indien huurder één of meer van de in dit artikel bedoelde leveringen en diensten wil veranderen, uitbreiden of verminderen, verklaart verhuurder zich bij voorbaat daarmee akkoord, mits: a. tenminste een aanzienlijke meerderheid (minimaal 70%) van de huurders in het complex, of een gedeelte daarvan, met de voorgestelde verandering heeft ingestemd, én b. de voorgestelde verandering uitsluitend complexgewijs of per betreffend gedeelte kan worden gerealiseerd, én c. het belang van huurder bij het realiseren van de verandering zodanig is, dat van verhuurder in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, niet gevergd kan worden aan de verandering mee te werken. 3.5 In de gevallen bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel verklaart huurder zich bovendien bij voorbaat akkoord met de daaruit voortvloeiende verhoging van de kosten en het maandelijkse voorschotbedrag hierop, voor zover deze verhoging redelijk is en in overeenstemming is met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De verhoging van het voorschotbedrag zal ingaan op de eerste dag van de maand, volgend op die maand waarin de veranderingen zijn ingegaan. 2

3 4 - De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 4.1 Verhuurder zal het gehuurde op de daartoe overeengekomen datum aan huurder ter beschikking stellen. Verhuurder staat ervoor in, dat de woning in goede staat verkeert zonder gebreken en dat de daarin aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren. 4.2 Voor of bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Zowel huurder als verhuurder ontvangen een door beiden gedateerd en ondertekend exemplaar. 4.3 Voor zover op de in het tweede lid bedoelde beschrijving niet anders is vermeld, wordt aangenomen, dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert, zonder zichtbare gebreken is en dat de voorzieningen naar behoren functioneren, behoudens voor zover huurder binnen een maand na de aanvang van de huur aan verhuurder schriftelijk melding doet van door hem alsnog geconstateerde gebreken. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst sprake zijn van een gebrek dan wordt dit in de beschrijving vermeld. Een dergelijk gebrek wordt door verhuurder binnen redelijke termijn hersteld. Indien verhuurder zulks nalaat is verhuurder slechts in verzuim nadat huurder verhuurder in gebreke heeft gesteld. Artikel 5 - De algemene verplichtingen van verhuurder 5.1 Verhuurder zal het gehuurde in een goede staat van onderhoud houden en daaraan de noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet ingevolge de wet of deze Algemene Voorwaarden Woonruimte voor rekening van huurder komen. 5.2 Verhuurder is evenwel niet verplicht huurder te vrijwaren voor feitelijke stoornissen in zijn genot, door derden veroorzaakt. Evenmin is verhuurder aansprakelijk voor schade, die huurder als gevolg van deze stoornissen lijdt. 5.3 Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, de huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen. 5.4 Indien verhuurder, ter nakoming van haar verplichtingen op grond van dit artikel, aan het gehuurde reparaties en onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten in het kader van een grootonderhoudsplan zal verhuurder huurder en/of de bewonerscommissie van het betreffende complex daarover tijdig (minimaal 5 werkdagen voor aanvang) informeren. 3

4 Artikel 6 - De algemene verplichtingen van huurder 6.1 Huurder voldoet de te betalen prijs voor de woning in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door de verhuurder aangegeven wijze. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van art. 7:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. 6.2 Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals een goed huurder betaamt. 6.3 Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de met overige huurders gezamenlijk te gebruiken gemeenschappelijke voorzieningen, overeenkomstig de bestemming en aan deze bestemming niets wijzigen. 6.4 Huurder zal de voorschriften, respectievelijk de instructies, van verhuurder in acht nemen ten aanzien van: a. het gebruik van het gehuurde; b. het gebruik van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen; c. het aanbrengen van veranderingen aan het gehuurde. 6.5 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijk ruimten bevinden. 6.6 Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water, vorst en dergelijke calamiteiten. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade terstond aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder in deze zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden voor rekening van huurder komen. 6.7 Het is huurder niet toegestaan tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde in zijn geheel of in gedeelte onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, dan wel personen buiten zijn huishouden te laten inwonen. Een door of vanwege verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. 6.8 Indien verhuurder redenen heeft om aan te nemen, dat huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 17.4 van deze voorwaarden. 4

5 6.9. Met het oog op controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Voorwaarden Woonruimte zal huurder verhuurder, na voorafgaand verzoek, in de gelegenheid stellen het gehuurde te betreden. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen Het bereiden, verwerken, verkopen, afleveren of verstrekken van middelen zoals opgenomen in de bij de opiumwet behorende lijst I of II, waaronder mede begrepen hennepplanten, is verboden. Overtreding van dit verbod levert een ernstige aan de huurder toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst op, die ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning rechtvaardigt Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze overeenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen. Artikel 7 - De aansprakelijkheid 7.1 Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde wordt toegebracht en een gevolg is van een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade behalve brandschade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Het gehuurde wordt echter uitsluitend voor de toepassing van dit artikel, geacht mede te omvatten de leidingen, kabels en buizen die zich bevinden in de bij het gehuurde behorende grond. Huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden. 7.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade aan de persoon of aan zaken van de huurder en/of diens huisgenoten, veroorzaakt door storm, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval, overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, atoomreacties, gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten. 7.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en derving van het huurgenot die huurder en/of zijn huisgenoten lijdt/lijden of voor schade aan zaken toebehorende aan huurder en/of zijn huisgenoten als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde, tenzij die schade of derving van het huurgenot aan verhuurder is toe te rekenen of indien die schade is veroorzaakt door een gebrek dat bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was en dat verhuurder 5

6 toen kende of had behoren te kennen. 7.4 Indien een der partijen nalaat onderhoud, herstel of vernieuwing te zijnen laste uit te voeren of te doen uitvoeren - dan wel indien deze op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd - is de andere partij gerechtigd om die werkzaamheden voor rekening en risico van de nalatige partij te (doen) verrichten, nadat deze een schriftelijke ingebrekestelling heeft gekregen waarin hem een redelijke termijn voor nakoming is verleend. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor rekening huurder te verrichten of te doen verrichten. Artikel 8 - Het onderhoud en de reparaties door huurder 8.1 Voor rekening van huurder komen de volgende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden: a. het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis; b. het vervangen van gebroken of beschadigde spiegels; c. het eenmaal per jaar vegen van schoorsteen- en ventilatiekanalen; d. het onderhoud en de reparatie van de tot het gehuurde behorende tuin waaronder begrepen beplantingen, bomen en het knippen van afscheidingshagen, bestrating en erfafscheiding en erfafsluiting; e. het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer; f. het gebruikelijke onderhoud van geiser/boiler e.d.; g. alle andere reparaties, voor zover het gevolg van opzet, nalatigheid of onachtzaamheid of onjuiste bewoning van huurder of zijn huisgenoten. 8.2 Indien ten aanzien van een of meer van de hierboven genoemde werkzaamheden door verhuurder een gemeenschappelijke regeling is of wordt getroffen, is de verplichting van de huurder beperkt tot het betalen van een periodieke bijdrage. In dat geval worden deze werkzaamheden door of namens verhuurder uitgevoerd. 8.3 Huurder is verplicht tot het gehele onderhoud en alle reparaties van de veranderingen aan het gehuurde, waarvan hij van de vorige huurder bedongen heeft dat deze niet door hem werden weggenomen. 8.4 Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door bevoegde instanties of verhuurder gegeven voorschriften in acht nemen. Artikel 9 - Het onderhoud en de reparaties door verhuurder 9.1 Huurder zal verhuurder na voorafgaand verzoek, in de gelegenheid stellen het gehuurde op technische en andere gebreken te controleren dan wel zich te overtuigen of huurder zijn verplichtingen uit de wet of de huurovereenkomst behoorlijk is nagekomen. 6

7 9.2 Huurder zal alle noodzakelijke werkzaamheden of reparaties die niet tot na het eindigen van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld in, op, onder, aan of bij het gehuurde, alsook aan de centrale voorzieningen ten behoeve van het gehuurde of van direct aangrenzende woningen toestaan. 9.3 Huurder zal personen die door de verhuurder zijn belast met het afleggen van een controlebezoek of het uitvoeren van werkzaamheden na legitimatie op het eerste verzoek tot de woning toelaten. 9.4 Onder alle door verhuurder noodzakelijk geachte werkzaamheden worden mede bedoeld werkzaamheden in het kader van geplande grootonderhoudsprojecten. 9.5 Bedoelde werkzaamheden vinden na voorafgaande aankondiging plaats op werkdagen tussen en uur, dringende gevallen evenwel uitgezonderd. 9.6 Huurder heeft tijdens de uitvoering van werkzaamheden geen recht op vermindering van de huurprijs tenzij deze werkzaamheden langer dan 40 aaneengesloten dagen duren. Artikel 10 - Het aanbrengen van veranderingen door verhuurder 10.1 Indien en voor zover van overheidswege aan de verhuurder dwingende voorschriften worden opgelegd tot het aanbrengen van al dan niet ingrijpende veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van het gehuurde afzonderlijk, dan wel van het complex of de wijk waarvan het gehuurde deel uitmaakt, verklaart huurder deze veranderingen, aanpassingen of verbeteringen in, op, onder, aan of bij het gehuurde te zullen toestaan. Verhuurder zal huurders van het betreffende complex tijdig informeren omtrent de in dit lid bedoelde veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van het gehuurde Wanneer van overheidswege geen dwingende voorschriften gegeven worden en verhuurder het complex of een gedeelte daarvan, waartoe het gehuurde behoort, wenst te veranderen, aan te passen of te verbeteren, verklaart huurder zich daarmee bij voorbaat akkoord mits: a. tenminste een aanzienlijke meerderheid (minimaal 70%) van de huurders binnen het complex, of een gedeelte daarvan, met de voorgestelde verandering, aanpassing of verbetering heeft ingestemd, én b. de voorgestelde verandering, aanpassing of verbetering uitsluitend complex gewijs of per betreffend gedeelte kan worden aangebracht, én c. het belang van verhuurder bij het realiseren van de verandering, aanpassing of verbetering zodanig is, dat van hem in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, niet gevergd kan worden daarvan af te zien, én d. verhuurder tijdig huurder in het betreffende complex heeft geïnformeerd over de voorgenomen verandering, aanpassing of verbetering en met huurder daarover heeft overlegd. 7

8 10.3 Indien verhuurder volgens 10.1 of 10.2 verplicht of gerechtigd is bepaalde wijzigingen of vernieuwingen in of aan het gehuurde aan te brengen, is het verhuurder toegestaan de huurprijs te vermeerderen met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de door verhuurder gemaakte kosten van deze ingrepen, veranderingen en toevoegingen Huurder heeft het recht om, binnen drie maanden na het in rekening brengen door verhuurder van de verhoging van de huurprijs, deze verhoging ter beoordeling aan de huurcommissie voor te leggen teneinde de huurcommissie uitspraak te laten doen of het bedrag van de verhoging in redelijke verhouding staat t.o.v. de door verhuurder bestede kosten van de verbeteringen (de ingrepen respectievelijk de voorzieningen). Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen om binnen acht weken nadat aan hen een afschrift van de uitspraak van de huurcommissie is verzonden, een beslissing van de rechter te vorderen. Artikel 11 - Het aanbrengen van veranderingen door huurder 11.1 Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor ander of opvolgende gevallen Verhuurder zal de toestemming van de door huurder gewenste verandering of toevoeging weigeren, indien deze: a. in strijd is met het door verhuurder gevoerde beleid ter zake; b. in strijd is met enig wettelijk voorschrift, waaronder begrepen ieder voorschrift van een ter zake bevoegde instantie of instelling; c. de verhuurbaarheid van het gehuurde en/of de naastliggende woningen in gevaar kan brengen; d. hinder of overlast aan derden dreigt te veroorzaken of kan veroorzaken; e. goed woningbeheer bemoeilijkt; f. blijvende schade aan het gehuurde toebrengt Verhuurder is bevoegd aan de in dit artikel bedoelde toestemming voorschriften voor de huurder te verbinden met name met betrekking tot de door hem te gebruiken materialen, de toe te passen constructies en de te volgen werkwijzen, in het bijzonder met het oog op de mogelijkheid van en de gevolgen voor toekomstig onderhoud en veiligheid. Verhuurder kan aan een te verlenen toestemming voorts voorschriften verbinden met betrekking tot de brand-, storm en WA verzekeringen, met betrekking tot belastingen en heffingen en met betrekking tot de aansprakelijkheid. 8

9 11.4 Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huurovereenkomst door huurder wel of niet ongedaan moet worden gemaakt. Het ongedaan maken kan alleen achterwege blijven indien verhuurder op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de vertrekkende huurder en nieuwe huurder alsnog akkoord gaat met de handhaving van de door huurder aangebrachte of door huurder overgenomen veranderingen of voorzieningen, in die zin dat deze door de nieuwe huurder kunnen worden overgenomen. Deze toestemming door verhuurder kan alleen worden gevraagd door gebruik te maken van een door verhuurder aan de vertrekkende huurder of de nieuwe huurder ter beschikking te stellen overnameformulier. De nieuwe huurder zal vervolgens op zijn beurt bij het einde van de huurovereenkomst voor het ongedaan maken van de verandering zorg dragen, tenzij deze opnieuw achterwege kunnen blijven vanwege het in de eerste zin van de bepaling gestelde Alle veranderingen die in strijd met dit artikel door huurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder Huurder is verplicht tot onderhoud en reparatie van de door hem aangebrachte veranderingen Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde. Artikel 12 - De beëindiging van de huur door huurder 12.1 Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, doch met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Opzegging van de huurovereenkomst kan geschieden op elke dag van een kalendermaand Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 14 en artikel 15 eerste lid geldt niettemin als ware zij gedaan tegen de voorgeschreven dag en met inachtneming van de voorgeschreven termijn, als of dit overeenkomstig artikel 12.2 is gebeurd Tenzij huurder de overeenkomst heeft opgezegd of na opzegging door verhuurder, en huurder schriftelijk in de beëindiging daarvan heeft ingestemd, blijft de opgezegde huurovereenkomst van rechtswege in stand, totdat de bevoegde rechter onherroepelijk heeft beslist. Artikel 13 - De beëindiging van de huur door verhuurder 13.1 Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat huurder onafgebroken in het genot van 9

10 het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes maanden De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meerdere van de door het Burgerlijk Wetboek erkende gronden Bij de opzegging zal aan huurder, alsmede aan zijn mogelijke medehuurders: a. de gronden worden medegedeeld waarop de opzegging berust, en b. verzocht worden binnen zes weken schriftelijk aan verhuurder mede te delen of hij al dan niet instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst In geval van medehuurderschap geschiedt de opzegging zowel aan huurder als aan iedere medehuurder afzonderlijk. Artikel 14 - De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur 14.1 Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van de sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt. Voor door huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel Verhuurder zal tijdig (minimaal 14 dagen) vóór het einde van de huurovereenkomst het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid zal een opnameverslag worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het door hen ondertekende verslag respectievelijk de door hen ondertekende verslagen Ten aanzien van door huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen, dan wel wijzigingen die door huurder van de vorige huurder zijn overgenomen, zullen aan het einde van de huurovereenkomst de volgende regels gelden: a. verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en toevoegingen die zonder toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan het bepaalde in artikel 11.3, door huurder ongedaan worden gemaakt. b. huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huurovereenkomst weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van de toestemming schriftelijk heeft bedongen. c. onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder te allen tijde gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terug brengt in de staat waarin het zich overeenkomstig artikel 4 bij de aanvang van de huurovereenkomst bevond. d. Verhuurder kan op gezamenlijk verzoek van huurder en nieuwe huurder alsnog akkoord gaan met de handhaving van de door huurder aangebrachte of door 10

11 huurder overgenomen voorzieningen als deze door de nieuwe huurder worden overgenomen overeenkomstig is omschreven in artikel 11.4 en niet in strijd is met het gestelde in artikel Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel het ongedaan maken van aangebrachte veranderingen, niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf te (doen) uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening Huurder verliest het bezit van zaken waarvan hij wordt geacht afstand te hebben gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde. Deze zaken kunnen door verhuurder naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd zonder dat op verhuurder een bewaarplicht rust. Verhuurder is vrij over deze zaken te beschikken. Hij heeft het recht om zich deze zaken toe te eigenen, dan wel voor risico van huurder op straat te laten zetten, geheel naar eigen goed dunken. Ook kan verhuurder er voor kiezen de betreffende zaken te laten afvoeren om ze onmiddellijk te laten vernietigen of om ze tijdelijk op te laten slaan. Als verhuurder de betreffende zaken heeft laten vervoeren en doen opslaan kan huurder die zaken slechts van verhuurder terug krijgen gedurende de tijd dat deze zijn opgeslagen tegen betaling ineens van al hetgeen verhuurder van huurder te vorderen heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de betreffende zaken ontstaan tijdens het verwijderen, het vervoer of de opslag Het in 14.5 bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder kennis is gegeven. Artikel 15 - Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder Indien een der partijen toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst en/of aanvullende overeenkomst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening voor de tekort schietende partij De ingevolge dit artikel door de ene partij aan de andere partij te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij haar vordering op de ander partij uit handen geeft. Deze incassokosten bedragen ten minste 15% van de uit handen gegeven vordering, vermeerderd met het geldend B.T.W. percentage. 11

12 Artikel 16 - Gezamenlijke huur 16.1 Indien de huurovereenkomst door meerdere personen is ondertekend zijn deze elk voor zich en naast elkaar huurder en zijn deze derhalve ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Artikel 17 - Bijzondere bepalingen 17.1 Met betrekking tot huwelijk, samenwonen, geregistreerd partnerschap, woningruil en overlijden van de huurder zijn de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De gevolgen met betrekking tot de voortzetting van de huurovereenkomst na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of overlijden van huurder worden beheerst door de betreffende wettelijke bepalingen Indien een deel van de huurovereenkomst of van de Algemene Voorwaarden Woonruimte vernietigbaar of nietig is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt als dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen Huurder is aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van 25,= per kalenderdag verschuldigd voor elke verplichting uit deze overeenkomst met de bijbehorende algemene bepalingen die hij niet nakomt of overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog aan die verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding of anderszins. Genoemd bedrag is gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2003 en wordt met ingang van 1 januari 2004 jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex, Alle Huishoudens Huurder is vanaf aanvang van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie terzake van het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie terzake van het gehuurde aan te gaan met één of meer energieleveranciers en de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Voorts dient huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de aansluit-en transportovereenkomst terzake van het gehuurde met de netbeheerder na te komen. Huurder zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van netbeheerder en/of energieleverancier terzake. 12

13 Artikel 18 - Wet Bescherming Persoonsgegevens Huurder verstrekt bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de (eventuele) beheerder om de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen / te verwerken. 13

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij het huurcontract van uw woning 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Pagina Artikel 1 De huurprijs... 3 Artikel 2 Terbeschikkingstelling en aanvaarding... 3 Artikel 3 Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Ondergetekenden, Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan Naam: verder

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot 14 Juli 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008)

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Artikel 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding 5. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS Algemeen Artikel 1 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (hierna: huurovereenkomst),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden onbelemmerd de ruimte onbelemmerd de ruimte 2 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden Baston Wonen informatie Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMEEN Artikel 1 1. De Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin ze van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 2014 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Terbeschikkingstelling en aanvaarding ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2

Nadere informatie

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte ALGEMEEN Artikel 1 Toepasbaarheid algemene huurvoorwaarden 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De Algemene Huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte zijn door Stichting de Alliantie vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte U bent huurder van een woning van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze woning een huurcontract getekend. Dit betekent dat

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Stichting Woonservice Meander, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam, aan de Lijnbaan nr. 1 hierna te noemen: "verhuurder", en

Nadere informatie

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Dit model is aangepast aan de regels van het nieuwe huurrecht,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte onderdeel van de huurovereenkomst artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Lefier

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Lefier Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Lefier Geldig met ingang van 1 april 2010 Inhoud Artikel Omschrijving Pagina Inhoud 2 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Versie 1 oktober 2015 Toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de eigenaar/gebruiker van een

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Pagina 1/12 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huurvoorwaarde 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Uhuurt een woning van GroenWest en heeft voor deze woning een huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Huurvoorwaarden vindt u alle rechten

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend Artikel 1- Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE INHOUDSOPGAVE 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 2 2. Meer dan één

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Huur voor waarden. Huurvoorwaarden

Huur voor waarden. Huurvoorwaarden Huur voor waarden Huurvoorwaarden Inhoud Art. Omschrijving Pagina 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2. Meer dan één huurder 3 3. De terbeschikkingstelling en aanvaarding 3 4. De maandelijkse

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING GULPEN dd. 1 januari 2014.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING GULPEN dd. 1 januari 2014. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING GULPEN dd. 1 januari 2014. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Standaard algemene huurvoorwaarden juli 2011

Standaard algemene huurvoorwaarden juli 2011 Standaard algemene huurvoorwaarden juli 2011 Artikel 1: het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. Veenendaalse Woningstichting d.d. 1 januari 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. Veenendaalse Woningstichting d.d. 1 januari 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Veenendaalse Woningstichting d.d. 1 januari 2015 blad 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Op het moment dat u een huurwoning van ons accepteert gaat u een juridische verhouding aan met Rondom Wonen en wij met u. Deze relatie wordt vastgelegd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie