Algemene huurvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huurvoorwaarden"

Transcriptie

1 Huurdersinformatie

2 Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde... 3 Huurprijs en servicekosten... 4 Servicekosten... 4 De algemene verplichtingen van verhuurder... 4 De algemene verplichtingen van huurder... 4 De herstellingen door huurder... 6 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder... 6 Het uitvoeren van werkzaamheden door verhuurder... 7 De beëindiging van de huur... 8 De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur... 9 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder... 9 Boetes Overige bepalingen Tarievenlijst Boetes

3 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder van Habeko wonen hierna te noemen: verhuurder. De Algemene Huurvoorwaarden zijn van kracht per 4 februari behorende bij huurovereenkomst Artikel Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor Wijzigingen van de huurovereenkomst of de algemene huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Meer dan één huurder Artikel De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien Bij meer dan één huurder kan slechts samen met de andere huurder(s) de huurovereenkomst door opzegging worden beëindigd. Hiervan kan worden afgeweken indien de verhuurder en de andere huurders hiervoor schriftelijk toestemming geven. De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde Artikel Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag of nationaal erkende feestdag is Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden overeenkomstig de in het vorige lid opgemaakt beschrijving. 3

4 Huurprijs en servicekosten Artikel De door huurder verschuldigde prijs bestaat uit de door hem verschuldigde huurprijs en servicekosten. Huurder voldoet de te betalen huurprijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, voor de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze Indien een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 7:247 van het Burgerlijk Wetboek is gesloten, wordt de huurprijs door verhuurder jaarlijks verhoogd met het in de huurovereenkomst overeengekomen percentage of met de in de huurovereenkomst overeengekomen index. Servicekosten Artikel Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten. Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde servicekosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt derhalve geen verrekening plaats Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan, behoudens een tussen partijen aangegane nadere overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde overzicht is verstrekt Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel. De algemene verplichtingen van verhuurder Artikel 6 Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen. De algemene verplichtingen van huurder Artikel Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In een appartement of gestapelde woning dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat 4

5 er voldoende geluiddemping is. In de huishoudelijke reglementen, voor zover aanwezig, zijn veelal minimumvoorwaarden opgenomen met betrekking tot de waarden van de demping. Huurder dient erop bedacht te zijn dat dit slechts minimumvoorschriften zijn. Als blijkt dat de door huurder geplaatste vloerbedekking, ondanks dat deze voldoet aan de minimumvoorschriften, niet voldoende geluidsdempend is, zal huurder alsnog zorg moeten dragen voor een betere geluidsdemping Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt Als tot het gehuurde een privé-tuin behoort, zijn de bepalingen van deze voorwaarden ook op het gebruik van de tuin van toepassing. Huurder dient de tuin behoorlijk te onderhouden Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en de leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Onder hoofdverblijf wordt verstaan het dagelijks feitelijk gebruik van de woning door de huurder zelf, onder andere door dagelijks in de woning te slapen en in de woning te koken. Als huurder langer dan één maand afwezig zal zijn, is hij verplicht dit schriftelijk aan verhuurder mede te delen met vermelding van een gemachtigde die hem zal vertegenwoordigen en die in zijn plaats de woning in deze periode zal beheren waarbij hij onder meer eventuele gebreken onverwijld aan verhuurder zal melden, de woning regelmatig schoon zal houden, de tuin in verzorgde staat zal houden en schade aan de woning zal voorkomen. Huurder zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden, en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen. Onder gemeenschappelijke ruimten worden in ieder geval verstaan ruimten als trappenhuizen, liften, kelders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder of gebruiker, de eventuele onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst of ingebruikgeving Bij vermoedens van het niet hebben van hoofdverblijf en/of het geheel of gedeeltelijk onder verhuren dan wel geheel of gedeeltelijk in gebruik geven van het gehuurde aan derden, rust op huurder de bewijslast dat hij onafgebroken in het gehuurde heeft gewoond, er zijn hoofdverblijf heeft gehad en de woning niet geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd dan wel in gebruik heeft gegeven aan derden. De huurder moet zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van verhuurder door alle relevante gegevens en stukken aan haar te overhandigen en het bezoeken van de woning toe te laten Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken of andere drugs te (laten) kweken, drogen, verknippen, stekken of op enige andere wijze te (laten) verrichten die op grond van de Opiumwet of het strafrecht strafbaar zijn gesteld Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder schriftelijk te melden. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen. 5

6 7.9. In verband met controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen Indien huurder problemen veroorzaakt werkt huurder in eigen belang actief mee als een hulpverlenende instantie een oplossing wil bieden. Hierbij gaat het om de volgende situatie: - huurder veroorzaakt ernstige problemen, die onder andere zijn vastgelegd in een dossier, en - de overlast aan omwonenden toegebracht is die van dien aard is dat op termijn ontruiming gevorderd wordt, en - gezien de aard van de overlast deze te verhelpen is met woonbegeleiding door een zorgverlenende instelling. De herstellingen door huurder Artikel Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen. Als kleine herstellingen worden in ieder geval aangemerkt de in het Besluit kleine herstellingen aangewezen kleine herstellingen Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in acht nemen. Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder Artikel Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden (kunnen) opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig Verhuurder zal de in het eerste lid bedoelde toestemming slechts verlenen indien deze verandering of toevoeging in ieder geval: - geen blijvende schade aan het gehuurde toebrengt of ( indien dit redelijkerwijs valt te verwachten) zal toebrengen; - niet de verhuurbaarheid van het gehuurde of nabijgelegen woningen in gevaar brengt; - niet de belangen van verhuurder, waaronder begrepen de door verhuurder te behartigen belangen van woningzoekenden, naburige bewoners en toekomstige huurders worden geschaad; - geen hinder of overlast voor derden teweegbrengt; 6

7 - voldoet aan de ter zake geldende overheidsvoorschriften en alle eventueel vereiste vergunningen verkregen; - niet onrechtmatig is jegens derden; - voldoet aan de door verhuurder daaraan gestelde (overige) voorwaarden. Huurder is verplicht veranderingen of toevoegingen die hij met toestemming van verhuurder heeft aangebracht bij het einde van de huur ongedaan te maken, tenzij verhuurder bij het verlenen van zijn toestemming nadrukkelijk heeft bepaald dat de veranderingen of toevoegingen bij het einde van de huur niet ongedaan dienen te worden gemaakt Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde Huurder brengt veranderingen aan het gehuurde geheel voor eigen rekening en risico aan. Verhuurder is ter zake geen andere vergoeding of bijdrage verschuldigd dan waartoe hij zich bij of na het verlenen van de toestemming als bedoeld in het eerste lid heeft verbonden Als de woning veranderingen heeft, aangebracht door de vorige huurder, die uitstijgen boven het door verhuurder gehanteerde standaardniveau, wordt bij vervanging uitgegaan van dat standaardniveau met standaard materialen dat past bij dit soort woningen Bij het einde van de huurovereenkomst kan verhuurder een vergoeding geven voor de met haar toestemming zelf aangebrachte voorzieningen, maar enkel voor zover artikel 212 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dat toestaat. Het uitvoeren van werkzaamheden door verhuurder Artikel Huurder dient verhuurder (en door of namens verhuurder aangewezen personen) op verzoek van verhuurder gelegenheid te geven om in of aan het gehuurde of in, aan of ten behoeven van aangrenzende woningen dringende werkzaamheden uit te (laten) voeren. Onder dringende werkzaamheden worden verstaan alle werkzaamheden die niet zonder nadeel tot na het einde van de huur kunnen worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat dit voor de verhuurder meer kostenefficiënt kan zijn Huurder dient verhuurder (en door of namens verhuurder aangewezen personen) op verzoek van verhuurder gelegenheid te geven om meterstanden op te nemen en om het gehuurde op gebreken te controleren Onder het geven van gelegenheid wordt in dit artikel mede verstaan het verrichten van handelingen door huurder om verhuurder de gelegenheid te geven de werkzaamheden genoemd in dit artikel uit te voeren, zoals het (tijdelijk) verwijderen van door huurder aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen als bedoeld in artikel 9. 7

8 10.4. Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden in de zin van dit artikel of de in het volgende artikel te bespreken renovatiewerkzaamheden. Artikel Indien verhuurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan. Veranderingen van het gehuurde bestaande uit een andere materiaalkeuze bij het uitvoeren van onderhouds- en vervangingswerk worden echter niet aangemerkt als renovatie in de zin van dit artikel. Voor de laatstgenoemde werkzaamheden dient huurder verhuurder dan ook gelegenheid te geven Huurder zal verhuurder in de gelegenheid stellen de renovatie uit te voeren, indien het voorstel van verhuurder, gelet op het belang van verhuurder en de belangen van huurder, redelijk is. Een voorstel tot het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn door van overheidswege opgelegde voorschriften als gevolg waarvan het gehuurde en/of het complex waarbinnen het gehuurde zich bevindt moet worden veranderd door verhuurder, wordt door partijen hierbij redelijk geacht. Dit geldt tevens voor werkzaamheden die verhuurder wil uitvoeren aan het complex (of een gedeelte daarvan) waarbinnen het gehuurde zich bevindt, waardoor het gehuurde wordt veranderd Betreft de renovatie minder dan tien (on)zelfstandige woonruimten en/of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen en stemt huurder niet met het voorstel in, dan kan verhuurder de rechter een uitspraak laten doen over de redelijkheid van het voorstel Betreft de renovatie tien of meer (on)zelfstandige woonruimten en/of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, dan wordt het in het eerste lid bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer zeventig procent of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. Indien huurder niet met het voorstel heeft ingestemd, kan hij binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van verhuurder aan hem dat zeventig procent of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel. Laat huurder dit na, dan is hij aan dit voorstel gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden Indien minder dan zeventig procent van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, kan verhuurder de rechter verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. De beëindiging van de huur Artikel Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief of deurwaardersexploot Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, 8

9 dat huurder krachtens overeenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad tot ten hoogste zes maanden De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden Bij opzegging van de huur door huurder of verhuurder of de beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden is huurder verplicht voor het einde van de huurovereenkomst aan kandidaathuurders op vertoon van een aanbiedingsbrief van verhuurder de gelegenheid te geven het gehuurde te bezichtigen. De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur Artikel Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een beschrijving worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een door hen beiden ondertekend exemplaar van de beschrijving Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel ongedaanmaking van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder is kennis gegeven. Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder Artikel Indien huurder in verzuim is met de nakoming van enige verplichting die op grond van de wet, de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden op hem rust, en heeft verhuurder daardoor buitengerechtelijke maatregelen moeten nemen, is huurder verplicht deze buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te voldoen. 9

10 Boetes Artikel Indien huurder enige bepaling uit deze algemene huurvoorwaarden overtreedt, is huurder verplicht ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete te betalen, zoals staat vermeld in de Tarievenlijst Boetes (deze tarievenlijst is bij de onderhavige algemene voorwaarden gevoegd en maakt tevens deel uit van de onderhavige algemene voorwaarden), onverminderd de verplichting van huurder om alsnog overeenkomstig deze algemene huurvoorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding, nakoming, ontbinding of anderszins Deze boete zal zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt verschuldigd zijn. Overige bepalingen Artikel Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. Tevens is huurder verplicht besluiten van de Vereniging van Eigenaars na te leven. Verhuurder verplicht zich deze besluiten zo spoedig mogelijk ter kennis van huurder te brengen. Artikel 17 Huurder is vanaf de aanvang van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie terzake van het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie ter zake van het gehuurde aan te gaan met één of meer energieleveranciers en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voorts dient de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de aansluit- en transport overeenkomst terzake van het gehuurde met de netbeheerder na te komen. Huurder zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van netbeheerder en/of energieleveranciers ter zake. 10

11 Tarievenlijst Boetes Deze Tarievenlijst Boetes maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst Zelfstandige Woonruimte, voor zover deze Tarievenlijst daarin van toepassing is verklaard. De in de Tarievenlijst Boetes opgenomen boetes zijn onmiddellijk opeisbaar en worden geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex, Alle Huishoudens geïndexeerd (niveau 2013 = 100). Huurder is verplicht de onderstaande boetes te betalen, onverminderd de verplichting van huurder om alsnog overeenkomstig de Algemene Huurvoorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding, nakoming, ontbinding, of anderszins. Artikel 1 Boete bij niet hebben van hoofdverblijf: Na 10 dagen na aanmaning: 500,- per dag, met uitzondering van de eerste maand na aanvang van de tussen huurder en verhuurder gesloten huurovereenkomst. Artikel 2 Boete bij geheel dan wel gedeeltelijk in verboden onderhuur dan wel in gebruik geven: Vanaf datum onderhuur c.q. in gebruik geven: 500,00 per dag; Artikel 3 Boete bij veroorzaken overlast of hinder: - Per geluidsoverlast veroorzakende gebeurtenis na aanmaning: 75,00; - Bij bedreiging per gebeurtenis 250,00; - Bij mishandeling per gebeurtenis 500,00; - Bij andere vormen van overlast na aanmaning: 250,00. Artikel 4 Boete bij drugsgerelateerde overtredingen in de zin van artikel 7.7 van de algemene voorwaarden: Bij het (laten) kweken, stekken, drogen of op enige andere wijze (laten) bewerken of produceren: - Bij constatering: ,00. Bij overige strafbare dan wel drugsgerelateerde feiten (zoals het in het gehuurde voorhanden hebben van een hoeveelheid drugs die de hoeveelheid voor eigen gebruik overstijgt en het verstrekken dan wel verkopen van drugs vanuit of rondom het gehuurde): - Bij constatering: 10,000,00; - Bij herhaling: ,00. Overige verplichtingen Boete bij overige overtredingen van de algemene voorwaarden: Na aanmaning per dag: 25,00. 11

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie