FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. De tekst gedrukt in een kleiner lettertype is de tekst van het voorgaande verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Datum verslag 8 januari 2015 Gegevens onderneming Naam: A. Bongers Metselwerken B.V. Adres: Steenovenstraat VV Veghel Faillissementsnummer 14/961 F Datum uitspraak faillissement 9 december 2014 Curator mr. S.M.P. Jacobs Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert Saldo einde verslagperiode Personeel gemiddeld aantal 3 Verslagperiode 9 december 2014 tot en met 8 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 17 uur en 6 minuten In de periode van 9 december 2014 tot en met 7 januari 2015 Bestede uren totaal 17 uur en 6 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Organigram A.B.M. Bongers A. Bongers Metselwerken B.V Aandeelhouder(s) Enig aandeelhouder is de heer A.B.M. Bongers (Statutaire) bestuurder(s) Bestuurder is de heer A.B.M. Bongers. 1.2 Activiteiten onderneming De vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met metselwerken en het verlijmen van kalkzandsteen. 1.3 Accountant/boekhouder Administratie en belastingadviesbureau H. v.d. Wiel B.V. 1.4 Fiscale eenheid VPB/OB 1.5 Financiële cijfers Omzetgegevens 2014 n.b , , , Winst en verlies 2014 n.b / , / , , Balanstotaal 2014 n.b , , ,-- 2

3 1.6 Verzekeringen De gefailleerde heeft een tweetal verzekeringen afgesloten. Ipo ZekerVanJeZaak met polisnummer Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is beëindigd hetgeen leidt tot een premierestitutie van 71,--. Werkattent met polisnummer Laatstgenoemde verzekering heeft betrekking op eventuele zieke werknemers. De curator heeft opgevraagd of de premie is betaald en of er zicht is op premierestitutie. Aangezien er twee werknemers ziek zijn, is onderzocht of het mogelijk is de verzekering te continueren en hoe hoog de uitkering is. Interpolis heeft de verzekering beëindigd wegens faillissement, hetgeen op grond van de polisvoorwaarden mogelijk is. Zij heeft aangegeven dat er een achterstand bestaat in de betaling van premie. 1.7 Huurovereenkomst(en) onroerende zaken waarbij gefailleerde huurder is/was De gefailleerde heeft geen huurovereenkomsten gesloten. 1.8 Oorzaak faillissement De bestuurder van de gefailleerde heeft een aantal oorzaken van het faillissement genoemd. Algehele crisis in de bouw waardoor de marges klein zijn. Twee zieke werknemers op een werknemersbestand van drie. Persoonlijke situatie bestuurder. Als gevolg van het vorenstaande is de omzet achtergebleven bij de inkomsten en heeft de heer Bongers besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. 1.9 Afkoelingsperiode Er is geen afkoelingsperiode gelast Werkzaamheden 2. Personeel 2.1 Aantal werknemers De gefailleerde had drie werknemers, inclusief de bestuurder van failliet. 2.2 Opzegging arbeidsovereenkomsten De curator heeft op 18 december 2014 met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn, opgezegd. 2.3 Opzegging managementovereenkomsten Ook de bestuurder had een arbeidsovereenkomst met de gefailleerde. Er zijn geen managementovereenkomsten. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Aan gefailleerde behoren geen onroerende zaken in eigendom toe. 3.2 Inventaris De gefailleerde heeft nauwelijks inventaris Beschrijving Het betreft een laptop en een printer. De curator zal bezien of deze goederen nog te verkopen zijn. 3

4 3.2.2 Verkoop opbrengst n.n.b Bodemvoorrecht Nu er geen zekerheidsgerechtigden zijn hoeft de curator niet specifiek de belangen van de fiscus te behartigen Boedelbijdrage 3.3 Voorraden / onderhanden werk De bestuurder van de gefailleerde heeft verklaard dat er geen voorraden zijn en er ook geen sprake is van onderhanden werk. 3.4 Voertuigen in eigendom De gefailleerde heeft een dag voor faillissementsdatum een auto verkocht voor een bedrag van 1.000,--. De bestuurder van de gefailleerde heeft dat bedrag aan de curator afgedragen. De gefailleerde is nog eigenaar van een Hyundai bestelauto Beschrijving Het betreft een Hyundai H200 die enige tijd geschorst is geweest. Gedurende die tijd staat de auto gestald bij een garagebedrijf in Veghel. Het garagebedrijf heeft nog een vordering op de gefailleerde uit 2012 terzake werkzaamheden die aan de auto zijn verricht. De garagist heeft medegedeeld dat de auto niet wordt afgegeven voordat de factuur is betaald Verkoop opbrengst De auto is nog niet verkocht omdat de curator er nog niet over beschikt Boedelbijdrage 3.5 Kasgeld De bestuurder van failliet heeft de opbrengst van verkoop van de auto ad 1.000,-- cash afgestaan. Dat bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening. 3.6 Aandelen 3.7 Overige activa De curator heeft geconstateerd dat er nog goederen zijn opgeslagen in een container. De bestuurder van de gefailleerde heeft aangegeven dat het privé goederen betreffen. De curator zal onderzoek doen Beschrijving n.n.b Verkoopopbrengst 3.8 Werkzaamheden 4

5 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Aan debiteuren staat nog een bedrag open van 7.239,92. De curator is in overleg getreden met de debiteuren. Zij hebben toegezegd te zullen betalen. Daarbij wordt de gebruikelijke betalingstermijn gehandhaafd. De eerste deelbetaling zou inmiddels hebben plaatsgevonden op de G-rekening van failliet. De curator zal dit meenemen in de afwikkeling van de G-rekening. 4.2 Geïncasseerd Er zijn nog geen bedragen op de boedelrekening bijgeschreven terzake de debiteurenincasso. Boedelbijdrage De opbrengst komt toe aan de boedel. 4.3 Werkzaamheden 5. Bank / zekerheden 5.1. Vordering van banken en/of kredietverstrekkers De gefailleerde bankiert bij Rabobank Uden Veghel. De gefailleerde heeft op de faillissementsdatum nog bedragen overgeboekt naar derden en naar de bestuurder van de gefailleerde. Deze bedragen zijn inmiddels door de bank aan de boedel vergoed. Per saldo stond er op de rekening van gefailleerde een bedrag van 1.779,78. Dit bedrag heeft de bank aan de boedel vergoed. Aan de bank is verzocht de G-rekening op te heffen Beschrijving zekerheden geen Borgstellingen Niet van toepassing Separatistenpositie 5.4. Boedelbijdrage 5.5. Leasecontracten Voor zover bekend heeft de gefailleerde geen leasecontracten gesloten Huurovereenkomst roerende zaken Er zijn geen huurovereenkomsten terzake roerende zaken Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud Reclamerechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame. 5

6 5.9. Retentierechten Feitelijk heeft het garagebedrijf een recht van retentie ingeroepen. Voor zover de curator heeft kunnen beoordelen, komt de garagist dit recht niet toe. De auto is in het bezit van de garagist doordat failliet de auto daar kosteloos mocht stallen. Dit staat geheel los van de reparatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd in De curator zal opnieuw in overleg treden met het garagebedrijf om de auto te kunnen verkopen Werkzaamheden 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Voortzetten De curator heeft de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. 6.2 Doorstart De curator heeft geen doorstart bereikt. De bestuurder van de gefailleerde heeft aangegeven dat hij geen opdrachten meer had. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een deel van de administratie ontvangen. Het ziet er naar uit dat er is voldaan aan de boekhoudplicht. 7.2 Depot jaarrekeningen Krachtens artikel 2:394 lid 3 BW rust op gefailleerde de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 2 september 2014; De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 23 oktober 2013; De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 15 juni 2012; De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 16 juni Goedkeuringsverklaring accountant Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 7.4 Stortingsverplichting van de aandelen De curator zal geen nader onderzoek doen of voldaan is aan de stortingsverplichting van de aandelen omdat de vordering die hier mogelijk uit voortvloeit, reeds is verjaard. De vennootschap is op 12 januari 2009 opgericht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator doet nader onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen De curator doet nader onderzoek. 6

7 7.7 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Het totaal aan ingediende boedelvorderingen bedraagt: 8.2 Preferente vorderingen Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus bedraagt: Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van het UWV bedraagt: Het totaal aan ingediende overige preferente vorderingen bedraagt: 8.3 Concurrente vorderingen Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt: 8.4 Achtergestelde vorderingen Het totaal aan ingediende achtergestelde vorderingen bedraagt: 8.5 Betwiste vorderingen Het totaal aan betwiste vorderingen bedraagt: Alle hiervoor vermelde vorderingen zijn geplaatst op de lijsten van voorlopig erkende vorderingen. 9. Procedures Procedures Voor zover de curator bekend, zijn er geen procedures aanhangig. 10. Overig Termijn afwikkeling faillissement Het is thans nog niet bekend binnen welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met: - Onderzoek naar de administratie; - Incasso van debiteuren - Verkoop van de auto 7

8 10.3. Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal in juni 2015 worden ingediend. Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekeningen. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie