Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007"

Transcriptie

1 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007; gelezen het advies van de commissie GFZ van 4 december 2007; gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet en de specifieke bijzondere wetten; b e s l u i t : vast te stellen de Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Artikel I Wijziging Financiële verordening Overbetuwe A. Voor 1. Inleidende bepalingen, 2. Begroting en verantwoording, 3. Financieel beleid, 4. Financieel beheer en interne controle, 5. Financiële organisatie en, 6. Slotbepalingen wordt telkens toegevoegd Hoofdstuk. B. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college; b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen van, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Overbetuwe en voor de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. C. In artikel 4, vierde lid wordt 4-a vervangen door 4a. D. In artikel 4a., tweede lid wordt lid 1 onder a en b vervangen door het eerste lid, onder a. en b. en wordt 1e vervangen door eerste. E. In artikel 5a wordt het bestaande eerste lid geschrapt, onder hernummering van het bestaande tweede en derde lid tot eerste en tweede lid. Aan het nieuwe eerste lid wordt na besluit, en voor nadat ingevoegd: over een privaatrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet,. In het nieuwe tweede lid wordt onder lid 2-c vervangen door in het eerste lid, onder c.

2 F. In artikel 6, negende lid wordt 3e vervangen door derde. G. Artikel 14 wordt vervangen door een nieuw artikel 14, luidende: Artikel 14 Hardheidsclausule De raad en het college kunnen één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beleid, het financieel beheer of de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillikheid van overwegende aard. H. Artikel 15 wordt vervangen door een nieuw artikel 15, luidende: Artikel 15 Intrekking oude regeling De Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2005, zoals vastgesteld bij besluit van 21 december 2004, wordt ingetrokken. I. Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 16 ingevoegd, luidende: Artikel 16 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari J. Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 17 ingevoegd, luidende: Artikel 17 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Overbetuwe Artikel II Wijziging Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2006 A. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Hardheidsclausule Het college kan één of meerdere artikelen van dit statuut buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. B. Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende: Artikel 19 Intrekking oude regeling Het Treasurystatuut gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij het besluit van 19 december 2001, wordt ingetrokken. C. Na het nieuwe artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Inwerkingtreding Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2006.

3 D. Na het nieuwe artikel 20 wordt een nieuw artikel 21 ingevoegd, luidende: Artikel 21 Citeertitel Dit statuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut gemeente Overbetuwe Artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: In deze verordening wordt verstaan onder: a. accountant: een door de raad benoemde: registeraccountant; of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten; of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. b. accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van: het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. c. auditcommissie: commissie, als bedoeld in artikel 2a van de Verordening op de raadscommissies. d. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. e. deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening. B. In artikel 2, vierde lid wordt lid 3 vervangen door derde lid. C. In artikel 4, derde lid wordt de zin Deze commissie bestaat uit ( ) en het hoofd financiën. geschrapt. In artikel 4, vierde wordt lid 3 vervangen door derde lid. D. In artikel 8 wordt artikel 2 vervangen door één of meerdere artikelen en wordt organisaie vervangen door organisatie.

4 Artikel IV Wijziging Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Gemeentewet; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. de commissie: de rekenkamercommissie; d. de voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie; e. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe. B. In artikel 4 wordt na 81g toegevoegd van de wet. C. De artikelen 12 en 13 worden hernummerd tot 13 en 14. D. Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Hardheidsclausule De raad kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het functioneren van de rekenkamercommissie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. E. In het nieuwe artikel 13 wordt met ingang van vervangen door op. F. In het nieuwe artikel 14 wordt kan worden vervangen door wordt en wordt na als respectievelijk rekenkamercommissie ingevoegd : respectievelijk gemeente Overbetuwe Artikel V Wijziging Verordening outplacement gewezen wethouder A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; c. bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding. B. In artikel 2, eerste lid wordt aanvragen omtrent de vervangen door een aanvraag om. C. In artikel 2, eerste en tweede lid wordt het college van burgemeester en wethouders vervangen door het college.

5 D. Artikel 4 wordt vervangen door een nieuw artikel 4, luidende: Artikel 4 Uitleg verordening In de gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid voorziet, is het college bevoegd een voorziening te treffen. E. De artikelen 5 en 6 worden hernummerd tot 6 en 7. F. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 5 ingevoegd, luidende: Artikel 5 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van outplacement van een gewezen wethouder, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. G. In het nieuwe artikel 6 wordt de kop Slotbepalingen vervangen door Inwerkingtreding en wordt met ingang van vervangen door op. H. In het nieuwe artikel 7 wordt kan worden vervangen door wordt, worden de aanhalingstekens verwijderd en wordt na wethouders ingevoegd gemeente Overbetuwe Artikel VI Wijziging Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2002 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. de wet: de Wegenverkeerswet 1994; c. het Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen; d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990; e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; f. het college: het college van burgemeester en wethouders. B. In artikel 2 wordt het besluit vervangen door het Besluit. C. Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende: Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden De plaats (plaatsen) van bewaring wordt (worden) door het college aangewezen. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld. D. De artikelen 6 en 7 worden hernummerd tot 7 en 8.

6 E. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd, luidende: Artikel 6 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van wegslepen en bewaren van voertuigen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. F. In het nieuwe artikel 7 wordt na 2002 ingevoegd.. G. In het nieuwe artikel 8 wordt na 2002 ingevoegd.. Artikel VII Wijziging Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007 A. In artikel 11 wordt na kan en voor artikelen ingevoegd één of meerdere en wordt na artikelen en voor buiten ingevoegd van deze verordening. B. In artikel 12 wordt geschrapt met ingang van 1 januari C. In artikel 14 wordt met ingang van vervangen door op. D. In artikel 15 wordt na 2007 ingevoegd.. Artikel VIII Wijziging Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001 A. In artikel 1 wordt slechts geschrapt. B. Na artikel 9 en voor artikel 11 wordt als koptekst toegevoegd HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN. C. Na HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN wordt een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende: Artikel 10 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van subsidiëren van landschapselementen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. D. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Intrekking oude regeling De subsidieverordening landschapselementen, zoals vastgesteld bij besluit van 15 december 1998, wordt ingetrokken. E. Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding

7 Deze verordening treedt in werking op 1 november F. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe Artikel IX Wijziging Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Algemene begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. In de aanhef van artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende: Artikel 12 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het in exploitatie brengen van gronden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13: Artikel 13 Intrekking oude regeling De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 2 januari 2001, wordt ingetrokken. D. Na artikel 13 wordt een nieuw artikel 14 ingevoegd, luidende: Artikel 14 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking. E. Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 15 ingevoegd, luidende: Artikel 15 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe Artikel X Wijziging Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden 2006 A. In artikel 1 wordt de aanhef Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:, wordt in sub f. de raad van de gemeente Overbetuwe vervangen door de gemeenteraad en wordt in sub g. van de gemeente Overbetuwe geschrapt. B. Artikel 10, tweede en derde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde en vijfde lid tot tweede respectievelijk derde lid.

8 C. Artikel 12, tweede, derde en vijfde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde lid tot tweede lid. D. Artikel 16 wordt vervangen door een nieuw artikel 16, luidende: Artikel 16 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het instandhouden van cultuurhistorische waarden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. E. Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende: Artikel 17 Intrekking oude regeling De Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe wordt ingetrokken. F. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Overgangsrecht Op een aanvraag om subsidie die voor 16 februari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe van toepassing. Op een aanvraag om subsidie die op en na 16 februari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing. G. Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende: Artikel 19 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 16 februari H. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe Artikel XI Wijziging Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe A. In artikel 1 wordt In deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 7 wordt vervangen door een nieuw artikel 7, luidende: Artikel 7 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 28 december 2006.

9 C. Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende: Artikel 8 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe Artikel XII Wijziging Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006 A. In artikel 1 wordt In deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 39 wordt vervangen door een nieuw artikel 39, luidende: Artikel 39 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 40 wordt vervangen door een nieuw artikel 40, luidende: Artikel 40 Intrekking oude regeling De Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002, wordt ingetrokken. D. Artikel 41 wordt vervangen door een nieuw artikel 41, luidende: Artikel 41 Overgangsrecht Op een aanvraag om subsidie die voor 1 januari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002 van toepassing. Op een aanvraag om subsidie die op en na 1 januari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing. E. Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende: Artikel 42 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari F. Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende: Artikel 42 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006.

10 Artikel XIII Wijziging Verordening kinderopvang 2004 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet: de Wet kinderopvang. B. Het eerste lid van artikel 2 wordt vervangen een nieuw eerste lid, luidende: 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat: a. naam, adres en burgerservicenummer van de ouder; b. indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; e. gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet waaronder begrepen de ouder voor wie of voor wiens kind een sociaal medische indicatie is afgegeven conform paragraaf 5 van deze verordening; f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. C. Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende: Artikel 17 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de kinderopvang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. D. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Intrekking oude regeling De verordening Kinderopvang Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2003, wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari E. Na artikel 18 wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd, luidende: Artikel 19 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt op 27 november 2004 in werking. 2. In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 12 tot en met 15 van deze verordening tegelijkertijd met artikel 6, eerste lid, onder k. en l. en artikel 23 van de wet in werking. F. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Citeertitel

11 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang gemeente Overbetuwe Artikel XIV Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Overbetuwe A. Artikel 43 wordt vervangen door een nieuw artikel 43, luidende: Artikel 43 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de onderwijshuisvesting, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. B. Na artikel 43 wordt een nieuw artikel 44 ingevoegd, luidende: Artikel 44 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart C. Na artikel 44 wordt een nieuw artikel 45 ingevoegd, luidende: Artikel 45 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderwijshuisvesting gemeente Overbetuwe Artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Overbetuwe 2007 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsomschrijving vervangen door Begripsomschrijvingen. In de aanhef van artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. In artikel 29, eerste lid wordt na kan en voor artikelen ingevoegd één of meerdere. C. In artikel 30 wordt met ingang van 27 februari 2007 geschrapt. Artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007 A. In artikel 7 wordt artikel 2, eerste lid vervangen door artikel 3, eerste lid. B. In artikel 9, eerste lid, artikel 10, tweede lid, artikel 11, tweede lid, artikel 12, eerste lid, artikel 14, eerste lid, en artikel 15, eerste lid wordt artikel 2, tweede lid telkens vervangen door artikel 3, tweede lid. Artikel XVII Wijziging Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c. van de wet; d. verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan wel ter voorkoming van thuiszorg als alternatief voor intensieve ambulante zorg of ter voorkoming van

12 dagverpleging in een verpleeginrichting. B. In artikel 2 wordt als koptekst vermeld: Toepassingsbereik. C. In artikel 3, tweede lid wordt Lid 1 vervangen door Het eerste lid. D. In artikel 3, derde lid wordt lid 2 vervangen door het tweede lid. E. In artikel 3, vijfde lid, onderdelen a. en c. wordt lid 2 onder a vervangen door, tweede lid, onder a. F. In artikel 4, derde lid wordt lid 2 vervangen door het tweede lid. G. In artikel 7, tweede lid wordt lid 1 vervangen door het eerste lid. H. Na Hoofdstuk 4. wordt de koptekst Overgangsbepalingen vervangen door Slotbepalingen en wordt Hoofdstuk 5. Slotbepalingen geschrapt. I. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende: Artikel 9 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. J. Na het nieuwe artikel 9 wordt een een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende: Artikel 10 Intrekking oude regeling De Verordening toeslagen en verlagingen Abw gemeente Overbetuwe 2001 wordt ingetrokken. K. Na het nieuwe artikel 10 wordt een nieuw artikel 11 ingevoegd, luidende: Artikel 11 Overgangsrecht 1. In geval uitvoering van deze verordening in het individuele geval ongunstiger is dan uitvoering van de per 1 januari 2005 ingetrokken verordening, wordt de bijstand in twee stappen afgebouwd van het oude naar het nieuwe niveau. De eerste stap van 50 procent van het verschil na 6 maanden na de ingangsdatum van deze verordening en de tweede stap van 50 procent van het verschil na 12 maanden. 2. De verlaging op de uitkering van 21-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd tot het moment dat zij de 22-jarige leeftijd hebben bereikt, waarna artikel 7, eerste lid, sub b. van kracht wordt. 3. De verlaging op de uitkering van 22-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd.

13 L. Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari M. Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe Artikel XVIII Wijziging Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2006 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. aanvrager: een inwoner van de gemeente Overbetuwe van 21 jaar of ouder die in aanmerking wenst te komen voor subsidie, niet zijnde een student die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; c. activiteit: een activiteit, lidmaatschap of abonnement op het terrein van sport, recreatie, politiek, maatschappelijk welzijn, educatie, kunst en culturele volksontwikkeling. B. Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende: Artikel 8 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het participeren in de samenleving, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 9 wordt vervangen door een nieuw artikel 9, luidende: Artikel 9 Intrekking oude regeling De Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2003, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2002, wordt ingetrokken. D. Artikel 10 wordt vervangen door een nieuw artikel 10, luidende: Artikel 10 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari E. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Citeertitel

14 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe Artikel XIX Wijziging Handhavingverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. de maatregelverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8, eerste lid, onder b. van de wet. B. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari D. Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe E. Het bestaande artikel 14 wordt geschrapt. Artikel XX Wijziging Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. Artikel 1, eerste lid evenals 2. In deze verordening wordt verstaan onder: worden geschrapt en vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. In artikel 10, eerste lid wordt : vervangen door.. C. In artikel 21, eerste lid wordt zoals bedoelt in artikel 31 tweede lid onder o vervangen door zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder o..

15 D. In artikel 21, tweede lid wordt lid 1 vervangen door eerste lid. E. Artikel 23 wordt vervangen door een nieuw artikel 23, luidende: Artikel 23 Nadere regels Het college is bevoegd om nadere regels te stellen over de uitvoering van deze verordening. F. Artikel 24 wordt vervangen door een nieuw artikel 24, luidende: Artikel 24 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het aanbieden van reïntegratievoorzieningen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. G. Het bestaande artikel 25 wordt geschrapt. H. Na het nieuwe artikel 24 wordt een nieuw artikel 25 ingevoegd, luidende: Artikel 25 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari I. Na het nieuwe artikel 25 wordt een nieuw artikel 26 ingevoegd, luidende: Artikel 26 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe Artikel XXI Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2007 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. De aanhef In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: wordt vervangen door Deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving verstaat onder:. B. In artikel 1, sub e. wordt lid 1 vervangen door eerste lid. C. In artikel 29 wordt lid 2 vervangen door tweede lid. D. Artikel 37 wordt vervangen door een nieuw artikel 37, luidende: Artikel 37 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het maatschappelijk participeren, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

16 E. In artikel 40 wordt met ingang van vervangen door op. Artikel XXII Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 3 januari 2008 en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met dien verstande dat a. artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003 terugwerkt tot en met 25 april 2007; b. artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer 2007 terugwerkt tot en met 27 februari 2007; c. artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007 terugwerkt tot en met 1 augustus Artikel XXIII Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18 december DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, drs. A.J. van den Brink de voorzitter, E. Tuijnman.

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 september 2010 nummer: 146598 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Handhavingsverordening. Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela

Handhavingsverordening. Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela Handhavingsverordening Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela Doel: Deze verordening heeft als doel nadere regels te stellen betreffende de handhaving met betrekking

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000127 Nr. 8 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009; gelezen het advies van de commissie Burger van 5 maart 2009;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave:

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen. Verlaging

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Gezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007

Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Citeertitel

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 08rb000451 Nr. 11C De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Onderwerp: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 NR. 19b De Raad van de gemeente Overbetuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 31 augustus 2004

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2013 nr 200516 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; gelet op

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand.

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand. De raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand 2012

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand 2012 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32323 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7d Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand 2012 De raad van

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening tijdelijke regels WIJ

Verordening tijdelijke regels WIJ Verordening tijdelijke regels WIJ De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Winsum, d.d. 15 september 2009; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2011; Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2011; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / esluitvormend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Datum: 18 februari 2011 Onderwerp: Verordening tot wijziging van de fstemmingsverordening Wet werk en bijstand; Toeslagenverordening Wet

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar.

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen.

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Tijdelijke verordening Wet investeren in jongeren gemeente Zundert Citeertitel Tijdelijke verordening Wet investeren in jongeren gemeente

Nadere informatie

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012;

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 5 februari 2013 Nr. 12INT02702 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; gelet

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum Verordening 2014 Workshop 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum ISD Noordoost Datum: 22-10-2013 Versie: 29-10-2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 27 januari 2005 Nr.: 05/3 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening activiteitenfonds Samenvatting Bij de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand werd duidelijk dat

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012; Raadsbesluit nr. 11.4 Betreft: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09rb000279 Nr. 13B De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d.., nr...; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schinnen;

De raad van de gemeente Schinnen; De raad van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3april 2012 gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 23 april 2012 gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Nr. 17 AMENDEMENT

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013 O Ons kenmerk: 12RB000199 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Nr. 14A De Raad van de gemeente Overbetuwe gezien het advies van de Commissie II (Regelgeving); gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 29 juni 2004; gelezen het standpunt

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar

AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar Gemeente Bloemendaal AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar 69 Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 16 oktober 2008 Nummer : 69 Commissie : Commissie Middelen Portefeuillehouder : burgemeester W.H. de Gelder

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1165, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststellen voor inspraak Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 BESLUITEN 1. vast te stellen voor de inspraak de verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie