Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007"

Transcriptie

1 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007; gelezen het advies van de commissie GFZ van 4 december 2007; gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet en de specifieke bijzondere wetten; b e s l u i t : vast te stellen de Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Artikel I Wijziging Financiële verordening Overbetuwe A. Voor 1. Inleidende bepalingen, 2. Begroting en verantwoording, 3. Financieel beleid, 4. Financieel beheer en interne controle, 5. Financiële organisatie en, 6. Slotbepalingen wordt telkens toegevoegd Hoofdstuk. B. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college; b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen van, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Overbetuwe en voor de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. C. In artikel 4, vierde lid wordt 4-a vervangen door 4a. D. In artikel 4a., tweede lid wordt lid 1 onder a en b vervangen door het eerste lid, onder a. en b. en wordt 1e vervangen door eerste. E. In artikel 5a wordt het bestaande eerste lid geschrapt, onder hernummering van het bestaande tweede en derde lid tot eerste en tweede lid. Aan het nieuwe eerste lid wordt na besluit, en voor nadat ingevoegd: over een privaatrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet,. In het nieuwe tweede lid wordt onder lid 2-c vervangen door in het eerste lid, onder c.

2 F. In artikel 6, negende lid wordt 3e vervangen door derde. G. Artikel 14 wordt vervangen door een nieuw artikel 14, luidende: Artikel 14 Hardheidsclausule De raad en het college kunnen één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beleid, het financieel beheer of de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillikheid van overwegende aard. H. Artikel 15 wordt vervangen door een nieuw artikel 15, luidende: Artikel 15 Intrekking oude regeling De Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2005, zoals vastgesteld bij besluit van 21 december 2004, wordt ingetrokken. I. Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 16 ingevoegd, luidende: Artikel 16 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari J. Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 17 ingevoegd, luidende: Artikel 17 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Overbetuwe Artikel II Wijziging Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2006 A. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Hardheidsclausule Het college kan één of meerdere artikelen van dit statuut buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. B. Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende: Artikel 19 Intrekking oude regeling Het Treasurystatuut gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij het besluit van 19 december 2001, wordt ingetrokken. C. Na het nieuwe artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Inwerkingtreding Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2006.

3 D. Na het nieuwe artikel 20 wordt een nieuw artikel 21 ingevoegd, luidende: Artikel 21 Citeertitel Dit statuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut gemeente Overbetuwe Artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: In deze verordening wordt verstaan onder: a. accountant: een door de raad benoemde: registeraccountant; of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten; of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. b. accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van: het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. c. auditcommissie: commissie, als bedoeld in artikel 2a van de Verordening op de raadscommissies. d. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. e. deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening. B. In artikel 2, vierde lid wordt lid 3 vervangen door derde lid. C. In artikel 4, derde lid wordt de zin Deze commissie bestaat uit ( ) en het hoofd financiën. geschrapt. In artikel 4, vierde wordt lid 3 vervangen door derde lid. D. In artikel 8 wordt artikel 2 vervangen door één of meerdere artikelen en wordt organisaie vervangen door organisatie.

4 Artikel IV Wijziging Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Gemeentewet; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. de commissie: de rekenkamercommissie; d. de voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie; e. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe. B. In artikel 4 wordt na 81g toegevoegd van de wet. C. De artikelen 12 en 13 worden hernummerd tot 13 en 14. D. Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Hardheidsclausule De raad kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het functioneren van de rekenkamercommissie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. E. In het nieuwe artikel 13 wordt met ingang van vervangen door op. F. In het nieuwe artikel 14 wordt kan worden vervangen door wordt en wordt na als respectievelijk rekenkamercommissie ingevoegd : respectievelijk gemeente Overbetuwe Artikel V Wijziging Verordening outplacement gewezen wethouder A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; c. bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding. B. In artikel 2, eerste lid wordt aanvragen omtrent de vervangen door een aanvraag om. C. In artikel 2, eerste en tweede lid wordt het college van burgemeester en wethouders vervangen door het college.

5 D. Artikel 4 wordt vervangen door een nieuw artikel 4, luidende: Artikel 4 Uitleg verordening In de gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid voorziet, is het college bevoegd een voorziening te treffen. E. De artikelen 5 en 6 worden hernummerd tot 6 en 7. F. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 5 ingevoegd, luidende: Artikel 5 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van outplacement van een gewezen wethouder, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. G. In het nieuwe artikel 6 wordt de kop Slotbepalingen vervangen door Inwerkingtreding en wordt met ingang van vervangen door op. H. In het nieuwe artikel 7 wordt kan worden vervangen door wordt, worden de aanhalingstekens verwijderd en wordt na wethouders ingevoegd gemeente Overbetuwe Artikel VI Wijziging Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2002 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. de wet: de Wegenverkeerswet 1994; c. het Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen; d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990; e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; f. het college: het college van burgemeester en wethouders. B. In artikel 2 wordt het besluit vervangen door het Besluit. C. Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende: Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden De plaats (plaatsen) van bewaring wordt (worden) door het college aangewezen. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld. D. De artikelen 6 en 7 worden hernummerd tot 7 en 8.

6 E. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd, luidende: Artikel 6 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van wegslepen en bewaren van voertuigen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. F. In het nieuwe artikel 7 wordt na 2002 ingevoegd.. G. In het nieuwe artikel 8 wordt na 2002 ingevoegd.. Artikel VII Wijziging Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007 A. In artikel 11 wordt na kan en voor artikelen ingevoegd één of meerdere en wordt na artikelen en voor buiten ingevoegd van deze verordening. B. In artikel 12 wordt geschrapt met ingang van 1 januari C. In artikel 14 wordt met ingang van vervangen door op. D. In artikel 15 wordt na 2007 ingevoegd.. Artikel VIII Wijziging Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001 A. In artikel 1 wordt slechts geschrapt. B. Na artikel 9 en voor artikel 11 wordt als koptekst toegevoegd HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN. C. Na HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN wordt een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende: Artikel 10 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van subsidiëren van landschapselementen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. D. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Intrekking oude regeling De subsidieverordening landschapselementen, zoals vastgesteld bij besluit van 15 december 1998, wordt ingetrokken. E. Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding

7 Deze verordening treedt in werking op 1 november F. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe Artikel IX Wijziging Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Algemene begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. In de aanhef van artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende: Artikel 12 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het in exploitatie brengen van gronden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13: Artikel 13 Intrekking oude regeling De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 2 januari 2001, wordt ingetrokken. D. Na artikel 13 wordt een nieuw artikel 14 ingevoegd, luidende: Artikel 14 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking. E. Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 15 ingevoegd, luidende: Artikel 15 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe Artikel X Wijziging Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden 2006 A. In artikel 1 wordt de aanhef Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:, wordt in sub f. de raad van de gemeente Overbetuwe vervangen door de gemeenteraad en wordt in sub g. van de gemeente Overbetuwe geschrapt. B. Artikel 10, tweede en derde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde en vijfde lid tot tweede respectievelijk derde lid.

8 C. Artikel 12, tweede, derde en vijfde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde lid tot tweede lid. D. Artikel 16 wordt vervangen door een nieuw artikel 16, luidende: Artikel 16 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het instandhouden van cultuurhistorische waarden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. E. Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende: Artikel 17 Intrekking oude regeling De Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe wordt ingetrokken. F. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Overgangsrecht Op een aanvraag om subsidie die voor 16 februari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe van toepassing. Op een aanvraag om subsidie die op en na 16 februari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing. G. Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende: Artikel 19 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 16 februari H. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe Artikel XI Wijziging Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe A. In artikel 1 wordt In deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 7 wordt vervangen door een nieuw artikel 7, luidende: Artikel 7 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 28 december 2006.

9 C. Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende: Artikel 8 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe Artikel XII Wijziging Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006 A. In artikel 1 wordt In deze verordening wordt verstaan onder: vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. Artikel 39 wordt vervangen door een nieuw artikel 39, luidende: Artikel 39 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 40 wordt vervangen door een nieuw artikel 40, luidende: Artikel 40 Intrekking oude regeling De Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002, wordt ingetrokken. D. Artikel 41 wordt vervangen door een nieuw artikel 41, luidende: Artikel 41 Overgangsrecht Op een aanvraag om subsidie die voor 1 januari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002 van toepassing. Op een aanvraag om subsidie die op en na 1 januari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing. E. Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende: Artikel 42 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari F. Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende: Artikel 42 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006.

10 Artikel XIII Wijziging Verordening kinderopvang 2004 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet: de Wet kinderopvang. B. Het eerste lid van artikel 2 wordt vervangen een nieuw eerste lid, luidende: 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat: a. naam, adres en burgerservicenummer van de ouder; b. indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; e. gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet waaronder begrepen de ouder voor wie of voor wiens kind een sociaal medische indicatie is afgegeven conform paragraaf 5 van deze verordening; f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. C. Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende: Artikel 17 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de kinderopvang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. D. Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende: Artikel 18 Intrekking oude regeling De verordening Kinderopvang Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2003, wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari E. Na artikel 18 wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd, luidende: Artikel 19 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt op 27 november 2004 in werking. 2. In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 12 tot en met 15 van deze verordening tegelijkertijd met artikel 6, eerste lid, onder k. en l. en artikel 23 van de wet in werking. F. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende: Artikel 20 Citeertitel

11 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang gemeente Overbetuwe Artikel XIV Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Overbetuwe A. Artikel 43 wordt vervangen door een nieuw artikel 43, luidende: Artikel 43 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de onderwijshuisvesting, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. B. Na artikel 43 wordt een nieuw artikel 44 ingevoegd, luidende: Artikel 44 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart C. Na artikel 44 wordt een nieuw artikel 45 ingevoegd, luidende: Artikel 45 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderwijshuisvesting gemeente Overbetuwe Artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Overbetuwe 2007 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsomschrijving vervangen door Begripsomschrijvingen. In de aanhef van artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. In artikel 29, eerste lid wordt na kan en voor artikelen ingevoegd één of meerdere. C. In artikel 30 wordt met ingang van 27 februari 2007 geschrapt. Artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007 A. In artikel 7 wordt artikel 2, eerste lid vervangen door artikel 3, eerste lid. B. In artikel 9, eerste lid, artikel 10, tweede lid, artikel 11, tweede lid, artikel 12, eerste lid, artikel 14, eerste lid, en artikel 15, eerste lid wordt artikel 2, tweede lid telkens vervangen door artikel 3, tweede lid. Artikel XVII Wijziging Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c. van de wet; d. verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan wel ter voorkoming van thuiszorg als alternatief voor intensieve ambulante zorg of ter voorkoming van

12 dagverpleging in een verpleeginrichting. B. In artikel 2 wordt als koptekst vermeld: Toepassingsbereik. C. In artikel 3, tweede lid wordt Lid 1 vervangen door Het eerste lid. D. In artikel 3, derde lid wordt lid 2 vervangen door het tweede lid. E. In artikel 3, vijfde lid, onderdelen a. en c. wordt lid 2 onder a vervangen door, tweede lid, onder a. F. In artikel 4, derde lid wordt lid 2 vervangen door het tweede lid. G. In artikel 7, tweede lid wordt lid 1 vervangen door het eerste lid. H. Na Hoofdstuk 4. wordt de koptekst Overgangsbepalingen vervangen door Slotbepalingen en wordt Hoofdstuk 5. Slotbepalingen geschrapt. I. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende: Artikel 9 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. J. Na het nieuwe artikel 9 wordt een een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende: Artikel 10 Intrekking oude regeling De Verordening toeslagen en verlagingen Abw gemeente Overbetuwe 2001 wordt ingetrokken. K. Na het nieuwe artikel 10 wordt een nieuw artikel 11 ingevoegd, luidende: Artikel 11 Overgangsrecht 1. In geval uitvoering van deze verordening in het individuele geval ongunstiger is dan uitvoering van de per 1 januari 2005 ingetrokken verordening, wordt de bijstand in twee stappen afgebouwd van het oude naar het nieuwe niveau. De eerste stap van 50 procent van het verschil na 6 maanden na de ingangsdatum van deze verordening en de tweede stap van 50 procent van het verschil na 12 maanden. 2. De verlaging op de uitkering van 21-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd tot het moment dat zij de 22-jarige leeftijd hebben bereikt, waarna artikel 7, eerste lid, sub b. van kracht wordt. 3. De verlaging op de uitkering van 22-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd.

13 L. Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari M. Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe Artikel XVIII Wijziging Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2006 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. aanvrager: een inwoner van de gemeente Overbetuwe van 21 jaar of ouder die in aanmerking wenst te komen voor subsidie, niet zijnde een student die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; c. activiteit: een activiteit, lidmaatschap of abonnement op het terrein van sport, recreatie, politiek, maatschappelijk welzijn, educatie, kunst en culturele volksontwikkeling. B. Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende: Artikel 8 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het participeren in de samenleving, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 9 wordt vervangen door een nieuw artikel 9, luidende: Artikel 9 Intrekking oude regeling De Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2003, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2002, wordt ingetrokken. D. Artikel 10 wordt vervangen door een nieuw artikel 10, luidende: Artikel 10 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari E. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Citeertitel

14 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe Artikel XIX Wijziging Handhavingverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 A. Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand; b. het college: het college van burgemeester en wethouders; c. de maatregelverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8, eerste lid, onder b. van de wet. B. Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende: Artikel 11 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende: Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari D. Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13, luidende: Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe E. Het bestaande artikel 14 wordt geschrapt. Artikel XX Wijziging Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. Artikel 1, eerste lid evenals 2. In deze verordening wordt verstaan onder: worden geschrapt en vervangen door Deze verordening verstaat onder:. B. In artikel 10, eerste lid wordt : vervangen door.. C. In artikel 21, eerste lid wordt zoals bedoelt in artikel 31 tweede lid onder o vervangen door zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder o..

15 D. In artikel 21, tweede lid wordt lid 1 vervangen door eerste lid. E. Artikel 23 wordt vervangen door een nieuw artikel 23, luidende: Artikel 23 Nadere regels Het college is bevoegd om nadere regels te stellen over de uitvoering van deze verordening. F. Artikel 24 wordt vervangen door een nieuw artikel 24, luidende: Artikel 24 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het aanbieden van reïntegratievoorzieningen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. G. Het bestaande artikel 25 wordt geschrapt. H. Na het nieuwe artikel 24 wordt een nieuw artikel 25 ingevoegd, luidende: Artikel 25 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari I. Na het nieuwe artikel 25 wordt een nieuw artikel 26 ingevoegd, luidende: Artikel 26 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe Artikel XXI Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2007 A. In de koptekst van artikel 1 wordt Begripsbepalingen vervangen door Begripsomschrijvingen. De aanhef In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: wordt vervangen door Deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving verstaat onder:. B. In artikel 1, sub e. wordt lid 1 vervangen door eerste lid. C. In artikel 29 wordt lid 2 vervangen door tweede lid. D. Artikel 37 wordt vervangen door een nieuw artikel 37, luidende: Artikel 37 Hardheidsclausule of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het maatschappelijk participeren, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

16 E. In artikel 40 wordt met ingang van vervangen door op. Artikel XXII Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 3 januari 2008 en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met dien verstande dat a. artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003 terugwerkt tot en met 25 april 2007; b. artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer 2007 terugwerkt tot en met 27 februari 2007; c. artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007 terugwerkt tot en met 1 augustus Artikel XXIII Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18 december DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, drs. A.J. van den Brink de voorzitter, E. Tuijnman.

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie,

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie, (Tekst geldend op: 24-02-2014) Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644, houdende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut politie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie