STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen"

Transcriptie

1 STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft geen winstoogmerk of winstgevend doel. Ze is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. 1.2 De vereniging wordt opgericht door de volgende leden: AQARTO bvba, Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke, België, met ondernemingsnummer , wettelijk vertegenwoordigd door Andre Vyt, van Belgische nationaliteit, geboren te Hamme op 6 juni 1961, wonende op adres Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke, België, met rijksregisternummer , zaakvoerder van de voornoemde onderneming University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenië, met ondernemingsnummer , vertegenwoordigd door Marija Zaletel, van Sloveense nationaliteit, geboren te Trbovlje op 17 okober 1951, wonende op adres Trg Franca Fakina 2, Trbovlje, Slovenië, met rijksregisternummer , decaan aan de voornoemde instellingsfaculteit Oulu University of Applied Sciences, School of Health and Social Care, Kiviharjuntie 8, FI Oulu, met ondernemingsnummer , wettelijk vertegenwoordigd door Kari Virolainen, van Finse nationaliteit, geboren te Savonlinna op 4 oktober 1956,, wonende op adres Pöhnäntie 31, Lumijoki, Finland, met rijksregisternummer V, departementshoofd aan de voornoemde instelling 1.3 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent. De plaats van vestiging kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur worden gewijzigd binnen dit gerechtelijk arrondissement. Artikel 2 - Doel 2.1 De vereniging heeft tot doel de interprofessionele samenwerking in de sector van gezondheid en welzijn, alsook ook het interdisciplinair onderwijs en onderzoek in deze sectoren te stimuleren, te ondersteunen en te verbeteren. Hierbij wordt gefocust op expertise-ontwikkeling en kwaliteitsbevordering. 2.2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van bijkomstige handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen 3.1 Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie. 3.2 Om deel uit te maken van de vereniging dient het lidgeld jaarlijks (of voor een periode zoals bepaald door het bestuur) betaald te zijn. Leden zijn gelokaliseerd in een Europees land en aanvaarden de regels en de statuten van de vereniging.

2 3.3 Het lidgeld hangt af van de grootte van de instelling (berekend op basis van het aantal fulltime equivalenten van tewerkgestelde medewerkers). De minimumduur van een lidmaatschap bedraagt 3 jaar. Tariefaanpassingen en speciale of gewijzigde voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur. Bij de aanvang wordt het jaarlijks lidgeld vastgelegd op 100 tot 10 FTE, 200 tot 100FTE, 500 tot 250FTE en 1000 tot 500FTE. Individuen betalen 60 per jaar. 3.4 Leden die nalaten het lidgeld te betalen worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn. 3.5 Nieuwe leden worden aanvaard met toestemming van de Raad van Bestuur. De weigering of uitsluiting van een lid kan slechts geschieden in de vormen en onder de voorwaarden door de wet bepaald of zoals vastgelegd in de statuten. 3.6 Ieder lid kan zijn ontslag indienen door middel van een eenvoudig schrijven aan de voorzitter. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de ontvangst van indiening. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging of op een teruggave van betaalde lidmaatschapsgelden. 3.7 Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat op de zetel van de vzw wordt gehouden. 3.8 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de effectieve leden van de vereniging, voorbehouden voor instellingen, verenigingen en ondernemingen (institutional membership), en steunende leden, voorbehouden voor private personen (individual supportive membership). Een departement van een instelling kan als effectief lid toetreden, en een medewerker van een instelling kan als steunend lid toetreden wanneer de instelling zelf (nog) geen lid is. Artikel 4 - Algemene Vergadering 4.1 De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Enkel effectieve leden hebben stemrecht. Steunende leden kunnen de vergadering bijwonen en op vraag een advies uitbrengen. 4.2 Elk effectief lid beschikt over één tot 3 stemmen, afhankelijk van de grootte van de instelling uitgedrukt in aantal voltijdequivalenten van medewerkers (tot 100 FTE 1 stem, tot 250 FTE 2 stemmen en daarboven 3 stemmen). De stemmen kunnen uitgebracht worden door de vaste vertegenwoordiger of door de aangeduide contactpersonen van de instelling. 4.3 Een effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de Algemene Vergadering via voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan de voorzitter. 4.4 De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, benoeming en afzetting van commissarissen (en het bepalen van hun bezoldiging ingeval bezoldiging wordt toegekend), het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vereniging. 4.5 De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden vóór het einde van de maand april om de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopend jaar goed te keuren. 4.6 Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens als het belang van de vereniging het vereist. De Raad van Bestuur is ertoe gehouden een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden er schriftelijk om verzoekt.

3 4.7 Oproepingen voor deelname aan de Algemene Vergadering worden ten laatste 5 dagen voor de vergadering verstuurd via digitale weg. De oproeping omvat de agenda van de vergadering. 4.8 De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, gesteund door ten minste één vijfde van de leden, wordt op de agenda gebracht. 4.9 De Algemene Vergadering, incl. stemming, kan gehouden worden via digitale weg. De besluitvorming wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en bekendgemaakt aan alle leden via digitale weg De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of (bij digitale vergaderingen) aan de stemming heeft deelgenomen, met uitzondering voor de gevallen waar de wet een ruimere aanwezigheid vereist Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Bij digitale vergaderingen wordt de stemmingsmogelijkheid verlengd tot er minstens de helft van de leden hebben deelgenomen Behalve wanneer de wet van 27 juni 1921 of deze statuten uitdrukkelijk anders vermelden, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen Van elke vergadering wordt een ontwerpverslag opgemaakt dat aan de leden digitaal wordt bezorgd. Opmerkingen op het ontwerpverslag worden binnen de 5 dagen gericht aan de voorzitter en worden behandeld en verwerkt door de Raad van Bestuur, die het verslag als definitief goedkeurt. De verslagen worden digitaal toegankelijk gehouden voor leden. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders. Artikel 5 Raad van Bestuur 5.1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie leden en maximaal 8 leden, benoemd door de Algemene Vergadering op basis van kandidaturen of nominaties waarover de effectieve leden kunnen stemmen. De Raad van bestuur bestaat bij voorkeur uit vertegenwoordigers van leden van drie verschillende landen of regio s binnen Europa. 5.2 De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een duur van 4 jaren en kunnen tot tweemaal herverkozen worden, behalve indien er geen andere kandidaten zijn om hen te vervangen. 5.3 De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd. Zij kunnen eventueel een vergoeding van gemaakte kosten bekomen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement of mits voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. 5.4 De benoeming, het ontslag of de afzetting van een bestuurder wordt binnen één maand ter publicatie overgemaakt aan het Belgische Staatsblad. 5.5 De Raad van Bestuur beslist zelf over de functies die personen hierbinnen opnemen, waaronder een voorzitter en minstens één ondervoorzitter. Indien de raad meer dan 3 leden telt, dan wordt een dagelijks bestuur van 3 personen samengesteld, waaronder de voorzitter en ondervoorzitter(s). De raad kan aan dit dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheden toekennen. Indien de raad beperkt is tot 3 leden, dan fungeert de raad tevens als dagelijks bestuur en wordt benoemd als bestuur (steering board).

4 5.6 Vergaderingen van de Raad van Bestuur en/of het dagelijks bestuur worden bepaald door de Voorzitter of door de Ondervoorzitter of door minstens twee bestuurders. 5.7 Oproepingen voor de Raad van Bestuur worden digitaal ten laatste 5 dagen voor de vergadering verstuurd. De oproeping bevat ook de agenda voor de vergadering. De agenda wordt opgesteld door de Voorzitter, maar ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht punten op de agenda te laten plaatsen. 5.8 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, of wanneer beiden afwezig zijn, door het oudste aanwezige bestuursraadslid. Een afwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van bestuur. Vergaderingen kunnen gehouden worden via teleconferentie of via digitale stemming. 5.9 De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, of (bij digitale vergaderingen) aan de stemming heeft deelgenomen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de participerende bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen Van elke vergadering wordt een ontwerpverslag opgemaakt dat aan de leden digitaal wordt bezorgd. Opmerkingen op het ontwerpverslag worden binnen de 5 dagen gericht aan de voorzitter en worden behandeld en verwerkt door de Raad van Bestuur, die het verslag als definitief goedkeurt. De verslagen worden digitaal toegankelijk gehouden voor leden. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders. Artikel 6 - Bevoegdheden 6.1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke uitwinning, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, voor alle handels en bankverrichtingen. 6.2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. 6.3 De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan het dagelijks bestuur of aan één of meer van zijn effectieve leden of aan een gevolmachtigde derde. Beslissingen van het dagelijks bestuur worden genotuleerd en bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur. 6.4 Tegenover derden volstaat opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de gezamenlijke handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter. De bankrekening van de vereniging wordt beheerd door drie leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter en minstens één ondervoorzitter. Bij financiële transacties tot 5.000,00 volstaat de handtekening van één van deze bestuursleden; daarboven is de handtekening van minstens 2 van hen vereist. 6.5 De stukken van het dagelijks bestuur en de ontlastingen aan De Post worden geldig ondertekend door de Voorzitter of door een daartoe aangeduid bestuurder, of door een gevolmachtigde derde. 6.6 Procedures voor vergaderingen en besluitvorming binnen het bestuur worden vastgelegd in een intern reglement.

5 Artikel 7 - Rekeningen 7.1 Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 7.2 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit lidmaatschapsbijdragen, giften, winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, en winsten gerealiseerd door activiteiten bedoeld om de vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar maatschappelijk doel te bezorgen. 7.3 De boekhouding van de inkomsten en uitgaven wordt volgens de principes van het dubbel boekhouden gevoerd. 7.4 Op de jaarlijkse Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur de balans en de resultatenrekening van het verlopen werkingsjaar en de begroting van het lopend werkingsjaar ter goedkeuring voor. 7.5 De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert de ontlasting van enige persoonlijke financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de leden van de Raad van Bestuur. Artikel 8 - Ontbinding 8.1 De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief. 8.2 In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen. 8.3 De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de Algemene Vergadering, maar zal in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie