Externe veiligheid en ontwerpbeheersverordening Farmsumerhaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe veiligheid en ontwerpbeheersverordening Farmsumerhaven"

Transcriptie

1 Externe veiligheid en ontwerpbeheersverordening Farmsumerhaven Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl A. Slecht Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: 13 november 2013 Pagina 1 van 10

2 Inleiding De gemeente Delfzijl heeft op 29 oktober 2013 gevraagd om de paragraaf externe veiligheid in de ontwerpbeheersverordening Farmsumerhaven aan te vullen. De verordening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Met deze beheersverordening wordt de bestaande planologische situatie voortgezet. In onderstaande figuur is ligging van het plangebied en ruwweg de begrenzing in het blauw weergegeven. Om de situatie, inzake externe veiligheid voor genoemde locatie, in kaart te brengen wordt gekeken naar het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (RNVGS). Hierbij wordt gekeken naar risicovolle activiteiten in het plangebied en in de omgeving daarvan. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van BEVI-inrichtingen, wegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en hogedruk aardgastransportleidingen. Tenslotte zal in de conclusie worden aangegeven of het plaatsgebonden risico 10-6 en/of het groepsrisico voor het aspect externe veiligheid een rol spelen voor deze locatie. Risicovolle inrichtingen Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) in werking getreden. In het externe veiligheidsbeleid staat de bescherming van individuen tegen de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen centraal. Daarbij Pagina 2 van 10

3 wordt het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) onderscheiden. Verder worden in het BEVI de begrippen beperkt kwetsbaar object en kwetsbaar object omschreven. Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Beleidmatig is afgesproken dat als het risico niet meer dan 1% stijgt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen er sprake is van een aanvaardbaar risico. Het aanvaarbare risico komt daarmee op 10-6, hetgeen betekend dat iemand die continu onbeschermd op een plaats aanwezig is waar het risico 10-6 is een kans van 1 op een miljoen per jaar heeft om te overlijden a.g.v. een ongeval met gevaarlijke stoffen. Groepsrisico Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het risico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk vallen. Dit risico is daardoor een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Voor het groepsrisico geldt een oriënterendewaarde. Dit is geen norm, maar een ijkpunt. Overheden moeten iedere verandering boven of onder deze waarde verantwoorden. Deze verantwoordingsplicht moet overheden aanzetten tot discussie over de omvang van het groepsrisico en de verhouding tot de oriënterendewaarde. Maar ook over de veiligheid van de risicovolle situatie, de gevolgen voor de omgeving, de hulpverlening en de zelfredzaamheid van omwonenden. De oriënterendewaarde wordt uitgedrukt in een risicocurve. In die curve (de zogenaamde Fn-curve) wordt de calamiteitfrequentie afgezet tegen het verwachte aantal doden. Met de komst van de verantwoordingsplicht is de oriënterendewaarde niet meer dan een ijkpunt in een totale afweging. Onderzoek Binnen het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen. Buiten het plangebied bevinden zich wel risicovolle inrichtingen. Het gaat hier om de volgende risicovolle inrichtingen: 1. Akzo Nobel Chemicals bv.; 2. JPB-groep; 3. Nautische Unie - Hunfeld BV; 4. GOS N321. Akzo Nobel Chemicals bv. Akzo Nobel Chemicals bv is gelegen ten noordoosten van het plangebied. Akzo is een inrichting welke onder het BEVI valt. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), welke met het rekenprogramma Safeti-nl is uitgevoerd is de PR 10-6 bepaald op circa 630 meter en het invloedsgebied van Akzo op 2900 meter. De PR 10-6 reikt niet tot de plangrens. De afstand van de grens van het plangebied tot Akzo Nobel Chemicals bv bedraagt circa 1100 meter. Bij de bepaling van het groepsrisico van Akzo zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren gekomen, welke is gelegen onder de oriënterende waarde. Er is geen sprake van ruimtelijke belemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid. JPB-groep De JPB-Groep is ten zuidoosten van het plangebied gelegen. JPB-groep is een inrichting welke onder het BEVI valt. Uit de QRA, welke met het rekenprogramma Safetie-nl is uitgevoerd voor de inrichting is de PR 10-6 bepaald op circa 240 meter en het invloedsgebied van de JPB-Groep op 5928 meter. De afstand van de grens van het plangebied tot JPB-groep bedraagt circa 3600 meter. De PR 10-6 reikt niet tot de plangrens. Wel is het plangebied gelegen binnen het invloedsgebied van JPB-groep. Bij de bepaling van het groepsrisico van JPB-groep zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren gekomen, welke is gelegen onder de oriënterende waarde. Er is geen sprake van ruimtelijke belemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid. Pagina 3 van 10

4 Nautische Unie - Hunfeld BV Ten noorden van het plangebied is Nautische Unie - Hunfeld BV gelegen. Bij het raadplegen van de professionele risicokaart provincie Groningen komt naar voren dat het geen BEVI inrichting betreft. Verder komt naar voren dat het plangebied niet is gelegen in de generiek bepaalde plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 20 meter en in de generiek bepaalde effectafstand dodelijk van 20 meter. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering. GOS N321 Ten zuiden van het plangebied ligt een gasontvangststation. Deze inrichting valt niet onder de werking van het Bevi, maar onder de werking van het Activiteitenbesluit. In verband met de bovengrondse ligging van het gasvoerende deel van het station kent deze inrichting een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 0 meter. Het groepsrisico is niet aanwezig. Risicovolle transportassen Externe veiligheidsbeleid laat steeds meer een ontwikkeling zien waarbij een koppeling wordt gelegd tussen risico bron, risicocontour en ruimtelijke ordening. Voor inrichtingen is dit via het Bevi vormgegeven. Voor transport is het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in ontwikkeling. In het Btev wordt de ruimtelijke kant van het basisnet voor rijkswegen, spoor en waterwegen vormgegeven. Voor lokale wegen kan het bevoegde gezag (provincie of gemeente) ook een basisnet vaststellen. De provincie Groningen heeft een provinciaal basisnet Groningen ontwikkeld. De provincie Groningen heeft het ontwerp provinciaal basisnet Groningen in juni 2009 vastgesteld en is daarna voor reacties rondgezonden. De reacties op het ontwerp provinciaal basisnet Groningen en de laatste inzichten rondom het nationaal Basisnet hebben ertoe geleid dat het provinciaal basisnet Groningen, status definitief en vastgesteld door Gedeputeerde Staten d.d. 20 april 2010 er qua opzet anders uitziet dan het ontwerp. Het provinciaal basisnet Groningen is de uitkomst van een traject waarin aangesloten is bij nationale inzichten over autonome groei. Een traject waarin inzicht is verkregen in geprognosticeerde transportaantallen als gevolg van ontwikkelingen in de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl. Een traject waarin keuzes zijn gemaakt om de relatief veilige situatie die in de provincie Groningen aanwezig is rondom transportassen te behouden. Daarbij mag het vestigingsklimaat voor bedrijven, die grote transportstromen van gevaarlijke stoffen genereren in de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl, niet onnodig worden beperkt. Voor het plangebied van de beheersverordening in relatie tot het provinciaal basisnet Groningen betekent dit: PRmax van de N991 is niet aanwezig; Binnen 30 meter afstand vanaf de rand van de weg N991 en het spoorwegtraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl geen nieuwe objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen. Voor het plangebied van de beheersverordening in relatie met het toekomstige nationaal basisnet betekent dit: Voor het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl wordt een PRmax geadviseerd van 11 meter (uit het spoor). Binnen de PRmax geen nieuwe kwetsbare objecten; Voor het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl wordt een plasbrandaandachtsgebied (PAG) geadviseerd van 30 meter. Het PAG is het gebied tot 30 meter waarin geen nieuwe objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen mogen worden gerealiseerd. Pagina 4 van 10

5 De winst van het toekomstige nationaal basisnet en van het provinciaal basisnet Groningen is dat er nu een robuust systeem is waarin de externe risico's van transport van gevaarlijke stoffen is beschouwd. Ten behoeve van ruimtelijke plannen rondom spoor en provinciale wegen hoeft er voor het plaatsgebonden risico (PR) geen berekening meer gemaakt te worden. In het provinciaal basisnet Groningen zijn situaties beschreven waarin gemeenten bij de besluitvorming van ruimtelijke plannen géén nadere verantwoording (o.a. geen risicoberekening) van het groepsrisico (GR) meer hoeven uit te voeren. Er zijn referentiewaarden beschikbaar voor situaties waarin wel gerekend moet worden. Er is een uniforme benadering binnen de provincie Groningen. Provinciaal basisnet Groningen/toekomstige basisnet in relatie tot plangebied van de beheersverordening PR max en 30 meter zone en PAG De PRmax en de 30 meter zone uit het provinciaal basisnet Groningen en de (geadviseerde) PRmax en het PAG uit het toekomstige basisnet reiken niet tot het plangebied. Bovengenoemde zones vormen geen belemmering voor het aspect externe veiligheid. Groepsrisico Voor transportroutes is het groepsrisico als volgt gedefinieerd: de kans per jaar per kilometer weg dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de weg in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft daarmee de aandachtspunten op de route van het spoor aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening met de aard en de dichtheid van de bebouwing in de omgeving van de weg. De verantwoording van het groepsrisico is vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. De verantwoording heeft betrekking op een gebied van 200 meter aan weerszijden van een transportroute. Verder wordt in de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke stoffen het invloedsgebied als volgt omschreven: het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog bij 1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt. De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen geeft aan dat het gebied waarbinnen ruimtelijke beperkingen gelden is beperkt tot het gebied van 200 meter vanaf de infrastructuur. Onderhavige situatie ligt op een afstand van meer dan 200 meter van de genoemde infrastructuren en dus is er geen sprake van ruimtelijke belemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid. Voor het plangebied van de beheersverordening zijn de transportroutes N 991 en het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl, welke beide buiten het plangebied liggen, van belang. Het invloedgebied van de provinciale weg N991 wordt - voor het provinciaal basisnet Groningen - gesteld op 200 meter aan weerszijden van de weg. Het invloedsgebied van het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl bedraagt 1500 meter. Provinciale weg N991 Voor de weg N991 is in het provinciaal basisnet Groningen het invloedsgebied gesteld op 200 meter aan weerszijden van de weg. In onderstaande tabel is de afstand aangegeven van het plangebied tot de dichtstbijzijnde weg: Provinciale weg Invloedsgebied in m Afstand provinciale weg tot locatie in m N Circa 450 Pagina 5 van 10

6 Uit de tabel komt naar voren dat het plangebied buiten de 200 meter zone, waarbinnen de verantwoording van het groepsrisico moet worden opgesteld, en buiten het invloedsgebied van de wegen is gelegen. Gezien deze afstand van het plangebied tot de weg N991 zal het groepsrisico niet of nauwelijks worden beïnvloed. Spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl Het invloedsgebied van het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl bedraagt 1500 meter. De grens van het plangebied is gelegen op een afstand van circa 670 meter van het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl. Dit is buiten de 200 meter zone, waarbinnen de verantwoording van het groepsrisico moet worden opgesteld, maar binnen het invloedsgebied van 1500 meter. Gezien de afstand van de plangrens van de beheersverordening tot het spoorwegtraject en dat de bestaande planologische situatie zal worden voortgezet zal het groepsrisico voor het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl niet of nauwelijks worden beïnvloed. Wanneer ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied van een transportroute maar buiten 200 meter van de transportroute worden gerealiseerd dient te worden ingegaan op de aspecten rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Risicovolle transportleidingen Buiten het plangebied zijn aan de noord-,oost-, zuid- en westkant van het plangebied twee hogedruk aardgastransportleidingen en een K1 NAM-leiding aanwezig. Op 1 januari 2011 is het externe veiligheidsbeleid van VROM ten aanzien van buisleidingen in werking getreden middels het Besluit externe veiligheid Buisleidingen. Voor buisleidingen geldt dat binnen de inventarisatieafstand het groepsrisico moet worden onderzocht. Dat houdt in dat de personendichtheid bekend moet zijn, evenals de eventuele aanwezigheid van kwetsbare objecten waar verminderd zelfredzame personen kunnen verblijven, zoals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven of basisscholen. De inventarisatieafstand is voor iedere buisleiding verschillend, afhankelijk van de diameter en de ontwerpdruk. In onderstaande tabellen zijn de gegevens van deze transportleidingen weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de professionele risicokaart Groningen. Gasunie Leiding nr Werkdruk (bar) Diameter (inch) PR 10-6 (m) Effectafstand dodelijk (m) Afstand leiding tot grens bestemmingsplan N KR Circa 410 N KR Binnen plangebied Plaatsgebonden risico Er is geen sprake van plaatsgebonden risicocontouren (PR 10-6 ) buiten de belemmeringenstrook. Groepsrisico Binnen het invloedsgebied van N KR-029 bevinden zich geen woonkernen. Ook wordt niet voorzien in het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten. Een berekende FN-curve van enige betekenis is niet te verwachten. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat deze twee hogedruk aardgastransportleidingen niet leiden tot veiligheidsproblemen voor het plangebied. Pagina 6 van 10

7 K1 NAM-leiding Buiten het plangebied is een K1 NAM-leiding aanwezig. Bij het raadplegen van de professionele risicokaart provincie Groningen zijn voor de K1 NAM-leiding onderstaande gegevens weergegeven. Leiding nr Werkdruk (bar) Diameter (inch) PR 10-6 (m) Effectafstand dodelijk (m) Afstand leiding tot grens bestemmingsplan Circa 70 Bij het raadplegen van de professionele risicokaart provincie Groningen komt naar voren dat de plaatsgebonden risicocontour PR 10-6 van de hierboven genoemde leiding 23 meter bedraagt en de effectafstand dodelijk varieert van 60 tot 80 meter. De PR 10-6 contour reikt niet tot het plangebied. De effectafstand dodelijk reikt tot in het Eemskanaal, de bestemming water. Binnen deze contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. Er wordt niet voorzien in het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten. De effectafstand dodelijk van de K1 NAM leiding gaat niet over woningen of gebouwen met grote groepen personen. Een berekende FN-curve van enige betekenis is niet te verwachten. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat deze K1-leiding niet leidt tot veiligheidsproblemen voor het plangebied. Brandweer advies Bestrijdbaarheid Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de bestrijdbaarheid te kunnen beoordelen, zijn de volgende aspecten beoordeeld: - bereikbaarheid van het verordeningsgebied; - bluswatervoorzieningen in het verordeningsgebied. Bereikbaarheid Het verordeningsgebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) zijn te benaderen, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Het aspect bereikbaarheid is ruimtelijk relevant en daardoor te borgen in het bestemmingsplan. Uit de beoordeling blijkt het volgende: - Het verordeningsgebied is voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar (zowel over de IJzerweg als over de Seendweg), zodat de brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden. Hierdoor geeft het aspect bereikbaarheid geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. Bluswatervoorzieningen Het verordeningsgebied is beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. Het aspect bluswatervoorziening is weliswaar niet ruimtelijk relevant, maar wel van belang voor de ruimtelijke afweging. Verbeteringen ten aanzien van Pagina 7 van 10

8 bluswatervoorzieningen zijn te borgen in de uitvoeringsfase van het plan. Uit de beoordeling blijkt het volgende: - Niet overal in het verordeningsgebied zijn voldoende primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. Vanwege de primaire functie van het verordeningsgebied (haven) en de ligging naast het Eemskanaal zijn echter overal in het plangebied secundaire bluswatervoorzieningen aanwezig om te kunnen beschikken over als grote hoeveelheden bluswater voor zowel kleine als grote incidenten. Hierdoor geeft het aspect bluswatervoorzieningen geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. - Binnen het verordeningsgebied ligt een aardgastransportleiding. Voor incidenten met een aardgastransportleiding geldt dat een gasbrand niet geblust mag worden in verband met explosiegevaar. Dit bemoeilijkt het snel en effectief bestrijden van een gasbrand. Bij een gasbrand zal de brandweer zich voornamelijk richten op het bestrijden van secundaire branden en het assisteren bij het ontruimen van de gevarenzone. Zelfredzaamheid Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te beoordelen, zijn de volgende aspecten beoordeeld: - zelfredzaam vermogen; - ontvluchtingsmogelijkheden; - alarmeringsmogelijkheden. Zelfredzaam vermogen Het verordeningsgebied is beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij is het fysieke vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen personen. Het aspect zelfredzaam vermogen is niet ruimtelijk relevant, maar is wel zwaarwegend voor de verantwoording van het groepsrisico. Uit de beoordeling blijkt het volgende: - De beheersverordening voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen (zoals kleine kinderen, zieken en ouderen). Er is slechts weinig bebouwing toegestaan voor verblijf, woningen zijn geheel uitgesloten. De personen in het verordeningsgebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. Het aspect zelfredzaam vermogen geeft daarom geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. Ontvluchtingsmogelijkheden Het verordeningsgebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het mogelijke rampgebied. Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de risicobron beoordeeld. Het aspect ontvluchtingsmogelijkheden is niet ruimtelijk relevant, maar wel te borgen bij de inrichting van het verordeningsgebied. Uit de beoordeling blijkt het volgende: - Het verordeningsgebied en de directe omgeving daarvan bieden over het algemeen voldoende vluchtmogelijkheden voor het ontvluchten van het mogelijke rampgebied. Het aspect ontvluchtingsmogelijkheden geeft daarom geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. Alarmeringsmogelijkheden Tot slot is het verordeningsgebied beoordeeld op de mogelijkheden voor alarmering. Hierbij is beoordeeld of het plangebied in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Pagina 8 van 10

9 Systeem (WAS) ligt. Het aspect alarmering is niet ruimtelijk relevant, maar wel zwaarwegend voor de verantwoording van het groepsrisico. Uit de beoordeling blijkt het volgende: - De bevolking in het verordeningsgebied kan gealarmeerd worden via het bestaande WAS, het gebied ligt volledig in het sirenebereik. Daarnaast is alarmering via NL-Alert mogelijk (alarmering via mobiele telefoons). Het aspect alarmeringsmogelijkheden geeft daarom geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. Conclusie Het plangebied is niet gelegen in de PR 10-6 contour van een BEVI inrichting. Er wordt dus voldaan aan de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico. Het plangebied van de beheersverordening is wel gelegen in het invloedsgebied een BEVI inrichting. De verordening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Met deze beheersverordening wordt de bestaande planologische situatie voortgezet. Het groepsrisico zal niet of nauwelijks worden beïnvloed. Het vaststellen van de beheersverordening vormt voor het aspect externe veiligheid geen belemmering. Ten aanzien van het provinciaal basisnet Groningen en het landelijk basisnet en het plangebied kan het volgende worden geconcludeerd. De PRmax en de 30 meter zone uit het provinciaal basisnet Groningen en de (geadviseerde) PRmax en het PAG uit het toekomstige basisnet reiken niet tot het plangebied. Bovengenoemde zones zijn voor het plangebied geen belemmering voor het aspect externe veiligheid. De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen geeft aan dat het gebied waarbinnen ruimtelijke beperkingen gelden is beperkt tot het gebied van 200 meter vanaf de infrastructuur. Onderhavige situatie ligt op een afstand van meer dan 200 meter van de N991 en het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl en dus is geen sprake van ruimtelijke belemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid. Het invloedsgebied van het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl bedraagt 1500 meter. Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 670 meter van het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl. Dit is buiten de 200 meter zone, waarbinnen de verantwoording van het groepsrisico moet worden opgesteld, maar binnen het invloedsgebied van 1500 meter. Gezien de afstand van het plangebied tot het spoortraject Sauwerd Chemiepark Delfzijl en het plangebied zal het groepsrisico niet of nauwelijks worden beïnvloed. Wanneer ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied van een transportroute maar buiten 200 meter van de transportroute worden gerealiseerd dient te worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De hogedruk aardgastransportleidingen en de K1 NAM-leiding, die buiten het plangebied liggen, vormen geen belemmering voor het voor het aspect externe veiligheid. Conclusie brandweer De aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid maken onderdeel uit van deze verantwoording. Uit beoordeling van de bestrijdbaarheid blijkt, dat de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen over het algemeen voldoende zijn. Hierdoor geeft het aspect bestrijdbaarheid geen aanleiding tot het treffen van maatregelen in het plangebied. Pagina 9 van 10

10 Uit de beoordeling van de zelfredzaamheid blijkt, dat in het plangebied geen sprake is van langdurig verblijf van verminderd zelfredzame personen en dat de ontvluchtings- en signaleringsmogelijkheden voldoende zijn. Hierdoor geeft het aspect zelfredzaamheid geen aanleiding tot het treffen van maatregelen in het plangebied. Pagina 10 van 10

11 Blaauw T (DELF) Van: Slecht A. Verzonden: woensdag 23 oktober :24 Aan: 'Yvette Oostelbos' Onderwerp: Zienswijze Farmsumerhaven Dag Yvette, Je bent zojuist met Eduard Mulder namens GSP op het gemeentehuis geweest om te praten over de ontwerpbeheersverordening Farmsumerhaven. Hieronder een puntsgewijs verslag dat ik als zienswijze mee zal nemen. - Aart heeft eerst toegelicht waarom gekozen is voor het planologische instrument beheersverordening. Yvette en Eduard kunnen zich vinden in deze keuze. Aandachtpunt vanuit GSP is mogelijke nieuwe bedrijfsbebouwing ten noorden van de bestaande bedrijfsgebouwen. Deze locatie valt echter binnen het bestemmingsplan Farmsumerpoort, waarin die ruimt geboden wordt. - Zwaar verkeer en gebruik als calamiteitenhaven moet mogelijk blijven. Dit past dan ook binnen de bestemming Water - Vaarweg (behoud en ontwikkeling beroepsvaart). - Overslag waaronder per zeeschip moet mogelijk zijn. Dit past ook binnen de bestemming Verkeer - Laad-en-loswal. - Een duwbak(ont)koppelplaats wil GSP mogelijk in de toekomst realiseren. Yvette checkt nog wat voor constructie dit precies is en of dat binnen de planregels past. - De Havenbeheersverordening 2012 en het Havenregelement 2012 zijn niet genoemd in de ontwerpbeheersverordening. Mogelijk is dit ook niet nodig (voor het bestemmingsplan Havengebied is dit ook niet gebeurd). Yvette checkt nog of bijvoorbeeld de begripsbepalingen op elkaar afgestemd moeten worden. - Ten noorden van het plangebied ligt agrarische grond, in het bezit van GSP. Als de vooroverlegfase voor het gecombineerde nieuwe bestemmingsplan voor Farmsumerpoort en Farmsumerhaven aanvangt (2014) moeten we ook de discussie over dit gebied slechten. De bedrijventerreinenvisie wordt deze plek nu nog gezien als woon-werklocatie. Deze visie wordt momenteel herijkt. Eduard doet ondermeer een bestuurlijke check over deze locatie. Aart geeft aan dat het denkbaar is dit gebied ook mee te nemen in het nieuwe gecombineerde bestemmingsplan. - De ontwerpbeheersverordening ligt nog tot en met woensdag 30 oktober ter inzage. Daarom het verzoek (aanvullende) opmerkingen op bovenstaande punten aub binnen deze zienswijzenperiode in te dienen. Vriendelijke groeten, Aart Slecht -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Yvette Oostelbos Verzonden: dinsdag 15 oktober :15 Aan: Slecht A. Onderwerp: korte afspraak plannen Beste heer Slecht, Mijn collega, Eduard Mulder, en ik zouden graag even een korte afspraak willen plannen voor wat extra uitleg over de beheersverordening Farmsummerhaven. Zou a.s. dinsdag (22 oktober) rond 11 uur kunnen? 1

12 Met vriendelijke groet, Yvette Oostelbos Medewerker Ruimte en Milieu +31 (0) (0) Woensdag afwezig Handelskade Oost 1 Postbus PA Delfzijl Website: Groningen Seaports is Ecoports gecertificeerd DISCLAIMER Save Paper - Do you really need to print this ? 2

13 Blaauw T (DELF) Van: Veen M.O. van der Verzonden: vrijdag 25 oktober :47 Aan: Slecht A. Onderwerp: ontwerp beheersverordening Farmsumerhaven Hallo Aart, Ik heb nog een paar opmerkingen over de ontwerp-beheersverordening Farmsumerhaven. - In artikel wordt verwezen naar een op de verbeelding weergegeven bouwvlak. Dit bouwvlak kom ik op de pdf-verbeelding niet tegen. - In artikel van de planregels worden gebouwen ten behoeve van openbaar nut toegestaan tot een maximaal van 50 m. Wordt hier niet bedoeld 50 m2? - In artikel 5.5 van de planregels wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van het bepaalde in lid 5.4. Betekent dit dat van alle specifieke gebruiksregels kan worden afgeweken, zoals het opslaan van mest? - Kan in artikel 12.1 sub a (10%-regeling) het oprichten van reclamemasten worden uitgesloten van de 10%- regeling? Voor wat betreft de paragraaf externe veiligheid heb ik het volgende advies ontvangen: Het valt me op dat in de paragraaf ev alleen gekeken is naar de risicobronnen die wel of niet aanwezig zijn binnen het plangebied. Alleen de vaarweg blijft dan over en dus wordt de conclusie getrokken dat ev niet relevant is. Het gebied ligt echter wel in het invloedsgebied van 1 of meerdere bedrijven buiten het plangebied. Daarnaast ligt het binnen 1500 meter van het spoor en dus zijn ook daarvan effecten mogelijk. Kortom het aspect externe veiligheid is wel heel erg mager verwoord. Nu is het natuurlijk wel zo dat er slechts 1 gebouwd object binnen het plangebied aanwezig is, maar toch informatie hoort wat mij betreft wel volledig te zijn en te kloppen. Is het mogelijk de paragraaf externe veiligheid hierop aan te passen? Kun je richting mij aangeven of jullie voornemens zijn om de opmerkingen over te nemen? Mvg, Martin van der Veen Provincie Groningen In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 1

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Beheersverordening Nesciolaan Haren

Beheersverordening Nesciolaan Haren Beheersverordening Nesciolaan Haren Beheersverordening Nesciolaan Haren Inhoudsopgave 1 Externe veiligheid... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Toetsing beheersverordening... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Risicovolle

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20112051-01 Referentie 20112051-01 Rapporttitel Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011

Nadere informatie

Bureau externe veiligheid \fryslan

Bureau externe veiligheid \fryslan Bureau externe veiligheid \fryslan postbus 1017 8900 ca leeuwarden snekertrekweg 37 telefoon: (058) 233 90 50 fax: (058) 292 90 51 info@bevf.nl Gemeente Tytsjerksteradiel De heer H. Nijenhuis Postbus 3

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2012 Referentie

BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2012 Referentie BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 29 maart 2012 Referentie 20120273-04 Referentie 20120273-04 Rapporttitel BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17 juli 2012 Referentie 20121117-02 Referentie 20121117-02 Rapporttitel Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN Realisatie vrijstaande woning, wijziging bouwvlak Luikerweg 110 Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Compositie 5 Stedenbouw bv de heer T. Kousemaeker

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico-inventarisatie

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: SAB Contactpersoon: De heer C. Deterink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 info@wmma.nl www.adviesburowindmill.com

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

FUIV[b 2 JUN Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Gemeente Opsterland T.a.v.: de heer A. Kramer Postbus ZP BEETSTERZWAAG

FUIV[b 2 JUN Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Gemeente Opsterland T.a.v.: de heer A. Kramer Postbus ZP BEETSTERZWAAG FUIV[b Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Gemeente Opsterland T.a.v.: de heer A. Kramer Postbus 10.000 9244 ZP BEETSTERZWAAG Grou, 1 juni 2016 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20111925-03 Referentie 20111925-03 Rapporttitel Realisatie appartementenblokken

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Akkrum-Vakantiecentrum De Spring Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Rapportnummer HB 3285-1-RA-004 d.d. 3 juni 2016 Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid opdrachtgever J a n s s e n

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Extern Advies. : Externe veiligheidstoets bestemmingsplan Hoofdstation Groningen (hereberekening)

Extern Advies. : Externe veiligheidstoets bestemmingsplan Hoofdstation Groningen (hereberekening) Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Datum : 17-11-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 41971 Aan : Dhr. J. Dallinga Van : H. Zwiers (RUDD) Collegiale toetser : P. van Lennep Onderwerp / Locatie : Externe

Nadere informatie

Bijlage 3 Externe veiligheid

Bijlage 3 Externe veiligheid Bijlage 3 Externe veiligheid Buitengebied Oostflakkee 117 Notitie Aan : Van : ing. M.M.H.M. Braun Datum : 9 juli 2012 Kopie : Onze referentie : 9X0652C0/N00001/903870/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Advies externe veiligheid Extern Advies

Advies externe veiligheid Extern Advies Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Eemsmond Datum : 28-05-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 35387 Aan : Mevr. R. Uilenberg Van : P.P. van Lennep Collegiale toetser : A. Drenth Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Tonnaer. De heer G. Veugen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax.

Tonnaer. De heer G. Veugen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax. Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: De heer G. Veugen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

Notitie externe veiligheid

Notitie externe veiligheid 127602 blz 41 Bijlage 3 Notitie externe veiligheid beheersverordening Bedrijvenpark Stadskanaal Status: vastgesteld /...-...-13 Rho Adviseurs B.V. notitie externe veiligheid Beheersverordening Bedrijvenpark

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg. Bijlage 3: Externe Veiligheid

Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg. Bijlage 3: Externe Veiligheid Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg Bijlage 3: Externe Veiligheid Grontmij Nederland B.V. NL.IMRO.1903.BPLkom1003-OW01 Bestemmingsplan Heiligerweg te Margraten Externe veiligheid Datum

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Referentie 20110246-02 Rapporttitel Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Kootstertille Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige Gasfabriekterrein Bedum

Bestemmingsplan voormalige Gasfabriekterrein Bedum Bestemmingsplan voormalige Gasfabriekterrein Bedum Opdrachtgever: gemeente Bedum, S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Collegiale toets: A. Drenth Omgevingsdienst Groningen Datum: 12-07-2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2013 Referentie

Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2013 Referentie Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid Datum 29 maart 2013 Referentie 20122367-06 Referentie 20122367-06 Rapporttitel Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting ADVIES Aan : Carla Beekhuizen / gemeente Winterswijk Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 28-06-2011 Ons kenmerk : 2011u000012 Onderwerp : Groepsrisicoberekening Dennendijk

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 29 juni 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan IJburg 29-06-2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 26

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Opdrachtgever: NieuwBlauw Contactpersoon: dhr. S. Klein Obbink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Opdrachtgever: Provincie Groningen, A. Wiechertjes Opgesteld door: A.P. Drenth/K. Probst Omgevingsdienst Groningen Datum: 28 november 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen RUD Utrecht Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen Adviseur : RUD Utrecht Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Referentie 20112645-13 Rapporttitel Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPOOR VOSSENBERG - HELMOND

RISICOANALYSE SPOOR VOSSENBERG - HELMOND VOSSENBERG - HELMOND 21 juli 20152 - RISICOANALYSE SPOOR In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door ing. T. Hurkens Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevr. I. Pater Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/502495

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

Aardgastransportleidingen A en A

Aardgastransportleidingen A en A Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid Gemeente Lelystad januari 2011 definitief Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid dossier

Nadere informatie