COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:"

Transcriptie

1 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD BESLUIT: Voor kennisgeving aannemen TOELICHTING: Naar aanleiding van een motie over het vrijwilligerswerk, aangenomen op 27 november 2012, is door BMC in het begin van 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van het vrijwilligerssteunpunt "Vrijwilligers en ZO". Dit heeft geresulteerd in het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO", april Op 4 juni jl. is het evaluatierapport besproken in commissie MO en is besloten het plan van aanpak van VenZo en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te beiden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. MEEGEZONDEN STUKKEN: Memo "Jaarcijfers VenZO en stand van zaken" Afschrift van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO STUKKEN TER INZAGE: Financieel jaarverslag VenZO 2011 INLICHTINGEN: Naam: T. Zwart Directie/Afdeling: Realisatie Toestel: lllllllll

2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Directie Reaiisatie Afdeling Wonen, zorg en samenleving Memo Aan De Raad Van Behandelend ambtenaar Telefoonnummer Dagelijks Bestuur T.B. Zwart Datum 13 augustus 2013 Ondenwerp Jaarcijfers VenZO en stand van zaken Op 4 juni jl. is tijdens het bespreken van het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO" in commissie MO, besloten aan u het plan van aanpak van VenZO en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te bieden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. Op het eerste gezicht zijn er vraagtekens bij de financiële gegevens, afhankelijk van het inzicht dat VenZO geeft en gesprekken die wij met het bestuur van VenZO voeren, zou dit een negatief resultaat kunnen opleveren. De stichting dient, zoals opgenomen in de Algemene Subsidie Amsterdam 2012, vóór 1 oktober 2013 de subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2014 in te dienen. De vragen die zijn gesteld zijn ook van invloed op de financiële positie van Stichting Vrijwilligers en ZO krijgt daarom tot uiterlijk 2 september 2013 de tijd om antwoord te geven op de gestelde vragen. Stand van zaken Onderstaand vindt u een weergave van de huidige stand van zaken. Op 1 juli 2013 zijn de statuten door de voormalige RvT gewijzigd waarmee er een nieuw bestuursmodel is ingevoerd. In plaats van de Raad van toezicht en een directie, kent de stichting nu alleen een bestuur als orgaan. Het bestuur kan één of meerder directeuren benoemen. In tegenstelling tot de oude statuten heeft de directie nu alleen belast met de dagelijkse leiding van de stichting. De directie heeft als taak het beleid en de besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren en het bestuur te adviseren. Meer informatie kunt u vinden in het meegezonden afschrift van de akte van statutenwijziging. Een statutenwijziging behoort tot de taken van de RvT. Het stadsdeel heeft hier dan ook geen rol in gehad. illl

3 20 augusius ^013 l-'agina 2 van 2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Om het plan van aanpak op te stellen en uitvoering aan te kunnen geven zijn er een aantal externen aangetrokken of dienen nog aangetrokken te worden. Te weten: een kwartiermaker, een interim-bestuurder en een directeur. Kwartiermaker (Paul Smit) De kwartiermaker is voorde periode juni 2013 toten met medio december 2013 aangetrokken om vrijwillig de volgende taken te verrichten. In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO, zal deze het plan van aanpak beoordelen; Beoordelen of deze aansluit bij de strategie van VenZO, waarbij de nadruk weer komt liggen op de makelaarsfunctie van de organisatie; Boordelen of de implementatie van het plan effectief en efficiënt verloopt; In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO zal deze het stadsdeel informeren over de voortgang; Het eindverslag presenteren waarna deze met de verantwoordelijke portefeuillehouder besproken zal worden; In samenwerking met de interim-bestuurder opstellen van een competentieprofiel voor een nieuwe directeur. Interim-bestuurder (Jaap van der Aa) In verband met de korte tijd om een geheel nieuw bestuur te vinden is er voor gekozen een interim bestuursvoorzitter te benoemen. De interim-bestuurder zal in de periode van juli 2013 tot en met medio oktober 2013, vrijwillig de volgende taken verrichten: De interim-bestuurder heeft als heeft als hoofdopdracht meegekregen een volledig bestuur samen te stellen; Daarnaast zullen de bestuurlijke taken van de RvT, die op 1 juli 2013 officieel is afgetreden, door hem overgenomen worden; In samenwerking met de kwartiermaker zal hij een competentieprofiel voor een nieuwe directeur opstellen. Directeur/bestuurder (Interim directeur Kenny Zschuschen) De voormalige directeur/bestuurder is vanaf 1 mei 2013 op non-actief gesteld en is op 1 augustus officieel uit dienst getreden. Tot die tijd worden de honneurs waargenomen door de adjunct directeur; Medio september wordt de nieuwe directeur aangesteld door het bestuur van VenZO. Conclusie Er zijn nog vraagpunten en gesprekken die met het bestuur van VenZO worden gevoerd. Wanneer meer duidelijkheid is over de financiële positie van VenZO en de subsidie over 2012 is vastgesteld zal het plan van aanpak en de cijfers over 2012 worden aangeboden aan de raad. 2

4 Roel van Beek Advies BV t administratie belastingen Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef 1289 II03 TV AMSTERDAM Rotterdam, 29 juni 2012 Betreft: Financieel verslag boekjaar 2011 Geachte lieer/iiievrouw, Bijgevoegd treft ii hel fmancieel jaarverslag aan. Dit verslag heeft als grondslag gediend voor de controle door de accountant. Varesewegei I Postbus GC Rotterdam Tel.: Fax: I K.v.K.: I BTW: NL B.01 Beconnummer: Betalingen op:

5 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 debetzijde Liquide Middelen Kas 697,51 Rabobank ,44 Tótaal Liquide ivliddelen ,95 Vorderingen Nog te ontvangen bedragen ,50 Totaal Vorderingen 18,122,50 Totaal debetzijde ,45

6 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 creditzijde Reserveringen Reserveringen lopende projecten ,90 Totaal reserveringen Kortlopende Schulden Crediteuren Af te dragen loonheffingen Af te dragen pensioenpremies Nog te betalen Accountants en advieskosten Terug te betalen waarderingssubsidie Reservering vakantiegeld 2.082, , , , ,00 3,109,01 Totaal creditzijde 40,718,45

7 administratie belastingen Toelichting op de balans Liquide Middelen Kas: Is saldo per Bank: is saldo per 31 december 2012 Debiteuren Subidle Gemeentelijke Gezondheidsmarkt 8.650,00 Waarderingssubsidie jeugd 9.472,50 Reserveringen en resultaten Resultaat budgetsubsidie opzetten vrijwillegers steunpunt - 166,16 Reservenng project Zelfredzaamheid en maatschappelijk nut 5.103,43 Reservering Project Waardenngssubsidie jeugd 7.949,30 Reservering project ASD Gezondheidsmarkt 5.705,33 Kortlopende Schulden Crediteuren Factuur Computerdoc 2.082,50 Af te dragen loonheffingen Loonheffingen december ,00 Af te dragen pensioenen Aan het PGGM verschuldigde bedragen voor personeelspensioenen 4.046,04 Nog te betalen accountants en administratie kosten 2Count/ Roel van Beek Advies BV 2.380,00 Accountant 1.785,00 Terug te betalen subsidie Terug te betalen niet toegekende waarderingssubsiedie 2.000,00 Reservering vakantiegeld Reserveringen ter voldoening vakantiegeld verplichtingen 3.109,01

8 d4:, administratie belastingen Resultatenrekening van de Projecten 2011 Budgetsubsidie opzetten vrijwilligerssteunpunt Ontvangen subsidie ,55 Uitgaven voor 2011 Personeelskosten ,64 Huisvestingskosten ,59 Kantoor en ICT kosten 5.086,20 Algemene en Organisatie Kosten 7.621,58 Projectkosten ,00 Opstartkosten ,70 Totaal kosten project ,71 Reslutaat project 166,16 Zelfredzaamheid maatschappelijk nut Ontvangen subsidie 7.725,00 Trainingen zelfredzaamheid 2.621,57 reserveringen voor afronding project In ,43 Project Waarderingssubsidie Jeugd Ontvangen subsidie 9.472,50 waarderinssubsidies 4.000,00 Totaal ontvangen subsidies ,50 uitgekeerde waarderingssubsledies 4.000,00 projectkosten 1.523,20 Totaal uitgaven 5.523,20 reservering voor afronding project ln ,30 ASD Gezondheidsmarkt Ontvangen subsidies 8.650,00 Projectkosten Gezondheids Markt 2.944,67 Reservering voor afronding project in ,33 Totaal reserveringen en resultaat ,90

9 Toelichting bestedingen budgetsubsiedie Ontvangen Subsidie ,55 Is ontvangen van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost als budget subsidie voor het opzetten van een vrijw/illigerssteunpunt Personeelskosten Lonen en Salarissen ,27 Vakantiegeld Sociale Lasten 8.852,65 Reiskosten Personeel 2.272,40 Pensioenpremies 4.443,60 Ziekteverzuim verzekering Goudse Verzekeringen 1.872,60 Uitkeringen aan vrijwillegers 1.320,50 Overige personeelskosten 525,69 Totaal Personeelkosten ,64 Huisvestingskosten Huur Kantoorruimte ,90 Overige huisvestingskosten 102,69 Totaal Huisvestingskosten ,59 Kantoeren ICT kosten Onderhoud systeembeheer en software 2.105,95 Website Hosting en Domeinregistratie 267,75 Website Onderhoud Telefoonhuur 682,72 Telefoongesprekskosten 461,71 Kantoorbenodigdheden 503,51 Leasing Copier 770,03 Totaal kantoor en ICT kósten 5.086,20 Algemene en Organisatiekosten Administratiekosten 3.094,00 Kosten Accuntant (controle/ verklaring) 1.785,00 Deskundigheidsbevordering organisatie 1.319,64 Bestuurs vergaderkosten en aansprakelijkheidsverzekering 1,345,45 Overige algemene kosten 77,49 Totaal Algemene en organsatle kosten 7.621,58 Project Vrijwillegers dag ,00 is gelijk gehouden met de openening Opstartkosten Opening 2,522,61 overige opstartkosten en promotiekosten 4,722,98 Website en logo ontwerpen 2,985,98 Fileserver en licenties 3,133,27 Regio pronet installeren 4,165,00 Statuten en Kamer van Koophandel 1,169,64 Aanschaf computers en bediehingssoftware 2,323,17 Totaal Opstartkosten ,65

10 Pgslaitfcs I B&P Accountants & Advies. Bemei'.Kliei... Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef TV AMSTERDAM Assurance-rapport Opdractit en verantwoordelijkheden Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost van Stichting Vrijwilligers en Zo (VenZO) te Amsterdam voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Deze eindverantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Vrijwilligers en Zo, Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze eindverantwoording te verstrekl<en. Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'. Verder hebben wij de aanwijzingen die het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft gegeven ln het controleprotocol behorend bij de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 in onze werlczaamheden betrokken. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van ons onderzoek komen wij tot de conclusie dat de eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskrinq) De eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost en ons assurance-rapport daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor Stichting Vrijwilligers en Zo ter verantwoording aan het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Capelle aan den IJssel, 28 juni 2012 B&P Accountants en Advies

11 VanDoome Advocaten Notarissen Fiscalisten AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO de dato 1 juli 2013 verieden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam Amsterdam > Aruba > Bonaire Curafao

12 VAN DOORNE N.V. SUFvH/ AKTE VAM STATUTEMWUZieJNG STICHTING VRIJWILLIGERS EN ZO Heden, één juli tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, handelend als schriftelijk gevolmachtigde. De verschenen persoon verklaart dat: het bestuur (statutaire directie) en de raad van toezicht van de stichting: SÉichting Vrijw/iillgers en ZO, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1103 TV Amsterdam Zuidoost, Bijlmerdreef 1289, (CEC Gebouw), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: (hierna te noemen: de "stichting") op zeventien juni tweeduizend dertien met inachtneming van statutaire voorschriften hebben besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Biilaqe): de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting op zesentwintig mei tweeduizend elf, verieden voor mr. SM. Feikema, notaris te Castricum. Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: STATUTEI^ Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een ven/i/ijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of AFSCHRIFT / /AI<te van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 1

13 woord in en omgel<eerd. 3. Tenzij anders blijl<t of l<ennelijl< anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar liet mannelijke geslacht een venfl/ijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. Naam en Zete! Artikel 2 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwilligers en ZO. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel Artikel 3 1. De stichting heeft ten doel: a. het verstrekken van informatie en advies en het verrichten van activiteiten op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in (met name) Amsterdam Zuidoost; b. het uih/oeren van aanvenwante activiteiten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstveriening, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordedijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: a. het geven van informatie en advies; b. het bemiddelen van vrijwilligers naar vacatures en omgekeerd; c. het coördineren van vrijwilligersactiviteiten en netwerkvorming; d. deskundigheidsbevordering; e. promotie van het vrijwilligerswerk; f. servicelening aan vrijwilligers; g. algemene belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk, en; h. het ontwikkelen van specifieke en aanverwante projecten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Vermogen Artikel 4 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en donaties; b. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en c. andere verkrijgingen en baten. Structuur ArJIke! De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. 2. De stichting kan daamaast een titulaire directie instellen, hierna te noemen "directie". 3. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissles instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. Bestuur: samenstelling en benoeming AFSCHRIFT_ / /Akte van statutenwijziging Stictiting Vrijwiiligers en ZO 2

14 Artikel 6 1. Het bestuur van de sticiiting bestaat uit drie en ten iioogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. 2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist In een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Wanneer de continuïteit in de bezetting van het bestuur in het geding komt kan de zittingstermijn van een bestuurder met maximaal twee jaar worden verlengd. 4. in vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wei binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. 5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werteaamhedèn, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Bestuur: scfiorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 7 1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: a. venfl/aariozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; b. onverenigbaarheid van functies of belangen; c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die AFSCHRIFT / /Alcte van statutenwijziging Sticiiting Vrijwilligers en ZO 3

15 bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkenfl/ijs niet van de stichting kan worden verlangd. 2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen dne maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. 3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 4. Een bestuurder defungeert voorts: a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; b. door het vedies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; d. door ontslag door het bestuur; e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; f. door zijn overiijden. 5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. Bestuur; taak en bevoegdheden Artikel 8 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. 3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en 20 4

16 verbindt, zich voor een derde sterl< maal<t of zich tot zel<erheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. r Bestuur; vergadering en besiuitvorming Artikel 9 1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuurders dit wenselijk achten. 2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. 6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. 6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. 8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderiinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuur; vertegenwoordiging Aitikel De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligens en ZO 5

17 de ovenge bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de sticiiting of alle bestuurders een met de stictiting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders, (titulair) directeuren en/of andere personen een doodopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Directie; Artikel Het bestuur kan één of meer directeuren benoemen. Het aantal directeuren wordt bepaald door het bestuur. 2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Als zodanig heeft de directie in het bijzonder tot taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid en de besluiten van het bestuur en het in adviserende zin optreden ten behoeve van het bestuur. 3. Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin onder meer de taken en verantwoordelijkheden van de directie, alsmede de verdeling van werteaamhedèn tussen het bestuur en de directie en de werkwijze van de directie nader worden vastgelegd. Reglementen Artikel Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Boekjaar en jaarstukken Artikel Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het Icalenderjaar. 2. Het bestuur Is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant breng omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. 4. De jaarstukken worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. 5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. tweerjarenbeieidspiati, Jaarplan en begroting Artikel Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 6

18 meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. 3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in tiet meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. 4. Voor de aanvang van een nieuw boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. Statutenwijziging Artikel IS 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of veri:egenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderiijk bevoegd de desbetreffende akte te doen veriijden. 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd. 4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot Juridische fusie en/of splitsing. Ontbinding en vereffening Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). 3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Indien de stichting wordt aangemerkt als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgedijk Wetboek van toepassing Slotbepaliïig Artikel 17 AFSCHRIFT / /Atóe van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 7

19 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Slotverklaring Ten slotte verklaart de verschenen persoon handelend als vermeld dat per datum van het van kracht worden van deze akte (datum statutenwijziging) tot bestuurders worden benoemd: de heer Jacob Hendrik van der Aa, geboren te Krommenie op zesentwintig januari negentienhonderd zesenveertig, als bestuurslid ad interim. De overige bestuurszetels zullen zo spoedig mogelijk worden vervuld. Slotakte De verschenen persoon Is mij, notaris, bekend. Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet vooriezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. (w.g. de verschenen persoon en de notaris) UITGEGEVEM VOOR AFSCHRIFT J AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 8

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Notariskantoor Lont & Lalmahomed 1 45188.01/FL AKTE STICHTING Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka,

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH).

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). blad 1 /PR OPRICHTING Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). Heden, vierentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012 Ref:2012.000202.01/MH/MH MR A.P. BAKKER notaris Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen Tel: 0299 40 13 51 fax: 0299 40 36 54 E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl KOPIE 19 juli 2012 OPRICHTING Blad 1 Heden,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs Utrecht. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK 1 STATUTEN STICHTING OOSTERKERK Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting Oosterkerk na statutenwijziging de dato 16 november 2015. Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 1 OPRICHTING STICHTING 67893 Heden, twee november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd te Heerenveen: 1. de heer Jouke BREITSMA, wonende te

Nadere informatie

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien 1 STICHTING Students4students 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr Robert Buurke, notaris te Amstelveen: 1 mevrouw

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING

ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING Ref:20110746/MR/bs Vos Geerse Reijntjes Notarissen Jan Luikenstraat 2 1813 KP Alkmaar Tel. 072-5127477 ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING Heden, #, verscheen voor mij, mr. Marinus Cornelis Reijntjes,

Nadere informatie

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18 2014.000045.01\vdG - blad 1 - AKTE VAN OPRICHTING Stichting Muziekeducatie Wijdemeren CONCEPT 18 februari 2014 Bothalaan 1 1217 JP Hilversum 035 671 67 30 www.hvg-notarissen.nl Heden, @ tweeduizend veertien,

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services)

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services) LOYENSL LOEFF 1/2 BOLA/wiltd/5156437 18714382-v3 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Real Estate Fund Services) Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Veronique Marlies Voorhorst-Boeren,

Nadere informatie

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING 2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING Op * verschenen voor mij, Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: a. de heer Paul Edward HOHNEN, wonende te (1017 SL) Amsterdam, Weteringstraat 13,

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

statutenwijziging zaaknr. 31872

statutenwijziging zaaknr. 31872 1 statutenwijziging zaaknr. 31872 Op twee mei tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Hilde Klazes de Boer, notaris te Zwolle: de heer Alexander Victor van Gool, (houder van paspoort nummer NSLHPH0K7),

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat

Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat Rijksstraatweg 88 7391 MT Twello 0571-274668 0571-274889 info@dnsnotarissen.nl www.dnsnotarissen.nl Versiedatum: 5 januari 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

- 1 - OPRICHTING dossier :2015.000114.01 referentie :KS\KS Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Karel Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo: mevrouw MARIA MARTIENA

Nadere informatie

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING 1 MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING Heden, drieëntwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Martin Jan van Hoven, notaris met plaats van vestiging Hellevoetsluis: de heer Bernardus Cornelis

Nadere informatie

020834/HST/Statutenwijziging

020834/HST/Statutenwijziging 1 020834/HST/Statutenwijziging Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij mr. Eelko Drewes Smit, notaris te s-gravenhage: de heer mr. Theo Korstiaan DE POUS, wonende te 2585 SC s-gravenhage, Borneostraat

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

JS/ER/dossnr. 82240/GOED DOEL STICHTING ANBI

JS/ER/dossnr. 82240/GOED DOEL STICHTING ANBI 1 JS/ER/dossnr. 82240/GOED DOEL STICHTING ANBI Op twee augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel, Kerkepad

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING 1 Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, tien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Johanna Maria van Eeten, notaris te 's-hertogenbosch: de heer PHILIPPE WILLEM MAURICE

Nadere informatie

Akte van oprichting van Stichting Paardenparade

Akte van oprichting van Stichting Paardenparade Akte van oprichting van Stichting Paardenparade 902305 I /he Op twee september tweeduizend veertien verschenen voor mij, mr. Johannes Henricus Eskens, notaris gevestigd te Alkmaar: 1. mevrouw Cornelia

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Heden, de eerste oktober tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr Paul Adriaan Delen, notaris te Baarn: de heer Dr CORNELIS OOSTERWIJK, handelend: a.

Heden, de eerste oktober tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr Paul Adriaan Delen, notaris te Baarn: de heer Dr CORNELIS OOSTERWIJK, handelend: a. 012468PD STICHTING Heden, de eerste oktober tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr Paul Adriaan Delen, notaris te Baarn: de heer Dr CORNELIS OOSTERWIJK, handelend: a. voor zich in privé; b. als schriftelijk

Nadere informatie

26315ae statutenwijziging

26315ae statutenwijziging 1 26315ae statutenwijziging Heden, negen september tweeduizend elf, verscheen voor mij, Meester Abel Elzinga, notaris gevestigd te Hoogezand Sappemeer: de heer Mark Helmerhorst, geboren te Roden op tweeëntwintig

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI

OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI - 1 - OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI Op twee september tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris gevestigd te Zwolle: 1. de heer GASTON LODEWIJK SPORRE,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur 1 STATUTEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hulp.nl. 2. De stichting is gevestigd te Haarlem. Artikel 2 - Doel 1. Doel De stichting heeft ten doel: a. Het bieden van hulp

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld 1 zaaknummer: 2013P2481MP AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld Op elf maart tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Mindert Rogier Pool, notaris, gevestigd te Voorthuizen,

Nadere informatie

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem.

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. 1 statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. naam, zetel en duur 1.1. De stichting draagt de naam:

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING@

OPRICHTING STICHTING@ Dossier 2010.000349.01/ OPRICHTING STICHTING@ Heden, @, is voor mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg, verschenen: @ ----------------------------------------------

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Stichting Konrad Koselleck Music akte van statutenwijziging ref: gv/2013.002257.01 Vandaag, dinsdag drie december tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: Willibrordus

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

- 1 - MLD - 20131185 / 1 oprichting stichting

- 1 - MLD - 20131185 / 1 oprichting stichting - 1 - MLD - 20131185 / 1 oprichting stichting Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Ruben Berentsen, notaris te Arnhem: de heer Norbert Laurentius Mergen, geboren te Alkmaar op drie februari negentienhonderd

Nadere informatie

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Bkjdl RW\SW\ 2012.000860.01 OPRICHTING STICHTING Heden, twaalf juli tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Ruud Wilbrink, hierna verder te noemen:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW opgericht op 3 september 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van 5mw. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2

Nadere informatie

S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk)

S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk) S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk) Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting KWAMUTEGEN. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT OPRICHTING STICHTING

CONCEPT OPRICHTING STICHTING blad -1- CONCEPT OPRICHTING STICHTING Heden, + tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort: 1. de heer Henri Carl Albert Braakenburg, wonende te 3818 HJ Amersfoort,

Nadere informatie

Concept. 23 april 2015. AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@

Concept. 23 april 2015. AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@ Concept 23 april 2015 2014.072402.01/JBR/mtp - 1 - AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@ Heden, @ tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: 1. de heer

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

MLD-20122172/1 statutenwijziging stichting

MLD-20122172/1 statutenwijziging stichting MLD-20122172/1 statutenwijziging stichting Vandaag, twintig november tweeduizend en twaalf, verscheen voor mij, mr. Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te Arnhem: mevrouw mr. Marèl Liesbeth Diane Baak,

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING

KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING van: Stichting A Propos 1 datum akte: 13 april 2006 2006.117201/eo OPRICHTING STICHTING Heden, dertien april tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Alexander

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Waterrecreatie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Waterrecreatie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam. STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Waterrecreatie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verbeteren

Nadere informatie

MN/969848/224006 OPRICHTING STICHTING

MN/969848/224006 OPRICHTING STICHTING 1 MN/969848/224006 Mr H.M.F Neve Mr P. de Vries Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp Postadres: Postbus 80 2350 AB Leiderdorp Tel. 071 589 92 01 Fax 071 541 13 92 OPRICHTING STICHTING Heden, twintig januari

Nadere informatie

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2 1 28273/jfh STICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure: 1. mevrouw Anja Rombout, geboren te Rotterdam op elf juli negentienhonderd zevenenzestig,

Nadere informatie

Actueel - Statuten SOAB. 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING

Actueel - Statuten SOAB. 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING Actueel - Statuten SOAB 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING Heden, twee en twintig maart tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Madeline Elisabeth Westers-Koopmans, kandidaat-notaris, hierna

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

2012.004568.01 / IJ - 1 - Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 info@notariaatwijdemeren.

2012.004568.01 / IJ - 1 - Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 info@notariaatwijdemeren. 2012.004568.01 / IJ - 1 - Notariaat Wijdemeren ONTWERP Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 e-mail: info@notariaatwijdemeren.nl OPRICHTING Heden,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Ref:2009.000318.01/CB OPRICHTING

Ref:2009.000318.01/CB OPRICHTING Ref:2009.000318.01/CB OPRICHTING 1 Heden, vijftien mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Evert Ritsma, notaris gevestigd te Staphorst: de heer Roelof TUIN, wonende te 7715 PP Punthorst, gemeente

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING OBLIGATIEHOUDERS HEERENSTEDE GOLF CENTRUM ROTTERDAM 422152 BRE

OPRICHTING STICHTING OBLIGATIEHOUDERS HEERENSTEDE GOLF CENTRUM ROTTERDAM 422152 BRE - 1 - OPRICHTING STICHTING OBLIGATIEHOUDERS HEERENSTEDE GOLF CENTRUM ROTTERDAM 422152 BRE Op elf januari tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Christina Jacqueline Melsbach, notaris, gevestigd te Zwolle:

Nadere informatie