COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:"

Transcriptie

1 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD BESLUIT: Voor kennisgeving aannemen TOELICHTING: Naar aanleiding van een motie over het vrijwilligerswerk, aangenomen op 27 november 2012, is door BMC in het begin van 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van het vrijwilligerssteunpunt "Vrijwilligers en ZO". Dit heeft geresulteerd in het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO", april Op 4 juni jl. is het evaluatierapport besproken in commissie MO en is besloten het plan van aanpak van VenZo en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te beiden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. MEEGEZONDEN STUKKEN: Memo "Jaarcijfers VenZO en stand van zaken" Afschrift van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO STUKKEN TER INZAGE: Financieel jaarverslag VenZO 2011 INLICHTINGEN: Naam: T. Zwart Directie/Afdeling: Realisatie Toestel: lllllllll

2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Directie Reaiisatie Afdeling Wonen, zorg en samenleving Memo Aan De Raad Van Behandelend ambtenaar Telefoonnummer Dagelijks Bestuur T.B. Zwart Datum 13 augustus 2013 Ondenwerp Jaarcijfers VenZO en stand van zaken Op 4 juni jl. is tijdens het bespreken van het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO" in commissie MO, besloten aan u het plan van aanpak van VenZO en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te bieden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. Op het eerste gezicht zijn er vraagtekens bij de financiële gegevens, afhankelijk van het inzicht dat VenZO geeft en gesprekken die wij met het bestuur van VenZO voeren, zou dit een negatief resultaat kunnen opleveren. De stichting dient, zoals opgenomen in de Algemene Subsidie Amsterdam 2012, vóór 1 oktober 2013 de subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2014 in te dienen. De vragen die zijn gesteld zijn ook van invloed op de financiële positie van Stichting Vrijwilligers en ZO krijgt daarom tot uiterlijk 2 september 2013 de tijd om antwoord te geven op de gestelde vragen. Stand van zaken Onderstaand vindt u een weergave van de huidige stand van zaken. Op 1 juli 2013 zijn de statuten door de voormalige RvT gewijzigd waarmee er een nieuw bestuursmodel is ingevoerd. In plaats van de Raad van toezicht en een directie, kent de stichting nu alleen een bestuur als orgaan. Het bestuur kan één of meerder directeuren benoemen. In tegenstelling tot de oude statuten heeft de directie nu alleen belast met de dagelijkse leiding van de stichting. De directie heeft als taak het beleid en de besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren en het bestuur te adviseren. Meer informatie kunt u vinden in het meegezonden afschrift van de akte van statutenwijziging. Een statutenwijziging behoort tot de taken van de RvT. Het stadsdeel heeft hier dan ook geen rol in gehad. illl

3 20 augusius ^013 l-'agina 2 van 2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Om het plan van aanpak op te stellen en uitvoering aan te kunnen geven zijn er een aantal externen aangetrokken of dienen nog aangetrokken te worden. Te weten: een kwartiermaker, een interim-bestuurder en een directeur. Kwartiermaker (Paul Smit) De kwartiermaker is voorde periode juni 2013 toten met medio december 2013 aangetrokken om vrijwillig de volgende taken te verrichten. In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO, zal deze het plan van aanpak beoordelen; Beoordelen of deze aansluit bij de strategie van VenZO, waarbij de nadruk weer komt liggen op de makelaarsfunctie van de organisatie; Boordelen of de implementatie van het plan effectief en efficiënt verloopt; In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO zal deze het stadsdeel informeren over de voortgang; Het eindverslag presenteren waarna deze met de verantwoordelijke portefeuillehouder besproken zal worden; In samenwerking met de interim-bestuurder opstellen van een competentieprofiel voor een nieuwe directeur. Interim-bestuurder (Jaap van der Aa) In verband met de korte tijd om een geheel nieuw bestuur te vinden is er voor gekozen een interim bestuursvoorzitter te benoemen. De interim-bestuurder zal in de periode van juli 2013 tot en met medio oktober 2013, vrijwillig de volgende taken verrichten: De interim-bestuurder heeft als heeft als hoofdopdracht meegekregen een volledig bestuur samen te stellen; Daarnaast zullen de bestuurlijke taken van de RvT, die op 1 juli 2013 officieel is afgetreden, door hem overgenomen worden; In samenwerking met de kwartiermaker zal hij een competentieprofiel voor een nieuwe directeur opstellen. Directeur/bestuurder (Interim directeur Kenny Zschuschen) De voormalige directeur/bestuurder is vanaf 1 mei 2013 op non-actief gesteld en is op 1 augustus officieel uit dienst getreden. Tot die tijd worden de honneurs waargenomen door de adjunct directeur; Medio september wordt de nieuwe directeur aangesteld door het bestuur van VenZO. Conclusie Er zijn nog vraagpunten en gesprekken die met het bestuur van VenZO worden gevoerd. Wanneer meer duidelijkheid is over de financiële positie van VenZO en de subsidie over 2012 is vastgesteld zal het plan van aanpak en de cijfers over 2012 worden aangeboden aan de raad. 2

4 Roel van Beek Advies BV t administratie belastingen Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef 1289 II03 TV AMSTERDAM Rotterdam, 29 juni 2012 Betreft: Financieel verslag boekjaar 2011 Geachte lieer/iiievrouw, Bijgevoegd treft ii hel fmancieel jaarverslag aan. Dit verslag heeft als grondslag gediend voor de controle door de accountant. Varesewegei I Postbus GC Rotterdam Tel.: Fax: I K.v.K.: I BTW: NL B.01 Beconnummer: Betalingen op:

5 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 debetzijde Liquide Middelen Kas 697,51 Rabobank ,44 Tótaal Liquide ivliddelen ,95 Vorderingen Nog te ontvangen bedragen ,50 Totaal Vorderingen 18,122,50 Totaal debetzijde ,45

6 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 creditzijde Reserveringen Reserveringen lopende projecten ,90 Totaal reserveringen Kortlopende Schulden Crediteuren Af te dragen loonheffingen Af te dragen pensioenpremies Nog te betalen Accountants en advieskosten Terug te betalen waarderingssubsidie Reservering vakantiegeld 2.082, , , , ,00 3,109,01 Totaal creditzijde 40,718,45

7 administratie belastingen Toelichting op de balans Liquide Middelen Kas: Is saldo per Bank: is saldo per 31 december 2012 Debiteuren Subidle Gemeentelijke Gezondheidsmarkt 8.650,00 Waarderingssubsidie jeugd 9.472,50 Reserveringen en resultaten Resultaat budgetsubsidie opzetten vrijwillegers steunpunt - 166,16 Reservenng project Zelfredzaamheid en maatschappelijk nut 5.103,43 Reservering Project Waardenngssubsidie jeugd 7.949,30 Reservering project ASD Gezondheidsmarkt 5.705,33 Kortlopende Schulden Crediteuren Factuur Computerdoc 2.082,50 Af te dragen loonheffingen Loonheffingen december ,00 Af te dragen pensioenen Aan het PGGM verschuldigde bedragen voor personeelspensioenen 4.046,04 Nog te betalen accountants en administratie kosten 2Count/ Roel van Beek Advies BV 2.380,00 Accountant 1.785,00 Terug te betalen subsidie Terug te betalen niet toegekende waarderingssubsiedie 2.000,00 Reservering vakantiegeld Reserveringen ter voldoening vakantiegeld verplichtingen 3.109,01

8 d4:, administratie belastingen Resultatenrekening van de Projecten 2011 Budgetsubsidie opzetten vrijwilligerssteunpunt Ontvangen subsidie ,55 Uitgaven voor 2011 Personeelskosten ,64 Huisvestingskosten ,59 Kantoor en ICT kosten 5.086,20 Algemene en Organisatie Kosten 7.621,58 Projectkosten ,00 Opstartkosten ,70 Totaal kosten project ,71 Reslutaat project 166,16 Zelfredzaamheid maatschappelijk nut Ontvangen subsidie 7.725,00 Trainingen zelfredzaamheid 2.621,57 reserveringen voor afronding project In ,43 Project Waarderingssubsidie Jeugd Ontvangen subsidie 9.472,50 waarderinssubsidies 4.000,00 Totaal ontvangen subsidies ,50 uitgekeerde waarderingssubsledies 4.000,00 projectkosten 1.523,20 Totaal uitgaven 5.523,20 reservering voor afronding project ln ,30 ASD Gezondheidsmarkt Ontvangen subsidies 8.650,00 Projectkosten Gezondheids Markt 2.944,67 Reservering voor afronding project in ,33 Totaal reserveringen en resultaat ,90

9 Toelichting bestedingen budgetsubsiedie Ontvangen Subsidie ,55 Is ontvangen van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost als budget subsidie voor het opzetten van een vrijw/illigerssteunpunt Personeelskosten Lonen en Salarissen ,27 Vakantiegeld Sociale Lasten 8.852,65 Reiskosten Personeel 2.272,40 Pensioenpremies 4.443,60 Ziekteverzuim verzekering Goudse Verzekeringen 1.872,60 Uitkeringen aan vrijwillegers 1.320,50 Overige personeelskosten 525,69 Totaal Personeelkosten ,64 Huisvestingskosten Huur Kantoorruimte ,90 Overige huisvestingskosten 102,69 Totaal Huisvestingskosten ,59 Kantoeren ICT kosten Onderhoud systeembeheer en software 2.105,95 Website Hosting en Domeinregistratie 267,75 Website Onderhoud Telefoonhuur 682,72 Telefoongesprekskosten 461,71 Kantoorbenodigdheden 503,51 Leasing Copier 770,03 Totaal kantoor en ICT kósten 5.086,20 Algemene en Organisatiekosten Administratiekosten 3.094,00 Kosten Accuntant (controle/ verklaring) 1.785,00 Deskundigheidsbevordering organisatie 1.319,64 Bestuurs vergaderkosten en aansprakelijkheidsverzekering 1,345,45 Overige algemene kosten 77,49 Totaal Algemene en organsatle kosten 7.621,58 Project Vrijwillegers dag ,00 is gelijk gehouden met de openening Opstartkosten Opening 2,522,61 overige opstartkosten en promotiekosten 4,722,98 Website en logo ontwerpen 2,985,98 Fileserver en licenties 3,133,27 Regio pronet installeren 4,165,00 Statuten en Kamer van Koophandel 1,169,64 Aanschaf computers en bediehingssoftware 2,323,17 Totaal Opstartkosten ,65

10 Pgslaitfcs I B&P Accountants & Advies. Bemei'.Kliei... Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef TV AMSTERDAM Assurance-rapport Opdractit en verantwoordelijkheden Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost van Stichting Vrijwilligers en Zo (VenZO) te Amsterdam voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Deze eindverantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Vrijwilligers en Zo, Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze eindverantwoording te verstrekl<en. Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'. Verder hebben wij de aanwijzingen die het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft gegeven ln het controleprotocol behorend bij de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 in onze werlczaamheden betrokken. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van ons onderzoek komen wij tot de conclusie dat de eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskrinq) De eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost en ons assurance-rapport daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor Stichting Vrijwilligers en Zo ter verantwoording aan het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Capelle aan den IJssel, 28 juni 2012 B&P Accountants en Advies

11 VanDoome Advocaten Notarissen Fiscalisten AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO de dato 1 juli 2013 verieden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam Amsterdam > Aruba > Bonaire Curafao

12 VAN DOORNE N.V. SUFvH/ AKTE VAM STATUTEMWUZieJNG STICHTING VRIJWILLIGERS EN ZO Heden, één juli tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, handelend als schriftelijk gevolmachtigde. De verschenen persoon verklaart dat: het bestuur (statutaire directie) en de raad van toezicht van de stichting: SÉichting Vrijw/iillgers en ZO, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1103 TV Amsterdam Zuidoost, Bijlmerdreef 1289, (CEC Gebouw), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: (hierna te noemen: de "stichting") op zeventien juni tweeduizend dertien met inachtneming van statutaire voorschriften hebben besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Biilaqe): de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting op zesentwintig mei tweeduizend elf, verieden voor mr. SM. Feikema, notaris te Castricum. Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: STATUTEI^ Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een ven/i/ijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of AFSCHRIFT / /AI<te van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 1

13 woord in en omgel<eerd. 3. Tenzij anders blijl<t of l<ennelijl< anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar liet mannelijke geslacht een venfl/ijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. Naam en Zete! Artikel 2 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwilligers en ZO. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel Artikel 3 1. De stichting heeft ten doel: a. het verstrekken van informatie en advies en het verrichten van activiteiten op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in (met name) Amsterdam Zuidoost; b. het uih/oeren van aanvenwante activiteiten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstveriening, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordedijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: a. het geven van informatie en advies; b. het bemiddelen van vrijwilligers naar vacatures en omgekeerd; c. het coördineren van vrijwilligersactiviteiten en netwerkvorming; d. deskundigheidsbevordering; e. promotie van het vrijwilligerswerk; f. servicelening aan vrijwilligers; g. algemene belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk, en; h. het ontwikkelen van specifieke en aanverwante projecten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Vermogen Artikel 4 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en donaties; b. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en c. andere verkrijgingen en baten. Structuur ArJIke! De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. 2. De stichting kan daamaast een titulaire directie instellen, hierna te noemen "directie". 3. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissles instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. Bestuur: samenstelling en benoeming AFSCHRIFT_ / /Akte van statutenwijziging Stictiting Vrijwiiligers en ZO 2

14 Artikel 6 1. Het bestuur van de sticiiting bestaat uit drie en ten iioogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. 2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist In een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Wanneer de continuïteit in de bezetting van het bestuur in het geding komt kan de zittingstermijn van een bestuurder met maximaal twee jaar worden verlengd. 4. in vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wei binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. 5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werteaamhedèn, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Bestuur: scfiorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 7 1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: a. venfl/aariozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; b. onverenigbaarheid van functies of belangen; c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die AFSCHRIFT / /Alcte van statutenwijziging Sticiiting Vrijwilligers en ZO 3

15 bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkenfl/ijs niet van de stichting kan worden verlangd. 2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen dne maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. 3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 4. Een bestuurder defungeert voorts: a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; b. door het vedies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; d. door ontslag door het bestuur; e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; f. door zijn overiijden. 5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. Bestuur; taak en bevoegdheden Artikel 8 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. 3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en 20 4

16 verbindt, zich voor een derde sterl< maal<t of zich tot zel<erheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. r Bestuur; vergadering en besiuitvorming Artikel 9 1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuurders dit wenselijk achten. 2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. 6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. 6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. 8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderiinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuur; vertegenwoordiging Aitikel De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligens en ZO 5

17 de ovenge bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de sticiiting of alle bestuurders een met de stictiting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders, (titulair) directeuren en/of andere personen een doodopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Directie; Artikel Het bestuur kan één of meer directeuren benoemen. Het aantal directeuren wordt bepaald door het bestuur. 2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Als zodanig heeft de directie in het bijzonder tot taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid en de besluiten van het bestuur en het in adviserende zin optreden ten behoeve van het bestuur. 3. Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin onder meer de taken en verantwoordelijkheden van de directie, alsmede de verdeling van werteaamhedèn tussen het bestuur en de directie en de werkwijze van de directie nader worden vastgelegd. Reglementen Artikel Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Boekjaar en jaarstukken Artikel Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het Icalenderjaar. 2. Het bestuur Is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant breng omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. 4. De jaarstukken worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. 5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. tweerjarenbeieidspiati, Jaarplan en begroting Artikel Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 6

18 meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. 3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in tiet meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. 4. Voor de aanvang van een nieuw boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. Statutenwijziging Artikel IS 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of veri:egenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderiijk bevoegd de desbetreffende akte te doen veriijden. 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd. 4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot Juridische fusie en/of splitsing. Ontbinding en vereffening Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). 3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Indien de stichting wordt aangemerkt als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgedijk Wetboek van toepassing Slotbepaliïig Artikel 17 AFSCHRIFT / /Atóe van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 7

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

3. de heer Joseph Jacob Marie Gerardus Ramakers, geboren te Heerlen op vier

3. de heer Joseph Jacob Marie Gerardus Ramakers, geboren te Heerlen op vier ,I ST!CHTING 123591m Heden, veertien januari tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr. HENDRIK -- MARTINUS LANGEREIS, notaris gevestigd te Bergen (Noord-Holland): 1. de heer Dr. Albert Otto Avcke Smook,

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie