COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:"

Transcriptie

1 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD BESLUIT: Voor kennisgeving aannemen TOELICHTING: Naar aanleiding van een motie over het vrijwilligerswerk, aangenomen op 27 november 2012, is door BMC in het begin van 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van het vrijwilligerssteunpunt "Vrijwilligers en ZO". Dit heeft geresulteerd in het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO", april Op 4 juni jl. is het evaluatierapport besproken in commissie MO en is besloten het plan van aanpak van VenZo en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te beiden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. MEEGEZONDEN STUKKEN: Memo "Jaarcijfers VenZO en stand van zaken" Afschrift van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO STUKKEN TER INZAGE: Financieel jaarverslag VenZO 2011 INLICHTINGEN: Naam: T. Zwart Directie/Afdeling: Realisatie Toestel: lllllllll

2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Directie Reaiisatie Afdeling Wonen, zorg en samenleving Memo Aan De Raad Van Behandelend ambtenaar Telefoonnummer Dagelijks Bestuur T.B. Zwart Datum 13 augustus 2013 Ondenwerp Jaarcijfers VenZO en stand van zaken Op 4 juni jl. is tijdens het bespreken van het evaluatierapport "Resultaten doorlichting VenZO" in commissie MO, besloten aan u het plan van aanpak van VenZO en de cijfers van 2011 en 2012 ter inzage aan te bieden. Hierbij bieden wij u de cijfers van 2011 aan. Omdat over de financiële verantwoording van 2012 nog nadere vragen aan de stichting zijn gesteld is de subsidie over 2012 nog niet vastgesteld en worden deze daarom ook nog niet aangeboden. Ook met betrekking tot de herberekening, dat is gemaakt van het verwachte exploitatieresultaat voor de 2^ helft van 2013 als gevolg van een aantal getroffen bezuinigingsmaatregelen, in de financiële paragraaf van het plan van aanpak zijn enkele vragen gesteld aan de stichting. Op het eerste gezicht zijn er vraagtekens bij de financiële gegevens, afhankelijk van het inzicht dat VenZO geeft en gesprekken die wij met het bestuur van VenZO voeren, zou dit een negatief resultaat kunnen opleveren. De stichting dient, zoals opgenomen in de Algemene Subsidie Amsterdam 2012, vóór 1 oktober 2013 de subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2014 in te dienen. De vragen die zijn gesteld zijn ook van invloed op de financiële positie van Stichting Vrijwilligers en ZO krijgt daarom tot uiterlijk 2 september 2013 de tijd om antwoord te geven op de gestelde vragen. Stand van zaken Onderstaand vindt u een weergave van de huidige stand van zaken. Op 1 juli 2013 zijn de statuten door de voormalige RvT gewijzigd waarmee er een nieuw bestuursmodel is ingevoerd. In plaats van de Raad van toezicht en een directie, kent de stichting nu alleen een bestuur als orgaan. Het bestuur kan één of meerder directeuren benoemen. In tegenstelling tot de oude statuten heeft de directie nu alleen belast met de dagelijkse leiding van de stichting. De directie heeft als taak het beleid en de besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren en het bestuur te adviseren. Meer informatie kunt u vinden in het meegezonden afschrift van de akte van statutenwijziging. Een statutenwijziging behoort tot de taken van de RvT. Het stadsdeel heeft hier dan ook geen rol in gehad. illl

3 20 augusius ^013 l-'agina 2 van 2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Om het plan van aanpak op te stellen en uitvoering aan te kunnen geven zijn er een aantal externen aangetrokken of dienen nog aangetrokken te worden. Te weten: een kwartiermaker, een interim-bestuurder en een directeur. Kwartiermaker (Paul Smit) De kwartiermaker is voorde periode juni 2013 toten met medio december 2013 aangetrokken om vrijwillig de volgende taken te verrichten. In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO, zal deze het plan van aanpak beoordelen; Beoordelen of deze aansluit bij de strategie van VenZO, waarbij de nadruk weer komt liggen op de makelaarsfunctie van de organisatie; Boordelen of de implementatie van het plan effectief en efficiënt verloopt; In nauwe samenwerking met het personeel van VenZO zal deze het stadsdeel informeren over de voortgang; Het eindverslag presenteren waarna deze met de verantwoordelijke portefeuillehouder besproken zal worden; In samenwerking met de interim-bestuurder opstellen van een competentieprofiel voor een nieuwe directeur. Interim-bestuurder (Jaap van der Aa) In verband met de korte tijd om een geheel nieuw bestuur te vinden is er voor gekozen een interim bestuursvoorzitter te benoemen. De interim-bestuurder zal in de periode van juli 2013 tot en met medio oktober 2013, vrijwillig de volgende taken verrichten: De interim-bestuurder heeft als heeft als hoofdopdracht meegekregen een volledig bestuur samen te stellen; Daarnaast zullen de bestuurlijke taken van de RvT, die op 1 juli 2013 officieel is afgetreden, door hem overgenomen worden; In samenwerking met de kwartiermaker zal hij een competentieprofiel voor een nieuwe directeur opstellen. Directeur/bestuurder (Interim directeur Kenny Zschuschen) De voormalige directeur/bestuurder is vanaf 1 mei 2013 op non-actief gesteld en is op 1 augustus officieel uit dienst getreden. Tot die tijd worden de honneurs waargenomen door de adjunct directeur; Medio september wordt de nieuwe directeur aangesteld door het bestuur van VenZO. Conclusie Er zijn nog vraagpunten en gesprekken die met het bestuur van VenZO worden gevoerd. Wanneer meer duidelijkheid is over de financiële positie van VenZO en de subsidie over 2012 is vastgesteld zal het plan van aanpak en de cijfers over 2012 worden aangeboden aan de raad. 2

4 Roel van Beek Advies BV t administratie belastingen Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef 1289 II03 TV AMSTERDAM Rotterdam, 29 juni 2012 Betreft: Financieel verslag boekjaar 2011 Geachte lieer/iiievrouw, Bijgevoegd treft ii hel fmancieel jaarverslag aan. Dit verslag heeft als grondslag gediend voor de controle door de accountant. Varesewegei I Postbus GC Rotterdam Tel.: Fax: I K.v.K.: I BTW: NL B.01 Beconnummer: Betalingen op:

5 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 debetzijde Liquide Middelen Kas 697,51 Rabobank ,44 Tótaal Liquide ivliddelen ,95 Vorderingen Nog te ontvangen bedragen ,50 Totaal Vorderingen 18,122,50 Totaal debetzijde ,45

6 administratie belastingen Balans per 31 december 2011 creditzijde Reserveringen Reserveringen lopende projecten ,90 Totaal reserveringen Kortlopende Schulden Crediteuren Af te dragen loonheffingen Af te dragen pensioenpremies Nog te betalen Accountants en advieskosten Terug te betalen waarderingssubsidie Reservering vakantiegeld 2.082, , , , ,00 3,109,01 Totaal creditzijde 40,718,45

7 administratie belastingen Toelichting op de balans Liquide Middelen Kas: Is saldo per Bank: is saldo per 31 december 2012 Debiteuren Subidle Gemeentelijke Gezondheidsmarkt 8.650,00 Waarderingssubsidie jeugd 9.472,50 Reserveringen en resultaten Resultaat budgetsubsidie opzetten vrijwillegers steunpunt - 166,16 Reservenng project Zelfredzaamheid en maatschappelijk nut 5.103,43 Reservering Project Waardenngssubsidie jeugd 7.949,30 Reservering project ASD Gezondheidsmarkt 5.705,33 Kortlopende Schulden Crediteuren Factuur Computerdoc 2.082,50 Af te dragen loonheffingen Loonheffingen december ,00 Af te dragen pensioenen Aan het PGGM verschuldigde bedragen voor personeelspensioenen 4.046,04 Nog te betalen accountants en administratie kosten 2Count/ Roel van Beek Advies BV 2.380,00 Accountant 1.785,00 Terug te betalen subsidie Terug te betalen niet toegekende waarderingssubsiedie 2.000,00 Reservering vakantiegeld Reserveringen ter voldoening vakantiegeld verplichtingen 3.109,01

8 d4:, administratie belastingen Resultatenrekening van de Projecten 2011 Budgetsubsidie opzetten vrijwilligerssteunpunt Ontvangen subsidie ,55 Uitgaven voor 2011 Personeelskosten ,64 Huisvestingskosten ,59 Kantoor en ICT kosten 5.086,20 Algemene en Organisatie Kosten 7.621,58 Projectkosten ,00 Opstartkosten ,70 Totaal kosten project ,71 Reslutaat project 166,16 Zelfredzaamheid maatschappelijk nut Ontvangen subsidie 7.725,00 Trainingen zelfredzaamheid 2.621,57 reserveringen voor afronding project In ,43 Project Waarderingssubsidie Jeugd Ontvangen subsidie 9.472,50 waarderinssubsidies 4.000,00 Totaal ontvangen subsidies ,50 uitgekeerde waarderingssubsledies 4.000,00 projectkosten 1.523,20 Totaal uitgaven 5.523,20 reservering voor afronding project ln ,30 ASD Gezondheidsmarkt Ontvangen subsidies 8.650,00 Projectkosten Gezondheids Markt 2.944,67 Reservering voor afronding project in ,33 Totaal reserveringen en resultaat ,90

9 Toelichting bestedingen budgetsubsiedie Ontvangen Subsidie ,55 Is ontvangen van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost als budget subsidie voor het opzetten van een vrijw/illigerssteunpunt Personeelskosten Lonen en Salarissen ,27 Vakantiegeld Sociale Lasten 8.852,65 Reiskosten Personeel 2.272,40 Pensioenpremies 4.443,60 Ziekteverzuim verzekering Goudse Verzekeringen 1.872,60 Uitkeringen aan vrijwillegers 1.320,50 Overige personeelskosten 525,69 Totaal Personeelkosten ,64 Huisvestingskosten Huur Kantoorruimte ,90 Overige huisvestingskosten 102,69 Totaal Huisvestingskosten ,59 Kantoeren ICT kosten Onderhoud systeembeheer en software 2.105,95 Website Hosting en Domeinregistratie 267,75 Website Onderhoud Telefoonhuur 682,72 Telefoongesprekskosten 461,71 Kantoorbenodigdheden 503,51 Leasing Copier 770,03 Totaal kantoor en ICT kósten 5.086,20 Algemene en Organisatiekosten Administratiekosten 3.094,00 Kosten Accuntant (controle/ verklaring) 1.785,00 Deskundigheidsbevordering organisatie 1.319,64 Bestuurs vergaderkosten en aansprakelijkheidsverzekering 1,345,45 Overige algemene kosten 77,49 Totaal Algemene en organsatle kosten 7.621,58 Project Vrijwillegers dag ,00 is gelijk gehouden met de openening Opstartkosten Opening 2,522,61 overige opstartkosten en promotiekosten 4,722,98 Website en logo ontwerpen 2,985,98 Fileserver en licenties 3,133,27 Regio pronet installeren 4,165,00 Statuten en Kamer van Koophandel 1,169,64 Aanschaf computers en bediehingssoftware 2,323,17 Totaal Opstartkosten ,65

10 Pgslaitfcs I B&P Accountants & Advies. Bemei'.Kliei... Vrijwilligers en Zo (VenZO) t.a.v. de directie Bijlmerdreef TV AMSTERDAM Assurance-rapport Opdractit en verantwoordelijkheden Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, voor identificatiedoeleinden gewaarmerkte, eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost van Stichting Vrijwilligers en Zo (VenZO) te Amsterdam voldoet aan de daaraan te stellen eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Deze eindverantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Vrijwilligers en Zo, Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze eindverantwoording te verstrekl<en. Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'. Verder hebben wij de aanwijzingen die het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft gegeven ln het controleprotocol behorend bij de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 in onze werlczaamheden betrokken. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van ons onderzoek komen wij tot de conclusie dat de eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals verwoord in het controleprotocol Amsterdam Zuidoost en de algemene subsidieverordening Amsterdam Zuidoost Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskrinq) De eindverantwoording betreffende het project Uitvoering van een vrijwilligerssteunpunt in Amsterdam Zuidoost en ons assurance-rapport daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor Stichting Vrijwilligers en Zo ter verantwoording aan het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Capelle aan den IJssel, 28 juni 2012 B&P Accountants en Advies

11 VanDoome Advocaten Notarissen Fiscalisten AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO de dato 1 juli 2013 verieden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam Amsterdam > Aruba > Bonaire Curafao

12 VAN DOORNE N.V. SUFvH/ AKTE VAM STATUTEMWUZieJNG STICHTING VRIJWILLIGERS EN ZO Heden, één juli tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, handelend als schriftelijk gevolmachtigde. De verschenen persoon verklaart dat: het bestuur (statutaire directie) en de raad van toezicht van de stichting: SÉichting Vrijw/iillgers en ZO, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1103 TV Amsterdam Zuidoost, Bijlmerdreef 1289, (CEC Gebouw), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: (hierna te noemen: de "stichting") op zeventien juni tweeduizend dertien met inachtneming van statutaire voorschriften hebben besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Biilaqe): de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting op zesentwintig mei tweeduizend elf, verieden voor mr. SM. Feikema, notaris te Castricum. Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: STATUTEI^ Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een ven/i/ijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of AFSCHRIFT / /AI<te van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 1

13 woord in en omgel<eerd. 3. Tenzij anders blijl<t of l<ennelijl< anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar liet mannelijke geslacht een venfl/ijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. Naam en Zete! Artikel 2 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwilligers en ZO. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel Artikel 3 1. De stichting heeft ten doel: a. het verstrekken van informatie en advies en het verrichten van activiteiten op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in (met name) Amsterdam Zuidoost; b. het uih/oeren van aanvenwante activiteiten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstveriening, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordedijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: a. het geven van informatie en advies; b. het bemiddelen van vrijwilligers naar vacatures en omgekeerd; c. het coördineren van vrijwilligersactiviteiten en netwerkvorming; d. deskundigheidsbevordering; e. promotie van het vrijwilligerswerk; f. servicelening aan vrijwilligers; g. algemene belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk, en; h. het ontwikkelen van specifieke en aanverwante projecten op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Vermogen Artikel 4 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en donaties; b. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en c. andere verkrijgingen en baten. Structuur ArJIke! De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. 2. De stichting kan daamaast een titulaire directie instellen, hierna te noemen "directie". 3. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissles instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. Bestuur: samenstelling en benoeming AFSCHRIFT_ / /Akte van statutenwijziging Stictiting Vrijwiiligers en ZO 2

14 Artikel 6 1. Het bestuur van de sticiiting bestaat uit drie en ten iioogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. 2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist In een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Wanneer de continuïteit in de bezetting van het bestuur in het geding komt kan de zittingstermijn van een bestuurder met maximaal twee jaar worden verlengd. 4. in vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wei binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. 5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werteaamhedèn, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Bestuur: scfiorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 7 1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: a. venfl/aariozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; b. onverenigbaarheid van functies of belangen; c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die AFSCHRIFT / /Alcte van statutenwijziging Sticiiting Vrijwilligers en ZO 3

15 bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkenfl/ijs niet van de stichting kan worden verlangd. 2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen dne maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. 3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 4. Een bestuurder defungeert voorts: a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; b. door het vedies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; d. door ontslag door het bestuur; e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; f. door zijn overiijden. 5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. Bestuur; taak en bevoegdheden Artikel 8 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. 3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en 20 4

16 verbindt, zich voor een derde sterl< maal<t of zich tot zel<erheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. r Bestuur; vergadering en besiuitvorming Artikel 9 1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuurders dit wenselijk achten. 2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. 6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. 6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. 8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderiinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuur; vertegenwoordiging Aitikel De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligens en ZO 5

17 de ovenge bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de sticiiting of alle bestuurders een met de stictiting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders, (titulair) directeuren en/of andere personen een doodopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Directie; Artikel Het bestuur kan één of meer directeuren benoemen. Het aantal directeuren wordt bepaald door het bestuur. 2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Als zodanig heeft de directie in het bijzonder tot taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid en de besluiten van het bestuur en het in adviserende zin optreden ten behoeve van het bestuur. 3. Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin onder meer de taken en verantwoordelijkheden van de directie, alsmede de verdeling van werteaamhedèn tussen het bestuur en de directie en de werkwijze van de directie nader worden vastgelegd. Reglementen Artikel Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Boekjaar en jaarstukken Artikel Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het Icalenderjaar. 2. Het bestuur Is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant breng omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. 4. De jaarstukken worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. 5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. tweerjarenbeieidspiati, Jaarplan en begroting Artikel Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 6

18 meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. 3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in tiet meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. 4. Voor de aanvang van een nieuw boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. Statutenwijziging Artikel IS 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of veri:egenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderiijk bevoegd de desbetreffende akte te doen veriijden. 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd. 4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot Juridische fusie en/of splitsing. Ontbinding en vereffening Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). 3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Indien de stichting wordt aangemerkt als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgedijk Wetboek van toepassing Slotbepaliïig Artikel 17 AFSCHRIFT / /Atóe van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 7

19 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Slotverklaring Ten slotte verklaart de verschenen persoon handelend als vermeld dat per datum van het van kracht worden van deze akte (datum statutenwijziging) tot bestuurders worden benoemd: de heer Jacob Hendrik van der Aa, geboren te Krommenie op zesentwintig januari negentienhonderd zesenveertig, als bestuurslid ad interim. De overige bestuurszetels zullen zo spoedig mogelijk worden vervuld. Slotakte De verschenen persoon Is mij, notaris, bekend. Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet vooriezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. (w.g. de verschenen persoon en de notaris) UITGEGEVEM VOOR AFSCHRIFT J AFSCHRIFT / /Akte van statutenwijziging Stichting Vrijwilligers en ZO 8

STATUTEN STICHTING BIJZONDERE LEERSTOELEN VU

STATUTEN STICHTING BIJZONDERE LEERSTOELEN VU VAN DOORNE N.V. STATUTEN STICHTING BIJZONDERE LEERSTOELEN VU Begripsbepalingen Artikel 1 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. "Bestuursreglement VU": het van tijd tot tijd geldende Bestuursreglement

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Notariskantoor Lont & Lalmahomed 1 45188.01/FL AKTE STICHTING Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef.

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef. 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de statutair te De Meern, gemeente Utrecht, (feitelijk adres: 3454 DH De Meern, Mandenmakerslaan 146) gevestigde stichting Stichting Vrienden van de Roef,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE - 1-5800/FWS STICHTING Heden, achttien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Remus Dovianus, notaris te Dordrecht: 1. de heer ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE, geboren te Dordrecht op twee en twintig

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 1 STICHTING 60774 Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr. Auke van der Meer, notaris, gevestigd te Almere: de heer MAURICE NATHAN WEERT, geboren te Den Helder op vijfentwintig

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012 Ref:2012.000202.01/MH/MH MR A.P. BAKKER notaris Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen Tel: 0299 40 13 51 fax: 0299 40 36 54 E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl KOPIE 19 juli 2012 OPRICHTING Blad 1 Heden,

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH).

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). blad 1 /PR OPRICHTING Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). Heden, vierentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting op te richten, waarvoor gelden de volgende

De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting op te richten, waarvoor gelden de volgende Oprichting Stichting INHOUDSOPGAVE Naam, zetel 1 Doel 1 Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis 2 Bestuursbevoegdheid 3 Vertegenwoordiging 4 Bestuursvergaderingen 4

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting Stichting theaterineziatief Oprichting Stichting Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter: Bob de Boer Secretaris: Addie Birkhoff Penningmeester: Pia Laning Algemeen Bestuurslid: Mettje Gerlsma Naam

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING Ref:2013.0128.01/B/cvb 1 OPRICHTING STICHTING Heden, vijf april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Jan van den Berg, notaris te Oostburg: de heer Ronny Hendrikus René Rammeloo, wonende te 4501

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK 1 STATUTEN STICHTING OOSTERKERK Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting Oosterkerk na statutenwijziging de dato 16 november 2015. Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge,

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 1 2006465/AP OPRICHTING Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, Mr Adrianus Wilhelmus van Spreeuwel, notaris te Barendrecht: 1. de heer Pieter Jongenotter, 2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 3.

Nadere informatie

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien 1 STICHTING Students4students 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr Robert Buurke, notaris te Amstelveen: 1 mevrouw

Nadere informatie

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs Utrecht. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

mr. N.H. Wessel notaris

mr. N.H. Wessel notaris 1 mr. N.H. Wessel notaris Postbus 49 9765 ZG Paterswolde T 050-309 56 38 F 050-309 43 18 ONTWERP 7 maart 2013 Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of elders in de tekst gelieve U tijdig voor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 1 OPRICHTING STICHTING 67893 Heden, twee november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd te Heerenveen: 1. de heer Jouke BREITSMA, wonende te

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Akte van statutenwijziging Stichting IKC+ na statutenwijziging genaamd Stichting IKC+ Almere. de dato 11 mei 2017

Akte van statutenwijziging Stichting IKC+ na statutenwijziging genaamd Stichting IKC+ Almere. de dato 11 mei 2017 AFSCHRIFT Akte van statutenwijziging Stichting IKC+ na statutenwijziging genaamd Stichting IKC+ Almere de dato 11 mei 2017 verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam VAN DOORNEN.V. SUFvHIAM/60015416

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Vlichthus zoals vastgesteld bij akte van oprichting op 16 februari 2016 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N blad 1 Stichting De Morgenster Oprichtingsakte d.d. 1 juli 2009 verleden voor Mr. C.A.M. Sweere, notaris te Noordwijk. Statutenwijziging (artikel 2) d.d. 6 november 2013 verleden voor Mr. C.A.M. Kruis-Sweere,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING Op achttien april 2002, verschenen voor mij, Mr. Johan Herman Kral, notaris gevestigd te Emmen: a) De heer Berend Hekkema, wonende te 7824 VH Emmen, Veldlaan 44,

Nadere informatie

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services)

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services) LOYENSL LOEFF 1/2 BOLA/wiltd/5156437 18714382-v3 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Real Estate Fund Services) Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Veronique Marlies Voorhorst-Boeren,

Nadere informatie

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18 2014.000045.01\vdG - blad 1 - AKTE VAN OPRICHTING Stichting Muziekeducatie Wijdemeren CONCEPT 18 februari 2014 Bothalaan 1 1217 JP Hilversum 035 671 67 30 www.hvg-notarissen.nl Heden, @ tweeduizend veertien,

Nadere informatie

ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING

ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING Ref:20110746/MR/bs Vos Geerse Reijntjes Notarissen Jan Luikenstraat 2 1813 KP Alkmaar Tel. 072-5127477 ONTWERP d.d. 31 mei 2011 STATUTENWIJZIGING Heden, #, verscheen voor mij, mr. Marinus Cornelis Reijntjes,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING 2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING Op * verschenen voor mij, Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: a. de heer Paul Edward HOHNEN, wonende te (1017 SL) Amsterdam, Weteringstraat 13,

Nadere informatie

2015R6181LK STICHTING

2015R6181LK STICHTING 1 2015R6181LK STICHTING Heden, vijftien juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Anne Geert de ---- Raad, notaris te Medemblik: -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

020834/HST/Statutenwijziging

020834/HST/Statutenwijziging 1 020834/HST/Statutenwijziging Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij mr. Eelko Drewes Smit, notaris te s-gravenhage: de heer mr. Theo Korstiaan DE POUS, wonende te 2585 SC s-gravenhage, Borneostraat

Nadere informatie

ONTWERP 22 oktober 2009

ONTWERP 22 oktober 2009 mr. F.M. Konijnenberg notaris Mathenesserlaan 239 3021 HB Rotterdam Tel. 010-4768833 E-mail. notaris@konijnenberg.knb.nl ONTWERP 22 oktober 2009 OPRICHTING STICHTING Versie d.d. 22-10-2009 2009.000717

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING Dos : 2014.000132.01 Ref : JSV (130314.1) STICHTING Heden, zevenentwintig maart tweeduizend veertien, verschijnen voor mij, mr. Ernst-Jan Gras, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer

Nadere informatie

2013L16756is OPRICHTING STICHTING

2013L16756is OPRICHTING STICHTING 2013L16756is OPRICHTING STICHTING Op drie juli tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: 1. de heer Jan Cornelis VAN DUIN, wonende te (3054

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING 1 Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, tien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Johanna Maria van Eeten, notaris te 's-hertogenbosch: de heer PHILIPPE WILLEM MAURICE

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

- 1 - OPRICHTING dossier :2015.000114.01 referentie :KS\KS Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Karel Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo: mevrouw MARIA MARTIENA

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie