VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'SHERTOGENBOSCH

2 Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Nuland in de gemeente 'shertogenbosch Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan RS Heesch Project BOS.ROC.NEN Rapportnummer Versienummer Status D1 Eindrapportage Datum 9 oktober 215 Vestiging Opsteller Swalmen Ing. M.R.P. Vidal Paraaf Kwaliteitscontrole Drs. E. Hartingsveld Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 91:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Algemene bodemopbouw Visuele inspectie toplaag/maaiveld Visuele inspectie opgegraven materiaal Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen BOS.ROC.NEN

4 1 INLEIDING Econsultancy heeft van RO Connect opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem aan de Kerkstraat 42 te Nuland in de gemeente 'shertogenbosch. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. Het verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 577) heeft tot doel vast te stellen of de locatie "verdacht" of "onverdacht" voor de aanwezigheid van asbest is. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" en de NEN 577:23 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond". De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 218 van de BRL SIKB 2. Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek", protocollen 21, 22 en 218. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213), de bepalingsgrens asbest en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. De analyseresultaten van het verkennend onderzoek asbest in bodem zijn getoetst conform NEN 577 volgens de daarin aangegeven criteria. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 21, 22 en 218 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2 VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente 'shertogenbosch aanwezige informatie (contactpersoon mevr. L. Pijnenburg), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer O. Truschel) en informatie verkregen uit de op 26 augustus 215 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen BOS.ROC.NEN Pagina 1 van 12

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 3.3 m²) ligt aan de Kerkstraat 42, gelegen aan de noordzijde van de kern van Nuland in de gemeente 'shertogenbosch (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Nuland, sectie B, nummer 2. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 158., Y = en bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 6 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode was de locatie reeds bebouwd met een (woon)boerderij. De omgeving was destijds hoofdzakelijk in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond (zie figuur 1). Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. Figuur 1. Uitsnedes historisch kaartmateriaal BOS.ROC.NEN Pagina 2 van 12

6 De onderzoekslocatie is momenteel bebouwd met een woonboerderij (± 175 m²) en een viertal opstallen (2 maal ± 21 m², ± 75 m² en ± 125 m²). Het overige terreindeel is deels voorzien van een klinkerverharding (± 73 m²) en deels in gebruik als (sier)tuin en deels als weide. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. In tabel I is een overzicht weergegeven van de diverse verleende bouwvergunning. Tabel I. Overzicht verleende bouwvergunningen aanvrager Jaartal Omschrijving Bijzonderheden Dhr. M. van Bergen 19 Bouwvergunning voor het oprichten van een kippenhok Dhr. M. van Bergen 1958 Bouwvergunning voor het oprichten van een varkensschuur Dhr. Fr. Van Bergen 197 Bouwvergunning voor het verbeteren van een bestaande woning Dhr. Fr. Van Bergen 1977 Bouwvergunning voor het geheel vernieuwen en veranderen van een bestaande opstalling tot een veestalling. Dhr. Fr. Van Bergen 198 Bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van een bestaande machineberging en jongveestal. Dhr. Fr. Van Bergen 1981 Bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van een hooischuur in een jongveestal Dhr. Fr. Van Bergen 1985 Bouwvergunning voor het verbeteren van een bestaande woning Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente 'shertogenbosch bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 's Hertogenbosch blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: aan de noordzijde bevindt zich een woonhuis (nr. 44) met bijbehorende siertuin; aan de oostzijde bevindt zich een perceel met een agrarische functie; aan de zuidzijde bevindt zich een woonhuis (nr. 4) met bijbehorende siertuin; aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Kerkstraat). De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats BOS.ROC.NEN Pagina 3 van 12

7 Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen (ernstige) bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn op diverse plaatsen op het maaiveld asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen (zie figuur 2). Figuur 2. Foto s asbestverdacht (plaat)materiaal tijdens terreininspectie Verder zijn er op de onderzoekslocatie geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op de onderzoekslocatie te realiseren. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten BOS.ROC.NEN Pagina 4 van 12

8 Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 2.1 Bodemopbouw De onderzoekslocatie ligt volgens de digitale bodemkaart van Nederland in een nietgekarteerd gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een hoge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn noordwestzuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± m en wordt gevormd door de Formaties van Kreftheye, Beegden, Sterksel en Stramproy. Op deze formaties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 2 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door de Formatie van Peize Waalre. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 3 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens gegevens van digitale wateratlas de provincie NoordBrabant, in noordwestelijke richting. Op een afstand van ± 7,5 kilometer ten zuidwesten van de onderzoekslocatie ligt waterwingebied Nuland. De onttrekking van dit pompstation heeft waarschijnlijk geen invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. 3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de mogelijke bijmenging van bodemvreemd materiaal in de bodem alsmede het op het maaiveld aantreffen van asbestverdacht (plaat)materiaal. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, PAK, EOX, minerale olie, asbest. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VEDHE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde, de interventiewaarde voor asbest of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt BOS.ROC.NEN Pagina 5 van 12

9 4 VELDWERK 4.1 Algemeen Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monsternamepunten worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is beschreven in paragraaf 4.3. Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 22 september 215 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer P. Jansen. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor de protocollen 21 en 218 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een edelman en zuigerboor 15 boringen geplaatst; 12 boringen tot,5 m mv, 2, boringen tot 2, m mv en 1 boring tot 4,2 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn met behulp van een schep 14 gaten gegraven met een afmeting van 3x3 cm tot een diepte van,5 m mv. De boorpunten en gaten zijn gecombineerd. Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 514 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 16 mm zeef en zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepassing is een schatting gemaakt van het asbestgehalte per gat. Indien er asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is dit verzameld Algemene bodemopbouw De bodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn tot matig grof zand en is bovendien tot maximaal 1,5 m mv zwak humeus. De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig betonhoudend, zwak baksteen en/of slakhoudend Visuele inspectie toplaag/maaiveld In tabel II zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen BOS.ROC.NEN Pagina 6 van 12

10 Tabel II. Visuele inspectie toplaag Aandachtsgebied Opmerking Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 3.3 m² Conditie toplaag Beperkingen van de inspectie Weersomstandigheden Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? vochtig Beperkt i.v.m. vegetatie/verharding Neerslag < 1 mm/dag Zicht > m ja (positie op tekening aangeven) Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat alleen de verzamelbare asbestverdachte (plaat)materialen bemonsterd zijn. Op de onderzoekslocatie liggen plaatselijk op het maaiveld grotere, niet verzamelbare, stukken asbestverdacht (plaat)materiaal Visuele inspectie opgegraven materiaal Ten behoeve van de visuele inspectie zijn met behulp van een schep 14 gaten gegraven en is het opgegraven materiaal gezeefd over een 16 mm zeef. Ten behoeve van het asbestonderzoek is het ontgraven materiaal systematisch zintuiglijk op asbestverdachte materialen gecontroleerd. De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig betonhoudend en zwak baksteen en/of slakhoudend. Tijdens de werkzaamheden zijn in het opgegraven materiaal geen asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen. 4.3 Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Op het midden van de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 3,24,2 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 22 september 215 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 3 september 215 uitgevoerd door de heer P. Jansen. Deze medewerker van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 22 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 22 van de BRL SIKB 2 en de NEN 5744:211. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Tabel III geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid BOS.ROC.NEN Pagina 7 van 12

11 Tabel III. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 3 september 215 (m mv) Electrisch Geleidingsvermogen (EGV) Troebelheid (NTU) 8 centraal op onderzoekslocatie 3,24,2 2, ,1 5 LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grondmengmonsters, de in het veld samengesteld grondmengmonsters (asbest: fractie: <16 mm) en de materiaalmonsters (asbest, fractie: >16 mm) en het grondwatermonster zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 8 grondmengmonsters samengesteld (7 grondmengmonsters van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De zintuiglijk meest verontreinigde grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De 8 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, organisch stofgehalte, lutumgehalte, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie; asbest (kwantitatief): serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet) en niethechtgebonden asbest. Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (m mv) Analysepakket Bijzonderheden Verkennend bodemonderzoek MM1 1 (,,) 6 (,5,) 12 (,,) 13 (,,) MM2 9 (,,) 11 (,19,) 15 (,5,) MM3 4 (,8,16) 7 (,17,) 8 (,5,) MM4 4 (, 1,) 4 (1, 2,) 8 (, 1,) 8 (1, 2,) 15 (, 1,) 15 (1, 1,) standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket + lutum en organische stof verdachte bodemlaag (zintuiglijk schoon) verdachte bodemlaag (zwak baksteen en betonhoudend) verdachte bodemlaag (zwak tot matig betonhoudend, zwak slak en baksteenhoudend) ondergrond (zintuiglijk schoon) BOS.ROC.NEN Pagina 8 van 12

12 Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten (vervolg) Grondmengmonster Traject (m mv) Analysepakket Bijzonderheden Verkennend onderzoek asbest in bodem ASBM1 ASB M1 asbest (kwantitatief) verzamelmonster asbestverdacht plaatmateriaal maaiveld (golfplaat) ASBM2 ASB M2 asbest (kwantitatief) verzamelmonster asbestverdacht plaatmateriaal maaiveld (vlakke en/of golfplaat) ASBMM1 1 (,,) 2 (,,) 3 (,,) 5 (,12,) 6 (,5,) asbest (kwantitatief) verdachte bodemlaag (zintuiglijk schoon) ASBMM2 4 (,8,16) 7 (,17,) asbest (kwantitatief) verdachte bodemlaag (zwak tot matig betonhoudend en/of zwak baksteenhoudend) ASBMM3 9 (,,) 11 (,19,) 15 (,5,) ASBMM4 1 (,22,) 12 (,,) 13 (,,) 14 (,,) asbest (kwantitatief) asbest (kwantitatief) verdachte bodemlaag (zwak baksteen en/of betonhoudend) verdachte bodemlaag (zintuiglijk schoon) 5.2 Toetsingskader Verkennend bodemonderzoek NEN 574 De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (1% organische stof en 25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVatoetsing, met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst BOS.ROC.NEN Pagina 9 van 12

13 De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4aa. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem De analyseresultaten zijn getoetst aan criterium zoals op genomen in de NEN 577. Hierbij wordt, bij het graven van gaten (3 x 3 cm) het gewogen gehalte aan asbest (hoogste concentratie) getoetst aan de helft van de interventiewaarde voor asbest. De interventiewaarde voor asbest is 1 mg/kg d.s Resultaten grond en grondwatermonsters Verkennend bodemonderzoek NEN 574 Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (m mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 1 (,,) 6 (,5,) 12 (,,) 13 (,,) MM2 9 (,,) 11 (,19,) 15 (,5,) PAK MM3 4 (,8,16) 7 (,17,) 8 (,5,) minerale olie PCB MM4 4 (, 1,) 4 (1, 2,) 8 (, 1,) 8 (1, 2,) 15 (, 1,) 15 (1, 1,) Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) Pb 8 centraal op onderzoekslocatie BOS.ROC.NEN Pagina 1 van 12

14 Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem Tabel VII geeft een overzicht van de berekende/gemeten asbestgehalten. Tabel VII. Overschrijdingen toetsingskader asbest Gat/(meng) monster Traject (cm mv) overschrijding detectielimiet overschrijding,5 * interventiewaarde overschrijding interventiewaarde ASBMM1 1 (,,) 2 (,,) 3 (,,) 5 (,12,) 6 (,5,) nee nee nee ASBMM2 4 (,8,16) 7 (,17,) ja (3,1 mg/kg d.s.) nee nee ASBMM3 9 (,,) 11 (,19,) 15 (,5,) ASBMM4 1 (,22,) 12 (,,) 13 (,,) 14 (,,) nee nee nee nee nee nee Tabel VIII geeft een overzicht van de analyseresultaten van de op het maaiveld aangetroffen asbesthoudende (plaat)materialen. Tabel VIII. Analyseresultaten verzamelde asbesthoudende (plaat)materialen op het maaiveld. monster soort asbest aangeleverde hoeveelheid (stuks) gewicht (gram) gehalte (%) hechtgebonden (j/n) ASBM1 chysotiel 1 85,36 12,5 j chysotiel crocidoliet 1 2,48 12,5 3,5 j ASBM2 chysotiel ,5 j Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten BOS.ROC.NEN Pagina 11 van 12

15 6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van RO Connect een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd aan de Kerkstraat 42 te Nuland in de gemeente 's Hertogenbosch. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VEDHE). De bodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn tot matig grof zand en is bovendien tot maximaal 1,5 m mv zwak humeus. De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig betonhoudend, zwak baksteen en/of slakhoudend. Verkennend bodemonderzoek NEN 574 De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie, PCB en/of PAK. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek. Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 577 Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven tot een mogelijke asbestverontreiniging op de locatie. Er zijn over het gehele terrein asbestverdachte/houdende (plaa)materialen op het maaiveld aangetroffen. Derhalve adviseert Econsultancy al het asbestverdachte/houdende (plaat)materialen, welke zich op het maaiveld van de gehele locatie bevindt, middels handpicking door een hiertoe erkend bedrijf te verwijderen. In de bovengrond is enkel ter plaatse van grondmengmonster ASBMM2 analytisch zowel hechtgebonden als niethechtgebonden asbest geconstateerd. Het gewogen asbestgehalte in het grondmengmonster ASBMM2 bedraagt 3,1 mg/kg d.s. en overschrijdt de helft van de interventiewaarde niet. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem. In geval van grondwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te worden getroffen. Econsultancy Swalmen, 9 oktober BOS.ROC.NEN Pagina 12 van 12

16 Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie Schaal 1:25. Deze kaart is noordgericht BOS.ROC.NEN

17

18 Legenda Boringen Omschrijving Symbool Boringen Omschrijving Symbool Symbolen Omschrijving Symbool Verontreiniging Omschrijving Symbool Boring tot,5 m mv Asbestgat 3x3x Asfalt Ontgravingsvak Boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot,5 m mv Beton Niet verontreinigd Boring tot 1,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 1, m mv Boom AW/Swaarde contour Boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 1,5 m mv Bos Twaarde contour Boring tot 2,5 m mv Boring tot 3, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 2,5 m mv Braak Depothoogte x,x Iwaarde contour Niet verontreinigd Boring tot 3,5 m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3, m mv Fotoname Licht verontreinigd Boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 3,5 m mv Mangat Matig verontreinigd Boring tot 4,5 m mv Boring tot 5, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x + boring tot 4,5 m mv Gras Grind Sterk verontreinigd Verspreiding verontreiniging onbekend? Peilbuis Asbestgat 3x3x + boring tot 5, m mv Haag Peilbuis (diep) Voorgaande boring tot,5 m mv Voorgaande boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x + peilbuis Asbestgat 3x3x + peilbuis (diep) Asbestgat 1x1x Klinker Olie/vetafscheider Ontgravingsdiepte x,x Voorgaande boring tot 1,5 m mv Voorgaande boring tot 2, m mv Voorgaande boring tot 2,5 m mv Voorgaande boring tot 3, m mv Voorgaande boring tot 3,5 m mv Voorgaande boring tot 4, m mv Voorgaande boring tot 4,5 m mv Voorgaande boring tot 5, m mv Voorgaande peilbuis Voorgaande peilbuis (diep) Kernboring 8 mm Kernboring 12 mm + boring tot,5 m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 1, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 2, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 2,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 3, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 3,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 4, m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 4,5 m mv Asbestgat 1x1x + boring tot 5, m mv Asbestgat 1x1x + peilbuis Asbestgat 1x1x + peilbuis (diep) Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot,5 m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1,5 m mv + Ontluchtingspunt Onverhard Parkeerplaats Pomp Puinverharding Sleuf 2x4xcm Spoorbaan Stelconplaat Struik Talud Tegel Vloeistofdichte vloer Vulpunt Water Zeshoek tegel Zinkput P Kernboring 12 mm + boring tot 2, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 2,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2,5 m mv + Asbestverdacht plaatmateriaal op maaiveld Hekwerk X Kernboring 12 mm + boring tot 3, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3, m mv + Toekomstige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 3,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3,5 m mv + Voormalige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4, m mv + Bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4,5 m mv + Locatiegrens Kernboring 12 mm + boring tot 5, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 5, m mv + Kernboring 12 mm Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis (diep)

19 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto BOS.ROC.NEN

20 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 3. Foto BOS.ROC.NEN

21 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 5. Foto BOS.ROC.NEN

22 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 7. Foto BOS.ROC.NEN

23 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 9. Foto BOS.ROC.NEN

24 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 11. Foto BOS.ROC.NEN

25 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 13. Foto BOS.ROC.NEN

26 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 15. Foto BOS.ROC.NEN

27 Bijlage 3 Boorprofielen

28 Boorprofielen Pagina 1 van 3 Boring: 1 Boring: 2 1 tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep 1 tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep 2 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor 2 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Boring: 3 Boring: tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor klinker Zand, matig grof, matig siltig, matig betonhoudend, licht beigegrijs, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor Zand, matig grof, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor 2 2 Boring: 5 Boring: tegel Zand, matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Schep, VULZAND Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor tegel Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: BOS.ROC.NEA Opdrachtgever: RO Connect Boormeester: P. Jansen Locatie: Kerkstraat 42 te Nuland Getekend volgens NEN 514

29 Boorprofielen Pagina 2 van 3 Boring: 7 Boring: klinker Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Schep, VULZAND Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor tegel Zand, matig fijn, matig siltig, zwak slakhoudend, bruingeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor 3 3 Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Zuigerboor handmatig 3 3 Zand, matig grof, matig siltig, neutraalbeige, Zuigerboor handmatig 4 42 Boring: 9 Boring: tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor klinker Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Schep, VULZAND Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Boring: 11 Boring: tegel Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Schep, VULZAND Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: BOS.ROC.NEA Opdrachtgever: RO Connect Boormeester: P. Jansen Locatie: Kerkstraat 42 te Nuland Getekend volgens NEN 514

30 Boorprofielen Pagina 3 van 3 Boring: 13 Boring: 14 1 tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Schep 1 tuin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruinbeige, Schep 2 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor 2 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Boring: 15 5 tegel 1 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, bruinbeige, Schep 2 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, bruingeel, Edelmanboor 2 2 Projectcode: Projectnaam: BOS.ROC.NEA Opdrachtgever: RO Connect Boormeester: P. Jansen Locatie: Kerkstraat 42 te Nuland Getekend volgens NEN 514

31 Bijlage 4a Analysecertificaten

32 Econsultancy T.a.v. M.R.P. Vidal Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: 3Sep215 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / BOS.ROC.NEA 22Sep215 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

33 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 BOS.ROC.NEA Startdatum 23Sep215 Rapportagedatum 3Sep215/12:5 Bijlage A,B,C Jansen Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.3 < <2. Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds 23 <2 2 <2 S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.2 <.2 <.2 <.2 S Kobalt (Co) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. S Koper (Cu) mg/kg ds <5. S Kwik (Hg) mg/kg ds <. <. S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. <4. <4. <4. S Lood (Pb) mg/kg ds <1 S Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C1C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. mg/kg ds <5. < <5. mg/kg ds <5. <5. 15 <5. mg/kg ds <11 <11 12 <11 mg/kg ds 15 < <5. mg/kg ds <6. <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 <35 43 <35 Chromatogram olie (GC) Polychloorbifenylen, PCB Zie bijl. S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1.15 <.1 Nr Monsteromschrijving MM1 1 () 6 (5) 12 () 13 () MM2 9 () 11 (19) 15 (5) MM3 4 (816) 7 (17) 8 (5) Datum monstername Monster nr. 22Sep Sep Sep MM4 4 (1) 4 (12) 8 (1) 8 (12) 15 (1) 15 (11) 22Sep Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

34 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 BOS.ROC.NEA Startdatum 23Sep215 Rapportagedatum 3Sep215/12:5 Bijlage A,B,C Jansen Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1.15 <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1.29 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1.25 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1.17 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 1) mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <. <. <. <. S Fenanthreen mg/kg ds < S Anthraceen mg/kg ds <..79 <. <. S Fluorantheen mg/kg ds S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < S Chryseen mg/kg ds S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < <. S Benzo(a)pyreen mg/kg ds < S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds < S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) 1) Nr Monsteromschrijving MM1 1 () 6 (5) 12 () 13 () MM2 9 () 11 (19) 15 (5) MM3 4 (816) 7 (17) 8 (5) Datum monstername Monster nr. 22Sep Sep Sep MM4 4 (1) 4 (12) 8 (1) 8 (12) 15 (1) 15 (11) 22Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

35 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM1 1 () 6 (5) 12 ( MM2 9 () 11 (19) 15 (55 MM3 4 (816) 7 (17) 8 (55 MM4 4 (1) 4 (12) 8 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

36 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

37 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 312 en gw. NENISO Organische stof (gloeirest) W19 Gravimetrie Cf. pb 313 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W171 Sedimentatie Cf. pb 314 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) (C1 C4) W22 GCFID Cf. pb 317 en gw. NENENISO 1673 Chromatogram MO (GC) W22 GCFID Gelijkw. NENENISO 1673 PCB (7) W271 GCMS Cf. pb 318 en gw. NEN 698 PAK (1 VROM) W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO PAK som AS3/AP4 W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 211. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

38 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: MM3 4 (816) 7 (17) 8 (5) V pa 2 1 C1 C1C12 C12C16 C16C21 C213 C3C35 C35C4 C4 2 1 pa Minutes pa 6 C3C35 6 pa 4 2 C1C12 C12C16 C16C21 C C4 C35C4 C Minutes

39 Econsultancy T.a.v. M.R.P. Vidal Rijksweg Noord KS SWALMEN Analysecertificaat Datum: 5Oct215 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / BOS.ROC.NEA 3Sep215 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 1 TE ROSMALEN Verkennend bodemonderzoek Zandbergen 1 te Rosmalen Opdrachtgever De heer R. Borst Oude Baan 39a 5242 HT Rosmalen Rapportnummer 3378.4 Versienummer Status

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL Verkennend bodemonderzoek Hoek Jan Smuldersstraat Flinkert te Vessem in de gemeente Eersel Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 2) TE SEVENUM verkennend bodemonderzoek De Hees (tussen 8 en 2) te Sevenum Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer 276. Versienummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER Verkennend bodemonderzoek Meidoornlaan (ong.) te Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM Verkennend bodemonderzoek zorglocatie aan Doggersbank te Hoogvliet in de gemeente Rotterdam Opdrachtgever RHO Adviseurs

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL Verkennend bodemonderzoek Jan van Scorelpark 74 te Schoorl Opdrachtgever Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Rapportnummer 15106211.001

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek / Nulsituatie bodemonderzoek Hagerhofweg ong. te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Molengraafseweg 3 te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever Fam. Van den Braak Elisabeth Bas 27 528 HL

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG 98100 TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE Verkennend bodemonderzoek Munnikenweg 98100 te Renswoude in de gemeente Renswoude Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landasstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE Verkennend bodemonderzoek Dubbroek (tegenover nr. 10a) te Maasbree Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Rapportnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek Kerkhofweg (ong.) te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Project

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN

HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 60 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN HISTORISCH VOORONDERZOEK EN VERKENNEND BODEMONDERZOEK STEGEN 56 EN 6 TE ASTEN GEMEENTE ASTEN Historisch vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Stegen 56 en 6 te Asten in de gemeente Asten Opdrachtgever

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M7) TE METERIK Verkennend bodemonderzoek Campagneweg (perceel M7) te Meterik Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Zuidsingel (ong.) te Venray in de gemeente Venray Opdrachtgever Beusmans & Jansen van Vlattenstraat 59 5975

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 3 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Veld Oostenrijk 3 te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Asparagus Beheer BV VeldOostenrijk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Verkennend bodemonderzoek Floraweg 114b te Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem Opdrachtgever Buro SRO

Nadere informatie

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN: NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 2 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Vosseveen 2 te Wanssum in de gemeente Venray Opdrachtgever De heer G.G.J. Frederix Geijsterseweg 9b 586 BK Wanssum

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015 Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel 2 664 BE BEUNINGEN Swalmen, 5 februari 25 Betreft: Status: Project: rapportage aanvullend bodemonderzoek definitief, versie D 42229

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED HEISTRAAT NOORD FASE 2 PROJECT WAALRE NOORD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED HEISTRAAT NOORD FASE 2 PROJECT WAALRE NOORD VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED HEISTRAAT NOORD FASE 2 PROJECT WAALRE NOORD Verkennend bodemonderzoek plangebied Heistraat Noord fase 2 project Waalre Noord Opdrachtgever Gemeente Waalre Mevr. I.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Ruitersmolenweg (naast 39) te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Saltos Angerenstein

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLENASSAU GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Pastoor de Katerstraat naast 21 te BaarleNassau in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Traaij 109 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Dhr. J.H. van Oorschot

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Den Dries te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Dhr. M.J.J.M. Snijders Dorpstraat 32 5113

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471 Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Eemnes, 23 november 2015 Ref: PW/53br15/21471 Betreft : Indicatieve kwaliteitsbepaling zeefzand Werk : Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERHOEKSESTRAAT 12B TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERHOEKSESTRAAT 12B TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERHOEKSESTRAAT 12B TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE Verkennend bodemonderzoek Boterhoeksestraat 12b te Heteren in de gemeente Overbetuwe Opdrachtgever DOCProjectontwikkeling

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM-34882 34882 Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 10) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 10) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 1) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD Verkennend bodemonderzoek Karstraat (naast nr. 1) te Bemmel in de gemeente Lingewaard Opdrachtgever Bouwbedrijf Meuwsen Postbus

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK VAN ROOSMALENSTRAAT (ONG.) TE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Van Roosmalenstraat (ong.) te Venray Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK SINT JOSEPHSTRAAT 101 TE MEERSSEN GEMEENTE MEERSSEN Verkennend bodemonderzoek Sint Josephstraat 101 te Meerssen in de gemeente Meerssen Opdrachtgever Dierenartsenpraktijk Claudia

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOGKEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek A.G. Noyweg (ongenummerd) te HoogKeppel in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever Stichting

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DORPSTRAAT 4 EN 7 TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Dorpstraat 4 en 7 te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Provincie NoordBrabant Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST STADSDEEL NIEUW WEST 18 december 213 7746923:A B235.7.3 Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Verkennend bodemonderzoek Ingenieur Sassenstraat 12 te Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek Opdrachtgever Mevrouw

Nadere informatie

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35 37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN VRAGENDERWEG 56 TE LICHTENVOORDE GEMEENTE OOST GELRE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN VRAGENDERWEG 56 TE LICHTENVOORDE GEMEENTE OOST GELRE VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN VRAGENDERWEG 56 TE LICHTENVOORDE GEMEENTE OOST GELRE Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin Vragenderweg 56 te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. GERAADPLEEGDE BRONNEN... 1 3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK... 1 4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE... 2 4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) POLWEG 7 TE WICHMOND GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) POLWEG 7 TE WICHMOND GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 574) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 577) POLWEG 7 TE WICHMOND GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek (NEN 574) en verkennend onderzoek asbest in bodem

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie