VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSPOLISSEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN 1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS Contractuele en Extracontractuele aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurders van de Inrichtende Macht vb : fout in de berekening van het lestijdenpakket * de uitbetaalde lonen voor die maand(en) worden teruggevorderd door het Departement Onderwijs aan het schoolbestuur. IC-verzekeringen betaalt dit uit mits vrijstelling van Euro Uitbreiding beroepsaansprakelijkheid personeelsleden (leerkrachten en secretaressen) Uitbreiding Gemeen Recht ongevallen van de bestuurders Uitbreiding Rechtsbijstand vb : dossier dat voorkomt bij de Raad Van State (er moet op voorhand overeengekomen worden met de maatschappij welke advocaat zal genomen worden) 2. ARBEIDSONGEVALLEN - VEILIGHEIDSPOLIS (1 RSZ-nummer) Ongevallenverzekering ten behoeve van het bezoldigd personeel van de school én zijn vrijwilligers, waardoor mensen verbonden aan de school voor 100% verzekerd zijn in geval van een lichamelijk ongeval in kader van een schoolactiviteit. Luik 1 - Verplichte waarborgen - Waarborg 1A : verzekeringsdekking arbeidsongevallen voor het onderwijzend, administratief en toezichthoudend personeel dan niet onder de wet van 03/07/1967 betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector vallen. Dit zijn alle arbeiders/bedienden waarvoor de school geen weddentoelagen van de Staat ontvangt - Waarborg 1B : verzekeringsdekking arbeidsongevallen voor het onderwijzend, administratief en toezichthoudend personeel dat ofwel reeds voorschotten op weddentoelagen ontvangen heeft ofwel waarvan het dossier in onderzoek is bij de Staat. Opvangnet bij arbeidsongeval waarvoor het Ministerie van Onderwijs, als gevolg van de (nog) niet goedkeuring, schadevergoeding weigert. Vb : een nieuw aangeworven leerkracht heeft een arbeidsongeval, op het ogenblik dat het Ministerie constateert dat de school een fout heeft gemaakt en de betreffende leerkracht niet had mogen aanwerven. De teruggevorderde lonen zullen via de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurders kunnen gerecupereerd worden. Het arbeidsongeval zal door het Ministerie geweigerd worden, maar zal geregeld worden via de Veiligheidspolis. - Waarborg 2 : personeelsleden die weddentoelagen ontvangen wanneer zij het slachtoffer zijn van een ongeval tijdens het uitvoeren van een activiteit waarvoor geen 1

2 weddentoelagen worden toegekend. Het betrokken statutaire personeelslid verricht een activiteit die niet behoort tot het hem door het Ministerie toevertrouwde takenpakket. Luik 2 Facultatieve waarborgen - Waarborg 3 : waarborg excedent (dit is het gedeelte van de bezoldiging hetwelk het wettelijk maximum overschrijdt) van toepassing zowel op de personeelsleden die onder de Wet op de Arbeidsongevallen van 03/07/1967 als deze van 10/04/1971 vallen. Ten laste neming van het overschrijdende loonsgedeelte van het slachtoffer. - Waarborg 4A : werklozen vrijgesteld van stempelcontrole die onbezoldigd tewerkgesteld worden door de verzekeringsnemer. - Waarborg 4B : verzekeringsdekking voor de vrijwilligers waarop de verzekeringsnemer een beroep doet tijdens de uitvoering van de activiteiten en/of op weg ervan en ernaar. Lichamelijke ongevallenverzekering voor alle onbezoldigde medewerkers waarop de school een beroep doet. Vb : een vrijwilliger heeft bij het opstellen van de opendeurdag een ernstig ongeval met hospitalisatie, werkverlet en invaliditeit. Dit ongeval wordt geregeld gelijkaardig of vergelijkbaar aan een arbeidsongeval. 3. DE SCHOOLPOLIS De index voor het schooljaar is 234,45 Van toepassing voor het gehele schoolleven: alle activiteiten georganiseerd, gecontroleerd en toegelaten door de school. Van toepassing over de gehele wereld. De verzekerde waarborgen worden voortdurend aangepast aan het steeds wijzigende schoollandschap, bijvoorbeeld naar aanleiding van de invoering van de eindtermen. De regio-verantwoordelijken hebben constant contact met onze scholen, en hebben eerste voeling met wat leeft en wijzigt en kunnen dan ook het risico perfect inschatten. WAARBORGEN. A. Burgerlijke verantwoordelijkheid: De verplichting om schade toegebracht aan derden, buiten alle contractuele verplichtingen, te vergoeden (art tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek) Vb : leerlingen, vergezeld van hun leraar, fietsen in een rij naar het zwembad en botsen tegen een tegenligger (BA); bezoek aan een museum en er wordt schade aangebracht. Omschrijving Personeel Leerlingen BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - Lichamelijke schade EUR Materiële schade EUR met inbegrip van deze veroorzaakt door brand, ontploffing,rook, water, EUR glasbraak, tbv max. - Schade aan toevertrouwde voorwerpen aan de stagiairs EUR Facultatieve waarborgen (mits bijpremie): Toevertrouwde voorwerpen Stagiairs stagemeesters B.A. op de weg van en naar de school vb : leerling rijdt met fiets tegen een auto (normaal gedekt in BA Familiale) 2

3 Materiële schade aan goederen van derden vb : bosklassen - breken van een spiegel of lavabo Eigen materiële schade (terbeschikkingstelling/verhuur van lokalen) vb : feestje op school : schade aangebracht aan materiaal van de school (kapotte spiegel, kapstok, ) B.A. en Objectieve B.A. bij verhuur/ter beschikking stellen van lokalen aan derden (indien meer dan 50 x per jaar!) B.A. parking (3 voorwaarden : fout, schade, causale link) vrijstelling! Opvanggezinnen vb : buitenlands project. Onze kinderen gaan ginds naar een Poolse school, bij gastgezin. Ze breken de chinese vaas van het gastgezin. Terbeschikkinggestelde voorwerpen leerkrachten en leerlingen: 2 opties 3 voorwaarden : ongeval veroorzaakt door een derde - enkel dekking op school - occasioneel gebruik - gebruikt voor schoolactiviteiten Optie 1 Optie 2 Brand en ontploffing Waterschade Elektriciteitsschade Diefstal Andere schade Vrijstelling 10% (75 / 225 ) 10% (150 / 450 ) Materiële Schade leerkrachten t.g.v. agressie (aan henzelf; vb niet aan een wagen) vb : kleren, boekentas geen morele schadevergoeding B. Objectieve Aansprakelijkheid: wettelijk verplichte verzekering C. Persoonlijke verzekering Ongevallen In geval de Burgerlijke Verantwoordelijkheid niet betrokken is, of in geval de rechthebbenden verzaken deze in te roepen, waarborgt de Maatschappij de terugbetaling van (ook in geval van een ongeval op de schoolweg) : LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - Medische kosten ten belope van 1x bar.riziv 1x bar.riziv beperkt per slachtoffer tot max. EUR Tandprothese ten belope van EUR met een max. per tand van EUR Verzorging in het buitenland ten belope van max. EUR Begrafeniskosten ten belope van max. EUR Kosten niet bepaald door de RIZIV-tarieven max. EUR Opzoekings- en repatriëringskosten ten belope van EUR Schoolverzuim (max. 100 dagen), per dag EUR OVERLIJDEN: per slachtoffer EUR BLIJVENDE INVALIDITEIT: per slachtoffer EUR De maximum tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot per slachtoffer, na tussenkomst van de mutualiteit of van een ander bijstands- of verzekeringsorganisme. Een dodelijk ongeval moet onmiddellijk aangegeven worden! 3

4 D. Rechtsbijstand: RECHTSBIJSTAND EUR Insolventie van derden EUR Strafrechterlijke borgtocht EUR Verdediging van de belangen van de verzekerde (= de school) op zich nemen (verweerder of eiser) ingeval van behoefte aan rechtsbijstand. Rechtsbijstand leerkrachten indien zij gevat worden door een juridische procedure. 4. OMNIUM OPDRACHTEN Omniumverzekering t.b.v. personeel én vrijwilligers die in opdracht van de school met eigen wagen rijden. Zijn gedekt : de privé wagens, niet de wagens die op naam van de school verzekerd zijn. - Accidentele schade - Glasbraak - Diefstal - Brand - Aanrijding dieren - Natuurkrachten Bij rijden in opdracht met eigen wagen, zijn er verschillende aspecten waar rekening moet mee gehouden worden: a) Schade aan derden: Schade aan het aangereden voertuig (wagen én inzittenden): de verzekering B.A.-auto is gehouden om zowel schade aan het voertuig van de derde als de inzittenden te vergoeden. Vermits BA-auto een wettelijk verplichte verzekering is, kan er geen andere verzekering (vb. BA onderwijsinstellingen) deze aansprakelijkheid overnemen, dus uitgesloten in Omnium Opdrachten. Schade aan de eigen passagiers: ook dit zijn derden, dus ook hier moet de BA-auto tussenkomen. Als er een probleem zou zijn met die autoverzekering of een discussie rond aansprakelijkheid kan de schoolverzekering wel de kosten van lichamelijke letsels van de inzittende leerlingen in eerste instantie vergoeden, maar dit zal dan verhaald worden op de aansprakelijke. Als één van de passagiers een leerkracht is, ook aangifte arbeidsongeval bij departement doen! Ook zij zal verhalen, maar voor de leerkracht is het wel belangrijk dat dit als arbeidsongeval erkend wordt. b) Lichamelijke schade aan de bestuurder zelf: Indien het een leerkracht is: aangifte arbeidsongevallen departement onderwijs. Indien het een vrijwilliger is: aangifte aan de AO Veiligheidspolis. c) Schade aan het eigen voertuig: aangifte in de polis Omnium Opdrachten, met volgende regels 4

5 Nieuwe voorwaarden vanaf 01/01/2013! - Maximale waarde voertuig: ,00 - Personenwagen en monovolumewagens, minibussen, bestelwagens en aanhangwagens, moto s - Mogelijk te verzekeren : fietsen (en elektrische fietsen) Vrijstelling: - 0,00 o indien hersteld in erkende garage, zoniet 250,00. o bij glasbraak indien hersteld in erkende garage, zoniet 125,00. o diefstal, brand, aanrijding dieren, natuurkrachten Indien de bestuurder een eigen Omnium verzekering heeft (en in fout is), betaalt de polis Omnium Opdrachten deze vrijstelling terug ,00 o Bij aanrijding tegen vaste hindernis o zonder (gekende) tegenpartij. o Jonge bestuurder < 23 jaar o Voertuig van minder dan 2 jaar oud zonder omnium dekking o 2 de ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar voor dezelfde bestuurder. Uitsluitingen: - de weg van en naar de school wordt niet beschouwd als een opdracht en is vandaar uitgesloten, behalve indien hij eerst in opdracht gaat en daarna naar school. - Tijdelijk gehuurde bestelwagens (verhuurkantoren) en vrachtwagens kunnen niet verzekerd worden. d) Wie bepaalt de opdracht? Het is aan de directie van de school (of het schoolbestuur) om te bepalen welke verplaatsing als opdracht beschouwd dient te worden. 5. ALLE RISICO S COMPUTERS (Blanket Cover) All-Risk verzekering voor computermateriaal en ander electronisch materiaal van de school: inbraak met vandalisme diefstal abusief gebruik onhandigheid Op basis van nieuw vervangingswaarde voor het materiaal van maximaal 5 jaar oud, nadien 5% afschrijving per bijkomend jaar met een maximum van 50%.! smartphones : niet gedekt Draagbaar materiaal tot verzekerd aan dezelfde premievoet als vast materiaal. Nieuw materiaal automatisch gedekt ten belope van maximum 20% van het verzekerd kapitaal. 5

6 Vrijstelling: 130,00 Diefstal: 460,00 indien geen beveiligde buitendeuren. Te verzekeren waarde op te geven : - vast materiaal - draagbaar materiaal Mogelijkheid om eigen laptops van leerkrachten te verzekeren (ook buiten de school) via een aparte polis met inventaris, op naam. Territorialiteit : België of Europa vrijstelling per schadegeval: 125 EUR Bij diefstal uit de wagen of ten gevolge van het vallen van de laptop bedraagt de vrijstelling 25% van het schadebedrag met een minimum van 125 EUR. Enkel dekking binnen de schoolgebouwen, alsook gedurende het transport tussen de woonst van de leerkracht en de school. Laptops zijn niet verzekerd thuis bij de leerkrachten. De territorialiteit kan uitgebreid worden naar Europa. De laptops zijn dan wel enkel gedekt tijdens activiteiten in het kader van het schoolgebeuren zoals bijvoorbeeld kampen, schoolfeesten, studiereizen enz. Dit voorstel geldt eveneens voor tabletcomputers. Verzekering van fototoestellen en camera's volgens dezelfde voorwaarden. Voor deze verzekering kunnen we geen blanket cover-dekking aanbieden. De school dient dus een lijst door te geven van alle laptops die in de polis opgenomen moeten worden. Mogelijkheid om tabletcomputers, die via de school aangekocht worden door de leerlingen te verzekeren via een aparte polis met inventaris, op naam. Geen afschrijving eerste 2 jaar, nadien 1% per maand met een maximum van 50%. Territorialiteit : België Enkel dekking binnen de schoolgebouwen, alsook gedurende het transport tussen de woonst van de leerling en de school. Geen dekking bij hen thuis. Er wordt per school een polis opgemaakt en de premie wordt in haar geheel aangerekend aan de school. De school moet zelf instaan voor de verrekening van de premie aan de leerlingen. 6

7 6. BRAND Speciale polis I.C. met uitgebreide waarborgen: naast de basiswaarborgen brand storm waterschade glasbraak, natuurrampen, tevens verzekerd: stookolieschade, vandalisme, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw, rechtsbijstand gebouw, indirecte verliezen 10%, schroeischade, extra kosten voor verderzetting activiteit, wedersamenstelling archieven en gegevens informaticasysteem.. Eigen schatter, met afschaffing evenredigheidsregel Machtiging om zelf schaderegeling op te maken Bij schade, expertisekosten verzekerd tot 5% van de schade Automatische dekking van tijdelijk gehuurde lokalen (90 dagen maximum) ( aan Abex 590) Automatische dekking nieuwe gebouwen (zolang de werken duren) (maximum aan Abex 590) U kunt ook een ABR (Alle Bouwplaats Risiko s) onderschrijven voor nieuwbouw of werken aan bestaande gebouwen. Vraag vrijblijvend inlichtingen aan uw Directieafgevaardigde. Dirk Boesman Directieafgevaardigde 0476/

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL 23.06.2003 ASSURALIA betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst 530 INHOUDSTAFEL INLEIDING A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 1 Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar Informatiebrochure Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 2 Allianz Family Plan 3 Een transparante familiale verzekering De familiale

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Autoverzekering VERZEKERINGEN

Autoverzekering VERZEKERINGEN Autoverzekering VERZEKERINGEN Inleiding Gerust de weg op dankzij onze Autoverzekering! Optimale bescherming voor voertuig én inzittenden Het verkeer wordt almaar drukker, de weerstomstandigheden steeds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling.

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure 1 Brand Eenvoudige

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie