BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN. 29 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN. 29 juni 2010"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : 2010NDN/DayByDay/002 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 29 juni 2010 met betrekking tot het opleggen van een administratieve boete aan Day By Day Courier Service wegens schending van artikel 45ter, 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan, Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

2 Inhoudsopgave 1. VOORWERP FEITEN, JURIDISCHE CONTEXT EN RETROACTA FEITEN 2.2. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TEN GRONDE 2.3. GEVOLGDE PROCEDURE 3. WETTELIJKE BASIS ANALYSE VAN HET BIPT BETREFFENDE DE NALEVING VAN DAY BY DAY COURIER SERVICE VAN ART. 45ter, 4 VAN DE WET MEEGEDEELDE GRIEVEN 4.2. STANDPUNT VAN DAY BY DAY COURIER SERVICE T.A.V. DE MEEGEDEELDE GRIEVEN EN BEOORDELING DOOR HET BIPT 4.3. BESLUIT BETREFFENDE DE NALEVING VAN ART. 45ter, 4 VAN DE WET 5. MOTIVERING VAN HET BIPT BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN DE BOETE EN DE BEPALING VAN HET BEDRAG ERVAN BEOOGD BEDRAG VAN DE ADMINISTRATIEVE BOETE MEEGEDEELD AAN DAY BY DAY COURIER SERVICE 5.2. STANDPUNT VAN DAY BY DAY COURIER SERVICE TEN AANZIEN VAN HET BEOOGDE BEDRAG VAN DE ADMINISTRATIEVE BOETE 5.3. BEOORDELING DOOR HET BIPT 5.4. BESLUIT BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN EEN BOETE EN BETREFFENDE HET BEDRAG ERVAN Grond voor het opleggen van een administratieve boete Bepaling van het bedrag van de administratieve boete Slotopmerking 6. BESLUIT KENNISGEVING EN PUBLICATIE VAN HET BESLUIT BEROEPSMOGELIJKHEDEN

3 1. VOORWERP Dit besluit heeft tot doel te bepalen of de grief omtrent de schending van artikel 45ter, 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna: de Wet ) definitief kan weerhouden worden ten aanzien van Day By Day Courier Service en, indien dat het geval is, te bepalen of er overeenkomstig artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 betreffende het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hierna: de wet van 17 januari 2003 ) een administratieve boete opgelegd moet worden aan Day By Day Courier Service. 2. FEITEN, JURIDISCHE CONTEXT EN RETROACTA 2.1. FEITEN Day By Day Courier Service deed op 9 maart 2007 aangifte van de door haar geleverde niet-universele postdiensten. Artikel 43ter, 1, 3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat de ombudsdienst voor de postsector bevoegd is voor gebruikersaangelegenheden inzake de ondernemingen die postdiensten aanbieden in de zin van artikel 131, 1 van deze wet en waarvan de aanbieding krachtens artikel 148bis van deze wet een aangifte vereist. Artikel 45ter van dezelfde wet stelt dat, om de dienstverlening van de Ombudsdienst voor de postsector te financieren, de in artikel 43ter, 1, van de wet opgesomde ondernemingen jaarlijks aan het Instituut een ombudsbijdrage dienen te betalen die vastgesteld is op grond van de kosten voor de financiering van de ombudsdienst voor de postsector. Het Instituut bepaalt jaarlijks het bedrag van de ombudsbijdrage verschuldigd door de betrokken ondernemingen WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TEN GRONDE Artikel 45ter, 4 van de Wet stelt: De in artikel 43ter, 1 van deze wet bedoelde ondernemingen delen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de omzet mee die het voorgaande jaar behaald is voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen. 3

4 2.3. GEVOLGDE PROCEDURE Het Instituut nodigde Day By Day Courier Service bij brief van 3 oktober 2007 uit om in het kader van de berekening van de eventuele ombudsdienstbijdrage voor het jaar 2007 de volgende gegevens mee te delen: het omzetcijfer voor het jaar 2006 voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen; een kopie van de resultatenrekening van het jaar 2006; een toelichting en motivering indien er een verschil is tussen de omzet in de resultatenrekening en het omzetcijfer voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst vallen (enkel van toepassing indien u een omzetcijfer hebt die gelijk of hoger is dan EUR). Op 20 november 2007 werd een herinnering gestuurd. Een tweede herinnering werd verzonden op 22 januari Het Instituut ontving op 15 februari 2008 de melding dat Day By Day Courier Service geen activiteiten verricht heeft die onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor de postsector vallen. Bij schrijven van 7 mei 2008 lichtte het Instituut aan Day By Day Courier Service de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor de Postsector toe en herhaalde haar vraag om informatie. Hieraan werd Day By Day Courier Service herinnerd bij rappel van 26 november Parallel hiermee werd Day By Day Courier Service tevens verzocht financiële informatie mee te delen voor de berekening van de ombudsbijdrage voor het jaar Dit gebeurde een eerste keer bij schrijven van 26 november 2008 en herinneringen van 31 maart 2009 en 24 augustus Informatie voor de berekening van de ombudsbijdrage voor het jaar 2009 werd gevraagd bij brief van 16 november Op 23 december 2009 zond de Raad van het Instituut een voorafgaande kennisgeving van de grieven aan Day By Day Courier Service met het dringende verzoek de gevraagde informatie voor de jaren 2007, 2008 en 2009 tegen uiterlijk 15 januari 2010 mee te delen. Ook de voorafgaande kennisgeving bleef onbeantwoord door Day By Day Courier Service. 4

5 Op 1 juni 2010 werd aan Day By Day Courier Service een mededeling van de grieven gezonden waarin ook het bedrag van de eventuele administratieve boete werd aangegeven. Hierin werd aan de onderneming gevraagd schriftelijk haar opmerkingen kenbaar te maken. De onderneming werd tevens uitgenodigd om tijdens een hoorzitting haar argumenten naar voor te brengen. Day By Day Courier liet na schriftelijk te antwoorden op de mededeling van de grieven en verscheen niet op de vastgelegde hoorzitting zonder daartoe een geldige reden gegeven te hebben. 3. WETTELIJKE BASIS Artikel 21, 5 van de wet van 17 januari 2003 bepaalt: De Raad neemt een besluit binnen zestig dagen na de sluiting van de debatten. Dit besluit wordt per aangetekende brief aan de betrokkene en aan de Minister meegedeeld, en gepubliceerd op de website van het Instituut. Gelet op de opbouw van artikel 21 van de wet van 17 januari 2003, dient te worden besloten dat het besluit bedoeld in 5, betrekking heeft op het al dan niet weerhouden van de grieven, meegedeeld in toepassing van artikel 21, 1, van de wet van 17 januari 2003, en op het al dan niet defintief opleggen van een administratieve boete, waarvan het beoogde bedrag eveneens werd meegedeeld overeenkomstig artikel 21, ANALYSE VAN HET BIPT BETREFFENDE DE NALEVING VAN ARTIKEL 45ter, 4 VAN DE WET 4.1. MEEGEDEELDE GRIEVEN Per brief van 1 juni 2010 deelde het BIPT de volgende grief mee aan Day By Day Courier Service: Inbreuk op artikel 45ter, 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven door na te laten de relevante informatie ter beschikking te stellen voor de berekening van de ombudsbijdrage voor de Ombudsdienst voor de Postsector voor de jaren 2007 en 2008 en

6 De motivering op grond waarvan deze grief werd meegedeeld was de volgende analyse: Aangifte Day By Day Courier Service Artikel 148bis, 1 van de wet van 21 maart 1991 stipuleert: Het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst is aan de volgende voorwaarden onderworpen : 1 elke persoon die een desbetreffende dienst wil verstrekken of reeds verstrekt, doet hiervan aangifte bij het Instituut bij een ter post aangetekende brief. Day By Day Courrier Service verricht niet-universele postdiensten, met name koeriersdiensten, en deed hiervan aangifte op 9 maart 2007 conform voormeld artikel 148bis (aangifte met nummer PO1622DAN). Onder punt 2.1 Functionele, geografische en commerciële beschrijving van de diensten/activiteiten - gaf Day By Day Courier Service volgende omschrijving van haar dienstverlening: - Express Dienst Europa (EDE): biedt de Europese klant de mogelijkheid goederen tot max Kg binnen europa exclusief te versturen. T.t.z. leveringstermijn zo kort mogelijk; - Overnight dienst Europa en world wide (ODEWW): biedt de Benelux klant de mogelijkheid goederen tot max. 500 Kg binnen de wereld via groupage te versturen. T.t.z. leveringstermijn in functie van economische tarifering; - Maatwerk (MW): klant betaalt en bepaalt zijn opdracht. Volgens punt 2.2. van het aangifteformulier worden deze activiteiten uitgeoefend binnen de segmenten brievenpost, direct mail en pakketten. Day By Day leverde geen bewijs aan dat toelaat te concluderen dat de aangegeven activiteiten niet langer verricht worden. Bijgevolg kan niet zonder meer aangenomen worden dat Day By Day Courier Service geen diensten presteert die onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor de postsector vallen. Bevoegdheid Ombudsdienst voor de postsector voor wat betreft de activiteiten van Day By Day Courier Service Bij wet van 21 december 2006 houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werd de bevoegdheid van om Ombudsman voor De Post uitgebreid tot de gehele postsector en werd voorzien dat de werking van dit orgaan zal gefinancierd worden door de ondernemingen die universele en niet-universele postdiensten verstrekken. 6

7 Artikel 43 ter, 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven stelt daartoe: Bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt een ombudsdienst voor de postsector opgericht die bevoegd is voor gebruikersaangelegenheden inzake volgende ondernemingen : 1 DE POST; 2 de ondernemingen die postdiensten aanbieden in de zin van artikel 131, 1 van deze wet en waarvan de aanbieding krachtens artikel 148sexies van deze wet een vergunning vereist; 3 de ondernemingen die postdiensten aanbieden in de zin van artikel 131, 1 van deze wet en waarvan de aanbieding krachtens artikel 148bis van deze wet een aangifte vereist. Gebruikersaangelegenheden zijn aangelegenheden die de belangen van gebruikers betreffen die zelf geen postdiensten aanbieden. Ter herinnering, overeenkomstig artikel 131, 1 van voormelde wet zijn postdiensten de diensten met betrekking tot geadresseerde zendingen, die uit één van de volgende verrichtingen of uit een combinatie ervan bestaan: de lichting, het sorteren, het vervoer en de distributie. De verlening van postdiensten door de natuurlijke of rechtspersoon van wie de post afkomstig is, de niet-dichtgeplakte vrachtbrieven en facturen in de mate dat zij slechts de vermeldingen bevatten die nodig zijn voor het afleveren van de erbij horende koopwaren en de documentenuitwisseling worden niet beschouwd als een postdienst. Day By Day Courrier Service verricht niet-universele postdiensten, met name koeriersdiensten, en deed hiervan aangifte op 9 maart 2007 conform voormeld artikel 148bis. Deze vaststelling werd door Day By Day Courrier Service nooit gecontesteerd. De werking van de Ombudsdienst voor de postsector wordt gefinancierd door de in artikel 43ter van de wet van 21 maart 1991 geviseerde ondernemingen. Artikel 45ter van dezelfde wet stelt vast hoe de ombudsbijdrage berekend wordt en verplicht de in artikel 43ter, 1 van de wet bedoelde ondernemingen om elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de omzet mee te delen die het voorgaande jaar behaald is voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen STANDPUNT VAN DAY BY DAY COURIER SERVICE TEN AANZIEN VAN DE MEEGEDEELDE GRIEVEN EN BEOORDELING DOOR HET BIPT Day By Day Courier Service reageerde niet op de kennisgeving van de grief: zij liet na een schriftelijke argumentatie betreffende de grief over te maken aan het Instituut, noch verscheen zij of een raadsman van haar keuze - op de hoorzitting. 7

8 4.3. BESLUIT BETREFFENDE DE NALEVING VAN ARTIKEL 45ter, 4 VAN DE WET Op basis van het voorgaande is het BIPT van oordeel dat Day By Day Courier Service artikel 45 ter, 4 van de Wet niet heeft nageleefd door na te laten de relevante informatie ter beschikking te stellen voor de berekening van de ombudsbijdrage voor de Ombudsdienst voor de Postsector voor de jaren 2007 en 2008 en MOTIVERING VAN HET BIPT BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN DE BOETE EN DE BEPALING VAN HET BEDRAG ERVAN 5.1. BEOOGD BEDRAG VAN DE ADMINISTRATIEVE BOETE MEEGEDEELD AAN DAY BY DAY COURIER SERVICE Op basis van de ontwerpredenering, opgenomen in punt VI.2. van de brief van het BIPT van 1 juni 2010, deelde het BIPT, conform artikel 21, 1, van de wet van 17 januari 2003, een beoogd bedrag van de administratieve geldboete aan Day By Day Courier Service mee van euro STANDPUNT VAN DAY BY DAY COURIER SERVICE TEN AANZIEN VAN HET BEOOGDE BEDRAG VAN DE ADMINISTRATIEVE BOETE Day By Day Courier Service reageerde niet op voorgestelde boete opgenomen in de kennisgeving van de grief: zij liet na een schriftelijke argumentatie over te maken en verscheen evenmin op de hoorzitting BEOORDELING DOOR HET BIPT Gezien het beoogde bedrag van de administratieve boete door het stil zitten van Day By Day Courier Service de facto niet werd betwist, kan het Instituut de eventuele tegenargumenten niet beoordelen BESLUIT BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN EEN BOETE EN BETREFFENDE HET BEDRAG ERVAN Grond voor het opleggen van een administratieve boete Gelet op het voorgaande, is het Instituut van oordeel dat het opleggen van een administratieve boete aan Day By Day Courier Service gerechtvaardigd is. 8

9 Bepaling van het bedrag van de administratieve boete Day By Day Courier Service is actief in de postsector. De wet van 17 januari 2003 somt in artikel 14 eveneens de taken van het BIPT op met betrekking tot postdiensten. Het betreft onder meer het toezicht op de naleving van titel I, hoofdstuk X ( De Ombudsdiensten ) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 legt de procedure vast in geval van overtreding op de wetgeving of reglementering waarvan de naleving door het Instituut wordt gecontroleerd, waaronder dus titel I, hoofdstuk X ( De Ombudsdiensten ) van de wet van 21 maart De administratieve geldboete kan, overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, maximaal 5% van de omzet gedurende het jongste volledige referentiejaar in de sector voor elektronische communicatie bedragen. Gezien Day By Day Courier Service actief is in de sector van de postdiensten, dient naar analogie een maximum van 5% van de omzet gedurende het jongste volledige referentiejaar in de sector van de postdiensten in acht genomen te worden. Het jongste volledige referentiejaar is Bij het vaststellen van het bedrag van de administratieve boete heeft het Instituut rekening gehouden met de onderstaande elementen: Principe van de proportionaliteit en omzet op de betrokken markt Op basis van het evenredigheidsbeginsel wordt uitgegaan van de omzet behaald in het segment waarin Day By Day Courier Service actief is, nl. de niet-universle postdiensten. Day By Day Courier Service heeft evenwel in het kader van de vragen om informatie ter berekening van de ombudsbijdrage steeds nagelaten haar omzet inzake niet-universele postdiensten mee te delen. Ernst van de overtreding De ernst van een overtreding kan worden beoordeeld rekening houdend met de aard van de overtreding en met de manier waarop die invloed heeft op de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen die door het regelgevingskader worden beoogd: de bevordering van de concurrentie en de belangen van de gebruikers. 9

10 De inbreuk door Day By Day Courrier Service heeft geen invloed op de belangen van de gebruikers. In 2009 liepen tegen Day By Day Courier Service 2 onderzoeken bij de Ombudsdienst voor de Postsector, maar die onderzoeken worden niet geschaad of opgeschort wegens de overtreding van Day By Day. Doordat Day By Day Courier Service weigert de nodige informatie mee te delen voor de berekening van haar ombudsbijdrage wordt daarentegen schade berokkend aan de postale operatoren die wel correct bijdragen tot de financiering van de ombudsman gezien de bijdragen van deze laatsten verhoogd worden met de sommen die niet kunnen geïnd worden. Dit heeft dan ook een negatieve weerslag op de concurrenten. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de inbreuk al meer dan 2 jaar aansleept en er daardoor de facto geen ombudsbijdrage kon geïnd worden voor drie opeenvolgende jaren. Het Instituut is dan ook van oordeel dat de inbreuk dient aanzien te worden als een schending van gemiddelde ernst. Verzwarende omstandigheden In dit geval moet rekening worden gehouden met de volgende verzwarende omstandigheden: o Day By Day Courier Service weigert haar medewerking in dit dossier, verzoeken om verdere toelichtingen van het BIPT bleven onbeantwoord. o Day By Day Courier Service is daarenboven lid van de BCA en is dus ook, los van alle inspanningen gevoerd door het BIPT, via deze organisatie bekend met de na te leven wetgeving. De BCA is op zijn beurt lid van het Raadgevend comité van de postdiensten en wordt onder meer via dit orgaan geïnformeerd over de verplichtingen van haar leden. Verzachtende omstandigheden Daartegenover staat dat Day By Day Courier Service niet eerder op schendingen van de postale wetgeving kon betrapt worden en er geen indicaties voorhanden zijn dat zij andere operatoren ertoe aanzet eenzelfde inbreuk te begaan. 10

11 Noodzaak om de boete een afschrikkend karakter te geven Om effect te sorteren moet een boete algemeen een voldoende afschrikkend karakter hebben, om de overtreder ertoe aan te zetten een eind te maken aan de overtreding en om niet te recidiveren. Desalniettemin wordt nu nog gekozen voor een eerder beperkte boete, waarbij het BIPT vooral een duidelijk signaal wenst te geven naar de toekomst toe dat inbreuken op artikel 45ter, 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aanleiding zullen geven tot sancties zoals voorzien door de wet. Gelet op het voorgaande acht het Instituut gerechtvaardigd en evenredig om aan Day By Day Courier Service een administratieve boete van euro op te leggen Slotopmerking Het opleggen van de boete betekent niet dat Day By Day Courier Service vrijgesteld is van maatregelen om artikel 45ter 4 van de Wet alsnog na te leven (zie dienaangaande het advies nr /4 van de Raad van state van 16 december 2008, Parl. St. Kamer, /001, p.42) 6. BESLUIT Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gelet op artikel 14, 1, 3, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, gelet op artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, gelet op artikel 45ter, 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, na op 1 juni 2010 de grieven, waarvan sprake in artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post -en telecommunicatiesector, te hebben meegedeeld aan Day By Day Courier Service, alsmede het beoogd bedrag van de administratieve boete ten bedrage van euro, 11

12 na de debatten te hebben gesloten op 16 juni 2010, 1. stelt vast dat Day By Day Courier Service een inbreuk heeft begaan op artikel 45ter 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven door na te laten de relevante informatie ter beschikking te stellen voor de berekening van de ombudsbijdrage voor de Ombudsdienst voor de Postsector voor de jaren 2007 en 2008 en 2009, 2. legt om die reden en overeenkomstig artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector een administratieve boete op van (duizend vijfhonderd) euro aan Day By Day Courier Service. 3. Dit bedrag dient binnen 60 dagen na ontvangst van dit besluit betaald te worden door overschrijving op rekeningnummer (IBAN: BE BIC: PCHQ BEBB) op naam van het BIPT met als mededeling «Day By Day Courier Service administratieve geldboete». 7. KENNISGEVING EN PUBLICATIE VAN HET BESLUIT Krachtens artikel 21, 5, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, wordt dit besluit eveneens meegedeeld aan de minister en gepubliceerd op de website van het Instituut, onder voorbehoud van vertrouwelijkheid. 12

13 8. BEROEPSMOGELIJKHEDEN Overeenkomstig artikel 2, 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector heeft Day By Day Courier Service de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen dit besluit bij het hof van beroep van Brussel, Poelaertplein 1, B-1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen vanaf de kennisgeving van dit besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, vanaf de publicatie van het besluit of bij gebreke aan een publicatie, vanaf de kennisname van dit besluit. Het verzoekschrift wordt ingediend op de griffie van het gerecht in hoger beroep in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn. Het verzoekschrift bevat, op straffe van nietigheid, de vermeldingen van artikel 2, 2 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Axel DESMEDT Lid van de Raad Charles CUVELLIEZ Lid van de Raad Catherine RUTTEN Lid van de Raad Luc HINDRYCKX Voorzitter van de Raad 13

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT HET BELGISCHE BELEID INZAKE UITWISSELINGSKANTOREN IN HET BUITENLAND OPENBARE

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 26-10-2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID VOOR DE HOUDERS VAN EEN ON3- RADIOAMATEURVERGUNNING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2016 BETREFFENDE DE OPLIJSTING EN INDELING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VERSTREKT DOOR DE UNIVERSELEDIENSTAANBIEDER

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 06/10/2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Werkwijze

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: raadpleging frequenties radioamateurs ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 DECEMBER 2014 TOT INTREKKING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE FREQUENTIES 10238-10294 / 10588-10644 MHZ VOOR

Nadere informatie

DE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN EN DE CONTROLEBEVOEGDHEID VAN HET BIPT

DE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN EN DE CONTROLEBEVOEGDHEID VAN HET BIPT DE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN EN DE CONTROLEBEVOEGDHEID VAN HET BIPT INFOSESSIE - 6 februari 2014 BIPT Aurélie Seghers Joost Callaert INHOUDSTAFEL Art. 14 Statuutwet Art.

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: interf B17.1 B17.3 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP Werkwijze

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 20/11/2012 BETREFFENDE DE LIJST VAN BOVENGRENZEN DIE DE OPERATOREN AAN HUN KLANTEN MOETEN AANBIEDEN ZOALS BEPAALD

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JULI 2017 BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE BOETE AAN

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2015-001484 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 5.351,5-5.366,5

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 18 januari 2011 met betrekking tot DE HERTOEWIJZING VAN EEN AANTAL NUMMERBLOKKEN BIPT - Ellipse Building -

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 1 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN WORLD

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 JUNI 2012 BETREFFENDE DE CONFORMITEIT VAN HET SYSTEEM VAN GESCHEIDEN BOEKHOUDING VAN BELGACOM VOOR 2009

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Belgisch Instituut

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 15 DECEMBER 2015 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN IN 2015 Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Besluit van de Raad van het BIPT Betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met : de toegang tot elektronische-communicatienetwerken

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN IN 2016 Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM WERKWIJZE OM REACTIES

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 TOT OPLEGGING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BOETE AAN MOBISTAR WEGENS HET NIET NALEVEN VAN

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Raadpleging frequenties radioamateurs RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE LIJST VAN DE POSTALE OPERATOREN AAN WIE EEN INDIVIDUELE VERGUNNING WERD

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN E-BO ENTERPRISES VAN VOORLOPIGE GEBRUIKSRECHTEN VOOR HET OPZETTEN

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: interf B14 B21.2 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 14 september 2010 tot het opleggen van een administratieve boete aan Telenet wegens de niet-naleving van artikel

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

Beslissing nr. D-2013-13. inzake. Tele Ticket Service NV

Beslissing nr. D-2013-13. inzake. Tele Ticket Service NV Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2013-13 inzake Tele Ticket Service NV www.telethicom.be secretariat-secretariat@telethicom.be

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 DECEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 7 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE LIJST VAN DE POSTALE OPERATOREN AAN WIE EEN INDIVIDUELE VERGUNNING VOOR

Nadere informatie

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN BASE COMPANY VAN VOORLOPIGE

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van xxx tot wijziging van punt 4.b van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2014-000724 070-nummers besluit tariefboodschap Raadpleging betreffende het ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE INVOERING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 03/03/2015 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DE VERGUNNINGSVERPLICHTINGEN VAN TBC-POST NA EEN JAAR Belgisch Instituut

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 TOT OPLEGGING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BOETE AAN TELENET WEGENS HET NIET NALEVEN VAN

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DE AANBIEDERS VAN POSTDIENSTEN UITGEVOERD DOOR HET BIPT IN HET

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN HET BIPT VAN 24 NOVEMBER 2009 BETREFFENDE DE NOODZAAK TOT VERLENGING VAN DE VOORLOPIGE MAATREGELEN OM DE INVOERING VAN EEN "SERVICE

Nadere informatie

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van 3G-vergunningen Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor kandidaatstelling In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 APRIL 2008 BETREFFENDE DE INDICATOREN IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN DE ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIEDIENSTEN,

Nadere informatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2013-16 betreffende Allopass www.telethicom.be secretariaat-secretariat@telethicom.be

Nadere informatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2012-05 inzake Rendez-Vous Group NV www.telethicom.be secretariaat-secretariat@telethicom.be

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW WESTHOEK RADIO (dossier nr. 2013/091) BESLISSING nr. 2013/010 17 juni 2013 VRM t. VZW WESTHOEK RADIO 1 In de zaak van VRM tegen VZW Westhoek Radio, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

Beslissing nr. D-2013/20. van. 19 december 2013. klacht van KPN Group Belgium NV t. IMVU

Beslissing nr. D-2013/20. van. 19 december 2013. klacht van KPN Group Belgium NV t. IMVU Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2013/20 van 19 december 2013 klacht van KPN Group Belgium NV t. IMVU www.telethicom.be

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing)

401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing) 401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing) Beroep tegen een terechtwijzing. "(... ) verschijnt. In de zaak 0401l10/(... )/N van: de heer [X], bedrijfsrevisor, wonende (...

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT HET ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 MET BETREKKING

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.003/3 van 20 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW RADIO PROS (dossier nr. 2014/156) BESLISSING nr. 2014/045 27 oktober 2014 VRM t. VZW RADIO PROS 1 In de zaak van VRM tegen VZW Radio Pros De Vlaamse Regulator voor de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 28, 1, eerste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 28, 1, eerste lid; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en de invordering van niet-fiscale

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/2011/002 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT HET BEOORDELEN VAN DE ISPA GEDRAGSCODE BETREFFENDE TOEGANG

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325

Rapport. Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325 Rapport Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325 2 Klacht Op 8 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 7januari 1999, van de heer R te Ede, met een klacht over een

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC/M/1516/0030 van 26 november 2015 In de zaak van de bvba 10POND, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Duifhuisstraat 21, voor en namens wie optreedt mr. Koen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2011-03 inzake Europabank NV www.telethicom.be secretariaat-secretariat@telethicom.be

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/391

Rapport. Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/391 Rapport Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/391 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de hoofdofficier van justitie te Groningen hem in een brief van 1 februari 2006 onvolledig heeft geantwoord

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 4 DECEMBER 2015 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DE VERGUNNINGSVERPLICHTINGEN VAN TBC-POST NA TWEE JAAR Belgisch

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart 2011 Rapportnummer: 2011/080 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland-Midden niet bereid is

Nadere informatie

voorwerkpostwetgeving.fm Page i Thursday, September 18, :36 PM Postwetgeving

voorwerkpostwetgeving.fm Page i Thursday, September 18, :36 PM Postwetgeving Postwetgeving LARCIER THEMA WETBOEKEN Postwetgeving Flip Petillion Dirk Appelmans Alle teksten zijn gecoördineerd tot 1 augustus 2008 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad) www.larcier.com www.strada.be

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BETREFFENDE OPROEPEN NAAR DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VANUIT MOBIELE NETWERKEN Werkwijze voor de raadpleging

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT (dossier nr. 2006/364) BESLISSING nr. 2008/024 14 maart 2008. VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT 1 In de zaak van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 24 APRIL 2012 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 24 APRIL 2012 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit RAM 24-04-2012 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 24 APRIL 2012 BETREFFENDE DE FREQUENTIES, VERMOGENS EN TRANSMISSIEMODI DIE

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken

KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken (artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. NV SBS BELGIUM (dossier nr. 2008/442) BESLISSING nr. 2008/077 15 december 2008. In de zaak van VRM tegen NV SBS Belgium, VRM t. NV SBS BELGIUM

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 JANUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE BIPT-OPVOLGINGSAUDIT VAN HET EXTERNE BELEX-MEETSYSTEEM VAN BPOST VOOR

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 4 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT DE BIPT-AUDIT VAN HET EXTERNE BELEX-MEETSYSTEEM VAN BPOST VOOR DE CONTROLE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 24 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE RESULTATEN VAN DE STUDIE NAAR ELASTICITEITEN VAN POSTALE PRODUCTEN BINNEN

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie