Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Besluit van 23 juni 1998, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 februari 1998, nr. DGP/WJZ/V , Directoraat-Generaal Personenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken; De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, nr. W ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 juni 1998, nr. CDJZ/WJZ/307 98, Centrale Directie Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I A Het Reglement rijbewijzen 1 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2, tweede lid, wordt «artikel 159, onderdelen a en b» vervangen door «artikel 159, onderdeel a». B Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel b wordt «een gewaarmerkte fotokopie» vervangen door «een fotokopie». 2. In onderdeel d wordt «te registreren» vervangen door «ter registratie aangeboden». C In de artikelen 20 en 69, eerste lid, onderdeel b, worden de woorden «motorrijtuigen op twee wielen» telkens vervangen door de woorden «motorrijtuigen van die rijbewijscategorie». Staatsblad

2 D De aanhef van artikel 35 komt te luiden: Indien de aanvraag betrekking heeft op de vernieuwing van het eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs, dienen, behoudens de in artikel 33 genoemde bescheiden, bij de aanvraag tevens te worden overgelegd: E Artikel 69, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. De aanhef komt te luiden: «Artikel 67, eerste lid, aanhef en onderdeel a, geldt niet indien de aanvraag betrekking heeft op:». 2. Aan onderdeel d wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van dat onderdeel door een komma, toegevoegd: doch uitsluitend voor zover het de eerste keer betreft dat het praktijkexamen wordt afgelegd. F In de artikelen 93 en 143, tweede lid, wordt «voor het besturen van» telkens vervangen door «tot het besturen van». G Na artikel 118 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt: Artikel 118a 1. Degene die een rijbewijs afgeeft tegen overlegging van een eerder afgegeven rijbewijs waarin vermeldingen of beperkende aantekeningen in de vorm van een bij ministeriële regeling vastgestelde codering zijn aangebracht, neemt die codering of coderingen over in het af te geven rijbewijs. 2. Indien het eerder afgegeven rijbewijs niet kan worden overgelegd omdat het verloren is geraakt of teniet is gegaan, neemt degene die een rijbewijs afgeeft de in het rijbewijzenregister opgenomen vermeldingen of beperkende aantekeningen in de vorm van een bij ministeriële regeling vastgestelde codering over in het af te geven rijbewijs. H In artikel 123, vijfde lid, eerste volzin, wordt «opgave» vervangen door «opgave volgens door die dienst vastgesteld model». I J Artikel 131 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt «door hen» vervangen door «door hem». 2. Onderdeel d vervalt. 3. Onderdeel e wordt verletterd tot onderdeel d. In artikel 133, derde lid, wordt «de deskundige of deskundigen» vervangen door «de aangewezen deskundige of deskundigen». Staatsblad

3 K Artikel 145, onderdeel b, komt te luiden: b. indien in het rijbewijs op verzoek van de houder naamsgegevens van diens echtgenoot, voormalige echtgenoot, echtgenote, voormalige echtgenote, geregistreerde partner of voormalig geregistreerde partner zijn vermeld, geslachtsnaam, voorvoegsels en adellijke titel of predikaat van die echtgenoot, voormalige echtgenoot, echtgenote, voormalige echtgenote, geregistreerde partner of voormalig geregistreerde partner; L Artikel 146 wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel d wordt vervangen door een 2. Na onderdeel d worden twee onderdelen toegevoegd, die luiden: e. vermissing of diefstal, bedoeld in artikel 145, onderdeel g; f. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h. M Artikel 147 wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel b wordt vervangen door een 2. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: c. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h. N Artikel 148 wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel d wordt vervangen door een 2. Na onderdeel d wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: e. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h. O Artikel 149 wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel d wordt vervangen door een 2. Na onderdeel d wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: e. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h. P Artikel 150 wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel d wordt vervangen door een 2. Na onderdeel d wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: e. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h. Q Artikel 151 wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel f wordt verletterd tot onderdeel g. 2. Na onderdeel e wordt een nieuw onderdeel f ingevoegd, dat luidt: f. de verblijfplaats van rijbewijzen, bedoeld in artikel 145, onderdeel h; Staatsblad

4 R Artikel 152, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. De punt aan het eind van onderdeel b wordt vervangen door een 2. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: c. de ongeldigheid van rijbewijzen ingevolge artikel 123, eerste lid, onderdeel b, van de wet. S Artikel 153 komt te luiden: Artikel 153 Het CBR deelt het resultaat van het in artikel 124, eerste lid, onderdeel d, van de wet bedoelde onderzoek mede aan degene die ingevolge artikel 124, tweede lid, van de wet is belast met de ongeldigverklaring van het rijbewijs. T In artikel 156, onderdeel i, wordt «a, b, c en d» vervangen door «a, b en c». U In artikel 161, onderdeel a, wordt «bestuurders van bromfietsers» vervangen door «bestuurders van bromfietsen». V In artikel 193 worden de woorden «het Wegenverkeersreglement» vervangen door de woorden «de Wegenverkeerswet». W Artikel 195 komt te luiden: Artikel Indien de aanvraag van een rijbewijs betrekking heeft op de afgifte van een rijbewijs tegen overlegging van een op basis van de Wegenverkeerswet aan de aanvrager afgegeven rijbewijs dat hetzij nog geldig is hetzij na 30 juni 1985 zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur en waarin vermeldingen of beperkende aantekeningen zijn aangebracht, wordt een rijbewijs afgegeven waarin die vermeldingen of beperkende aantekeningen zijn aangeduid met een bij ministeriële regeling vastgestelde codering. 2. Indien het op basis van de Wegenverkeerswet aan de aanvrager afgegeven rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, niet kan worden overgelegd omdat het verloren is geraakt of teniet is gegaan, neemt degene die een rijbewijs afgeeft de in het rijbewijzenregister opgenomen vermeldingen of beperkende aantekeningen in de vorm van een bij ministeriële regeling vastgestelde codering over in het af te geven rijbewijs. Staatsblad

5 X Aan artikel 197 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, dat luidt: 3. Bij de aanvraag dienen de volgende bescheiden te worden overgelegd: a. een aanvraagformulier volgens door het CBR vastgesteld model; b. een recente, goedgelijkende pasfoto van de aanvrager, zo mogelijk zonder hoofddeksel, van ongeveer 4 cm hoogte en 3 cm breedte, zodanig dat de afbeelding voor ongeveer drievierde de ene en voor ongeveer éénvierde de andere gelaatshelft weergeeft. De pasfoto mag geen beschadigingen vertonen. ARTIKEL II 1 Stb. 1996, 277, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 mei 1998, Stb Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 11 augustus 1998, nr Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel K, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en dat terugwerkt tot en met 1 januari Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. s-gravenhage, 23 juni 1998 Beatrix De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink Uitgegeven de zestiende juli 1998 De Minister van Justitie, W. Sorgdrager STB4330 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Staatsblad

6 NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN Het onderhavige besluit strekt in de eerste plaats tot het openen van de mogelijkheid tot het opnemen, in het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister, van gegevens met betrekking tot de geregistreerde partner of voormalig geregistreerde partner van de houder van een rijbewijs. De getroffen voorziening houdt verband met de wet van 5 juli 1997, Stb. 324, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de in het Reglement rijbewijzen voorziene uitvoeringsvoorschriften op het terrein van de rijvaardigheid en rijbevoegdheid zoals die met ingang van 1 juni 1996 in werking zijn getreden, op een aantal punten bij te stellen. Het gaat daarbij voornamelijk om wijzigingen van technisch-redactionele aard die strekken tot het wegnemen van inmiddels aan het licht getreden onvolkomenheden en tot actualisering in verband met ontwikkelingen die zich sedert de inwerkingtreding van het reglement hebben voorgedaan. ARTIKELEN Artikel I, onderdelen A en I, punten 2 en 3 Deze wijzigingen houden verband met de bij de wet van 26 februari 1996 (Stb. 155) voorziene opheffing van de functie van verkeersschout. Artikel I, onderdeel B De in artikel 11, onderdeel b, vervatte eis dat de bij de aanvraag van registratie over te leggen fotokopie van het rijbewijs dient te zijn gewaarmerkt, kan bij nader inzien vervallen aangezien de gemeente, die ingevolge artikel 12 de aanvraag in ontvangst neemt en deze doorgeleidt naar de Dienst Wegverkeer, op eenvoudige wijze kan constateren dat de overgelegde kopie overeenkomt met het rijbewijs van de aanvrager. De wijziging van onderdeel d betreft een redactionele verbetering. Artikel I, onderdeel C Ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdeel a, verleent het bezit van het rijbewijs A de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen op twee wielen, motorrijtuigen op twee wielen met zijspanwagen en motorrijtuigen op twee wielen met aanhangwagen. De artikelen 20 en 69, eerste lid, onderdeel b, spreken daarentegen slechts van motorrijtuigen op twee wielen en niet tevens van motorrijtuigen op twee wielen met zijspanwagen en motorrijtuigen op twee wielen met aanhangwagen. Een en ander blijkt in de praktijk tot misverstanden aanleiding te geven. De voorgestelde redactionele aanpassing beoogt dit misverstand weg te nemen. Artikel I, onderdeel D In de praktijk komt het veelvuldig voor dat om vernieuwing van het rijbewijs wordt verzocht op een moment dat de geldigheidsduur van het eerder afgegeven rijbewijs nog lang niet is verstreken. Strikt genomen valt de vernieuwing van het rijbewijs in dat geval niet onder de werking van artikel 35 van het Reglement rijbewijzen aangezien in die bepaling wordt Staatsblad

7 gesproken over vernieuwing in verband met het verstrijken van de geldigheidsduur van het eerder afgegeven rijbewijs. Voortijdige vernieuwing van het rijbewijs, dat wil zeggen vernieuwing van het rijbewijs vér voor de datum waarop dat rijbewijs zijn geldigheid verliest, valt echter evenmin onder de werking van een der overige in Hoofdstuk II, paragraaf 2, van het Reglement rijbewijzen voorziene aanvraagsituaties. Als gevolg van een en ander bestaat er in de praktijk enige onduidelijkheid over de vraag welke bescheiden bij voortijdige vernieuwing van het eerder afgegeven rijbewijs moeten worden overgelegd. Om aan deze onduidelijkheid een eind te maken, wordt de aanhef van artikel 35 zodanig gewijzigd dat in die bepaling niet langer een direct verband wordt gelegd met het verstrijken van de geldigheidsduur van het eerder afgegeven rijbewijs. Weliswaar kan deze verruiming er toe leiden dat van de in artikel 35 voorziene mogelijkheid tot aanvraag van een nieuw rijbewijs ook gebruik wordt gemaakt in thans niet geregelde situaties te denken valt bijvoorbeeld aan de rijbewijshouder die na verhuizing een nieuw rijbewijs aanvraagt met de bedoeling om in het bezit te komen van een rijbewijs met zijn nieuwe adres doch daartegen behoeft, indien aan de met betrekking tot de aanvraag gestelde voorwaarden wordt voldaan, geen bezwaar te bestaan. Artikel I, onderdeel E De in de aanhef van artikel 69, eerste lid, aangebrachte wijziging voorziet in verbetering van een misslag. De in artikel 69, eerste lid, onderdeel d, opgenomen voorziening strekt ertoe houders van een buiten Nederland afgegeven rijbewijs, dat niet voor omwisseling tegen een Nederlands rijbewijs in aanmerking komt, éénmalig de gelegenheid te bieden om een versneld examen af te leggen. Deze faciliteit is beperkt tot de rijbewijscategorie B. De formulering van het betrokken onderdeel d biedt echter, aangezien wordt gesproken van «de eerste afgifte van een rijbewijs B», onbedoeld de mogelijkheid het praktijk-examen B een onbeperkt aantal keren af te leggen zonder dat een theorie-certificaat behoeft te worden overgelegd. Teneinde dit laatste onmogelijk te maken is het betrokken onderdeel opnieuw geformuleerd. Artikel I, onderdelen F, I punt 1, J, U en V Deze wijzigingen voorzien in het herstellen van misslagen onderscheidenlijk in het aanbrengen van redactionele verbeteringen. Artikel I, onderdelen G en W De artikelen 111 tot en met 116 en 118 van het Reglement rijbewijzen voorzien alle in het opnemen onderscheidenlijk het overnemen van beperkende vermeldingen onderscheidenlijk coderingen, opgenomen in het ter verkrijging van een Nederlands rijbewijs overgelegde rijbewijs, in het af te geven Nederlandse rijbewijs. Abusievelijk is er echter niet in voorzien dat dergelijke beperkingen bij vervolg-afgiften van Nederlandse rijbewijzen steeds moeten worden overgenomen. Het nieuwe artikel 118a voorziet daarin alsnog. De in artikel 195 getroffen overgangsvoorziening met betrekking tot het omzetten van de beperkende aantekening «Automaat» in oude, op basis van de Wegenverkeerswet afgegeven, rijbewijzen in een bij ministeriële regeling vastgestelde codering in nieuwe, op basis van de Wegenverkeerswet 1994 afgegeven, rijbewijzen, is in verband met het nieuwe artikel 118a uitgebreid tot alle vermeldingen en beperkende aantekeningen die kunnen voorkomen in rijbewijzen die zijn afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet. Staatsblad

8 Artikel I, onderdeel H Ter zake van de door de burgemeester te verstrekken opgave van de voorraad blanco rijbewijzen die bij de gemeente aanwezig is, is door de Dienst Wegverkeer ter wille van de uniformiteit een modelformulier vastgesteld. Artikel 123, vijfde lid, wordt zodanig aangevuld dat bij het verstrekken van de opgave van dat uniforme model gebruik moet worden gemaakt. Artikel I, onderdeel K In verband met de voorgenomen invoering van geregistreerd partnerschap bij producten die worden vervaardigd door de afdelingen Burgerzaken van de gemeenten zoals uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, reisdocumenten, rijbewijzen en oproepingskaarten voor verkiezingen is de in artikel 145, onderdeel b, gegeven opsomming van in het rijbewijzenregister opgenomen naamsgegevens aangevuld met naamsgegevens van de geregistreerde partner of voormalig geregistreerde partner van de houder van het rijbewijs. Artikel I, onderdelen L tot en met Q De toevoeging, aan de artikelen 146 tot en met 151, van gegevens omtrent de verblijfplaats van rijbewijzen en, voor wat betreft artikel 146, van gegevens met betrekking tot vermissing of diefstal van rijbewijzen strekt ertoe de in die artikelen vervatte opsomming van gegevens die door de daar genoemde instanties in het rijbewijzenregister dienen te worden ingebracht, af te stemmen op de in artikel 145 van het reglement vervatte opsomming van de gegevens die in het rijbewijzenregister worden opgenomen. Artikel I, onderdeel R De opsomming van de door de Dienst Wegverkeer in het rijbewijzenregister te registreren gegevens is aangevuld met gegevens omtrent rijbewijzen die hun geldigheid hebben verloren door omwisseling tegen een door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs. Artikel I, onderdeel S Het nieuwe artikel 153 strekt ertoe de met de ongeldigverklaring van rijbewijzen belaste instanties te informeren omtrent de uitslag van op initiatief van houders van rijbewijzen gehouden onderzoeken naar hun geschiktheid. Deze autoriteiten zullen, indien de uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft, ingevolge artikel 124, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 op basis van die uitslag moeten overgaan tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van betrokkene voor een of meer categorieën waarvoor het is afgegeven of voor een gedeelte van de geldigheidsduur. Het in het geldende artikel 153 voorziene voorschrift dat de in de artikelen 146 tot en met 152 van het Reglement rijbewijzen bedoelde mededelingen plaatsvinden langs geautomatiseerde weg, kan vervallen. De in de artikelen 146 tot en met 152 genoemde autoriteiten zijn zelfstandig bevoegd tot het invoeren, wijzigen en verwijderen van de in die artikelen genoemde gegevens. In feite vinden er derhalve geen mededelingen aan de Dienst Wegverkeer plaats, laat staan dat die mededelingen langs geautomatiseerde weg zouden plaatsvinden. Het ligt dan ook in het voornemen de Staatsblad

9 aanhef van de artikelen 146 tot en met 152 zodanig te redigeren, dat niet langer sprake is van het doen van mededelingen aan de Dienst Wegverkeer, maar dat expliciet wordt bepaald dat de betrokken instanties zelfstandig bevoegd zijn tot het invoeren, wijzigen en verwijderen van meerbedoelde gegevens. Om de bedoelde artikelen in evenbedoelde zin te kunnen wijzigen is echter wijziging van artikel 27, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk. Ook in laatstgenoemde bepaling wordt abusievelijk gesproken van het mededeling doen van feiten die van belang zijn voor het bijhouden van het register. Artikel I, onderdeel T In de opsomming van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister, die ingevolge artikel 156, onderdeel i, worden verstrekt aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, worden naast de in artikel 145, onderdelen a, b en c, genoemde gegevens (zgn. naam/adres/woonplaatsgegevens), abusievelijk ook de in artikel 145, onderdeel d, bedoelde gegevens (historische datum van afgifte en datum van geldigheidsduur per categorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven) genoemd. Laatstbedoelde gegevens worden echter niet aan het Meldpunt verstrekt aangezien het Meldpunt deze gegevens niet nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak ingevolge de Wet melding ongebruikelijke transacties. De voorgestelde wijziging strekt er dan ook toe de gegevensverstrekking aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties te beperken tot de in artikel 145, onderdelen a, b en c, van het Reglement rijbewijzen bedoelde gegevens. Artikel I, onderdeel X De in artikel 197 getroffen overgangsregeling betreffende de afgifte van bromfietscertificaten aan bromfietsers en snorfietsers die op de datum van inwerkingtreding van de certificaatplicht de leeftijd van 16 jaren reeds hebben bereikt en die uit dien hoofde geen examen behoeven af te leggen om voor het vereiste bromfietscertificaat in aanmerking te komen, voorziet abusievelijk niet in aanwijzing van de bescheiden die bij de aanvraag van het certificaat door de aanvrager moeten worden overgelegd. Het aan het artikel toegevoegde derde lid voorziet daarin alsnog. Artikel II De in artikel I, onderdeel K, voorziene wijziging van artikel 145, onderdeel b, dient gelijktijdig met de wet van 5 juli 1997, Stb. 324, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap, in werking te treden. In verband hiermede is voorzien in inwerkingtreding van genoemd onderdeel K met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en in terugwerkende kracht tot en met 1 januari Gezien het louter technisch/redactionele karakter van de overige in het besluit vervatte wijzigingen is voor wat betreft die wijzigingen voorzien in inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst. De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink Staatsblad

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 321 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 459 Wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 428 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 277 Besluit van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 (Reglement rijbewijzen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 147 Besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de uitvoering van de Wet conflictenrecht afstamming,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 432 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 381 Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen in verband met

Nadere informatie

VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE

VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 250 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 140 Besluit van 24 februari 1998, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 42 Besluit van 30 januari 1997, houdende regels betreffende een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (Besluit certificaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 10 Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 235 Besluit van 6 april 1995, houdende wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen in verband met de wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 353 Besluit van 21 juni 2002, houdende wijziging van het Besluit paraveterinairen in verband met opname van de opleidingen embryo-transplanteur,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 667 Besluit van 21 december 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 55 Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 229 Besluit van 22 mei 2000, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e.

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e. Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van rijvaardigheid door een registratie, en enkele andere wijzigingen Op de voordracht

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 6 juni 2006 Ons kenmerk HDJZ/AWW/2006-717 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 2 Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 336 Besluit van 26 juni 1995 tot goedkeuring van de indicatoren voor casino- en creditcardtransacties Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 16 Wet van 17 december 2003 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 274 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en van de Pleegkinderenwet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 457 Besluit van 9 oktober 2014 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 176 Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma s en van het Bemanningseisenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie Privacyreglement Centraal Rijbewijzenen Bromfietscertificatenregister

RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie Privacyreglement Centraal Rijbewijzenen Bromfietscertificatenregister RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie Privacyreglement Centraal Rijbewijzenen Bromfietscertificatenregister 9 november 1999 De algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 215 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 312 Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 439 Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (explosieveilig materieel)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 255 Besluit van 17 juni 2008, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en enige andere besluiten in verband met de implementatie van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 531 Besluit van 29 oktober 2002 tot wijziging van het Besluit van 6 oktober 1997, houdende regels voor geslachtsnaamswijziging (Stb. 463) Wij

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) NOT VN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 240 Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Privacyregeling Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister

Privacyregeling Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister Privacyregeling Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister VW «Wegenverkeer 1994» 14 mei 1996/RV 218639 Hoofddirectie van de Waterstaat Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken De Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 437 Besluit van 22 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 197 Besluit van 1 mei 2003 tot wijziging van het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 27 Besluit van 2 januari 2001, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 515 Wet van 26 september 2002 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 425 Besluit van 22 juli 2002, houdende bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen, MKZ-geruimden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 4 mei 2009, houdende vaststelling van regels met betrekking tot het geven van rijonderricht in het besturen van motorvoertuigen (Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 330 Besluit van 28 mei 1998, houdende regels over de hoogte van de boete ingevolge de Wet inburgering nieuwkomers (Boetebesluit inburgering nieuwkomers)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 551 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de ekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 106 Besluit van 4 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 424 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 478 Besluit van 15 juli 1998, houdende nadere regels omtrent vorm en inhoud van het register in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 341 Besluit van 25 augustus 2003, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing Halt-feiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 517 Wet van 18 oktober 2001, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming (verbetering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 284 Besluit van 31 mei 2001, houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming studiekosten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter, Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum TRCJZ/2007/3188 17 oktober 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 300 Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 311 Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 117 Besluit van 28 maart 2013 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de Wet vereenvoudiging regelingen SVB 0 Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 778 Besluit van 16 november 2010, houdende regels met betrekking tot de overeenkomstige toepassing van het krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke

Nadere informatie