Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett"

Transcriptie

1 Een reis door de Bijbel Dean L. Gossett 1

2 Een reis door de Bijbel Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam Vertaling van a journey through the Bible Dean L. Gossett ISBN NUR 707 Copyright 2013 Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Instructie Gods plan voor de schepping Gods plan voor de mensen Gods plan bedorven en vernieuwd Gods plan aanvaard en verworpen Gods plan voor gezinnen Gods plan voor een volk hun grondwet Gods plan voor een volk hun land Gods plan voor een volk hun staatsinrichting Gods plan voor een volk hun geestelijke leiding Gods plan voor Zijn Zoon Gods plan voor een nieuw volk Gods plan verwezenlijkt

4 Instructie V oordat je een les gaat bestuderen, vraag je God of Hij je hart wil openen voor wat Hij jou wil leren uit Zijn Woord (Psalm 119:18). De cursus bestaat uit twee delen: dit cursusboek en een toetsboekje. De cursus bestaat uit twaalf lessen met elk een eigen toets. Begin zodra je het cursusboek hebt ontvangen. Kies een vaste dag uit voor de studie en houd je daar aan. Sommigen bevalt het tempo van een les per week goed. Je kiest uiteraard zelf wat het beste bij je tijd en mogelijkheden past. Lees eerst de les rustig door om een algemene indruk te krijgen van de inhoud. Daarna lees je de les opnieuw, maar nu langzaam en aandachtig. Lees en overdenk vooral de bijbelteksten, waarnaar in de les wordt verwezen. De tekstverwijzing bestaat uit de naam van het bijbelboek, het nummer van het hoofdstuk en van het vers of de verzen. Als je de les rustig bestudeerd hebt, ga je naar de bijbehorende toets en werk zo de gehele cursus door. Als je een vraag (nog) niet kunt beantwoorden, neem dan het betreffende gedeelte nog eens door. Schrijf achter een vraag niet, hoe je er vroeger altijd over dacht, maar wat je er in de les over geleerd hebt. Stuur het toetsboekje pas in als je alles af hebt. Neem vooral de tijd om over de Wat Zeg Jij? -vragen na te denken en je antwoord te formuleren. Daarmee help je de docent jou te leren kennen en beter te kunnen helpen. Als de Bijbel wordt geciteerd, maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). Wel wordt in de tekst van deze cursus een 4

5 i n s t r u c t i e 5 ander hoofdlettergebruik toegepast. Het toetsboekje wordt na correctie aan je teruggezonden, eventueel vergezeld van opmerkingen en/of aanbevelingen voor verdere studie. Neem, voordat je aan een nieuwe cursus begint, de tijd om het gecorrigeerde toetsboekje aandachtig door te nemen. De docent markeert eventueel verkeerd beantwoorde vragen en wijst je op een verhelderende bijbel tekst en zo nodig op het gedeelte van de les, waarin je de stof nog eens na kunt lezen. Wees blij met alles wat je goed beantwoord hebt, maar benut ook de gelegenheid om je kennis en in zicht verder te vergroten. Van jouw kant help je ons door de vragen, die bij je leven, en eventuele opmerkingen op te sturen. Daardoor kun nen wij eventuele onduidelijkheden in de tekst van de cursus verbeteren. Vertel je vrienden (m/v) over je ervaringen met deze vorm van schriftelijke bijbelstudie en maak hen ook enthousiast om een cursus te volgen. Als je deze cursus volgt bij een daartoe aangewezen docent, lever het toetsboekje dan bij hem of haar in. In andere gevallen kun je het toetsboekje opsturen naar onderstaand adres. Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam

6 1 Gods plan voor de schepping Een professor in Californië vroeg bij zijn eerste college aan een nieuwe groep studenten: Wie heeft deze wereld gemaakt? Op hetzelfde ogenblik schoot er een bliksemstraal door de lucht, gevolgd door een geweldige donderslag. Geen van de studenten ging op de vraag in. Uiteindelijk verbrak de professor de pijnlijke stilte. Hij zei: Aan zo n indruk wekkend antwoord hoef ik niets meer toe te voegen. Mijn college is beëindigd. Jullie kunnen gaan. De studen ten verlieten opgelucht lachend de zaal - op één na. Hij had aan God gevraagd of Hij op de univer siteit zou laten merken dat Hij bestaat en ook nu nog werkt. Tot de professor zei hij: Deze donder slag doet mij denken aan een vers uit de Bijbel: De stem van de Heere klinkt over de wateren, de God der ere dondert (Psalm 29:3). De professor knikte nadenkend en antwoordde hem met de woorden van Psalm 19:2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf (uitspansel) verkondigt het werk van Zijn handen. Hij sprak deze woorden uit alsof hij het voor het eerst in zijn leven werkelijk geloofde. God heeft Zijn plan gereed Wie heeft de wereld geschapen? De donder spreekt duidelijke taal, dat doet de Bijbel ook: In het begin schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). Slechts weinigen zijn zich ervan bewust dat God niet alleen de wereld schiep, maar dat Hij er ook een zeer duidelijk plan mee heeft. De Bijbel noemt dit plan: Zijn eeuwige voornemen 6

7 g o d s p l a n v o o r d e schepping 7 (Efeze 3:11). Dit plan is gemaakt overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen (2 Timotheüs 1:9). Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. (Hebreeën 1:1,2). Al lang voor de schepping van deze wereld had God dit alles bedacht. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ontwierpen een plan om een aarde te maken, die bewoond kan worden door mensen zoals jij en ik, en Zij brachten dit plan tot uitvoering. Dat lezen we in Genesis 1 en 2. De schepping van de aarde God schiep de hemel en de aarde. Hij liet het licht stromen in de donkere, nog leven loze wereld. Hij maakte de dampkring, de zeeën en het vasteland. Hij schiep het wonder van leven. Hij versierde heuvels en dalen met planten, bloemen en bomen. Hij gaf de zon, de maan en ontelbare sterren hun plaats in het uitspansel om licht te geven. Hij zorgde voor het ritme van dag en nacht en de zegenrijke afwisseling van de seizoenen. Hij vulde de oceanen met talloze vissen en andere zeedieren en de lucht met een onvoorstelbaar grote variatie van vogels en vlinders. Ook schiep Hij de talloze en veelsoortige grote en kleine landdieren, die in de bossen en velden, woestijnen en steppegebieden leven. De kroon van Gods schepping Alles schiep God naar hun soort. De mens schiep Hij naar Zijn beeld (Genesis 1:27). Eerst vormde Hij het lichaam van de mens uit de in de aarde aanwezige materialen en toen blies Hij de levensadem in hem. De mens is een uniek wezen, het enige schepsel, wat een lichaam, een ziel en een geest bezit. God maakte hem tot heerser over de aarde en gebood hem die te bewaren en te bewerken. Daarna bezag God het werk van Zijn handen. Het was zeer goed. In zes dagen had Hij geheel volgens Zijn plan de hemel en de aar-

8 8 e e n r e i s d o o r d e b i j b e l de, met alles wat daarin is, geschapen en ook ingericht. Alles was gereed. Op de zevende dag kon God rusten van Zijn scheppende arbeid. Lees het scheppingsverhaal zelf na in je Bijbel. Je vindt het direct in het begin: Genesis 1:1-31 en 2:1-4. Hoe zit het met de dinosaurussen? Wie over de schepping nadenkt, stuit op de vraag hoe het nu eigenlijk zit met de oorsprong en onder gang van de zogenoemde prehistorische dieren, zoals dinosauriërs en andere koudbloedige dieren, die ook nu in gunstige omstandigheden blijven doorgroeien. Waar kwamen ze vandaan? Waarom zwijgt de Bijbel erover? Als de Bijbel ergens over zwijgt, kunnen we de Bijbel dan nog wel vertrouwen? De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden: Zoals alles, zijn ook alle prehistorische dieren door de Heere Jezus, de Zoon van God, geschapen: Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is... en de wereld is door Hem ontstaan (Johannes 1:3 en 10). Sommigen menen dat de dieren in hoofdstuk 40 van het boek Job dino sau riërs zijn. Anderen lezen ge woon wat er staat en vinden daar de exacte beschrijvingen van dieren, die ook nu nog leven. Maar is de Bijbel onbetrouwbaar als hij niet alle afzonderlijke diersoorten noemt? Is een wiskundeboek onbetrouwbaar als het niet alle denkbare wis kundige problemen behandelt? Natuurlijk niet! Zo is het ook met de Bijbel, het is normaal dat niet elk door God geschapen dier afzonderlijk wordt beschreven. Veel belangrijker is, dat we er absoluut zeker van kunnen zijn dat de Bijbel ons alles vertelt, wat God wil dat wij weten. Daarbij moeten we onthouden dat de Bijbel niet een dor weten schappelijk handboek is, opgesteld in louter weten schappelijke taal. Maar evenzeer moeten we erkennen dat alle beschreven feiten in de Bijbel correct zijn. De aanhangers van de evolutietheorie mogen dan wel steeds beweren dat de dino sauriërs al vele miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven, volgens hen zelfs lang voordat er mensen op aarde verd e b i j b e l v e rt e lt o n s a l l e s w a t g o d w i l d a t wij weten

9 g o d s p l a n v o o r d e schepping 9 schenen. De Bijbel leert ons dat alle mensen en dieren gelijktijdig zijn geschapen en dus gelijktijdig leefden. De archeologie ondersteunt dit overduidelijk door de vele fossiele vondsten van menselijke voetaf drukken samen met de pootafdrukken van dinosauriërs. Het is zeer belangrijk ons te realiseren dat er voor de zonde val geen dood was. Vóór Adam is nooit een dier gestorven, laat staan dat complete diersoorten uitstierven. De Bijbel vermeldt dat door de schuld van één mens, Adam, de zonde in de wereld kwam (Romeinen 5:12). Door de zonde kwam ook de dood. Vanaf toen is de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. Meer en meer ziet ieder nu dat de schepping zucht in al haar delen. Maar we weten uit de Bijbel dat zij straks hiervan bevrijd wordt tot heerlijkheid van de kinderen van God (Romeinen 8:20-22). De Bijbel beschrijft geen serie op elkaar volgende ijstijden, waardoor allerlei diersoorten uitstierven, maar wel beschrijft zij een zeer grote eenmalige ramp, die de gehele aarde trof en na duizenden jaren nog steeds voortleeft in alle volksverhalen op de wereld: de zondvloed, ( zond betekent groot ) maar hierbij stierf geen één diersoort uit. In de dagen van Noach werd de hele aarde door water overstroomd en gingen de op de aarde achter blijvende levende wezens ten onder (Genesis 6). De geweldige kracht van een derge lijke vloed kunnen wij ons op geen enkele wijze voorstellen. We weten dat plaatselijke overstromingen soms rotsen met een gewicht van vele tonnen over grote afstand verplaatsen. Deze onstui mige wateren schuren op sommige plaatsen diepe kloven in de rotsen en op andere plaatsen begraven ze hele bossen. Als kleine plaatselijke overstromingen al zo n enorme kracht hebben, wat moet er dan zijn gebeurd toen de hele aarde werd overstroomd! De zondvloed biedt juist een zeer goede verklaring voor de vorming van aardlagen en de vele aangetroffen fossielen en ook voor de grote ver andering in klimaat en leefomstandigheden op aarde, waardoor g o d h e e f t e e n sommige koudbloedige diersoorten niet meer onbeperkt konden doorgroeien. pe r s o o n l i j k pl a n God heeft de hemel en de aarde met alles m e t j o u w l e v e n wat daarin is, geschapen en toebe reid voor en toekomst de mens, de kroon van de schepping. Hij

10 10 e e n r e i s d o o r d e b i j b e l heeft niet alleen dit grote plan bedacht en gemaakt, Hij heeft ook een persoonlijk plan met jouw leven en toekomst. Hij weet alles wat gaat gebeuren. Hij kent de toekomst van de mens heid. Hij kent ook jouw leven en toekomst. Net zo zeker als Hij een plan en een toekomst heeft voor de hele schepping, heeft Hij ook een plan en een toekomst voor jou persoonlijk. In de volgende lessen zul je meer over dat plan leren.

11 Een reis door de Bijbel Naam: Adres: Postcode en woonplaats: adres: Toetsboekje SCORE

12 Een reis door de Bijbel, toetsboekje Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam Vertaling van A journey through the Bible Toetsboekje Copyright 2013 Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

13 Toelichting Algemeen Elk examen bevat meerkeuzevragen. Wanneer je moeite hebt met het beantwoorden van de vragen, lees dan de les nog eens door. Meerkeuze vragen Elk examen heeft meerkeuzevragen. Jou wordt gevraagd om het goede antwoord op te schrijven. Hier zie je een voorbeeld: 1. Welke kleur is het gras? A. rood B. groen C. blauw D. geel B Het persoonlijke gedeelte Wat Zeg Jij? - vragen geven de vrijheid je persoonlijke mening en gevoelens weer te geven. De in vertrouwen gegeven antwoorden helpen ons om je beter te leren kennen en de effectiviteit van de cursus te evalueren. Waardering en beoordeling Het totaal aantal goede antwoorden wordt in een percentage uitgedrukt. Bij een eventueel verkeerd antwoord wijst de docent je op een bijbeltekst of het deel van de les, waar je het juiste antwoord kunt vinden. De persoonlijke antwoorden en verdere opmerkingen blijven buiten de beoordeling van het exacte deel, maar worden wel op prijs gesteld. Na inzending van het compleet ingevulde toetsboekje ontvang je een certificaat met het percentage goede antwoorden. Groeps- en individuele studie Deelnemers aan bijbelstudiegroepen leveren hun toetsen in bij de groepsleider, die dit verder behandelt. Individuele studenten zenden het toetsboekje naar het in het boekje aangegeven ( )adres. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam 3

14 toets 1 Gods plan voor Zijn schepping In Genesis 1:1 staat A. dat de hemelen de eer van God vertellen. B. hoelang het geleden is, dat de aarde ontstond. C. dat God in het begin de hemel en de aarde schiep. D. dat God het evolutieproces in gang zette. Toen God de wereld schiep A. volgde Hij een tot in het detail uitgewerkt plan. B. maakte Hij een beginsel, dat zichzelf verder ontwikkelen moest. C. was Hem nog niet duidelijk, hoe het allemaal moest worden. D. deed Hij dit zomaar, in een plotselinge opwelling. Met het scheppen van de aarde wilde de drie-enige God A. over meer schepsels macht kunnen uitoefenen. B. de engelen meer werk te doen geven. C. een reden hebben om voortaan altijd te kunnen rusten. D. een goede woonplaats voor de mensen maken. Bij de schepping van de mens A. sprak God één woord en de mens was er. B. schiep Hij een cel die zichzelf kan vermenigvuldigen. C. vormde Hij hem uit aarde en blies hem de levensadem in. D. liet Hij dit werk door Zijn machtige engelen doen. De mens was de kroon van Gods schepping omdat A. hij naar Zijn beeld was geschapen. B. hij een onsterfelijke ziel kreeg. C. hij het bestuur en beheer over de hele aarde kreeg. D. al het bovengenoemde juist is. Hebreeën 11:3 deelt ons mede, dat God de wereld schiep door A. een oerknal. B. Zijn woord. C. hete gassen te laten afkoelen. D. primitieve cellen uit te rusten met evolutiemogelijkheden. Het plotselinge verdwijnen van zeer grote koudbloedige dieren A. kan verklaard worden uit klimaatsverandering na de zondvloed. B. wordt door de Bijbelschrijvers opzettelijk verzwegen. C. bewijst dat de Bijbel onwetenschappelijk en dus onwaar is. D. zal altijd onverklaarbaar blijven. 4

15 8. 9. Het enige, wat we zeker weten over dinosaurussen is A. dat de soort nog bestaat maar niet meer zo groot wordt. B. dat zij door God zijn geschapen. C. wat atheïstische geleerden ons erover vertellen. D. dat ze door degeneratie steeds kleiner en zwakker zijn geworden. Het volkomen uitsterven van alle dinosaurussen door een wereldwijde ramp A. ondersteunt de theorie van een jonge aarde. B. wordt verondersteld, maar is niet bewijsbaar. C. ondersteunt de theorie van een vervloekte voor-schepping. D. is allerminst een bewezen feit. 10. God bedacht een plan om een bewoonde wereld te scheppen, maar Hij A. had geen plan gemaakt voor de toekomst van mens en wereld. B. wist niet hoe de schepping zichzelf verder zou ontwikkelen. C. liet het aan de mens over er wat moois van te maken. D. heeft ook een plan voor mijn persoonlijk leven. Wa t Ze g Jij? Wat denk je als je naar de schepping kijkt en erover nadenkt? 5

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1. De kunst van een goed gesprek Gesprekken met God transformeren je leven Vertrouw je gesprekspartner Blokkades voor een goed gesprek Een goed gesprek voeren kun je leren Hoofdstuk

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Redactie OudeSporen Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Een studie over de begrippen sjeool en hades Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals,

Nadere informatie