De grootste mens ooit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grootste mens ooit"

Transcriptie

1 De grootste mens ooit

2 De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam Vertaling van The greatest man alive ISBN NUR 707 Copyright 2012 Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Instructie Wie is Jezus? Wat deed Hij? Hoe ontmoet ik Hem?

4 Instructie V oordat je een les gaat bestuderen, vraag je God of Hij je hart wil openen voor wat Hij jou wil leren uit Zijn Woord (Psalm 119:18). De cursus bestaat uit twee delen: dit cursusboek en een toetsboekje. De cursus bestaat uit twaalf lessen met elk een eigen toets. Begin zodra je het cursusboek hebt ontvangen. Kies een vaste dag uit voor de studie en houd je daar aan. Sommigen bevalt het tempo van een les per week goed. Je kiest uiteraard zelf wat het beste bij je tijd en mogelijkheden past. Lees eerst de les rustig door om een algemene indruk te krijgen van de inhoud. Daarna lees je de les opnieuw, maar nu langzaam en aandachtig. Lees en overdenk vooral de bijbelteksten, waarnaar in de les wordt verwezen. De tekstverwijzing bestaat uit de naam van het bijbelboek, het nummer van het hoofdstuk en van het vers of de verzen. Als je de les rustig bestudeerd hebt, ga je naar de bijbehorende toets en werk zo de gehele cursus door. Als je een vraag (nog) niet kunt beantwoorden, neem dan het betreffende gedeelte nog eens door. Schrijf achter een vraag niet, hoe je er vroeger altijd over dacht, maar wat je er in de les over geleerd hebt. Stuur het toetsboekje pas in als je alles af hebt. Neem vooral de tijd om over de Wat Zeg Jij? -vragen na te denken en je antwoord te formuleren. Daarmee help je de docent jou te leren kennen en beter te kunnen helpen. Als de Bijbel wordt geciteerd, maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). Wel wordt in de tekst van deze cursus een 4

5 i n s t r u c t i e 5 ander hoofdlettergebruik toegepast. Het toetsboekje wordt na correctie aan je teruggezonden, eventueel vergezeld van opmerkingen en/of aanbevelingen voor verdere studie. Neem, voordat je aan een nieuwe cursus begint, de tijd om het gecorrigeerde toetsboekje aandachtig door te nemen. De docent markeert eventueel verkeerd beantwoorde vragen en wijst je op een verhelderende bijbel tekst en zo nodig op het gedeelte van de les, waarin je de stof nog eens na kunt lezen. Wees blij met alles wat je goed beantwoord hebt, maar benut ook de gelegenheid om je kennis en in zicht verder te vergroten. Van jouw kant help je ons door de vragen, die bij je leven, en eventuele opmerkingen op te sturen. Daardoor kun nen wij eventuele onduidelijkheden in de tekst van de cursus verbeteren. Vertel je vrienden (m/v) over je ervaringen met deze vorm van schriftelijke bijbelstudie en maak hen ook enthousiast om een cursus te volgen. Als je deze cursus volgt bij een daartoe aangewezen docent, lever het toetsboekje dan bij hem of haar in. In andere gevallen kun je het toetsboekje opsturen naar onderstaand adres. Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam

6 1 Wie is Jezus? Alle mensen op de wereld stellen deze vraag. Ze vroegen het toen Hij op aarde was. Ze vroegen het alle eeuwen erna. Ze vragen het nog steeds. Het is inderdaad de belangrijkste vraag, die een mens kan stellen. Toen Zijn eerste volgelingen zagen wat Jezus deed, vroegen ze zich onder elkaar af, wie Hij wel kon zijn. Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Markus 4:41). De religieuze leiders van die tijd, die Hem allerminst welgezind waren, vroegen zich hardop af: Wie is deze Man, die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? (Lukas 5:21). Zelfs nadat Hij drie en een half jaar door het land gereisd en overal gepredikt had, vroegen de mensen nog: Wie is Dat? (Mattheüs 21:10). Wie is Jezus? Hoe we de vraag voor onszelf beantwoorden, bepaalt ons leven. Vier evangeliebeschrijvingen beantwoorden deze vraag. Als jij die verslagen aandachtig doorleest, erover nadenkt en je door de waarheid en betrouwbaarheid ervan laat overtuigen, verandert je leven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam (Johannes 20:30,31). In deze cursus bestuderen we wat de Bijbel zegt over Jezus. 6

7 w i e is j e z u s? 7 Voor Zijn komst God bereidt de wereld op vele manieren voor op de komst van Jezus Christus naar deze aarde. In het Oude Testament laat Hij vele malen aan het Joodse volk door Zijn profeten bekendmaken dat er een groot leider onder hen zal opstaan. De grote Zwitserse Bijbelgeleerde René Pache komt op profetieën in het Oude Testament en 319 in het Nieuwe Testament (bron: De Komende Christus. Novapres, 1968). Hij zal een unieke persoon zijn en in vele opzichten een bijzonder mens. Altijd hebben de Joden Gods Woord bewaard. Als ze moesten vluchten voor hun vijanden en zelfs als ze in ballingschap werden weggevoerd, namen ze altijd hun kostbare, letter voor letter gekopieerde boekrollen mee, zodat ze al Gods woorden altijd aan het volgende geslacht konden doorgeven. Ook toen een klein deel van hen terugkeerde uit ballingschap, bewaarden ze het aan hen toevertrouwde Woord van God (Romeinen 3:2). De niet-joodse volken rondom Israël vereerden vele afgoden en leefden vaak in grote weelde, waardoor altijd weer het gevaar bestond dat de Joden werden afgetrokken van de dienst aan de ene, ware God. Later verrijkte de Griekse cultuur de wereld met haar beschaving, kennis en inzicht en van de Romeinen leerde men wat er bereikt kan worden met macht, orde en discipline. Alle mensen op de wereld weten wat zonde is. Elk mens op aarde lijdt onder de gevolgen ervan. Overal en altijd heeft men geprobeerd van de zonden en vooral van haar gevolgen af te komen, maar niemand kende de blijdschap dat zijn zonden vergeven zijn en de macht van de zonde verbroken. De grote kerkhistoricus Philip Schaff schrijft dat rond het begin van de christelijke jaartelling de hele bewoonde wereld was voorbereid op de komst van Christus. De Joodse godsdienst, de Griekse beschaving en de Romeinse wereldmacht maakten het mogelijk dat het evangelie zich snel verspreidde en overal werd gehoord. Godsdienstigheid, beschaving en macht, filosofie, wetenschap en techniek, muziek, literatuur en kunst is op zich niet voldoende om de mens in de goede verhouding tot God te brengen. Alle pogingen om Joods monotheïsme te verrijken met verworvenheden van heidense godsdiensten en culturen mislukten. Alle hoop op het schone, ware

8 8 d e g r o o t s t e m e n s o o i t en goede bleef onvervuld. Niets kwam tegemoet aan de diepste nood van het mensenhart. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit (Galaten 4:4). Hij was een mens Zijn leven was zo bijzonder, dat we om te beginnen er rekening mee moeten houden, dat Hij een mens was. 1. Lees de hieronder genoemde Bijbelgedeelten. Noteer de woorden, die laten zien dat Hij echt mens is. Mattheüs 2:1 Philip Schaff zegt over het begin van onze jaartelling: Hij is het centrum en het keer punt, niet alleen van de tijd, maar ook van de geschiedenis. Hij is de sleutel tot alles wat we niet weten. Lukas 2:40 Lukas 2:51-52 Mattheüs 4:1-11 Johannes 4:1-7 Markus 4:35-41

9 w i e is j e z u s? 9 Johannes 11:28-37 Johannes 19:28-30 Tot welke conclusie kom jij? Is Hij in ieder opzicht een echt mens? Hij wordt geboren. Hij heeft een moeder nodig. Hij gehoorzaamt Jozef en Maria. Hij groeit op, net als jij en ik. Hij weet wat het is om moe te zijn, honger en dorst te hebben. Hij kent dezelfde gevoelens als jij en ik; verdriet, boosheid, liefde. Hij weet wat het is verzocht te worden en ook hoe verzoeking te overwinnen. Zijn lichaam en ziel weten wat het is om pijn te lijden. En Hij stierf. Hij was anders dan andere mensen Hij werd geboren in een Joodse familie en groeide op onder de Joodse wet die streng was. 2. Wat leer je in Galaten 4:4 voor ongewoons over Zijn ouders? Of Christus wel of niet uit een maagd is geboren is geen theologisch probleem, maar een historisch feit. De vraag moet zijn: Is Hij uit een maagd geboren, of is Hij niet geboren? Zijn de gegevens over Hem historisch juist, of verzinsels? Onze voornaamste bronnen van informatie zijn Mattheüs en Lukas. Laten we de algemeen aanvaarde regels voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van historische gegevens toepassen op deze Bijbelgedeelten. De eerste lezers van deze geschriften kennen de schrijvers Mattheüs en Lukas als betrouwbare personen. De meeste informatie, die zij over Jezus Christus geven, kenden de lezers uit eigen waarneming of uit die van vele anderen. In de eerste eeuw

10 10 d e g r o o t s t e m e n s o o i t twijfelde niemand van hen aan de historische waarheid van Zijn geboorte, leven en sterven, opstanding en hemelvaart. Jezus zei en deed dingen, die aantoonden dat Hij anders was. Mensen, die Hem kenden en steeds in Zijn nabijheid waren, controleerden voordat zij het opschreven alle feiten bij andere ooggetuigen. 3. Schrijf van de volgende Bijbelgedeelten alle dingen op, waaruit blijkt dat Hij anders was dan jij en ik. Romeinen 3:23; Hebreeën 4:14-15 Johannes 8:29 Johannes 8:45-47 Lukas 23:41 Hij was meer dan een mens Hij was meer dan een gewoon mens; Hij zondigde nooit en God was Zijn Vader. 4. In het evangelie van Johannes heet Jezus: Het Woord. Hoelang bestaat Hij volgens Johannes 1:1-5 al? Johannes zegt niet, dat eerst Hij en daarna de wereld is geschapen. Hij bestond al vóór de schepping. Jezus Christus bestond al voordat Hij op aarde werd geboren. Er is nooit een tijd geweest, dat Hij niet bestond. We lezen verder: Het

11 w i e is j e z u s? 11 Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). Dat is logisch, want de eeu wige God kent geen begin en geen einde. Alleen God heeft altijd bestaan. 5. Waarom wilden de Joodse geestelijke leiders Hem stenigen? (Johannes 8:48-59) 6. Johannes 3:16 leert ons dat Jezus Gods Zoon is. Van nature is Jezus de Zoon van God. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk dit is als je bedenkt wat een geweldig verschil er is tussen iets, wat jij maakt en iets wat jij verwekt. Als je een tafel of een machine maakt, is dat een levenloos ding; geen levend wezen zoals jij. Een ander mens kan zo n tafel of machine ook maken. Het blijft een levenloos ding. Het wordt nooit een levend mens. Maar je kind is je eigen vlees en bloed; daar ben je met hart en ziel aan verwant en mee verbonden. Je kind is een mens, omdat jij een mens bent. Jezus is door God verwekt. Daarom is Hij goddelijk. Hij is Gods eniggeboren Zoon. Mattheüs 1:20-23 vertelt ons dat gebeurd is, wat het Oude Testament al vele honderden jaren eerder had geprofeteerd. Jesaja 9:5 zegt: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 7. Welke namen in Jesaja 9:5 bewijzen duidelijk dat het Kind, dat voor ons geboren zal worden, God is? 8. Nadat de discipelen een tijdlang Zijn prediking hadden aangehoord en Zijn optreden gezien, vraagt Hij hen: Wie zeggen

12 12 d e g r o o t s t e m e n s o o i t jullie, dat Ik ben (Mattheüs 16:13-20)? Wat antwoordt Petrus daarop en hoe wist hij dat? 9. Wat zegt Jezus waardoor bij het verhoor door de Joodse Raad de hogepriester zijn klederen scheurt en Hem beschuldigt van godslastering door Zich met God gelijk te stellen? (Markus 14:61-64) De aanspraak van Jezus Christus zou godslasterlijk zijn als Hij niét is, wat Hij beweert te zijn! Omdat Hij vooruit weet, hoe de Joodse religieuze leiders daarop zullen reageren - en nu de tijd is aangebroken, dat Hij zal gaan sterven - zegt Hij dit nu voor het eerst in het openbaar (Johannes 8:20). 10. Wie is volgens Jezus de enige, die aanbeden mag worden? (Mattheüs 4:9,10) 11. Waarom wil Petrus niet, dat Cornelius hem aanbidt? (Handelingen 10:19-33) 12. Wat zegt de engel tegen Johannes, als die hem wil aanbidden? (Openbaring 22:1-9)

13 w i e is j e z u s? Wat staat Jezus toe aan Zijn discipelen? (Mattheüs 14:33) De Bijbel betuigt van Genesis tot Openbaring dat alleen God aanbeden mag worden. In Deuteronomium 5:7-10 lezen we: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 14. Wat is volgens Romeinen 1:4 het grootste bewijs dat Jezus God is? 15. Welke twee bewijzen gaf Jezus in Lukas 24:36-43 aan Zijn discipelen, dat Hij werkelijk lichamelijk was opgestaan uit de doden? 16. Ga nog eenmaal je antwoorden na. Wat over Jezus heeft de meeste indruk op je gemaakt?

14 14 d e g r o o t s t e m e n s o o i t In Jezus, Feit of Fictie brengt Josh McDowell ons tot nadenken. Is Jezus Christus een oplichter, een krankzinnige, of is Hij inderdaad de Zoon van God en de Redder der wereld? Kies na het bestuderen van deze cursus voor jezelf uit één van deze drie mogelijkheden. Of je veracht Hem. Of je ontloopt Hem. Of je knielt neer voor de Zoon van God en neemt Hem aan als jouw Redder.

15 De grootste mens ooit Naam: Adres: Postcode en woonplaats: adres: Toetsboekje SCORE

16 De grootste mens ooit, toetsboekje Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam Vertaling van The greatest man alive Toetsboekje Copyright 2012 Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

17 Toelichting Algemeen Elk examen bevat meerkeuzevragen. Wanneer je moeite hebt met het beantwoorden van de vragen, lees dan de les nog eens door. Meerkeuze vragen Elk examen heeft meerkeuzevragen. Jou wordt gevraagd om het goede antwoord op te schrijven. Hier zie je een voorbeeld: 1. Welke kleur is het gras? A. rood B. groen C. blauw D. geel B Het persoonlijke gedeelte Wat Zeg Jij? - vragen geven de vrijheid je persoonlijke mening en gevoelens weer te geven. De in vertrouwen gegeven antwoorden helpen ons om je beter te leren kennen en de effectiviteit van de cursus te evalueren. Waardering en beoordeling Het totaal aantal goede antwoorden wordt in een percentage uitgedrukt. Bij een eventueel verkeerd antwoord wijst de docent je op een bijbeltekst of het deel van de les, waar je het juiste antwoord kunt vinden. De persoonlijke antwoorden en verdere opmerkingen blijven buiten de beoordeling van het exacte deel, maar worden wel op prijs gesteld. Na inzending van het compleet ingevulde toetsboekje ontvang je een certificaat met het percentage goede antwoorden. Groeps- en individuele studie Deelnemers aan bijbelstudiegroepen leveren hun toetsen in bij de groepsleider, die dit verder behandelt. Individuele studenten zenden het toetsboekje naar het in het boekje aangegeven ( )adres. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Emmaus Correspondentie School Postbus JE Rotterdam 3

18 toets 1 Wie is Jezus Wanneer vroegen de discipelen: Wie is Deze? A. toen Jezus water in wijn veranderde B. toen Hij een dode opwekte C. toen Hij vijfduizend mensen voedde D. toen Hij de wind en de golven stilde Hoe bereidden de Joden de wereld voor op de komst van Jezus Christus? A. door door alle eeuwen heen Gods Woord zorgvuldig te bewaren B. door te zeggen dat beschaving geen zonde uitbant C. door te leren dat welvaart geen vrede in het hart brengt D. door te tonen dat staatsmacht mensen niet gelukkig maakt Waar is Jezus geboren? A. Jeruzalem B. Bethlehem C. Nazareth D. Kapernaüm Wie was Zijn vader? A. Jozef B. God C. dat weet niemand D. die informatie is verloren gegaan De Heer Jezus A. zondigde nauwelijks B. werd nooit verzocht C. deed geen enkele zonde D. zondigde als kind nooit De Heer Jezus A. begon te bestaan vanaf Zijn geboorte B. bestond al enige tijd voor Zijn geboorte C. is door God als Het Woord geschapen D. bestaat van eeuwigheid en tot in eeuwigheid Welke naam wordt in Jesaja 9:5 niet aan de Heer Jezus gegeven? A. Sterke God B. Goede Herder C. Eeuwige Vader D. Vredevorst 4

19 8. 9. Waarom scheurt de hogepriester zijn klederen tijdens het verhoor van de Heer Jezus? A. hij is jaloers op Zijn populariteit bij het volk B. hij erkent daarmee dat Jezus de waarheid sprak C. hij weigert Hem te erkennen als God en Heiland D. hij doet dit per ongeluk in zijn drift en ongeduld Alleen God mag aanbeden worden. Waarom aanvaardt Jezus wel aanbidding? A. Hij heeft geen duidelijk zicht op wie Hij is B. Hij dacht wel vaker dat Hij God was C. Hij misleidt de mensen opzettelijk D. Hij is waarlijk God 10. Wat is volgens Romeinen 1:4 het grootste bewijs, dat de Heer Jezus Gods Zoon is? A. Zijn geboorte uit een maagd B. Zijn genezingswonderen C. Zijn opstanding uit de doden D. Zijn zichtbare hemelvaart Wa t Ze g Jij? Wie is Jezus Christus? Motiveer je antwoord. 5

Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett

Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett Een reis door de Bijbel Dean L. Gossett 1 Een reis door de Bijbel Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van a journey through the

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie