Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren"

Transcriptie

1 Studiegids Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren

2 Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank gaat daarbij uit naar: de betrokken medewerkers van het Onderwijsinstituut, het Bureau Studentzaken (BSZ) in het bijzonder, de medewerkers bij de secretariaten van de verschillende opleidingen en natuurlijk naar de opleidingen voor het beschikbaar stellen van hun gegevens. Drukwerk en vormgeving zijn verzorgd door het Grafisch Centrum van Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen. Disclaimer Deze gids is met veel zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat onvolledige of foutieve informatie is opgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Collegeaanbod Voor alle in deze gids vermelde colleges geldt, dat doorgang plaatsvindt onder voorbehoud van het aantal aangemelde deelnemers. Mocht blijken dat er zich te weinig studenten hebben ingeschreven voor een college dan kan het Onderwijsinstituut besluiten dat college geen doorgang te laten vinden of het samen te voegen met een vergelijkbaar college. Dit is onverlet de verplichting van de Faculteit de onderwijsprogramma s naar behoren uit te voeren. Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemers voor een college, dan zal bij overintekening in de regel de volgorde van inschrijving worden aangehouden dan wel zal in voorkomende gevallen rekening worden gehouden met de fase waarin de student zich bevindt op basis van zijn studiegedrag en -vorderingen. Uitgangspunt is daarbij dat studievertraging, zo veel als redelijkerwijze mogelijk is, wordt voorkomen. Plagiaatbeleid De Faculteit kent plagiaatbeleid. Onder plagiaat wordt verstaan: - het gebruik maken van ideeën en formuleringen van anderen zonder bronvermelding; - het als onderdeel van het eigen betoog opnemen van een vertaling of parafrase van tekstgedeelten gemaakt door anderen; - het indienen van een zelfde of vergelijkbare tekst voor opdrachten van meerdere opleidingsonderdelen. Plagiaat kan in een academische omgeving niet worden getolereerd omdat het strijdig is met academische conventies. Studenten die betrapt worden op plagiaat worden conform de Nederlandse wetgeving en de interne regelgeving bestraft. De straf bestaat uit uitsluiting voor de betreffende onderwijsmodule gedurende een jaar dan wel in ernstige gevallen uit ontzegging tot deelname aan alle onderwijs (inclusief het afleggen van tentamens) gedurende een jaar. Faculteit der Letteren Oude Kijk in t Jatstraat 26 Postbus AS Groningen

3 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE STUDENT: STUDENTEN ZIJN VER- PLICHT ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR STUDIEONDERDELEN EN TENTAMENS Het onderwijs binnen de Faculteit der Letteren omvat 15 bachelor- en 21 masteropleidingen elke bestaand uit diverse masterprogramma s. Bij de Faculteit staan meer dan 5000 studenten ingeschreven als hoofdvakstudent. Daarnaast participeren ca. 600 studenten in het bijvakonderwijs en in zgn. Open Colleges. Met deze studenten en ± 650 personeelsleden is de Faculteit der Letteren één van de grootste faculteiten binnen de Groningse universiteit. De organisatie en planning van het onderwijs waarbij zoveel personen zijn betrokken stelt hoge eisen aan de Faculteit. Doordat het aantal onderwijsvragende studenten en het aantal beschikbare onderwijsruimten maar net op elkaar passen en het aantal docenten precies moet worden afgestemd op het aantal te verzorgen colleges, zijn spelregels noodzakelijk. Dit temeer omdat de faculteit zoveel mogelijk wil voorkomen dat studenten en docenten te maken krijgen met groepsgrootten die uitstijgen boven de gestelde norm. Die norm is in beginsel maximaal 20 studenten (exclusief recidivisten) voor een werkgroep in de bachelorfase en maximaal 15 studenten (exclusief recidivisten) voor een wergroep in de masterfase. Incidenteel kan het voorkomen dat een werkgroep tot 25 deelnemers kent. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is verplichte inschrijving voor studieonderdelen en tentamens noodzaak. Als student kun je een belangrijke bijdrage leveren aan een goede planning en organisatie van colleges doordat je: je uiterlijk 25 augustus 2014 inschrijft voor de colleges die jij in het eerste semester wil gaan volgen: via het inschrijvingssyteem (zie verder hoofdstuk 3.3); je inschrijft alsof je aan alle voorwaarden hebt voldaan, achteraf schrappen is eenvoudiger dan achteraf nog toevoegen; een realistische - d.i. max. 40 ECTS per semester - planning maakt; je bij het secretariaat van je opleiding meldt indien je onverhoopt je planning moet bijstellen; je eraan denkt je uit te schrijven wanneer je toch niet deelneemt! Zodra de periode van intekening is afgesloten, wordt gestart met het definitief vastleggen van collegezalen, het indelen van studenten in werkgroepen, etc. Ook aan een goede planning en organisatie van tentamens kun je een soortgelijke bijdrage leveren doordat je: je inschrijft, alleen in de periode die daarvoor is gereserveerd (zie verder hoofdstuk 3.4 en het jaarrooster); de periode van na-inschrijving (zie jaarrooster) alleen gebruikt in een situatie van overmacht; jouw intekening voor tentamens baseert op een realistische inschatting van het aantal colleges waaraan jij (succesvol) hebt deelgenomen; je uitschrijft voor een tentamen indien je eigen planning niet haalbaar is. Bovenstaande geldt ook voor die studenten die een buitenlands studieverblijf plannen.

4 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INLEIDING PROFIEL VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN INLEIDING ZWAARTEPUNTEN ONDERWIJSFILOSOFIE EN KWALITEITSZORG ALGEMENE OPZET VAN DE STUDIEPROGRAMMA S EUROPEES SYSTEEM VOOR DE OVERDRACHT EN ACCUMULATIE VAN STUDIEBELASTINGSPUNTEN (ECTS) OVERZICHT VAN BACHELOROPLEIDINGEN (VOLTIJD EN DEELTIJD) STUDEREN EN STAGE IN HET BUITENLAND DE BACHELORSTAGE NA JE BACHELOROPLEIDING: KANSEN EN MOGELIJKHEDEN UNIVERSITY OF GRONINGEN HONOURS COLLEGE: EXCELLEREN OP DE GRENZEN VAN HET WETEN OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN MASTER HONOURSTRAJECT LEIDERSCHAP ONDERZOEK BIJ LETTEREN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS BINNEN DE FACULTEIT DER LETTEREN STUDEREN BIJ DE FACULTEIT DER LETTEREN INLEIDING JAARINDELING INSCHRIJVING VOOR COLLEGES INTEKENEN VOOR TENTAMENS ROOSTERING STUDIERESULTATEN STUDIEMATERIAAL EN STUDIEKOSTEN BESTELLEN KLAPPERS VIA DE WEBSHOP ICT-VOORZIENINGEN BIJZONDERE VOORZIENINGEN HUISREGELS VOOR STUDENTEN VERTROUWENSPERSOON BIJ ONGEWENST GEDRAG ONDERWIJS EN EXAMENS INLEIDING PROFIEL EN EINDKWALIFICATIES HET STUDENTENSTATUUT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN TOELATINGSEISEN EN ENTREEVOORWAARDEN TOETSING EN BEOORDELING PLAGIAAT EXAMENS STUDIEADVIES EN STUDIEBEGELEIDING KLACHTEN EN OPMERKINGEN HET STUDIEPROGRAMMA INLEIDING BACHELOROPLEIDINGEN American Studies Archeologie Communicatie- en Informatiewetenschappen English Language and Culture Europese Talen en Culturen Geschiedenis (Voltijd) Geschiedenis (Deeltijd)... 41

5 5.2.8 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (Voltijd en Deeltijd) Informatiekunde International Relations and International Organization Kunsten, Cultuur en Media Kunstgeschiedenis Midden-Oosten Studies Minorities & Multilingualism: Into the Frisian Laboratory (Voltijd) Nederlandse Taal en Cultuur Taalwetenschap MINOREN EN VRIJE RUIMTE Facultaire minoren American History Archeologie en Natuurwetenschappen Communicatie- en Informatiewetenschappen Cultureel Erfgoed Europe: Idea and Construction Europa: Taal en Maatschappij Europa: Cultuur en Literatuur Europa: Politiek en Maatschappij Filmwetenschap Historische cultuur- en letterkunde in Europees perspectief Internationale Betrekkingen Kunstmatige Intelligentie (FWN) Landschapsgeschiedenis Logopedie (Hanzehogeschool) Media en Journalistiek Cultuur De Mediterrane Wereld Midden- en Oost-Europa Studies Moderne Kunst Muziekwetenschap Neurowetenschappen voor Taalwetenschap (universitaire minor FWN) Niet-Westerse Studies Taalvaardigheidsminoren Duits Engels Frans Fries Italiaans Russisch Spaans Zweeds Theaterwetenschap Toegepaste Taalwetenschap Vertaalwetenschap Keuzeruimte Universitaire minoren Bijvakken en extra aanbod bij Letteren Een taal leren in de vrije ruimte Specialisatieprogramma Vrede en Veiligheid (20 ECTS) Aanbod Lerarenopleiding (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) De Educatieve Minor VRIJ PROGRAMMA VOORBEREIDING OP VERVOLGSTUDIE FACULTAIRE ORGANISATIE INLEIDING BESTUURLIJKE ORGANISATIE EN COMMISSIES Faculteitsbestuur Faculteitsraad Onderwijsinstituut Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO) Afdelingsbestuur en leerstoelgroepen... 87

6 6.2.6 Opleidingscommissies Examencommissies INFORMATIE EN COMMUNICATIE INLEIDING GEBOUWEN, DIENSTEN EN VOORZIENINGEN STUDIEADVISEURS VAN LETTEREN DOCENTEN... 99

7 1 ALGEMENE INLEIDING Dit is de studiegids voor de bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoofdstukken één tot en met vier van deze gids verschaffen algemene facultaire informatie, zoals over de verplichting je in te schrijven voor colleges en tentamens. In hoofdstuk vijf vind je van elke bacheloropleiding een beschrijving met daarbij de studieschema s per bachelorjaar en meer informatie over de minoren en specialisatieprogramma s. In hoofdstuk zes krijg je informatie over de wijze waarop de Faculteit en de opleidingen daarbinnen bestuurd worden. Tot slot levert hoofdstuk zeven je veel praktische informatie over bijvoorbeeld de plaats van collegezalen of een overzicht van de docenten. Deze gids heeft tot doel je te informeren over de mogelijkheden die je als student binnen de Letterenfaculteit geboden worden op bachelorniveau. De in deze studiegids opgenomen onderwijsmodulen en -programma s zijn onderhevig aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de corresponderende opleiding. Deze OER-en zijn te vinden op het web via: Voor extra informatie over allerhande zaken die je studie betreffen kun je terecht bij het secretariaat van je opleiding. Daarnaast kun je je voor hulp, advies en begeleiding bij je studie wenden tot je studieadviseur. Studieadviseur Elke opleiding heeft een studieadviseur. Je studieadviseur is de persoon die jou kan helpen bij de planning en het bewaken van de voortgang van je studie. Meer concreet heeft hij of zij de volgende taken: het verstrekken van informatie over de opleiding; het begeleiden en adviseren van studenten; het beoordelen en helpen opstellen van studieplanningen (zie hoofdstuk 3.3); het voeren van studievoortgangsgesprekken; het adviseren van de Examencommissie over individuele verzoeken van studenten; het doorverwijzen naar andere instanties. Voor een lijst met de namen van alle studieadviseurs met hun ( )adressen en telefoonnummers: zie hoofdstuk 7.3 Directeur Onderwijsinstituut De Faculteit kent een directeur Onderwijs. Hij geeft leiding aan het Onderwijsinstituut waarbinnen alle onderwijs - dat door de Faculteit wordt verzorgd- is ondergebracht. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijsprogramma s. Verder houdt hij toezicht op de kwaliteit van de major- en minorprogramma s en de wijze van uitvoering. Met vragen en klachten over de uitvoering van je onderwijsprogramma kun je in eerste instantie terecht bij je studieadviseur. Als het om een studieonderdeel gaat neem je allereerst contact op met de betrokken docent en in tweede instantie bij de studieadviseur. Mochten zij je probleem niet kunnen oplossen dan kunnen zij je doorverwijzen naar de directeur van het Onderwijsinstituut. Als je problemen van dien aard zijn dat je deze niet kan of wil bespreken met studieadviseur of docent, dan kan je direct contact met hem zoeken of een afspraak maken. Het telefoonnummer van het Onderwijsinstituut is (050) Inleiding 1

8 2 PROFIEL VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN 2.1 INLEIDING In dit hoofdstuk vind je algemene inhoudelijke informatie over de organisatie van het onderwijs aan de Faculteit der Letteren. Allereerst wordt aandacht besteed aan de zwaartepunten van onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en aan de filosofie die ten grondslag ligt aan de wijze waarop het onderwijs is opgezet. Daarnaast word je geïnformeerd over de structuur van de opleidingsprogramma s, over de verplichtingen en de keuzevrijheid die je daarbinnen hebt en over de mogelijkheid om tijdens je studie enige tijd in het buitenland te studeren. Ook vind je in dit hoofdstuk een overzicht van alle opleidingen die de faculteit biedt. Ten slotte wordt informatie gegeven over de opties die je hebt nadat je je bacheloropleiding hebt afgerond. Op de inhoud van de specifieke studieprogramma s wordt in dit hoofdstuk niet ingegaan. Meer informatie daarover vind je in de hoofdstukken ZWAARTEPUNTEN Elke Nederlandse Letterenfaculteit kent eigen zwaartepunten. De Groningse faculteit richt zich zowel in het onderwijs als in het onderzoek vooral op de westerse wereld, meer in het bijzonder op Europa en het Noord-Amerikaanse continent. Vanuit deze invalshoek is er ook aandacht voor de relatie van Europa met de niet-europese wereld, in het bijzonder Afrika, Latijns-Amerika, Indonesië en Japan. Er wordt onderwijs gegeven en onderzoek verricht op het terrein van de klassieke en moderne talen en culturen van Europa en het Midden-Oosten, de geschiedenis, de kunstgeschiedenis en de archeologie. Ook zijn er thematisch gerichte opleidingen als Kunsten, Cultuur en Media, Communicatie- en Informatiewetenschappen, American Studies en Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie. Alle onderwijsprogramma s hebben nauwe banden met het onderzoek dat binnen de faculteit verricht wordt; dit vanuit de gedachte dat in wetenschappelijke opleidingen onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden dienen te zijn, zodat zij elkaar voortdurend kunnen beïnvloeden en bevruchten. 2.3 ONDERWIJSFILOSOFIE EN KWALITEITSZORG Studentgeoriënteerd en onderzoeksgericht Aangezien de RuG een zogenaamde onderzoeksuniversiteit is, is het onderwijs dat wordt verzorgd nauw verbonden met onderzoek dat is en wordt uitgevoerd. Uitkomsten van (recent) onderzoek vinden met name in de hogere jaren van de bachelor en in de master vertaling in de diverse onderwijsmodulen waaruit het programma is opgebouwd. Deze verwevenheid is een kernonderdeel van de onderwijsvisie van universiteit en faculteit. Daarnaast geldt voor de faculteit dat het onderwijs in alle fasen studentgeoriënteerd is. Dit concept of paradigma onderscheidt zich van de input- of docentgecentreerde benadering. Voor een output- of studentgeoriënteerd model geldt dat de opleiding als eerste doel heeft studenten zo goed en zo efficiënt mogelijk voor te bereiden op een rol in de maatschappij die past bij de genoten opleiding. Dit onderwijsconcept stelt bijzondere eisen aan de opzet en uitvoering van het onderwijs. Was het in het verleden doorgaans zo dat bij het opzetten van programma s te ontwikkelen kennis centraal stond, tegenwoordig wordt meer gezocht naar een afgewogen combinatie van domeinspecifieke en generieke competenties (kennis, inzicht en vaardigheden) op academisch niveau. Met inachtneming van het belang van kennis, vormt het uitgangspunt daarbij wat de student moet weten, begrijpen en kunnen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn bij het betreden van de arbeidsmarkt in brede zin. De bij de staf aanwezige expertise wordt dienstig gemaakt aan dit doel. Letterenstudenten worden doorgaans niet opgeleid voor een specifiek beroepenveld, maar voor een breed scala aan functies waarvoor een Letterenopleiding dienstig is. Dit onderstreept nut en noodzaak van algemene vorming, het kennisnemen van diverse benaderingen, methoden en technieken en academische competenties die niet specifiek disciplinegerelateerd zijn. De faculteit kiest daarbij voor de zogenaamde geïntegreerde aanpak. Hiermee wordt bedoeld dat te verwerven generieke competenties worden aangeleerd in het kader van de major- en minoronderdelen van de bachelor als ook de masteronderdelen en niet apart worden onderwezen. 2 Profiel van de Faculteit der Letteren

9 Activerende leeromgeving De studentgeoriënteerde benadering veronderstelt dat de methoden die worden gehanteerd activerend van aard zijn. Dit impliceert dat hoge verantwoordelijkheid in het leerproces wordt gelegd bij de student. Het is de student die zichzelf ontwikkelt, daarbij gesteund en geïnspireerd door het betrokken docentencorps. In deze opzet verwerft de student allereerst academische kennis en vaardigheden, in een vervolgfase te ontwikkelen tot inzicht, waarna ten slotte wordt ingezet op het toepassen van kennis- en vaardigheden. De leer- en doceermethoden en vormen dienen zodanig te zijn gekozen dat zij optimaal in staat zijn de kerncompetenties (kennis, inzicht en vaardigheden) te ontwikkelen. Per (groep van) kerncompetenties kunnen de onderwijsvormen en methoden/technieken verschillen. Voorbeelden van te hanteren methoden en technieken zijn: verzamelen van relevant materiaal (zoektechnieken), literatuurstudie, selecteren en analyseren van materiaal, vergelijken en analyseren van teksten, oplossen van problemen en voorgelegde cases, uitvoeren van onderzoek op basis van oplopende moeilijkheidsgraad op basis van omvang en aard van het materiaal, praktische en technische vaardigheden, schrijven van verslagen, rapporten, papers, werkstukken en scripties op basis van oplopende complexiteit in termen van omvang en aard materiaal, samenwerken met andere studenten met het doel gezamenlijk tot een eindproduct of oplossing van een probleem te komen, voorbereiden en geven van een mondelinge presentatie (groepsgewijs of individueel), leveren van opbouwende kritiek op het werk van anderen en het verwerken van kritiek van derden ten aanzien van eigen werk, voorzitten en deelnemen aan werkgroepen, leiden van of deelnemen als lid aan een team, werken onder tijdsdruk / leren omgaan met deadlines, leveren zelfkritiek, leren-leren, etc. Goed onderwijs wordt niet alleen bepaald door goede programma s en goede docenten, maar ook door de inzet en motivatie van studenten. Studenten worden door de faculteit niet gezien als afnemers of consumenten van onderwijs, maar als deelnemers aan het leer- en doceerproces. Zonder goed gemotiveerde studenten, die zich goed voorbereiden op colleges en tentamens, kan er geen goed onderwijs worden verzorgd. De faculteit streeft daarom uitdrukkelijk naar een kwaliteitscultuur die is gebaseerd op een optimale inspanning van docenten en studenten waardoor het leuk en inspirerend is om onderwijs te volgen en te verzorgen. Een belangrijke instantie bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs is de Opleidingscommissie (OC). Deze commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De OC ziet erop toe dat het onderwijsproces verloopt volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarnaast brengt de OC advies uit over de in het collegejaar te evalueren onderwijsmodules. De OC rapporteert (later) op basis van de gehouden evaluaties aan de directeur van het Onderwijsinstituut Letteren, die namens het Faculteitsbestuur toezicht houdt op het proces van evaluatie. De evaluatie van onderwijsmodules omvat een vragenlijst voor de docent(en) die de betreffende module verzorgde(n) en een vragenlijst voor de deelnemende studenten. De uitkomsten van de evaluatie kunnen door studenten worden geraadpleegd via Nestor. De uitkomsten worden zeer serieus genomen en dan ook gebruikt om het onderwijs verder te verbeteren. 2.4 ALGEMENE OPZET VAN DE STUDIEPROGRAMMA S Het bachelorprogramma waarmee je nu start, of al mee gestart bent, is flexibel van opzet. Hierdoor word je in hoge mate in staat gesteld zelf vorm te geven aan je studieprogramma uitgaande van het door jou gekozen hoofdvak, de major. Je kunt zo een programma samenstellen dat optimaal aansluit bij je eigen interessegebied(en). Je kunt kiezen voor één of meer wetenschapsgebieden naast je eigen major, of juist voor een invulling met vakken die nauw verwant zijn aan, of in het verlengde liggen van je eigen major. In deze gids staan de majoren van de bachelorprogramma s omschreven, evenals de (plaats van de) minorruimte. Soms worden ook suggesties gedaan voor de keuze van geschikte minoren, of voor een eventueel buitenlandverblijf. De opbouw van de bachelor kan als volgt worden weergegeven: Profiel van de Faculteit der Letteren 3

10 BACHELOROPLEIDING 180 ECTS TOTAAL MAJOR 120 ECTS MINOR 30 ECTS MINOR of Vrije ruimte 30 ECTS Het eerste jaar kent 60 studiepunten (één studiepunt staat voor 28 studieuren) volgens het in Europees verband afgesproken studiepuntensysteem, het European Credit Transfer and Accumulation System (zie hoofdstuk 2.5). Hiervan volg je 50 ECTS-studiepunten op het gebied van je major (je hoofdvakprogramma). Doorgaans gaat het daarbij om verplichte studieonderdelen. De overige 10 punten behoren tot de zogenaamde minorruimte. Minoren volg je gedurende alle drie jaren van je bachelorprogramma, tegelijk met je majoronderdelen. Je start met een minoronderdeel van 10 ECTS-studiepunten (soms gesplitst in twee onderdelen van elk 5 ECTSstudiepunten) in het tweede semester van je eerste studiejaar. Omvang major- en minorprogramma Ongeacht je opleiding bestaat je programma dus uit 120 ECTS-studiepunten voor de major en 60 ECTS-studiepunten voor twee minoren of een minor en vrije ruimte van elk 30 ECTSstudiepunten. De opbouw van je 3-jarige bachelorprogramma ziet er schematisch als volgt uit. De cijfers in het schema geven het aantal ECTS-studiepunten aan waaruit dat onderdeel kan bestaan. Er is in het schema sprake van een range. De echte omvang is afhankelijk van het programma en de door jou gemaakte keuzes. Semester I (sept. jan.) Semester 2 (febr. juli) major minor/ vrije ruimte major minor/vrije ruimte 20/0 10/30 30/20 0/10 3e jaar minor/vrije minor/vrije major ruimte major ruimte 20/10 10/20 20/10 10/20 2e jaar major 30 major 20 minor 10 1e jaar 4 Profiel van de Faculteit der Letteren

11 Minorruimte (30 ECTS) Alle bacheloropleidingen aan de Faculteit der Letteren hebben een minorruimte van 30 ECTS en een vrije ruimte eveneens van 30 ECTS. Je kiest een minor uit een door je opleiding vastgestelde lijst van minoren (voor een alfabetische lijst van minoren zie 5.3.1). Vrije ruimte (30 ECTS) Je geeft verder inhoud en profiel aan je opleiding door het invullen van je vrije ruimte. Deze ruimte kun je vullen met: - een extra minor van 30 ECTS Te denken valt aan een universitaire minor, een educatieve minor, een tweede minor binnen de Letterenfaculteit of een minor aan een andere faculteit. - losse bijvakken van 5 of 10 ECTS (zie voor specifieke eisen de OER van je opleiding) - een bachelorstage van 10 ECTS, aangevuld met 20 ECTS aan bijvakken. - een verblijf in het buitenland. Als regel geldt dat je vrije ruimte maximaal drie verschillende wetenschapsgebieden of thema s mag omvatten. Met andere woorden, het is niet toegestaan je vrije ruimte te vullen met bijvoorbeeld 6 studieonderdelen van 5 ECTS-studiepunten van verschillende wetenschapsgebieden. Naast deze algemene regel kan de Examencommissie van je opleiding aanvullende eisen stellen. Deze staan vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling van je majoropleiding. Verplichte inschrijving minoren en vrije ruimte eerstejaarsstudenten!! Eerstejaarsstudenten zijn verplicht zich in te schrijven via Progress-WWW voor minorprogrammaonderdelen binnen de flexibele bachelorprogramma s. Dit kan van 22 december 2014 t/m 23 januari Hiervoor dien je het inschrijvingssyteem te gebruiken dat valt te vinden onder de volgende link Meer informatie kun je hierover vinden in hoofdstuk 3.3 van deze gids. Ook ouderejaars studenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle studieonderdelen die zij wensen te volgen. Zie hiervoor hoofdstuk 3.3 in deze gids. 2.5 EUROPEES SYSTEEM VOOR DE OVERDRACHT EN ACCUMULATIE VAN STUDIEBELASTINGS- PUNTEN (ECTS) Wat is een studiepuntensysteem? Een studiepuntensysteem is een systematische manier om een onderwijsprogramma te beschrijven door punten te verbinden aan de onderdelen van dat programma. De vaststelling van het aantal punten in stelsels voor hoger onderwijs kan op verschillende parameters gebaseerd zijn, zoals de werkbelasting voor de student, eindtermen en contacturen. Wat is ECTS? Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt en dat gebaseerd is op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen of leeruitkomsten en te verwerven competenties. Hoe wordt ECTS gebruikt? ECTS is vanaf 1989 ontwikkeld in het kader van het Erasmus-programma voor studentenmobiliteit door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de academische wereld waaronder de Rijksuniversiteit Groningen. ECTS is het enige studiepuntensysteem dat in heel Europa met succes is getest en wordt gebruikt. ECTS wordt gebruikt voor de accumulatie van studiepunten die zijn verbonden aan met succes afgeronde studieonderdelen. Deze studieonderdelen worden doorgaans aan de eigen universiteit gevolgd, maar kunnen ook worden gevolgd of zijn gevolgd aan een andere Nederlandse hoger onderwijsinstelling of aan een buitenlandse universi- Profiel van de Faculteit der Letteren 5

12 teit. In die laatste gevallen moeten de studieonderdelen en de daaraan verbonden studiepunten worden erkend door de insteling die het diploma verleent. Bij voorkeur dient dat te gebeuren voordat die studieonderdelen daadwerkelijk worden gevolgd om teleurstellingen achteraf en daarmee ongewenste studievertraging) te voorkomen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ECTS? ECTS is gebaseerd op de afspraak dat 60 punten overeenstemmen met de studiebelasting van een voltijdse student tijdens één academisch jaar. De studiebelasting voor de student van een voltijds studieprogramma bedraagt in Europa in de meeste gevallen uren per jaar. In die gevallen stemt één punt overeen met 25 tot 30 werkuren. ECTS-studiepunten kunnen alleen worden verkregen nadat het benodigde werk is voltooid en de beoogde eindtermen zijn gerealiseerd. De eindtermen zijn het geheel aan competenties waarin tot uitdrukking wordt gebracht wat de student moet weten, begrijpen en kunnen na afronding van een leerproces dat kort of lang kan zijn. De studiebelasting voor de student in het ECTS-systeem omvat de tijd voor het bijwonen van colleges, seminars, individuele studie, de voorbereiding van en het afleggen van examens enz. De punten worden toegekend voor alle studieonderdelen van een opleidingsprogramma (zoals modules, colleges, stages, scripties enz.) en geven de hoeveelheid werk weer die elk onderdeel vereist om de beoogde doelstellingen en eindtermen te realiseren in verhouding tot de totale hoeveelheid werk die nodig is om een vol studiejaar te voltooien. Gebruik van ECTS aan de Rijksuniversiteit Groningen In Nederland en dus ook in Groningen wordt het ECTS-studiepunten systeem zowel als accumulatiesysteem als als overdrachtssysteem gehanteerd. De toepassing van ECTS is bij wet geregeld. In de wet is vastgelegd dat 42 studieweken van 40 uren overeenkomen met een studielast van 60 ECTS-studiepunten. Dit betekent dat 1 ECTS-studiepunt gelijk staat aan 28 uren werk. Een universitair bachelorprogramma heeft een lengte van 3 jaren voltijdse studie, het geen gelijk staat aan 180 ECTS-studiepunten. De lengte van een universitair masterprogramma varieert afhankelijk van het programma van 60 tot 120 studiepunten, dat is een tot twee jaren voltijdse studie. De Letterenfaculteit kent Ma-programma s met een lengte van 60, 90 en 120 ECTSstudiepunten. 2.6 OVERZICHT VAN BACHELOROPLEIDINGEN (VOLTIJD EN DEELTIJD) De Faculteit der Letteren biedt de volgende voltijdse bacheloropleidingen aan: 1. American Studies (AS) - Engelstalig 2. Archeologie 3. Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) 4. English Language and Culture Engelstalig 5. Europese Talen en Culturen 6. Geschiedenis 7. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) 8. Informatiekunde 9. Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IB/IO) Engelstalige stroom 10. Kunsten, Cultuur en Media (KCM) Engelstalige stroom 11. Kunstgeschiedenis 12. Midden-Oosten Studies (MOS) 13. Minorities & Multilingualism - Engelstalig 14. Nederlandse Taal en Cultuur 15. Taalwetenschap Daarnaast biedt de Faculteit der Letteren drie bacheloropleidingen in deeltijd aan: 1. Minorities & Multilingualism 2. Geschiedenis 3. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC). 6 Profiel van de Faculteit der Letteren

13 2.7 STUDEREN EN STAGE IN HET BUITENLAND Studeren in het buitenland is een verrijking van je opleiding. Zowel je academische- als je persoonlijke ontwikkeling zijn er bij gebaat. Dankzij afspraken met universiteiten binnen en buiten Europa en het gebruik van het internationale ECTS-studiepuntensysteem is studeren in het buitenland een aantrekkelijke en steeds gemakkelijker te realiseren optie geworden. Alle bacheloropleidingen van Letteren bieden studenten de mogelijkheid om ten minste een semester in het buitenland te studeren of stage te lopen, waarbij de daar behaalde studieresultaten na terugkeer door de 'thuisopleiding' worden erkend. Studieonderdelen die je hebt gevolgd in het buitenland, kunnen dienen ter vervanging van onderdelen in de major, minor en vrije ruimte. Hierdoor is de kans op studievertraging klein. Wel is het noodzakelijk een eventueel verblijf of stage in het buitenland tijdig te plannen. Ook moet je vooraf duidelijke afspraken maken met je eigen opleiding over de studieonderdelen die in het buitenland gevolgd gaan worden. Daarnaast moet je rekening houden met strakke deadlines voor aanmelding en het aanvragen van een beurs. Mocht je dus van plan zijn een tijd in het buitenland te gaan studeren, dan is het zaak in een vroeg stadium contact op te nemen met je studieadviseur of de buitenlandcoördinator van je opleiding (ongeveer een jaar van tevoren!). Denk ook aan het voorbereiden op de taal. Om in aanmerking te komen voor sommige uitwisselingen moet je een taalminor hebben afgerond en/of een officieel taalcertificaat hebben om moment van vertrek. Voor financiële en praktische informatie over studeren in het buitenland kun je terecht bij het International Office van de faculteit ( Voor stages in het buitenland verwijzen we je graag naar het Stagebureau Letteren. ( Daar kun je meer informatie krijgen over de internationale stagebeurzen. Daarnaast zijn er diverse particuliere fondsen die een financiële bijdrage zouden kunnen leveren. Voor de bekostiging van een studie- en stageverblijf in het buitenland kan een beroep gedaan worden op verschillende beurzenprogramma s. De belangrijkste zijn: Lifelong Learning Programme/Erasmus van de EU voor studie en stage, het belangrijkste EU-beurzenprogramma voor uitwisseling en stages binnen Europa; Marco Polo Fonds, het beurzenprogramma van de Groningse Universiteit zelf voor een studie- en/of stageverblijf buiten Europa. Andere nuttige informatie vind je ook op de websites van (buitenlandse) universiteiten en opleidingen die jouw belangstelling hebben, en op van het Nuffic 2.8 DE BACHELORSTAGE Wil je meer zicht krijgen op wat je met je opleiding kan, of wil je je via praktische ervaring op de arbeidsmarkt oriënteren op een master, dan kun je een bachelorstage doen. Deze stage valt binnen de vrije ruimte van het 3 e jaar en levert 10 ECTS. Doel is het kunnen toepassen van, en ervaring opdoen met in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Getoetst worden vooral generieke competenties (zoals analytische en communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen). Vakspecifieke competenties komen aan bod in de masterstage. De bachelorstage kent drie voorwaarden: (1) Je dient vooraf 120 ECTS, waaronder een propedeuse, te hebben behaald. Een uitdraai hiervan uit ProgRESS moet bij de inschrijving bij het Stagebureau worden overlegd. (2) Je moet voor de start van de stage hebben deelgenomen aan de voorbereidende opdracht, de Loopbaandag Letteren ( Career Day ). Tijdens deze dag, verzorgd door een ervaren loopbaanadviseur, komen aspecten van zelf- en arbeidsmarktanalyse aan bod. Inschrijving en organisatie is in handen van het Stagebureau Letteren, waar je een borg betaalt van 50. (3) De stage moet zijn goedgekeurd door een docent. Met de door je docent ondertekende stagecontracten kan de 50 borg weer bij het Stagebureau worden terug gevraagd. Het is beleid van de Faculteit dat studenten zelf hun stage zoeken, maar het Stagebureau heeft een vacatureservice en een dagelijks inloopspreekuur om je te helpen zoeken. Denk je erover stage te lopen in je bacheloropleiding, bezoek dan een voorlichtingsbijeenkomst van het Stagebureau Letteren of loop binnen op het inloopspreekuur. Meer informatie over de bachelorstage Profiel van de Faculteit der Letteren 7

14 vind je op Nestor ( My Nestor onder 'Organizations'). Vacatures vind je via het tabblad My Career in Nestor, en via de mobiele app igroningen. Stagebureau Letteren, kamer (1 e verdieping naast de ingang van de kantine) Tel URL: Facebook: facebook/careeroffice arts Skype: Stagebureau.Letteren3 Nestor: Organization Stagebureau Letteren /Placement Office Faculty of Arts (Bachelor) Inloopspreekuur ma t/m do van tot uur, vrijdag van uur. En op afspraak. 2.9 NA JE BACHELOROPLEIDING: KANSEN EN MOGELIJKHEDEN Wat kun je doen na het behalen van je bachelorbul? Er zijn globaal twee mogelijkheden: 1. een master na je bachelor De eerste mogelijkheid na je bacheloropleiding is verder gaan met een masteropleiding. Dit stelt je in staat je academische vorming in een specialisatie meer diepgang te geven en geeft je optimale kansen op de arbeidsmarkt. De Faculteit der Letteren biedt ruim 20 masteropleidingen, die we onderverdelen in: maatschappelijke masters: opleidingen met een omvang van 60 of 90 ECTS-studiepunten die naast een gedegen wetenschappelijke vorming je vooral voorbereiden op de arbeidsmarkt educatieve masters: tweejarige opleidingen waarmee je na je bachelor (Europese Talen en Culturen, Geschiedenis, Grieks & Latijn, Engels of Nederlands) een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kunt behalen research masters: tweejarige opleidingen die extra aandacht besteden aan het ontwikkelen van de vaardigheden voor het zelfstandig doen van onderzoek. Elke bacheloropleiding geeft automatisch toegang tot ten minste één masteropleiding. Voor de toelating tot sommige masters gelden aanvullende eisen. Een overzicht van de doorstroommogelijkheden en de toelatingseisen voor de verschillende masteropleidingen vind je in werken na je bachelor De tweede mogelijkheid is dat je ervoor kiest werk te zoeken waarvoor je een academische opleiding op bachelorniveau nodig hebt. Voor meer informatie over solliciteren en arbeidsmarktoriëntatie kun je terecht bij het Stagebureau Letteren, dat ook informatie geeft over het verbeteren van je vaardigheden om sollicitatiebrieven te schrijven en sollicitatiegesprekken te voeren. Een bachelorstage en bezoeken aan Career Events zoals Talent Recruiting Noord geven je de juiste voorbereiding. De Faculteit organiseert tijdens Master Your Talent ieder voor- en najaar een stagevoorlichting. Via het Career Service Punt van NEXT in de Universiteitsbibliotheek kun je workshops en themalezingen volgen, loopbaanspreekuren bezoeken en een CV-check laten doen. NEXT organiseert ook een sollicitatie-ondersteuningsgroep voor studenten die korter dan 3 maanden geleden zijn afgestudeerd. Bij het Talent & Career Center kun je terecht voor werkervaringsplaatsen als je al langer dan 6 maanden zoekt. Zie het Nestor tabblad My Career en Stagebureau Letteren, kamer (1 e verdieping naast de ingang van de kantine) Tel URL: Facebook: facebook/careeroffice arts Skype: Stagebureau.Letteren3 Nestor: Organization Stagebureau Letteren /Placement Office Faculty of Arts (Bachelor) Inloopspreekuur ma t/m do van tot uur, vrijdag van uur. En op afspraak. 8 Profiel van de Faculteit der Letteren

15 2.10 UNIVERSITY OF GRONINGEN HONOURS COLLEGE: EXCELLEREN OP DE GRENZEN VAN HET WETEN. In 2009/2010 is het University of Groningen Honours College (UGHC) van start gegaan. Hiermee komt de RUG tegemoet komen aan de behoefte van ambitieuze en getalenteerde studenten om zich onder begeleiding van inspirerende docenten extra te ontwikkelen op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk terrein. Het UGHC biedt deze studenten een Honoursprogramma van 45 ECTS-studiepunten aan náást hun reguliere Bacheloropleiding. Dit programma bestaat uit een verbredend deel van 20 ECTS-studiepunten en een verdiepend deel van 25 ECTS-studiepunten. Het verbredende deel wordt gevolgd buiten de eigen faculteit. Het omvat twee wetenschappelijke Honours modules van 5 ECTS-studiepunten, elk aangeboden door een andere faculteit, en de zgn. Petrus Camper Leergang (10 ECTS-studiepunten); deze is gericht op het ontwikkelen van belangrijke sociale en maatschappelijke vaardigheden, zoals presenteren, debatteren en academisch schrijven. De verworven competenties worden vervolgens toegepast in een summer- of winterschool: - een interdisciplinaire groep honoursstudenten verblijft samen met een docent maximaal een week in binnen- of buitenland waar men zich bezighoudt met een maatschappelijk vraagstuk. Naast het verbredende deel volgen de studenten een verdiepend deel van 25 ECTS binnen de eigen faculteit. Hieronder volgt een overzicht van het verdiepende Honoursprogramma van Letteren: Jaar Semester I Semester II 1 Algemene module (5 ECTS) Being right and being judged right. 2 Verdiepende module I (5 ECTS)* Verdiepende module II (5 ECTS)* 3 Onderzoekstutorial (5 ECTS) of verdiepende module III (5 ECTS)* Verzwaring BA-scriptie (5 ECTS) * Men kan kiezen uit vijf verdiepende modules, die thematisch overeenstemmen met de vijf research masters van de faculteit: 1. Uses of Narrative (LCS). 2. Images of the Other in European Politics, Society and Culture (MHIR). 3. Nature versus Nurture in Language (Linguistics). 4. Man, space and ritual places (AHA). 5. Ideals and Utopias (CMRS). Studenten die een traject gericht op onderzoek willen volgen, kunnen in plaats van de 2 verdiepende modules in het tweede jaar speciale researchmodules volgen (ieder 5 ECTS). In het derde jaar dienen zij verplicht een onderzoekstutorial te volgen. Naast dit interdisciplinaire programma dat voor iedere faculteit is samengesteld uit een verdiepend en een verbredend deel biedt het UGHC ook een Filosofisch traject aan (45 ECTS). Dit programma is een brede en verdiepende oriëntatie op het hoofdgebied van de Westerse filosofie en op de wijsbegeerte van het eigen wetenschapsgebied. Het UGHC start in het tweede semester van ieder studiejaar. Toelating vindt plaats op basis van selectie. Aan het einde van het eerste semester zullen de beste 10% van de eerstejaars studenten worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de selectieprocedure. Bij de selectie spelen resultaten van het eerste semester, referenties en persoonlijke motivatie een rol. Voor meer informatie over het UGHC zie: Profiel van de Faculteit der Letteren 9

16 2.11 OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN De Faculteit der Letteren kent de volgende masteropleidingen met de daarbij behorende masterprogramma s : Masteropleiding Letterkunde (60 ECTS) Letterkunde (120 ECTS) Research Master Taalwetenschappen (60 ECTS) Taalwetenschappen (120 ECTS) Research Master Archeologie (60 ECTS) Archeologie (120 ECTS) Research Master Geschiedenis (60 ECTS) Geschiedenis (120 ECTS) Research Master Internationale Betrekkingen (60 ECTS) Internationale Betrekkingen (90 ECTS) Internationale Betrekkingen (120 ECTS) Research Master Oudheidstudies (60 ECTS) Oudheidstudies (120 ECTS) Research Master Kunst- en Cultuurwetenschappen (60 ECTS) Kunst- en Cultuurwetenschappen (120 ECTS) Research Master Mediastudies (90 ECTS) Communicatie- en Informatiewetenschappen (60 ECTS) 10 Midden-Oostenstudies (60 ECTS) 11 Noord-Amerikastudies (60 ECTS) Programma 1) Europese letteren en culturen 2) English Literature and Culture 3) Writing, Editing, and Mediating 1) Classical, Medieval and Renaissance Studies (selectief) 2) Literary and Cultural Studies (selectief) 1) Neurolinguïstiek / Neuro-Linguistics 2) Applied Linguistics-TEFL 3) Europese taalkunde 4) Multilingualism 1) Language and Cognition (selectief) 2) Clinical Linguistics (selectief) 3) Language and Communication Technologies (selectief) 1) Klassieke en mediterrane archeologie 2) Pre- en protohistorie van Noordwest Europa 1) Art History and Archaeology (selectief) 1) Geschiedenis Vandaag 1) Classical, Medieval and Renaissance Studies (selectief) 2) Modern History and International Relations (selectief) 1) International Security 2) International Political Economy 3) European Integration 4) Global Governance 5) International Relations and International Organization 1) International Humanitarian Action (selectief) 1) Modern History and International Relations (selectief) 1) Griekse en Latijnse taal en cultuur 2) Oude Geschiedenis 1) Classical, Medieval and Renaissance Studies (selectief) 1) Kunstgeschiedenis 2) Architectuur- & stedenbouwgeschiedenis 3) Landschapsgeschiedenis 4) Kunsten, Cultuur en Media 1) Art History and Archaeology (selectief) 2) Literary and Cultural Studies (selectief) 1) Journalistiek (selectief) 2) Journalism (selectief) 1) Information Science 2) Communicatiekunde 3) Communicatie en educatie 4) Computercommunicatie 1) Midden-Oostenstudies 1) American Studies 10 Profiel van de Faculteit der Letteren

17 12 Europese Studies (120 ECTS) 1) Euroculture (selectief) 13 Neerlandistiek (60 ECTS) 1) Nederlandse Letterkunde 2)Taal en tekst: ontwikkeling en gebruik De maatschappelijke masteropleidingen kennen een omvang van 60, 90 of 120 ECTS- studiepunten (zie schema hierboven). Daarnaast zijn er de volgende educatieve masteropleidingen: 1. Duitse Taal en Cultuur 2. Engelse Taal en Cultuur 3. Franse Taal en Cultuur 4. Friese Taal en Cultuur 5. Geschiedenis 6. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 7. Nederlandse Taal en Cultuur 8. Spaanse Taal en Cultuur De educatieve masters kennen een omvang van 120 ECTS-studiepunten. De faculteit biedt de volgende research masterprogramma s aan: Reseach Masterprogramma (120 ECTS) valt onder masteropleiding: 1) Classical, Medieval and Renaissance Studies - Letterkunde - Geschiedenis - Oudheidstudies 2) Literary and Cultural Studies - Letterkunde - Kunst- en Cultuurwetenschappen 3) - Language and Cognition - Clinical Linguistics Erasmus Mundusprogramma - Language and Communication Technologies Erasmus Mundusprogamma - Taalwetenschappen 4) Art History and Archaeology - Archeologie - Kunst- en Cultuurwetenschappen 5) Modern History and International Relations - Geschiedenis - Internationale Betrekkingen De Research Masters kennen elk een omvang van 120 ECTS MASTER HONOURSTRAJECT LEIDERSCHAP. Het University of Groningen Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans om meer uit zich zelf te halen met een uitdagend extra Honoursprogramma naast hun reguliere studie. Dit programma is te volgen door studenten uit alle Letteren masterprogramma's. Het programma kent een interdisciplinaire opzet en heeft als centraal thema: Leadership: making the difference. Het programma beslaat twee semesters (totale omvang is 15 ECTSstudiepunten) en bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn: 1) het ontwikkelen van kennis en begrip van verschillende aspecten van leiderschap vanuit diverse disciplines (vier masterclasses); 2) het observeren, ervaren en oefenen van een aantal leiderschapsvaardigheden (leadership lab); Profiel van de Faculteit der Letteren 11

18 3) het besteden van aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en eigen ervaringen met leiderschap (workshop); 4) het toepassen van de opgedane kennis en ervaring in een eigen project (masterwork). Dit Master Honoursprogramma is bedoeld voor getalenteerde en gemotiveerde studenten, die per 1 september of 1 februari hun Bachelordiploma met goede tot zeer goede resultaten hebben afgerond en starten met een (maatschappelijke-, educatieve- of research-) master aan de RUG. Ook dit programma kent twee instroommomenten, studenten in een tweejarige masteropleiding kunnen zelf het meest geschikte instroommoment bepalen. Toelating tot het honourstraject vindt plaats op grond van selectie. Studenten die willen solliciteren naar een plaats sturen m.b.v. Nestor een elektronisch sollicitatiedossier naar de toelatingscommissie. Voor meer informatie over het Master Honoursprogramma, de toelatingseisen en selectieprocedure kun je terecht op de site, of maak een afspraak met de facultaire coördinator. ( ONDERZOEK BIJ LETTEREN Het onderwijs dat aan de Faculteit der Letteren wordt verzorgd is zoveel mogelijk gebaseerd op en verbonden met wetenschappelijk onderzoek. De meeste docenten binnen de faculteit geven onderwijs èn verrichten onderzoek. De faculteit heeft alle onderzoek ondergebracht in drie onderzoekinstituten, te weten: het Gronings Instituut voor Archeologie (GIA), het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en het Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG). Binnen die instituten wordt individueel of in samenwerking met anderen binnen of buiten de faculteit/universiteit onderzoek gedaan. Vaak richt het onderzoek zich niet op één specifiek gebied, maar heeft het een interdisciplinair karakter. Daarnaast wordt er geparticipeerd in landelijke of lokale onderzoekscholen. Deze spelen een belangrijke rol in de opleiding van promovendi. De faculteit heeft de promotieopleidingen gebundeld in een Graduate School for the Humanities. Binnen de Graduate School volgen de promovendi van de faculteit een promotieopleiding; bij de onderzoekscholen (lokaal of elders) volgen zij onderwijs dat inhoudelijk zoveel mogelijk aansluit bij het te verrichten promotieonderzoek. Ook studenten van de vijf Research Masters van de faculteit zijn welkom bij deze onderzoekscholen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Faculteit der Letteren. Als student krijg je op verschillende momenten tijdens je studie te maken met het doen van onderzoek. In het derde bachelorjaar en tijdens de masteropleiding word je uitgedaagd zelf onderzoek te doen. Tijdens werk- en onderzoekscolleges neem je kennis van de verschillende onderzoekmethoden in de geesteswetenschappen en van de nieuwste onderzoeksresultaten. Daarnaast worden je eigen onderzoeksvaardigheden geoefend. Ook het schrijven van een scriptie is een belangrijk instrument voor het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Mocht je toegelaten zijn tot één van de facultaire Research Masters, dan kun je solliciteren naar de baan van Research Assistant binnen het Research Assistants Pr9gramme. Gedurende 10 maanden draaien jaarlijks 12 ReMa-studenten één dag per week betaald mee bij onderzoek van het hoogste niveau; daarnaast krijgen zij informatie over carrières in de wetenschap. Werving en selectie voor deze onderzoeksposities vinden in het najaar plaats; aanstellingen lopen van februari tot en met november TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS BINNEN DE FACULTEIT DER LETTEREN Een goede beheersing van een vreemde taal geeft je een belangrijke voorsprong bij het functioneren (studeren, werken) in een internationale omgeving. In onze globale samenleving worden competenties op dit gebied steeds belangrijker. Wist je dat de Faculteit Letteren verschillende mogelijkheden biedt om je taalvaardigheid te ontwikkelen of naar een hoger niveau te brengen? De Taal en Cultuuropleidingen en het Talencentrum hebben het taalvaardigheidsonderwijs in de vreemde talen in de afgelopen jaren drastisch vernieuwd. Je kunt nu op eigentijdse wijze met gebruik van ICT en volgens moderne inzichten in het talenonderwijs een taal leren. Bij alle onderwijs wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Common European Framework of Reference (CEFR), waardoor de verworven competenties internationaal worden erkend. 12 Profiel van de Faculteit der Letteren

19 Alle modules maken gebruik van Nestor, de electronische leeromgeving van de faculteit. Daarnaast zijn er speciale programma s voor het leren van de taal en wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Internet. In de UB zijn speciale werkplekken ingericht voor het taalvaardigheidsonderwijs. Je kunt zelfs je eigen plek in de zelfstudiezaal van tevoren reserveren! Taalvaardigheidsonderwijs staat open voor alle studenten binnen de faculteit, en kan worden gevolgd als onderdeel in de vrije ruimte van je eigen opleiding, en voor sommige opleidingen als minor of als specialisatieprogramma. De regels voor vrije ruimte en minoren is per opleiding vastgesteld. Een overzicht kun je vinden op maar raadpleeg bij twijfel altijd je eigen examencommissie (zie ook: ). Daarnaast zijn er mogelijkheden om tegen betaling deel te nemen aan cursussen en trainingen die worden verzorgd door het Talencentrum van de Faculteit. Voor een beeld van de voorzieningen die beschikbaar zijn ga je naar: CEFR Het gebruik van het Common European Framework of Reference (CEFR) in het taalvaardigheidsonderwijs is onderdeel van de vernieuwingen. Het CEFR (of Europees Referentiekader) is door de Raad van Europa ontwikkeld en wordt binnen onderwijsinstellingen door heel Europa gebruikt bij het taalvaardigheidsonderwijs. Ook de eindexamens in het voortgezet onderwijs worden er binnenkort op afgestemd. Binnen het CEFR worden de verschillende vaardigheden voor beginnende tot vergevorderde gebruikers uitgebreid beschreven, waardoor studenten meer inzicht krijgen in hun eigen niveau. Hieronder vind je per niveau een beknopte omschrijving van de vaardigheden. De Nederlandse versie van het referentiekader is te vinden via Beginnend gebruiker Onafhankelijk gebruiker A1 A2 B1 B2 Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven. Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen. Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan een duidelijke, gedetailleerde Profiel van de Faculteit der Letteren 13

20 Vaardig gebruiker C1 C2 tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij vooren nadelen en verschillende opties aangeven. Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden. Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. 14 Profiel van de Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2009-2010. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2009-2010 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2015-2016. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2015-2016 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2009-2010. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2009-2010 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Japanstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Zuid- en Zuidoost Azië Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van India en Tibet Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016.

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Midden-Oostenstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie en Educatie - Computercommunicatie

Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie en Educatie - Computercommunicatie Faculteit der Letteren Onderwijs- en Eamenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen CROHO 66826 Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Midden-Oostenstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN 1 Algemeen Artikel 1.1: 1. Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 21 lid 2 van het faculteitsreglement. 2. Bij

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie