Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2009-2010. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren"

Transcriptie

1 Studiegids Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren

2 Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank gaat daarbij uit naar: de betrokken medewerkers van het Onderwijsinstituut, het Bureau Studentzaken (B.S.Z.) in het bijzonder, de medewerkers bij de secretariaten van de verschillende opleidingen, de secretaresse van het Onderwijsinstituut en natuurlijk naar de opleidingen voor het beschikbaar stellen van hun gegevens. Drukwerk en vormgeving zijn verzorgd door het Grafisch Centrum van Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen. Disclaimer Deze gids is met veel zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat onvolledige of foutieve informatie is opgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Collegeaanbod Voor alle in deze gids vermelde colleges geldt, dat doorgang plaatsvindt onder voorbehoud van het aantal aangemelde deelnemers. Mocht blijken dat er zich te weinig studenten hebben ingeschreven voor een college dan kan het Onderwijsinstituut besluiten dat college geen doorgang te laten vinden of het samen te voegen met een vergelijkbaar college. Dit is onverlet de verplichting van de Faculteit de onderwijsprogramma s naar behoren uit te voeren. Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemers voor een college, dan zal bij overintekening in de regel de volgorde van inschrijving worden aangehouden dan wel zal in voorkomende gevallen rekening worden gehouden met de fase waarin de student zich bevindt op basis van zijn studiegedrag en - vorderingen. Uitgangspunt is daarbij dat studievertraging, zo veel als redelijkerwijze mogelijk is, wordt voorkomen. Plagiaatbeleid De Faculteit kent plagiaatbeleid. Onder plagiaat wordt verstaan: - het gebruik maken van ideeën en formuleringen van anderen zonder bronvermelding; - het als onderdeel van het eigen betoog opnemen van een vertaling of parafrase van tekstgedeelten gemaakt door anderen; - het indienen van een zelfde of vergelijkbare tekst voor opdrachten van meerdere opleidingsonderdelen. Plagiaat kan in een academische omgeving niet worden getolereerd omdat het strijdig is met academische conventies. Studenten die betrapt worden op plagiaat worden conform de Nederlandse wetgeving en de interne regelgeving bestraft. De straf bestaat uit uitsluiting voor de betreffende onderwijsmodule gedurende een jaar dan wel in ernstige gevallen uit ontzegging tot deelname aan alle onderwijs (inclusief het afleggen van tentamens) gedurende een jaar. Faculteit der Letteren Oude Kijk in t Jatstraat 26 Postbus AS Groningen

3 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE STUDENT: STUDENTEN ZIJN VERPLICHT ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR STUDIEONDERDELEN EN TENTAMENS Het onderwijs binnen de Faculteit der Letteren omvat 19 bachelor- en 38 masteropleidingen. Bij de Faculteit staan meer dan 5000 studenten ingeschreven als hoofdvakstudent. Daarnaast participeren ca. 600 studenten in het bijvakonderwijs en in zgn. Open Colleges. Met deze studenten en ± 650 personeelsleden is de Faculteit der Letteren één van de grootste faculteiten binnen de Groningse universiteit. De organisatie en planning van het onderwijs waarbij zoveel personen zijn betrokken stelt hoge eisen aan de Faculteit. Doordat het aantal onderwijsvragende studenten en het aantal beschikbare onderwijsruimten maar net op elkaar passen en het aantal docenten precies moet worden afgestemd op het aantal te verzorgen colleges, zijn spelregels noodzakelijk. Dit temeer omdat de faculteit zoveel mogelijk wil voorkomen dat studenten en docenten te maken krijgen met groepsgrootten die uitstijgen boven de gestelde norm. Die norm is in beginsel maximaal 20 studenten (exclusief recidivisten) voor een werkgroep in de bachelorfase en maximaal 15 studenten (exclusief recidivisten) voor een wergroep in de masterfase. Incidenteel kan het voorkomen dat een werkgroep tot 25 deelnemers kent. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is verplichte inschrijving voor studieonderdelen en tentamens noodzaak. Als student kun je een belangrijke bijdrage leveren aan een goede planning en organisatie van colleges doordat je: je vóór 15 augustus 2009 inschrijft voor de colleges die jij in beide semesters wil gaan volgen: via het inschrijvingssyteem (zie verder hoofdstuk 3.3); een realistische - d.i. max. 40 ECTS per semester - planning maakt; jouw planning tussentijds bijstelt alleen in de periodes waarin het inschrijfsysteem open staat, nl. van 15 juni 2009 t/m 15 augustus 2009 en van 1 december 2009 t/m 15 januari Mocht je onverhoopt je planning toch moeten bijstellen buiten deze periodes om, dan wordt je verzocht je te melden bij het secretariaat van je opleiding; je eraan denkt je uit te schrijven wanneer je toch niet deelneemt! Zodra de periode van intekening is afgesloten, wordt gestart met het definitief vastleggen van collegezalen, het indelen van studenten in werkgroepen, etc. Ook aan een goede planning en organisatie van tentamens kun je een soortgelijke bijdrage leveren doordat je: je inschrijft, alleen in de periode die daarvoor is gereserveerd (zie verder hoofdstuk 3.4 en het jaarrooster); de periode van na-inschrijving (zie jaarrooster) alleen gebruikt in een situatie van overmacht; jouw intekening voor tentamens baseert op een realistische inschatting van het aantal colleges waaraan jij (succesvol) hebt deelgenomen; je uitschrijft voor een tentamen indien je eigen planning niet haalt. Bovenstaande geldt ook voor die studenten die een buitenlands studieverblijf plannen.

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INLEIDING PROFIEL VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN INLEIDING ZWAARTEPUNTEN ONDERWIJSFILOSOFIE EN KWALITEITSZORG ALGEMENE OPZET VAN DE STUDIEPROGRAMMA S EUROPEES SYSTEEM VOOR DE OVERDRACHT EN ACCUMULATIE VAN STUDIEBELASTINGSPUNTEN (ECTS) OVERZICHT VAN BACHELOROPLEIDINGEN (VOLTIJD EN DEELTIJD) STUDEREN EN STAGE IN HET BUITENLAND UNIVERSITY OF GRONINGEN HONOURS COLLEGE: EXCELLEREN OP DE GRENZEN VAN HET WETEN NA JE BACHELOROPLEIDING: KANSEN EN MOGELIJKHEDEN OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN ONDERZOEK BIJ LETTEREN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS AAN DE RUG STUDEREN BIJ DE FACULTEIT DER LETTEREN INLEIDING JAARINDELING INSCHRIJVING VOOR COLLEGES INTEKENEN VOOR TENTAMENS ROOSTERING STUDIERESULTATEN STUDIEMATERIAAL EN STUDIEKOSTEN ICT-VOORZIENINGEN BIJZONDERE VOORZIENINGEN HUISREGELS VOOR STUDENTEN VERTROUWENSPERSOON BIJ ONGEWENST GEDRAG ONDERWIJS EN EXAMENS INLEIDING DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN HET STUDENTENSTATUUT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN TOELATINGSEISEN EN ENTREEVOORWAARDEN TOETSING EN BEOORDELING PLAGIAAT EXAMENS STUDIEADVIES EN STUDIEBEGELEIDING KLACHTEN EN OPMERKINGEN HET STUDIEPROGRAMMA INLEIDING BACHELOROPLEIDINGEN American Studies Archeologie Communicatie- en Informatiewetenschappen Duitse Taal en Cultuur Engelse Taal en Cultuur Finoegrische Talen en Culturen Friese Taal en Cultuur (Voltijd en Deeltijd) Geschiedenis (Voltijd )... 49

6 5.2.9 Geschiedenis (Deeltijd) Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (Voltijd en Deeltijd) Informatiekunde Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Kunsten, Cultuur en Media Kunstgeschiedenis Nederlandse Taal en Cultuur Romaanse Talen en Culturen Scandinavische Talen en Culturen Slavische Talen en Culturen Taalwetenschap Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO) MINOREN EN VRIJE RUIMTE Minoren, Bijvakken en Vrije Ruimte Vrije Ruimte-vakken en minoren bij de Lerarenopleiding Vrije Ruimte-vakken bij Dutch Studies Algemeen Vormende Vakken (AVV) VRIJ PROGRAMMA VOORBEREIDING OP VERVOLGSTUDIE STUDIEONDERDELEN INLEIDING VAKOMSCHRIJVINGEN FACULTAIRE ORGANISATIE INLEIDING BESTUURLIJKE ORGANISATIE EN COMMISSIES Faculteitsbestuur Faculteitsraad Onderwijsinstituut Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid (FOO) Afdelingsbestuur en leerstoelgroepen Opleidingscommissies Examencommissies INFORMATIE EN COMMUNICATIE INLEIDING GEBOUWEN, DIENSTEN EN VOORZIENINGEN STUDIEADVISEURS VAN LETTEREN DOCENTEN...417

7 1 ALGEMENE INLEIDING Dit is de studiegids voor de bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Met ingang van het collegejaar is een start gemaakt met de geleidelijke invoer (per jaar) van de zogenaamde flexibele bachelorprogramma s. Deze programma s bieden de student meer vrijheid bij de samenstelling van hun studieprogramma. De hoofdstukken één tot en met vier van deze gids verschaffen algemene facultaire informatie, zoals over de verplichting je in te schrijven voor colleges en tentamens. In hoofdstuk vijf vind je van elke bacheloropleiding een beschrijving met daarbij de studieschema s per bachelorjaar. Hoofdstuk zes toont je gedetailleerde beschrijvingen van alle (Letteren-) studieonderdelen op bachelorniveau, op alfabetische volgorde. In hoofdstuk zeven krijg je informatie over de wijze waarop de Faculteit en de opleidingen daarbinnen bestuurd worden. Tot slot levert hoofdstuk acht je veel praktische informatie over bijvoorbeeld de plaats van collegezalen of een overzicht van de docenten. Deze gids heeft tot doel je te informeren over de mogelijkheden die je als student binnen de Letterenfaculteit geboden worden op bachelorniveau. De in deze studiegids opgenomen onderwijsmodulen en -programma s zijn onderhevig aan de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de corresponderende opleiding. Die OER is ook op deze CD-rom geplaatst. Naast deze studiegids voor de bacheloropleidingen publiceert de Letterenfaculteit nog enkele andere gidsen: 1 Mastergids (geeft informatie over de masteropleidingen van Letteren) 2 Minorengids (geeft een overzicht van alle minoren en vrije keuze onderdelen) 3 Information Guide for International Students (geeft informatie voor internationale studenten die naar Groningen komen) De nrs. 1 en 2 zijn te vinden op de CD-rom en op het web. Nr. 3 is af te halen bij het International Office. Voor extra informatie over allerhande zaken die je studie betreffen kun je terecht bij het secretariaat van je opleiding. Daarnaast kun je je voor hulp, advies en begeleiding bij je studie wenden tot je studieadviseur. Studieadviseur Elke opleiding heeft een studieadviseur. Je studieadviseur is de persoon die jou kan helpen bij de planning en het bewaken van de voortgang van je studie. Meer concreet heeft hij of zij de volgende taken: het verstrekken van informatie over de opleiding; het begeleiden en adviseren van studenten; het beoordelen en helpen opstellen van studieplanningen (zie hoofdstuk 3.3); het voeren van studievoortgangsgesprekken; het adviseren van de Examencommissie over individuele verzoeken van studenten; het doorverwijzen naar andere instanties. Voor een lijst met de namen van alle studieadviseurs met hun ( )adressen en telefoonnummers: zie hoofdstuk 8.3 Inleiding 1

8 Directeur Onderwijsinstituut De Faculteit kent een directeur Onderwijs. Hij geeft leiding aan het Onderwijsinstituut waarbinnen alle onderwijs - dat door de Faculteit wordt verzorgd- is ondergebracht. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijsprogramma s. Verder houdt hij toezicht op de kwaliteit van de major- en minorprogramma s en de wijze van uitvoering. Met vragen en klachten over de uitvoering van je onderwijsprogramma kun je in eerste instantie terecht bij je studieadviseur. Als het om een studieonderdeel gaat neem je allereerst contact op met de betrokken docent en in tweede instantie bij de studieadviseur. Mochten zij je probleem niet kunnen oplossen dan kunnen zij je doorverwijzen naar de directeur van het Onderwijsinstituut. Als je problemen van dien aard zijn dat je deze niet kan of wil bespreken met studieadviseur of docent, dan kan je direct contact met hem zoeken of een afspraak maken. Het telefoonnummer van het Onderwijsinstituut is (050) Inleiding

9 2 PROFIEL VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN 2.1 INLEIDING In dit hoofdstuk vind je algemene inhoudelijke informatie over de organisatie van het onderwijs aan de Faculteit der Letteren. Allereerst wordt aandacht besteed aan de zwaartepunten van onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en aan de filosofie die ten grondslag ligt aan de wijze waarop het onderwijs is opgezet. Daarnaast word je geïnformeerd over de structuur van de opleidingsprogramma s, over de verplichtingen en de keuzevrijheid die je daarbinnen hebt en over de mogelijkheid om tijdens je studie enige tijd in het buitenland te studeren. Ook vind je in dit hoofdstuk een overzicht van alle opleidingen die de faculteit biedt. Ten slotte wordt informatie gegeven over de opties die je hebt nadat je je bacheloropleiding hebt afgerond. Op de inhoud van de specifieke studieprogramma s wordt in dit hoofdstuk niet ingegaan. Meer informatie daarover vind je in de hoofdstukken 5 en ZWAARTEPUNTEN Elke Nederlandse Letterenfaculteit kent eigen zwaartepunten. De Groningse faculteit richt zich zowel in het onderwijs als in het onderzoek vooral op de westerse wereld, meer in het bijzonder op Europa en het Noord-Amerikaanse continent. Vanuit deze invalshoek is er ook aandacht voor de relatie van Europa met de niet-europese wereld, in het bijzonder Afrika, Latijns-Amerika, Indonesië en Japan. Er wordt onderwijs gegeven en onderzoek verricht op het terrein van de klassieke en moderne talen en culturen van Europa en het Midden-Oosten, de geschiedenis, de kunstgeschiedenis en de archeologie. Ook zijn er thematisch gerichte opleidingen als Kunsten, Cultuur en Media, Communicatie- en Informatiewetenschappen, American Studies en Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie. Alle onderwijsprogramma s hebben nauwe banden met het onderzoek dat binnen de faculteit verricht wordt; dit vanuit de gedachte dat in wetenschappelijke opleidingen onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden dienen te zijn, zodat zij elkaar voortdurend kunnen beïnvloeden en bevruchten. 2.3 ONDERWIJSFILOSOFIE EN KWALITEITSZORG Het onderwijs aan de Faculteit der Letteren is student-georiënteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de student centraal staat in de wijze waarop het onderwijs is opgezet. Uitgangspunt is het streven de student optimaal voor te bereiden op de eisen die na afronding van de studie aan hem of haar gesteld zullen worden. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Om dit doel te bereiken zijn de programma s gebaseerd op eindtermen en competenties, dat wil zeggen op wat de student bij het behalen van het diploma moet weten en kunnen. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan vakkennis, maar ook aan inzicht, generieke (algemene academische) vaardigheden en domein (vakgebied) specifieke vaardigheden. De onderwijs- en toetsvormen zijn gekozen vanuit de doelstelling de eindtermen of leeruitkomsten en competenties zo goed mogelijk te realiseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, o.a. door het geven van presentaties en het schrijven van werkstukken. De faculteit hecht veel belang aan de kwaliteit van de programma s die worden aangeboden. Het onderwijs wordt daarom regelmatig geëvalueerd. Dit gebeurt op verschillende niveaus, door verantwoordelijke instanties, door studenten en door docenten. Een centrale rol spelen de evaluaties van studieonderdelen door studenten en docenten. In beginsel wordt elk hoor- en werkcollege ten minste eens in de drie jaren geëvalueerd of zoveel vaker als wenselijk wordt geacht. Naast colleges wordt ook het gehele onderwijsprogramma jaarlijks bekeken op eventuele tekortkomingen. Dit is de zogenaamde curriculumevaluatie. Gekeken wordt daarbij niet alleen naar de samenhang en uitvoering van het programma, maar ook naar zaken als aansluiting op vorige en volgende programma s en de toekomstige arbeidsmarkt van studenten. Profiel van de Faculteit der Letteren 3

10 In de jongste externe beoordelingsronde - uitgevoerd door internationale en nationale deskundigen van naam en faam - zijn veruit de meeste Groningse Letterenopleidingen ook in vergelijkend nationaal perspectief goed tot zeer goed beoordeeld. Goed onderwijs wordt niet alleen bepaald door goede programma s en goede docenten, maar ook door de inzet en motivatie van studenten. Studenten worden door de faculteit niet gezien als afnemers of consumenten van onderwijs, maar als deelnemers aan het leer- en doceerproces. Zonder goed gemotiveerde studenten, die zich goed voorbereiden op colleges en tentamens, kan er geen goed onderwijs worden verzorgd. De faculteit streeft daarom uitdrukkelijk naar een kwaliteitscultuur die is gebaseerd op een optimale inspanning van docenten en studenten waardoor het leuk en inspirerend is om onderwijs te volgen en te verzorgen. Een belangrijke instantie bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs is de Opleidingscommissie (OC). Deze commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De OC ziet erop toe dat het onderwijsproces verloopt volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarnaast brengt de OC advies uit over de in het collegejaar te evalueren onderwijsmodules. De OC rapporteert (later) op basis van de gehouden evaluaties aan de directeur van het Onderwijsinstituut Letteren, die namens het Faculteitsbestuur toezicht houdt op het proces van evaluatie. De evaluatie van onderwijsmodules omvat een vragenlijst voor de docent(en) die de betreffende module verzorgde(n) en een vragenlijst voor de deelnemende studenten. Toezending, terugontvangst en verwerking van deze vragenlijst(en) verloopt voor studenten via electronische weg met behulp van het programma ISEK-WWW. De uitkomsten van de evaluatie kunnen door studenten worden geraadpleegd via de website van het Onderwijsinstituut. De uitkomsten worden zeer serieus genomen en dan ook gebruikt om het onderwijs verder te verbeteren. 2.4 ALGEMENE OPZET VAN DE STUDIEPROGRAMMA S Het bachelorprogramma waarmee je nu start, of al mee gestart bent, is flexibel van opzet. Hierdoor word je in hoge mate in staat gesteld vorm te geven aan je studieprogramma uitgaande van het door jou gekozen hoofdvak, de major. Je kunt zo een programma samenstellen dat optimaal aansluit bij je eigen interessegebied(en). Je kunt kiezen voor één of meer wetenschapsgebieden naast je eigen major, of juist voor een invulling met vakken die nauw verwant zijn aan, of in het verlengde liggen van je eigen major. In deze gids staan de majoren van de bachelorprogramma s omschreven, evenals de (plaats van de) minorruimte. Soms worden ook suggesties gedaan voor de keuze van geschikte minoren, of voor een eventueel buitenlandverblijf. De opbouw van de bachelor kan als volgt worden weergegeven: BACHELOROPLEIDING 180 ECTS TOTAAL MAJOR 120 ECTS MINOR 30 ECTS MINOR of Vrije Studieruimte 30 ECTS Het eerste jaar kent 60 studiepunten (één studiepunt staat voor 28 studieuren) volgens het in Europees verband afgesproken studiepuntensysteem, het European Credit Transfer and Accumulation System (zie hoofdstuk 2.5). Hiervan volg je 50 ECTS-studiepunten op het gebied van je major (je hoofdvakprogramma). Doorgaans gaat het daarbij om verplichte studieonderdelen. De overige 10 punten behoren tot de zogenaamde minorruimte. Minoren volg je gedurende alle 4 Studeren bij de Faculteit der Letteren

11 drie jaren van je bachelorprogramma, tegelijk met je majoronderdelen. Je start met een minoronderdeel van 10 ECTS-studiepunten (soms gesplitst in twee onderdelen van elk 5 ECTSstudiepunten) in het tweede semester van je eerste studiejaar. Omvang major- en minorprogramma Ongeacht je opleiding bestaat je programma dus uit 120 ECTS-studiepunten voor de major en 60 ECTS-studiepunten voor twee minoren of een minor en vrije ruimte van elk 30 ECTSstudiepunten. 1 De opbouw van je 3-jarige bachelorprogramma ziet er schematisch als volgt uit. De cijfers in het schema geven het aantal ECTS-studiepunten aan waaruit dat onderdeel kan bestaan. Er is in het schema sprake van een range. De echte omvang is afhankelijk van het programma en de door jou gemaakte keuzes. Semester I (sept. jan.) Semester 2 (febr. juli) minor/ vrije minor/vrije major ruimte major ruimte 0/20 10/30 20/30 0/10 3e jaar minor/vrije minor/vrije major ruimte major ruimte 20/10 10/20 20/10 10/20 2e jaar major 30 major 20 minor 10 1e jaar Niet- taal en cultuuropleidingen Voor de niet-taal en cultuuropleidingen bestaat de minorruimte uit twee gedeelten, een zogenaamd verplicht deel en een vrij deel. Het verplichte deel heeft een omvang van 30 ECTSstudiepunten. Binnen dit deel maak je een keuze uit een beperkt aanbod aan minoren die een aanvulling en profilering vormen op de major. Daarnaast is er vrije ruimte van 30 ECTSstudiepunten, die naar eigen inzicht kan worden ingevuld hoewel er wel een enkele beperkende regel geldt. Zie hiervoor de tekst onder het kopje Vrije Ruimte. 1 Voor de meeste opleidingen geldt dat de minorruimte 60 ECTS-studiepunten is. Volg je een taal en cultuuropleiding of taalwetenschap dan kun je de minorruimte ten koste van de major uitbreiden tot 80 ECTS-studiepunten. Je volgt dan een zogenaamd vrij programma (zie elders in deze gids). Mocht je hier voor kiezen dan adviseren we je sterk in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de studieadviseur van je hoofdvak. Aan de invulling van zowel de major- als de minorruimte worden in een dergelijk geval specifieke eisen gesteld, die van belang zijn om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding die rechtstreeks voortvloeit uit je bacheloropleiding. Profiel van de Faculteit der Letteren 5

12 In de opzet van je hoofdvakprogramma wordt er van uitgegaan dat je start met de verplichte minor in het tweede semester van je eerste jaar. Je volgt in de jaren twee en mogelijk ook drie van de bachelor de overige 20 ECTS-studiepunten. In het tweede en waarschijnlijk ook in je derde studiejaar volg je ook de vrije ruimteonderdelen. Je mag er ook voor kiezen te beginnen met vrije ruimteonderdelen, maar het gevaar bestaat dan wel dat je op een later moment tegen blokkades oploopt en studievertraging krijgt. Taal- en cultuuropleidingen Taal- en cultuuropleidingen en taalwetenschap kennen geen verplichte minorruimte. Volg je één van deze opleidingen dan kun je naar eigen inzicht een keuze maken uit het minoraanbod. Je bent echter wel verplicht tenminste één minorprogramma van 30 ECTS-studiepunten te volgen. Om je te helpen in het maken van een goede keuze, is er per opleiding een lijstje opgesteld van aanbevolen minoren. Dit zijn minoren die goed passen bij de major en vaak ook een goede voorbereiding vormen op een masterprogramma. Vrije ruimte (30 ECTS) Je geeft verder inhoud en profiel aan je opleiding via het invullen van je vrije ruimte. Deze ruimte kun je vullen met studieonderdelen die worden aangeboden door de Faculteit der Letteren en/of door andere faculteiten van de Groningse Universiteit. Het is ook toegestaan op basis van voorafgaand verkregen toestemming studieonderdelen aan andere Nederlandse universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk (een deel van) de studiepunten die worden verkregen op basis van een uitwisselingsprogramma met een buitenlandse universiteit onder te brengen in de vrije ruimte. De vrije ruimte kun je geheel invullen met één van de minoren van de Faculteit der Letteren. Daarnaast is het mogelijk dat je je vrije ruimte geheel naar eigen inzicht vorm geeft. Dit kun je doen door studieonderdelen te selecteren die onderdeel zijn van geheel verschillende minorprogramma s en, zoals gezegd, door studieonderdelen te kiezen die door ander faculteiten of universiteiten worden aangeboden. Let er daarbij wel op dat er ingangsvoorwaarden kunnen gelden voor colleges. Als regel geldt dat je vrije ruimte maximaal drie verschillende wetenschapsgebieden of thema s mag omvatten. Met andere woorden, het is niet toegestaan je minorruimte te vullen met bijvoorbeeld 6 studieonderdelen van 5 ECTS-studiepunten van verschillende wetenschapsgebieden. Naast deze algemene regel kan de Examencommissie van je opleiding aanvullende eisen stellen. Deze staan vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling van je majoropleiding. Verplichte inschrijving minoren en vrije ruimte eerstejaarsstudenten!! Eerste jaarsstudenten zijn verplicht zich in te schrijven via Progress-WWW voor minorprogrammaonderdelen binnen de flexibele bachelorprogramma s. Dit kan van 1 december 09 t/m 15 januari Hiervoor dien je het inschrijvingssyteem te gebruiken dat valt te vinden onder de volgende link Meer informatie kun je hierover vinden in hoofdstuk 3.3 van deze gids. Ook ouderejaars studenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle studieonderdelen die zij wensen te volgen. Zie hiervoor het betreffende hoofdstuk in deze gids. 6 Studeren bij de Faculteit der Letteren

13 2.5 EUROPEES SYSTEEM VOOR DE OVERDRACHT EN ACCUMULATIE VAN STUDIEBELASTINGS- PUNTEN (ECTS) Wat is een studiepuntensysteem? Een studiepuntensysteem is een systematische manier om een onderwijsprogramma te beschrijven door punten te verbinden aan de onderdelen van dat programma. De vaststelling van het aantal punten in stelsels voor hoger onderwijs kan op verschillende parameters gebaseerd zijn, zoals de werkbelasting voor de student, eindtermen en contacturen. Wat is ECTS? Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt en dat gebaseerd is op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen of leeruitkomsten en te verwerven competenties. Hoe wordt ECTS gebruikt? ECTS is vanaf 1989 ontwikkeld in het kader van het Erasmus-programma voor studentenmobiliteit door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de academische wereld waaronder de Rijksuniversiteit Groningen. ECTS is het enige studiepuntensysteem dat in heel Europa met succes is getest en wordt gebruikt. ECTS wordt gebruikt voor de accumulatie van studiepunten die zijn verbonden aan met succes afgeronde studieonderdelen. Deze studieonderdelen worden doorgaans aan de eigen universiteit gevolgd, maar kunnen ook worden gevolgd of zijn gevolgd aan een andere Nederlandse hoger onderwijsinstelling of aan een buitenlandse universiteit. In die laatste gevallen moeten de studieonderdelen en de daaraan verbonden studiepunten worden erkend door de insteling die het diploma verleent. Bij voorkeur dient dat te gebeuren voordat die studieonderdelen daadwerkelijk worden gevolgd om teleurstellingen achteraf en daarmee ongewenste studievertraging) te voorkomen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ECTS? ECTS is gebaseerd op de afspraak dat 60 punten overeenstemmen met de studiebelasting van een voltijdse student tijdens één academisch jaar. De studiebelasting voor de student van een voltijds studieprogramma bedraagt in Europa in de meeste gevallen uren per jaar. In die gevallen stemt één punt overeen met 25 tot 30 werkuren. ECTS-studiepunten kunnen alleen worden verkregen nadat het benodigde werk is voltooid en de beoogde eindtermen zijn gerealiseerd. De eindtermen zijn het geheel aan competenties waarin tot uitdrukking wordt gebracht wat de student moet weten, begrijpen en kunnen na afronding van een leerproces dat kort of lang kan zijn. De studiebelasting voor de student in het ECTS-systeem omvat de tijd voor het bijwonen van colleges, seminars, individuele studie, de voorbereiding van en het afleggen van examens enz. De punten worden toegekend voor alle studieonderdelen van een opleidingsprogramma (zoals modules, colleges, stages, scripties enz.) en geven de hoeveelheid werk weer die elk onderdeel vereist om de beoogde doelstellingen en eindtermen te realiseren in verhouding tot de totale hoeveelheid werk die nodig is om een vol studiejaar te voltooien. Gebruik van ECTS aan de Rijksuniversiteit Groningen In Nederland en dus ook in Groningen wordt het ECTS-studiepunten systeem zowel als accumulatiesysteem als als overdrachtssysteem gehanteerd. De toepassing van ECTS is bij wet geregeld. In de wet is vastgelegd dat 42 studieweken van 40 uren overeenkomen met een studielast van 60 ECTS-studiepunten. Dit betekent dat 1 ECTS-studiepunt gelijk staat aan 28 uren werk. Een universitair bachelorprogramma heeft een lengte van 3 jaren voltijdse studie, het geen gelijk staat aan 180 ECTS-studiepunten. De lengte van een universitair masterprogramma varieert afhankelijk van het programma van 60 tot 120 studiepunten, dat is een tot twee jaren voltijdse Profiel van de Faculteit der Letteren 7

14 studie. De Letterenfaculteit kent Ma-programma s met een lengte van 60, 90 en 120 ECTSstudiepunten. 2.6 OVERZICHT VAN BACHELOROPLEIDINGEN (VOLTIJD EN DEELTIJD) De Faculteit der Letteren biedt de volgende voltijdse bacheloropleidingen aan: 1. American Studies (AS) - Engelstalig 2. Archeologie 3. Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) 4. Duitse Taal en Cultuur 5. Engelse Taal en Cultuur 6. Finoegrische Talen en Culturen 7. Friese Taal en Cultuur 8. Geschiedenis 9. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) 10. Informatiekunde 11. Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IB/IO) 12. Kunsten, Cultuur en Media (KCM) 13. Kunstgeschiedenis 14. Nederlandse Taal en Cultuur 15. Romaanse Talen en Culturen (RTC) 16. Scandinavische Talen en Culturen 17. Slavische Talen en Culturen 18. Taalwetenschap 19. Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO) Daarnaast biedt de Faculteit der Letteren drie bacheloropleidingen in deeltijd aan: 1. Friese Taal en Cultuur 2. Geschiedenis 3. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC). 2.7 STUDEREN EN STAGE IN HET BUITENLAND Studeren in het buitenland is bijna altijd een verrijking van je opleiding. Zowel je academischeals je persoonlijke ontwikkeling zijn er bij gebaat. Dankzij afspraken met universiteiten binnen en buiten Europa en het gebruik van het internationale ECTS-studiepuntensysteem is studeren in het buitenland een aantrekkelijke en steeds gemakkelijker te realiseren optie geworden. Alle bacheloropleidingen van Letteren bieden studenten de mogelijkheid om ten minste een semester in het buitenland te studeren, waarbij de daar behaalde studieresultaten na terugkeer door de 'thuisopleiding' worden erkend. Hierdoor is de kans op studievertraging klein. Wel is het noodzakelijk een eventueel verblijf in het buitenland tijdig te plannen. Ook moet je vooraf duidelijke afspraken maken met je eigen opleiding over de studieonderdelen die in het buitenland gevolgd gaan worden. Daarnaast moet je rekening houden met strakke deadlines voor aanmelding en het aanvragen van een beurs. Mocht je dus van plan zijn een tijd in het buitenland te gaan studeren, dan is het zaak in een vroeg stadium contact op te nemen met je studieadviseur of de buitenlandcoördinator van je opleiding (ongeveer een half jaar van tevoren!). Voor de bekostiging van een studieverblijf in het buitenland kan een beroep gedaan worden op verschillende beurzenprogramma s. De belangrijkste zijn: Lifelong Learning Programme/Erasmus van de EU voor studie en stage, het belangrijkste EU-beurzenprogramma voor uitwisseling en stages binnen Europa; Marco Polo Fonds, het beurzenprogramma van de Groningse Universiteit zelf voor een studieverblijf buiten Europa. Bij het Stagebureau Letteren kun je meer informatie krijgen over de internationale stagebeurzen. Daarnaast zijn er diverse particuliere fondsen die een financiële bijdrage zouden kunnen leveren. Voor financiële en praktische informatie over studeren in het buitenland kun je terecht bij het International Office van de faculteit ( Voor meer informatie over stages in het buitenland word je verwezen naar het stagebureau 8 Studeren bij de Faculteit der Letteren

15 ( Nuttige informatie vind je ook op de websites van (buitenlandse) universiteiten en opleidingen die jouw belangstelling hebben, en op van het Nuffic. Ndrlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs 2.8 UNIVERSITY OF GRONINGEN HONOURS COLLEGE: EXCELLEREN OP DE GRENZEN VAN HET WETEN. In 2009/2010 start het University of Groningen Honours College (UGHC). Hiermee wil de RUG tegemoet komen aan de behoefte van ambitieuze en getalenteerde studenten om zich onder begeleiding van inspirerende docenten extra te ontwikkelen op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk terrein. Het UGHC biedt deze studenten een Honoursprogramma van 45 ECTS-studiepunten aan náást hun reguliere Bacheloropleiding. Dit programma bestaat uit een verbredend deel van 20 ECTS-studiepunten en een verdiepend deel van 25 ECTS-studiepunten. Het verbredende deel wordt gevolgd buiten de eigen faculteit. Het omvat twee wetenschappelijke Honours modules van 5 ECTS-studiepunten, elk aangeboden door een andere faculteit, en de zgn. Petrus Camper Leergang (10 ECTS-studiepunten); deze is gericht op het ontwikkelen van belangrijke sociale en maatschappelijke vaardigheden, zoals presenteren, academisch schrijven en management skills. De verworven competenties worden vervolgens toegepast in een summer school en in activiteiten die thematisch verbonden zijn aan de Honours modules. Naast het verbredende deel volgen de studenten een verdiepend deel van 25 ECTS binnen de eigen faculteit. Hieronder volgt een overzicht van het verdiepende Honoursprogramma van Letteren: Jaar Semester I Semester II 1 Algemene module (5 ECTS) Gelijk hebben en gelijk krijgen: argumentatie en persuasie onder de loep. 2 Keuze -onderzoeksmodule (5 ECTS)* Keuze- onderzoeksmodule (5 ECTS)* 3 Onderzoekstutorial (5 ECTS) of keuze-onderzoeksmodule (5 ECTS)* * Men kan kiezen uit vijf onderzoeksmodules, die thematisch overeenstemmen met de vijf research masters van de faculteit: 1. Van bindmiddel tot springstof: Kunst en maatschappij (LCS). 2. Grenzen, mensen, transacties en instituties (MHIR). 3. Talent voor taal? Het menselijk taalvermogen onder de loep (Linguistics). 4. Mens, ruimte en representatie (AHA). 5. Cultuur en macht: Hofmecenaat en patronage (CMRS). Het UGHC start in het tweede semester van het komende studiejaar. Toelating vindt plaats op basis van selectie. Aan het einde van het eerste semester zullen de beste 10% van de eerstejaars studenten worden uitgenodigd om zich op te geven voor de selectieprocedure. Bij de selectie spelen resultaten van het eerste semester, referenties en persoonlijke motivatie een rol. Er is een tweede instroommogelijkheid na afloop van het tweede semester. Voor meer informatie over het UGHC zie: Uitbreiding van de BA-scriptie tot een publicabel stuk (paper, artikel oid) (5 ECTS) 2.9 NA JE BACHELOROPLEIDING: KANSEN EN MOGELIJKHEDEN Wat kun je doen na het behalen van je bachelordiploma? Er zijn globaal twee mogelijkheden: 1. een masteropleiding na je bacheloropleiding De eerste mogelijkheid na je bacheloropleiding is verder gaan met een masteropleiding. Dit geeft je de meest optimale kansen op de arbeidsmarkt en stelt je in staat je academische vorming Profiel van de Faculteit der Letteren 9

16 in een specialisatie meer diepgang te geven. De Faculteit der Letteren biedt in totaal 37 masteropleidingen aan (ook wel kortweg 'masters' genoemd), die zijn onder te verdelen in: maatschappelijke masters: opleidingen met een omvang van 60 of 90 ECTS-studiepunten die naast een gedegen wetenschappelijke vorming je vooral voorbereiden op de arbeidsmarkt educatieve masters: tweejarige opleidingen waarmee je na je bachelor (Duits, Engels, Frans, Fries, Geschiedenis of Nederlands) een eerstegraads onderwijsbevoegdheid (zie 5.4.) kunt behalen research masters: tweejarige opleidingen die extra aandacht besteden aan het ontwikkelen van de vaardigheden voor het zelfstandig doen van onderzoek. Elke bacheloropleiding geeft automatisch toegang tot ten minste één masteropleiding. Voor de toelating tot sommige masters gelden aanvullende eisen. Een overzicht van de doorstroommogelijkheden en de toelatingseisen voor de verschillende masteropleidingen vind je in aan het werk na je bacheloropleiding De tweede mogelijkheid is dat je ervoor kiest een functie op de arbeidsmarkt te verwerven waarvoor je een academische opleiding op bachelorniveau nodig hebt. Voor het verbeteren van je vaardigheden om sollicitatiebrieven te schrijven en sollicitatiegesprekken te voeren organiseert het Talent & Career Center ieder jaar verschillende cursussen en workshops (zie Voor meer informatie over solliciteren en arbeidsmarkt-oriëntatie kun je terecht bij het Stagebureau Letteren. Jaarlijks organiseert zij voor studenten Letteren in oktober een Arbeidsmarktmiddag. Op deze middag vertellen oud-studenten van verschillende Letterenopleidingen over hun loopbaan en beroep. Om je tijdens je bachelor alvast te oriënteren op de arbeidsmarkt, is er met ingang van dit studiejaar de mogelijkheid een stage op te nemen in de vrije ruimte in het derde jaar van de bachelor. Voor deze stage van 10 ECTS moeten vooraf 120 ECTS, waaronder minimaal een propedeuse, zijn behaald. Een goede stage vinden kost tijd, ook omdat je je moet oriënteren op wat je in je stage wilt en kunt gaan doen. Daarom is in de bachelorstage een verplichte opdracht voorbereiding op de bachelorstage ingebouwd. Deze opdracht loopt via het Stagebureau Letteren. Hier dien je je uiterlijk 3 maanden voor de start van je stage in te schrijven. Denk je erover een stage in je bacheloropleiding op te nemen, bezoek dan een van de voorlichtingen van het Stagebureau Letteren, of kom langs op het inloopspreekuur. Aankondigingen van de activiteiten, en van stagevacatures, vind je in de UK en op de website en prikborden van het Stagebureau. Stagebureau Letteren Kamer (2 e verdieping) Tel Inloopspreekuur iedere werkdag, met uitzondering van woensdag, van tot uur OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN De Faculteit der Letteren kent de volgende maatschappelijke masteropleidingen: 1. Algemene Taalwetenschap (ATW) 2. American Studies (AS) -Engelstalig 3. Archeologie 4. Clinical Linguistics - EMCL - Engelstalig* - Erasmus Mundus MA-Programme of Excellence 5. Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) 6. Duitse Taal en Cultuur 7. Engelse Taal en Cultuur 8. Euroculture - Engelstalig* - Erasmus Mundus MA-Programme of Excellence 9. Finoegrische Talen en Culturen 10 Studeren bij de Faculteit der Letteren

17 10. Friese Taal en Cultuur 11. Geschiedenis 12. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) 13. Humanitarian Action -Engelstalig* - Erasmus Mundus MA-Programme of Excellence 14. Informatiekunde 15. Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IB/IO)/ International Relations and International Organisation (Engelstalige afstudeervariant) 16. Journalistiek* 17. Kunsten, Cultuur en Media (KCM) 18. Kunstgeschiedenis 19. Nederlandse Taal en Cultuur 20. Romaanse Talen en Culturen (RTC) 21. Scandinavische Talen en Culturen 22. Slavische Talen en Culturen 23. Speech and Language Pathology - Nederlandstalig 24. Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO) 25. Toegepaste Taalwetenschap (TTW) De maatschappelijke masters kennen een omvang van 60 ECTS-studiepunten, behalve de opleidingen Clinical Linguistics - EMCL, Euroculture, Humanitarian Action en Journalistiek die een omvang van 90 ECTS-studiepunten kennen. Daarnaast zijn er de volgende educatieve masteropleidingen: 1. Duitse Taal en Cultuur 2. Engelse Taal en Cultuur 3. Franse Taal en Cultuur 4. Friese Taal en Cultuur 5. Geschiedenis 6. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 7. Nederlandse Taal en Cultuur 8. Spaanse Taal en Cultuur De educatieve masters kennen een omvang van 120 ECTS-studiepunten. Ten slotte worden de volgende research masters aangeboden: 1. Classical, Medieval and Renaissance Studies (CMRS): Text and Context in Premodern and Early Modern Times 2. Art History and Archaeology: Material Culture Studies in Art, Architecture & Archaeology 3. Literary and Cultural Studies: Literature and Performing Arts in Society 4. Modern History and International Relations: Transformation and Acceptance 5. Linguistics: Neurolinguistics and Models of Grammar, inclusief het Erasmus-Mundus MA- Programme of Excellence Language and Communication Technologies (LCT) De research masters kennen een omvang van 120 ECTS-studiepunten. Voor meer informatie over de masteropleidingen wordt verwezen naar de mastergids ONDERZOEK BIJ LETTEREN Het onderwijs dat aan de Faculteit der Letteren wordt verzorgd is gebaseerd op en/of verbonden met wetenschappelijk onderzoek. De meeste docenten binnen de faculteit geven onderwijs èn verrichten onderzoek. De faculteit heeft alle onderzoek ondergebracht in drie onderzoekinstituten, te weten: het Gronings Instituut voor Archeologie (GIA), het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en het Centre for Language and Cognition Groningen Profiel van de Faculteit der Letteren 11

18 (CLCG). Binnen die instituten wordt individueel of in samenwerking met anderen onderzoek gedaan. Vaak richt onderzoek zich niet op één specifiek gebied, maar heeft het een interdisciplinair karakter. Daarnaast wordt er vanuit deze onderzoekinstituten geparticipeerd in landelijke of lokale onderzoekscholen. Deze spelen een belangrijke rol in de opleiding van promovendi. De faculteit heeft de promotieopleidingen gebundeld in een Graduate School for the Humanities. Binnen de graduate school volgen de promovendi van de faculteit een promotieopleiding en in het kader van die opleiding verrichten zij promotieonderzoek. Er wordt nauw samengewerkt met de Research Masters van de faculteit. Meer informatie hierover vind je op de website van de Faculteit der Letteren. Als student krijg je op verschillende momenten tijdens je studie te maken met het doen van onderzoek. In het derde bachelorjaar en tijdens de masteropleiding word je uitgedaagd zelf onderzoek te doen. Tijdens werk- en onderzoekscolleges neem je kennis van de verschillende onderzoekmethoden in de geesteswetenschappen en van de nieuwste onderzoeksresultaten. Daarnaast worden je eigen onderzoeksvaardigheden geoefend. Ook het schrijven van een scriptie is een belangrijk hulpmiddel voor het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS AAN DE RUG Een goede beheersing van een vreemde taal geeft je een belangrijke voorsprong bij het functioneren (studeren, werken) in een internationale omgeving. In onze globale samenleving worden competenties op dit gebied steeds belangrijker. Wist je dat de Faculteit Letteren veel mogelijkheden biedt om je taalvaardigheid in veel talen te ontwikkelen of naar een hoger niveau te brengen? De Taal en Cultuuropleidingen en het Talencentrum hebben het taalvaardigheidsonderwijs in de vreemde talen in de afgelopen jaren drastisch vernieuwd. Je kunt nu op eigentijdse wijze met gebruik van ICT en volgens moderne inzichten in het talenonderwijs een taal leren. Bij alle onderwijs wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Common European Framework of Reference (CEFR), waardoor de verworven competenties internationaal worden erkend. Alle modules maken gebruik van Nestor, de electronische leeromgeving van de faculteit. Daarnaast zijn er speciale programma s voor het leren van de taal en wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Internet. In de UB zijn speciale werkplekken ingericht voor het taalvaardigheidsonderwijs. Je kunt zelfs je eigen plek in de zelfstudiezaal van tevoren reserveren! Taalvaardigheidsonderwijs staat open voor alle studenten binnen de RUG, maar voor deelname is een schriftelijke verklaring nodig van je examencommissie dat de taalvaardigheidsmodulesworden erkend als onderdeel van je programma. Daarnaast zijn er mogelijkheden om tegen betaling deel te nemen aan cursussen en trainingen die worden verzorgd door het Talencentrum van de Faculteit. Voor een beeld van de voorzieningen die beschikbaar zijn ga je naar: CEFR Het gebruik van het Common European Framework of Reference (CEFR) in het taalvaardigheidsonderwijs is onderdeel van de vernieuwingen. Het CEFR (of Europees Referentiekader) is door de Raad van Europa ontwikkeld en wordt binnen onderwijsinstellingen door heel Europa gebruikt bij het taalvaardigheidsonderwijs. Ook de eindexamens in het voortgezet onderwijs worden er binnenkort op afgestemd. Binnen het CEFR worden de verschillende vaardigheden voor beginnende tot vergevorderde gebruikers uitgebreid beschreven, waardoor studenten meer inzicht krijgen in hun eigen niveau. Hieronder vind je per niveau een beknopte omschrijving van de vaardigheden. De Nederlandse versie van het referentiekader is te vinden via 12 Studeren bij de Faculteit der Letteren

19 Beginnend gebruiker Onafhankelijk gebruiker Vaardig gebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven. Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen. Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij vooren nadelen en verschillende opties aangeven. Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden. Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. Profiel van de Faculteit der Letteren 13

20 3 STUDEREN BIJ DE FACULTEIT DER LETTEREN 3.1 INLEIDING In dit hoofdstuk vind je informatie over een groot aantal praktische zaken die je studie aan deze faculteit betreffen. Aan de orde komen o.a. de indeling van het academisch jaar, de intekening voor colleges en tentamens, de roostering van colleges en tentamens en de registratie van studieresultaten. Ook wordt aandacht besteed aan diverse regelingen en voorzieningen voor studenten, zoals de regeling met betrekking tot de studiekosten, de ICT-voorzieningen en de bijzondere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Het hoofdstuk eindigt met een aantal huisregels voor studenten. 3.2 JAARINDELING Het academisch jaar is bij de Faculteit der Letteren opgedeeld in twee semesters, die beide 20 weken omvatten. Het eerste semester begint in september en duurt tot begin februari. Het tweede semester start begin februari en loopt door tot begin juli. In de achtste week van elk semester is een lees-/tentamenweek gepland. Tijdens deze week worden er geen colleges gegeven en heb je dus extra tijd om te lezen en te studeren. In deze week kan een tentamen of tussentijdse toets gepland worden van colleges uit het eerste blok van het semester. In week zeventien van het tweede semester worden geen reguliere colleges gegeven. Deze week is bestemd voor 'inhaalcolleges' en als voorbereidingsweek op de tentamenperiode. De laatste vier of vijf weken van elk semester zijn gereserveerd voor tentamens in de vakken die je in dat semester gevolgd hebt. Hertentamens worden afgelegd in het daaropvolgende semester òf soms aan het einde van de zomervakantie, in augustus. Schematisch ziet de indeling van het studiejaar er als volgt uit: week 1-7 week 8 SEMESTER I week 9-15 week 16 week week 1-7 week 8 SEMESTER II week week 16 week colleges lees/ tentamenweek colleges reserve collegeweek colleges colleges (her)tent amenweken lees/tentamenweek reservecollegeweek (her)tent amenweken Een volledig overzicht van de indeling van het studiejaar vind je op : INSCHRIJVING VOOR COLLEGES Alle ouderejaarsstudenten van Letteren (dus ook laatstejaars en studenten die een tijd naar het buitenland gaan) zijn verplicht zélf in te tekenen voor álle vakken, inclusief de werkcolleges en werkgroepen die zij willen gaan volgen in ProgRESS-WWW. Het intekenen voor colleges doe je in ProgRESS-WWW. Intekenen voor vakken kan vanaf 15 juni De intekening doe je vóór 16 augustus Intekenen voor tentamens in de maand voorafgaand aan het tentamen (zie het jaarrooster op deze CD-rom). Houd rekening met het volgende: Schrijf je voor niet meer vakken in dan je in staat bent met succes te volgen. Je wordt nadrukkelijk geadviseerd je inschrijving te beperken tot maximaal 40 ECTS-studiepunten per semester. De werkgroepen worden zo geroosterd dat binnen hetzelfde jaar de werkgroepen met hetzelfde volgnummer altijd gevolgd kunnen worden. Heb je je niet tijdig ingeschreven voor een college dan kan je de toegang worden geweigerd. Voor colleges met een maximale groepsgrootte, vormt een tijdige inschrijving de basis voor het selecteren van studenten die worden toegelaten. Op 17 augustus wordt vastgesteld wie toegelaten worden tot deze colleges. Inschrijving voor colleges wordt ook gebruikt: 14 Studeren bij de Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2009-2010. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2009-2010 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2015-2016. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2015-2016 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Japanstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Zuid- en Zuidoost Azië Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie