Apeldoorn aan de Vosselmanstraat 260, ten kantore van Nysingh advocaten-notarissen N.V., van wie mr. L. Leerkes, als gemachtigde zal optreden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apeldoorn aan de Vosselmanstraat 260, ten kantore van Nysingh advocaten-notarissen N.V., van wie mr. L. Leerkes, als gemachtigde zal optreden:"

Transcriptie

1 oca,en-no,afissen Heden, de zevenentwintigs ~ november tweeduizendnegen, ten verzoeke van de stichting WONINGSTICHTING DE VESTE, mede h.o.d.n. ACASA STUDENTENHUISVESTING, gevestigd te Ommen, voor deze zaak woonplaats kiezende te Apeldoorn aan de Vosselmanstraat 260, ten kantore van Nysingh advocaten-notarissen N.V., van wie mr. L. Leerkes, als gemachtigde zal optreden: heb ik, GEDAGVAARD IN KORT GEDING: krachtens bevel van de kantonrechter van de rechtbank te Almelo, sector Kanton, locatie Enschede, rechtsprekende als Voorzieningenrechter en onder de mededeling dat dit exploot aan de andere geëxploteerde reeds is of nog zal worden uitgebracht; dat indien gedaagden verzuimen op de bepaalde zittingsdatum in persoon of bij gemachtigde te verschijnen, en indien de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de kantonrechter tegen gedaagden verstek zal verlenen en de eis zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 1. wonende te (7522 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: 2. wonende te (7523 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

2 nys in 9 b ocaten-notarissen 3., wonende te (7524 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: {. 4. wonende te (7525 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: 5. de heer Stephan Bosch, wonende te (7526 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: voormeld adres in gesloten envelop met daarop vermeldingen als wettelijk voorgesd1reven, omdat ik alrlaar niemand darltrof aan ~e reootge/qj~ afschrift km worden ge/aten; 6. wonende te (7527 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: Enzo\foorts; 7., wonende te (7528 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:

3 'I".'::., nys in g b ocoten.notarissen wonende te (7530 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: Enzolloorts; wonende te (7531 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:, wonende te (7532 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: r. 12. wonende te (7532 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: 13. wonende te (7533 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: ;:' / " i '. 3

4 ocaten-notarissen 14., wonende te (7534 NK) Enschede aan de Campuslaan , aldaar aan zijn woonadres mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: OM: op donderdag 10 december tweeduizendnegen, des voormiddags om uur, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde te verschijnen ter openbare civiele terechtzitting van de Rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, alsdan aldaar te houden in het gerechtsgebouw aan de Molenstraat nr. 23; TENEINDE: alsdan aldaar namens mijn requirante als eiseres te horen eis doen en concluderen: Inleiding 1. Blijkens daarvan opgemaakte contracten heeft eiseres (hierna te noemen: "De Veste") aan gedaagden verhuurd, gelijk gedaagden van eiseres hebben gehuurd, de woonruimte aan de Campuslaan 53 te Enschede, zulks voor de duur van de inschrijving aan de Universiteit Twente of een HBO-instelling (productie 1 tlrn 5). Tevens worden hierbij de bij de huurovereenkomsten behorende Algemene Voorwaarden als productie 6 tlrn 9 overlegd. Aangezien de huurovereenkomsten niet gelijktijdig zijn ingegaan hebben de diverse bewoners verschillende huurovereenkomsten en bijbehorende algemene voorwaarden. Eiseres heeft alle op gedaagden toepasselijke huurovereenkomsten overgelegd. Uit productie 10 volgt op welke gedaagde welke modelhuurovereenkomst en welke voorwaarden van toepassing zijn. Indien gedaagden het bestaan van de huurovereenkomsten en/of voorwaarden betwisten biedt De Veste op voorhand aan alle overeenkomsten ter zitting over te leggen als productie.,... ~,.~~c~;: (~'~:-\;t~~~~~~~~~,~ 2. Het betreft hier woonruimte die verdeeld is in verschillende kamers, welke afzon,d.etlijk., --?_"~ "v<,~: t-1~\<0\,. '.,,_u '1\, "'-,1.;. l\;;'t door gedaagden worden gehuurd. Voorts betreft het hier gemeenschappelijk geqruîk,,'~'z:: \ '~'E) \\ 4 \Q~ilii!~

5 ocaten-notarissen van diverse voorzieningen. (Hierbij zij opgemerkt dat in deze dagvaarding onder gedaagden wordt verstaan de samenstelling van de groep huurders zoals deze heden is. Ten tijde van de eerste aanschrijving week de samensteling van de groep huurders enigszins af van de samenstelling zoals deze nu is.) Feiten 3. Teneinde de brandveiligheid van het gehuurde te controleren, heeft De Veste gedaagden bij brief van 22 oktober 2007 aangeschreven om De Veste de toegang te verlenen voor het controleren van de brandveiligheid _ De controle door De Veste heeft alleen betrekking op de gemeenschappelijk ruimten en derhalve betreft dit niet de kamers van gedaagden. Reeds voor het schrijven van De Veste hebben gedaagden op 11 oktober 2007 een controle geweigerd. Bij brief van 26 oktober 2007 (productie 11) persisteren gedaagden bij hun weigering om De Veste de toegang te verlenen. 4. Op 1 november 2007 (productie 12) is De Veste door de Brandweer Enschede aangeschreven. De Brandweer geeft in haar brief aan dat op grond van de bouwverordening een gebruiksvergunning is afgegeven voor het pand van Acasa studentenhuisvesting aan de Campuslaan 33 tlm 71 (hieronder valt derhalve De Campuslaan 53). De Brandweer Enschede is door gedaagden de toegang tot de Campuslaan 53 geweigerd op zowel 11 oktober als 31 oktober 2007 (vide productie 12). Om die reden kon de brandweer haar taak (het toezien op brandveilig gebruik) niet uitvoeren. De brandweer geeft in haar brief van 1 november 2007 (vide productie 12) aan dat indien de toegang blijvend geweigerd wordt, de brandweer over zal gaan tot het opleggen van een gebruiksbeperking met betrekking tot de Campuslaan 53. Uiteindelijk hebben gedaagden de brandweer toegang tot het gehuurde gegeven. Bij dit bezoek heeft de brandweer diverse gebreken geconstateerd in het gehuurde aan de Campuslaan 53 (productie 13). Gedaagden worden, naar aanleiding van dit bezoek, door de brandweer in de gelegenheid gesteld deze gebreken te verhelpen, waarna alsnog een controle zal plaatsvinden (vide productie 13). De brandweer geeft in de brief (vide productie 13) uitdrukkelijk aan dat de verhuurder ("vergunninghouder of een gemachtigde") bij de controle aanwezig dient te zijn. 5. De Veste heeft naar aanleiding van de controle door de brandweer en naar aanleiding van de brief van de brandweer van 14 november 2007 (vide productie 13) gedaagden bij brief van 21 november 2007 (productie 14), het voorstel gedaan het gehuurde aan., de Campuslaan 53 te bezoeken op 27 november Immers, de brandweer heeft De Veste uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij een einde diende te maken aan de 5

6 ocaten-notarissen geconstateerde overtredingen_ Op de dag van het groepbezoek, d_d_ 27 november 2007 waren vier van de bewoners aanwezig_ Zij hebben toen aangegeven niet bereid te zijn De Veste de toegang te verlenen voor de controle op de brandveiligheid_ 6_ De Veste is vervolgens nogmaals door de Brandweer Enschede, d_d_ 20 december 2007 (productie 15) aangeschreven naar aanleiding van de geconstateerde gebreken_ De brandweer geeft aan in haar brief dat zij op 29 november 2007 heeft geconstateerd dat niet alle gebreken zijn verholpen en om die reden heeft de brandweer De Veste aangeschreven onder oplegging van een last onder dwangsom om een einde te maken aan de geconstateerde overtreding binnen een termijn van één maand na de datum van verzending van het besluit Voorts wordt in de brief aangegeven dat de overtreding betrekking heeft op het volgende: "verkeersruimten zoals gangen, trappenhuizen, galerijen en dergelijke dienen altijd over de volle breedte te worden vrijgehouden van obstakels_ In de hal op de begane grond zijn een viertal koelkasten geplaatst en op de overloop op de eerste verdieping is tevens een koelkast geplaatsf' _ Naar aanleiding van de brief van de brandweer van 14 november 2007 (vide productie 13) heeft De Veste aan de brandweer te kennen gegeven de gebreken ook te hebben geconstateerd en de bewoners daarop te hebben aangesproken_ Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid_ Hoewel de heer Bosch van de Campuslaan 53 de brandweer te kennen heeft gegeven dat niet De Veste, maar de huurders moeten worden aangeschreven, geeft de brandweer duidelijk aan in haar brief van 20 december 2007 (vide productie 15) dat nu de gebruiksvergunning van de Campuslaan 53 op naam van De Veste is gesteld, de verhuurder verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor geconstateerde overtredingen is _ 7_ Naar aanleiding van de brief van de brandweer van 20 december 2007 (vide productie 15) heeft De Veste getracht een afspraak met gedaagden te maken teneinde toegang te krijgen (productie 16)_ De heer Bosch heeft namens gedaagden per (productie 17) te kennen gegeven geen afspraak te willen maken _ 8_ De Brandweer Enschede heeft op 8 januari 2008 (productie 18) de bewoners van de Campuslaan een brief gestuurd met de mededeling dat een hercontrole naar aanleiding van de geconstateerde gebreken zal plaatsvinden op 1 februari 2008_ 9_ Deze kwestie leek gesust totdat De Veste wederom in september 2009 heeft moeten,',,_ ~'1!,::;,~::-~~"~- ~ :~::;:-<'''l'il constateren dat bovengenoemde aanschrijvingen uiteindelijk tot niets hebben g~ :I,ei 8~:'';!'~ <:~::~~~ Bij een bezoek aan de Campuslaan 53 is geconstateerd dat het gehuurde nie~ia :~H':d ~'~ \\~~ eisen, die de gebruiksvergunning aan het complex stelt, voldoet Gedaagden zil.9 IJ) "~~.::;j 6 \~\~~~~;~;;l; \~\ Y'î li.iv

7 ocaten-notarissen De Veste daar op gewezen bij brief van 7 september 2009 (productie 19) en tevens is gedaagden de mededeling gedaan dat het gehuurde bezocht zal worden op 10 september Naar aanleiding van het bezoek van De Veste en haar brief van 7 september 2009 (vide productie 19) is de hele kwestie opnieuw opgelaaid. Blijkens de brief van gedaagden van 8 september 2009 (productie 20) heeft De Veste alleen toegang tot het gehuurde gekregen doordat een nieuwe bewoner haar de toegang heeft verleend. Vervolgens heeft een oudere bewoner De Veste de deur gewezen. De mededeling van De Veste om het gehuurde te bezoeken op 10 september 2009 wordt door gedaagden afgedaan met "wij kunnen u mededelen dat wij niet van plan zijn onze gangen leeg te ruimen. Tevens zijn representanten van Acasa/De Veste expliciet niet welkom voor een dergelijke controle". 11. Op deze weigering door gedaagden heeft De Veste gereageerd bij brief van 22 september 2009 (productie 21). Daarin legt De Veste uit dat zij een groepsbezoek wil plannen om de staat van onderhoud, de brandveiligheid en de leefbaarheid, overeenkomstig de notitie 'beleid leefbaarheid woongroepen' (productie 22) te controleren. De controle op de leefbaarheid ziet toe op het gebruik van het gehuurde door de huurders en de daarmee samenhangende verhuurbaarheid van het gehuurde. De Veste geeft in haar brief aan dat zij verantwoordelijk is voor de brandveiligheid en de staat van het gehuurde. Het groepsbezoek heeft echter alleen betrekking op de gemeenschappelijke ruimten en derhalve zal De Veste geen controle uitvoeren voor de kamers van gedaagden. Gedaagden hebben bij brief van 24 september 2009 (productie 23) gereageerd op het schrijven van De Veste van 22 september Zij geven duidelijk te kennen dat zij van mening zijn dat controles op de brandveiligheid toegestaan zijn, mits deze uitgevoerd worden door de brandweer. Wel zijn zij bereid De Veste de toegang te verlenen om te controleren op de staat van onderhoud. Echter, elke andere "inmenging" van De Veste in de leefomgeving van gedaagden accepteren zij niet. De Veste heeft nogmaals getracht, bij brief van 28 september 2009 (productie 24), een afspraak met gedaagden te maken, echter tevergeefs. Blijkens de brief van gedaagden van 5 oktober 2009 (productie 25) blijven zij volharden in hun weigering De Veste de toegang te verlenen voor de controle met betrekking tot de brandveiligheid en de leefbaarheid van het gehuurde. 12. Om alsnog tot een oplossing te komen, heeft de raadsvrouw van De Veste gedaag.~ -E;m ':... ieder afzonderlijk nogmaals bij aangetekend schrijven, d.d. 28 oktober 2009 (productie 26) verzocht De Veste de toegang tot het gehuurde te verlenen voor de 7

8 nysi ng b ocaten.notarissen controle met betrekking tot de staat van onderhoud, de leefbaarheid en de brandveiligheid. Hoewel blijkens de van twee bewoners, d.d. 28 oktober 2009 (productie 27) en d.d. 30 oktober 2009 (productie 28), beide bewoners geen bezwaar hebben tegen voornoemd groepbezoek van De Veste, volharden gedaagden gezamenlijk, blijkens hun brief van 2 november 2009 (productie 29), in hun weigering De Veste toegang te verlenen voor de controle op de brandveiligheid en de leefbaarheid van het gehuurde. Echter, De Veste wil de toegang verleend krijgen voor zowel de controle op de staat van onderhoud, als op de brandveiligheid en de leefbaarheid. Dit wordt De Veste onmogelijk gemaakt door gedaagden. 13. Gedaagden zijn door de raadsvrouw van De Veste een laatste maal aangeschreven op 12 november 2009 (productie 30). In deze brief wordt gedaagden te kennen gegeven dat indien zij De Veste geen toegang verlenen voor de controle op de drie voorgenoemde punten, De Veste een procedure in kort geding zal starten. Blijkens de brief van de heer Bosch namens gedaagden, d.d. 16 november 2009 (productie 31), heeft dit wederom geleid tot een weigering van gedaagden. Juridische grondslag 14. Ten aanzien van het gehuurde is de huurder op grond van artikel 7:213 BW gehouden zich als een goed huurder te gedragen. Dit impliceert dat wanneer de verhuuder toegang tot het gehuurde vraagt om de leefbaarheid en de brandveiligheid van het gehuurde te controleren, huurder gehouden is de verhuurder deze toegang te verlenen. Vanzelfsprekend dient verhuurder het huurgenot van de huurders zo min mogelijk te verstoren. Derhalve vinden de controles gelijktijdig plaats, in beginsel éénmaal per jaar. Brandveiligheid 15. Ten aanzien van de brandveiligheid, is verhuurder verantwoordelijk voor het gehuurde. Dit blijkt ook duidelijk uit de diverse brieven van de Brandweer Enschede. Het kan niet zo zijn dat wanneer verhuurder beboetbaar is voor geconstateerde gebreken ten aanzien van de brandveiligheid van het gehuurde, zij hier vervolgens niet op kan controleren of preventief kan controleren. Zodra de brandveiligheid van het gehuurde en de daaruit voortvloeiende geconstateerde tekortkomingen een gebrek kunnen vormen, is verhuurder gehouden deze gebreken te verhelpen. Echter, dat vereist een bezoek van verhuurder. Op grond van artikel 7:213 BW zijn huurders dan ook gehouden verhuurder de toegang te verschaffen teneinde boetes te voorkomen en zodoende de brandveiligheid van het gehuurde veilig te stellen. Bovendien biede~ 'd~ :i' 8

9 nys in g ~o(aten-notarissen Algemene Voorwaarden behorende bij de huurovereenkomsten (vide productie 6 tlm 9) ook de mogelijkheid voor verhuurder om het gehuurde te controleren. In artikel 10.1 van de (laatst geldende) Algemene Voorwaarden is immers opgenomen: "Huurder zal verhuurder op zijn verzoek in de gelegenheid stellen het gehuurde op technische en andere gebreken te controleren". (Een vergelijkbare bepaling is in de voorgaande Algemene Voorwaarden opgenomen in artikel 9.1.) Door De Veste niet de toegang te verlenen, gedragen gedaagden zich niet als een goed huurder en handelen daarmee in strijd met de wet en de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Leefbaarheid 16. Teneinde de leefbaarheid te controleren, heeft De Veste gedaagden verzocht ook voor dit punt de toegang te verlenen. De controle van de leefbaarheid van het gehuurde ziet toe op ontoelaatbaar gebruik van het gehuurde. Ook dit heeft alleen betrekking op de gemeenschappelijke ruimtes. De Veste heeft in het verleden met de bewonersvertegenwoordiging de "Centrale Bewonersraad" afgesproken hetgeen wel en niet toelaatbaar is. Dit om de verhuurbaarheid van de woningen niet in gevaar te brengen en de staat van het gehuurde niet in het gedrang te laten komen. Studenten zijn immers een bijzondere doelgroep met een bijzondere manier van leven. Het is bij studenten in het geheel niet ongebruikelijk om het gehuurde tot het ontoelaatbare te brengen waardoor nieuwe bewoners worden afgeschrikt en/of schade aan het gehuurde ontstaat. Teneinde dit enigszins in te perken, zodat de verhuurbaarheid en de staat van het gehuurde niet in het gedrang komen, wil De Veste een enkele keer op afspraak toegang tot het gehuurde. 17. De Veste is destijds tot een akkoord gekomen met de Centrale Bewonersraad over hetgeen wel en niet toelaatbaar is (vide productie 22). Om helder te krijgen waar bij het toelaatbare en ontoelaatbare op gedoeld wordt, is een fotocollage gemaakt (productie 32). Op grond van artikel 7:213 BW is de huurder gehouden geen schade aan het gehuurde toe te brengen en derhalve de verhuurbaarheid niet te schaden. Om hierop te kunnen toezien dient verhuurder de toegang tot het gehuurde te worden verleend om zodoende te kunnen constateren of huurders deze afspraak naleven. Nu gedaagden ook voor dit punt de toegang weigeren, handelen zij in strijd met de wet en de eisen van de redelijkheid en billijkheid. J, 9

10 ocaten-notarissen Substantiëringsplicht 18. Gedaagden stellen dat zij niet gehouden zijn De Veste de toegang te verlenen voor de controle op de brandveiligheid en de leefbaarheid. Zij voeren daartoe aan dat de brandweer gehouden is deze controle uit te voeren en niet de verhuurder. Gedaagden zijn van mening dat geen wettelijk grondslag bestaat op grond waarvan gedaagden De Veste toegang tot het gehuurde moeten verschaffen. 19. Voorts voeren gedaagden aan dat zij niet gehouden zijn De Veste de toegang te verlenen voor de controle op de leefbaarheid, gezien het feit dat De Veste de notitie 'beleid leefbaarheid woongroepen' eenzijdig heeft opgesteld. Gedaagden zijn van mening dat op die grondslag zij niet gehouden zijn De Veste toegang tot het gehuurde te geven om te controleren op de leefbaarheid. Reactie De Veste 20. Ten aanzien van de controle op de brandveiligheid kan het verweer van gedaagden geen stand houden. De Veste is immers als verhuurder op grond van het bouw- en gebruiksbesluit alsmede op grond van de woningwet verantwoordelijk voor het gehuurde en dient daarom ook te controleren of het gehuurde aan alle eisen voldoet. Verhuurder wordt ook door de Brandweer Enschede aangeschreven teneinde deze controle uit te voeren. Het mag en kan niet zo zijn dat De Veste beboetbaar is wanneer het gehuurde niet aan de eisen van brandveiligheid voldoet en vervolgens geen maatregelen kan treffen om het gehuurde aan de eisen van brandveiligheid te laten voldoen. Gedaagden als huurders zijn gehouden De Veste de toegang te verschaffen op grond van goed huurderschap alsmede op grond van de bepaling 10.1 respectievelijk 9.1 van de Algemene Voorwaarden. 21. Het verweer dat De Veste geen toegang heeft tot het gehuurde om de leefbaarheid van het gehuurde te controleren, snijdt eveneens geen hout. De notitie 'beleid leefbaarheid woongroepen' is tezamen met de Centrale Bewonersraad opgesteld. De bewonersverening is namens alle huurders akkoord gegaan met deze notitie en zodoende akkoord gegaan met het feit dat De Veste toegang heeft tot het gehuurde om toe te zien op de leefbaarheid. Bovendien is het in het belang van gedaagden dat De Veste deze controle uitoefent. De Veste moet kunnen toezien op ontoelaatbaar gebruik en de daarmee samenhangende staat van het gehuurde. Gedaagden zijn da~ ook op grond van artikel 7:213 BW en de Algemene Voorwaarden behorende bij de.. huurovereenkomsten gehouden De Veste de toegang te verschaffen. 10

11 ocaten-notafissen Spoedeisend belang 22. Bij deze stand van zaken heeft De Veste een legitiem en spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening die voorkomt dat de De Veste nog langer de toegang tot het gehuurde wordt geweigerd en verdere last onder dwangsommen en boetes opgelegd krijgt van de Brandweer Enschede. Indien De Veste nog langer de toegang geweigerd wordt, zal De Veste wederom door de Brandweer Enschede aangeschreven worden, waarbij een last onder dwangsom opgelegd zal worden, die bij deze stand van zaken zal uitmonden in een boete. Teneinde deze schade, en de schade die voortkomt uit ontoelaatbaar gebruik van het gehuurde, verder te beperken heeft De Veste op grond van voorgenoemde recht en belang in kort geding een gebod tot het verschaffen van de toegang tot het gehuurde te vorderen. Voorts wil De Veste niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden, indien er onverhoopt brand uitbreekt met wellicht ernstige gevolgen, voor het feit dat De Veste haar verplichtingen met betrekking tot het controleren op de brandveiligeheid niet is nagekomen. Teneinde voornoemde te voorkomen heeft De Veste tevens voor dit punt een belang een gebod tot het verschaffen van de toegang tot het gehuurde te vorderen. Bewijsaanbod 23. Zonder onverplicht enige bewijslast op zich te willen nemen biedt De Veste bewijs aan door middel van getuigen van De Veste en/of door middel van overlegging van de in deze dagvaarding genoemde producties. MITSDIEN: het de E.A. HeerNrouwe kantonrechter als voorzieningenrechter behage bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. gedaagden als huurders een gebod op te leggen tot het verschaffen van de toegang tot het gehuurde aan eiseres, teneinde de leefbaarheid en de brandveiligheid van het gehuurde minimaal eens per jaar en daar waar nodig meerdere malen per jaar te controleren; 11. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding; 11

12 ' nys in g b MET AANZEGGING: ocatenonotafissen dat gedaagden voorafgaand aan de mondelinge behandeling ter zitting een schriftelijke reactie ter griffie van de kantonsector kunnen laten bezorgen, maar dat hen dit niet ontslaat van de verplichting om ter terechtzitting in persoon of bij gemachtigde te verschijnen en dat, als zij niet aan die verplichting voldoen, de zaak ondanks de schriftelijke reactie bij verstek zal worden afgedaan; dat als gedaagden van deze mogelijkheid tot indiening van een schriftelijk antwoord gebruik willen maken, zij er zorg voor dienen te dragen dat dit antwoord met alle eventuele bijlagen ten minste drie dagen voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum zowel ter griffie van de kantonsector als bij de wederpartij wordt bezorgd; dat van gedaagden bij verschijning geen vastrecht zal worden geheven; dat indien ten minste één van de gedaagden in het geding is verschenen en indien ten aanzien van de niet verschenen gedaagden de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen, tegen de niet verschenen gedaagden verstek zal worden verleend, waarna tussen eiseres en de verschenen gedaagden zal worden voortgeprocedeerd en tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. Deurwaarder. Requiri~n'?" (e) VVf: r,?f'::,":ii!/f g[~r(~ I.,. '1.<"';, -: : '.' o ry1?~;,t~)e ~ F.li.~~ti i:,,:':;; '.' o':'; i;::';'. ~ "~~ ~, ~ " " ~ J :- :~. ".,!' :-:~ t.~~ :.h,} ~ (.:,,"U :"; ijb, ii:.d! (~::; 1 f:' ;' t:.:: ~ ;.!:c:.:>~:t I i ; : :~ I', Vv'.g. A.J.J. VanhOln" lcnt;: i?f "'~c 11lsde u f'lvlil'trder 12

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar.

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. Variant 3: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. De kandidaat-huurder heeft op een website van de makelaar/bemiddelaar

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

DAGVAARDING in kort geding

DAGVAARDING in kort geding DAGVAARDING in kort geding met verkorting van de dagvaardingstermijn met schriftelijk verlof van de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv. Heden, de 24e oktober tweeduizendveertien (24.10.2014), op verzoek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

KG-nr. 196632/KGZA 05/605 JC 28 juli 2005 1

KG-nr. 196632/KGZA 05/605 JC 28 juli 2005 1 Kopie KG-nr. 196632/KGZA 05/605 JC 28 juli 2005 1 Rechtbank Utrecht Sector Handels- en Familierechter Vonnis Van de voorzieningenrechter In het kort geding van: De stichting Stichting Portaal Gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

IN KORT GEDING GEDAGVAARD: Heden, de van: februari tweeduizendenzes, ten verzoeke 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Katholieke Sportfederatie gevestigd te Den Bosch; 2. de stichting met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

3U&Z4-9t4. LOYENSt LOEFF. twntt. AlDAAR WERKZAAM -::,:

3U&Z4-9t4. LOYENSt LOEFF. twntt. AlDAAR WERKZAAM -::,: (JLVttC) 1 r -::,: LOYENSt LOEFF DAGVAARDING IN KORT GEDING VOOR DE RECHTBANK MIDDEN-NËDERLAND, LOCATIE LELYSTAD, KAMER VOOR KANTONZAKEN 3U&Z4-9t4 HEDEN, de - verzoek van: twntt ckthr _tweeduizend en veertien

Nadere informatie

die woonplaats kiest op het kantooradres van Sluiter & Vitanov Advocaten, gevestigd aan de Kromme Mijdrechtstraat 110-II te 1079 LD Amsterdam,

die woonplaats kiest op het kantooradres van Sluiter & Vitanov Advocaten, gevestigd aan de Kromme Mijdrechtstraat 110-II te 1079 LD Amsterdam, 1 concept Heden september tweeduizendendertien, op verzoek van de heer Theodorus Franciscus Irma Maria KEIJSER, wonende aan de Saffierstraat 204 te 1074 GZ Amsterdam, die woonplaats kiest op het kantooradres

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

krachtens mondelinge last (met verkorte dagvaardingstermijn), mij verstrekt door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam:

krachtens mondelinge last (met verkorte dagvaardingstermijn), mij verstrekt door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam: Refnr : Heden, [ ] tweeduizendelf ten verzoeke van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam te (1077 RB) Amsterdam aan de Veronesestraat 2, te dezer zake woonplaats kiezende te (1082 MA) Amstersam aan

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 6141583 CV EXPL 17-4279 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 Instantie Datum uitspraak 02-04-2008 Datum publicatie 07-04-2008 Zaaknummer C 06/14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bewonersraad De Stadhouder Roermond

Bewonersraad De Stadhouder Roermond Bewonersraad De Stadhouder Roermond Werkgroep warmteprobleem De Stadhouder Stand van zaken juridische procedure met Woonzorg Nederland. Op 17 april 2015 heeft Woonzorg Nederland gedagvaard de vijf bewoners/leden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2009:21051

ECLI:NL:RBSGR:2009:21051 ECLI:NL:RBSGR:2009:21051 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 03-11-2009 Datum publicatie 29-10-2014 Zaaknummer 342441 - KG ZA 09-925 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 11 februari 2003 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 88.2002 van: [ ], wonende te [ ], klager,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 07-05-2008 Datum publicatie 20-05-2008 Zaaknummer 338255 / 07-10785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:5048

ECLI:NL:RBROT:2016:5048 ECLI:NL:RBROT:2016:5048 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 15072016 Zaaknummer 4966323 CV EXPL 1615142 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 Datum uitspraak: 12-11-2004 Datum publicatie: 12-11-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-04-2005 Datum publicatie 09-06-2005 Zaaknummer 125734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

KOSTER MAAT & VAN DEN BOS

KOSTER MAAT & VAN DEN BOS Heden, de tweeduizendenveertien, op verzoek van Senol Kabak. geboren 4juni 1965 te Gokkoy (Turkije), wonende aan te Amsterdam, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Keizersgracht 680 (1017 ET) te Amsterdam,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 03-08-2016 Zaaknummer KK 16-719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, 114431 / KG ZA 10-210 Datum uitspraak: 13-08-2010 Datum publicatie: 13-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Staken bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K Mr. R. Menschaert 1 08/1914.01/pva Heden de en acht tweeduizend ten verzoeke van 1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K te dezer zake woonplaats kiezende te 's-gravenhage aan het

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 Instantie Datum uitspraak 14-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 6222188 / 17-7237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528 Instantie Datum uitspraak 23-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

krachtens mondelinge last van de heer/vrouwe voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, locatie Roermond

krachtens mondelinge last van de heer/vrouwe voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, locatie Roermond Heden, de tweeduizend dertien, ten verzoeke van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Isilinx B.V., statutair gevestigd te Heerlen, te dezer zake domicilie kiezende te Utrecht aan de

Nadere informatie

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds.

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds. VONNIS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag EMF Rolnr.: 3220546 /14-21116 9 december 2014 Vonnis in de zaak van: de stichting Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten, gevestigd te Barendrecht, eisende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer 200.163.502/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2551

ECLI:NL:RBNHO:2014:2551 ECLI:NL:RBNHO:2014:2551 Instantie Datum uitspraak 21-03-2014 Datum publicatie 05-08-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2787600 VV EXPL 14-48 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Ontruiming woonruimte. Afvoeren inboedel. Klaagster is eigenaresse van een pand dat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 528593 / KG ZA 12-1468 HJ/CGvB

Nadere informatie