GE meedte-llln n lled

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GE meedte-llln n lled"

Transcriptie

1 GE meedte-llln n lled ZATERDAG Il JANUARI e JAARGANG Nr. 477 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar EEN GOEDE GEWOONTE Maria en Jozef gingen met hun kind Jezus op naar Jeruzalem om daar de tempel Gods te bezoeken. En het is toch wel treffend, dat er staat: "naar de gewoonte des feestdags". Let wel. naar de gewoonte. Sommigen zeggen, dat je alleen maar naar Gods huis moet gaan als je er behoefte aan hebt. Ze zeggen er natuurlijk bij, dat ze wel naar de kerk zouden gaan als ze er maar behoefte aan hadden. En ze menen ook nog, dat ze het bij 't rechte eind hebben. 0, wat lijkt het mooi om te zeggen, dat ge alleen maar naar de kerk wilt gaan uit behoefte en niet uit gewoonte. Wat lijkt dat eerlijk en oprecht. Als ge ze hoort spreken, dan zoudt ge bijna beginnen te denken, dat een ander, die uit gewoonte gaat, beter thuis kon blijven. Maar intussen is het een prachtig ntiddel om de dag des Heeren naar eigen zin door te brengen. Geloofhet maar gerust, dat het verdorven hart de mens zulke dingen wijs maakt. En dat onder de schijn van eerlijkheid. Gewoon verbazend, wat men tegenwoordig al "eerlijk" noemt. Zulke taal is echter niet meer dan een vondst om lhet gebod Gods te ontgaan. Immers, de Heere zegt het duidelijk in Zijn Woord, dat we de onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten. Er worden wat vonden gezocht om uit de kerk te blijven. Het hart is ook hier zo arglistig. En de duivel spreekt ook een flink woordje mee om de mens van onder het Woord te houden. Want hij wil niets liever dan 's mensen verderf. Het zijn twee bondgenoten, de satan en het KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. HoefakJrnr, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afhalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentieopgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef Uit het Rivierenlandziekenhuis te Tiel mocht weer thuiskomen dhr. A.W. v.d. Sluis, Nedereindestraat 5. Daar verblijft nog mevr. J. Winkler, A 323. Uit het ziekenhuis te Bennekom mocht weer terugkeren naar 't Anker dhr. J. Geurts. In Wolfheze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Compas. Tot hiertoe heeft de HEERE het wonderlijk wél geinaakt. Hij schenke u voor de komende tijd alles wat nodig is voor lichaam én ziel beide, opdat Hij kinderlijk gevreesd wordt. Gestorven Op zondag 22 december j.. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Leendert Steenis, op de leeftijd van 77 jaar. U hebt op een diep aangrijpende wijze ervaren dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En zij naar Jeruza/eopgegaanvaren naar de gewoonte desfeestdags (Lukas 2: 42b) eigen hart. Zij weten samen wel vonden te vinden om aan de verkeerde kant van de kerkmuren te blijven. Maar wat zal het eeuwig berouwen de dienst des Woords verzaakt te hebben. De weg gepredikt, doch niet bewandeld. Zichzelf, en indien het ouders zijn, ook hun kinderen, eeuwig verwoest. Of 't dan zit in 't kerkgaan? In het niet gaan zeker niet! Dus, het gaan is een goede, het wegblijven een slechte gewoonte. Dan houden we het maar liever bij Maria en Jozef, die met hun Kind Jezus naar gewoonte opgingen naar de tempel. Dit was getrouwheid aan het gebod des Heeren. En zij zeiden niet, dat ze geen behoefte hadden. Al zouden ze geen behoefte gehad hebben, dan hadden ze dat nog niet durven zeggen uit eerbied voor de instelling Gods. Maar ik zeg niet, dat ze er geen behoefte aan hadden. Waarom zouden gewoonte en behoefte niet samen kunnen gaan? En ook, al gaat iemand uit louter gewoonte, hij kan door dat Woord zo getroffen worden, dat het een eeuwige winst voor hem wordt. Een dontinee gaat de kansel ook wel eens op uit gewoonte en een kind van God zit ook wel eens onder de kansel uit gewoonte. Nochtans kan het op en onder de kansel zo meevallen. "Die zijn weg wel aanstelt, zal ik Mijn heil doen zien". Voorwaar, een goede gewoonte! Ook van u? En van uw!ánderen? Wijlen Ds. F. Bakker. Aan het leven van uw zorgzame nan, vader en opa is plotseling een einde gekomen. De HEERE Zelf ondersteune en sterke u in dit grote verlies en pijnlijke gemis, opdat voor u de weg niet té veel en niet té zwaar zal zijn. Hij heilige deze roepstem door Zijn Geest én Woord aan uw aller hart, opdat u zich zult haasten om met God verzoend te worden door de Heere Jezus Christus. Gestorven 2 Op dinsdag 24 december j.. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Geertje van Blijderveen-van Doorn, op de leeftijd van 87 jaar. De laatste tijd van haar leven heeft moeder niet meer kunnen spreken. Tijdens haar gezonde dagen heeft zij veel gesproken van de Heere en van Zijn Woord en van daaruit gewezen op het éne nodige in leven en in sterven. Zij spreekt nog nadat zij gestorven is. Kinderen, zoekt de God van jullie vader en van jullie moeder. Hij is het toch zó waard om gezocht, gediend, gevreesd, geliefd en geloofd te worden. Zijn dienst is toch zo'n liefdedienst waar jullie nooit spijt van zullen krijgen: Wat een troost om in die weg de diepe én rijke inhoud van zondag uit de catechismus te leren! Gestorven 3 Op woensdag 25 december j.i. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Elisabeth van den Berg-van der Wal, op de leeftijd van 92 jaar. Ook van haar moet gezegd worden: en zij stierf. Geruime tijd was zij ernstig ziek. Verschillende keren heeft zij bloed gehad. Langzaan aan werden haar krachten ntinder. Wij wensen al de haren Gods hulp en bijstand toe in het verdere van hun leven, opdat zij de HEERE leren vrezen als het Allerhoogst en eeuwig Goed. Dan zal Hij Zelf jullie Leidsman wezen leren hoe jullie wandelen moeten. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 30 decenber j.i. op de Ned. Herv. begraafplaats te Ommeren. :.... Dienst des W oords Kesteren Zondag 2 januari 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. St. Hulp-Oost-Europa 2. Kerkvoogdij Woensdag 5 januari 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 9 januari\: 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs l(ollekten: l. Diakonie. 2. ICerkvoogdij Lienden Zondag 2 januari 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. v.m. diakonie; n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 00:, n.m.: Ps. 66: Zondag 9 januari 0.00 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk ICollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 66:0, n.m.: Ps. 95: Ochten Zondag 2 januari 0.00 uur Ds. G. van Goch, Bediening van de Heilige Doop; tevens aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten. J(offie drinken na de dienst 8.30 uur Ds. Hoornaar (Harderwijk) Kollekten. Jeugdwerk 2. Kerkvoogdij Geen zondagsschool Zondag 9 januari 0.00 uur Ds. G. van Goch, Voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. D.N. Verheij (Renswoude) Kollekten. Diakonie 2. I(erkvoogdij 3. Onderhoud gebouwen Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 2 januari 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Kollcktc:. 't Ankerfonds bejaarden, 2+3 kerk Oppas: ffi\v, Kerkstra, Lettie Wünsch, Lianne Ver\V. Zondag 9 januari 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Kollekte:. Diaconie, 2+3 kerk Oppas: m\v vd Starre, Amika Vermeer, Janet Fintelman 'tanker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 7 januari: ds. A. van Wijk Vrijdag 24 januari: ds. C.M.. Buijs

2 I\:opij Ds. Van Vlasluin is aan de beurt de meditatie te verzorgen. l(opy inleveren D.V. maandag ~O januari voor 8 uur. Gestorven 4 Op vrijdag 3 januari j.. is op Gods tijd gegaan de \Veg van alle vlees Cornelis Meerveld, op de leeftijd van 68 jaar. Wat een diepe slag voor zijn vrouw, k..inderen en kleinkinderen! Vorig jaar op 20 juni hebben zij Niels een kleinkind van 7 jaar moeten missen. En nu een geliefde man, vader en opa, Zijn vrouw heeft al de tijd dat haar an zó ziek was, hem met alle liefde en trouw dag én nacht kunnen en mogen verzorgen. U hebt op een aangrijpende en snartelijke wijze ervaren dat het uitnenendste van het leven moeite en verdriet is, want hel wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen, De HEERE ondersteune en sterke u van onder Zijn eeuwige annen, opdat u aile moeite en alle verdriet in Zijn hand geve, (ps, 0: 4), Jubileum Op D,V. vrijdag 0 januari a.s. hoopt het echtpaar R. van Hal-Stam, Pollumsestraat 30, le IJzendoorn, te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn o-etreden. Ook via deze weg feliciteren \Vij het bruidspaar van harte met deze bijzondere mijlpaal. Veertig jaar lief een leed gedeeld. U hebt vele zeo-eningen ontvannen, o.a. k_inderen én kleinldnderen. e._ e U \veet ook wat zorg, ziekte en moeite is. Tot hiertoe heeft de HEERE nog willen uit- en doorbel pen en dal boven bidden en denken. Hij schenke u een hart otn Hen te erkennen voor Zijn trouw én goedheid 0 het in de konende tijd alléén van l-le te verwachten. Een goede en gezegende nedenkda o- toeo-e\venst nlet allen die u lief en dierbaar e e e Zijn. Kinderoppas Zondag J 2 januari: Mevr. v.d. Klippe, Diana van Eldik en Trudy BunL Zondag J 9 januari: Mevr. v.d. Gast, Elsemarie Moree en Marieke Ter Malen, Zondag 26 januari: Mevr. Drost, Dyanne van Westreenen en Rianne Wi\emsen. Vervoer Kesteren kerkdiensten der Ned. Herv. Auto!: V.M.+ N.M. 'l Anker N.M, Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 2 januari Auto J: A.G. van de Klippe, tel Auto 2: W. van Ooslerum, tel Zondag 9 januari Auto : H. de Wit, tel Auto 2: G. Mo, tel Kerk Van de kerkvoogdij ll erkie:ige Bij de in december 996 gehouden verkiezingen zijn de notabelen H. van Ravestein en G.H. van Rooyen en kerkvoogd J.P. van Eck herkozen voor een nieuwe zittingsperiode van respectievelijk 3 en 6 jaar. Allen hebben hun herverkiezing aangenomen. De kerl~voogdij. Voor het nicu\ve dak via ds. van Dijk uit 't Anker x f J0,00 en via mij 2 x f 0,00; x f 00,00 en l x f 00,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven! Oiakonie Zaterdag 2 december j.l. zij de dozen mel fruit en dagboekjes weer klaargenaakt voor bejaarden en zieken. Velen zijn komen helpen net het vullen en bezorgen. GeFeldig! En hiervoor onze hartelijke dank:. Het bedrag dat aan o-iften \Verd ontvangen \Vas f 525,00 voor het nieuwe 0 ~ dak. Kollekte Kerstdagen voor Woord en Daad was hel ooie bedrag van f Kollekle 3 december voor studiefonds O.B. was f 679,65. Hartelijk dank gemeente. Het jaar I 996 is \Veer afgesloten. En als \Ve dan terunzien dat de Heere het wel heeft getnaakt. Dat er 0 ook nog \Vat gedaan kon worden voor onze naasten. Zo konden \Ve aan verantwoorde stichtingen en projecten een bedrag van f ,00 uitdelen. Alle die Tieraan bijgedragen hebben heel hartelijl< dank. Bibliotheek bericht Op de vrijdagavonden tijdens het open zijn van de bibliotheek is er weer gelegenheid om het lidmaatschap te betalen voor het jaar 997, U krijgt dan gelijk uw nieu\ve pas/lidmaatschapskaartje weer mee. We hopen u te ontmoeten op vrijdag 0 januari; 7 januari; 24 januari en 3 januari. Nu reeds wensen \Ve een gezegend nieu\vjaar toe en tevens veel leesplezier. Zondagsschool De kolekte bij hel Kerstfeest heeft opgebracht f 396,00 waarvoor onze hartelijke dank. De zondagsschool begint weer D.V. 2 januari, waar de Jdnderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Van 4, uur in "Eben-Haëzer". De leiding. Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. maandag 3 januari a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen om 20,00 uur in "Eben-Haëzer", Aan de orde is Exodus 32 : 7 llm 35 (Herv. Vaan dec. '96,). Wij hopen op een trouwe opkomst! Het bestuur. Streekvergadering Op D,V. donderdag 23 januari a.s. zal er weer een streekvergadering worden gehouden in het verenicrino-so-ebouw bij. de Herv. Kerk te Scherpenzeel. 0 0 " Onderwerp: 't Verbond met Abraham Zijn Vrind (ps. 05 : 5), Spreker is ds. G.H. Koppelman uit Scherpenzeel. De avond begint om 9.45 uur precies. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Jonge lidmatenkring Op D.V. dinsdag 4 januari a,s. hoopt deze weer om uur bij elkaar le komen. Aan de orde is art. 30, 3 en 32 van de N,G.B. (blz. 90 t/m 94 uil "Wij Belijden"). Ik hoop op een goede opkomst. Bijbellezing Op D.V. woensdag 5 januari a,s. hopen wij onze 6e Bijbellezing te houden. Aan de orde is Nehemia 6. Ik hoop \Veer velen te nogen ontnoeten in Gods huis onder het Woord. Ouderenmiddag Op D.V. donderdag 6 januari a.s. hopen we een ouderenmiddag le houden in ons zorgcentrum " 't Anker''. Om 4.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee waarna we om 4.30 uur hopen te beginnen. Om ± 6,30 uur hopen we de middag te besluiten. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd, Wat zou het fijn zijn als ook mensen uit hel dorp de weg naar " 't Anl<er" weten le vinden. Wilt u gehaald worden neem dan even contact op met mevr. de Wit, telefoon of mel mevr. van Sijpveld, telefoon Het comité, Vrou\venvereniging "Helpende Handen" Onze eerstvolgende verenigingsavond is op D.V. 22 januari a,s. om uur in "Eben-Haëzer''. Aan de beurt is de Bijbelstudie uit hetjanuarinununer 2A + 2B vragen. We hopen op een goede opkomst van onze leden. Maar ook die dames die eens met onze vereniging willen kennismaken zijn van harte welkom, Hel bestuur. Doopzitting I.v.n. de bediening van het sacranent van de Heilige Doop op D.V. zondag 26 januari a.s. zal er op D.V. naandag 20 januari a.s. doopzitting \Vorden gehou~en in de consistorie. Aanvang 9.45 uur. Beide doopouders worden verwacht. Trou\vboel~jes af?even aan de pastorie uiterlijk D.V. zaterdag 8 Januan. Tenslotte Geliefde gemeente, uit U\V nlidden mochten wij rondom de I<erstdagen en jaar\vîsseling vele goede wensen en andere attenties ontvangen. U hebt ons echt verwend. Als gezin zeggen \vij u allen daarvoor heel hartelijk dank. Wij waren verblijd met de goede opkomst in alle achterliggenden diensten. De HEERE zegene Zijn Woord in ons aller hart en leven tot eer va~ Zijn Naan, tot uitbreiding van Zijn koninluijk en tot zaligheid van ons kortstondig leven. Uw C.M. Buijs, Een nieuwjaarsgroet uit Epe Langs deze weg \Villen wij allen hartelijk danken die ons hun o-oede wensen voor 997 deden toekonen. 0 Wederzijds bidden wij u toe Gods zegen voor het nieu\ve jaar. Fam. P, Vermeer, Kamperweg 34, 862 EP Epe, LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpasweg 5, 403 KR Ingen, tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Aca-cialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank 33, Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: K van Dijk, p.a. Rijndijk 5a, lel ; Secrelaria.al: J,G. Keuken, Kennenslein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebom~en Rabobank ,550. Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraal 9, tel Bandrecorderdiensl: A. Tins, Van Noorlstraat 28, lel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Tedere woensdagavond ,00 uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenniddagen. Administratie en bezor?ing Beheer "Gemeente-Klanken: fam, J.H. Cornehsse, Burg. Houtkoperweg 9, tel De HEERE alleen "Van alles wat gehoor.d is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen!" zegt Prediker 2: 3. God vrezen, mel diepe hoogachting naar Hein opzien, heeft ailes te maken met het eerste gebod: Geen anderen goden voor Gods aangezicht hebben. Aan de ene kant omdat het áfgoden zijn. Nietig. Zodat het dwaas is otn van hen iets te verwachten. Ze zijn te vergelijken met een los stuk ijs. Stap je erop, dan houdt het je niet. Er is ook een positieve zijde: de HEERE is wél al onze eerbied en al ons vertrouwen waard! Juist het verlossingswerk waartoe de Heiland op aarde kwam, maakt dat laatste duidelijk. Zoals eens Israël moest opzien naar de HEE RE, Die hen uit Egyptische slavernij had bevrijd. Hel eerste oebod confronteert ons net onze neiging op iets 0 of iemand anders te vertrouwen. l(ennis, geld, nensen"" Geloven we in de Zoon van God, dan leert dil gebod ons zeggen: "De HEERE, Hij is mijn liefde waardig!" Kinderoppas 2 januari: José Griffioen, Erna van Beijnum en Leny van Wijk 9 januari: José Temaat, Catharina Tiner, Janet van Hattem Kerkauto 2 januari: K. van Kalkeren 9 januari: W. van Beijnum Onze ziek:en In "Rivierenland" te Tiel zijn mevr. Van Beugen, P. Breughelslraat (F20), en mevr. Van der Kiefl, Ommerenveldseweg 49. Ommeren. Mevr. Van Ommeren, Zandstraal 9, mocht weer thuiskomen. Dat gold ook de heer Van Tongeren, R. van Rijnstraat 70 en Aart van Voorthuizen, Waterstraat 9. Mevr. W~iman, Vogelenzangse\veg 2, werd in het Radboudziekenhuis opgenomen (E 0 kamer 8). Dat gold ook mevr. van Lutterveld (AS Immer 528). De HEE RE o-edenke hen en ook de zieken thuis, en bereide ons voo~ op de ontnoeting met Hem. De broosheid v~_n ons aardse leven onderstreept de noodzaak Hem bijtijds te zoeken. Geboren Op 22 december werd het gezin Biesheuvel, Het Binnen 20, verblijd met de geboorte van een dochter en zusje, Elisabeth (Elize), God geve, dal ze.door Zijn Geest zal nogen leren, dat de HEERE eeuwig gedenkt aan Zijn Verbond. Dan wordt de band met de eerste Adam doorgesneden, en is er sprak.e van inplanting in Christus. Voor de ouders is er de roeping 0 in afankelijkheid de weg te mogen wijzen. De HEERE denke aan het hele gezin. Verandering contactadres ''Gemeente-l(lanken" De fam. v.d. Berg heeft te kennen gegeven het werk voor "Gemeente-Klanken" te beëindigen. In de loop van de jaren -en dat zijn er inmiddels heel wal- is er veel werk verzet. We vermelden het met hartelijke dank. De fam. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel , heeft dil inmiddels op zich genomen. We zijn blij, dat zij dit willen doen, U kunt bij hen terecht. Bezorgers gevraagd Voor t\vee wijken is nog een bezorger of bezorgster nodia één binnen en é'én buiten de bebouwde kom O'

3 (o.n. Ommerenveldseweg), \vie kan helpen geve zich op bij de fam. Comelisse. Agenda zondag 2 januari: 6+-club dinsdag 4 januari: doopbezinning (br. Van Olderen) \VOensdag 5 januari: kerkenraad donderdag 6 januari: Maranatha vrijdag 7 januari: inleverdatum kopij woensdag 22 januari: Bijbelkring donderdag 23 januari: streekvergadering mannenverenigingen Streekvergadering mannenverenigingen Deze wordt D.V. 23 januari gehouden in het Verenigingsgebouw bij de Hervormde I<erk te Scherpenzeel en begint om 9.45 uur precies. Onderwerp is: '"t Verbond met Abraham, Zijn vrind" (Psalm 05:5). Spreker is ds. G.H. Koppelman uit Scherpenzeel. Tevens herdenking van het 25-jarig bestaan van de mannenvereniging uit Scherpenzeel. Ook belangstellenden hartelijk welkom! Hartelijk dank! Op verschillende manieren bereikte ons -mijn gezin en mij- van heel veel nensen goede \Vensen rond de Kerstdagen ook met het oog op 997. We stelden dat zeer op prijs, en \Vensen u en jullie ook een gezegende toekomst door de Heere Jezus, aan Wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Bedankt! Voor de vele Kerst en Nieuwjaarskaarten die wij van u nlochten ontvangen \Vil ik u, mede nanens nijn vrouw, hartelijk bedanken. Wederkerig bidden wij u Gods zegen toe in het nieuwe jaar, vooral ook aan hen die met zorgen en ziekten te kampen hebben. J.G. Schuitemaker. Opbrengst busjes kerktelefoon Deze bedroeg f..6,60, waarvoor hartelijk dank! Verjaardagsfonds Alle medewerkers van het verjaardagsfonds wordt verzocht de bussen te komen legen bij de fam. Bos op maandag 3 januari. Kompas Hallo allemaal, Het nieu\ve jaar is weer begonnen, dus op l(ompas gaan we ook weer met frisse noed verder met ons programma. Voor de komende zaterdagavonden zie je hieronder \Vat we gaan doen. Op D.V. januari is er een filmavonden op de!se is er voor het eerst'een Durf je dat? avond. De invulling voor deze avond is nog een verrassing. Op D.V. 25 januari houden we een Italiaanse avond. Je kuntje kennis over Italië dan testen. Zoals je ziet weer een progranna 0n niet te mogen missen. Groetjes, Kompasleiding. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulistate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen) Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankreket'lingnr Verzorging gemeenteklanken: G"T. van Stralen. Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr '.W.268. Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel. 64:?.29:?.. Bankrek.nr zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel is opgenonen Mw. Clark, Oranjestraat 25. Verder worden hier verpleegd mw. Koedam, Liniestraat 9 (E302) en dhr. van de Berg, Verlengde Schoolstraat (E204). Dhr. van Doorn, 44 Rl straat 3 is overgeplaatst naar de St. Maartenskliniek te Nijmegen. Sitnone van l(all\.eren, Zwijning 29, wordt verpleegd in het ziekenhuis te Bennekom. Pim Roelofsèn, Liniestraat 44a verblijft in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. We bidden de zieken, de verpleegden en de families die om hen heen staan het zicht op de Heere God toe, zodat Zijn macht en majesteit licht geeft op het soms zo moeilijke levenspad. Geboren Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen! Ons staat de sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren. Vraag gij zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet! Met deze geloofsbelijdenis willen Marco en Marieke van de Wetering, Beukenlaan JO, Gods macht en majesteit onder woorden brengen nu zij door Gods goedheid verblijd zijn met de geboorte op 9 december van Brandinus Johannes Adriaan. Graag willen wij deze belijdenis van hen overnemen, ziende dat we een God hebben die nog steeds wonderen doet. Geve de HEERE met Zijn Geest jullie wijsheid om Bram op te voeden in de vreze des Heeren. Geboren Er zijn zoveel mooie dingen in het leven, zoveel dingen die je verbaasd doen staan, maar het mooiste wat God je kan geven, is nieuw leven, in de moederschoot ontstaan. Dankbaar en blij zijn Peter en Rikje van Schenkhof, Domineesakker 20, met de geboorte van Sam op 27 december. We wiiien hen graag, als ookniki van harte feliciteren met deze zoon, dit broertje. Geve de HEE RE jullie ouders wijsheid om dit Godsgeschenk, zoals jullie dat ool\. verwoorden op het geboortekaartje, voor te leven in geloof. Overleden Dinsdag 3 december is overleden, Jan Willem van Schenkhof, echtgenoot van Antonia Aaltje Berends, op de leeftijd van 67 jaar. Een innig geliefde man, vader, schoonvader, opa en zoon werd plotseling op oudejaarsdag uit de familiekring weggenomen. Ruim 46 jaar was hij getrouwd en woonde een groot deel van zijn huwelijk op Wethouder van Lavierenstraat 25. Het verlies van kleinzoon Christiaan, nu ruim vijf jaar geleden, heeft diep ingegrepen in de familiekring. Dit heengaan za het verdriet en gemis groter naken, maar we vluchten ermee naar de HEERE onze God. "Die God is onze zaligheid!" Deze woorden uit Psalm 68 hebben we samen overdacht op zaterdag 4 januari in een dienst van Woord en Gebed in de Ned. Herv. kerk. Woorden waarbij een deur open gaat naar het Nieuwe Testanent. Zaligheid kunnen we niet los zien van de Zaligmal\.er Jezus Christus. In Hem ligt de oorzaak om te blijven zeggen: Geloofd zij God met diepst ontzag! Christus triomfeert over dood en graf. Ook over het graf van de overledene op de begraafplaats aan de Liniestraat. A. Verstoep Dankbaarheid Een bijzondere tijd ligt achter ons! De geboorte van onze Timen geeft ons veel vreugde en dankbaarheid. De aandacht, zorg en liefde die we ontvingen is overweldigend. Het meeleven vanuit Ochten d.m.v. bezoek en de vele kaarten hebben we zeer gewaardeerd. Nu we al ruin vier jaar in uw midden actief nlogen zijn, merken we ook dat de contacten zich verbreden en verdiepen. De goede wensen voor het nieuwe jaar zijn natuurlijk wederzijds. We hopen samen, ook in 997, onder Gods zegen onze weg te kunnen vervolgen. fam. A. Verstoep Een hartelijke groet uit Ameide. Rond de jaarwisseling mochten we veel goede wensen ontvangen van geneenteleden uit Ochten. Een teken van verbondenheid! We zijn blij dat we sinds een plaatsje mogen hebben in uw/jullie hart. Dat is wederzijds! Daarom wensen we u en jullie veel geloofskracht en geloofsblijdsehap toe voor 997. En... een uitzien naar de komst van onze Heiland in heerlijkheid! Fam. Wijnborst. Groeten vanuit de pastorie Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele welgemeende wensen die wij rondom de kerstdagen en de jaarwisseling mochten ontvangen. Geve de HEERE Zijn zegen ook aan u, dat Hij ons als gemeente ook in 997 bouwe in het geloof opdat de Naam van onze God ook door ons warde groot gemaakt. Ds. G. van Goch. Verkiezing ambtsdrager In de vacature "wijk Doornebal" is gekozen broeder J. Buijs, Waalbandijk 35. Wij zeggen de HEERE dank dat broeder Buijs van Godswege deze verkiezing heeft mogen aanvaarden. Wij bidden hem Gods wijsheid toe in de komende ambtsvervulling. KRINGWERK EN CATECHESE Zondagsschool Zondag 2januari is er geen zondagsschool in verband net de aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten. De leiding. ls+kring Op D.V. zondag 2januari a.s. is er na de avonddienst weer 5+ kring. Het thema van deze avond is: doop, belijdenis en avondmaal. Dhr. G. de Vogel zal deze avond leiden. Alle jeugd is hier van harte wellrnm. We rekenen op een goede opkomst. Tot ziens in de I(ajuit. De organisatie. Bezoekcommissie Maandag 3 januari komt de bezoekcie. van het evangelisatiewerk \Veer bijeen in het verenigingsgebouw om uur. Deze cie. houdt zich momenteel vooral bezig met een enquete onder leden van de Hervonnde Gemeente te Ochten. Voor bezinning en bemoediging besteden we ook aandacht aan hoofdstuk 7 uit het boekje "'De gezonden gemeente". Alle leden hartelijk welkom! Lidmatenkring Dinsdag 4 januari willen we stilstaan bij twee hindernissen in het leven met God, nanelijk een slordige levenswandel en verkeerde gedachten over God (paragrafen 28 en 29). Gemeenteavond D.V. 6 januari is er een gemeenteavond waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Op deze avond willen we de gemeente voor de pauze informeren over het Samen op Weg proces met daarbij het standpunt van de kerkenraad. Na de pauze wordt de gemeente geïnfonneerd over allerlei kerkvoogdijzaken zoals o.a. de aanpassing. We hopen op een goede belangsteiiing, dat ook op deze wijze de onderlinge gemeenschap ervaren mag worden tot opbouw van Gods Koninkrijk. I 9.45 uur Inloop met koffie, uur aanvang. Zondagavondkring Zondag 9 januari is na de avonddienst iedereen hartelijk welkom in de consistorie. NCVB Op D.V. dinsdag 2 januari a.s. hoopt de Nederlandse Christen-Vrou\venBond haar eerste ledenvergadering in het nieuwe jaar te houden. De gastspreekster zal zijn mw. Zijlstra uit Opheusden. Zij in haar beroep als notaris veel ervaren en zal met kennis van zaken als b.v. testamenten en erfrecht goede en duidelijke informatie verstrekken. Natuurlijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Gasten zijn bij onze afdeling altijd hartelijk welkom! Aanvang 9.30 uur in het verenigingsgebouw naast de Herv. kerk te Ochten. Het bestuur. Censura Morum en bezinningsavond Heilig Avondmaal In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zondag 26 januari wordt er woensdag 22 januari om 9.30 uur Censura Marum gehouden. Om uur is er een bezinning over het Heilig Avondmaal. Heilig Avondmaal vieren thuis Diegenen die wegens ziekte of ouderdom niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de Viering in het midden van de gemeente en toch begeren Avondmaal te vieren kunnen zich opgeven bij ouderling van Dijk. DIVERSEN Autodienst 2-0 G. Vink (642292) 9-0 P. Bron (644235) 26-0 J. M. Buijs (644.0)

4 Oppasdienst 2-0 Gerrie de Wilde, Janet van Grasstek en Bettine Cornelissen 9-0 Corrie Broekhuizen, Henriëtte van Eldik en Miijam de Vogel 26-0 l Berla Horunersom, Neeltje van Lavieren en Brenda van Grasstek JEUGDWERK Kerstfeestviering Aan alle kinderen, vaders, moeders, opa's 0na' s enz. die op de kerstfeestviering zijn geweest van vrijdag 20 december 996. U en jij weten vast nog wel hoe fijn het was op de kerslfeestviering van de zondagsschool en clubs! De vaders, inoeders, opa's, oma's, enz. hebben ervan genoten. En na afloop luegen de kinderen nog iets oois ee ook! Heb jij je boek al uit gelezen? De kerstfeest viering is mogelijk gemaakt door alle giften die zijn ontvangen. In totaal is er naar iefst een bedrag ontvangen van ruim f Ll00,00. Daarvan zijn de boeken en versieringen betaald. Hartelijk dank daarvoor. India-project Weten jullie nog dat we in het voorjaar 996 actie hebben gevoerd en geld hebben ingezameld voor het HGJB-project "Kanaän in India"? Deze actie heeft in onze geeente het nooie bedrag van f 5.500,00 opgebracht. Maar hoe staat hel met de landelijke opbrengst? En wat is er van het project terecht gekomen? Een paar woorden hierover. * het streefbedrag bedroeg landelijk f ,00 * het project heeft opgeleverd bijna f ,00 * de geplande kantoorruimte met bijbehorende leslokalen zijn nu klaar *dagelijks wordt in twee groepen les gegeven aan kinderen uit de omgeving * een arts en twee verpleegsters kunnen \Vorden ingezet * het project heeft veel belangstelling gewekt bij de nensen, \Vaardoor er een goede voedingsbodem is ontstaan voor de verkondiging van het Evangelie. Zoals je ziet, er is echt heel wat moois gebloeid uit het project "l(anaän in India''. Namens de organisatoren hartelijk bedankt voor uw gaven en inzetl Dit \Vas het voorlopig weer even. Tot de volgende keer! Nanens de Jeugdraad, Wiljan de Jong (jeugdouderling). Open Jeugdwerk Kompas -lallo alleaal! Een nieu\v jaar is weer begonnen. Ook in 997 is er weer van alles te beleven op het Kompas. -lier volgt het programma voor de konende drie \Veken: -0 Snerttocht, een stevige wandeling net na afloop overheerlijke snert. Wanneer dit kerkblad verschijnt is de inschrijftijd eigenlijk voorbij. Wil je toch mee. bel even naar Maske (642738) of Stefan ( ), misschien kan er nog \Vat voor je geregeld \Vorden. We vertrek"k.en uur. 8-0 Op deze avond zal podiumgroep "Pardon" voor ons optreden Gounnetten. Opgeven uiterlijk maandag 20 januari (ivm inkopen) via intekenlijst of bij Mirjam (64733) of Erik (64992). De kosten zijn f 0,-. Tot ziens. de werkgroep. BEJAARDENWERK Via \v. van de Craats f 20.-; m\v van Ingen f 20,-; mw. van de Heijde-Baak f 5,-; mw. van Eldik-Bor f 0,-; mw. Koenen f 5,-; mw. Tap f 0,-; mw Grasstek f 0.-; mw. Verhoef f 5. -; mw. Stam-van de Berg f 25,-; dhr. van Dijk f 45,-; dhr. Vermeulen f 45,-; dhr. H. Hommersom f 0,-; dhr. van Stralen f 0,-en dhr. W. Hommersom f 20,-. Hartelijk dank. Bejaardenmiddag Deze kwam op 8 december j.. bijeen onder leiding van dhr. van Dijk en net medewerking van ds. van Goch en het koortje van de bezoekdames. Dhr. van Dijk-opende deze kerstmiddag met gebed en \Venste allen een goede en gezegende niddag toe. Daaa hield ds. van Goch naar aanleiding van Jesaja 9, l-6 en Johannes 8, 2-20 een meditatie met als opschrift Het donker gaat verdwijnen". Na de pauze werd het kerstverhaal "Zalig zijn de bannhartigen" voorgelezen door ds. van Goch waarna dhr. van Eldik nog een prachtig gedicht voorlas "het ccu\vige Licht''. De middag werd afgesloten inet danl..:gebed waarna dhr. van Dijk ons aen wel thuis en gezegende dagen toewenste. De volgende middag is op D.V. februari. De commissie. VAN DE DIAKONIE en kollelden OI-2 Diakonie 08-2 Kerst bejaarden 5-2 Werelddiakonaal 22-2 Diakonie 29-2 Diakonie 3-2 Diakonie f 703,40-86,60-885, ,50-49,30 Cassettedienst Zij die om uiteenlopende redenen tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen (b.v. door ziekte) kunnen gebruik mal.;:en van de cassette-dienst. U kunt doorgeven welke dienst(en) u wilt beluisteren. De cassette(s) worden wekelijks bezorgd en opgehaald. Zij die blijved niet in staat zijn 0 de kerkdiensten bij te wonen kunnen kerktelefoon aanvragen. Ook is het voor iedereen mogelijk een cassettebandje te kopen, kosten.f 6,- per stuk. U dient dit binnen enkele weken door te geven omdat de opname maar tijdelijk bewaard wordt. Wilt u een opname van een doordeweekse dienst (b.v. trouw- of rouwdienst), dan moet u dit van te voren doorgeven. Wilt u gebruik maken van de cassettedienst of een opname kopen dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Arissen, Wetb. v. Lavierenstraat 24, tel F.D. Roosevelthuis Zoals u nllsschien weet gaan er vanuit onze geneente ieder jaar enkele personen op vakantie naar het Roosevelthuis te Doorn. Ook dit jaar is dit weer de bedoeling. De week die wij toegewezen hebben gekregen is van zaterdag 2 apri tot zaterdag I 9 april 997. De val..:antieweek is bestetnd voor hen die 0nwille van hun handicap niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan; dan wel, atlrnnkelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. Het Roosevelthuis is een aangepast huis dus uitermate geschikt voor gehandicapten (eventueel met rolstoel). Heeft u belangstelling dan kunt u voor informatie terecht bij diaken Verhoef, Waalkant 7, tel Aaelclingen noete voor l.fèbruari binnen :ijn. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Ouderling Cochius en bezoekbroeder Merkestein ontvingen voor de kerk f 25,-. Ds. van Goch ontving voor de kerk een gift van f 25,-. Voor dit zelfde doel ontving ds. Jongerden 2x f 25,-. Broeder Verstoep ontving 2x f 25,- en f JO,- voor pastoraat en voorde kerk f 25,- en 3x f 0,-. Collecten De collectebussen f 6.004,85; Pastoraat f 879,05; Onderhoud f 780,00: Onderhoud begraafplaats f 80,25; Onderhoud bussen f 65,35. ontvangen van broeder van Lavieren f 25,00 voor pastoraat en van broeder de Vogel en broeder Maaskant voor de kerkvoogdij f 35,00 en onderhoud begraafplaats f 00,00. "Ik teken ervoor!" Met dit thema wordt van 2 Um 26 januari a.s. de jaarlijkse aktie l(erkbalans georganiseerd. Ook van u zal in die periode een toezegging \Vorden gevraagd voor de vrijwillige bijdrage van 997. U ontvangt een brochure waarin wordt teruggekeken op de financiële gang van zaken binnen onze gemeente in 996. Vervolgens wordt de begroting voor 997 toegelicht en wordt verteld \Vat er nodig is om de pastorale zorg binnen onze gemeente verder uit te kunnen breiden. Tezamen net de brochure ontvangt u de bekende toezeggingsformulieren die in de tweede week van de aktieperiode persoonlijk bij u zullen. worden afgehaald. Vorig jaar verzochten wij u bij het invullen van het toezeggings-fonnulier te kiezen voor het autonatisch laten afschrijven van uw toezeggingen. Dit ie voor de kerkvoogdij de voordeligste manier om de toegezegde bedragen te kunnen ontvangen. Het geld dat zo bespaard wordt op de kosten van het betalingsverkeer kan weer worden besteed binnen het kerkelijk \Verk. Velen gaven toen aan dat verzoek_ gehoor, vandaar dtit wij u nu willen vragen hier \Vederon aan nee te \villen \Verken. Ergens voor tekenen \Vil zeggen dat nlen verant\voordelijkheid aanvaardt, dat men ergens achter staat. Wij vertrouwen erop dat ook u achter het kerkenwerk staat en dat \Vij zo sanen de gemeente van Jezus Christus in Ochten verder uit mogen bouwen. Voor uw betrold<enheid en welwillendheid zeggen wij u graag hartelijk dank.. Kerkvoogdij aangepast Met ingang van januari 997 is onze kerkvoogdij aangepast. Ook al blijven veel werkzaamheden het zelfde, toch zal het een en ander veranderd worden, zoals bv. dat wij nu oudering-kerkvoogden- krijgen. On op de hoogte te zijn van de veranderingen wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld inzage te hebben in het plaatselijk reglement dat van 0 tol 24 januari bij dhr. Bouman ter inzage ligt na telefonische afspraak (643839). Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendan 20 vóór 7 januari 2.00 uur. Oproep Dragersvereniging Ochten Dragersvereniging Ochten kanpt net een tekort aan dragers bij begrafenissen. Op dit monent zijn er geen reserve dragers die tijdens vakanties of bij ziekte van dragers dienst willen doen. Langs deze weg \Villen wij een oproep doen om de groep uit te breiden om zo de begrafenissen in goede orde te laten verlopen. Voor inlichtingèn of aanmelding kunnen gegadigden zich wenden tot: Dhr. J.W. Quinl, Goudenregenstraat 6, tel , of Dhr. E.J. Verwoerl, Kerkstraat 8, tel OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank 33.I9.0I.I53. Gemeenteldanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2. tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraal 44b, 537 JH Nederhemert. tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven l. Op 27 december is plotseling gestorven Cornelia de Wit- van Willigen, gewoond hebbende Parallel\veg 49b, op de leeftijd van 63 jaar. Drie maanden na haar moeder werd ze uit hetzelfde huis uitgedragen. Ze is thuisgekonen uit het ziekenhuis van haar heupoperatie en "s middags in enkele seconden \Vas daar het einde. Haar laatste woorden waren: 'Heere help ons". Met diepe gevoelens van meeleven hebben we haar op 2 januari onder grote belangstelling aan de schoot van de aarde mogen toevertrouwen. Hoewel ze zichzelf nooit iets toe durfde eigenen was het een vrouw die de woorden van het levende water indronk. De Heere trooste haar man net de troost van Petr. 5:7, voor zijn vrou\v een toevlucht voor de operatie. De Heere zij de (klein)kinderen nabij naar de rijkdom van Zijn barmhartigheid. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. 2. In de nacht van oud- en nieuwjaar is plotseling een einde gekonen aan het leven van Bernardina I<aldenberg-Coenraads, op de leeftijd van 70 jaar. Het laatste jaar \Verd ze liefdevol verpleegd in het verpleeghuis "Vrijthof' te Tiel. Het was niet de slechtste tijd van haar leven. Haar leven in de slagerij kennerkte zich door hard werken. Als kind is ze in een weeshuis opgevoed. De Heerc zij de zes kinderen nabij met Zijn genade en troost. Bovenal roept dit sterven ons op om de vraag tot ons te laten doordringen; Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? God vertoornt Zich schrik-leijk over de zonde, zoals op Golgotha te zien is. Hij spaart Zelfs Zijn eigen Zoon niet. Alleen door wedergeboorte zijn wij het eigendom van Christus en genieten wij de overstelpende liefde van God. Zonder Zaligmaker zijn wij rampzalig. I<ent u Hem? Mevr. Klaassen knapt wonderlijk op. We werden opgeschrikt door het RS virus van de jonge Joel Willensen. I-fiertegen zijn 'geen antibiotica. In de nacht

5 van 27 op 28 december moest hij zelfs van Tiel naar Nijnegen vervoerd worden om beadetnd te worden. Inmiddels is de toestand wel stabiel en is hij weer terug in Tiel. Grote spanning voor de (groot)ouders. We leven nee niet nevr. Hol die inmiddels wel koortsvrij is. naar nog uitermate zwak. Sjanneke Schaap is voortdurend in onderzoek voor haar longen. Zorgen voor het lichaam. Dezelfde zorg voor de ziel? Geboren Op 6 december werd Catrinus van den Hatert geboren, Heuningstraat '.?.3, te Ochten. De naam Catrinus staat in verband net het griekse katharos en dat betekent rein, zuiver, schoon. Geestelijk kan dit niet waar zijn. Hel schoonste kind is in Gods ogen vuil. Het water van de Doop wijst ons daar nadrukkelijk op. In de Heere Jezus Christus is ook Rini zonder enige vlek en rimpel, volmaakt. Wat een verantwoordelijkheid in de opvoeding om lot deze Jezus te leiden! Gedoopt Op l\veede kerstdag is het sacranent van de Heilige Doop bediend aan:. Anna,_,uitJan Bastiaan den Hartigh en!(aasje van de Sluis, geboren november 2. Hendrika Elizabelh, uit Gerrit Jan van Leijen en Hendrika Elizabeth van der Garde, geb. 5 nov. 3. Jacob Marius, uit Gerrit van Selten en Maaike Geertruida van Wende! de J., geb. 3 nov. 4. Hendrika Teuna, uit Gerrit van Vlasluin en Sijke Raap, geb. 25 oktober 5. Dirkje Anelte, uil Jan Willem Terlouw en Hendrika de Wit, geb. 6 september De tekst voor de prediking was Joh. 3: 6; Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hen gelooft, niet verderve, inaar het eeu\vige leven hebbe. Dit ene \voord is genoeg 0n zalig te \Vorden..Jubileum 3 januari hebben Geurt en Jennie Rutten, Lakemondsestraat 9, 4043 JC Opheusden, de gedenkwaardige dag mogen beleven dal zij 40 jaar in de band van het huwelijk met elkaar verbonden waren. Op de kaart lezen we de woorden van Ps. 37:5-6; Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. Als dit een uitdrukking is van ons persoonlijk en ons hu\velijksleven. zijn \VC gelukkig voor de tijd en de eeu\vigheid. Dan kunnen de onstandigheden boos zijn, naar dan hebben we aan Gods goedheid genoeg. Wat kunnen \Ve elkaar beter toe\vensen dan de afgelegde evens\veg en de onzichtbare weg die voor ons ligt, op de Heere te wentelen. Dan is er rust in ons hart, tenidden van de grootste onrust, zelfs bij het oversteken van de doodsjordaan. Het huwelijk is niet alles, maar Christus wel! Diversen. Wij hebben afscheid genomen van de fam. Van Leerdan in de Lijsterbesstraat. De aanpassing van hun huis voor hun zoon Bert kon niet in Opheusden gerealiseerd worden, zodat zij naar Kesteren verhuisd zijn. Moge de eeuwige God jullie een \Voning zijn. '.!. DV 8 januari om 9.30 uur dia's over mijn reis naar China in Elthelo. 3. DV '.22 januari jaarvergadering vrouwen ver. Het derde huwelijksdoel Ten derde, 0dot ee iecler, alle onkuisheid en bo:e luste l'erijdede, et een goed en gerust ge eten noge lefell. ivant 0 hoererij te Fe(jcle, :al een iedere a :(j eigen vroinv hebben een een ieclere vrou haar eigen c; al:o dat allen, die tot hun jaren gekoe :ijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel a God erbode en sclut! dig :(jn, :ich tot lle lnnl'el(jke staat, naar christel(jke ordeing, net \\!eten en vil l'l/ hun ouders. o.f. l'oogde en l'rienden, te begel'en; opdat de teel van God, dat is ons /ichaa, niet erotreiigd \Farde; u at :o iead de tepel l'a Gocl schenclt, die :al God sche- cle. Hel zal duidelijk zijn dal dil huwelijksdoel in hel paradijs niet nodig was. Daar hoefden geen hartstochten ingetoomd te worden. Door de zondeval is dit een functie van het huwelijk geworden. Het huwelijk is een bol\verk tegen zedeloosheid. We verlagen het hu\velijk echter enor als we menen dat binnen hel huwelijk hartstochten hun vrije loop hebben. Echte liefde verloochent zichzelf en zoekt de ander. Deze zelfverloochening dienen we op weg naar het huwelijk te Ieren. Wie zich voor het huwelijk niet beheersen kan, kan het ook in het hu\velijk niet. Onkuisheid is niet door het hu\velijk te genezen, alleen door Gods genade. Het gaat in het huwelijk niet om de hu\velijksgeneenschap. naar on de eenheid van het totale leven. We zijn klaar voor hel huwelijk als we echt met elkaar l\:unnen spreken over de diepste dingen van het leven. Onderwijl toont dit gedeelte wel haarscherp aan welke boosheid er in ons hart leeft. Ons hart is een bundeling van hartstochten. Deze leeuw moel je niet loslaten, maar temmen en achter de tralies houden. Je tnoet hem niet voeren en er zeker niet mee spelen. Velen hebben gedacht dal ze er een beetje aan toe konden geven, maar dan \Vordt de leeuw sterk en slaat zijn dodelijke slag. De Catechismus wijst erop dat er veel is dat tot onzedelijkheid lreld<en kan". Wat te denken van je gebaren, je dubbelzinnige opmerkingen, lange splitten inje rdk, of zulke korte rok"k.en datje niet weet hoe je gaan zitten moet. De lekluur die je leest is van grote invloed. Het is niet verstandig om samen op vakantie te gaan in je verkcringstijd. De media lonen geen huwelijkstrouw, maar -ontrouw. We zien hoe nuchter ons huwelijksformulier in aansluiting op de Schrift is. Nergens wordt Gods kinderen gezegd dat zij maar niet moeten trouwen, of nog erger; hun huwelijk moelen ontbinden. In de hemel zullen we zo geestelijk zijn dat er voor de huwelijksband geen plaats meer is. Het roomse celibaat is eigenlijk vooruitgrijpen op de hemel, zonder oog dat Gods kinderen mensen van vlees en bloed zijn en blijven. Het grondmotief voor kuisheid is dal ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. De taal van het formulier is geloofstaal. Voor de christen geldt dat de Heilige Geest in ons woont. Hoe nau\ykeurig ging het in de tempel van Salono toe. Hoe verontwaardigd was de Heere Jezus om de verontreiniging van de tempel. Laten \VÎ.Î zo zuinig zijn op ons lichaam. Ons lichaam hebben wij om er een eredienst aan God nee uit te oefenen. Dal strijdt mel alle onreinheid. Zonde legen het zevende gebod is niet de enige zonde, maar het is wel een bijzondere zonde. Hier staat ook uildruld<elijk dat wij mel welen en wil van onze ouders in het huwelijk treden. Op een trouwkaart staat dat ook "nede namens wederzijdse ouders". Er zijn ook trouwkaarten geschreven door beide ouders. Natuurlijk was hel vroeger ook niet alles als ouders bepaalden met wie hun kinderen zouden trouwen. De andere kant is dat wij het zien als een zaak waar onze ouders niets mee te maken hebben. Laten we de adviezen van onze ouders ernstig nemen. Uit de pastorie Van harte willen wij ieder bedanken voor de kerst- en nieuwjaarskaarten voor ons gezin of felicitatiekaarten bij de verjaardag van onze Hennie. De kinderen zijn \Vat grieperig geweest, maar intniddels knappen ze weer aardig op. Van harte \Vensen we ook als gezin u het Goede toe voor 997. uw en jullie W. van Vlas tuin.jeugdvereniging "Nathanaël" Op D.V. donderdag 23 januari is er weer jeugdvereniging. Nieuwe leden zijn van harte welkom om half8 in "Elthelo". de leiding. Opbrengst oliebollenaktie De netto opbrengst van de oliebollenal\:tie was f.4,00. Allen die meegeholpen hebben willen wij hiervoor hartelijk bedanken. de leiding. Dank\voord Gemeente, Mede namens mijn vrouw willen wij u hartelijk dank zeggen voor al uw goede wensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling. Hel heeft ons weer goed gedaan, dat u nog aan ons gedacht hebt. Wederkerig \Vensen wij u van harte Gods zegen toe in het pas begonnen 997. En dan denken \Ve met name aan al de éénzanen en rouwdragenden. Hoewel aan Zijn zegen alles gelegen is, hebben wij in het bijzonder Zijn zegen nodig voor de ziel. Wedergeboorte is noodzakelijk gemeente. De Heere ziet alleen het werk van Christus aan, laten \vij ons niet bedriegen in dit nieu\ve jaar. Zo geve de Heere maar schuldverslagenheid bij aanvang en voortgang, opdat Zijn werk nog in ons verheerlijkt mocht worden. Hartelijke groeten en Gade bevolen. Cand. J. Lohuis. Financiën In december hebben \Ve mogen ontvangen aan collecten f 2.262,65. Extra maandelijkse collecte f.57,05; Zitplaatsen f 2.085,90; Kerktelefoon f 25,00 en nog een nagift voor de dankdagkollekte f 00,00; Aan giften ontvingen we f 00,00. Aan vrijwillige bijdragen is ontvangen f 5.08,50 waarmee de stand is gekomen op ruim f ,00 met nog openstaande toezeggingen f.505,00. Onze oprecht hartelijke dank gaat uit naar een ieder die heeft bijgedragen om de dienst der verzoening in stand te houden (met alles wat er omheen zit) opdat zo de prediking nu en in de toekomst zijn voortgang kan en mag krijgen. Kerktelefoon Zoals gebruikelijk willen we D.V. de komende weken onze haltjaarlijkse rondgang weer mal\:en langs de kerklelefoonluisteraars. De notabelen Budding en Van de Scheur zullen hiervoor zorgdragen. De kerkvoogdij. Opbrengsten Gemeenteklanken t/m P v. Wende! de Joode en M. Barten f 28,30 M. van Eck en A. Zaaijer f,00 G. Golstein en G. Franken f 9.00 S. Tijssen en J. v. Lavieren f 8,00 L. van Kleef en W. v.d. Starre f79,5 D. Franken en D.J. Hoogenboom f 24,70 N. Kuivenhoven en A. Wunsch f 34,55 G. Tijssen en J.v. Dijl<-van der Garde f 25,95 P. Vogelaar en J. Vogelaar f 84,90 M. Hol en H. Kemp f '.!.00 S. Burlen f,00 G. Vogelaar f D. Zaaijer f 3,95 R. Kemp f 5,00 J. Vermeer f 3,85 Lezer uit Dodewaard f 50,00 Willen degenen die het abonnementsgeld over 996 en sonnigen over 995 nog niet betaald hebben dit zo snel mogelijk doen. Jongens en neisjes bedankt voor jullie inzet. J. Vermeer. Ontvangen giften voor de Diaconie tijdens het rondbrengen van de fruitbald<en f 350,00. De kollekte voor Woord en Daad mel oud en nieuwjaar heeft f 2.048,00 opgebracht. Via cassettedienst giften ontvangen voor de kerk f 59,90. ALGEMENE BERICHTEN PERSBERICHT HGJil vakantie '97 Wil je in de zomer van 997 op vakantie met een groep jongeren van je eigen leeftijd en sanen actief zijn, kom dan bij de HGJB. HGJB-Valrnnlies zijn er voor jongeren in veel verschillende leeftijdsgroepen: , 7-24, 6-9, 5-7, 4-6, 3-5jaar. Je kunt kiezen uil heel wat verschillende bestemmingen in Nederland, vele andere landen in Europa en Israël. Samen allerlei leuke dingen doen, zoals uitstapjes naken, zeilen, zwemmen, surfen, kanoën, paardrijden, (berg-)\vandelen, fietsen, survival, nountainbiken, rafting, enz. En sanen bezinnend bezig zijn rond een bijbels thema, zingen, praten, bijbellezen en bidden. Als je 9 jaar ofouder benl dan is 'Aktief & Vrij' misschien iets voor jou. Een nieuwe formule voor een aantal speciale HGJB-vakanties waarin veel ruimte is voor onderling contact en sanen-dingen-doen, maar ook voor eigen activiteiten. Bijbelstudies, stille lijd, praten net elkaar, zingen, dagafsluiting e.d. nemen ook daar een centraie plaats in. Voor infonatie kun je terecht bij: HGJB, Pr. Bemhardlaa, 3722 AE Bilthoven, tel Informatie avond SOW Stichting de Mirlehof in Veenendaal, is een stichting die als doelstelling heeft tot behoud en bevordering van de Schriftuurlijk/bevindelijke prediking in Veenendaal. Deze stichting is mede opgericht net het oog op het hele SOW gebeuren, waarmee wij in Veenendaal (naar we vrezen) ook te maken krijgen. On meer de achtergronden en consequenties van SOW /VPKN onder de aandacht te brengen heeft hel bestuur besloten om een aantal informatie avonden te beleggen. Omdat het SOW gebeuren heel de Hervormde J(erk betreft, wordt een ieder van harte uitgenodigd. Tnfonnalie avond SOW D.V. Donderdag 23 januari 997 Spreker: Ds Tj. De Jong uit Staphorst Plaats: Brugkerk te Veenendaal aan de Kerkewijk Tijd: 9.30 uur Gelegenheid tot het stejlen van vragen. Stichting De Mirtehof. Secretariaat: Polselaan 6, 3905 KA Veenendaal.

6 F anzilieberichten r ,! Op D.V. JO januari a.s. hopen onze geliefde ouders en i grootouders R(jndert Fan Hal en Hendrika Willemina van Hal-Stam de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard nogcn blijven is de \vens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Jan en Hermijntje Jan, Rijnderl en Marrigje Jan en Ruthina Rijndert, Dirrie, Henrieke, Jantine en Bcrtina Willem en Gerrie Gea, Rianne, Daniëlle en Wilbert Bert Gelegenheid tot feliciteren, op vrijdag 0 januari van uur tot uur in hotel "De Oude Duikenburg", Voorstraat 30 te Echteld. IJzendoorn, 20 december 996 Pottumsestraat 30 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles. Thess.5: 6, 7 en ISa. Op D.V. 6 januari a.s. is hel 40 jaar geleden dal onze lieve ouders en groolouders Jaes Johaes Willem Tack en Saderina Arianne Tack-van Laviere elkaar hetja-\voord gaven. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de \Vens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Molendam 3, 405 BG Ochten Lienden, Johan en Marian Jurjanne, Jan-Willem, Frans en Sanne -Ieteren, Genie en Wim Rianne, Eline en Santine Eesergroen, Neeltje en Sjef Kesleren, Jan en Tanja Pieter en Han Gelegenheid lot feliciteren, op donderdag 6 januari 997 na 9.30 uur in Hotel-Restaurant "De Oude Duikenburg", Voorstraat 30 te Echteld. Tevens \Vensen \VÎj u een voorspoedig Nieu\vjaar. J Hel is ons een behoefte harlelijk dank te zeggen voor de vele tekenen van medeleven die \Vij ontvingen bij ons 45-jarig hu\velijk. Dank voor de kaarten, cadeau' s, bloemen en andere attenties. Hel toezingen van het koortje van bejaardenbezoeksters en het kerkkoor heeft ons bijzonder getroffen. Mede door Ü\V Loe doen is het voor ons een lïjn feest ge\vorden, \vaar \Ve dankbaar op kunnen terugzien. Heuningstraat CB Ochten H. Stan A.J. Stam-van den Berg Mede namens nijn nan \Vil ik graag langs deze \veg ieder hartelijk danken voor de belangstelling (bezoek, kaarten) tijdens niijn verblijf in. het ziekenhuis. Tevens \Vens ik iedereen een gelukkig en gezond 997 Loe. Lindehoflaan 28, Ochten A. van Soest-van Ballegooyen Op ZIJN tijd, maar voor ons geheel onver\vacht heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zeer zorgzame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en lante Cornelia van Willigen echtgenote van Leendert de Wit op de leeftijd van 63 jaar. 27 december 996 Parallelweg 49b 4043 KH Opheusden L. de Wit Truus en Roel Hcn Carina Linda Geeke Leen en Irene Minie en Aldert Ferdy Levi.lory Raclicl Geurt en Gerry lii/0 Wim van Willigen Bep van Willigen-van Heleren en verdere familie De rou\vdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op donderdag '.2 januari 997 op de Alg. Begraafplaats aan de Markstraat Le J(esteren. Opge'ekt en :org:::.aan, nooit vragend. Nier klagend, altud stil dragend. Aoedig ging je door, steeds \'eer. Tot op het laatste 0et, het Filde niet eer. Verdrietig, maar dankbaar voor haar leven vol zorg en liefde voor ons en velen, geven \Vij U kennis dat de HEE RE van ons heeft \veggenomen, onze lieve moeder en oma Bernardina l(aldenberg-coenraads Sinds maart977 \vedu\ve van Leendert Kaldenberg Op de leeftijd van 70 jaar. Rhenen, Gerrie en Joop Veenendaal, Henny Leermens, Leendert Opheusden, Martin en Liza Breda, Elly en Douglas Veenendaal, Leonline en Harrie J(leinkinderen Tiel, januari 997 Prot. Chr. Verpleeghuis "Vrijthof' Correspondentieadres: M. Kaldenberg Dorpsstraat ' KK Opheusden De rûu\vdiensl \Verd gehouden op naandag 6 januari j.l., \Vaarna aansluilend de teraardebeslelling plaatsvond op de Algeene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Dankbaar voor de liefde en zorg die hij aan ons heeft gegeven, delen \Vij u lot onze grote droefleid mede, dat de Heere voor ons geheel onver\vacht van ons heeft \Veggenonen, nüjn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Leendert Steenis Echtgenoot van Jannetje Boers op de leeftijd van bijna 78 jaar. Zijn zorgzamnheid zal ons altijd in herinnering blijven. 22 december 996 Spoorstraat CL Kesteren Kesteren, J. Steenis-Boers Bennekom, Henk Steenis Ria Steenis-van Geffen Eric, Moniek, Rianne en Carolien Duiven, Dick Steenis Bep Stccnis-Eickhof'f Marjan - Wilfred Jeannet en Antoinet Zaltbommel, Arie Steenis Truus Steenis-Schuunnan Leonie en Cynthia De teraardebestelling heeft plaalsgevonden vrijdag 27 december j.l. op de Algemene begraafplaats aan de Markslraat te Kesteren. Intens verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles \Vat hij voor ons heefl betekend, ook tijdens zijn moedig gedragen ziekle, delen \Vij u mede dat de Heere tot Zich genomen heeft, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, scloonvader en opa Cornelis l\tleerveld Echtgenoot van Teunlje Gerdina Jacoba Rusthoven op de leeftijd van 68 jaar. Lienden, T.G.J. Meerveld-Ru.sthoven Kesteren, 0. Meerveld Corné Kesteren, R. Meerveld T. Meerveld-van Onmercn Dennis Robbert Doriene 3 januari 997 I-Toge\veg CG Lienden De leraardebestelling heeft plaatsgevonden woensdag 8 januari j.l. op de Algenene begraafplaats aan de Markstraat te Kesteren. Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden en een liefdevolle verzorging in het zorgcentrum" 't Anker" te Kesteren, van onze zijde \Veg te nemen, onze geliefde moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster en schoonzuster Geertje van Doorn Sinds 7 februari 986 \Vedu\ve van Cornelis van Blijderveen op de leeftijd van 87 jaar. Groenekan, C. Torn Broers-van Blijderveen W. Tom Broers Ochten, A. van Soest-van Blijderveen W. vah Soest Rumpt, J. v.d. Berg-van Blijderveen M.C. v.d. Berg Mullheim, G.H. Wilher-van Blijderveen P.J. Wilher Klein- en achtèrkleinkinderen J(esteren, 24 december 996 l(on. Emmalaan 9 Correspondentieadres: W. van Soest Walenhoekse\veg 2, 405 CM Ochten De teraardebestelling heeft plaatsgevonden maandag 30 december j.l. op de Algemene begraafplaats aan de Markstraat te Kesteren. Geloofd zij God et diepst 0t:ag.I Psa/ 68: JO (benjd) Heden behaagde het de -Ieere onvenvacht uit ons midden weg te nemen, nlijn innig geliefde nlan, onze vader, schoonvader, opa en zoon Jan Willem van Schcnkhof echtgenoot van Antonia Aaltje Berends op de leeflijd van 67 jaar. Ochten, A.A. van Schenkhof-Berends Ochten, Henk en Janny Wilco Leonie Ochten, Flora en Henk Wilhelm Ochten, C. van Schenkhof-Geurts 3 deceber 996 Wethouder van Lavierenstraat AW Ochten De dienst van Woord en Gebed \Verd gehouden op zaterdag 4 januari 997 in de Ned. Herv. kerk te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling ons betoond na het overlijden van onze lieve zorgzane moeder en oma Anna Niclasina Buddingh weduwe van Arie van Doorn betuigen \Vij onze oprechte dank Januari 997 Uit aller naam: l(inderen en kleinkinderen Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij u langs deze \Veg heel hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en grootvader Opheusden, januari 997 Goudenregenstraat 8 Adrianus Kuivenhoven B. l(uivenhoven-van den Beukel J(inderen en kleinkinderen

7 GE meeute-lilaulieu ZATERDAG 25 JANUARI e JAARGANG Nr. 478 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 _ct. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar OP ZONDAG NAAR DE KERK "Wie de kerk niet heeft als moeder, heefl God niet als Vader". Deze bekende uitspraak naakt ons duidelijk dat christen-zijn en kerkgang even nauw verbonden zijn als ziel en lichaam. Zoals \Vij niet zonder eten kunnen, zo kunnen \Ve niet zonder de verkondiging van Gods Woord. Al eten \Ve iedere dag opnieuw brood, het smaakt ons steeds weer. Zo is het met het geestelijk voedsel van Gods Woord. Een geoefend oor hoort steeds nieuwe dingen en \Vordt opgescherpt door de bekende dingen. Sommigen zien de natuur als een alternatief voor de kerkdienst. In de natuur zien we Gods grootheid ook, heet het dan. Het is waar. In de natuur zien we echter niet Wie God is. Zijn heiligheid, Zijn liefde en Zijn Zoon komen we daar niet tegen. Zonder Zijn Zoon kunnen we niet behouden \Vorden. Het is onder de prediking dat \Vij het aangezicht van God mogen zien, in Zijn Zoon. Zo \Vorden dode zondaren levend. Zo \Vorden hongerigen gevoed. Zo krijgen Z\Vakken kracht. Als \Vij ziek zijn, is geen moeile ons teveel om de goede dokter en de juiste nedicijnen te krijgen. Geestelijk is onze toestand nog veel erger. Zouden \Ve dan niet nog veel meer moeite doen om geen dienst te verzuimen? Of beseffen \Vij niels van de ernst van de eeu\vigheid? De kerk is de plaats \Vaar wij in een door de zonde besmette \Vereld de juisle medicijnen krijgen. Hoeveel moeite had hij ervoor over. David moest een lange reis mal.;:en om bij het ene heiligdom in Israel te komen. Bij ons staat de kerk in het dorp. In de tijd van de refonnatie gingen mensen emigreren om de rechte prediking te horen! Velen trokken naar G~neve, de stad van Calvijn. Wat een oordeel rust op hen die het evangelie bij de deur hebben en het niet de moeile waard vinden om een stap te verzetten om een kerkgebou\v binnen te gaan? Het lijkt \Vel alsof velen denken dat zij zalig \Vorden als zij zich afl.;:eren van God en ieder strohalm aangrijpen om hun plaats in Gods huis leeg te laten. David \Vil \Vel bij het gewone volk horen als hij maar een plaats in Gods huis heeft. Liever veracht bij Gods volk dan eeren roem onder de ongelovigen. Hij heeft er de Heere Zelf gevonden. In de hemel zullen \ve niemand aantreffen die niet op aarde Gods huis bezocht. Het is opvallend dat gelovigen in landen waar het christendom verdrukt \Vordt, toch als gemeente blijven samenkomen. Zoveel waarde hecht KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kcrkslraat 8, lel ; miba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, lclef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Osladeslraal 36, lelel' ; casseltedienst: Dhr. M. den Haan, ivlesdagslraat 9, tclcf ; "Gemeenteklanken": Aalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, te lef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, lel ; baoknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. baoknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.O. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werd opgenomen dhr. T.J. Hijkoop, Kno. Emmalaao 6, E 20. In Wolllieze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Conpas. fn hel Verpleeghuis Vrijthof te Tiel werden opgenoncn: Op de afd. Appelhof dhr. N.P.A. Stan, Rijnbandijk 42. Op de afd. Lingchof mevr. J. \Vink.Ier, Hoofdstraat 42. Temidden van alle zorg en spanning wensen wij al onze zieken de hulp en bijstand des HEEREN toe, opdat u met David leert beoefenen: "En nu, \Vat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U". (ps. 39: 8). "Want één dag in Uv voorho e is beter dan di:ed elders" Ps. 84:. men aan de onderlinge samenkomsten! Men kon gemakkelijk argumenten verzinnen om dan maar prive-christen te zijn, maar de liefde dringt. Het is een zegen dat \Ve in Gods huis mogen komen. Hoeveel \Vaarde zouden \Ve eraan hechten als we toegelaten zouden worden in een van de kleinere kamers van huis Soestdijk. Zullen we er dan geen prijs op stellen dat God ons geboren deed worden in Zijn huis en ons wil inwijden in de duizelingwekkende rijkdommen van Zijn koninkrijk. Wat meer is, ons er deelgenoot van maakt. Hoe zorgzaam is God voor ons, zijn wij dan zo zorgeloos voor Hem? David had genoeg te klagen over de dienst van de Heere. Het verval \Vas groot in de dagen van zijn schoonvader Saul. De priesters waren slechte dienstknechten. Het waren levensgenieters met weinig trouw. En toch weerhoudt het hen niet van verlangen naar Gods dienst. Er zijn altijd gebreken in de kerk aan te \Vijzen. Sommige kerkmensen deugen niet, Gods dienstknechten maken ook hun fouten, ouderlingen en diakenen zeggen \Vel eens iets verkeerd, de kerkvoogdij moet wel eens beslissingen nemen die niet ieder prettig vindt. Is dat een reden om niet naar Gods huis te gaan? Voor David in ieder geval niet! Hij kwam niet voor de priesters, maar om God te ontmoeten. Zou u wel naar de kerk gaan als er in de kerk alleen maar engelen waren? Als u doodziek bent, gaat u dan niet naar de dokter omdat hij een vervelend karal.;:ter heeft? Al is die man tienmaal erger dan zou u nog naar hem gaan, nietwaar? Meent u werkelijk dat u met U\V klachten over de gemeente God de mond kunt stoppen? Meent u dat Hij u wel groot onrecht doet door van u te vragen de onderlingen bijeenkomsten niet na te laten (Hebr. 0:25)? De gebreken van de kerk zijn ook voor Gods kinderen wel een beproeving. De Heere gebruikt dat om hen ootmoed te leren. Een volmaakte gemeente zal hier op aarde nooit gevol)den worden. Eén of t\veemaal per zondag gemakkelijk thuisblijven is in ieder geval niet het werk van Gods Geest. Hij leert liever het Z\vaarsle \Verk te doen dan ons te laten atlouden van het komen tot Zijn huis. Er is \Veinig ijver voor God als wij voor een kleinigheid Gods dienst verzaken. Of bemint u het aardse leven nog altijd meer dan de hemelse erfenis? W. van Vlas tuin vdm Geboren Op zondag 2 januari j.l. \verden Johan en Ria-Knuivers-Luijk, Boveneindsestraat 4, verblijd met de geboorte van een dochter, Aria Johanna. Zij noemen haar Rosanne. Ouders, van harte gefelicileerd met jullie lweede kind en tweede dochter dal jullie uit de handen des Heeren mocht ontvangen. Opnieuw heeft Hij het alles wél gemaakt. Het had ook anders gekund. Wat is Hij toch een graal en goeddoend God! Ja, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? (ps. 68 : 0). Hij schenke jullie die tere, k.iodcrlijkegods vreze, opdat jullie van daaruit jullie kinderen zult opvoeden tot eer van Zijn Naam. Daaron, Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk". (ps. 05 : 4). Kinderoppas Zondag 26 januari: Mevr. Drost, Dyanne van Westreenen en Rianne \Villemsen. Zondag 2 februari: tvlevr. Henken, Petra van Pienbroek en Judith v.d. Brink Zondag 9 februari: Mevr. v. Vliel, Ali Ter Malen en Janneke v. Eck. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk l(esteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 26 januari Auto : G.H. van Rooijco, tel Auto 2: T.J. van Sijpveld, lel Dienst des W oords Kesteren Zondag 26 januari 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilige Doop) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs l(ollekten:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij 3. Deurkollekte voor hel nieu\ve dak Woensdag 29 januari 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 2 februari JO.DO uur: ds. A. Heij, Krimpen a/d Ussel 8.30 uur: ds. P.J. Teeuw, Veenendaal Kolleklen:. Diakonie. 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 26 januari 0.00 uur: ds. A. van Wijk, Heilige Doop 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. v.m. diakonie; n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte pastoraat Voorzang v.m.: Ps. 3:4, n.m.: Ps. 25:6 Zondag 2 februari 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: drs. N.C. van der Voet, Veenendaal Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 95:, n.m.: Ps. :5 Ochten Zondag 26 januari 0.00 uur Ds.. G. van Goch, Viering Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. G. van Goch, Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal l(ollekten. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 2 februari 0.00 uur Ds. H. Jongerden, Veenendaal 8.30 uur Ds. G. van Goch, bevestiging ambtsdrager KoUekten. Werelddiakonaat 2. l(erkvoögdij 3. Bijstand Pastoraat Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk 26 januari.5 uur Ds. J. Alma, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 26 januari 0.00 en 8.30 uur ds W. van Vlasluin collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra mnd kerk Oppas; rn\v. Heenck, Bertina Hol, Hen ra van Kleef Donderdag 30 januari 9.30 uur bijbellezing Hebr. 4:3-0 Zondag 2 februari JO.DO en 8.30 uur kand. J. Lohuis collecte;. diaconie, 2+ 3 kerk Oppas; moeder en dochters Tijssen 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker'' (5.00 uur) Vrijdag 3 januari: ds. W. v,an Vlastuin Vrijdag 7 februari: ds. G. van Goch

8 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurt de meditatie te verzorgen. l(opy inleveren D.V. maandag 3 februari voor 8 uur. Zondag 2 februari Auto!: G. van de Linden, tel Auto 2: H. van Raveslein, tel Van de kerkvoogdij Ontvangen in december 996. Gemeenteklanken: 't Anker f 90,IO; Janneke van Eck f 93,75; Maurccn Louter f 09,90; Gerrit Hakkert f 62,50; G. Moll f 9,00; Marina Mulder f 7,00; Willy de Snoo f 5,55; Mevr. Cape! f 22,50. N.B. Corina van Eck is gestopt met bezorgen, Bedankt voor het werk. Wie neemt h<jar plaats in? Fruitstraat en Jac. Catsstraat. Totaal 8 stuks. Geef je op bij dhr. C. vun Sclm of G. Mol!. Kollcktcn (incl. kollektebus f 6.03,25; f 00,00; Vrijwillige bijdragen t/m december f74.86,00. Gift dankdag f 00,00. Dak: De totale kosten bedragen: f ,76. Ontvangen: Deurkollektc f.489,65. Fruitbakjes f 525,00; In de kollekte een "lei" van f 35,00 en f 00,00. In jan. '97 per bank een "lei" van f 250,00; f 250,00 en f 30,00. Tim 4 jan. '97 is ontvangen f 8.259,70. Hartelijk dank en druag uw "leitje" bij. Voor het nicu\vc dak: Via ouderling Hol en diaken Peters l x f 5,00; via ouderling Hol en diaken Hendriks van \Varbij 2 x f 0,00 en via nij 2 x f 0,00. Hartelijk dank voor uw gaven! l\!lannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. naandag 27 januari a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen om uur in "Eben Haëzer". Aan de orde is Exodus 33 (Herv. Vaan jan. '97). Mannenbroeders, u wordt allen vcnvacht! Het bestuur. Bijbelkring Op D.V. dinsdag 28 januari a.s. hoopt deze weer om 20.5 uur bij elkaar te komen. Aan de orde is Daniël 3. Ik hoop op een Lrouwe opkomst. Bijbellezing Op D.V. woensdag 29 januari a.s. zal er Bijbellezing \Vorden gehouden. Aan de orde is Nehemia 3. Ik hoop op een trouwe opkomst. Jonge lidmatenkring Op D.V. dinsdag 4 februari a.s. hoopt deze \Veer om uur bij elkaar te komen. Aan de orde is uit "\Vij Belijden" de vragen 4 en 0 op blz. 94 en de brochure van ds. de Vries "Om de toekomst van de Kerk". lk hoop opnieuw vele jonge lidmaten te kunnen begroeten. Vrou,venvereniging "Helpende Handen" Onze volgende verenigingsavond is op D.V. 5 februari a.s. om uur in "Eben Haëzer". We hopen de Bijbelstudie uit het januarinummer te vervolgen de B-vragen. We hopen op een goede opkomst van onze leden. Het bestuur. Uit de dagen van ouds De gedurige aanvallen van beroerte waren er de oorzaak van dat ds. J.H. Lammers zijn dienst werk in onze gcneente niet kon vervullen en dat al 2 jaren lang, werd er een hulpprcdikcr benoemd nl. van november 85 tot scptenber 852. Dit was Lambertus de Visser geboren op 24 mei 86 in Tiel als zoon van Christiaan de Visser (kaarsenmaker) en Geertruida Metta Post. Hij heeft 4 gemeenten gediend als hulpprcdiker, dit waren: Oudewater, iddelburg, Groede en in 85 Kesteren. Hij vertrekt in 852 naar Horssen en wordt daar predikant tot niei 873, \Vcrd toen eervol ontslagen en gaat \vonen in Drumpt (Gem. Wadenoijen). Ds. de Visser is dan weduwnaar sinds 7 juli 872. Hij was gehu\vd et Anna Johanna Hiebendaal geboren 24 septebcr 827 te Horssen. In 875 gaat hij wonen in Tiel, ook zijn zuster Gerritje tvlaria gaat niet hem mee die bij hem in woonde. Op 2 septeniber 888 overlijdt ds. de Visser, hij is dan 72 jaar en wordt begraven op de Ned. Herv. Begraafplaats in Tiel. Ook zijn zuster wordt in 89 bij heni begraven. Velen van u weten deze begraafplaats wel, niet zo ver van het N.S. station met de naam "Ter Navolging". Het is een erg oude begraafplaats aangelegd in 786 nu ruim 200 jaar terug, de spreuk boven de ingang 'vil ik u niet onthouden, we lazen daar: De mese/iefde door 't gez.ond ver.\'tcuul verlicht hee,/l deez.' begraafplcats tot ee voorbeeld hier geslicht Zo was dit een klein stukje historie van ds. de Visser, ook hij ging de weg van alle vlees en ligt <laar al weer 08 jaar in Tiel begraven, hij ging ons allen voor. Ook \Vij volgen eenmaal en 'vie \Vect hoc spoedig, hoe is dan uw thuiskomst? Moge het een thuiskonen zijn in de stad niet fundainenten welks Kunstenaar en Bouwmeester God is. (Hebr. : l 0). U\v archiefbeheerder. Tenslntte ontvangt van ons gezin een hartelijke groet. Een goede zondag toegewenst. En Gade in alles bevolen. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van \Vijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Vcnvcij, Vossenpasweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Aca-cialaan 3, Bennekom, tel Adn. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, tvlarktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, p.a. Rijndijk l 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kennenstein 39, tel ; giro 9 J 5033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank J(oster: J. Cornelisse, Burg. Houtkopcrstraat 9, tel Bandrccorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere \Vocnsdagavond uur (na het kinderkoor) en vooraf gaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Beheer "Geneente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkopenveg 9, tel Dient de HEERE met blijdschnp staat in Psalm 00. De -IEERE dienen, dat moet gebeuren op de wijze die Zijn Woord aangeeft. Dat blijkt uil het t\vecdc gebod. Niemand van ons zal wel letterlijk van beelden gebruik niaken, denkend God zo te vereren. Hem afbeelden betekent in feite Hem beledigen, omdat de HEERE, hoog boven ieder schepsel verheven, zo niet vastgelegd \Vil worden. Bij de wetgeving heeft de HEERE Zich ook niet getoond. Vragen aan ons zijn \vel: Houden wij echt rekening met Gods heiligheid? En maken wij echt ernst met Zijn barmhartigheid? Verhelderend over het rechte dienen van de I-IEERE is wat Johannes schreef: "Nieniand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon..., Die heeft Hem ons verklaard!" (Johannes :8) Daartoe dient de prediking van het Woord en de bevestiging door de sacrmnenten. Sobere (is niet: sonbere!) en heerlijke zaken! Alleen wie genade ontvangen heeft, eert God echt. Dient Hem met blijdschap en nag straks eeu\vig zingen van Zijn grootheid en goedheid! Heilige Doop D.V. maandag 3 februari is er om 9.00 uur gelegenheid tot Doopaangifte in "De Open Deur". Hiervoor is het neenemen van het trouwboekje nodig. D.V. dinsdag februari is er de bezinningsavond, die begint om uur. Ouderling Petennan is aan de beurt aanwezig te zijn. De Doop spreekt ons van Gods rijke beloften van vergeving en vrede door de dood van Christus aan het kruis, roept 0 geloof en verplicht tot een nieuwe gehoorlaamheid. De rijkdom van Christus' genade wordt er door uitgebeeld. De doopgelofte van de ouders heeft te maken met een opvoeding waaruit eerbied en liefde tot de HEERE spreekt. Dat heeft ook een praktische kant: Het heeft te maken met de plaats van Gods Woord in het gezin, net trou\ve kerkgang, de keuze voor christelijk onderwijs en catechisatie. Kinderoppas 26 januari: Betsy Zeissink, Cobi Zaaijer, Renate Berends 2 februari: evr. Van Zetten., mevr. Esmeijer, Thera Volders l(erknuto 26 januari: J.W. van Beusekom 2 februari: R. van Olderen In "Rivierenland" te Tiel is mevr. Van Beugen, P. Breughclstraat (F20). Mevr. Vonk, Hoge\veg 3, is daar ook opgenoen. Mevr. Van der Kieft, Ommerenveldseweg 49, Omneren, mocht weer thuiskomen, evenals dhr. Van Ingen, Voorstraat 42, die in de achterliggende tijd ook enige dagen in Tiel opgenomen was. Mevr. Weian, Vogelenzangseweg 2, die in het Radboudziekenhuis opgenomen \Vas, ocht \Veer thuiskomen. Dat gold ook mevr. Van Lutterveld, Dorpsstraat 8, al blijft behandeling noodzakelijk. Moge de HEERE de zieken -ook thuis en in tehuizen- sterken, en bovenal genadig zijn. Ook geeft ziekte ons de opdracht de Rust te zoeken, die Christus alleen schenken kan. Geboren Op 8 januari werd het gezin Sanders, Burg. Voslaan 7, verblijd niet de geboorte van een dochter en zusje, Cornelia Johanna Wilhelmina (Kelly). Reden om de HEERE te danken. Ook -in de eerste phlats voor de ouders- een grote verantwoordelijkheid om ook dit kindje te leiden tot Jezus, niet woord en voorbeeld. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven! Einde stage van Dirk de Bree De eerste helft van deze maand kwam er een einde aan de stage van Dirk de Bree (thuisadres: Parallelweg 69, 404 EA Kestcre~n, tel ), die vanuit zijn opleiding aan "De Wittenberg" een oriënterende stage in onze gemeente deed. Op verschillende terreinen van het gemeentelijke leven was hij aan te treffen in de achterliggende weken. Ik proefde vanuit hartelijk verbondenheid aan de HEERE sterke betrokkenheid bij het spreken over Zijn Woord, dat wijs kan maken tot zaligheid. Van harte \Vensen \Ve hem Gods zegen toe, in de hoop dat de HEERE hem ook tol zegen zal stellen. Graag voldoe ik aan zijn verzoek u en jullie het volgende via ons blad door te geven: Beste gemeente van Lienden, k \Vil u allemaal hartelijk bedanken dat ik binnen uw geneente nijn stage-opdracht heb kunnen uitvoeren. tviijn doelstelling \Vas me te oriënteren op vooral pastorale contacten. Dat heb ik dus gedaan. Toch heb ik ook wat "gesnuffeld" aan het jcugd\verk en aan de catechisaties. Veel geleerd heb ik van de Bijbelstudies die ik mocht leiden. Al met al is het voor mij een hele leerzame ervaring geweest. Ik wens u, als gemeente, Gods zegen toe, en wel met de woorden van Paulus in Thessalonicenzen5:23: "En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam warde onberispelijk bewaard in de toekonst van onze Heere Jezus Christus". Hartelijke groeten van Dirk de Bree Agenda Donderdag 30 januari: Maranatha Vrijdag 3 januari: inleverdatum kopij tvlaandag 3 februari: doopaangifte Woensdag 5 februari: Bijbelkring Donderdag 6 februari: mannenvereniging Zondag 9 februari: 6+-club Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk G.Z.B."nieu,vs De G.Z.B.-collecte, eind 996, heeft het mooie bedrag van f.02,85 opgebracht. We \Villen alle medewerkers bedanken voor hun inzet en u voor U\V gift. Hartelijke groeten. de Zendings- en evangelisatiecommissie. Kompas Hella Everybody, Wat kunnen jullie de konende tijd verwachten op Kompas? Wel, op D.V. februari \Villen we gaan midgetgolven, graag van te voren opgeven, kosten f 7,50 p.p., vertrek 9. 5 uur vanaf de "Open Deur". Op D.V. 8 februari willen we aan de hand van stellingen niet jullie discussieren over verschillende onderwerpen. En dan op de l 5e wordt er weer voor een prachtige film gezorgd door ons! Dus zorg dat je erbij bent. Groetjes, de Kompasteams. Bond tegen het vloeken Nederland wordt steeds onkerkelijker. Toch horen \Ve de naam van God buiten de kerk nog veel klinken. Veel mensen vloeken ondoordacht waardoor Gods heilige en grote Naam oneer wordt aangedaan. De Bond tegen het vloeken staat op de bres voor handhaving van het derde gebod van de Wet des Heeren en protesteert tegen vloeken en Godslastering in de media en reclame. Het \verk wordt mogelijk genaakt door de bijdragen van de verschillende kerken en ongeveer donateurs. Hoort u daar al bij? Overal in het land heeft de Bond plaatselijke en regionale afdelingen. Hoc zetten die zich in? Door affiches op te hangen in bedrijfskantine of door langs wegen borden te plaatsen met affiches tegen het vloeken. Door een keer met een kraam met promotiespullen op een braderie of markt te staan. Door folders uit te delen en door donateurs te \Verven. Op 7 oktober jongstleden is de werkgroep I\ilidden lletu"'e opgericht. Deze nieu\ve werkgroep is op zoek naar mensen die een klein stukje van hun vrije tijd willen besteden aan de Bond tegen het vloeken. Heeft u interesse? U kunt vrijblijvend eens contact opnemen met de secretaris van de werkgroep J. Tijssen, Boveneindsestraat l in Kesteren, telefoon (0488) Ook voor Lienden wordt een contactpersoon gezocht. Op het telefoonnumer kunt u zich eveneens aanmelden als donnteur voor f 5,00 per jaar. Het werk is uw bijdrage zeker \Vaard! Veranhvoording december Kerkvoogdij: Kollekten f 3.464,00; Extra kollekte f 497,40; Oud- en nieuwjaarskollekte f 79,20; Zendingsbussen 4e kwartaal f 830,70. Diaconie: Kollekten f.4,70; Actie comm. Roemenië f 923,70; Kerkeraadsfonds f 555,55; St. Schuilplaats f 639,45; G.Z.B. f 748,5. Gijlen: Via ds. v. Wijk voor de kerkvoogdij f 300,00, voor Roemenië f 25,00, voor verjaardagsfonds 0,00. Via Schuitemaker f 325,00; Via de Leeuw/Venvey f 270,00; Via damesbczockgroep f 22,50; Via de Leeuw f 30,00; Via Zaaijcr f 25,00; Via v. Baak/Zaaijer!' 50,00; Via fruitbakjes f 387,00. Wc willen een ieder hartelijk dankzeggen voor de gedane bijdragen en giften. De kerkvoogdij. Ver:jaardagsfonds De bussen van het verjaardagsfonds zijn geleegd. De inhoud was als volgt: Mevr. v. Baak f 7,50; Mevr. v. Beijnum-v. Dijk f 5,00; Mevr. Berends f 23,80; Mevr. Bos-v.d. Brink f 93,50; Mevr. v. Herrewaarden f 46,00; Mevr. v. Kalkeren-Donderwinkel f 40,95; Mevr. Keuken f 87,50; Mevr. Kramp f 24,0; Mevr. v. Laar f 37,00; Mirjam Hol f7,50; Mej. de Leeu\v f44,5; Mevr. v. Mecrten f 2,25; Mevr. v. Olderen f 80,00; Mevr. v. Beusichem f 64, O; Mevr. v. Spanje f 3,50 Mevr. Verwoert f 25,00; Mevr. v. Ingen f 5,85; Mevr. Bos f 33,50; Mevr. v. Olderen-v. Haaren f67,50; Mevr. Verwoert-v. Laar f22,50: Samen f.34,0. Alle gevers en medewerkers worden hartelijk bedankt. Mevr. Krmnp en mevr. v. Olderen-v. Baaren stoppen als medewerkster. Zij worden voor het vele werk voor dit fonds hartelijk bedankt. De plaats van mevr. v. Olderen-v. Haaren \Vordt ingenomen door mevr. Timmer. OCHTEN PASTORAAT In het ziekenluis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel worden verpleegd nnv. Koedam, Liniestraat 9 (E302) en dhr. van de Berg, Verlengde Schoolstraat (E23). Mw Clark, Oranjestraat 25, mocht naar huis. Dhr. van Doorn, 44 RI straat 3 is voor revalidatie in de St. Maartenskliniek te Nijmegen. Simone van Kalkcrcn, z,vijning 29, wordt verpleegd in het zie~ kenhuis te Bennekom. Pin Roelofsen, Liniestraat 44a verblijft nog in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. We verzoeken de gencente deze zieken, alsook de zieken thuis, de verpleegden en allen die om hen heen staan op te dragen aan de troon der genade met de bede dat God hen kracht geve in de soms zo moeilijke situaties. Dat ook op deze wijze de gemeenschap wordt beoefend. Geboren Groot is het ronder, jij he ;:.o klein. Dankbaar ':.ijll wij dat jij ons kindje mag ;ij. Op 3 januari is bij Henry en Margret Timmer, Zwijning 4, een zoon geboren Jeroen Hennan Roelof. Wij \villen Henry en Margret van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon en wensen hen Gods \Vijsheid en kracht toe 0n Jeroen datgene mee te geven wat nodig is voor dit leven.

9 Overleden Dinsdag 4 januari heeft de Heere, na een langdurig geduldig gedragen ziekte, tot Zich genomen Frederik Gerrit van Tuil, echtgenoot van Sofia Janna van La vieren, Arnoldus Jacobsstraat 3, op de leeftijd van bijna 67 jaar. Ons medeleven gaat uit naar m\v. van Tuil, kinderen en kleinkinderen nu er zo'n grote lege plaats gevallen is. Boven de rou\vkaart staan de de woorden uil Psalm 3, 6a "In U\V hand beveel ik nijn geest; Gij hebt mij verlost, Heere". Dat de HEERE die zoveel jaren hulp en sterkte heeft gegeven ook in de toekomst met Zijn nabijheid de kracht en troost doet ervaren vanuit deze tekst opdat zo het verdriet en de leegte vcnverkt kan \Vorden. De rouwdienst is zaterdag 8 januari in het verenigingsgebouw bij de Ned. Herv. Kerk gehouden \Vaarna de begrafenis op de Ned. Herv. begraarplaats heert plaatsgevonden. Doopdiensl In de dienst van zondag l 2 januari zijn de volgende kinderen gedoopt Tinie Wilhelmina, dochter van Bert en Willie van den Brink, Westeinde 5, Kesteren. Veerle, dochter van Bert en Wilma Elings, Hoofakker 8, Echteld. Hendrikus Rijk, zoon van Jan-Willem en Rita Verheij, Smachtkamp 22, Opheusden. Brandinus, Johannes Adriaan, zoon van Marco en Marieke van de Wetering, Beukenlaan 0 Erik Adriaan, zoon van Dick en Eline Wcijman, Waalbandijk 3. Groot is de trouw van de Heere God dat Hij Zijn Zoon heeft uitgezonden, geworden uit een vrou\v, ge\vordcn onder de wet, opdat Hij degenen die onder de \Vet waren, verlossen zou, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat de Heilige Geest de ouders veel \Vijsheid geve om hun gedoopte kinderen op te voeden in deze kennis der zaligheid. Bij de diensten De diensten van aanstaande zondag zullen in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. Geve de HEERE ons Zijn zegen zodat wij door Woord en sacrament versterkt worden en zo onze roeping voor God en de naaste met blijdschap kunnen vervullen. Ook bidden \Vij om de onmisbare nabijheid van de Heere God in de dienst van zondagavond 2 februari waar broeder J. Buijs, Waalbandijk 33 in het ambt van ouderling zal bevestigd worden. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Huwelijkscatechese 28 januari om uur in de consistorie. Lidmatenkring 4 februari, paragrafen 30 en 3, aanvang uur. \Vijk "Oostenrijk" 6 februari wordt er voor alle bewoners van "Oostenrijk" een ontmoetingsavond gehouden in de grote zaal van Elim, aanvang 9.30 uur DIVERSEN Rommelmarkt Hier alvast een klein berichtje van de rommclmarktcommissie. Op D.V. 6 september 997 hopen \Ve weer een rommelmarkt te organiseren. Nu denkt u misschien, waarom zo vroeg bericht hierover? Dat doen \Ve opdat u deze datum alvast in uw agenda kunt invullen. Voor het houden van zo'n rommelmarkt is veel "rommel" nodig, daarom vragen wij u nu al 0n zoveel nogelijk spullen die u weg \Vilt doen, apart te zetten, zodat wij die te zijner tijd op kunnen halen of dat u het bij ons afgeeft. Om echter de goederen op te slaan hebben we opslagruimte nodig. Die ruimte ontbreekl op dit moment. Wanneer u iemand weet, die voldoende opslagruimte beert, laat het ons dan even weten. Zeg u, na het lezen van dit stukje, het lijkt me leuk op mee te helpen, schroom dan niet on dit kenbaar te maken, \Vant wc kunnen veel vrijwilligers gebruiken. Wc hopen u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Namens de rommelmarktcommissie, Gert van de Kolk, lel Autodienst 26-0 J. M. Buijs (6440) T. van Grusslek (64656) T. Hommersom (642063) Oppasdienst 26-0 Berla Hommersom, Neeltje van Lavicren en Brenda van Grasstek Marina Wicleman, Rita Verheyen Ati Stoffer Astrid Willemsen, Coby van Eldik en Annemiek van de Bijl,JEUGDWERK Ticnerclub Op D.V. vrijdag 24 jan. willen we gaan bo\vlen in Rhenen. De kosten bedragen f 5.-. Wil je mee, dan kun je je opgeven bij Mia, lel tot en met 23 jan. Wc zoeken ook nog ncnsen die ons daarheen \Villen brengen en ophalen. Reacties graag naar hetzelfde tel. nr. Vrijdag 7 feb. \Villen \Ve naar Ede. Daar is een thema-avond van de HGJB. We vertrekken om half zeven bij de kerk. Ook hiervoor opgeven bij Mia. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. De leiding. Open Jeugdwerk Kompas Hallo allemaal, hier volgt het programma voor de komende \Veken. Zoals altijd beloven ook dit \Veer gezellige avonden te worden. Er is voor ieder \Vat wils, gewoon komen dus! 25-0: Gounnellen. Opgeven bij Mirjam (64733) oferik (64992) uiterlijk maandag 20 januari. Kosten r 0, : Inro-avond over New Age. Let op: deze avond begint on 9.30 uur (dus niet zoals gewoonlijk uur) : Filn! Welke? Kom gewoon kijken, dan zie je het vanzelf! 0 ja. De afgelopen \veken is er een programma boekje uitgedeeld met daarin het programma voor de rest van het seizoen. Als je dit nog niet hebt, kun je er één meenemen uit de lectuurbak achter in de kerk of je kunt het aan één van de werkgroepleden vragen. Tot ziens, de werkgroep. BEJAARDENWERK Dhr. C. Jansen ontving f 5,- voor het bejaardenwerk. Bejaardenmiddag Deze k\vam op 4 januari bijeen. Dhr. van Dijk opende de middag met gebed en wenste alle bejaarden en alleenstaanden een goede middag. Broeder Verstoep verzorgde de Schriftlezing. De meditatie uit Sam. 4 had als thema "hel geloofsvertrouwen van Jonathan". Na de pauze bracht het koortje van Elim prachtige liederen ten gehore. Daarna \Vas er nog bingo. Het \Vas een prachtige middag. Dhr. van Dijk eindigde met dankgebed en \Venste ons allen wel thuis. De volgende middag is op D.V. dinsdag februari. De commissie. VAN DE DIAKONIE Werelddiakonaat Zoals gewoonlijk zal er D.V. op de eerste zondag in februari een collecte worden gehouden voor het Werelddiakonaat. Deze datum is gekozen met het oog op de herinnering aan de watersnoodramp in februari 953. Nederland kreeg toen zoveel hulp vanuit het buitenland, dat besloten werd ook vanuit Nederland in voorkomende gevallen hulp te verlenen aan het buitenland. In de rolder van Luisterend Dienen (bij Gemeente-klanken of achter in de kerk) vindt u meer informatie. Op allerlei mogelijke manieren \Vordt hulp verleend, dit jaar staat centraal de zorg voor gehandicapten met als opschrift "Maar de werken Gods oeste openbaar worden."" (.a. v. Joh. 9:3 ). Dat met de hulp zichtbaar naar het Koninkrijk van God gewezen mag \Vorden door ons daadwerkelijk te bekommeren om mensen die een handicap met zich meedragen. U kunt dagelijks voor dit \Verk bidden en op 2 februari in de collecte U\V gave geven. VAN DE KERKVOOGDIJ en kolleklen Ds. Jongerden ontving voor de kerk f 25,-- en 2 x f 25,- pastoraat. Voor de kerk ontving ds. van Goch f 25,- en 20,-. Via de brievenbus ontving hij f7,50. GemeenleKlanken 4e kwartaal 996. M\v. W. Hardeman f 00,-; Mw. M. van Stralen-Sanders f 20,-; Dhr. J. Verhoef f 47,-; Dhr. C. van Doom f 290,-; Dhr. D. van Dijk f 250,-; Dhr. A. Pelle f 48,80; Fam. H. Hommersom f 95, Mw. W. van Eldik-Sanders f 409,-; Mw. N. van Osenbruggen-van Binsbergen f 20,-; M\v. D. Erenspergcr-Crum f 03,30; Dhr. H. Doppenberg f 200,-; Familie berichten f 840,-; Totaal f 2623,20 Heel veel dank voor uw inzet in 996. Fam. van Stralen. VAN DE ZENDINGSCIE l{erst~ en nieu\\'jaarsgroet van Marijke Vanuit Thailand stuurde Marijke Vellkamp een kaart met de lekst LUCAS 2:30-32 aan haar broeders en zusters in Ochten. Zij wenst iedereen een gezegend 997 en doet de hartelijke groeten. Schrijfrooster Marijke en Ds. E.v.d.Ham In de maand Januari is Nel Doornebal aan de beurt om naar de ram. v.d.ham te schrijven en Alie tl.jong aan Marijke. Het adres van v.d.ham is Fam. Ds. E.v.d.Ham, P.O.box 2397, Eldoret, l(enia. Het adres van Marijke: Marijke Vellkamp, Manorom Christian Hospita!, Chianat 7 l IO, Thailand. In de maand februari is de beurt aan Phily Bouman om naar Fam. v.d.ham, en Bart v.merkestein naar Marijke te schrijven or een kaart te sturen. Evangelisatieconcert m.m.v. Pacalis Voor zaterdagavond 8 februari a.s. heeft de zendings- en evangelisaticconmissie een evangelisatieconcert georganiseerd. Deze keer met medewerking van jongerenkoor 'Pacalis' uit Tiel. 'Pacalis' is geen onbekende omdat dit koor enkele jaren geleden ook al haar medewerking beeft verleend aan een evangelisatieconcert. Hoewel het koor de laatste jaren wat veranderingen heefl ondergaan, is het voor ons nog steeds een enthousiast koor dat met ca. 40 leden een geheel eigen repertoire op proressionele wijze ten gehore brengt. Naast de inbreng van Pacalis is er deze avond veel samenzang van allerlei soorten geestelijke liederen. We hebben dan ook hoge vcr \Vachtingen van deze avond. Wc nodigen u van harte uit om deze avond bij te \Vanen. Maar." we spreken nadrukkelijk over een evangelisatieconcert. Dat betekent dat we vooral hopen mensen te ontmoeten die we anders niet (zo vaak) in de kerk zien. U kunt ons daarbij helpen! Door iemand die weinig of geen contact (meer) heefl met de kerk, mee te nemen naar deze avond. Heel eenvoudig: neem iemand bij de hand! Niet meer en niet minder. Met zo'n daad bou\vt u mee aan de opdracht van de kerk door hen die buiten staan mee naar binnen te nemen. Het concert begint om half acht en zal een uur lot vijf kwartier duren. Toegang gratis en een gratis kopje kome na anoop! Wat houdt u nog tegen? Tot ziens! Kerslcollecle IZB f.57, IO; Zendingsbussen dec. f 64,60; Cat. bussen dec. f 60,- l{opy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 3januari2.00 uur OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenhian 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, lel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, lel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Teler. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltlelo': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Venneer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, lel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraal 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, lel Gestorven. Op maandag 3 januari kwam plotseling het einde voor Teunis Winkelman, ge\voond hebbende Hamsestraat 72, op de leeftijd van 80 jaar. Hij was nog geen 50 jaar oud toen hij zijn werk in de steenovens neer moest leggen wegens een longaandoening. Vele jaren heeft hij erbij gekregen om de Heere te zoeken. Het laatste jaar en in het bijzonder de laatste drie weken ging zijn gezondheid achteruit. De wereld zegt; 80 jaar is een mooie leeftijd. Het geloof ziet de verschrikkelijkheid van de dood. Het is de straf op de zonde. We worden bij God weggedaan. Het is hetzelfde geloof dat ziende op de dood van Christus weet dat er verzoening is. De ziel wordt direct bij het sterven tot Christus genomen en het lichaam zal heerlijk opstaan. Zonder wedergeboorte staan \Ve hierbuiten. 2. Vrijdag 7 januari is het einde gekomen aan hel leven van Elisabeth van de Sluis-Pluigers, gewoond hebbende Ooievaarstraat 0, op de leeftijd van 74 jaar. Ze \Vas al jaren Z\Vak en tobde met haar nieren. Oudjaarsdag moest ze plotseling naar het ziekenhuis. Tegen alle verachting in keerde ze loch weer huis\vaarts. Ruim één \Veek \Vas ze thuis, toen het einde k\vam. Reanimatie mocht niet meer helpen. Wij wensen vader en kinderen van de Sluis de kracht die alleen de Heere geven kan. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Laten we bovenal de vraag naar onze eigen eeuwige bestemming niet \Vegdrukken, maar de wedergeboorte zoeken, opdat ons sterven ge\vin zal zijn. Zonder Jezus blijft Gods loom op ons.. Roelofsen (Hamsestraal), van Lent (Fazantstraat) en Bertha van Setlen moesten opnieuw in Tiel opgenomen \Vorden. De eerste is inmiddels \Veer thuis. Mevr. IGaassen en mevr. Hol zijn aan de beterende hand, maar ze zijn er nog lang niet. Mevr. de Kruif (Meidoornstraat ) is verhuisd naar het Vrijthof te Tiel. Mevr. vd Sluis (Dahvagenseweg 50) zal DV 4 februari een ingrijpende dannoperatie in het Radboud moeten ondergaan. Annemarie Kuivenhoven moest een aderoperatie ondergaan en is weer thuis. Ook dhr. Van Setten (in 't Land) is \Veer thuis uit hel ziekenhuis. Daarnaast zijn er de stille zorgen en psychische lasten die niet minder ingrijµend zijn. Wat hebben \Vij Gods Geest nodig opdat \Vij van onze moeiten leren zullen. Anders gaan \Ve gc\voon door. Geboren 7 januari aanschouwde Hannina Johanna Janssen, Strijwaard 2, het levenslicht. Haar roepnaam Hannah herinnert ons aan een biddende moeder. De naam betekent "Hij (=God) heeft mij begenadigd". Het woord "genade" is een diep \Voord. Het betekent onverdiend en toch gekregen. Het christenleven lang moeten we dit woord leren spellen om het eeuwig te bejubelen. Agenda. DV 4 februari bejaardenmiddag 4.30 uur met een meditatie over Abrahams leven en wc worden meegenomen naar Oost-Europa door de stichting Kom Over en Help. 2. DV 4 februari volwassencatechese, les 43 Van Sliedregt over bekering 3. DV 5 februari vrou\venvereniging, jaarvergadering Uw gaven De opbrengst van het verjaardagfonds bedroeg in de maand december f 562,60. We ontvingen lüx f IO,-, 2x f IO,- (JV), 5x f 25,-, f 35, (NdB/JvL), f 70,-, f 90,-. De kollekle voor de Bonisa zending op 8 januari bracht op r 770,55. In de Heere hartelijk dank voor U\V gaven. De taak van de man Nadat het doel van het hu\velijk omschreven is, volgt het hu\vclijksleven zelf. De norm daarin is niet de traditie, maar Gods Woord alleen. Ook in het huwelijk dient het onze bede te zijn: "Leer mij naar Uw \Vil te handelen". De man heet het hoofd van de vrou\v. Dit is een geweldige opvatting over het hu\velijk, want daarmee lijkt de man op Christus, Die het Hoofd is van Zijn gemeente. Dat maakt ons duidelijk dat het hoofdzijn niet betekent dat de man een soort baas of dictator is. Tegelijk is hij ook geen partner. Man en vrouw zijn gelijk\vaardig, maar niet gelijk. Man en vrou\v zijn verantwoordelijk voor zichzelf tegenover de Heere. Geestelijk leven is een strikt persoonlijke zaak, nog inniger dan de band tussen man en vrou\v. De man is echter wel verant\voordelijk voor de gang van zaken in het hu\velijk en het gezin. Hij kan zich niet verschuilen achter het optreden van zijn vrou\v, maar hij zal de Heere rekenschap geven. U voelt; het is heel wat om man te zijn! De nonnale gang van zaken is dat man en vrouw samen over de dingen spreken en tot beslissingen komen. We kunnen ons echter situaties voorstellen dut \Ve het toch niet eens worden. Dan heeft de man zijn verantwoordelijkheid te nemen en dient de vrouw haar plaats te kennen. De keuze van de man is dan beslissend. Als hoofd heeft de man een p,rofetische taak. Hij moet zijn vrouw onder.vijzen. Zijn \Vij daartoe in staat? Geven wij ook geestelijk lei-

10 ding aan het gezin'? Gaan we voor in het gebed? Lezen \Ve de Schriften om ze dan ook kort toe te lichten? De nan heeft een priesterlijke taak. Hij dient zijn vrouw te troosten. Dit begrip is breder dan alleen dat de vrouw uithuilt bij de man. Het ziet op de liefde en het respect waarmee \Ve onze vrouw omringen. Dat vraagt van de man fijngevoeligheid voor het karakter en de Z\vakheden van zijn vrouw. De vrouw voelt echt wel aan als \Ve haar werk minachten of er geen belangstelling voor hebben. Wat kunnen \Ve haar psychisch vef\vondcn. Om te troosten is grondige kennis van Gods Woord nodig. Waarnec kunnen wc anders troosten? Overigens hoefl de man natuurlijk niet altijd sterk te zijn, zonder ooit zijn zwakte en enotics te tonen. Laat de vrouw maar blikken in het diepste gevoelsleven van haar man. We zijn er om elkaar te helpen. De man heeft ook een koninklijke taak. Als hoofd is het zijn werk 0n de vrouw te beschennen.vroeger kwam dat tijdens hagepreken heel duidelijk naar voren. Vrouwen en kinderen zaten in het midden, de mannen zaten er onhccn 0n hun gezinnen zo de nodige veiligheid te bieden. Laten \Ve de naam van onze vrouw hooghouden. Laten wc onze vrou\v niet lichamelijk of psychisch overbelasten. Laat ons ervoor waken haar te kwetsen. Zo zal de vrou\v zich veilig voelen bij de man. Als we al deze taken van de nan op ons in laten werken, dan blijkt hieruit niets van heersen over de vrouw, maar juist dienen van de vrouw. ln de kon tekst van de bijbel en ook de tijd waarin dit formulier opgesteld is, \Vas er niet veel respect voor de Vrouw. Het leven naar de bijbel heefl in alle kulturen een heilzane invloed op het hu\velijk en zo op de samenleving. Vaak denken nensen dat de bijbel de tijd van die dagen nasprcckt. Niets is nlinder waar. In al deze verant\voordelijkheden lijkt de nlan op Christus. Christus is profeet, priester en koning. Christus is niet gckoncn 0n gediend te worden, maar om te dienen. Hij gaf Zijn leven voor Zijn bruid. Dat is Zijn liefde; Hij zoekt Zichzelf niet, maar zoekt hel goede alleen voor de ander. Hij is er helemaal ten goede van de gemeente. Zo lijkt de nan op Christus. Hebben wij mannen ons leven over voor onze vrou \Ven? Willen \vij een goede nian zijn voor onze vrouw, dan is het nodig dat we de Zalignaker kennen. Als wij niet weten hoc Hij voor ons is, hoe zullen wij dan weten hoe we noelen zijn tegenover onze echtgenote? Christus is een builengcwonc Bruidegom. Hij heeft geen tirannieke lrekken. Hij is nooit ontrouw of verbitterd. Hij heeft eindeloos geduld met de zwakheden van Zijn kinderen. Wie hier zijn leven naastlegt, heeft al heel wat concrete bekering nodig! Het is door de geneenschap en omgang nct Hein dat \Ve op Hem gaan lijken en ub man Zijn beeld vertonen. Een goed huwelijk is naar de kinderen en naar de omgeving een getuigenis van Wie Christus is. Zo zou een ander voor Hem gewonnen kunnen worden! Uit de pastorie In de kerk te zien zijn de nccsten wel \Veer van de griep genezen. Hel doet mij goed als u zo trouw opkomt als zondagmorgen. Ik studeer zo ijverig mogelijk om het eigene van de tekst te vinden en uil te leggen. l(omt u dan zoveel nogclijk. Een moeder doet haar best om hel eten klaar te maken en vindt hel niet lijn als de kinderen er niet van genieten. Ontvang de hartelijke groeten van mijn vrouw en onze kinderen, uw en jullie W. van Vlastuin. Ivlannenvcrcniging "Calvijn" Op D.V. 29 januari a.s. hopen wij samen te komen om 9.30 uur in "Eltheto". Aan de orde is de Brief van de Galaten hoofdstuk 4 vers 9 tot 3, "Herv. Vaan" april 994. Willen de leden ook mede brengen mei 994. De data dat wij samen komen zijn: D.V. 2 februari, 27 februari en 26 naart. (ledenjaarvergadering). Nieuwe leden hartelijk welkom. Het bestuur. Bedankt Jviedc namens nijn vrouw en kinderen \Vil ik allen bedanken voor de kaarten en wensen welke \Ve ontvingen. Wij willen u als gemeente van harte Gods Zegen toewensen voor dil nieu\ve reeds begonnen jaar. God geve dat de prediking op de kansel en het werk in de gencente zo gezegend mag worden, dal zij, die in het geloof staan, nogen opwassen, dat zij die dat nog niet kennen door de onweerstaanbare werking des Gecstes tot het geloof komen en dat zij die buiten staan in het evangelie net gevangen \Vorden. Uw pastorale werker R.J. Oomen. Geliefde genecnte, Namens mijn vrouw en kinderen heel hartelijk dank voor de nieuwjaars,vcnsen die wc uit uw midden ontvingen. Wederkerig is er een band gebleven. Het was nüj een grote vreugde de eerste zondag van het nieuwe jaar in U\V midden te mogen voorgaan. Er zijn in die ruim twee jaar dat ik nu \veg ben uit Opheusden al meerderen uit U\V midden heen gegaan. fk zag ook voor mij onbekende gezichten. Zo verandert alles, maar het Woord Gods blijft. Dat Woord biedt houvast bij alle nood. Dat geeft het antwoord op de vraag hoe wij vrede krijgen met God, namelijk door het bloed des kruises. Schuilt toch achter dat bloed. "Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat nijn kinderen in de waarheid wandelen." Uw oud herder en leraar P. de Vries, V.D.M. ALGEMEEN NIEUWS Betreft Informatie avond. Geachte lezer, Het bestuur deelt u ncdc dat er een wijziging is aangaande de informatie avond op D.V. 23 januari 997. De uitgenodigde spreker Ds. Tj. de Jong uit Staphorst heeft te kennen gegeven deze avond niet aanwezig te kunnen zijn. We hebben Ds. J.G. van Loon uit Ouddorp bereidt gevonden deze avond voor ons te zullen spreken. Voor verdere gegevens verwijzen \vij u naar de aankondiging in de Gemeente Klanken. Plaats: Burgkerk Kerkewijk Veenendaal, 9.30 uur. F anziliebericlzten Graag \Vil ik iedereen op deze manier heel erg bedanken voor de belangstelling en ondersteuning tijdens en na nlijn verblijf in het ziekenhuis. Al het bezoek, bloemen, kaarten, telefoontjes en andere attenties hebben me veel goed gedaan. Mede namens nijn man, Zandstraat 9, Lienden nevr. 0. van Onneren Voor de vele blijken van belangstelling en attenties die \Vij bij ons 40-jarig hu\vclijk mochten ontvangem zeggen \Vij U hartelijk dank. Pottumsestraat HW IJzendoorn R. v. Hal H.W. v. Hal-Slam Hierbij \Villen \Vij allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, en verdere attenties, die \Vij tijdens ons :25-jarig hu,velijksjubileum mochten ontvangen. Rijnbandijk 36 "De Spees" Opheusden God, /f\t' tronl'e :org ll'oll lliij beu aren, UI\' hand heeji ij gevoed, geleid, Gij l\'llnrt nabij ilij be: are, nabij in elke oei!ijkheid. C.H. Hak.kert O.M. Hakkert-Vermeer Vooru\v \Velgemeende en hartver\varmende meeleven en meebidden tijdens de ziekte van Ria, \villen \Vij u van harte bedanken. Het \Varen belangrijke lichtpunten in die donkeren dagen. Ochten, januari 997 Bart en Ria van Achterberg Lienke, Maartje en Ruben / Uv Iad hel'eel ik ijn geest; Gij hebt ij verlost, Heere. Psa/ 3: 6a (0beriju!) Na een langdurig geduldig gedragen ziekte, he~ft de Heere tol Zich genomen mijn lieve man, onze lieve vader en opa Frederik Gerrit van Tuil echtgenoot van Sofia Janna van Lavieren * 5 januari 930 t 4 januari 997 Arnoldus Jacobsstraat AN Ochten S.J. van Tuil-van Lavieren I<arin Spies-van Tuil Huib Spies Susanne Ronald De rou\vdienst \Verd gehouden op zaterdag 8 januari in het verenigingsgebou\v bij de Ned. Herv. kerk te Ochten, \Vaarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Na een langdurig geduldig gedragen ziekte heeft God tot Zich genomen onze lieve Z\Vager en oom Frederik Gerrit van Tuil echtgenoot van Sofia Janna van La vieren ' ' 5 januari 930 t 4 januari 997 Ochten Lina en Jan Verhoef-van Lavieren Bertha en Jan Honmcrsom-van Lavicrcn Jannij en Rien Drost-van Lavieren Ida en Piet van Halteren-van Lavieren Lida, Gerrit en Henri Berline, Peter en Marijn Bedroefd, naar met grote dankbaarheid in ons hart voor alles \Vat zij voor ons ge\veest en betekend heeft; geven \Vij u kennis dat de HEERE. voor ons onvcnvacht, van onze zijde heeft weggenoncn mijn innig geliefde vrou\v, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroolinoeder, zuster, schoonzuster en tante Elisabeth van de Sluis"Pluigers Echtgenote van Dirk van de Sluis op de leeftijd van 74 jaar. 7 januari 997 Ooievaarstraat KX Opheusden Opheusden, D. van de Sluis Dode\vaard, I(oos en Johan î Opheusden, Gerrit en Pellina Lienden, Roelie en Jan Klei- en achterk/eikidere De rou\vdienst werd gehouden op \Voensdag 22 januari jl., \vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. "Daar ::.ijn geen gre::.e aan Je::.us acht" U\v hartelijke belangstelling tijdens de ziekte en het medeleven na het heengaan van mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader Lambert Vos zijn ons tot steun en troost ge\veest. Voor al deze blijken van ncdeleven, in \velke vorm dan ook tot uiting gebracht, betuigen \Vij U onze oprechte dank. Januari 997 I(on. Beatrixplein GX Lienden A.C. Vos-Duister kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Langs deze \veg onze bijzondere dank aan allen die, zo\vel schriftelijk als door hun persoonlijke aan\vezigheid, ons gesteund hebben na het onver\vachl overlijden van mijn innig geliefde nan, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Jan Willem Roelufscn Het heeft ons goed gedaan te \Veten, dat hij voor zovelen iets betekend heeft. Zijn verlies ervaren \Vij als een grote leegte, \Vij zullen hen missen. Mogen \Vij met u een mooie herinnering aan hem be\varen. Opheusden, januari 997 Lindelaan 7 Nanens de gehele familie: H. Roelof.sen-van de Haar Lieve opa Roelof sen Door u plotselinge overlijden hebben \vij van u geen afscheid kunnen nenen. BEDANl{T, \Vij zullen u nooit vergeten. Jan-Willem en Betty, Toin, Rieka en Wilfred, Jolanda en I<ris, Petra, Rianne, Barthina, Win, Marleen, Marieke. Langs deze weg onze bijzondere dank aan allen die, zo\vel schriftelijk als door hun persoonlijke aan\vezigheid, ons gesteund hebben na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot en overgrootmoeder l\tlaartje Huibers R van de Sluis Het heeft ons goed gedaan te \Veten, dat zij voor zovelen iets betekend heel'l. Haar verlies ervaren \Vij als een grote leegte, \VÎj zullen haar nissen. Mogen \Vij net u een nooie herinnering aan haar bc\varen. Namens de gehele fanilie: Huibers

11 GE meeute-lllaullen ZATERDAG 8 FEBRUARI e JAARGANG Nr. 479 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar HIJ GEHEEL ANDERS In één ding lijken alle kinderen op elkaar, en zijn ze precies als hun ouders. Wat is dan het gemeenschappelijke? Dat wij de dienst, ons door God voorgeschreven, hebben opgezegd. Denkend aan ons tekstgedeelte wijs ik er met name op dat dat onder meer insluit: De dienst van kinderen aan ouders. Daar zijn wel voorbeelden van te geven. "Ik heb geen zin in die boodschap!""ik tnaak me niet druk_ over dat huiswerkl""m'n moeder? Die begrijpt deze tijd niet!""m'n vader? Hij heeft ideeën uit de oude doos!" Over huwelijk en gezag bijvoorbeeld merk je soms verschil op tussen jong en oud. Ook als kinderen wel volgen, gaat dat lang niet altijd zo van harte. Soms is er onderdanigheid voor het oog, maar niet van het hart. Nee, onderdanigheid ligt ons niet. Daarin lijken we op onze eerste voorouders, op Adam en Eva, die Gód de dienst hebben opgezegd! Daarom zegt de Bijbel dat wij zijn overtreders vanaf het begin van ons leven, van de baarmoeder aan. En toch vraagt God onderdanigheid. Ook in de relatie van ouders en kinderen. En God ziet niet in gunst neer op hen die hun ouders ongehoorzaam zijn, integendeel! Ze worden door Hem gehouden voor opstandelingen tegen Zijn gezag! En dat zijn wij van nature allemaal. Van niemand van ons kan gezegd worden, dat hij of zij de onderdanigheid in het bloed heeft. Misschien kruiperigheid. Misschien volgzaamheid. Maar niet de hartelijke onderdanigheid. Niemand van ons heeft die"", maar in onze tekst vinden we wel Iemand van Wie geldt: "En Hij was hun onderdanig!" Dat behoort tot het verslag van Jezus' jeugd. Hoe was Hij naar Jozef en Maria? Onderdanig! Dat kenmerkte Hem. Gewillig ging Hij mee naar Nazareth. En daar - in de lijn van dat meegaan- was Hij gehoorzaam. Dat zal zo geweest zijn als Hij voor Maria iets moest doen. Dat zal zo geweest zijn als Jozef Hem vroeg ergens mee te helpen. In alles waarvan gold dat het niet tegen de wil van Zijn hemelse Vader inging, gehoorzaamde Hij Zijn aardse opvoeders. Jozef en Zijn moeder. Wie was Hij zo onderdanig? Geen volmaakte mensen. Hadden ze Hem bijvoorbeeld niet op de verkeerde plaats gezocht?! Zondige opvoeders waren zij. En dat is nog zo met ouders vandaag. Kinderen, jongeren ze KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstrnat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afhalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" T<erkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef "En (hij, Jezus) \\las hun (Joz.ef.e Ivf aria) onderdanig", Lukas 2:5. hebben zondige ouders. En toch gold toen: Hij hun onderdanig. Daarin mogen we opmerken: Hij heeft de dienst aanvaard! Hier horen we metterdaad de Heiland spreken: "Ik kom om Uw wil te doen!" Hij was Jozef en Maria onderdanig, gehoorzaam aan het Vijfde Gebod. Daarin mag de Heiland als opgroeiende Jongen zeker tot een voorbeeld zijn. Paulus schreef er over in Efeze 6, dat dit gebod nog steeds geldt. Daarom is het goed, dat je bedenkt als jongere: "Ben ik brutaal, dan doe ik anders dan eens Jezus!" "Voer ik niet uit wat vader en moeder vragen, verzet ik me openlijk of stil, dan doe ik anders dan Hij!" Als jongere, als oudere evenzeer natuurlijk, mogen we ons wel afvragen: "Hoe zou de Heere Jezus hebben gehandeld in deze situatie?" Maar laat ieder vooral eerst aan Hem vragen: "Gedenk niet aan de zonden van mijn jeugd, noch aan mijn overtredingen'" Zeggend: "HEERE, zie toch mij aan, omdat Hfj, Uw Zoon, volkomen en getrouw was, onderdanig!" En dat gaat eigenlijk aan het zien van de Heere als voorbeeld vooraf. Dat Zijn daden in plaats van de Zijnen volmaakt in overeenstemming waren met Gods wil! Calvijn verwoordde dit als volgt: "Ons tot heil heeft Christus deze vernedering willen ondergaan, en hoewel Hij der engelen Heere en Hoofd was, zich vrijwillig aan sterfelijke mensen onderworpen". En uit het vervolg van zijn uitleg leren we het volgende: Jezus werd Mens, stond tengevolge daarvan onder de Wet, was zo onderworpen. Hij nam de gestalte van een Dienstknecht aan! Hier is een Bron, Die onuitputtelijk is. Hier is een Fontein, Die niet opdroogt! Hier is genade voor mensen die geheel onrein zijn! Hij heeft de dienst aanvaard. En dat tot de bittere dood aan het kruis toe! Voor "een wederhorig kroost", voor afkerige kinderen! Dat brengt tot onderwerping aan het gezag in de praktijk. En dat van harte. Vanuit de lofzang: "Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert Gij!" Lienden, A. van Wijk In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Verd opgenomen dhr. H. van Doodeweerd, Fruitstraat 30, E 34. Van daaruit mocht weer thuiskomen dhr. T.J. Bijkoop, Kon. Emmalaan 6. In het St. Antonius te Nieu\vegein \Verd opgenomen dhr. A. Timmer, Harensestraat 4, te Ommeren, E 307. In Wol0eze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Compas. De HEERE zegene de middelen en make plaats in U\V harten voor dé Middelaar, Die gezegd heeft: "Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn''. (Luk. 5 : 3 ). Gestorven Op maandag 27 januari j.. heeft de Heerc uit dit leven weggenomen Jantje Willemina Jacoba Stam-van de Wal, op de leeftijd van 86 jaar. Aan het leven van uw zorgzame moeder is plotseling een einde gekonen. U hebt gezien dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Moeder heeft een zorgelijk leven gehad. Voor al de haren is het gemis én het verdriet erg groot. Jaren lang mocht u U\V Dienst des W oords Kesteren Zondag 9 februari 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs l(olleklen:. Voorjaarszendingskoliekte G.Z.B. 2. Kerkvoogdij Woensdag 2 februari 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 6 februari JO.DO uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs I<ollekten:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij Lienden Zondag 9 februari 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. H.G.J.B. 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 6:!, n.m.: Ps. 9: Zondag 6 februari ID.DO uur: ds. J. Smit, Veenendaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. v.m. diakonie, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 29:6, n.m.: Ps. 43:5 Ochten Zondag 9 februari 0.00 uur Ds. G. van Goch l(offie drinken na de dienst 8.30 uur Ds. A. Noordegraaf (Ede) J(ollckten l. Zending en Evangelisatie 2. I<erkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 6 februari JO.DO uur Ds. G. van Goch 8.30 uur Ds. W. van den Brink (Heteren) Kollekten. Diakonie 2. l(erkvoogdij 3. Onderhoud gebou \Ven Zondagsschool: 0.00 uur Woensdag 9 februari 4.5 uur Ds. G. van Goch, bevestiging en inzegening van het huwelijk van Gerrit van Vugt en Lida Drost. Opheusden Zondag 9 l'ebruari JO.DO en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Kollekte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; mw vd Berg, Corrie Hol, Dirma van Eldik Donderdag 3 februari 9.30 uur bijbellezing Hebr. 4: -6 Zondag 6 februari 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin l(ollekte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra rund kerk Oppas; m\v van Bragt, Sonja Deys, Carina van!geef Vrijdag 2 februari 4.30 uur hu\velijksbevestiging Stefan van Setten en Bianca Venneer 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 4 februari: dhr. C.H. Sukkel Vrijdag 2 februari: dhr. W.,Heenck

12 l\:opij Ds. Van Gogh is aan de beurt de meditatie te verzorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 7 februari voor 8 uur. ouders met alle liefde en trou\v verzorgen. Dat is nu allemaal voorbij. De HEERE ondcrsteune en sterke u in dit grote verlies. Hij zegene Zijn Woord tijdens de rouwdienst gesproken, opdat u met de dichter zult leren: "Uit diepten van ellenden. Roep ik met mond en hart. Tot U, die heil kunt zenden. 0 HEERE, aanschou\v nlijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig' oren. Daar ik in mijn druk versmacht". (ps. 30: ). Gedoopt Op zondag 26 januari j.l. werden in de norgendienst een drietal kinderen gedoopt:. Willem, geb. 7 november 996, zoon van Aalt Adrianus Hendrikus Marinus Spies en Gerritje l(eukcn, Nassaulaan Aartje Elisabeth Christina, geb. 5 december 996, dochter van Geurt van Setten en Dianne Christina Siahaya, Fruitstraat Aria Johanna, geb. 2 januari 997, dochter van Johan Wilhelm I<nuivers en Adriana Luijk, Bovcneindsestraat 4. De tekst voor de prediking \Vas Luk. 2 : 40. Het thena \vas "Het l(indeke groeit op". De punten waren:. Naar het lichaan. 2. ln de geest. 3. Door de genade. De HEERE zegene de bediening van Zijn Woord en Sacrament voor de doopouders en hun kroost, ja voor de héle gemeente. Kinderoppas Zondag 9 februari: Mevr. v. Vliet, Ali Ter Maten en Janneke v. Eck. Zondag 6 februari: Mevr. Bouw, Corien v.d. Brink en Marijke Westeneng. Zondag 23 februari: Mevr. Tinmer, Monique Bijl en Linda Hootsen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto!: V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 9 februari Auto : J.K.C. van Eck, tel. 48'.'.409 Auto'.'.: H.C. van Cape!, tel. 48'.'.069 Zondag 6 februari Auto : fam. Hol, tel Auto'.'.: N.l. de Kat-Angelino, tel Voor de kerk via ouderling van Eck en diaken de I<at Angelino x f 0,00 en 2 x f 25,00. Via mij voor nieu\ve dak x f 20,00. Hartelijk dank voor U\V gaven! Catechisatiebus De inhoud van de 3e lichting bedroeg f 354,35 (incl. kollekte bonnen). Jongelui, bedankt voor dit mooie bedrag! Van de diakonic De inhoud van de G.Z.B.-busjes in de kerk over hel laatste kwartaal van 996 bedroeg f 520,00. De kollekte van 2 januari j.l. voor de stichting H.0.E. was het nooie bedrag van f.234,25 \Vaarvoor onze hartelijke dank geneente. J\!lannenvereniging "Onderzoel\t de Schriften" Op D.V. naandag 0 februari a.s. hopen \Vij \Veer bij elkaar te komen om uur in "Eben-Haëzer". Aan de orde is Exodus 34 (Herv. Vaan febr. '97). Wij hopen op een trouwe opkomst en op een leerzame avond. Het bestuur. Bijbellezing Op D.V. woensdag I'.'. februari a.s. zal er Bijbellezing \Vorden gehouden. Aan de orde is Nehemia 8. Ik hoop opnieu\v op een trou\ve opkomst en op een gezegende ure. Vrou\venvereniging "Helpende Handen" Op D.V. \Voensdag 9 februari a.s. hopen we als vereniging naar de ringavond in Zetten te gaan. De dames die meegaan \Vorden 00uiterlijk9.00 uur bij de kerk verwacht. Het bestuur. Ouderenmiddag D.V. donderdag 20 februari a.s. hopen \Vij \Veer een ouderenmiddag te houden in "Eben-Haëzer''. On ± 4.00 uur \Vordt u on'tvangen met een kopje koffie of thee, \Vaarna \Ve on 4.30 uur hopen te beginnen. Na de pauze hoopt Ds. Buijs ons iets te vertellen over zijn reis naar Zuid-Afrika. We zouden het fijn vinden om u te ontmoeten. Wilt u gehaald \Vorden? Bel dan even naar: Mevr. de Wit, tel of mevr. van Sijpve!d, tel "De Wcg,vijzcr" Hervormde Bassisschool te J(cstercn In het tijdvak 0-2 februari hoopt de Weg\vijzer \Veer het jaarlijks project te organiseren. De leerlingen zullen zich dan bezig houden net het thema: "Beroepen". Gelijk \vordt er ook aandacht besteed aan een verzoek van de Spaanse Evangelische Zending om haar \Verk bekend te maken aan ouders en kinderen. Een mede\verker van deze zendingsorganisatie kont het beroep Evangelist uitdiepen voor de hele scholengeneenschap. T\vee schooltijden is deze persoon onze gast. Zijn uitleg gaat gepaard met dia s. De kinderen worden er actief bij betrokken doordat ze in de gelegenheid \Vorden gesteld met prikkaarten en tasjes gevuld net pepermunt-kaarten-pen en tijdschrift geld in te zamelen. U kennende, stelt u hen niet teleur\ Bij voorbaat hartelijk dank! De school organiseert ook zelf aerlei acties. Hier een greep: * Levensmiddelen verzamelen en tijdens de open middag en avond verkopen *Heitje voor een kar\veitje * Lege flessen inzamelen voor statiegeld * Sponsorloop voor het goede doel * Verkoop van koffie met cake en fris met chips tijdens de open avond *Verkoop van ontvangen spullen (kleding-koek-enz). Hebt u "iets" aan te bieden? Van harte welkon! De open middag en avond is D.V. donderdag 20 febr. van 4-8 uur. Een ieder kan zien \Vat zoon- of dochterlief gepresteerd heeft en tevens op een verstandige manier het geld laten rollen. Ook gasten zijn van harte welkom! De helft van de te verkrijgen opbrengst is bestend voor de Spaanse Evangelische Zending, de andere helft deze keer voor de school. De school kan best een flinke injectie gebruiken. Door de stevige groei màet regelmatig het een en ander voorgeschoten \Vorden. Ook. leven er best bepaalde \Vensen \Vat betreft (kleuter) nateriaal. De groei zit er goed in. Ruin 250 leerlingen bevolken de Weg\vijzer. Op korte termijn zijn t\vee extra lokalen nodig. Het Bestuur is net de Geneente in overleg voor een (spoedige) oplossing. Dit betekent niet dat u U\V kind( eren) niet zou kunnen aanmelden. Juist wel, dan \Veten we ongeveer wat er nog aankomt! U kunt dagelijks bellen naar de school om informatie- of afspraak: maken voor een bezoek of opgave. Het betreft de kinderen geboren tot en met 996. Tel. (0488-)486. Nogmaals allemaal hartelijk \Velkom. Hartelijke groeten vanuit de Wegwijzer, Meester Jan sen. Tenslotte D.V. zondag 9 februari a.s. zal het \Veer de eerste lijdenszondag zijn. Zeven zondagen en op Goede Vrijdag hopen \Vij in de prediking stil te slaan bij het bittere lijden en sterven van de Man van Snarten, Sions betalende Borg. De HEERE doe ons er iets van verstaan wát het Hem gekost heeft on Zijn leven te geven, opdat vijanden met God verzoend zouden kunnen \Vorden. Ontvangt van ons allen een hartelijke groet. Uw C.M. Buijs. Gevonden Gevonden bij het verenigingsgebou\v "Eben-Haëzer" 2 sleutels nemef 365 en silca-moto mc/zr, af te halen bij de beheerder van het verenigingsgebou\v, tel of LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Aca-cialaan 3, Bennekom, tel Adn. diak.en: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, tel '.'., Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, lel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, p.a. Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kennenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond 9.30-'.'.0.00 uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenniddagen. Administratie en bezorging Beheer "Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel. 60'.'.802. De eer van Zijn Naam Eén van de dingen die nij bij ons kort verblijf in Roemenië verleden jaar april opviel, was dat iemand daar \Vel eens meer nensen uit ons land had gesproken. Hij kende geen Nederlands maar \Vel het \Voord dat Nederlanders soms gebruiken om Gods toorn over zich in te roepen. Hoe anders \Vordt ons streven als we de HEERE in Zijn genade hebben leren kennen! Dan \Villen \Ve die Naam eren en hooghouden, zoals we dat toch ook \Villen als het over een geliefd fanilielid gaat?! Dat is de opdracht van het derde gebod, dat ieder Gods deugden zal roenen! Dan willen \Ve op Christus lijken, Die ook voor het ijdel gebruik van Gods Naam Zich onschuldig ter dood liet brengen. Zijn onze woorden en ons gedrag er op gericht dat anderen het mogen zien Wie de HEERE is? Heilige Doop Op 26 januari \Verd dit sacrament bediend aan Antonie Esmeijer, en Elizabeth Biesheuvel. De tekst voor de preek was Lukas 2:5 (midden): ".. en (Hij, Jezus) was hun onderdanig". De HEERE geve ouders en kinderen te putten uit Zijn volheid! Kinderoppas 9 februari: mevr. Gerritsen, Finy van Viegen en Petra Tins 6 februari: Anke Volders, Karin van Olderen en Jojanneke de Leeuw Kerkauto 9 februari: Chr. de Lange 6 februari: J. van Vessem Jn "Rivierenland" te Tiel waren reeds mevr. Van Beugen, P. Breughelstraat (F20) en mevr. Vonk, Hogeweg 3 (830). Daar zijn ook opgenomen mevr. Timmer, Vogelenzangseweg 3 (Fl 9) en de heer Van Eldik, Hoogmeien 26 (B323). Verder was vanuit "Nieuw-Vrijthof' mevr. Bijl korte tijd in dit ziekenhuis. Mevr. Van Beusekon, Waterstraat, \Vas kort opgenonen in het "Radboud" te Nijmegen. Wij wensen de zieken, ook thuis of elders verpleegd, met allen die 0n heen heen staan, heel veel sterkte en genade toe. Agenda zaterdag 8 februari: Iofuur (9.00 uur, in "De Open Deur") zondag 9 februari: 6+-club dinsdag februari: doopbezinning (br. Peterman) \Voensdag 2 februari: bejaardenmiddag donderdag 3 februari: "Maranatha" vrijdag 4 februari: inleverdatum kopij woensdag 9 februari: Bijbelkring donderdag 20 februari: mannenvereniging Catechisaties De catechisatieli op 0 februari gaan D.V. ge\voon door. Die op D.V. donderdag februari \Vorden \vegens de receptie van "Hosanna" in de consistorie gegeven. Persoonlijk D.V. 0 februari hoop ikjarig te zijn. Omdat het dicht in de buurt is van de datum van de bevalling, zien \ve af van ontvangst van gemeenteleden en colleges. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Receptie en jubileumuitvoering van "Hosanna" Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van zangvereniging "Hosanna" in 996, is er op D.V. donderdag 20 februari van 9.30 uur tot 2.30 uur een receptie ter gelegenheid van dit jubileum in "De Open Deur". Ook zal er D.V. zaterdag 22 februari een jubileumconcert gegeven \Vorden. Dat \Vordt gehouden in de Hervormde kerk te Lienden en begint om 9.30 uur. (De kerk is om 9.00 uur open.) Op beide data is iedereen van harte uitgenodigd! Cursus IZB Nog even een geheugensteuntje voor de cursus: "Het Getuigend Gesprek" van de IZB. Op de volgende donderdagavonden zal de cursus gehouden worden, D.V. 27 februari, 3 en 27 maart en 0 april. De avonden beginnen om 0.00 uur, maar vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar! De eerste avond is het thema: "Hoe beginnen \Ve een goed gesprek"? We beginnen met een bijbelstudie en d.n.v. groepsgesprekken zullen \Ve vee] vragen beant\voorden en behandelen. Een avond duurt ongeveer uur. Bent u/ben jij ook geïnteresseerd, dan kunt u zich nog opgeven bij: Wouter van Beijnum, tel of Anton van Leyen, tel Met vriendelijke groet, de evangelisatiecomnissie. Bejaardenmiddag De eerste bejaardeniddag van 997 had veel afneldingen. De grootste oorzaak \Vas de griep en anderen hadden te maken met Z\vakte of ziekte van langduriger aard. De overdenking van deze middag stond stil bij exodus 6. Het hemelse manna voor het volk Israël. Thema \Vas dan ook: "Genoeg voor elke dag". We hadden een eigen middag. Na de pauze had mevr. De Lange een kwisje, en onze kennis op gezegden werd aardig getest. Mevr.!Vamp las een verhaal voor in het dialect. Daarna droeg nevr. De Lange een historisch gedicht voor. Al net al een fijne en gezellige nliddag. Ale bejaarden worden uitgenodigd voor de Volgende bejaardenmiddag, zo de

13 Heere \Vil en \Vij leven, \Voensdag 2 februari, 4.30 uur. Wilt u aan de jeugdfoto (leeftijd 6-20 jaar) en/of ansichtkaarlen (van dorpsgezichten) denken?! Met vriendelijke groeten. namens het conité Betsy Zeissink. Kompas Hallo allemaal. Wat hebben \Ve de komende tijd \Veer voor jullie in petto? Wel, op D.V. 5 februari willen we weer een prachtige film voor jullie draaien. En dan is er de 22e een avond die door jullie zelf verzorgd en ingevuld nag \Vorden[ Heb je hulp nodig of \Vil je iets \Veten dan kun je terecht bij Gerrit, Jolanda ofton. Op D.V. maart \Villen \Ve een zogenaamde Bikavond (eetavond) houden. Je kunt dan wat te eten beslellen en dit \Vordt door de leiding dan gehaald. We hopen dat jullie allemaal \Veer komen en ben je nog nooit ge\veest, kon gerust een keer binnen \vippen in de "Open Deur"! Elke zaterdagavond vanaf 9.30 uur. Groe~jes, de leiding. Kerstfeest Zondagsschool Op t\veede kerstdag hebben \Ve een fijne zondagsschool viering mogen houden. Door middel van de deurcollecte \Vaarvoor veel collectanten actief zijn ge\veest, zijn \Ve rijk in financiële middelen voorzien. Collectanten en gevers daarvoor onze hartelijke dank! De opbrengst bedroeg ruim f 2.000,--. Daarvan is f.000,-- naar het \Verk van de kinderen van onze contactgemeente in Roemenië gegaan. De collecte tijdens de dienst op 26 december heeft f 285,80 opgebracht. Dit is overgemaakt naar de Stichting Hulp Oost-Europa die gestart is met een actie voor godsdienstonder\vijs in Hongarije. Hiervoor \Vordt een boek van Evert I(uijt in het hangaars gedrukt. Wij zijn blij dat \Ve op deze manier die kinderen een klein beetje mogen helpen. We bidden dat God het \Verk daar overvloedig \Vil zegenen. Vriendelijke groeten van de zondagsschoolleiding namens, Sinie de Koek. Sinaasappelactie Op D.V. zaterdag 5 februari hopen wij de sinaasappelactie \Veer te houden. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze kerk. Door ze te kopen steunt u onze kerk en... bent u gezond bezig!! Mocht u spullen hebben voor de rommelmarkt (3 mei) die u alvast kwijt \Vilt kunt u A. van Hattem, tel oft. van Kalkeren, tel bellen en zij halen de spullen bij u op. Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. OCHTEN PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd ITI\V. van de Berg, A. Jacobsstraat (832), Dhr. van de Berg, Prunusstraat (E2 J 0), dhr. Sanders, Elim (E 34) en mw van Grasstek, Lagecampseweg. M\V. l(oedam, Liniestraat is overgeplaals naar Halderhof in Ede. M\v. Vermeer, Liniestraat mocht naar huis en verblijft nu bij haar dochter. Dhr. van Doorn, 44 RI straat 3 is voor revalidatie in de St. Maartenskliniek le Nijnegen. Dhr. Hommersom, S.D. Franckstraat \Vordt verpleegd in het Radboud. Simone van I<alkeren, Z\vijning 29, mocht naar huis als ook Pin Roelofsen, Liniestraat 44a. We \VÏilen de zieken in het ziekenhuis en thuis, de verpleegden als ook diegenen die 0n hen heen staan de \Voorden meegeven uit Psalm 46, 7: Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, \VÎens venvachting op de HEE RE, zijn God is. Overleden In de vroege ochtend van 24 januari is in het Zorgcentrum Elim op de leeftijd van bijna 89 jaar Willem Timmer overleden, echtgenoot van Johanna Maria van Lavieren. De avond tevoren hielpen zij elkaar nog en \Vensten elkaar een goede nachtrust toe. De volgende morgen \Vas er geen groet en aanspraak meer ogelijk. Enkele maanden geleden vestigden zij zich samen in Elim op kaner 02. In de hoop op een rustige levensavond. Het \Vas fijn om hen te bezoeken en sanen te luisteren naar de boodschap des Heeren. Timmer \Vas zich be\vust, dat hij niet zonder onze Heere en Heiland Jezus Christus kon in leven en sterven. Zijn ver\vachting \Vas dan ook van Hein en Zijn genade alleen. Geldt dan niet de belofte in Hand. 2, 2 "Een ieder, die de Naam des Heeren aanroept, zal zalig worden!". Zijn vrou\v, kinderen,!dein- en achterkleinkinderen blijven achler. Zij zullen hem allen missen. We willen hen graag in onze voorbede opdragen aan Hem, die belooft "Ik, Ik ben het. Die u allen troost" Jes. 5, 2. Na een dienst van Woord en Gebed op dinsdagmiddag 28 januari had de begrafenis plaats op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat. H. Jongerden. Overleden Zondag 2 februari is overleden Andries van den Berg, echtgenoot van Maria Grada Schaap, Verlengde Schoolstraat 5, op de leeftijd van 70 jaar. In de volgende Gemeenteklanken komen \Ve hierop terug. Geboren Bij de aankondiging van een geboorte \Vordt vaak gezegd "dankbaar en blij". Dit geldt wel in het bijzonder bij de geboorte van Jan-Willen, zoon van Wim en Dicky Quint, Z\vijning 3. We zeggen de HEERE dank dat ondanks complicaties het goed gaat niet moeder en kind. Geve God de ouders wijsheid om Jan-Willem op te voeden in het geloo_f dat wij een levende God hebben die nog steeds wonderen doet. Huwelijk Op D.V. 9 februari hopen Gerrit van Vugt en Lida Drost on 3.30 uur in het gemeentehuis van Ochlen te trouwen. De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats om 4.5 uur in de Ned. Herv. Kerk. We \Villen Gerrit en Lida van harte feliciteren met dit voorgenomen hu\velijk. Wat is het groot dat wij een God hebben op Wie we te allen tijde kunnen vertrou\ven, bij Wie wij ons hart uit kunnen storten, bij Wie een schuilplaats is te vinden. We \Vensen hen samen met Henrie een gezegende tijd toe op hun nieuwe adres, De Koperwiek 69, 7609 OV Almelo. Bij de diensten Terugziende op de diensten rondom de viering van het Heilig Avondmaal en de bevestiging van broeder J. Buis tot ouderling, zeggen \Vij de HEERE hartelijk dank voor zoveel zegeningen die Hij ons persoonlijk en gemeentelijk schenkt. Het zijn blijken dat de HEERE ondanks onze zonden en gebreken Zijn gunst en genade ons niet onthoudt. Dat dit alles ons neer en meer aanspoort om het leven in Zijn dienst te besteden opdat wij als gemeente licht laten schijnen voor de mensen, dat zij goede werken mogen zien en onze Vader die in de hemelen is zullen verheerlijken. Geve de HEERE ook zijn onmisbare zegen in de konende diensten. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE 0-02 (?)Oriëntatie Cursus Christelijk geloof -02 Bejaardenmiddag Bijbelkring 2-02 Kring '96, Waalbandijk Zondagavondkring 8-02 Huwelijkscatechese Doopzitting en doopcatechese D.V. vrijdag 2 februari is er om 9.45 uur doopaangifte met aansluitend doopcatechese in de consistorie. Beiden ouders \Vorden ver\vacht en graag het trou\vboekje meenenen. NCVB jaarvergadering Het bestuur van de NCVB-afd. Ochten nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op D.V. dinsdag 8 feb. aanstaande. Voor de pauze is er een officieel gedeelte met verslagen van de secretaresse, penningmeesteresse e.d. en het huldigen van een aantal jubilarissen. Mw. A.C. van Kleef-v. Maurik zal in functie treden als bestuurslid. Het t\veede gedeelte van de bijeenkomst zal een informeel en ontspannend karakter hebben met o.a. een verkoping van zelfgemaakte of gekochle artikelen. De opbrengst komt ten goede aan het NCVB bewust\vordingsprojekt Teminabuan op Irian Jaya. Een vormingscentrum voor vrouwen waar men, naast allerlei vormen van handvaardigheid, ook cursussen lezen en schrijven krijgt aangeboden. Dit laaste is erg belangrijk, ondat veel vrou\ven analfabeet zijn. Vriendelijk verzoek: \Vilt uzelf gemaakte artikelen voorzien van een prijskaartje? Wilt u er ook aan denken het bondslied mee te brengen? Aanvang: 9.30 uur in het verenigingsgebou\v naast de Hervornde kerk in Ochten. Het bestuur. DIVERSEN Autodienst T. Hommersom (642063) 6-02 A. Pelle (642807) G. Vink (642292) Oppasdienst Astrid Willemsen, Coby van Eldik en Annemiek van de Bijl Nita Florijn, Janneke Doomebal en Cato Bos Nel Doornebal, Eline en Christine van Burken. "Oliebollenaktie'' Het jongerenkoor "One Way" hoopt op D.V. zaterdag 5 februari hun al bijna jaarlijkse oliebollenaktie te houden. Na de afname van vorig jaar hopen \Vij dat u ons ook nu \veer steunt. De leden zijn al in druk overleg bezig, hoe ze het zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Dus gemeenle, houdt u de datun in de gaten en koop oliebollen van jongeren "One Way". Als u alvast U\V bestelling door \vilt geven kan dit bij de volgende personen: Jan Willem Verhey, Hermien Remmerde, Heidi Schaap, Verjaardagsfonds november en december Mw. Baan-de Vos f 62,55 M\V. van de Berg-van de Brink Mw. van de Berg-Willemsen Mw. van Dijk-van Holland M\v. Dirksen-Huibers M\v. van Doorn-Hommersom Mw. Doppenberg-Kromhout Mw. van Eldik-Sanders Mw. van Eldik-van Eldik M\v. Geurts-van Vliet Mw. van Grasstek-Smit Mw. van de Heijden-Baak M\V. Homnersom-Barten Mw. van logen-van de Berg M\V. van Lavieren-I(apellen Mw. van Lavieren-van de Berg Mw. van Lavieren-van Bommel M\V. van Stralen-Sanders M\v. Verhoef-van Lavieren Mw. van Zetten-van Eldik Via de kerkvoogdij 3,- 32,- 69,- 28,80 3,- 40,- 25,85 3,- 29,50 63,- 75,- 37,85 20,- 6,- 6,25 49,50 52,50 35,- 77,- 74,- Totaal f Dit waren de laatste t\vee maanden van 996. Zoals u ziet is er weer door onze vrijwilligers bij de jarigen een mooi bedrag opgehaald. Zowel de vrijwilligers als de gevers, hartelijk dank hiervoor. In het nieu\ve jaar reken ik ook \Veer graag op U\V mede\verking en bijdrage. Met vriendelijke groeten, Mien Cochius. JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hallo jongelui. Het is de laatste tijd iets behelpen met de ruimte in het verenigingsgebouw, maar gezellig is het in ieder geval nog steeds. We \Verken er hard aan om zo snel mogelijk \Veer Lerug te kunnen naar ons oude vertrou\vde honk "de Kajuit''. Wie \Veet zitten we \Vel weer in de Kajuit als de volgende progranma's op Kompas zijn: - 8 feb. draait de film "Babe". Nieuwsgierig? Gewoon komen kijken! - 5 feb. is er een thema-avond met een broodmaaltijd. Deze avond begint om 8.30 uur. Opgeven bij Mirjam (64733) of Erik (64992) of via de intekenlijst feb. is er een bingo \Vaarbij \veer leuke prijzen te \Vinnen zijn. Dus... kom en sla je slag! Zo dat \Vas het weer voor deze keer. We hopen jullie allemaal \Veer te zien. Vanaf 9.30 uur zijn jullie van harte welkom. Tot ziens! De werkgroep. 5+ kring Op D.V. zondag 9 februari a.s. is er na de avonddienst weer 5+ Jcring. Het thema van deze avond is "zonde". Dhr. A. Verstoep zal deze avond leiden. Tot ziens op 9 februari in "de Kajuit". De organisatie. BEJAARDENWERK Dhr. van Dijk ontving f 20,-. Ook ds. van Goch ontving f 20,-. Ds. Jongerden kreeg f VAN DE DIAKONIE Kollekten januari 0 Diakonie f27,60 05 Diakonie - 563,55 2 Jeugdwerk - 885,50 9 Diakonie - 672, 0 26 Diakonie - 567,30 St. Hulp Oost Europa (avondmaal) - 575,- Begroting diakonie '97 De begroting voor 997 ligt ter inzage bij diaken R. Verkerk van 0 t/m 5 februari na telefonische afspraak. Diakonale,Jongeren Reis Vorig jaar zomer heeft een groep jongeren uit onze gemeente, Janneke Doornebal, Johan van Os, Peter Huibers, Jurgen Vermeer en ondergetekende een diaconale jongerenreis gemaakt naar Rone, samen met Henk Jan Nijenhuis uit De Meern. We hebben in Rome samenge\verkt met de St. Egidiogeneenschap. Een geneenschap die zich inzet voor de zwervers, vluchtelingen en zigeuners in Rom. We hebben hen nogen helpen bij het serveren in de gaarkeuken, het sorteren van tweedehandskleding (kijken \Vat nog goed genoeg is om uit te delen aan de zwervers van Rome) en het brengen van broodjes en thee naar de zwervers op het station. Daarnaast zijn \Ve ook een aantal keren naar het avondgebed gegaan, wat de geneenschup elke avond houdt. We hebben

14 veel geleerd van het werken daar, van het als een heel verschillende groep samen zijn en vooral ook van de St. Egidiogeneenschap. Een gemeenschap die niet allen heel vriendschappelijk met de Z\Ververs en vluchtelingen omgaat, naar ook met ons, een groep jongeren uit Nederland, die hen kwam helpen. Al met al hebben we hele leuke, leerzame, gezellige en boeiende weken gehad in Rone, een ervaring om nooit neer te vergeten! Wil ienand meer informatie over de diaconale jongerenreizen van Project Serve en/of heb je interesse in de reisgids dan kun je altijd contact met mij opnemen, tel Groeten namens het DJR-team '96, Henriëtte van Eldik. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. Jongerden ontving voor pastoraat f 0,-, f 20,-, f 25,- en f 30,-. Ds. van Goch ontving voor de kerk f 25,- en f 0,-. Kollekten januari Kerkvoogdij f 3.679,25; Pastoraat f. 749,65; Onderhoud f 944,85 en onderhoud bussen f 68,60. V crhoging abonnementsprijs We willen u erop attenderen dat de prijs voor Gemeenteklanken per ingang van verhoogd is van f 9,60 naar f 22,50 per jaar. De onkosten voor de postabonnees bedraagt nu f 53,-. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 4 februari 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fan. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Mevr. vd Sluis (Dalwagenseweg 50) hoopt OV 2 februari een dannoperatie in het Radboud te ondergaan. Bertha van Setten verblijft in Tiel op de Paz. Roelofsen mocht weer thuiskomen, evenals de ldeine Job van Dam. Oud Elthetobeheerder de Wit (Prunusstraat) moet een longoperatie ondergaan. Mevr. Jannie I<aspers-de Wit (Kastanjelaan 8) kont uit Zaandam en verblijft alhier bij haar familie \Vaarbij de ver\vachting is dat zij zal sterven. Martin van Wendel-de Joode (N\Ve Veenendaalse\veg 62, Rhenen) heeft reeds twee kuren gehad voor zijn leukemie en zal nog een Z\Vare kuur nioeten ondergaan. We denken ook aan mevr. Hol, mevr IUaassen en mevr Schuurnan (Dahvagenseweg 5a) niet een spierziekte in haar arm. Wij wensen voorspoed, maar de Heerc heeft ons gezegd dat het uitnemendste van dit leven noeite en verdriet is. Dat moet ons dan ook niet teveel in ver\varting brengen. Christus droeg de vloek, opdat het kruis voor ons een zegen zou zijn. Agenda. 6 februari preekbespreking nav de morgendienst 2. 9 februari vrou\venvereniging, jan. nr. 3. OV 9 febr., 5 en 9 maart zijn er weer clubmiddagen. l<inderen van groep 3-7 hartelijk welkom. 4. DV 23 februari in de morgendienst bediening Heilige Doop. De doopzitting zal DV zijn op 2 februari om 9.30 uur in de consistorie. Trouwboekje meebrengen. Opgave daartoe liefst op 8 februari. Uit de pastorie Van velen uit U\V nlidden hebben \Vij neeleven mogen ondervinden bij het plotselinge sterven van mijn 57-jarige vader. Hij ging gezond naar bed, praatte nog met mijn moeder. Om twaalf uur 's nachts zei hij het laatste. Een half uur later hoort mijn moeder dat hij de laatste adem uitblaast. Hij leefde dichtbij de dood en heeft de dood niet gezien. De -leere heeft alle tranen van zijn ogen afge\vist. Hij heeft zijn diepste \Vens verkregen, namelijk om God volmaakt te mogen grootmaken en van zijn eigen zondige hart verlost te zijn. De Heere zette hem stil toen hij 7 jaar \Vas. Een dodelijk ongeval bepaalde hem bij de ziel en de eeuwigheid. Als kind vertelde hij ons hoe hij op een nacht aan het einde k\van nlet zichzelf, de macht van satan gevoelde en de diepte van zijn verlorenheid beleed. Toen behaagde het God Zijn Zoon in Hein te openbaren. Hij kon er nooit de bekeerde man mee worden, omdat hij zoveel van de oude natuur ontdekte en geweldig leed onder de vuistslagen van satan. Het nlaakte Christus zo dierbaar en noodzakelijk voor hem. Omdat hij de meeste zonde in zichzelf ontdekte, was hij zo verdraagzaam voor anderen. Velen noemden hen ootmoedig, maar hij ging gebukt onder zijn hoognoedige hart. Velen noemden hen onbaatzuchtig, naar hij zuchtte onder zijn zelfzucht. Hij had Christus misschien nog wel meer nodig om de zonde te doden en de duivel te weerstaan dan om verzoend te worden net God. Hij was en bleef een mens in nood, aangewezen op de Redder in de nood. Het was heerlijk toen hij mij ongeveer een half jaar geleden na de viering van het avondmaal opbelde en mocht zeggen: "God is met mij verzoend". Het lag zo vast in God. Het kon niet meer stuk. Hoe\vel hij een zwijgzaam karakter had, heeft hij veel over de geestelijke dingen mogen spreken. Hij was een anbitieus zakenman, naar één ding \Vas voor hem echt nodig. Wij missen daarom ook veel in hem. Als kinderen sprak hij ons aan op de ernst van het leven en \Vilde hij ons jaloers maken op het goed dat nimmer vergaat. Als een zaad hebben \Vij hem mogen toevertrou\ven aan de dodenakker in de wetenschap dat hij tot stof zal weerkeren, maar onverderfelijk, krachtig, eervol en geestelijk zal opstaan. Soli Deo Gloria!!! fam. W. van Vlastuin ALGEMEEN NIEUWS Informatie gevraagd over de kerkorgels van de Hervormde Gemeenten I<esteren, Ochten en Opheusden van de orgels die in de kerken \Varen voor 945. Wie deze gebou\vd heeft en in welk jaar. Nadere feiten over de 3 orgels zijn \Velkom, alles om het in een boek vast te leggen en te verzamelen over de historie van deze kerkorgels. Wie heeft er nog een foto? Kontakt adres: dhr. D. Tijssen, Keetjesbongerd 20, 404 RH, tel r , Ochten Op D.V. zaterdag 8 februari hoopt de Dameskrans "James Fraiser" haar jaarlijkse verkoping te houden voor "De Schutse" EN "MBUMA" ZENDING. De openingslijden zijn van 0.00 uur tot 5.30 uur in het verenigingsgebou\v van de Herv. l(erk. Er zijn \Veer appelbollen, advocaat, hand\verkartikelen, boeken, speelgoed enz. Een ieder is van harte \Velkom. De koffie is klaar. L Fanziliebericlzten Dankbaar en blij geven \Vij u kennis van de geboorte van onze zoon Jan-Willem Hij is geboren op 24 januari 997 om 4.37 uur en \Veegt 340 gram Zwijning DJ Ochten Wim en Dicky Quint Dicky en.la-\ville \'erbfijl'en tijdelijk op kraamafdeling A 49 va ::Jekehis Ril ierelad, Pr. Kecdylaa,./.000 HA te Tiel. Kraambe:oek graag a thiskost uit het :iekehis. Tel. 03.J.J - 6.J30.J3 De Heere ':.ij alle dank e eer Voor de vele attenties, cadeaus, bloenen en kaarten zeggen \Vij U hartelijk dank. Mede hierdoor is onze veertig jarige hu\velijksdag een onvergetelijke dag ge\vorden. Molendam BG Ochten J.J.W. Tack S.A. Tack-van Lavieren Voor ons geheel onver\vacht, heeft de Heere op Zijn tijd uit ons midden \Veggenomen, mijn gelierde man, onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Willem Timmer echtgenoot van Johanna Maria van La vieren op de leeftijd van bijna 89 jaar. Ochten, J.M. Timner-van Lavieren Dode\vaard, W. Timmer J.J. Timmer-Gerritse 24 januari 997 Zorgcentrum Elim Bartus van de Walstraat AK Ochten Ochten, A.J. Timmer A.M. Timmer-van Elst Kleinkinderen en achterkleinkinderen De rou\vdienst \Verd gehouden op dinsdag 28 januari in de aula te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te,ochten. Met droefleid, maar dankbaar voor alles \Vat zij voor ons heeft betekend, heeft de Heere plotseling van ons \Veggenomen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Jantje Willemina Jacoba van de Wal sinds 4 juli 988 \veduwe van l-lendrikus Stam op de leeftijd van 86 jaar. 27 januari 997 Boveneindsestraat EH Kesteren A. Oskam-Stam Charlène en Jeroen H.Stam M. Stam-van Leeuwen I-. van Doode\veerd-Stam C. van Doode\veerd Dick Tjonnie en Yvonne Mitchel 0. Stam A. van Lent Ariëlle Trea en Edwin Otto en Desirée J. Stam Mirjam Berry Neliët De teraardebestelling heeft plaatsgevonden zaterdag februari j.l. op de algemene begraafplaats aan de Markstraat te l(esteren. Langs deze \vcg onze bijzondere dank aan allen die ons gesteund hebben na het onver\vacht overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Leendert Steenis Het heefl ons goed gedaan te \Veten, dat hij voor zovelen iets heeft betekend. Zijn verlies ervaren \Vij als een grote leegte, wij zullen hem missen, moge \Vij met u een mooie herinnering aan hem be\varen. l(esteren, februari 997 J. Steenis-Boers. I<inderen en kleinkinderen Getroffen en gesterkt door de aan\vczighcid van zovelen bij de begrafenis alsmede voor de \Voorden van medeleven en troost, die zo\vel mondeling als schriftelijk tot ons \Verden gericht, na het plolseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze vader, schoonvader, opa en zoon,jan Willem van Schenkhof betuigen wij U onze hartelijke dank. Ochten, februari 997 Wethouder van Lavierenstrriat 25 A.A. van Schenkhof-Berends Henk en Janny Wilco Leonie Flora en Henk Wilhelm C. van Schcnkhof-Geurts

15 GE meehte-llluulleu ZATERDAG 23 FEBRUARI e JAARGANG Nr. 480 Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags ~ om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN HET WONDER VAN HET KRUIS Wanneer WIJ m deze meditatie stil willen staan bij het dragen van het kruis door de Heere Jezus, dan is het eerste wat opvalt de manier hoe de Heiland dit kruis draagt. Daar wordt een woord gebruikt voor "dragen" waar niet alleen de gewilligheid tot uiting wordt gebracht, maar ook het actief handelen. Voordat de soldaten Hem zeggen "pak dat kruis op en draag het" heeft Jezus het al op zich genomen. Zoals Hij gewillig stierf "en Hij gaf de Geest" is Hij hier degene die gewillig draagt. Wanneer wij bedenken wat Jezus draagt dan ontdekken we, hier gebeurt een wonder. Want al draagt Hij voor het oog van de mensen een kruishout, ten diepste draagt Hij iets anders, namelijk de vloek van God. In Deut. 2, 22 staat dat een opgehangene aan het hout een vloek is voor God. Die vloek heeft Jezus hier op Zijn rug, het kruishout is er een symbool van. Hij weet, Ik ben van God vervloekt. Dit is het ergste wat een mens kan overkomen. De vloek werd dan pas uitgesproken wanneer men voor de zondaar geen zwaardere straf wist te bedenken. Zo was in het Oude Testament voor Israël de vloek aan de ene kant het heftigste gebaar dat men naar de zondaar toe kon malcen, tegelijk was het een machteloos gebaar, omdat je aan de grens gekomen bent van het kunnen straffen. Daarom liet men door te vervloeken de zwaarte van de straf aan God over. Men wilde er mee zeggen: wij kunnen niet de straf opleggen die deze mens verdiend heeft, dat moet God doen. En die vloek draagt Jezus hier. Wanneer we dit op ons in laten werken, dan is het uitgeworpen worden door de Joodse Raad, door Pilatus, door Herodes slechts kinderspel, want Jezus is hier de gevloekte door God. Zo betekent voor Jezus elke stap onder het kruis: Ik ben van God verdoemd en wie kan vatten wat dit betekent? Toch zegt de geschiedenis ons nog meer. Want we lezen in Deut 2, 22: wanneer iemand in een zonde zal zijn, die het oordeel van de dood waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben. Dat betekent: na het doden van de zondaar, geef men hem over aan de vloek van God, door hem op te hangen aan het hout. Dus de vloek van God komt na de dood. Hier bij onze Heiland is het echter anders. Onze Heiland wordt niet eerst gedood, waarna Hij overgeleverd wordt aan de vloek van God. Neen, Hij draagt de vloek vóór Zijn lichamelijke dood. Dit is voor ons onvoorstelbaar. En Hij dragende, Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; alwaar z.ii Hem kruisten. (Joh. 9, 7-8a). Dit betekent: Gods ongetemperde toorn, de ongebroken uitstraling van Gods straf treft Jezus ten volle in het vlees. De volledige vertering van Gods verzengende wraak raakt de Man van Smarten volkomen, terwijl Hij daar gaat door de straten van Jeruzalem en later hangt aan het kruis op Golgotha. Zo beleeft Jezus niet figuurlijk een hel op aarde, neen, letterlijk vindt hier de hel op aarde plaats. Jezus, op weg naar Golgotha, en later hangend aan het kruis, daalt neder ter helle. Vandaar ook die smartelijke roep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Wanneer we enigszins onder woorden proberen te brengen dit vreselijke lijden van onze Heiland, dan is het van levensbelang of wij weten, waarom dit alles is geschied. Weet u het? Dit alles is geschied vanwege de zonden van ons mensen. En dan niet van enkelen, neen voor de zonden der gehele wereld ( Joh 2, 2). Al staat er in de tekst dat Jezus Zijn kruis draagt, het is ons kruis dat daar gedragen wordt. Wij moesten dat kruis dragen. Wij moesten de vloek van God ondergaan. Maar omdat wij dan voor eeuwig verloren zouden moeten gaan, is deze Christus gekomen als een Borg, om in het vlees te lijden. En zo heeft de tweede Adam, als Mensenzoon, in het vlees aan God uitbetaald wat betaald moest worden. Hij verlaten van God, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Maar daar is nog een andere reden waarom Christus zo heeft moeten lijden. Dit alles heeft de Zaligmaker ook ondergaan opdat het oude vlees van de eerste Adam gekruisigd zou worden, opdat een ieder die in Hem gelooft door Zijn opstanding een meuwe schepping zou zijn (Rom. 6, 4). Dit is nu Jezus' liefde waarmee Hij ons liefheeft. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden (Joh. 5, 3). Maar dit is ook de liefde van God de Vader. Want Hij nam genoegen met deze Borg en Zaligmalcer door onzer aller ongerechtigheid op Hem te doen aanlopen (Jes. 53, 6); en het is de liefde van de Heilige Geest, die ons steeds weer het volbrachte werk van Christus doet horen, en het geloof in Hem wil schenken. Wanneer wij dit gebeuren op ons m laten werken, wie van ons durft dan nog deze ondoorgrondelijke drievoudige liefde onbeantwoord te laten? Dit Evangelie wil geloofd en geleefd worden. Ochten, ds. G. van Goch. Dienst des W oords Kesteren Zondag 23 februari!0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten: L Diakonie. 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieuwe dak Woensdag 26 februari 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 2 maart!0.00 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten: L Diakonie. 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 23 februari 0.00 uur: ds. A. van Wijk, bediening Heilige Doop 8.30 uur: ds. A. van Wijk ICollekten: J. Stichting Christelijk Onden.vijs 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Gebed des Heeren:6, n.m.: Ps. 65:'.?. Zondag 2 maart 0.00 uur: ds. A. van Wijk, voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. H. Westerhout, ICrimpen aan den IJssel Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 95:, n.m.: Ps. 66: Ochten Zondag 23 februari 0.00 uur Ds. A. den Besten (Giessenburg) 8.30 uur Ds. G. van Goch Kollekten. Woord en Daad (Kinderadoptie) 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 2 maart!0.00 uur Ds. T. van 't Veld (Ede) 8.30 uur Ds. H. Jongerden (Veenendaal T(ollekten l. G.Z.B.. Kerkvoogdij 3. Bijstand Pastoraat Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk.5 uur Ds. A.C. Kortleve, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 23 februari 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin (HD) l(ollekte; l. diaconie, 2. kerk. 3 extra rund. kerk Oppas; mw. Van Suilichem, Annemarie en Jorina l(jaasscn Donderdag 27 februari 9.30 uur bijbellezing Hebr. 5:lv Zondag 2 maart 0.00 en 8.30 uur ds. L.M. Jonge jan Koliekte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; m\v. Terlouw, I(arin van Brenk, Simone Wünsch 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 28 februari: dhr. J.K.C. van Eck Vrijdag 7 maart: cand. J.G. Schuitemaker

16 Kopij Ds. Buijs is aan de beurt de meditatie te verlorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 3 maart voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afhalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werden opgenomen mevr. J. Veneklaas-Ten Hove, Middelveld 47, te Ochten, F 203; mevr. J.J. Reinders-de Haas en mevr. S. Metheuver Djojosoekarto, Joost van den Vondelstraat 34, A 323. Van daaruit mocht weer thuiskomen dhr. H. van Doodeweerd, Fruitstraat 30. In het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen werd opgenomen mevr. A. Zaaijer-Cornelisse, Joost van den Vondelstraat 6, Intern 407. In het St. Antonius te Nieuwegein verblijft dhr. A. Timmer, E 303. In Wolfheze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. De grote Heelmeester erbarme Zich over al onze ziek:en, opdat u ervaren zult "Hij heelt gebrokenen van harte. En Hij verbindt ze in hunne smarte. Die in hun zonden en ellenden. Tot Hem zich ter genezing wenden... " (ps. 47: 2). Gestorven Op vrijdag 3 januari j.l. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Rijkje Barta van Zoest Walraven, op de leeftijd van 92 jaar. Ongeveer drie en een halfjaar is zij in" 't Anker" geweest. Daarvoor heeft zij vijf en dertigjaar een winkel in Opheusden gehad. Niet alleen in haar familiekring maar ook daarbuiten nam zij een grote plaats in. Nu moet ook van haar worden gezegd: "en zij stierf''. De HEERE ontferme Zich over haar dochter en over de verdere familie. Hij zegene Zijn Woord tijdens de rouwdienst gesproken, opdat de vrucht zal zijn de bede van David: "HEERE! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden". (ps. 25 : 4). Geboren Op zaterdag februari j.l. werden Adrie en Margreet-van de Meeberg-Hogendijk:seweg 20, verblijd met de geboorte van een dochter, Grietje Alida Cornelia. Zij noemen haar Rianne. Ouders, van harte gefeliciteerd met dit rijke geschenk dat jullie op Gods tijd uit Zijn handen mocht ontvangen. Wonderlijk zijn Zijn wegen. Wonderlijk zijn Zijn daden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Luk. : 37). Op het gebed heeft Hij grote wonderen gedaan. Ouder leven wilde Hij sparen en nieuw leven wilde Hij geven. Dat het in stille verwondering in jullie harten leven mag: "Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het maar doorgronden het niet". (ps. 8 : ). Hij schenke jullie een afüankelijk en aanhankelijk leven aan de troon der genade om van Hem te begeren het grote wonder van de wedergeboorte. Kinderoppas Zondag 23 februari: Mevr. Timmer, Monique Bijl en Linda Bootsen. Zondag 2 maart: Mevr. Ruler, Betty van Rooyen en Eline Bijl. Zondag 9 maart: Mevr. Zaayer-Wernsen, Mathilde Moree en Wimke Bunt. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 23 februari Auto : J.P. van Eck, tel Auto 2: C. Vos, tel Zondag 2 maart Auto : P. Tijssen, tel Auto 2: J. van Aggelen, tel Van de kerkvoogdij Ontvangsten januari 997. Kollekten (inkl. kollektebonnen) f 4.294,60 f 60,00 via G.D. Hendriks f 25,00 via Postbank: Dankdag f 75,00 Zitplaatsen f 50,00 Dale f 30,00 Subsidie dak Gemeente Kesteren f 5.000,00 Deurkollekte dalc f.440,00 De totale ontvangsten voor de dalcrestauratie t/m januari f 5.287,30. Gezeenteklaken: Mathilde Moree f 302,90 Selize Mudde f 59,50 Erica Fieren f 294,80 Peter Louter f 74,0 Renate v.d. Wardt f 579,30 Mevr. Arends f 652,5 Dhr. K.J. Grazen f 54,95 't Anker f 56,65 Voor alle bijdragen en giften zeer hartelijk dank en bij de voortduur aanbevolen. Voor het nieuwe dak via dialcen Hendriks van Warbij x f 00,00; via ouderling Hol en diaken Hendriks van Warbij 2 x f 0,00 en via mij x f 0,00; x f50,00 en x f 00,00 en l x f 25,00 voorjaarszending G.Z.B. Hartelijk dank voor uw gaven! De opbrengst kerktelefoon uit 't Anker bedroeg f 660,90. Hartelijk dank! Diakonie De voorjaarszendingskollekte van zondag 9 februari j.i. bedroeg het mooie bedrag van f.589,25. Waarvoor onze hartelijke dank. Kerstbakje Via diaken Peters x f 5,00 ontvangen. Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. maandag 24 februari a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen om uur in "Eben Haëzer". Aan de orde is Exodus 34: 7 t/m 35 (Herv. Vaan febr. '97). Wij verwachten een trouwe opkomst en hopen op een leerzame avond. Het bestuur. Bijbelkring Op D.V. dinsdag 25 februari a.s. hoopt deze weer om 20.5 bij elkaar te komen. Aan de orde is Daniël 4 : t/m 27. Ik hoop velen te kunnen begroeten. Bijbellezing Op D.V. woensdag 26 februari a.s. zal er Bijbellezing worden gehouden. Aan de orde is Nehemia 8: 4 t/m 9: 3. Ook ditmaal hoop ik op een goede opkomst. Jonge lidmatenkring Op D.V. dinsdag 4 maart a.s. hoopt deze weer om uur bij elkaar te komen. Aan de orde is uit "Wij belijden" (art. 33 N.G.B. blz. 95 t/m 99). Opnieuw zie ik uit naar een goede opkomst. Vrouwenvereniging "Helpende Handen" Op D.V. woensdag 5 maart a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen om 9.30 uur in "Eben Haëzer". Wij hopen dan onze jaarvergadering te houden. Wij hopen op een trouwe opkomst van onze leden. Het bestuur. Rommelmarkt De acti vi tei tencommissie verwacht dat binnenkort als we de zon weer wat meer zien dat vele huismoeders met de voorjaarsschoonmaak beginnen. Dikwijls komt men dan spullen tegen die men wil opruimen, die in de vuilcontainer of via het grofvuil het huis verlaten. Zeker zullen er waardevolle spullen bij zijn die op de rommelmarkt nog geld kunnen opleveren. Wij vragen u de waardevolle spullen even aan de kant te zetten, want die spullen komen wij graag bij u ophalen. Heeft u waardevolle spullen die weg kunnen, dan kunt u bellen, dhr. P. Hoefakker, tel of dhr. H.J. Westeneng De activiteitencommissie. Tenslotte Ontvangt van ons een hartelijke groet. Gade in alles bevolen. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk. Papestraat 2, tel Seri ba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Aca-cialaan 3, Bennekom, tel Adm. dialcen: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, p.a. Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kennenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het ldnderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Beheer "Gemeente Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Gods Dag Inmiddels zijn we gekomen bij het vierde gebod, zo treffend samen te vatten met de woorden: "Laat ons de rustdag wijden!" Wij houder\ nu de eerste dag aan, de opstandingsdag van de Heere Jezus, de grote Rustaanbrenger. Die dag lcrijgt in het Nieuwe Testament bijzonder gewicht. De rustdag is echter al een gave van de Schepper, Die gerust heeft. Tegenwoordig wil de maatschappij die gave teruggeven, wat een gevaarlijke verleiding betekent. Laten we echter die dag heiligen. Het is een dag waarop ons en onze naaste het werken verboden wordt om ons te kunnen richten op de zegen van de HEERE. Op die dag wil de HEE RE spreken van verzoening. Ook alles wat daar van aftrekt ontheiligt Gods dag. Als gemeente mogen wij twee keer samen horen naar Zijn Woord en antwoorden door ons aan Hem over te geven. Heilige Doop D.V. maandag 3 maait is er om 9.30 uur in het Verenigingsgebouw de gelegenheid tot doopaangifte. Verzocht wordt om het trouwboekje mee te brengen. De bezinningsavond is D.V. maart om uur in de pastorie. Broeder Termaat is aan de beurt om aanwezig te zijn. Dit met het oog op de doopdienst D.V. 26 maart 's morgens. De Heilige Doop spreekt van de rijkdom in Chris-

17 tus voor een totaal verdorven en verloren mens. Dat is dan ook de zaal< waar in het in de christelijke opvoeding thuis, op school en elders op aankomt. Heilig Avondmaal D.V. 2 maart is er in de morgendienst de voorbereiding. Later die week, D.V. 5 maart woensdag is er om 9.30 uur Censura Marum en om uur Avondmaalsbezinning. Dit met het oog op de Avondmaalszondag D.V. 9 maart. Tot de wezenlijke voorbereiding behoort zelfl<ennis en Christuskennis. Zolang we hoog van onze goede werken of zelfs van ons geloof opgeven onteren we de HEERE. Het gaat om het eren van de enige Zaligmaker en Zijn Geest, Die het geloof als gave schenkt! Als we arm van genade leven dan mogen we het geloof wel opmerken, maar dan ontvangt de HEERE de eer, en hebben we Zijn Woord en de sacramenten lief met inwendig, heilig vermaak. Kinderoppas 23 februari: Ineke van Beijnum, mevr. Tack en Jurjanne Tack 2 maart: Conny van Meerten, Hilda Timmer en Erika van Dijk Kerkauto 23 februari: T. Biesheuvel 2 maart: A. Gaasbeek Gestorven Op 5 februari stierf in "Rivierenland" Elisabeth Bek. Zij was de echtgenote van Cornelis Timmer. Mevr. Timmer woonde Vogelenzangseweg 3. Wat een verdrietige zaak voor haar man en voor haar kinderen en ldeinkinderen, dat zo gemis in hun leven kwam. In het bijzonder voor haar man met wie zij meer dan 65 jaar getrouwd was. Veel lief en leed hebben zijn samen gedeeld. Veel heeft mevr. Timmer in haar zorgzaam leven mogen betekenen. Moge de HEERE Zijn ondersteuning schenken. Hij geve ook de bezinning op de toekomst. Noach, over wie we voorafgaande aan de begrafenis lazen, hield rekening met de zondvloed. Voor ons is er ontkoming van Gods toom en vrede met de HEERE in het zoeken van de zegen bij Christus. In "Rivierenland" te Tiel waren reeds mevr. Van Beugen, P. Breughelstraat (F20) en mevr. Vonk, Hogeweg 3 (B302). Daar werd ook opgenomen mevr. v.d. Berg, Luchten burg 58 te Ingen. De heer Van Eldik, Hoogmeien 26, mocht weer thuiskomen. De HEERE ondersteune hen en zegene hen, met allen die thuis ziek zijn. Geboren Met grote vreugde en dankbaarheid jegens de Schepper gaven in de achterliggende tijd een drietal gezinnen kennis van de geboorte van een kindje. Het gezin Hald<ert, Culenkampseweg 5, werd op 3 februari verblijd met de geboorte van Suzanne Marleen (Marleen), het gezin De Bruin, Wichmanlaan 40, met de geboorte van Leuntje Elisabeth (Lisanne) en het gezin Van Beusekom, Perengaard 9 met de geboorte van Anthonie Eric (Eli). Met recht.een wonder te noemen. De HEERE gedenke de ouders met hun kinderen, en geve dat zij ze mogen brengen bij de Heere Jezus, Die gekomen is om te zoeken en zalig te malcen dat verloren was. Agenda Zaterdag 22 februari: jubileumconcert "Hosanna" (J 9.30 uur) Donderdag 27 februari: I.Z.B.-cursusavond Vrijdag 28 februari: inleverdatum kopij Maandag 3 maart: doopaangifte Dinsdag 4 maart: oud papier Woensdag 5 maart: censura morum en avondmaalsbezinning Donderdag 6 maart: mannenvereniging Zondag 9 maart: 6+-club Catechisaties Op maandag 24 en donderdag 27 februari, de week: van de voorjaarsvalcantie, zijn er geen catechisaties. Jubileum Op de dag dat dit blad uitkomt, heeft zangvereniging "Hosanna" haar jubileumconcert i.v.m het 50-jarig bestaan in 996. Een vereniging die in het leven van haar leden veel betekent. Een vereniging met een veelzeggende naam: "'HEERE, geef toch heil!" God geve haar leden nu en eeuwig Zijn lof te mogen zingen! Persoonlijk Hartelijk dank voor al het meeleven i.v.m. mijn verjaardag. Geve de HEERE de verhoring van het gebed: "Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden!" Hem tot eer, anderen tot zegen. Laat er ook gebed zijn, dat zowel de ambtsdragers als de gemeenteleden de Naam van de HEERE mogen groot maken door hun woorden en wandel. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Roemenië Zoals de meeste van u wel zullen weten is het transport van afgelopen december niet doorgegaan vanwege de slechte weersomstandigheden toen in Roemenië. Er is nu gelulddg verandering in gekomen zodat wanneer u dit leest Jan Arissen en ondergetekende ai onderweg zijn naar Roemenië. We hopen en bidden dat de reis voorspoedig mag verlopen! T.z.t. hopen we u weer het een en ander mede te kunnen delen over onze vrienden en bekenden in dat verre land. Eén ding mogen we gelukldg weten, dat God aan tijd noch plaats gebonden is. Met vriendelijke groet namens het Diaconaal Actiecomité Roemenië, T. de Leeuw. Kompas Hallo jongelui. Hieronder kun je weer lezen wat er de komende weken op Kompas te doen is. Allereerst op D.V. maart is er voor het eerst een zogenaamde "bikavond". Het is de bedoeling dat we dan Chinees gaan halen en dit opeten in de "Open Deur". Graag van te voren inschrijven en je moet zelf bord en bestek meebrengen. En dan op 8 maart willen we met z'n allen naar Ochten gaan omdat daar de zang- en themagroep "Message" op komt treden. Vertrek 9.30 uur. En dan als laatste op D.V. 5 maart is er weer een naaap avond. Heb je een leuk idee of wat te vragen dat kun je terecht bij Erik, Anlm of Catharina. Zo dat was het dan voor de komende tijd. Groetjes, de Kompasteams. Verantwoording Kerkvoordij lmllekte januari f.95,50; Extra kollekte januari f 447,75; Kerkjes f 45,00; Extra kollekte pastoraat f 550,35 Diakoniekollekte Januari f.224, 5; Kerkeraadsfonds f 269,60; Studiefonds f 47,65. Via ds. van Wijk voor kerkvoogdij f 325,00; Via ds. van Wijk voor Roemenië f 50,00; Via dhr. Schuitemalcer voor kerkvoogdij f 320,00; Via dhr. v. Viegen en v. Baak f 25,00; Via dhr. v. Baak f 35,00; Via de Dames bezoekgroep f 0,00; Via dhr. Volders f 25,00; Via dhr. Zaaijer f 25,00; Via dhr. Zaaijer en v. Baak f 50,00; Via dhr. de Leeuw en Verwey f 0,00; Via dhr. v. Viegen en v. Baal< f 00,00; Via dhr. v. Viegen en v. Baak 2x f 0,00. Voor al uw bijdragen en/of giften hartelijk dank. De kerkvoogdij. Diaconie Naar aanleiding van de regelmatige vraag, vanuit de gemeente aan de diaconie, waar we onze gelden aan besteden die we verkrijgen uit collecten, goederen en land. De diaconie geeft elk jaar alle opbrengsten weg. Het is de bedoeling dat we dit jaar de giften die we doen, publiceren in Gemeenteldanken. Hopende hiermee de gemeente meer te informeren aangaande het beleid van de diaconie. Mochten er vragen zijn, dan zijn we altijd bereid om daar een antwoord op proberen te geven. ln onze vergadering van 3 februari zijn de volgende giften gedaan: Ontmoeting f 300,00; Dorkas f 300,00; HOE f 300; Friedenstimme f.300,00 tbv Cherson bouw gebedshuis; Marnix f 300,00; St. Evangelisatie Horst f 300,00; Schuilplaats f 200,00; Kuria f 200,00; Bonisa f 300,00; De Hoop f 500,00; TWR f 250,00; The Bible League 500 tbv Bijbels China; ZOA f 500,00; Woord en Daad f.500,00 tbv Diabetes project India; Ver. tot Heil des Volks f 300,00; NPV M. Betuwe f 500,00. Opbrengst sinaasappelactie De sinaasappelactie, die gehouden werd op 5 februari heeft f 950,00 opgebracht. Wij zijn erg blij met dit bedrag en we willen iedereen die hieraan zijn of haar medewerking heeft verleend hartelijk bedanken. Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. Parkeren rondom de kerk Het parkeren bij en rondom de kerk wordt steeds slordiger, daarom willen wij iedereen die de auto bij de kerk parkeert oproepen dit netjes te doen, niet voor inritten van bewoners parkeren en zodanig parkeren dat er geen gevaar voor het verkeer ontstaat. Wij vragen uw aller medewerldng hierin. Vrijwilligers gevraagd Voor het rondbrengen en ophalen van de vrijwillige bijdrage zoeken wij met spoed enige vrijwilligers die deze taal< op zich willen nemen. Aanmeldingen graag bij de president kerkvoogd, tel of bij de secretaris tel De Kerkvoogdij. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Ko.ster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteldanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel wordt verpleegd mw. van de Berg, A. Jacobsstraat (B32). Dhr. van Doom, 44 Rl straat verblijft in de St. Maartenskliniek voor revalidatie.

18 Dhr. van de Berg, Prunusstraat; mw. Grasstek, Lagecampseweg en dhr. Hommersom, S.D. Franckstraat zijn thuis. We bidden de zieken, verpleegden en allen die om hen heen staan de onmisbare nabijheid van de HEEREtoe. Overleden In de vroege morgen van zondag 2 februari is overleden Andries van den Berg, Verlengde Schoolstraat! Sa. De afgelopen twee jaren moest hij regelmatig voor een langere periode in het ziekenhuis te Tiel verblijven. Zijn 69e en zijn 70e verjaardag werden ook daar gevierd. In mei zou hij 43 jaar getrouwd geweest zijn met Maria Grada Schaap, maar dat mochten ze niet meer samen beleven. Jarenlang hebben ze samen gewerkt in hun winkel, en door de hengelsportafdeling bleef hun adres tot het laatst toe een ontmoetingsplaats voor velen. Door zijn deskundigheid op het terrein van de visserij is Andries van den Berg velen tot steun geweest. Vrijdag 7 februari hebben we in een rouwdienst stil gestaan bij de gelijkenis over het visnet uit Matthéüs 3:47-5. Een aansprekend gedeelte omdat het zó uit het leven gegrepen is. Ook een aangrijpend gedeelte om te zien hoe Jezus daar spreekt over de vurige oven, daar wening zal zijn en knersing der tanden. Ons wordt de weg gewezen van het GELOOF om die plaats van Gods toom te ontvluchten. Jezus wil het net van Zijn Evangelie om ons heen slaan om ons naar Zijn Koninkrijk te slepen. Jezus wijst ons ook op de jongste dag. Dán vindt de scheiding plaats tussen rechtvaardigen en goddelozen. Niet door mensenhanden die zich zouden kunnen vergissen maar door engelenhanden, die zich niet vergissen. Na deze boodschap van ernst en troost, heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. A. Verstoep. Overleden Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum ""Elim" is na een afnemende gezondleid vredig ingeslapen Hendrik Gerrit Jan Sanders, sinds 8 mei 992 weduwnaar van Anna Roodbeen, op de leeftijd van 93 jaar. In de rouwdienst die gehouden is op 4 februari in "Elim" hebben we met elkaar stil gestaan bij Psalm 42 "Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God". Een roep dat gehoord wordt door de HEE RE, want we lezen in die zelfde psalm "Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. Dat de HEERE de kinderen,!dein- en achterldeinkinderen trooste met de rijkdom van genade die spreekt in deze psalm. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Herv. begraafplaats aan de Liniestraat. Overleden Woensdag 2 februari is in Elim Jacoba Maria Hendriks-Schmitz op de leeftijd van 86 jaar overleden. 's!vlorgens vroeg werd zij door de zuster dood op haar kamer aangetroffen. In stilte is zij heengegaan. Geen andere getuige dan onze hemelse Vader. En aldus is haar wens in vervulling gegaan. Meer dan eens verlangde zij, dat de Heere haar zou aflossen van haar aardse wachtpost. Te leven hier en nu viel haar steeds zwaarder. Zwalcte van haar lichaam bond haar aan haar kamer. Een kleine vriendenkring bleef haar trouw. Onder hen in het bijzonder het echtpaar Hofs uit Dodewaard. Zij waren voor haar als kinderen, die zij zelf nooit heeft gehad. Jaren hebben zij haar bezocht, geholpen en begeleid. Zij waren haar vertrouwelingen. Mede door het feit, dat familieleden zelf oud waren of te ver weg woonden. Toen mevrouw Hendriks nog kon, was zij een trouw bezoekster van de bejaardenmiddagen en van de huisdiensten in Elim. De kerktelefoon hield haar verbonden met de gemeente des Heeren. Zij luisterde graag naar de blijde en goede boodschap. Zonder de Heere kon noch wilde zij. "Zulke eenvoudigen wil Gods steeds gadeslaan". Zaterdagmiddag 5 februari is zij in Dodewaard bij haar man begraven. Vooraf was er een dienst van Woord en Gebed in de aula aldaar. Ds. H. Jongerden. Overleden Zondag 6 februari is overleden Patricia Mac Farlane, echtgenoot van Gerrit Warrink, Kerkstraat 5, op de leeftijd van 53 jaar. In de volgende gemeenteklanken komen wij hierop terug..jubileum Woensdag 5 februari was het echtpaar van der Burgh-van Valburg, Beusichemstraat, 55 jaar getrouwd. Wij willen hen alsook hun kinderen en ldeinkinderen van harte feliciteren met dit heuglijke feit. Wij zeggen de HEERE dank dat ondanks zorgen en moeiten die u niet bespaard zijn gebleven, Hij u deze dag heeft doen beleven. Ook in deze gedenkdagen mogen wij de trouw en genade zien die Hij u bewijst. Onze bede is dat de HEERE, in de avond van uw leven, u rijk zegent met Zijn vertroostende nabijheid zodat u steeds redenen hebt om Hem groot te maken, ondanks de moeite van het ouder worden. Groet Ook namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. G. van Goch. KRING WERK Oriëntatie Cursus Christelijk Geloof Bijbelkring Mannenkring "Een man naar Gods hart" D.V. donderdag 6 maart is er mannenkring. Ds. L.J. Geluk uit Rotterdam zal deze avond spreken over "Waarom lezen we de Bijbel?" naar aanleiding van 2 Tim. 3, 0-7 en 2 Petrus, 6-2. We hopen dat weer vele mannen komen voor dit uiterst belangrijk onderwerp. Inloop 9.45 uur zodat we om uur kunnen beginnen. De commissie. DIVERSEN Autodienst G. Vin!' (642292) P. Bron (644235) J. M. Buijs (6440) Oppasdienst Nel Doornebal, Eline en Christine van Burken Rikje van Schenkhof, Dinie van Blijderveen en Anja Buis Ieneke Vonk, Aniët van Eldik en Sandra van Binsbergen - Het nieuwe rooster van de kinderoppasdienst t/m juni ligt!daar in de kast van het speelgoed. - Zijn er nog mensen die nog goed gebruikt speelgoed over hebben, u kunt dit brengen bij de oppasdienst. - Lijkt het u/jou leuk om ook op te passen, u/jij kunt zich opgeven bij Loenette Bennink, tel Ook voor vragen kunt u bij haar terecht. JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hoi jongelui, Wat staat jullie de komende weken te wachten? Wel, een heel gevarieerd programma! Kijk zelf naar Bingo. Er vallen weer leuke prijzen te winnen. Komen dus! 0-03 Bowlen in Zetten. Als je meewilt, kun je je hiervoor opgeven bij Maarten (64354) of Wilma (642605) of via de intekenlijst. We vertreldcen om 9.30 uur en de kosten van deze avond zijn f 7,50 p.p Zanggroep "Message". D.m.v. zang en toneel willen ze ons erover laten nadenken dat wij als christenen zo lauw zijn en er niet bij stil staan dat anderen (niet gelovigen) verloren gaan. Ook Kompas Lienden zal op deze avond komen, dus het belooft weer gezellig druk te worden. Voor degenen die vrij wijjen nemen voorhetjaarlijkse dagje uit volgt hier nog een belangrijke mededeling: deze dag zal niet zijn op 24 mei zoals eerder gepland maar op 3 mei. Een week later dus. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten in de vernieuwde Kajuit. Elke zaterdag vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom. Groetjes, de werkgroep. BEJAARDENWERK Ds. Jongerden, f 0,-. BroederVerstoep f 0,-. Bejaardenmiddag De bejaardenmiddag februari j.l.. Deze middag werd verzorgd door ds. van Wijnen. Dhr. van Dijk opende met gebed en wenste de bejaarden, de alleenstaanden en de luisteraars van de kerktelefoon een goede middag toe. Schriftlezing en meditatie was uit Johannes 4, 7-2, waar gesproken wordt over de liefde. Na de pauze las ds. van Wijnen een verhaal over "De liefde van een moeder". Ds. van Wijnen eindigde met dankgebed en wenste ons allen wel thuis. De volgende middag is D.V. 25 maart. De commissie. VAN DE KERKVOOGDIJ Voor de kerk: Broeder Verstoep f 5,- en f 0,-. Ds. Jongerden f 50,-. Ds. van Goch 3x f 25,- en f 00,-. Voor uitbreiding Pastoraat: Broeder Verstoep, 2x f 25,- en 2x f 0,-. Ds. van Goch f 00,-. VAN DE ZENDINGSCIE Kijk- doe- en luistermarkt. Op D.V.zaterdag 3 mei willen we weer een kijkdoe- en luistermarkt organiseren rondom de kerk. Over de al(tiviteiten zult u nog het nodige horen. De opbrengst is voor apparatuur welke Marijke Veltkamp bij haar werk in Thailand onder de leprapatiënten nodig heeft. Ook hierover volgt nog nader bericht. We hopen dat jong en oud deze markt zal bezoeken, er is genoeg te doen en de opbrengst is echt welkom. Opbrengst collectebussen De Zendings- en Evangelisatiecommissie heeft besloten om de inhoud van de collectebussen welke bij de uitgangen van de kerk hangen de navolgende bestemningen te geven: a. Vakantie Bijbelweek b.gzb c. IZB Elke vier maanden wisselt de bestemming, momenteel is de IZB aan de beurt. Wellicht vraagt u zich af naar welke projecten de gelden gaan die door uw offervaardigheid worden opgebracht. De 4-maandelijkse opbrengst voor de IZB gaat naar de hervormde gemeente Delfshaven (in Rotterdam-west). Deze gemeente is gesitueerd in een multiculturele, multireligieuze en multiraciale wijk en heeft al een aantal jaren geleden de principiële keuze gemaakt missionair te willen zijn, open voor de nood van de wereld om haar heen en zoekend naar leniging van die nood. In deze wijk zijn twee missionair werkers actief. Naast drs. J. Beukema, die bij de IZB in dienst is, is ook de heer G. de Haan als missionair opbouwwerker daar werkzaam. Er wordt gewerkt onder moslims (ca. een kwart van de bevolking is islamitisch). Er zijn veel contacten met vluchtelingen en contacten met migrantenkerken. Een Zairese gemeenschap gebruikt de Emmauskapel van de hervormde gemeente. In de toekomst zal de Zendings- en Evangelisatiecommissie iemand uitno-

19 digen die u meer over dit project zal vertellen. De opbrengst voor de GZB gaat naar het werk van Ds. v.d.ham in Kenia. Hiervan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. De gelden welke bestemd zijn voor de Valcantie Bijbelweek gaan vanzelfsprekend naar de VBW. De opbrengsten van de buscollecten lopen terug. Door te verduidelijken waar uw giften naar toe gaan hopen we de neergaande lijn van uw offervaardigheid te doorbreken en hen te helpen die onze financiële hulp mogen gebruiken om die te besteden in de wijngaard waar zij door hun Heer zijn gezet. Kopy volgende Gemeenteldanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 28 februari 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenclc, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteldanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JI;I Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven Op 7 februari stierf Jantje Kaspers-de Wit, op de leeftijd van 7 jaar. Afkomstig uit Zaandam was het haar wens om in Opheusden te sterven en hier begraven te worden. Vlalc voor kerst openbaarde zich de gevreesde ziekte in haar. Ze is naar de Kastanjelaan 8 gekomen bij haar zuster. Toen is het heel snel gegaan. Bijna dagelijks zagen we haar krachten minder worden. De laatste acht uur van haar leven was het lijden hevig. Totdat die morgen rond elf uur het einde kwam. Een huwelijk van ruim 45 jaar werd ontbonden. Het is voor vader en zoon Kaspers een zwaar verlies. En toch is het niet anders dan de werkelijkheid van het leven. We hopen en bidden dat u de kracht krijgt om dit te verwerken. Bovenal dat u er geestelijke lessen uit leert om zo de Heere alleen over te houden. Hem kunnen we nimmer verliezen. Dhr de Wit heeft in het ziekenhuis van Bennekom de aangrijpende boodschap gekregen dat zijn longen toch een kwaadaardig gezwel herbergden. Mevr. vd Sluis kon wegens haar hoge bloeddruk de darmoperatie niet ondergaan. Met Boers in Nieuwegein mag het na zijn hartoperatie redelijk gaan. Van Eldik op de Tielsestraat hoopt een dagoperatie te zijn ondergaan. Mevr. Van Doesburg van de Lalcemondsestraat is geopereerd aan haar gal.. Van Dijk uit de Smachtkamp verblijft nog in Tiel. We leven mee met Gerard van Wende! de Joode die wegens de ziekte van Kahler zijn derde chemokuur volgt. Hetzelfde geldt voor mevr. Hol, mevr. IGaassen en mevr. Schuunnan. Er zijn veel noden en spanningen meer. Laten we elkaar vertroosten met de vertroosting die we zelf van de Heere hebben ontvangen. Huwelijk DV 2 februari zal het een grote dag zijn voor Steven Cornelis van Setten en Elizabeth Wilhelmina Vermeer. Zij hopen dan als man en vrouw aan elkaar verbonden te worden. De kerkdienst begint om 4.30 uur, terwijl u op de receptie welkom bent van uur in de Oude Duikenburg te Echteld. Hun tijdelijk adres is Hamsestraat 72b, 4043 LK Opheusden. Op aarde is het huwelijk het grootste goed dat er is. We wensen jullie niet anders dan dat je het zo zult ervaren. Het is een leerschool van zelfverloochening die in de gemeenschap met Christus alleen werkelijk gestalte krijgt. Zo bloeit de liefde op. Wees elkaar niet alleen in tijdelijke dingen tot een hand en een voet, maar bovenal op het smalle pad ten eeuwige leven. Zo - en zo alleen! - is ons huwelijk een zegen. Zoekt samen de Heere terwijl Hij te vinden is. Dan wacht jullie niet de gemaldcelijkste tijd, maar wel de beste tijd van je leven. Agenda. De mannenvereniging Calvijn vergadert niet op DV 27 februari (ivm bijbellezing), maar op 24 februari in Eltheto om 9.30 uur. Willen de leden mede brengen "de Herv. Vaan" mei en juni-juli DV 4 maart volwassencatechese, les 44 Van Sliedregt 3. DV 5 maart vrouwenvereniging, bespreking dec. nr. 4. DV 7 maart bent u van harte welkom in Eltheto van uur ter gelegenheid van mijn 34e verjaardag. Kerkelijke stand. Uit Tiel is overgekomen het echtpaar P. Groeneveld-Baldcenes, Rijnbandijk Op Vuurdoornstraat 85 is J.J. den Ouden komen wonen uit Maartensdijk. 3. Via perforatie is fam. M.J. vd Kolk, Lingekant 40 te Ochten lid geworden in onze gemeente. Van harte heten we u als nieuwe leden welkom in het midden van onze kerkelijke gemeenschap. Uw gaven De opbrengst van het verjaardagfonds in januari bedroeg f 777,50. Met dank voor de inzet! Uit de gemeente ontvingen we f 0,- (vb/hj), x f 0, (W.H), 2x f 0,-, f 5,-;f 25,-, f 30,-, 2x f 50,-, 3x f 00,-.. In de Heere hartelijk dank voor uw gaven. De taak van de man We lezen in het onderwijs voor de man dat hij zijn vrouw moet liefhebben. Merkwaardig genoeg is liefde ook een plicht. We kunnen ons voor onze liefdeloosheid nooit achter onze onmacht verschuilen! En als het moeilijk is, laat het ons op de knieën brengen. Er is een bron van liefde die nooit opdroogt. Blijkbaar is het nodig dat de man eraan herinnerd wordt dat hij zijn vrouw moet liefhebben. Bij dé vrouw staat deze oproep namelijk niet. Zouden wij mannen soms meer geneigd zijn om liefdeloos met onze vrouwen om te gaan? Het is beschamend genoeg. Wat is liefde? Opnieuw verwijst ons formulier naar Christus. Hij heeft Zijn gemeente lief als Zijn eigen lichaam. De vrouw kan gerust zijn als ze zoveel bemind wordt als het eigen lichaam van de man. Huid voor huid, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Liefde gaat in ieder geval dieper dan een goede relatie die je met ieder kunt hebben. We dienen te walcen voor gewenning. Onderscheiden christelijke huwelijken zich in tere liefde van hen die geen christen zijn? Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde denkt geen kwaad. Liefde rekent niet. Liefde is niet blind, maar bemint ondanks de gebreken. Het is fnuikend voor de kinderen als zij een vader hebben die voor zichzelf leeft. Als wij nooit het voorbeeld van echte liefde en teer respekt voor ogen zien, hoe zullen we dan later zelf in staat zijn dit te geven? Het verwoest de harten van onze!deinen als vader en moeder koel met elkaar omgaan. Liefde blijkt concreet hierin dat de man niet verbitterd moet worden tegen zijn vrouw. De opstellers van ons formulier staan middenin het leven. Zij weten dat deze mogelijkheid er is. Zeker als een vrouw ook niet altijd de ideale vrouw is. Dan kunnen teleurstellingen ons bitter malcen. Wat een schade berokkenen we met onze ruwheid aan de ziel van onze vrouw. Denk aan Christus mannen; hoe trouw en volhardend is Hij. De man moet zijn verstand gebruiken. Zijn geheiligde verstand wel te verstaan. Opdat we ook de verkeerde invloed van onze vrouw kunnen weerstaan. Denk aan de vrouw van Job of aan Micha!, de vrouw van David. Bovendien betekent liefde dat we onze vrouw eren. Niet vereren. Dat zal een godvrezende vrouw ook niet willen. Wij eren vaalc het sterke, maar de Heere wil ons zelfverloochening leren door het zwakke te eren. Zo doet de Heere Zelf ook. Hij ziet op hen die voor Zijn Woord beven. Het woord "vat" is een merkwaardig woord. Misschien betekent het dat de vrouw geheel als pottenbaldcersvat in Gods handen is. In het vat moet iets vloeien, zo afhankelijk zijn we van genade. Een vat heeft een bepaald doel, zo is het doel van de vrouw om de man te dienen. In ieder geval is de vrouw een mede-erfgenaam van het eeuwige leven. In de genade staan man en vrouw op één lijn (Gal. 3:28). Als we bedenken hoeveel vrouwen rondom Jezus optreden en hoe Maria Hem zalft als een voorbereiding op Zijn begrafenis dan krijgen we de indruk dat vrouwen in de genade nog wel eens meer kunnen zijn. Deze benadering maalct in ieder geval duidelijk dat het fonnulier veronderstelt dat man en vrouw genade kennen. Wat is een huwelijk arm waar dit wezenlijke ontbreekt. Als we niet in het licht van de eeuwigheid ons huwelijk beleven. Zonder respekt voor de vrouw worden gebeden verhinderd. Hoe kun je samen je knieën buigen als het niet vlak ligt tussen elkaar? Dit veronderstelt dat man en vrouw niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk bidden. Het gezin is een kerkje in het!dein. Wat zijn er een zorgen en zonden die we samen voor de Heere mogen brengen. Laten we Hem in het bijzonder als een waterstroom aanlopen voor onze ldnderen. Opvallend genoeg is dit aan het adres van de man gericht. Hij is verantwoordelijk voor (de bitterheid in) het huwelijk! Hij gaat voor in het gebed. Hij dient het initiatief te nemen om de zalcen uit te spreken en bij te leggen. Uit de pastorie Momenteel is het druk in de gemeente, temeer daar kand. Lohuis ivm zijn vicariaat in de maand februari en maart afwezig is. Vanaf 2 mei hoopt hij vier weken in het seminarium te Doorn/Diebergen door te brengen. Van harte groeten wij u, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, uw en jullie W. van Vlastuin. Opbrengsten Gemeente Klanken -0-'97 t/m 25-0-'97 P. v. Wende! de Joode en M. Barten f.072,60 M. van Eck en A. Zaaijer f 622,05 G. Goldstein en G. Franken f 989,75 S. Tijssen en J. van Lavieren f.25,20 L. van Kleef en W. v.d. Stan-e f 433,20 D. Franken en D.J. Hoogenboom f 90,20 N. Kuivenhoven en A. Wunsch f 398,30 G. Tijssen en J. v. Dijk-van der Garde f 777,25 A. van de Bijl f 757,0 P. Vogelaar en J. Vogelaar f 562,75 M. Hol en H. Kemp f 974,75 S. Barten f 67,00 G. Vogelaar f 42,55 D. Zaaijer f 389,20 R. Kemp f 43,50 J. Vermeer f 27,40 Lezer uit Doorn f 50,00 Lezer uit Loozen-Bochelt, (Belgie) f 50,00 Lezer uit Zetten f 53,00 Lezer uit Nijmegen f 53,00 Lezer uit Herveld f 53,00 Lezer uit Dodewaard f 53,00 Lezer uit De Bilt f 53,00 Lezer uit Nederhemert f 53,00 Jongens en meisjes bedankt voor jullie inzet. J. Vermeer. Ontvangen met het legen van de kerktelefoon busjes Dhr. W. Budding een gift voor de Diaconie van f 00,00. Gift ontvangen voor de Catechisant f 25,00. De collecte van voor het Steunfonds 't Anker heeft f.52,05 opgebracht.

20 Verantwoording In januari is ontvangen aan gewone collecten f 8.096,50; Extra maandelijkse collecte f 2.06,25; Kerktelefoon f 4.093,65 en voor de zitplaatsen f 25,00. Aan vrijwillige bijdragen is in januari ontvangen f 627,50. Hartelijk dank voor al uw gaven. De kerkvoogdij. ALGEMEEN KERKNIEUWS Woord en Daad Midden-Betuwe Mede door uw financiële steun aan de door ons in 996 gehouden akties waren wij ook ditmaal weer in staat om onze naaste met Woord en Daad te steunen. Oi erziclzt vau de gehouden aktfriteiten eu opbrengsten: Krentenbrood aktie: f 4.552,25 Fietstocht: f 570,00 Kollekte gemeente-avond Zetten: f 268,05 Huis-aan-huis kollekte: Ontvangsten van diaconieën: f 4.372,90 f.558,30 Verkoop goederen: f.455,65 : f 282,46 Totaal f ,6 Alle gevers na de Heere hartelijk dank. Ook in 997 hopen wij weer een viertal aktiviteiten te organiseren t.w. e kwartaal Verkoop krentenbroden. 2e kwartaal Derde Wereldmarkt Geldermalsen. 3e kwartaal Zangavond te Opheusden. 4e kwartaal Huis-aan-huis Kollekte. Wij hopen dat u ons weer ter zijde zult staan, door aan onze aktiviteiten deel te nemen of de aktiviteiten financieel te steunen, zodat we onze verre naasten kunnen helpen. Wij rekenen op uw steun!!!!! Het comité Woord en Daad Midden Betuwe is op zoek naar leden. Voelt u zich geroepen ons comité te versterken neem dan kontakt op met onze secretaris W. van Oostrum, tel Tweede Informatieavond SOW De Stichting "Mirtehof' te Veenendaal organiseert een 2e avond over het SOW gebeuren in de Ned. Herv. Kerk en zal worden gehouden op D.V. vrijdag 7 maart in de Brugkerk Kerkewijk te Veenendaal. Aanvang 9.30 uur. Spreker hoopt te zijn Dr. Op 't Hof Herv. Predikant uit Nederhemert. Omdat het SOW gebeuren heel de Hervormde kerk betreft, worden kerkeraden en gemeenteleden van harte uitgenodigd. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Dagopvang 't Kompas in 't Anker Er is weer plaats op de Dagopvang in 't Anker. De Dagopvang heeft tot doel ouderen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Momenteel zijn \VC open op maandag en woensdag van 0.00 uur tot 6.00 uur. Op de dag zijn \Ve op een goede wijze met elkaar bezig en tussen de middag gebruiken \Ve gezamenlijk de war- ne maaltijd. Voor vervoer kan gezorgd worden via de ouderenbus "de Swobrik". Eerst even een keertje kijken? Dat kan ook. Maak wel even van le voren een afspraak. Behoefte aan contact met leeftijdsgenoten? U bent welkom. Van de deelnemer of deelneemsler wordt een eigen bijdrage gevraagd van f 2,00 per dag. Interesse? Neem gerust contact op met ondergetekende! Tot ziens op de Dagopvang! C.D. lnnemee, coördinator Dagopvang tel Kontaktavond Stichting Eltheto D.V. woensdag 26 februari 997 in Gebouw ELTHE TO te Opheusden, aanvang 9.30 uur. Verslag met dia's van de reis naar Roemenië voor het bezorgen van hulpgoederen namens HCR Hulp Christenen Roemenië door dhr. N. de Bree. Iedereen hartelijk welkom! F anziliebericlzten 't Hijgend hert, der jacht 0tkoe, sc!ireetnl't niet sterker naar 't genot van de frisse aterstroe, dan ij ::.iel verlangt naar God. Ja, ijn ::.iel dorst naar den Heer, God des le es, ach, vaneer :al ik naad'ren voor u ogen, in huis u aa verhogen? Psab 42: Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "Elim", is na een afnemende gezondheid op 93-jarige leeftijd vredig ingeslapen, onze lieve en zorgzane vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Hendrik Gerrit Jan Sanders sinds 8 mei 992 \Vedu\vnaar van Anna Roodbeen Ochten, 0 februari 997 Zorgcentrum "Elim" Bartus van de Walstraat 2 Correspondentieadres: B. Janssen-Sanders 44 R.I. straat AP Ochten Ochten, B. Janssen-Sanders A. Janssen t Ochten, G. Sanders M. Sanders-Janssen Ochten, G.C. Sanders A. Sanders-Hofnan Ochten, C.J. Sanders J. Sanders-van de Hatert Ochten, H.G.J. Sanders J. Sanders-van!(leef Ochten, A. Sanders J. Sanders-Roodbeen De rouwdienst \Verd gehouden op vrijdag 4 rebrliari in zorgcentrum"elirn'', waarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles \Vat zij voor ons is ge\veest en heeft betekend, geven \Vij kennis dat de HEERE uit ons midden heeft \Veggenonen, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zeer zorgzame moeder en oma Elisabeth Bek echtgenote van Cornelis Timmer op de leeftijd van 9 jaar. Lienden, C. Timmer Lienden, J. Timmer C.H. Timmer-Janssen Lienden, K. Timmer A.D. Timmcr-Arcnds Eck en Wiel, E. Schreuders-Timrner Lienden, C. Timmer R. Timmer-van Meerten Tiel, R.M. van Neerbos-Timmer J.C. van Neerbos Hoofddorp, J. l(uhlman-tiinmer G. Kuhlman Zoelen, l(.w. van Beest-Timner G. van Beest Lienden, T. Timmer G. Timmer-van Beusekom Veenendaal, J. Houtriet-Timrner N. Houtriet Rhenen, J.D. van de Scheur-Timmer J. van de Scheur!Gein- en achtcrldeinkinderen 5 februari 997 Vogelenzangse\veg AG Lienden Voorafgaande aan de begrafenis te Lienden heeft er in de aula te Omneren op 0 februari 997 een rou\vdienst plaatsgevonden. Graag \Villen \Vij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven en de vele kaarten voor Pim, tijdens én na zijn verblijf in het ziekenhuis. Wij vonden het erg fijn dat er zoveel ncnsen aan ons dachten. Jan, Marjan, Pim en Nik.ki Roelofsen Hierbij \Vil ik de gemeente hartelijk bedanken voor de bezoeken, kaarten en belangstelling tijdens mijn ziekenhuisopnane en daarna. Het heeft mij héél goed gedaan. Beme van Holland Een voord, een brief o.f' kaart, een teken, een gebaar, een aanraking, een daad. Het zijn die blijken van medeleven en belangstelling die ons geholpen of gesterkt hebben na het overlijden van onze lieve moeder en oma Bernardina l(aldenberg " Coenraads Wij \villen daar maar één woord tegenover stellen, BEDANKT. Opheusden, februari 997 Dorpsstraat 2 l(inderen en kleinkinderen Groot is het gemis, van haar liefde en zorgzaanheid, doch \Vij zijn dankbaar voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en deelneming \Velke u heeft betoond na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Opheusden, februari 997 Ooievaarstraat 0 Elisabeth van de Sluis-Pluigers D. van de Sluis l(inderen, kleinen achterkleinkinderen Voor U\V belangstelling en deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Cornelis Meerveld betuigen \Vij onze \Velgemeende dank. Het heeft mij en de kinderen bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge \Vij met u een mooie herinnering aan hem be\varen. Lienden, februari 997 T.G.J. Meerveld-Rusthovcn Kinderen en Kleinkinderen Voor het nedeleven ons betoond gedurende de ziekte en na het overlijden van onze geliefde noeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Geertje van Doorn wedu\ve van Cornelis van Blijderveen betuigen \Vij U onze oprechte dank. Ochten, februari 997 Uit aller naam: Kinderen IUein- en achterkleinkinderen Voor U\V nledeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa \Villen \Vij U hartelijk danken. Ochten, februari 997 Arnoldus Jacobsstraat 3 Frederik Gerrit van Tuil S.J. van Tuil-van Lavieren I<arin Spies-van Tuil Huib Spies Susanne Ronald

21 G EmEEDTE-lilADliED ZATERDAG 8 MAART e JAARGANG Nr. 48 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar BLOEDBANDEN Als er ooit iemand in het geivone eselijke leven gestaan heeft, dan is dat Clzristlls, de Borg. Dit blijkt in het bijzander aan het kruis, waar Hij nog rian Zijn oeder heeft gedacht en voor haar huiselijk leven ;:.org heeft gedragen. Wat dit menselijke dan betreft, het is zeer aandoenlijk als we in gedachten Maria bij het kruis zien staan. Zij was toch ook een moeder en zij moest nu aanzien het het Kind, dat in haar gestalte gekregen had, in Zijn eigen wonden aan het kruis moest hangen. Zij staat van verre, zij mag er niet bij komen, want Hij is overgeleverd in de handen van de soldaten. Zij ziet Hem hangen, maar zij mag Hem niet helpen. Zij mag de stekende insekten niet verdrijven, zij mag Zijn naaktheid niet bedekken, zij mag Zijn bloed niet afwissen, zij mag Zijn wonden niet balsemen, zij mag Zijn dorst niet lessen, zij mag Zijn gebonden handen en voeten niet losmaken. Nogmaals, zij was toch aak een oeder. Maar een moeder in aclzteloze liefde. Wat zou er erger zijn voor een noeder? Maar hoor, daar spreekt Jezus Zijn moeder aan. Want Hij wist het wel, dat er nu een zu aard door haar ziel ging. En toch spreekt Hij haar niet aan als "oeder", maar als "vrou". Op_de b_i:uiloft in Kano had Hij haar ook "vrouv" genoemd. Dat was nodig om haar de geestelijke afstand te doen kennen. Maar nu betekent het woord "vronv" nog meer dan afstand. Nu betekent het afscheid. Einde van het oedersc/zap, einde van de bloedbanden. We moeten aan het graf gestaan hebben om er iets van te beseffen, wat dit is ge\veest. Ook voor Christus. Die toch ook een mens was van gelijke beweging als wij. Ja, wie heeft er ooit beter het menselijk leed doorvoeld dan Hij, Die Zijn moeder volmaakt heeft liefgehad? Afscheid van eigen vlees en bloed. Op Golgotha moest alles gebeuren wat met de zonde te maken heeft. Het is immers door de zonde, dat Adam aan het graf van Eva heeft moeten staan of omgekeerd; straks staan we ook aan elkanders graf. De zonde is een kracht, die banden breekt. Dat doet pijn, want we zijn niet alleen geschapen om te leven, maar ook om samen te leven. Maar we hebben af"sclzeid genomen van God, en daarom moelen \Ve ook afscheid van elkaar nemen. Dat valt er hier te leren. Want Christus wordt aan het kruis KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaoudcrling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestrnat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afualen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" l(erkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef In het V.U. ziekenhuis te Amsterdam \Verd opgenomen mevr. T.A. Twigt-Hof, Hoofdstraat 33, postbus 7057, 007 MB Amsterdam, kamer 38 op 8 Oost. In het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen werden opgenomen dhr. J. Geurts, uit 't Anker, Intern 406 en mevr. C. van Lavieren-van Dec, uit 't Anker, Intern 4. Mevr. A.Zaaijer-Comelisse, Joost van den Vondelstraat 6 verbleef in het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen. Zij is de vorige \Veek thuisgekomen en moet op D.V. maandag 0 maart a.s. weer opgenomen \Vorden. ln het Rivierenlandziekenhuis te Tiel verblijft mevr. J. Veneklaas Ten Hove, F 206. Van daaruit mochten weer thuiskomen mevr. J.J. Reinders-de Haas, Jacob van Lennepstraat 2 en mevr. S. Metheuver-Djojasoekarto, Joost van den Vondelstraat 34. Uit het St. Antonius te Nieuwegein mocht \Veer thuiskomen dhr. A. Timmer, Harensestraat 4, te Ommeren. In Wolfueze verblijft Jezus w ziende Zjoeder. (Johannes 9: 26a). niet alleen van Zijn moeder verlaten als gevolg van de zonde, maar V_Qoral van Zijn vader uit oorzaak der zonde. En daarom mag Zijn oeder ook niet komen om Zijn leed te verzachten. Dit kruiswoord spreekt echter niet alleen van moederlijke droefheid, maar bovenal van borgtoc/telijke bewogenheid. Christus is met Zijn moeder bevogen, als Hij haar aanbeveelt aan Johannes. Dit is Zijn laatste wilsbeschikking. Dit is Zijn testament. Maar er valt geen efenis te verdelen. Deze Stervende heeft letterlijk niets nagelaten. Zijn laatste bezit wordt zojuist verdobbeld. Een ander.zal voor Zijn oeder moeten zorgen. Maar toch is er nog nooit zo'n rijk testanet nagelaten als dit, want hier spreekt de stervende Borg, Die de Zijnen lief heeft tot het einde. Als moeder neemt Hij afscheid van Maria, doch als vrouw zal Hij haar eeuwig vasthouden. Maria raal<t haar Kind kwijt, om in datzelfde Kind voor eeuwig haar Zaligmaker te vinden van Wie zij nooit meer zal moeten scheiden. Het oedersclzap valt weg, maar het Vaderschap blijft eeuwig, want Hij is nu bezig om de band met God de Vader te herstellen. 0, zalige verliezen, zalige moeders, vaders, kinderen en echtgenoten, die bij het afscheid van elkaar nog wat méér hebben dan bloedbanden. Zij zullen toch niet voor eetnvig van elkander scheiden, want de band in God kan zelfs door de dood niet gebroken worden. Die band gaat de bloedbanden te boven, zoals bij Maria en Johannes. Hier is de geneensclzap der heiligen en die is ook een vrucht van het kruis. Het kenmerk daarvan is, dat zij niet in elkaar, maar samen in God eindigen, ook reeds op aarde. Moeders, vaders, zonen, dochteren en gehuwden, staat ge ook in dat testament? Dan hebt ge eerst de oorzaak der zonde luelijk leren bevene, namelijk, dat ge door de kracht van uw zonde de band met God hebt gebroken. Daar begint de liefde tot God en de liefde tot elkander. Deze liefde is echter alleen een vrucht van Zijn borgtoc!zte/ijke liejäe. Zij leert sterven aan eigen liefde. Dat weten we uit brieven van dezelfde Johannes, die Maria in huis nam. Wijlen Ds. F. Bakker. dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. De HEERE schenke u die \Veer thuis mochten komen een verbroken en verslagen hart dat maar één begeerte kent om in de grote Weldoener te eindigen en u die nog moet blijven Zijn hulp en Zijn bijstand, opdat de weg voor u niet te veel zou zijn. thuis wensen wij van harte Loe: "Ik \Verd benau\vd van alie zijden. En riep den HEERE ootmoedig aan. De HEERE verhoorde mij in het lijden. En deed mij in de ruimte gaan"." (ps. 8 : 3). Gestorven Op maandag 24 februari j.l. heeft de Heere uit dit leven \Veggenomen Maria Welvaart-van der IGeft, op de leeftijd van 79 jaar. Terwijl vader een langdurig ziekbed heeft gehad en op 20 juni 993 is gestorven, heeft moeder een kort ziekbed gehad. Het gemis en de droefleid bij al de haren is groot nu moeder plotseling is gestorven. Ook zij wist dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. Zij was zeer betrokken op het Woord van God. Sprak graag over het éne nodige in leven en sterven. Zij miste de Heere en kon Hem niet missen. De HEERE vervulle de ledige plaats bij al de haren met Zichzelf en geve u genade om uzelf te vernederen onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al U\V bekommernis op Hem, \Vant Hij zorgt voor u. ( l Petrus 5 : 6 en 7). Geboren Op dinsdag 25 februari j.. \Verden Jaap en Steveline van den Blink-Imminkhuizen, Keetjesbongerd 84, verblijd met de geboorte van een dochter, Petronella Hendrika Wiliernijn. Zij noemen haar Karlijn. Wij feliciteren de gelukkige ouders van harte met de ontvangen kinderzegen, die jullie op Zijn tijd uit Zijn hand mocht ontvangen. Wat heeft Hij het toch alles \Vèl gemaakt! Ja, \Vat is Hij goed en goeddoende en dat voor mensen zoals \vij zijn! Hij schenke juliie een hart om van Hern alles te begeren wat nodig is om jullie kleine op te voeden in de Dienst des W oords Kesteren Zondag 9 maart 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs l(ollekten:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij Woensdag 2 maart (Biddag voor ge,vas en arbeid) l0.00 uur: ds. C.M. Buijs 9.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekte: Biddagkollekte voor de kerkvoogdij Zondag 6 maart l0.00 uur: ds. C.M. Buijs (Voorbereiding Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. P. Vermeer, Epe Kollekten:. Diakanie. 2. Kerk-voogdij Lienden Zondag 9 maart 0.00 uur: ds. A. van Wijk, bediening Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk, dankzegging en nabetrachting Kollekten:. en A vondrnaalskollekte: Diaconaal Actiecomité Roemenië 2. kerk-voogdij Voorzang v.m.: Ps. 84:, n.m.: Ps. 22: Woensdag 2 maart, Biddag 0.00 uur: ds. A. van Wijk 9.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekte: kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 8:2, n.m. Ps. 46: Zondag 6 maart 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. W. v.d. Brink, Heteren Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. extra kallekte kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 84:, n.m.: Ps. 3: Ochten Zondag 9 maart 0.00 uur Ds. G. van Goch, Bediening Heilige Doop 8.30 uur Kand. G. de Goeien l(ollekten. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Woensdag 2 maart, Biddag voor ge,vas en arbeid 0.00 uur Ds. G. van Gach, dienst met kinderen van de basisscholen. Kollekte Diakonie 9.30 uur Ds. G. van Goch Kollekte Kerkvoogdij Zondag 6 maart 0.00 uur Ds. W.F. Teekens, Dodewaard (Koffie drinken na de dienst) 8.30 uur Ds. G. van Goch f(ollekten. Bejaardenwerk 2. l(erkvoogdij 3. Onderhoud gebouwen Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 9 maart 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin (voorber. HA) Kollektc;. diaconie, 2+ 3 kerk Oppas; mw. Bunt-k., Geurette Franken, Janita vd Sluis Woensdag 2 maart (biddag) 0.00 en 9.30 uur ds. W. van Vlastuin Kollekte;. diaconie, 2. biddagkollekte Oppas; rn\v. Bunt-A" mw Van Dam, Heini vd Berg, Zondag 6 maart (Bediening HA) 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Kollekte;. Horst, 2+3 kerk Oppas; mw. Van Doesburg, Arianne Laus, Lutine van W. 't Anker Vrijdagmiddagdienst "''t Anker'' (5.00 uur) Vrijdag 7 maart: kandidaat J.G. Schuitemaker Vrijdag 4 maart: dhr. C.H. Sukkel

22 Kopij Ds. Van Vlastuin is aan de beurl de editatic te verzorgen. l(opy inleveren D.V. naandag 7 maart voor 8 uur. kinderlijke vreze van Zijn Naam. Daartoe zegt Hij zó lokkend en trekkend: "Opent U\Vcn mond. Eist van Mij vrijnoedig. Op Mijn trou\vverbond. Al \Vat u ontbreekt. Schenk Ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig". (ps. 8: 2). Huwelijk Op D.V. \Voensdag 26 maart a.s. hopen in het huwelijk te treden Mario de Weijer, C. Huijgensstraat 7 en Ingeborg Margriet Louise Garms, Prinsenhof 3. Hun toekomstig adres is: Westeinde '27, 404 WC Kesteren. Wij feliciteren het a.s. bruidspaar van harte met hun voorgenorncn hu\velijk en \Vensen hen een gezegend hu\vclijksleven toe. Dat is een leven in harlelijke verbondenheid met dé Bruidegom, Jezus Christus, Die Zijn Bruid zó uitnemend heeft liefgehad dat Hij Zijn leven voor Haar heeft gegeven. Ja, Hij heeft Zijn Z\Varte Bruid gekocht en betaald met de dure prijs van Zijn bloed en Haar ge\vassen en gereinigd aan Zijn Vader teruggegeven. Daarom belijdt de hele Bruidskerk: "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft". ( Joh. 4 : 9). Een goede en gezegende dag toege\venst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. l(inderoppas Zondag 9 maart: Mevr. Zaayer-Wernsen, Mathilde Moree en Wimke Bunt. Woensdag 2 maart: Mevr. van Sijpveld, Grianda Verhoeks en Diana van Elst. Zondag 6 aart: Mevr. van der Slikke, Arianne Peters en Gcralda Ver\voert. Zondag 23 maart: Mevr. Gerritsen, Eefje Albers en Marina Mulder. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(esteren Auto : V.M.+ N.M. 'l Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 9 maart Aula : W. de Greef, tel Auto 2: T.A. Zaaijer, tel Biddag 2 maart Auto : G. MoII, tel Auto 2: W. van Ooslerum, tel Zondag 6 maart Auto : A.G. van de Klippe, tel Auto 2: J. Hooijer, tel Voor de kerk via ds. van Dijk uit 't Anker x f 0,00 en via ouderling van Eck en diaken de J(at Angelino l x f 50,00 en x f 00,00. Voor het kerkdak via ouderling Baars en diaken de Bruin x f 50,00. Diaken de Wit ontving f 50,00 voor de G.Z.B. en f 25,00 voor het dak. -Iartelijk dank voor uw gaven. Catechisatiebus De inhoud van de 4e lichting bedroeg f 30,55. Hartelijk dank, jongelui voor jullie gaven. We houden het boven de 300 gulden mee eens toch! Roemenië Gemeente, de bou\v in l(urtenië is \Veer hervat na de strenge \Vinter. Een dezer \Veken zal gas en licht \Vorden aangesloten. De tussen\vanden voor het slaapkamertje zijn voor 40o/o klaar dus daar gaan ze mee verder. We hebben in matrassen kunnen kopen en met transport meegegeven. Maar op die bedden moeten nog dekens of dekbedden. Gemeente als u een goede of nieu\ve deken over hebt, \villen \Vij die graag ontvangen. U kunt ze inleveren bij diaken de Wit of een telefoontje 48939, dan kom ik ze graag bij u halen. Maar \vel graag geu asse of gestood. Wc \Villen ook levensmiddelen meegeven, want er is geen geld in Roemenië. Als u nog \Vat geld over hebt, dan komt dat heel goed uit, en \Vij zorgen voor de rest. Bij voorbaat onze hartelijke dank. l\tlannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. maandag 0 maart a.s. hopen \VÎj \Veer bij elkaar te komen om uur in "Ebcn-l-Iaëzer". Aan de orde is Ex. 34 : 28 Uhoofstuk35 (Herv. Vaan febr. én maart '97). U\v komst \vordt hartelijk ver\vacht. Het bestuur. Biddag Op D.V. \Voensdag 2 maart a.s. hopen \Vij onze jaarlijkse biddag voor ge\vas en arbeid \Veer te houden. Imers aan Gods zegen is alles gelegen. Dat geldt zo\vel voor de agrarische sector als voor het \Vcrk op school óf \Vaar \Vij onze Goddelijke roeping mogen uitoefenen. Ook is er een dringende reden 0n de geestelijke nood van land en volk en van onze Ned. Herv. I<erk aan de -IEERE bekend Le maken. Gemeente, probeer zo veel mogelijk die dag vrij Le houden on tweemaal naar het huis van het gebed te kunnen gaan. In die \Veek zijn er géén catechisaties. Jongelui, ik ver\vacht jullie allen in de kerk. Er zal in beide diensten één kollekte \Vorden gehouden voor de kerkvoogdij die \Vij héel hartelijk in U\V milddadigheid aanbevelen. Vrou\venvereniging "Helpende Handen" Op D.V. \Voensdag 9 nlaart a.s. hopen \Vij weer bij elkaar te konen om uur in "Eben-H.aëzer". Wij hopen dan Ue paasliturgie uil het februarinummer te behandelen. Dames, u \Vordt allen ver\vacht Het bestuur. Censura morum I.v.m. het Heilig Avondmaal op D.V. 23 maart a.s. zal er op D.V. 9 maart a.s. censura morum \Vorden gehouden in de pastorie van uur. Tenslotte Ontvangt van ons een hartelijke groet. De HEERE zegcne u uit Sion. LIENDEN Uw C.M. Buijs. Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. lei Pastoraal mede\verker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, lei Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk Sa, lei ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kerrnenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebou\v: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Comelisse, Burg. Houtkoper\veg 9, tel Biddag D.V. woensdag 2 maart is het biddag. We \Villen God onze Schepper vragen ook in het komend seizoen Zijn zorg over ons uit te strekken door ons voedsel en drinken te schenken. Of Hij \Vil zorgen voor het werk op het land. Daarbij of Hij het \Verk in ruîinere zin wil zegenen, \Vant ook dat hebben wij niet in de hand, het \Verk in fabriek, op kantoor, ook het schoolwerk. ln de morgendienst is nlet name de preek speciaal afgestemd op de jeugd van de basisschooileeftijd. Ik hoop velen van jullie te zien, ter\vijl ik ook hoop dat dezelfde Boodschap ouders en andere ouderen mag bereiken. De \Vonderheerlijke zorg van de Heere Jezus voor het voedsel zoals dat in Johannes 6 staat is het uilgangspunt. Heilig Avondmaal Gegeven tot voeding van het geloof is dil sacrament. Wat een tedere zorg van de HEERE! Het is ingesteld voor hen die behoren lot Christus' huisgezin zegt onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarom is het nodig ons te beproeven of we in het geloof zijn: of er hartelijke liefde lot de HEERE en Zijn Woord is, of \Ve genade het hoogste goed op aarde achten. Het is voor zondaren, die niet op zichzelf verlrou\ven, naar op het grote Offerlam Jezus Christus. Hij geve als de grote Gastheer een gezegende Avondmaalszondag. Heilige Doop Op 23 februari \verd dit sacranent bediend aan Cornelia Johanna Wilhehnina Sanders. De tekst voor de preek was Johannes : 6. De HEE RE geve dit gedoopte meisje met haar ouders en haar zusje te mogen ondervinden dat het volgen van de Zaligma.l;:er alles \Vaard is en eeu\vige \Vinst betekent. Hij is nog Dezelfde als toen Thoas dat heeft geleerd! Geloofsbelijdenis De volgende personen hebben de belijdeniscatechisatie gevolgd en hopen D.V. op eerste Paasdag openbare belijdenis des geloofs af te leggen: Geurt Berends, , Wichmanlaan 9; Everdina Johanna Berends-Puijman, , Wiclunanlaan 9; Hendrik Willen van Dijk, , J. v.d. Lee\veg 2; Willem Leendert de Haas, , Dr. van Noortstraat 4: Willem Cornelis van Hoorn, , Keizerstraat 38, IJzendoorn; Adrianus Gaasbeek, , Langewei 3; Janna Stevenia van Haltem, , Molenstraat 65; Roelof van Olderen, , Burg. lioutkoper \Veg 3; Gerrigje Ruitenbeek, , l(ooistraal 5, Boven Leeu\vcn; Cornelis Frans van Vugt, , Beestraat 2, Nieu\vaal; Alberdina Janna Zaaijer, , Bar. van Brakell\veg 2. Hier geldt: "Welzalig hij -of zij- die al zijn -of haar kracht alleen van U ver\vacht!" On van harte te belijden voorde HEE RE niet te kunnen bestaan en van harte de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker is iinmcrs de leiding van Gods Geest nodig. Op het gebed wil de HEERE alles geven, ook de \Vijsheid om Zijn Naam le belijden onder de mensen, in Gods huis, naar ook in de wereld. De \Verking van die Geest \Ven sen \Ve hun van harte toe! Wilt u hen in uw meeleven, met name ook in U\V voorbede, gedenken? Eventuele bez\varen legen leer of leven kunnen schriftelijk, gemoliveerd en ondertekend \Vorden ingediend bij de scriba, broeder -. Ver\veij, Vossenpassen\veg 5 te Ingen, tot en met maandag 7 maart. IGndcroppas 9 maart: mevr. Van Bcusekon, Stenneke van Beijnum, Henrieke van Beijnum 2 maart: Nelie Verweij, Janet van Hatte 6 maart: mevr. Petennan, Marian Peterman, Germiek Verspuij I<erkauto 9 aart: I<. van l(alkeren 2 maart: J. Bos 6 maart: W. van Beijnum Gestorven Na een ernstige ziekte stierf op 22 februari in het Bennekomse ziekenhuis Gijsje Scholtus, echtgenote van Wouter Cornelis van Elst. Mevrouw Van Elst, die woonde Beemdsestraat 3, werd 45 jaar. Haar sterven is een heel verdrietige zaak, in het bijzonder voor haar man, en de kinderen, Mario en Tamara. Mevrou\v Van Elst heeft intens gehoopt nog bij hen te mogen blijven, maar de HEERE ging een andere \veg. Bij Hem alleen is kracht te vinden in dit grote gemis. Het is ook een roepstem voor hen en voor ieder van ons om rekening te houden met de kortheid van ons leven. Moge deze moeilijke \Veg die God met hen gaat dienen om te \Vijzen op het éne nodige: kennis van Gods vergevende liefde. Over die liefde, die de -Ieere Jezus aan hel kruis verdiende, ging het ook in Psalm 03: 5-7 hel tekstgedeelte \Vaar kandidaat J.G. Schuitemaker bij stil stond voorafgaande aan de begrafenis. Voor zondige, sterfelijke mensen is er dan ook alle reden om te schuilen bij de enige Zaligmaker! In "Rivierenland" te Tiel is opgenomen de heer Roelofsen, Burg. Houtkoperweg 8 (E34). Mevr. Van Beugen, P. Breughelstraat (F20) ging naar "Nieuw-Vrijthof', mevr. Vonk, Hogeweg 3 (B302) k\vam \Veer thuis. Wij \Vensen de zieken thuis en in het ziekenhuis sterkte in de.soms zo noeilijke \Veg. Bovenal uitzicht op een beter Vaderland. Ons uitzicht is gefundeerd als het steunt op het werk van de enige Middelaar. Geboren Op 27 februari werden \Vij als predikantsgezin verblijd met de geboorte van een zoon en broertje, Jan Hendrik van Wijk. Wc noemen hem Henk-Jan. Zijn adres is Papestraat 2. We zijn heel blij voor deze weldaad die de HEERE ons gal'. Geve de HEERE dat \Ve mogen ondervinden, dat hij zal gaan leven uit de belofte van Gods verbond (Handelingen 2:39a). In de weg van schuldbelijden en buigen voor de Verlosser is immers te ontvangen het heil dat nooit vergaat. Voor zondige kinderen uit zondige ouders is bij Christus alleen de enige en eeu\vige troost! Verloofd Op 22 februari hebben Martijn Berends, Wichmanlaan 9 en Mirjam de Vogel, Kerkstraat 7 te Ochten, zich verloofd. Een fijne stap op \Veg naar het hu\velijk. Van harte hopen we dat de HEERE hen zal leiden op die weg. Als zwakke zondige mensen hebben \Ve de bijstand van de Almachtige nodig. Hij geve die Marlijn en Mirjam. Hij \Vil er om gebeden zijn! Hu\velijk Ik kreeg een kaart, die vermeldt, dat D.V. 26 maart Mario de Weijer en Ingrid Garms in het hu\velijk zullen treden. Wij \Vensen de dochter van organist Garms, haar bruidegom en de families Garns en De Weijer een goede dag toe. Moge Gods zegen, \Vaar zij in de Dorpskerk van J(cstcren om hopen te vragen, het bruidspaar vergezellen. Om u in de gelegenheid te stellen mee te leven, geer ik het toekostig adres van het bruidspaar door: Westeinde 27, 404 WC Kesteren. Verhuizing Jaap en Ineke van Beijnum-Volders, die woonden Beemdsestraat 5, gaven bericht van hun verhuizing. D.V. 3 maart \Vordt hun adres: Mr. D.J. van Heusdestraat 50, 2806 XJ Gouda, tel Wij wensen hun een goede tijd toe. Moge de HEERE ook daar hun ingang en uitgang be\varen en hen zegenen. Beleidsplan Al weer een aantal jaren geleden heeft de synode van onze kerk het besluit genornen dat elke gemeente een beleidsplan moet hebben. Dit plan geldt voor de duur van 5 jaar en moet regelmatig \Vorden geëvalueerd. Bij het besluit behoort de verplichting het genoemde plan 30 dagen ter inzage te leggen. Na telefonische afspraak kunt het eigenlijke beleidsplan bij de scriba (tel ) en bij de predikant (tel ) vanaf heden ter inzage krijgen. Daarnaast is ook verdere publikatie voorgeschreven. Die geschiedt door middel van een samenvatting. Deze kan op de Biddag -D.V. woensdag 2 maart- na de avonddienst worden meegenomen. Ze ligt bij de uitgangen van de kerk. Ze kan ook bij de scriba en de predikant \Vorden aangevraagd. Agenda Zaterdag 8 maart: lofuur Zondag 9 maart: l6+-club Dinsdag maart: doopbezinning (br. Tennaat) Woensdag 2 maart: biddag Donderdag 3 maart: kerkenraadsvergadering Donderdag 3 maart: I.Z.B.-cursusavond Vrijdag 4 maart: inleverdatum kopij Woensdag 9 maart: bejaardeniddag Woensdag 9 maart: Bijbelkring Woensdag 9 maart: streekvergadering Mannenverenigingen Zaterdag 22 maart: verspreiding evangelisatieblad Catechisaties Catechisatie is er in de \Veek van Biddag alleen voor de belijdeniscatechisantcn, en mogelijk voor de opvang, maar dat spreken \Ve D.V. 8 maart nog \Vel af. Vakantie kandidaat Schuitemaker D.V. tot en met 22 maart zal kandidaat Schuitemaker i.v.m. vakantie geen \Verk in de geneente verrichten. Voor de goede orde geef ik dat op zijn verzoek hierbij door. Hij zal dus in die periode geen verjaardagsbezoeken afleggen, maar hoopt dat later te doen. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk

23 Lof uur D.V. zalerdag 8 maart om 9.00 uur in "De Open Deur". Ieder hartelijk welkom. (Volgende datum: D.V. 5 april.) Streekvergadering Mannenverenigingen De volgende streekvergadering is D.V. 9 maart. Voor nadere gegevens: zie onder Algemeen Kerknieu\vs. Veranh,'oording cassettedienst Via de heer Tins van de cassettedienst \Verd f.370 ontvangen, \Vaarvoor hartelijk dank! Bejaardenmiddag Een goede opkomst \Vas er op de bejaardenmiddag van 2 februari j.. De meditatie ging over Openbaringen 7 vers 4b: "En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams". De heer F. van den Blink uit l(esteren \Vas onze gast, met een epidiascoop liet hij de vele meegebrachte foto's en oude ansichtkaarten vergroot zien.'t Was \Vel een hele puzzel om iedereen op die jeugdcoto's te herkennen. Ook zagen \Ve hoe stil de straten in de grote steden \Varen rond 98 en hoe mooi het \vas in Lienden voor 940. We k\vamen tijd te kort om alles te bekijken. We wensen onze zieken, zo ogelijk beterschap, en Gods hulp toe. Onze volgende bejaardenmiddag is D.V. op \Voensdag 9aart. Ontvangen giften: nievr. Krarnp f 25,00 en mevr. de Lange 2 x f l 0,00. Met hartelijke groet, namens het conité, E.J. de Lange-v.d. Lee. Verspreiding paasnummer ECHO In de \Veek voor Pasen willen \Ve in de (kerkelijke) gemeente Lienden het paasnurnmer van 'ECHO' verspreiden. Het thema is dit keer: "Pasen: ICruispunt van dood en leven". Om zoveel ogelijk mensen persoonlijk de 'ECHO' aan te reiken zijn \Ve op zoek naar mcdc\verk(st)ers die ons \Villen helpen met het huis aan huis 'aanreiken'. De ervaringen met het kerstfeest \Varen positief, dus schroon niet! Hiernaast hebben \Ve ook medewerk(st)ers nodig voor de bezorging in de delen van Lienden \Vaar de ECHO niet persoonlijk zal worden aangereikt. Op D.V. 22 maart zal er vanaf 9.30 uur vanuit 'De Open Deur' \Vorden bezorgd, met name in de 'buitenwijken'. Op 24 naart verlarnclcn \Ve om 9.30 uur in 'De Open Deur', \Vaarna \Ve de ECHO's gaan bezorgen en 'aanreiken'. Voor nadere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Wouter van Beijnum, telefoon De zendings- en evangelisatiecornmissie. OCHTEN Pn..:Uikanl: U.s. G. van Goch, MolenUam '.20, tel Pastoraal mede\verkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, I(esteren, tel l. Koster: H.l. Hommersom, Kerkstraal 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, lel Gironr , bankrekeningnr U55. Adm. diaken: R. Verkerk, Hoef!aan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteklanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: lel ; b.g.g Verenigingsgcbou\v, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjcsdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd m\v. van Ommeren, A. Jacobsstraat (F206), dhr. van Soest, Lindehotlaan (A39), m\v, Buis, Bonegraafseweg 22 (F20) en Ina de I(at Angelino, Broekdijk 9. M\v. de Berg, A. Jacobsstraat is voor revalidatie overgeplaatst naar het Bommelsch Gasthuis. Mw. van Gras.stek mocht na verblijf van enkele dagen \Veer na huis. Dhr. van Doorn, 44 Rl straat verblijft nog in de St. Maartensk.liniek voor revalidatie. Wij bidden deze zieken, de zieken thuis, de verpleegden en allen die om hen heen staan de nabijheid van de HEERE toe. I-let heil is des Heercn; U\v zegen is over U\v volk (Psalm 3, 9). Overleden Zondag 6 februari is onver\vacht overleden Patricia Anne Macfarlane, echtgenote van Genit Warrink., I(erkstraat 5 op de leeftijd van 53 jaar. Ons ncdcleven gaat uit de heer Warrink, kinderen en kleinkinderen. Dat zij in deze dagen mogen ervaren dat er een God is die als Herder om wil zien naar mensen in rou\v en verdriet. Hoe horen \Vijjuist in de lijdenstijd dat Jezus als de Goede Herder Zijn leven heeft \Villen geven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het ccu\vige leven hebbe. De crematie heeft vrijdag 2 februari plaatsgevonden in het crematorium "Rijk van Nijnegen". Overleden Zaterdag 22 februari is overleden Gijsbertus van den Berg op de leeftijd van 79 jaar. Hij \Vas ruim 53 jaar getrouwd met Gijsberta van Gcldcren en \Voonde sinds oktober 994 aan de Prunusstraat 20. Daarvoor hebben ze ruim 36 jaar ge\voond op het adres Arnoldus Jacobsstraat 8. De laatste jaren ging de gezondheid steeds verder achteruit. Door een longemfyseem had hij veel last van benau\vdheid. Het \Vas een man met een opvliegend karakter en daarmee stond hij zich zelf het meest in de \Veg. Zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen hebben er mee leren leven. In deze kleine familiekring hebben ze het samen goed gehad en is er dankbaarheid voor de hulp die tot het laatste toe geboden kon \Vorden. Aan zijn ziekbed hebben we Psalm 2 gelezen. Deze \Voorden gaven houvast, omdat de naam van de HEERE houvast geeft. Wie het van Hein ver\vacht mag troost ontvangen uit het ant\voord op de vraag: Van\vaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft! Dit mochten \Ve ook overdenken tijdens de rou\vdienst op woensdag 26 februari in de aula, waarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Linicstraat te Ochten. A. Verstoep. Verloofd Zaterdag 22 februari hebben Martijn Bercnds en Mirjam de Vogel zich verloofd. Vanaf deze plaats \vilien \Vij hen van harte feliciteren. Dat de HEERE jullie Zijn onmisbare zegen geeft om je in de komende tijd voor te bereiden op het huwelijk. Belijdenisdienst De belijdenisdienst van zondag 23 maart \VOrdt in verband met ziekenhuisopname van enkele belijdeniscatechisanten verschoven naar e Pinksterdag, 8 mei. Groet In deze lijdenstijd mogen we keer op keer luisteren naar het machtige \Verk van de I<necht des Heeren. Hij \Vas veracht, en de onwaardigstc onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk \Vas als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij \Vas veracht, en \Vij hebben Hem niet geacht. Maar Hij is om onze overtredingen venvond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, \Vas op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing ge\vorden (Jes. 53, 3 en 5). Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Zondagavondkring Zondag 6 maart na de avonddienst komen we \Veer bij elkaar. Lidmatenkring D.V. 8 maart komen \Ve om uur \veer bij elkaar. Aan de orde zijn de paragrafen 32 en 33 \Vaar het gaat over "Zelfverloochening" en "Het goede deel". Ds. Jongerden zal deze avond leiden. NCVB Ds. G. van Goch, predikant van de Hervormde gemeente te Ochten, zal op D.V. dinsdag 8 maart a.s. te gast zijn bij onze NCVB-afdeling. We leven omenteel in de "Lijdenstijd" en daarom zal zijn lezing staan in het teken van lijden. Het lijden en sterven van Jezus Christus uiteraard in het bijzonder, maar ook het lijden in de \Vereld van vandaag. De hele schepping is immers in barensnood tot Jezus' \Vedcrkomst. Het zal ongetwijfeld een leerlanc en boeiende avond worden! Aanvang 9.30 uur in het verenigingsgebou\v naast de Hervormde kerk te Ochten. Ook gasten zijn van harte \Velkom! Het bestuur. ls+kring Op D.V. zondag 9 maart a.s. is er na de avonddienst weer 5+ kring. Wc hopen met elkaar stil te staan bij hetgeen de bijbel ons leert over Satan. Dhr. W. Verhoef zal deze avond begeleiden. Tot ziens op 9 naart in "de J(ajuit". De organisatie. DIVERSEN Autodienst J. M. Buijs (6440) 2-03 T. van Grasstek (64656) (Biddag) 6-03 T. Hommersom (642063) A. Pelle (642807) Oppasdienst leneke Vonk, Arriët van Eldik en Sandra van Binsbergen 2-03 Marjan Roelofsen en Marijke Hol (Biddag) 6-03 Dinie de l(rieger, José van Dijk en Arianne Spies Ina de I(at Angelino, Annelies en Brenda van Grasstek,JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hallo allemaal. Wat is er de komende drie \Veken te doen op I(onpas? Hieronder hebben we het aliemaal voor jullie op een rijtje gezet: 08-03: Zanggroep Message. Deze groep zal een optreden voor ons verlorgen met behulp van zang en toneel. Ook Kompas Lienden is uitgenodigd voor deze avond. Dat belooft dus een gezellige, drukke avond te \Vorden. 5~03: Op die avond is er een "mystery-avond" Wat er allemaal gaat gebeuren houden \Vc nog even geheim. Wel verklappen \Ve alvast dat er enkele mysterieuze gasten op bezoek zullen komen : Spelavond (en dus geen italiaanse avond zoals op het progranma stond). Er valt dus weer van alles te beleven in de vernieuwde "l(ajuit". Enne... neem gerust eens icrnand mee. Hoe meer zielen, hoc meer vreugd! Vanaf 9.30 uur ben je van harte \Velkom. Groetjes, de \Verkgroep. BEJAARDENWERK Broeder Versloep: f 0,-. VAN DE DIAKONIE Een plek onder de zon De aanvragen voor financiële steun nemen toe. Ook diakonieën krijgen daar in toenemende mate mee te maken. Niet alleen bezuinigingen op subsidies, maar ook ingrepen in de gezondheids-zorg, in de sociale zekerheid en op tal van andere terreinen maken dat steeds meer mensen in de problemen dreigen te komen. Op D.V. zondag 9 maart wordt de collecte voor het Binnenlands Diakonaat gehouden. Het onderwerp van deze collecte is de problematiek van dak- en thuislozen en armoede in Nederland. Dit komt allang niet meer alleen in grote steden voor. Het guat daarbij om jongeren, om mensen die niet meer in psychiatrische inrichtingen terecht kunnen, om mensen die buiten de boot zijn gevallen, nergens meer \Velkorn zijn. Aan hen moet aandacht \Vorden geschonken, zij moeten geholpen \Vorden. Dit is één voorbeeld \Vaarbij mensen gehol-pen worden die het hard nodig hebben. Het is belangrijk dat we met elkaar laten zien dat we \Vaarde hechten aan al het \Verk dat in het diakonaat verlet \vordt. We kunnen mensen ondersteunen die het moeilijk hebben in de huidige samenleving. Met gebed, aandacht, naar ook mel geld. Biddagproject In de morgendienst op biddag \Vordt er weer gecollecteerd voor een diakonaal project. Ook de basisscholen geven aan dit project aandacht en zamelen geld in. Dit jaar staat er een landbou\vproject (ondersteund door "Luisterend Dienen") in het noord\vcsten van Zimbab\ve centraal. In het Hurungwe-district was er een grote droogte in 99/992. Heel veel boeren zijn toen in grote financiële problemen geraakt. Er kwamen veel hulpaanvragen uit het gebied. De organisatie Christian Care is toen aan de slag gegaan: de boeren \verden georganiseerd in coöperaties, er \Verden pakketten met zaden en kunstmest beschikbaar gesteld en er worden nu trainingen gegeven 0n uitputting van de bodem tegen te gaan. Ook \vordt er veel aandacht besteed aan voedselopslag, zo kan geproduceerd overschot weer in slechte jaren (van droogte) \Vorden gebruikt. Met o.a. U\V geld \Vordt het mogelijk om boeren te helpen met: - Verbetering van de bodemvruchtbaarheid. - Zaden en gereedschappen. - Opslagmogelijkheden voor het voedsel Het Werelddiakonaat steunt Christian Care in dit programma met f in 997. Wij hopen dal u hen hierin wilt ondersteunen. VAN DE KERKVOOGDIJ Gemeentcklanken/l(euken vcrenigingsgebou\v. Van het voordelig saldo van de abonnementen c.a. op "Gemeenteklanken" is onlangs een vaatwasnachine aangeschaft en in de keuken van het verenigingsgebouw geplaatst. De kerkvoogdij stelt dit zeer op prijs en wil hierbij, mede namens de toekomstige gebruikers, de initiatiefnemers bedanken voor deze \Vaardevollc aanvulling in de keuken. I(erk: broeder Verstoep, f 50,-. Begraafplaats: broeder Verstoep, f 25,-. Pastoraat: broeder Vers toep, f 25,-: ds. Jongerden, 2x f 50,-, 3x f 0,- en f 20,-; ouderling Cochius en bezoekbroeder Merkestein, f 25,-; ds. van Goch, f 20,-. kollekten februari Kerkvoogdij: f 3.29,35; Pastoraal: f 905,40; Onderhoud: f789,55; Onderhoud bussen f 08,70. l(opy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 4 maart 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, lel ; Peon. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, lel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal nede\verker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal \Verker: R.J. Oonen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, lel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Marit van de Bijl is opgenonen in het GPZ te Zeist. Dhr. De Wit onderging de operatie in Bennekom en is inmiddels weer thuis. Het schijnt dat het k\vaadaardige gez\vel uit zijn longen verwijderd kon \Vorden. Boers is ook \Veer thuis, maar het hartritme is nog niet in orde. Van Dijk uit de Srnachtkamp is ook weer thuis. We leven mee niet Gerard van Wende! de Joode, ncvr. Hol, mevr. Klaassen en mevr. Schuurman. We beseffen dat veel noden in de gemeente ongenoemd zijn en niet minder zijn. Werpt al U\V bekommernis op Hern, \vant Hij zorgt voor u. Gedoopt In de morgendienst van 23 februari \Verd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:. Johanna Maria, geb. 6 dcc. 996, uit Herman Adrianus van Rijn en Johanna Pictcronclla Z\vaan '.!. Catrinus, geb. 6 dec. 996, uit Johannes Cornelis van den I-latert en Leida Maria Magdalena Adela van Ingen.

24 3. Hennina Johanna, geb. 7 jan. 997, uit Albertus Hendrikus Janssen en Johanna Neeltje Zijl. We stonden in de doopdienst stil bij de instelling van het pa.scha in Ex. 2. We zagen hoe dit pascha ons spreekt van. het christelijk leven, 2. de christelijke boodschap, 3. de christelijke opvoeding. Het is ons vurig verlangen dat deze kinderen levende getuigen van God en Zijn genade zullen zijn. Diversen. fam. H.A. van Voorst is verhuisd van de Hamsestraat 40a naar Mahoniastraat OV 0 maart on 9.30 uur censura morum ivm het avondmaal 3. Zoals gebruikelijk hebben \Vij DV 6 maart na de nabetrachtingsdienst een bespreking van het avondmaal en het geestelijke leven. Iedereen is daar hartelijk \Velkom. 4. OV 7 maart afsluiting van de catechisaties in de grote zaal van Eltheto om 9.30 uur. Komt allen! 5. DV 9 maart vrouwenver. paasliturgie 6. Dhr. Hoogenboon heeft graag de data van de verenigingsavonden van het volgende seizoen. Biddag OV 2 maart hopen wij de jaarlijkse biddag te houden. Dat is \Vel nodig, gezien het feit dat \Vij geen grassprietje laten groeien. Zeker in onze tijd waarin \VÎj menen dat het technisch kunnen van de mens geen grenzen kent, is het nodig onze afhankelijk.heid van de Heere te gevoelen in de dagelijkse dingen. Het is mijn bedoeling om 's morgens te preken over Dan. 6:. Waarschijnlijk hoop ik 's avonds stil te staan bij Spr. 30:7-9. Dan kunt u zich vast voorbereiden. In ieder geval \Vil ik heel de geneente oproepen on deze dag vrij te houden en de Heere te zoeken. De taak van de man Tenslotte gaat het over het \verk van de man. Opvallend is dat zijn \Verk een goddelijk beroep heet. We moeten dit zien tegen de achtergrond van de roomse middeleeu\ven. Daarin maakte men onderscheid tussen geestelijk \Verk en natuurlijk werk. Eigenlijk denken heel veel reformatorische mensen ontzaglijk rooms. Het zou wel eens een van de grootste zonden van de hedendaagse reformatorische christenheid kunnen zijn dat wc het leven opsplitsen in t\vee terreinen. Een terrein \Vaarop \Ve God nodig hebben en een terrein waarop we zonder Hem kunnen. Op zondag zwaar en op maandag kan alles ermee door. In de kerk ouderwets en in het bedrijf modem. Over de dagelijkse dingen ge\voon praten en Over geestelijke dingen met een speciale toonzetting spreken. We zouden hier kunnen spreken van geestelijke schyzofrenie; levensgevaarlijk! Met deze enkele uitdrukking maakt ons huwelijksformulier duidelijk dat het christelijke leven anders is. Ook het werk als timnerman, moeder, wetenschappelijk onderzoeker, boomk\veker, visser, ondernemer, arts of advocaat is een goddelijk beroep. Niet alleen op het kerkelijke gebied moeten \Ve vragen \Vat de Hcere wil, maar in de kleinste dingen van alledag. Het hele leven staat onder de regering van God. Het hele leven is aan Hein toege\vijd. Ook ons \Verk doen wij niet voor onszelf, maar het is goddelijke roeping. Tot eer van Hem. We dienen de natuurlijke dingen op een geestelijke \Vijze te doen. En tegelijk is het nodig in het geestelijke natuurlijk te zijn. Het is een ge\veldige bevrijding als \Ve zien dat het aardse leven niet strijdig is met het geestelijke leven. Mensen die verlangen tot Gods eer te leven, kunnen er soms enorm mee \Vorstelen. Ze zijn druk met hun beroep en ze voelen dat allemaal als schuld. Ze nenen soms dat ze heiliger zouden zijn als ze predikant zouden kunnen zijn. Niets is minder waar. De Heere roept ons ook om in het aardse leven dienstbaar te zijn. Ons dagelijks \Verk is een manier om God te dienen. Niet iedereen hoeft in een geestelijk ambt \Verkzaam te zijn om tot eer van God te leven. Als \Ve oudvaders gaan lezen en onderwijl ons gezin laten versloffen, heeft dat niets met godsvrucht te maken. Het besef dat ons \Verk een opdracht van de Hecre is, is een dringende oproep om trou\v te zijn. Het geeft de diepe zin aan ons bezig-zijn van alledag. Bij de vrou\v slaat niet dat zij in het Z\veet van haar aangezicht haar brood zal eten. Bij de vrou\v gaat het \Vel over de huishouding. Velen denken dat dit een rollenpatroon is zonder bijbels gezag. Het gaat echter terug op bijbelse gegevens. In Gen. 3:9 lezen we de opdracht aan de man dat hij in het zweet van zijn aangezicht zijn brood zal eten. De bijbelse hoofdlijn is duidelijk dat de man kostwinner is. Î\Veeverdieners is geen bijbels ideaal. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat zijn dan uitzonderingen op de regel. We voelen aan dat het christelijke denken zo almeer haaks komt te staan op het wereldse denkpatroon. Voor de kerk geldt; Wordt de \Vereld niet gelijk.vormig. De man noet er blijkbaar wel moeite voor doen om zijn brood te verdienen. Arbeid was er ook voor de zondeval (Gen. 2:5). Door de zonde is de aarde gieriger om brood te geven en de menselijke kracht kleiner. Al hebben onder\vijzers en politici minder lichamelijke inspanning te verrichten, ook hun \Verk is inspannend. Wat een \Vonder echter als er ondanks de zondeval toch ook zoiets als arbeidsvreugde mag zijn. Het is een gesel als wc ondanks de roeping tot ijverig \verken geen \Verk kunnen krijgen. Luiheid is het oorkussen van de duivel. Laten we niet neerzien op \Verkclozen, maar laten \Ve ook met hen christelijke ontfeming betonen. Werken is in ieder geval niet bedoeld om een slaaf van je \Verk en je inkomen te \Vorden. Dan ontaardt de goddelijke roeping geheel! Wat verlagen \Vij ons dagelijks \Verk als we het niet meer beleven als een dienen van de Heere. Wat zijn \Ve diep ongelukkig als wc in de greep van geld en goed zijn en daar al vaster in ver\vikkeld raken. De christen is vrij van deze machten! Verticaal gezien is \Verken God dienen. Horizontaal gezien heeft \Verken twee bedoelingen. ln de eerste plaats om ons gezin te onderhouden. Zodat onze vrou\v en onze kinderen er verzorgd bijlopen. Het is de eer van een man als er in zijn gezin orde is. Wat meer is; het is tot eer van God. Dat mag onze pleitgrond zijn als we de eindjes maar nau\velijks aan elkaar kunnen knopen; dat Hij tot Zijn eer \Vil zorgen voor de financiën voor de huishouding. Hier houdt het voor ons vaak op. Ons formulier wijst er nadrukkelijk op dat \Ve in ons werk ook gericht moeten zijn op mensen met noden en zorgen. Het is onze roeping zo te werken dat wc overhouden voor onze medemens. Als wc loonsverhoging krijgen, dienen we niet alleen aan extra aflossing te denken, maar ook aan de belangen van Gods \Vereldwijde koninkrijk; de kerk en de school. Hier lezen we in het bijzonder over de nooddruftigen. Dat staat niet op zichzelf. Door middel van hulp in aardse nood gaan harten open voor de Heere en Zijn dienst. De christen weet; het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20:35). In deze tijd van egoïsme kan het geeri k\vaad hier nadrukkelijk de vinger bij te leggen. Onze gaven dienen geen sluitpost op de begroting te zijn. Een goede norm is nog altijd de tienden voor de Heere en Zijn dienst. Wie de arme geeft, leent de Heere (Spr. 9:7). Weel dat Hij met de rentevergoeding niet karig is! Uit de pastorie Ontvangt allen, jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm, een hartelijke groet van ons viertal, U\V en jullie W. van Vlastuin. AANMELDING LEERLINGEN VOOR "DE HERVORMDE SCHOOL" Om een juist beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat we in het nieu\ve cursusjaar op onze basisschool!...linnen venvachten, willen \Ve u graag in de gelegenheid stellen U\V kind(-eren) al aan te melden. Het gaat met name om de kinderen die vóór D.V. ljuni 998 vier \Vorden. Wilt u van te voren 'een gesprek hebben en/of een kijkje komen nemen dan is dat iedere vrijdag (na afspraak) mogelijk onder schooltijd. D.V. donderdagmorgen 3 maart a.s. kunt u vanaf 9.30 uur binnen lopen (een afspraak is dan niet nodig). Mocht u besluiten U\V zoon/dochter bij onze school aan te melden, dan is daartoe de gelegenheid op D.V. donderdag 3 maart a.s. van uur in een kleuterlokaal van de school. (ingang kerkzijde). Bent u op dat tijdstip echter verhinderd dan kunt u contact opnemen met de directeur om een afspraak te maken. Telefoon Namens hel bestuur, -l.b.p. van der Starre ALGEMEEN KERKNIEUWS Streekvergadering Mannenverenigingen Veenendaal en omstreken Deze wordt D.V. 9 maart gehouden in de Ned. Herv. Kerk "de Hoeksteen" en begint om 9.45 uur precies. Ondenverp is: Bijbelse mondigheid. Spreker is Ds. G. Hendriks uit Achterberg. Belangstellenden hartelijk welkon. VBOK Aan de VBOK leden en allen die het \Verk van de VBOK een van hart toedragen. Vorig jaar heeft de VBOK \Verkgroep Opheusden e.o. voor het eerst een kinderkledingbeurs georganiseerd. Dit was een succes en daarom willen we het dit voorjaar weer gaan probreren. We hopen op 0. V. donderdagmiddag 3 april een zomerk.inderkledingbeurs te houden in gcbou\v "De Kandelaar" in IJzendoorn. Hiervoor hebben \Vij natuurlijk weer veel goede kleren nodig Daarom vragen wij u om hulp. Heeft u nog goede kinderlderen die \Vij mogen verkopen voor de VBOK, dan zijn wij daar heel blij nee. Ook speelgoed en boeken zijn hartelijk welkom. U kunt de spulletjes brengen bij een van de onderstaande werkgroepleden, maar u kunt ook bellen als het gehaald moet worden. Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp, \Vant zonder U\V medewerking, kunnen \Vij geen spullen verkopen. Met vriendelijke groeten, namens de VBOK werkgroep. Roelanda van Kalkeren, Gildeland 24, Lienden, tel Adrie Keuken, 44 R.!. straat 3, Ochten, tel Hannie Rood been, Meezendreef 7, Kesteren, tel RinaNoom, Waalbandijk4, Echteld, tel WOORD EN DAAD MIDDEN BETUWE Krentenbrood aktie Ook dit jaar organiseert hel Comité Woord en Daad Midden Betuwe \Veer een krentenbroodak:tie. Op vrijdag 4 maart of zaterdag 5 maart komen wij bij u aan de deur. Wij hopen evenals vorig jaar weer veel krentenbroden te verkopen. Helpt u mee? De opbrengst is bestemd voor het bestrijden van de kinderarbeid in de derde Wereld. PERSBERICHT Jaarvergadering "Op \Veg met de ander" 997 "Op \vcg met de ander", een vereniging van en voor mensen met een handicap, organiseert op de 2e zaterdag in maart haar jaarvergadering. De jaarvergadering wordt op D.V. zaterdag 8 maart gehouden in "De Aker" te Putten. De opening vindt plaats door de voorzitter ds. H. Harkema om 3.30 uur. Voor de vergadering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Voor infonnatie en opgave dient u/jij contact op te nemen met het Landelijk Bureau, tel./fax/ (030) Naast de huishoudelijke zaken die op de jaarvergadering aan de orde moeten komen, zal er een referaat \Vorden gehouden door mevr. C.G. Visser te Hoevelaken. Mevrouw Visser is leidinggevende in de thuiszorg bij de Hervormde Diaconale Stichting voor thuiszorg en maatschappelijk \Verk in Huizen. Het thema waarover de referent spreekt is: " de geneete op weg naar de ander". Na de pauze zal er de gelegenheid zijn om over het referaat van gedachten te \Visselen. Mevrou\v M.J. de Olde ((raayeveld uit den Dolder zorgt voor de muzikale omlijsting van de middag. Fanilieberichten Bij deze willen \Vij een ieder hartelijk bedanken voor de blijken van medeleven en de vele kaarten en anderzins die wij tijdens de ziekte van H.G. Oegema in het ziekenhuis en daarna mochten ontvangen. fam. Oegema. Petrus 5 vers 7 Met droefbeid, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, heeft de Heere plotseling van ons weggenomen onze lieve zorgzame moeder, behu\vd- en grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante op de leeftijd van 79 jaar. Marie van der IGeft wedu\ve van Gerrit Welvaart Kesteren, E. Welvaart M.E. Welvaart-Detmar Gert Oud-Beijerland, W. van Baaren-Welvaart B. van Baaren Teun en Cindy Marieta Melchert Opheusden, T.W. Welvaart S.A. Welvaart-Vinkoert Jonina Soraya Ede, L.H. Janssen-Welvaart J.Janssen Marc Gerben Envin 24 februari 997 Rembrandtstraat 24, Kesteren Correspondentieadres: E. Welvaart Fruitstraat 8, 404 AH Kesteren De teraardebestelling heeft plaatsgevonden zaterdag maartj.. op de algemene begraafplaats aan de Markstraat te Kesteren. Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons hart voor alles \Vat ze voor ons betekend heeft en gegeven, moeten wij u berichten dat de Heere na een moedig gedragen lijden van ons heeft weggenomen, mijn innig geliefde echtgenote en onze lieve zorgzame moeder, Gijsje Scboltus echtgenote van Wouter Cornelis van Elst op de leeftijd van 45 jaar. Lienden, W.C. van Elst Mario Tamara 22 februari 997 Beemdsestraat CT Lienden De teraardebestelling heeft 27 februari j.i. op de nieuwe algemene begraafplaats te Lienden plaatsgevonden. Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles \Vat hij voor ons geweest is en betekend heeft, geven \Vij u kennis dat de Hcere toch nog vrij onverwacht uit ons midden heeft weggenomen, mijn geliefde man en onze lieve zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager en oom Gijsbertus van den Berg Echtgenoot van Gijsberta van Gelderen op de leet\ijd van 79 jaar. Ochten, G. van den Berg-van Gelderen Ochten, Henny en Teus Stouthart-van den Berg Everdingen, Gonny en Jan Ochten, Teus 22 februari 997 Prunusstraat GP Ochtenen De teraardebestelling heeft plaatsgevonden woensdag 26 februari j.l. op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Na het zo onvef\vachte overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zeer zorgzame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en tante Cornelia de Wit~van Willigen mochten \Vij ervaren en ondervinden dat velen ons wilden omringen om het verdriet met ons te delen. Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor de blijken van deelneming en belangstelling. L. de Wit Kinderen, ldeinldnderen en verdere familie. Februari 997 Parallelweg 49b 4043 KH Opheusden

25 GE meeute-llldullen ZATERDAG 22 MAART e JAARGANG Nr. 482 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags on de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar HET ZWIJGENDE LAM. Het feit van Zijn zwijgen Jesaja nodigt ons uit voor het schilderij plaats te nemen en de details daarvan tot ons te laten doordringen. In dit vers vraagt hij onze aandacht voor die ene pennestreek van het zwijgen van de Heere Jezus Christus in Zijn lijden. Hij vergelijkt Jezus met een schaap. Wij zouden dat niet durven als niet de Heilige Geest Zelf ons damin voorgaat. Zoals een lam gedwee het slagersmes op de keel laat zetten, of zoals een schaap zich door het water laat sleuren voor het wassen, zo heeft Jezus Zijn mond niet opengedaan. Jesaja beschrijft dit alles profetisch alsof het al gebeurd is. Als een adelaar onder de profeten stijgt hij boven hen uit en beschrijft nauwkeurig het lijden en sterven van de Zaligmaker. Hier is niet bedoeld dat Jezus niet heeft gesproken tijdens het hoogtepunt van Zijn vernedering. Hier is bedoeld dat Hij Zich niet heeft verzet. In de hof van Gethsemane heeft Hij in ontzetting wel gevraagd; "Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan", maar dit was geen verzet. Als Hij Judas aanspreekt met "vriend" is dat geen verwijt over Zijn lijden, maar een uitnodiging om zich gewonnen te geven. Jezus kon alle leden van het sanhedrin het zwijgen opleggen, en hen achterover laten vallen zoals de soldaten in de hof. Hij heeft gezwegen op alle aantijgingen. Hij kon Zich beroepen op de keizer toen Pilatus na plechtige verklaringen van Zijn onschuld Hem toch liet geselen. Hoeveel Herodes Hem ook vroeg, Hij zweeg in alle talen. Zelfs aan het kruis was Hij in staat om legioenen engelen te ontbieden, mam Hij was als een Lam. Zelfs de meest zachtmoedige Mozes verloor tenslotte zijn geduld. Hier is een offerdier dat niet aan de hoornen vm het altam gebonden hoeft te worden, maar die onderworpen Zijn lijdensweg gaat. 2. Het heil van Zijn zwijgen Zonder het zwijgen van Jezus zou er geen zaligheid zijn. Jezus zwijgt, omdat al het lijden rechtvaardig is. De Vader straft Hem niet zwaarder dan de zondeschuld die op Hem gelegd is. Jezus zwijgt, opdat Hij nu aan de rechterhand van Zijn Vader een voorspreker is voor mensen die geen enkel excuus meer kunnen laten gelden. Hij bevestigt hiemee Zijn eeuwige trouw. Hij heeft het de Vader beloofd dat Hij Zich ter beschilddng zou stellen. Hij krabbelt niet terug nu het er werkelijk op aan komt. Zo zijn al Zijn beloften bevestigd door Zijn dood. Wat mag de m,ne zondaar dan een krediet hebben op Zijn getuigenis. In alle gehoorzaamheid komt het aan op gewilligheid. In die zin is Jezus meer dan een schaap. Een schaap zal geen verzet tonen, maar ook niet actief willen lijden. Jezus' hart brandt van lief- "Als een lc \\'erd Hij ter slachting geleid, e als een schaap dat s0 is vuur het aange::.icht van ::.ijn scheerders, al::.n deed Hij Zijn 0d niet open" (Jes. 53:7b) de om Zich voor Zijn schapen ter beschilddng te stellen. Alle godsdienstige plichten en gehoorzaamheid zonder hart moet toch ook verzoend worden. Iedere zonde is een oorlogsverldaring aan God. Hij verzoent met Zijn gewilligheid al ons hinken op twee gedachten. Hij breekt ook alle verzet zodat wij zeer gewillig zijn om de wereld te verzaken en uit genade te leven. Het tekent Zijn liefde. Hiermee is Hij vaster gebonden aan het kruis dan door de spijkers. Zijn liefde is zo diep dat zij reikt van de hemel naar de diepte van de hel. De vlam van Zijn liefde is door de oceanen van uw oppervlakkigheid en ongelovigheid niet uit te blussen. Wat is het verdenken van Zijn liefde verschrildcelijk. Altijd maar weer! Wmrneer zullen Gods kinderen daar eens van verlost zijn? 3. Het voorbeeld van Zijn zwijgen Jezus zegt tegen Zijn hnderen dat zij ook schapen zijn temidden van de wolven. Er zijn opzienbarende kruisen, maar nog meer leed dat anderen niet opmerken. Zijn wij dan als een schaap? Is ons zwijgen uitdrukking van hartelijke goedkeuring van Gods leiding in ons leven of is het een gelaten ondergaan van de moeiten en zorgen? Kinderen Gods, ldjk naar boven. Is het niet de hemelse Herder Die u niet opzettelijk pijn doet en de juiste tijd van het scheren uitldest. Als u met de vracht van de wol bleef lopen, zou dat niet goed zijn. Kijk eens om u heen, u bent toch niet de enige. U hebt zelfmedelijden, maar hoe was Jezus in Zijn lijden? Hij had zorg voor Zijn moeder en bad voor Zijn moordenaars. In Zijn kracht heeft ook Stefanus dat gedaan. Kijk eens in uzelf. Hoeveel aar dsgezindheid, hoogmoed, oppervlalddgheid en ongeloof is er in uw leven. Moet dat niet gezuiverd worden? Als u mag zien op het Lam Gods dan is uw last zo licht en verwondert u zich over de zorg die de Heere aan u wil besteden. Kijk eens door het oog van anderen naar uzelf. Uw moeite is een gelegenheid om de kracht van Gods genade uit te laten komen. Is het tot eer van uw Meester als u!daagt en zeurt? Het schaap dat stilligt heeft de minste pijn te verduren. Zo geeft onderworpenheid rust. Kijk eens achterom in uw leven. Heeft het u aan iets ontbroken? Waren tijden van tegenspoed en kruis niet de beste tijden? Als de Heere u in zes benauwdheden heeft doorgeholpen zou Hij dat de zevende maal niet doen? 'Cijk eens vooruit. Uw moeite is slechts een druppel vergeleken met de oceaan van eeuwige vreugde die voor u ligt. De Heere prikkelt u om u wald'er te houden. Verblijd u te allen tijd. W. van Vlastuin vdm Dienst des W oords Kesteren Zondag 23 maart 0.00 uur: ds. C.M. Buijs(bediening Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs (dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal) I<ollekten:. l(esteren helpt I<urtcni. 2. l(crkvoogdij \Voensdag 26 maart 3.30 uur: ds. C.M. Buijs (hll\vclijksbevestiging Ivlario de Weijcr en Ingrid Garms) Vrijdag 28 maart (Goede Vrijdag) 9.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie. 2. Kerkvoogdij Zondag 30 maart (Ie Paasdag) ID.DO uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs I<olleklen:. St. Eben-Haëzer. 2. I<erkvoogdij 3. Deurkollektc voor het nieu\ve dak Maandag 3 maart (2e Paasdag) 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (Openbare Belijdenis) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs J(o\lekten:. St. Eben-Haëzer. 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 23 maart 0.00 uur: ds. A. van Wijk, bediening Heilige Doop 8.30 uur: ds. A. van Wijk J(ollekten:. noodlijdende gemeenten en personen 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 34:, n.m.: Ps. 38:9 Vrijdag 28 maart, Goede Vrijdag 9.30 uur: ds. A. van Wijk J(ol\ekten: l. diakonic 2. kerkvoogdij Voorzang: Ps. 43:3 Zondag 30 maart, Eerste Paasdag 0.00 uur: ds. A. van Wijk, openbare belijdenis des geloofs 8.30 uur: ds. W.C. Zuijdcrduijn, Neerlangbroek l(olleklen: l. v..: diakonie, n.m: kerkenraadsl'onds 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang v.n.: Ps. 35:2, n.tn.: Ps. 33:!Vlaandag 3 maart, T\vccdc Paasdag 0.00 uur: ds. A. van Wijk, aangepaste dienst l(ollekten:. diak:onie 2. kerkvoogdij 3. extra kollekle kerkvoogdij Voorzang: Ps. 25:2 Ochten Zondag 23 maart 0.00 uur Ds. G. van Goch, Voorbereiding Heilig Avondnaal 8.30 uur Ds. G. van Goch I<ollekten. Diakonie, vakantie gehandicapten 2. l(erkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Vrijdag 28 maart 9.30 uur Ds. G. van Goch, Viering -leilig Avondmaal Zondag 30 maart Eerste Paasdag 9.45 uur Zingen van Paasliederen 0.00 uur Ds. G. van Goch 8.30 uur Ds. H. Jongcrden (Veenendaal) l(ollekten l. Plaatselijk bejaarden\verk 2. Paascollecte Zondagsschool: 0.00 uur Maandag 3 maart Tweede Paasdag 0.00 uur Ds. G. van Goch, m.m.v. Hervomd I<erkkoor Kolleklen. Plaatselijk bejaarden\verk 2. Paascollecte VEENENDAAL, Oude l(erk 30 maart l l.5 uur Ds. A. Juffer, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Ve0/g pagina

26 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurl de meditatie te verzorgen. J(opy inleveren D.V. dinsdag l april voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel. 48'.'.409; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat '.'.6, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef. 48'.'.652; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.O. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amo: '.'.. J 3; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: 4828'.'.5. Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.O. Hendriks, telef. 482'.'.85. Tn het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werd opgenomen mevr. P. Welvaart-v.d. Weerd, Prinsenhof 24, E 38. Daar verblijft nog mevr. J. Veneklaas-Ten Hove, F '.'.5. In het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen verblijven mevr. A. Zaaijer-Comelisse, C 50 en mevr. C. van La vieren-van Dee, C 506. Van daaruit mocht weer terugkeren naar 't Anker dhr. J. Geurts. In het V.U. ziekenhuis te Amsterdam verblijft mevr. T.A. Twigt Hof, postbus 7057, 007 MB Amsterdam, kamer 38 op 8 Oost. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen werd opgenonen de kleine Wiian Ver\voert, Mesdagstraat 3. In Wolfüeze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. De grote Heelmeester erbanne Zich over al onze zieken, klein én groot. Hij zegene de middelen en schenke u en de uwen Zijn hulp en Zijn bijstand om het alléén van Hém te verwachten. Geboren Op woensdag 5 maartj.i. werden Henk en Marjolein van der Lingen-Groenenboom, Bussenbongerd 2, verblijd met de geboorte van een zoon, Hendrik Corneis. Zij noenen hen Rick. Ouders, van harte gefeliciteerd net dit grote en rijke geschenk dat jullie uit de handen van de grote Schepper aller dingen \Verd toevertrouwd. Wat is Hij toch goed en groot door ouder leven te bewaren en nieuw leven te schenken. I-Iij geve jullie alles wat nodig is om jullie kleine op te voeden tot eer en verheerlijking van Zijn Naam. Daarom, "Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk". (ps. 05: 4). Huwelijk Op D.V. vrijdag 4 april a.s. hopen in het huwelijk te treden Hendrikus VenelJaas, Middelveld 47, te Ochten en Henriëtte Adriana Martha BpelJ0udt, Anemoonstraat 0, te Rhenen. Hun toekomstig adres is: Cederstraat 9, 405 GA Ochten. Wij feliciteren het a.s. bruidspaar van harte niet hun voorgenonen huwelijk en wensen hen Gods onmisbare zegen op hun huwelijkspad. Vergeet niet om de hemelse Bruidegom uit te nodigen op jullie htnvelijksdag en -leven. Hij wil zó héél graag genodigd zijn om de grote Derde in jullie huwelijksverbond te zijn. Hij wil de getrouwden Zijn hulp en Zijn bijstand altijd be\vijzen ook wanneer nen zulks allerminst verwacht. Een goede en gezegende dag toegewenst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Kinderoppas Zondag '.'.3 maart: Mevr. Gerritsen, Eefje Albers en Marina Mulder. Zondag 30 inaart: Mevr. Roodbeen, Petra Vaandering en Maureen Louter. Maandag 3 maart: Mevr. van Tilborg, Renate v.d. Wardt en Henrik van Eck. Zondag 6 april: Mevr. van Elst, Heidi Vaandering en Trudy Bunt. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M. +N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto '.'.: Reserve Zondag 23 maart Auto : H.C. van Cape!, tel Auto 2: J.K.C. van Eck, tel. 48'.'.409 Goede Vrijdag 28 maart Auto : G.H. van Rooijen, tel Auto 2: H. de Wit, tel Zondag 30 maart Auto : N.J. de Kat-Angelino, tel Auto 2: G. van de Linden, tel Maandag 3 maart Auto : H. van Ravestein, tel Auto 2: T.J. van Sijpveld, tel Van de kerkvoogdij In februari 997 werd ontvangen: Kollekten (incl. kollektebonnen) f 3.852,00; f 50,00 via dhr. M. den Haan f 273,00; Deurdakkollekte f.737,35. Biddagkollekte f 9.887,85 + O.M. 30 (29,48) = f 9.97,33. Dakstand t/m februari f 7.40,05. Gemeenteklanken: Johan Zaaijer f 235,00; Peter Louter f 5,00; G. Moll f 52,35. N.B. In verband met Goede Vrijdag kollektebonnen donderdag 28 maart. Voor alle bijdragen onze hartelijke dank en aanbevolen. Voor het nieuwe dak: Via diaken de Wit x f 25,00; via ouderling Hol en diaken Hendriks van W arbij x f 0,00 en x f 00,00 en via ouderling de Greef en diaken de Wit xf00,00. Hartelijk dank voor uw gaven! Van de kerkvoogdij 25 jaar organist Zaterdag 5 maart is het precies 25 jaar geleden dat de heer A. Moll, op 7 jarige leeftijd, werd benoemd tot organist in onze kerk. Wij feliciteren hem met dit jubileum en wensen hen nog een gezegende tijd in ons midden. De heer Moll werd benoemd in de vacature die was ontstaan door het vertrek van de heer A. Hendriks van Warbij, die deze taak wegens zijn hoge leeftijd niet meer kon vervullen. Deurkol/ekte kerkdak Graag \Villen wij deze kollekten nog eens van harte bij u aanbevelen. Zoals u weet is het grootste deel van het kerkdak vernieuwd, maar binnen niet al te lange tijd moet de rest ook \Vorden gedaan. Aan deze reparaties zijn zoals \Ve reeds eerder schreven hoge kosten verbonden. Zoals bij een goed beleid past hebben wij een reservering gedaan voor onderhoud aan de kerk, maar zoals dat vaak: gebeurt bij onderhoud zijn er nogal \Vat onvoorziene zaken. Wij hebben uw financiële hulp hierbij hard nodig. Daarom willen wij de maandelijkse deurkollekten warm bij u aanbevelen. Ook uw giften voor dit onderhoudsproject zijn van harte welk.om. De kerkvoogdij. Diakonie Van dhr. den Haan ontvangen f 847,50 verkoop bandjes en f 777,80 kollekte busjes zieken. Hartelijk dank! Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. maandag 24 maart a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen in "Eben Haëzer". Aan de orde is Exodus 40 (Herv. Vaan maart én april '97). Dit zal de laatste avond van dit seizoen zijn. Wij ver\vachten ook voor deze laatste keer een trouwe opkomst en hopen op een goede afsluiting. Het bestuur. Bijbelkring Op D.V. dinsdag '.'.5 maart a.s. hoopt deze weer om 20.5 uur bij elkaar te komen. Aan de orde is Daniël 4 : 28 t/m 37. Een ieder is hartelijk welkom! Bibliotheek Mede in verband met de Goede Vrijdag is de bibliotheek nu open op D.V. donderdag 27 maart van uur. Openbare belijdenis De volgende personen hebben de wens te kennen gegeven om in het nidden der gemeente belijdenis des geloofs af te willen leggen:. Willem Jan de Bruin, geb , Bonegraafseweg 3'.'., Ochten. '.'..Hendrik Jan Westeneng, geb , Donderberg 4, Rhenen. 3. Cornelis van Zwienen, geb. 27-0'.'.-932, Raadhuisstraat 73, Panningen. (Deze man leeft mee met de evangelisatiepost te Horst (Limburg) en doet daarom in onze gemeente belijdenis). 4. Hendrika Aleida Stegerman, geb , Dalwagen 75, Dodewaard. 5. Dirk Schaap, geb , Jan Steenstraat 28, alhier. Dienst des W oords Opheusden Zondag 23 maart 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; rn\v. Van Wende] de Joode, Edith Boot, Sandra van Setten Vrijdag 28 maart 9.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Zondag 30 maart 0.00 uur ds. W. van Vlastuin 8.30 uur ds. J. van Beelen Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra kerk Oppas; mv.'. Peters van Ton, Lettic Wünsch, Lianne Ver\voert Maandag 3 maart (openbare gelonfsbelijdenis) 0.00 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; M\v. Meyer, Arnika Vermeer, Janet Fintelman 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 2 maart: ds. C.M. Buijs Vrijdag 28 rnaart: dhr. J.K.C. van Eck Vrijdag 4 april: dhr. G. Volders 6. Wijntje de Wit, geb , Nassaulaan 2, alhier. 7. Heintje Vaandering, geb , Benthuizenstraat 3, Ochten. 8. Heidi Gretha Adriana Zaaijer, geb , Rembrandstraat 6, alhier. 9. Maria Jannetje Grietje Kooistra, geb , Hoofdweg '.'.02, Ederveen. De aannemingsavond is vastgesteld op D.V. donderdag 20 maart a.s. ter\vijl de bevestiging zal plaatsvinden op Tweede Paasdag D.V. maandag 3 inaart a.s. De kerkenraad beveelt de aanstaande lidmaten van harte aan in de voorbede der gemeente. Jonge lidmatenkring Op D.V. dinsdag april a.s. hoopt deze weer om uur bij elkaar te komen. Aan de orde is uit "Wij belijden" (blz. 98 en 99). Ik hoop op een trouwe opkomst. Vrouwenvereniging "Helpende Handen" Op D.V. woensdag 2 april a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen om uur in "Eben Haëzer". Aan de beurt is de Bijbelstudie uit het februarinummer in zijn geheel. Dames, u wordt allen verwacht. Het bestuur. Tenslotte Op Goede Vrij dag en Pasen mogen \Vij weer gedenken het sterven, het begraven en de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Gemeente, dat is het hart, de kern van het Evangelie. De HEERE zegene de verkondiging van deze heerlijke heilsfeiten, opdat wij de Levens vorst persoonlijk mogen ontmoeteh in het gewaad van Zijn Woord. Kom dan opnieuw in grote getrouwheid onder de prediking van Hem, Die gesproken heeft: "Ik leefen gij zult leven". De HEERE gedenke in 't bijzonder op deze dagen alle rouwdragenden, alleenstaanden, zieken en hulpbehoevenden \Váár ook verpleegd. Ontvangt mede namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel. 60'.'.97. Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg l{ 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel '.'., Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk J 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Comelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel. 60'.'.802. Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: ledere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Adninistratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel. 60'.'.802. Regiobank

27 Goede Vrijdag en Pasen Wie zul de diepte van Christus' lijden en de grootte van Zijn overwinning recht kunnen peilen?! Rijke stof tot overdenking, tot troost van mensen die als pelgrims door de \voestijn van het leven reizen. De HEERE geve ons gezegende dagen waarin Zijn Woord in Zijn Huis en lhuis centraal mag staan. Hij gedenke in het bijzonder degene, die dan belijdenis des geloofs hopen af le leggen. Aangepaste dienst Op Tweede Paasdag hopen we deze dienst weer le ontvangen. Met name in de prediking willen \Ve speciaal rekening houden met verstandelijk gehandicapten. Na de diensl is er zoals gebruikelijk weer de gelegenheid elkaar le ontmoeten in "De Open Deur". Dienst in "Nieuw-Vrijthof" D.V. 6 april om 0.30 uur begint deze dienst, waarbij inzet vanuit onze geneente wordt verwacht. Opgave liefsl voor vrijdag 4 april aan broeder Timmer, tel , dan weten we op wie er le rekenen valt. Kinderoppas 23 maart: José Griffioen, Linda van Beijnum en Henrieke van Beijnun 30 naart: Erna van Beijnun, José Tennaat en Renate Berends 3 maart: Betsy Zeissink, Catharina Timmer en Thera Volders Kerkauto 23 maart: J.W. van Beusekom 28 maart: R. van Olderen 30 maart: Chr. de Lange 3 maart: J. van Vessem Gestorven Op 8 maarl stierf Gerritje van Ingen, weduwe van Dirk Antonie Vonk, Hogeweg 3. Mevr. Vonk werd 77 jaar. Zij was na het sterven van haar inan, wat haar veel verdriet deed, niet sterk. Vooral de laatste tijd ging haar gezondheidstoestand sterk bergafwaarts. Deze hartelijke vrouw laat een grote lege plaats achter bij haar kinderen en Jdeinkinderen. met wie ze heel nauw verbonden was. Moge de HEERE ondersteuning geven aan ieder van hen, net nane \Vel haar oudste zoon Wim, die -zeker na het verlies van zijn vader- zo sterk op zijn moeder leunde. Laat bovenal het Woord van God, dat eeuwig blijft, ( Petrus :24 en 25) ons zondige en sterfelijke mensen, de \veg \VtJzen. Dan -en dan alleen- ontvangen we in plaats van Gods straf het eeu\vige leven, veilig om Jezus' wil. Daar stonden we bij slil voorafgaande aan de begrafenis, die 3 maart plaats vond. Gestorven Op 9 maarl stierf Adrianus Gaasbeek, weduwnaar van Neeltje Gerrilje van Bijsteren. De heer Gaasbeek, die 84 jaar \Verd, \Voonde gedurende een aantal jaren bij zijn zoon en diens gezin, Langwei 3. Lange tijd \Vas hij gezond en kon hij ook vanuit Lienden naar Rijs\vijk rijden, waar hij daarvoor woonde. Toen kreeg hij een ongeneeslijke kwaal. die met name de laatste maanden zijn krachten ondermijnde. De HEERE gedenke allen die bedroefd achterblijven. Het is voor hen -vooral voor zijn zoon, zijn schoondochler en zijn Jdeinkinderen- een heel pijnlijke verandering, nu zij een geliefde moeten missen. Voorafgaande aan de begrafenis, die 4 maart plaats vond le Rijswijk, stonden we stil bij de noodzaal< van verzoening door het offer van Christus aan de hand van 2 Corinthe 5:20 en 2. In Nijmegen is in het Radboudziekenhuis mevr. Weiman, Vogelenzangse\veg 2, opgenonen. Uit "Rivierenland" te Tiel mocht de heer Roelofsen, Burg. Houtkoperweg 8, weer thuiskomen. Mevr. Van Voorthuizen, Marktplein 5, \Vas daar ook opgenomen, naar hoopt bij het uitkomen van dit blad weer thuis te niogen zijn. Mevr. Bos, Thijssenstraat 9 was kort opgenomen in het A.Z.U. Alle zieken en hen die bij hen horen wensen we Gods bijstand toe op de soms zo moeilijke weg, die ze moeten gaan. Hij geve om Jezus' \Vil bovenal Zijn genade en zegen, die eeu\vig blijft! Agenda Zaterdag 22 maart: verspreiding (vanaf 9.30 u.) "Echo" Maandag 24 maart: verspreiding (vanaf 9.30 u.) "Echo" Donderdag 27 muurl: I.Z.B.-cursusavond Donderdag '27 niaart: nannenvereniging Vrijdag '.'.8 maart: inleverdatum kopij Dinsdag april: oud papier Donderdag 3 april: kerkenraad en evangelisatie-cie Zaterdag 5 april: lofuur Zondag 6 april: dienst in "Nieuw-Vrijlhol" Paaszangavond Graag geef ik over dit onderwerp de volgende informatie van "Hosanna" aan u door: Chr. Gem. Zangver. Hosanna houdt op 29 maarl een Paaszangdienst in de N.H. Kerk te Lienden. Met medewerking van: Ds. A. van Wijk Dhr. Willem Doomebal Dhr. Klaas J. Garrns Jongerenkoor Jedajah o.l.v. Janneke Doornebal. Aanvang 9.30 uur, toegang vrij. Behalve zingen door genoemde koren is er, zo heb ik begrepen, ook ruim de gelegenheid om samen te zingen. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn. Hartelijk welkon! Persoonlijk Heel wat belangstelling in de vorm van post, bezoek hebben \Ve gehad in verband met de geboorte van Henk-Jan. Later meeleven in verband met de verjaardag van mijn vrou\v. Ieder, die op welke \Vijze dan ook heeft meegeleefd, zeggen we heel hartelijk dank! Bovenal danken we de HEERE, Die ons veel weldaden heeft geschonken! Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Lofunr D.V. zaterdag 5 april om 9.00 uur in "De Open Deur". Teder hartelijk welkom. Verantwoording cassettedienst, rectificatie Door de heer Tins van de cassettedienst werd geen f.370, maar f.730 ontvangen. Bij dezen rechtgezet. Kompas Hallo jongelui. Hieronder volgt weer het programma voor de komende weken. Allereerst op D.V. 22 maart willen we naar Appeltern gaan om te midgetgolven. Het kon op februari helaas niet doorgaan maarnu hopen we dal hel wel zal luld<en. Vertrek om 9.30 uur vanaf de "Open Deur" en we vragen jullie om een eigen bijdrage van f7,50 p.p. De 29e is er een Paasavond gepland. Er is 's avonds ook een zanguitvoering in de kerk, maar het verenigingsgebouw is vanaf half acht gewoon open! En dan op D.V. 5 apdl hopen we weer te gaan bowlen in Zetten. Als je nee wilt graag van te voren opgeven bij Antonie, Stef of Martine. Ook op zolder zal een intekenlijst hangen. We hopen weer op een grote opkomst dus zegt het voort. Groetjes, Kompasteam. Rondgang le halfjaar De tijd voor de rondgang le halfjaar nadert weer. We willen zoals gebruikelijk weer een folder bij u bezorgen in de week van 3 maart tot 5 april en het innen gebeurt dan in de week daarop volgend (7 t/m 2 april). Met zorg moeten wij constateren dat de vrijwillige bijdragen weer een dalende lijn vertonen, ter\vijl de kosten dat zeker niet doen. Daarom doen wij weer net vrijmoedigheid een beroep op u. Het is bestemd voor de voortgang van het werk in dit deel van Gods Koninkrijk op deze wereld. Daarop Jettend mogen wij met blijdschap een deel van \Vat we onder Gods zegenende handen ontvingen afzonderen voor dit doel. Van harte aanbevolen. De kerkvoogdij. Verantwoording febrnari Kerki>oogdij Kollekten f 2.55,55. Diaconie Kollekten f 734,00; St. Christ. Onderwijs f 82,65; Kerkeraadsfonds f 267,75; H.G.J.B. f 45,90. Via ds. van Wijl<, voor de Kerkvoogdij f 205,00; voor Roemenië f 5,00; voor Diaconie f 0,00. Via Schuitemaker f 245,00; via de Leeuw/Verwey f 80,00; via damesbezoekgroep f 0,00; via Volders f'.'.5,00; via v. Baak/Zaaijer f75,00. Wij willen een ieder hartelijk dankzeggen voor de gedane bijdragen en giften. De kerkvoogdij. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (lel. 03J ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraal 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoellaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteklanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, lel , bankrekeningnr Diakonule hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Laviercnslraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, lel PASTORAAT In het ziekenhnis In hel Rivierenlandziekenhuis te Tiel worden verpleegd mw. van Ommeren, A. Jacobsstraat (F206) en Wim van Lent, Middelveld (E34). Opgenomen is Mw. van de Berg. A. J acobsstraat en dhr. van de Berg, Oude Dijk. Dhr. van Soest, Lindehotlaan, mw. Buis, Bonegraafseweg 22 en Ina de Kat Angelino, Broekdijk 9 mochten naar huis. In het Radboudziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd Arjan van Eck, Papekamp 5. Dhr. van Doorn, 44 Rl straat verblijft nog in de St. Maartensldiniek voor revalidatie. De bovengenoemde zieken, zij die thuis ziek zijn, de verpleegden, wij bidden hen allen toe dat ze de toevlucht zullen nemen tot de HEERE en dat zij vervolgens in de soms zo moeilijke \Veg mogen ervaren "De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen" (Psalm 45, Sa). Overleden Dinsdag maart is op 94 jarige leeftijd overleden Hendrik Jan Doornenbal, Oranjestraat 9. Een markante dorpsfiguur is voorgoed uit het straatbeeld van Ochten verdwenen. Wie kende hem niet? Op zijn!dompen, onafscheidelijk van zijn stok en hond, ging hij zijn weg door het dorp. Hij had vele vrienden, vooral via de voetbalvereniging. De familie Sanders heeft enorm veel voor hem gedaan. Hun geliefde oom en oudoom, laat door zijn heengaan een lege plaats acbter op Oranjestraat '2. Vrijdag 4 maart hebben we afscheid van hem genomen in een rouwdienst net het lezen en overdenken van Johannes : Daarna hebben zijn 'voetbalvrienden' hem gedragen naar zijn laatste aardse rustplaats op de begraafplaats aan de Liniestraat. Daar klonken de woorden van een bekend lied: "Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dal ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan". Die Weg is aange\vezen als dé Weg naar hét Leven! A. Verstoep Overleden Dinsdag maart is overleden Hendrika Cornelia van La vieren op de leeftijd van 79 jaar. Sinds 4 maart 979 \veduwe van Pieter van Lavieren, heeft ze nog 8 jaar alleen gewoond op Dr. A.J. Kraaijstraat 8. Helemaal alleen is niet waar, want haar dochter bleef zo dichtbij wonen dat er dagelijks contact was. Er was wederzijdse zorg en aandacht voor elkaar. Een trouw meelevend gemeentelid is plotseling van ons heengegaan. Zowel thuis als in de aula hebben we troost gezocht bij het lijdensevangelie. De gebedsworsteling van Jezus in Gethsénané leert ons dat niet onze wil maar Gods wil zal geschieden. In de hemel wordt Gods wil gedaan. Wie dat op aarde echt leerl bidden en weet van de voorbede van Christus in de hemel, mag straks voor eeuwig thuis komen, omdat Christus de wil van Zijn hemelse Vader steeds gedaan heeft. Zaterdag 5 maart heeft de teraardebestelling plaats gevonden op de begraafplaats aan de Liniestraat. A. Versloep Jubileum Vrijdag 4 maart waren Kees en Hanny van Wijk, Broekdijk 8, Kesteren 25 jaar getrouwd. We willen hen, alsook hun kinderen vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met dit heuglijke feit. De trouwtekst was met een bijzondere bedoeling gekozen uit Deut. 33, 27a "De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen". Met jullie zeggen we de HEERE dank, dathij wat aardse woning betreft rijke zegen heeft gegeven, en bidden jullie de geloofszekerheid toe, wetend "Christus heeft ook voor mij plaats bereid in het huis Zijns vaders, waar vele woningen zijn".

28 Gedoopt In de dienst van zondag 9 maart zijn gedoopt Sam, zoon van Peter en Rikje van Schenkhof, Domineesak.ker 20 en Jeroen Hennan Roelof, zoon van Henry en Margret Timner, Zwijning 4. We zeggen de HEERE dank dat Hij Zijn verbond wilde bevestigen met deze t\vee kinderen en waar wij nochten horen dat de doop "in de naam des Zoons" een verzegeling is dat Jezus Christus ons wast in Zijn bloed van al onze zonden. Onze bede is, dat de dankzegging van het gebed in het doopfonnulier door allen die getuige waren van deze verbondssluiting in geloof gebeden wordt. Censura Morum en bezinningsavond Heilig Avondmaal In verband met de viering van het Heilig Avondmaal, Goede Vrijdag 28 naart is er Censura Marum maandag 24 maart van 9.30 tot uur in de consistorie. Vanaf uur is er een bezinningsuur. Iedereen, ook niet avondmaalgangers zijn van harte \Velkon, waar we met elkaar bij een van de vele aspecten van Heilig Avondmaal stilstaan. Gemeenteavond Naar aanleiding van de preek van zondagavond l 6 februari over Jakobus 5, 3-6, en het toepassen van Ziekenzalving aan een van de gemeenteleden, wil de kerkenraad de geneente door niddel van een gemeenteavond op dinsdag'.!'.! april graag verder inlichten over dit onbekende onderwerp. Dr. M.J. Paul uit Dirksland zal voor ons de inleiding verzorgen. Na de pauze is er alle gelegenheid tot het stel Jen van vragen over dit onderwerp. Ook andere belangstellenden zijn op deze avond van harte \Velkon. Aanvang uur. Bij de diensten Geve de HEERE ons in de komende diensten Zijn rijke zegen. Met nae denken we aan de dienst op Goede Vrijdag waar \Vij als gemeente de smadelijke dood gedenken in Woord en Sacrament en de diensten met Pasen waar \Vij mogen vieren de machtige over\vinning op zonde en dood. Dat al deze diensten uit mogen lopen op de lofprijzing zoals die verwoord staat in Petrus, 3 "Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote bamhartigheid ons heeft \Vederge-boren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden". Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Catechese De catechese voor het seizoen '96-'97 is in deze week afgesloten. Ook namens Anton Verstoep wil ik alle catechisanten hartelijk danken voor de zeer trou\ve opkomst en de inzet op deze avonden. Zelf heb ik de avonden waar me met elkaar allerlei onderwerpen hebben besproken als zeer fijn en leerzaam ervaren. Uit reacties van jullie blijkt dat dat wederzijds is. Huwelijkscatechese Dinsdag '.25 naart konen \vij \veer bij elkaar. Deze avond \Villen \Vij het hebben over "Groei in harnonie". Aanvang uur in de consistorie. DIVERSEN Autodienst '.!3-03 A. Pelle (64'.!807) G. Vink (642'.!92) Goede Vrijdag P. Bron (644235) Eerste Paasdag 3-03 J. M. Buij~(6440) Tweede Paasdag T. van Grasstek (64656) Oppasdienst Ina de l(at Angelino, Annelies en Brenda van Grasstek Woutje de Vries, Loenette Bennink, Jolanda Verkerk 3-03 Jeanet van Harselaar, Petra Pelle en Trudy Ver \Voerd Cato Bos. Karin en José Schouten V crjaardagsfonds januari en februari Mw. Baan-de Vos f 36,-; Mw. van de Berg-van de Brink f 26,-; Mw. van de Berg-Willemsen f 35,-; Mw. van Dijk-van Holland f 83,50; Mw. Dirksen-Huibers f 200,30; Mw. Doppenberg-Kromhout f 56,-; Mw. van Eldik-Sanders f 36,50; Mw. van Eldik-van Eldik f 47,50; Mw. Hommersom-van Leijen f 67,05; Mw. Geurts-van Vliet f 2'.?.,-; Mw. van Grasstek-Smit f 54,60; Mw. van de Heijden-Baak f Jm,45; Mw. Hommersom-Barten f 43,50; Mw. van Ingen-van de Berg f 50,50; Mw. van Lavieren-Kapellen f 46,50; Mw. van Lavieren-van de Berg f 3.-Mw. van Lavieren-van Bommel f 4,40; Mw. van Stralen-Sanders f 37,50; Mw. van Zetten-van Eldik f 42,50; Via de kerkvoogdij f 92,50. Totaal f Van het bedrag dat u door de jaren heen gespaard heeft voor het verjaardagfonds willen we nieuwe lampen kopen voor de kerk. We zijn blij dat we het geld voor dit doel kunnen besteden. Sanen et een kerkvoogd en een commissielid van bijstand zijn \Ve ons nu aan het oriënteren \velke lampen het beste passen in ons kerkgebouw. Mien Cochius. JEUGDWERK Tienerclub Hallo tieners, Vrijdag 2 maart is er weer tienerclub, \ve willen dan met elkaar nagaan denken over drugs en de gevolgen daarvan. Een ex-verslaafde van stichting "de Hoop" zal hier iets over vertellen. We hopen dat jullie allemaal weer komen. Ook diegenen die nog nooit geweest zijn en tussen de 2 en 5 jaar zijn, zijn welkom. Tot ziens, de leiding. Open Jeugdwerk Kompas Hallo jongelui. De lente is weer begonnen. Voel je ook al lentekriebels? Wij in ieder geval wel. Om al vast een beetje in zomerse sferen te komen organiseren \Ve op 22 maart een italiaanse avond (en dus geen spelavond zoals in de vorige Gemeenteklanken stond)! Een avond met een zonnig, italiaans tintje. Op 29 aart is er een paasviering. We willen met elkaar nadenken over de dood en opstanding van Jezus. Op 2e Paasdag, 3 maart, willen we naar de HGJB-ontmoetingsdag in Ernelo gaan. Je kunt je hiervoor opgeven via de intekenlijst of bij Peter (6440). De precieze vertrektijd hoor je nog (waarschijnlijk rond 4.00 uur). Op 5 april is er "hints''. Dat wordt weer lachen dus! Zo, dat was het weer voor deze keer. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten. Elke zaterdag vanaf 9.30 uur benje van harte welkom in "de Kajuit". Tot ziens, de werkgroep. BEJAARDENWERK Mw. van de Craats ontving f JO,-. VAN DE DIAKONIE Ds. van Goch ontving f 50,- voor de diakonie. Kollekten m-02 Werelddiakonaat f 965,30; Zending en Evangelisatie f 748,55; 6-0'.?. Diakonie f 646,50; Woord en Daad, kinderadoptie f 883,55. Financieel jaaroverzicht Het financieel jaaroverzicht 996 ligt ter inzage van 24 t/m 28 maart bij dial<en R. Verkerk, Hoeflaan 23 na telefonische afspraak. Vrijthof In het verleden was het de bedoeling dat er iedere week ongeveer 3 personen uit Ochten gingen helpen in Vrijthof (in Tiel) om bewoners naar de kerkzaal te brengen. Hiervoor kregen de nedewerkers een jaarrooster. Zoals u generkt zult hebben is er voor ditjaar geen rooster meer opgesteld. De reden hiervoor is dat er genoeg medewerkers zijn om de be\voners naar de kerkzaal te brengen, hierdoor \Varen de mensen uit Ochten sons overbodig. De gemeente die zondags dienst heeft in Vrijthof brengt nanelijk zelf medewerkers niee. Nu denkt u misschien dat u nooit meer mag helpen. Dit is niet zo. Ochten heeft namelijk 2 keer per jaar dienst. Dan gaan er een ouderling, diaken en gemeenteleden naar Vrijthof om hun medewerking te verlenen. 5 januari j.l. zijn we naar het Vrijthof geweest, een gedeelte van de edewerkers die op de oude lijst stonden zijn toen gevraagd en mee geweest. In de toekomst zal 2 keer per jaar op hen die op de lijst stonden een beroep \Vorden gedaan 0n medewerking te verlenen. We zullen u hier vroegtijdig van op de hoogte stellen. We rekenen op U\V nedewerking zodat de be\voners van Vrijthof de gelegenheid krijgen 0n de erediensten bij te wonen. Roosevelthuis Van zaterdag 2 april tot 9 april organiseert het Comité Recreatie Gehandicapten een vakantieweek in het Roosevelthuis. Het huis staat bekend als een gezellig vakantiecentrum, met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Het Roosevelthuis is aangepast voor rolstoelgebruikers en er zijn allerlei voorzieningen getroffen voor gehandicapten, daarnaast is er veel begeleiding nodig voor de gasten. U begrijpt dat dit extra financiële kosten met zich mee brengt. Dankzij dit huis is het mogelijk dat mensen die nonnaal niet op vakantie kunnen dit nu wel kunnen. Wij willen hiervoor collecteren zondag 23 maart. Kunnen wij ook op uw steun rekenen? Uit onze gemeente hopen er ook enkele personen op vakantie te gaan in het Roosevelthuis, wij wensen hen daar met de anderen een fijne tijd toe. Biddagproject Woensdagmorgen 2 maart j.. mochten \Ve als gemeente samenkomen. In deze dienst waren ook de kinderen van de basisschool aan\vezig. Zij hebben samen met u gegeven voor het landbouwproject in Zimbabwe. De opbrengst was.f 34, een Duitse Mark en een snoepje. We hebben.f 34, JO overgemaakt voor het project om er aan bij te dragen dat ook daar een ieder genoeg te eten heeft. Hartelijk dank voor uw bijdrage. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Kerk; ds. Jongerden 5x f 0,-. Anton Verstoep f 00, en f 25,-. Voor het pastoraat ontving hij f 25,- en voor de begraafplaats ook f De bidstondcollecte heeft opgebracht f 2.563, 0. Hartelijk dank. PAASCOLLECTE 997 De kerkvoogdijcollecten welke tijdens de paasdiensten \Vorden gehouden zullen geheel in het teken staan van de Paascollecte. Met de opbrengst van deze collecte kan de kerkvoogdij haar verplichtingen voldoen aan de landelijke hervormde kerk. 0n u een indruk te geven over welke bedragen we dan praten; dit zogenaamd 'Gemeentelijl< Quotum' bedraagt voor onze gemeente in 997 maar liefst f 8.875,=. U begrijpt dat dit jaarlijks een zware financiële verplichting vormt. Vandaar dat wij deze collecte extra onder uw aandacht willen brengen. Wij ver\vijzen hierbij tevens naar de bijgevoegde folder. Graag bevelen \Vij deze collecte in U\V nilddadigheid aan. VAN DE ZENDINGSCIE Catechisatiebussen januari en februari f 297,20~ Zendings-bussen januari en februari f 597,85. Voorjaarszendingscollecte f 765,-. Schrijfrooster Ds. v.d,ham en Marijke Veltkamp In de maand maart is de beurt aan Gerrie de Wilde om aan Ds. v.d. Ham te schrijven en Gerie de Haas aan Marijke Veltkamp. Ook mensen die niet op de schrijflijst staan en toch een brietïe of kaartje naar fam. v.d. Ham of Marijke willen sturen zijn van harte \Velkom. Kijk- doe- en luistermarkt 3 MEI Marijke Veltkamp heeft ons laten weten wat er in haar ziekenhuis nodig is. Voor CVA-patiënten (patiënten met eenzijdige verlaming) zijn bedden nodig die omhoog en 0nlaag kunnen. Er zijn 7 van deze bedden nodig. De prijs van zulke bedden bedraagt daar (allrnnkelijk van uitvoering) omgerekend.f 700,= tot.f 3400,=. Deze bedden zijn echt nodig, het is haast niet te doen deze patiënten in en uit bed te tillen. Het lijkt dus een goed doel om de opbrengst van de I<-D-en L-markt hiervoor te bestemmen. Noteer deze zaterdag in U\V agenda! Woonruimte voor Marijke Marijke Veltkamp hoopt begin december met verlof naar Nederland te komen. Ze \Vil graag deze maanden in Ochten wonen. De zendingsconmissie is op zoek naar geschikte woonruimte om te huren. Weet u soms iets waar zij zelfstandig kan wonen, neemt u dan kontakt op met W. Doomebal, Maaskant 49. tel of met H. v. Haut, Bevrijdingssingel 0, tel e Vakantie Bijbel Week "Hou je vast" In de vorige GemeentelJanken hebben wij u geïnformeerd over het tlema van de VBW "Hou je vast''. In deze Gemeenteklanl<en willen we vragen of er medewerkers zijn die ons (ook) ditjaar willen helpen. Jeugdige mede\verkers/sters zijn van harte welkom, maar je moet wel een jaar middelbare school hebben gehad. Hebt u er ook zin in bel dan gerust of kon even langs: Jeanet v.harselaar. Kollumerlandstraat 8, tel Nel Doomebal, Maaskant 49, tel Het VBW team. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molenda 20 vóór 28 maart 2.00 uur.

29 OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin. Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, lel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: !. Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, lel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Domen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, lel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, \el Gestorven. Op 3 maart stierf plotseling Pieter van Lent (75), gewoond hebbende Kempkeslaan 2. Een hartstilstand maakte een einde aan zijn leven. Hij was een zwijgzame, maar markante persoonlijkheid. Meer dan 5 jaar mocht hij getrouwd zijn. Moeite en leed is hem niet bespaard. We denken vooral aan hel verongelukken van zijn zoon Wim. Voor de fom. Van Kleef is dit in betrekkelijk korte lijd de derde begrafenis. Wat doen wij met deze roepstemmen? Zijn wij bereid? 2. We verloren Tjitske Huiberls-van Walsum (64), gewoond hebbende Patrijsstraal 39. In de nacht van 8 op 9 maart kreeg zij een hersenbloeding. In hel Radboudziekenhuis te Nijmegen heeft zij ruim een dag gestreden met de dood. In de vroege norgen van de Oe maart moest zij het verliezen en was daar voor haar het einde. Hel feil dat ze bijna 35 jaar getrou\vd \Vas, maakt het genis zo schrijnend. De kinderen verliezen in haar een moeder die zich kenmerkte door zorgzaamheid. 3. Op zaterdagavond 5 maart moest Hermannus Jacob van Broek:huyze (84) rekenschap van zijn rentmeesterschap afleggen. Hij \Voonde vanaf het sterven van zijn vrouw in 97 bij zijn kinderen op de Lijsterstraat 5. Moge het voor de familie een middel zijn om ons wakker te schudden en verder le zien dan het bekrompen wereldje van hel hier en het nu. Een ding is werkelijk nodig. Niet ons nette leven, maar Christus alleen redt van de eeuwige dood. In hel GPZ verblijft Marit v.d. Bijl. In Tiel worden Brouwer, mevr. Van Eldik (Dalwagenseweg 48), en mevr Den Harlog (Dorpsstraat 7) verpleegd. Mevr. Hol hebben we in de kerk weer mogen ontmoeten. We leven mee met Gerard van Wende! de Joode. We denken aan het stille verdriet, de eenzaamheid van het weduwschap, het psychisch lijden en onze mensen in verpleeghuizen. In Vrijthof verblijft mevr. Wevers, Coba Huibers. mevr. De Wit, mevr. Verhaaf en mevr. De Kruiff. Mevr. Broek: huyze mocht weer thuiskomen. Draagt elkanders lasten. Diversen. De ontrnoetingsdag zal DV zijn op 3 mei. Achtereenvolgens hopen te spreken ds. P. de Vries (Elspeet), ds E. Hakvoort (Meerkerk), ds. D.J. Budding (Waarder), ds. J. Westerink (Bunschoten-Spakenburg). De collecte zal zijn voor het evangelisatie\verk te Almere, Gendt, Hoorn, Horst. 2. Op DV 2 april behandelt de vrouwen ver. het jan. nummer 3. Op Smachtkamp 36a is J. Melddng komen wonen. 4. De 2e leging van de catechisaliebus heeft f 569,85 opgebracht voor het evangelisatie\verk in Horst. De opbrengst van het verjaardagfonds in februari bedroeg f70 l,05. Via CJM/GJvB ontvangen f 00,-, f 50,-. f 5,-, 2x f 0, Verder ontvangen 2 x f 0,-, f 5,-, 4 x f25,-, f30,-, f 50, (GZB ), f 00,-. In de Heere hartelijk dank. De taak van de vrouw De enige norm voor een vrouw is het Woord van God. Al is er geen volk waarin de vrouw over de man heerst, toch doet hel huwelijksformulier geen beroep op de natuur, maar op de schriftuur. Als Gods Woord in ons gezin intrede doet, zal dat ongetwijfeld direct te merken zijn in de omgang tussen tnan en vrouw. Bekering werkt door in het huwelijk. De Heere roept de vrouw op om haar man lief te hebben, te eren, te vrezen en hem gehoorzaam te zijn. Liefde is roeping. Er zijn aangrijpende voorbeelden van vernederde vrouwen die toch liefde bleven opbrengen. Het is treffend dat de hoogste vorm van liefde in de Bijbel gebruikt wordt voor hel huwelijk. Het staat op één lijn met de onzelfzuchtige liefde van God in het zenden van Zijn Zoon naar deze verloren \Vereld. Het is pure gevende liefde. Zonder liefde verkilt het huwelijk. De liefde voor de man krijgt pas echt gestalte als het samengaat met eren en vrezen. Er is hier sprake van onderdanigheid. Dat heeft niets met krampachtigheid te maken. Als het lichaam zich door het hoofd laat leiden gaal dal vanzelf. Tegelijk!aal dil zien hoe onnatuurlijk emancipatie is. Ef. 5:2-22 laat ons zien hoe deze onderdaniaheid gestalte krijgt. Eerst staat er dat nan en vrou\v elkaar onderdanig dienen te zijn. Samen buigen zij voor het Woord van God. Dil is een correctie op hel heidendom \Vaarin de vrouw als voetveeg gezien werd. Ook de man moet en nag zichzelf verloochenen. Daarna staat er dat de vrouw aan de nan onderdanig zal zijn. De onderdanigheid van de vrouw aan de man staat op een geweldig niveau. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo is de positie van de vrouw. Blijkbaar kan het aardse huwelijk vergeleken worden mel de diep geestelijke relatie tussen Christus en Zijn kerk. Onderdanigheid is in ieder geval geen schande, maar een eer. De onderdanigheid is niet knellend, maar juist bevrijdend. Hel is niet oosters slaafs, maar het brengt de vrouw tot volle ontplooiing. Wat kan een vrouw hierdoor winnen! Petr. 3: leert ons dat christelijke vrou\ven die met een heidense man getrouwd zijn door hun plaats te weten hel hart van de man kunnen winnen voor het evangelie. Een opstandige vrouw doet afbreuk aan het evangelie. Voor alle lijden geldt dat een stille en zachtmoedige vrouw door haar levensstijl meer invloed zal verspreiden dan door haar vrome \Voorden. Zeker in onze tijd. Ongehoorzaamheid aan de man is rechtsstreeks opstand tegen God. De man is niet meer, maar de Heere heeft hem als het ware als de voorzitter in het huwelijk aangesteld. Het is zijn functie om te regeren. Het betekent dan ook werkelijk niet dat de vrouw geen eigen mening heeft of haar gaven niet zou kunnen ontwik.kelen. Het onderschrijft slechts de verantwoordelijkjeid van de man. Het is inoeilijk als de man een slechte gezagsdrager is. Sommige niannen zijn zwakkeingen, terwijl anderen heerszuchtig zijn. Misschien is dat wel de oorzaak van het feminisme. Laten we als mannen onszelf onderloeken. Het gezag van de man berust niet op zijn kwaliteiten, maar op Gods aanstelling. Een man kan in geestlaacht de mindere zijn van de vrouw. Een vrouw dient dan zichzelf te verloochenen en de man aan te vullen. Door Gods genade is dit een zacht juk. Juist in onze geëmancipeerde tijd is het nodig dat wij in het christelijk huwelijk belijdenis doen in onze levenswandel van onze levensovertuiging. Ook hierin moeten we ons van veel wereldgelijkvormigheid bekeren. Het is onze roeping om de Naam van de Heere le belijden waar deze in het geding is. Dat is het beste wapen legen de tijdgeest. Uit de pastorie Het meeleven rond mijn 34e verjaardag heeft ons heel goed gedaan. Ik vond het ook iets moois om als geneente eens in informele sfeer samen te zijn. Il< heb de indruk dat de avonddienst van de dankdag en de morgendienst bij het avondmaal ook beter bezocht was dan anders. Ik zou zeggen; houden zo! Zondag zult u DV de namen horen noemen van hen die zich voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis. Draagt deze jonge mensen op aan Gods genadetroon, opdat zij als een sieraad van de gemeente lot eer van Zijn Naam de pelgrimsreis naar de eeuwigheid zullen gaan. Ontvang een hartelijke groet uit U\V pastorie, uw en jullie W. van Vlastuin. Financiën De collecten in februari hebben opgebracht f 8.44,20; Extra maandelijkse collecte f 2.5,80. Voor de kerktelefoon is ontvangen f 536,00 en via ds. Van Dijk: een gift van f 0,00 vanuit 'l Anker. Aan vrijwillige bijdragen is ontvangen f 875,50. De Biddagcollecte heeft het mooie bedrag van f 2.403,30 opgebracht. Dil is beduidend meer dan vorig jaar. Het is om stil van te worden hoe u als gemeente ineeleeft en de prediking die onder ons uitgaat met alles wat er omheen is onderschrijft. Onze dank is groot aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Laten \Ve echter niet vergeten dat het de Heere is die onze harten opent, zodat wij met vrijmoedigheid onze gaven afzonderen voor Zijn dienst. De kerkvoogdij. Rommelmarkt Op D.V. zaterdag 26 april hopen de gezamenlijkejeuadverenigingen weer hun jaarlijkse romnelnarkt te h~uden. Mocht u nog bruikbare spullen hebben, kunt u dit doorgeven aan één van de onderstaande personen tot 9 april. Mevr. B.v.d. Berg-Tijssen, tel Dhr. G.J. van Leijen, tel Dhr. G. Heenclc, tel Deze spullen worden dan op 2 l of 22 april bij u opgehaald. De leiding. Stichting Eltheto Opheusden Op de onlangs gehouden Jaarvergadering is het financieel jaarverslag toegelicht. Nogmaals willen we erop wijzen dal alle obligaties van de Stichting Eltheto kunnen worden ingeleverd. Graag kontakt opnemen met de penningmeester K. Klaassen, tel Tevens willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het Verjaardagsfonds. Van de opbrengst hiervan hebben we de afgelopen periode diverse noodzakelijke aanpassingen van het interieur van Eltheto kunnen bekostigen. ALGEMEEN NIEUWS Waalstreek FM 05 Sinds enkele weken wordt er elke woensdagavond tussen en 2.00 uurop de zenderfrequentie FM 05 de ene \Veek het progranuna "Com nu met sangh" en de andere week het progranuna "Shiriem" met de rubriek "In hel leerhuis" uitgezonden. In deze rubriek wordt een Bijbelstudie van 0 à 5 minuten gehouden. Luisteraars uit Kesteren, Opheusden en <?chten kunnen dit programtna ontvangen op de frequentie FM Hel programma is helaas niet te ontvanuen 0 in Lienden. Ds. Vlastuin en ds. van Goch werken aan de rubriek "In het leerhuis" mee. Zij willen samen met ds. Buijs de gemeenteleden wijzen op de mogelijkheid om deze programma's le beluisteren van omroep WaalstreekFM!05. Fietsen voor ontmoeting Op D.V. en 2 mei organiseert stichting Ontmoetinu een - 0 sponsorhetstocht. Vanuit heel veel plaatsen in Nederland zijn routes uitgestippeld naar het woon-werkcentrum van de stichting in Epe. U fietst over de mooiste wegen en paden. Wanneer u de route in één dag wilt fietsen, dan vertrekt u op vrijdagmorgen 2 mei en komt u, als alles goed gaat, 's middags in Epe aan. Wanneer u de route in t\vee dagen fietst, moet u ergens overnachten. Dat kan bij familie, vrienden of kennissen, maar ook op een door Ontmoeting geregelde slaapplaats. Elke deelnemer probeert zoveel mogelijk sponsors te vinden. De opbrengst is bestemd voor de hulp aan thuislozen en ex-gedetineerden. De sponsorfietstocht is bedoeld voor iedereen, die van fietsen houdt en het werk van Ontmoeting een warm hart toedraagt! Ook leuk voor de verenigingen. Inschrijving kan tot april a.s. Voor meer inlichtingen: (Stichting Ontmoeting, Carine de Jong). HGJB.T ongerenontmoetingsdag Op D.V. 3 maart (Tweede Paasdag) zal van 's middaus drie uur tol 's avonds half negen door de HGJB (He,;. Geref. JeugdBond) in het Kerkelijk Centrum te Ermelo een ontmoetingsdag worden georganiseerd voor jongeren vanaf 6 jaar. Thema is: 'Bomen over groei!' Het cenlrale openingsprogranma zal o.a. bestaan uit muziek:, samenhang en een bijbelstudie. De bijbelstudie zal verzorgd worden door Ds. C.B. Stam uil Harderwijk. Daarna zijn er twee series keuzeprogramma's: - Rond-de-tafel-gesprek met enkele jongeren - Samen zingen o.l.v. het combo - Oud-Hollandse spelen - Film: 'Love Note' Na de eerste serie keuzeprogramma's is er een broodmaaltijd. Hiervoor moeten jongeren zelf een lunchpakket meenemen. Koffie, thee en andere consumpties zijn te koop. Bij de toegangsprijs van f 7,50 is een consumptiebon inbegrepen. Om ongeveer half acht begint hel slotprogramma. Hiervoor is o.a. themagroep 'Pardon' uit Rotterdam uitgenodigd. Alle jongeren vanaf 6 jaar zijn op Tweede Paasdag van harte welkom in het Kerkelijk Centrum, Oude Telgterweg 62 le Ennelo. Meer informatie bij het Regionaal Centrum van de HGJB: of bij Albert Strijker:

30 r ~ ' ' De Hervonnde Gemeente van Ochten biedt haar doopleden en lijnaten bij inschrijving in kortdurende pacht tot 3 december 2002 aan: - een perceel boomkwekerijgrond, groot ha, gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten; - een perceel bnonk\veketijgrond, groot ha, gelegen aan de l(alkestraat te Dode\vaard. Inlichtingen en inschrijfvoonvuan.len zijn te verkrijgen bij het Kantoor der Kerkelijke GoeJeren, Postbus 088, 5602 EB te Eindhoven; tel. 040-:245055, fax : De inschrijving sluit op 3 april uur in het vercnigingsgebou\v van Je Hervonnde Geneente aan de Molendain Le Ochten.!, Het J(antour der Kerkelijke Goederen is een rentnecsterskantoor ten dienste van de Nederlandse Hervonnde Kerk. L _ r ~ '! ' De Hervonnde Geeente van Ochten biedt bij inschrijving : te koop aan:! - een perceel bou\v\and, groot ha, gelegen aan de Lagecanpse\veg te Ochten; Inlichtingen en inschrij!tonnulieren zijn te verkrijgen bij het J(antoor der Kerkelijke Goederen, Postbus BB te Eindhoven; tel , fax 040-:24: De inschrijving sluit op 0 april 997 on 0.00 uur in het verenigingsgebou\v van de I-Iervonnde Gemeente aan de l\tloleni.lam te Ochten. I Iet Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse Hervormde Kerk. L ~ r ~!:, Gezin ' net 4 kinderen zoekt een huur\voning omgeving.!.. Rhenen, l{esteren, Opheusden. Bereikbaar onder lelefoonnr '.?.. ' L ~ ~ F anziliebericlzten Heel veel dank voor al de kaarten, telefoontjes, en bezoekjes. Dal heeft ne erg veel goed gedaan. Aatje van Grasslek-Eldik Bedroefd. maar mel grote dankbaarheid in ons hart voor alles \Vat hij voor ons is ge\veest en betekend heeft, geven \Vij U kennis dat de HEERE van onze zijde heeft \Veggenomen. mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader. schoonvader, opa, broer, Z\vager en oom Pieter van Lent Eclllgenoot van Geertruida Petronella van f(leef op de leeftijd van 75 jaar. Opheusden. G.P. van Lent-van J(leer Opheusden. Jopie en Harry Zetten, Jan en Bertha Veenendaal, Nies en Huib Allunaar, Marina en Jan Dode\vaard, Piet en Marjo 3 maart 997 Kempkeslaan : LT Opheusden en kleinkinderen De rou\vdienst \Verd gehouden 8 maartj.. in de aula op de Algenene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden, \Vaarna de teraardebestelling beeft plaatsgevonden op genoemde begraafplaats. Bedroefd, aar dankbaar dat \Vij hem zo lang in ons midden nlochten hebben, geven \vij u kennis, dat van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, Z\vager en 00 Hermanus.Jacob van Broekhuyze Sinds '.?.6 januari 97 \Vedu\vnaar van Johanna Hendrika Boelhou\ver in de ouderdom van 84 jaar. Opheusden. E. van IJ nieren-van Broekhuyze G. van IJeren Opheusden, M.C. van Broekhuy"Le f(. van Broekhuyze-Huibers Opheusden, H. Ver\voert-van Broekhuyze DJ. Vcr\voert Klein- en achterkleinkinderen S maart 997 Lijsterstraat LC Opheusden De rou\vdienst \verd gehouden donderdag '.?.O maart j.l.. \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algenene begraafplaats aan de Dahvagense\veg te Opheusden. Steen doe je niet ineens, aar elke dag een beetje. En alle beeaes die je ste:f, 't is reeul uur die ergect je..ie ::.egt u elees! "ik ben ::.o oe ", en opeens be.fe aan je laatste cule toe. Diep bedroefd, mau.r dankbaar voor alles \Val zij voor ons betekend heeft, geven \Vij kennis van het plotseling overlijden van nijn zorgzane moeder, schoonmoeder, oma, zuster, onze schoonzuster en tante Hendrika Cornelia van Laviercn sinds 4 maart 979 \Vedu\ve van Pieter van Lavieren op de leeftijd van 79 jaar. Ochten, naart 997 Dr. A.J. Kraaijstraat 8 Correspondentieadres: Dr. A.J, Kraaijstraat AD Ochten Ochten, H.A. Pelle-van Lavieren A. Pelle Petra en verdere familie De rou\vdienst \Verd gehouden op zaterdag 5 maart in de aula te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten..!e::.us ::.ei: 'Ik ben de opsradig en het lefen, ll'ie in At/ij gelooft, ::.al le en, ook al is hij gesto e '. Verdrietig 0 het afscheid, maar dankbaar voor \Vat zij voor ons gedaan en betekend heeft, delen \Vij u ede dat plotseling van ons is \veggenonen. niijn geliefde vrou\v en onze zorgzae noeder, zus en schoonzus Tjitske Huiherts-van Walsem Echtgenote van Teunis Huiberls Zij is slechts 64 jaar ge\vorden. Opheusden. T. Huiberts Veenendaal, l(arin Opheusden, Liesbeth Veenendaal, J. van Walsem W. van Walsem-Hutink Veenendaal, C. Leppers-van Walsen Veenendaal, T. van de Bovenkamp-van Walsem (. van de Bovenkamp Nijmegen, M. van der Veer-de Haard Opheusden, M.W. Vink-Huiberts Opheusden, C.l I. van den Halert-Huiberls T. van den -Iatert 0 maart 997 Patrijsstraat MP Opheusden De rou\vdienst \Verd gehouden op vrijdag 4 maart j.i,. \Vaarna aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Bedroefd om haar heengaan, maar Uankbaar voor al het goede dat zij in ons leven heeft gegeven, geven \VÎj u kennis dat de Heere na een langdurig en noedig gedragen lijden tot Zich heeft genomen, onze lieve zorgzame moeder, schoonnoeder en ona, schoonzuster en tante Gerritje van Ingen \Veduwe van Dirk Antonie Vonk op de leeftijd van 77 jaar. 8 maart 997 Hoge\veg CG Lienden Lienden, W.G. Vonk Lienden, J.A. Vonk T. Vonk-Janssen Dirk en \Viha Bert Lienden, A. Quint-Vonk G.G.Quint Gerrie en Peter Arie en Agnes De teraardebestelling heefl 3 nlaart op de oude algenene begraafplaats te Lienden plaatsgevonden. Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid voor allen die he gekend hebben, is plotseling uit ons midden heengegaan, onze geliefde oom en oudoom Hendrik Jan Doorncnbal Echtgenoot van Gijsberta van Gelderen op de leeftijd van 94 jaar. Ochten. maart 997 Oranjestraat 9 Correspondentieadres: Oranjestraat '.?. 405 BC Ochten Fanilie Sanders De rou\vdienst \Verd gehouden op vrijdag 4 naart in de aula te Ochlen, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. -leden behaagde het de Heere uit ons midden \veg te nemen onze lieve zorgzanc vader, schoonvader en opa Adrianus Gaasbeek sinds '.?.4 januari 97 \vedu\vnaar van Neeltje Gerritje van Bijsteren op de leeftijd van 84 jaar. 9 maart 997 Lange\vei CE Lienden R. Gaasbeek E. Gaasbeek-Zaaijer Adrie Wilma Gert en Eline Wim Roel Liesbeth Voorafgaande aan de begrafenis heeft er te Lienden een rou\vdienst plaatsgevonden. Wij \Villen u graag bedanken voor U\V blijk van niedeleven, door u tot uiting gebracht na het plotseling overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma Jantje '\Villemina Jacoba van de \Val \Vedu\ve van Hendrikus Sta Hel heeft ons goed gedaan en sterkte gegeven 0 te \Veten dat zij niet alleen bij ons een bijzondere plaats in nan. l(esteren, maart l 997 f(inderen, klein- en achterkleinkind Voor U\v blijken van belangstelling en nedeleven die \Vij van U nochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde nan. onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Willem Timner zeggen \Vij U onze hartelijke dank. Ochten, naart 997 Zorgccntru "Eli'' J.M. Tinmer-van Lavieren kinderen. klein- en achterkleinkinderen U\v hartelijke blijken van belangstelling en nedeleven \Velkc \Vij mochten ondervinden na hel overlijden van onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Hendrik Gerrit Jan Sanders heeft ons getroffen en \Vas ons tot troost Zijn verlies ervaren \Vij als een grote leegte, \Vij zullen hen issen. Mogen \vij net U een nooie herinnering aan he be\varen. Ochten, maart 997 B. Janssen-Sanders A. Janssen t G. Sanders M. Sanders-Janssen G.C. Sanders A. Sanders-Hofman C.J. Sanders J. Sanders-van de Hatert H.G.J. Sanders J. Sanders-van l(leef A. Sanders J. Sandcrs-Roodbeen

31 GEmEEDTE-lilUUliEU ZATERDAG 5 APRIL e JAARGANG Nr. 483 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs!' 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar DE LAATSTE VIJAND "De laatste l ijand, die teniet gedaan vordt, is de dood!" ( Corinthe 5:26) "Sinds ik het \Veet... ", zo begint een gedicht. Een gedicht uit de eerste helft van deze eeuw. Van een vrou\v van middelbare leeftijd, die -naar ik ineen- t.b.c. had. "Sinds ik het weet, dat ik dicht bij de dood ben''. Ze zag dat onder ogen. Wat zegt de Bijbel van dood? Hoe noemt God die? Hoort u maar: De laatste vfjand. Die laatste vijand is er nog. Telkens hoor je het en zie je het: "En hij -en zij- stierf!" Van de doden geldt: De vreugde en smart, de problemen en plannen op aarde zijn voorbij. Prediker zegt dat ergens. Maar datzelfde Boek zegt ook, dat we met alles van ons leven zullen komen voor Gods gericht. Houdt ieder met dat laatste rekening? Nee, er zijn \Vel mensen die zicl wijs maken, dat de dood wel meevalt, alleen iets onzekers heeft. Of er \Vat is, en wat er dan is. Maar voor die grootste reis maken ze zich toch geen zorgen, zeggen ze. Het hoort er nu eennaal bij. Sluitstuk van het leven... hoort bij de natuur... Je moet maar durven! Want dat lijden en dood erbij zouden horen, bij de goede gang van de dingen, een afschuwelijke gedachte. Wie een dode ziet, voelt hopelijk aan waarom. Die scheiding, de ontbinding..., teken van Gods gericht. De dood, een vijand. Ingetreden in de goede schepping als straf op de zonde. Hij komt op ons aan alsof hij een ge\vapende man is met een harnas aan tegen \Vie geen nens bestand is. En let nu eens op Goede Vrijdag en Pasen: Een Mens, Die stierf, en diezelfde Mens, Die het graf achter Zich kon laten! Geen ontbinding, naar over\vinning! Geen ontluistering, maar verheerlijking! U\v Heilige, geen verderving! "Sinds ik het \Veel dat ik sterven moet... " Hoe lang \Veet u dat? Als je een kind bent van zo'n drie, vier jaar, dan dringt het door. "I(an dat bij óns ook mama, dat er ienand bij ons sterven noet?'"'dat kan toch niet met nîj mana?" U weet KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, lel ; scribaouderling J.l(.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 6, teler ; giro kerkvoogdij 3950:27; koster: dhr. J.H. I-Ioefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstr.at 9, telef ; "Gemeenteklanken": Aflalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telcf ; Advertentie-opgaven: de hr. G.O. Hendriks, Hoofdstraat 46. lel ; banknr. Kerkbode ronds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wil, G. Doustraal 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" Kerkstraal 2a, lelef ; beheerder: G.O. Hendriks, telef Mevr. T.A. Î\vigt-Hof \Verd vanuit het V.U. ziekenhuis te Amster<lain overgeplaatst naar het Radboudziekenhuis te Nijmegen, afd. A30. Daaruit nocht weer thuiskomen de kleine Willimn Verwoert,!vlesdagslraat 3. In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel verblijfl nevr. J. Veneklaas-Ten Hove, F 5. Uit het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen mocht \Veer thuiskomen mevr. A. Zaaijer-Comelisse, Joost v.d. Yondelstraat 6. Daar verblijft nog evr. C. van Lavieren-van Dee, C 50. ln Wolfüeze verblijft dhr. J.M. Zaaijcr, afd. Zonnelusl. De -IEERE ondersteune en sterke al onze zieken, Hij zegene de middelen en Hij geve u een aanhoudend gebed om het van Hem alléén te venvachten bij Wie uitkonsten zijn legen de dood. Geboren Op naandag 24 naarl j.l. werden Arjen en Joke Bijman Cbaiqneau, Gerard Doustraat 2, door 's-heeren goedheid verblijd met <le geboorte van een dochter, Maaike Theodora. Zij het, misschien al jaren. Jij ook. Ik ook. Die laatste vijand is er, de dood. Op de middelbare school leerde ik: In het Oosten zegt men vooral: Pasen, de overwinning op de dood, in het Westen vooral: op de zonde. Of dat juist is laat ik dat nu in het midden. De Bijbel zegt dat je die twee niet los kunt maken. Elders, in Romeinen 6: Door de zonde is er de dood. En in ons teksthoofdstuk: De zonde is de prikkel van de dood. Waar de zonde is, maakt ze de dood tot eeuwig verderf. Een over\vinning op dood waarin de schuld niet zou zijn weggedaan, is enkel schijn! En een overwinning op de schuld, die de dood intact zou laten, is niets beter! Daarom gaat het met Pasen om de band met de Heere Jezus Christus. Van \vie de gelovigen belijden: Die gestorven is voor onze zonden, begraven..., en opgewekt! Zonder de band met Hem geen vergeving, en geen uitzicht, dood en eeuwig verderf. Maar door Hem wordt de prikkel uit de dood weggenomen. Tot zegen van allen wie op Hem hopen. Zo is het in zekere zin waar: "De dood is voor Gods volk geen dood, maar 't aanbreken van het morgenrood!" En al komt ze nu nog op ons af als een vijand, de overwinning die God door de Heere Jezus geeft, heeft de dood ont \Vapend! Zo volkomen is die overwinning, dat straks de dood er niet meer zal zijn voor \VÎe van Hem zijn! Teniet gedaan. God zal immers de overtredingen van Zijn wet niet t\vee keer straffen. Want zo zeker als de Heere Jezus Christus aan het kruis de straf op de zonden gedragen heeft, zo zeker roept Zijn opstanding ons toe, als we op Hem betrouwen: "Die in Mij gestorven!" gelooft zál leven, al ware hij ook Amen. noemen haar Marieke. Wij feliciteren de gelukkige ouders van harte met jullie kleine door de HEERE aan jullie toevertrou\vd. Wat een \vonder dut Hij ouder leven \Vilde be\varen en nieu\v leven \vilde schenken! Dat het jullie dagelijkse bede zal zijn dat jullie kleine, in zonden ontvangen en geboren, die nieu\ve geboorte door de opstanding van de Hecre Jezus Christus uit de doden zou mogen ontvangen. De HEERE \Vil er om gevraagd zijn. Daartoe roept Hij jullie toe; "Opent u\ven mond. Eist van Mij vrijmoedig. Op Mijn trou\vverbond. Al \Vat u ontbreekt. Schenk Ik, zo gij 't smeekl. Mild en overvloedig". (ps. 8 : 2). Jubileum Op zaterdag 29 maart j.j. mocht het echtpaar l(.j. Garms-Barl, Prinsenhof 3, gedenken dal zij 25 jaar geleden aan elkaar verbonden \Verden door de band van het hu\velijk. Bruidspaar, van harte gefeliciteerd met dit jubileum dat u uit de hand des HEEREN mocht ontvangen. Wat is Hij toch goed en goeddoende over u en de u\ven ge\veest! Op een \Vonderlijke \Vijze heeft Hij u en de uwen in het leven willen be\varen en sparen. Wat een \veldaden! En dat voor mensen die het eerlijk moeten belijden alles verbeurd en verzondigd te hebben. Hij doe U\V harten wegsmelten door en onder Zijn goedertierenheden, opdat U\V bede óók voor de komende lijd zal zijn: "Leer mij, HEERE! U\V weg; ik zal in U\v waarheid \Vandelen; verenig mijn hart tol de vreze Uws Naams". (ps. 86: ). Jubileum 2 Op D.V. zondag 3 april a.s. hoopt hel echtpaar D.W. van Sijpveld-Bomas, Nedereindsestraal 33, te gedenken dat zij 40 jaar getrou\vd zijn. Ook dit bruidspaar feliciteren \Vij van harte met deze bijzondere nüjlpaar die u door Gods trou\v en goedheid hebt ontvangen. Veel hebt u van de HEERE ontvangen: gezondheid, kinderen, kleinkinderen, \Verk op verschillend gebied en bovenal Zijn Woord. I-Iij schenke u verstand met Goddelijk licht bestraald, 0n te mogen overdenken \VÎe Hij voor u en de u\ven is geweest en \VÎe u voor Hem bent ge\veest. Dan zult u met Jakob belijden: "Wij zijn geringer dan al deze \Veldadigheden, en. dan al deze trou\v, die Gij aan U\v knecht gedaan hebt... " (gen. 3: 0). Dienst des W oords Kesteren Vrijdag 4 april 4.30 uur: ds. C. Vos en ds. C.M. Buijs (hu\velijksbevestiging Dick Veneklaas en Henriëtte Boekhoudt) Zondag 6 april 0.00 uur: ds. G. Meuleman, Wekerom 8.30 uur: ds. G. Meuleman, Wekerom Kollekten:. Diakonie. 2. Kerkvoogdij Woensdag 9 april 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 3 april 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs ICollekten:. Christelijke School. 2. l(erkvoogdij Lienden Zondag 6 april 0.00 uur: ds. A. den Hartogh 8.30 uur: drs. C.G. Visser Koliek.ten:. v.m. diakonie, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 8:2, n.m.: Ps. 30:4 Zondag 3 april 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk, sluiting winterwerk Kollekten:. -I.G.J.B. 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 3:, n.m.: Ps. 2:5 Ochten Zondag 6 april 0.00 uur Ds. J.S. Heutink (Besoyen) 8.30 uur Kand. N.C. van de Voet (Veenendaal) Kollekten. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Bijstand in het pastoraat Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 3 april 0.00 uur Ds. G. van Goch 8.30 uur Ds. R.J. van de Hoef (Ede) l(ollekten. Jeugd\verk 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 6 april 0.00 en 8.30 uur ds. C. van den Berg (Nw Lekkerland) Collecte; l. Ontmoeting, 2+3 kerk Oppas; mw. Hof, Bertina Hol, Henra van Kleef Donderdag 0 april 9.30 uur ds. W. Pieters, afsluiting \vinter\verk Zondag 3 april 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. vrije zitplaatsen Oppas; ID\V. Huiberts, Corrie Hol, Dirma van Eldik 't Anker Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag april: ds. G. van Gogh Vrijdag 8 april: ds. A. van Wijk

32 Kopij Ds. Van Gogh is aan de beurt de neditatie le verzorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 4 april voor 8 uur. Dan hebt u aan de \Veldaden niet genoeg, maar U\V begeerte is 0n in de Weldoener te mogen eindigen, Die in Christus Jezus, Zijn Zoon een gaarne vergevend God is. En voor de koncnde tijd hebt u het apostolische vernaan zó nodig: "En \Vandclt in de liefde, gelijker.vijs ook Christus ons liefgehad heeft". (Efeze 5: 2a). Een goede en gezegende gedenkdag taege\venst met allen die u lief en dierbaar zijn. IGnderoppas Zondag 6 april: Mevr. van Elst, Heidi Vaandering en Trudy Bunt. Zondag 3 april: Mevr. Hakkert-van Been, Diana van Eldik en Marieke Ter Maten. Zondag 20 april: Mevr. Treur, Elscnaric Moree en Rianne Willemsen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(estcrcn Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Grocncndaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 6 april Auto!: J.P. van Eck. tel Auto 2: P. Tijssen, tel Zondag 3 april Auto : C. Vos, tel Auto 2: fam. Hol, tel Van de kerkvoogdij Vrijwillige bijdrage Binnenkort hoopt de kerkvoogdij \Veer de jaarlijkse rondgang door de genccnlc te naken voor de Vrij\villige Bijdrage. On alles in gereedheid te brengen is er \Veer een drukke periode voor ons college aangebroken. Maandag 4 april a.s. hopen \VC de \Vijken te verdelen, \Vaurna de rondgang kan aanvangen. \Vij hopen hierbij veel hulp uit de gemeente te ontvangen. Natuurlijk hopen \Vij onze trou\ve helpsters en helpers van de afgelopen jaren te mogen begroeten op 4 april, maar er is ook dringend behoefte aan Peel iewc helpster. en helpers (en vooral op de jongeren doen \Vij een beroep). Laten \Ve sac deze voor onze gemeente belangrijke rondgang nlaken! De verdeling van de \Vijken zal D.V. plaatsvinden in de kerkvoogdijkamer bij de kerk op naandagavond 4 april van 9.00 tot uur. Wij rekenen op een grote opkomst. De kerkvoogdij. Gemeenteklanken In maart 997 ontvangen: Eefje Albers f 80,5; Arie Peters f 508,05. Nagift biddag via G. Mall f 30,00. N.B. Arie Peters en Hann Mulder kunnen Geneentcklanken niet neer bezorgen. Zij hebben hun best gedaan. Hartelijk dank. Wie volgt ze op? Wijk 5: De straten N. Beets, Bilderdijk, G. Gezelle, P.C. Hooft, J. van Lennep. Totaal 27 stuks. \Vijk 8: Broek.dijk, fvleezendreef, Z\varte\veg. Totaal 24 stuks. Er is vast wel ienand te vinden. Meld je maar aan. Tel of Bij voorbaat dank. Voor het nieu\ve <lak: Via ds van Dijk uit 't Anker x f Hl,00 en via ouderling de Greef en diaken de Wit x f25,00 en via mij 3 x r 0,00: xf25,00; x f50,00enxf00,ijij. Hartelijk dank voor U\V gaven! Catechisatiehus De laatste lichting van de catechisatiebus bracht op f 330,85. In het seizoen is het een totaalbedrag van f l. 705,95 ge\vorden. Jongelui, hartelijk dank hiervoor. Diakonic De kollekte van zondag ::!.3 naart j.l. "Kesteren helpt Kurteni" bedroeg het niooie bedrag van r.682,80. Hartelijk dank! Openbare belijdenis De volgende personen hebben 2e Paasdag j.i. in het midden der gemeente belijdenis des geloofs al'gelegd:. Willen Jan de Bruin, geb , Bonegraafsc\vcg 32, Ochten, Ps. 25 : Hendrik Jan Westeneng. geb , Donderberg 4, Rhenen, Openb. 2 : Ob. 3. Cornelis van Z\vienen, geb , Raadhuisstraat 73, Panningen, Tiin. 6 : Hendrika Aleida Stegernan, geb. : , Dahvagen 75, Dode\vaard, Ps. 27 : Dirk Schaap, geb , Jan Steenstraat 28, Joh. 5 : Wijntje de Wit, geb , Nassaulaan 2, Filip. 2: 2b en Heintje Vaandering, geb , Benthuizenstraat 3, Ochten. Ps. 39: Heidi Gretha Adriana Zaaijer, geb , Renbrandstraat 6, Ps. 62: ivlaria Jannctje Grietje l(ooistra, geb. OI , Hoofd\veg 202, Ederveen, Ps. 86 :. De tekst van de prediking \Vas Filip 2 : "En alle tong zou belijden. dat Jezus Christus de Heere zij, tot herlijkheid Gods des Vaders". De HEERE zegenc Zijn Woord opdat de jonge lidnatcn, ja een ieder van ons voor en door de opgestane Paaskoning in het heden der genade leert buigen en Zijn Naan in leer én leven leert belijden. Bijbellezing Op D.V. \Voensdag 9 april a.s. hu pen wij onze Oc Bijbellezing te houden. Aan de orde is Nehenia 9 : 32 t/jn 0. U \Vordt allen hartelijk venvscht~ Bijbelkring Op D.V. dinsdag 5 april a.s. hoopt tleze vo~r de laatste in aal in dit seizoen bij elkaar Ie koncn. Aan de orde is Daniël 5 : t/n 6. Tijd: uur (en niét 20.5 uur). Vrou\\'envercniging "Helpende Handen" Op D.V. \Voensdag 6 april a.s. hopen \Vij naar de ontmoetingsavond in Veenendaal te gaan. De dames die zich opgegeven hebben worden on 0 voor zeven bij de kerk venvachi.- Het bestuur. Ouderenrniddag D.V. 7 april hopen \Vij \Veer bij elkaar te komen. Deze keer zal dat in ons "Zorgcentrum Het Anker" zijn. U \Vordt ontvangen vanaf 4.00 uur met een kopje thee of koffie. Om 4.30 uur hope \VC te beginnen. Allen hartelijk uitgenodigd. Ook als H nog nooit ge\veest bent, venvachtcn \Ve nu! Wit u opgehaald \Vorden belt u dan even naar: ncvr. de Wit, tel of mevr. van Sijpveld, tel Het conité. Doopzitting I. v.. de bediening van het sacranenl van de Heilige Doop op D.V. 20 april a.s. zal er doopzitting \Vorden gehouden op D.V. maandag 4 april a.s. om 9.30 uur in de consistorie. Beide doopouders \Vorden daar venvacht. Trou\vboekje afgeven aan de pastorie tot uiterlijk 0. V. zaterdag :2 april a.s. Tenslotte Gelielûe gemeente, Goede Vrijdag én Pasen liggen \Veer achter ons. Wij waren blij nct de goede opkomst en aandacht onder de prediking.!-leeft de prediking van ICruis en Opstanding ons geraakt, heeft het nog \Vat nagelaten? Hebben we in nogcn stemmen met de discipelen: "\Vaarlijk opgestaan is de -lecrc en Hij is ook van mij gezien?!" Ontvangt van ons allen een hartelijke en welgemeende groet. De HEERE zij u goed en nabij en zegene u uit Sion. U\v C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papcstraat 2, tel Scriba: dhr. H. Venveij, Vossenpasse\veg KR Ingen. tel Pastoraal mede\verker: candidaat J.G. Schuitemakcr, Acacialaan 3, Bennekon, Lel Adn. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministralie: E. van Dijk, Rijndijk l 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebou\ven Rabobank Koster: J. Cornclissc, Burg. Houtkoper.straat 9, tel Bandrccorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere \Voensdagavonc.l uur (na het kinderkoor) en vooral'gaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gcnccntc-IGanken: fan. J.l-L Cornclissc, Burg. I Ioutkopenveg 9, tel. 60'.!802. Regiobank Heilige Doop Op 23 niaart werd dit sacranent bediend aan Anthonic Eric van Beusckon, Lcuntjc Elisabeth de Bruin, Suzanne Marleen Hakkert en Jan Hendrik van Wijk. De tekst \Vas: Exodus l'.!:3. ::!.6 en 27, \Vaarbij het paaslan en de opvoedingsroeping aan de on.ie kot. Leerzaam met het oog op het grote Paaslam Jezus Christus, van Wiens reinigend bloed onze kinderen nloet én nlag gesproken \Vorden. De volgende gelegenheid tot doopaangifte is D.V. 7 april om 9.30 uur in "De Open Deur''. De bezinningsavond is D.V. dinsdag 5 april om uur in de pastorie. Belijdenis In de norgcndicnst van 30 aart deden de volgende personen belijdenis des gcloofs in het niddcn van de gcneente (achter hun naan en adres de vindplaats van de tekst, die hun \Verd meegegeven): Geurt Berends, Wichanlaan 9, Ps. 03: 3; Everdina Johanna Bercnds-Puijnan, Wiclunanlaan 9, Ps. 86: en 2; Hendrik Wilheln van Dijk, J. v.d. Lce\vcg 2, Jh. 4:23; Willcn Leendert de Haas. Dr. van Noortstraat 4, Jh. 3:36; Willen Cornelis van Hoorn, Keizerstraat 38, IJzendoorn, Jh. 6:68; Adrianus Gaasbeek, Lange\vei 3, Hebr. 4: 4; Janna Stevcnia van Hatten, ivlolenslraal 65, Jh. 4:6; Roelof van Olderen, Burg. Houtkopenveg 3, Jh.4:9; Genigje Ruitenbeek, J{ooislraat 5, Boven-Leeuwen, Jh. 4:0; Cornelis Frans van Vugt, Beenstraat 2, Nieu\vaal, Jh. 7:3; Alberdina Janna Zaaijer. Bar. van Brakelhveg 2, Jh. 7: 5. Moge de f-ieere hen bevestigen en schragen. Hij geve dat zij hun belijdenis nogen versieren nct een goede lcvcns\vandcl. Dat is God tot eer en een \veg\vijzing voor anderen. Dat kan alleen ziende op Jezus de Heere, Die de goede belijdenis beleden heel'l toen Hij voor Pontius Pilatus stond. Voorde uitreiking van de platen \Vorden Je nieuwe lidnaten D.V. 4 april 0n uur aan de pastorie vcnvacht. Dienst in "Nieu"'-VrijthoP' Nog even een herinnering: D.V. 6 april om 0.30 uur begint deze dienst. \Vaarbij inzet vanuit onze gemeente \Vordt verwacht. l(inderoppas 6 april: Coby Zaaijer, mevr. Van Zetten en Jojanneke de Leeu\v 3 april: nlevr. Esneijer, Finy van Viegen en Petra Tins l(erkauto 6 april: T. Biesheuvel 3 april: A. Gaasbeek Gestorven Op 7 naart stierf Aartje van Ingen, echtgenote van Rijk Hendrikus van den Berg. Ze \Voonde Luchtenburg 58 te Ingen, en \Verd 5 jaar. Verleden jaar kreeg nevr. Van den Berg klachten, die zicht gaven op een hoogst ernstige k\vaal. Ondanks haar hoop dat ze toch nog geruine tijd bij haar geliefden zou mogen blijven, nocht dat niet zo zijn. ivlet name de laatste dagen van haar leven namen de gevolgen van haar ziekte schrikbarend toe. Zo k\vam nog snel een einde aan de liefdevolle vcrlorging. Bij haar nan, kinderen en kleinkinderen k\van een grote lege plaats. Ook bij haar nocder, nevr. Van Ingen, Voorstraat 4::!.. en verder bij allen die haar lief waren. fvloge Je HEERE hen sterken in deze moeilijke weg! Hij laat ook Zijn roepsten uitgaan. De begrafenis vond plaats op 2naart. \Ve stonden stil bij Lukas 8:-8, et name bij <le ernstige vraag van vers 8 aan een ieder: "Doch de Zoon des ensen, als Hij komt, zal Hij ook geloor vinden op de aarde?" Zijn Woord \Vijst de \Vcg, ook vandaag. Mevr. Van Omneren-van Voorthuizen, Marktplein 5, ging ter revalidatie naar "De Valentijn" te ivlaurik. Mevr. Wcinan is in het Radboudziekcnhuis te Nijncgen, mevr. Den Hartogh, J. Steenstraat 20 en nevr. Van 0nmeren-van Schaik, R. van Rijnstraat 34 zijn in ''RivierenlancJ" te Tiel opgenonen. We wensen hun en allen die bij hen behoren sterkte, bovenal het ene nodige: de kennis van de Heere Jezus Christus..Tubileun In besloten kring hopen organist Ganns en zijn vrou\v op 5 april te gedenken, zij op 29 naart 972 in het hu\velijk mochten treden en sindsdien door Gods trou\ve zorg werden gespaard. Een groot voorrecht, \Vaarvan God de eer toekomt. Om te belijden: "Hoe nenignaal hebt G' ons U\v gunst betoond!" De HEERE geve bovenal te ondervinden, <lat "heter dan dit tijd' lijk leven" Zijn goedertierenheid is. Voor wie ee \Vil leven: -let adres van de fan. Ganns-Bart is: Prinsenhof 3, l(esteren. Agenda Donderdag 3 april: nlannenvereniging Zaterdag 5 april: lofuur Zondag 6 april: dienst in "Nieuw-Vrijthor' Maandag 7 april: doopaangiftc fvlaandag 7 april: bijzondere catechisatie ( 9.45 uur) Woensdag 9 april: bcjaardennliddag Donderdag 0 april: I.Z.B.-cursusavond Vrijdag april: inleverdatun kopij Zatl!rdag 2 april: sluiting \VÏnlcnvcrk Zondag 3 april: sluiting \Vintenverk fvlaandag 4 april: uitreiking belijdenisplaten (20.30 uur) Dinsdag 5 april: <loopbezinningsavond Catechisaties Deze zijn in het algeneen voorbij. De neeste groepen vond ik betrokken nlccdocn. Het blijft staan, ook nu catechisatie voorbij is: "Zoekt eerst het l(oninkrijk van God!" fvloge de HEERE jullie gedenken! Ook in alle keuzes die je in hel leven oet naken laat Zijn Woordje kompas zijn. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen A. van Wijk Sluiting Winter\\'erk De clubs zijn nog actief, niaar dt: lente is al begonnen. Dat betekent <lat het winterwerk \Veer bijna voorbij is. Wc hebben het afsluîtings\veeken<l gepland op D.V. 2 en 3 april. Het progranna is als volgt: Zatcrdagorgc/nliddag: Iedereen van tle jongens- en tle neisjesclub nag on 0.00 uur naar de Open Deur konen net een eigen socpkotn, een lepel en een plastic zak. Geef' je van te voren op bij de leiding van je eigen club als je ncc \Vilt doen aan het kookcircuit! Zij vertellen je er neer over. Het duurt tot 3.00 uur. Zalenlagal'oul: * :2+ club: Allemaal uur naar de Open Deur koen, \Vant dan gaan jullie... bo\vlcn! ':' 4+ club/k.0npas: De Open Deur is vanaf 9.30 uur open, iedereen is \Velkom on tnee te konen doen nel Hints! Zndagiddag/aF0d: Jong en oud nlogcn kotncn vanaf 6.30 uur on nec te zingen onder nuzikalc begeleiding. Na gegeten te hebben, \Villen \VC sanen naar de kerk gaan. Na de dienst is er een preekbespreking voor iedereen vanaf 5 jaar. We hopen op een goed \Veeken<l om God te danken voor alles \Vat Hij aan ons gaf en gee/'l 'Alles \Vat aden heeft, love de Heer'! Psaltn 50: 6a.Tot ziens a\lenaal, groeten van de jeugdraad. l(onpas Hallo jongelui, Het progranna voor de konen<le \Veken kun je hier weer vinden. Allereerst nog even dit: Op 5 april gaan we naar Zetten 0 te bo\vlen. Graag op tijd aan\vczig zijn! En dan op D.V. 2 april \Villen \VC "Hints" gaan spelen. Wie \Veet het snelst het uigebeelde \Voord? En op D.V. 9 april hopen \Vc enkele gasten te ontvangen die ons \Vat \Villen vertellen over alcoholverslaving. Een mede\verker van de stichting "Voorkon" en een ex-verslaafrle zullen hier uitleg over geven. Uiteraard zijn ook andere gemeenteleden van hal'le \Velkon. Aanvang uur. Tot ziens op zaterdagavond. Konpasleiding.

33 l\'lannenvereniging ''Paulus'' De nanncnvcreniging "Paulus" kot bijeen voorde laatste bijeenkontst op 3-4-' uur in "De Open Deur''. Opslagruinte gezocht Wegens vcrbou\ving, bij de rain. l-i. Zaaycr, raken wij onze opslagruinte voor de ronnclnarl-:l k\vijt. Helaas, \Vanl \VC zullen elkaar nisscn! Daaron \Villen \Ve hierbij de fam. Zaayeren fam. van Kalkeren hartelijk bedanken voor de genoten gastvrijheic.l. Na juni verzoeken \Vij u niets neer te brengen aan c.le Baron van Brakell \veg! \Vij zijn op zoek naar een nieu\ve lokatie. Wie heeft er plaats voor ons? Heeft u niissdien opslagruite over? Als u ons \vilt helpen bel dan naar A. van Hatten, tel Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. Bejaardenmiddag Het \Vas fijn dat \VC l\vcc trou\vc leden, \Voensdag 9 naart j.i. weer van harte \Velkom nochten heten na een periode van ziekte. De opkomst was goed al zijn er mensen uit ons nidden, die niet ziekte te kapen hebben. Wc bidden dat de Hccre gedenkt aan een ieder nct ziekte en noeitc. De overdenking bepaalde ons bij de boeken\veek die onder christenen nogal \Vat \vrevel veroorzaakte. Om daarna meteen te kijken \Vat "Mijn God" voor ons te betekenen heeft. Dan konen we bij het centrutn van de evangelie als de Heere.Jezus roept niet luide sten: "iviijn God!!vlijn God! wuaron hebt Gij fvlij verluten!" (volg. iviatt. 27: 33-56). Na de pauze verzorgde drs. P. Fuchs uit Wageningen de nii<ldag. Heel enthousiast vertelde hij over de geschiedenis en de taal van Zuid-Afrika. Daarbij toonde hij prachtige diu's vun de 0ngcving \vuur ze verbleven.!-let \Vas een fijne, leerzame nliddag. Mevr. De Lange ontving een gifl van f 25,00. De volgende bejaardenniddag, zo de Heere \Vil, op \\'ocnsdag 9 april. Hartelijke groctc, nanens het conité, Betsy Zeissink. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendan 20, lel Pastoraal niede\verkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisale 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H..Tongerdcn (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendual (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel l(uster: H.J. Homnerson, l(erkstraat 2, tel A<ln. kerkvoogd: M. de Vries, l(laverhof 6, I(esteren, tel Gironr bankrekeningnr A<ln. diaken: R. Verkerk, Hoellaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Vertorging gemeenteklanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgcbou\v, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dan 2, lel Bankrek.nr. zendingsen evangelisaticconnissic Bandjesdicnst: G. Arissen, Weth. vun Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J. W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd nnv. van de Berg. A..Jacobsstraal (B 42) dhr. van de Berg, Oude Dijk (E 208) en \v. I-Iennekes, Eliin (E 29).!vhv. van 0nneren, A. Jucobsstraat rnocht naar huis. In Bennekorn is ITI\V. Langbootn, Kerkstraat 7 voor enkele dagen verpleegd. Ze verblijft nu tijdelijk bij haar dochter in Zetten. In het Ra<lbnuc.lziekenhuis in Nijnegen is opgenoncn inw. Akudatna, B. van de \Valstraat 4. -Iier \Vordt ook verpleegd A\jun van Eck, Papekanp 5. Dhr. van Doorn. 4-- RI slraat nag als alles goed gaat vanuit de St. l'vlaartenskliniek de komende \Veek naar huis. Geve de -!EERE vanuit de opstandingskracht van Jezus Christus alle zieken, verpleegden en allen die 0 hen heen staan, kracht naar kruis. Ge horen Zaterdag 29 aart is geboren Hendrika Aolda, dochter van Andre en Anita Elings, Brinkstraat 7a. Lienden. Wc \Villen de ouders alsook Alise van harte feliciteren net de geboorte van Rianne. Geve de HEEREjullie veel geloof in Zijn ondoorgrondelijke liefde voor ons zondaren opdat jullie de kinderen kunnen wijzen \Velk een adllig en bannhartig God wij hebben. Dank Ik wil iedereen hartelijk bedanken die net ij, in welke vorn ook heef! neegeleefd op nijn verjaardag. I-Iet heeft ons als gezin goed gedaan on ons zo opgenonen te \Veten in de geneente. Hartelijke groeten, nnv. J-. van Goch. Bij de diensten Wij zeggen de -IEERE dank voor de zegeningen die \Vij ontvingen rondon de diensten van \Voord en Sacranent. Wij zijn een geneente die alleen kunnen leven vanuit de Opslandingskracht van.jezus Christus. Wat is het dan groot dat wij uit genade daarin inogcn delen. Geve de -IEERE ons ook in de kocnde diensten wuar verschillende predikanten zullen voorgaan zijn Zegen opdut \Vij onze roeping als dank Lot God voor elkaar en de \Vereld zullen vervullen. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE I\.ring '96 D.V. woensdag 9 april \Vorden \Ve om uur bij de fatn. van Burken, Dahvagense\veg 35, Opheusden vcnvachten. Wc \Villen niet elkaar hfst 2 van ''Bidt u \vel?'' van J.C. Ryle bespreken. Doopaangifte en doopcatechese In verband net de bediening van de doop op zondag 27 april is er vrijdag april doopaangifte en doopcatechese om 9.45 uur in de consistorie. Beide ouders worden venvacht en graag het trou\vbockje eenemen. Terugkomavond voor doopouders Het leek ons als kerkenraad goed 0 een avond te organiseren voor c.loopouders die het afgelopen jaar hun kind ten <loop hebben gehouden onnogaalset elkaar te spreken over de rijkdotn vun de <loop. We willen deze avond houden op donderdag l mei om uur in het vcrcnigingsgebou\v. Ook belangstellenden zijn van harte \Velkon. NCVll I-lart- en vaatziekten discrinüncrcn niet! Iedere nan, vrou\v of kind kan met zo'n ziekte geconfronteerd \Vorden en dat is heel ingrijpend. Een gezonde levensstijl is daarom uiterst belanrijk. De Nederlandse hart::;tichting is gaarne bereid onze leden hierover uitgebreid te infonneren op dinsdag 5 april a.s. Bent u geen NCYB-lid, naar \Vel geïnteresseerd in dit ondenverp, mevrouw? Dan bent u ook hartelijk \Velkom! Er is natuurlijk ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanvang: 9.30 uur in het verenigingsgcbou\v naast de Hervormde kerk in Ochten. Het bestuur. DIVERSEN Autodienst 6-04 T. van Grasstek (64656) 3-04 T. Hornmcrsum (642063) A. Pelle (642807) Oppas dienst Cato Bos. Karin en José Schouten 3-04 Ria van Hatten, Murieke van de Wetering en Mirjain de Vogel Marja van Lavieren, Eline en Christine van Burken Rommehnarkt 6 september 997 Allereerst wil ik beginnen el het feit dat 'vij het droevig hebben gevonden dat er zo'n slechte opkomst van clubs en verenigingen \Vas op c.le gezamenlijke vergadering die gepland was ter inj'orma~ tie onrent het opzetten van de ronnehnarkt. Wel geteld \Vas er geen enkele vertegenvoordiging vanuit het club- en verenigingswerk. Hoe noet dit nu verder? Moeten we nog wel een ronmeltarkt organiseren? Als er nu al geen animo voor is kunnen \Ve dan slraks nog wel een beroep op u/jullie doen? OJ' oeten \Ve net 7 à 8 personen de voorbereidingen gaan beginnen? \Ve denken dat ook hierin een stukje \Verk te doen is in de Wijngaard van onze Hccrc.Jezus Christus. Ook in deze mogen wij niet weglopen voor de taak die eventueel hier voor ons ligt. Het hoeft toch niet zo te zijn dut er telkens dezelfde ncnscn het \Verk oetcn doen \Vat \Ve met velen zouden kunnen? Want vele handen naken ligt werk. Daarom vragen \Vij u bij deze nognaals, neem de moeite en bel een van de conissieleden on u aan te melden voor hulp. Sinds enkele \Veken is het ons ook gelukt 0 opslagruimte te verkrijgen. Als u ronnel hebt, neen dan contact op net Dik van Eldik (64266) of Gert van de Kolk (64678) zodat zij met u een afspraak kunnen aken voor het ophalen of brengen van U\V ron- el. Nanens de comnissie bij voorbaal hartelijk dank voor U\V nede\verking in beide zaken. JEUGDWERK Open Jeugd\\'erk l(ompas Hallo allenuul, Wat is er de konende \Veken \Veer Le doen in "de Kajuit"? 5 april: Hints, hel bekende spel van TV. 2 april: fondue, je kunt je hiervoor opgeven via de intekenlijst or bij Maske (642738) of Stefan (64733). De kosten van deze avond bedragen f 0,-. Het is de bedoeling dat jullie allemaal je eigen bord, bestek en beker meenemen. 9 april: spelavond. Welk spel het zal zijn is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend. Ben je benieuwd? Kom dan ge\voon aar kijken. dan zie je het vanzelf. Op zaterdag 3 l nei gaan \Ve een dagje et z'n allen naur "de Efteling''. De kosten zijn f 28,-p.p. Je kunt je hier nu al voor opgeven via de intekenlijst in "de Kajuit" of bij Maarten (64354) of Wilma (642605). Enne ".je \Veet het hè? Elke zutcrdugavond vanuf 9.30 uur staan c.ie deuren van "de Kajuit" voor je open! Tot ziens! De \Verkgroep. AFSLUITING WINTERWERK De tijd gaat snel en aan alles kont een eind. Zo ook aan het wintenverk. Maar gelukkig gaat de Heere \Vel door et Zijn \Verk. Jullie zijn aan het begin van het seizoen uitgenodigd om op club, Konpas of zondagsschool te komen. En jullie zijn in grote getale gekonen. Sons was het zelfs dringen voor een plekje. Fijn dat jullie er \Varen! l\aar eigenlijk gaat het cron dat de Heere God ook jou heeft geroepen. En nu "".. ", wut doe jij net die uitnodiging?! Daar hopen we sanen in de kerk neer van te horen. Want op D.V. zondag 20 april hopen \Ve samen het \Vintenverk af te sluiten in de kerk. Thena van deze dienst zal zijn 'God heeft ook jou geroepen'. En niet alleen in de norgendien:-t hopen \Ve c.laarbij stil te staan, naar ook in de uvonddienst. Na afloop gaan \Ve dan, net als de vorige keer, net elkuur orer de preek napraten. En 's niddags gaan \Ve samen zingen en gezajeulijk een broodaaltijd nuttigen. Jij konll toch ook?! AVONDJE UIT MET DE CLUBLEIDING \Vannccr iets in de saak valt, dan wil je dal nog eens een keer eenake. Na een aantal niaanden intensieve arbeid in de gcnccntc. is het een goede gewoonte ge\vorden on elkaar nog één keer in een onlspunnen sfeer te ontmoeten. Het belooft zoals ultijd \Veer 'bere gezellig' te \Vorden. Reserveer de datum dus alvast in je agenda: D.V. vrijdagavond 25 april! Iedereen ontvangt nog een persoonlijke uilnodiging. Houd dus je brievenbus in de gaten! HGJB JONGERENDAG HEMELVAARTSDAG 8 MEI Nàg een <latun 0 in je agenda te zetten. Het thema voor de jongerendag luidt dit jaar 'Is daar ienaud."?actuele vragen komen aan de orde, zoals 'Wie ben ik nu eigenlijk?' of 'Ben ik wel icnand' en 'Hoe zit dat volgens de Bijbel?'. Deze vragen \Vorden besproken door ds. H.O. de Graaff uit Maarsen en dhr. N.C. van der Voet uil Veenendaal. Verder is er natuurlijk veel muziek en zang." en nog véél ncer! Plauts: de Doelen in Rotterdam. Aanvang 0.00 uur. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop f 2,50, maar daarvoor moet je wel uiterlijk 24 april dit bedrag hebben overgemaakt op gironumncr t.n.v. HGJB Bilthoven, onder vennelding van 'kaarten Jongerendag'. Aan de kassa belaalje f 5,00. Wees er dus op tijd bij! GIFT Via de collecte \Verd kortgeleden een gift van f 5,00 ontvangen voor het Jeugd\verk. Hartelijk dank daarvoor! Namens de jeugdraad, Wiljan de Jong. lle.j AARDENWERK M\v. van Ingen ontving f 0,-. Bejaardenmiddag Paasmiddag 25 maart. Door dhr. van Dijk werd deze middag geopend. Het koortje van de bezoekdames brucht een aantal Paasliederen ten gehore en de Schriftlezing en meditatie uit Lukas 20, \Verd door ds. Jongerden verzorgd. De dames van Zanten en van Meulen-Bor hadden beiden een gedicht en m\v. van Veen \Vas uitgenodigd om het Paasverhaal voor te lezen "Als het Pasen is ge\veest gaat het zingen nooit meer voorbij". Het \Vas een goede en gezegende middag. Ds. Jongerden eindigde met dankgebed en wenste ons allen \Vel thuis. De volgende bijeenkomst is D.V. 5 april. We hopen u allen \Veer te ontmoeten om 4.30 uur. De connissie. VAN DE DIAKONIE en kollekten Ds. van Goch: f 0.-. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Kerk: Ds. Jongerden f 0,-. Ds. van Goch: f :?.5.-. Pastoraat: Ds. Jongerden r 0,- en f25,-_ VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE Ouderling Cochius en bezoekbroeder Merkestein ontvingen f:?.5,-voor de Vakantie Bijbehveek. l\.opy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór april 2.00 uur. OPHEUSDEN Marit van de Bijl maakt het redelijk \Vel in het GPZ. In Tiel moest nievr. Van Eldik L\vee beenamputaties ondergaan. Ze is heel Z\vak. ivlevr. Den Hartog maakt het daar gezien haar zeer hoge leeftijd redelijk. Mevr. Van Lent (Dahvagense\veg 60) moest om nog onbekende redenen ook in Tiel opgenomen \Vorden. Mevr. Van de Sluis is in het Radboud haar eerder uitgestelde darmoperatie ondergaan. Ze nocht de \Veinige darnen die ze had behouden. Het \\las een hele schrik dat Wünsch zondagavond uit de kerk met de ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht \Verd. Inmiddels is hij \Veer thuis. Wc leven nee net alle andere noden. We denken aan G. van Wende! de Joode en zoveel anderen. Waar brengt de moeite ons? Waar brengt de voorspoed ons?.jubileum Fun. I(. -Iuiberts-de ICruijff van de IGeviLstraat mocht 2 maart gedenken dat zij in hun t\veedc hu\velijk :?.,5 jaar saincn ochten zijn. Zij hebben veel leed in hun leven noeten ervaren. En toch geeft de Heere temidden van het zure ook het zoete. Opdat Hij Zelf ons goed zal zijn. Dat \Vensen \Ve u van harte loe bij het klimmen der jaren; dat het ten tijde des avonds licht mag zijn. Hu"'elijk Wc ontvingen een trouwkaart van Riny van den Dool en Anja Bitter. Anja heeft ahvccr verschillende jaren geleden hier op school ge\verkt. Ze \Voont hier nog steeds en \Verkt in Lienden. Op DV 9 upril hoopt ze in het hu\velijk te treden in Boskoop. Haar hu\velijk \Vordt kerkelijk bevestig uur in de Ned. Herv. J(erk te Benthuizen. Er is een kinderreceptie in "De Bron" achter deze kerk om 7.00 uur. Haar toekomstig adres is Lievershil 28, 3332 RJ z,vijndrccht. Van harte \Villen we haar ook vanaf deze plaats Gods zegen toe\vensen; opdat zo hçt geestelijke hu\velijk niet de volnaakte Bruidegom ons deel zij.

34 Geloofsbelijdenis Op t\veede Paasdag hebben de volgende personen zich met hunja \Voord aan de Hccre en Zijn diensl verbonden:. Neeltje Klasina Budding, 28-7-'75, Jes. 55:6. Con.stance Nicoline Desiree van Dam-Bakker, 25-5-'70, Fil. 3:7 3. Aart Woutcrus van Deelen, -7-'72, Luk. 4:8 4. Maartje van El dik, 8--'73, Joh. 6:37 5. Geurtje Franken, , Spr. :7a 6. Jacoba Hardeman, 6-7-'77, Joh. 3: 7 7. Corné Wouter Henrik Jochcnscn, 28-4-'75, Matth. 6:33 8. Johanna Maria J(uivenhovcn, l -2-'75, Ps. 0: 4b 9. Arianne Laus, 8-3-'75, Spr. 22:6 0. Geeske Petronella Pluim-van de Sluis, 24-8-'74, Matth. 24:3. Anna Vermeer, 3-9-'75, Matth. :25 2. Jan Cornelis de Wit, 3-5-'7, Matth. :28 3. Dirk van Sui!ichem, 0-7-'68, Joh. 6:27 4. Pietenje Adriana Hendrika van Suilichen-Tanis, :?.9-0-'69, Matth. 6:25. Het is voor jullie en de gemeente een ge\vichtig noncnt ge\veesl dat je met een plechtig ja je doop hebt onderschreven. Ons doopfornulier omschrijft dal indruk\vekkend; deze enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) aan te hangen, lief te hebben en te vertrouwen van ganser harte, van ganser ziele, van ganse gemoede en niet alle krachten de wereld verzaken, je oude natuur te doden en in een nieu\v godzalig leven leven te \Vandelen. Wie is tot deze dingen bek\vaam? Als \Vij soms (of vaak) aan Z\vakheid in zonden vallen, moeten \Vij aan Gods genade niet vert\vijfelen, aangezien de doop een onl\vijfclbaar getuigenis is dat \Vij een ccu\vig verbond der genade nct God hebben. Verdraagt elkaar in liefde; het beste schild tegen de pijlen van satan. Weest radicaal in het breken met het \Vereldse denkpatroon. Je oude natuur doden doet pijn als het sterven van een geliefde; toch doen. Weest niet te voorzichtig in het belijden van de Heere niet je mond. En bovenal wees als een leeg val dal zich voortdurend laaft bij de Bron; dat is geloven. Zo zul je zelf een bron nogen zijn. Opdat zo de tekst van de belijdenisdienst \verkelijkheid zij; Rom. 0:9. Vrou\venvereniging Donderdag 7 april broodmaaltijd. Aanvang 8.30 uur. Voor deelnane opgeven bij een van de bestuursleden. Dit is de laatste avond. Andrej Pivnjov vertelt OV 9 april \Vil deze 30-jarige evangelist uit Sibcrie vertellen over de ontberingen, de verleidingen van het heidendom, nlaar ook over de geweldige zegen van de Heere op zijn arbeid in een van de meest onherbergzame gebieden van de \Vereld. We beginnen om :?.0.00 uur in Eltheto. De ongehoorzame vrou\v Bij alle nadruk op de ereplaats van onderdanigheid van de vrou\v, plaatst ons formulier toch in een bijzin een ge\veldige uitzondering. Het geldt alleen voor zaken "die recht en billijk zijn". nct dit ene kleine zinnetje zien \Ve de ge\veldige nuchterheid van de gereformeerde theologie. Zij is ervan doordrongen dat hel leven van de christen niet volmaakt is. De \Verkelijkheid kan zo \Veerbarstig zijn dal hel voor een vrou\v nodig is om haar nlan ongehoorzaam te zijn. Hiermee necnll het formulier afstand van een doperse nanier van denken. Ik las eens het radicaal evangelische boekje "Ik, moet ik hem gehoorzaam zijn?" In dit boekje stelde de schrijfster dat de vrou\v haar man door dik en dun nioet volgen. Zij noemt het voorbeeld van Vasthi. Deze koningin moest van haar man Ahasvcros voor dronken mannen haar schoonheid (naakt?) vertonen. Zij \Veigert. Volgens de auteur een slecht voorbeeld. Zij meende dat de Heere in deze situaties zelf voor een oplossing zal zorgen. Dat we de nadruk leggen op de aflankelijkheid van de Heen~ en Hem laten besturen en \Vaken is niet alleen goed, maar nodig. Dit zal de grondtrek dienen te zijn, zeker als het moeilijk is in het hu\velijkslevcn. De eerste \veg is \vel deze; Werpt al U\V bekom- nernissen op Hem, want Hij zorgt voor u ( Petr. 5:7). Het is de Heere en Hij alleen Die de harten van mannen neigt als \Vaterbekcn. -Iij kan maken dat u zich ver\vondcren noet. Dat neemt echter niet \veg dat een vrou\v ook hierin een eigen vcrant\voordclijkhcid en haar gezonde zelfrespect heeft. In dingen die niet recht zijn hoeft een vrou\v niet te volgen. Als de nian verbiedt naar Gods huis te gaan, is ongehoor.aanheid een plicht. Dan dienen \Ve de Heere meer gehoorlaam te zijn dan mensen. Als de man onbijbelse dingen vraagt of bijbelse dingen verbiedt, is daar een duidelijke grens. Het formulier gaat echter verder. Het noemt niet alleen dingen die niet recht zijn, naar ook dingen die niet billijk zijn. Daarvan kun je niet zozeer zeggen dat het tegen Gods Woord ingaat. Stel dat een an zijn vrou\v zou tegenhouden als zij haar ouders een bezoek \vîi brengen. Dat is zo abnornaal dat een godvrezende vrou\v haar man hierin niet hoeft te volgen. Het zal duidelijk zijn dat \Ve van deze uitzonderingsregel grof misbruik kunnen nakcn. Willen \Ve ons hierop beroepen, dan kan dat niet zonder tere afhankelijkheid van de Hccre met de bede; Beproef mij en zie of er bij nij een schadelijke \Vcg zij. Overigens zijn hiernee niet alle moeilijke momenten opgelost. Het is voor de vrou\v persoonlijk \vel duidelijk hoc de gezagsverhouding van de man ten opzichte van haar is. Maar hoe zil dit tegenover haar kinderen? Stel dat een man accepteert dat kinderen aan een goddeloos gebeuren deelnenen en de vrou\v voelt diep in haar hart dat hiermee de eer van de -Iccre in het geding is. Moel ;dj dan tegen hel gezag van haar man ingaan en de kinderen verbieden deel te nemen of dient ze de veranl\voordelijkheid aan haar man over te dragen? Ten eerste is een vurig gebed tot God nodig om de dingen \vcrkclijk in Zijn hand te geven. Ten l\vcede is het hierin nodig dat \Ve vanuit ons hart in alle ernst en liefde aan kinderen en echtgenoot duidelijk naken \Vaarom iets voor Gods aangezicht onverant\voord is. Ten derde denk ik dat een vrou\v hierin toch de verant\voordelijkheid aan haar nan als het hoofd van het gezin moet overgeven en hem duidelijk moet maken dat 7jj zich vrijmaakt van het bloed van haar kinderen en haar man. Uit ervaring \Veet ik dat dit een middel kan zijn dat de Heere de man zo zijn veranhvoordelijkheid doet gevoelen dat hij er klen mee loopt. Het is echter ook voor te stellen dat een vrou\v het toch nodig acht het heft in handen te nemen en de verant\voordelijkheid van de man over te nemen. Je kunt hierbij ook denken aan de situaties \Vaarin de nlan de geestelijke leiding in het gezin Iaat af\veten. Dan is het beter dat de vrou\v dat ovcrneenl, dan dal er niets gebeurt. Laat in deze noodgevallen de vrou\v voorgaan in lezen, bidden en spreken nct de kinderen over de dingen van Gods koninkrijk.. Al net al \Vijst deze bijzin in het hu\vclijksformulier ons erop hoc nodig het is dat \Ve als nlan en vrou\v in de neest belangrijke dingen van ons leven één zijn. Uit de pastorie Van 4-7 april hoop ik naar het Engelse Lcicester te gaan \Vaar r.le jaarlijkse predikantenconferentie \Vordt gehouden. Het is ahvcer een aantal jaren geleden dat ik er ge\veest ben. Eigenlijk is hel hoog tijd on Gods knechten uit alle delen van de \Vereld weer te ontmoeten, ons samen te buigen onder het bijbels en indringend onder\vijs en zo versterkt te \Vorden voor de taak in Gods koninkrijk. Ik heb daar in het verleden indruk\vekkende ontmoetingen gehad. Ik herinner mij nog levendig hoe ik met een voorganger aan tafel zat te eten. Hij vertelde over zijn gemeente van nog geen l\vintig mensen, \Vaarvan het nerendeel oud. Ik vroeg hem hoe hij aan zijn levensonderhoud k\vam. Hij zei heel eenvoudig: daar zorgt de Hccre voor. Ik vroeg door en hij vertelde hoe de Heere steeds op \Vonderlijke \Vijze zorgde. Hij kreeg een envelop toegestuurd met het geld voor de conferenlie en een andere envelop bracht het geld voor de reis. Toen zijn auto versleten \Vas, belde een onbekende hem op en zei dat hij ooit beloofd had een auto te zullen geven. Hij kon hem bij die en die garage uit gaan zoeken. Enzovoorts. De God van Huntington, de kassier van de armen, leeft nog steeds! Deze conferentie \Vil in de lijn gaan van het purilanisne. Dat is een stroming in de engels-sprekende \Vereld zoals in Nederland de Nadere Reformatie.!vlen legt grote nadruk op de bijbelse leer, de doorleving van zonde en genade, ook op de heiliging van het leven. De lezingen zijn sons een bijbels thema of een bijbelse persoon. Ook kerkhistorische onder\verpen \Vorden behandeld. Er ligt nadruk op de breedte, diepte en evcn\vichtigheid van de gereformeerde leer on een stuk leiding te geven tegen de \vildgroei van charisnatische, evangelische en remonstrantse invloeden. Nederlanders vallen daar in hun stemmige kleding altijd op. De eerste keer \Vas het \Vel even \Vennen dat je een collega in een spijkerbroek ontnoet. Als je deze dan ziet lezen in de brieven van Rutherford zie je het betrekkelijke van onze slijl. Over kultuurverschillen heen is er eenheid in de majestçit van Gods Woord, het verzoenend bloed van Christus en de kracht van Gods Geest. Namens alle pastoricbe\voners krijgt u de hartelijke christelijke groeten, U\V en jullie W. van Vlastuin. ALGEMEEN NIBUWS Projechveek 't Anker Ondanks de drukte rondom 'L Anker, guat zij door met het organiseren van activiteiten voor ouderen in 't Anker en ook buiten 't Anker. Vandaar dat \Ve u uitnodigen tot het bij\vonen van één or necrdcre activiteiten in het kader van de project\veek: 'Oude Ambachten", die wordt gehouden van D.V. 7 april t/m april a.s. Enkele activiteiten die \Vellicht voor u interessant kunnen zijn: - 7 april 9.30 uur: samenzangavond nl.n.v. 't Ankerkoor.!vlet elkaar Oud-Hollandse liederen zingen. - 8 april vanaf 4.30 uur: beperkte "Oude ambachten markt" door nedc\vcrksters en vrij\villigsters van 't Anker. - 8 april vanaf 9.00 uur spellenayond. - 9 upril 0n l:?..00 uur: Oud-Hollandse maullijd. Gratis deelname. Geef u \Vel even van te voren op. - 0 april 4.30 uur: de haakster komt vertellen hoe het vroeger nct bevullingcn ging. - 0 april 9.00 uur. diaserie over oude beroepen. Schroon niet te karnen. U bent \velkom en drenpcls kennen \VC niet!! e.o. lnnemee. Woord en Daad De verkoop van de krentenbroden op vrijdag 4 naart en zaterdag 5 maart heeft een nettobedrag opgeleverd van r 3.950,00. Allen die hun ncdewerking hebben gegeven bij deze aktic hartelijk dank. De opbrengst \Vordt besteed aan de bestrijding van de kinderarbeid in de Derde Wereld. HGJB-Jongerendag op Hemelvaartsdag thema: 'Is daar iemand."? De HGJB noemt het zelf 'een goede traditie die iedere keer \Veer voor verrassingen zorgt'. Bedoeld \Vordt de HGJB-Jongerendag, die D.V. ookditjaar op Hemelvaartsdag (donderdag 8nci) gehouden \Vordt in De Doelen in Rotterdan. I Iet thema is deze keer 'Is daar ienand...?' Muziek op deze Jongerendag komt van onder anderen het jongerenkoor De Morgenster uit Oud-Alblas en de Belgische gospelzangeres Veerle Wijman. 'Is daar ienand...?' is op de Jongerendag een prikkelende vraag naar de eigen identiteit. Die vraag komt iedercn op z'n tijd tegen: 'Wie ben ik eigenlijk? Ben ik \Vel iemand?' En hoe zit dat volgens de Bijbel. Hoe kun je iemand zijn als je bij jezelf zoveel ontdekt dat er helemaal niel hoort te zijn? In t\vee toespraken \Vorden dit soort vragen besproken door ds. -.G. de Graaft" uit Maarssen en door dhr. N.C. van der Voet uit Veenendaal. Een groep jongeren geeft bovendien een eigen creatieve presentatie van het thema. Veerle Wijman Veerle Wijnan, de Belgische zangeres die op de HGJB-Jongercndag optreedt, is in ons land nog nau\velijks bekend. Maar een recensent schreef al: 'Haar debuutalbum 'More Of You' zou daar \Vel eens heel snel verandering in kunnen brengen'. Veerle zingt eigentijdse en goed in het gehoor liggende liederen, zo\vel Engels- als Nederlandstalig. Op de Jongerendag treedt ze op in het hoofdprogramma, tenvijl ze ook een klein concert geeft in de pauze. De Jongerendag \VOrdt gehouden in De Doelen in Rotterdam, en begint on l 0.00 uur. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop f l:?.,50. Het bedrag daarvoor moet uiterlijk :?.4 april \Vorden overgemaakt op gironummer t.n.v. HGJB Bilthoven, met vernelding van 'kaarten Jongerendag'. Aan de kassa kosten kaarten J' 5,00 per stuk. Informatie: HGJB, tel Fanzilieberichten r E culelt i de liefde, gelijke'î)s ook Christs 0s /iefj:ehad heef!. (E}eze 5: 2a) Deze tekst \Verd onze ouders op 3 april 957 door ds. A. Meyers als trou\vtekst nieegegeven. W. va Sijpveld C/l D. W. van S(i/Jl'eld-Bomas \Villen tlit 40 jarig hu\velijksfeest in besloten kring vieren. Wij hopen dat de Heere hen nog lang voor elkaar en ons \Vil sparen. April 997 Nedereindsestraat XE Kesteren Tobie en Jannie Willem, Klaas-Jan en Dirk Gijsbert en -Ieleen Gerrit ~ fieel veel dank voor al de kaarten, telefoontjes, en bezoekjes. Dat heefl ons erg veel goed gedaan. fanl D. Brou\ver Smachtkamp 34 Rectificatie Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid voor allen die hen gekend hebben, is plotseling uit ons midden heengegaan, onze geliefde oom en oudoon op de leeftijd van 94 jaar. Ochten, maart 997 Oranjestraal 9 Correspondentieadres: Oranjestraat:?. I 405 BC Ochten Hendrik.Jan Doornenbal Familie Sanders De rou\vdienst \Verd gehou<len op vrijdag 4 maart in de aula te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraal te Ochten. Heden behaagde het de HEERE van onze zijde \Veg te nene, onze geliefde man, vader, groot- en overgrootvader Peter Fintelrnan Echtgenoot van Alie van den Brink voorheen \Vedu\vnaar van Evertje Jan na I Iol (t 964) in de ouderdom van ruin 87 jaar. 7 niaafl 997 R.R.# Kirkton, Ontario Canada NOK KO Uit aller naan: A. Fintclman-van den Brink Heden nam de Heere van onze zijde \veg, onze geliefde zorgzatne moeder, schoonnoeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en tante Hendrika Yan de Bijl Sinds :?.4 februari 972 \Veduwe van Stoffel Adriunus van Binsbergen op de gezegende leeftijd van 95 jaar. l(esleren, S.A.H. van Binsbergen Stoffel en Roelina Johan en l\!jarleen Henk en Thea Nellie en I-lerman Hennie tvjarietje l(laas en Anneke Oirkje Michiel en Carina Adrie Marinus Opheusden HJ(. v.d. Scheur-van Binsbergen C. v.d. Scheur Carolien en Dick Adriaan en Margreet en achterkleinkinderen :?.7 naart 997 Broekdijk 3 a 404 CT Kesteren De lcraardebestclling heeft plaatsgevonden op dinsdag april, op de Oude Algemene begraafplaats aan de Ncdereindsestruat te Kesteren. Uw blijk van edc]cven na het overlijden van niijn geliefde nlan, en onze zorgzmnc vader, schoonvader en opa Gijsbertus van den Berg Heeft ons diep getroffen. I Tiervoor betuigen wij U onze oprechte dank. April 997 Prunusstraat :?.O, 405 OP Ochten G. van den Berg-van Gelderen Henny en Tcus Stouthart-van den Berg Gonny en Jan Teus

35 GE meeute-lildulien ZATERDAG l9 APRIL e JAARGANG Nr. 484 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kn artaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar EEN HOGE UITSPRAAK Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wanneer wij eens rustig deze laatste woorden des Heeren overdenken, wat zijn zij dan beschamend. Als het toch waar is - en als Hij het zegt, Die Zelf de Waarheid is, dan is het ook waar - dan is er dus nergens ter wereld, hoe hoog u ook blikt in de diepten van de hemel, en hoe ver uw oog reikt over de lengte en breedte van deze aarde, iets of iemand die deze macht kan weerstaan. Het is eenvoudig waar: Jezus is Koning der koningen en Heere der heren. Op Zijn hoofd staan vele koninklijke diademen. Er is geen ster of zij moet haar baan richten naar Zijn wil. Er is geen duivel die niet moet vluchten voor Zijn verschijning. Er is geen nood, hoe hoog, hoe groot, waaruit Hij niet kan redden. Dan staan wij \!oor de vraag: waaron vrezen wij dan nog? De enige reden daarvan kan dan alleen maar zijn dat wij Hem niet toebehoren. Dat wij Zijn discipelen niet zijn. En ja, dat ligt niet aan Hem, maar dat ligt aan u! Want Hij is een wonderlijke Koning. Hier op aarde wordt ieder die het Koninkrijk via het leger wil dienen gekeurd op gezondheid en Lezen Matt. 28, -20 wanneer die in orde is, dan wordt hij aangenomen. In Gods koninkrijk wordt u gekeurd op uw ziekte, uw kwalen, uw misvormdheid, uw zonden. En als die aanwezig zijn, dan neemt Hij u mm. Want Hij is voor de goddelozen gestorven, opdat zij Zijn gerechtigheid zouden bezitten. Dat brengt ons voor de vraag: waarom is alle macht in hemel en op aarde Hem gegeven? Daar is dan toch een grond voor? Zeker, die is er? De Schrift zegt: omdat Hij zichzelf vernederd heeft tot in de diepste diepten der menselijke verlorenheid, omdat Hij Zichzelf ontledigd heeft van Zijn goddelijke glorie en een mens geworden is en zó, als mens alle menselijke kwalen op Zich genomen heeft tot in de kruisdood - daarom heeft God Hem een naam gegeven boven alle naam, opdat voor de naam van Jezus zich zou buigen alle knie in de hemel en op aarde! De Heere is uw Heere, wil in ieder geval uw Heere zijn! Dat brengt met zich mee, dat u dan ook geen slaaf en geen worm meer zijt, maar in Hem weer mens geworden bent, waarlijk mens die deelt in Zijn almacht en glorie. Ds. P.G. de Vey Mestdagh. Dienst des W oords Kesteren Zondag 20 april 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilige Doop) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs I<ollekten: l. Diakonie. 2. Kerkvoogdij Woensdag 23 april 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Zondag 27 april JO.DO uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Steunfonds 't Anker. 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieuwe dak Lienden Zondag 20 april 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 32:6, n.n.: Ps. 46:7 Zondag 27 april 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk I(ollekten:. v.m. diakonic, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorlang: v.nl: Ps. 6:4. n.m.: Ps. 29: KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefald<er, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werd opgenomen dhr. W. van der Kieft, Jan Tooropstraat 26 (inmiddels mocht hij weer thuiskomen). Daaruit mocht ook weer thuiskomen mevr. J. Veneklaas-Ten Hove, Middelveld 47, te Ochten. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen verblijft mevr. T.A. Twigt-Hof, Gebouw A, kamer 353. In het Gelderse Vallei ziekenhuis te Wageningen verblijft nog mevr. C. van Lavieren-Dee, Intern 5. In Wolfheze verblijft dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. Al onze zieken bidden wij toe de hulp en de bijstand van God almachtig en genadig, opdat u met David leert verstaan: "Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek. En overstelpt was door ellend' Hebt Gij, o HEERE, mijn pad gekend". (ps. 42: 2). Gestorven Op dinsdag april j.l. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Petronella Welvaart-van de Weerd, op de leeftijd van 7 jaar. De droefheid en het gemis van haar kinderen en ldeinkinderen is groot nu zij geen ouders en grootouders meer hebben. Wat is het allemaal snel gegaan! Moeder was ernstig ziek. Maar dat ze zo snel zou sterven had niemand verwacht. Ach, wat is het leven! Ons gebed mag wel voortdurend zijn: "Gedenk, 0 HEERE, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur."" (ps. 89 : 9). De HEERE zegene Zijn Woord tijdens de rouwdienst gesproken aan uw aller hart, opdat u leert sterven eer het sterven wordt en u met Hem verenigd wordt, Die de dood verslonden heeft tot overwinning en Die het gesproken heeft: Ik leef en gij zult leven. De HEERE verstrooste u zo met Zijn enige Troost in leven en in sterven. Geboren Op maandag 3 januari j.l. werden Jaap en Marieke van Ommeren-Schipper, Molenstraat 67, te Lienden, verblijd met de geboorte van een dochter, Elizabeth Mrnia. Zij noemen haar Emma. Ouders, van harte gefeliciteerd met dit grote en rijke geschenk dat jullie uit de handen van de grote Schepper aller dingen werd toevertrouwd. De HEERE schenke jullie dat diepe besef dat Hij het alleenrecht heeft op jullie én op jullie ldeine. Ochten Zondag 20 april 0.00 uur Ds. G. van Goch, afsluiting \VÎnterwerk 8.30 uur Ds. G. van Goch Kollekten. Noodlijdende gemeenten en personen 2. I<erkvoogdij 3. Onderhoud gebou\ven. Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 27 april 0.00 uur Ds. G. van Goch 8.30 uur Ds. P.L. Tolhoek, Giessen J(ollekten. Jeugdwelzijn 2. J(erkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk 27 april.5 uur Ds. J.G. Offringa, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 20 april!0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, kerk Oppas; \v. J(crkstra, Sonja Deijs, Carina van IC!eef Donderdag 24 april 9.30 uur ds. R.D. Kwint (Qucbcc) Zondag 27 april lll.00 en 8.30 uur ds. W. van Ylastuin Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra kerk Oppas; nl\v. vd Starre, Annemarie en Jorina IC!aassen 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 25 april: ds. W. van Vlastuin Vrijdag 2 inei: ds. C.M. Buijs

36 Kopij Ds. Buijs is wan de beurt de medilatie te verzorgen. I(opy inleveren D.V. maandag 28 april voor 8 uur. Om in die weg van Hem te begeren die nieuwe geboorte, die wedergeboorte zonder welke niemand het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. Van harte al het nodige om jullie kleine op te voeden overeenkomstig het Woord van God. Kinderoppas Zondag 20 april: Mevr. Treur, Elsemarie Moree en Rianne Willemsen. Zondag 27 april: Mevr. v.d. Klippe, Dyanne van Westreenen en Judith v.d. Brink. Zondag 4 mei: Mevr. v.d. Gast. Petra van Pienbroek en Janneke van Eck. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 20 april Auto : J. van Aggelen, tel Auto 2: T. van Duiken, tel Zondag 27 april Auto : T.A. Zaaijer, tel Auto 2: W. de Greef, tel Van de kerkvoogdij Ontvangsten in maart 997. Kollekten (inld. Koll. B.) f 5.69, 25 (inld. x f 00,00). via dhr. M. den Haan f 273,00. Vrijwillige bijdragen f 245,00. Deurdaldrnllekte f.68,l0. Hartelijk dank voor uw offervaardigheid. GemeentekJ,mken. N.B. Heeft u Gemeenteklanken van 5 april gelezen? Er werden bezorgers gevraagd. Wijk 5. De straten N. Beets, Bilderdijk, G. Gezelle, P.C. Hooft, J. van Lennep. Totaal 27 stuks. Wijk 8. Broekdijk, Meezendreef, Zwarteweg. Totaal 26 stuks. Er heeft zich nog niemand gemeld! Dat kan toch niet? Meld je maar aan. Tel of Via ouderling Baars en dial~en de Bruin l x f 20,00 voor "Eben Haëzer". Hartelijk dank voor deze gave! Opbrengst verjaardagsfonds oktober '96 t!m maart '97 Mevr. v. Aggelen f 20,00 Mevr. Budding f 38,00 Mevr. v. Cape] f 57,00 Mevr. v. Eldik-v. Daalen f 22,50 Mevr. v. Elst f 2.50 Dhr. Fieren f 40, 0 Mevr. den Haan f 45,00 Cora de Greef f Mevr. Hoefakker, Fruitstr. f 37,00 Mevr. Hoel'akker-v. Eldik f 40,65 Mevr. v. Keulen f 242,60 Maureen Lauter f 62,00 Peter Louter f 06,35 Dhr. Moll f I Arie Peters f 40,00 Mevr. Vaandering f 50,45 De heer Moll heeft bedankt voor het vei:jaardagsfonds. dus zoeken wij een ander, die zijn wijk over wil nemen. Meneer Moll, hartelijk bedankt voor uw inzet. Tevens is er nog steeds ienand nodig voor Rijnbandijk, Marsdijk, Ambtseweg en Markstraat. S.v.p. opgeven bij D. Peters-Janssen. Tel Jonge lidmatenkring Op D.V. dinsdag 22 april a.s. hoopt deze voor de laatste naal in dit seizoen samen te k:omen. Aanvang uur. Aan de orde is uit "Wij belijden" (blz. 98 en 99). lk verwacht een trouwe opkomst en hoop op een goede afsluiting. Bijbellezing Op D.V. woensdag 23 april a.s. hopen wij onze e Bijbellezing te houden. Aan de orde is Nehemia. Dit zal de laatste keer van dit seizoen zijn. Ik mag toch wel rekenen op een goede opkomst? Komt allen! Vrouwenvereniging "Helpende Handen" Op D.V. donderdag 24 april a.s. hopen wij voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar te komen. Ds. Buijs hoopt de Bijbelstudie uit het aprilnummer voor ons te verzorgen. Dames, wij verwachten u allen. Het bestuur. Tenslotte Ontvangt van ons gezin een haelijk:e groet. Een goede en gezegende zondag toegewenst onder de bediening van Woord en Sacrament. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Comelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Eén dag in Uw voorhoven... Een vorige keer schreef ik al iets over Gods Dag. Werk van noodzalcelijkheid (blussen van brand bijvoorbeeld) en werk van barmhartigheid (zorg voor de zieken bijvoorbeeld) mag wel voortgang vinden. Overigens ligt ook hier wel het gevaar op de loer dat mensen zich in die arbeid niet beperken. Dat kan door meer te doen dan echt nodig is binnen die arbeid. Ook door binnen zo'n beroep onevenredig veel zondagsdiensten te draaien. Dan staat op zich geoorloofde arbeid de zondagsheiliging toch in de weg. Daarom is het opdracht om voorzichtig te zijn naar Gods bevel. Een sterke stimulans hierin is te bedenken hoe goed het is samen te zijn in Gods Huis om Zijn Woord te horen, en Zijn Naam te prijzen, zoals we zingen: "Komt, Iaat ons samen Isrêls HEER, de Rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten!" Met andere woorden gezegd: "Eén dag in Uw voorhoven (rondom de tempel) is beter dan duizend elders!" Kinderoppas 20 april: mevr. Gerritsen, Anke Volders en Erika van Dijk 27 april: Karin van Olderen, Esther Zaaijer en Annemieke Buijs Kerkauto 20 april: J. Bos 27 april: K. van Kalkeren Gestorven Op 4 april nam de HEERE weg uit de kring van haar familie en bekenden Johanna Maria Vonk, weduwe van Cornelis den Hartogh. Jarenlang woonde ze op Hoogmeien, de laatste twee jaar op een nieuw adres: Jan Steenstraat 20. Nadat de kwaal eenmaal bekend was, ging haar toestand zienderogen achteruit. Een hartelijke vrouw laat zo een grote lege plaats achter. Van harte hopen en bidden we, dat allen die haar lief waren ondersteuning van de HEERE mogen ontvangen. Het meest hebben zij -en wij allen- wel nodig de genade van de Heere Jezus Christus, Die Gods straf droeg, opdat een ieder die in Hem gelooft, voor eeuwig vrijuit nag gaan. Alleen zo is er redding. Zonder Hem voldoen wij niet aan Gods heilige liefdes-eis (Mattheüs 22:37-40), maar door Hem is er een nieuw leven te ontvangen. De begrafenis vond plaats op 8 april. Mevr. Van Ommeren-van Voorthuizen, Marktplein 5, kwam weer thuis uit "De Valentijn" te Maurik, mevr. Van Ommeren-van Schaik, R. van Rijnstraat 34 ging er voor opvang naar toe. Mevr. Weiman is in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. In "Rivierenland" te Tiel zijn opgenomen: mevr. Van den Hatert, Hoogmeien 6, de heer Zute Jrnuw, Voorstraat 48, de heer Stam, Van Noortstraat 4. De heer Van Ewijk, L. Annahof 25, en Ralf van Olderen, Burg. Houtkoperweg 3a, waren er ook: opgenomen, maar nochten weer thuisk:omen. Moge de HEERE de zieken -ook thuis- ondersteunen. Hem moeten we aanroepen om ondersteuning en om die troost die blijft, zelfs als onze gezondheid ons begeeft. Agenda Maandag 2 april: evaluatie-avond leiding jeugdwerk. Vrijdag 25 april: inleverdatum kopij Opbrengst bus catechisatie en Bijbelkring De totale opbrengst van deze bus over het winterseizoen was f.683,5. Zij komt via het Diaconaal Actieconité Roemenië ten goede aan de hulpverlening in dat land. We hopen dat het onder Gods zegen besteed mag worden voor onze naaste. Hartelijk dank voor uw en jullie gaven. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Avonddienst 4 mei De kerkenraad heeft i.v.m. de dodenherdenking besloten de avonddienst iets te vervroegen. Deze dienst begint D.V. om 8.00 uur i.p.v uur. Evaluatieavond Alle leidinggevenden van de clubs worden hartelijk uitgenodigd om op D.V. 2 april naar de Open Deur te komen. We willen met elkaar het afgelopen seizoen evalueren aan de hand van vragen die verspreid zijn onder jullie, het begint om 9.45 uur. We hopen dingen uit te kunnen wisselen, elkaar op te bouwen en alvast nieuwe ideeën op te doen voor het volgend seizoen. Tot ziens, groeten van de jeugdraad. Vakantie Bijbel Klub Het winterwerk is ten einde, maar de voorbereidingen van de V.B.K. zijn in volle gang. De week zal gehouden worden van D.V. 4 augustus t/m 8 augustus. Het thema van de week zal zijn: "Hou (je) vast". In deze week gaan we Petrus volgen op diens weg achter Jezus aan. Natuurlijk gaan we ook knutselen, een spel doen, veel zingen enz. Het duurt nog even voor het zover is, maar we willen je nu alvast van harte uitnodigen! Weet je het nog... voor alle kinderen van 4 t/m 2 jaar in de tent naast de kerk. Ouders en gemeenteleden willen we vragen om ons te gedenken in de gebeden. Alleen God kan dé zegen geven op het werk van de V.B.K. In die afhankelijldeid bereiden wij ons ook voor en bidden wij om zegen op dit stukje werk in Gods wijngaard. Het V.B.K.-team. Biddagcollecte De biddagcollecte m maart bracht een mooi

37 bedrag op, groot f 4.34,50. Dit aangevuld met een gift van f 50,00, geeft een totaal bedrag voor de biddagcollecte f 4.39,50. Verantwoording maart Kerkvoogdij: Kollekte f 3.50,30; Extra kollekte f.332,90; Zending le kwart. f78,80. Diaconie: Kollekte f.683,50; Kerkeraadsfonds f 90,70; Noodlijdende gem. f 594,70; Stichting Roemenië f 833,55. : Via ds. v. Wijk: Voor de kerkvoogdij f 345,00; Van bew. comm. Valentijn f 50,00. via Schuitemakerf 25,00; via de Leeuw f 5,00; via Damesbezoekgroep f 25,00; via Zaaijer f 25,00; via Peterman/v. Beynum f 50,00. Wij willen een ieder hartelijk dankzeggen voor de gedane bijdragen en giften. De kerkvoogdij. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Vers toep ( 4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteldanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Wetb. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel worden verpleegd mw. van de Berg, A. Jacobsstraat (B 42), mw. van Lavieren, Elim en dhr. Hennsen, Eikenlaan 48. Dhr. van de Berg, Oude Dijk, mw. Hennekes, Elim en mw. Hermsen, Eikenlaan 2 mochten naar huis. Vanuit het Radboudziekenhuis in Nijmegen is thuisgekomen mw. Akudama, B. van de Walstraat 4. Gert van de Kolk, Molendam 49 moet in de komende week voor enkele dagen hier worden opgenomen. In het AZ Utrecht is opgenomen mw. van de Heijden, Goudenregenstraat 3. Wij hebben een God die niet aan tijd en plaats gebonden is. Onze bede is dat Hij Zijn vertroostende nabijheid doet ervaren aan alle zieken, verpleegden en allen die om hen heen staan opdat ondanks zorg en moeite de Naam van onze God warde grootgemaakt. Overleden Donderdagmiddag 3 april is in "Elim" Dirkje van Beek-van Raventein op de leeftijd van 89 jaar overleden. Sinds 2 september 98 was zij weduwe van Piet van Beek. 's Morgens was zij nog met haar beide vriendinnen, mevrouw van de Brenk en mevrouw Kalcebeen, in de koffiekamer. Enkele uren later leefde zij niet meer. Geheel onverwacht kwam haar heengaan niet. Haar krachten begonnen merkbaar minder te worden. Dat was zij zichzelf ook heel goed bewust. Sterker nog: zij verlangde van haar aardse wachtpost afgelost te worden. Toen ik de laatste keer met haar bad, vroeg zij mij onze hemelse Vader te verzoeken haar spoedig weg te nemen. Het leven viel haar de laatste tijd zeer zwaar. Aan haar wens werd voldaan. Bijbellezen en gebed stelde zij op prijs. Zonder de Heere Jezus te leven en te sterven, neen, dat wilde zij niet. Dat kon zij ook niet. Haar hoop was op Hem. Haar kinderen en ldeinkinderen, haar broer en andere familieleden zullen haar ongetwijfeld missen. Met hen en enkele andere genodigden kwamen wij dinsdag 8 april bijeen in de bestemmingsruimte van "Elim" voor de rouwdienst. Op verzoek van mevrouw van Beek: in besloten lillng. Na een dienst van Woord en Gebed is zij op het kerkhof bij de Hervonnde kerk te Echteld ter aarde besteld. Wij bidden haar kinderen en kleinkinderen en familie Gods bijstand en nabijheid toe. Onze hemelse Vader wil hen even graag ontmoeten als die vader in Lukas 5 en al Zijn kinderen bij Hem thuis brengen. Ds. H. Jongerden. Overleden Maandagavond 7 april is in het ziekenhuis te Tiel overleden Dirk Jacob van Soest, Lindehoflaan 28, op de leeftijd van 84 jaar. Een korte, doch agressieve ziekte velde deze krachtige man. In de kracht van het geloof droeg hij al jaren de handicap van zijn blindheid, maar ook de laatste weken de last van zijn lijden. Niet éénmaal heb ik hem horen klagen. Toch was ik ervan overtuigd, hoe zwaar het hem viel van zijn vrouw, kinderen,!dein- en achterkleinkinderen en zijn naaste familieleden afscheid te moeten nemen. Maar tot het einde van zijn aardse leven sterkte hij zich in zijn hemelse vader en de Heere Jezus Chistus, vooral als hem uit het Woord des Heeren voorgelezen werd. Zijn lievelingslied was Psalm 42:3 "Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder". Hij die het licht in de ogen zolang moest missen; hunkerde naar Hem, Die het Licht der wereld is. Nu is de hand van de blindheid voor zijn ogen weggenomen. Nu mag hij het beeld van de Hemelse dragen. In het nieuwe lichaam der opstanding zal hij door de Heilige Geest zijn hemelse Vader en zijn Bruidegom Jezus Christus zien. Nooit meer blind! God in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Zijn goddelijk Beeld. Ook deze familie willen we graag in ons gebed aan onze hemelse Vader toevertrouwen. Zijn bedroefde vrouw, zijn verdrietige kinderen, zijn beminde ldeinkinderen, zijn broer en schoonzuster en andere familieleden. "Ik, Ik ben het, die U troost", zegt de Heere in Jesaja 5, 2. In de kracht van Christus opstanding kunnen zij allen verder. Onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. Na een dienst van Woord en Gebed in de Hervormde Kerk alhier op vrijdagmiddag april werd zijn lichaam op de Hervormde begraafplaats in de aarde gezaaid. Ds. H. Jongerden. Overleden Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. Deze tekst hebben Hans en Lisette Lodder, Weth. M.J. van de Hatertstraat 3a, IJzendoorn, geschreven boven de rouwkaart van Rosalie Albartha Christina. Hoe groot was de vreugde om de geboorte van Rosa, alles was goed, totdat twee dagen later plotseling een hartafwijking werd geconstateerd, waaraan zij ook is overleden. Woorden schieten zo gemakkelijlc hun doel voorbij om je meeleven te tonen in dit smartelijke verlies. Daarom is onze smeekbede of God de Vader Hans en Lisette, maar ook de overige familie, kracht geeft om dit ontslapen van Rosa te verwerken. Ook al heeft Rosa niet het zichtbare teken van de Heilige Doop ontvangen, in geloof belijden wij, dat de beloften zo rijk beschreven in het doopformulier ook haar gelden. De HEERE kende haar reeds in de moederschoot. De rouwdienst is donderdagmorgen gehouden in de Ned. Herv. Kerk, waarna Rosa is begraven op de Herv. Begraafplaats aan de Liniestraat. Overleden Zondag 3 april is in het Radboudziekenhuis te Nijmegen overleden Helena Hendrika C. Angelino-van den Berg, echtgenote van Dirk Angelino, Liniestraat 2. In de volgende gemeenteldanken hopen wij daarop terug te komen. Jubileum D.V. vrijdag 25 april is het echtpaar van Doom Stap, 44 RI straat, 40 jaar getrouwd. We willen hen alsook hun kinderen en ldeinkinderen hartelijk feliciteren met dit heuglijke feit en dat de Heere u nog vele jaren samen doet beleven. Wanneer de Heere zo'n dag ons geeft, wie zou Hem daarvoor niet loven en prijzen. In die zin is de trouwtekst nog steeds van toepassing "Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop" (Rom. 2, b- 2a). Geboren Dinsdag 8 april is geboren Jannie Johanna, dochter van Pieter en Lenie Leroy, Zwijning 2. Vanwege een te vroege geboorte ligt Janine tijdelijk in de couveuse in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Vanaf deze plaats willen wij Pieter en Lenie van harte feliciteren met de geboorte van Janine. Dat de HEERE het alles goed moge malcen, zodat Janine straks naar huis kan komen en geve Hij jullie liefde en wijsheid om haar op te voeden in Zijn Naam. Geboren Heel blij en dankbaar zijn Herwin en Liesbeth van Doodewaard, Lingekant 30, met de geboorte van hun dochter Elisabeth Janny. Ook hen willen wij hartelijk feliciteren met de geboorte van Melissa. Wat is de HEERE goed dat Hij zo'n kostbaar geschenk jullie ouders toevertrouwt. Dat jullie bede moge zijn of God kracht en liefde geeft om Melissa op te voeden tot eer van Hem. Groet Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Gemeenteavond Dinsdag 22 april houden wij een gemeenteavond waar wij u graag verder inlichten over het onderwerp "ziekenzalving". Dr. M.J. Paul uit Dirksland zal voor ons de inleiding verzorgen. Na de pauze is volop gelegenheid tot het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen over dit onderwerp. We hopen op een gezegende ontmoeting waar wij vanuit het Woord van onze God gebouwd worden in geloof. Ook andere belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. Aanvang uur. Zondagavondkring Na de avonddienst van zondag 27 apil komen we bij elkaar in de consistorie. Terugkomavond doopouders Alle doopouders die in de afgelopen twee jaar hun kind ten doop hebben gehouden, worden uitgenodigd D.V. donderdag mei om uur met elkaar nogmaals te spreken over de rijkdom van dit verbandsteken. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. DIVERSEN Autodienst A. Pelle (642807) G. Vink (642292) P. Bron (644235) Oppasdienst Marja van La vieren, Eline en Christine van Burken Gera Vonk, Leny Leroy en Ati Stoffer Wilma Elings, Addri van Bragt en Betty Buis. JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hallo allemaal! Hieronder kun je weer lezen wat er de komende weken in "de Kajuit" te beleven valt. 9-04: Spelavond. Welk spel het zal zijn is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend. Kom gewoon, dan zie je het vanzelf!

38 26-04: Open avond. Een avond om met iedereen weer eens gezellig bij te kletsen Op deze avond draait er weer een goede film in "de Kajuit'". Al deze zaterdagen ben je vanaf 9.30 uur van harte welkom. Ben je 5 jaar of ouder en nog nooit op Kompas geweest? Kom dan beslist eens een avondje langs, want het is er echt gezellig! Gewoon doen! Groetjes, de werkgroep. AFSLUITING WINTERWERK ln het vorige nummer van Gemeenteklanken heeft u/jij het al kunnen lezen: D.V. zondag 20 april hopen we samen met jong en oud stil te staan bij de afsluiting van het winterwerk. Het volgende staat op het programma: De morgendienst: Aanvang 0.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: 'God heeft ook jou geroepen!'. Aan deze dienst zal ons jongerenkoor One Way muzikale medewerk.ing verlenen. Zingen (iedereen is welkom, ook de kinderen!): Om 6.30 uur gaan we samen onder muzikale begeleiding psalmen en andere bijbelliederen zingen in de grote zaal. Bespeel je ook een muziekinstrument? Neem het gerust nee! Broodmaaltijd: Na afloop van de zang willen we omstreeks 7.00 uur met elkaar een broodmaaltijd nuttigen. Avonddienst: Aanvang 8.30 uur. Deze dienst zal in aansluiting op de morgendienst staan in het teken van het thema 'Bedanken voor de uitodigig?!'naar aanleiding van Matth. 22: -4. Preekbespreking: Na afloop van de dienst is er een preekbespreking voor jong en oud vanaf ongeveer 5 jaar. We starten deze bespreking gezamenlijk, waarna de groep wordt gesplitst. Met de jongeren wordt het gesprek vervolgd in de Kajuit en de ouderen in de kleine zaal. Omstreeks uur wordt de bespreking weer gezamenlijk afgesloten. U en jij komen toch ook of bedankt u{iii oor de uitnodiging?! AVONDJE UIT MET DE CLUBLEIDING Bij deze nog een he;nnering aan de afsluiting van het winterwerk met de leiding van het jeugdwerk op D.V. vrijdagavond 25 april! Als het goed is heb je hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Zo niet, dan is er iets nis gegaan. Bel dan zo spoedig mogelijk voor reservering en nadere informatie! Namens de jeugdraad, Wiljan de Jong. Gift Broeder Vers toep ontving f 0,- voor het jeugdwerk_. BEJAARDENWERK Ouderling de Wilde f 0,-. Broeder Verstoep f 0,-. VAN DE DIAKONIE Broeder Vers toep f 0,-. Koliek ten Algemene diakonale doelen f 800,50; 6-03 Bejaardenwerk f 725,85; ' Vakantie gehandicapten f 955,50; 28 maart Diakonie f 280,0, Avondmaal St. Hulp Oost Europa f 528,50; 30/3-03 Diakonie f 3,75. Noodlijdende gemeenten en personen Kerkordelijk wordt voorgeschreven om op 20 april de collecte te houden voor noodlijdende geneenten en personen. Hieraan willen ook: wij graag mee doen. De opbrengst wordt verdeeld over de generale k:ervoogdijkas en de generale diakonale kas. - Uit de generale kerk:voogdijkas worden subsidies verstrekt aan gemeenten die in financiële problemen zijn komen te verkeren door incidentele hoge lasten of door andere problemen. - Uit de generale diakonale kas wordt stille hulp gegeven aan anbtsdragers in de kerk. die door wat voor omstandigheden dan ook in sociale en/of financiële nood zijn gekomen. Uit deze kas wordt ook de arbeid van een maatschappelijk werker voor ambtsdragers betaald. Binnenlands diakonaat I.Jeugdwelzijn Jongeren voor jongeren is het thema voor de collecte Jeugdwelzijn die D.V. 27 april wordt gehouden. Bij Gemeente-klanken (of in de lectuurbak in de kerk) vindt u een folder met informatie. Neem er even de tijd voor om hem door te lezen voordat u hem in de oudpapier bal' gooit. Er worden projecten gesteund ten bate van jongeren. Twee voorbeelden hiervan kunt u in de folder lezen: sociaal diakonaal jaar en hulp aan jonge asielzoekers. Ondanks het thema jongeren voor jongeren wordt van jong en oud aandacht gevraagd voor de jeugd. Ook uw betrokkenheid is nodig, de collecte op 27 ap; geeft u daarvoor de mogelijkheid. VAN DE KERKVOOGDIJ Kerk: Ds. Jongerden f 35,- en f 50,-. Broeder Verstoep f 50,-. Ds. van Goch f LOO,-. Pastoraat: Ouderling Lavieren f 25,-. Broeder Verstoep f 0,-. Kollekten Maart. Kollekten f 4508,35; Pastoraat f 822,60; Onderhoud gebouwen f 83,5; Onderhoud bussen f 2,55; Onderhoud begraafplaats f 02,50. VAN DE ZENDINGSCIE Voor Marijke Veltkamp: Ds. Jongerden f 0,-. Schrijfrooster Ds. v.d.ham en Marijke Veltkamp In de maand april is de beurt aan Bea de Graaf om aan Ds.v.d.Ham te schrijven en Fam. Verhoef aan Marijke Veltkamp. Ook mensen die niet op de schrijflijst staan en toch een briefje of kaartje naar fam. v.d.ham of Marijke willen sturen zijn van harte welkom. Mensen die de adressen willen weten kunnen die vragen bij H.v.Haut, tel Evangelisatieconcert 26 april Voor zaterdagavond 26 april a.s. heeft de zendings- en evangelisatiecomnissie een evangelisatieconcert georganiseerd. Deze keer met medewerking van Hervormd Gemengd zangkoor 'Con Amore' en kinderkoor 'Soli Deo Gloria'. Beide koren komen uit Veenendaal. 'Con Amore' is opgericht in 938 en telt momenteel meer dan 60 leden. In 988 is hel koor ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Het koor zingt psalmen, gezangen en geestelijke liederen en treed regelmatig naar buiten met het zingen in bejaarden- en verpleegtehuizen en werkt regelmatig mee aan diverse concerten. Het koor staat onder leiding van Rob Biersteker. Het kinderkoor 'Soli Deo Gloria' telt momenteel 45 leden en is in 965 als zondagsschoolkoor opgericht door de heer Bos sr. Het koor geeft regelmatig uitvoeringen in bejaardencentra en verpleegtehuizen en staat onder leiding van een bekende: Adriaan van der Linde. We hebben dan ook hoge verwachtingen van deze avond. We nodigen u van harte uit om dit concert bij te wonen. Maar... we spreken nadrukkelijk over een evangelisatieconcert. Dat betekent dat we vooral hopen mensen te ontmoeten die we anders niet (zo vaak) in de kerk zien. U kunt ons daarbij helpen! Door ienand die weinig of geen contact (meer) heeft met de kerk, mee te nemen naar deze avond. Heel eenvoudig: neem iemand bij de hand! Niet meer en niet minder. Met zo'n daad bouwt u mee aan de opdracht van de kerk door hen die buiten staan nee naar binnen te nemen. Het concert begint om half acht en zal een uur tot vijf k:wartier duren. Toegang gratis en een gratis kopje koffie na afloop! Wat houdt u nog tegen? Tot ziens! Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 2 mei 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, ln 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijldmis, tel Postrekening: l. Rabobank Gemeenteldanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vemeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 53 7 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven Op 2 april kwam een einde aan het leven van Petronella van Eldik-van de Wardt, gewoond hebbende Dalwagenseweg 48, op de leeftijd van 82 jaar. Haar leven is een bewogen leven geweest. ln 954 verloor ze een dochtertje Gerda. Enkele jaren later moest zij op 43-jarige leeftijd haar man na een ernstige ziekte verliezen. Ongeveer acht jaar geleden stierl' haar oudste dochter Eef. De laatste die weken van haar leven moest ze twee beenamputaties meemaken. Al met al was het voor haar waar dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Laten we hier als kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van mogen leren. Gods koninkrijk is een onbeweeglijk koninkrijk. Daarin liggen schatten voor tijd en eeuwigheid. Het heeft mij bijzonder aangesproken dat wij vanuit Eltheto lopend door het dorp naar de begraafplaats aan de Dalwagenseweg gegaan zijn. Dat is voor mij voor het eerst. Het is eerbiedig jegens de overledene en voor het dorp gaat er een sprake vanuit. De dood wordt al teveel verêbloemd en buiten het huis en het dorp gehouden. Sjanneke Schaap moest in Dekkerswald te Groesbeek opgenomen worden. Marit v.d. Bijl keerde uit het GPZ terug. Mevr. vd Sluis keerde uit Radboud terug en was zo in alle zwal,te toch in staat de begrafenis van haar moeder mee te mal<en. In Tiel verblijft dhr. J.W. van de Pol ivm vocht achter zijn longen. Ook mevr. Van Lent en mevr. Den Hartog verblijven daar nog. Dhr. Cornelissen (Lijsterbesstr. 45) werd na een longoperatie ontslagen. In Bennekom is mevr. vd. Kolk (Tielsestraat 36) opgenomen ivm builcpijn. We denken aan alle leed en langdurig zieken met de psychisch lijdenden mede-gemeenteleden. Draagt elkaar in de gebeden. Geboren Na enige tijd van rust zijn er twee kinderen in de gemeente geboren:. Op 4 april werd op Seringenstraat 9 Demi de Wit geboren. De herkomst en de afleiding van deze naam zijn onbekend. De naam Demetrius komt er het dichtste bij. Dit betekent "zoon van moeder aarde". Wij zijn inderdaad uit de aarde aards. Moge het onze gebeden verdubbelen opdat ook Demi hemelsgezind zal zijn. 2. Bij fam. Oost op de Jasmijnstraat 5 werd dezelfde dag Margaretha Johanna geboren. De roepnaam zal Marjan zijn. Wellicht komt deze naam bij Mirjam vandaan. Dit betekent zoveel als zee van bitterheid. Dat is het aardse leven. Door genade schijnt hier echter de glans van Gods vriendelijk aangezicht ons leven. Diversen!. DV 9 april Andrej Pivnjov uit Siberie in Eltheto, uur 2. OV 26 april komt Johan Vreugdenhil opnieuw over House en Internet, 9.30 uur.

39 3. OV 29 april volwassencatechese over les 46 Van Sliedregt. 4. Fam. J. van Leijen (dial(en) is verhuisd naar Lijsterstraat Fam. J.M. van Wende] de Joode (Jasmijnstraat 8) is verhuisd naar Tielsestraat 60, 4043 JT. 6. De opbrengst voor het verjaardagfonds bedroeg in maart f 593,60. We ontvingen x f 0,00, 7 x f 25,00, 2x f 0,00 (HvB\HJ) en 2 x f 0,00 (NdB\JvL). Voor uw gaven in de Heere hartelijk dank. 7. Voor de driedaagse jongerenconferentie op OV 8, 9, 0 mei, zie elders. 8. OV 3 mei de jaarlijkse ontmoetingsdag. 9. We heten fam. H. Kempeneers (Leuvenstein 3, 404 XZ Kesteren) die al geruime tijd met ons meeleeft van harte welkom in ons midden. Uit de pastorie Als u dit leest, hoopt ons gezin weer terug te zijn uit het Friese en ik uit het Engelse. Ontvang de hartelijke groeten van ons viertal. uw en jullie W. van Vlastuin. Opbrengsten Gemeente Klanken t/m P. v. Wende] de Joode en M. Barten f 245,60 M. van Eck en A. Zaaijer f 98,05 G. Golstein en G. Franken f 89,75 S. Tijssen en J. v. Lavieren f 06,20 L. van Kleef en W. v.tl. Starre f 240,20 D. Franken en D.J. Hoogenboom f 87,20 N. v.tl. Berg-van Soest en A. Wunsch f 06,30 G. Tijssen en J. v. Dijk-van der Garde f 38,25 A. van de Bijl P. Vogelaar en J. Vogelaar N. Kuivenhoven en H. Kemp S. Barten G. Vogelaar D. Zaaijer R. Kemp J. Vermeer Lezer uit Elst Lezer uit Doornspijk Lezer uit Veenendaal Lezer uit lngen Lezer uit RJenen 3 Lezers uit Dodewaard Lezer uit Ede Lezer uit Andelst f 52,50 f 90,75 f 03,75 f 85,00 f 65,55 f 50,20 f 69,50 f 66,40 f 53,00 f f 3,25 lckw f 53,00 f 53,00 f 8,00 f 53,00 f 53,00 Jongens en meisjes bedankt voor jullie inzet. J. Vermeer. ontvangen via cassettedienst voor de kerk f ontvangen via J.V. voor de Biddagcollecte x f J0,00 en x f 35,00. De collecte van voor St. Evang. Limburg in Horst heeft f.699,25 opgebracht. De collecte van voor St. Ontmoeting heeft f.54,85 opgebracht. Financiën In maart is naast de biddagcollecte ontvangen aan gewone collecten f l.597,05; Extra maandelijkse collecte f 2.274,35; Zitplaatsen f 25,00; Nagiften voor de biddag f 30,00 en een gift van f 0,00 via ds. Van Dijk uit 't Anker. Aan vrijwillige bijdragen is ontvangen f 622,50. Voor al uw gaven onze hartelijke dank. Kerkvoogdij. ALGEMEEN KERKNIEUWS Driedaagse Jongerenconferentie Conferentiethema: "Hoe li~{heb ik Uw wet... Sprekers: Ds. W. Pieters uit Genemuiden thema: "De voorbereiding op de wet" Dhr. D. Polinder uit Speuld thema: "Het doel va de wet" Ds. R. van Kooien uit Soest thema: "Tien Geboden voorjongeren" Ds. W.J. op 't Hof uit Nederhemert thema: "Het grote gebod in de wet" Ds. P. de Vries uit Elspeet thema: "De Christen reis van Bunyan" * Deze drie-daagse jongerenconferentie s bestemd voor jongeren vanaf ca. 7 jaar. * Deze bijeenkomst wordt gehouden te Austerlitz (bij Zeist) en duurt van donderdagmiddag 8 mei (Hemelvaartsdag) t/m zaterdagmiddag 0 mei 997. * Het doel is bezinning en ontmoeting, dat betekent dat naast de lezingen, groepsdiscussie, bijbelstudie e.d., er ook ruimte is voor een boswandeling, zingen rond het orgel, dia's of gewoon gezellig ldetsen. * De kosten voor deze driedaagse conferentie bedraagt: voor werkenden f 00,00 voor studerenden f 75,00 * Informatie/opgave bij: J.H. Rozendaal, tel ofj. Gelderblom, tel ************** Comitee van Aanbeveling: De predikanten G.J. Hiensch, Delft; W.J. op 't Hof, Nederhemert; Tj. de Jong, Staphorst; G.S.A. de Knegt, Barneveld; J.H.C. Olie, 's-grevelduin Capelle; W. Pieters, Genemuiden; W. Roos, Doornspijk; W. van Vlastuin, Opheusden; P. de Vries, Elspeet. PERSBERICHT Vanaf OV 3 mei 997 is er voor iedere eerste zaterdag van de naand een samenzanguur georganiseerd, van 9.30 tot uur. Dit vindt plaats op een centraal gelegen punt in het gebied Arnhem - Veenendaal - De Betuwe e.o. Plaats: in het kerkgebouw aan de Utrechtseweg nr. 93 te Renkum. Verschillende predikanten en organisten uit de regio zullen hieraan beurtelings hun medewerldng verlenen, zoals te zien in bijgaande datalijst. Er zal één collecte gehouden worden voor de onkosten en stichting "Woord en Daad". U bent van harte uitgenodigd, van jong tot oud!! We zingen uit de psalmen en de bundel voor de ger. gezindte "uit aller mond". Een hartelijke groet namens het comité. Joost Fraanje, Heelsum, tel Datum DV 3 mei 7 juni 5 juli 6 september 4 oktober l november 6 december Predikant/Evangelist Ev. J.W.N. van Dooijeweert Ger. Gem. Arnhem Ds. J.H. van Daalen Ned. Herv. Ede Ds. J. van Amstel Chr. Ger. Ede Ds. P.D. Buijs Chr. Ger. Veenendaal Ds. B.J. van Vreeswijk Ned. Herv. Veenendaal Ds. W. van Vlastuin Ned. Herv. Opheusden nog nader bekend te maken Ger. Gem. predikant Routebeschrijving: -> N225 Arnhem-Wageningen (A50 afslag 9) -> Afslag Heelsum (Heidesteinlaan) ->Op de rotonde linksaf (richting Renkum) ->Na 00 maan de rechterzijde. De Hervormde Gemeenle van Ochten biedt in kortdurende pacht voor een periode van 6 jaar aan: - een perceel boonkwekerijgrond, groot ha, gelegen aan de Overbroeksestraal te Ochten; Inlichtingen en inschrijfvoor\vaarden zijn te verkrijgen bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 088, 5602 BB Eindhoven; tel , fax De inschrijving sluit op donderdag 24 april 997 om 0 uur in het Verenigingsgebou\v van de Hervormde Gemeente aan de Molendam te Ochten. Inschrijfformulieren kunnen tussen 9.30 uur en 0.00 uur ter plaatse \Vorden ingeleverd. Het I<antoor der l(erkelijkc Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse Hervormde Kerk. Fanzilieberichten Dient de Heere, verblijdt U i de Hoop. Rom. 2 - l lb-2a Zo de Heerc \Vil en \Vij leven herdenken onze geliefde ouders en opa en oma D. van Doorn en C.R. van Doom-Stap op vrijdag 25 april a.s. de dag dat zij 40 jaar geleden in het hu\velijk traden. Wij hopen dit in familiekring te vieren. April R.!. straat Nelly en Herman Corinne, Bertine, Nadine Otto en Katja Mirjam, Cara Lineke en Harley Quinsy en Jalesa Janneke en Jan Stephanie en Roy Dick en Petra Dicky Erik en Heidi ---~-~~~--~--~~'.~-~: j Bij deze wien wij U hartelijk danken voor de vele felicitaties en kaarten ontvangen voor ons 25 jarig huwelijksjubileum. Broekdijk 8, Kesteren Fam. van Wijk "Laat de kinderen tot /Vlij kae, verhindert ::e iet; ant juist voor kinderen is het Koninkrijk van God". Markus JO: 4 Wij zijn heel verdrietig, want \Vij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve 9 april 997 Rosalie Albartha Christina Weth. M.J. v.d. Hatertstraat 3 a 4053 JP IJzendoorn Hans en Lisette Lodder en naaste familie 2 april 997 De diensl van Woord en Gebed werd gehouden op donderdag 7 april in de Ned. Herv. kerk te Ochten, waarna Rosa is begraven op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Tot onze diepe droefleid nam de Heere van ons weg, onze lieve broer, zwager, oom en oudoom Baltus Bor echtgenoot van Johanna Frederika Verhaaf op de leeftijd van bijna 84 jaar. Rhenen "De Kleine Kampen" 06 Ede, F.J. Bart A. Bor-Bongers t Ochten, H.J. Bart Ochten, J.M. v. Soest-Bar J.J. v. Soest Ochten, l-i.j. Vermeulen-Bar A. Vermeulen Ochten, O.C. v. Eldik-Bor H. v. Eldik Ede, J. Klarenbeek Neven en nichten De teraardebestelling heefl 2 april j.l. plaats gehad op de Larikshof in Rhenen.! ; l ; ; ;' i '! ' '

40 Diep bedroefd, maar dankbaar dat \Vij haar zo lang in ons nidden moclllen hebben, geven \Vij u kennis, dal de HEE RE uit ons midden heeft \veggenomen, onze lieve zorgzame moeder, schoonrnoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Petronella van Eldik-van de Wardt Sinds 7 oktober 958 \Vedu\ve van Derk van Eldik in de ouderdom van 82 jaar. :2 april 997 Dal\vagense\veg MZ Opheusden Dode\vaard, E. Roodbeen-van Eldik W. Roodbeen Opheusden, J. van El dik l(esteren, P. Louters-van Eldik T. Louters Opheusden, H. van Eldik P.T.A. van Eldik-van Os Opheusden, D. van Eldik D. van Eldik-van de Bijl Opheusden, G. van Eldik Opheusden, B.J. Franken-van Eldik H.C. Franken Opheusden, G. van de Sluis-van Eldik B. van de Sluis Opheusden, J. van El dik J. van Eldik- de Kat l(lein- en achterkleinkinderen De rou\vdienst \Verd gehouden maandag 7 april jl., in het VerenigingsgeboU\V "Eltheto", \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Oude Alge- nene Begraafplaats aan de Dal\vagense\veg te Opheusden. Moegestreden is in vrede ingeslapen mijn vrou\v, onze nocder en lieve ona.jannigje Bartha Lemmen echtgenote van Klaas Anthonie de Jong * 2 november 98 t :2 april 997 Prunusstraat GP Ochten Ochten, I<.A. de Jong Heerhugo\vaard, Dico en Ra\vena I<enneth en Tamara Nicole en Frank Veenendaal, Marinus en Marja Mariska Chantal De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 7 april te Beuningen. Bedroefd geven \Vij kennis dat onvenvacht, doch rustig en vredig, van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster Dirkje van Beek-van Ravestein Sinds '.2 december 98 \vedu\ve van Piet van Beek * 6 september 907 t 3 april 997 IJzendoorn, Arie van Beek Margritha van Beek-van Stuijvenberg Echteld, Pieter van Beek Magda van Beek-Montens Utrecht, Didi van Beek Tiel, Mark van Beek Mook, Elisabeth van Beek en verdere familie Ochten, zorgcentrum "Elim" Bartus van de Walstraat 2 Corres ponden ti eadre s: Dorpsstraat HM IJzendoorn De begrafenis heeft innlîddels in besloten kring plaatsgevonden op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk te Echteld. Konlt tot Ar/ij, allen die Fennoeit en belast :ijt en ik :al u rust geven. Haar belijdenis tekst heeft nu voor haar betekenis gekregen, na een leven van gevende en dienende liefde voor haar gezin en omgeving, is zij tot die rust ingegaan, rnijn innig geliefde vrou\v, moeder, grootnoeder en dochter Tea Annie Hof Echtgenote van Huibert Pieter Twigt Eerder \Vedu\ve van Willem van Barneveld op de leeftijd van 57 jaar. 4 april 997 Hoofdstraat AA Kesteren H.P. T\vigt Henk en Wihna Geertje Tea Ahvin en Diana Gelegenheid tol condoleren in het verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" van de Ned. Herv. kerk, Kerk.straat 2a te Kesteren op donderdag 7 april a.s. van 9.30 tot ' uur. De rou\vdienst \Vordt gehouden vrijdag 8 april a.s. om 2.00 uur in bovengenoemd verenigingsgebou\v, \Vaarna de teraardebestelling zal plaatsvinden in besloten familiekring. Geen bloemen. Bedroefd, maar dankbaar voor alles \Vat zij voor ons heeft betekend, na de Heere lot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte uit ons nidden weg, onze lieve zorgzame moeder, schoonnoeder en oma Petronella van de Weerd Sinds 8 januari 987 \Vedu\ve van Andries Welvaart op de leeftijd van 7 jaar. april 997 Prinsenhof 24 Kesteren Corresp. adres: J. Welvaart I(ollumerlandstraal GX Ochten Ochten, Johan en Truus André - Cindy l(esteren, Dirk en l lennie Richard Henmon Tlse Jasper De teraardebestelling heeft plaatsgevonden zaterdag 5 april jl. op de algemene begraafplaats aan de Mark.straat te Kesteren. Zend, Heer, U licht e taarheid neder, En breng ij, door dien glans geleid, Tot U ge'ijde rente eder. Psa/43: 3a (berijnu/) Bedroefd, maar dank.baar voor alles \Vat hij voor ons heeft mogen betekenen, geven \Vij kennis dat, na een kortstondig lijden hetgeen hij zeer noedig heeft gedragen, onze Heer en Heiland op Zijn tijd tot Zich heeft genomen, Zijn kind, nüjn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en oom Dirk Jacob van Soest echtgenoot van Adriana van Ballegooijen * 3augustus9'.2 t 7 april 997 Ochten, A. van Soest-van Ballegooijen Ochten, W.A. Cochius-van Soest A. Cochius Huissen, D.J. van Soest jr. W.C. Stienezen-van de I(amp IJzendoorn, Hennie en Christien Cochius Tom Lotte Arnhem, Dick Cochius Huissen, Ed\vin, Miranda en Heino Stienezen Lindenhoflaan BM Ochten en verdere familie De dienst van Woord en Gebed \Verd gehouden op vrijdag april in de Ned. Herv. kerk te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. \!rees niet, at Ik heb t Ferlost; ik heb bij ll\f aa geroepen, gij :ijt Mijn. Jesaja B: lb Bedroefd, maar dankbaar voor alles \Vat zij voor ons heeft betekend, geven \VÎj kennis dat nog vrij onver\vacht uit ons midden is heengegaan, nijn geliefde vrou\v, onze zorgzane noeder, schoonmoeder en 0na Helena Hendrika Christina van den Berg echtgenote van Dirk Angelino op de leeftijd van 74 jaar. 3 april 997 Liniestraat BN Ochten Ochten, D. Angelino Dode\vaard, Hans en Nel Liane en Piet Sandra Ochten, Frans en Nel Dirco Alex Liever geen bezoek aan huis. Er is gelegenheid lot condoleren op donderdag 7 april van 9.30 tot ' uur in de aula aan de Liniestraat 3 te Ochten. De herdenkingsbijeenkomst zal D.V. worden gehouden op vrijdag 8 april om 3.5 uur in bovengenoemde aula, \Vaarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 4.5 uur op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef te Ochten. Indien U de herdenkingsbijeenkomst en de begrafenis \Vilt bij\vonen, \Vordt U hierbij uitgenodigd en verzoeken \Vij U vrijdag om 3.00 uur aan\vezig te zijn. Geen bloemen. Voor U\V belangstelling en rnedeleven betoond na het plotseling overlijden van onze lieve zorgzame moeder, behu\vd- en grootmoeder lviarie van der l(ieft \Vedu\ve van Gerrit Welvaart betuigen \Vij U onze oprechte dank. I(esteren, april 997 Uit aller naam: l(inderen en kleinkinderen Voor de belangstelling en het medeleven na hel plotseling overlijden van mijn lieve en zorgzame oeder, schoonnocdcr, 0a, zuster, onze schoonzuster en tante Hendrika Cornelia van Lavieren \Vedu\Vc van Pieter van Lavieren betuigen \Vij U onze oprechte dank. De \Voorden, zo\vel persoonlijk als schriftelijk, \Varen in onze droeileid tot troost en benoediging. Ochten, april 997 Dr. A.J. Kraaijstraat :24 DANKBETUIGING -l.a. Pelle-van Lavieren A. Pelle Petra en verdere fanilie Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, willen \Vij u langs deze \veg, onze oprechte dank betuigen voor de vele en vooral \Varme be\vijzen van edeleven, na het zo plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Opheusden, april 997 Pieter van lent G.P. van Lent-van Kleef l(inderen en kleinkinderen

41 G EmEEUTE-tilUUtiEH ZATERDAG 3 MEI e JAARGANG Nr. 485 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per k\vartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar (Hemelvaart) ZEGENEND OPGEVAREN Bij de hemelvaart valt er niet alleen te gedenken, dat Christus is opgevaren, maar ook hoe Hij is opgevaren. Het laatste is niet minder groot dan het eerste. Op de vraag hoe Cluistus is opgevaren, mag het antwoord zijn, dat Hij zegenende heenging. Hij kwam onder de vloek. Hij ging heen met de zegen. Wat ligt er dan een groot verschil tussen Zijn komen en Zijn heengaan. Zegenen, dat was het werk van de hogepriester. Als deze zijn werk gedaan had in het heiligdom, dan zegende hij het volle Maar hier is de enige en eeuwige Hogepriester, Die Zijn borgwerk gedaan heeft en Die Zijn volk achter laat onder de zegen, die Hij voor hen heeft verdiend. Het is aan die zegenende handen te zien, dat Hij de zegen bij God verdiend heeft, want in die handen staan de littekenen van het kruis, dat is van de vloek, die Hij u veranderd heeft in de zegen. Die handen spreken voor zichzelf, want zij zeggen, dat Hij Dezelfde is, Die is neergedaald onder de vloek, maar Die ook uit die vloek is opgestaan. En was Hij niet Dezelfde, Hij zou een zondaar uit zijn vloekwaardigheid niet kunnen optrekken met Hem. Eens waren die handen uitgestrekt aan het kruis om de vloek te dragen, nu strekt Hij Zijn handen weer uit om te zegenen. Dat is de enige troost voor een vloekwaardig zondaar. Hij nam zegenend afscheid. Daarom was dit afscheid voor Zijn kerk eigenlijk geen afscheid. Het was alleen maar afstand. Want die littekenen waren er het bewijs van, dat zij toch in Zijn beide handpalmen gegrift stonden, zodat Hij Hen nu van de Hemel uit zou vasthouden met die zegen. Naar Zijn mensheid is Hij nu niet meer op de aarde, maar met Zijn Zegen blijft Hij bij hen. Hij zal ze niet vergeten noch verlaten. Hij leeft aan de rechterhand des Vaders om altijd voor hen te bidden. Altijd, ook als zij niet meer bidden kunnen. Die zegenende handen hebben een eeuwige verzoenende kracht bij God de Vader, omdat En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. (Lukas 24: 5) er bloed uit gevloeid s. Zijn zegen ligt gegrond in Zijn bloed. En wat is dan zegen? Is het dan zegen, als het Zijn kerk gaat zoals zij dat willen? Ach neen, dat is het niet. De discipelen moesten juist het tegendeel ervaren. Na de hemelvaart moesten zij terug naar het aardse Jeruzalem en daar kwamen ze in de gevangenis of werden gemarteld of gestenigd. Die zegen spaart het vlees niet. Maar dit is de zegen, dat die zegenende handen overal meegaan, waar zij ook zijn. En waar dan die handen gevoeld worden, daar worden lofzangen gezongen, zelfs in de gevangenis. De zegen, dat is dus God méé te hebben. Dat is tenslotte toch het voornaamste. Dat is alles. Lezers, vallen wij ook onder die zegenende handen? Hebt ge die handen in uw leven nodig gekregen, die doorboorde handen, om de vloek weg te nemen? Of weet ge het nog niet, dat we zonder die handen God tegen hebben? Och, dat de dag van hemelvaart dan eens een dag van hellevaart voor u worde. Anders zullen die handen nooit waarde voor u hebben. Bedenk uw vloekwaardigheid voor God, want het zal buiten Cluistus een eeuwige vloek moeten worden. Kind van God, dat is voor u een zaak om al kleiner onder te worden. Hebt ge het mogen ervaren wat het is om God mee te hebben, dan kunt ge er nooit genoeg bij stilstaan dat dit alleen een vrucht is van de wonden in die handen. Niet een vrucht van uw handen, zelfs niet van uw smekende handen. Ge zult ook door Zijn handen moeten worden vastgehouden en uit Zijn handen bediend moeten worden. Als die handen zouden loslaten, dan was het een verloren zaak. Deze handen zijn echter getrouw om uw ledige handen te vervullen. Die handen zullen ook eens een zondaar optrekken om eeuwig bij Hem te zijn en alle tranen van de ogen te wissen. Wijlen Ds. F. Bakker. Dienst des W oords Kesteren Zondag4 mei ID.DO uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs J(ollcktcn:. Diakonie. 2. J(erkvoogdij Donderdag 8 mei ID.DO uur: ds. C.M. Buijs I<olleklen:. Noodlijdende kerken en personen 2. I(crkvoogdij Zondag mei 0.00 uur: ds. G. Hendriks, Aclllerberg 8.30 uur: ds. G. Hendriks, Achlerberg J(olleklen:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij Lienden Zondag 4 mei ID.DO uur: ds. A. van Wijk 8.00 uur: ds. W. van Gorsel, Berganbacht Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 43:4, n.m.: Ps. 66:5 Donderdag 8 mei ID.DO uur: ds. A. van Wijk I<ollekten:. Stichting "De Hoop" 2. kerkvoogdij Voorzang: Ps. 2:5 Zondag mei!0.00 uur: ds. A. den Hartogh, Leusden 8.30 uur: ds. A. van Wijk l(ollekten:. v.m. diakonie, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij VoorLang: v.m.: Ps. 34:, n.m.: Ps. 89: Ochten Zondag4 mei 0.00 uur Ds. T. van 't Veld (Ede) 8.30 uur Ds. G. van Goch (Dodenherdenking) Koliek.ten. Diakonie. 2. f(erkvoogdij 3. Bijstand pasloraal Zondagsschool: 0.00 uur Donderdag 8 mei Hemelvaart 0.00 uur Ds. G. van Goch Kollekten l. HGJB (landelijk) 2. Kerkvoogdij Zondag mei 0.00 uur Ds. D.C. van Wijnen (Bennekom) Koffie drinken na de dienst 8.30 uur Ds. G. van Goch Koliek.ten l. Zending en Evangelisatie 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Vrijdag 9 mei 3.00 uur Ds. G. van Goch Bevestiging en inzegening van het hu\vclijk van Martin Hon- nerson en -Ieidi Elings. Donderdag 5 mei 4.5 uur Ds. G. van Goch Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Alex van Dijk en Annet Neeleman. Opheusden Zondag4 mei 0.00 en 8.30 uur ds. H. v.d. Belt (Oud-Alblas) Collecte;. diaconie, 2+ 3 kerk Oppas; m\v. Hccnck, Karin van Brenk, Simone Wünsch Donderdag 8 mei (Hemelvaart) 0.00 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; fam. Tijssen Zondag mei 0.00 uur ds. W. van Vlastuin 8.30 uur ds. Lörenz Istvan (Roenenie, in het Nederlands) Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; m\v. vd Berg, Geurette Fr" Janita vd Sluis 't Anker Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 9 mei: dhr. J.I<.C. van Eck Vrijdag 6 mei: ds. A. van.wijk

42 Kopij Ds. Van Vlastuin is aan de beurt de meditatie te verzorgen. J(opy inleveren D.V. maandag 2 nei voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. v. Selrn, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Arnro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat J 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef Voor zover mij bekend ligt er niemand van ons in het ziekenhuis. In Wolfheze verblijft nog dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. Wij wensen hem en onze zieken thuis van harte Gods onmisbare zegen toe, opdat u met de dichter leert beoefenen "Welzalig hij, die ál zijn kracht. En hulp alleen van U verwacht. Die kiest de weigebaande wegen... " (ps. 84:3). Gestorven Op maandag 4 april j.i. heeft de Heere uit dit leven \Veggenomen Tea Annie Twigt-Hof, op de leeftijd van 57 jaar. Het gemis en de droefüeid van haar man, haar kinderen, haar kleinkinderen en haar moeder is groot nu zij niet meer is. Enige tijd geleden openbaarde zich bij haar een ernstige ziekte. Alle middelen die werden aangewend mochten niet meer baten. Wie, ja wie zal de haren werkelijk kunnen troosten!? Geen mens dan de God van alle vertroosting all één! Hij zegene Zijn Woord tijdens de rouwdienst gesproken aan uw aller hart tot waarachtige bekering en geloof. "Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is". ( Petrus :4 en 25). Gestorven 2 Op donderdag 24 april j.i. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Cornelia van den Hoofdald,er Zaaijer, op de leeftijd van 83 jaar. Moeder had een zwak hart en daardoor gedurig last van te veel vocht. Zij wist dat de doktoren niets meer aan haar hart konden doen. Een paar jaar geleden was het kritiek met haar. Maar, o wonder, toen mocht zij weer thuiskomen. En nu moet van haar gezegd worden: en zij stierf. En sterven is God ontmoeten. Kinderen en kleinkinderen, jullie hebben geen vader én noeder neer en geen opa en oma. Wat een gemis! De HEERE vervu!je de ledige plaats met Zichzelf, opdat jullie met David zult ervaren: "De HEERE is recht in al Zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hern vlucht.... " (ps. 45:6). Gedoopt Op zondag 0 april j.. werden in de morgendienst een viertal kinderen gedoopt:. Elizabeth Maria, geb. 3 januari 997, dochter van Jacob van Ommeren en Wilhelmina Maria Schipper, Molenstraat 67, te Lienden.. Grietje Alida Cornelia, geb. februari 997, dochter van Adrianus Arie van Schaik en Margaretha Cornelia van de Meeberg, Hogedijkseweg Petronella Hendrika Willemijn, geb. 5 februari 997, dochter van Jacob Frederik van den Blink en Steveline Imminldrnizen, Keetjesbongerd Maaike Theodora, geb. 4 maart '97, dochter van Adrianus Bijman en Johanna Chaigneau, Gerard Doustraat. De tekst voor de prediking was Jer. 3 : 7. Het thema was "Verwachting voor het nageslacht". De HEERE zegene de bediening van Zijn Woord en Sacrament voor de doopouders en hun zaad, ja voor de héle gemeente, opdat in vervulling ga:''... het nageslacht Zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt. Hun zal een schat van zegeningen. In Hem ten erfdeel zijn". (ps. 72 : 9). Kinderoppas Zondag 4 mei: Mevr. v.d. Gast, Petra van Pienbroek en Janneke van Eck. Donderdag 8 mei: Mevr. Drost, Ali Ter Maten, en Marijke Westeneng. Zondag mei: Mevr. Henken, Corien v.d. Brink en Eline Bij. Zondag 8 mei: Mevr. Bouw, Monique Bijl en Linda Hootsen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenenclaal 25 Auto 2: Reserve Zondag4 mei Auto : J. Hooijer, tel Auto 2: A.G. van de Klippe, tel Hemelvaartsdag 8 mei Auto : H. de Wit, tel Auto 2: G.H. van Rooijen, tel Zondag mei Auto : W. van Oosterum, tel Auto 2: G. Moll, tel Zendingscommissie De inhoud van de G.Z.B. busjes bij de uitgang van de kerk over de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg f 860, 0. Hiervoor onze hartelijke dank. Diakonie De kollekte van zondag 3 april j.l. voor de Christelijke school bedroeg f.253,50. Hartelijk dank! Voor het nieuwe dalc Via ouderling de Greef en dialrnn de Wit x f 5,00 en x f 30,00; via ouderling Baars en diaken de Bruin x f 0,00 en x f 25,00 en via mij x f 25,00. Hartelijk dank voor uw ga ven! Ouderenmiddag D.V. dinsdag 3 mei a.s. hopen wij onze laatste ouderenmiddag van dit seizoen te houden. Vanaf 4.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. We hopen met elkaar na te denken over het "Pinksterevangelie". Iedereen hartelijk welkom! Wilt u gehaald worden neem dan even kontal't op met: Mevr. de Wit, tel of mevr. v. Sijpveld, tel Reisje Op 7juni a.s. hopen we met elkaar een dagje uit te gaan. Alle ouderen en alleenstaanden uit de gemeente mogen zich hiervoor opgeven. Om uur wordt u verwacht bij "Eben-Haëzer" en om ± 8.30 uur hopen we de middag te besluiten met een broodmaaltijd in "Eben-Haëzer". De kosten voor deze dag zijn f 50,00 p.p. U kunt zich 3 mei hiervoor opgeven maar ook daarna kan het nog tot uiterlijk 24 mei bij: Mevr. v. Sijpveld, tel of mevr. de Wit, tel Dit alles zo de HEERE wil en wij leven. Het comité. Tenslotte Ontvangt van ons allen een hartelijke groet. In het bijzonder denken wij aan de rouwdragenden, de zieken en allen die het moeilijk hebben. Een goede zondag toegewenst onder de verkondiging van Gods Woord. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk! Sa, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kerrnenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoon nr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Hemelvaart en daarna Zij zagen op naar hun Meester, Die ging: Och, of hun oog een glinp nog ving van d' opgevaren I<oningl Zij zagen uit naar de Geest hun beloofd verworven door hun hemels Hoofd, hun opgevaren Koningt Zij zagen om naar and' ren, met de kracht van Hem, Die 't voor hen had volbracht, de opgevaren Koning! En wij, heffen wij ons hoofd nu omhoog, omdat ons hart zo heel laag boog voord' opgevaren l(oning? Want wie Hem nu wacht, en is toebereid, Die voert Hij eens in heerlijkheid, de opgevaren Koning! Heilige Doop D.V. 6 mei om 9.30 uur is er de gelegenheid tot doopaangifte in "De Open Deur", verzocht wordt het trouwboekje mee te brengen. D.V. mei om 0.00 uur de bezinningsavond aan de pastorie. De Heilige Doop is teken en zegel van Gods Verbond. Daarin komt de HEERE met Zijn belofte van genade, en vraagt Hij van ons dat we van Zijn Woord niet afkerig de oren wenden. Ere wie ere toekomt Dat komt er niet altijd van, en dan druk ik me eigenlijk wat zwak uit. Want dat is geen ongelukje, maar schuld. Als leerlingen bijvoorbeeld hun docent treiteren. Het zijn vaal' bepaald niet de onsyrnpathiekste leraren die er op een school uitgepikt worden... "Ere wie ere toekomt... ", wij gebruiken deze uitdrulddng graag als nensen zich verdienstelijk hebben. gemaal't. Onze Schepper vraagt echter van ons dat we eren allen, die Hij

43 over ons heeft gesteld. Niet in de eerste plaats omdat ze hun gezag "'waar maken", maar 0ndat Hfj hen heeft aangesteld. Ook als ze niet zo begaafd of vlot zijn. Dat is de streldcing van het Vijfde Gebod. Het begint dichtbij: bij ouders. In het verlengde daarvan valt te denken aan: onderwijsgevenden, leidinggevenden op het werk, ambtsdragers in de kerk, ook aan de overheid. De Nieuwtestamentische brieven leren gehoorzaamheid om Christus' wil. dus niet om de gezagsdrager als persoon, ool.;:. niet uit ogendienst, 0n goed over te komen. Zelfs gehoorzaamheid aan de harde heren, zolang wat ze vragen niet tegen Gods geboden ingaat. Lijdend achter de grote Meester aan! Gehoorzaamheid... dat kan alleen als we weten van de lijdende Borg, Die sprak: "Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben, en nederig van hart!" Dit gebod sluit niet uit dat misstanden op een goede manier aan de orde mogen worden gesteld. Als voorbeeld moge dienen, dat David enerzijds vluchtte voor Saul en hem diens onrecht verweet, anderszijds hem bleef erkennen als de "gezalfde des HEEREN". De Heilige Schrift leert dat gezagsdrager-zijn een verantwoordelijke opdracht is voor Gods aangezicht, waarbij het gebed van Salomo past: Eigen geringheid belijden, en vragen om wijsheid van God om te regeren over degenen die Hfj aan ons toevertrouwde. Hij sprak over "Uw volk". Zo een ouder of leidinggevende wijsheid ontbreekt, laat die van de HEERE worden begeerd! Kinderoppas 4 mei: mevr. Tack, Jurjanne Tack en mevr Rakkert 8 mei: mevr. Conny van Meerten, Hilda Timmer en Jeannet van Hattem J mei: mevr. Van Beusekom, Stenneke van Beijnum en Henrieke van Beijnum Kerkanto 4 mei: W. van Beijnum 8 mei: J.W. van Beusekom mei: R. van Olderen Gestorven Als kerkenraad kregen we bericht van het sterven van Cornelis van Ommeren, weduwnaar van Alida Cornelia van Blijderveen. De heer Van Ommeren werd 73 jaar. Hij werd inmiddels al weer een flink aantal jaren toegewijd verpleegd in Oranje Nassau' s Oord te Renkum, maar woonde daarvoor Remsestraat 2. Toen hij destijds in "Rivierenland" was, heb ik hem bezocht, later hield candidaat Schuitemaker in Renkum contact met hem. Er is daarnaast een duidelijke relatie gegroeid met de geestelijke verzorging van het tehuis. Nog vrij onverwacht k.:wan na ziekenhuisopname in Wageningen op 2 april deze lege plaats in zijn familie. Moge de HEERE zijn lcinderen en kleinkinderen vertroosten, en deze roepstem om Zijn genade te zoel.;:_en heiligen aan hun en onze harten. De begrafenis vond plaats op 25 april. In "Rivierenland" te Tiel is opgenomen: mevr. Van den Hatert, Hoogmeien 6. De heer Zutekouw, Voorstraat 48, de heer Stam, Van Noortstraat 4 kwamen weer thuis uit dit ziekenhuis. Dat gold eerder ook de heer Harteman, Voorstraat 63. Mevr. Van Spanje, Kermenstein 30, is opgenomen in Bennekom. Mevr. Weiman in het Radboudziekenhuis. Soms blijven er zorgen na thuiskomst. Ook zijn er mensen, die voor behandeling telkens een dag naar het ziekenhuis moeten of wachten op een opname. Moge de HEERE alle zieken sterken. Laat de ongewisheid van ons aardse leven ook erkend worden als een aansporing de vrede met God te zoeken. Geldt van ieder mens zwak en schuldig, bij Hem alleen is ontferming te vinden. Die genade is ons echter niet aangeboren. Verhuisbericht Een verhuisbericht ontving ik van mevr. A.I. van Spanje, die woonde Kermenstein 30 en per 9 april als adres kreeg: Cuneralaan 22-b 39 AC Rhenen, tel. (037-) We hopen dat ze daar straks na ontslag uit het ziekenhuis een goede tijd zal mogen ontvangen onder de zegen van de HEE RE. Agenda Zaterdag 3 mei: lofuur (9.00 uur in "De Open Deur") Dinsdag 6 mei: doopaangifte Dinsdag 6 mei: oud papier Vrijdag 9 mei: inleverdatum kopij Zondag Il mei: 6+-club Maandag 2 mei: doopbezinning (br. Zaaijer) Woensdag 4 mei: bejaardenmiddag (4.30 uur) Vakantie Op 5, 6 en 7 mei heb ik vakantie. Cand. Schuitemaker hoopt mij te vervangen. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk Avonddienst 4 mei De kerkenraad heeft i.v.m. de dodenherdenking besloten de avonddienst iets te vervroegen. Deze dienst begint D.V. om 8.00 uur i.p.v uur. Bejaardenmiddag Deze kwam bijeen op 9 april in de Open Deur. Er was een goede opkomst, enkele waren wegens ziekte en controle met k:ennisgeving afwezig. De meditatie ging over Matt. 28 : - 0 en Cor. 5 : - "De boodschap van Pasen, HU is opgestaan". Matt. 28 : 6 m. Als gasten deze middag waren dhr. en mevr. Van Ginkel uit Rhenen aanwezig, met dia's en een klankbeeld, over de doortocht van Israël door de woestijn. Zeer indrukwekkend. Je komt onder de indruk als je ziet, de woestijn met machtige bergen. Dan word je!dein van Gods almacht. Al met al een leerzame en gezegende middag. Waarbij wij dhr. en mevr. Van Ginkel nogmaals hartelijk bedanken. Wij wensen de zieken beterschap en sterkte. De volgende middag is op D.V. de volgende 2e woensdag: 4 mei. B. Zeissink f 20,00.Met hartelijke groeten, namens het comité, T. Kramp-Hommersom. Kompas Hallo jongelui, Wat gaan we op Kompas de komende tijd weer doen? Wel, op D.V. 3 mei is er een open avond. Je kunt binnen wippen wanneer je wilt en hoe gezellig het wordt hangt helemaal van jullie zelf af! En dan willen we de lüe mei een zogenaamde "Klaas Vaak" avond invullen. Wat het precies is? Kom zelf maar lcijken, vanaf 9.30 uur is de zolder van de "Open Deur" weer voor jullie open. En dan is er weer het grote Pinksterweekend! Iedereen die mee gaat weet al wanneer we vertrekken. Op zaterdag de 7e is er dus geen kompas in Lienden, maar op Ameland. Groetjes, Kompasleiding. Verjaardagsfonds Alle medewerkers van het verjaardagsfonds worden verzocht de bussen te komen legen bij fam. Bos op D.V. Dinsdag 6 mei. Aanmelding "Eben-Haëzerschool" Aanmelding van leerlingen voor D.V. het schooljaar voor het ontvangen van prot. chr. basisonderwijs kan dagelijks na schooltijd of na afspraak aan de school. Kinderen, die in het schooljaar 997/998 vier jaar worden, kunnen worden aangemeld voor groep l. Het wordt op prijs gesteld wanneer u dit spoedig zou willen doen. Ook wordt aanmelding van jongere kinderen op prijs gesteld i.v.m. het maken van prognoses. Eben-Haëzerschool, Rembr. v. Rijnstraat 33, 4033 GG Lienden, tel Directeur: G.F. Köhler, tel OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.I. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteklanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel worden verpleegd mw. van de Berg, A. Jacobsstraat (B 42) en dhr. Hermsen, Eikenlaan 48(Fl9). Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht is Janine Leroy, Zwijning 2 overgeplaatst naar Tiel. Mw. van de Heijden, Goudenregenstraat 3 mocht vanuit het AZ Utrecht weer naar huis. Dhr. W. Quint, Goudenregenstraat 6 is opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam. In onze voorbede dragen wij deze zieken, de zieken thuis, de verpleegden op aan de troon der genade of de HEERE het werk van doktoren, verplegend personeel en medicijnen wil zegenen opdat Zijn Naam eer ontvang. Overleden Zondag 3 apil is overleden Helena Hendrika Christina van den Berg, echtgenote van Dirk Angelino, op de leeftijd van 74 jaar. Deze leeftijd mocht zij bereiken in het ziekenhuis te Nijmegen, waar ze de laatste twee weken van haar leven heeft doorgebracht. Na het heengaan van haar broer, precies tien weken geleden, werd de moed om verder te leven steeds minder. De gezondheid ging hard achteruit en opeens is een lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma niet meer in ons midden. Bijna 52jaar heeft ze lief en leed gedeeld met haar man en de mooiste erinneringen daarvan liggen in IJzendoorn. Als moeder heeft ze daar de zorg gelcregen voor haar lcinderen en dat is nooit meer overgegaan. Met dank:bare herinnering mochten we terug zien op haar leven tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de aula aan de Liniestraat. Daar werden ook woorden van troost en bemoediging gesproken n.a.v. Jesaja 43 vers la. In Zijn trouw en liefde roept God nog steeds mensen heel persoonlijk bij hun naam. God heeft Zijn volk op het oog en zegt: Gij zijt van Mij! Het is Gods bedoeling om verlossing te schenken. En wat God doet, doet Hij met het oog op Jezus Christus. Wie door het geloof mag leven van Zijn gunst en genade, hoeft niet te vrezen. Gods beloften zijn in Christus ja en amen, waar en zeker! Vrijdag 8 april heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef te Ochten. A. Verstoep. Overleden Maandag 2 april is op 7-jarige leeftijd overleden Gerrit Jan Quint, echtgenoot van Petronella Quintde Weijer, Groenestraat 4. De rouwdienst is vrijdag 25 april in besloten kring

44 gehouden aan huis. Samen hebben we geluisterd naar Fil. 4, 6a "Wees in geen ding bezorgd". Een bevel van Paulus waar de gemeente en ook wij geroepen worden om alle dingen te verwachten van de HEERE alleen. Wie dat doet. alles door bidden en smeken bekend maakt bij de HEERE, die zal de vrede Gods kennen die alle verstand te boven gaat. Deze vrede bidden wij mw. Quint, dochter, schoonzoon en kleindochter van harte toe. Geboren Dankbaar en blij geven Gert en Marja Hommerson, Molendam 4 7, kennis van de geboorte van hun zoon, Wouter Jacobus. We willen Gert en Marjo, alsook Evita van harte feliciteren met de geboorte van dit nieuwe leven. Geve de Heere jullie ouders wijsheid om Wiljan en Evita op te voeden in geloof. Dit kan echter niet anders dan zelf persoonlijk de HEERE te kennen. Jubileum D.V. 8 mei wil het echtpaar Vonk-de Weijer, Welh. van Lavierenstraat 6, herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Ook vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren en wensen hen samen met de familie een fijne dag toe. Dat de woorden uit Psalm 46, 5 voor de tijd die wij u samen toewensen een leidraad moge zijn in uw leven "Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is". Huwelijk Na schuld beleden te hebben voor de Heere en dit kenbaar gemaakt aan de k:erkenraad gaan op D.V. 9 mei Martin Hommersom en Heidi Elings trouwen om.5 uur in het gemeentehuis te Ochten. Dit huwelijk willen zij in het midden van de geneente bevestigen en Gods zegen erover vragen in een dienst die begint om 3.00 uur. Wij willen Martin en Heidi van harte feliciteren met dit voorgenomen huwelijk. Ziende op God, Zijn trouw en genade mogen jullie met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan op het tijdelijk adres Wijenburgsestraat l, Echteld. Ulieden heeft geen verzoelcing bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vennoogl; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen ( Kor. 0, 3). Huwelijk Alex van Dijk en Annet Neeleman gaan trouwen op D.V. 5 mei om 3.30 uur in het gemeentehuis te Ochten. Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst die om 4.5 uur in de Ned. Herv. kerk plaatsvindt. Een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken (Prediker 4, nb ). Alex en Annet willen we vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met hun voorgenomen huwelijk. Wat is het groot dat jullie op deze wijze met God het huwelijk willen ingaan. We wensen jullie een goede en gezegende tijd toe op jullie toekomstig adres, Hommelseweg 353, 68 LJ Arnhem. Bij de diensten De dienst van zondagavond 4 mei zal in verband met Dodenherdenking een enigzins aangepaste dienst zijn waar we vanuit Gods Woord stilstaan bij diegenen die hun leven hebben gegeven voor ons Vaderland. Na de eredienst is er gelegenheid om deel te nemen aan een sobere plechtigheid van kranslegging bij het monument bij het gemeentehuis. Geve de HEERE niet alleen voor deze dienst, maar ook de anderen Zijn onmisbare zegen, opdat de gemeente gebouwd warde tot eer van God en tot hei van de naaste. Ds. G. van Goch. KRING WERK gerden hoopt naar aanleiding van Lukas, -3 met ons te spreken over het "Vaderschap''. Het Vaderschap van God en dat van ons mannen, wanneer wij getrouwd zijn en God ons de kinderzegen heeft gegeven. Iedereen is vanaf 9.45 uur van harte wellcom zodat we om 0.00 uur kunnen beginnen. NCVB voorjaarsreisje Op donderdag 5 mei a.s. hoopt de Nederlandse Christen Vrouwenbond afd. Ochten een uitstapje te maken naar Wageningen. Op het programma staat een bezoek aan de Middelbare Bald<erijschool, een lunch ter plaatse en een rondwandeling door de botanische tuinen o.l.v. een deskundige gids. Vertrek 0.5 uur vanaf het verenigingsgebouw naast de Hervormde kerk. Terugkomst uur. (Zie voor verdere informatie het stencil van maartj.l.) NCVB ledenavond De NCVB afd. Ochten sluit op dinsdag 20 mei a.s. het seizoen 996/997 af. Deze avond willen we gezellig met elkaar gourmetten. Aanvang 9.00 uur. U bent van harte well\:om. Het bestuur. DIVERSEN Autodienst P. Bron (64435) J. M. Buijs (6440) -05 T. van Grasstek (64656) 8-05 T. Hommersom (64063) ( e Pinksterdag) 9-05 A. Pelle (64807) (e Pinksterdag) Oppasdienst Wilma Elings, Addri van Bragt en Betty Buis Gerrie Quint, Marian Baan en Mecheline Doomebal (Hemelvaart) -05 Ieneke Vonk, Ariët van Eldik en Sandra van Binsbergen 8-05 Corrie Broeldrnizen, Henriëtte van Eldik en Dinie de ICrieger (le Pinksterdag) 8-05 Berta Hommersom, Neeltje van La vieren en Annemiek van de Bijl (e Pinksterdag) Rommelmarkt De opbrengst van de rommelmarkt die D.V. 6 september wordt gehouden is voor 50% bestemd voor Woord en Daad en 50% voor de kerkvoogdij. Het geld voor Woord en Daad gaat naar het projekt Treuil op Haïti. Dit is een projekt waar men een school bouwt in het dorpje Treuil. Omdat de leerlingen op verschillende plaatsen over het dorp les krijgen is het dringend nodig dat er een nieuw schoolgebouw komt. Deze school krijgt 6 leslokalen. Er is nog totaal f nodig om dit te kunnen realiseren. Wij hopen met uw medewerking de nodige steentjes bij te kunnen dragen. Nadere invulling voor de kerkvoogdij hopen we u te zijner tijd bekend te maken. De conmissie. JEUGDWERK Tienerclub Op D.V. mei willen we onze volgende clubavond houden. Dan gaan we een puzzeltocht houden door Ochten. Als je ook mee wilt doen, moet je om 9.5 uur bij "de Kajuit" zijn. Op D.V. 3 en 24 mei gaan we op "Kamp". Het vertrek is op 23 mei om 7.00 uur. Terugkomst op 4 mei om ongeveer 7.00 uur. Eigen bijdrage is f 5,-. Wil je ook mee, dan zo snel mogelijk opgeven. Tel of Op 6 mei hebben we nog een kamp bespreking om kwart over zeven in "de Kajuit''. We hopen jullie allemaal te zien. Open Jeugdwerk Kompas Hallo jongelui, Verveel je je wel eens op zaterdagavond? Kom dan eens een keer een kijkje nemen op het Kompas: voor alle jongeren van 5 jaar en ouder. Wat daar allemaal te beleven valt? Kijk zelf maar. Hier volgt nl. het programma-overzicht van de komende drie weken. 3 mei: op deze avond draait er een goede film in "de Kajuit" O mei: Knock-outshow. Klinkt spannend hè?! Nieuwsgierig? Kom kijken (en meedoen) dan zie je het vanzelf. Het belooft in ieder geval een dynamische, spannende, wervelende avond te worden. 7 mei: Pinksteravond. Een avond waarop we met elkaar stil willen staan bij de uitstorting van de Heilige Geest. 0 ja, denk nog even aan het volgende: zaterdag 3 mei gaan we naar "de Efteling''. Kosten f 8, p.p. (incl. vervoer en parkeren). Je kunt je hiervoor opgeven bij Maarten (64354) of Wilma (642605) of via de intekenlijst in "de Kajuit". Tot ziens, de werkgroep. BEJAARDENWERK Ouderling van Lavieren f 0,-. Ds. Jongerden f 0,-. Bejaardenmiddag van j.l. 5 april, Dhr. van Dijk opende deze middag met gebed en wenste allen een goede middag. Daarna kwam ds. Jongerden aan het woord met Schriftlezing en meditatie uit Lukas, -3. Na de pauze werden er dia's getoond door dhr. van de Berg uit Eldik van de natuur. Ds. Jongerden eindigde met dankgebed en wenste ons allen wel thuis. D.V. 3 mei is de volgende bejaardenmiddag. Aanvang 4.30 uur. De commissie. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Kerk: ds. Jongerden f 0,-, x f 5,-. ds. van Goch, f 00,-. Pastoraat: ds. Jongerden f '.'.5,- en f 00,-. GemeenteKlanken Restant 996 en le kwartaal 997. Frank Hettema f'.'.00,- Mw. B. Hommersom-van Leyen Mw. W. Hardeman, Elim Dhr. J.A. van Haut - 40,- Mw. M. van Stralen-Sanders - 652,50 Dhr. J. Verhoef 29,40 Jacquelien van Lavieren 330,- Fam. de Vogel 00,- Mw. L. Veerman-Mathijssen 675,- Mw. G. Stam-Bijl Nelis van de Berg 98.- Mw. M. Roelofsen-de Kat Angelino - 485,- Mw. J. Vink-van de Berg - 56,50 Mw. M. Buis-van Grasstek - 35,- Gonny Hommersom - 70,- Dhr. D. van Dijk - 668,75 Fam. H. Hommersom - 55,5 Mw. N. v. Osenbruggen-v. Binsbergen - 445,- Familie berichten - 560,- Totaal f 88,95 Allen weer heel hartelijk dank voor juliie inzet. Fam. van Stralen. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 0 vóór 9 mei 2.00 uur. OPHEUSDEN lviannenl<ring Hartelijke groeten, Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan, tel. Dinsdag 6 tnei is er weer mannenk:ring. Ds. Jon- de leiding Scriba: H. Jochemsen, ln 't Land, tel.

45 44839: Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel : Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. de Wit, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2. tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven Woensdag 23 april stierf in het ziekenhuis van Wageningen Dirk Schaap op de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde op Strijwaard. Vroeger voer hij op een zandschuit, later werkte hij in de steenovens terwijl hij thuis in het fruit werkte. In augustus vorig jaar was hij 58 jaar getrouwd. Moge voor mevr. Schaap en de kinderen de Heere de enige toevlucht zijn. Van de ouders van Dirk Schaap hoorde ik dat zij godvrezende mensen waren. Wat zou het groot zijn als dat in het nageslacht doorwerkt. Bedenk dat wij zonder wedergeboorte niet in de hemel komen. Sjanneke Schaap mocht uit Deldrnrswald thuiskomen. We zagen haar reeds onder de bediening van Gods Woord. Ook dhr. vd Pol verliet het ziekenhuis te Tiel. Mevr. Van Lent keerde met een ernstige kwaal huiswaarts. Ook mevr. v.d. Kolk betrok haar woning op de Tielsestraat weer. In Tiel verblijven mevr. Den Hartog en dhr. Van Dijle Dhr. Van der Graaff (Beukenlaan 2) moet 29 april een hartoperatie in Nieuwegein ondergaan. In het Radboud moest mevr. vd Berg (Lalcemondsestraat) opgenomen worden met hartklachten. We leven mee met Marit van de Bijl en Marita van Beem in hun psychische noden. We denken aan Gerard van Wende] de Joode. We beseffen dat er meer noden zijn dan we noemen. Moge de Heere uw enige toevlucht zijn voor tijd en eeuwigheid. Jubileum Fam. G.H. Wünsch-van Raaij (Hamsestraat 62) gedacht 26 april jl dat zij 25 jaar in de band van het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Een bijzondere mijlpaal om met elkaar de goedertierenheid en trouw van de Heere te gedenken. Als we zien hoe wij het eraf gebracht hebben, kunnen we ons alleen maar verwonderen dat de Heere zoveel geduld met ons heeft. Dat is het rijkste geschenk; bittere tranen over onszelf die zoeter zijn dan alle schatten van de wereld. Zo krijgt God alleen eer en brengen Zijn goedertierenheden ook geestelijl..-::e zegen. 4mei De media zijn over Opheusden gevallen, omdat wij de doden op vier mei niet zouden herdenken. Niets is minder waar. Inderdaad staan we achter het besluit van het gemeentebestuur om op deze dag geen fanfarekorps bij het monument voor het gemeentehuis te laten spelen. Daarvoor is de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus als heilsfeit belangrijker dan alle geschiedenisfeiten. Christenen hebben echter wel degelijk oog voor de geschiedenis. Er is ook niets op tegen om in het kader van de eredienst stil te staan bij Gods daden in het verleden van ons vaderland. We doen dat immers ook in prediking en gebed. Vandaar dat wij als kerkenraad besloten hebben dat de dienst 's avonds om '.W.00 uur besloten is. Mochten er enige minuten resten voor uur dan speelt het orgel zacht. Om uur is het twee minuten stil. Het lijkt ne gepast dat we dan gaan staan. Daarna gaat het orgel weer spelen als teken dat we huiswaarts kunnen keren. Heilige Doop DV mei in de morgendienst hopen we het sacrament van de Heilige Doop te bedienen. Opgave daartoe uiterlijk 3 mei. Doopzitting DV 9 mei om 9.30 uur in de consistorie. Trouwboekje meebrengen. Evangelisatie DV 0 mei, 's middags om 4.00 uur willen we opnieuw een plaatselijke evangelisatieaktie doen. We zullen dan het eerste bandje van Johan Vreugdenhil met een brief erbij verspreiden. Jong en oud, komt zoveel mogelijk!!! De onderdanige vrouw GU ~uit geen heerschappij gebruiken over mv a, naar stil ~/jn. Want Adan is eerst genaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val he~ft Gocl tot Eva, en in haar persoon het ganse vrou- el{jke geslacht gesjjroken: Tot nv na :al lf\i' begeerte ~!in, en hij ~al over u heerschapp!i hebben. De~e ordening va God ~uit niet tegenstaan, aar veel eer het geboet van God gehoor:ac :(jn, en het voorbeeld van cle heilige vrotl\'e avolge, die op God hoopten, en haar eigen mannen onclerdanig vare; geh)k Sara haar a Abraha gehoor::.aan ge\leest is, hen noeencle haar heer. Weinig onderdelen van het huwelijksformulier staan zo haaks op het moderne denken als dit gedeelte. Daarom zal juist dit gedeelte ons extra duidelijk moeten zijn. Hier blijkt of wij van de wereld zijn, of dat Gods Woord onze enige richtsnoer is. Het gaat verkeerd als de vrouw niet onderdanig is, maar haar zin probeert door te drijven en wil heersen over de man. De Schrift geeft ons nogal wat voorbeelden van vrouwen die wel het laatste woord willen hebben, terwijl het dan ook misloopt. We denken aan Eva die Adam verleidt. Rebeldrn bediegt Izak. De vrouw van Job verleidt hem tol godslastering. Delila is de val voor Simson. David wordt door Micha! bespot. Het is door zijn vrouwen dat de oude Salomo zijn knieën buigt voor de afgoden. De grond die ons formulier aangeeft voor de onderdanigheid van de vrouw is in de eerste plaats de schepping. Adam is eerst gemaakt. De eerstgeborene heeft de eerste rechten. Dit feit is nooit ongedaan te malcen. De vrouw is niet alleen na de man en uit de man, naar ook om de man. Als we Kor. hiennee vergelijken ligt hier de reden voor het hoofddeksel van de vrouw in de gemeente. De vrouw brengt daarmee haar onderdanigheid aan haar man tot uitdrukking. Tegelijk verbindt Paulus hiermee het lange haar van de vrouw. De natuur leert deze dingen. Het is nogal wat dat korte haar voor de vrouw hiermee op één lijn staat met homofilie. Dat is ook een zonde tegen de natuur. De zondeval heft de onderdanigheid van de vrouw niet op, maar laat het ondanks de moeite staan. Bij Gen. 3: 6 schrijft de kanttekening: "Gij zult gehouden zijn u naar de wil van uw man te voegen, en hij zal macht over u hebben, om over u te gebieden, hetwelk u naar het vlees lastig zal zijn, terwijl het voor de val niet dan lienijk was". Voor de derde maal herinnert het formulier ons aan de plicht tot gehoorzaamheid. Blijkbaar zijn onze vaderen diep overtuigd van de ellende van een kijfachtige huisvrouw. Ze naalct nan en gezin ongelulddg (Spr. 30:23). Als de vrouw de baas speelt en onuitstaanbaar is, wordt het een chaos. Wat is daarentegen een opgeruimde vrouw een geweldige zegen voor nan en kinderen. De voorbeelden van het Oude Testament zijn ook in onze hoogontwikkelde samenleving nog steeds actueel. Sara was geen Kenau of Xantippe. Opvallend dat de Heere haar bazig optreden in verband met het huwelijk van Abraham en Hagar niet noemt. Hij bedekt haar zonde en prijst haar vanwege haar onderdanigheid ( Petr. 3:6). Het hopen op God (dat voorop!) betekent dat we onze man onderdanig zijn. Sara is neegegaan uit Ur der Chaldeeën. Ze is meegegaan naar Egypte. Ze noemt Abraham haar heer. Het is geen straf om de nan onderdanig te zijn, zoals het voor een christen het heerlijkste is om in navolging van zijn Meester een dienend leven te leiden. Bij de vrouw krijgt dit extra toespitsing in de verhouding met haar man. Het geeft vrede. Volgens Petr. 3: ligt hierin een geweldig middel tot evangelisatie als de man een brute heiden is. Een niet-christelijke man zal in het bijzonder letten op het gedrag van zijn christelijke vrouw. Waar het maar mogelijk is, zal hij kritielc leveren. Deze duivelse kritische geest weet de Heere echter te gebruiken om de bevooroordeelde man te winnen. Als de vrouw consequent onderdanig, zachtmoedig en eenvoudig is, is dat even machtig als de prediking van het Woord. Dat is het middel bij uitstek om mensen tot geloof te brengen. De levenswandel van een godvruchtige vrouw is een levende bijbel die harten neigt. Wat een verantwoordelijkheid, vrouwen! Uit de pastorie We mochten veilig terugkeren uit Leicester. We reisden met de tot camper omgebouwde touringcar van ds. C. van den Berg. Hij pleegt hiermee reizen te nalcen naar Roemenië om in gevangenissen te spreken en bijbels te verspreiden. Het was een aparte ervaring om door de kanaaltunnel te gaan. Al met al was het goed opgescherpt te worden. Totaal waren er ongeveer 350 voorgangers. s Morgens is er altijd eerst om 7.25 uur een gebedssamenkomst waarin mannen om de beurt voorgaan. Om 9.00 uur is de eerste lezing, om.00 uur de tweede. Daarna de maaltijd. Om 7.00 uur en uur een lezing. Er is ook tijd ingeruimd om uit verschillende landen te horen over de arbeid in Gods koninkrijk. We hoorden dat er in Ierland een opwelddng is onder roomsen die protestants worden. Een zendeling uit Engeland is naar Belgie gegaan en moel daar het Nederlands Ieren... Mensen uit Frankrijk, Spanje, de Oekraïne, Lithouwen, Servië, Zambia gaven indrukken. Persoonlijk sprak ik een voorganger uit Roeanda. het geeft een indruk van het wereldwijde koninkrijk van God. U krijgt de hartelijke groeten van mijn vrouw, onze Tonny en Hennie uw en jullie W. van Vlas tuin. Vrijwillige bijdrage Binnenkort hopen we weer onze jaarlijkse rondgang voor de vrijwillige bijdrage te houden. D.V. 2 mei willen we de wijken weer verdelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen we de enveloppen bij onze vrijwilligers afgeven. Dit houdt echter niet in dat nieuwe helpers niet welkom zijn. Iedereen die nog niet eerder heeft meegedaan kan zich opgeven bij kerkvoogd Heenck (tel ) of kerkvoogd Slijkhuis (tel ). De inleverdatum is D.V. 27 mei tussen uur in Eltheto. De kerkvoogdij. Volkstuintje Momenteel is er van de kerk een volkstuintje te huur van ca. 5 are welke is gelegen aan hel einde van de Koningstraat. Eventuele belangstellenden uil de Hervormde Gemeente dienen zich vààr 0 mei a.s. te melden bij de heer K. luaassen, telefoon Vrouwenvereniging De creatieve morgens worden gehouden op: dinsdag 6 mei, 27 mei, 0 juni, 24 juni. AI bent u niet creatief, er is genoeg te doen voor onze verkoping in het najaar. Allen welkom, om uur in Eltheto! (In de voorverkoop zijn er al hooiberen, bij Willy Kemp, tel ). Beheer gebouw Eltheto Hel -jarige contract met fam. Hoogenboom als Beheerders van het gebouw Eltheto loopt per 30 april 997 af. Om persoonlijke redenen hebben ze besloten de overeenkomst niet te verlengen. De fam. de Wit-van Veldhuizen is bereid gevonden het Beheer voorlopig op zich te nemen. Voor het

46 afspreken van verenigings- of familie-bijeenkomsten en andere aktiviteiten in Eltheto kunt u vanaf mei 997 met hen kontakt opnemen. Fam. de Wit, Mahoniastraat, tel Opbrengst rommelmarkt De opbrengst van de op zaterdag 26 april j.l. gehouden rommelmarkt bedroeg het mooie bedrag van f 6.705,40. Allen die, op welke wijze dan ook, hieraan hun bijdrage hebben geleverd zeggen we hartelijk dank. Te zijner tijd zullen wij u nog nader informeren over de bestemming van deze opbrengst. Moge de HEERE ook deze middelen zegenen zodat ze dienstbaar mogen zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. de organisatie. ALGEMEEN NIEUWS Pinksterconcert met Karel Bogerd en Bert Elbertsen Rhenen - In de CUNERAKERK te Rhenen zal op 2e Pinksterdag (maandag 9 mei) het traditionele pinksterconcert gegeven worden door de bariton Karel Bogerd en de organist Bert Elbertsen. Het concert staat in het teken van het geestelijke lied en voorziet ook in orgelimprovisaties en samenzang. Aanvang uur, kerk open 9.30 uur. Toegang f 7,50, t/m 2 jaar f 2,50. N.P.V. vergadering over Palliatieve zorg De N.P.V. belegt op maandag 2 mei a.s. een vergadering waar drs. L. van Dijk hoopt te spreken over Zorg voor ongeneeslijk zieken: "Palliatieve zorg." Drs. L. van Dijk is als arts werkzaam in een tehuis waar ongeneeslijk ziek:en een zo goed mogelijk:e behandeling krijgen, een zgn. hospice. Een doelmatige pijnbestrijding is hierbij erg belangrijk. Op deze vergadering is iedereen welkom. De vergadering begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de Eben Haëzer school te Opheusden. PERSBERICHT Algemene Ledenvergadering HGJB Op D.V. zaterdag 24 mei 997 hoopt de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden. Plaats: Kerkelijk Centrum de Brug te Amersfoort, Schuilenburgerweg 2. Tijd: Aanvang: uur {precies). Einde:± 3.30 uur (inclusief aangeboden lunch). Het thema zal zijn:,~ Jongeren en media (en dan met name de opvoedende en toerustende taak van het jeugdwerk op dit terrein). Drs. N.C. van Velzen te Barneveld (oud-directeur van de Evangelische Hogeschool) zal hierover een lezing houden. Verdere programma-onderdelen: * Groepsgesprekken n.a.v. de lezing * Huishoudelijke zaken: jaarverslag, financiën, bestuursverkiezing * Presentatie van een nieuw boek "Catechese in de praktijk" (onder redactie van Dr. W. Verboom) * Alle regio's houden hun eigen regionale ledenvergadering in een nevenruimte. Opgave (in verband met de lunch) vóór 20 mei 997 bij: Landelijk Centrum van de HGJB, Prins Bernhardlaan, AE Bilthoven, tel. (030) , fax (030) F ailieberichten r ~ Op D.V. 8 mei a.s. hopen onze ouders, grootouders, dochter en schoonzoon te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. A. Vonk en M. Vonk-de Weyer Wim Henk, Gera Bert en Joanne M. de Weyer-Berends Wij hopen dit in familiekring te vieren. Mei 997 Weth. v. Lavierenstraat AW Ochten L ' Heel veel dank voor al de kaarten, telefoontjes en bezoekjes die ik ontvangen heb tijdens mijn v~rblijf in het ziekenhuis. G. v.d. Heyden-van Baak Heden behaagde het de Hecre, tot onze diepe droefbcid voor ons nog vrij onvenvacht van onze zijde \veg te nemen, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante Cornelia Zaaijcr Sinds 6 maart 972 wedu\ve van Willem van den Hoofdakker op de leeftijd van 83 jaar. 24 april 997 Schaapsteeg AT Kesteren Ede, Truus en Wim I<esteren, Tinus en Willie Corrie en Henk Andelst, Teuni en Art Eric, Liane en Dirk J(esteren, Win en Maaike CorÎlw e H'illekc De teraardebestelling heefl plaats gehad op dinsdag 29 april j.i. op de Oude Algenene begraafplaats aan de Nedereindsestraat te I<esteren. Heden heeft de HEERE tot onze diepe droefheid, toch nog onvenvacht uit ons midden \Veggenoen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzae vader, schoonvader, opa, Z\vager en oom Cornelis Jan van de Pol Echtgenoot van Cornelia Margrietha van Recdcn op de leeftijd van 67 jaar. 26 april 997 Ooievaarstraat 4043 KV Opheusden Opheusden, C.M. van de Pol-van Reeden Tiel, Jan en Tine Jeroen Sandra Veenendaal, Marga en Henk Eric Nlarii!lla Niels Sleeuwijk, Willie en Jaap Leonie Janneke Kesteren, Koen en Ria Linda Eline De rouwdienst werd gehouden op donderdag mei j.l., \Vaama aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algenene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. i i i i i i i i ' i i i Heden nan de HEERE, tot onze diepe droefleid, na een arbeidzaan leven en een moedig en geduldig gedragen lijden van onze zijde weg, mijn zeer geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, Z\vager en oom Dirk Schaap Echtgenoot van Rikjen Janssen in de ouderdom van 83 jaar. 23 april 997 Strij\vaard 6669 MK Dodewaard Dode\vaard, R. Schaap-Janssen Opheusden, K. Schaap J.P. Schaap-van IJ meren Dodewaard, A.H. Schaap Opheusden, G. van Elst-Schaap C. van Elst Kesteren, J.D. Schaap J.P. Schaap-van de Bijl Dode\vaard, G. Schaap I<esteren, T. Schaap H.L.D. Schaap-van Lent Opheusden, R. Kcrkstra-Schaap B.H. Kerkstra Klein- en achterkleinkinderen De rouwdienst werd gehouden op maandag :28 april j.. \Vaarna aansluitend de teraardebestelling plaatsvond op de algeene begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. fntens bedroefd, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij U kennis dat van ons is heengegaan, nijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, broer en oom Hendrikus Hermscn Echtgenoot van Hendrika Antonia Roelofs op de leeftijd van 79 jaar. 27 april 997 Eikenlaan ES Ochten Ochten, H.A. Hermsen-Roelofs Veenendaal, Elly en Jan Kesteren, Hannie en Care! De rou\vdienst \Verd gehouden op vrijdag :2 mei j.l. \Vaarna aansluitend de begrafenis heeft plaats gevonden op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef te Ochten. Voor de vele blijken van medeleven en de grote belangstelling die wij ondervonden na het overlijden van onze lieve zorgzae vader, schoonvader en opa Hermanus Jacob van Broekhuyze zeggen \Vij U allen hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan dat hij niet alleen bij ons een bijzondere plaats innam. J(inderen, klein- en achter ki ei n kinderen Opheusden, mei 997 Lijsterstraat 5 't Genlis is :o groor, de lege plaats doet ::::o ' pij.!vlaar 't is voor ons een troost, dat ::::ij bij He ag :ij. Wij danken u voor U\V medeleven en belangstelling na het zo plotselinge overlijden van mijn lieve vrou\v en onze zorgzame moeder Tjitske Huiberts-van Walscm Het gevoel na dit verlies niet alleen te staan, geeft ons kracht voor de toekomst. T. Huiberts J(arin en Liesbeth Opheusden, april 997 Patrijsstraat 39

47 GE meedte-tilddtied ZATERDAG 7 MEI e JAARGANG Nr. 486 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar MEDITATIE Wie zijn hier bijeen om te bidden en te smeken? Het zijn mensen van heel verschillende karakters. We zien de vurige en onstuimige Petrus. Mattheus die als een tollenaar uit het tolhuis getrokken is. Thomas, de man met een diepgeworteld wantrouwen. Barthlomeus ofnathanael van wie we lange tijd niets meer gehoord hebben. Waarin zij dan ook verschillen, in de nood zijn zij één. Hier zal de belangrijkste reden liggen dat Gods kinderen verdeeld zijn en dat kerkmuren hoog kunnen zijn. We voelen de grote nood van onze tijd niet. Gods Geest is de Geest der gebeden. Het is ook de Geest die door alle verschillen en kulturen heen eenheid en verbondenheid schept. Deze is er niet. Wij zijn geneigd onze medemens te haten. De liefde is echter sterker dan de dood. De broederlijke liefde is zelfs een van de onweerlegbare eigenschappen van een kind van God (Joh.3:4). Ze bidden eenparig. Laat dat in onze tijd ook meer gebeuren. Te beginnen in de gezinnen. Laten we samen de Heere aanroepen, onze noden Hem voorleggen, onze vleselijkheid Hem belijden. Deze honderdtwintig mannen en vrouwen smeken. Dat woord brengt de diepte en de innigheid van hun gebed tot uitdrukking. Al teveel gebeden zijn haastig opgezonden en het blijkt in het vervolg dat we helemaal niet zo verlegen zijn om de verhoring van ons gebed. Smeken wil zeggen dat we iets hebben van de gestalte van Jacob; Heere, ik Iaat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent. We zijn heilig brutaal en houden aan, verlegen om God Zelf. Ze volharden in dat bidden en smeke~ Dat is geen prestatie van onszelf. Er is niets warrqn wij zo slecht zijn als het volharden in het gebed. Als KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteldanken": Afhalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef "De~e allen \Varen eendraclltig volhardende in het bidden en seke ",Hand. :4. de verhoring van ons gebed niet haastig komt, zijn we snel teleurgesteld en moedeloos. Het is Gods Geest Die ons uittilt boven dit ongeloof en ons het onzichtbare meer doet geloven dan het zichtbare. Alleen zo is het mogelijk te volharden in het gelovig gebed. Zo heeft Abraham aan Gods belofte niet getwijfeld door ongeloof, toen hij 25 jaar moest wachten op de verhoring van zijn gebed en de vervulling van Gods belofte". Waar hebben ze om gebeden? Om de Heilige Geest. Jezus had hen de opdracht gegeven om in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan de einden van de aarde het evangelie te verbreiden. Dat kon nooit iets worden met deze zwakke mannetjes. Hij had er de belofte bij gegeven dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden krijgen. toen hebben zij niet gezegd; "Dan zal het wel goed komen". Neen, de belofte wekt honger. De beloften van God maken ons niet rijk, maar arm. Ze doen ons voelen wat we missen en wat God heeft en geeft. Zijn ook wij niet dringend verlegen om de Heilige Geest? Dat geeft gloed aan de Schrift en kracht aan de prediking. Dat geeft een verdieping van de aardse liefde in het huwelijk en het gezin. Dat geeft een getuigend leven, vol van de diepe zekerheid dat we in Christus geborgen zijn. Dat maalct het onderscheid tussen echte christenen en naamchristenen duidelijk. Dat mag zo het middel zijn tot de wedergeboorte van anderen. Dat maakt de gemeente een gemeenschap in het dorp waar niemand om heen kan. W. van Vlastuin vdm. In het Ri vierenlandziekenhuis te Tiel werd opgenomen dhr. J. van der Klis, De Peel 22 (inmiddels mocht hij weer thuiskomen). In Wolfheze verblijft nog dhr. J.M. Zaaijer, afd. Zonnelust. Tot hiertoe heeft de HEERE u op een wonderlijke wijze in het leven willen bewaren en sparen. Hij make het verder wel met u allen. Hij geve u een hart om op te merken: "Wie wijs is, merk' die dingen. En geev' verstandig acht. Op 's HEEREN handelingen. Zo vol van gunst als macht". (ps. 07 : 22). Gestorven Op zondag 4 mei j.l. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Johannis Geurts, op de leeftijd van 78 jaar. Sinds een jaar woonde hij met zijn vrouw in het zorgcentrum 't Anker. Voor die tijd woonden zij in Opheusden. Zij hebben beiden veel meegemaakt. Eind vorig jaar werd hij ernstig ziek. Maar, o wonder, hij mocht weer herstellen, Dienst des W oords Kesteren Zondag 8 mei (Eerste Pinksterdag} 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Pinksterzendingskollekte G.Z.B. 2. Kerkvoogdij Maandag 9 mei (Tweede Pinksterdag} 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (aangepaste dienst i.v.m. verstandelijk gehandicapten Kollekten:. Pinksterzendingskollekte G.Z.B. 2. Kerkvoogdij Zondag 25 mei 0.00 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kolleklen:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieuwe dak Lienden Zondag 8 mei (Eerste Pinksterdag} 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. W.J.C. van Rennes, Veenendaal Kollekten:. Woord en daad 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 87:4, n.m.: Ps. 9:9 Maandag 9 mei (Tweede Pinksterdag} 0.00 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. Woord en daad 2. kerkvoogdij Voorzang: Ps. 6: Zondag 25 mei 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 35:, n.m.: Ps. 30:4 Ochten Zondag 8 mei, le Pinksterdag 9.45 uur Samenzang Pinksterliederen 0.00 uur Ds. G. van Goch, Openbare belijdenis van hel geloof 8.30 uur Ds. G. van Goch, mmv Hervormd l(crkkoor Kollekten. Pinksterzendingskollekte 2. Kerkvoogdij 3. Onderhoud gebouwen. Zondagsschool: 0.00 uur \tlaandag 9 mei, 2e Pinksterdag 0.00 uur Ds. F. Wijnhorsl Kollekten. Pinkslerlendingskollekte 2. Kerkvoogdij 3. Onderhoud gebouwen. Zondag 25 mei 0.00 uur Kand. T. Schep (Utrecht} 8.30 uur Kand. G. de Goeien (Utrecht} Kollekten. Diakonie 2. l(erkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk 25 mei.5 uur Ds. M. Hogenbirk, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Vrijdag 23 mei 4.45 uur Ds. W. F. Teekens, bevestiging en inzegening van het hu\velijk van Erik van Osenbruggen en Arianne Eerbeek. Zie ven.0/g pagina 2

48 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurl de medilatie te verzorgen. I<opy inleveren D.V. maandag 26 mei voor 8 uur. al bleef hij zwak. Hij was betrokken op het Woord van God. Van daaruit kon je een goed gesprek met hem hebben over het éne nodige in leven en in sterven. Het gemis en de droeflleid van zijn vrouw en de hunnen is erg groot nu hij er niet meer is. De HEERE erbarrne Zich over u allen en zegene Zijn Woord tijdens de rouwdienst gesproken aan uw aller hart, opdat u ervaren zal: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen". (ps. 9 : ). Huwelijk Op D.V. vrijdag 6 juni a.s. hopen in het huwelijk te treden Jan Teunissen, Oude Broekdijk 3a en Jacqueline Arends, Broekdijk 5. Hun toekomstig adres is: Oude Broekdijk 3a, 404 AR Kesteren. Wij feliciteren het a.s. bruidspaar van harte met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen toe de onberouwelijke keus van Jozua: "aangaande mij en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!" (Joz. 24: l5b). Dan zal Hij ook Zelf jullie Leidsman wezen, leren hoe jullie wandelen moeten. Een goede en 0 oezeoende 0 dao 0 toeoewenst 0 met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Kinderoppas Zondag 8 mei: Mevr. Bouw, Monique Bijl en Linda Hootsen. Maandag 9 mei: Mevr. Blom, Betty van Rooyen en Wirnke Bunt. Zondag 25 mei: Mevr. Timmer, Mathilde Moree en Diana van Elst. Zondag juni: Mevr. Ruler, Arianne Peters en Geralda Verwoert. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 8 mei Auto : G. van de Linden, tel Auto 2: N.J. de Kat-Angelino, tel e Pinksterdag: 9 mei Auto : T.J. van Sijpveld, tel \ Auto 2: H. van Ravestein, tel Zondag 25 mei Auto : J.K.C. van Eck, tel Auto 2: H.C. van Cape], tel Van de kerkvoogdij In april 997 werd ontvangen: Kollekten (inkl. kollektebonnen) f3.69,90 (w.o. x f 00,00 en x f 50,00). via dhr. M. den Haan f 25,00 Biddag per giro f 50,00, via dhr. M. den Haan f 25,00. Dakdeurkollekte f.626,20; per giro f 30,00 en een prachtige gift van f 2.500,00. Gemeenteklanken: Herman Fieren f 70,00 't Anker f 30,65 Willy de Snoo f 06,35 Harm Mulder f 222,80 Marina Mulder f 7,35 Johan Mulder f 34,75 G. Mall f 08,75 Arolien van Eck f 0,00 Mevr. Arends f 45,40 De wijk van Harm Mulder wordt verzorgd door Mevr. De Gast. Voor de wijk Broekdijk zoeken we nog een bezorger. Wie helpt? Voor alle bijdragen groot en klein, mogen we dankbaar zijn en bij de voortduur hartelijk in uw rnilddadigheid aanbevolen. Via mij x f 25,00 steunfonds 't Anker en x f 0,00 en 2 x f 00,00 voor het nieuwe dak. Hartelijk dank voor uw gaven! Onderscheiding De heer J.P. van Eck was op 2 mei j.l. 25 jaar penningmeester van de kerkvoogdij. Dit heuglijke feit is op 9 mei door de kerkenraad, de colleges van kerkvoogden en notabelen herdacht waarbij hem vanwege zijn vele verdiensten een draaginsigne in het zilver is uitgereikt. Deze draaginsigne symboliserend de kerk waarvan ons de toren naar boven wijst en anderszijds haar wortels heeft in de samenleving is toegekend door de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Neder-landse Hervormde Kerk. Aangepaste dienst Net als vorig jaar is de dienst op Tweede Pinksterdag een aangepaste dienst ten behoeve van verstandelijk gehandicapten. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in "Eben Haëzer". Ik hoop op een goede en gezegende dienst. Tenslotte Wij wensen u allen gezegende Pinksterdagen toe onder de verlcondiging van de grote daden des Heeren. Alle pastoriebewoners groeten u hartelijk. Allen die midden in de examens zitten: Bid én werk. De HEERE doe het jullie gelukken. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuiternaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vooelenzancrseweg 36, tel , Rabobank " " ~ Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds rrebouwen Rabobank Koster: J. " Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Pinksteren Van Gods Geest uitgestort op alle vlees, op allerlei mensen, jong en oud, mannen en vrouwen op verschillende plaatsen in de samenleving. Mensen, zwak en zondig in zichzelf. Waar de Heilige Geest komt gaan ze groot spreken van het verlossingswerk van de Heere, Die hen kocht met Zijn bloed. Dat luidt ook een nieuw leven in. Dat is wel niet volmaakt, maar we gaan ons dan Dienst des W oords Opheusden Zondag 8 mei (eerste pinksterdag) 0.00 uur ds. W. van Vlastuin 8.30 uur ds. G. Hendriks (Achterberg) Collecte;. GZB pinksterzcndingscollecte, 2+3 kerk Oppas; m\v, Van Bragt, Heini vd Berg, Lutine v.w.d.j. Maandag 9 mei (tweede pinksterdag) 0.00 uur ds. W. van Vlastuin Collecte; I.GZB, ~+3 kerk Oppas; m\v. Van Suilichcm, Arianne Laus, Sandra van Scttcn Donderdag 22 mei 9.30 uur bijbellezing Hebr. 5:4v. Zondag 25 mei l 0.00 uur ds. W. van Vlas tuin 8.30 uur kand. A. Simons (Nieuw-Lekkerland) Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra maand. kerk Oppas; m\v. Terlou\V, Edith Boot, Lianne Ver\voert. 'tanker Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 23 mei: ds. W. van Vlastuin Vrijdag 30 nci: dhr. Fintelman wachten voor de zonden. Wie door die Geest geleid wordt, die leeft niet van het Oranje-bal naar de zogenaamde Pinl<sterfeesten, zoekt het niet in disco of sportverdwazing, naar mag van harte zeggen door woorden en leven: "Hij was het die mijn heil bewerkte, daarom loof ik Hern, mijn leven lang!" Nog een keer over de zondagsrust Van de R.M.U. (Reformatorisch Maatschappelijke Unie) is een boekje verschenen over werken op de rustdag onder de titel: "'Zondagsarbeid: Geen rust meer?" Wie het wil lenen kan bij mij (tel ) terecht. Het is ook te verkrijgen bij de R.M.U. Het adres van deze organisatie, werkzaam op ethisch en maatschappelijk terrein is: R.M.U. Postbus AX Veenendaal. Het telefoonnummer is: Kinderoppas 8 mei: mevr. Peterrnan, Marian Peterrnan en Germiek Verspuij 9 mei: José Griffioen, Nelie Verweij en Leny van Wijk 25 mei: Linda van Beijnum, Elise de Bruin en Renate Berends Kerkauto 8 mei: Chr. de Lange 9 mei: J. van Vessem 25 mei: T. Biesheuvel Uit "Rivierenland" te Tiel kwam mevr. Van den Hatert, Hoogrneien 6, thuis. Mevr. Van Vessem, Dorpsstraat 20, en mevr. Van Voorthuizen, Appelgaard 4, en mevr. Jansen-van Ommeren, Ornrnerveldseweg 3 te Ommeren, werden er opgenomen. Mevr. Van Spanje, voorheen Kerrnenstein 30, die was opgenomen in Bennekom, ging naar haar nieuwe adres in Rhenen. Mevr. Weiman rrinrr van het Radboudziekenhuis naar de " " ziekenkamer van "'t Anker". Mevr. Van Lutterveld, Dorpsstraat 8, moest in dit ziekenhuis worden opgenomen. De HEERE ondersteune de zieken, in het bijzonder als er een weg van achteruitgang te merken of te vrezen valt. Hij geve bovenal om Jezus' wil te zien, dat Zijn goedheid een eeuwig leven verduurt voor wie tot Hern de toevlucht heeft genomen.

49 Jubileum Het echtpaar Van Merkestein-Peters, Molenstraat 3a, mocht op 8 mei stilstaan bij het feit, dat de HEERE hen 50 jaar voor elkaar heeft gespaard. Een vreugdevolle zaalc voor hen, en ook voor allen, die hen lief zijn. Een onverdiende zegening, dat is elke vreugdevolle mijlpaal in mensenlevens. De vraag mag wel zijn: "HEERE, denk aan ons bij het klimmen van de jaren, denk aan ons in genade, om Uw goedheid eer te geven!" De HEERE geve in deze tijd van terugzien ook uitzicht naar de Toekomst toe. Agenda vrijdag 23 mei: inleverdatum kopij zaterdag 3 mei: rommelmarkt Doopkaarten Aan verschillende ouderparen ben ik er nog één verschuldigd. Ze zijn inmiddels al wel even klaar. Ik hoop ze in mei en juni te brengen. Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ik denk even apart aan alle jongeren die met examens te maken hebben: Doe biddendje best, en leg de uitkomst in Gods hand. A. van Wijk GZB-nieuws We willen ook dit voorjaar weer een collecte houden voor de GZB. Dit willen we doen rond de Pinksteren. Bij de kerkbode vindt u een folder en een collectezalcje van de GZB. We hopen dat u het zendingswerk wil steunen zowel biddend als financieel. De collectezakjes worden bij u opgehaald tussen 28 en 3 mei. Met vriendelijke groeten, de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Actie Brievenbus '97 Bij deze Gemeenteklanken kreeg u ook een folder over de actie Brievenbus '97. In oktober ontvangt ieder huishouden in Nederland een brochure met levensbelangrijke vragen. Voor deze landelijke actie zijn plaatselijke steunpunten nodig. De Zendings- en evangelisatieconmissie is zo'n steunpunt. Wij hopen met deze actie velen te bereiken met het Evangelie. Wilt u de actie Brievenbus '97 in uw gebeden gedenl\:en? De Z.E.C. Kompas Hallo allemaal. Het einde van het kompasseizoen komt alweer in zicht. Hieronder kun je zien wat we de komende avonden weer hopen te gaan doen. Op D.V. 24 mei houden we een open avond. En dan is er de 3le weer de rommelmarkt! Met Kompas willen we weer patat gaan baklcen en ook staat de grote sjoelbak weer klaar voor de fanatiekelingen. Als je deze dag nog wilt komen helpen ben je vanaf 0.00 uur tot 7.00 uur van harte welkom! 's Avonds willen we dan het afgelopen seizoen even aan ons voorbij laten trekken en jullie om je mening vragen van wat je er van vond. De laatste kompasavond voor dit seizoen is op D.V. 7 juni! We hebben dan de Survival of the Season met na afloop de traditionele barbeque! Als je deze avond mee wilt doen graag even van tevoren opgeven i.v.m. de inkopen voor de barbeque! Hopelijk tot ziens op één van deze avonden. Groetjes, Kompasleiding. Rommelmarkt Op D.V. 3 mei hopen we onze jaarlijkse I rommelmarkt te houden. Wij nodigen iedereen hiervoor hartelijk uit. Er is die dag weer van alles te doen rond de kerk, o.a. verkoop van allerlei artikelen, boeken, handwerk, advokaat, koffie, grabbelton, snoep, planten, warme hapjes, diverse spelletjes, enz. enz. De markt begint om 0.00 uur en eindigt om 7.00 uur. De trekking van de steunloten is om 7.00 uur. De opbrengst is natuurlijk weer voor het onderhoudsfonds van onze kerk! Tot ziens op 3 mei. De activiteitencommissie. Verjaardagsfonds De bussen van het verjaardagsfonds zijn geleegd. De opbrengst was als volgt: Mevr. v. Baak Mevr. Berends Mevr. Bos Mevr. v. Herrewaarden Mevr. v. Kalkeren Mevr. v. Laar Mirjam Hol Mevr. v. Ommeren-V erwoert Mevr. v. Beynurn-Volders Mej. de Leeuw Mevr. v. Meerten Mevr. v. Olderen Mevr. v. Beusichem Mevr. v. Spanje Mevr. Verwoert Mevr. Volders Mevr. Timmer Mevr. Verwoert-v. Laar Totaal f 54,50 f 23,00 f 4,50 f 08,20 f 42,05 f 72,50 f 69,40 f 32,45 f 25,0 f 0,55 f 59,25 f 70,50 f 78,90 f 39,20 f 57,50 f 74,85 f 50,00 f 20,00 f.229,45 Voor dit mooie bedrag worden alle gevers hartelijk bedankt. Drie medewerksters, mevr. Van Spanje, mevr. Van Beijnurn-Volders en mevr. Van Ornrneren Verwoert zijn met hun werkzaarnheden gestopt. Wij bedanken hen voor hetgeen zij voor het verjaardagsfonds hebben gedaan. Voor de volgende wijken a) Gildeland - Dr. v. Noortstraat - gedeelte Oudsmidsestraat b) Beerndsestraat c) Langewei - Bontemorgen - Hogebrinksestraat d) Burg. Houtkoperweg (huisnr. boven de tien) e) B.v. Tillweg - Koningin Julianastraat - Wichmanlaan (gedeeltelijk) f) R. v. Rijnstraat - V. v. Goghstraat-.T. Steenstraat - P. Breugelstraat - Ruysdaelstraat g) Verbrughweg - L. Annahof - Verschoorweg - Agneshof - Wichmanlaan (gedeeltelijk) h) Perengaard - Appelgaard (gedeeltelijk) zoeken we nog nieuwe medewerkers. Heeft u belangstelling, bel dan Verantwoording Kerkvoogdij kollekte april Extra kollekte januari Kerkjes Dia kon iekol lek.ten April Kerkenraadsfonds H.G.J.B. f2.062,90 f 537,80 f 576,00 f.092,35 f 200,25 r 574,65 Via ds. van Wijk voor kerkvoogdij f 6,50 Via ds. van Wijk voor Roemenië f 25,00 Via dhr. Schuitemaker voor kerkvoogdij f 290,00 Via dhr. Verwoert f 25,00 Opbrengst busjes kerktelefoon f.98,80. Voor al uw bijdragen en/of giften hartelijk dank. Tevens zijn er nog kwartetspellen te koop van Lienden. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de kerkvoogdij. Deze kwartetspellen zijn te koop bij stomerij Bert van Ingen aan het Marktplein alhier. De kerkvoogdij. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendarn 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersorn, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. dialcen: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gerneenteldanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulpdienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel is opgenomen mw. van Eck, Papekarnp 5. Verder worden hier verpleegd mw. van de Berg, A. Jacobsstraat, Janine Leroy, Zwijning 2 en mw. Stunnenberg, Berkenlaan 0. Dhr. W. Quint, Goudenregenstraat 6, die opgenomen was in het Dijkzigtzielcenhuis te Rotterdam is weer thuis. We bidden deze zieken, de zieken thuis, de verpleegden en allen die om hen heen staan de onmisbare nabijheid van de HEERE toe. Alleen Zijn nabijheid is ware troost voor de soms zo moeilijke weg. Overleden Zondagmiddag 27 april is in het zielcenhuis te Tiel Hendrikus Hermsen overleden, echtgenoot van Hendrika Antonia Roelofs, op de leeftijd van 79 jaar, wonende Eikenlaan 48. Wij willen zijn vrouw, beide dochters en hun echtgenoten en familie condoleren met het verlies van hun man, vader, schoonvader, broer en oom. Voor hen allen heeft hij veel betekend. Een sterke band verbond hen. Hij beminde hen en werd door hen bemind. Leegte, stilte en verdriet zullen voor hen allen volgen. Wat is dat erg: geen aanspraak meer; niet meer opgewacht worden bij thuiskomst. Te moeten leren weduwe te zijn. Graag wil ik deze rouwdragende gemeenteleden wijzen op Hern Die sprak "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven". Woorden van onze Heere Jezus Christus uit Mat., 28, door ds. van Goch met Hennsen gelezen. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht! Na een dienst van Woord en gebed had de begrafenis op vrijdag 2 mei plaats op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Hoef. H. Jongerden. Overleden Op maandag 5 mei is Maria van Lavieren-van Elst op de leeftijd van 75 jaar overleden. Zij woonde op k:amer 27 in het zorgcentrum "Elim". Mw. van Lavieren was een opgeruimde vrouw, rnaalcte gemakkelijk contact met iedereen, kortom, een gezellig iemand in de omgang en daardoor anderen opbeurend. Kinderen en klein- en achterkleinkinderen zullen haar missen. Geen moeder en oma meer die voor ons bidt! Meennalen heb ik haar bezocht. Bijzonder de laatste maanden na de haar slopende ziekte. We lazen samen Gods Woord. We baden samen. Ze wist heel goed niet 'onder onze Heiland Jezus Christus te kunnen leven en sterven. Haar hoop

50 was op hem. Op bevrijdingsdag nam de Heere haar \Veg. Naar wij hopen in Zijn grote Bevrijding van het Vaderhuis met de vele woningen. Wanneer kinderen en ldeinkinderen zich naar onze hemelse Vader wenden zullen zij rijk getroost worden. Vrijdag 9 mei vond de begrafenis op de Herv. begraafplaats te IJzendoorn plaats na een dienst van Woord en Gebed. H. Jongerden. Overleden Dinsdag 6 mei is na een liefdevolle verzorging in "Vrijthof' te Tiel overleden Marinus Johannes Smits, echtgenoot van Jenneke van Staffelen, op de leeftijd van 76 jaar. Ons medeleven gaat uit naar mw. Smits, kinderen, klein- en achterldeinkinderen. Dat de woorden uit Psalm 2, waarover in.de rouwdienst is gemediteerd tot troost moge zijn. Met name denken we dan aan mw. Smits, gezien haar omstandigheden, voor wie het overlijden van haar man toch wel bijzonder smartelijk is. "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand". De rouwdienst is gehouden zaterdag 0 mei in de "Drumptsehof' waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Kapel-Avezaath. Overleden Op woensdag 7 mei is overleden Johan Frederik van Eldik, echtgenoot van Hendrika Willemina Janna Hommersom, Oranjestraat 90, op de leeftijd van 74 jaar. Ook al weten we, zolang de Heere Jezus niet is teruggelmmen, dat we allen moeten sterven, wat kan dat uur plotseling daar zijn. Onze bede is dan ook dat de HEERE mw. van Eldik, kinderen en kleinkinderen trooste met Zijn nabijheid en kracht geeft om dit onverwacht afscheid te verwerken. Maandag 2 mei in de rouwdienst die in de Ned. Herv. Kerk te Ochten is gehouden hebben we samen geluisterd naar Psalm 23 "De HEERE is mijn Herder". Dat de Goede Herder, met Zijn aandacht en nabijheid troost geve in deze smartelijke weg. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat. Huwelijk Erik van Osenbruggen en Arianne Eerbeek zijn blij dat ze op D.V. 23 mei gaan trouwen om 4.00 uur in het gemeentehuis te Ochten. Daarna willen zij Gods zegen vragen over Jlun huwelijk: in een dienst die om 4.45 uur be9int in de Ned. Herv. kerk te Ochten. Ds. W.F. Teekens zal deze dienst leiden. Vanaf deze plaats willen we Erik en Arianne van harte feliciteren met dit voorgenomen huwelijk. Dat de HEERE jullie wens rijk zal vervullen opdat door Zijn zegen, jullie voor elkaar en anderen tot zegen zullen zijn op het nieuwe adres Paaswei 8, 405 DE Ochten. Geboren Een wonder is ons geschonk:en nog zo teer en!dein. Dankbaar zij wij, dat jij onze dochter en mijn zusje mag zijn. Met dit gedichtje malcen Gerard en Bea Brenkman, Biesbongerd 20, Kesteren, de geboorte bekend van Janna Hendrina. We willen Gerard en Bea van harte feliciteren met dit Godsgeschenk. Geve de HEERE jullie veel liefde en wijsheid om Anne, maar ook Wim op te voeden tot eer van onze God en Vader, Schepper van nieuw leven. Geboren Zaterdag 0 mei is bij Jan en Marjan Roelofsen, Liniestraat 44a. een gezonde dochter geboren, Nora Esmee. We willen hen, als ook Pim en Nildd van harte feliciteren met de geboorte van Noortje. Wat is het een genade wanneer de HEERE de kinderzegen schenlct. Geve Hij jullie ook wijsheid om de kinderen voor te gaan in geloof opdat zij Hem als hun God zullen erk:ennen. Jubileum Het echtpaar J.J. van Soest-Bar, Lindehoflaan 29, hoopt woensdag 28 mei te gedenken dat het 55 jaar geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden. Vanaf deze plaats willen wij hen, alsook hun kinderen en kleinkin-deren van harte feliciteren met deze heuglijke dag. Wat is het een genade dat de HEERE u dit doet beleven. Geve Hij Zijn zegen in de avond van uw leven, opdat de Naam van deze God warde grootgemaakt. Openbare belijdenis des geloofs D.V. zondag 8 mei willen de volgende personen in het midden van de gemeente belijdenis doen van hun geloof. Maarten van de Berg, geb , Bonegraafseweg 52 Peter Derk van Binsbergen, geb , Meidoornstraat 33 Jacoba Christina Maria Bron-de Leeuw, geb , Benthuizenstraat 6 Jan Gijsbert van Doorn, geb , Liniestraat 44 Willemijndert Teunis van Eldik, geb , Lindestraat 32, Tiel Lambarta Hendrika Fintelman-van Eldik, geb , Groenestraat 53a Janus Nelis J. van Lavieren, geb , Groenestraat 25 Elizabeth Geertruida van Ommeren, geb , de Hoef 8 Willemina Vermeer, geb , Bonegraafseweg 20 Cornelia Willemina Vlastuin, geb , Tollenhof 20, Kesteren Maria Vonk-Harteman, geb , 44 Rl straat 25 Frank Johan Weening, geb , Leigraaf 78, Druten Soetje Janneke Weening-Verhagen, geb , Leigraaf 78, Druten Janna Gijsbertha Weijman, geb , Bagijnenstraat 9 Jerfaas Willemsen, geb , Maaskant 39 Teuntje Willemsen-de Jong, geb , Maaskant 39 Jan Dirk Marien van Zetten, geb Ambtseweg 2, Kesteren. De gemeente wordt opgeroepen om in de gebeden rondom hen heen te staan, waar wij onder andere onze God willen danken dat Hij in de harten van deze belijdeniscatechisanten de begeerte gewekt heeft om Zijn Naam te belijden in het midden van de gemeente. Bij de diensten Wanneer wij bidden of de HEERE Zijn zegen geeft over de aanstaande diensten, dan denken wij in het bijzonder aan de diensten rondom Pinksterfeest. Want wie zijn wij wanneer we wel belijden dat de Heilige Geest is uitgestort maar Zijn werk niet persoonlijk kennen in ons leven. Hij is het die ons in Christus het leven geeft. Groet Vanaf 20 mei zijn mijn vrouw en ik twee weken met vakantie naar lsraël. Voor dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, dhr. C. Schimmel ( ) of uw wijkouderling. We hopen elkaar te zijner tijd weer in gezondheid te mogen begroeten. KRINGWERK EN CATECHESE Zondagavondkring Zondagavond 25 mei komen we na de avonddienst weer bij elkaar. Aan de orde is hoofdstuk 3 van "een toren in de tijd". DIVERSEN Autodienst 8-05 T. Hommersom (642063) (Ie Pinksterdag) 9-05 A. Pelle (642807) (2e Pinksterdag) G. Vink (642292) 0-06 P. Bron (644235) Oppasdienst 8-05 Corrie Broekhuizen, Henriëtte van Eldik en Dinie de Krieger ( e Pinksterdag) 8-05 Berta Hommersom, Neeltje van Lavieren en Annemiek van de Bijl (2e Pinksterdag) Marina Wieleman, Rita Verheyen Brenda van Grasstek 0-06 Astrid Willemsen, Coby van Eldik en Trudy Verwoerd JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hoi Pipeloi, Het wordt alweer een beetje zomer. De avonden worden al weer langer. Als het een beetje meezit kunnen we de komende weken buiten zitten met Kompas. Gezellig is het dan altijd, een apart sfeertje. Wie weet zitten we buiten tijdens de programma's van de komende drie weken. 7-05: Pinksteravond. Deze avond willen we in het rustpuntje speciaal stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna is er nog volop de gelegenheid om met iedereen nog even te kletsen : Fietspuzzeltocht. Een jaarlijks terugkerend evenement. En dit jaar is het wel heel bijzonder, langs de route staan nl. geen bordjes met letters, maar... foto's! We starten om 8.30 uur. 3-05: Dagje uit. Dit jaar gaan we naar "de Efteling". Kosten f 28,- p.p. inclusief vervoer. Je kuntje hiervoor opgeven bij Maarten (64354) of Wilma (642605) of via de intekenlijst. Tot ziens, de werkgroep. BEJAARDENWERK Dhr. Verstoep f 25,-. VAN DE DIAKONIE Kollekten april Diakonie f737,50; 3-04 Jeugdwerk f 640,30; Noodlijdende gemeenten en personen f 860,90; Jeugdwelzijn f 765,30. VAN DE KERKVOOGDIJ Kerk. Dhr. Verstoep 3x f 0,-. Ds. Jongerden f 0,-, f 00,- en f 50,-. Ds. van Goch f 30,- en f 50,-. Pastoraat Dhr. Verstoep f 00,- en f 0,-. Ds. van Goch f 25,-. Begraafplaats. Dhr. Verstoep f 50,-. Kollekten April f 2937,70; Pastoraat f 806,25; Onderhoud f 84,0 en onderhoudbussen f 5,35. Verjaardagsfonds januari en februari Mw. Baan-de Vos f 33,50 Mw. van de Berg-van de Brink f 40,- Mw. van de Berg-Willemsen f 27,50 Mw. van Dijk-van Holland f 44,- Mw. Dirksen-Huibers. f 240,50 Mw. Doppenberg-Kromhout f 57,50

51 Mw. van Eldik-Sanders f 45,- Mw. van Eldik-van Eldik f 69,50 Mw. Frederiks-Derksen f 90,- Geurts-van Vliet f 2,- Mw. van Grasstek-Smit f 76,50 Mw. van de Heijden-Baak f 96,50 Mw. Hommersom-Barten f 49,25 Mw. van Ingen-van de Berg f 26,- Mw. van Lavieren-Kapellen f 2,50 Mw. van Lavieren-van de Berg f 0,- Mw. van Lavieren-van Bommel f 8,- Mw. van Stralen-Sanders f 5,- Mw. Verhoef-van Lavieren f 79,90 Mw. van Zetten-van Eldik f 04,- Via de kerkvoogdij f 65,- Totaal f 42,95 Hartelijk dank, Mien Cochius. VAN DE ZENDINGSCIE Schrijfrooster Ds. v.d.ham en Marijke Veltkamp In de maand mei is de beurt aan Lida de Vogel om aan Ds.v.d.Ham te schrijven en Mevr. van Goch aan Marijke Veltkamp. Ook mensen die niet op de schrijflijst staan en toch een briefje of kaartje naar Fam. v.d.ham of Marijke willen sturen zijn van harte welkom. Mensen die de adressen willen weten kunnen die vragen bij H.v.Haut, tel Zendingsbussen bij de uitgang De volgende 4 maanden is de opbrengst van de bussen bij de uitgangen van de kerk bestemd voor het evangelisatiewerk in de eigen gemeente. Het leeuwedeel van de opbrengst wordt voor de Vakantiebijbelweek bestemd. Die wordt dit jaar alweer voor de 2e keer gehouden en u weet hoeveel jeugd hier naar toe komt om te zingen, spelletjes te doen en een bijbelverhaal te horen. Hierbij zijn ook veel jongens en meisjes die niet in de kerk komen. Wellicht is bij u bekend dat vorig jaar enkele ouders om een bijbeltje vroegen. Deze week kost geld, dus vragen wij u om ook deze maanden, voor u de kerk verlaat, iets in de bus te doen. Kijk-Luister-en Doemarkt Weet u het nog? Deze markt wordt op zaterdag 3 MEI ~houden van 0 tot 6 uur bij de kerk. Er is van allès,te doen voor jong en oud. Een ding willen we u noemen: Nel Benschop is aanwezig om boeken te signeren. Een mooie kans om deze geweldige en aardige dichteres, die al zoveel mensen vreugde en troost heeft geboden, te ontmoeten. De opbrengst van deze markt is bestemd om een beweegbaar bed aan te schaffen in het hospitaal in Thailand waar Marijke Veltkamp werkt. We verwachten u dus op de markt te ontmoeten. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 23 mei bij dhr. C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenc!c, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. de Wit, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven. Op mei is gestorven Maria Magdalena de Kruiff-de Haan, gewoond hebbende Meidoomstraat, op de leeftijd van 80 jaar. De laatste drie jaren werden haar geestelijke vermogens minder. Op 6 januari moest zij in Vrijthof geheel verpleegd worden. Nu is haar einde gekomen. Van harte wensen we haar man, de kinderen en (achter)kleinkinderen toe dat zij hun verdriet mogen kwijtraken bij de Heere en bovenal persoonlijk bereid zijn om te sterven. 2. Op 4 mei ontviel ons Hendrika van Lent-van Blijderveen, gewoond hebbende Dalwagenseweg 60, op de leeftijd van 73 jaar. Al 27 jaar is het tobben geweest met haar gezondheid. Ze had een spierziekte, reuma, epilepsie en de laatste tijd sloopte de kanker haar laatste restje gezondheid. 25 mei zou het 4 7 jaar geleden zijn dat zij in het huwelijk is getreden. Gedachten en gevoelens vemenigvuldigen zich. God is de bron van troost en Jicht. Laat ons de levensvraag niet wegdrukken, maar eerlijlc onder ogen zien: Hoe zal ik. rechtvaardig verschijnen voor God? 3. Wij leven mee rond het sterven van Johannis Geurts, op de leeftijd van 78 jaar. De laatste tijd woonde hij in zorgcentrum 't Anker. Vandaar dat hij door collega Buijs begraven is. Wij kennen hem echter als iemand die jaren in Opheusden gewoond heeft, en hier ook functies vervulde. Van harte wensen we de familie de krachtige rechterhand van de Heere toe, die meer troost dan alle mensen samen. Moge Gods vrede uw harten vervullen; Dat blijft eeuwig. 4. Op 0 mei stierf Bartha Stelwagen-Roelofsen op de leeftijd van bijna 87 jaar. Zij was de vrouw van onze oud-predikant, ds. JC Stelwagen, die onze gemeente diende van 94-' 44. In Tiel verblijft mevr. Den Hartog. Dhr. Van der Graaff mocht thuiskomen uit Nieuwegein. Mevr. vd Berg keerde terug uit het Radboud-ziekenhuis. We gedenken de vele psychische, lichamelijke, sociale, financiële en geestelijke noden. Eén is uw Heelmeester. Hij doet het niet half, maar geheel. Hij neemt de ziel erbij. Huwelijk Op DV 5 mei hopen Kees van Rijswijk en Alettina Brugmans elkaar het ja-woord te geven op het kasteel-raadhuis te Dussen. Om 3.30 vindt de kerkelijke bevestiging plaats in de Ned. Herv. Kerk te Andel. De receptie van de juffrouw van de school is van uur in Partycentrum "Remon", Sportlaan 2 te Schelluinen. Van harte wensen we jullie Gods zegen te ervaren op deze dag. Niet alleen voor je aardse leven, maar bovenal in het Jicht van de eeuwigheid. We heten jullie ook hartelijk welkom in ons midden. We hopen dat jullie snel in zullen burgeren en dat de bediening van het Woord je kjein zal malcen, opdat God groot wordt. 4 mei We zijn zeer geschokt door de manier waarop de media over ons dorp hebben geschreven en gesproken. Men mag een geloofsovertuiging onder felle kritiek stellen, maar nu heeft men kerkmensen belachelijk gemaald. Er zijn pertinente leugens verteld. Men doet alsof de kerk in Opheusden de beslissing genomen heeft om geen openbare dodenherdenking te houden, terwijl dit een zaal;: van de overheid is. Hiermee is de indruk gewekt dat hier een fundamentalistische minderheid een terreurbewind uitoefent. Men suggereert dat alcoholisme en zedeloosheid representatief zijn voor de gereformeerde geloofsovertuiging, zonder dat deze levensbeschouwing zelf aan het woord komt. Dat gaat alle normen van fantsoen ver te buiten. Blijkbaar is de intolerantie groot en moeten we ons allen voegen naar de grote massa. Ik wens publiekelijk te verldaren dat ik iedereen als medemens respecteer van welke levensovertuiging dan ook. Ik wil u oproepen nog kritischer uw krant te lezen en uw radio of TV (niet) te beluisteren. Laten we nog zorgvuldiger zijn in een consequent christelijk leven van zelfverloochening en dienstbaarheid. Alleen dit kan vooroordelen overwinnen en harten innemen. Sleutel Eltheto Degenen die oppassen kunnen de sleutel van Eltheto afhalen bij dialcen Vermeer, Eikenlaan 2. Kleren maken de vrouw Gij ::.uit ook uw man in alle goede en rechte dingen behulp:wom ::;ijn, op uw huishouding goede acht hebben, en in alle tucht en eerbaarheid, ::.onder wereldse pmclzt, wonde/en, opdat gij onderen een voorbeeld van ingetogenheid moogt geven Als bijzondere taal;: van de vrouw wordt hier de huishouding genoemd. Het is niet de eerste taal;: voor de vrouw om voor het brood op de plank verantwoordelijk te zijn. Haar eerste taak ligt niet buitenshuis, maar binnenshuis. Zo kan zij wel belangrijker zijn dan een man met een goede positie en meer inkomen. Denk eens aan de geweldige betekenis van moeder Monica. De vrouw mag het meest met de kinderen omgaan op reis naar de eeuwigheid. Voor mensen gelden andere waarden, maar in Gods oog is een zachtmoedige en stille geest kostelijk. Hij geniet daarvan. Tot heilige vrouwen, staande in het ambt van alle gelovigen zal Hij eenmaal zeggen: Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal Ik: u zetten. Het valt ons op dat het huwelijksfommlier hier spreekt over de openbare verschijning van de vrouw. Sommige mensen menen dat het christelijk geloof in je hart zit, en dat de buitenjrnnt niet uitmaakt. Dat is grote onzin. In ons leven is geen vierkante millimeter waar Jezus geen Koning is. In alle dingen gaan we vragen; Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Zeker als we bedenken dat één van de eerste dingen die de Heere na de zondeval doet, is het malcen van roldcen van dierenvellen om die Adam en Eva aan te treldcen. Als we daarbij bedenken dat Jezus naalct aan het kruis heeft gehangen, om de zonden van onze kleding te verzoenen, wordt het ons duidelijk dat het de Heere niet onverschillig is hoe we erbij Jopen. Ons fonnulier wijst erop dat we niet ijdel zijn in onze kleren. Eenvoud siert de mens. Een christin beseft dat de ziel meer is dan het lichaam. Overtollige opmaak verraadt vaak een innerlijke leegte. Christenen moeten niet opvallen door hun uiterlijke verschijning, maar door hun innerlijke karakter. Een vraag die op kan komen, is waar het vandaan komt dat vrouwen geen broek dragen. Is dat bijbels te verantwoorden? Is dat een soort wet in de bijbel? Er staat nergens in de bijbel dat een vrouw geen broek mag dragen. Het is duidelijk een traditie. In China is het vrouwelijk om wel een broek te dragen. Christenvrouwen vinden het vaak zelfs onzedelijk om een deel van hun benen te laten zien. In Schotland kennen we mannen in rokken. In de tijd van Jezus liepen mannen en vrouwen in lange gewaden. In Europa en zeker in Nederland is het al vanaf de middeleeuwen een traditie dat mannen in broeken gaan en vrouwen in rokken of jurken. Men wilde daarmee inderdaad onderscheid aangeven tussen mannen en vrouwen. Dat ging ook terug op het bijbelse onderscheid tussen man en vrouw. De Heere heeft twee geslachten geschapen. Man en vrouw vullen elkaar aan en nemen een verschillende plaats in het leven in. Dat is Gods orde. Die heilzaam is voor de samenleving. Tot ver in deze eeuw is dat in onze kul tuur vanzelfsprekend geweest. Hoe is dat doorbroken? Na de Tweede Wereldoo.rlog is er een beweging op gang gekomen om het verschil tussen man en

52 vrouw uit te wissen; unisex. We zien dat in taakverdeling en beroepen doorwerken. Ook in de kleding.het is onmiskenbaar dat de broek voor de vrouw een element uit deze emancipatiebeweging is. Heel onze wetgeving is erop gericht om niet meer te spreken van mannen en vrouwen, maar van nensen. Dat is niet onschuldig, maar het heeft diepe wortels en verstreldcende gevolgen. Uiteindelijk zien we hierachter de macht van de duivel die Gods orde omver wil werpen. Gods veelldeurigheid wordt grauw gemaakt. De vrouwelijke gratie wordt uit onze maatschappij weggebannen. Dat geeft verharding, verkilling, verzakelijking. Paulus schildert ons zo'n maatschappij in 2 Thes. 2 en 2 Tim. 2. De kleding is daarvan een!dein aspect. Het zit niet in de broek. Een broek had net zo goed een vrouwenkledingstuk kunnen zijn. We zien dat de vrouw met een broek aan hier anders is dan in China. Het gaat om de geest erachter. Daar moeten wij duidelijk afstand van nemen. Natuurlijk zijn er bepaalde situaties waarin een broek gemaldcelijker en zedelijker is, maar laten dat de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Christenen haten de rok die van het vlees bevlekt is. Dat betekent; we staan kritisch in de tijd en durven alleen te staan. Laat ons de wacht houden bij Gods scheppingsordening. Laten onze vrouwen niet "vermannen" en onze mannen niet "verwijven". Laten we niet kleurloos zijn, maar duidelijk kleur bekennen. Laten we het onderscheid helder houden. Laat onze mannen geen rok dragen en onze vrouwen geen broek. Tot eer van God en heil van ons volle. Uit de pastorie Wij leven mee met onze jongeren die zwoegen voor hun examens. Hoe meer ik u ga kennen, hoe meer ik van uw noden ga weten. Als ik dan zondag op de kansel sta, zie ik zovelen die ik graag een bezoek had gebracht. Het is geen onwil, maar de beperktheid van een mens met één lichaam. Wij groeten u als gezin recht hartelijk, uw en jullie W. van Vlastuin. Financiën In april mochten we ontvangen aan gewone collecten f 6.238,5; Extra maandelijkse collecte f.73,55; Voorde vrije zitplaatsen f2.439,50 en aan giften f 60,00 waarvan x f 0,00 via ds. Van Dijk uit 't Anker. Aan vrijwillige bijdragen "---f Voor al uw gaven zeggen wij u hartelijk dank. De kerkvoogdij. Gevraagd: Fam. van Selm Prinsenhof BM Kesteren Tel Hulp in de huishouding l ochtend in de 4 dagen Fanziliebericlzten I<ennisgeving Op 28 mei a.s. hopen \VÎj onze hu\velijksdag te gedenken en,vel 55 jaar. Wij vieren dit in huiselijke kring mel naaste familie, kinderen en kleinkinderen. Lindchoflaan ::! BM Ochten J.J. van Soest J.M. van Soest-Bar De vele bloemen, kaarten, telefoontjes etc., ontvangen tijdens mijn verblijf in ziekenhuis en bij thuiskomst, hebben mij diep getroffen. Het is niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom via deze \Veg nognaals hartelijk dank. P.C. de Wit-van Drumpt Bij deze \Villen \Vij U hartelijk danken voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en cadeau' s voor ons 40 jarig huwelijksjubileum. Fam. D. van Doorn 44 R.!. straat 405 AP Ochten Ik ivandel in het licht et Je:.us Na een geduldig gedragen ziekte van enkele maanden is van ons heengegaan in vast geloofsvertrouwen, onze innig geliefde vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder Maria Magdalena de Haan Echtgenote van Piet de l(ruiff Amsterdam 6 februari 97 Tiel mei 997 Opheusden, mei 997 Meidoornstraat 4043 MH Opheusden Opheusden, P. de Kruiff Opheusden, F.R. de Kruiff G. de Kruiff-Sanders Richard en Adrie Henk en Annette Peter en Gonnie Wim Andre en achterkleinkinderen De rou\vdienst werd gehouden op dinsdag 6 mei j.l" waarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Tot onze diepe droefbeid heeft de HEERE op Zijn tijd, maar voor ons toch nog onverwacht, uit ons midden weggenomen, mijn geliefde man en onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager en oom,johannis Geurts Echtgenoot van Anna Maria van Wijk op de leeftijd van 78 jaar. 4 mei 997 Zorgcentrum 't Anker I(oningin Emmalaan CC Kesteren Kesteren, A.M. Geurts-van Wijk Cheltenham (Engeland), Margriet Geurts Hoofddorp, Johan Geurts Lia Geurts-Ceelen Vélibor Babs Opheusden, Sjaan Klaassen-Geurts Klaas Klaassen Jantine Johan Annemarie De rou\vdienst \verd gehouden vrijdag 9 mei jl. \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. De Heere is ij Herder. Na een leven van toe\vijding en liefde voor ons allen en aan de jaren die \Vij samen \varen zullen wij altijd fijne herinneringen overhouden. Hierbij geven \Vij net droefheid kennis van hel plotseling overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa Johan Frederik van Eldik echtgenoot van Hendrika Willemina Janna Hommersom * 8 januari 923 t 7 mei 997 Oranjestraat BE Ochten Wat /...Paje afscheid onvenvacht. Ochten, H.W.J. van Eldik-Hommersom Nieu\vegein, Frits en Truus van Eldik Corina en Wilbert Frits Harmelen, Riek.ie en Hennij Ekelschot Henk Hans De rou\vdienst \verd gehouden op maandag 2 mei in de Ned. Herv. kerk te Ochten, waarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Bedroefd, maar dankbaar voor alies wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis dat nog vrij onverwacht uit ons midden is heengegaan, onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Maria van Lavieren-van Elst sinds 26 september 970 \Veduwe van Peter van Lavieren 'f' 0 februari 922 t 5 mei 997 Gorinchem, C.A. Phaff-van Lavieren Echteld, A.C. van Meerten-van La vieren Ochten, zorgcentrum "Elim" Correspondentieadres: Hellebardierstraat 23b 4205 JH Gorinchem kleinkinderen en achterkleinkinderen De rouwdienst werd gehouden op vrijdag 9 mei in verenigingsgebouw "De l(andelaar" te IJzendoorn, \vaarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Oudesteeg te IJzendoorn. Langs deze weg willen \vij een ieder bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die \vij persoonlijk en schriftelijk van u mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en tante Mei 997 Broekdijk 3 a Kesteren Hendrika van de Bijl wedu\ve van Stoffel Adrianus van Binsbergen Uit aller naam: I<inderen, klein- en achterkleinkinderen Bij deze betuigen wij u onze oprechte dank voor het zeer hartelijk medeleven en betoonde belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Kesteren, mei 997 Petronella van de Weerd \Vedu\vc van Andries Welvaart Uit aller naam: Kinderen en kleinkinderen Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedan-. ken, willen wij u langs deze weg heel hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Opheusden, mei 997 Dalwagenseweg 48 Petronella van Eldik-van de Wardt Familie van Eldik Voor de blijken van belangstelling en medeleven die wij van U nochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster Dirkje van Beek-van Ravestein zeggen \VÎj U onze hartelijke dank. IJzendoorn, mei 997 Dorpsstraat 37 kinderen en kleinkinderen Voor de grote belangstelling die \Vij mochten ondervinden na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Dirk Jacob van Soest Dick willen \Vij U hartelijk dank.zeggen. De vele persoonlijke deelnemingen en bemoedigende \Voorden, U\v aan\vezigheid in de kerk en op de begraafplaats alsmede de vele schriftelijke condoléances zijn en blijven ons tot grote troost. Naast de leegte en het verdriet, doet het ons goed te mogen ervaren wat mijn man, onze vader, schoonvader en opa voor zo velen betekende. Ochten, mei 997 Lindenhoflaan 28 A. van Soest-van Ballegooijen kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen

53 GE meedte-tiln n tied ZATERDAG 3 MEI e JAARGANG Nr. 487 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar EEUWIG IN GODS GUNST De Heilige Geest wordt in onze tekst "onderpand" genoemd. Een onderpand, een handgeld, dat als voorschot mocht dienen. Een soldaat, die moet strijden heeft onderweg al wel wat nodig om in de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Hij krijgt iets van de soldij in het voren. Een handgeld, een voorschot, later wordt het aangevuld, en zo laijgt hij het volle loon, de volledige soldij. Zó is de Heilige Geest een onderpand. Teken niet alleen van Gods aanwezigheid, maar ook bewijs van Zijn eeuwige trouw. Want zo zeker als de Heilige Geest in hen woont, zo zeker zullen ze straks de volle vrede smaken, de zoetste rust ontvangen. Met woorden van een later hoofdstuk, het vijfde, is dat voor de gelovigen: "met onze woonstede die uit de hemel is overkleed worden". Een eeuwige woonplaats ontvangen bij de HEERE. Een wederhmig kroost, dat altijd bij God mag wonen! Daar mogen ze beërven wat hun Heere voor hen heeft bereid. Om Zijn eeuwige liefde te mogen ondervinden, liefde zonder grenzen! Daar zal God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen! "God, Die ons... ", schreef de apostel. Hij en andere medewerkers. Net als de gelovigen te Corinthe. Eeuwig in Gods gunst. Horen wij bij die "ons", u, jij en ik met de gelovigen van toen en van alle eeuwen? Zijn wij mensen, die het handgeld, het onderpand ontvangen KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat 8a, lel ; adn. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruilstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telel' ; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" l(erkstraat 2a, telef : beheerder: G.D. Hendriks, lelef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Verd opgenomen nevr. W.E. van Nellesteijn-Hendriksen uit 't Anker (inmiddels nocht zij \Veer terugkeren naar 't Anker). In Wolfheze verblijft nog dhr..i.m. Zaaijer, afd. Zonnelust. De HEERE ontferne Zich over u en over de zieken thuis en Hij geve u wat Hij vindt dat goed is voor u, opdat u met de dichter leert instennen: 'k Sloeg, eer ik \Verd verdrukt, het d\vaalspoor in. Maar nu, geleerd, houd ik U\v Woord en wegen. Wal zijt Gij goed!... " (ps. 9:34). "... Die ons ook het onderpand des Geestes gegel'en heeft" (2 Corinthe vers 22, slot) hebben? Mensen, die door de Geest leven? Wanneer is dat het geval? Dan is het onderpand van de Geest in onze hárten. Als een bewijs, en zegel.... Als een handgeld, een onderpand... Ook als een levende werkelijkheid. Wanneer dat waar is bij een mens, is er de verbondenheid met Christus. De Geest in het hart heeft te maken met het "in Christus" zijn. Want als de Heilige Geest, de Geest van Christus, in ons woont, dan gaat ons hart naar Hem uit! Dan belijden we Hem als de Schoonste van de mensenkinderen, op Wiens lippen genade is uitgestort! En waar die Geest in je hárt woont, gaat ook je léven zich richten naar wat de Geest wil. Om de Zaligmaker welbehagelijk te zijn. Dit is dan ook het verschil tussen hemelzoekers en allen, die de hemel echt zullen binnengaan: de afwezigheid en aanwezigheid van die Geest in hun harten. De erfgenamen willen verbonden met Christus hun leven in Gods dienst besteden! En dat is een rijk leven. Want nog eens: Waar het onderpand is, volgt de erfenis. Waar de Geest woont, volgt de zaligheid. Ja, waar de Geest woont ga je van harte meezingen: "Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft grootgemaalct!" Lienden, A. van Wijk, V.D.M. Geboren Op \Voensdag 9 mei j.. \Verden Dick en Rita Louter-Sukkel, Nassaulaan 7, door 's-heeren goedheid verblijd met de geboorte van een dochter, Hendrika Marina Willemina. Zij noemen haar Henriêtte. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie derde dochter en achtste kind dal jullie uit de handen des HEEREN nocht ontvangen. Wat een \Vonder dat Hij opnieu\v ouder leven wilde be\varen en nieu\v leven wilde schenken! Hij schenke jullie bij de opvoeding van jullie kroost al het nodige, bovenal het éne nodige. Dan mogen jullie de HEERE kinderlijk vrezen als het Allerhoogst en eeu\vig Goed. Ja. Dan zal Hij Zélf jullie Leidsman wezen. Leren hoe jullie \Vandelen nioeten. Dan nlaakt Hij het ook \Vaar: "Het goed, dat ninmermeer vergaat. Zal hij ongestoord ver\verven. En zijn Godgeheiligd zaad. Zal hel gezegend aard'rijk erven". (ps. 25:6). Gestorven Op maandag 9 mei j.. heeft de Heere uit dit leven \veggenonen Aart de Wit, op de leeftijd van 90 jaar. Ruim een jaar \Voonde hij in het zorgcentrum 't Anker. Daarvoor woonde hij in Opheusden. Geleidelijk aan werden zijn krachten minder. En nu noet ook van deze sterke man gezegd \Vorden: en hij stierf. De ledige plaats bij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen is groot. De HEERE zegene Zijn Woord tijdens de rou\vdienst gesproken aan uw aller hart, opdat u leert sterven eer het Dienst des W oords Kesteren Zondag juni 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs J(ollektcn:. Diakonie. 2. l(crkvoogdij Vrijdag 6 juni 4.30 uur: ds. C.M. Buijs, (hu\vclijksbevestiging Jan Teunissen en Jacqueline Arends) Zondag 8 juni 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kolleklen:. Diakonie. 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag juni 0.00 uur: ds. A. van Wijk, voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. A.J. Schalkoort, Haaften Kollekten:. v.m.: diakonie, n.m.: kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 6:7, n.m.: Ps.:6 Zondag 8 juni 0.00 uur: ds. A. van Wijk, bediening Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk, nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal Kollekten:!. en Avondmaalskollekle l.z.b. 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 38:, n.m.: Ps. 96: Ochten Zondag juni 0.00 uur ds. A.D. Poortman (Stadskanaal) 8.30 uur ds. H. Jongerden (Veenendaal) J(ollekten l.diakonie 2.kerkvoogdij 3.bijstand in het pastoraat Zondagschool 0.00 uur Zondag 8 juni 0.00 uur ds. G. van Goch 8.30 uur ds. P. Hoogendam (Schelluinen) I<ollekten!.plaatselijk bejaarden\verk 2.kerkvoogdij Zondagschool ID.DO uur Opheusden Zondag juni 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin (HD) Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; m\v. Bunt-K, Lettie Wünsch, Janet Fintelman Donderdag 5 juni!9.30 uur kand. J.A. van den Berg Zondag 8 juni 0.00 uur kand. A. v.d. Wind (Waarder) 8.30 uur ds. J.C. Schuurman (Barneveld) 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker'' (5.00 uur) Vrijdag 6 juni: dhr. Heenck Vrijdag 3 juni: ds. G. van G_och

54 l(opij Ds. Van Goch is aan de beurt de medilalie le verzorgen. J(opy inleveren D.V. maandag 9 juni voor 8 uur. sterven wordt en in de Heere Jezus Christus U\V leven leerl zoeken én vinden. Dan, ja, dan alléén kunt u \Verkelijk getroost verder leven. Als men dan u vraagt: Wat is U\V enige troost, beide in het leven en sterven? Dan niag u met hart én mond dit ant\voord geven: "Dat ik met lichaan en ziel, beide in het leven en sterven, niet nijn, maar niijns getrou\ven Zalignakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkonenlijk betaald...' (vr. en ant\v. l v.d. Catechisnus). Kinderoppas Zondag juni: Mevr. Ruler, Arianne Peters en Geralda Ver\voerl. Zondag 8 juni: Mevr. van Vliet, Eetje Albers en Marina Mulder. Zondag 5juni: Mevr. Zaayer-Wernsen, Grianda Verhoeks en Maureen Louter. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(esteren Auto!: V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag juni Auto : P. Tijssen, tel Auto 2: J.P. van Eck, tel Zondag 8 juni Auto : fam. Hol, tel Auto 2: C. Vos, tel Diakonie Van dhr. den Haan ontvangen f 660,00 verkoop bandjes. En f440,25 kollektebusjes van de zieken thuis. Gift van r 25,00 ontvangen voor G.Z.B. l(ollekte noodlijdende kerken en personen \Vas f 63,20. Pinksterkollekte voor de G.Z.B. was I' 2.364,70. Hartelijk dank voor dit alles. Gillen Onlvangen voor "Eben-Huëzer" via dhr. G.D. Hendriks voor gebruik van stoelen 2 x f 0,00; x f 2,00; x f '.20,00 en x ' Voor het nieu\vc dak via mij: xr0,00; x f25,00 en 2 x f en voor "Woord en Daad" x f 200,00. hartelijk dank voor al deze gaven! Evangelisatiefolder Als kerkenraad hebben \Vij de behoefte gevoeld on één slezer dagen huis-aan-huis een evangelisatiefolder te verspreiden. Het doel hiervan is 0n onze onkerkelijke medenens in aanraking te brengen niet het Woord van God. Onze bede is dat een ieder van ons in deze zijn/haar verant\voordelijkheid zal verstaan. Daarbij denkend aan het Woord: werp U\v brood uit op het \Vater, \vant gij zult het vinden na vele dagen". (Prediker :). Tenslotte De Pinksterdagen liggen \Veer achter ons. Op 2e Pinksterdag ochten opnieuw een aantal verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in ons midden zijn. Het \Vas goed om dan niet hen op een eenvoudige \Vijze te luisteren naar het Woord van God (Hand 8 Filippus en de kanerling). Opnieu\v \Varen \Vij verblijd net de goede opkomst en het hartelijk sanen zijn in "Eben-Haëzer"'. De HEERE zegene Zijn Woord door Zijn Heilige Geest, opdat \Vij een kindeke nogen \Vorden 0n een kindeke te blijven. Ontvangt van ons een hartelijke groet. Gade in alle dingen bevolen. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraal 2. tel Scriba: dhr. H. Ver\veij, Vosscn-passen\veg 5, 403 J(R Ingen. tel Pastoraal niede\verker: candidaat J.G. Schuitc-naker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adn. cliakcn: J. van Viegen, Vogclenzangse\veg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk!Sa, tel ; Secretariaat:.l.G. Keuken, Kennenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Comelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecordcrdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebou\v: Boekentafel: Iedere \Voensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenniddagen. Adninistratie en bezorging Gemeente-l(lanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Heilige Doop en Heilig Avondmaal Gelegenheid tot doopnangifte D.V. niaandag 9 juni 9.30 uur in "De Open Deur". De Heilige Doop, teken en zegel van Gods Verbond, \Vijst op Gods beloften van vergeving en vemieu\ving. Het laten dopen vraagt van de ouders hun kinderen door woorden en voorbeelden de goede \veg Le wijzen. Ook de hulp in de opvoeding: christelijk onder\vijs, catechisatie, jeugd\verk hebben dat doel. Het Heilig Avondmaal is gegeven om het geloof te versterken. In allerlei aanvechtingen \Vil Christus Zelf kracht geven. Het is voor hen die door wedergeboorte tot Zijn huisgezin behoren. De \vedergeboorte uit zich in kennerken als: Leven van de genade van Christus, Die Zijn bloed stortte, hartelijk verlangen naar Zijn onder\vijs, het verlangen trou\v te \Vandelen in de \Vegen van de HEERE. D.V. donderdag 5 juni is er Censura Marum ( 9.30 uur) en bezinningsavond (20.00 uur), in "De Open Deur". Kinderoppas juni: Erna van Beijnum, Elise de Bruin en Renate Berends 8 juni: mevr. Van Zetten, Finy van Viegen en Petra Tins l(erkauto juni: A. Gaasbeek 8 juni: K. van Kalkeren Gestorven Ik kreeg bericht van het sterven van Aartje Maria Wilhelmina van Doorn, echtgenote van Gijs van den Hatert. Zij \Voonde Hoogneien 6, en \Verd 58 jaar. Veel mocht nevr. Van den Hatert voor haar fanlilie betekenen. Groot is dan ook het gemis bij haar man, kinderen en kleinkinderen, nu zij -na een ernstige ziekte- \Verd \veggenomen. Moge de HEERE, Die ook de noeilijke dingen leidt, hen ondersteunen. Bij Hem is echt kracht te vinden. Hij \Vil ook, dat dit sterven door de familie en door ons allen gezien wordt als een aan \Vijzing on Zijn genade te zoeken, die \Vij als zondige mensen zo nodig hebben. We \Vorden geroepen om niet David (Psalm '27) Gods aangezicht te zoeken. Gestorven Op 24 mei stierf in de leeftijd van 45 jaar Adriana Alida van Lutterveld, echtgenote van Arie Johannes Albertus van Lutterveld. Zij woonde Dorpsstraat 8. Na een tijd tussen hoop en vrees k\vam in het "Radboud"-ziekenhuis na een aantal noeilijke dagen nog plotseling een ein<le aan haar leven hier op aarde. Als dit blad uitkomt zal haar begrafenis -op 29 mei- hebben plaats gevonden. Van harte hopen \Ve dat haar man, haar dochters, haar ouders en verdere fanilie ondersteuning van God rnag ontvangen in dit smartelijk genis. Haar liefde en zorg wordt zeer genist. Als een geliefde \Vordt \veggenonen. zegt dat ons, dat ook \Vij eens aan het einde van de aardse reis konen. Wat geeft die \Vctenschap ons de opdracht te smeken om Gods vergeving! Wat de Heere Jezus heeft gedaan kan alleen de deur tot God voor ons openen. Mevr. Van Vessem, Dorpsstraat 20, mocht uit "Rivierenland" te Tiel thuiskonen. Mevr. Van Voorthuizen, Appelgaard 4, en mevr. Jansen-van 0nneren, Ommerenveldse \Veg 3 te Omneren, zijn er opgenonen, evenals mevr. Van Meerten, Vredelust 5. Mevr. Van Spanje, voorheen Kernenstein 30, noest opnieu\v opgenomen \Vorden in Bennekon. Jainie Arisse, Appelgaard 52, nocht terugkeren na een opname in het A.Z.U.-ziekenhuis. Mevr. Weinan k\vam thuis na verblijf in de ziekenkaner van '"t Anker". De HEERE geve te ondervinden, dat bij Hem kracht is, en heil dat nooit vergaat, zelfs niet als onze krachten ons begeven. Met het oog op de kerk Met het oog op de kerk zijn er al heel \Vat gesprekken gevoerd. Zeker niet het minst in de laatste tijd over het Sanen-op-Weg- proces (S.O.W.-proces), het proces dat een verengng bedoelt tussen de Gereformeerde I<erken in Nederland, de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Nederlanden en onze Nederlandse Hervormde Kerk. Deze kerken hebben zich uitgesproken voor eenheid, en hebben een concept kerkorde voor de beoogde Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (V.P.K.N.). Probleem is, dat de grondslag heel bewust ruimte laat voor met onze belijdenisgeschriften strijdige visies, die \Velis\vaar nu ook in onze kerk nierkbaar zijn, maar dan \Vel heel royaal een plaats laijgen. Een ander aspect is bijvoorbeeld het Z\vijgen over het hu\velijk, 0dat er op dit punt geen eenstemmigheid bestaat. Bezwaren zijn geformuleerd en één en andermaal ter tafel gebracht. Niet in de laatste plaats door bepaalde synodeleden, maar ook door anderen. Ook als kerkenraad hebben \Vij meer dan eens onze bez\varen over de ingeslagen koers onder \Voorden gebracht naar het grotere geheel. Ook is er bijvoorbeeld van de zijde van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde )(erk veel aandacht gevraagd voor deze problemen. Haar recente geschrift "Voor de goede orde", een comnentaar op de voorliggende kerkorde, legt daar duidelijk getuigenis van af. In 996 en 997 werd er daarnaast hierover ook gesproken door het Comité tot behoud van de Hervonnde l(erk, \Vaarin een 5-tal predikanten zitting hebben. T\vee keer belegde het een bezinningsdag voor predu;:anten. Het Comité is opgericht vanuit de gedachte dat er ge\vaakt noet \Vorden tegen de tendens zich thans \Velis\vaar onder protest toch maar te voegen onder een op het punt van de belijdenis onbijbelse kerkorde, een kerkorde die niet meer Hervonnd in de zin van de Reformatie valt te noemen. (Het eest bekende lid van dit Comité voor onze gemeente is ds. C.J.P. van der Bas, die af en toe bij ons voorging, en ook ter bezinning op het S.O.W.-proces een lezing verzorgde op een geneente-avond.) Graag breng ik de gelegenheid onder de aandacht die dit Comité biedt in de vorm van een bezinningsdag. Ds. (. ten Klooster (Ridderkerk-Slikkerveer) en ds. R. van Kooten (Soest), hopen lezingen te vertorgen. Deze dag zal gehouden worden D.V. zaterdag 2 juni a.s. te Putten, en is bedoeld voor ieder die in onze kerk de belijdenis niet \Vil prijsgeven. Nadere bijzonderheden volgen in ons volgende nummer. De zaak van de kerk mag een zaak van gesprek zijn, laat het ook een zaak van gebed \Vezen. Agenda Zaterdag 3 ei: rommelnarkt Dinsdag 3 juni: oud papier Donderdag 5 juni: Censura Marum en avondmaalsbezinning Vrijdag 6 juni: inleverdatum kopij Zaterdag 7 juni: lofuur Maandag 9 juni: doopaangifte Woensdag juni: bejaardenreisje Zaterdag 2 juni: bezinningsdag Comité tot behoud van de Hervormde J(erk Weer terug Broeder Termaat mocht veilig terugkoen na een reis naar Roemenië, die mocht dienen om de daar \Verkzame broeders te versterken. Wilt u de mensen daar in uw gebed opdragen? En ook het \Verk elders verricht om niet \Voorden en daden de Naam van de HEERE bekend te maken? Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen. A. van Wijk van de Diaconie Ontmoeting f 200,00; Evang. Horst f 250,00; G.P.Z. f 200,00: De ondergrondse kerk f 250,00; Marnix f 250,00; Kerkbouw Canada f 250,00; Morgenland zending f 250,00; Woord en Daad f 500,00; De Hoop f 250,00; TWR f 250,00; St. Voorkom f 300,00. Bejaardenmiddag Op 4 mei was de laatste bejaardenmiddag van dit seizoen. De meditatie \Verd gehouden over Handelingen 2 vers : "En als de dag van het Pinksterfeest vervuld \verd, \Varen zij allen eendrachtelijk bijeen''. Ds. K.M. van Dijk uit Opheusden was onze gast. Hij vertelde een verhaal wat speelde in Z\veden en het \Vas zó spannend dat het janmer \Vas dat \VC pauze kregen. Na de pauze k\vam de uitkonst en \Vellicht \Vas het toch de beste verjaardag die moeder ooit had, al was alles wel héél anders dan de plannen waren. Ds. van Dijk besloot deze bejaardenmiddag met dankgebed. We hebben nu vak.antie tot 0 september. Wel hopen \ve D.V. l I juni onze jaarlijkse reis te maken. Degenen die zich opgegeven hebben \Vorden dan om uur in het verenigingsgebou\v verwacht. De zieken \Vensen we van harte beterschap en Gods hulp en zegen toe. Met hartelijke groet, nanens lu~t comité, E.J. de Lange-van der Lee.

55 OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal mede\verkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jon!!crden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel~ ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren. tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries Klaverhof 6. Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoen aan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteldanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel bankrekeningnr Diakonale huip-diensl: tel ; ~b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nietnve Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evano-elisatieconnissie e Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het ziekenhuis in Tiel verblijft op dit monent uit onze gemeente alleen dhr van Eck uit Elim. Mevr. van Eck, Papekamp 5, Janine Leroy, Zwijning 2 en mevr. Stunnenberg, Berkenlaan 0. mochlen \Veer naar huis. Mevr. van de Berg, A. Jakobsstraat 22 is vanuit het ziekenhuis in Tiel overgeplaatst naar Vrijthof. Mevr. Peters, Bonegraafseweg 3 ligt thuis ernstig ziele Wc bidden..,alle zieken de kracht en de vertroosting van de Heilige Geest toe. Belijdenis In de dienst van zondag 8 mei (Eerst Pinksterdag) hebben de volgende gemeenteleden belijdenis van hun geloof afgelegd: Maarten van de Berg - Leer mij, HEERE! U\v weg~ ik zal in U\v \Vaarheid \vandelen. Ps 86,! la. Willemina Vermeer - Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft Joh.4, 9. Jan Gijsbert van Doorn - De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw, aan U\V rechterhand. Psalm 2, 5. Peter Derk van Binsbergen - Zijt getrou\v tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Openb. 2, Ob Janna Gijsbertha Weijman - U\v Woord is een lamp voor nlijn voet, en een licht voor mijn pad. Psalm 9, 05. Jacoba Christina Maria Bron-de Leeu\v - Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Jes. 49, 6a. Willemijndert Teunis van Eldik - Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Joh. 20, 29b. Labarta Hendrika Fintelman-van Eldik - Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is. Ps. 46, 5. Janus Nelis Jacobus van Lavieren - Mijn genade is u genoeg; \Vant Mijn kracht \Vordt in Z\vakheid volbracht. 2 Kor. 2, 9a. Cornelia Willenina Vlastuin - Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen. Ps. 57, 8 Maria Vonk-Harlenan - Werp al U\V bekomnemis op Hein, \Vant Hij zorgt voor u. Petrus 5, 7. Frank Johan Weening - Heere, tot Wie zullen \Vij heengaan? Gij hebt de \Voorden des eeu\vigen levens. Joh. 6, 68. Soetje Janneke Weening-Verhagen - Ik heb u bij U\V naam geroepen, gij zijt Mijn. Jes. 43, b Jerfaas Willensen - Welgelukzalig is de mens, \Viens Sterkte in U (de HEERE) is. Ps. 84, 6. Teuntje Willemsen-de Jong - Mijn ziel kleeft U achteraan; U\v rechterhand ondersteunt mij. Psalm 63, 9. Jan Dirk Marien van Zetten - En Jezus zeide tol hem: volg Mij. Joh.!, 44. Elizabeth Geertruida van Ommeren - Maar Ik heb voor u gebeden, dat U\V geloof niet ophoude. Lukas 22, 32a. Uit bovenstaande lijst blijkt wel dat het werk van Gods Geest doorgaat. In de dienst hebben \Ve geluisterd naar een woord van Paulus in zijn brief aan de Galaten waar hij in hoofdstuk 2 : 20 zegt: ik ben inet Christus gekruisigd; en ik leef. doch niet nieer ik, naar Christus leeft in niij. Benoe- <ligt door dit \Voord ogen \Ve Hem dienen in Zijn geneente. Door omstandigheden is een groot gedeelte van de belijdenis dient niet op de band opgenomen. Mochten er onder de kerktelefoonluisteraars zijn die van deze dienst thuis een opname hebben gemaakt, \Villen die dat dan even doorgeven aan de fam. Arisscn. Bij voorbaat dank. KRING WERK IS+ KRING Op D.V. zondag 8 juni a.s. is er na de avonddienst weer 5+ kring. Deze avond \Villen \Ve kijken hoe de bijbel ons waarschuwt voor occultisme. Dhr. W. Verhoef zal deze avond leiden. Tot ziens op 8 juni in de Kajuit, de organisatie DIVERSEN Autodienst 0-06 P. Bron (644235) J.M. Buijs (6440) 5-06 T. van Grasstek (64656) Oppasdienst 0-06 Astrid Willemsen, Coby van Eldik, Trudy Verwoerd Nita Florijn, Janneke Doomebal, Marjan Roelof sen 5-06 Nel Doo~ebal, Eline en Christine van Burken JEUGDWERK Open jeugdwerl{ Kompas Hallo allemaal Het einde van het I<onpasseizoen nadert al\veer net rasse schreden. Het zit er helaas al \Veer bijna op. Hieronder volgt het programnaoverlicht van de laatste drie \Vekcn: 3 mei: dagje uit naar de Efteling. H.oe laat we vertrekk:en krijg je nog te horen op Kompas. Ook kun je daarvoor bellen naar Maarten (64354) of Wilma (642605). 7 juni: open avond. 4 juni: Net zoals ieder jaar \Villen we ook dit I(ompasseizoen afsluiten met een barbecue. De kosten voor deze avond zijn f. I 0,- p.p. Je kunt je voor deze avond opgeven via de intekenlijst in de Kajuit, of bij Susanne (642433) of bij Corrine ( ). Opgeven moet wel vóór wo_ensdag juni!!! (i.v.m. inkopen). Ook degenen die dit jaar voor het laatst op de tienerclub zijn, zijn op deze laatste 2 avonden (7 en 4 juni) van harte welkom. Ook als je niet op de tienerclub bent ge\veest, maar je bent \Vel 5 jaar of ouder, ben je natuurlijk ook van harte \Velkom. Vanaf 9.30 uur staat de deur van de I<ajuit voor jullie open. Tot ziens. Groetjes van de \Verkgroep BEJAARDENWERK Bejaardenmiddag Deze k\vam op 3 tneij.. bijeen onder leiding van dhr. van Dijk. Onze pastoraal medewerker A.Verstoep inet zijn vrou\v verzorgden deze middag. Schriftlezing en medilatie \Vas uit Galaten 4: -6. Na de pauze had mevr. Versloep een verhaal dat ging over een vrou\v net een verleden. Dhr Versloep besluit deze middag net dankgebed en \Venst ons allen wel thuis. De volgende bejaardenbijeenkomst is D.V. 0 juni met een broodmaaltijd ter afsluiting van het seizoen. Aanvang 4 uur. Wij verwachten u allen. de commissie VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. Jongerden ontving 0,- en :25,- voor de kerk. Van iemand uit België \Verd 70,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor U\V gaven. "Ergernis van een kerkbezoeker'' Zo staat er boven een anonien briefje, dat in een collectezak \Vas gedeponeerd. Ofschoon de indiener ondertekent met "een bezoeker", \Vil de kerkvoogdij. bij uitzondering, u de inhoud van dit anonieme briefje niet onthouden. De indiener vervolgt zijn briefje met o.a.: "Waarom noeten sommige dames hun tassen tussen zich inzetten? l(an dit niet op de grond? Daarom noeten andere mensen op klapstoelen zitten; \Vel van 60/70 jaar. Niet zo bevorderlijk voor de dienst en uitzicht voor achter zittende mensen. Einde citaat. Van de inhoud van bovenstaand briefje \Vilden \Vij u Loch kennis laten nemen. Trouwens, behalve op de voorste rij, zitten de kerkgangers altijd achter iemand. Voorts zullen enige klapstoelen in een ruintc niet 5 mogelijke uitgangen \Vellicht geen problemen geven. Laten \VC vooral in gedachten houden, \vaarvoor men naar de kerk gaat! We nlogen toch verheugd zijn, dat er regelmatig neer nensen naar de kerk komen, dan vaste zitplaatsen aan\vezig zijn!? Max Havelaar-koffie Sinds enige tijd wordt er in het verenigingsgebou\v als proef Max Havelaar-koffie gebruikt. Voor zover bekend heefl nienand het verschil gemerkt, of \Vas het verschil te gering om daarover aanmerkingen te maken. Daaron heeft de kerkvoogdij besloten het gebruik van deze koffie vast in te voeren. Wat is Max Havelaar-koffie? Het is geen merk van koffie, maar een keunerk. Waaron Max Havelaar-koffie? 0ndat Max Havelaar-koffie \vordt betrokken van de kleine boeren (koffie-planters), die normaliter door de grootgrondbezitters in de verdrukking komen of door hun concurrentie worden kapot gemaakt. Deze kleine boeren hebben zich legenwoordig vaak verenigd in een cooperatie. De koffie wordt in de betreffende landen dus rechtstreeks van deze cooperaties gekocht, zodat op deze manier ook zij de mogelijkheid van een bestaan hebben. Het lijkt ons daarom een goede zaak, deze verdrukte kleine boeren op deze nanier te helpen in hun bestaan. VAN DE ZENDINGSCIE en kollektcn Ds. Jongerden ontving 0,- voor de zending. De zendingsbussen brachten in mrt/apr 958,80 op. In diezelfde periode zat in de catechesatiebussen 2,65 en in de belijdenisbussen 356,50. De collekte voor het plaatselijk evangelisatiewerk op mei bracht 640,45 op. Voor de pinksterzendingskollete gaf u een bedrag van 376,45. Hartelijk dank voor U\V gaven. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendan 20 vóór vrijdag 6 juni 2.00 uur OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen. In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteldanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. de Wit, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan :2, tel Pastoraal mede\verker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven Op 3 nlei is Dirk Jan Roodbeen gestorven, ge\voond hebbende Parallelweg 3a te Dodewaard, op de leeftijd van 62 jaar. Vanaf vorig jaar pinksteren heeft hij getobd net zijn gezondheid. In het bijzonder de laatste drie \Vekcn van zijn leven \Vas zijn lijden Z\vaar. Vorig jaar augustus \Vas hij" 35 jaar getrou\vd. Nu is hij niet eer. Hij \Verd op vol\vassen leeftijd gedoopt. Het kan voor hem en ons alleen goed zijn als \Ve de God van onze doop leren kennen en lieflebben boven iedereen. Voor onze begrippen is het in de ziekenhuizen heel rustig. Momenteel verblijft alleen mevr. Den Hartog nog in het ziekenhuis Le Tiel. Zij \Verd onlangs 99 jaar! Moge de Heere haar en haar familie nabij zijn. Opdat \Ve fris en groen mogen zijn. Geestelijk niet ouder \Vorden, maar vernieu\vd van dag tot dag. We bevelen allen nlet ziekten en k\valen aan de Heere aan. Laten \Ve ons ver\vonderen over het goede dat we van Hen krijgen. Diversen. C.J.A. van Ingen is verhuisd van Lijsterbesstraat 7 naar Molukkenstraat fam. J.A. Pluim-vd Sluis is verhuisd van Lindehof 8 naar Irenelaan 23, 6669 AM te Dodewaard. 3. DV zaterdag 3 mei om 9.30 uur spreekt Janneke Hulst over haar \Verkonder de straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië). 4. DV l juni preekbespreking over de preek van 's nloroens. S. DV 3 juni 4.30 uur bejaardenmiddag. Na de meditatie over het leven van Abraham hoopt mevr. W.G. van Vlastuin-Wiersma een verhaal voor te lezen. 6. We ontvingen 3x f 00,-, f 50,-, f 30,- f 25,- en 7x f 0,-. T n de Heere hartelijk dank.

56 - ~ Is een bekeerde doninee betrou,vbaar? Sotns nerkje bij het rond gaan in de geneente \Vonderlijke opvattingen. Bijvoorbeeld deze dat een dominee die echt door God bekeerd is \Vel goed moet preken. Wat hij zegt nag en kun je niet in twijfel trekken \Vant hij heeft het van God geleerd. Sonnigen menen zelfs datje de \Voorden van zo'n voorganger nog neer serieus moet nencn dan de \voorden van God Zelf. Ondat er op deze gedachte nog \Vel \val af Le dingen valt, \Vil ik de serie over het huwelijksformulier een keer onderbreken. De doninec die echt door God bekeerd is, zal zelf nooit zeggen dat nienand aan zijn \voorden mag L\vijfelcn. I-let geldt niet alleen van een doninee, naar het geldt van ieder kind van God dat hij of zij gaat zien hoe d\vaalziek wij zijn. I-let is onze bede het hele leven door; Heere, \Vilt U nij voor struikelen bevrijden? Juist door het licht van Gods Geest konje er achter datje tot alle boosheid geneigd bent, ook op de kansel. De bijbel zelf geeft al aan dat \Ve geen enkele reden hebben 0n zonderneer de \Voorden van Gods knechten als onfeilbaar te accepteren. Nathan vergiste zich grondig toen hij tegen David zei dat hij het voornenen in zijn hart maar uil noest voeren en de lenpel bou\ven. Hij noest later naar de koning terug 0 zijn fout te belijden. Petrus is toch ook niet de eerste de beste. Die nan verloochent later nog een keer zijn Meester. Als hij op een vergadering in Antiochië is, probeert hij bij de Joden in een goed blaadje te konen. Die vonden Paulus veel te licht. Die preekte alleen naar over Christus. De Jodenchristen hadden \Vel niets tegen op Christus, aar er noest toch nog van alles bij aan cerenonieën uit het Oude Testanent. Het kon niet zo eenvoudig als Paulus het zei. Ter\vijl Petrus door het gezicht van het laken net reine en onreine dieren heeft gezien dal dat echt niet nodig is, verloochent hij op deze \Vijze zelfs het kruis van Christus. Geen geringe zaak! Paulus bestraft hem recht in zijn gezicht. Wilt u nog een voorbeeld? Als Paulus in Opheusden zou preken, zou u dan zijn \Voorden zonderneer accepteren als \Varen hel \Voorden uit de henel? De niensen in Berea hoorden Paulus en haastten zich naar hun bijbels 0 te onderzoeken of het alzo \Vas. Wat in de bijbel staat is onfeilbaar. Dat heeft de Heilige Geest geïnspireerd. Andere voorbeelden? U t\vijfelt toch hoop ik niet aan de bekering van Luther. Had deze nan geen nisvattingen'? Zeker \vel. Hij verschilde grondig van nening met Calvijn over het avondnaal. Als u de bekering van Wesley leest, \VÎe zou daar vraagtekens bij durven zetten? Uit reactie hing hij renonstrantse opvattingen aan. Predikanten hebben hun eenzijdigheden, hun nisvattingen. Ze kunnen at\vijken ter linkerzijde, naar evengoed ter rechterzijde. Velen hebben de indruk; hoe rechtser hoe beter, alsof daar de duivel niet rondgaat als een engel des lichts. Gods knechten kunnen hypercalvinisten zijn en zo de verkiezing op de voorgrond stellen dat de hoorders lijdelijk \Vorden. Net zo erg als renontrants! Of u nu links op de brede \veg loopt of rechts, u gaat \Vel naar de hel. Het is maar zeer de vraag of je beter et open ogen verloren kunt gaan dan niet een ingebeelde henel. Dilt ~ lijkt nij volksgeloof zonder enig begrip van de verschrikk:elijke ernst van <le hel. Sta tnaar gerust kritisch tegenover de doninees van tegen \Voordig. Of u noet voorgangers kennen <lie inder feilbaar zijn dan Nathan, Petrus en Paulus... Doe nuchter over uw voorganger. Zie he niet als een halve engel. Ze hebben ook eten en drinken nodig en zijn \verkelijk niet verstorven aan het lichamelijke. Het zijn niensen van vlees en bloed, die naar een heel klein beginsel hebben van de nieu\ve gehoorzaatnheid. U\v doninee of de bevindingen van U\V doninee kunnen ook U\V roen zijn. Dan roent u niet in het kruis van Christus. We zitten boordevol niet deze goddeloze godsdienst. Wat u nodig hebt, is dat u niet dominees napraat, naar dat uzelf in Gods Woord ge\vorteld bent. Dan ag u zeggen; ik heb het zelf uit Zijn ond gehoord. Gods Woord bevestigt niet alleen \Vat u altijd al dacht, aar hel \Verpt U\V religieuze denksysteen helenaal 0nver. Zodat u naakt en verloren voor God kont te slaan. Wat bent u dan ann als u als een papagaai slec]hs \Vat lennen hebt overgenonen. In Gods gericht blijft Gods Woord alleen over; '"Ik hoop in al niijn klachten op Zijn onfeilbaar \Voord. Mijn ziel vol angst en zorgen. \vacht sterker op de HEER', dan \Vachters op de niorgen'. Hel rijkste geestelijke leven vinden we bij mensen die door Gods Woord gekropen zijn en hel hebben opgegeten. Uit de p3s!orie In deze zonnige dagen genieten \Vij erg van de vele groenschakeringen in de nooie pastorietuin. Waar zou hel groener zijn; in de tuin of in Je geneente? OV zondag 8 juni hoop ik de geneenle van Wouters\voude voor te gaan. We zijn dan een \Veekje in hel hoge Noorden. U \Veet de \Veg naar U\V \vijkouderling dan \Vel Le vinden. Jvlede nanens Tonny, Hennie en nijn vrou\v een recht hartelijke groet. U\V en jullie W. van Vlasluin. Inschrijving hooi/kuilgras Te koop bij inschrijving van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Opheusden de le snede aan de J(erke\val te Dode\vaarc.l in 4 percelen. Oppervlakte perc. : ha; oppervlakte perc. 2: ong ha; oppervlakte perc. 3: ong ha; oppervlakte perc. 4: ong ha. Alsnede de le snede, gelegen ten \Vesten van de Pijenkampseveld\veg en grenzend aan de A 5, te Dode\vaard, in perc. groot ha. Zij, die behoren tot de Nederlandse Hervonnde I<erk nogen inscluijven. Op deze 5 percelen noet apart \Vorden inge: schreven. De percelen dienen uiterlijk dinsdag 0 juni 997 le zijn genaai<l. De inschrijving geschiedt op de bepalingen, vervat in de akte, houdende Algemene Voor\vaarden., de dato 29 mei 959. Kopers zijn 6% BTW verschuldigd over het inschrijfbedrag. Inschrijfbiljellen in le leveren lol uiterlijk dinsdag 3 juni 997 des v.. l.00 uur ten kantore van Notaris Mr. E. Versluys te Opheusden. ALGEMEEN BERICHT Omroep Waalstreek FM Programma-overzicht begin juni 997.f. juni '.'.l.OO uur: Verzoekprogramma SHlRlEM met Geestelijke Liederen In het Leerhuis: Bijbelstudie door predikant uit de regio '.'. l.00-2'.'..00 uur: Gewijde Klanken juni '.'.0.00-'.'..00 uur: COM NU MET SANGH Meditatie net toepasselijke Geestelijke Liederen 2 l.00-2'.'..00 uur: Gewijde Klanken ALGEMEEN KERKNIEUWS V crkoopdag van 't Anker De nieu\vbouw vordert gestaag. Dat betekent niet dat de activiteiten in 't Anker niet gewoon door gaan. Ook geld \Verving ter bekostiging van voorzieningen in de nieuwbouw, die niet door de Provinciale Overheid worden gedekt gaat ge\voon door. lnmers er is nog veel geld nodig. Vandaar dat \Ve u hartelijk uit nodigen op onze jaarlijkse verkoopdag, welke gehouden zal \Vorden op D.V. vrijdag 30 mei a.s. 430 uur uur Locatie: In en rond 't Anker Ik noen u enkele activiteiten: hand,verkarlikelen, romnelmarkt, smulhoek, kinderspellen, planten, enz. Teveel 0 allemaal op te noenen. fk hoop u op genoende datum te mogen ontmoeten! C.D. lnnemee. Derde Wereld Markt: Woord en D3ad Op D.V. zaterdag 4 juni \Vordt er \Veer een groots opgezette DERDE WERELD MARKT gehouden in de Veilinghal te Geldermalsen. Al de landelijke comités \Verken hieraan mee. Er zijn zo'n 50 kranen \Vaar allerlei spullen te koop zijn. Bloemen, bolussen, groente, zelf genaakle kaarten, planten, enz. enz. met speciale aanbiedingen. Ook het conité Midden-Betuwe \Verkt hieraan mee. Zij zorgen voor fruit, koeken, fournituren, garen, kant. Er is een crèche voor U\V kinderen aan\vezig. De opbrengst is voor vele projecten in derde \Vereldlanden \Vaar met \Voord en Daad nensen geholpen \Vorden. De markt \Vordt gehouden van l 0.00 uur tot 6.00 uur. Iedereen is van harte \Velkon!! Conité Woord en Daad. Werkende jonge vrou\v zoekt zelfstandige woonruimte in I<estercn of directe ongeving. Tel Gevraagd: Hulp voor schoonmaakwerk in onze winkel ( ochtend per \Veek) Dierenspeciaalzaak "De Drie.sprong" Broekdijk CT Kesleren Tel F anziliebericlzten Mede namens onze kinderen hartelijk dank voor de vele geluk \vensen in \Velke vonn dan ook ter gelegenheid van ons 40- jarig hu\velijk. We zien in dankbaarheid terug op deze dag en hopen dat de Heere ons nog vele jaren goed en nabij \vil zijn. De giften die wij bestemd hebben voor I<urtenie in Roemenië bedragen Lot op heden f.905,00. Fam. W. van Sijpveld-Bomas Met droefleid geven \vij u kennis dat de HEERE, na een zorgzaan leven, uit ons midden heeft \veggenomen, onze lieve onvergetelijke vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Aart de Wit Sinds 0 juli 98 \Vedu\vnaar van Maatje Berdina Verneer op de gezegende leertijd van 90 jaar. Ede, M.B. van Gestel-de Wit J. van Gestel Opheusden, F. de Wit E. de Wit-van de Wardl Opheusden, D. van de Vendel-de Wit J. van de Vendel Dode\vaard, W. de Wit B. Martens Opheusden, J.G. de Jongh-de Wil J.J. de Jongh A. de Wil Wageningen, M.A. l(nol-de Wit O.M. Knol Opheusden, H.D. de Wil H. de Wit-van Capel I<lein- en achterkleinkinderen 9 mei 997 Christelijk Zorgcentrum 't Anker I<esteren De rou\vdienst \Verd gehouden zaterdag 24 nei jl. \Vaama aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgehad op de Algeene Begraafplaats aan de Markstraal Le Opheusden. Voor U\v medeleven, in \Velke vorm dan ook, na het overlijden van mijn geliefde vrou\v, onze zorgzane moeder. schoonnoeder en oma Helena Hendrika Christina Angelino-van den Berg \Villen \Vij U heel hartelijk dankzeggen. Ochten, mei 997 Liniestraal D. Angelino kinderen en kleinkinderen Liefde =:.it ' niet in een lengte, of i een bepaalde tijd. liejde voor je eigen kind, is er Faafllet prille begin en duurt tot i de een igheid. Rust =:,acht allerliefste Rosa. Wij hebben ondervonden dat \Vij niet alleen staan in ons verdriet om het genis van onze lieve Bedankt voor \Vat u zei, voor de kus, de hand, de blik, Rosalie Albartha Christina bedankt dat u er \vas, persoonlijk, per kaart of telefoon, bedankt dat u onze lieve Rosa \Vilde leren kennen. Dat heeft ons veel troost en kracht gegeven. Wij \villen tegen iedereen zeggen: BEDANKT. IJzendoorn. mei 997 Weth. M.l. v.d. Hatertstraat 3a Hans en Lisette Lodder-van IUeef en naaste familie Hiennede betuigen \VÎj u onze oprechte dank voor het nedeleven en de belangstelling betoond na het plotseling overlijden van onze lieve man, vader, schoonvader en opa Achterberg, nei 997 Johannes ter l\tlaten M.S. ter l'vlalenmheijnekanp ICinderen en kleinkinderen

57 GE m E UTE-li LA n li En ZATERDAG 4JUNI l997 43e JAARGANG Nr. 488 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags 0n de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar GEBEDSVERHORING: NEE EN JA Bidden. Ge\voonte, zegt de één. Bijgeloof, zegt de ander. Overbodig, zegt een derde. Onzin, zegt een vierde. Mijn laatste wapen, zegt een vijfde. Bidden. Tot wie? Waarom? Wat? Wanneer? Bidden. "Je noet maar veel bidden, buurvrou\v." "Je noet naar volhouden, jongen." Zo in de trant van: baat het niet, het schaadt ook niet. Bidden. Ja, \Vie heeft het er niet moeilijk mee? Wie vergeet het niet? Wie gaat er niet slordig mee 0n? En... \Vat helpt het eigenlijk? Vragen, vragen, vragen. Veel vraaglekens. Is er ook een uitroepteken?! "Il\. zeg u: bidt en u zal gegeven worden," zegt Jezus. "Want een ieder, die bidt, ontvangt." "U zal gegeven worden." Wat massief en zeker. Als jongen heb ik me heel vaak aan deze belofte vastgeklampt om te ervaren, dat zij niet vervuld \Verd. Geeft onze Vader dan toch niet, \Vat Hij toezegt? Inderdaad, Hij geeft niet altijd. Als voorbeeld stelt Jezus een aardse vader. Zijn zoon vraagt hem om een brood. Geeft zijn vader hen nu een steen? Neen! In plaats van een gevraagde vis een slang? Neen! Voor een ei een schorpioen? Evenmin! Tussen haakjes: een steen had destijds de vorm van een brood; een slang de vonn van een vis (aaltje); een opgevouwen schorpioen de vorm van een ei. Met andere \Voorden: als die vader zijn zoon geen brood, vis en ei geeft, dan geeft hij er niets verkeerds voor in de plaats. Hij bedriegt zijn kind niel. Stopt hem niet iets in de hand, dat hem beschadigt. Neen, dat niet. In die aardse vader beeldt Jezus doen en laten van Zijn henelse Vader af. Bidden wij onze hemelse Vader om iets en geeft Hij ons niets, bedriegen zal hij ons nooit! Hij stopt ons nooit een gevaarlijk surrogaat in de hand. Hij misleidt ons niel. Maar, \Vaaron geeft Hij niet, \vat \Vij bidden, daar Jezus KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraal Sa, lel ; adn. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telcf ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraal 9, telef ; "Gemeenteklanken": Allalen bij de hr. C. v. Se!Jn, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Ge. l(cstcren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB l(cstercn. banknr. Rabo Giro van de bunk: Telef. kerk: 48:2825. Hervormd Verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" Kerkstraat 2u, tclcf ; beheerder: G.O. Hendriks, telcf In het Rivierenlandzickcnhuis te Tiel \Verden opgenomen dhr. W. van Beusichen, Jakob Catsstraat 9, b 3'.2; mevr. A.R. Hoogakker-Schuiling uit 't Anker, A305; mevr. E. van l(leef-van den Hoofdakker, v.d. Zandcstraat 3 (inmiddels mocht zij \Veer thuiskonen) en Arie Peters, Broekdijk 9 (inmiddels mocht ook hij \Veer thuiskomen). Uit Wolfleze mocht weer thuiskonen dhr. J.M. Zaaijer, Hoofdstraat 97. Tot hiertoe heefl de HEERE boven bidden en denken uit- en doorgeholpen. Hij make het verder \vèl niet u allen, opdat u voor de konende tijd zult ervaren: "Welzalig hij, die al zijn kracht. En hulp alleen van U venvacht.." (ps. 84: 3)..Jubileum Op donderdag juni j.l. mocht het echtpaar J. van Beijnhem-van Vlaanderen, Nedereindsestraat 24, gedenken dat zij 50 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. Bruidspaar, van harte "hoeveel te eer ::.al de heelse Vaderde Heilige Geest geven aan degee, die He bidden." lukas Il: 3. toch zegt: "Bidt en u zult ontvangeii.!" Wie zegt echter, dat onze Vader niet geeft? 't Is waar: lang niet altoos \Vat \Vij van Hem vragen. Altijd evenwel, \Vat Hij ons zo graag schenkt. Of liever: geen "wat", doch, Wie"! "Zal Hij de Heilige Geest geven, die Hem bidden." Dus: Vader geeft altijd. Ontvangen wij niet het afgebeden meisje; de afgesmeekte genezing; de afge\vorstelde baan - dan laat Hij ons niet leeg achter. Allerminst, altijd deelt Hij ons Zijn Heilige Geest toe. Jamaar, zeggen wij: daar vragen \Vij niet 0n. Wij verlangen brood, vis, ei, baan, beterschap, blijdschap, huwelijk, promotie. Daar gaat ons hart naar uit. Die gaven staan ons meer aan. Daar hebben wij \Vat aan. Wat noeten wij nu met de Heilige Geest? Ja, \Vat moeten \vij met de Heilige Geest. Of zou het zo zijn: \Val moet de Heilige Geest met ons! Weet u wat? Ons leren eerst het l(oninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid, vrede en vreugde. En het l(oninkrijk van God is, dat onze hemelse V rider in Jezus Christus ons opzoekt in een \Veergaloze liefde. Tn die Geest zoekt God ons Zelf op en neemt Hij voor ons alle dingen mee die wij dagelijks behoeven, nild en overvloedig. Wij ontvangen, \VÎj vinden, ons \Vordt opengedaan. Hij doet het ons aan niets ontbreken. Als aardse vaders hun kinderen goede gaven schenken, zou onze henelse Vader voor hen onder doen? Wij kennen het bijbelse antwoord. "Bidt en u zal gegeven \Vorden." De Heilige Geest! En zou Vader ons net Hem niet alle dingen schenken! Onder alle goede gaven Gods is de Geest de Eersteling - gave. Bidden een vraagteken? Neen, bij bidden past 's Vaders uitroepteken[ En daarom: "Gade zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave!" H. Jongerden gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal die u uit de hand des I IEEREN mocht ontvangen. Waar zijn de jaren gebleven?! Wat is er in die achterliggende jaren ontzettend veel veranderd?! Nlaar de HEERE is Dezelfde gebleven! Alléén door Zijn sparende goedheid én trou\v heeft -lij u en de U\Ven be\vaard. Hij schenke u in de overdenking van al Zijn \Veldaden een verbroken en verslagen hart om alléén in Hem, de grote Weldoener te mogen eindigen. Dan mag U\V venvachting voor de koncndc tijd van de HEERE alleen zijn. Verloofd Op zaterdag 3 mei j.l. hebben zich verloofd Margriet f(ooistra, Beintenslaan 37, 9269 VB Veen\vouden en Marius Hol, Marsdijk 6, 4033 CD Lienden. Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en een goede en gezegende voorbereidingtijd loege\venst op jullie hu\velijk. "Waar liefde \Voont, gebiedt de HEERE den zegen... " (ps. 33: 3). Hu\velijk Op 0. V. vrijdag 20 juni a.s. hopen in het hu\velijk te treden Maas Huibers, Midden\vcg 2, Opheusden en Marleen Hendrika Johanna Zaaijer, Hoofdstraat 97, alhier. Hun hu\velijk zal kerkelijk bevestigd \Vorden in de kerk van de Ger. Gen. in Ned. te Opheusden door ds. J. Roos. De dienst begint om 4.30 uur. Hun toekonstig ac;,res is: Marsdîjk 6, Lienden. Op D.V. \~cnsdag 25 juni a.s. hopen in het hu\velijk te treden Matthieu ûen -laan,!vlesdagstraat 9, alhier en Franny Huigens, Talnastraat 85d, Rotterdam. Hun huwelijk zal kerkelijk bevestigd \Vorden in de kerk van de Ger. Gem, Boezensingel 30 te Rottenlam door ds. C.J. Meeuse. De dienst begint om 4.00 uur. Hun toekomstig adres is: Berg\veg 7, 370 JJ Zeist. Wij feliciteren de a.s. bruidsparen van harte net hun voorgenomen hu\velijk en \vensen hen Gods onmisbare zegen op hun hu\velijkspad. "l(en Hem in al U\V \Vegen, en Hij zal uw paden recht maken." (Spreuken 3 : 6). Een goede en gezegende dag toege\venst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Vaart \Vel! Dienst des W oords Kesteren Zondag 5 juni 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (voorbereiding Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:!. St. Eben-Haëzer. 2. Kerkvoogdij Zondag 22 juni 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs (Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondnaal) l(ollekten:. Diakonie. 2. l(erkvoogdij Lienden Zondag 5 juni 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk l(ollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang v.m.: Ps. 38:, n.m.: Ps. 56: Zondag 22 juni 0.00 uur: ds. A. vnn Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk J(olleklen:. v.m.: diakonie, n.m.: kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij VoorLang: v.m.: Ps. 72:, n.m.: Ps. 72:6 Ochten Zondag 5 juni 0.00 uur Ds. G. van Goch, voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. J. H. van de Bank (Ede) Kollekten. Diakonie 2. l(erkvoogdij 3. Onderhoud gebou \Ven Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 22 juni 0.00 uur Ds. G. van Goch, Viering Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. G. van Goch, Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. l(ollekten. Nederlands Bijbel Genootschap 2. l(erkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 5 juni 0.00 uur ds. W. van Vlastuin (voorber. HA) 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. Bonisa zending, 2+3 kerk Oppas; m\v. Van Dam, Bertina Hol, Dinna van Eldik Donderdag 9 juni 9.30 uur bijbellezing Hebr. 5:7-8. Zondag 22 juni 0.00 uur ds. W. van Vlastuin (bediening HA) 8.30 uur ds. W. van Vlastuin (nabetr. HA) Donderdag 26 juni 4.00 uur hu\velijksdienst van Barend van Voorst en Jolanda Bar, ds. W. van Vlastuin. 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 20 juni: ds. W.F. Teekens Vrijdag 27 juni: dhr. W. Verhoef Kinderoppas Zondag 5 juni: Mevr. van Sijpveld, Grianda Verhoeks en Maureen Louter. Zondag 22 juni: Mevr. Gcnitsen, Petra Vaandering en Henrike van Eck. Zondag 29 juni: Mevr. van der Slikke, Renate v.d. Wardt en Trudy Bunt.

58 Kopij Ds. Buijs is aan de beurt de medilatic te verzorgen. I<opy inleveren D.V. maandag 23 juni voor 8 uur. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l{erk l{esteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groencndaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 5 juni Auto : T. van Duiken, lel Auto 2: J. van Aggelen, tel Zondag 22 juni Auto : W. de Greef, lel Auto 2: T.A. Zaaijer, tel Opbrengst kerktelefoon 't Anker f 745,40. Hartelijk dank! Voor het nieuwe dak via mij x f 5,00 en x f l 00,00. Hartelijk dank voor U\V gaven! Om het behoud van de Ned. Herv. Kerk Onder dit thema zal er op D.V. zaterdag juni a.s. in "De Aker" te Pullen een bezinningsdag voor Herv. kerkenraads~ en gemeenteleden \Vorden gehouden. Het programna ziet er als volgt uit: uur: Koffie 0.00 uur: Opening door Ds. L.W.Chr. Ruijgrok Ds. K. ten l(looster: l(erk en belijdenis Ds. R. van l(ooten: Kerk en ethiek uur: Pauze (lunch zelf meebrengen) Na de pauze is er gelegenheid 0n vragen te stellen. Wie zijn daar \Velkon? Een ieder die onze Ned. Herv. Kerk met een gerefonneerde belijdenis niet wil prijsgeven, \Vordt van harte uigenodigd. Ik \Vil graag een ieder van ons hartelijk oproepen om deze belangrijke bezinningsdag bij te \Vanen. Dat \Ve zullen optrekken niet de bede in hel hart: "U\v \Verk, (en U\v kerk) o HEERE! behoud dal in hel leven in hel midden der jaren..." (Hábakuk 3 : 2). Tenslotte Alle pasloriebc\voners groeten u hartelijk. Jongelui, \Ve zijn zéér belangstellend naar de uitslag van jullie examens. Graag tot horens. Een goede en gezegende zondag toege\venst onder de prediking van Gods Woord. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Kinderoppas 5 juni: Betsy Zeissink, Cobi Zaaijer en Jojanneke de Leeu\v 22 juni: mevr. Esmeijer, Catharina Timmer en Erika van Dijk l(erkauto 5 juni: W. van Beijnun 22 juni: J. \V. van Beu se kom Gestorven Ik kn~eg bericht van het sterven van Sandriena l(lazina van Lutterveld, \Vedu\ve van H. van Neerbos. Ze stierf op 25 mei, en \verd op 30 mei begraven bij haar man op de l(esterense nieu\ve algemene begraafplaats. Mevr. Van Neerbos \verd 77 jaar. Al \Veer een aantal jaren \Verd ze verzorgd in "Nieu\v-Vrijthof', nadat ze daarvoor ge\voond had Burg. Houtkopenveg. Ze kon steeds minder goed lopen, naar bleef \vel helder van verstand. Tijdens haar laatste ziekte luisterde ze met veel aandacht naar het Woord van God. lvtoge de HEERE haar nabestaanden, die in t\vee dagen twee fanlilieleden verloren, sterken in het genis. Hij geve bovenal acht te slaan op Zijn Woord, dat zondige niensen de \veg \Vijst tot eeu\vige redding. Gestorven Op :29 nlei stierf Mechelina Johanna Helena van Ommeren, Ommerenveldseweg 32, \vedu\ve van Nicolaas Jan Jansen. Zij mocht de leeflijd van l 00 jaar bereiken. De laatste \Veken \Vas ze opgenomen in "Rivierenland". Op 3 juni werd ze begraven in Dode\vaard, \Vaar ook haar man en zoon begraven zijn. Mevr. Jansen \Vas een vrou\v die in alle eenvoud de HEERE als haar Herder beleed. Zij had \Veet van het diep bederf van haar hart door de zonde, en steunde op de genade van Christus, in Wiens liefde zij zich geborgen \Vist. De stilte na het heengaan van deze hartelijke moeder en schoonmoeder is groot. Moge de HEERE met naine haar zoon en schoondochters sterken in het dragen van dit verlies. Hij geve ook dat haar gedachtenis lot zegen mag zijn. Dat is alleen zo, als \Ve naar haar voorbeeld schuilen bij de Goede Herder, Die Zijn leven voor Zijn schapen heeft afgelegd. Voorafgaande aan de begrafenis stonden \Ve daar bij stil aan de hand van Johannes 0:4. Gestorven Op 5 juni stierf Hendrik van Schaik, Hoge\veg 3c. Henk \verd 8 jaar. Na een ongeval \Verd hij Z\vaarge\Vond in het A.Z.U. opgeno- nen. Hoe\vel zijn toestand soms even stabiel leek, bleef de situatie hoogst ernstig, totdat donderdagavond de dunne levensdraad \verd afgesneden. Als dil blad uitkonlt, zal de begrafenis hebben plaats gehad. Een bijzonder verdrietige zaak. Voor zijn vaderen moeder, voor zijn broer Aart, voor zijn ona, mevr. Vink, en voor allen, die als oom of tante, neef of nicht en als vrienden met hem verbonden \varen. Wat een pijnlijk gemis k\van er zo in hun leven. Wie van ons zal hun smart peilen? Er is veel gebeden toen Henk in zo'n kritieke situatie in het ziekenhuis verbleef. Laat er ook nu gebed zijn voor allen die in liefde aan hem verbonden \varen. Wij hebben daar boven nog te bedenken dat \vij allen eens door God geroepen \Vorden het tijdelijke met het eeu\vige te venvisselen. Vroeg of laat komt die tijd. En die verandering is dan ten goede, als \Ve met al ons feilen en falen, met onze zonden, gingen schuilen bij het offer van de Heere Jezus, door God tot behoud gezonden. Een zaak om ernst niee te maken! Gestorven Op 7 juni stierf Jacoba Harteman, wedu\ve van Cornelis van Meerten. Een aantal \veken tevoren \Vas ze in "Rivierenland" opgenomen, omdat ze gevallen \Vas. Haar sterven k\van nog vrij onver \Vacht. Mocht ze lange tijd -zeker gezien haar leeftijd- behoorlijk gezond zijn, in korte tijd k\vam daar verandering in. Mevr. Van Meerlen laat een grote lege plaats achter bij haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie, onder \Vie haar ook al oude zuster. Wij \vensen hun de ondersteuning van de HEERE toe in het gemis. Hij gedenke hen! Tot de naaste familieleden en tol ons allen k\vam de vraag: "Is mijn leven een pelgrimsreis ge\vorden?" Het traject hier op aarde is maar kort, maar de bestenuning eeu\vig! Mevr. Van Meerten \Voonde Vredelust 5. Bij het verschijnen van dit blad heeft haar begrafenis reeds plaats gehad. Mevr. Van Voorthuizen, Appelgaard 4, ging ter revalidatie naar "Nieu\v-Vrijthof', in "Rivierenland" zijn opgenomen mevr. Van Dijk, v.d. Lee\veg 2, mevr. Van de J(oppel, Marsdijk 26, en de heer Roelofsen, Burg. Houtkopenveg 8. Daar \Vas ook opgenomen de heer C. van Beugen, Vogelenzangse\veg 4, maar hij niochl \Veer thuiskomen. Mevr. Van Spanje, voorheen f(ennenslein 30, is opgenomen in Bennekom. Mevr. Van Ommeren-van Schaik, R. van Rijnstraat 32, ging na e_n periode in "De Valentijn" naar één van haar dochters, mevr. Arisse, Tabaksland 9 te Ingen. Wij vragen U\V voorbede voor de zieken. De HEERE geve hun Zijn sterkte. Verhuisd De heer en nevr. Van Daalen, J. Steenstraat 2, zijn verhuisd naar "De Valentijn" (kamer A), Valentijnstraat, 402 EK te Maurik. De HEERE geve hun een goede tijd. Elke verhuizing laat iets zien van de voorbijgang van het leven. Het meest daarom toege\vensl de vergevende genade van de Heere Jezus, Die de enige Weg tol God is. Verloofd Margriet Kooislra uit Veen\vouden en Marius Hol, Marsdijk 6, 4033 CD, zijn op 3 mei verloofd. Een hartelijke geluk\vens voor hen en allen, die bij hen behoren is hier op z'n plaats! Geve de HEERE dat hun \Veg een \Veg van zegen mag zijn. Een \Veg, in afhankelijkheid van Hein, de Heere Jezus Christus, Die Zijn bruidskerk kocht met de dure prijs van Zijn leven. Dat te bedenken stempelt de onderlinge omgang, \Vant dan \Vordt de betekenis van de vraag beseft: "Hoe zullen \Vij de HEERE dienen?" Huwelijk D.V. 4 juli zullen Cor van Vugt uit Nieu\vaal en Bertina Zaaijer in het hu\velijk treden. Hun nieu\ve adres \Vordt: Nichtenhof straat 49, 533 AZ Nieu\vaal, tel De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun hu\velijk zal plaats vinden in een dienst in ons kerkgebouw, die begint om 4.5 uur. Bekend is de uitdrukking: "Aan 's HEEREN zegen is alles gelegen!" en dat is \Vaar. Van harte hopen \Ve dat dit bruidspaar dat zal mogen ondervinden. Dan is het huwelijksleven een gave uil Gods hand, \Vaarin \Ve Hem nodig hebben. En dan zien \Ve verder, hoger dan het aardse leven. Agenda Maandag 6juni: doopbezinning (br. Van Baak) Donderdag 9 juni: kerkenraadsvergadering Vrijdag 20 juni: inleverdatum kopij Zaterdag 2 juni: bezinningsdag Comité tot behoud van de Herv. kerk. Veranhvoording De busjes van de casseuediensl hebben f. 030 opgebracht. Alle gevers en geefsters hartelijk dank! Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Wie slaagde voor een examen: Gefeliciteerd! Besteed je gaven bovenal tot eer van God. Wie teleurgesteld \Verd: Sterkte! Hij, Die alle dingen, ook de moeilijke dingen, leidt \Vil er om gebeden zijn. A. van Wijk [{ort verslag bezoek Roemenië Mei jl. bezocht ik; samen met een andere goede vriend, beide Nederlandse faiy(jies in.roemenië. Dit deden \Ve met de bede om door de Heere gebruikt te \Vorden om hen \Vat op te nogen beuren. Hel \verk \Veegt hen emotioneel Z\vaar! Daarvan alleen het volgende telefoontje \Vat André kreeg van een moeder in wanhoop: "André, ons zoontje is gestorven. Hij ligt al 7 dagen op de keukentafel.wij \Veten niet \Vat \Ve doen moeten," Voelt u het? Vrijdagavond 30 mei stierf mevrou\v Maria Ursu. Vanuit onze geneente \verd zij vorig jaar aan een beenprothese geholpen. Haar familie liet haar in de steek. André heeft haar samen met een buunneisje afgelegd, een kist gekocht en haar begraven. -Iij schrijft: "De herinnering blijft, maar het verdriet is groot." Voelt u het? Ook ds. Van der Want lijdt Z\vaar onder het vele werk. Hoe nodig is het dat zij door een gedurig gebed gedragen \Vorden. Wilt u beide gezinnen alstublieft in U\V gebed gedenken?! Alleen de Heere kan hier \Verkelijk doen wat \Vij zouden \Villen, maar gevoelen niet te kunnen.toch gaan de nogendheden van de Heere d\vars door onze onmogelijkheden heen! Doet u het? Nanens het Diaconaal Actiecomité Roemenië, T. Termaat. llezinningsdag voor Herv. l{erkeraads- en gemeenteleden D.V. zaterdag 2 juni in "De Aker" Le Putten. Thema: "Om het behoud van de Ned. Herv. Kerk. Programma: uur: Koffie 0.00 uur: Opening door Ds. L.W.Chr. Ruijgrok Ds. (. ten Klooster: l(erk en belijdenis Ds. R. van Kooten: I(erk en ethiek uur: Pauze (lunch zelf meebrengen) Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Een ieder die onze Ned. Herv. Kerk met een gerefonneerde belijdenis niet \Vil prijsgeven, \Vordt van harte uigenodigd. Comité tot behoud van de Ned. Herv. Kerk. secr. Ds. H.I. Stoutjesdijk, Nijkerkerveen, lel zijn \Velkom via gironr t.n.v. bovenstaand comité te Putten. Opbrengst rommelmarkt De romnelmarkt t.b.v. het onderhoudsfonds van onze kerk, die op 3ei gehouden \Verd, heeft het prachtige bedrag van f 2.400,00 opgebracht. Van jong tol oud \Varen velen actief en er zijn heel \Vat uurtjes ingestoken en... het \Vas de moeite \Vaard! Wc nogen terugzien op een gezellige dag en \Ve \Villen iedereen die hieraan zijn of haar medewerking heeft verleend heel hartelijk bedanken. In het bijzonder bedanken \Ve de clubs en verenigingen voor het snelle opruimen van de kramen! Bedankt allemaal! Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medc\vcrkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, lel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populicrcnlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraal 66, Kesteren, tel Koster: H.I. Hommersom, Kerkstraal 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrckeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebou\v, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 22, tel Bankrck.nr. zendings- en evangelisatieconmissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd dhr. van Eck, Elim (B 08) en dhr. van de Berg, Oude Dijk JO (E 208). Mw. Hennse-Sanders, Oranjestraat 6 mocht afgelopen vrijdag naar huis. Dhr. van de Craats, Waalbandijk 0 mocht zaterdag \Veer naar huis. Wij bidden deze zieken, de verpleegden, de zieken thuis en allen die om hen heen staan de vertroostende nabijheid van de Heilige Geest toe, opdat zij door Hem ondenvezen \Vorden is de soms zo moeilijke \veg die zij moeten gaan. Wentel U\V \Veg op de HEERE, vertrouw op Hem; Hij zal het maken (Ps. 37, 5). Overleden Zondagavond 8 juni is in het Rivierenlandziekenhuis overleden Johannes Marinus van Welij, echtgenoot van Adriana Cornelia Smaling, Waalkant, op de leeftijd van 83 jaar. In de volgende Gemeenteklanken komen we hier nader op terug. Geboren Dankbaar en blij zijn l(ees en Jaennelle van Binsbergen, 44 R.l. straat 3, net de geboorte van hun dochter Gerrie Janny. Rianne is geboren op 30 mei. Wij \villen hen, alsook Arjen van harte feliciteren met dit \Vonder van nieu\v leven en bidden de ouders \Vijsheid toe om hun kinderen voor te gaan in de \veg van geloof. Censura Morum en Bezinningsavond Heilig Avondmaal In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zondag 22 juni is er Censura Marum maandag 6 juni om 9.30 in de Consistorie. Aansluitend is er om :20.00 uur een bczinningsuur \Vaar \Ve met elkaar \Villen luisteren bij de viering van het Avondmaal. Heilig Avondmaal thuis Voor diegenen die door ziekte of ouderdom het Heilig Avondmaal niet in de erediensten kunnen vieren, is er gelegenheid om dit aan huis te vieren. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken neem dan contact op met ouderling van Dijk, tel

59 Doopaangifte en doopcatechese Vrijdagavond 20 juni is er doopaangifte en doopcalechese voor de beniening van de Heilige Doop op D.V. zondag 6 juli. Beide ouders worden om 9.45 uur venvacht, graag trou\vboekje meebrengen. Bij de diensten De komende diensten zullen in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. Geve de HEERE ons gezegende ontmoetingen rondom Woord en Sacrament, opdat de Naam van onze God \Vorde grootgemaakt en \Vij gesterkt op de levens\veg onze roeping kunnen vervullen. Groet Ook namens mijn vrou\v een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Kring '97 De belijdeniscatechisanten van 997 \Vorden \Voensdag 25 juni venvacht in de pastorie om uur. Samen \Villen \Ve stilstaan bij de noodzaak van het gebed. DIVERSEN Autodienst 5-06 T. van Grasstek (64656) T. Hommersom (642063) '.'.9-06 A. Pelle (64'.'.807) Oppasdienst 5-06 Nel Doornebal, Eline en Christine van Burken Rik van Schenkhof, Dinie van Blijderveen en Anja Buis Gerrie de Wilde, Janet van Grasstek en Belline Cornelissen JEUGDWERK Open,Jeugdwerk Kompas Hallo allemaal, Helaas... dit is de laatste keer voor dit seizoen dat er een berichtje over het kompasprogramma in het kerkblad staat. Er staat nog één avond op het programma en dan is het echt afgelopen! Op zaterdagavond 4 juni sluiten \Ve het seizoen af met een barbeque. Deze \Vordt gehouden in de boomgaard bij Maske en Maarten (Bonegraafse\veg 52-54). Heb je je nog niet opgegeven, bel dan voor vrijdagniddag 3 juni 6.00 uur. Na dit tijdstip kun je je helaas niet meer opgeven (i.v.m. inkopen). Je kunt je opgeven bij Suzanne (64'.'.433) ofconine ( ). We verzoeken jullie a.u.b. je eigen bord, bestek en beker mee te nemen! Ook de tieners die dit jaar voor het laatst op de tienerclub zijn, zijn op deze avond van harte welkom. (dan moet je je natuurlijk wel van te voren even opgeven!) We beginnen het nieu\ve seizoen op zaterdag 6 september. Tegen die tijd lees je daar meer over in Gemeenteklanken. Een prettige vakantie toege\venst en... tol het volgende seizoen! De \Verkgroep. BEJAARDENWERK Dhr. Verstoep f ID,-. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. J ongerden: kerk 3x f 0,-~ pastoraat f 20,- en 2x f 25,-. Dhr. Verstoep: kerk f 25,- en 2x f 0,-; pastoraat f 50,-, 2x f 25,-, f 20,- en f 0,-. Ds. van Goch: pastoraat f 25,-. l(ollekten mei Kerkvoogdij f 4.397,85; Pastoraat f 868,-; Onderhoud gebou\ven f.306,80; Onderhoud bussen f 88,30. VAN DE ZENDINGSCIE Schrijfrooster Ds. v.d.ham en IVIarijke Veltkamp In de maand JUNl is de beurt aan Piet Uyl om aan Ds.v.d.Ham te schrijven en fam. Geutjes aan Marijke Veltkamp. Ook mensen die niet op de schrijflijst staan en toch een briefje of kaartje naar fan. v.d.ham of Marijke \villen sturen zijn van harte \Velkom. Mensen die de adressen \Villen \Veten kunnen die vragen bij H.v.Haut, tel [(ijk-luister-en Doemarkt De op zaterdag 3 juni gehouden markt bracht niet die massa's gemeenteleden op de been \Vaarop \Ve hadden gehoopt Maar ondanks de rustig verlopen dag kan er toch het mooie bedrag van f 2400,= \Vorden besteed aan bedden in het ziekenhuis \Vaar Marijke Veltkamp \Verkt. Dit is inclusief een grote gift van de boekentafel van Jannie Vink. Aan\Vezigen; bedankt! (Geen) l{offiedrinken na de morgendienst Zondag 5 juni is er geen koffiedrinken na de dienst. Volgend seizoen \Villen \Ve er \Veer mee beginnen. J(opy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 20 juni 2.00 uur. Assistentie kerkvoogdij Wie (m/v) heeft gemiddeld een avondje van ca. 2 uur per \Veek, of overdag \Val tijd, beschikbaar om de administrerend kerkvoogd M. de Vries te assisteren bij het voeren van de financiële administratie van de kerkvoogdij. Voor één persoon is het erg veel (te veel) \verk ge\vorden, zodat enige assistentie noodzakelijk is. De bedoeling is dat door de betreffende persoon zo mogelijk een afgerond gedeelte \Vordt verzorgd. U, die gemiddeld 2 uur per \Veek een stukje administratie voor on:e kerk zou \Villen doen, kan inlichtingen vragen bij M. de Vries te I(esteren, telefoon OPHEUSDEN Peters van Ton noest onvenvacht in het ziekenhuis van Bennekom opgenomen \Vorden ivm vocht achter zijn longen, maar is inmiddels \Veer thuis. Mevr. Den Hartog verblijft nog steeds in Tiel. Edith Boot maakte een ernstig ongeluk mee. Men vreesde aanvankelijk het ergste, maar nu mag alles goed gaan. Gods goed- heid is zeer groot. Er zijn veel zorgen. Ween meer over de zonde zelf dan over haar gevolgen. Gedoopt Op juni \Verd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: - Margaretha Johanna, geb. 4 april 997, uit Lambertus Oost en Petri Pieternella Hendrika Duijster - Demi, geb. 4 april 997, uit Geurt de Wit en Gerritje van Elst. De tekst voor de prediking \Vas Petr. 3:20-2: "De ark van Noach als een type van de Doop" We stonden stil bij. een grote genade, 2. een klein getal, 3. een goed ge\veten. Leert U\V kinderen hun doop verstaan en zij zullen gered zijn. Diversen. Fam. T.H. Jonker is verhuisd van de Prunusstraat naar Pluimenburgsestraat 20, 6669 AB te Dode\vaard. 2. Fam. H. van Binsbergen is vanuit Kesteren komen \Vanen op Dalwagenseweg 03a, 4043 MY Opheusden. 3. OV 2 juni is in "De Aker" te Putten een bezinningsdag voor alle hervormde gemeenteleden. Het thema van de dag luidt "Om het behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk''. Om 0.00 uur is de opening door ds. L W.Ch. Ruijgrok uit Middelharnis over "gij zult de Heere U\V eden houden". Os IC ten I(looster spreekt over "l(erkorde en belijdenis", tenvijl ds. R. van I(ooten het \Voord voert over "I(erkorde en ethiek". In de pauze kunt u U\V eigen lunch gebruiken. 's Middags is er gelegenheid om vragen te stellen. De dag eindigt ca uur. Met nadruk zij het gezegd dat het niet voor ambtsdragers is, maar voor alle belijdende leden. Gaat SOW u ter harte, \Voont deze dag bij!! 4. DV 24 juni vol\vassencatechese, les 47 Van Sliedregt. Voorbereiding Avondmaal In een \Veek van voorbereiding op het avondmaal moeten \Vij onszelf onderzoeken hoe onze staat is. Om aan het avondmaal deel te nemen is hetzelfde nodig als om zalig te sterven. Ter toetsing geef ik enkele misvattingen aangaande de grond voor de zaligheid \Veer. Onderloek uzelf ernstig en nau\vkeurig bij het licht van de Heilige Geest:. Wij zijn niet zalig op grond van onze doop en kerkelijk meeleven. 2. Wij zijn niet zalig op grond van het geloof dat Jezus Christus op aarde ge\veest is. De duivelen geloven dat ook en zij sidderen (Jak. 2:9). 3. Wij zijn niet zalig op grond van ons respect voor Christus. De rijke jongeling had dat ook, maar toch \Vas zijn bezit hem liever dan de Zaligmaker (Matth 9). 4. Wij zijn niet zalig op grond van onze gaven. Judas heeft zelfs duivelen uitge\vorpen en mensen genezen en \vas geen kind van God. Men kan preken als een apostel, bidden als een engel en toch het hart van een duivel hebben. 5. Wij zijn niet zalig op grond van ons geestelijk inzicht. Bileam heeft de \Vaarheid aangaande Christus geprofeteerd zonder in Christus te delen. Saul was ook onder de profeten. Zij hadden zelfs de Geest der profetie ontvangen. 6. Wij zijn niet zalig op grond van angst voor de dood en een ernstig ge\veten. 7. Wij zijn niet zalig op grond van het treuren over onze zonden. Hoe\vel berou\v onmisbaar is, zien \Ve dat Saul en Achab en Ezau hun zonden openlijk be\veenden, maar niet braken met hun zonden. Ze bleven dezelfde. 8. Wij zijn niet zalig op grond van een indruk\vekkende verandering in ons leven. Ook Simon de Tovenaar heeft zich laten dopen en zijn tovenarij gestopt. Van Saul lezen \Ve dat de Heere hem het hart veranderde in een ander ( Sam. 0:9). 9. Wij zijn niet zalig op grond van onze goede voornemens. De hel is ermee geplaveid. Farao meende het om het volk te laten trekken. 0. Wij zijn niet zalig op grond van ons verlangen naar de \vederkomst. Niet alleen de \Vijze maagden, maar ook de d\vaze maagden zagen uit naar de komst van de Bruidegom.. Wij zijn niet zalig op grond van het niet-voelen van ons boze hart. Dat getuigt van gebrek aan zeltl;:ennis. Al Gods kinderen \Veten dat zij tot alle boosheid geneigd zijn en dat het bedenken van hun vlees vijandschap is tegen God. 2. Wij zijn niet zalig op grond van onze liefde tot de prediking. Herodes hoorde Johannes de Doper graag, maar wilde van zijn boezemzonde niet scheiden. 3. Wij zijn niet..alig op grond van ons rustige sterfbed. De duivel gaat rond als een engel des lichts die er alles aan gelegen is om ons in valse rust te houden. Zoals het op een kerkhof rustig is, zo is het in een dode zondaar ook rustig. 4. Wij zijn niet zalig op grond van onze ijver voor Gods dienst. Jehu \Vas buitenge\voon ijverig om de afgoderij \Veg te doen, maar \Vas een huichelaar. 5. Wij zijn niet zalig op grond van ons vele bidden. Saulus heeft ook \Vat afgebeden voor zijn bekering, maar miste de Geest der gebeden. 6. Wij zijn niet zalig op grond van onze tranen omtrent het lijden van Jezus. tvlccheyne zegt zo treffend; Ik deed als Jeruzalems dochters \Veleer, ik \Veende om de pijn van mijn lijdende Heere, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld, Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 7. Wij zijn niet zalig op grond van diepe emoties. Men kan het Woord nlet vreugde ontvangen, zonder dat het diepgang heeft in ons hart. 8. Wij zijn niet zalig op grond van ons lijden voor de Naam van Christus. Als het niet uit onbaatzuchtige liefde is, zal het ons geen nut doen. 9. Wij zijn niet zalig op grond van gebedsverhoringen en geloof dat bergen verzet. De tien melaatsen zijn allen genezen, tenvijl slechts één Jezus lietlad boven ieder. 20. Wij zijn niet zalig op grond van enkele deugden die \Ve doen. Onze deugden zijn zelfs blinkende zonden. Al de deugden van de wereld bij elkaar zijn voor God verdoemelijk. De meest voorbeeldige kerkganger is zonder \vedergeboorte en zonder inlijving in Christus verloren. Wat is nodig \Villen \Vij op goede gronden besluiten dat \Vij bij Gods volk horen?. Wij \Veten dat \Ve eerst blind \Varen en nu zien. We \Veten dat we eerst God niet kenden en nu wel. Dat \Ve eerst geen zelflennis hadden en dut \Ve onszelf leerden kennen. Dat \Ve geestelijk nooit de heerlijkheid van Christus zagen, totdat het God behaagde Zijn Zoon in ons te openbaren. 2. De \Vet van God is in haar geestelijkheid voor ons gaan leven. Wc zijn tot de onthutsende ontdekking gekomen dat \Ve niet één gebod van God in haar diepste intentie kunnen houden. 3. Wij zijn gebracht tot het besef dat \Ve niet alleen zonden doen, maar dat ons hart een bron is van alle boosheid. Wc hebben onszelf leren zien als de grootste zondaar van Opheusden. Het vervult ons hart met bitter rou\vldagen als men ervaart bij het sterven een enige zoon. Het smart ons omdat de Heere het zo \Vaard is voor Hem te leven. 4. Wij hebben ontdekt dat er van ons uit geen \veg tot verbetering is. Niet alleen de vruchten van ons leven zijn boos, maar de wortel is door en door vergiftigd. 5. Onze schuld tegenover God is voor ons levend geworden. We hebben enig besef van de toorn van God over onze zonde opgedaan. We hebben God ontmoet in Zijn heiligheid en onze mond is gestopt. 6. We zijn overtuigd van ons ongeloof. Wij zijn tol het inzicht gekomen dat God \Vel \Vilde, maar dat \Vij niet \Vilden. Dat Hij jarenlang aan de deur van ons hart klopte en \Vij deze sloten. 7. Wij zijn overtuigd van onze hoogmoed. De grootste hinderpaal van de zaligheid is niet God, maar is mijn hoogmoedige ik vol zelfhandhaving dat voor God niet \Vil buigen. 8. We zijn vastgelopen met onszelf. Wij zijn overtuigd van onze onmacht. We hebben gezien dat \Ve verloren mensen zijn. We zijn aan Gods kant terechtgekomen en hebben beleden dat Hij rechtvaardig is als Hij ook ons verdoemt. 9. We hebben alle hoop verloren. In de diepste van onze verlorenheid heeft God ons de \Veg der zaligheid ge\vezen in Zijn Zoon. We hadden het al duizendmaal gehoord, maar nu horen we het voor het eerst. Tegenover alle ja-maars hebben \Ve met Gods weg der zaligheid nogen inslenen. We nogen ons verliezen aan deze Christus. Hemelse vrede daalde in onze ziel neer. De liefde van God \verd in ons hart uitgestort. We ervaarden de \Vaarheid van deze \voorden: "Wie in Christus is, is een nieu\v schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziel het is alles nieu\v ge\vorden". 0. We hebben een teer verlangen om voor de Heere te leven. We haten niet alleen sommige zonden, maar allen. We voelen ons thans geen bekeerde mensen. Wij \Vorden geen grote groei-christenen, maar de Heere gaat met ons een \veg van afbraak, en Zijn Zoon wordt almeer noodzakelijk, gepast en dierbaar. We ervaren dat \Vij vleselijk zijn, verkocht onder de zonde. We hebben niets anders over om te roemen dan in Christus en Dien gekruisigd. Geliefde lezer, maak U\V staat op. Staat u op de oude Adamstam of bent u in Christus ingelijfd? Bent u \Vaarachtig \Vedergcboren of bent u niet neer dan een bijna-christen? Rust u op Christus alleen of venvacht u het van U\V gebeden, geloof, indrukken, ijver? Mag de Heere met u doen \Vat Hij \Vil, of bent u nog vol zelfhandhaving? Bent u tevreden met een halve Christus of is de hele Christus als Profeet, Priester en l(oning U\V Zaligmaker? Als alles u ontbreekt, neemt onvenvijld de toevlucht tot de Heere. l(ent u de schoonheid van Christus? Benaarstig u om U\V roeping en verkiezing vast te maken. Uit de pastorie Als u dit leest zijn \Vij OV \Veer terug uit het noorden. Weest altijd bereid, \Vant in \velk uur u het niet meent zal de Zoon des mensen konen. Er is geen leeftijd \Vaarop \Ve niet sterven kunnen. Gerard van Dam \Vas slechts 2,5 jaar. Druk de dood niet \veg, maar zie de ontmoeting met God eerlijk onder ogen. Iedereen denkt er \Vel eens aan, maar de meesten drukken die gedachten weg. Wees eerlijk tegenover de Heer, tegenover U\V ziel. U kunt behouden \Vorden! Hoe zult u onvlieden als u op zo'n grote zaligheid geen achl slaat?! U\V en jullie W. van Vlastuin. Jaarrekening Diaconie De jaarrekening 996 van de Diaconie ligt D.V. in de week van 6 t/m 20 juni 997 ter inzage bij diaken J. Vermeer, Eikenlaan 2, gaarne na lelefonische afspraak, tel De collecte van 8 en 9 mei voor de GZB heeft f 2.450,35 opgebracht. De collecte van 3 mei voorde Evang. Horst, Hoorn, Almere, Gent, tijdens de Ontmoetingsdag heen f.833,50 opgebracht. De collecte van 3 mei op de dia-avond van Janneke Hulst voor de opvang van straatkinderen in Brazilie heeft f 468,25 opgebracht. De collecte van 24 april voor de St. Kerkbouw Canada ds. R.D. Kwint heeft f 60'.'.,00 opgebracht. ALGEMEEN NIEUWS Bloeddonoravond Het Rode I(ruis in l(esteren/opheusden organiseert op D.V. 25 juni a.s. een donorbloedafnameavond en \Vij nodigen alle gezonde in\voners van 8 thn 69 jaar uit', zich hiervoor op te geven. Inncrs, u hebt 5 à 6 liter gezond bloed en als u daarvan een halve

60 liter afstaat merkt u daar zelf niets van, tenvijl daannee een zieke of gewonde kan \Vorden gered. U weet nüsschîen niet dat er dagelijks duizenden transfusies \Vorden gegeven met bloed en uit bloed bereide produkten, zowel ter behandeling als ter voorkoming van ziekten, bij operaties etc. Helpt u dus hel RODE KRUIS HELPEN en kom op 25 juni tussen 9.00 uur en 2.00 uur naar" 't Vanck", Industrie"'eg 4 te [{estcrcn, of eldt u van te voren aan bij nevr. M. Roelofsen-Rijkeboer, tel , \Vaarna u een oproep ontvangt, zodat u niet lang hoeft te \Vachten. U\v bloed is broodnodig!!! Het bestuur. Programma \Vaalstreek 8 juni uur: Verzoekprogramna SHIRIEM net Geestelijke Liederen. IN HET LEERHUIS: Bijbelstudie door Ds. W. van Vlastuin van de Gemeente te Opheusden uur: GEWIJDE KLANKEN IN WOORDEN EN NOTEN Gedichten nlet toepasselijke Koorzang. 25 juni uur: COM NU MET SANGH Meditatie niet toepasselijke Geestelijke Liederen uur: Ge\vijde Klanken. Verkoop bij inschrijving De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Ochten biedt bij inschrijving te koop aan: -EEN PERCEEL BOUWLAND/WEILANDgroot± ha., gelegen aan de Heuningstraat te Ochten, kadastraal bekend Sectie F, nununer 34 ged. De gunning wordt voorbehouden <an de l(erkvoogdij der Hervromde Gemeente van Ochten. Inschrijfformulieren en voonvaarden zijn te verkrijgen bij het l(antoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 088, 5602 BE te Eindhoven; tel , fax en bij Je heer G.W. Vink, Nieuwe Dam 22, 405 BE Ochten; tel De inschrijffonnulieren dienen uiterlijk nrundag 23 juni 997 binnen te zijn bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen te EinUhoven of op \Voensdag 25 juni 997 tussen uur en 0.00 uur te worden ingeleverd in het Verenigingsgebou\v van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Molendam te Ochten. De opening vindt plaats op \VoensUag 25 juni l 0.00 uur in voornoemd verenigingsgcbou\v. Iedere inschrijver kan hierbij aan\vczig zijn. Het Kantoor Jer Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse Hervornde kerk. F anziliebericlzten r , i i Met grote dankbaarheid hopen \Vij net onze ouders en : i grootouders, i i :.!. va BeUhe en N. w Beijhe-va \!laadere op donderdag 2 juni a.s. de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard nlogen blijven is de \Vens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Kesteren. juni 997 Nedereindsestraat XG Kesteren Wij hopen dit samen met familie en vrienden in een besla- i ten kring te herdenken. : L J Bedroefd, niaar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geef ik u kennis dat na een kortstondig ziekbed van mij is heengegaan mijn innig geliefde man op de leeftijd van 83 jaar. 8 juni 997 Waalkant 405 El Ochten Johannes IVlarinus van Welij A.C.J. van Welij-Smaling Mijn man is opgebaard in gebou\v "De Poort" bij de Ned. Herv. l(erk te Andelst, \Vaar vrijdag 3 juni om 3.00 uur een rou\vdienst zal \Vorden gehouden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof bij de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebou\v "De Poon ' i i i Na een liefdevolle verzorging in ''Nieu\v Vrijthof" te Tiel, heeft de Heere van onze zijde \Veggenomen, mijn innig geliefde nan, onze zorgzane vader, groot- en overgrootvader Nicolaas Pieter Antonic Stam echtgenoot van J.W.N. van Zoelen in de gezegende leeftijd van 94 jaar. 9 juni 997 Rijnbandijk EE Kesteren I(esteren, J.W.N. Stam-van Zoelen Kesteren, G.J.S. Stam H. Slam-Vermeer î Onmeren, J. Zaaijer-Stan J.C. Zaaijer [(Jein- en achterkleinkinderen Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in de rou\vka- er van de aula op de Nieu\ve Algenene begraafplaats aan de Markstraat te l(esteren. Gelegenheid tot condoleren aldaar op donderdag 2 juni a.s. van 9.30 tot uur. De rou\vdienst \Vordt D.V. gehouden op vrijdag 3 juni a.s uur in bovengenoemde aula, \Vaarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden om 4.00 uur op genoemde begraafplaats. Indien u de rou\vdienst en begrafenis \Venst bij te \Vonen, wordt u beleefd verzocht on 2.45 uur aan\vezig te zijn. Geen bloemen. De l-/eere is ij Herder. Heden nam de Heere van onze zijde \Veg onze zorgzane moeder en schoonmoeder l\ilechelina Johanna Helena van Ommeren Sinds 4 april 984 \vedu\ve van Nicolaas Jan Jansen in de gezegende ouderdom van 00 jaar. 29 mei 997 Ommerenveldse\veg 3: NC Ommeren Echteld, N.J. Jansen J.M.J. Jansen-van Zoelen Omneren, J. Jansen-Ver\veij De rou\vdienst werd gehouden op dinsdag 3 juni in aula "De Weslerhor' op de Gemeentelijke begraafplaats aan de I(alkestraat te Dode\vaard, \Vaarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op bovengenoemde begraafplaats. Na een liefdevolle verzorging in "Nieu\v Vrijthof' te Tiel, heeft de Heere tot Zich genomen, onze geliefde zuster en tante Sandricna J(lazina van Luttcrveld \Vedu\ve van H. van Neerbos op de leeftijd van 77 jaar. Tiel, 25 nei 997 Corresp. adres: J. de Klein Tuba.singel 4: CN Rijswijk Familie van Lutterveld De teraardebestelling heeft plaatsgevonden vrijdag 30 meij.l. op de algenene begraafplaats aan de Mark.straal te I(esteren. Heden nan de HEERE, voor ons toch nog onver\vacht, na een kortstondige ziekte uit ons midden \Veg, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante.jacoba Harteman sinds 7 decenber 966 \Vedu\ve van Cornelis van Meerten in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Monnickendam, C.J. Klein-van Meerten G. Klein t 7 juni 997 Vredelust 5, Lienden Correspondentieadres: Rembrandt van Rijnstraal GG Lienden Lienden, H.W.P. Timmer-van Meerten C. Timner Lienden, J.D. van Meerten C.l. van Meerten-Hoogendoom IC!ein- en achterkleinkinderen en verdere fanilie Na de rou\vdienst, \Velke \Verd geleid door ds~ Wijk, heeft op 2juni de begrafenis plaatsgevonden op de Oude Algenene Begraafpkats te Lienden. Voor de zeer vele blijken van hartelijk medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk ons betoond, na het nog vrij onver \Vachte overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en ona Cornelia van den Hoofdakker-Zaaijer betuigen \Vij u onze welgeneende dank. Juni 997 Schaapsteeg AT Kesteren Uit aller naam: I<inderen en kleinkinderen Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling en meeleven te hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Cornelis Jan van de Pol Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Opheusden, juni 997 Ooievaarstraat C.M. van de Pol-van Reeden IGnderen en kleinkinderen De over\veldigende blijken van nedeleven na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa hebben ons zeer ontroerd. Johan Frederik van Eldik Hieruit is gebleken dat hij ook voor U heel veel heeft belekend. Deze gedachte sterkt ons bij het venverken van het verdriet om zijn heengaan. Voor U\v troost en steun \Villen \VÎj U heel hartelijk danken. Ochten, juni 997 Oranjestraat 90 H.W.J. van Eldik-Hommersom kinderen en kleinkinderen Voor de hartelijke blijken van deelnening \Velke \Vij nochten ondervinden na het overlijden van mijn man, onze zorgzame vader en opa Johannis Geurt.s betuigen \Vij onze oprechte dank. l(esteren, juni 997 Zorgcentrum 't Anker J(oningin Emmalaan 9 A.M. Geurts-van Wijk kinderen en kleinkinderen Hiennede \Villen wij U onze oprechte dank betuigen voor de zeer vele blijken van hartelijk medeleven, ZO\Vel persoonlijk als schriftelijk ons betoond, na het overlijden van mijn innig geliefde nlan, onze lieve zorgzane vader en schoonvader Ochten, juni 997 Eikenlaan 48 Hendrikus Hermsen H.A. Hennsen-Roe\ofs Elly en Jan Hannie en Care! Voor de vele blijken van medeleven na het heengaan van mijn zeer geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, groot en overgrootvader danken \Vij U oprecht. Dirk Schaap De vele brieven, kaarten, persoonlijke gesprekken en ook U\V stille aan\vezigheid hebben ons goed gedaan en troost gegeven. Dode\vaard, juni 997 Strijwaard Tvlevr. R. Schaap-Janssen IGnderen, ldein- en achterkleinkinderen

61 GE meeute-hldulien ZATERDAG 28 JUNI e JAARGANG Nr. 489 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags 0 de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per k\vartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postahonnees f 53,00 per jaar NAASTENLIEFDE Het \Voord "elkander" komt dik\vijls voor in de H. Schrift. Vooral \vanneer het gaat over het leven der geneente. Dan lezen \Ve: "Hebt elkander vuriglijk lief, bidt voor elkander, vernaant elkander, \Veest eensgezind onder elkander, geeft acht op elkander". Zo belangrijk is het woord "elkander". Want \Vaar liefde \Voont onder elkander, daar gebiedt de Heere Zijn zegen. De zegen rust op de liefde. Het 0ngekeerde is ook \vaar: op de liefdeloosheid rust de vloek. Vandaar dat "vooral" in deze Lekst. Ook de apostel Paulus beveell elkander lief te hebben. En dat nog \Vel net een vurige liefde. Petrus kont met dit gebod der liefde i.v.m. het einde aller dingen. lmmers aan het einde aller dingen zullen \Ve ons er niet alleen van hebben te verant\voorden, \VÏe \Ve voor God zijn ge\veest, doch ook \vie we zijn ge\veest tegenover elkander. Zeker, het gaat eerst over de vraag hoe de nens staat tegenover God, naar deze vraag is nooit le scheiden van de verhouding jegens elkander. 0, \vat een Z\vaar gebod \vordt ons hier opgelegd. Van 's nensen zijde onmogelijk te vervullen. Want sinds \Ve zijngevallen leven \Ve niet alleen met de rug naar God, doch ook net de rug naar elkander. Sindsdien staat het on\vrikbaar in KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs. Kerkstraal 8. lel ; scribaouderling J.IC.C. van Eck, G. Doustraat Sa. tel ; adn. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr..t.h. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; casseltedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, teler ; ''Gemeenteklanken": Allale bij de hr. C. v. Sehn, Prinsenhof 3. teler ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. GenL l(esteren, p/a H. de Wit, G. Douslraat 6, 404 GB l(esteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telcf. kerk: Hervormd Verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" l<erkstraat la, teler ; beheerder: G.D. Hendriks, lelef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Verd opgenomen dhr. H. Hoefakker, Floris van Lijndenstraat 6, A 30. Daar verblijft nog dhr. W. van Beusichen. B 34. Daaruit nocht \veer terugkeren naar 't Anker mevr. A.R. Hoogakker-Schuiling. In het St. Antonius te Nieu\vegein \Verd opgenomen dhr. A. Tinuner, Harensestraat 4, te Ommeren. De HEERE erbarme Zich over al onze zieken, opdat U\V enige vcr\vachting voor lichaan én ziel alléén van Hein zal zijn bij Wie uitkomsten zijn tegen de dood. Gestorven Op naandag 9 juni j.l. heeft de Heere uit dit leven \Veggenonen Nicolaas Pieter Antonie Stan, op de leeftijd van 94 jaar. Ook van deze sterke nan noet gezegd \Vorden: en hij stierf. En sterven is God ontnoeten. Dat besefte hij heel goed. En ook dat hij niet sterven kon zoals hij geboren \Vas naar dat hij \Vederon geboren noest \Vorden. Voor zijn vrou\v en de hunnen is het gemis groot. Al die jaren heeft zij hard ge\verkt en hem thuis verzorgd totdat het thuis niet eer ging. De HEERE ondersteune en sterke haar vanonder Zijn eeu\vige annen, opdat de \veg voor haar niet teveel zou zijn. Hij zegene Zijn Woord tijdens de rou\vdienst gesproken aan U\V aller hart, opdat er uit dit grote verlies eeu\vige \Vinst zal geboren \Vorden. Daaron, "zo gij Zijn stem dan heden hoort. Gelooft Zijn heilen troostrijk Woord. Verhardt u niet. naar laat u leiden". (ps. 95:4). Geboren Op \Voensdag l l juni j.l. \Verden Eric en Lisette Schoen-van Aaar vooral, hebt rige lie_fde tot elkander. (Petrus4: Sa) het verdorven hart gegrift: Hebt vurige liefde tot 'je:elj"', inplaats van tot elkander. Derhalve kunnen we uit onszelf alleen maar liefde van een ander vragen, nooit aan een ander gel'en. En toch kan de zegen des Heeren alleen in de vervulling van dit gebod \Vorden ver\vacht. We kunnen het niet, maar we noeten het toch. Dus de liefdeloosheid oet schuld \Vorden. En \Vailf de schuld tot schuld \Vordt, daar begint een ieder bij zichzelf. Daar is het niet de!jacht, dat men geen liefde van een ander ontvangt, doch dat nen geen liefde geeft. Daar krijgt nen ook Gods Geest nodig om iets van dit gebod te kunnen vervullen. Dat het onder ons veel beleefd mag \Vorden, die schuldige onnacht der liefde. Onder de schaamte vanwege de eigenliefde daar begint de liefde tot elkander. Wat klaagt dan een levend niens over de liefdeloosheid van een ander'? Een ieder klage over de liefdeloosheid van zichzelf. Uit die klacht wordt echter de liefde tol elkander geboren in het niildeflûer gemeente. Wie oren heeft, die hare! Wijlen Ds. F. Bakker. Dam, Leuvenstein 0, verblijd met de geboorte van een zoon, Catrinus Albertus. Zij noenen hem Albert. Ouders, van harte gefeliciteerd niet jullie derde zoon en vierde kind. Wat heeft de HEERE het opnieu\v \Vonderlijk \Vèl gemaakt met moeder en kind! Het had ook heel anders gekund! Wat is Hij toch goed én goeddoende, Die getrou\ve HEERE, Die zo getrou\v is als sterk. Om van Hem ernstig te begeren die nieu\ve geboorte, die zo noodzakelijk is voor ouders en kinderen. Want zonder \\ledergeboorte kunnen \Vij het l(oninkrijk van God niet binnen gaan. Daarom, ouders, "vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk". (ps. 05:4). Geboren2 Op dinsdag 7 junij.l. \Verden Nico en Alie Stam-van Meerten, Binnenstraat 8b, verblijd met de geboorte van een zoon, Nicolaas Pieter Antonie. Zij noenen hem Nico. Ouders, van harte gefeliciteerd net jullie t\veede zoon en derde kind. Wat een \Vonder dat de HEERE opnieu\v ouder leven \Vilde be\varen en nieu\v leven \vilde schenken! Wat zijn jullie er bij bepaald ge\vorden dat dood én leven dichtbij elkaar kunnen liggen. Acht dagen geleden opa gestorven en nu een kleine Nico geboren. Opa heeft dit niet neer ee mogen maken. Ouders, de HEERE schenke jullie, d\vars door alles \Vat jullie tot nu toe hebben meegenaakt, de k.inderlijke vreze van Zijn Naan 0n jullie toebetrou\vde panden in leer én leven te mogen opvoeden tot eer van Hem. Hij is het zó eeu\vig \Vaardig on gediend én gevreesd te \Vorden. Kinderoppas Zondag 29 juni: Mevr. van <ler Slikke, Renate v.d. Wardt en Trudy Bunt. Zondag 6 juli: Mevr. Roodbeen, Heidi Vaandering en Marieke Ter Maten. Zondag 3 juli: Mevr. Zaaijer-Wemsen, Diana van Eldik en Judith v.d. Brink. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(csteren Auto : V.M.+ N.M. 'l Anker N.M. Groenendaal :25 Auto :2: Reserve Zondag 29 juni Auto : A.G. van de Klippe. tel Auto 2: J. Hooyer, tel Zondag 6 juli Auto : G. Moll, tel Auto 2: W. van Ooslerum, lel Dienst des W oords Kesteren Zondag 29 juni 0.00 uur: ds. C. Evers, Putten 8.30 uur: ds. K.M. van Dijk, Opheusden Kollekten:. Diakonie 2. l(erkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieu\ve dak Zondag 6 juli J0.00 uur: ds. C.M. Buijs J 8.30 uur: ds. C.M. Buijs l(ollekten:. Kesteren helpt l(urteni 2. I<erkvoogdij Lienden Zondag 29 juni J0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. W.P. Enaus, Lexond Kolleklen:. "Philadelphia" 2. kerkvoogdij Voorzang v.n.: Ps. 2:2, n.m.: Ps. 9:53 Vrijdag 4 juli 4.5 uur: ds. A. van Wijk, kerkelijke bevestiging en inzegening van het hu\velijk van Cor van Vugt en Bertina Zaaijer Zondag 6 juli 0.00 uur: ds. T. Ouwerkerk, Zetten 8.30 uur: ds. A. van Wijk l(ol!ekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte onderhoudsfonds Voorzang: v.m.: Avondzang:7, n.m.: Ps. 06:26 Ochten Zondag 29 juni J0.00 uur Ds. H. Jongerden (Veenendaal) 8.30 uur Ds. G. van Goch (Afscheid kinderen zondagsschool) l(ollekten. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 6 juli 0.00 uur Ds. G. van Goch (Heilige Doop) 8.30 uur Kand. W.F. Jochemsen, (Ederveen) Koliek.ten. Diakonie 2. l(erkvoogdij 3. Bijstand Pastoraat Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk 29 juni.5 uur ds. M. Hogenbirk, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 29 juni 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra mnd kerk Oppas; m\v van Wende] de J, Sonja Deijs, Jorina Klaassen Donderdag 3 juli 9.30 uur bijbellezing Hebr. 5: -4 Vrijdag 4 juli 4.00 uur huwelijksbevestiging Jan Dirk Tijssen en Geertruida Alida Ruilenbeek Zonda~li 0.00 en t 8.30 uur ds. W. van Vlasluin 't Anker Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 4 juli: ds. G. van Goch Vrijdag l l juli: ds. W. van Vlastuin

62 Kopij Ds. Van Vlasluin is aan de beurt de nedilalie te verzorgen. I<opy inleveren D.V. maandag 7 juli voor 8 uur. Van de kerkvoogdij Ontvangsten in mei 997. Kollektcn f 3.977,35; via dhr. M. den Haan r 0,00; Deurkollcktc f l.756,50; Vrij\villige bijdragen lfrn nci f ,75; Dak: l(osten f ,76. Ontvangsten l/ mei f ,85. Schuldrest f ,9. Geneentcklankcn: Janneke van Eck f 275,00; Mevr. van Eldik f '276,75. Gemeente, hartelijk dank voor de betoonde offervaardigheid. U \Veel het? U\v "leitje" kunt u ook bijdragen op banknr of postbank Zoals altijd van harte...!! Voor het OÎCU\VC dak via mij 3 x r 00,00 en x f 50,00 (voor Ds. J(iss Jenö, Roemenië). Hartelijk dank voor U\V gaven! Van de kerkvoogdij Jbilarisse Op 2 nei en 20 juni j.. \Vas het 20 jaar geleden dat respectievelijk notabel H. van Ravestein en kerkvoogd G. tvloll \verden gekozen in ons college. Ook via dit blad \Villen \Vij hen feliciteren met deze ijlpaal. Door de Vereniging van l(erkvoogdijen in de Ned. Herv. I<erk is len hiervoor op maandag 23 juni een oorkonde en een legplaquette uitgereikt. Zondagsschool "SamuëI" D.V. 29 juni zal de laatste zondagsschoolmiddag \Vorden gehouden, tenvijl \Ve 24 augustus \Veer hopen te beginnen. We hebben altijd de sparende hand van de Heere nodig; Hij gedenke een ieder, ook in de vakantietijd. In psahn 25 lezen \Ve: "Wie is de nan die de HEERE vreest? Zijn ziel zal vernachten in het goede". Mag die vraag bij de kinderen, naar ook bij ons op het hart gebonden liggen. Dat zo het onder\vijs van de zondagsschool nog een zegen ag \Vegdragen. Dan \vordt het gebed geleerd: "Om U\vs Naans \Vil HEERE, zo vergeef nijn ongerechtigheid. \Vant die is groot''. Psalm 25 vers. Dat is een droefleid naar God. Dat be\vaart voor de zonde. De Heere geve dat alle kinderen de 24e augustus de draad mogen oppakken, tenvijl nieu\ve leerlingen vanaf 4 jaar hartelijk \Velkom zijn. Van uur in "Eben-Haëzer". De leiding. Cassettedienst In verband met onze vakantie zijn \Vij D.V. af\vezig vanaf Sjuli tlm 6 augustus. Er wordt \Vaargenomen door dhr. Hoefakker, tel in de periode van 2 juli Un 3 juli en van augustus U 6 augustus door dhr. v.d. l(lippe, tel , daarna hopen \Vij het zelf \Veer te doen. M. den Haan. Nieu\\' ingckomenen. Fam. IJ. Verdoes-Barnhoorn, Vincent van Goghstraat 4. ' Fan. H. van den -latert-van Honk, Molendan5, Ochten. 3. Fan. G.J. Oorbeek-van de Hoef, Silvanusstraat Dhr. J.H. Elings, Kon. Emalaan Fan. J.F. van den Blink-Iinkhuizen, I<eetjesbongerd Fam. G.C. van Leerdam-van Wijger<len, Westeinde l. 7. Fam. C. Huurman-van Nieu\vkoop, Carvonestraat Mevr. E. Docters van Leeu\ven-van Willigen, l(on. Emmalaan Fam. J. Hakkenberg-de Vos, PrinsenhoJ"7. 0. Fan. H..J. Veneklaas-Boekhoudt. Ce<lerstraat 9. Ochten.. Fa. J. van Ommeren-Schipper, Molenstraat 67, Lienden. 2. Fa. M.C.H. van der Lingen-Groenenboom, Bussenbongerd Fam. A. Bijnan-Chaigneau, Gerard Doustraat Fa. G. van de l(olk-stigter, Burg. Houtkoper\veg 7a, Lienden. 5. Fan. 0. van Ruler-Ruisch, V!issingsestraat 24, Eck en Wiel. 6. Fam. R. Zaaijer-Berger, Rembrandt van Rijnstraat 9, Lienden. 7. Bertus van Hal, F.J. Ebbenstraat 53, Tiel IS. Fatn. W. van Oostrun-van der Schans, J(ersengaard 2, Ochten. 9. Fan. A. van Dalen-van Soest, Hoeflaan 27, Ochten. 20. Fam. G. van Gelderen-Tinmer. Ooievaar 2, 0mcrcn. 2. Fa. vl. van Lutterveld-Hovesta<l, 0nerenveldse\veg 25, Onneren. 22. Fan. C.W. Berends-de -Iaas, Ommerenveldse\veg 33, Omeren. 23. Fatn. A. de Snoo-ivlaliepaard, Constantijn Huijgenstraat 25. Tenslotte Ontvangt van ons allen een hartelijke groet. De HEERE zegene u uit Sion. Uw C.lvl. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papcstraal 2, tel Scriba: dhr. H. Venveij, Vossen-passen\veg 5, 403 I<R Ingen. tel Pastoraal medc\vcrker: candidaat J.G. Schuite-aker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk!Sa, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebou\ven Rabobank !(aster: J. Cornelisse, Burg. Iioutkoperstraat 9, tel Bandrecorder<lienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebou\v: Boekentafel: Iedere \Voens-dagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-l(lanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoper\veg 9, tel Regiobank Ons leven is door God gegeven Het leven is niet van onszelf. God heeft ons geschapen. Hij is onze Eigenaar. In het Zesde Gebod lezen \Ve dan ook dat \Vij geen bevoegdheid hebben om het leven van een mens te doden, er staat eigenlijk: vernoorden. Genesis 9 laat zien, dat \Ve ons dan vergrijpen aan ienand naar Gods beeld gemaakt! -:letzelfde hoofdstuk. laat zien, dat \Vie een ander on\vettig doodt, zelf het leven verbeurt. Het Zesde Gebod is ook geen verbod op de doodstraf: De overheid draagt het Z\Vaard niet tevergeefs zegt Romeinen 3. Er valt over en nnar aanleiding van dit gebod nog veel eer te zeggen. Om te beginnen stel ik dit keer de vraag, of wij ook beseffen, dat het doel van ons leven is God de Heere te eren, Die ons geschapen heeft. Alle dagen van ons leven. Daar heeft Hij recht op! Kinderoppas 29 juni: evr. Gerritsen. Anke Volders en Annemieke Buys 6 juli: l(arin van Olderen, Esther Zaaijer en Jeannet van Hatte l(erkauto 29 juni: R. van Olderen 6 juli: Chr. de Lange Gestorven Op 3 juni stierf Nelis Drost, echlgenoot van Adriana Catharina de Wit. De heer Drost, die \VOonde P. Breughelstraat 8, \Verd 63 jaar. Zijn plotseling sterven is een schokkende zaak voor zijn vrou\v en kinderen. Moge de HEERE Zijn kracht geven in het gemis, nu de liefde en zorg van man en vader ontbreekt. Het is voor hen en voor ieder die het hoorde ook een \Vaarschu\ving, dat \Ve als mensen hier geen zekerheid hebben, een aansporing om de vergevende liefde van God te zoeken. De Heere Jezus, Die kracht kan geven, heeft bovenal de \voorden van het eeu\vige leven. Gaan \Ve daaraan voorbij. dan halen \Ve de eeu\vige pijn over ons, zoeken \Ve Zijn genade, dan zal Hij die geven. Voorafgaande aan de begrafenis, die plaats vond op 8 juni, \Vees het Woord van God ons daarop. In "Rivierenland" is opgenonen mevr. Van Dijk, v.d. Lee\veg 2. De heer Roelofsen, Burg. Houtkopenveg 8, kwa \Veer thuis. Ook nevr. Van de Koppel, Marsdijk 26. mocht \Veer thuiskomen. Mevr. Van Spanje, voorheen J(ernenstein 30, is opgenomen in Bennekom. In Nijmegen is in het "Radboudziekenhuis" mevr. Weiman, Vogelenzangse\veg 2, opgenonen. Rianne v.d. Scheur, C. Huijgensslraat 20 te f(esteren \Vas daar ook opgenomen, maar mocht \Veer thuis komen. Moge de HEE RE de zieken -ook thuis- gedenken naar lichaam en ziel. Als Hij Zijn zegen schenkt, dan nag zelfs tegenspoed nee\verken ten goede! Hu\velijk Ik kreeg een trou\vkaart van Jan van Dijk te Veenenedaal en Genna Tekelenburg te Epe. Zij zullen D.V. 4 juli in het hu\velijk treden. Hun nieu\ve adres \Vordt: Thijssenstraat 9, 4033 GL Lienden. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun hu\velijk zal plaats vinden in een dienst in de Julianakerk te Veenendaal, die begint om 5.45 uur. Van harte hopen \Ve dat dit bruidspaar een goede trouwdag mag ontvangen, en een gezegende tijd in onze gemeente. Moge de HEERE hen gadeslaan in Zijn gunst on al.s pelgrims elkaar en anderen tot hulp en zegen te zijn. Agenda Dinsdag juli: oud papier Vrijdag 4 juli: inleverdatun kopij Zaterdag 5 juli: lofuur Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen. van de diaconie A. van Wijk H.G.J.B. f.000,00. H.O.E. r 250,00. Dorkas weeshuizen in Libanon f 250,00. Stephanos f 250,00. Zondagsscholenbond op G.G. r 250,00. Evang. op G.G. te Almere I' 250,00. Van de diakonie Enkele \Veken terug hebt u in Gemeenteklanken kunnen lezen dat de diakonie een gift heert overgenaakt voor de bou\v van een gebedshuis in de Oekraïne. Als reactie op deze gift hebben \Ve een brief gekregen van de voorganger van de genecntc <laar. De geneente in Cherson heeft een gebedshuis gebou\vd van ongeveer 3 bij 4 etcr. I-Iet gebou\v biedt plaats aan ongeveer400 mensen. Op de begane grond zijn lokalen voorde zondagsschool. De geneente telt ongeveer honderd leden maar omdat de sanenkonsten ook door niet-gemeenteleden bezocht \Vorden, is het huis vaak vol. Er konen nensen tot geloof. Zij \Vorden voorbereid op de doop. De broeders en zusters uit de geneente van Cherson en ook van de andere geneenten in de voonnalige Sovjetunie danken God en u voor LJ\V hulp bij de bou\v van het gebedshuis. Zij hopen dat het altijd bruikbaar zal zijn voor het \Verk van God en Zijn heerlijkheid. De geeente bidt dat het nieu\ve gebedshuis vol niag \Vorden van ensen die God zoeken en dat velen zich daar met hun Verlosser nogen verzoenen. We \Vilden u deze reactie niet onthouden! Informatie van het Diaconaal Actieconité Roenenië De laatste maanden is het leven in Roeenië er niet beter op ge\vorden. Bijvoorbeeld de elk, die t\vee keer zo duur is ge\vorden. De brandstofprijs is verdrievoudigd. \Vat betekend dat alles \Vat van vervoer allankelijk is ook verdubbeld is in prijs. Juist de anne gezinnen \Vorden hierdoor Z\vaar getroffen. Als D.A.R. \Villen \Vij D.V. komende \VÎnter voedselpakk:etten gaan verspreiden in Valea Lui Ion. Dat is hel dorpje \Vaar \Vij afgelopen jaar de medische post hebben opgeknapt. De nedische post functioneert beter dan ooit. toch blijft er een groot tekort aan niedicijnen. Daarvoor is geld nodig! De kosten van de begrafenis van mevrou\v Maria Ursu (zie vorige kerk.bode) \villen \Vij als Conité betalen. D.V. septeber zullen \Vij u nader infonneren over de voedselpakkelten-aktie. Ook \Vat betreft de inzameling van kleding berichten \Vij u dan. Wilt u het nog even be\varen? Voor de nedicijnen, begrafeniskosten en de komende aktie blijven financiële bijdr.igen zeer \Velko op rek.nr t.n.v. conité Hulp Oost Europa Lienden. Gironunner van de bank: Bij voorbaat dank! Naens het Diaconaal Actieconité Roemenië T. Ternaat. Actie Brievenbus '97 Bij Geneenteklanken hebt u een folder gekregen over de actie Brievenbus '97. -:let is de bedoeling dat begin oktober bij iedereen in Nederland een evangelisatiebrochure bezorgd \Vordt. Dat lijkt nog ver \veg maar \Ve vragen u nu al 0 U\V mede\verking. Wilt u deze actie dagelijks in U\V gebeden gedenken? Seek God of Hij <leze actie \vil gebruiken on velen tot -Iem te bekeren. Zodat ze zal zijn tot eer en tot Heil voor ons en onze naaste. Hallo kinderen Weten jullie het nog? Van D.V. 4-8 augustus is er \Veer vakantie-bijbel-klub. Voor alle kinderen van 4 Uni 2 jaar. J(om je ook naar de tent naast de kerk? Dan kun je \Veer luisteren naar een verhaal uit de bijbel, zingen. knutselen, pannekoeken eten en nog veel meer. Word je nietnvsgierig? l(on dan aar ge\voon en neen je vriendjes en vriendinnetjes mee, de tent is voor iedereen open. Graag tot ziens, het v.b.k. tea. \!oor de ede\l'erkers Denken jullie aan de vergadering van D.V. 2 juli. De bijeenkonst van D.V. 2 augustus is verplaatst naar augustus, 2 juli hoor je er neer van! \!oor iedereen Wij zouden het lijn vinden 0 de oude overhetnden, die u misschien anders \Veggooit in te zanelen, i.v.. knutselen en verven. Wilt u aan ons denken? De overhenden die u hiervoor over heeft kunt u brengen bij de fa. van Olderen, Burg. Houtkoperweg 3a, tel ) of doorgeven aan een van de teamleden, dan halen \Vij ze graag bij u op! OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch. Molcndan 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populieren laan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schinmel, Fruitstraat 66, l(esteren. tel I(oster: H.J. l-ioersoni. l(erkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, J(laverhof 6, l(csteren. tel Gironr bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoellaan 23, tel Gironr bankrekeningnr Verzorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, rviariahof EN Ochten. tel bankrckeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebou\v, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen. Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel _ PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd nl\v. van de Berg, A. Jacobsstraat en nl\v. van del-latert. Goudenregen~traat4. M\v. van Tongeren, Jan Steenstraat 26. J(esteren is hier ook voor enkele dagen opgenonen geweest. Ziende op de I IEERE, op Zijn nlacht en ajesteit, Die de ongerechtigheid vergeeft, die krankheden geneest (Psalin 03, 3) bidden \Vij de HEERE om \Vonderen en tekenen, pleitend op het volbrachte \Verk van onze Heiland. opdat Zijn Naan \Vorde

63 gro0lgçaakl in het leven van deze zieken. alsook in die van de verpleegden, de zieken thuis en allen die on hen heen slaan. Overleden Zondag 8 juni is overleden Johannes Marinus van Wel ij op de leeftijd van 83 jaar. Hij \Vas ruin 58 jaar gelrnu\vd met Adriana Cornelia Snaling en \Voonde de laalsle jaar aan de Waalkant te Ochten. Daarvoor hebben ze 0 jaar naast het kasleel te Echlelc.J ge\voond. Vooral een eigen zaak te Andelst heefl hun leven voor het grootste deel bepaald. Daar hebben \Ve vrijdag 3 juni dan ook een rou\vdienst gehouden in gebou\v "De Poorl", \vuarna de begrafenis plaalsvond op hel kerkhof achter de Ned. l-lervornde J(erk. Er \Varen \Voorden van troosl en beoediging vanuit Psahn 2. De -IEERE die hemel en aarc.je geaakt hecfl, strekt als Schepper Zijn zorg uil over ons hele leven. Zo bracht God niensen op het pad van de fam. van Welij 0 hen te helpen. Zo vertrou\vden zij ook steeds op hulp van Boven en blijven \Ve de -leere ver\vachten ook in de dagen Uic nog zullen komen. God is nabij de ziel die tot hen zucht. A. Verstoep Overleden Op zondag 5 juni is in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel Willen van Eck overleden op de leertijd van 78 jaar, echtgenoot van Everdina van Zanten, \Voncndc op kaner 202 in het Zorgcenlruni Eli te Ochten. Na een maand van hoop en teleurstellingen net gebeden voor hem en zijn fanilic besliste onze henelse Vader in Zijn \VÎjsheid anders, hoc noeilijk aanvaardbaar en ondoorgrondelijk. Voordat van Eck naar hel ziekenhuis ging hebben \vij net hem gebeden. Hij vertrou\vde zich toe aan onze hemelse Vader. Een man niet eigen karakter en stijl ging heen. Wij allen, binnen en buiten Elin, vergeten zijn vrou\v, kinderen, klein- en achterkleinkinderen niel in onze gebeden. Onze henelse Vader \Vil hen troosten. Vrijdagmiddag 20 juni 997 had zijn begrafenis te Echteld plaats op hel kerkhof bij de -lerv. l(erk na een dienst van Woord en Gebed in Eli. H. Jongerden. Overleden In de nacht van zondag op naandag 23 juni is overleden Jacobus Cornelis van de Craals, echlgenool van Davita I-lommerson. Waalbandijk 0, op de leef'tijd van 60 jaar. In de volgende genieenteklanken hopen \Ve hier op terug te komen. \ erhuisd Door omstandigheden is Stef van!(leef verhuisd van Schoolstraat 2 naar Boldershof, -lage\vinde 3, 4007 VA, Tiel. Dat is ook de reden dat Stef niet elke zondag nieer in de eredienst aan \Vezig is. Ik denk dal velen dit als een genlîs ervaren. Wij \Vensen hen een goede tijd Loe in Boldershof met daarbij Gods onnisbare zegen. Berichtgeving bij overlijden Niet alle begral"enisonderneningen \Velen dat bij het afspreken van tijd en datun voor een rou\vdienst eerst contact dient gezocht te \Vorden nel de prec.likant of pastoraal nede\verker in verband nel een sonis overvolle agenda. We verloeken <lan nok de nabestaanden vriendelijk bij het afspreken van tijd en <latu. voor de rou\vdienst dal ze de begrafenisondernemer hierop attenderen 0 zo Leleurstel-lingen te voorkonen. Vertrek van dhr. A. Verstoep Voor velen in onze gcneente zal hel een schok betekenen, naar niet ingang van I september 997 vertrekt onze pastoraal nede\verker dhr. A. Verstoep in verband ct een benoeming door de GZB lot coördinator van cvangelisatie\verk in J(enia, niet als standplaat Eldoret. Ook al zullen velen broeder Verstoep issen, toch \Villen \Vij he en zijn gezin van harte feliciteren met deze benoening. Onze bede is dat de HEERE hcn daar net zo \Vil gebruiken zoals de HEERE hen ook heeft \Villen gebruiken in onze gcneenle. Wij bidden hen en zijn gezin dan ook van harte Gods zegen Loe. voor ZO\vel hel \verk dat staat te \Vachten, alsook bij alle voorbereidingen die genoncn noeten v. orden. We hopen u te zijner verder in te lichten hoe en \Vanneer de fa. Verstoep van ons afscheid neenil. \'akantie Van 2juli tot 6 juli is ds. H. Jongerden door vakantie al\vezig. -lel \Verk \Vor<lt c.loor c.lhr. Verstoep en ds. van Goch \Vaargeno- en. Bij de diensten Terugziende op de <lienslen rondon de viering van het -leilig A vondnaal, zeggen \Vij onze God dank voor zoveel genade aan ons be\vczen. Wat is de HEERE goed dal Hij naast het Woord der verzoening ook mel tekenen van brood en \Vijn ons vaak Z\vakke geloof \Vil versterken. Ook in c.je koniende diensten \Vil de Heere God door Woord en sacranent {de l leilige Doop) ons bou\ven in hel allerheiligsl geloof. Onze harlelijke bede is dat de Heilige Geest veel vrucht geve opdat het Koninkrijk Gods nieer en neer gebou\vd \Vorde ook in onze gencente. Groet Een hartelijke groet uil de pastorie. KRINGWERK EN CATECHESE Fa. van Goch. Zondagsschool -lallo jongens en neisjes r\.s. zaterdag 28 juni is er de afsluitingsniddag van de zondagsschool. Alle kinderen van de zondagsschool zijn hier van harte \Velkon. Deze middag begint oni 3.30 uur en duurt tot 6.30 uur. Wat \Ve deze middag doen blijft nog een verrassing. IGnderen kunnen zich voor deze middag opgeven bij Lisette J(oetsier, tel juni a.s. is er voor de laatste keer dit seizoen zondagsschool. s Avonds zal er in de kerkdienst van de oudste kinderen afscheid genomen \Vorden. Vinden jullie het jammer dat het afgelopen is? Dan heb ik jullie nog iets te vertellen, nanelijk dat op D.V. 24 augustus \Veer gestart gaat \Vorden. Ben jij 4 jaar of ouder, dan ben je zondags tijdens de kerkdienst van harte \Velkoni. Goede en prettige vakantie allemaal en hopelijk tot '.24 augustus. De leiding. DIVERSEN PR medewerk(st)ers gezocht In de kerkenraadsvergadcring d.d. 9 juni \verd de vraag gesteld of er jongeren/ouderen in de gemeente zijn die de gave hebben om (kerkelijke) infonnatie op een creatieve en orginele \vijze op papier te zetten. Heb jij, hebt u die gave, dan willen \Vij als kerkenraad graag niel jou/u in contact komen met de vraag of \Vij gebruik mogen naken van deze talenten. Jij/u kunt hiervoor contact opnemen met de scriba, dhr. C. Schimmel, tel Rommelmarkt De voorbereidingen zijn in volle gang, div. plannen zijn gemaakt, alleen nloeten ze nog uitgewerkt worden, maar als comnissic zien \ve de laatste paar maanden tot aan de ronmel- narkt net vertrou\ven tegemoet. I-Ieeft u nog "rommel" voor ons, bel een van de commissieleden en er \Vordt mel u een afspraak gemaakt om het op te halen. (Dit kan natuurlijk niet altijd op dezelfde dag of in dezelfde \Veek) Enkele data' s om zelf "rommel" naar fam. de Rooy te brengen zijn: 28-06; 9-07; 8-08 en 3-08 tussen 0- uur. Tevens doen \Vij nu al een oproep of er dames zijn die voor ons iets \Villen bakken (cake, koek, taart) Dit graag opgeven bij Gert van de Kolk (64678). Andere hulp is ook altijd welkom. Geer u daarom gerust op om enkele uren ons te assisteren op vrijdagavond (k:laarzelten) or zaterdag (markt) om deze dag \Veer tot een succes te niaken. De commissie. Autodienst A. Pelle (642807) G. Vink (642292) 3-07 J. M. Buijs (6440) Oppasdiensl 9-06 Gerrie de Wilde, Janet van Grasstek en Bettine Comelissen Ria van Haltem, Marieke van de Wetering en Mirjam de Vogel 3-07 Cato Bos, Jorieke van de Berg en Suzanne Spies BEJAARDENWERK Ds. Jongerden r 20,-. Bejaardenmiddagj..0 juni Deze niddag \vas de laatste van het seizoen. Dhr. van Dijk opende met gebed en \Venste allen een goede en gezegende middag toe. Ds. van Goch verzorgde de neditatie uit Ps. 37: 5 "Wentel U\V \Veg op de HEERE, vertrou\v op -lem, Hij zal het maken". Ter afsluiting van het seizoen \Verd een broodniaaltijd aangeboden. Dhr. van Eldik las nog een paar mooie gedichtjes voor. Fijn dat er zoveel bejaarden en alleenstaanden aan\vezig \varen. Ds. van Goch sloot de nliddag en de maaltijd af met dankgebed en \Venste allen \Vel thuis. We hopen D.V. 9 september het nieu\ve seizoen \Veer te beginnen. De commissie. VAN DE DIAKONIE l(ollekten mei 4 nei Diakonie f 749,70; 8 nei HG.TB f 328,65; '.25 mei Diakonie r 589,40. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Ouderling Cochius en ds. van Goch ontvingen op huisbezoek f 50,- voor de kerk. Ds..longerden: J' 0,- en f '.25,-. Dhr. Vers toep f 50,- en f l 0,-. Ds. van Goch: f 25,- en f 0,-. Pastoraat: dhr. Verstoep f '.25,-. Ouderling van Dijk ontving voor de avondnaals-bekers f Jaarrekening 996 [(erkvoogdij Onlangs hebben l(crkvoogdij en I(crkenraad de jaarrekening 996 vastgesteld. Indien u belangstelling heeft voor de lïnanciële ont\vikkelingen binnen onze geneente kunt u de jaarrekening inzien. Hierloe kunl u in de periode van 28 juni tot l juli een afspraak maken niet de adniinistrcrend kerkvoogd, de heer M. de Vries (tel.nr ). l(osters\\'oning De konende maanden zullen de extra kerkvoogdij collecten bestenid zijn voor de nodige herstel\verkzaanheden aan de kosters\voning. Door grondverzakking aan de achterkant is de bijkeuken en de schuur bij deze \Voüng zodanig beschadigd dat alleen nieu\vbou\v oplossing biedt. Dit betekent voor de kerkvoogdij een extra onkostenpost van + f ,-. We doen daarom bij u een beroep om de extra kerkvoogdij collecten van harte te ondersteunen om zo samen deze onvoorziene uitgaven te dragen. Bijvoorbaat harlelijk dank voor U\V milddadigheid. VAN DE ZENDINGSCIE Voor de V.B.W. onlving ouderling Cochius f 0,- en 2x f 250,-. Hartelijk dank UIT HET JAARVERSLAG VAN DE IZB IZB ZOEKT EN VINDT NIEUWE MOGELUKHEDEN Het onlangs verschenen jaarverslag van de IZB maakt melding van zegen op het \Verken geeft aan \Velke zaken in ont\vild\:eling zijn. Wat de zegen betreft: in tal van geneenten blijkt de (ook in onze gemeenle gehouden) Oriëntatiecursus Christelijk Geloof aantrekkingskracht te hebben op volslagen buitenkerkelijken. In 4 avonden worden zij geïnfonneerd over \Vat hel christelijk geloof inhoudt. Velen vragen daarna om een vervolg. Het stent tot grote vreugde dat dit vervolg - een bijbelgespreksgroep- in toenemende nate voor mensen de weg is tot belijdenis en doop. De IZB hoopt dat de onlangs in Nederland geïntroduceerde Alpha Cursus voor v. eer andere mensen een \veg zal zijn om tot geloof te komen. Het brede aanbod van de IZB op hel gebied van cursussen en toerusting voor de gemeenten \Vordt n0nenteel doorgelicht door de consulent toerustings\verk die de IZB heeft aangesteld. Hij onderzoekt of hetgeen de IZB biedt voldoende aansluit op wat de geneenten nodig hebben 0 meer evangelisatorisch be\vust en be\verktuigd te \Vorden. Intussen blijft de vraag van evangelisatiecomnissies om instructie en advies groot. Er \Vordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal evangelisatorische projecten in gemeenten. Steeds meer gemeenten zien een taak liggen, die zij niet zonder deskundige assistentie en financiële steun kunnen uitvoeren. De IZB helpt door het aantrekken van evangelisten en - sinds kort- ook missionaire predikanten. Logisch gevolg van de toenemende belangstelling voor de Bijbel en het christelijk geloof is de vraag naar materiaal voor bijbelkringen voor beginners. De IZB heeft daarvoor verschillende plannen op stapel staan. Het jaarverslag besteedt ook aandacht aan het \Verk van het Missionair Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek \Vaar mensen een aantal \Veken op verhaal kunnen konen- en het Jeugdevangelisatiecentrum "De Windroos". Ook het werk van het Hervormd Streekcentrum Sebaldeburen (regionaal toerustingscentrum van HGJB en IZB voor het noorden van het land) en van de Stichting Evangelie en Moslims koml in het verslag aan bod. Al met al valt uit het verslag te concluderen dat de IZB op veel manieren probeert gemeenten te helpen in contact te komen net rand- en buitenkerke-\ijken. Geen inspanning is daarvoor te veel, \Vant het gaat 0 een opdracht die Christus zelf heeft gegeven. Er is dankbaarheid voor het feit dat verloren mensen gevonden \Vorden. De IZB is dankbaar voor de steun vanuit de geneenlen. Uit onze geneenle heeft de IZB in 996 voor het zendings\verk dichtbij huis f '.2963,90 ontvangen. l{opy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molenda 20 vóór 4 juli 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Joehemsen, In 't Land, tel ; Seer. l(erkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. I(erkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan l'.2, tel. 44' Pastoraal nedewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal \Verker: R.J. Oomen, Molen.straal 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp nevr. de Bree, tel In Tiel moest mevr. Deijs (burg. Loûderstr. 56) opgenonen \Vorden ivm dystrofie aan haar enkel. Mevr. I-Iuiberts (Tielsestraat 3) verblijft daar ook ivm spierdystrofie. Mevr. Den Hartog wacht daar op een plaats in Vrijthof. Sandra van Setten (In 't Land '.2a) onderging een knie-operalie en is inmiddels \Veer thuis. In Vrijthof verblijven Coba Huibers, nievr. Verhaar, nievr. De Wit en nevr. Wevers. Opvullend dat \Ve zondagavond hoorden vanuit Petr. 5: 0 dat we weinig (nau\velijks".) lijden. Dat \Ve dit door het geloof mogen beamen. Van harte! H~ijk. OV 26 juni hopen Barend van de Scheur en Jolanda Oda Bar in het hu\velijk te treden. Het burgerlijke hu\velijk vindt plaats om 3.00 uur en het kerkelijke om 4.00 uur. De receptie is vanaf' uur in "De Hof van Rhenen", f(on. Elizabelhplantsoen te Rhenen. Zij hopen te gaan \Vanen op Jasmijnstraat 8, 4043 LX alhier. Wij zijn blij voor jullie dat jullie elkaar en een huis in ons dorp gevonden hebben. Bovenal \vensen \Ve jullie

64 een christelijk hu\velijk toe, \Vaarin je jezelf verloochent en sanen je krachten zult verteren in de dienst van je Schepper. Dat alleen is een gezegend hu\velijk. 2. OV 4 juli hopen Jan Dirk Tijssen en Geertruida Alida Ruitenbeek elkaar het jrl\voord te geven. Na de voltrekking om 3.0U uur op het gemeentehuis in Andelst, hopen \Ve on 4.00 uur in de kerk alhier de dienst te beginnen. Hun receptie is vanaf uur in "De Oude Duikenburg. Hun tockonstig adres is Oranjestraat 23, 405 BC Oc!Hen. Er is geen grotere gave op aarde dan een nian of vrou\v van de Heere te krijgen. -let valt echter in het niet in vergelijking met de Gave van Gods Zoon. Als Hij de Eerste is in ons hu\velijksleven, is <lal geen concurrentie, maar zal het <le aardse liefde verdiepen.,jubileum Fani. l(. l(laassen-geurts (Fazantstraat 3) gedacht 22 juni sancn et de kinderen.jantine, Johan en Annemarie dat zij 25 jaar getrou\vd zijn. Op DV juli is er on een receptie in Eltheto. l'vlijlpalen zijn er 0 terug te zien. Een mijlpaal is er 0n zo omhoog te zien naar Hein Die ons zoveel goedheid heeft be\vezen. Een nlijlpaal is een monient om be\vust vooruit te zien: Wat zal de toekonst ons brengen? U hebt het recent in de familiekring ervaren dat ons leven broos is. Wie in Christus is. heeft toekonsl, \Val de toekomst dan ook-noge brengen. Er is geen groter rijkdom dan als gezin <le Heere te dienen en te vrezen. Diversen De opbrengst van het verjaardagsfonds in niei bedroeg f89,65. fvlevr. v. Ballegoijen heeft, na vele jaren, besloten te stoppen met het verjaardagsfonds. We \villen haar hartelijk dankzeggen voor haar inzet. l'vlevr. Rozeboom-v. Lent heeft zich bereid verldaard de \VÎjk over te nemen. Fijn, dat u U\V mede\verking \Vilt verlenen aan dit stukje gemeente\verk! Van de kerkvoogdij \! eran oordig In ci mochten \Ve onlvangen aan ge\vone colleclen '9.090,00; Extra naandelijkse collecte f l : De vrij\villige bijdrage actie heeft tol juni het mooie resultaat opgebracht van f niet daarbij nog de openstaande toezeggingen van r ,00. Onze hartelijke dank gaat uil naar een ieder die hieraan heeft bijgedragen of nog zal bijdragen. Bovenal gaat onze dank uit naar l-le die ons deze onverdiende zegen geeft, dat \Vij de eredienst nog in stand kunnen en mogen houden met de verkregen niddelen. f{erktelefoo De notabelen van de Scheur en Budding zullen in de maand juli \Veer de ha!jjaarlijksc rondgang maken langs de kcrktclefoonluisteraars voor het legen van de busjes. De kerkvoogdij. Een plechtig moment Nadat de bijbelse hoof'dlijncn van het hu\velijk getrokken zijn. volgt geen gebed zoals in het forniulier van de doop en het avondmaal. Hienncc \Vil nen duidelijk afstand nemen van de roomse kerk, \Vaarin het hu\velijk \vel als een sacrament gezien \Vordt. Hoe\vel hel hu\vclijk reeds burgerlijk gesloten is. heeft de kerk een eigen verant\voordelijkheid. Wie niet Gods Woord breekt, kan niet kerkelijk bevestigd \Vorden. De dienaar van het Woord vraagt heel nadrukkelijk of' men op voorgaande 'voor\vaarden tot bevestiging van het hu\velijk \Vil overgaan. De geneente necnt de plaats in van getuige bij het hu\velijk. Heel schoon lezen \Ve <lan in het formulier "Zo \Vil onze Hecrc God U\V voomenen, het\velk Hij u gegeven heeft. bevestigen '. I-Iicr erkennen \Ve <lat de Hccrc deze an en vrou\v aan elkaar heeft verbonden en de liefde in het hart \Vekte. Hierin ligt tevens de erkenning <lat aan Gods zegen alles gelegen is. Dan kont het plechtige moment dat nen elkaar de hand geeft. Dit is een synbool 0 een verbondssluiting tol uitdrukking te brengen: 'Geeft de I Ieere de hand en konit tot Zijn heiligdon" ( I(ron. 30:8). Alleen de dood nag deze band verbreken. Otn aan te geven dat het meer is dan de handdruk van ontmoeting, nlag nlen de hand niet direct \Veer loslaten. Het is uitdrukking van levenslang verbondenheid. We verklaren als nian en vrou\v voor Gods aangezicht (!)dat \Ve elkaar als vrou\v en nan aannemen. Dat heeft <le \Vaarde van een eed. De bruidegon heeft zijn vrou\v reeds genoen in het onderling ja-\voord. In onze situatie is nen reeds man en vrou\v als nen in de kerk komt. In ieder geval nlaakt het ja \Voord in de genieente publiek dat ncn ook daar als an en vrou\v erkend \venst te \Von.len. \Ve bevestigen in onze belofte datgene \Vat in het fornulier uiteengezet is. We zullen heilig ct elkaar leven. Heilig \Vil zeggen~ anders dan de \Vereld. Er is blijkbaar onheilige omgang met elkaar mogelijk. Het christelijke hu\velijk zal zich dienen te onderscheiden door zelfverloochening. tere lielüe en gerichtheid op hel henels koninkrijk. De uitdrukking "hier tcgcn\voordig'' gebruikte nien vroeger 0 er zeker van te zijn dat niel onder dezelfde naam een andere belofte gedaan \vcrd aan een al\vezig persoon. Er is \Vcinig bez\vaar tegen 0 deze uitdrukk:ing nu \veg te laten. We verplichten onszelf tot liefde. De nian neenll de taak van het levensonderhoud op zich. Opmerkelijk is <lal \ve aangesproken \Vorden als een "godvrezende man en "vrome vrou\v". Voor een christelijk hu\velijk is nodig dat \Ve christen zijn. We kunnen niet onbekeerd trou\vcn. Eerst bekering en dan verkering. "Trou\v en geloof houden'' hoort onlosmakelijk bij het "nim- ner verlaten". Geloof houden betekent bctrou\vbaar te zijn. Niemand kan controle uitoefenen op de verhouding van de man en de vrou\v. Wie zal de nian tol verant\voording roepen als hij zich misdraagt?.l-loeveel uren brengen \Vij door zonder dal \Vij bij elkaar zijn? Wc bevestigen hier elkaar te vertrou\ven en zelf gelool\vaardig te zijn. Het hu\velijk is een veilige schuilplaats in een onveilige wereld. Ook de vrou\v beant\voordt een soorgelijke vraag. Van haar \Vordt instcnming gevraagd niet het hu\velijk. De vrou\v is niet passief' in het hu\velijk. Het kan geen k\vaad als \Ve ons realiseren dat \Ve ooit onze eed gedaan hebben~ \Vat is ervan lerechtgekocn? -Ioe is het nu in U\V hu\velijk? Dan volgt er een korte zin nct een ge\veldige inhoud. De Vader der barmhartigheid roept tot het hu\velijk. Gods brandend hart zorgt voor het hu\vclijk. Van dat \Vonder mogen echtparen leven. Hij roept tot het heilig hu\vclijk. Niet-trou\ven is niet heiliger. Het hu\velijk is geen natuurdrang of kultuurverschijnsel, maar genade van God. Niet de staat, noch de kerk, verbinden ons als nan en vrou\v aan elkaar, maar de Heere Zelf. Staat en kerk doen het \vel \Vettig, maar inhoudelijk kan alleen de -lccre ons diepgaand aan elkaar verbinden. Tegenover ontbindende krachten van buitenaf en van binnenuit is deze genade van Go<l onnisbaar. In een goed htl\velijk zal de band steeds dieper \Vorden, opdat nen niet langs elkaar heen leeft. We vragen in de kerk niet alleen Gods zegen, naar \Ve krijgen ook Gods zegen. Gods zegen dienen \Ve niet te ver\varren niet succes. Een geheiligd kruis is een grotere zegen dan geen kruis. Zijn zegen is \Vel alle geestelijke zegen". Om van le duizelen! Uil de pastorie In hel Friese hebben \Ve gerust van alle beslomneringen en hadden \Ve meer tijd voor elkaar als gezin. Ook ontmoetingen niet oude bekenden en Gods kinderen zijn verfrissend. Het \Vas gisteren goed oni onder Woord en sacrament een frisse en vcrlcvcndigend vergezicht te mogen ontvangen van de ruimte in Gods hart. Als gezin groeten \VC u van harte. U\V en jullie W. van Vlastuin. ALGEMEEN NIBUWS Theologische Vroning van gemeenteleden Per 6 september 997 beginnen D.V. de cursussen Theologische Vorming van gemeenteleden \Veer. Deze cursussen richten zich op de vonning en toerusting van geneentcleden en dienen tot verdieping van de kennis van de Bijbel en van de belijdenis van de kerk der Reformatie. Zij staan zonder enige toelatingsei:-; open voor iedereen. De cursusduur is drie jaar. De lessen \Vorden 0n de veertien dagen, op zaterdagnorgens gegeven (van half tien tol k\vart voor één). Er \Vordt les gegeven in de vakken: Oude Testament, Nieu\ve Tcstanent, dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis, oecumenica/stroningen en practischc vakken. Het cursusgeld is: f 225,00 per jaar. Op 6 sepleber D.V. zijn er kennisnakingsnorgens (aanvang half Lien). Zij die voor het eerst aan een cursus \Villen gaan deelnemen, gelieven zich spoedig schriftelijk aan te melden bij de cursusleider van de cursus van hun regio. (Voor ons Zeist). Zeist: Gcbou\v Calvijn (Berg\veg 6). Cursusleiding: ds. R.J. v.<l. Hoer (Juliana v. Stolherglaan 42, 673 PJ Ede) ( ). Daarnaast is er ook nog een Theologische Hogeschool van de Geref. Bond, "Johannes Calvijn". gevestigd te Ede. Voor het aanvragen van infonnatiebrochures hierover kan nlcn zich \Venden tot: de studentenadniinistratie van de Christelijke Hogeschool Ede (postbus 80, 670 BB Ede. tel of tot dr. J. Hoek, Otterlaan CW Veenendaal, tel ). ZOMERKAMPNIEUWS Hier volgt een belangrijke nededeling voor alle În\voners van IJzendoorn en 0strckcn in de leeftijdscategorie van lot en niel 6 jaar. Ons jaarlijks jeugdkamp hopen \VC dit jaar te houden van 2 tot en niet 9 juli. Na een schitterende fietstocht staan de deuren van de l(ampeerboerderij "De Boonstronk" in Otterlo voor jullie open. \Vic houdt er van;!ietsen, dropping; zingen. gezelligheid, sport, \Vandclcn, corvee, Z\vcnincn, speuren, bonte avond. Nlaar \Vat bovenal centraal staat is de Bijbel. -Ict thema voor deze \Veek gaat over: "Vier u\ve vierdagen". De kosten bedragen evenals andere jaren f 25,00 en f 00,00 voor elke volgende deelnener uit hetzelfde gezin. Weetje nog ienand die nooit is meege\veesl, geef hcn of haar dan op, dan \Vacht er voor jou een leuke attentie. Er kunnen nog enkele kapgangers niee, geef je zo snel mogelijk op, \Vant vol is vol. VOOR INFORMATlE EN OPGAVE: Dirk van Rooijen, Wiele\vaal, 4053 JR JJzendoom. Tel Fanziliebericlzten \Vij hile 0 de stilte ajo bestaan, het erdriet 0dat er geen goed l((\ cheid u as. \VU hi!e 0dat jij.:::o a ons bent heengegaan, onulat, de dood jou :o plots hee.f; verrast. Verdrietig, aar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, geven \Vij kennis dat, na een liefdevolle verzorging in ziekenhuis Rivierenland, de Heere tot Zich heeft genomen mijn lieve en zorgzanie nan, onze vader, schoonvader, opa en opa Ochten Willem van Eck echtgenoot van Everdina van Zanten * t Ochten, zorgcentrum "Elim" Bartus van de Walstraat 2 Correspondentieadres: T. van Hellen-van Eck H. de Borchstraal BN Buurmalsen Rest 0s alleen de herierig a hoe hij leefde. Voor ons die achterblijfen hee_/i dat veel aarde. D. van Eck-van Zanten kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen De rou\vdienst \Verd gehouden op vrijdag 0 juni in zorgcentrum "Elim'' te Ochten, \Vaarna de begraj"enis heeft plaatsgevonden op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk te Echteld. God is getro', :ij plaefg/eiet,!-lij kiest tie :ijnen uit, flij roept 0s allen. Verdrietig dat hij niet ncer in ons midden is, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, geven \Vij kennis dat na een leven vol liefde. goedheid en hartelijkheid voor allen die hcn gekend hebben en na een kortstondige ziekte is heengegaan, mijn innig geliefde nan, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer en Z\vager.Jacobus Cornelis van de Craats echtgenoot van Davita Homcrson op de leeftijd van 60 jaar. 23 juni 997 Waalbandijk CL Ochten D. van de Craats-Homnerson Corry Daphne Ell is Margot Hanny Daniëlle, Jacco Marocska, Sjors Marjo en Gert Evita Wiljan Heidi en Arco Jaap en Edith en verdere familie Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 26 juni van 9.30 tol 2.00 uur in het vcrenigingsgebou\v bij de Ned. Herv. kerk, ingang Molenda te Ochten. De dienst van Woord en Gebed zal \\'orden gehouden op vrijdag 27 juni uur in bovengenoemde kerk, \Vaarna <le teraardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 4.30 uur op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. Indien U die de dienst van Woord en Gebed en de teraardebestelling \Vilt bij\vonen. \Vordt U hierbij uitgenodigd en verzoeken \Vij U vrijdag om 3.20 uur aan\vezig te zijn in kerk. Liever geen bloeen. Bij deze \villen \Vij een ieder hartelijk bedanken voor de vele k~arten, bloemen en felicitaties, die \Vij bij ons 40 jarig hu\velijfîsjubileun ontvangen hebben fam. Vonk Weth. v. Lavierenstraat A W Ochten

65 GEmEEUTE-lilUUliEU ZATERDAG 2 JULI e JAARGANG Nr. 490 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar Meditatie. Davids voeten Psalm 5 is bekend, niet alleen ondat we deze als kind al vroeg leren, maar 0ndat veel aspecten van het geestelijk leven hierin naar voren komen. Dieper dan de engelen kunnen zingen, mogen verloste zondaren getuigen van het heil in God. In de nood mogen \ve de diepte van Gods genade Ieren peilen. David gebruikt hier beeldspraak. Hij zit niet letterlijk in een net, maar figuurlijk. Waarschijnlijk is ook deze psalm gedicht toen het hele volk achter Absalom aanging. Wat een ge\veldige beproeving voor David. We hebben niet deze ervaring nodig om ons toch in deze psalm te herkennen. AI Gods kinderen weten dat een net hun schreden belemmert en een enge band hen bekneld houdt. We staan machteloos tegenover onze dorheid, boosheid, ongelovigheid en Gods toorn. Dat is minstens zo aangrijpend als door je eigen kind naar het leven gestaan \Vorden...l(ennen we iets van deze geestelijke nood in ons leven? 2. Davids ogen Dlt moeten we opnieuw figuurlijk zien. We herkennen de uitdrukking uit psalm 23; "k hef tot U Die in de hemel zit, mijn ogen op en bidt". De ogen zijn een spiegel van de ziel. Onze oogopslag brengt ons innerlijk naar buiten. In alle stilte is Davids toevlucht tot de Heere alleen. Zijn ziel zucht tot God. Wat is dat een grote genade, om alle andere verwachting te verliezen en de Heere alleen over te houden. Geen steun aan mijn vorige bevinding, aan mijn bekering, aan mijn uitreddingen, nog minder aan mijn degelijkheid en reformatie, maar aan de onzichtbare God alleen. Dan zijn \Vij ellendig en arm, maar nochtans rijk in de Heere. Zijn ogen zijn gedurig op de Heere. Dat is nog rijker. Dat is het kenmerk bij uitstek van het \Vare geloof. Het schijnge- KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaouderling J.I(.C. van Eck, G. Doustraat 8a, tel ; adn. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Osladestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraal 9, telef ; "Gemeenteklanken": Allialen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.O. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gein. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervonnd Verenigingsgebou\v "Eben lfaëzer" l(erkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Verden opgenomen dhr. J.H. Elings uit 't Anker en dhr. T. van Duiken, Biesbongerd 26, F29. Daaruit mochten \Veer thuiskomen dhr. H. Hoefakker, Floris van Lijndenstraat 6 en dhr. W. van Beusichem, Jacob Catsstraat 9 (tijdelijk verblijft hij in "Elim" in Ochten). In het Canisiusziekenhuis te Nijmegen \vcrd opgenomen mevr. E.M. Hoefakker-de J(eizcr, Rhenense\veg 6. Uit het St. Antonius te Nieuwegein mocht \Veer thuiskonen dhr. A. Timmer, Harensestraat 4, te Omneren. In het Verpleeghuis Vrijthof te Tiel \Vorden verzorgd: Op de afd. Morellenhof dhr. A. van Omneren. Op de afd. Perenhof mevr. G. Geurts-Scholtus. Op de afd. Kersenhof mevr. W. van Buuren-de Ruiter, mevr. C. van Ingen-van Ingen. mevr. G. Meurs-van Gelderen en dhr. v.d. Velde. Op de afd. Appelhof mevr. E.E. de Wilde-Ligny. Op de ard. Lingehof dhr. E. van Eldik en mevr. J. Winlder. Van de afd. Maashof mocht terugkeren naar huis mevr. M. Vink Berends, Oude Broekdijk 2. In de Breukelderhof te Bennekom \vordt verpleegd mevr. P. Budding-Blijderveen, afd. Amethist De grote Heelneester ontferrne zich over al onze "vlij ogen -:,ijn gedurig op de HEERE, \Vant Hij zal nlijn voeten uit het net uitvoeren" (Ps. 25:5) loof is haastig in het gebed en spoedig teleurgesteld. Saul kon niet wachten op de komst van Samuel en maakte zelf maareen offer. We halen zelf wat troost naar ons toe en daar doen we het dan mee. Abraham moest 25 jaar wachten op zijn zoon. Wat een kracht van Gods genade als we dan niet zenu\vachtig rondlopen, nlaar in alle rust ons vertrouwen op Hem mogen stellen. 3. Davids HEERE David verwacht het van de HEERE, de verbondsgod. Dat is de God van Zijn besnijdenis, van onze doop. De God Die trou\v blijft in onze ontrou\v. De God Die al menig maal Zijn gunst heeft betoond. Het geloof heeft verwachting van de Heere: Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Het geloof kent eigen nood en \Veel waarin het de Heere nodig heeft. Het roept niet algemeen tot de Heere, maar ziet hoe God bij hem past. Hij kan en wil en zal in nood uitkomst geven. Als er geen nood is is er niets gemakkelijker dan op de Heere te vertrouwen. Schijnbaar. Maar in de nood het van Hem te verwachten is moeilijker dan marcheren en \Verken. Als de angst onze adem afknijpt, als de dood ons omknelt, als \Ve de toorn van God gevoelen, als we pijlen van satan horen snorren en als we de vloek van Gods wet onder ogen zien in stilheid en vertrouwen te leunen op de Heere is een machtig werk van Zijn Geest. ln Christus is dit vervuld. Hij heeft in de nood op God gehoopt. Zijn voeten zaten vast in een net. In Hem is voor ons de ruimte en de strik gebroken. In Hem mogen we de ruimte in ons eigen hart ervaren. ln gemeenschap met Hem \Vacht de eeuwige ruimte en zalige vrijheid. W. van Vlastuin vdm. zieken en hulpbehoevenden, opdat u met de dichter zult ervaren: "Hij is nabij de ziel, die tot Hein zucht. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht". (Psalm 45:6) Gestorven Op dinsdag l juli j.l. heeft de HEERE uit dit leven weggenomen Johanna Gerritje Zaaijer-Budding, op de leeftijd van 86 jaar. Nadat vader vijf jaar geleden is gestorven, moet nu ook van moeder gezegd \Vorden: en zij stierf. De droefheid en het genlis bij al de haren is groot. Daar horen ook bij haar broer, die haar tot het laatste toe trouw heeft bezocht, en haar schoonzuster, die op haar \Vijze ook heeft meegeleefd. Hun kinderen hebben tot het laatste toe hun ouders met liefde en trou\v kunnen en nogen verzorgen. Wie zal hen nu echt kunnen troosten?! Niemand! Behalve Eén, de God van alle vertroosting! Hij zegene daartoe Zijn Woord tijdens de rou\vdienst gesproken aan U\V aller hart, opdat u met David leert belijden: "Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de HEERE is goed en groot. Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder. Leer mij, o God, Uw weg in allen nood... " (Ps. 27:6) Gestorven 2 Op \Voensdag 2 juli j.l. heeft de HEERE uit dit leven \veggenomen Maria Alida van Hattum-van der Heijden, op de leertijd van 73 jaar. Nadat haar man bijna twee-en-een-half jaar geleden is gegaan de \Veg van alle vlees, moet nu ook van haar gezegd \Vorden: zij is niet meer. Zij was ernstig ziek. Zij wist dat zij niet meer beter kon \Vorden. Dit echtpaar had geen kinderen. Toch is het mogelijk ge\veest dat zij bijna tot het laatste toe thuis verzorgd kon \Vorden. Met name mag \vel genoend worden de fam. Heiërrnan die elke dag met veel liefde en trouw haar hebben verzorgd. De HEERE ontferrne Zich over haar familie en een ieder die met haar heeft meegeleefd, opdat u met God verzoend zult \Vorden door de dood van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan ligt U\V leven voor eeu\vig vast buiten uzelf in God drieënig. Dan mag u ook met David leren: "Al ging ik ook in een dal der schadu\v des doods, ik zou geen k\vaad vrezen. \Vant Gij zijt met nlij. U\v stok en Ü\V staf, die vertroosten mij." (Ps. 23:4). Dienst des W oords Kesteren Zondag 3 juli 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilige Doop) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondag 6 juli 0.00 uur: ds. A. Heij, Krimpen a/d IJssel l 8.30 uur: ds. A. Heij, Krimpen a/d IJssel Kollekten:. St. Eben-Haëzer 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 3 juli 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. den Hllrtogh, Leusden Koilekten:. v.m. diak:onie, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 3:, n.m.: Ps. 25:6 Zondag 20 juli 0.00 uur: ds. D.C. van Wijnen. Bennekom 8.30 uur: cand. J.G. Schuitemak:er, Bennekom Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 95:, n.m.: Ps. :5 Ochten Zondag 3 juli 0.00 uur Ds. D.C. van Wijnen (Bennekom) I 8.30 uur Kand. W.F. van Ommeren (Huizen) Kollekten. Jeugdwerk 2. I(erkvoogdij Zondag 20 juli 0.00 uur Kand. G. de Goeien (Utrecht) I 8.30 uur Ds. D.C. van Wijnen (Bennekom) Kollekten. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Onderhoud l(osters\voning Opheusden Zondag 3 juli ID.DO en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte~. diaconie, 2. kerk. 3. zitplaatsen Oppas; m\v. Meyer, J(arin van Brenk, Janita vd Sluis Vrijdag 8 juli 5.00 uur hu\velijksbevestiging Gert Mauritz en Carine de Bree Zondag 20 juli 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; mw. Hof, Geurette Franken, Lutine van Wendel de Joode Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag IS juli: dhr. C.H. Sukkel Vrijdag 25 juli: dhr. L. Fint~lman Geboren Op dinsdag 24 juni j.l. werden Johan en Elian Drost-Klaassen, Keetjesbongerd 5, verblijd met de geboorte van een zoon, Theodorus Nelis. Zij noemen hem Niels. Wij feliciteren de gelukkige ouders met hun eerste zoon en t\veede kind. Opnieuw heeft de HEERE alles bij jullie wel gemaakt. Hij geve juliie die genade om dit rijke Godsgeschenk te bezitten als nietbezittende. Ten diepste zijn onze kinderen niet van ons maar van de HEERE. Hij heeft het 'alléén-recht" op ons aller leven, \Vant Hij is onze Schepper. Om van daaruit Hem nodig te leren krijgen als Her-Schepper. Dan zullen jullie niet eerder rusten voordat de HEERE Zijn rijkste geschenk in jullie harten heeft geopenbaard, de Heere Juzus Christus. Dan mag met hart en mond beleden worden: "Doch Gade zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave." (2 Kor. 9:5).

66 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurt de neditatie te verzorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 2 juli voor 8 uur. Geboren 2 Op maandag 30 juni j.l. werden Rien en Thea Meerveld-van Ommeren, Schenkhofstraal 0, verblijd met de geboorte van een zoon, Cornelis. Zij noemen hem Coen. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie derde zoon en vierde kind. Wat is die getrou\ve HEERE toch goed en goeddoende door ouderleven te sparen en nieuw leven te schenken! Dat nu door Zijn genade die hartelijke, onberou\vclijke keus van Jozua in jullie harten geboren zou mogen \Vorden: "Aangaande mij en mijn huis, \Vij zullen de HEERE dienen!''. (Jozua 24:5). Dan zal Hij naar Zijn belofte u ook alles schenken wat nodig is om U\V kinderen op te voeden in de vreze van Zijn Naam. Kinderoppas Zondag 3 juli: Mevr. Zaaijer-Wernsen, Diana van Eldik en Judith v.d. Brink. Zondag 20 juli: Mevr. van Elsl, Elsemarie Moree en Janneke van Eck. Zondag 27 juli: Mevr. Hakkert-van Beem, Dyanne van Westreenen en Linda Hootsen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l{erk l{esteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 3 juli Auto : G.H. van Rooijen, tel Auto 2: H. de Wit, tel Zondag 20 juli Auto : H. van Ravenstein, tel Auto 2: T.J. van Zijpveld, tel Van de kerkvoogdij Ontvangsten in juni 997. l(olleklen (incl. kollektebonnen) f 4.36,35; via dhr. M. den Haan f 5,00; Dcurkollekte f.737,90 (voor het dak). Gemeenleklanken Arie Peters f 87,05; 't Anker f 7,65; K.J. Grazell f 55,55; mevr. Van Cape! f 22,65. Vrijwillige bijdragen t/m juni f ,75. Hartelijk dank voor uw offervaardigheid en bij de voortduur aanbevolen. Voor het nieu\ve dak via mij: 'xf0,-; x f 25,-; x f 50,- en x f 00,-. Hartelijk dan voor U\V gaven! Oud papier Het komt regelmatig voor dal er na 2.00 uur noo- dozen met oud papier \Vorden gebracht voor de container~ Dit is een probleem omdat er bij de kerk geen opslagplaats is. Dus voor de goede orde delen \Vij u mede dat de container soms al vrijdags bij de kerk slaat. Papier brengen de eerste zaterdag van de maand van uur en niet later. Stapel de dozen netjes op en gooi ze er niet in. Dank voor U\V medewerking. Tenslotte Geliefde gemeente, vanaf D.V. maandag 4 juli t/m zaterdag 6 augustus hopen wij met ons gezin van een goede rustperiode te genieten. Berichtgeving i.v.m. de volgende 3 kerkbodes, ziekenhuis of andere pastorale hulp, bij ouderling J.I(.C. van Eck, G. Doustraat Sa, telefoon Mocht hij niet te bereiken zijn dan kunt u zich uiteraard \venden Lot de andere ambtsdragers. Hetzij dat wij thuisblijven of (ver) weggaan, wij \Vensen u allen een goede en gezegende Lijd toe, opdat \Vij lichamelijk en geestelijk de krachten ogen vernieu\ven. In het bijzonder gedenken \Vij onze zieken, rou\vdragenden en allen die het moeilijk hebben. Namens nijn vrou\v \Vordl u allen hartelijk dank gezegd voor de attenties die zij rondom. haar verjaardag heeft ontvangen. Het heeft ons erg goed gedaan. Ontvangt mede namens mijn vrou\v en kinderen, Christiaan, Hanneke, Marius, f(ees en Elise de hartelijke groeten. Uw C.M. Buijs LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vosscnpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal mede\verker: candidaat J.G. Schuitenaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel l632. Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, lel ; Secretariaat: J.G. Keuken, I<emenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, Lel Telefoonnr. verenigingsgebotnv: Boekentafel: Iedere \Voensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-l(lanken: fam. J.H. Cornelis.se, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Beraadsdag in Putten, 2 juni 997, 'vccrgave en impressie Deze dag \verd georganiseerd door het Comité tot behoud-van de Hervormde J(erk. Mel velen -naar mijn inschalting voornamelijk ambtsdragers- waren \Ve bijeen in de Oude J(erk van Pullen, ter\vijl anderen in een zaal inhoudelijk hetzelfde programma meemaakten. Ik \Vil beginnen met een beknopte \Veergave van \Val er gezegd is: De opening en eerste lezing legde de vinger bij het feit, dat de belijdenis van onze kerk van fundamenteel belang is voor het kerk-zijn: Wie in onze Hervormde Kerk staat en dient, moet de HEERE de eed on niet van de rechte leer af Le \Vijken houden. In de \Veg van gehoorzaamheid niag zegen \Vorden venvacht. De tweede lezing belichtte met name de ethische annoede van de beoogde nîeu\ve kerk. (Dit aan de hand van \Vat over hu\velijk en alternatieve relaties tot nog toe te berde \verd gebracht.) Van de nieu\ve kerk, \Vant naar overtuiging van de verschillende sprekers zou meegaan in de nu voorgestelde VPI<N in feite afscheiding zijn. Sprekend over armoede: Met name in het openings- en sluitings\voord k\van uitgebreid naar voren, dat als het over verootmoediging gaat, het Hervormd Gereformeerde deel van de kerk \Vel bij zichzelf kan beginnen. Zoals ook eens Daniël -sprekend over schuldbelijdenis- niet van zichzelf áf\vees, maar zichzelf volledig insloot. Schuldbelijden neemt de verant\voordelijkheid niet \veg, laat \Vel zien dat de zaak van de kerk een zaak van gebed is. Wie \Veel leidt de HEERE \vegen anders dan \vordt gevreesd! Na deze weergave een persoonlijke noot: Zie ik terug, dan voel ik mij door de lijnen, die de inleiders naar voren brachten sterk aangesproken. Naar mijn gevoelen ben je aanspreekbaar op de officiële leer van de nieu\ve kerk. En dat \vil zeggen: inclusief haar ruinte voor dwaling, \Vaarvoor de poort -door de Leuenberger l(onkordie als leesbril te erkennen- \Vordt opengezet. Aangesproken door de getrokken lijnen hoop ik tegelijk dat het gebed om herstel van de kerk verhoord mag \Vorden. Dat is in de geest van deze bijeenkomst. En daarin voel ik mij één met anderen, die de belijdenis lieflebben, maar op het kerkelijk vraagstuk een andere visie hebben. De HEERE geve herstel! Ten goede van de gehele kerk. Gaat het anders, dan is ook een open breuk in de Hervormd-Gereformeerde be\veging bepaald geen denkbeeldig gevaar. Moge er een eenparig gebed en getuigenis zijn om de kerk terug te roepen naar het fundament! (Wie geïntresseerd is, kan bij nij een brochure lenen of bestellen van de hand van ds. L. W.Ch. Ruijgrok.) Gij zult niet doden in verband met levensbegin en levenseinde Moord en doodslag \vijzen zeer velen af. Maar mel abortus en euthanasie ligt het anders. Met name als het het leven van een ernstig gehandicapte of een patiënt in coma betreft, sons ook \Vel iemand, die ongeneeslijk ziek is, denken velen vandaag er anders over. Nu zijn dat stuk voor stuk zilken, die Z\vaar \Vegen, veel leed met zich meebrengen. Dat neemt echter niet \veo dat \Vij daarom nog niet zelf de bevoegdheid hebben ave~ hel intreden van de dood. Soms is het leven van de noeder in gevaar, en kan haar helpen niet anders dan ten koste van het ongeboren leven: Ik denk niet dat dat -hoe intens verdrietig ook- verboden rs. Soms kont het voor, dat een bepaalde behandeling niet helpt, alleen de stervensfase verlengt. Zo'n behandeling staken is geen euthanasie. Ook heeft pijnbestrijding schadelijke bij\verkingen, zonder dal je van euthanasie mag spreken. Er zijn ook ingrepen, die \Vel zeer belastend zijn, maar waarvan het goede gevolg ernstig te bet\vijfelen valt. Dan kun je niet van de verplichting spreken zo'n ingreep te ondergaan. Er is echter de trend om over de grenzen heen te gaan. Dan vindt men: "Dit leven is niet meer zinvol". "Hij of zij is Lot last". Zelfs eenvoudige zorg \Vordt dan soms nagelaten. Wie echter zonder Le rekenen met de Eigenaar van het leven gaat beoordelen of het leven \Vel \Vaardevol is, slaat een verkeerde \veg in. Lijden nag \Vorden verlicht. Het leven mag echter niet \Vord_en aangetast. Abortus provocatus en euthanasie zijn vanuit het zesde gebod af te \Vijzen: Is er ook gebed en verder medeleven net hen, die met deze noden geconfronteerd \Vorden? Wij leven in een samenleving \vaarin de zin van het lijden niet \Vordl erkend. Alles moel gaaf en goed zijn. Enerzijds is dat te begrijpen. Maar dat God ook in een \veo van lijden Zijn genade kan schenken en Zijn ondersteunin; kan laten blijken, daar \vordt niet op gelet. Soms \Vordt alleen gelet op het lijden hier, dat maar zo gau\v mogelijk voorbij moet zijn, zonder dat de vraag is: "Zal het aan de andere zijde eeu\vig lijden or eeu\vig verblijden zijn?" Wat is trou\vens ons anl\voord op die vraag? Schuilen \Vij bij Hem, Die uit liefde Zijn leven voor vijanden gaf? Hij stierf op de Goede Vrijdau 0 opdat het einde van \Vie in Hem gelooft vrede zal zijn! IGnderoppas 3 juli: mevr. Tack, mevr. Hakkert, Jurjanne Tack 20 juli: mevr. Van Beusekom, Conny van Meerten, Leny van Wijk l(erkauto 3 juli: J. van Vessen 20 juli: T. Biesheuvel Uit "'Rivierenland" nocht mevr. Van Dijk, v.d. Lee\veg 2, \veer thuiskomen. Mevr. Van Ingen, Laan van Nieu\v Meerten 4, en Geert-Jan Verspuij, Lienderveldsestraat 0, werden er opgenomen. Geert-Jan hoopt bij het uitkomen van dit blad \Veer thuis Le zijn. In Nieu\vegein, in het Antoniusziekenhuis zijn mevr. Van Olderen P. Breughelstraat 7, en mevr. Van Ommeren, Zandstraat 9, opgenomen. Mevr. Van Spanje, voorheen l(ermenstein 30, is opgenomen in Bennekom. Uit het Nijmegen.se "Radboudziekenhuis" mocht mevr. Weiman, Vogelenzangseweg 2 thuiskomen. Dat gold ook Rianne v.d. Scheur, C. Huijgenstraat 20 te J(esleren. Gert-Jan van Viegen, Vogelenzangseweg 36, oest er \Vorden opgenomen. Moge de HEERE hen en de zieken thuis sterken en zegenen. Jubileum D.V. 7 juli zal het 50jaar geleden zijn, dal het echtpaar Van Ommeren-van Riemsdijk, Dorpsstraat 6, in het hu\velijk traden. Moge de HEERE hen gedenken bij het klinmen van de jaren, en aan hen, en degenen, die bij hen behoren Zijn zegen schenken. Hij geve bovenal \Vat nodig is, om in te gaan in Zijn I<oninkrijk. Er is immers de opdracht de toekomende Stad te zoeken. Vakantie Van 4 juli tot en nel 2 augustus heb ik vakantie. Wij zullen niet de gehele tijd \veg zijn, naar in voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met cand. Schuitenaker of met één van de ouderlingen. Voor de kopij van de kerkbladen met als inleverdata 8 juli en augustus geldt het volgende: in te leveren bij de scriba, br. H. Venveij. Vossenpassen\veg 5, te Ingen, tel Agenda Vrijdag 8 juli: inleverdatum kopij Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen. A. van Wijk Van de Evangelisatiecommissie Zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen is er van D.V. 4-8 augustus \Veer de VBl(-\veek. In deze \Veek zal er op dinsdag, woensdag en donderdag ook een avondprogramma zijn. Deze avonden zijn juist voor u en jou bedoeld! Wat staat er zoal op het program: Dinsdagavond: - Podiumgroep "l(ruisvuur". Wie ze zijn en \Vat ze doen? l(om om uur naar de legertent. Woensdagavond: - Fietspuzzel tocht voor jong en oud. Start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur kunt u/jij zich inschrijven. Na anoop is er een prijsuitreiking in de legertent. Donderdagavond: - Creatieve avond. Voor de creatievelingen zijn er de volgende dingen te nlaken. Stroberen, stro-kransen, of kaarten maken. Heb je zelf ideeën neem ze gerust mee! Aanvang uur bij de legertent. We hopen op fijne, gezellige avonden en dat zal vasl lukken als u/jij er ook bent! De evengelisatie commissie. Verant,voording mei en juni l(erkvoogdij: Collecten mei f 2.438,85; Extra collecte mei f 502,35; Collecten juni f2.499,65; Extra collecte juni f 58,60. Diaconie: Collecten mei f 97,55; Collecten juni f.5,25; Kerkenraadsfonds J' 55,35; De Hoop r 377,80; Woord en Daad f 325,50; Philadelphia f 672,65; l.z.b. f 688,70. Via ds. van Wijle voor l(erkvoogdij f 80,00; voor de Diakonie f 50,00; voor Woord en Daad f 40,00; voor De Hoop f 30,00; voor de St. Ontmoeting f 30,00. via Schuitemaker: voor Kerkvoogdij f 205,00. via van Baak f 00,00. Zendingsbussen 2e k\vartaal r 785,05. De l(erkvoogdij wil een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Jvlolendan 20, tel Pastoraal mede\verkers: A. Versloep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerdcn (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel. 03 J 8-5 J 0228). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraal 66, J(esteren, tel !(aster: H.J. Honmersom, Kerkstraat 2, lel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, J(.laverhof 6, l(esteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verlorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebou\v, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 2'.2, tel. 64' Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel \Vorden verpleegd m\v. van de Berg, A. Jacobsstraat (F 7), dhr. D. Angelino, 44 RI straat 2a (A32) en m\v. van Ingen, Lindehoflaan 27. M\v. van de Berg, Verlengde Schoolstraal 5a mocht \Veer naar huis. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen is opgenomen mw. Gossink, Verlengde Schoolstraat 3. Wij leven met de zieken (ook de zieken thuis) mee, door hen op te dragen in onze gebeden. Op het gebed mogen \VÎj grote dingen van de HEERE venvachten, zowel genezing als ondersteuning door de Heilige Geest. Overleden Maandag 23 juni is na een kortstondige ziekte heengegaan Jacobus Cornelis van de Craats, echtgenoot van Davita Hommersom, Warubandijk JO, op de leeftijd van 60 jaar. Wie kende Jaap van \ie Craats niet met zijn goedheid en hartelijkheid, met zijn plek in de geneente van Jezus Christus. Het gemis en verdriet zal dan ook niet alleen groot zijn voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook voor vele anderen. In de rouwdienst gehouden vrijdag 27 juni in de Herv. J(erk te Ochten hebben \Vij stilgestaan bij de geschiedenis uil Mal. 4, '.2'.2-34, waar \Ve horen dat Jezus \Vandelt op de zee, en \vaar Petrus dreigt om te koen. Het \Vas Jezus die Petrus redde, Jezus die ook Jaap van de Craats net Zijn zoenbloed gered heeft. Onze bede is dat de Heere God die deze broeder ondersteunde in de moeilijke \Veg die hij moest gaan, ook zijn vrou\v, kinderen en kleinkinderen nabij is in het venverken van het verdriet en gemis. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden na de rou\vdiensl op de Herv. begraafplaats aan de Liniestraat. Overleden Vrijdag 26 juni is overleden Tonnie van Eck-Boelhou\ver, op de leeftijd van 48 jaar. Tien \veken lang is er geleefd tussen hoop en vrees. En dan opeens... is daar definitief een einde aan een \veg van lijden en strijdei-i, van angst en onzekerheid. Met

67 veel verdriet is afscheid genomen van een lieve vrou\v en zorgzane (schoon)moeder. Na alle zorgen om Arjan grijpt dit verlies \Vel heel diep in bij de familie van Eck. Onbeschrijfelijk leed is hun deel. Vele vragen blijven onbeant\voord. Ru\ve stormen \Voeden over hun leven, alles om hen heen lijkt nacht. Maar ondanks alles... is er 'moed en vertrou\ven'. Op dinsdag juli heeft de begrafenis plaatsgevonden te Echteld. Vooraf hebben \Ve in de aula aan de Liniestraat troost en houvast gezocht in hel Woord van God. Vanuit Markus 4 vers 35-4 klonk het Evangelie. Wat een \Vonder als 's Vaders Zoon aan boord is van ons levens.scheepje. Dat \Ve geborgen zijn onder Zijn kruis vlag. Dan is het veilig strand voor oog, niet van\vege ons geloof of vertrou\ven, naar omdat Hij de dood over\vonnen heeft! A. Verstoep Overleden Donderdag 3 juli is plotseling \veggenomen Herman Leonard Derksen, sinds 987 \vedu\vnaar van Anna Maria Hendrika Budding, 44 RT straat 6, op de leeftijd van ruin 88 jaar. In de rou\vdicnst die gehouden is op dinsdag 8 juli in de aula aan de Liniestraat hebben \Ve in verband met de worsteling van de toeëigening van het heil \Vat het leven van de overledene in het bijzonder gestenpeld heei't, stilgestaan bij de woorden uit Lukas, 9 "Bidt, en u zal gegeven \Vorden; zoekt,_ en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan \Vorden". Dat de HEERE de kinderen. klein- en achterldeinkinderen trooste met de zekerheid van Zijn Woord. Die zekerheid \vil troost en rust geven voor het vaak zo onrustige hart. Dat geldt ook voor het ver\verken van het verlies van deze vader en opa. Na de rou\vdienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats. Geboren Want Gij bezit mijn nieren: Gij hebt niij in mijner moeders buik bedekt. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke \Vijze \vonderbaarlijk gemaakt ben; \vonderlijk zijn Uw \Verken! ook \Veet het nijn ziel zeer \Vel (Psaln 39, 3-4). De Heere, die leven gaf en leven spaarde, verblijdde Otto en Katja van Doom, Nieu\ve dam 5, met de geboorte van l(atja Marjolijn. We \Villen de ouders, alsook Mirjam en Cora van harte feliciteren et de geboorte van J(atja. Onze bede is dat de belijdenis van de ouders vanuit Psalm 39 ook de persoonlijke belijdenis mag \Vorden van deze dochter. Gedoopt In de morgendienst d.d. 6 juli zijn de volgende kinderen gedoopt: Jan-Willem, geboren , zoon van Wim en Dicky Quint, z,vijning 3; Hendrika Arnolda, geboren , dochter van Andre en Anita Elings, Brinkstraat 7a, Lienden. Tess Petronella, geboren , dochter van Dick en Margot Scholtus, Schenkhofstraat, l(esteren (met consent). Jannie Johanna, geboren , dochter van Pieter en Lenie Leroy, Zwijning 2. Elisabeth Janny, geboren , dochter van Her\VÎn en Liesbeth van Doode\vaard, Lingekant 30. Janna Hentlrina, geboren , dochter van Gerard en Bea Brenknan, Biesbongerd 0, I(esteren. Nora Esmeé, geboren , dochter van Jan en Marjan Roelofsen, Linie.straat 44a. Gerrie Janny, geboren , dochter van l(ees en Jucnnette van Binsbergen, 44 R.I. straat 3. In de dienst hebben \Vij stilgestaan bij Rom. 8, 4 "Want zovelen als er door de Geest Gods geleid \Vorden, die zijn kinderen Gods". Dat er veel gebed gevonden \Vordt on deze leiding door de Geest, opdat \Vij en onze kinderen als kinderen Gods zullen leven. Vakanties Vanaf 2 juli Urn 3 augustus zijn \Vij nlet vakantie. De eerste \Veek van onze vakantie neemt dhr. Verstoep \Vaar, vanaf 9 juli ds. Jongerden. Dhr. Verstoep gaat op vakantie 9 juli Urn 7 aug. Voor dringende gevallen kunt u contact opnemen niet de scriba, dhr. Schimel ( ) of U\V \vijkouderling. Groet Diegenen die op vakantie gaan \vensen \Ve een goede tijd toe om uit te rusten naar lichaan en ziel. Geve de HEERE ook een behouden thuiskonst. Onze gedachten gaan ook uit naar diegenen die thuis blijven, en dan denken \Ve in het bijzonder aan diegenen die van\vege ziekte of ouderdom niet op vakantie gaan. Vaak \Vordt door hen de vakantieperiode als noeilijke tijd ervaren. Dat de nabijheid van de HEERE u troost en kracht geve. Ook nanens nijn vrou\v een hartelijke groet vanuit de pastorie. DIVERSEN Autodienst 3-07 J. M. Buijs (6440) T. van Grasstck (64656) T. Hommersom (642063) Ds. G. van Goch. Oppasdienst 3-07 Cato Bos, Jorieke van de Berg en Suzanne Spies 0-07 Jeanet van Harselaar, Petra Pelle en Annelies van Grasstek Woutje de Vries, Loenette Bennink en Jolanda Verkerk Rommelmarktcommissic Allereerst \Vil ik beginnen met u nee te delen dat er per abuis t\vee verkeerde data's zijn doorgegeven \Vaarop u de "rommel" kon komen brengen. De data' s \Vaarop u tussen 0.00 en.00 uur \Velko bent aan de Liniestraat 0 zijn zaterdagnorgen 9 juli, 6 augustus en 30 augustus. Mocht die tijd te lang duren dan kunt u contact opnemen met onderstaand nummer zodat \Ve het eventueel op afspraak kunnen komen ophalen (alleen in uiterste geval). Verder kan ik u eedelen dat \Veer met de J(erkvoogdij in zijn geslaagd, om een geschikt doel te vinden, \Vaar 50% van de opbrengst naar toe zal gaan. De helft van de opbrengt \Vordt gebruikt voor het Orgelfonds. Het blijkt nanelijk dat er in de komende jaren nogal \Vat onkosten aan het orgel zullen koen, zodat het ons een goede zaak leek om daar de helft van de opbrengt aan uit te geven. Tevens is het iets \Vaar \Vij allen als gemeente vreugde aan zullen beleven. Vandaar ook de oproep aan allen die dit lezen komt allen naar de Rommelmarkt van de Herv Kerk van Ochten op zaterdag 6 september. Verder \Vil ik vragen of u voor ons lege groentepotjes zou willen be\varen. Dit om advocaat te maken. U hoort nog nader waar en \Vanneer u deze in kunt leveren. De anin0 om te helpen op de ronmelmarkt is nog gering. Schroom niet maar geeft u op om enkele uren te helpen op de vrijdagavond of de zaterdagmorgen. Want alleen met elkaar als gemeente kunnen \Ve een eenheid vormen om de rommelmarkt te doen slagen. Bel voor info, ronmel of opgave , de commissie. BEJAARDENWERK Ouderling van Dijk f 5,-. Ds. Jongerden 2x f 25,-. Dhr. Verstoep f 0,-. VAN DE DIAKONIE Ouderling van Dijk f 0,- voor Nederlands Bijbel Genootschap. Ds. Jongerden f 50,- Kerktelefoon. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. Jongerden, kerk f IO,- en f 5,-; pastoraat f IO,-. Dhr. Verstoep, kerk f 00,- en f 25,-; pastoraat f 5,- en kosters\voning f 25,-. Ds. van Goch, kerk f 0,-. f(ollektenjuni. Kollekten f 3339,-; Onderhoud f 626,20; Pastoraat f 77,05; 2e kwartaal begraafplaats f 55,-; Onderhoudbussen f 6,90. Verjaardagsfonds mei en juni M\v, Baan-de Vos f 40,50; M\v, van de Berg-van de Brink f 0,-; M\V. van de Berg-Willemsen f 30,-; M\V, van Dijk-van Holland f 73,60; Mw. Dirksen-Huibers f 249,85; Mw. Doppenberg-Kromhout f20,-; M\v. van Eldik-Sanders f27,60; M\v. van Eldik-van Eldik f 22,-; Mw. Frederiks-Derksen f 57,50; Geurts-van Vliet f 35,80; M\v, van Grasstek-Snit f 67, ; M\v. van de Heijden-Baak f93,85; M\v. Hommersom-Barten f 3,90; M\V. van Ingen-van de Berg f 37,50; M\v. van Lavieren-I(apellen f 5,50; M\v. van Lavieren-van de Berg f 0, ; M\v, van Lavieren-van Bommel f 28,50; M\v. van Stralen Sanders f 46,-; Mw. van Zetten-van Eldik f 63,-; Via de kerkvoogdij r 48,50. Totaal f 099,45. Hartelijk dank, Mien Cochius. VAN DE ZENDINGSCIE J(ollekten en giften Zendingsbussen VBW mei en juni f 78,30. Dhr. Verstoep, VBW f25,-. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren bij dhr. de Vogel, J(erkstraat 7 vóór 8 juli 2.00 uur. Hallo kinderen, Alle voorbereidingen voor de vakantie Bijbelweek zijn gedaan. Jullie \Vorden zeker al nieu\vsgierig naar wat er allemaal gaat gebeuren? Eerst zullen \Ve maar vertellen dat de vakantie Bijbelweek iedere morgen begint 0n 9.30 uur. De eerste morgen is dus maandag l augustus D.V. Wat er dan gaat gebeuren zullen we maar verldappen. Benjamins kindersho\v kont naar onze grote \Vitte tent vlak naast de kerk. We hebben gehoord dat het een heel spannend avontuur wordt. Wat er verder deze \Veek gaat gebeuren, dat houden we nog gehein, maar het belooft heel \Vat. Dinsdag \Voensdag donderdag en vrijdagmorgen \Vordt er weer een mooi Bijbelverhaal verteld. Daarna gaan \Ve een knutsehverkje maken en drinken limonade met een grote plak koek en doen \Ve gekke en leuke spelletjes. Vrijdagmorgen is er iets bijzonders. Dan gaan \Ve met z'n allen..."..."..."..."" en sluiten de morgen af met een lekkere versnapering. Je hoert dan in ieder geval thuis niet meer te eten. Waar \Ve gaan eten? Dat is nog een geheim. I(on allemaal niaandagmorgen augustus naar de GROTE WITTE TENT naast de kerk en neem een vriendje of vriendinnetje mee. Het VBW team. Gemeenteleden, Wilt u ons a.u.b. helpen aan lege glazen potten doper\vten, appelnoes enz.). Grootste maat, zonder etiket. Deze potten zijn nodig voor de knutselochtenden van de Vakantie Bijbel \Veek. Inleveren bij: Marja van Lavieren, Nieu\ve Dam 3, Tera Thijssen, Pruimengaard. OPHEUSDEN Mevr. Den Hartog werd overgeplaatst naar Vrijthof. Gerard van Wende! de Joode leeft naar zijn operatie in augustus toe. Mevr. Deijs keerde inmiddels ook huis\vaarts uit het ziekenhuis. Dhr. Franken (Middenweg 4) missen \Ve geruime tijd in ons midden. Hij krijgt weer onderzoeken. Er zijn veel andere en stille noden. Moge de Heere u nabij zijn, zodat uw ervaring is dat een geheiligd kruis beter is dan geen kruis. Hu,velijk DV 8 juli hopen Genit Rutger Mauritz en Catharina Jacoba de Bree elkaar het ja-\voord te geven om 3.45 in het gemeentehuis alhier, ter\vijl de kerkdienst om 5.00 begint. Hun receptie zal niet zijn in de Blaau\ve Kamer, maar in de Oude Duikenburg vanaf 0.00 uur. Hun toekomstig adres is Tongerenseweg 3, 8076 PV Vierhouten. De God van alle genade heeft jullie geroepen tot deze heilige staat van het hu\velijk. Hij roept jullie tot de dienst in Zijn koninkrijk. Wat een reden hebben jullie om op deze dag niet alleen vooruit te zien, maar ook terug te zien naar alles wat Hij reeds gegeven heeft. Opdat we er klein onder worden en het niet klein kunnen krijgen dat de Heere in Zijn goedheid zo groot is. Hij doe jullie samensmelten tot een eenheid in Hem, opdat jullie leven een dienend leven van zelfverloochening zal zijn. Diversen. fam. J. Kuivenhoven-van Voorst is verhuisd van Hamsestraat 57, naar nr We ontvingen f,50, 4 x f 0,-, 7 x f 25,-, 2x f 35,-, 2x f 50, f 00,-. Voor al U\V gaven in de Heere hartelijk dank. 3. Het verjaardagsfonds over de maandjnui bedroeg f 565, DV 9 juli is er een evangelisatiedag \Vaarop wij bijbels aanbieden aan de mensen in Hoorn. Onze jongeren wil ik opwekken om mee te gaan. We vertrekken om 2.45 uur bij de kerk vandaan. Grijpt degenen die ten dode toe wankelen. 5. DV 0 juli preekbespreking over de morgenpreek Trou\v tot de dood Nadat man en vrou\v hetja-\voord hebben uitgesproken, volgt in het formulier een gedeelte over het verbod om te scheiden. Dat de meest letterlijk overtreding van het zevende gebod in het hu\velijksondenvijs niet mag ontbreken, zal duidelijk zijn. Het kan \Vel de vraag oproepen of dit nu de beste plaats is. In het formulier staat het echter in een duidelijk kader; het dient om duidelijk te naken hoe sterk de band van het zojuist gesloten hu\velijk is. De onbreekbaarheid van het hu\velijk is geen knellende band, maar \Vel een verant\voordelijkheid. Aan het einde van dit gedeelte staan de troostrijke en diepe \Voorden: "Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd dat onze I-Ieere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat".. Het gaat heel concreet over het aan\vezige echtpaar dat de Heere achter hun huwelijk staat. "En daarom zult u ook alles \Vat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand van de Heere; zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen". Er kunnen moeilijkheden zijn in het huwelijk. Ook onderling kunnen er moeilijke tijden zijn. Stel dat de ander een handicap krijgt of in een psychiatrische inrichting opgenomen moet \Vorden. l(unnen \Ve dan scheiden omdat \Ve de gave der onthouding niet hebben? Om hoererij te voorkomen, is het een plicht te trou\ven als \Ve deze gave missen. Als \Ve getrouwd zijn, hebben \Ve gedaan wat \Ve konden. Als ons dan iets ontbreekt, mogen \Ve op Gods hulp en bijstand rekenen! Van Hem is veel venvachting! Het formulier illustreert de hechtheid van het huwelijk met een gedeelte uit Matth. 9. Farizeeën komen tot Jezus om Hem te verzoeken. Joodse rabbies discussieerden over de vraag \Vanneer je je vrou\v mocht verlaten. Zij willen dat Jezus een keuze doet voor een van de rabijnenscholen. Jezus overstijgt deze valstrik en groepskeuze door de verklaring dat we niet mogen scheiden dat God heeft samengevoegd. Het hu\velijk is geen contract dat door de in\villiging van t\vee mensen tot stand is gekomen en dan \Veer ongedaan gemaakt kan \Vorden. Zo ziet onze overheid het wel, maar zo ziet de christen het niet. Het hu\velijk is een inzetting van God. God brengt deze man en vrouw samen. Daar mogen mensen niet aankomen. Vooral dit ondenvijs van Jezus druiste tegen de haren van de Joden in. Hoe zit het dan met de scheidbrief? Deze inzetting van Mozes gaat niet over de situatie dat er sprake is van overspel. Als een man of vrouw overspel pleegt, dient deze volgens de wetten van het Oude Testament gestenigd te worden. Wat is de betekenis van de scheidbrief dan \Vel? Helaas zonden mannen hun vrou\v ook \vel \Veg zonder dat er sprake \Vas van overspel en hoererij. Om in deze chaos enige orde te scheppen, \vas de man dan verplicht zijn vrou\v een scheidbrief mee te --~ven waarin hij haar eerbaarheid verklaarde. Het is de verkla Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel rin):;van de nan dat zijn vrouw rein en zuiver heeft geleefd. In Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, lel ; Secr. feite erkent de man hiermee dat hij de schuld van de scheiding I(erkvoogdij: G. Heenck, tel. 4497; Penn. l(erkvoogdij: B is. Het is een bescherming voor de vrou\v. Zij is vrij van de Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank man. Daarbij is de betekenis van de scheidbrief ook deze dat Gemeenteklank.en: Rabobank het verboden \Vas een eenmaal \Veggezonden en hertrouwde Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, J(enpkeslaan 8, vrou\v \Veer terug te nemen (Deut. 24:-4). Als de l\veede nian telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: Fam. haar \Vegstuurt, kan de eerste man niet opnieu\v met zijn eerste Hoogenboom, tel Cassettedienst: J. Vermeer, vrou\v trouwen. Zelfs als de t\veede man sterft, is herlrou\v niet Eikenlaan 2, tel Pastoraal mede\verker: Cand. J. geoorloofd. Het zou de scheiding \Vettigen. Mozes legt een Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel zware hypotheek op de echtscheiding. Als echtscheiding te Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH genakkelijk \Vordt, \Vordt het zedelijk leven in de samenleving Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de ondergraven. Bree, tel Ook al regelt Mozes hier zaken die op zichzelf ongeoorloofd zijn, daarmee is het kwaad zelf nog niet goedgepraat. Het Gestorven Op 30 juni is nog vrij plotseling gestorven Willemijntje van Osenbruggen-Vermazen, op de leeftijd van 8 jaar, gewoond hebbende Smachtkamp 3. Ruim tien maanden na het sterven van haar nan ging zij de \veg van alle vlees. Zij had altijd gehoopt haar man aan zijn einde te nogen brengen. Dat is gebeurd. Sindsdien is zij uitgeblust. De beide kinderen zijn nu zonder ouders. De Heere \Vil een vader van \Vezen zijn. Hij is meer dan de beste vader en moeder. Dat \Ve het zo nogen bijvallen; Wie vader of moeder, man of vrouw, zoon of dochter lieilleeft boven Mij, is Mij niet waard (Matth. 0:37). k\vaad beteugelen is iets anders dan het in bescherming nemen. Deze regels bieden geen speelruimte voor de echtscheiding. Dat hebben de Joodse rabijnen ervan gemaakt. Jezus zegt niets anders dan Mozes, maar Hij geeft de duiding van Mozes. Als er geen sprake is van overspel en \Ve scheiden om met een ander te hertrou\ven, plegen \ve overspel. De man die zijn vrouw \vegstuurt, maakt dat er overspel met haar gepleegd \Vordt. De vrou\v is niet \Vettig gescheiden, omdat er geen sprake is van overspel. Zij is feitelijk nog met de man getrou\vd. Wie met haar gemeenschap heeft, is e~n overspeler. De kerk kan zo'n hu\velijk dan ook niet erkennen. Bij een dergelijke on\vettige

68 scheiding is Gods raad ook om ongetrou\vd te blijven ( l l(or. 7: ). T\vist en onenigheid hebben geen kracht om het hu\velijk te ontbinden. Wie is \Vettig gescheiden? Waar sprak:e is van overspel, is er een wettige scheiding. Dat betekent dat ook hertrou\v \Vettig is. Treffend is dat iemand als Luther het onttrekken aan de hu\velijksgemeenschap op dezelfde lijn ziet staan als ontucht. Voor hem is dat dan ook een echtscheidingsgrond. Niet alleen bij overspel, maar ook bij ongeloof is scheiding volgens Gods Woord \Vettig: "Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide; de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt" ( Kor. 7:5). Laat het duidelijk zijn dat de christen nooit de scheiding begeert, ook al is de ander ongelovig. Als de ongelovige partij echter om het geloof van de vrou\v wil scheiden, is de vrou\v wettig gescheiden. Zij hoeft haar geloof niet af te zweren. De band met God is sterker dan de band met de man. De kanttekeningen merken bij deze tekst op dat zo iemand niet ongetrou\vd hoeft te blijven. Een vraag zou kunnen zijn of de gronden van de Schrift bij wijze van voorbeeld zijn gegeven of dat dit de enige twee gronden zijn. Iemand als Martin Bucer gaat heel ver. Voor hem is de liefde bepalend. Waar de liefde k\vijnt, is het hu\velijk ontbonden en scheiding \Vettig. Hij gaat ervan uit dat er een heel terrein is waar Gods Woord geen uitspraak over doet. Daarbij legt hij er zoveel nadruk op dat het sexuele leven geordend moet verlopen dat hij ook scheiding bij lichamelijke handicaps, besmettelijke ziekten of gevangenschap. Ik vind dat dit te \Veinig recht doet aan de trou\v. Juist als de ander het moeilijk heeft, komt het op de trouw aan. Juist als de onderlinge liefde kwijnt, kan het huwelijk door de trou\v heen weer opbloeien. Laten we elkaar liefhebben als Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Hij heeft daar wel een groot offer voor over gehad. In Zijn kracht zijn \Ve meer dan overwinnaars. Laat hel zijn als bij de eerste christenen dat wij opvallen door hu\velijkstrou\v. Uit de pastorie De laatste weken is het wat rustiger dan het tot nu toe ge\veest is. Het doet me wel goed. Om deze reden had ik aan het begin van het jaar gepland om nu drie keer geen bijbellezing te houden. De eerstvolgende keer zal DV zijn 28 augustus. Dan is wat meer armslag om dingen te doen die het laatse half jaar zijn blijven liggen. Verder \vensen \Vij u thuis en op vakantie Gods bewaring naar lichaam en ziel toe. U\V en jullie W. van Vlastuin F anzilieberichten r , Psal 8 vers 23 Dit is van de Heer geschied en het is 0derlijk in on::.e ogen. Met grote dankbaarheid hopen \Vij met onze ouders en grootouders C.K. a Doorn en l'rl. va Doorn~Hoersou op \Voensdag 30 juli a.s. de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen. Ochten, 30 juli R.J. straal AP Ochten Henk en Flora Gert en Marjan Johan en Ineke Christa en Kees Martin en Nel Teunie en Kees Jannette en Jan en kleinkinderen Wij hopen dit samen met de kinderen in besloten kring te herdenken. J r , In plaats van kaarten Op D.V. Donderdag 7 juli a.s. hopen onze ouders en grootouders r.h.c. va 0ere C/l A. au 0uereu~vau Riesdijk hun 50-jarige huwelijksdag te herdenken EX Lienden, juli 997 Dorpsstraat 6 De kinderen en kleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren donderdag 7 juli a.s. vanaf uur in "Het Wapen van Lienden", Dr. v. Noortstraat 2 te Lienden. l r , : Jan en Gerrie Sanders zijn op 25 juli a.s. 50 jaar getrouwd. Vanwege dit heugelijke feit nodigen \Vij u uit om er met ons een gezellige avond van te maken. Alle familieleden, vrienden en bekenden verwachten \vij om uur in Restaurant "De Oude Duikenburg", Voorstraat 30 te Echteld. Juni 997 Lindenhoflaan BM Ochten : J Hiennede geve wij u kennis van het overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante Maria Alida van der Heijden Sinds l 0 januari 995 weduwe van Aaldert Jan van Hattum op de leeftijd van 73 jaar. Kesteren, 2 juli 997 J. van Hoemenstraat 7a Fam. van der Heijden Fam. van Hattum Correspondentieadres: S. van der Heijden Parallelweg 2, 4043 KG Opheusden De teraardebestelling heeft plaatsgevonden maandag 7 julij.l. op de algemene begraafplaats aan de Markstraat te Kesteren. Tot onze grote droefheid heeft de 'Heere, toch nog vrij onverwacht, maar op Zijn tijd van onze zijde weggenomen, na een liefdevolle verzorging in Chr. zorgcentrum "'t Anker" te Kesteren, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante,johanna Gerrit.ie Budding Sinds 30 mei 992 weduwe van Pieter Marinus Zaaijer op de leeftijd van 86 jaar. I<esteren, Teunis en Bets Pieter en Rina Teunis en Hans Ina Gerrie en Cees Lienden, Aaltje en Otto Joke en Ruth Anita Wilma en Jacco l juli 997 Chr. zorgcentrum" 't Anker" Correspondentieadres: T.A. Zaaijer Rijnbandijk 59, 404 AV Kesteren De teraardebestelling heeft plaatsgevonden zaterdag 5 juli j.l. op de algemene begraafplaats aan de Markstraat te Kesteren. Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons hart voor alles \Vat zij voor ons is geweest en betekend heeft, geven wij u kennis de de HEERE voor ons vrij onverwacht heeft weggenomen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster en tante Willemijntje van Osenbruggen-Vermazen sedert 0 augustus 996 \Vedu\ve van Johannis Hendricus van Osenbruggen in de ouderdom van 8 jaar. Ochten, J. van Kleef-van Osenbruggen P.A. van Kleef Jan Hans Veenendaal, B. van Osenbruggen C. van Osenbruggen-van Dijk Antoinette Barry 30 juni 997 Smachtkamp 3, 4043 LL Opheusden Correspondentieadres: J. van I<Ieef-van Osenbruggen Meidoomstraal 24, 405 GW Ochten De rouwdienst \verd gehouden vrijdag 4 juli j.l. waarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats "Markstraat" te Opheusden. Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor al het goede wat \Vij met hen hebben mogen delen, geven wij u kennis dat het de Heere behaagd heeft plotseling van onze zijde weg te nemen, onze zorgzame vader, schoonvader, grooten overgrootvader Herman Leonard Derksen sinds 987 \vedu\vnaar van Anna Maria Hendrika Budding op de leeftijd van ruim 88 jaar. 3 juli R..-straat AR Ochten Ochten, J. Derksen J.C. Derksen-Romein Ochten, A.M. Frederiks-Derksen H.l. Frederiks Elst (U), A. van Rotterdam-Derksen C. van Rotterdam klein- en achterkleinkinderen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden dinsdag 8 juli 997 op de Ned. Herv. begraafplaats te Ochten. Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, \Villen \vij u langs deze \Veg heel hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van medeleven \Velke u heeft betoond na het plotseling overlijden van ons innig geliefd zoontje, broertje, kleinzoontje, achterkleinzoontje en neefje Kesteren, juli 997 Gerard van Dam Fam. J. van Dam-van Setten Fam. J. van Dam-Roelofsen Fam. G. van Setten-Lier en verdere familie Na het overlijden van onze lieve onvergetelijke vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Aart de Wit voelden wij ons omringd door familieleden, vrienden en kennissen. Deze betrokkenheid hebben wij zeer op prijs gesteld. Daarvoor \Villen \Vij u hartelijk bedanken. Opheusden, juli 997 Hamsestraat 66 Familie de Wil Langs deze \Veg willen wij u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Opheusden, juni 997 Meidoomstraat Maria Magdalena de l(ruiff~de Haan Familie de Kruiff Bedankt voor al die ooie kaarten. Bedankt voor :oveel belangstellig. /--Bedankt voor al die prachtige bloee. Bedankt voor :oveel ede/eve. Bedankt.... Corrie van Dijk-Timmer Het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Refonnatorische Grondslag te Amersfoort vraagt voor het Van Lodensteincollege, locatie l(esteren, een: Schoonmaker M/V voor een part-time betrekking van 20 uur. Inlichtingen \Vorden verstrekt door de locatie-directeur, drs. J.R. van Leeuwen, tel (school) of tel (privé) of de plv. locatie-directeur, M.L. Lukasse, tel Van de sollicitanten \Vordt ver\vacht dat zij de grondslag en doel van de Vereniging onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties s.v.p. binnen een \Veek richten aan de secretaris van de Vereniging, dhr. L.A. Wijnmalen, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort.

69 GE meeute-lilaulieu ZATERDAG 26 JULI e JAARGANG Nr. 49 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar Op reis "En Abram trok heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had". (Genesis 2 vers 4)(Ps. 25: 5) Op reis"" Zien we ze gaan in gedachten? Abram, Saraï, Lot en nog anderen. Ook dieren. Langzaam maar zeker stappen de kamelen -eigenlijk dromedarissen- voort. Langzaam, bijna 5 kilometer per uur. Maar als het moet uren lang, wel 2 uur zonder te stoppen! Op reis"" Stel nu dat iemand van ons gaat naar een ander mooi land, Zwitserland bijvoorbeeld, dan ben je op de helft ongeveer van de reis die Abram maakte. Een reis van totaal zo'n 700 kilometer. Eerst -met Terah, Abrams vader, er nog bij- van Ur, gelegen in Irak, naar Haran, zo'n 000 kilometer. En later van Haran naar Ur, zo'n 700 kilometer. Nee, niet snel, dat kon niet in die tijd meer dan 2000 jaar voor Christus. Niet een paar dagen rijden met auto of trein. Soms misschien lopend, meestal óp-eennjdier. Dat zal heel wat tijd gekost hebben. Met grote kudden en aardig veel mensen. En in Haran hebben ze gewoond. Het zal wel diverse jaren zijn geweest. Maar ze mochten er niet blijven. En Abram wilde niet terug. En daarom worden op een dag de tenten weer afgebroken. De pinnen -de tentenharingen- uit de grond getrokken, enzovoort. Ze gingen verder. Abram voorop. Ze móesten verder! Verder nu op Gods bevel. Het klonk al in Ur! Hij had wel de tijd gehad om terug te gaan, maar Abram ging steeds verder! Maar was dat toen niet heel gevaarlijk? Op reis, je bereidt je voor. Als wij op reis gaan, dan neem je een kaart mee, een reisgids en dan weet je waar je naar toe gaat. En wellicht heb je een brief van de A.N.W.B. bij je. Gaat er iets mis, dan is er de A.N.W.B. die je probeert te helpen en die je kan vervoeren, zonodig met auto en al! AI kan er overigens nog van alles mis gaan, en benje je leven niet zeker. En waar ga je heen? Dat kan verschillend zijn. Maar je weet meestal wel het doel. Voorthuizen. Normandië. Zwitserland. En een vakantiereis eindigt -als je wordt gespaard- bij het beginpunt: weer thuis! Maar dat gold voor Abram niet! Hij wist niet waar hij komen zou. Een onbekende toekomst ging hij tegemoet. Bij valcantie maar ook bij emigreren, verhuizen naar een ander land, dan weten mensen vaak veel van te voren. Abram niet. En wat zouden er onderweg voor gevaarlijke volkeren en andere problemen kunnen komen. En er waren geen mensen op wie hij terug kon vallen. Je zou zeggen: Een onbekende, gevaarlijke toekomst. Niets wist hij". Nee, dat schrijf ik toch niet goed. Hij wist niet waar hij komen zou, maar dit wel: Gód ging mee! God zou onderweg voor hem zorgen. En God zou zorgen dat hij goed aankwam. Dat was beter dan welke menselijke waarborg dan ook! Hij ging naar het land, dat Gód hem zou wijzen. Dat had God Zélf beloofd. God ging mee. Zijn belofte ging mee. En zo ging Abram op weg: "En Abram trok heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had". Op reis"" Naar een onbekend land. Dat is heel wat. Zou u dat óók gedaan hebben? En jij? Vraagt God dat dan? Soms lijkt het veel op toen als mensen naar een ander land gaan voor zending of hulpverlening. Een dominee naar China. Een landbouw-ingenieur naar Haïti. Ja, dat kan nog, dat zou ook bij ons kunnen. Maar zelfs als je alleen maar af en toe een vakantiereis maakt, of helemaal niet, dan moetje toch ergens die reis van Abram maken. U vraagt: "Wat zegfutè_ja, dat is heel wat, maar fiermoefwec -- Dat je alles van God belangrijker vindt, zelfs dan je familie. En dat je op reis gaat, niet naar een nieuw aards vaderland, maar naar de plaats waar God woont, naar de hemel-stad! Die reis moeten we allemaal echt maken. Dat is beslist nodig! Eens in het land waar hij vandaan kwam, diende Abrams familie de afgoden. Ook Terah, zijn vader. Jozua 24 getuigt er van. Het meest bekend was de maangod Sin, een afgod, bekend in Ur en in Haran. Abram kreeg het verkeerde voorbeeld. En het zou me niet verbazen als hij nog in Ur eerst meegedaan heeft. Maar hij moest daar weg! Gód maakte met hem een nieuw begin. Hij moest die reis gaan maken, gaan naar het land dat God hem zou WIJZen. En de zoon die hij zou krijgen mocht wijzen op Gods Zoon, Jezus, uit Abrams familie. En het land Kanaän, aan hem beloofd, sprak van de rust in de hemel. God zou met hem gaan. Zo zou hij gezegend worden. En voor anderen tot zegen zijn. Of u nu wel of niet op reis ging of gaat, denkend aan Abram komt tot ieder de vraag: Bent il, ben jfj al op reis? De HEERE zegt: "Blijf niet thuis in de zonde! Vind je spullen, of je verstand, of de sport niet het belangrijkste. Laat een bepaald programma van radio of T.V. je niet de baas zijn. Geloof in Mij! Ga op weg!" De weg waarop God zorgt! De weg waarop de Heere Jezus meegaat. Want de weg die Abram ging toen, en het gaan met de HEERE nu, heeft met Hém te maken. We kunnen zeggen: "Wie Hem volgt, die mag aankomen bij Göd! " Daarom is de Bij bel zo belangrijk, als reisgids onderweg. Wie de beloofde Zoon, wie Christus volgt zal in de duisternis niet wandelen! Ga dan zo met Gods Woord, met Zijn belofte, op reis! Lienden, A. van Wijk Dienst des W oords Kesteren Zondag 27 juli 0.00 uur: ds. H. de Bode, Nunspeet 8.30 uur: ds. H. de Bode, Nunspeet Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte nieuwe dak Zondag 3 augustus 0.00 uur: ds. N.P.J. Kleiberg, Veenendaal 8.30 uur: ds. N.P.J. Kleiberg, Veenendaal Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 27 juli 0.00 uur: ds. M. Goudriaan, Lunteren 8.30 uur: ds. D. v.d. Berg, Veenendaal Kollekten:. stichting "Ontmoeting" 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 34:2, n.m.: Ps. 46: Zondag 3 augustus 0.00 uur: cand. J.G. Schuitemaker, Bennekom 8.30 uur: cand. J.G. Schuitemaker, Bennekom l(ollekten:. v.m.: diakonie, n.m. kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 35:2, n.m.: Ps. 33: Ochten Zondag 27 juli 0.00 uur: nog niet bekend 8.30 uur: Ds. D.C. van Wijnen, Bennekom Kollekten:. Diaconie; 2. l(erkvoogdij. Zondag 3 augustus 0.00 uur: Kand. N.M. van Ommeren (Huizen) 8.30 uur: Kand. J. Reehorst (Hoogvliet-Rt.) l(ollekten:. Diaconie; 2. Kerkvoogdij; 3. Bijstand pastoraat. Opheusden Zondag 27 juli 0.00 en 8.30 uur kand. J. Lohuis Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra mnd kerk Oppas; mw. Huibers, Simone Wünsch, Marielle Tijssen Vrijdag augustus 4.5 uur huwelijksbevestiging Gert vd Scheur en Nelleke Budding Zondag 3 augustus 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. evangelisatie Hoorn, 2+3 kerk Oppas; ID\V Kerkstra, Arianne Laus, Sandra van Setten Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag augustus: dhr. C.J. Meyer Vrijdag 8 augustus: ds. W. vqn Vlastuin

70 Kopij Ds. Van Gogh is aan de beurt de meditatie te verzorgen. I(opy inleveren D.V. maandag 4 augustus voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, l(erkstraat 8, tel ; scribaouderling J.K.C. van Eck, G. Douslraal Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, teler ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. I<esteren, p/a H. de Wil, G. Douslraal 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervonnd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" l(erkstraat 2a, lelel' ; beheerder: G.O. Hendriks, telef In hetrivierenlandziekenhuis te Tiel \Verd opgenomen nevr. J. Geurls-Budding uit 't Anker, B 06. Daar verblijft dhr. T. van Duiken, F 29. Dhr. J.H. Elings mocht terugkeren naar 't Anker. Uit het Canisiusziekenhuis mocht \Veer thuiskomen mevr. E.M. Hoefakker-de Keizer, Rhenense\veg 6. De Heere gedenke al onze zieken, naar lichaan en ziel beide. In het bock Job lezen \ve: "Uit het stof of uit de aarde komt het verdriet en de moeile niet voort." Maar de Hecre heeft er Zijn hand in. Mag dat uitdrijven naar de troon van Zijn genade. Dat niddelen nog gezegend mogen \Vorden. Hij is ook machtig uw arme melaatse ziel te genezen. Dat het eens gehoord mocht \Vorden, dat de ziel het mag opmerken, \Vat ant\voord God u geeft: "Al waren U\V zonden als scharlaken, zij zullen \Vit \Vorden als sneeu\v." De Heilige Geest opcne het hart, opdat gij met lust leert acht geven op hetgeen de Heere van de \Veg der vrije genade in Zijn Woord openbaart. Gedoopt Op zondag, 3 juli j.l. \Verden in de morgendienst een viertal kinderen gedoopt: l. Hendrika Marina Willernina, geb '97, dochter van Dirk Louter en Hendrika Sukkel, Nassaulaan Catrinus A\bertus, geb. -06-'97, zoon van Eric Bernardus F'ranciscus Schoen en Elisabeth Catrina Albcrta van Dam, Leuvenstein l Nicolaas Pieter Antonie, geb '97, zoon van Nicolaas Pieter Antonie Stam en Aaltje van MeerLen, Binnenstraat 8b. 4. Theodorus Nelis, geb '97, zoon van Johannes Derk Drost en Elian IClaasen, l(eetjcsbongerd 5. De tekst voor de prediking \Vas Markus 0: 4b. (Jezus en de kindcrkens).. De kinderkens tot Hein gebracht. 2. De kinderkens van Hen ge\veerd. 3. De kinderkens door Hern gezegend. De ouders stuurden de kinderen niet, ze brachten ze; op de arm of aan de hand, maar ze gingen mee. Van hun levenswandel mocht \Vat uitgaan. Door de trekk:ende liefde Gods \Vaag de eeu\vigheid op het hart, ook van hun kinderen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l{erk l{esteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 27 juli Auto : N.J. de Kat-Angelino, tel Auto 2: G. van de Linden, tel Zondag 3 augustus Auto : H.C. van Cupel, tel Auto 2: J.ICC. van Eck, tel l{inderoppas Zondag '27 juli: Mevr. Hak.kert-v. Beem, Dyanne v. Westreenen, Linda Hootsen. Zondag 3 auguslus: Mevr. Treur, Ali Ter Maten, Rianne Willemsen. Zondag 0 augustus: Mevr. v.d. IUippe, Petra Pienbroek, Marijke Westeneng. Diakonie Kollekte van 5 juni j.l. voor St. "Eben-Haëzer" was f.240,85. Kollekte van 6 juli j.l. "Kesteren helpt Kurteni" bedroeg f.487,20. Gemeente, hartelijk dank. Voor het nieu\vc dak via ds. Buijs: xf0,00, xf25,00, x r 50,00 en 2 x f 00,00. Voor "Woord en Daad" x f25,00 en l x f 50,00. Hartelijk dank voor uw gaven. Tenslotte Een hartelijke groet van U\V kerkenraad. Uit de dagen van ouds Nu eens niet iets over één der predikanten die onze Herv. Gemeenle diende, \Vant de laatste \Veken moet ik vaak denken aan een voor velen bekende dorpsbe\voner die toch veel met onze kerkelijke Gemeente te maken had. Dit \Vas nl. Dirk van Ingen ook \Vel genoend "Derk van Bram" zo kent men hem nog in ons dorp. Hij werd geboren op en \Vas een zoon van Abraham van Ingen en Helena Elisabeth Vermeer, hij overleed op 6 april 967 nu 30 jaar geleden. Vader Abraham is een aantal jaren koster ge\veest. Ook Dirk \Verd dit na het overlijden van zijn vader in 928 en bleef dit tot 954, daarna bleef hij nog Jrnlpkosler lot 96. We mogen hem nu na die 30 jaar en telkens \Veer dankbaar zijn dat hij in de oorlogsjaren bij het evacueren de tinnen borden en de zilveren bekers van het Avondmaal heeft meegesjou\vd zodat het tot op de dag van vandaag nog gebruikt mag \Vorden. Ze dateren nl. uit 646, dit is toch maar even 350 jaar oud! De oudere lezers kennen hem nog zeer zeker. Als er iemand \Vas overleden, dan kwan hij dit aanzeggen, eerst mondeling, later met een kaart. Zo heeft hij vele malen het dorp rond gelopen on die taak te verrichten. Hij hield van orde en netheid. Als de jeugd niet stil zat in de kerk dan vermaande hij ze ernstig zodat vele kerkgangers dit hoorden omdat hij ook erg doof \Vas. Zelf maakten \Ve mee dat hij het kerkplein harkte toen we er een klas hadden van de Chr. school. Was hij klaar, dan kwam hij naar binnen om te zeggen dat \Ve niet over het grint mochten lopen maar over het pad naar huis. Hij \Vas denk ik een beetje trots op het geharkte grint. Zo \Vas dit een stukje historie over Derk van Bram, we eindigen met Psalm 05: 5, moge hij tot dat verbond behoort hebben dan is aan hen bevestigt: I<omt in gij gezegende mijns Vaders, over weinig zijt, gij getrou\v ge\veest over veel zal Ik u zetten. uw archiefbeheerder. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat '2, tel. 60'297. Scriba: dhr. H. Venveij, Vossenpassenweg 5, 403 ICR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lan$e, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. l(euken, l(ermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noorlslraal 28, lel Telefoonnr. verenigingsgebou\v: Boekentafel: Iedere \Voensdagavond 9.30~0.QO uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-I<lanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9, lel Regiobank IGnderoppas 27 juli: Stenneke van Beijnurn, Nelie Verweij, Henrieke van Beijnum 3 augustus: Hilda Tinmer, José Griffioen en Thera Volders l{erkauto '27 juli: A. Gaasbeek 3 augustus: J. Bos Mevr. Van Ingen, Laan van Nieuw Meerten 4, is opgenomen in "Rivierenland". In dat ziekenhuis \Verdook de heer Stam, Dr. van Noorlstraat 4, en mevr. Floor-van Ingen, Dorpsstraat 23, en de heer Merkenstein, Midden\veg 3, en voor onderzoek de heer Hofman, ICernenstein 76, opgenomen. Geert-Jan Verspuij, Lienderveldsestraat 0, mocht inderdaad weer thuis komen uil dit ziekenhuis. In Nieu\vegein waren mevr. Van Olderen P. Breughelstraat 7, en mevr. Van Ommeren, Zandstraal 9, opgenonen. Mevr. Van Olderen ging naar "Rivierenland", mevr. Van Ommeren mocht naar huis. Mevr. Van Spanje, voorheen ICennenstein 30, is opgenomen in Bennekom. Gert-Jun van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, in het Nijrnegense "Radboudziekenhuis" opgenomen, k\vam weer thuis. Bij het uitkomen van dit blad hopen Mevr. van Ingen, Mevr. Floor-van Ingen en Mevr, van Olderen \Veer thuis te zijn. Vakantie Nog tot en met 2 augustus heeft de predikant vakantie. Hij zal niet de gehele tijd weg zijn, maar in voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met cand. Schuitemaker of met één van de ouderlingen. Voor de kopij van het kerkblad met als inleverdatum augustus geldt het volgende: in Le leveren bij de scriba, br. H. Venveij, Vossenpassen\veg 5, te Ingen, tel Agenda Vrijdag augustus: inleverdatun kopij Zaterdag 2 augustus: lof uur om 9.00 uur Dinsdag 5 augustus: oud papier Tenslotte Voor ons allen geldt, (of wc nu of later op vakantie zijn of thuis blijven) om uit te rusten hebben \Ve de zegen van de Heere nodig. Wanl alleen door Hem \Vordt de \Vare rust geschonken voor lichaam en ziel. Een hartelijke groet namens de kerkenraad. scriba, H. Vef\veij Vakantie Bijbel Klub OPGELET... Maandag 4 augustus om half 0 begint de vakantie bijbel klub! Het thena van deze week is l-iou Ue) vast. We gaan het leven van Petrus volgen op Zijn weg achter de Heere Jezus aan. We \Villen leren wat het voor Petrus betekent om te geloven, en daardoor ook voor onszelf leren \Vat geloven is en \Vat het inhoudt. Zo \villen \Ve leren \Vat de Heere God van ons vraagt in ons leven: Alles achterlaten en Hern volgen! Naast het luisteren naar verhalen gaan \Ve ook zingen en bidden, een sportief spel spelen, knutselen en natuurlijk nog neer! Vrijdagavond vanaf 9.00 uur \Villen \Ve alle ouders en belangstellenden uitnodigen om sanen de \Veek af te sluiten. Zondag 0 augustus \vordt er in de kerkdienst aandacht gegeven aan de v.b.k. De preek zal gaan over een van de verhalen die \Ve gehoord hebben. Na de dienst wordt iedereen uitgenodigd voor koflïe of limonade in "de open deur". Dus... als je tussen de 4 en 2 jaar oud bent, ben je van harte \Vel kom in de tent naast de kerk vanaf uur. Tot ziens! Het VBK-team. GZB-nieuws De Pikstercollecte heeft dit jaar f.44,90 opgebracht. Wij \Villen u namens de OZB bedanken voor U\V gift. Ook alie mede\verkers bedankt voor jullie inzet. We hopen en bidden dat het werk van de GZB gezegend mag \Vorden. We willen u attenderen op de jaarlijkse OZB-dag.Deze \Vordt op donderdag 7 augustus gehouden. I Iet thena is: "-Ieel de \Vereld moet het \Veten". Er komen verschillende sprekers, er is een verkoping, een speciaal programma voor kinderen en jongeren en nog veel neer. Plaats: Arnhemse Boven\veg in Driebergen. Aanvang 0.00 uur. ZEC-nieu,vs Een tijdje geleden hebt u in de kerkbode kunnen lezen dat \Ve vrij\villigers zochten voor de evangelisatieconrnissie. Inmiddels zijn we met de vrij\villigers al begonnen met echo's aan te bieden. Elke maand gaan \Ve ieder naar 5 adressen in een bepaalde wijk om die mensen een echo aan te bieden. Op deze manier proberen \Ve hen in contact te laten komen met het evangelie. We willen u als gemeente op de hoogte houden van onze aktiviteiten. Wilt u dit \Verkook in U\V gebeden gedenken? We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. -Iiervoor kunt u Wouter van Beynum bellen. Hartelijke groeten, de Zendings- en Evangelisatiecommissie. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal mede\verkers: A. Versloep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, lel l(oster: H.l. Homerson, I<erkstraat 2, tel Adn. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, I<esteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, -Ioeflaan '23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam '22, tel. 64'2292. Bankrck.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel Autodienst 27 juli: T. Hommersom (tel ) 3 augustus: G. Vink (lel ) JO augustus: J.M. Buijs (tel. 6440) Oppasdienst '27.07: Woutjc de Vries, Loenette Bennink en Jolanda Verkcrk 03.08: Ina de Kat Angelino, Ria v.d. Kolk en Annemiek v.d. Bijl 0.08: Adrie v.d. Heuvel, José van Dijk en Arianne Spies. In het ziekenhuis MevroU\V Gossink., Verlengde Schoolstraat, \Vordt na een Z\vare operatie nog in het Radboudziekenhuis in Nijmegen verpleegd Uit het ziekenhuis Rivierenland te Tiel mochten de heer D. Angelino, 44 R.I.-straat 2a, en mevrou\v Van Ingen, Lindenhonaan 27, \Veer huis\vaarts keren. Vertrou\v op de -IEERE te allen tijde. Stort U\V hart uit voor Zijn aangezicht; God is u een Toevlucht! Overleden Zalerdag '2 juli is overleden Jose\viena Johanna de Gier, \vedu\ve van Cornelis van den Berg, op de leeftijd van 67 jaar. Het laatste half jaar heeft zij in het ziekenhuis en Vrijthof doorgebrachl. Ze heeft slechts vier \Veken kunnen genieten van haar huisje in de Arnoldus Jacobsstraut '2'2. Daarvoor \Voonde ze in de Cederstraat en de Bagijnestraat. De kinderen moesten afscheid nenen van een moeder die overbezorgd \Vas. Ona van den Berg \Vas ook stapel op haar t\vee kleinkinderen. Maar alles \Vat haar hier zo lief was, moest ze loslaten. In de m6eilijke \Veg die ze moest gaan heeft God haar echter niet losgelaten. Hij \Vas met haar bezig en zij met God! Zonder haar Schepper kon ze niet, Hij \Vas haar een Toevlucht. De Geest van hierboven leerde haar geloven, hopen en lieflebben door Zijn kracht! Woensdag 6 juli hebben \Ve samen in een rou\vdienst Psalm 90 overdacht, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Ned.

71 Herv. begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten. We \Vensen de faniilie Gods nabijheid toe in dit verlies en bidden of Hij troost en kracht \Vil geven in hun verdere leven. A. Verstoep Huwelijksjubileum () Op 25 juli is het 50 jaar geleden, dat de heer en nievrou\v Sanders, Lindenhoflaan 20 in het hu\velijk traden. Een halve eeu\v mochten zij door de band van het hu\velijk aan elkaar verbonden zijn. Dat is een heugelijk feit en er is alle reden voor ani onze God daarvoor te loven en te danken. Zijn trou\v is groot! Vanaf deze plaats \Villen \Vij hen hartelijk feliciteren en hen Gods nabijheid toebidden bij het klimen der jaren. Hu\Velijksjubileum (2) Op \Voensdag 30 juli aaristaande hopen de heer en mevrou\v Van Doorn-Hommersorn, 44 R.l.-straat 3, met hun kinderen en kleinkinderen de dag te herdenken, dat zij 50 jaar geleden in het hu\velijk zijn getreden. Dat is een groot voorrecht uit Gods hand gegeven. Moeite, zorg, leed en ziekte zijn hen niet bespaard gebleven en daarom spreekt op deze gedenkdag de belijdenis uit Psalm 8: 23 des te meer: "Dit is van de HEERE geschied en het is \Vondcrlijk in onze ogen." Onze hartelijke geluk\vensen met dit gouden jubileum en onze trou\ve God zegene u en de u\ven in de toekomende tijd. Vakanties Ds. Van Goch is nog tot en met 3 augustus a.s. met vakantie en ook onze pastoraal edewerker Anton Verstoep heeft vakantie tot en niet 7 augustus. Ds. Jongerden neemt hen waar. In dringende gevallen en ook voor het doorgeven van ziekenhuisopname en -thuiskomst kunt u terecht bij de scriba, br. Schimmel (tel ) Opbrengst kollekten De volgende kollekte-opbrengsten kunnen worden verant \Voord: 0.06: Diaconie f. 604,50; 08.06: Plaatselijk bejaardenwerk r. 678,25; 5.06: Diaconie f. 630,80; 22.06: Ned.Bijbel Genootschap f. 677,25; 29.06: Diaconie r. 723,95. De kollektebekers op de avondmaalstafel bevalten het bedrag van f. 54,75, bestend voor het \Verk van de Stichting Hulp Oost Europa. Gil'ten Ds. Van Goch ontving voor de kerk een gift van f. 25,00 \Vaarvoor hartelijk dank. Voor u gelezen.... "Soms brengt God de storm tot bedaren; sons laat Hij he voortrazen, maar dan kalmeert Hij zijn kind." (N.a.v. Filipenzen 4:7). Tenslotte Ook in deze vakantietijd gaat onze God door met Zijn \Verk. Iedere eerste dag van de nieuwe \Veek \Vil Hij U en jou ontnioeten rond Zijn geopende Woord. Daar \Vaar mensen in Zijn Naam bijeen zijn is Hij aanwezig om geloofd en geprezen \Vorden en Zijn ste te laten horen en dan is het loch niet belangrijk \Vie er op de kansel staat? De kerkenraad \Venst u goede diensten toe. Avondprogramma Vakantie Bijbcl\veek A\\veer voor het t\vaalfde jaar nogen \Ve u en jou het avondprogramma presenteren. We hopen dat \Ve mel Gods zegen er nu ook \Veer in geslaagd zijn 0 aantreld\:elijke en inhoudsvolle avonden te verlorgen. Zaterdag 9 augustus Om uur \Vordt gestart met een zangavond. De kinderkoren uit Ijzendoorn (Looft den-heer) en Lienden (lmnianul) zullen hun liederen ten gehore brengen. Natuurlijk zal er ook veel sanienzang zijn. Zondag JO augustus Na a!loop van de avonddienst \villen \VC samen in de tent naast de kerk koffie drinken. Onder begeleiding van snarenspel (Ps. 50 ) \villen \Ve als gemeente liederen zingen tot eer van onze God.!vlaandag agsts Deze avond ( aanvang uur) staat in het teken van de hulpverlening in de zendingsgebieden. De M.A.F zal onze gast zijn. Voluit de Mission Aviation Fello\vship. Een christelijke organisatie van ensen die onder andere evangelisten, artsen en andere hulpverleners per vliegtuig naar hun bestemming brengen. Dinsdag 2 augustus De bekende tïetspuzzeltocht. We starten vanaf 8.30 uur Neem gerust iemand ee. \Voesdag 3 augustus De zanggroep "T\vice'' treedt voor ons op. Dit is een muzikale avond voor jong en oud. De avond begint om : uur Donderdag - augustus De laatste avond van de Vakantie bijbel week. Dit is de traditionele "Ouderavond". Ouders, kinderen en alle andere belangstellenden zijn deze avond onze gast. De avond vangt aan om 9.00 uur. Ook u en jij bent van harte \Velko. Zondag 7 augustus Na a!loop van de niorgendienst is er kollïe drinken. U \Vcet toch dat de opbrengst van de collectebussen bij de uilgang van de kerk bestemd is voor Vakanlie Bijbel\veek? U kunt ons helpen et U\V gaven, maar bovenal et U\V gebed. Met Gods hulp en U\V hulp mag het evangelisatie\verk onder jongeren en ouderen ook in de vakantieperiode in ons dorp doorgaan. Copy volgende Gemeenteklanken Deze kunt u \Veer inleveren bij de pastorie vóór zaterdag 2 augustus aanstaande :2..00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan :2., tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land!, tel ; Secr. l(erkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. f(erkvoogdij: B Slijk.huis, tel Postrekening: :2.. Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mahoniastraat, 4043 NN Opheusden, tel Casscltedienst: J. Vermeer, Eikenlaan :2., tel Pasloraal mede\verker: Cand. J. Lohuis, l(empkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal \Verl\:er: R.J. Oomen, Molenstraat 44b, 537 JH Nederhemert, tel. 048/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven. Wij ontvingen bericht van hel sterven van Gccrtina van Eldik- van Raalte, op 24 juni 997, op de leel'tijd van 6 jaar, ge\voond hebbende Parallchveg 6la. Ook op deze \Vijze \Villen \Ve de familie van harte condoleren en na alle spanningen van de ziekte en het sterven de onmisbare kracht van de Heere toe \Vensen. :2.. Op 0 juli ontviel ons Johanna l(laassen-besscling, op de leeftijd van 75 jaar, ge\voond hebbende Iepenlaan 22. Najaren van ziekte en zorgen k\van het einde toch nog onver\vacht. Reeds vorig jaar meenden \Vij dat ze spoedig sterven zou, aar de Heere had anders gedacht. Tegen alle verwachting in mocht ze herstellen. De laatste \Veek kreeg ze echter een longontsteking die teveel voor haar \Vas. Haar tou\vkaart venneldt Ps. :2.5:5, de tekst van de laatste avondmaalsbediening. Hierdoor is ze bijzonder gesterkt en vertroost en tot rust gekomen. We mogen geloven dat ze in de eeu\vigc vrijheid niag delen. Van jongsaf aan \Verd ze door de Heere onderwezen en getrokken. Ze heeft er ook veel over gesproken. Vorig jaar k\vam ze ontzettend in de duisternis terecht. Ze kon ook niet meer spreken. Ze verloor de troost uit vorige bevindingen om de Heere alleen over te houden. Zo was het verlies toch \Vinst. Onze oude mejis \Vordt nooit bekeerd. Wij blijven vleselijk tot de laatste snik. Het sterven verlost ons van onszelf. vlevrou\v IChUL'isen is nu verlost van evrou\v Klaassen. God is alles. Moge dat voor de kinderen en de ldeinkinderen het grote goed zijn om na te jagen. 3. Op Gods dag - 20 juli - ontviel ons de echtgenote van onze \Vijlen oud-burgemeester Ingetje Rookje Pott-de Zeeu\v, ge\voond hebbende Lindelaan, op de leeftijd van bijna 75 jaar. Vorige \Veek maandag is ze door een beroerte getroffen. De hele \Veek lag ze in coma. Het \Vas mogelijk haar thuis te verzorgen. Ze is op precies dezelfde \Vijze gestorven als haar noeder die ook enkele dagen voor haar 75e jaar een beroerte kreeg en op haar verjaardag stier!'. Buitenge\voon treffend. Wc achten openbare ambtsdragers en hun echtgenoten hoog. Op aarde is er verschil, voor Gods troon echter niet. Daar geldt alleen of \Ve ge\vassen zijn door het bloed van de Heere Jezus. Ook op deze \Vijze \Villen wc de t\veelingzus en de beide kinderen met de hunnen van harle sterkte toe\vcnscn nu het ouderlijk huis leeg is ge\vorden. Gods kracht ervaren \Ve in onze Z\Vaktc. Het is een buitenge\voon rijk leven om onszelf aan de Heere over te geven en op Zijn kosten voor ziel en lichaa door het leven te gaan en zalig te sterven. Het evangelie vervult de diepste behoeften van de ziel van de mens. Er zijn nog nooit zo \Veinig zieken in de ziekenhuizen ge\veest in de tijd dat ik in Opheusden dienen mag. Deze \Vcek is Marita van Beem opgenomen in de Vennen, Deventerstraat 459 te Apeldoorn. Wc leven ee met allen in moeite en kruis, eenzaamheid en rou\v. Geboren. 7 juli \Verd fani. Heenck-Thomassen, Beukenlaan 0, verblijd met de geboorte van Cornelia Jantje, te noemen Carine. Het is de naan voor het meisje Persephone dat bloeen plukte en toen gegrepen werd door Pluto, de koning van de onder\vereld. Haar moeder kreeg het gedaan dat zij steeds een half jaar in de \Vereld mocht leven, ter\vijl ze de andere helft van het jaar in de ondcnvercld doorbracht. Alleen Gods genade be\vaart ons voor de koning van de onder\vereld bij uitstek, satan. Hij is ge\veldig machtig, maar meer is de over\vinning van Christus. 2. Op dezcldc dag - 7 juli - \Verd Willem Johannes Vervat, Keizerstraat 78 te IJzendoorn, geboren. Hij zal als Wilner door het leven gaan. De stam Wilhelm komt van willen en van helm. Helm betekent beschermer. Willem van Oranje \Vas een beschermer van het geloof. Moge jullie Wilner zo in het koninkrijk van God een plaats krijgen. God zou ons kunnen niissen, maar het behaagt Hem oni gebruik te maken van mensen. Laat het jullie vurige bede zijn niet alleen dat Hij de Heere leert kennen, maar ook dat hij anderen tot zaligheid dienen zal. Hu\\'elijk DV augustus zal voor Gerrit Jan van de Scheur en Neeltje l(lasina Budding een grote dag zijn als zij het j<l\voord aan elkaar mogen geven, eerst oni 3.5 uur in het genieentehuis en om 4.5 uur in de oudste kerk van ons dorp. Om 0.00 uur is de receptie in De Oude Duikenburg te Echteld. Hun toekomstig adres is Omniersleinsestraat 0, 4054 NP Echteld. De hu\velijksdag is op de slerfdag na de grootste dag van ons leven. Laat jullie hu\velijk dan ook in dat licht staan. Saen de Heere zoeken is een gezegend hu\velijk. Wij maken het gezegende hu\velijk tot een vloek als het ons afvoert van de levende God. De aardse liefde is het diepste als de geestelijke liefde de eerste plaats heeft. Alleen zo kan de man een Christus zijn voor zijn vrou\v en de vrou\v onderdanig zijn aan haar man als de gemeente aan Christus. Wij zullen jullie missen, maar laten jullie aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam niet geniist \Vorden. l\tlutatie Fam. J.J van Dam is het dichterbij komen zoeken. Vanaf juli \Vanen zij niet inecr in Ijzendoorn, maar op de Hansestraat 7:2., tel Het huwelijksgebed Het is een gewichtig ogenblik als de pasgetrouwden in het openbaar neerknielen en familie en gemeente voor hen het gebed van het hu\velijksformulier bidt. De inleiding erboven komt van Datheen. Hij erkent dat "\vij van onszelf niets goeds hebben, en dat alle goede gaven van boven komen". We krijgen zoveel van de Heere. Gezondheid, kleren, eten, vrede, hu\velijk zijn gaven uit de goede hand van God. Wij vinden het vaak zo ge\voon dat we al onze ledematen hebben en kunnen gebruiken dat we klagen als we een blaartje hebben (Luther). Wat stelt dat kleine k\vaad nu voor in vergelijking niet al het goede dat we krijgen? Het is een vonkje k\vaad in een oceaan van goedheid. We zijn als een vorst die over de helft van de \Vereld regeert en knorrig is, omdat hij een stuiver mist. Er zijn niet veel momenten dat \Ve in de openbare eredienst knielen. Het gebeurt alleen als een predikant in het anibt bevestigd \Vordt. We moeten hierachter een reactie zien op het vele knielen in de roose kerk. Hoe\vel \Ve moeten zeggen dat in onze traditie meer openbaar geknield werd. Tijdens de synode in Dordrecht knielde men. Op boeledagen bad men ook \vel knielend. Juist als het zeldzaam is, gaat er ook iets vanuit. f(nielen \Vil zeggen dat \Ve ons zo klein mogelijk maken tegenover de grote Schepper. Bij het jonge echtpaar mogen we het samen knielen zien als een praktijk die hun hu\velijkslcven zal meegaan. Het is niet best als het kerkelijk gebed de enige keer is dat \Ve samen buigen voor de Heere". De aanspraak in het gebed is nogal breedsprakig. Het is tegelijk een kernachtige sanienvatting van hetgeen \Ve uit de Schrift over het huwelijk hebben geleerd. Wel is duidelijk dat men een beroep doet op Gods eigen inzettingen. Gods ingestelde ordeningen functioneren als een pleitgrond om van Hem Zijn zegen in het huwelijk te ver\vachten. Er spreekl hartelijke liefde tot Gods geboden uit. We bidden vooral om de Heilige Geest. De Geest \Verkt in de schepping (Gen. :2). Hij houdt de liefde tussen rnan en vrou\v in stand. Zonder de Geest zou er geen samenleving mogelijk zijn. Ook gezondheid is een \Vcrk van de Heilige Geest. Vooral bidden \Vij om de Geest om in een \Vaar en vast geloof te leven. Hij is de kroon op Gods gaven. Christus heeft geleden om ons de Geest te kunnen geven. Door Hem hebben \Vij gemeenschap met de drie-enige God. Wat baat ons het hu\velijksgeluk als \Ve God Zelf missen. Opvallènd is de aandacht voor heiligheid. De grootste vijand in het hu\velijk is niet het kruis, maar een onheilig leven. Onheiligheid sluipt in het beste huwelijk zomaar binnen. Heilig \Vil zeggen dat \vc apart staan en toegewijd zijn aan de dienst van de Heere. Ook ons hu\velijk staat ten dienste van Gods koninkrijk. In het tegenstaan van alle boosheid niogen we elkaar helpen en bijstaan. Een kerngedachte in de gereformeerde theologie is het verbond. We staan niet als individuen voor God, maar in de lijn van de geslachten, die terugreikt tot Abraham, Izak en Jacob. Het is een ge\veldige zegen dat God Zich aan ons heeft gegeven en tegelijk legt het de dure plicht op ons ani Zijn verbond in le \Villigen. Wij kunnen niet voor onszelf leven, slechts voor Hem. Ook in het hu\velijk dienen \Ve de \Vereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieu\v godzalig leven te \Vandelen. We bidden om dezelfde zegen als Abraha. Wat is dat? De zegen die vervuld is in de geboorte van Christus. Wc bidden niet om het krijgen van kinderen, wel erkennen \Ve in dit gebed dat \Ve onder Gods besturing \Vel of geen kinderen krijgen. Reeds in dit gebed is er gebed voor een godzalige opvoeding. -let krijgen van kinderen staat niet ten dienste aan ons eigen geluk, maar heel letterlijk aan stichting van de gemeente. Hebben \Vij te doen met de jeugd van de genieente? Is het ons verlangen dat het evangelie \Vordt verbreid door dit nieu\ve hu\velijk, door de kinderen uit dit hu\velijk? Door de zoon die predikant \vordt, door de dochler die een levende brief van de Heere Jezus is? We eindigen nct het Onze Vader. Elke bede is treffend van toepassing in het huwelijk. De heiliging van Gods Naani betekent dat \Ve door onze onderlinge liefde iets mogen uitstralen van de lieläe tussen Christus en Zijn gemeente. U\v koninkrijk kome kunnen we onder andere betrekken op de (\veder)geboorte van de kinderen. Bij de derde bede denken \Vij aan ondenvorpenheid in kruis en tegenspoed. De bede om ons dagelijks brood herinnert ons aan alle dagelijkse noden en zorgen. Is het overbodig om ten aanzien van het hu\velijk le bidden om vergeving van de schulden juist in het hu\velijk gemaakt'? Er zijn zonden met en tegen elkaar. Verzoekingen zijn er ook in het hu\velijk, van buiten af en van binnen uit. Bidl om be\varing en standvastigheid. We eindigen met de aanbidding van Gods ecu \Vigheid en heerlijldieid. Uit de pastorie Van harte \villen \Ve ieder goede - dat is geheiligde - rustdagen toe\vensen en arbeidsvreugde, ook in het vakantie\verk. Als de duivel op vakantie gaat, moet je alert zijn (Luk. :~4-26).

72 Weest allen recht hartelijk gegroet van mijn vrou\v en onze Tonny en Hennie U\V en jullie W. van Vlastuin. Vrou,venvereniging De volgende knutsehnorgen voor onze verkoping is dinsdag 9 augustus om uur in Ellheto. Welkom. Koliek ten De kollekte van voor de Bonisazending heeft r.604, 3 opgebracht, Via cassettedienst aan giften ontvangen voor de kerk f 577,55. Inschrijving hooi/kuilgras Te koop bij inschrijving van de Diaconie der Hervormde Geneente te Opheusden de 2e snede hooi/kuilgras a/d Kerke \Val in 3 percelen. Oppervlakte e perceel groot ong ha. Oppervlakte 2e perceel groot ong ha. Oppervlakte 3e perceel groot ong ha. Zij die behoren tot de Nederlandse Hervonnde Gemeenten niogen inschrijven. Op deze 3 percelen moet apart \Vorden ingeschreven. Kopers \Vordt de mogelijkheid geboden lot nabe \Veiding tol 5 novenber 997. De kopers dienen zelf voor een deugdelijke afrastering zorg te dragen. ICopers mogen tot 5 novenber 997 geen bemesting toepassen. De inschrijving geschiedt op de bepalingen, verval in de akte, houdende Algenene Voor\vaarden, d.d. 29 niei 959. f(opers zijn 696 B.T.W. verschuldigd over het inschrijvings bedrag. Inschrijfbiljetten in te leveren tol uiterlijk maandag 28 juli 997 des v.m..00 uur ten kantore van Notaris Mr. E. Versluys te Opheusden. PERSBERICHT juni 997 VREDESMISSIBS"", NIET ALLEEN STUREN, MAAR OOK STEUNEN! al 50 jaar aandacht voor uitgezonden militairen Uitgezonden militairen verdienen maatschappelijke erkenning voor het uitvoeren van vredestaken in oorlogs- en crisisgebieden. Zij \Verken daar langdurig onder nioeilijke, risicovolle en soms zelfs gevaarlijke omstandigheden. Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) geeft al sinds 947 aandacht en erkenning aan alle uitgezonden Nederlandse nilitaircn door diverse lhuisfronlactiviteiten. Uitzending buiten het NAVO-gebied is niet meer vrij\villig. Het \Verken in crisisgebieden heeft vaak persoonlijke gevolgen, zoals ernstige lichamelijke of geestelijke kluchten. Ook veel persoonlijke relaties hebben te lijden onder de uitzendingen of de gevolgen daarvan. Daaro blijft het \Verk van hel PIT actueel en belangrijk. Onder het thema "\!redestake... niet alleen stre, aar ook stee" \Verft het PIT gelden voor de uitvoering van t\vee doelstellingen: - aandacht voor alle uitgezonden militairen; en - fïnanciële steun voor activileiten en projecten voor hun geestelijk \velzijn. Het PIT houdt a l tut 6 septeniljer zijn 50ste en tevens laatste landelijke huis-aan-huis collecte. Daarna is het PIT alankelijk van giften van begunstigers en van kerken. Daaro \Verven \Ve tijdens deze collecte behalve giften ook beg~nstigers via aan de collectefolders gehechte aclieacceptgiro' s. Dan kan het PIT namens ons aandacht en erkenning blijfen geven aan de uitgezonden niilitairen. 0 de giften en acceptgiro's op te halen zoeken \Vij collectanten. Doel u dan ook een uurtje mee? Mevr, S,P, Koele, tcl "746, F aziliebericlzten r , : Op D.V. vrijdag grootouders S augustus a.s. hopen onze ouders en lvoutcr Hoerso en Evertje Houerson-va de lvardt hun 40 jarige hu\velijksdag te gedenken. Dal zij nog lang gespaard nogen blijven is de \Vens van hun kinderen en kleinkinderen. Gert en Marjo Evita Wiljan : S.D. Frankstraat J 405 AT Ochten L ~ Bedank! voor at je voor ons hebt gedaan. Je strijd is gestreden je ogen vallen dicht ga aar slapen 0 in het hienuaals te 0\'aken voor 0s blijft in herinnering je vriendelijk ge:icht Thuis te midden van ons allen, is na een moedig gedragen langdurig ziek zijn, overleden mijn en onze lieve en o zo zorgzane vrouw, moeder en oma Geertina van Eldik-van Raalte echtgenote van Mensa Hendrikus van Eldik 28 maart juni 997 Parallelweg 6 a 4043 KH Opheusden Mensa van Eldik Hein en Sandra Rick, Sascha en Angela Albert-Jan en Agnes Ruben Anne en Gabriëlle Bram, Malou en Nina Geerlen en Iris Geri en Win José en Judith De rou\vdiensl \Verd gehouden op zaterdag 28 juni jl., \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Nieu\ve Algemene begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Z aar werden de dagen en lang duurde de nacht. Hoe oeilijk is het vechten bij het 0tbreke va de kracht. /VJ aar 0daksjouu verlies a de strijd on het fel'e, heb jij ons een groot voorbeeld gegeven. Na een leven dat getekend \Verd door eerlijkheid, goedheid, bezorgdheid en eenvoud hebben \Vij tol ons groot verdriet afscheid moeten nenen van onze steun en toeverlaat, mijn lieve vrou\v, onze lieve, zorgzame moeder en schoonmoeder en bijzonder lieve oma Maria van Ingen-van Viegen echtgenote van Arie van Ingen op de leertij6 van 74 jaar, / Ochten. ICesteren, 20 juli 997 Lindenhoflaan BM Ochten Ochten, A. van Ingen Henk en Ria André en Jolanda Wies en Adrie Madelon (ik nlisje) De begrafenis heeft plaatsgevonden, donderdag 24 juli op de Ned. I-lerv. begraafplaats te Ochten. De Hee re is ij Herder, ij zal niets ontbreken Psab 23: -Ieden overleed na een kortstondig ziekbed onze lieve zorgzame nioeder, dierbare tweelingzus en schoonzuster Inge Pott-de Zceu'v echtgenote van DJ, Pott (t 0 januari 986) oud-burgemeester van de gemeente I<esteren *2ljuli 922 t20juli 997 Amsterdam, H.J. Pott DL Couprie Opheusden, J.G, Versluys-Pott E, Versluys Opheusden, R.I. de Zeeu\v Wijk bij Duurstede, A,W,C, de Zeeuw-Schulz Lindelaan 4043 MA Opheusden De rou\vdienst \Verd gehouden donderdag 24 juli jl., \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de Mark.straat te Opheusden.!vlijn ogen :ijn gedurig/ijk op den Hee re, Yt Hij ::.al ij voeten uit het net uitvoeren. Psa/ 25 vers 5 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid van onze zijde \veg, na een geduldig gedragen ziekte, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zuster, schoonzuster en tante.johanna l(laassen-besseling sinds 2 februari 974 \Veduwe van Tijmen IC!aassen in de leeftijd van 75 jaar. lojuli 997 Iepenlaan NJ Opheusden Opheusden, IClaas Klaassen Sjaan l(laassen-geurts Jantine Johan Annemarie Opheusden, Arie IClaassen Daatje l(jaassen-venneer Martin Erik Jorina Cees en verdere familie De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden, dinsdag 5 juli 997 op de algemene begraafplaats aan de Achterbergsestraat\veg te Rhenen. U\v \Varm gevoel van medeleven en belangstelling, \Velke \Vij van u mochten ondervinden na het zo geheel onvenvachte overlijden van mijn innig geliefde vrou\v, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Teuntje Huibers-van l\!ieerten is ons tol grote steun ge\veest. Wij \Villen u daarvoor onze \Velgemeende dank betuigen. Opheusden, juli 997 Kempkeslaan 24 C, Huibers IGnderen en kleinkinderen Voor U\V hartelijke blijken van belangstelling tijdens de ziekte en deelneing na het toch nog onvenvachte overlijden van onze lieve zorgzane moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Jacoba van \tleerten-harteman betuigen wij u, mede namens de verdere familie onze oprechte dank, Lienden, juli 997 Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Voor U\V blijken van belangstelling en medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van ntijn lieve vrou\v en onze onvergetelijke zorgzame noeder en onze lieve dochter Adriana Alida van Lutterveld echtgenote van Arie Johannes Albertus van Luuerveld betuigen \Vij u onze \Velgenecnde dank. Lienden, juli 997 Dorpsstraat 8 Lienden, AJ,A, van Lutterveld Wilma en Anja Zoelen, J. van Lulterveld D.C. van Lutterveld-van Toom Hiermede betuigen \Vij u onze oprechte dank voor uw belangstelling en medeleven die \Vij persoonlijk en schriftelijk van u mochten ondervinden na het overlijden van mijn innig geliefde an, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader Kesteren, juli 997 Rijnbandijk 42 Nicolaas Pieter Antonie Stam Echtgenoot van J.W.N. van Zoelen J.W.N. Stam-van Zoelen IGnderen!(Jein- en achterkleinkinderen

73 G EmEEDTE-lllUUllED ZATERDAG 9 AUGUSTUS e JAARGANG Nr. 492 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar Het grote geschenk van Gods liefde Christus... Gods eeuwige liefde. Christus is geboren. Hierin heeft God Zijn liefde geopenbaard, zegt Johannes. Deze liefde is Gods eeuwige liefde. Van eeuwigheid heeft God Zijn kinderen lief. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Daarom heb Ik u getroldcen met goedertierenheid. De liefde Gods, in Christus' zending geopenbaard, is eeuwig. Ze is zonder begin en einde. Ook is haar breedte, lengte, hoogte en diepte niet te meten, omdat Gods liefde onbegrensd is. 0 eeuwige liefde, die in Christus uitgaat tot hen, die van nature vijanden en haters Gods zijn! In Christus komt God vijanden met Zichzelf verzoenen, Romeinen 5 : 0. Daarom is Gods liefde in Christus ook een overwinnende liefde. Christus... Gods overwinnende liefde. Gods liefde zoekt Zijn vijanden op, die hun natuurlijke vader dienen: de satan. Zij zijn de wereld en zichzelf toegevallen. En nu gaat God door Zijn liefde, door Christus' Woord en Geest, de vijanden overwinnen. God gaat in Christus het hart Zijner vijanden met Zijn liefde vervullen. En... dan gebeurt er wat, hoor! Dan gaan de vijanden de dienst aan satan opzeggen en de zonde de rug toekeren. Dan gaan ze God en Goddelijke zaken lieflaijgen. En... de wereld kent hen niet meer, overmits zij van de wereld niet meer zijn, zegt Johannes. Er komt een scheiding tussen de kinderen des lichts en der duisternis. We worden vreemdelingen en we gaan een ander Vaderland zoeken. Lezer, kent u deze zaken met uw hart? Of voelt u zich in deze wereld nog goed thuis? Het onderscheid zal openbaar moeten komen tus~en hen, die de Heere dienen en die Hem niet dienen. Er komt een geestelijk leven openbaar. Immers, de apostel betuigt, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Christus... Gods leven gevende liefde. Wie de liefde Gods in zijn hart ervaart, gaat leven door Christus, zegt de tekst. Er wordt een geestelijk leven geboren door God in Christus. We gaan van leven en levensweg veranderen. Ziet maar eens naar de discipelen. Zij kwamen achter Christus aan, Die vanuit het welbehagen Gods predikte, dat God vrede wil schenken aan vijanden, die onder Zijn toom liggen door hun eigen schuld en zonde, en nu buiten Gods gemeenschap zwerven.dit wordt voor Gods kinderen beleving door Woord en Geest. We hebben tegen onze Schepper gezondigd, tegen de Wet der liefde. En God is heilig en rechtvaardig en wij zijn door onze zonden onwaardig Zijn kinderen genaamd te worden.doch ziet en hoort nu, hoe Christus Zich Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gewnden heeft in de wereld, opdat \l'ij ::.ouden leven door He. ( Jolzannes4: 9) komt te openbaren en te verklaren in de harten. Hij verkondigt de reddende liefde Gods in Hem. Christus... Gods reddende liefde. God heeft Zijn eniggeboren Zoon gezonden in de wereld. Hij is gezonden en Hij is gewillig gekomen, om hier als... balling te zwerven, om hier als... ballast te worden uitgeworpen, om... zo in de plaats Zijns voll'8 Gods recht te voldoen en om... zo vreemdelingen en zwervers een Thuiskomen te bereiden bij Zijn vader. 0 dierbaar Kind, Geschenk van het Goddelijk Alvermogen, zijt Gij daarvoor gekomen? Ja, daarvoor ben Ik gekomen. Hier buigen zich onze knieën, hier vouwen zich onze handen, hier wordt ons hart met verwondering en aanbidding vervuld. Lezer en lezeres, mag u ons in deze gangen volgen in het geloof? Of is nog steeds op u van toepassing: Wie ver van U de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt? Achter de lerende Christus aan worden de heilgeheimen ontsloten. Gods kinderen gaan Hem volgen van laib tot kruis. DayWil zeggen, zij worden onder het recht Gods stervende mensen en worden met de stervende Borg één plant. Zij sterven met Hem, zij worden begraven met Hem en staan met Hem op. Dan is Hij hun Opstanding en hun Leven. Wat dan zo'n wonder wordt? Christus... Gods soevereine, verkiezende liefde. In Christus schenkt God Zijn verkiezende, soevereine liefde. Gods liefde is vrij en valt vrij.' Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.' Niemand kan zich door goede werken Gods liefde verwerven. En de voorwerpen van deze liefde kunnen zich uit deze liefde niet uitzondigen. Het voornemen en de verkiezing Gods is onberouwelijk. De namen Zijner kinderen staan in het boek des levens opgetekend en er vindt in de tijd geen afschrijving plaats. Het wonder wordt: Waarom hebt Gij het op mij gemunt? 0 wonder, Gods verkiezende liefde in Christus! Was deze er niet, niemand werd zalig. Maar zij is er en wordt in Christus geopenbaard ten leven. En daarom zal de hemel vol worden. Wij prijzen, o God, Uw liefde die van eeuwigheid is! Door deze liefde krijgen we God lief... en elkander lief met een geestelijke liefde. Lezer en lezeres, Christus is geboren. Wie is Hij voor u? Mag u leven door Hem? Dan leeft u niet uzelf meer, maar dan leeft u Gode. Dat betekent sterven aan uzelf.ofleeft u nog uzelf? 0, dat gaan eindigen in de eeuwige dood! Weer is bijna een jaar voorbij. Reiziger, waarheen gaat u? Keer weder. Nog ldinkt Gods stem. Zoek Hem. Straks is het voor eeuwig te laat. Wijlen ds. J. Catsburg. Dienst des W oords Kesteren Zondag 0 augustus 0.00 uur: ds. A. Muilwijk, Monster J 8.30 uur: ds. A. Muilwijk, Monstert Kollekten:. Kerkenraadsfonds 2. Kerkvoogdij Zondag 7 augustus 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij Lienden Zondag 0 augustus 0.00 uur: ds. A. van Wijk, na V.B.K uur: ds. A. van Wijk I<ollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. deurkollekte V.B.IC. Voorzang: v.m.: Ps. 2: n.m. Ps. 89: Zondag 7 augustus 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. stichting Christelijk ondenvijs 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 9:5, n.m.: Ps. 7:8 Ochten Zondag 0 augustus 0.00 uur Ds. G. van Goch (Opening VBW) l(offiedrinken na de dienst 8.30 uur Ds. H. Jongerden, Veenendaal I<olleklen. Diakonie, \Vatersnood Midden Europa 2. Kerkvoogdij Zondag 7 augustus 0.00 uur Ds. J.H. van de Bank, Ede 7.30 uur Ds. G. van Goch (Sluiting VBW) Koffiedrinken na de dienst Kollekten. Zending en Evangelisatie 2. Kerkvoogdij Opheusden Zondag 0 augustus 0.00 en 8.30 uur ds. J.H.C. Olie Collecte;, \Vatersnood M-Europa, 2+ 3 kerk Oppas; mw. Heenck, Letty Wunsch, Dirrna v. Eldik Zondag 7 augustus 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte;. jeugdverband, 2+3 kerk Oppas; mw. vd Starre, Editli Boot, Henra van Kleef Vrijdagmiddagdienst '"t Anker'' (5.00 uur) Vrijdag 5 augustus: dhr. J.K.C. van Eck Vrijdag 22 augustus: dhr. N. de Bree

74 Kopij Ds. van Gogh is aan de beurt de meditatie te verzorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 8 augustus voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9,. telef ; "Gemeenteklanken": Afüalen bij de hr. C. V. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentieopgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banlmr. Kerkbode fonds: Aimo: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banlmr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef Voor zo ver bekend werd m het Rivierenlandziekenhuis te Tiel opgenomen mevr. van der Kieft, Jan Tooropstraat. Dhr. T. van Duiken is weer thuis. Mevr. Geurts Budding mocht weer in 't Ánker terugkeren. In het revalidatiecentrum te Zaltbommel verblijft voor een aantal maanden mevr. Haldcert Wittekamp, Hoofdstraat 52b. De Heere gedenke u in het ziekenhuis of thuis. Sommige gemeenteleden zijn ernstig ziele Waar zullen ze schuilen? Dat u naar lichaam en ziel een schuilplaats mag vinden bij de meerdere van David. Van David lezen we in Samuël 22: "Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af'. Dus ook zijn broeders die hem tevoren zo kwalijk behandeld hadden. "En tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was en hij werd tot een overste over hen". Mochten we daarin onze weg en naam verldaard virtden. Zo de toevlucht te nemen tot die meerdere David. Via dat smalle pad. Schuldig, benauwd, Saul achter u, geen uitweg. Er was een gerucht van David uitgegaan. Mag dat gerucht u uitdrijven tot de troon van de Zoon van David. Kinderoppas Zondag 0 augustus: Mevr. v.d. Klippe, Petra Pienbroek, Marijke Westeneng. Zondag 7 augustus: Mevr. de Gast, Corien v.d. Brink, Eline Bijl. Zondag 24 augustus: Mevr. Drost, Monique Bijl, Wimke Bunt. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M. +N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 0 augustus Auto : C. Vos, tel Auto 2: P. Tijssen, tel Zondag 7 augustus Auto : J.P. van Eck, tel Auto 2: fam. Hol, tel Via ouderling Sukkel ontvangen x f 25,00 en via ouderling van Eck x f 20,00 voor de kerk.. Tenslotte Wilt u de kopy voor de volgende kerkbode ook nog bij de scriba inleveren, Gerard Doustraat Sa. Weinig!copy, vandaar nog een enkele opmerking. Er worden in deze tijd veel groeten overgebracht. Kaarten worden verstuurd. We kunnen ook in de Bijbel lezen van groeten overbrengen. Bijvoorbeeld in Romeinen 6. Wat een lange lijst van namen. Overslaan bij het lezen? Neen. Wat kunnen ze rijk van inhoud zijn. Enkele weken geleden werd in een gemeente gesproken over Romeinen 6 vers 7. Daar worden twee namen genoemd die je verder niet meer tegen komt. En toch: Andronikus en Junias. Wat worden er veel dingen over hen gezegd: - ze behoren tot de familie van Paulus: waarschijnlijk ook van Tarsen. Van de stam van Benjamin. Van die stam wordt gezegd dat ze als een wolf zal verscheuren. Denk aan koning Saul, denk aan Saulus voor zijn bekering. Blazende dreiging en moord. - ze zijn medegevangenen, en dat om hun geloof; want ze waren overgezet in Christus. - ze hadden een grote plaats onder de apostelen, er mocht wat van hen uitgaan. - die vóór mij in Christus geweest zijn; zegt Paulus. Uit vrije soevereine genade wedergeboren en overgezet in Christus, nog eerder dan Paulus. Eertijds vijanden, als wol-ven. Nu gewassen in het bloed des Lams. Hun namen verslonden in die Ene Naam, Christus. Soms een lange rij namen, doch niet zonder inhoud. Namen in Romeinen 6, bij de Heere bekend. Een hartelijke groet van uw kerkenraad. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. dialcen: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Markt-plein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk! Sa, tel. 6cl3560.; Secretariaat: J.G. Keuken, Kerm~nstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onder-houdsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandre-corderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Tele-foonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Comelisse, Burg. Houtkoperweg 9, tel Regiobank Gestorven Mevr. Weiman-van Ommeren, Vogelenzangseweg 2, stierf in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. In het volgende kerkblad zal hierop worden teruggekomen. De HEERE herdenke haar familie. Heilige Doop Gelegenheid tot doopaangifte D.V. maandag augustus 9.30 uur in "De Open Deur". De Heilige Doop, teken en zegel van Gods Verbond, wijst op Gods beloften van vergeving en vernieuwing. Het laten dopen vraagt van de ouders hun kinderen door woorden en voorbeelden (bidden, geregeld bijbellezen, trouwe kerkgang) de goede weg te wijzen. Ook de hulp in de opvoeding: christelijk onderwijs, catechisatie, jeugdwerk hebben dat doel. Bezinningsavond D.V. 8 augustus om uur in de pastorie. Kinderoppas 0 augustus: mevr. Petennan, Marian Peterman, Gennieke Verspuij 7 augustus: Linda van Beijnum, Elise de Bruin, Renate Berends Kerkauto 0 augustus: K. van Kalkeren 7 augustus: W. van Beijnum In "Rivierenland" zijn opgenomen: Mevr. Budding-Andriessen, Agneshof 8, en dhr. Van Ewijk, Oudsmidsestraat 5, en Mevr. de Haas, (woont bij fam. Volders, Molenstraat 73) die een operatie moest ondergaan. Mevr. Floor-van Ingen, Mevr. van Olderen, dhr. Stam, dhr. Merkenstein, dhr. Hofman, en Mevr. van Ingen, kwamen thuis. Dat geldt ook dhr. Roelofsen, Burg. Houtkoperweg 8, die in Rivierenland was opgenomen. Mevr. van Spanje, voorheen Kermenstein 30, is vanuit het Bennekomse ziekenhuis naar "Zon en Schild" in Amersfoort gegaan. De Heere gedenke onze zieken thuis en in het ziekenhuis. Agenda Maandag augustus: doopaangifte Vrijdag 6 augustus: inleverdatum copy (pastorie, voor 2.00 uur) Maandag 8 augustus: doopbezinning Donderdag 2 augustus: kerkenraadsvergadenng Tenslotte Een hartelijke groet namens de kerkenraad. scriba, H. Verweij OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Vers toep ( 4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Dialconale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.m. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van La vierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het "Rivierenland" ziekenhuis te Tiel wordt verpleegd Conny van Ingen (F 3), Keetjesbongerd 26, Kesteren. Mw. Peters, Bonegraafseweg 3 is opgenomen in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Mw. Gossink, Verlengde Schoolstraat 3 mocht weer naar huis. We dragen deze zieken, de zieken thuis, de verpleegden en allen die om hen heen staan op in onze dagelijkse gebeden, wetend dat wij een machtig God hebben die op het gebed door de

75 Naam van het heilig Kind Jezus wonderen werkt. Dat de wonderen zullen uitlopen tot eer van de Heere God. Overleden Op zondagmorgen 20 juli is Maria van Viegen, Lindenhoflaan 27, overleden, echtgenote van Arie van Ingen, op de leeftijd van 74 jaar. Mw. van Ingen-van Viegen is over het lijden heen. Veel heeft zij moeten lijden, lichamelijk en geestelijk. Veel heeft zij gebeden. De belofte van de Heere Jezus "Bid en u zal gegeven worden" heeft zij aangegrepen. En niet vergeefs. Vaak vond zij verhoring in haar pijn en vrees. Nu heeft de Heere haar afgelost van haar aardse wachtpost. Hoe zullen haar man, kinderen en kleinkinderen haar missen! Zij was echt een lieve vrouw, zorgzaam, altoos vol aandacht voor haar geliefden. OndanJcs haar eigen lijden hen niet vergetend in haar gebeden. Wij bidden deze rouwdragenden Gods rijke vertroosting toe. Na de dienst van Woord en Gebed heeft haar begrafenis op 24 juli plaats gevonden op de Herv. begraafplaats alhier. Ds. H. Jongerden. Overleden In de nacht van woensdag op donderdag 24 juli is in het Vrijthof te Tiel Helena Akudaman-van Stralen overleden, B. van de Walstraat 6, op de leeftijd van 69 jaar. Een lange lijdensweg is beëindigd voor haar. Door noodzalcelijke operaties was zij lichamelijk zeer gehandicapt. Haar man, schoondochter en kleinkinderen hebben haar naar vermogen bijgestaan. Geholpen daarbij door vrienden uit de Molukse gemeenschap en uit Ochten. Het verlies van haar zoon was ook voor haar onvergetelijk. Met haar man droeg zij ook zorg voor een pleegdochter. Vorig jaar leerde ik dit echtpaar kennen. Ondanks de taalbarrière probeerden we ellrnar te verstaan. Samen luisterden wij naar het evangelie van onze Heere Jezus Christus en baden' wij voor elkaar. Ook broeder Akudaman en zijn geliefden bidden wij Gods troost toe. Zaterdagmiddag 26 juli had haar begrafenis na een dienst van Woord en Gebed plaats op de Herv. begraafplaats alhier. Ds. H. Jongerden. Geboren Groot is het wonder jij bent zo klein, dankbaar zijn wij dat jij ons kindje mag zijn. Met dit gedichtje maken Adriaan en Conny van Ingen, Keetjesbongerd 26, Kesteren de geboorte bekend van hun zoon Jarrik Johannes. Ondanks de zorgen rondom de geboorte van Jarrik, en het noodzakelijke verblijf van moeder en zoon in het Ziekenhuis te Tiel willen wij Adriaan en Conny van harte feliciteren. Daarnaast is onze bede dat de HEERE kracht geve naar lichaam en geest opdat het met hen beiden nag goed gaan. Jubileum Maandag 4 augustus waren Evert en Joke Mattijsen-van den Berg, Bonegraafseweg 58, 25 jaar getrouwd. We willen de tuinman van de pastorie en zijn vrouw, alsook de dochters en hun vrienden van harte feliciteren met deze dag. Onze bede is dat de Heere God Zijn onmisbare zegen geve, opdat het jullie moge goed gaan. 0 HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde (Psalm 8, 0)! Jubileum D.V. 8 augustus zijn Wout en Eef Hommersom-van de Wardt, S.D. FranJcstraat, 40 jaar getrouwd. Wij willen hen, samen met Gert en Marjo, en de ldeinjdnderen Evita en Wiljan feliciteren met dit heuglijke feit. We zeggen de HEERE dank voor de trouw en de goedheid die Hij bewijst met dit jubileum. Moge de HEERE jullie nog vele jaren voor elkaar en de Idnderen sparen waar het loflied mag ldinjcen "Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden" (Psalm 03, 2). Welkom D.V. zondag 7 augustus te IJzendoorn vindt de bevestiging en intrede van kand. P. Korteweg tot dienaar des Woord. Als ringcollega en consulent willen we hem en zijn gezin van harte welkom heten in de Betuwe. Onze bede is dat de HEERE hen een goede en gezegende tijd geve om in dit deel van Gods wijngaard te arbeiden opdat de Naam van onze God warde groot gemaakt. Bij de diensten De diensten van zondag 0 en 7 augustus waar ik zelf hoop voor te gaan staan in het teken van devbw. In verband met deze bevestiging en intrede van kand. P. Korteweg vindt de afsluiting van de VBW deze keer niet plaats in de morgendienst, maar 's avonds. Om ook de jonge ldnderen de gelegenjeid te geven om naar de kerk te gaan vindt deze dienst om 7.30 uur plaats. Ook is er ldnderoppas. Geve de HEERE zowel in deze als in de andere diensten Zijn zegen. Groet Na een heerlijke periode van rust tijdens de vakantie is het fijn om weer te beginnen met de arbeid. We hebben er weer "zin" in. Hartelijk dank voor de vakantiegroeten die we mochten ontvangen uit verschillende delen van de wereld. Fam. van Goch. DIVERSEN Autodienst 0-08 J.M. Buijs (tel. 6440) 7-08 T. van Grasstek (64656) ~ T. Hommersom (642063) Oppasdienst 0-08 Addri van de Heuvel, Jose van Dijk en Arianne Spies 7-08 (morgen) Diny de Krieger, Leny Veerman en Betty Arissen (avond) Mirjam de Vogel, Rita Verheyen Loenette Bennink Ineke Vonk, Ariët van Eldik en Anja Buis. BEJAARDENWERK Ds. Jongerden f 0,-. VAN DE DIAKONIE Watersnood in Midden-Europa Ruim twee jaar geleden had ons land te kampen met wateroverlast. Uit de hele wereld ontvingen wij toen blijken van meeleven. Onze partnerkerk in Hongarije bracht f bijeen, om slachtoffers van de wateroverlast hier te steunen. Nu is het onze beurt om te helpen. U weet dat er ernstige overstromingen zijn in Midden-Europa en de Kaukasus. Uit de kranten en de tv-beelden is duidelijk geworden dat zich daar een ramp voltrekt: enorme schade aan huizen en wegen, mensen raken daldoos en er zijn zelfs mensen verdronjcen. Er is al geld binnen gekomen via het landelijk gironummer en door plaatselijke acties die gehouden zijn. De inzamelingen die gehouden werden vonden in de valrnntie plaats, misschien niet het beste moment om steun te vragen, maar gebeurtenissen als deze wachten niet op "het beste moment". Wij hebben afgelopen zondag een collecte gehouden in onze kerk. Ook komende zondag 0 augustus vragen wij uw financiële steun, maar vooral ook vragen wij u de mensen die door deze overstromingen getroffen zijn in uw voorbede te gedenjcen. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. Jongerden. Kerk: f 7,-; Pastoraat: f 25,-; 6x f 0,- en f 00,-. Hartelijk dank Kollekten juli. Kollekten f 247,-; Pastoraat f 98,40; Onderhoud gebouwen f 609,95. VAN DE ZENDINGSCIE Ouderling Cochius ontving f 600,- voor VBW. Hartelijk dank. VakantieBijbelWeek Voor de ValrnntieBijbelWeek D.V. zaterdag 9 tlm zondag 7 augustus is veel werk verricht. Naar de mens gesproken kan het beginnen! Toch weten we vanuit Psalm 27 "Zo de HEE RE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouw lieden daaraan". Vandaar mijn dringend verzoek aan alle gemeenteleden (dus jong en oud) om dit evangelisatiewerk op te dragen in de voorbede. Ziende de kracht van het gebed mogen wij grote wonderen verwachten. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 5 augustus 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijlmuis, tel Postrekening: Rabobank GemeenteldanJcen: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mal0niastraat, 4043 NN Opheusden, tel Cassettedienst: J. ~neer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenweg 95, 6732 BJ Harskamp, tel. 038/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Gestorven Op 26 juli stierf Jeremias van Suilichem, gewoond hebbende Rijnbandijk 20, op de leeftijd van 9 jaar. Hij zei altijd eerlijk dat hij van God niet wilde weten. Moge het voor zijn vrouw en de hele familie zo zijn dat ze niets anders zoekt dan de Heere alleen. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Hij laat ons in het uur van het sterven niet Jos, maar draagt tot in het eeuwige leven. Mevr. Comelissen (Lijsterbesstraat 45) moest met vocht opgenomen worden in Tiel. Gerard van Wende! de Joode verblijft in het AZU om DV 8 augustus de beenmergtransplantatie ivm de ziekte van Kalller te ondergaan. Nu krijgt hij nog chemokuren. Een spannende zaak. Marita van Beem zal DV de komende maaanden, misschien wel anderhalf jaar, in de Vennen blijven. Laten we elkaars lasten dragen. sow. De komende tijd wil ik via artikelen aandacht geven aan het SOW. proces. In het bijzonder van belang voor allen die door hun belijdenis en

76 ja-woord bij de doop trouw gezworen hebben aan de huidige belijdenis van de kerk. We dienen een zelfstandig oordeel te vormen. Eerst wil ik in een aantal artikelen de argumenten wegen om mee te gaan in de nieuwe kerk. Daarna wil ik de argumenten toetsen om niet mee te gaan.. We moeten buigen onder het oordeel Toelichting De positie van de kerk is te vergelijken met Israel in het Oude Testament. Israel zondigde tegen de Heere. De Heere waarschuwde keer op keer, maar men verhardde zich. Toen is het oordeel over lsrael gekomen en de Heere heeft hen weggevoerd in de ballingschap van Babel. Nooit heeft een van de profeten opgeroepen om zich van het volk te distantiëren. Men wist zich één met het volk en de schuld van het volle Men eigende dat als eigen zonde. Zo moeten wij in onze situatie de schuld van de kerk de onze noemen. Als de schuld de onze is, mogen en kunnen we het oordeel uiet ontgaan. De vorming van de VPKN is te vergelijken met het oordeel van de ballingschap. We dienen onder dit oordeel te buigen en niet onder de schuld weg te lopen. Coemaar. Wij hebben nodig dat wij evenals Daniel leren belijden: "Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest" (Dan. 9: 5). De diepe tonen van verootmoediging zijn onmisbaar. Is er onder ons verootmoediging? Zien wij het verval van onze kerk als onze schuld? Wie kan van harte belijden met kerkelijke schuld onder God te zijn gekomen'? We zien dat op de schuldbelijdenis van Daniel ook daadwerkelijk een wending ten goede komt. 2. Men ziet de vorming van de VPKN als een historische ontwikkeling vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze ontwikkeling is niet meer tegen te houden, daarom moeten we ons bij deze gang van zal<en neerleggen. De ontwikl<eling van de kerk is Gods oordeel. De vraag hierbij is echter of de historisch gegroeide kerk normatief is voor het kerk-zijn. Kan een historische kerk niet tot een valse kerk worden? De geschiedenis maakt ons duidelijk dat dat inderdaad het geval is. De norm voor het kerk-zijn ligt niet in de geschiedenis, maar in Gods Woord alleen. De kerk van de reformatie heeft veel verwijten ge!aegen van scheurmakerij. De roomse kerk beriep zich op de eeuwenoude geschiedenis. Men zag de oudheid van de kerk als een kenmerk van de ware kerk. De reformatie bracht een afscheiding van de historisch gegroeide kerk. Luther en Calvijn legden de nonn voor de kerk echter niet in de geschiedenis, maar in Gods Woord. Niet zij hebben zich afgescheiden, maar de roomse kerk heeft zich afgescheiden van de leer van de Schrift. De doperse stromingen ten tijde van de reformatie hadden helemaal geen oog voor de geschiedenis. De roomse kerk verabsoluteert echter de geschiedenis. Het is dus een rooms trekje om de historische ontwild,eling als uitgangspunt te nemen. 3. Als we de oudtestamentische situatie als normatief voor de onze willen laten gelden, zullen we met de grootste zorgvuldigheid te werk moeten gaan. Wat bedoelen we precies als we zeggen dat de VPKN met de ballingschap is te vergelijken? Is de VPKN het oordeel op de zonde of de zonde zelf waarop oordeel komt? De ballingschap als zodanig is geen daad van ongehoorzaamheid, maar het is een oordeel van God. De joden hebben niet gekozen voor de ballingschap, maar ze zijn erin gedwongen. Als we de babylonische ballingschap willen doorvertalen, dan zullen we eerder moeten denken aan bijvoorbeeld overheidsdwang ten aanzien van de kerk. De vorming van de VPKN doen we zelf als kerk. Dat is toch eerder te vergelijken met de moedwillige ongehoorzaamheid en afgoderij van Israel dan met de ballingschap? Op deze ongehoorzaamheid hebben we inderdaad Gods oordeel te vrezen. Als de VPKN moedwillige zonde is, zullen we profetisch hebben te getuigen en ons radicaal van deze zonde moeten distantiëren. Zoals de profeten in het Oude Testament opriepen tot reformatie, zo zullen wij op dienen te roepen tot reformatie; dat is niet ons neerleggen bij de VPKN, maar terugkeer tot Gods Woord. 4. Als we een vergelijking willen mal,en met de ballingschap, realiseren we ons dan ook dat ongeveer een tiende deel is teruggekeerd in Juda? Waar moeten we dan aan denken? Denken we dan aan een gedeelte dat uit de VPKN weer terugkomt in de Ned. Herv. Kerk? Luther heeft hieraan gedacht. Hij schreef in 520 een geschrift waarin hij de periode van de roomse middeleeuwen "De babylonische ballindschap van de kerk" noemt. De refonnatie is dan de verlossing uit deze ballingschap. Uit de pastorie Vanuit de pastorierust willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw groet vanuit uw vakantierustplaats. Weest recht hartelijk gegroet van mijn vrouw, onze Tonny en Hennie, uw en jullie W. van Vlas tuin. Zondagsschool Samuël Over bijna twee weken is het al zover, dan beginnen de scholen. En een week later, om precies te zijn D.V. zondag 24 augustus, begint ook de zondagsschool weer. Hartelijk nodigen we álle jongens en meisjes van Opheusden uit om te komen. (leeftijd 4 jaar en ouder). En tegelijk verzoeken we u, als ouders, de kinderen te stimuleren om te gaan. Kent u de zondagsschool? Samen met ongeveer 90 ldnderen, verdeeld over drie leeftijdsgroepen, zijn we iedere zondagmiddag bezig met Gods Woord, de Bijbel. We bidden en zingen samen. Er wordt een bijbelse geschiedenis verteld. De kinderen mogen een tekst opzeggen die ze geleerd hebben. En ze krijgen een plaatje mee voor hun album. Kortom: Op een eenvoudige wijze leren de ldnderen wat de Bijbel hén te zeggen heeft. En nog veel belangrijker; wat Gód hen te zeggen heeft. En dát wilt u ze toch niet onthouden?? Wanneer u zelf eerst eens kennis wilt maken met de zondagsschool mag u gerust samen met uw ldnd komen. Welkom! We verwachten de kinderen, ook uw kinderen, om half drie in gebouw Eltheto, aan de Ooievaarstraat. Financiën Juni, Aan collecten ontvan!ién f 9.870,85; Extra maandelijkse collecte :::f.538,30; Kerktelefoon f 400,00 en een gift van f 00,00 voor de G.Z.B. Juli In deze maand mochten we ontvangen aan gewone collecten f 6.46,40; Extra maandelijkse collecte f.67,95; Voor de vrije zitplaatsen f 2.027,40 en voor de kerktelefoon f 4.053,45. Aan vrijwillige bijdragen is Um juli ontvangen f ,55 met nog openstaande toezeggingen f.540,00. Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven. De kerkvoogdij. ALGEMEEN Verkoopdag voor de gehandicapten Op D.V. zaterdag 30 augustus a.s. zal er weer een verkoping worden gehouden voor de Stichting "Adullam". Deze instantie heeft in ons land diverse tehuizen waar de verstandelijk en lichamelijke gehandicapten worden verzorgd. Ook is er een logeerhuis en een agrarisch activiteiten centrum. Vanuit verschillende kerkgenootschappen van de Ger. Gezindte wordt hieraan bijgedragen. De werkgroep heeft dit jaar weer vele artikelen vervaardigd en zullen te koop worden aangeboden, dit is o.a. handwerken, lingerie, boeken, bloemen, fruit, kaas en koffie met frisdranken. Voor de jeugd is er een rondrit met een... auto? Ook hebben we dit jaar een pottenbakker in huis gehaald zodat ter plekke gezien kan worden hoe hij zijn werk maal(t. Inwoners van KESTEREN, OPHEUSDEN, LIENDEN ja de hele Midden Betuwe worden op deze dag verwacht, van harte welkom. Plaats van verkoop is het Hervormd Verenigingsgebouw "Eben-Haëzer" Kerkstraat 2a te Kesteren. Fanzilieberichten Hiermede geven \Vij u kennis dat de Heere, tot onze diepe droefheid, uit ons midden heeft \Veggenomen, onze lieve schoonzuster, tante, oud-tante en huisgenote Cornelia Gijsbertha Weiman-van Ommeren wedu\ve van Cornelis Weiman op de leertijd van 83 jaar. 4 augustus 997 Vogelenzangseweg AG Lienden Ede, A.M. v.d. Waal Neven en nichten De overledene is thuis opgebaard. Huisgenote Joke van der Lee Er is gelegenheid tot condoleren in de aula van het Mortuarium aan de Ommerenveldseweg Sa te Omneren op donderdag 7 augustus a.s. van 9.00 uur tot ' uur. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 8 augustus om 4.00 uur op de nieu\ve algemene begraafplaats te Lienden. Vertrek vanaf bovengenoemd Mortuarium om 3.45 uur. Geen bloee. Geef vrede, Heer, gee_(vrede, de \'ereld ll'il slechts strijd. Al u ordt het recht beleden, de sterkste it het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triofeert, ontluistert elke \\'aarde, o red ons, sterke Heer. Samen hebben wij afscheid genomen van mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer en zwager Jacobus Cornelis van de Craats U\v belangstelling heeft ons heel erg goed gedaan en \Vas ons tot troost tijdens zijn ziekte en na het overlijden. Uw lieve kaarten en brieven, U\v bemoedigende woorden, Uw aan\vezigheid in de kerk en op de begraafplaats zijn ons tot een enorme steun geweest. Dit doet ons ervaren dat Jaap veel voor ons allen betekende. Zijn plaats is leeg, maar in ons hart heeft hij een \Varine plaats. Ochten, augustus 997 Waalbandijk 0 D. van de Craats-Hornmersom kinderen kleinkinderen en verdere familie Groot is het gemis, van haar liefde en zorgzaamheid, doch \VÎj zijn dankbaar voor U\V belangstelling tijdens haar ziekte en deelneming welke u heeft betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Willcmijntjc van Osenbruggen-Vermazcn Opheusden, augustus 997 l(inderen en kleinkinderen Langs deze weg onze bijzondere dank aan allen die ons gesteund hebben na het overlijden van onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Johanna Gerrit.ic Budding Wedu\ve van Pieter Marinus Zaaijer -Iet heeft ons goed gedaan te \Veten, dat zij voor zovelen iets betekend heeft. Haar verlies ervaren \Vij als een grote leegte, \Vij zullen haar missen. Mogen \Vij net u een mooie herinnering aan haar be\varen. Kesteren, augustus 997 Uit aller naan: Kinderen Klein- en achterkleinkinderen

77 GE meeute-lilaulien ZATERDAG 23 AUGUSTUS e JAARGANG Nr. 493 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per k\vartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar Ik ben het licht der wereld Je:us dan.'ljjrak l\ledero tot henlieden, :::.eggende: "ik ben het licht der vereld; die /'vlij volgt, :al in de duisternis niet va- dele, aar :al het licht des levens hebben (Joh. 8, 2) ". Met name in het evangelie van Johannes komen kent dat wij Jezus hebben te geloven, Hem hebwe uitspraken tegen, waar Jezus met eenvoudige ben te gehoorzamen. beelden op een bijzondere wijze bekend maakt Dit volgen is niet gemakkelijk: het is een afzien Wie Hij is! Hier zegt Hij "Ilc ben het Licht der van je eigen "verlichte" ideeën en gedachten die wereld". slechts donkerheid zijn, het is steeds weer een Deze zelfopenbaring is een exclusieve uitspraak. opzien tot het Licht der wereld. Door dit te zeggen eist Jezus alle aandacht voor Echter, de gevolgen van dit volgen zijn heerlijk, Zich op. Alleen Hij is het licht der wereld. Ande- want wie Jezus volgt, zal in de duisternis niet ren die hetzelfde beweren, zijn valse christussen wandelen, maar zal het licht des levens hebben. en valse profeten. Dat Jezus dit kan zeggen, heeft Een heerlijk getuigenis. te malcen met het feit dat Hij de duisternis heeft Dit "wandelen in duisternis" doelt namelijk in overwonnen. Ook al leek de duisternis te zegevie- deze tekst niet op ons doen en laten (dat inderdaad ren toen Hij hing aan het kruis, juist tijdens die door het volgen van Jezus anders wordt), maar wil buitenaardse duisternis van de zesde tot de negen- zeggen dat de gelovige aan de duisternis van de de ure werd de duisternis overwonnen. De kracht~uwige dood is onttrokken. en de macht van de zonde( schuld) werden toen Door het Licht des levens-te volgen, bezit de gelogebroken. Vandaar ook Zijn jubel "Het is vol- vige het licht des levens. In hoofdstuk 5, 24 zegt bracht". Om die reden kan Hij naar waarheid zeg- Jezus "Voorwaar, voorwaar zeg Ilc u; Die Mijn gen "Ik ben het licht der wereld". woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven". Deze uitspraalc, waar Jezus alle aandacht voor Zich opeist geldt niet alleen de Joden; ze geldt heel de wereld! Hier komt tot vervulling wat reeds door Jesaja is geprofeteerd van de Knecht des Heeren "Ilc heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aarde (Jes. 49, 6b)". Dat betekent dat Jezus ook ons confronteerd met deze uitspraak, en onze aandacht voor Zich opeist. Hij vraagt van ons dat wij Hem volgen, zoals schapen de herder volgen. Dit volgen bete KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraal 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat 8a, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Afhalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentieopgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel : banknr. Kerkbode fonds: Amro: : giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" Kerkstraal 2a, telef ; beheerder: G.O. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis verblijft mevr. van der Kieft, Jan Tooropstraat. Daar werd opgenomen mevr. A.W. van Drumpt, Nedereindsestraat 4a, E 32. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen \Verd opgenomen mevr. van Tongeren uit 't Anker. Mevr. Hakkert Wittekamp verblijft in het Bommels Gasthuis, Wanneer wij horen op wellce heerlijke wijze Jezus zich hier openbaart aan de wereld als het Licht der wereld, en dat Hij ons wil brengen in de heerlijkheid die Hij heeft verworven aan het kruis, namelijk om te zijn in het licht des levens, wie zou dan niet gehoor geven aan de nodiging deze Heiland der wereld te volgen? Ds. G. van Goch. Gasthuisstraat 34a, 530 AD te Zaltbommel. De Heere gedenke onze zieken thuis en in het ziekenhuis. Mag er iets leven in het hart als bij de dichter van psalm 6: "Van het einde des lands roep ik tol U, als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn". Wat drukt dat de gevoelens van de ziel van David uit. Van nature aen op die onmetelijke afstand van God. Maar ze weten het niet, gevoelen het niet, geen!dacht wordt gehoord. Maar David gevoelt het, hijgt naar adem, kent een diepe smart, weet van de afstand, maar de Heilige Geest doet hem roepen. Mag er een roepen geboren worden vanuit het "einde des lands" tol de Rotssteen. "Leidt mij op de Rotssteen, Die mij te hoog zou zijn". TI..: kan daar niet in eigen kracht komen: ik kan daar niet door de golven zwemmen; ik heb de Gezegende Geest nodig om mij op te nemen, en om met Zijn Goddelijke hand mijn voeten vast en onbeweeglijk op die Rots der Eeuwen te planten. Huwelijk Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Pieter Middag, Veenderweg 2, Bennekom en Frederika Cornelia Johanna Zaaijer, Hoofdstraat 97 Kesteren. De dienst zal plaatsvinden op D.V. donderdag 8 september 997 in de Hervormde Kerk alhier, en zal geleid worden door de Eerwaarde heer G. Middag, de vader van de bruidegom. Het toekomstig adres van Pieter en Cornelia wordt Bakkerstraat 7 te Bennekom. Een Dienst des W oords Kesteren Zondag 24 augustus 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondag 3 augustus 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs I<ollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. deurkollekte nieu\ve dak Lienden Zondag 24 augustus 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. W. Arkeraats, Werkendam l(olleklen:. hulp overstroningsgebieden in Midden-Europa 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 87:3, n.m.: Ps. 2: Zondag 3 augustus 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: drs. N.C. van der Voet Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij 3. extra kollekte kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 00:4, n.m.: Ps. 33:0 Woensdag 3 september 3.45 uur: ds. A. van Wijk, kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Jan Cornelisse en Corina Venvoert Ochten Zondag 24 augustus 0.00 uur Ds. A. Juffer, Veenendaal 8.30 uur Ds. G. van Goch l(ollekten l. Diakonie 2. I<erkvoogdij 3. Onderhoud gebou \Ven Zondagsschool: l 0.00 uur Zondag 3 augustus 0.00 uur Ds. G. van Goch, doopdienst 7.00 uur Dhr. A. Verstocp, Afscheidsdienst l(ollcktcn. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk 3 augustus.5 uur Ds. R. van Beek, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 24 augustus 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin collecte;. diaconie, 2+3 kerk oppas; moeder en dochters Tijssen Donderdag 28 augustus 9.30 uur bijbellezing Hebr. 6: -3. Zondag 3 augustus 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. extra mnd kerk oppas; mw vd Berg, Amika Vermeer, Carina van!(leef Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 29 augustus: dhr. C.H. Sukkel Vrijdag 5 september: ds. C.M. Buijs

78 Kopij Ds. Van Vlastuin is aan de beurt de meditatie te verzorgen. J(opy inleveren D.V. maandag september voor 8 uur. gezegende dag toegewenst, maar ook. de nabijheid van de Heere in jullie woonplaats. Huwelijksjubileum D.V. 29 augustus hoopt het echtpaar Stam-van Ingen, Kerkstraat 7, te gedenken hoe de Heere hen veertig jaar in de band van het huwelijk gespaard heeft. Ze mogen dit samen met kinderen en kleincinderen gedenken. Wat een weldadigheid door de Heere bewezen. Mag het in het hart leven: "Eben-Haëzer". Hij schenke u een gezegende dag en zij u nabij bij het klimmen der jaren. Het mag ook naar het lichaam nog gaan zoals het gaat. En als we wat moeten inleveren, mag het dan ook een uitleveren zijn aan Hem, Die gezegd heeft: "Mijn genade is U genoeg". Kinderoppas Zondag 24 augustus: Mevr. Drost, Monique Bijl, Wimke Bunt. Zondag 3 augustus: Mevr. Henken, Mariëtte v. Kooij, Diana v. Elst. Zondag 7 september: Mevr. v. Vliet, Betty v. Rooijen, Geralda Verwoert. Vervoer kerkdiensten der Ned. Kesteren Auto!: V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 24 augustus Auto : T.A. Zaaijer, tel Auto 2: J. van Aggelen, tel Zondag 3 augustus Auto : J. Hooijer, tel Auto 2: W. de Greef, tel Herv. Kerk Van de kerkvoogdij Ontvangsten in juli 997. Kollekten (incl. kollektebonnen) f 2.848,35; Gift via Postbank f 40,00. Dakkollekte f.55,35; Gift via kerkvoogd Van Sijpveld f 50,00; via Postbank f 30,00. Vrijwillige bijdragen Urn juli f ,75. Gemeenteklanken: Gerrit Haldrnrt f 9,25; Willy de Snoo f 87,85; Gerrnini v.d. Berg f 244,55; Johan Mulder f 83, 0. Onze hartelijke dank en aanbevolen. Van de diakonie De kollekte van 20 juli j.l. voor "Eben-Haëzer" bedroeg f 969,20. De kollekte kerkenraadsfonds van 0 augustus was f79,75. Gemeente, hartelijk dank. Rommelmarkt 997 In de maand oktober hopen we weer onze jaarlijkse rommelmarkt te houden. We hopen er weer eer gezellige dag van te mal<en. Zoals u begrijpt, hebben wij weer spullen nodig om te verkopen en daarom geven wij u de gelegenheid om nog bruikbare spullen in te leveren op zaterdag 6 september en op zaterdag 4 oktober tijdens inlevering van het oud papier bij de kerk. U kunt ons ook eventueel bellen en dan komen wij de grote spullen ophalen. Omdat het op de juiste afvoeren van overtollige huisraad die over blijft op de rommelmarkt tegenwoordig veel geld kost hopen we dat u het ons niet kwalijk neemt als we selectief zijn in het accepteren van spullen. In een van de volgende Gemeente Klanken hopen wij u nader te informeren over datum, plaats en tijden van de rommelmarkt. Tenslotte onze telefoonnummers: Mevr. D. Schaap, tel ; Mevr. R. Vos, tel ; Dhr. P. Hoefald<er, tel ; Dhr. L. Treur, tel ; Dhr. K. Zaaijer, tel en Dhr. H. Westeneng. De activiteitencommissie. Via ouderling van Eck ontvangen: x f 25,00 voor de kerk. Hartelijk dank. Nieuw ingekomenen Vanuit Rotterdam overgekomen het gezin J. Tuld<er Versluijs. Adres: Nedereindsestraat 25 en D.V. per mei 998: Biesbongerd 5. Zondagsschool Op D.V. zondag 24 augustus begint de zondagsschool weer. We verwachten een trouwe opkomst van de kinderen van vier tot twaalf jaar. Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom. Zondagsschool wordt gehouden in "Eben-Haëzer" van 4.00 uur tot 4.45 uur. Dat er in alle eenvoud en in afhankelijkeid van de Heere verteld en geluisterd mag worden naar Zijn Woord. Dan mag het nog ten zegen zijn. Tenslotte Als deze kerkbode uitkomt heeft ds. Buijs zijn arbeid weer aangevangen. De Heere gedenke hem naar de woorden van psalm 9: "Mijn tong zal ge\vagen van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren". Een hartelijke groet van U\V kerl\.enraad. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemalrnr, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Marktplein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk!Sa, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kerrnenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onderhoudsfonds gebouwen Rabobank Koster: J. Comelisse, Burg. Houtkoperstraat 9, tel Bandrecorderdienst: A. Tins, Van Noortstraat 28, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekentafel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Comelisse, Burg. Houtkoperweg 9A, tel Regiobank Kinderoppas 24 augustus: Erna van Beijnum, José Terrnaat, Esther Zaaijer 3 augustus: Betsy Zeissink, Catharina Timmer, Thera Volders Kerkau~- 24 augustus: J.W. van Beusekom 3 augustus: R. van Olderen Gestorven Op 4 augustus stierf in het "Radboudziekenhuis" te Nijmegen Cornelia Gijsbertha van Ommeren, weduwe van Cornelis Weiman, Vogelenzangseweg 2. Mevr. Weiman, die al geruime tijd tobde met haar gezondheid, werd 83 jaar. Haar familieleden en haar huisgenote, mej. Van der Lee, verloren in haar veel. Met haar hartelijk meeleven nam zij een grote plaats in bij familie en bekenden. Daarom wensen we hen veel sterkte toe in dit gemis. Een gemis dat duidelijk maal<t, dat geslachten gaan. Sinds de zondeval geldt, dat el!< mens aan de dood is onderworpen. Laat er ook gezocht worden, dat heil dat nooit vergaat, de vergevende liefde van God in Christus, Zijn Zoon. Op het belang van deze dingen, die ook in de contacten met mevr. Weiman aan de orde kwamen, wees ons ook -voorafgaande aan de begrafenis- het Woord van God uit Psalm 86:5. De begrafenis vond plaats op 8 augustus. Gestorven Il< kreeg bericht van het sterven van Gijsbert van den Hater!, Hoogmeien 6. De heer Van den Hatert werd 58 jaar. In de nacht van 5 op 6 augustus kwam er zo een grote lege plaats in het leven van zijn kinderen en kleinkinderen. Nog maar enkele maanden na het sterven van zijn vrouw -hun moeder, schoonmoeder en omaopnieuw een groot gentis. We bidden hen de kracht van de HEERE toe in hun verdriet. Voor hen en voor ons is dit sterven ook weer een roepstem om God om Zijn vergevende genade te vragen. Die hebben wij allen nodig om voor Hem te kunnen komen en is te vinden bij de Heere Jezus. Uit "Rivierenland" kwamen thuis mevr. Budding Andriessen, Agneshof 8, de heer Van Ewijk, Oudsmidsestraat 5, en mevr. De Haas, tijdelijk adres Molenstraat 73. Mevr. Van Spanje, voorheen Kermenstein 30, ging voorlopig naar huis. Mevr. Timmer, Ommerenveldseweg 22a te Ommeren, mevr. Van Ommeren, Zandstraat 9, en mevr. Van Schaik, Hogeweg 3c, werden in "Rivierenland" opgenomen. Moge de HEERE de zieken ondersteunen en genadig zijn. Verloofd Op 22 juli zijn Anko Arissen, Remsestraat 5, en Carina Heyboer, uit Sint-Annaland, verloofd. We wensen hen een goede voorbereidingstijd op het huwelijk toe. Mogen zij onder de zegen van de HEERE samen met hen, die om hen heen staan, merken dat twee beter zijn dan één, 0ndat er van wederzijdse steun sprake mag zijn. Huwelijk D.V. woensdag 3 september hopen Jan Hendrik Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9a, en Cornelia Alida Helena Verwoert, Hoogmeien 4, elkaar openlijk het "ja"-woord te geven. De kerkdienst ter gelegenheid van hun huwelijk begint om 3.45 uur, en wordt gehouden in ons kerkgebouw. Ook voor het huwelijksleven geldt: "Welzalig is de mens wiens sterkte in U is!" (Psalm 84:6a) Op de huwelijks weg kan geen mens het zelf. We hebben om aan liefde en trouw gestalte te geven Gods genade nodig. Dan mag het leven samen iets afbeelden van de band tussen Christus en Zijn gemeente. De HEERE geve Jan en Carina temidden van hen die hen lief zijn een fijne dag en samen een goed hu\velijksleven. Hun adres wordt: Burg. Houtkoperweg 9. Gemeente-avond Nederlandse Patiëntenvereniging (N.P.V.) D.V. woensdag 7 september zal er een gemeenteavond zijn, waarin o.m. dhr. Duivenbode, directeur van de N.P.V. zal spreken over het onderwerp: "De Nederlandse Patiëntenvereniging, noodzal\.elijker dan ooit". Er is daarna ool~ tijd voor vragen. Vanaf 9.30 uur bent u well<om voor de ontvangst met lrnffie, om 9.45 uur vindt de opening plaats, terwijl even na 2.30 uur de avond besloten zal worden. Ik kan niet anders zeggen dan dat de N.P. V. zowel landelijk als in verschillende regio's heel goed werk doet op het vla!< van de gezondheidszorg. Op ethisch gebied probeert ze de samenleving te overtuigen van de heilzame grenzen van Gods geboden, en praktisch organiseert ze vrijwilligerswerk. Van harte hoop ik, dat u en jullie (ik denk dan aan de oudere jeugd) naar deze voorlichtingsavond zult komen. Ook hoop ik, dat wie nog geen lid is, over de streep zal komen. De zaal< waar het N.P.V. voor staat is er belangrijk genoeg voor! Conferentie Dit jaar ga ik D.V. 2 dagen naar de jaarlijkse toerustingsconferentie die eerst in Haamstede plaats had, en nu al weer een aantal jaren in Garderen wordt gehouden, en wel op maandag en dinsdag 2 september. Zonodig zal cand. Schuitemaker mij op september vervangen. Voor 2 september is gekozen voor de oplossing dat ik voor droevige omstandigheden zonodig zelf een deel van de dag beschikbaar ben. Naar Oeganda D.V. 27 augustus hoopt Anke Volders te vertreklrnn richting Oeganda. Ze hoopt het gezin Malaba-Streefkerk te mogen ondersteunen door hun kinderen onderwijs te geven. Zij hoopt dil te doen tot juni 998. Van harte wensen we haar een goede tijd toe. De HEERE geve dal ze zo mag meewerken in deze dienst ten behoeve van het zendingswerk, dat het echtpaar Malaba-Streefkerk in Oeganda verricht. Hij beware haar ingaan en haar uitgang en gedenke degenen met wie ze daar contact zal hebben, alsmede haar familie, die thuis achterblijft. Laten we biddend bedenken: In alle continenten regeert Hij! Om met haar schriftelijk te kunnen meeleven volgt bier haar adres: Anke Volders Church of Uganda (Fam. P. Malaba) Karamoja Diocese P.O. Box 44 Moroto, Uganda Agenda dinsdag 26 augustus: kollekterooster-overleg vrijdag 29 augustus: kopij (pastorie, voor 2.00 uur) dinsdag 2 september: oud papier donderdag 4 septenber: gemeente-avond jeugdwerk (zie bericht) zaterdag 6 september: lofuur woensdag 7 september: gemeente-avond N.P.V. (zie bericht) Dank en groet Hartelijk dank voor de kaarten die ons uit verschillende windstreken werden gestuurd. Hopelijk hebt u en hebben jullie in de achterliggende de tijd én in onze streek én (ver) daar buiten veel mogen zien van de grootheid van God, zoals Hij die in de Schepping laat zien. Een hartelijke groet aan u en jullie allen, A. van Wijk

79 Diaconie Op 24 augustus zal er gecollecteerd worden voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen in midden Europa. De diaconie verdubbelt de opbrengst. Laten we de mensen daar financieel steunen, maar bovenal in het gebed voor de Heere opdragen, omdat Zijn hulp en bijstand toch het meest nodig is. Gemeente-avond De kerkenraad nodigt u hartelijk uit om D.V. 4 september de gemeente-avond te bezoeken, die begint om 9.45 uur. Vanaf 9.30 uur ontvangst. Deze avond gaat over jongeren in de puberteit, het opvoeden van en omgaan met deze jonge mensen die een weg proberen te vinden in de wereld. Drs. v.d. Voet hoopt deze avond te leiden. Wij verwachten u allen in de Open Deur. Tot ziens op 4 september. De kerkenraad. Bejaardenmiddag We komen aan het eind van de zomer en dan gaan de bejaardenmiddagen weer beginnen. Nog even zien we om naar ons reisje op juni. We gingen naar Twente, waar in Overdinkel de koffie gereed was, met daarbij een snee heerlijke krentenwegge. Daarna bezochten we het textielmuseum waar we de machines aan het werk zagen. We kregen allemaal een theedoek die daar was geweven. Na het lekkere diner naak:ten we een rondrit naar Bentheim in Duistland. Weer in Nederland aangekomen, gebruikten we een laatste consumptie en gingen op huis aan. Wat was het warm en we kregen later veel regen. In Lienden aangekomen kon Ds. van Wijk toch danken voor de mooie dag en een behouden thuiskomst. Onze eerste bejaardenmiddag hopen we te houden op D.V. 0 september om 4.30 uur. Komt u ook? Dat zouden we fijn vinden. Met hartelijke groet, Het comité. Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrel<eningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr bankrekeningnr Verzorging gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiecommissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het "Rivierenland" ziekenhuis te Tiel worden verpleegd Conny van Ingen (F 3) en haar zoon Jarrik, Keetjesbongerd 26, Kesteren. Hier zijn ook opgenomen mw. Hermse (F 2), Eikenlaan 2 en mw. Hommersom, Kleuterstraat 5. Mw. Peters, Bonegraafseweg 3 wordt verpleegd in het Radboudziekenhuis (A 038) te Nijmegen. We bidden God de Vader om hen, alsook de zieken thuis en allen die om hen heen staan bij te staan in de sons zo moeilijke weg. Dat zij d.\vars door alle vragen en waaroms heen, Zijn trouwe hulp en zorg zullen opmerken die er is dankzij Jezus Christus. Overleden Na 5 jaar worstelen tegen een slopende ziekte, heeft met al zijn levenslust, moed en wilskracht Arjan van Eck, Papekamp 5, deze ongelijke strijd niet kunnen overwinnen, en is zo op maandag 4 augustus op de leeftijd van 9 jaar overleden. Wie kan beschrijven wat dit betekent voor dhr. van Eck, Diana en André. Nog geen zes weken geleden een vrouw en moeder moeten afstaan aan de dood, en nu een zoon, broeren zwager. Waar haal je dan "moed en vertrouwen" vandaan om verder te gaan? In de rouwdienst gehouden in de aula aan de Liniestraat, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats bij de Ned. Herv. kerk te Echteld, Terugblik vakantie bijbel!dub Het is alweer voorbij! De v.b.lc van 997. We mogen terugzien op een fijne, goede week, die werd bezocht door zo'n 70 kinderen per dag. Het weer was prachtig, zodat we fijn buiten konden spelen en knutselen. De kinderen mochten we een stukje van het leven van Petrus laten zien. We volgden nl. Petrus op weg met de Heere Jezus. We hopen dat we de kinderen een houvast mee konden geven, zoals Jezus een houvast voor Petrus \Vas. We mochten ook leren dat we ondanks al -}rebben we samen ge\vorsteld met deze vraag en onze zonden waardoor wij Jezus loslaten, Jezus ons ondanks alle "waaroms" hen gewezen op de strijd die nooit loslaat en wij altijd weer opnieuw mogen begin- Jezus heeft gestreden. Gelovende de liefde van God, nen, als we echt spijt hebben van onze zonden. bewezen in het lijden en sterven van Jezus Christus, Verder hebben we spelletjes gedaan, geknutseld, heel Zijn Zoon, is het de Heilige Geest die "moed en verveel gezongen en natuurlijk pannek_oeken gegeten. trouwen" geeft om de moeilijke levensweg te vervol (Moeders, bedankt voor het bakken). We kijken als gen. Dat er dagelijks veel gebed in de gemeente team terug op een fijne week en willen iedereen gevonden wordt om deze familie op te dragen aan de bedanken voor hun inzet hoe dan ook. Ook voor uw troon der genade. financiële steun hartelijk dank. (de collecte bedroeg f 85,00.) We danken God boven alles voor alle krachten en goedheid die Hij ons gaf. Wij mochten planten en nat maken, en nu nogen \Ve God bidden om de wasdom. Dat Hij een rijke zegen mag geven over deze week! Het v.b.k. team. Zondagsschool Op D.V. 6 september willen we weel" een gezellige openingsmiddag houden. Jullie zijn dan welkom om 5.00 uur in "de Open Deur". Om 7.30 uur is het afgelopen (dan hoef je thuis niet meer te eten). We hopen dat jullie allemaal komen. Wat we doen... is een verrassing! Op 4 september van 3.45 uur tot 4.45 uur begint de zondagsschool weer. Alle!anderen (graag ook nieuwe) van 4 t/m 2 jaar heel erg hartelijk welkom. De leiding van de zondagsschool. Verantwoording juli Kerkvoogdij kollekte juli Extra kollekte juli Kerkjes 2e kwartaal Diakoniekollekten juli St. Ontnoeting f2.07,85 f 492,85 f 65,25 f.09,80 f 524,90 Via dhr. v. Baak f 50,00 Via damesbezoekgroep f 0,00 Voor al uw bijdragen en/of giften hartelijk dank. De kerkvoogdij. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Geboren Op 3 augustus werden Teunis en Anja van Leijen, Hamsestraat 84, Opheusden verblijd met de geboorte van hun dochter Aaltje. We willen de blijde ouders van harte feliciteren met dit wonder van nieuw leven door God geschonken. Wanneer de HEERE jullie in deze weg rijk zegent, dan mogen jullie Hem ook vragen wijsheid en kracht te geven om Alieke tot eer van deze God op te voeden. Doopaangifte en doopcatechese. Dinsdagavond 26 augustus is er doopaangifte en doopcatechese voor de bediening van de Heilige Doop op D.V. zondag 3 augustus. Beide ouders worden om 9.45 uur verwacht, graag trouwboekje meebrengen. Jubileum D.V. september vieren Roel en Hannie Capelle, Nassaulaan 22, Kesteren, de dag dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Met dit heuglijke feit willen wij hen hartelijk feliciteren. Ook zeggen wij de HEERE dank dat Hij hen deze dag doet beleven. Wij wensen hen, alsook de kinderen een fijne dag met familie en vrienden en hopen dat ze nog lang voor ellrnar gespaard mogen worden. Dat de HEERE Zijn zegen rijk_ doet ervaren door in praktijk te brengen de oproep waarmee jullie het huwelijk zijn ingetreden "Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zql. het maken" (Psalm 37, 5). Afscheid In de middagdienst van 3 augustus die om 7.00 uur begint zal onze pastorale medewerker Anton Verstoep na een periode van 5 jaar afscheid nemen van onze gemeente. Hij zal in de naaste toekomst door de OZB uitgezonden \Vorden tot coördinator van evangelisatiewerk in Kenia. Ook vanaf deze plaats willen wij Anton hartelijk danken voor de inzet van zijn gaven en talenten voor de opbouw van Gods Koninkrijk hier te Ochten. De betekenis van het werk dat verricht wordt in Gods Koninkrijk is altijd moeilijk aan te geven, de waarde valt pas op als het niet meer plaats vindt. Met zorg zullen we dan ook het werk dat jij als evangelist hier in Ochten hebt mogen opzetten, voortzetten. Onze bede is daarbij dat de HEERE de vacature die ontstaat spoedig zal vervullen. Onze hartelijke bede is dat de Heere God je rijk zal vervullen met Zijn genadegaven opdat het werk waartoe je geroepen bent overvloedig gezegend zal worden. We wensen jou, enje gezin Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst. Afwezig Omdat ik nog drie weken vakantie te goed heb, ben ik van l t/m 22 september afwezig. Ds. van Goch neemt voor mij waar. Ds. Jongerden. Groet Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. G. van Goch. KRING WERK Kring '97 Woensdag 27 augustus komt kring '97 samen bij Dick van Zetten, Ambtseweg 2 in Kesteren. We bespreken met elkaar hoofdstuk 2 van het boekje "Bid je wel?". DIVERSEN Autodienst T. Hommersom (642063) 3-08 A. Pelle (642807) G. Vink (642292) Oppasdienst Ineke Vonk, Ariët van Eldik en Anja Buis 3-08 Marja van Lavieren, Eline en Christine van Burken, Neeltje van Lavieren, Annemiek van de Bijl en Anja Buis Gera Vonk, Leny Leroy en Ati Stoffer JEUGDWERK Zondagsschool Hao jongens en meisjes Op D.V. zondag 24 augustus is het dan zover. Dan begint de zondagsschool weer. Alle kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn daar van harte wellrnm. Wil je voorde eerste keer komen, zorg dan datje erom 0.00 uur bent in het verenigingsgebouw achter de kerk, zo laat beginnen we namelijk. Wat we op de zondagsschool doen zal ik jullie vertellen: we beginnen met bidden, daarna zingen we liedjes, er wordt een verhaal verteld en er wordt een werkje gemaakt. We hopen jullie allemaal op 24 augustus te ontmoeten. De leiding. BEJAARDENWERK Mw. Tap f 0,-. Ouderling van Dijk f 25,-. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. Jongerden, pastoraat 2x f 0 en f 25,-. Ds. van Goch, kerk f 50,- en 3x f 25,-. Generale Kas 997 "Ruggesteun" ln de komende tijd vindt de inning plaats van de jaarlijkse bijdrage voor de generale kas. Zoals u misschien wel weet, is de generale kas het solidariteitsfonds van de hervormde gemeenten. Het wil een steun in de rug zijn voor wie dat nodig hebben. Gemeenten die bijvoorbeeld in financiële problemen (zijn) komen te verkeren, kunnen een beroep doen op de bijeengebrachte middelen. Op deze wijze helpen we als hervormde gemeenten elkaar. De ene keer help je, de andere keer word je geholpen. Evenals vorig jaar wordt van de lidmaten en de meerderjarige doopleden een bijdrage gevraagd van f 20,-. Bij voorbaat hartelijk dank! De kerkvoogdij. VAN DE ZENDINGSCIE Ds. Jongerden, VBW f 0,- Vakantie-bijbelweek a.d. 997 Met dankbaarheid jegens de Heere God mogen we ook dit jaar weer terugdenken aan de Vakantie-Bijbelweek. Heel veel vrijwilligers hebben deze week, ondanks de hitte, jong en oud mogen betreldcen bij het evengeie. Namens de kerkenraad willen \Ve dan ook: een ieder hartelijk dank zeggen voor haar of zijn

80 medewerking. In de Eredienst voorafgaande aan de Vakantie-Bijbelweek zei onze predikant dat de Vakantie-Bijbelweek dreigde te misluldcen wanneer de gemeente dit werk niet opdroeg aan de Heere God. Op dit thema kunnen we doorgaan. Wanneer de gemeente in haar gebed niet vraagt om de zegen van God om het gezaaide wasdom te geven, dan is het nog maar de vraag of alle jonge scheutjes tot wasdom komen. Gemeente, daarom van harte uw gebed voor dit werk. Daar mogen we op rekenen. Zo kan het evangelisatiewerk: in onze gemeente doorgang vinden. Dan zullen er ook voldoende mensen bereid gevonden worden om met de hulp van de Allerhoogste in Zijn wijngaard te arbeiden. De velden wit om te oogsten en de arbeiders veel? Met de hulp van Hem zal dit ook in Ochten geschieden. Alleen God de eer. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 29 augustus 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenclc, tel : Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madem, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mahoniastraat, 4043 NN Opheusden, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenweg 95, 6732 BJ Harskamp, tel. 038/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Van Bragt moest opgenomen worden in Wageningen ivrn een operatie aan zijn suikerziekte-teen. Daar kreeg hij een hartaanval en moest naar Bennekom overgeplaatst worden. Gerard van Wendel de Joode heeft in het AZU de beenmergtransplantatie ondergaan. Het grote risico de eerste weken is de verminderde weerstand. Mevr. Cornelissen wacht in Tiel op een oproep voor Nieuwegein om daar nieuwe hartldeppen te ontvangen.we even mee met Marita in de Vennen en onze ouderen in verpleeghuizen. Geboren augustus werd Lydia Willemina van Bragt op Ribesstraat 9 geboren. Lydia is de eerste vrouw in Europa die de Heere Jezus leerde kennen. Dat zo jullie Lydia een bruggehoofd mag zijn achter wie velen aan zullen komen om de God van Israel te zoeken. Van ons als goddeloze ouders is geen verwachting, van de Heere is ae verwachting. Diversen. Zondag 24 augustus DV begint onze zondagsschool weer. Aanvang 4.30 uur. Jongens en meisjes van 4 jaar en ouder zijn welkom (zie ook de vorige gemeen teldanken). 2. De opbrengst van het verjaardagfonds in juli bedroeg f 648,25. In de Heere hartelijk dank. 2. Gods verbondstrouw gaat mee Azië bloeiende gemeenten geweest die thans niet meer zijn terug te vinden. Waarom? Omdat zij zich niet bekeerd hebben tot de eerste liefde en de zonde in de gemeente hebben laten bestaan. Kan ons dat niet overkomen? 2. We mogen groot denken van Gods trouw. Bij de beleving van eigen ontrouw mag het dwars tegen alles in een pleitgrond zijn om te zien dat de Heere onveranderlijk is. Bij het zien van de ontrouw van onze kinderen of het geheel van de kerk blijft deze goedertierenheid van de Heere onze enige toevlucht. We kunnen van Gods verbondstrouw niet te groot denken, we kunnen er echter wel een verkeerd beroep op doen. Als we ons beroepen op Gods verbond en tegelijk onze verkeerde wegen vasthouden, misbruiken we Gods genade: "Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen en neemt Mijn verbond in uw mond?" (Ps. 50: 6). 3. Is het niet bedrieglijk om te verwijzen naar de ballingschap met een "happy end"? Er is in de Schrift ook sprak:e van een andere ballingschap; de wegvoering naar Assyrie. De tien stammen zijn spoorloos verdwenen. Men heeft zich losgescheurd van de dienst van Israels God. Men heeft een eigen heiligdom opgericht in Dan en Bethel. Overigens met de bedoeling om de Heere te blijven dienen. De Heere heeft in het rijk van de tien stammen opwekkingen gegeven onder Elia en Eliza. De profetenscholen zijn er getuige van. Toch keerde men niet terug naar de dienst des Heeren. Men volhardde in het kwaad. Toen is Gods verbondswraalc over hen gekomen. 4. Het is inderdaad zo dat Gods verbond meegaat in de nieuwe kerk. We zullen derhalve ook het teken van Gods verbond in de Heilige Doop erkennen. We kunnen de nieuwe kerk de naam van kerk niet ontnemen. Daarmee is echter niet alles gezegd. Als we te rade gaan bij Calvijn dan zien we dat hij Gods verbond duidelijk aanwezig ziet in het rijk van de tien stammen. Ondanks de afgodendienst wordt de besnijdenis in ere gehouden. De trouw van God rust niet op onze trouw. Vandaar dat hij er ook voor pleit om het nageslacht van godzalige grootouders, hoewel de ouders afvallig geworden zijn, toch te erkennen als leden van de kerk en te laten dopen. Gods verbondstrouw gaal zelfs mee tot in het duizendste geslacht! Dit betekent voor Calvijn echter niet dat hij de kerk van Jerobeam wettig en waar acht. Integendeel, hij plaatst haar op één lijn met de roomse kerk van zijn dagen. Het bijwonen van de mis vergelijkt hij met het êlfferen op het altaar van Bethel. Het zijn de ruïnes van een verwoeste kerk. We kunnen hieruit concluderen dat in het rijk van de tien stammen wel Gods verbond is, maar Gods ware kerk was er niet. Daarom hebben zich mensen uit de tien stammen afgescheiden en zijn naar Juda getrokken. Zij zijn in het oordeel van God gespaard. Zo is Gods verbond ook in de VPKN. Ook het Joodse volk mogen wij nog altijd Gods verbondsvolk noernen. De vraag naar Gods verbond is echter een andere dan de vraag naar de wettige kerk. De vraag is of we de kerk moeten funderen op Gods verbond. Gods verbond is breder dan de kerk. We erkennen de roomse doop, omdat ook daar Gods verbond is. De paus hoort zelfs bij Gods verbond. Maar toch erkennen we de roomse kerk niet als een kerk van Jezus Christus, omdat Gods Woord daar met voeten wordt getreden en Christus is begraven. Uit de pastorie We zeggen u hartelijk dank voor uw val(antiegroeten van dichtbij en ver weg. Namens ons hele gezin een hartelijke groet, uw en jullie W. van Vlastuin Maar het werk van het PIT moet doorgaan. Meldt u daarom aan als begunstiger door de actieacceptgiro in de PIT-folder in te vullen en in te sturen of mee te geven aan de collectant. U ontvangt dan vanaf 998 eenmaal per jaar een verzoek om een bijdrage. Dan kan het PIT namens ons aandacht en erkenning blijven geven aan de uitgezonden militairen. Doe mee, want we kunnen onze uitgezonden militairen niet onder uitzonderlijke omstandigheden laten werken zonder hen te steunen. Om de giften en acceptgiro's tijdens de:e 50ste en laatste PIT-collecte op te halen weken wij nog collectanten. Doet u ook nzee? Mevr. S.H.M.B. v. Beijnum-Brinkhorst, tel F anziliebericlzten r ï : Op D.V. 29 auguslus a.s. hopen onze geliefde ouders en groolouders, Peter Jan Jurië Bart Sta en Willelia Gerdiua Sta~va Ingen de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de \Vens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. : l(esteren, augustus 997 Kerkstraat XA Kesteren Wij hopen deze dag samen met onze kinderen en kleinkinderen te herdenken ~ Tol onze diepe droefleid heefl de HEERE uil ons midden \veggenonen, mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, Z\vager en oom Gerrit Jan Jan Dirk van Lavieren echtgenoot van Hennina van Daalen op de leeftijd van 77 jaar. 0 augustus 997 Hamsestraat 9b 4043 LE Opheusden Opheusden, H. van Lavieren-van Daalen Opheusden, Riet en Piet Zetten, Bertha en Jan Opheusden, Joke en Arend Opheusden, Jan en Dirkje Opheusden, Bart en Bertha en kleinkinderen De rouwdienst \Verd gehouden donderdag 4 augustus jl" \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Hiennede betuigen wij u onze oprechte dank voor U\V belangstelling en medeleven, zo\vel persoonlijk als schriftelijk van u ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante i l Toelichting Gods trouw is groter dan onze ontrouw. De vorming van de VPKN is inderdaad ongehoorzaamheid aan God. De belijdenis wordt veranderd. In de ethiek blijft een geweldige onmacht. Maar dat betekent niet dat de Heere niet met ons zal zijn. Ondanks de zonde van Israel is de Heere blijven werken. Hij heeft Zijn profeten gegeven en Zijn Geest laten werken. Uiteindelijk. is de ballingschap gekomen. De Heere heeft het oordeel uitgevoerd. Hij heeft Zijn volk uitgerukt. Maar dankzij de grootte van Gods trouw is Zijn volle weer teruggekeerd in Juda. Coelltaar. We kunnen de gemeente van thans inderdaad vergelijken met Israel van het Oude Testament. Wij zijn kinderen van het verbond. Alle gedoopten in de Ned. Herv. Kerk maken deel uit van Gods verbond. De Heere vraagt van hen inwilliging van Zijn verbond en gehoorzaamheid aan Zijn verbond. Als we als kerk echter ontrouw zijn aan Gods verbond, is er toch ook de notie van Gods verbondswraak? Er zijn in Klein- PERSBERICHT VREDESMISSIBS"" NIBT ALLEEN STUREN, MAAR OOK STEUNEN! al 50 jaar aandacht voor uitgezonden militairen Jaarlijks worden ca militairen naar oorlogs- en crisisgebieden uitgezonden als Nederlandse bijdrage aan de vrede en veiligheid in de wereld. Ver van huis verrichten zij hun taken onder uitzonderlijke omstandigheden. Dit Iaat sporen na. Het PIT geeft al 50 jaar aandacht en erkenning aan alle uitgezonden militairen. Door eigen activiteiten en door bekostiging van activiteiten/projecten om hun geestelijk welzijn te bevorderen. De Stichting Collectenplan stelt echter als voorwaarde dat een landelijk collecterende instelling f. miljoen ophaalt met de collectebus. Hiervoor heeft het PIT te weinig collectanten. Daarom wordt ook in onze plaats in de week van tot 6 september de laatste PIT huisaan-huis-collecte gehouden. Maria Alida van der Hcijden \Veduwe van Aaldert Jan van Hattum Kesteren, augustus 997 Uit aller naam: Fam. van der Heijden Fam. van -lattum Voor Uw blijken van medeleven \Velke wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Herman Leonard Dcrksen betuigen \Vij U onze oprechte dank. Ochten, augustus 997 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

81 G EmEEDTE-lilUUliEU ZATERDAG 6 SEPTEMBER e JAARGANG Nr. 494 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags 0 de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar DE LIEFDE VAN CHRISTUS! Dienst des W oords Kesteren Paulus zit in de gevangenis als hij zijn brief aan Efeze schrijft. Met dankbaarheid denkt hij terug aan de jaren die hij daar gewerkt heeft. Moeilijke maar ook mooie dingen heeft hij daar meegemaakt. Paulus mocht de mensen in Efeze over Jezus vertellen. Ze zijn gaan geloven en hebben de Heilige Geest ontvangen. ln deze brief wil Paulus de gemeente bemoedigen om het vol te houden. Hij noemt in deze brief de gemeente het lichaam van Christus. Christus is het Hoofd en Zijn hart vol liefde klopt in Zijn lichaam. Paulus wil dat de gemeente steeds verder groeit in die liefde. Dat kan zij niet in eigen kracht. Daarom gaat hij bidden. Terwijl de gevangenisdeuren dicht zitten, is de hemej~"oor hem open. Wij mogen met de gemeente van alle eeuwen en plaatsen met hem meeluisteren. Tot twee maal toe zegt hij in dit gebed dat God in ons werkt. Het is niet de liefde van ons voor God, of de onderlinge liefde. Het is de liefde van Christus die door Gods Geest in ons woont. Hoe weet Paulus dat zo zeker? Zijn ogen zijn er voor open gegaan in de ontmoeting met Christus! Sinds die ontmoeting met Hem, weet hij dat de liefde van Christus ook voor hem is. In Christus ging het hart van de Vader voor hem open en zijn hart voor Hem. Christus wil in ons hart komen wonen. Hoe is het mogelijk? Panlus zegt dat het mogelijk is door het geloof. Dat geloof, waarbij je alles uit handen moet geven en Christus Koning laat zijn in je leven. Dat betekent dus wel een complete verhuizing. Mijn eigen ik weg, de boze macht van satan eruit en Christus er in. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstrnal 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker. v. Ostadestraat 36. telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraal 9, lelef ; "Gemeenteklanken": Allrnlen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentieopgaven: de hr. G.O. Hendriks, Hoofdstraat 46, lel : banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wil. G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebou\v "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.O. Hendriks, telef a.v. Efez.e 3:4-2. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hoe dat kan? Dat kan door de kracht van Gods Woord. Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Daar waar de Bijbel open gaat, daar gaat de Geest Zijn werk doen. Daar komt hij ons leven binnen om Christus in ons hart te laten wonen. De Heilige Geest komt niet voor zichzelf, nee, het gaat Hem om Christus. Christus staat aan de deur van ons hart en klopt. Het geloof is de deur waardoor Christus bij ons naar binnen komt. Merkt u hoe graag Hij naar binnen wil. Niet voor tijdelijk, maar voor altijd. Hij heeft er al voor betaald met Zijn leven. Wat een liefde! Het geheim van die liefde ligt op Golgotha. Bij het kruis ga je leren wat genade is! Van genade leven betekent dan: dicht bij het kruis van Golgotha blijven. Van Christus alles verwachten. In die ene Naam ligt alles opgesloten: vergeving, verzoening, vernieuweing! Zo komt Christus in het Woord tot ons met Zijn liefde! Is Hij dat ons verplicht? Nee, maar Hij is het wel aan Zichzelf verplicht. Hij heeft het ons beloofd in Zijn Woord. En daar mogen we Hem aan houden, aan wat Hij beloofd heeft. Paulus gebed eindigt met één grote lofprijzing. God houdt de rijkdom van Zijn heerlijkheid niet voor Zichzelf, maar deelt er royaal van uit. De gemeente als het lichaam van Christus is een teken van Gods heerlijkheid op de aarde. Door alle geslachten wordt van eeuwigheid tot eeuwigheid Hem de lof toegebracht! Anton Verstoep In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werden opgenomen mevr. E. Bijl-Smits, Hogedijkseweg 26, B 306; mevr. van Haaften-Jansen, uit 't Anker, E 308 en dhr. H. Hoefakker, Floris van Lijndenslraat 6 (inmiddels mocht hij weer thuiskomen). Daaruit mocht ook weer thuiskomen mevr. J.W. van der Kieft-Erkens, Jan Tooropstraal 26. In het A.Z.U.-ziekenhuis te Utrecht werd opgenomen dhr. T. van Duiken, Bies bongerd 26. afd. B2 West, kamer 28. De HEERE ontferme Zich over al onze zieken. Hij zegene de middelen en geve het gebed in uw harten: "Geef Gij ons hulp in tegenheên. Bij U is raad, bij u alleen... " (psalm 60:7). Gestorven In de achterliggende tijd zijn vier mensen uit ons midden gegaan de \Veg van alle vlees:. Op maandag 8 augustus j.i. is gestorven Jan Hendrik Elings, op de leeftijd van 96 jaar. 2. Op dinsdag 9 augustus j.. is gestorven Anna Willemina van Drumpt, op de leeftijd van 9 jaar. Zondag 7 september 0.00 uur: ds. R.P. van Rooijen. Valburg 8.30 uur: ds. R.P. van Rooijen, Valburg Kollekten:. Kesteren helpt l(urteni 2. Kerkvoogdij Zondag 4 september 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (voorbereiding Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij Donderdag 8 september 4.00 uur: Eer\vaarde heer G. Middag (huwelijksbevestiging van Pieter Middag en Carina Zaaijer) Lienden Zondag 7 september l 0.00 uur: ds. A. van Wijk, voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk Kollekten:. v.m.: diakonie, n.m.: kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij. Voorzang: v.m.: Ps. 25:6, n.m.: Ps. 53:6 Zondag 4 september 0.00 uur: ds. A. van Wijk. bediening Heilig Avondmaal 8.30 uur: ds. A. van Wijk, dankzegging en nabetrachting Heilig Avondnaal Kolleklen:. diakonie en Avondmaalskollekte: Diakonaal Acliecomité Roemenië 2. kerkvoogdij. Voorzang: v.m.: Ps. 25:6, n.m.: Ps. 9: Donderdag 8 september 4.5 uur: ds. A. van Wijk, kerkelijke bevestiging en inzegening van het hu\velijk van Roel van Olderen en Gerliene Ruilenbeek Ochten Zondag 7 september 0.00 uur Kand. N.C. van de Voet, Veenendaal 8.30 uur Ds. G. van Goch Kollektcn. Kerkelijk Medisch Werk 2. Kerkvoogdij 3. Bijsland pastoraat Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 4 september 0.00 uur Ds. G. van Goch, Dienst met verslandelijk gehandicapten; koffiedrinken na de dienst 8.30 uur Ds. H. Jongerden, Veenendaal Kolleklen. Philadelphia 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 7 september 0.00 uur ds. W. van Vlasluin. bediening HD 8.30 uur ds. W. van Vlastuin, voorbereiding HA Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; m\v. Van Bragt, Lianne Ver\voert, Gerjanne Fr. Donderdag september 9.30 uur. bijbellezing Hebr. 6:4-8. Zondag 4 september 0.00 en 8.30 uur ds. W.van Vlastuin, Heilig Avondmaal Collecte;. diaconie, 2. kerk, 3. zitplaatsen Oppas~ mevr. Van Suilichem, Janet Fintelman, J eannet van I(J. Vrijdagmiddagdienst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 2 september: dhr. Fintelman Vrijdag 9 september: ds. A. van Wijk

82 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurt de meditatie te verzorgen. J(opy inleveren D.V. maandag 5 september voor 8 uur. 3. Op dinsdag 9 augustus j.i. is gestorven Evert van Eldik, op de leeftijd van 7 jaar. 4. Op dinsdag 9 augustus j.j. is gestorven Aart van Ommeren, op de leeftijd van 72 jaar. Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven. (Pred. 3:2). Nodig voor ons allen is om in die tussenliggende tijd, onze levenstijd, wederom geboren te worden. Om te leren sterven eer het sterven wordt. Om gelijk een hert dat schreeuwt naar de waterstromen te leren schreeuwen tot God. Ja, om te leren dorsten naar de levende God om met Hem verzoend te mogen worden door het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dan gaan wij ook iets leren kennen van dat heimwee: "God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor Uw ogen in Uw huis Uw Naam verhogen?" (ps. 42: ). Zij die hier op aarde dit heimwee leren kennen, zullen zeker eenmaal thuiskomen in het Vaderhuis met de vele \Voningen. De HEERE zij de achterblijvende familieleden goed en nabij op het verdere van uw levenspad en Hij geve u het éne nodige in leven en in sterven. Geboren Drie gezinnen werden verblijd met de geboorte van een kleine:. Op dinsdag 9 augustus j.l. ontvingen Hans en Marja Hakkenberg-de Vos, Prinsenhof 7, een dochter, Susanna Maria. Zij noemen haar Mirjam. 2. Op zondag 24 augustus j.l. ontvingen Henk en Hannie Roodbeen, Meezendreef 7, een dochter, Hanna Margriet. Zij noenen haar Annemarie. 3. Op donderdag 28 augustus j.j. ontvingen Bart en Geerte Hoefal<ker-Spaan, Leuvenstein 3, een zoon, Dilis Dirk. Zij noemen hem Dilis. Ouders, van harte gefeliciteerd met dit rijke geschenk dat jullie uit de handen van de grote Schepper aller dingen werd toevertrouwd. Die trouwe HEERE heeft ouder leven willen bewaren en nieuw leven geschonken. Wat is Hij toch goed én goeddoende en dat voor mensen zoals wij zijn! Hij geve u te doen gevoelen de verantwoordelijkheid, ja, de heilige eis om uw kinderen op te voeden overeenkomstig Zijn Woord en tegelijkertijd uw onmacht én onkunde in deze heilige taak. opdat u alles wat daartoe nodig is van Hém zult begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt en die zó laag afdaalt én zó vriendelijk spreekt: "Opent uwen mond. Eist van Mij vrijmoedig. Op Mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt. Schenk Ik, zo gij 't smeekt. Mild en overvloedig". (ps. 8:2). Huwelijk Op D.V. vrijdag 2 september a.s. hopen in het huwelijk te treden Erik Geurts, uit Ochten en Maaike Leeuwis, uit Barneveld. Hun huwelijk zal kerkelijk bevestigd en ingezegend worden door ds. J.P. Nap om 5.5 uur in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein te Barneveld. Hun voorlopig adres is: Wisselseweg 56 te Barneveld. Hun toekomstig adres (december): Bongerd 2, Barneveld. Wij feliciteren het aanstaande bruidspaar van harte met hun voorgenomen huwelijk. De HEERE schenke jullie die onberouwelijke keus in het hart: "aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!" (Joz. 24: 5b). Dan zal Hij ook Zelf jullie Leidsman wezen leren hoe jullie wandelen moeten. Van harte een goede en gezegende hu\velijksdag toegewenst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Kinderoppas Zondag 7 september: Mevr. v. Vliet, Betty v. Rooijen en Geralda Verwoert. Zondag 4 september: Mevr. Bouw, Mathilde Moree en Marina Mulder. Zondag 2 september: Mevr. Timmer, Arianne Peters en Maureen Louter. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 7 september Auto : W. van Oosterum, tel Auto 2: A.G. van de Klippe, tel Zondag 4 september Auto : H. de Wit, tel Auto 2: G. Mol!, tel Gemeenteklanken Gevraagd: een bezorger voor de Boveneindsestraat. Het gaat om 20 blaadjes. Wie meldt zich aan? Tel of Voor het nieuwe dak via mij: 3 x f 25,00; 2 x f 50,00 en x f 00,00 en x f 00,00 voor "Eben-Haëzer". Vrou\venvereniging "Helpende Handen" Op D.V. JO september a.s. houden we onze eerste bijeenk:omst in het nieuwe seizoen, om uur in "Eben-Haëzer". We zouden het zeer op prijs stellen als we op deze eerste verenigingsavond niet alleen zoveel mogelijk "oude" leden kunnen begroeten, maar ook belangstellenden worden van harte uitgenodigd om met onze vereniging kennis te komen maken. We hopen dat we met elkaar een gezegend en leerzaam verenigingsjaar mogen hebben. Het bestuur. Ouderenmiddag Op D.V. 8 september a.s. hopen wij weer te beginnen met de ouderenmiddagen. Het is de bedoeling om deze iedere maand te houden. De ene keer in "Eben-Haëzer" en de andere keer in ons zorgcentrum" 't Anker". De middagen beginnen om 4.30 uur, maar vanaf 4.00 uur wordt u ontvangen met een kopje thee of koffie. Onze dominee hoopt een meditatie te houden en we zingen met elkaar psalmen. ln de pauze is er gelegenheid voor onderling contact, onder het genot van koffie of thee. na de pauze wordt er een verhaal voorgelezen, we zingen wat of er wordt een spreker uitgenodigd. Alle ouderen, maar ook alleenstaanden, worden hartelijk uitgenodigd. Als u nog nooit ge\veest bent, is het nu, aan het begin van het nieuwe seizoen, een goed moment om het eens te proberen. De middagen zijn normaal om ongeveer 6.30 uur afgelopen, maar deze eerste middag hopen we te besluiten met een gezamenlijke broodaaltijd en deze is dan om ongeveer 7.45 uur afgelopen. We hopen van harte op goede middagen rondom Gods Woord. Als u opgehaald wilt worden neem dan contact op met mevr. J. de Wit, tel of mevr. O.M. van Sijpveld, tel We zien uit naar uw komst! Het comité. Nieuw ingekomene Het echtpaar van de Pol, Spoorstraat 53. Wellmm in ons midden. Van harte een gezegende tijd onder de verkondiging van Gods Woord. Belijdeniscatechisatie Een ieder die nog geen belijdenis heeft gedaan wordt hartelijk opgeroepen deze catechisatie te volgen. Ik hoop dat jongeren én ouderen, die nog geen belijdenis hebben gedaan biddend daar mee bezig zullen zijn: "HEERE, ai, maak mij Uwe wegen. Door Uw Woord én Geest bekend... " (ps. 25:2). Wil een ieder die deze catechisatie wil volgen eerst persoonlijk:. kontakt met mij opnemen, graag uiterlijk voor D.V. zaterdag 27 september a.s. Inschrijving 2 percelen mais De Diaconie der Herv. Gem. Kesteren is voornemens percelen mais bij inschrijving te verkopen. Perceel I, ter grootte van ±.35 ha., is gelegen aan de Zwarte weg tegenover mechanisatie bedrijf G.H. v. Rooyen. Perceel 2, ter grootte van.09 ha., is gelegen aan de Nedereindsestraat naast/achter autobedrijf H. v. Ingen, beide te Kesteren. Inleveren van inschrijvingsbiljetten op D.V. woensdag 0 september 997 van 9.30 uur tol uur in de Kerkvoogdijkamer van de Ned. Herv. Kerk te Kesteren. Tel. inl Censura morum. v.m. de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal op D.V. 2 september a.s. zal er op D.V. dinsdag I 6 septenber censura morun worden gehouden in de pastorie van uur. Tenslotte Geliefde gemeente, hartelijk dank voor uw vakantiegroeten die wij uit uw midden ontvingen. Onze scriba zeggen wij hartelijk dank voor het verzorgen van de kerkbodes. Inmiddels hebben wij al weer drie zondagen in uw midden mogen voorgaan. De HEERE zegene het werk van onze meisjes en jongens op de basisschool én op het voortgezet onderwijs en waar jullie verder ook studeren. "Houdt sterk aan in het gebed... Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus... " (Kolos. 4 : 2 t/m 6). Ontvangt van ons allen een hartelijke groet. De genade zij met u. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scrib~r. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal medewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Markt-plein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, tel ; Secretariaat: J.G. Keuken. Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onder-houdsfonds gebouwen Rabobank Koster: J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperstraat 9A, tel Bandrecorderdienst: de heer G. van Baaren, Appelgaard 45, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekenta-fel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Adninistratie en bezorging Gemeente-Klanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9A, tel Regiobank Heilige Doop D.V. 8 september is er om 9.30 uur de gelegenheid tot Doopaangifte in "De Open Deur", waarna D.V. 5 september de bezinningsavond. Br. Griffioen is aan de beurt namens de kerkenraad aanwezig te zijn. De Heilige Doop spreekt van Gods trouw, en van Zijn nodiging voor mensen vanaf hun prille levensbegin van Hem afgekeerd. De Doop zegt immers met een zichtbaar teken: God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar Hem overgegeven! Wie laat dopen belijdt Hem nodig te hebben voor zichzelf en voor het nageslacht. Dat heeft alles te maken met voorbeeld in de opvoeding en kerkgang, ook met keuze voor christelijk onderwijs en catechisatie. Heilig Avondmaal D.V. 7 september is er in de morgendienst de dienst van voorbereiding. D.V. donderdag l l september is er de bezinningsavond. We beginnen iets vroeger dan anders: om 9.45 uur, terwijl u vanaf 9.30 uur welkom bent voor de ontvangst.

83 Wie het nieuwe leven kent, door het geloof verbonden is met de enige Zaligmak:er, is welkom aan Zijn Tafel. Die mag daar smaken en proeven dat de HEERE goed is voor een zondig mens. Overigens is het geloof van het hart ook een zaak van verbondenheid aan het Woord. Dan mogen we noch 's zondags noch door de week "part-timers" zijn als het de dienst van de HEE RE betreft. De HEERE vertrooste de ldeinmoedigen en bekere wie eigen wegen gaan. Trouw geboden Dat gebeurt in het Zevende Gebod: "Gij zult niet echtbreken". Het gaat in het huwelijk om een verbond voor het leven. Dat is geen contract, dat met wederzijds goedvinden te ontbinden valt, maar een plechtige belofte, waarvan God en de mensen getuigen zijn. Meer dan eens is terecht opgemerkt, dat het huwelijk beeld is voor de relatie tussen de HEERE en Zijn volk, zodat afgoderij geestelijk overspel is (bv. in Hosea). In het Nieuwe Testament vinden we dat in het huwelijk de band tussen Christus en Zijn bruidsgemeente wordt weerspiegeld (Efeze 5). De man is het hoofd in het hu\velijk, geroepen om in liefde leiding te geven. De vrouw is daarin hem tot hulp gegeven om hem onderdanig bij te staan. Er is de orde van de schepping (Gen. 2), en de zondeval waarin de vrouw voorop ging (l Tim. 2: 3-4 ), heft die niet op. Alle hardheid en slaafsheid staan echter haaks op de leiding en deze onderdanigheid. Waarom? Ze verdraagt zich niet met de liefde, die de HEERE vraagt. Wat hebben getrouwden overigens Gods genade nodig om in deze dingen voor Gods oog naar Zijn bevelen te leven! Kinderoppas 7 september: Cobi Zaaijer, mevr. Esmeijer, Jojanneke de Leeuw 4 september: mevr. Van Zetten, Eisa Comelisse, Erika van Dijk Kerkauto 7 september: Chr. de Lange 4 september: J. van Vessem Gestorven In de achterliggende tijd gingen de heer Schuitemal(er en ik condoleren in verband met het sterven van mevr. Albers-Langboom. Ze woonde Vredelust 27, en werd een aantal jaren verzorgd in "Nieuw-Vrijthof', waar we haar af en toe opzochten. M.n. de laatste maanden verzwal<te ze sterk. Moge de HEERE haar fantilieleden vertroosten, nu zij deze hartelijke moeder en oma moeten missen. Voor hen en voor ons is dit sterven een ernstige roepstem van God om de vergevende liefde van de Heere Jezus te zoeken. Want alleen bij Hem is bevrijding van Gods toorn te vinden! Mevr. Timmer, Ommerenveldseweg 22a te Ommeren, en mevr. Van Ommeren, Zandstraal 9, mochten weer thuiskomen. Mevr. Van Schaik, Hogeweg 3c, is in "Rivierenland" opgenomen. Daar werd ook de heer Van Hattem, Vredelust 7, opgenomen. Mevr. Van Voorthuizen, Appelgaard die ter revalidatie ongeveer 3 maanden in "Nieuw-Vrijthof' was, hoopt één dezer dagen -5 september- thuis te komen. Mevr. Van Spanje te Rhenen is definitief ontslagen uit Amersfoort. We wensen alle zieken veel ondersteuning van Boven toe. Bovenal die genade, die uitzicht geeft over alle da]en van zonden en zorgen. Huwelijk D.V. donderdag 8 september hopen Roel van Olderen, Burg. Houtlcoperweg 3, en Gerliene Ruitenbeek, Kooistraat 5 te Boven-Leeuwen, te trouwen. De HEERE geve hun een goede huwelijksdag met allen, die bij hen behoren. Een goede huwelijksdag aan het begin is een dag waarop Gods genade wordt gezocht. Daartoe hopen ze ook in ons midden Gods zegen te vragen in een dienst die begint om 4.5 uur. Moge God Zelf hun Leidsman wezen, bovenal naar die Dag, dat zal!<linken: "De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!" Het adres van het bruidspaar wordt: Burg. Houtkoperweg 3. Jubileum D.V. donderdag II september hoopt het echtpaar Harteman-van Ommeren, Koningin Julianastraat 3, 50 jaar getrouwd te zijn. Wat een rijk voorrecht dat zij voor elkaar gespaard zijn. Hele fijne dingen en soms heel grote zorgen kende hun leven. In elk geval reden om de HEERE voor Zijn behoedende hand te danken. Daarboven om ook te smeken om die onverdiende ontferming, die duurt tot in eeuwigheid. De HEERE gedenke dit echtpaar en allen die hen lief zijn. Gemeente-avond Nederlandse Patiëntenvereniging (N.P.V.) D.V. woensdag 7 september zal er een gemeenteavond zijn, waarin o.m. de heer Van Duivenbode zal spreken over het onderwerp: "De Nederlandse Patiëntenvereniging, noodzalrnlijker dan ooit''. Er is daarna ook tijd voor vragen. Vanaf 9.30 uur bent u welkom voor de ontvangst met koffie, om I 9.45 uur vindt de opening plaats, terwijl even na 2.30 uur de avond besloten zal worden. Gezien het belang van het werk van de N.P.V. hoop ik dat u en jullie zullen komen op deze informatieavond. Hartelijk welkom! Bandrecorderdienst Met heel veel inzet hebben de heer en mevrouw Tins, Dr. van Noortstraat 28, de afgelopen jaren, en dat zijn er heel wat -in ieder geval langer dan de jaar dat ik in Lienden predikant ben- voor de bandrecorderdienst zorg gedragen. Omdat dit werk hun nu te zwaar wordt hebben ze het overgedragen aan de heer Van Baaren, Appelgaard 45, tel We vermelden dit met dank aan het echtpaar Tins. Tevens wensen we de heer Van Baaren -die overigens al reserve stond- een goede tijd toe in dit werk. De HEERE moge het ook zo rondgebrachte zaad van Zijn Woord zegenen! Agenda maandag 8 september: doopaangifte dinsdag 9 september: kollekterooster-overleg woensdag 0 september: bejaardenmiddag donderdag september: avondmaalsbezinning (zie bericht) vrijdag 2 september: inleverdatum kopij (voor 2.00 uur) maandag 5 september: doopbezinning (br. Griffioen) woensdag 24 september: Bijbelkring (N.B.: vooraankondiging) Groet Een hartelijke groet aan u en jullie allen, Diaconie Leden van de Herv. Gem. Lienden kunnen inschrijven op het perceel mais gelegen aan de Drosseweg/Remsestraat groot.3.90 ha. Inschrijvingen kunt u inleveren op donderdag II september tussen 9.00 en 9.5 uur in "De Open Deur" te Lienden naast de kerk, waarna om 9.5 uur de bekendmaking zal plaatsvinden. De diaconie behoud zich het recht van gunning voor. Betaling na aanvaarding uiterlijk voor 25 september 997 op nummer t.g.v. de diaconie Herv. Gem. Lienden. Voor nadere inlichtingen H. Verweij. Tel: Stroopwafelaktie Roemenië Ook dit jaar hopen we weer een stroopwafelaktie te houden t,b, v, het Roemenië-project. Verschillende keren is er aj een transport met voeding, kleding, medicijnen enz. vanuit Lienden naar Roemenië gezonden. Vorig jaar hebben verschillende jongeren uit Lienden, dáár een medische post opgeknapt. Nû blijken vooral medicijnen heel hard nodig te zijn. De Roemenen hebben onze steun dringend nodig en zijn blij en dankbaar voor wat ze krijgen. Vandaar onze aktie! Daarom wordt er op D.V. 4 september een collecte gehouden en komen we op 20 september met troopwafels aan de deur. Wij hopen dat u meeleeft en meegeeft! Wat betreft de rommelmarkt: Wij zoeken dringend opslagruimte. Wij weten niet waar we met onze spullen naar toe moeten. Wij zijn bang dat onze gezellige rommelmarkt dreigt te verdwijnen. Wie helpt ons? (tel ). Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. Verjaardagsfonds Alle medewerkers van het verjaardagsfonds wordt verzocht de bussen te komen legen bij de fam. Bos op D.V. maandag 8 september 997. Kompas Hallo jongelui. Het nieuwe Kompasseizoen gaat weer beginnen! Op de eerste avond D.V. 3-9 willen we nog even terugblikken op het Pinksterweekend door de video te draaien. Ook willen we het nieuwe programma voor dit seizoen presenteren. Op D.V. 20 september willen we proberen elkaar beter te gaan leren kennen d.m.v. verschillende spellen, rebussen, enz! Ben je nieuwsgierig geworden en nog nooit op Kompas geweest? Dan moet je beslist komen. Voor wie is het bedoeld? Iedereen vanaf 5 jaar! Waar kun je naar toe? De "Open Deur" bij de Ned. Herv. Kerk aan de Papestraat! Wanneer? Elke zaterdagavond vanaf I9.30 uur! Heb je nog vragen? Bel dan gerust , of kom gewoon een keer langs op zaterdagavond, groetjes, Kompasleiding. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). A. van Wijk Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, GZB-nieuws tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Ook ditjaar kunt u weer het OZB-dagboekje bestellen. Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr. Voor elke dag staat er een korte meditatie in en voor , bankrekeningnr Adm. diaken: jongeren is er een aparte overdenldng in opgenomen. R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr. Voor f 7,95 bent u de eigenaar van dit boekje en levert , bankrekeningnr Verzorging u tegelijk een bijdrage aan het zendingswerk. Het dag- gemeente-klanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, boekje wordt ook uitgegeven als scheurkalender. Wilt 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr. u als u bestelt duidelijk doorgeven welke van de twee u DiakonaJe hulp-dienst: tel ; wilt hebben! Graag hebben we de bestellingen voor b.g.g Verenigingsgebouw, tel D.V. 26 september binnen. U kunt hiervoor Gea van Boekentafel: Janny Vink, Nieuwe Dam 22, tel. Viegen bellen, tel: Met hartelijke groeten,, Bankrek.nr. zendings- en evangelisatiede ZEe/ commissie Bandjesdienst: G. Arissen, Wetb. van Lavierenstraat 24, telefoon 64I630. Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Rivierenland ziekenhuis te Tiel wordt alleen nog verpleegd mw. Hermse, Eikenlaan 2 (F 2). Connie van Ingen met haar zoon Jarrik, Keetjesbongerd 26, mw. Hommersom, Kleuterstraat 5, dhr. van Doodewaard, A. Jacobssttaat 23 en mw. van de Berg, Verlengde schoolstraat I5a mochten weer naar huis. We zeggen de HEERE. dank voor herstel en thuis-

84 komst, daarnaast blijft onze bede voor de andere zieken (thuis) en verpleegden dat Hij Zijn hand uitstrekt tot genezing. Dat \Vonderen en tekenen geschieden door de naam van Zijn heilig kind Jezus, opdat Zijn Naam met vrijmoedigheid beleden wordt in ons midden. Jubileum Maandag 8 september is het 25 jaar geleden dat Henk van de Voort en Gerrie Hoogakker, Bonegraafseweg 42, elkaar het "ja-woord" gaven. Met dit heuglijke feit wiljen we Henk en Gerrie, als ook hun kinderen hartelijk feliciteren en wensen het bruidspaar nog vele gelukkige jaren toe. Dat de Heere God jullie rijk zal doen ervaren Zijn macht en majesteit opdat Zijn Naam \Vorde grootgenaakt in jullie leven. Gedoopt In de morgendienst van zondag 3 augustus zijn gedoopt Katja Marjolijn, dochter van Otto en Katja van Doom, Nieuwe dam 5 en Wouter Jacobus, zoon van Gert en Marjo Hommerson, Molendam 47. We zeggen de HEERE dank voor Zijn trouw die ook geldt voor het nageslacht. Dat de Heilige Geest de ouders \Vijsheid geve, 0 onder Zijn leiding deze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. GEMEENTE-AVOND Als kerkenraad willen u erop attenderen dat maandagavond 5 september een gemeente-avond wordt gehouden in het verenigings-gebou\v met als onderwerp "Pastoraat". Via een nieuwsbrief wordt u nader geinfonneerd over deze avond. We hopen dat jongeren en ouderen deze avond vrijhouden om aanwezig te kunnen zijn. Bij de diensten In de weg van gebed 00 Gods onmisbare zegen tijdens de erediensten, is het de HEERE die uit genade ook Zijn zegen geeft, onder en op de kansel. Dat er daarom veel gebed \Vorde gevonden voor de komende diensten. lnîet bijzonder willen we noemen de dienst met verstandelijk gehandicapten d.d. 4 september. Groet Ook namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie. Ds. van Goch. Bedankt! Na vijf jaren onder u gewerkt te hebben zijn we dankbaar dat God ons heeft willen gebruiken in Zijn dienst. Het waren jaren waarin ik heel veel geleerd heb. In een sfeer van wederzijds vertrouwen had u geduld met mij en gaf u mij de ruimte om een eigen plaats in U\V midden in te nemen. Ik voelde me ook echt één van u, \Vanneer ik onder u bezig \Vas met mijn werk. Eigenlijk is het Gods werk, omdat Hij zelf Zijn gemeente bouwt. We vertrouwen dat Hij ook vrucht zal geven op alle arbeid. Hartelijk dank voor de persoonlijke contacten en de ontmoetingen in kringverband. We hebben als gezin veel liefde en warmte van u ontvangen, vooral rond de geboorte van onze jongste twee kinderen. Het is een onvergetelijke tijd geweest. Boeiend en veelzijdig was het werk. Ingrijpend en schokk:end waren soms bepaalde gebeurtenissen. Door aljes heen heb ik mogen zien dat God onder u werkt. Hij woont met de liefde van Christus in harten van mensen. Hem kont alje dank en eer toe. Wanneer God ons niet een andere \veg had gewezen, waren \Ve graag nog langer bij u dienstbaar willen zijn. Maar wanneer Hij roept, moeten \Ve gehoorzaam volgen. De weg via Oegstgeest naar I(enya is een hele stap voor ons gezin, maar we mogen de weg samen met God gaan. Wij hopen van harte dal de contacten met u zullen blijven en dat de verbondenheid inet u nog heel lang zal blijven bestaan. Ons adres t/m medio februari 998 zal zijn: HKI, app. Brazilië (764 ), Leidsestraatweg, 234 GR Oegstgeest, lel A. Verstoep KRINGWERK EN CATECHESE NCVB Na een inooie zomer kijken \Vij met verwachting uit naar het nieu\ve seizoen en verheugen ons op gezellige, informatieve avonden met onze leden! De eerste bijeenkomst is op D.V. dinsdag 6 september. Ing. J.W.Th. M. van Meegen uit Elst zal infornatie geven over de werkzaamheden van Polderdistrict de Betuwe. Natuurlijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanvang 9.30 uur in het verenigingsgebou\v naast de Hervormde kerk in Ochten. Leden, maar ook gasten zijn hartelijk welkom! Het bestuur. Belijdeniscatechese Zij die dit jaar belijdeniscatechisatie wiljen volgen worden vriendelijk verzocht zich hiervoor op te geven bij de pastorie. Diegenen die nog niet \Veten of zij wel belijdenis wien/kunnen doen, maar toch graag deze catechese zouden willen volgen, \Vorden van harte uitgenodigd zich aan te melden. DIVERSEN Antodienst G. Vink (642292) 4-09 P. Bron (644235) 2-09 J. M. Buijs (6440) Oppasdienst Gera Vonk, Leny Leroy en Ali Stoffer 4-09 Rikje van Schenkhof, Dinie van Blijderveen en Trudy Verwoerd 2-09 Wilma Elings, Addri van Bragt en Betty Buis Rommelmarkt 6 september Zaterdag 6 september is het dan zover. Dan wordt de rommelmarkt gehouden rondom de Ned. Herv. Kerk in Ochten. Om 0.00 uur gaal de poort open en kunt u een dag lang snuffelen en zoeken tussen de vele spullen die opgesteld staan. Er is de afgelopen maanden veel werk verzet door de commissie. In de folder die huis aan huis is verspreid hebt u ook kunnen lezen dat naast de rommelmarkt voor jong en oud er van alles te doen is. We hopen dat het met elkaar een gezellige dag zal worden met een grote opbrengst. 50% wiljen we overmaken naar Woord en Daad, de andere 50% willen we besteden voor het onderhoud van het orgel. Tot ziens op zaterdag 6 september a.s. De commissie. P.S. We kunnen nog steeds inedewerkers gebruiken, want vele handen maken licht werk. Geef u gerust op. De inede\verkers worden verzocht om zaterdag 9. S aan\vezig te zijn. Heb je 't al gehoord? Anne: Heb je 'tal gehoord? Er komt een kinderkoor! Jeroen: Een kinderkoor? Wat leuk, inag ik daar ook naar toe? Anne: Ja hoor, het is voor alle kinderen die al vijf jaar zijn en nog geen veertien. Jeroen: Maar waar zingen ze dan en wanneer? Anne: In het verenigingsgebouw bij de kerk. iedere donderdag tussen vier en vijf uur. Jeroen: En wat kost het, enne.. " denk je dat er veeljono-ens en meisjes komen? \ Anne: 0"" dat horen ~e allemaal nog via briet]p op school en in de volgende kerkbode. En of er veel jongens en ineisjes komen? Vast, want samen zingen is fijn. Kom jij ook? JEUGDWERK Start winterwerk De zomerval\:antie is voorbij. Scholen zijn weer begonnen. Tijd om ook weer met de clubs te starten. Schrijf maar alvast een paar data op in je agenda: vrijdagavond 9 september: startavond tieners zaterdagmiddag '.?.O september: startmiddag clubs zondag 2 september: startzondag met heel de gemeente. vanaf 2 september: clubs op bekende tijden. Voor iedereen hebben we een verrassend startprogramma in petto. Voor de tieners wordt alvast een tipje van de sluiter opgelicht: voortaan is er elke vrijdagavond een tieneractiviteit met een afwisselend vernieuwd programna. Nieuwsgierig geworden? I(om dan D.V. vrijdagavond 9 september om 9.30 op de startavond. Verzamelen bij de kerk. Het belooft een 'te gekke' avond te worden. Je ontvangt nog persoonlijk een uitnodiging! Ben je geen tiener, niet getreurd, want ook voor jou is er een 'tof' programma. Lees daarvoor het eerstvolgende nummer van Gemeenleldanken. GRAAG TOT ZIENS! Wiljan de Jong (jeugdouderling). Open Jeugdwerk Kompas Hallo jongelui, De val\:antie is alweer voorbij en de scholen zijn weer begonnen, Dus ook kompas gaat weer beginnen. Dat betekent weer veel gezelligheid en vele activiteiten, nlaar ook samen zingen en bidden. De eerste avond is D.V. 6 september, Iedereen van 5 jaar of ouder is welkom. Natuurlijk hebben we weer geprobeerd er een gevarieerd programma van te naken. Hier volgt het programma voor de komende drie \Veken : Wie zijn wij? Een avond om echt weer in de kompassfeer te komen. 3-09: Film/video 20-09: Zanggroep "Wittness" Benjij dus 5 jaar of ouder? Kom dan gezellig eens kijken. De Kajuit is open vanaf 9.30 uur. Groetjes, de werkgroep Clnbwerk Hallo allemaal. Heb je het al gehoord? Binnenkort beginnen de clubs weer. We willen openen met een heel Jeuk spel voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8. Wanneer? Op zaterdagmiddag '.?.O september van 4.00 tot 6.00 uur. Waar? ln het verenigingsgebouw naast de kerk. Komen jullie allemaal? Neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinne~jes inee, want des te gezelliger \Vordl het. Tot dan! BEJAARDENWERK Bejaardenmiddag Wij nodigen alje bejaarden en alleenstaanden weer van harte uit om op 9 september a.s. de eerste bejaardenmiddag van het nieuwe seizoen bij te wonen in het verenigingsgebouw achter de kerk. Aanvang 4.30 uur. Wanneer u vervoer met "Klaartje" wenst, kunt u dit in verband met de valrnntie van mw. Vemeulen-Bos deze keer opgeven bij m\v. Dirksen tussen en 2 uur. Tel De commissie. VAN DE DIAKONIE Kollekten juli Diakonie f 804,-; 3-08 Jeugdwerk f 479,30: Diakonie f 469,30 en Dialmnie f 594,35. Totaal f 2.346,95. Hartelijk dank. Gift Via de pastorie werd een gift ontvangen van f 50, voor de arme mensen. Hartelijk dank. Tot in het kleinste dorp Het Werelddiakonaat geeft steun aan vele kerkelijke partnerorganisaties over de hele wereld. Dit doen wij in navolging van Jezus Christus, die ons leerde \Vie onze naaste is. Van hen hoorden we dat wat we voor onze naaste doen, we voor Hem doen. Dorst, honger, ziekte, gevangenschap... mensen die hieronder lijden noeten geholpen worden. Veel kerken in de wereld nemen die opdracht serieus. Omdat de middelen soms ontbreken vragen ze onze steun. Eén van die organisaties is de Hervormde Kerk van Oost-Afrika. Deze kerk zet zich al sinds de jaren zeslig in voor medische zorg voor de bevolking in Kenya. U kunt hierover lezen in de bijgesloten folder "Tot in het kleinste dorp''. Goede gezondheid kost geld. Dal geldt in Nederland,

85 maar dat geldt evenzeer in dit gebied in Kenya. De kerk vraagt onze hulp om het werk te kunnen voortzetten. Ook uw bijdrage is hierin van groot belang. De collecte \vordt a.s. zondag 7 september gehouden. VAN DE KERKVOOGDIJ en kollekten Broeder Verstoep, Pastoraat 2x f 25,- en 2x f 0,-; Kerk f 25,- en f 5,-. Ds. Jongerden, Kerk f 0,-; Pastoraat 2x f 0,-. Ds. van Goch, Kerk f 25,- en f20,-. Verlichting kerkgebouw - Verjaardagsfonds Zoals velen van u reeds hebben kunnen zien is in de kerk een nieuwe sfeervolle en passende verlichting aangebracht. Een commissie, bestaande uit de dames Cochius en Van Goch en de heren Van Grasstek en Vink, is zich eerder dit jaar inzake de vervanging van de ca. 43 jaar oude verlichting gaan 0iënteren en heeft haar keuze aan de kerkvoogdij voorgelegd. Het resultaat is nu geynstalleerd! De kerkvoogdij is dankbaar dat de benodigde gelden voor de nieuwe verlichting ter beschikking zijn gesteld door hel "Verjaardags-fonds''. U als gemeenteleden dient daaron allereerst te worden bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage aan het "Verjaardagsfonds", waardoor de vervanging op deze manier kon worden gerealiseerd. Commissie-leden, bedankt voor de bewezen dienst! Gemeente Klanken 2e kwartaal 997 Frank Hettema, f 34,-. Mw. M. van Stralen-Sanders, f25,-. Dhr. J. Verhoef, f742,55. Fam. de Vogel, f 534,50. Mw. G. Stam-Bijl, f,25. Mw. M. Roelofsen-de Kat Angelino, f,25. Betty Buis, f 520,50. Fam. H. Hommersom, f 90,65. Mw. N. van Osenbruggen-van Binsbergen, f 22,50. Mw. D. Erensperger Crum, f 02,50. Dhr. A. Pelle, f 482,25. Mw. C. van Dijk-Holland, f622,50. Dhr. T. van Grasstek, f935,-. Mw. W. van Eldik-Sanders, f 406,55. Mw. Huibersvan Lavieren, f 405,-. Familie betichten, f 35,-. Totaal f 5.568,-. Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet. Fam. van Stralen. VAN DE ZENDINGSCIE en Kollekten Kollekte Zending en Evangelisatie f.20,05; Zendingsbussen juli-aug f 622, 70; Gift via bank voor VBW f 50,-. Hartelijk dank. Vredesmissies... Niet alleen sturen maar ook steunen! Al 50 jaar aandacht voor de uitgezonden militairen Jaarlijks worden ca militairen naar oorlogs- en crisisgebieden uitgezonden als Nederlandse bijdrage aan de vrede en veiligheid in de wereld. Ver van huis verrichten zij hun talcen onder uitzonderlijke omstandigheden. Dit laat zijn sporen na. Het PTT geeft al 50 jaar aandacht en erkenning aan alle uitgezonden militairen. Door eigen activiteiten en door bekostiging van activiteiten/projecten om hun geestelijk welzijn te bevorderen. De stichting collectenplan stelt echter als voorwaarde dat een landelijk collecterende instelling f, miljoen ophaalt met de collectebus. Hiervoor heeft het PIT te weinig collectanten. Daarom wordt ook in onze plaats in de week van tot 6 september de laatste PIT huisaan-huis-collecte gehouden. Maar het werk van het PIT moet doorgaan. Meldt u daarom aan als begunstiger door de actieacceptgiro in de PIT-folder in te vullen en in te sturen of mee te geven aan de collectant. U ontvangt dan vanaf 998 eenmaal per jaar een verzoek om een bijdrage. Dan kan het PIT namens ons aandacht en erkenning blijven geven aan de uitgezonden militairen. Doe nee, want we kunnen onze uitgezonden militairen niet onder uitzonderlijke omstandigheden laten werken zonder hen te steunen. Om de giften en acceptgiro's tijdens deze 50ste en laatste PTT-collecte op te halen zoeken wij nog collectanten. Doet u ook mee? Mw. S.P. Koele, telefoon Vrijwilliger(s) gezocht! Wie zou zijn kennis van de techniek die nodig is voor opname en uitzending van programma's via de Regionale Omroep en Kerktelefoon in dienst willen stellen van Con u net sanglz, de \Verkgroep die tot eind juni de uitzendingen op woensdagavond verzorgde voor Omroep Waalstreek FM. Voor uitleg en begeleiding van de te gebruiken apparatuur wordt gezorgd. Belangstelling? Bel dan met M.A.W. Baks, telefoon Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 2 september 2.00 uur OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijk:huis, tel Postrekening: !. Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mahoniastraat, 4043 NN Opheusden, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel. 4428n. Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenweg 95, 6732 BJ Harskamp, tel. 038/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel Dienst des Woords Mevr. Barten (Acerstr. 5) onderging een staaroperatie in Ede. Van Bragt heeft enkele nieuwe hart-omleidingen gekregen en is inmiddes weer in Bennekom. Mevr. Cornelissen zou een nieuwe hartklep krijgen, maar ze is voorlopig naar huis. Anette Tijssen-Bor is ivm haar zwangerschap in Tiel opgenomen. Verhaaf (Lindelaan 24) is thuis van een heupoperatie. G. van Wen del de J oode verblijft nog in het AZU. Hij gaat door een dal. Mevr. Willemsen (Rijnbandijk) moest een acute blndedarmoperatie ondergaan 7'{ is inmiddels thuis. In Vrijthof verbljven mevr. Wevers, Coba Huibers, Mevr. de Wit, mevr. Verhaaf en mevr. den Hartog. In de Vennen te Apeldoorn verblijft Marita van Beem. Wat klaagt een levend mens? Een ieder!dage vanwege zijn zonden. Zo zijn onze lasten licht. Geboren 20 augustus is op Prunusstraat 6 Daniël Zefanja Theodoor van den Herik ter wereld gekomen. Zijn naam betekent "Mijn rechter is God". Gods rechtvaardigheid is voor hem geen negatieve, maar een positieve eigenschap. Gods recht nam het in zijn leven voor hem op, heeft dat bij zijn sterven gedaan en zal het in het laatste oordeel doen. Als God rechtvaardigt, wie zal ons dan beschuldigen? Dat is ook voor Daniël nodig en nogelijk. Belijdenis De laatste weken hebben we in de prediking stil gestaan bij het ~acrament van de Heilige Doop. God richt Zijn verbond niet vrijblijvend met ons op. Hij verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij de enige God liefhebben en aanhangen met ons hele hart. Dat betekent dat wij de wereld verzalcen, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. In de openbare geloofsbelijdenis bevestigen wij voor God en de gemeente dat we onze doop inwilligen. Je voelt dat dat nooit zonder Gods genade kan. De God van jouw doop heeft alles wat jou ontbreekt. Ik hoop dat je voelt dat je alles mist. Breng al deze noden heel concreet naar de Heere. Opdat Hij jouw behoeften zal vervullen. Heb je er wel eens over nagedacht dat geen belijdenis doen ook belijdenis doen is? Als we geen belijdenis doen, zeggen we eigenlijk dat we liever niet gedoopt waren". Wat een slag in Gods aangezicht! Durf je de consequenties te aanvaarden en je doop te verwerpen, Gods verbondswraak over je leven in te roepen, geen achterdeurtje open te houden om later nog de Heere te zoeken, maar nu definitief en eeuwig af te rekenen met de Heere? Hink niet op twee gedachten, maar!des wie je dienen wilt. Zonder hart dat verbroken is, dat breekt met de wereld en dat op de Heere gericht is, kunnen we niet oprecht belijdenis doen. Belijdenis doen is geen gewoonte en nog minder een daad om van catechisatie af te zijn. Het is een zaak persoonlijk tussen de Heere en jouw ziel. Het vraagt een onvoorwaardelijke keuze voor de Heere en Zijn dienst. Dat zal in je leven blijken. In je onderzoek van Gods Woord, in je persoonlijke gebed, in omgang met je vrienden, in de besteding van je vrije tijd, in de boeken die je leest, in de besteding van je geld, in de ldeding die je draagt, in de manier waarop je je werk doet, enz. Laat belijdenis niet eenvoudig na. De Heere vraagt de openbare inwilliging van Zijn verbond dat Hij ook openbaar met jou heeft gesloten? Laat belijdenis geen vorm zijn zonder wedergeboorte. Dan beledigen wij de Heere verschrikkelijk! Waar wij vastlopen, is de Heere de Weg. Als je het voornemen hebt, om de belijdeniscatechisatie te volgen, wil je dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? Na 7 september kun je het ook schriftelijk laten weten. De Heere zegene je. Diversen!. We ontvingen voor de kerk 4 x f 0,- en 5 x f 25,-. Via CJM 3x f 0,- en 2 x f 25,-. Via NdB 2 x f 0,-. De collecte voor het jeugdverband bracht op f 496,45, voor de watersnood f 68,42 (incl. nagift) en voor Hoorn f 20,55. In de Heere hartelijk dank voor uw gaven. 2. Op DV 0 september begint de vrouwenvereniging Tabitha weer. We verwachten een trouwe opkomst van de leden. Hierbij nodigen we de dames uit onze gemeente uit om eens kennis te komen maken met de vrouwenvereniging om met elkaar een gedeelte uit Gods Woord te onderzoeken en bezig te zijn voor kerk en zending. Wij nodigen u van harte uit. De bijbelstudie uit het febr. nr. '97 is aan de beurt om te worden behandeld. Wij hopen te vergaderen: 0 sept, 24 sept, 8 okt, 22 okt, 9 nov, 3 dec, 7 dec. Wij malcen u vast attent op onze verkoopdag die we hopen te houden op DV zaterdag 4 oktober. Het bestuur. 3. Niet meegaan is afscheiding Toe/ichtig De hervormde kerk in haar geheel gaat op in de VPKN. Dat is een wettig kerkordelijk besluit. Wie zich hieraan moedwillig niet conformeert, plaatst zichzelf naast de grote stroom van de kerk. Dat is afscheiding. De geschiedenis heeft geleerd wat afscheiding brengt; in ieder geval geen kerkherstel, maar een repeterende breuk. Coentaar. Afscheiding is een woord dat ons doet huiveren. Als we denken aan de vorige eeuw zien we vervolging van afgescheidenen. Er gingen breuken door gemeenten, gezinnen en zelfs huwelijken. We zullen ons dit verwijt terdege moeten aantreldcen. We dienen te onderzoeken of het waar is en of een standpunt dit offer waard is. 2. In dit standpunt ligt opgesloten dat de VPKN de wettige voortzetting is van de Ned. Herv. Kerk. Er is geen sprak:e van een nieuwe kerk, maar een voortzetting van de bestaande kerk. Het is dan ook inconsequent als mensen die pleiten voor het meegaan in de VPKN toch verklaren dat dit een nieuwe kerk is. Als het echter terecht is om van een nieuwe kerk te spreken, is de nieuwe kerk een afschding van de bestaande hervormde kerk. Dan zijn degenen die niet meegaan geen afscheidingsmensen, maar degenen die

86 blijven. Dan zijn degenen die zich afscheiden niet degenen die blijven, naar degenen die meegaan in de nieuwe kerk. Voorlieden van de Gereformeerde Bond hebben het zo in het verleden gezegd dat de nieuwe kerk de Afscheiding en de Doleantie overtreft. Er komt een nieuwe kerk nel een nieuwe naan en een nieu\ve grondslag en een nieuwe kerkorde. 3. Voordat we de term "afscheiding" gebruiken, moeten we eerst nauwkeurig omschrijven \Vat afscheiding is. Voordat we vast kunnen stellen \Vat afscheiding is, moeten \Ve eerst bepalen wat de kerk is. De reformatoren hebben veel verwijten gekregen dat zij scheurmakers waren en zich afscheiden van de ene heilige katholieke kerk. De roomse tegenstanders zagen in het instituut de kerk en haar continuïteit. Opmerkelijk is dat de refomiatoren de kerk laten bepalen door de leer. Vandaar ook dat men zich distantieert van alle verwijten van afscheiding. Niet de Reformatie heeft zich afgescheiden, naar de roonse kerk heeft zich in de loop van haar geschiedenis afgescheiden van de leer van Gods Woord. Zij draaien het derhalve om. Treffend is ook dat men de Reformatie niet als een vernieuwing ziet, naar als een terugkeer tot Gods Woord en de praktijk van de vroege kerk. Men \vil af van "nieuwigheden". Men ziet de Refomatie als een voortzetting van de vroeg-christelijke kerk, omdat nien zich in leer en praktijk daar zo dicht mogelijk bij aansluit. Mak.en we een vergelijking met de Ned. Herv. l(erk en de VPKN dan moeten we vaststellen dat de nieuw te vannen kerk geen terugkeer is naar de reformatorische leer, maar een stap bij de bron vandaan. Wie scheidt zich dan af? 4. Wie het meegaan als niet-afscheiden betitelt en het niet-neegaan als afscheiden, heeft heel \Vat uit te leggen. Wal is dan de plaats van de leer? Heeft de confessie dan helemaal niets niet de kerk te niaken? Volgens Groen van Prinsterer is de confessie de identiteit van de kerk. Wie degenen die zich hieraan \Villen houden als afscheidingsmensen beoordeelt, zegt daannee dat de confessie niet de identiteit van de kerk uitmaal.:.t. 5. Kan het zijn dat we te gemakkelijk het etiket afscheiding plakken op een bepaalde overtuiging'? We kennen de geschiedenis van onze Nederlandse kerk. We zien de negatieve gevolgen van de afscheiding. Onderwijl projecteren we deze inhoud op het woord "afscheiding". De Schrift is er duidelijk in dat afscheiding ook plicht kan zijn. In Hand. 9 lezen we dat Paulus zich afscheidt van de synagoge en naar de school van Tirannus vertrekt. We lezen niet dat hij wordt vervolgd, wel dat de \Veg van de Heere wordt gelasterd. De inwoners uit de tien stammen trok.ken naar Jeruzalen om daar de dienst van de Heere bij te wonen. Ze scheiden zich af van de heiligdonnen van Dan en Bethel. Was er sprake van vervolging? De Reformatie bestond niet activisme en rebellie. Men begeerde niet anders dan de kerk terug te brengen tot het fundament Jezus Christus. Het gevolg was een breuk. Er kwan veel onrust, niaar dat \Vas een zegen. Gehoorzaamheid aan Gods Woord kan nimmer als afscheiding \Vorden gezien. We zijn verplicht te breken met hen die vijanden van de apostelen zijn. Uit de pastorie Als de volgende kerkbode DV verschijnt, zullen mijn vrouw en ik juist vertrokken zijn naar de USA om de geneente van Grand Rapids t \Vee zondagen te dienen en een huwelijk te bevestigen in de geneente van ds. Schaafsma te Springford. Onze kinderen hopen wij in de Dok"kuner Wouden onder te brengen. In mijn "vrije tijd" ben ik bezig mel een proefschrift over de leer van de Heilige Geest bij Jonathan Edwards. Inmiddels zijn elf van de dertien hoofdstukken in eerste versie af. De afronding zal nog wel de nodige tijd vergen (twee jaar DV?). We hebben nu ook gelegenheid de plaatsen te bezoeken die verbonden zijn met zijn leven; East-Windsor is zijn geboorteplaats. Northampton is de plaats waar hij de langste lijd van zijn leven diende en op\vek... k..ingen meemaakte, Stockbridge is de zendingspost \Vaar hij diende onder de Indianen, terwijl hij naar Princeton vertrok om daar theologie te doceren. Daar stierl hij plotseling en is hij begraven. Weest allen recht hartelijk gegroet, uw en jullie W. van Vlastuin F ailiebericlzten r , /9P 997 Op D.V. donderdag septenber a.s. hopen onze ouders en grootouders T. Hartea en lv.a. Harlea- a 0uere de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden zijn gctrou\vd. Er is gelegenheid om hen op die dag te feliciteren van uur tot 2::?..00 uur in zaal Torenzicht, Waterstraat 9 te Lienden. Er \Vorden geen persoonlijke uitnodigingen verzonden. Kinderen en kleinkinderen l 4033 EJ Lienden \ J(oningin Julianastraat 3 L J Langs deze \veg \villen \Vij u hartelijk dank zeggen voor de belangstelling die \Vij nochten ontvangen op 4 augustus j.. tijdens ons 25-jarig hu\velijks jubileum. De kado' s, de bloemen en de ruim 00 kaarten, en U\V bezoek heej't ons erg goed gedaan en doet ons terugzien op een onvergetelijke dag. September 997 Provinciale\veg BP Lienden H. Sukkel M. W. Sukkel-van Appel doom kinderen en kleinkinderen Bij deze \villen \Vij een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, kade' s en felicitaties die \Vij}bij ons 40-jarig hu\velijks jubileum ontvangen hebben. l Fa. Honunerson-v.d. Wardt S.A. Frankstraat 405 AT Ochten C.K. ran Doorn en AI. an Doorn-l-Jouer,\'0 danken u hartelijk voor de vele geluk\vensen, bloemen en geschenken die zij op hun 50-jarig hu\velijk mochten ontvangen en die mede daardoor tot een onvergetelijke dag voor hen ge\vorden is. Ook \villen \Vij u hartelijk danken voor de vele kaarten, auenties en bezoeken tijdens hel verblijf in het ziekenhuis van nijn man. -4 RI-straat 3 Ochten Heden is nog onvenvacht op 9-jarige leeflijd van ons heengegaan, onze geliefde tante en oudtante Anna Willemina van Drumpt l(esteren, 9 augustus 997 C orres ponden ti eadre s: Lindelaan MB Opheusden Uit aller naan; J. van Dam van Barneveld De teraardebestelling heeft plaatsgevonden 23 augustus j.. op de a]genene begraafplaats aan de Markstraat te )(es teren. 't Hijgend hert, dcrjac/h ontkoe, schrceu\\'t niet sterker naar 't genot adeji issey/crstroe, dan nij :.:iel erlagt naar God. Ja, ij ::.iel dorst naar den Heer; God des levens, ach, Faeer :.al ik naad'ren \'oor U ogen, Ïll Uu huis Uli' aa \'er/logen? Verdrietig om zijn heengaan, naar dankbaar voor alles \Vat hij voor ons heeft betekend, geven \Vij kennis dat, na een afncnende gezondheid en een goede verzorging in verpleeghuis "Vrijthof' te Tiel, uit ons midden is heenge~ gaan, mijn broer, onze Z\vager, oom en oudoom op de leeftijd van 7 jaar. Tiel, 9 augustus 997 Verpleeghuis "Vrijthof' Correspondentieadres: J.M. van Eldik Van de Zandestraat XD Kesteren Evert van Eldik J.M. van Eldik C.M. van Eldik t H.J. Venneulen-Bor A. Verneulen J. van El dik t J. van Eldik-van Tintelen nichten en neven De rou\vdiensl \Verd gehouden op zaterdag 23 augustus in de aula op de Gein. begraafplaats aan de Mark.straat te l(esteren, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de genoemde begraafplaats. Ti de boen koe uil de grond en i / sta de flfijgen e ied'rec l'id her heel ge 00 dat ::.(j \\'eer bladeren krijgen \l'e :.ie :.e Fal/en naar de grond en dan opnief \'eer groeien.::o heef! de aarde 0s geleerd da ál wat stejl ";.af bloeien (Toon Henus) Haar liefde, haar attenties en zorgzaanheid missen \VÎj zeer. Maar \Vij zijn dankbaar dat zo velen nanna een \Varm hart hebben toegedragen. Wij \Villen u hartelijk danken voor U\V belangstelling en U\V hart ver\varmende reacties tijdens het ziek zijn en na het overlijden van September 997 Parallehvcg 6 a 4043 KH Opheusden Geertina van Eldik-van Raalte Nienso van Eldik kinderen kleinkinderen Voor U\V medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve nioeder, dierbare l\veelingzuster en schoonzuster Inge Pott~de Zeeu'v zeggen \VÎj u hierbij hartelijk dank. U\v deelnening heeft ons bijzonder getroost en gesteund. Opheusden, september 997 H.l. Pott D.L. Couprie J.G. Versluys-Poll E. Versluys R.I. de ZeeU\V A.W.C. de Zccu\v-Schulz Onze hartelijke dank, niet alleen voor U\V nedeleven tijdens haar ziek zijn, naar ook voor de belangstelling die u getoond hebt na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve moeder, schoonnoeder en ona Opheusden, septenber 997 Johanna l(laassen-besseling kinderen en kleinkinderen

87 GE meeute-lilaulien ZATERDAG 20 SEPTEMBER e JAARGANG Nr. 495 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per k\vartaal: f' 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees!' 53,00 per jaar Meditatie "En een ::.ekere vrou, et ae Lydia, een puperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; velker hart de Hee re heeft geopend, dat :ij acht ae op hetgeen van Paulus gesproken verd" (Hand. 6:4). Terwijl Paulus aan het water spreekt van het levende water, vestigt de Heilige Geest onze aandacht op deze ene vrouw. Ze heet Lydia. Ze is purperverkoopster. Purper wordt gemaakt van een zeeslak. Elke slak brengt één druppeltje voort voor de kostbare vloeistof waamee wollen kledingstukken geverfd kunnen worden. Ze dient God. Ze heeft de Joodse godsdienst aangenomen. Dat was heel wat, want de Joden waren veracht in Filippi. Het zal haar ongetwijfeld klandizie hebben gekost. En toch kan ze het bij de heidense godsdiensten niet uithouden. Haar ziel snal<t naar de ware rust. Onrustig is haar hart. Op deze sabbath komt ze naar de openbare samenkomst, samen met enkele andere vrouwen. De Heere opent haar hart. Blijkbaar is haar hart gesloten. Ze is godsdienstig, biddend, ze heeft veel voor de godsdienst over, maar toch is haar hart nog gesloten... Wij kunnen kerkmensen zijn met meer dan gemiddelde belangstelling voor Gods Woord zonder wedergeboorte. Voor het levende water is haar hart een stuwdam die dat alles buiten sluit. De Heere opent haar hart. Paulus doet dat niet. Een engel uit de hemel zou het zelfs niet kunnen. Dat is een werk van de Heere. In de Groot Nieuws vertaling staat dat de Heere haar helpt om haar hart te openen. Zo is het toch echt niet! Gods Geest alleen werkt dat wondere geheim van de nieuwe geboorte in haar ziel. Het gaat heel anders dan bij Paulus. Zijn bekering was opzienbarend. Er klonk een stem en er scheen een licht. Hier gaat het op de gewone wijze. Onder de prediking van het Woord. Haar buurvrouw merkt niets. De Geest werkt op de wijze van het suizen van een zachte stilte. Als ons hart opengaat, gaat ons verstand open. We gaan de dingen zien die we misschien al lang wisten. Nu gaan ze ons raken. Toen zagen we het zoals een blinde spreekt over kleuren, maar nu voelen we de pijn KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scribaouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraal 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Alliulen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. l(esteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben Haëzer" l(erkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef van de zonde en ervaren we de liefde van Christus. De wereld gaat op zijn kop. We zien alles van vroeger als een leugen. We gaan God rechtvaardigen en onszelf beschuldigen. De opening van ons hart betekent dat onze wil gebogen wordt. We worden zeer gewillig om uit genade zalig te worden en de aangeboden genade te omhelzen. We verlangen vurig ons hele leven in Zijn dienst te besteden, al zijn het nog maar enkele dagen. De Heere stort Zijn liefde uit in ons hart. Onze harten branden van wederliefde. De sluizen van ons hart gaan open en het levende water stroomt naar binnen. We ervaren vrede, vreugde, rust, kracht, leven, verzoening. Zoals de Dordtse Leerregels schrijven over de wedergeboorte (III/Pr,rrffl2): "Het is een zeer zoete werking". De Vader is hier werkzaam. Hij bracht Lydia uitthyatire naar Filippi. Haar motief was wellicht alleen om winst te malrnn met haar handel, maar ook daar staat Gods bestuur boven. De Heere brengt ook Paulus daar. Zo kruisen hun wegen elkaar. Zijn Gods wegen niet wonderlijk? Misschien herkent u in uw eigen leven. De Zoon is hier werkzaam. Hij klopt op de deur van haar hart. Hij zendt Zijn dienstknecht. Hij zendt Zijn Geest. Hij bidt voor haar; Ik wil niet dat deze in het verderf neerdale. Ilc wil niet dat haar geloof zal ophouden. De Geest is hier werkzaam. Hij maalcte haar zoekend. Hij deed haar via de Joodse godsdienst deze beslissende preek horen. Hij is Zijn liefste werk; de Heere Jezus Christus verheerlijken. Lezer( es), kent u hier iets van? Als ons hart geopend is, zal de hemel voor ons geopend zijn. Als ons (godsdienstig) hart nog gesloten is, zal de hemeldeur voor ons gesloten zijn. De Heere opent nog steeds gesloten harten. Vooral in de werkplaats van de Geest, de verkondiging van Zijn Woord. W. van Vlastuin In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werden opgenomen dhr. G.H. Hakkert, Rijnbandijk 36A, B 44 en dhr. A. Timner, Harensestraat 4, te Omneren, F 0. Daar verblijven nog mevr. van Haaften-Jansen, E 308 en mevr. E. Bijl-Smits, B 306. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen werd opgenomen dhr. G.J.S. Stam, Rijnbandijk 42, Oost kamer 330, afd. Neurochirurgie. In Wolfheze \Verd opgenomen dhr. K.J. Grazell, Christoffel Spieringhstraat 4, Plein 2. Uit het A.Z.U.-ziekenhuis te Utrecht mocht weer thuiskomen dhr. T. van Duiken, Biesbongerd 26. Wij bevelen al onze zieken aan de grote Heelmeester voor Wie er geen hopeloze gevallen zijn, opdat uw bede zal zijn: "Wil, 0 God, mijn bede horen. Neig U\v oren naar mijn zuchten en geween. In veraf gelegen streken, Schier bezweken. Zoek ik heul bij U alleen". (ps. 6: ). Huwelijk Op D.V. vrijdag ID oktober a.s. hopen in het huwelijk te treden Adrianus Aren van der Bok, Diependorst 94, te Dienst des W oords Kesteren Zondag 2 september 0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilig Avondmaal) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs (Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal) Kollekten: l. Diakonie 2. Kerkvoogdij Zondag 28 september JO.DO uur: ds. C.M. Buijs (Opening Winterwerk) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieu\ve dak Donderdag 2 oktober 9.30 uur: Ds. B. Haverkamp, Nieuw Lekkerland (Zendingsavond G.Z.B.) Lienden Zondag 2 september 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk, afscheid br. De Pater l(ollekten: l. v.m.: diakonie, n.m.: kerkenraadsfonds 2. kerkvoogdij 3. extra koliek.te kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 8:4, n.m.: Ps. 25:7 Zondag 28 september 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk, opening winterwerk Kollekten:. plaatselijk jeugdwerk 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 32:5, n.m.: Ps. 26:2 Ochten Zondag 2 september 0.00 uur Ds. G. van Goch, Opening Winterwerk, Koffiedrinken na de dienst 8.30 uur Ds. G. van Goch, Preek.bespreking met jong en oud. Kollekten!. Bejaardenwerk 2. Kerkvoogdij 3. Onderhoud gebou\ven Zondag 28 september 0.00 uur Ds. G. van Goch, voorbereiding Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. J. van Eck, Ede. Kollekten l. Woord en Daad 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude Kerk.5 uur Ds. W.L. van Andel, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zondag 2 september 0.00 en 8.30 uur kand. P. den Ouden (Lekkerkerk) Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; mw. Terlouw, Sonja Deijs, Jorina!Gaassen Donderdag 25 september 9.30 uur kand. J.A. van den Berg, opening winterwerk, herdenking 50 jaar Eltheto. Zondag 28 september ID.DO uur ds. J. de Groot (Dordrecht) 8.30 uur ds. L. Quist (Spijk) Collecte;. Diaconie, 2. kerk, 3. extra maandelijkse kerk Oppas; mw. Bunt-K., Annemarie Klaassen, Janita vd Sluis Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 26 september: ds. G. van Goch Vrijdag 3 oktober: cand. J.G. Schuitemaker

88 Kopij Ds. Van Wijk is aan de beurt de ncditatie te verzorgen. l(opy inleveren D.V. maandag 29 septenber voor 8 uur. Ouddorp en Petronella van Pienbroek, Wulpstraat 26, te tviaurik. Hun toekomstig adres is: Steenkreek 2, 3253 EG Ouddorp. Wij feliciteren het a.s. bruidspaar van harte met hun voorgenotnen hu\velijk en \Vensen hen Gods onmisbare zegen op hun hu\velijkspad. Dat de bede in jullie harten zal zijn: "HEERE! maak mij U\v \vegen bekend, leer mij U\v paden'". lps. 25: 4) Dan zal Hij Zelf jullie Leidsman wezen Ieren hoe jullie \Vandelen noeten. Een goede en gezegende dag toege\vcnst niet allen die jullie lief en dierbaar zijn. Kinderoppas Zondag 2 septenber: Mevr. Timner, Arianne Peters en Maureen Louter. Zondag 28 septenber: Mevr. Ruler. Eefje Albers en Henrike van Eck. Zondag oktober: Mevr. Zaayer-Wemsen, Grianda Verhoeks en Trudy Bunt. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(esteren Auto : V.M.+ N.M. "t Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 2 september Auto : T.J. van Sijpveld. tel Auto 2: G.H. van Rooijen. tel Zondag 28 september Auto : G. van de Linden. tel Auto 2: H. van Ravestein, tel Van de kerkvoogdij Ontvangsten in augustus. Kollekten (incl. kollektebonnen) f ; f70,00; Deurkollekte f.832,75~ Vrij\villige bijdragen t/n augustus r Gemeenteklanken: Mevr. Arends f 72.20: G. Moll f 30,75. Onze hartelijke dank en bij de voortduur aanbevolen. Gift Voor het nieu\ve dak via mij l x f 50,00. Hartelijk dank! Vrou"'envereniging "Helpende Handen" Onze eerstvolgende verenigingsavond is op D.V. Donderdag 25 septenber a.s uur in "Eben Haëzer". De avond zal in het teken staan van "Woord en Daad". Er \Vordt die avond ook een kollekte gehouden. Al onze leden als ook belangstellenden uit de geneenten \Vonlen van harte uitgenodigd. Het bestuur. l\tlannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. niaandag 29 september a.s. hoopt deze \Veer voor de eerste keer bij elkaar te komen in "Eben-Haëzer" 0n uur. Wij nodigen alle mannenbroeders, jong en oud, leden en niet-leden, van harte uit tot het bij\vonen van onze vergaderingen. Voor de pauze staat een gedeelte uit Gods Woord centraal en na de pauze is er een vrij onder\verp. Wij zien uit naar U\V komst! Het bestuur. Catechisaties Beste jongelui, op D.V. naandag 29 september én dinsdag 30.septcnber beginnen de catechisaties \Veer. Hier volgen de groepen en tijden: \Jaandag: Groep : van uur (2 lol 5 jaar) Groep 2: van uur ( 6 jaar en ouder) Din,\ dag: Groep : van uur ( 2 lot 5 jaar) Groep 2: van uur ( 6 jaar en ouder) Ouders, \Vek U\V kinderen hartelijk op om de catechisaties trou\v te volgen. Bij de Heilige Doop hebt u de HEERE gez\voren net een dure eed U\V kind in de leer die naar de godzaligheid is naar U\V vermogen Le onder\vijzen. te doen en le helpen onder\vijzen. Jongelui, gehoorzaam je ouders en kon trou\v naar de catechisatie. Jullie moeten veel leren. De HEERE zegt: "Eén ding is nodig. Mijn zoon, nijn dochter geef Mij U\v hart''. Ik hoop jullie allen te ontnoeten. Bijbelkring Op D.V. dinsdag 30 september a.s. hoopt deze voor de eerste maal in dil seizoen bij elkaar te konen. Aan de orde is Daniël 5 : 7 t/m 30. Aanvang 20.5 uur. Ik hoop op een goede opkonsl en op een gezegende avond! De andere data zijn: 2 sept., 8 nov., 9 dec. 27 jan. 24 febr.. 24 maart en 4 april. Noteert u ze alvast. Zendingsavond D.V. donderdag 2 oktober hoopt de zendingscommissie een bijeenkost te hebben in de Ned. Herv. J(erk in l(esteren \Vaarvoor Ds. B. Haverkamp is gevraagd on voor te gaan. U \Vordt hierbij hartelijk uitgenodigd. Zie voor nadere gegevens elders in Gemeenteklanken. GZB dagboekjes Evenals voorgaande jaren, kunnen ook nu \Veer de bekende dagboekjes en kalenders "Een handvol horen" besteld \vorden. Hierin ver.t:orgen verschillende predikanten voor elke maand een dagelijkse neditatie. De kosten van de dagboekjes en de lrnlenders zijn f Te bestellen bij: G. van Kalkeren, tel W. van Sijpveld, tel H. de Wit, tel Opening \VÏnter\verk Op D.V. zondagmorgen 28 septenber a.s. hopen wij in de prediking aandacht te besteden aan het komende \Vinler \Verk. De deurkollekte bestend voor het eigen jeugd\verk \Vordt niet op zondag 28 september gehouden, naar op ::0dag 5 oktober! Hartelijk aanbevolen! Catechismusprediking Op D.V. zondagavond 28 september hopen wij \veer een begin te maken niet de prediking uit de Heidelbergse Catechisnus. Ik hoop dat de geneente trou\v deze leerdiensten zal bij\vonen, opdat \Vij zouden \Vorden onder\vezen in de leer die naar de godzaligheid is. Jeugdwerk Vanaf D.V. begin oktober beginnen in "Eben Haëzer" de diverse jeugdclubs \Veer. De jongens en neisjes uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool zijn voor de eerste keer \Velkon op D.V. maandag 29 septenber a.s. van 8.30 tot uur. Op zaterdag 27 septenber a.s. \Vordt er een startmiddag gehouden. We ver\vachten jullie om 4.00 uur in "Eben Haëzer". Voor deze middag hebben \Ve dhr. Rien Mou\v uitgenodigd om ons iets te vertellen en te laten zien over het leven in de natuur en randeren op de Velu\ve. We besluiten de niddag met een gezellig etentje en hopen om 7.00 uur af te sluiten. We vragen van jullie voor deze niddag een bijdrage van f 5,00 per persoon. Nieuwe jongens en meisjes zijn van harte \Velkom. De jongens en meisjes van 2 t/n 5 jaar verwachten \Ve op D.V. dinsdag 30 september a.s. van 8.45 t/m 20.5 uur in "Eben -Iaëzer". Ook voor deze club organiseren \Vij een startmiddag op D.V. zaterdag 27 september a.s. Jullie \Vorden om 3.00 uur in "Eben Haëzer" ver\vacht. Het wordt een leerzane, sportieve en uiteraard gezellige nlïddag. We blijven niet in "Eben Haëzer" naar vertoeven elders. Waar we naar toe gaan en \Vat \Ve rrµufî'doen blijft een verrassing. Dus nield je zo snel nogelijf aan on niee te gaan. De meisjes kunnen zich aanmelden bij mevr. R. Zaaijer, tel en de jongens bij dhr. B. van de Klippe, tel Voor deze middag vragen \Vij een bijdrage van f 5,00. Tegen 7.00 uur hopen \Ve \Veer bij "Eben Haëzer'' te zijn. Jongelui van 6 jaar en ouder zijn om de 4 dagen hartelijk \velkom op de zondagavond na de erediensl in "Eben Haëzer". Meer infonnatie vind je te zijner tijd in het kerkblad. De clubleiding is in handen van de heer T. van Sijpveld (tel ). Rommelmarkt Op D.V. zaterdag oktober a.s. hopen \Ve in het Van Lodenstein college (voorheen de Chr. Mavo De Poort) \Veer onze jaarlijkse ronmehnarkt te houden van 0.00 uur tot 5.30 uur). Wij zijn erg blij dat \Ve weer toestemning gekregen hebben om van deze nooie en bekende lokatie gebruik te nogen naken. Wij \VÎ llen er \Veer een gezellige dag van niaken. In nau\v overleg tussen de activiteitencommissie en het stichtingsbestuur "Eben Haëzer" is beslolen om een gedeelte van de opbrengst van de rommelnarkt ook aan andere doelen te besteden hetgeen elk jaar opnieu\v bekeken zal worden. De beslemning van de opbrengst is dit jaar naast de stichting "Eben Haëzer" ook voor een gedeelte voor het steunfonds van het zorgcentrum 't Anker. Dit steunfonds is 0n de kosten te dekken die door de overheid niet voor subsidie in aanmerking komen van het nieu\v te bou\ven zorgccntrun. Wij kunnen voor deze romnelmarkt nog bruikbare en \Vaardevolle spullen gebruiken en deze kunt u inleveren tijdens het inzanelen van oud papier achter de kerk op zaterdagmorgen 4 oktober. De activiteitencommissie. Belijdeniscatechisatie Op D.V. donderdag 9 oktober a.s. \Vorden alle aanstaande belijdeniscatechisanten in "Eben Haëzer'' ver\vacht om uur. Zij die zich nog niet hebben opgegeven, \Villen die dit zo spoedig mogelijk bij mij doen! Verkiezing ambtsdragers Aan hel einde van dit jaar zijn aftredend én herkiesbaar: Ouderling G. Baars en de diakenen C.G. de Bruin, C. Hendriks van Warbij en P. Peters. Ouderling L.M. Hol is aftredend en niet herkiesbaar, 0ndat hij zijn kerkordelijke zittingsperiode heeft volgemaakt. In de komende vakatures kunnen belijdende leden één of neer aanbevelingen indienen van lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in aannerking komen. U kunt deze aanbevelingen doen: schriftelijk en ondertekend en voor elke vakature afzonderlijk met vermelding van naam en voorleuers van de ambtsdragers in \Viens vakature voorzien dient te \Vorden. De mogelijkheid van het indienen van aanbevelingen bestaat tot D.V. zaterdag 27 september a.s. en wel bij de scriba van de kerkeraad, G. Doustraat Ba. Laat het voor ons allen een gebedszaak zijn. Tenslotte Ontvangt van ons gezin een hartelijke groet. Temidden van alle ziekte, moeite en verdriet schenke de HEERE u Zijn hulp en bijstand, opdat uw gebed zal zijn: "'Van het einde des lands roep ik lot U als mijn hart overstelpt is; leid nij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn". (ps. 6 : 3). Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk. Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal nedewerker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3. Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangse\veg 36, lel , Rabobank Financiële adninistratie: Chr. de Lange, Markt-plein 22, tel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk 5a, tel : Secretariaat: J.G. Keuken. Kermenstein 39, tel : giro 95033, Rabobank Onder-houdsfonds gebouwen Rabobank Koster: J.H. Comelisse, Burg. Houtkoperstraal 9A, tel Bandrecorderdienst: de heer G. van Baaren, Appelgaard 45, tel Telefoonnr. verenigingsgebou\v: Boekenta-fel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeentel(lanken: fam. J.H. Comelisse, Burg. Houtkoper\veg 9A. tel Regiobank Winter\verk In dit nummer vindt u en vinden jullie over club\verk. zang, catechisatie, Bijbelkring... en in een volgend numner over nog \Vel neer. Zullen \Vij bedenken \Vat Samuël aan de HEERE vroeg: "Spreek, \vant Uw knecht hoort!"? Kinderoppas 2 septenber: mevr. Gerritsen. Finy van Viegen, Petra Tins 28 seplember: l(arin van Olderen, Annenieke Buys, nevr. Hakkert l(erkauto 2 september: T. Biesheuvel 28 september: A. Gaasbeek At:scheid Omdat hij niet zijn vrouw i.v.m. \Verk gaat verhuizen, zal br. A. de Pater D.V. 2 september in de avonddienst afscheid nemen als diaken van onze geneente. Met dankbaarheid noem ik zijn betrokken inzet voor het diaconale \Verken de andere belangen van de geneente. We \Vensen het echtpaar De Pater van harte Gods zegen toe in hun nieu\ve \Voonplaats. Op deze wereld zijn we altijd op doorreis. Daarom \vensen \Ve hen voor onder\veg: "Gods oog sla hen in liefde gade!" Hun adres \Vordt: Jan Philips\veg NW te Gouda, telefoon (082) Gestorven Op 9 september stierf Antonia Catharina Zaaijer, echtgenote van Hendrik l(\vint. Mevr. l(\vint \VOonde Vredelust 3. Een aantal jaren was zij van\vege ernstige suikerziekte Z\Vak. De laatste paar \Veken ging zij zienderogen achteruit. Na een hu\velijksleven van bijna 43 jaar kwam er een grote lege plaats in het leven van haar man. Het betekent ook een groot gemis voor haar kinderen en kleinkinderen. Een hartelijke vrou\v, moeder en oma moeten zij nu nissen. Moge de HEERE hun kracht en troost geven. Bovenal de genade van de Heere Jezus Christus, Die k\vam 00 verloren mensen te redden van hel verderf, dat \Vij als zondige mensen hebben verdiend. De vraag is, of Hij in ons hart de eerste plaats kreeg. Hij is de Weg tot God, op Wie de Bijbel ons \Vijst. Mevr. I(\vint, die 65 jaar \V~s, \Verd op 3 september begraven.

89 Mevr. Van Schaik, Hogeweg 3a, de heer Van Hattem, Vredelust 7, de heer Kwint, Achterstraat, mevr. Van Ommeren. Appelgaard 98, mochten -als alles is doorgegaan zoals ze hooplen- thuiskomen uit "Rivierenland". Daarnaast zijn er mensen thuis ziek, soms al lang. Ook na thuiskomst blijven er vaak beperkingen of verdriet. Wilt u de genoemden en andere zieken dan ook in uw gebed gedenken? God geve te mogen ervaren: "De HEER betoont Zijn welbehagen aan hen, die need'rig naar Hem vragen" (Psalm 47:6, berijmd). Jubileum Het echtpaar Timmer-Semé, P. Breughelstraat 2, zal D.V. op 3 o~tober een gedenkdag hebben. Dan is het 40 jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Van harte wensen we hun een fijne dag toe met kinderen en kleinkinderen en allen die hen verder lief zijn. Moge de HEERE, Die hen spaarde, hen zegenen bij het ouder worden. Bij Hem is om Jezus' wil de genade en vrede te vinden die nodig zijn, voor het leven hier en voor eeu\vig. Bijbelkring Data D.V. 997: 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 9 november en 7 december. We zullen vermoedelijk stil le staan bij gedeelten uit Markus, om te beginnen Markus : -. Ik hoop velen van u rondom het Woord te mogen ontmoeten op deze door-de-weekse bijeenkomsten! Bijzondere catechisatie Deze vorm van catechisatie is bedoeld voor volwassenen die nog geen belijdenis deden en nog niet naar belijdeniscatechisatie gaan. Wie meer wie weten over de leer van de Bijbel en de kerk is van harte \Velkon! Dit kerkelijk onderwijs \Vordt (meestal) eens per 4 dagen gegeven en begint op D.V. maandag 29 september om 9.30 uur. Belijdeniscatechisatie Deze is gericht op de het openlijk belijden van de Naam van de HEERE voor de mensen, zowel in de kerk als in de wereld. In feite is dat wat de HEERE in de Bijbel van ieder vraagt! Het betekent: Met erkenning van eigen schuld voor God leven van de genade, die de Heere Jezus door Zijn dood heeft verdiend. Dus Zijn liefde staat centraal J Anderzijds brengt het wel het één en ander met zich mee aan liefdesverplichtingen: Zo nag van de belijdeniscatechisanten verwacht worden, dat zij 's zondags trou\v kerkelijk meeleven (zonder goede reden geen kerkdienst overslaan) en dat zij ook door de \Veek tot eer van de HEERE en ten goede van hun naaste \Villen leven. Deze catechisatie is \Vekelijks. De eerste keer is maandagavond 29 september om uur aan de pastorie en begint daarna vermoedelijk af\visselend op de naandagen om 9.45 uur of20.30 uur. Andere catechisaties Maandag 8.45 uur: jongeren van 2 en 3jaar. Donderdag 9.30 uur: jongeren van 4 tot en 7 jaar. Donderdag uur: jongeren van 8 jaar en ouder. De aangegeven leeftijdsgrenzen zijn voorlopig, dit 0n zo nodig de groepsgrootte te kunnen wijzigen. Plaats van bijeenkomst is "De Open Deur". Ze beginnen op maandag 29 september en donderdag 2 oktober. Opvangcatechisatie -bedoeld voor jongeren van 8 jaar en ouder die door studie verhinderd zijn: eens per 4 dagen zaterdag 9.45 uur in de pastorie, om te beginnen l oktober. Catechisatie en doop Catechisatie is kerkelijk onder\vijs gericht op geloof en leven met de HEERE. Vanuit de Doopbelofte ligt er de verantwoordelijkheid bij ouders on er alles aan te doen, dat hun kinderen deze volgen. En tot de jongeren zegt de HEE RE: "Geef Mij je hart!" Graag tot ziens rondom het Woord van God. Agenda Woensdag 24 september: Bijbelkring Vrijdag 26 september: inleverdatun kopij Zaterdag 27 september: opening winterwerk Zondag 28 september: opening winterwerk Zaterdag 5 oktober: lofuur Groet Een hartelijke groet aan u en jullie aen, A. van Wijk Opening Winterwerk '97/'98 Na een tijd van vakantie en rust voor de clubs hoopt het winter\verk op D.V. 27 en 28 september weer te beginnen met een start\veekend. Het programma is als volgt: * Zaterdagmorgen/-middag Alle jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 mogen om 0.00 uur OP DE FIETS naar het jeugdgebouw de Open Deur komen. Wat jullie gaan doen blijft nog een verrassing! Wil je een eigen broodpakketje en een beker meenemen? En bij minder mooi weer je regenpak. Het duurt tot 5.00 uur. * Zaterdagavond Iedereen vanaf 2 t/m 6 jaar is vanaf half 8 hartelijk welkom in de Open Deur. De leiding van de 2+ en de 4+ club heeft voor jullie leuke activiteiten in petto, neem wel je fiets nee! Ook als je nog nooit op één van de clubs geweest bent, kom gewoon eens ldjken! * Zondagmiddag/-avond Vanaf half 5 is de Open Deur voor iedereen open. Er is eerst \Vat te drinken, daarna willen we om 5 uur gaan zingen onder nuzikale begeleiding. Na met z'n allen \Vat gegeten te hebben, gaan we gezamenlijk naar de kerk. Na de dienst is er een preekbespreldng voor jong en oud vanaf 5 jaar. We hopen op een fijn weekend waarin \Ve elkaar kunnen ontmoeten en samen van God mogen horen. Om Zijn zegen te vragen over het clubwerk, dat alles mag zijn tot eer van Hem! "O alle gij dorstigen komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet!"jesaja 55 vers A. De Heere wil ook dit seizoen gezocht worden! Alle clubs nog even op een rijtje: * Meisjesclub: voor alle meisjes uit groep 5 t/m 8 op dinsdagavond van 8.5 tot 9.45 uur. * Jongensclub: voor jongens uit groep 5 t/m 8 op dinsdagavond van 8.30 tot uur. * 2+ club: voor iedereen van 2 tot 4 jaar, het is keer in de 2 weken op donderdagavond van 9.30 tot 2.00 uur. De eerste avond is op 2 oktober, je krijgt er nog een persoonlijke uitnodiging voor. * 4+ club: voor iedereen van 4 tot 6 jaar op woensdagavond keer per 2 weken van 9.30 tot 2.00 uur. Het begint op oktober. * 6+ club: deze wordt nog l keer gehouden op zondagavond na de kerkdienst op 5 oktober. *Kompas: ell<e zaterdagavond vanaf 9.30 uur voor jongeren vanaf 5 jaar. * Zondagsschool: voor alle kinderen van 4 t/m 2 jaar op zondagmiddag van 3.45 tot 4.45 uur. * Immanuël: kinderkoor voor iedereen tot 4 jaar op woensdagavond van 8.30 tot 9.45 uur. * Jedaja: jongerenkoor elke vrijdagavond van 9.00 tot uur voor iedereen vanaf 4 jaar, vooral jongens zijn welkom! Alles vindt plaats in de Open Deur. Tot ziens allemaal! -- Hartelijke groeten van de jeugdraad. Kompas Hallo jongelui. Weet je, het kompasseizoen is al \Veer begonnen. We hebben het volgende de komende weken \Veer in petto. Zaterdag 20-9 hebben we "kennismaking jeugd en spel", wat dat is, kom en je weet het. Zaterdag 27-9 is er opening \Vinterwerk, wat we dan gaan doen is nog een verrassing. Ben je nog niet geweest, kom dan nu zeker. Dit mag je niet missen! Vanaf 9.30 uur kun je terecht in de "Open Deur". Groetjes, Kompasleiding. Kerk schoonmal<en Net als voorgaande jaren willen wij in de maand oktober de kerk een grote schoonmaakbeurt geven. Dit is nodig 0ndat dan dingen schoongemaakt worden waar normaal de schoonmaakster niet aan toe komt vanwege bereikbaarheid e.d. Daarom roepen \Vij vrij\villigers op om ons te komen helpen op D.V. 2oktober997. Hulp van zoveel mogelijk vrou\ven en mannen is \Velkom omdat vele handen licht werk maken. We beginnen 's morgens om half negen, voor nadere informatie kunt u terecht bij mevr. Cornelisse. Kunt u niet de hele dag laat u zich er dan a.u.b. niet van weerhouden om één of enkele uren te komen. Alle hulp is welkom! Meer nog dan in andere jaren zijn \Ve aangewezen op hulp van vrijwilligers en daarom vragen \Vij u ook om als het enigszins kan te komen helpen. Heeft u problemen met oppas voor de kinderen dan hoeft dit geen beletsel te zijn \Vanl er kan eventueel kindercreche georganiseerd worden. Wilt u dat dan even laten weten aan mevr. Cornelisse (602802). Vrij willige bijdrage De tijd voor de rondgang 2.e halt] aar nadert \Veer. We willen zoals gebruikelijk weer een folder bij u bezorgen in de week van 3 tot 8 oktober en het innen gebeurt dan in de week daarop volgend (20 t/m 25 oktober). Uw bijdrage is wederom hard nodig, aangezien de kosten gestaag stijgen, terwijl de inkomsten dit niet evenredig doen. Daarom doen wij \Veer met vrijmoedigheid een beroep op u. Het is bestemd voor de voortgang van het werk in dit deel van Gods Koninkrijk op deze wereld. Daarop lettend mogen wij met blijdschap een deel van wat we onder Gods zegende handen ontvingen afzonderen voor dit doel. Van harte aanbevolen. De kerkvoogdij. Verantwoording augustus Kerkvoogdij Kollekte augustus Extra kollekte augustus Diakoniekollekten Kollekte augustus St. christelijk onderwijs Watersnood Midden Europa f 2.452,40 f.052,55 f.666,5 f 852,50 f 2.432,45 Via ds. van Wijk f 605,00 Voor watersnood Midden Europa f 5,00 Via dhr. Schuitemaker f 555,00 Voor orgelfonds f 0,00 Voor watersnood Midden Europa f 00,00 Via dhr. v. Beusekom voor Roemenië f 00,00 Hartelijk dank voor al uw bijdragen en/of giften. De kerkvoogdij. Verjaardagsfonds De bussen van het verjaardagsfonds zijn geleegd en de inhoud was als volgt: Mevr. v. Baak f 69,50; mevr. v. Beynum-v. Dijk f 3,05; mevr. Berends f 33,50; mevr. Bos-v.d. Brink f 57,05; mevr. v. Herrewaarden f 8,20; mevr. v. Kalkeren-Donderwinkel f 65,25; mevr. Keuken f 74,65; mevr. v. Meerten f 42,05; mevr. v. Olderen f 2,00; mevr. Albers f 6,90; mevr. de Bruin f 47,00; mevr. Verwoert f 47,40; mevr. Bos f 74,50; mevr. Volders f 4,00; mevr. Timmer f 67,75; mevr. Verwoert-v. Laar f 6,00. Samen f f.30,80. Alle gevers en mede\verkers hartelijk dank. Mevr. Venvoert wonende op Hoogneien heeft in verband met haar verhuizing bedankt als medewerkster van het fonds. Wij willen haar bedanken voor de 40 jaar dat zij haar wijk heeft verzorgd. Wij hopen dat haar vacature spoedig vervuld zal zijn. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal medewerkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoellaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteldanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatie-commissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Canisiusziekenhuis te Nijmegen is opgenomen dhr. E. de Rooy, Liniestraat 20. Mw. Hermse, Eikenlaan 2 mocht vanuit het Rivierenlandziekenhuis te Tiel naar huis. Dat de HEERE Zijn onmisbare nabijheid doet ervaren en dat Hij de zieken (thuis), de verpleegden en allen die om hen heen staan, kracht en sterkte geve. Huwelijk Vrijdag 3 oktober is dè dag dat Arianne van Beusichem en Kees van Ekris gaan trouwen. Het huwelijk wordt om 4.00 uur in het gemeentehuis van Ochten gesloten. 's Avonds om 9.00 uur begint de kerkdienst in de Oude Kerk, Ie Dorpstraat te Zeist. We willen I<ees en Arianne van harte feliciteren met dit voorgenomen hu\velijk. Onze bede is dat het Licht van Gods liefde dat in jullie harten brandt, door de Heilige Geest zich zal weerspiegelen in jullie huwelijk. Het toekomstig adres van!cees en Arianne is Jacob Cremerstraat 35, 682 DB Arnhem. Geboren Teunis, Astrid en Babette Willemsen, Waalkant 6, zijn erg

90 blij net de geboorte op 2 septenber van hun dochter en haar zusje Anne Maria Esnée. We willen hen hartelijk feliciteren et de geboorte van Esmée. Elke keer weer is de geboorte van een kind een \Vonder \Vaarbij we stilgezet worden bij de grootheid van God de Vader, Schepper van nieu\v leven. Wie zou dan niet deze God aanbidden. We \Vensen de ouders \Vijsheid en liefde toe om hun kinderen te vertellen van deze God. Overleden In de ouderdon van 86 jaar heeft na een langdurig ziekbed haar Heer en Heiland tot Zich genonen Gijsberla van Zoneren, echtgenote van Marinus Willem van den Hatert, Schoolstraat 5. Ons medeleven gaat uit naar dhr. van den Hatert, kinderen, klein- en achterkleinkinderen nu daar een grote lege plaats is gekomen in de huiskamer \Vaar moeder zo lang verpleegd werd. Dat de HEERE u trooste, Hij alleen is het Die waarlijk rust en kracht kan geven. De Heere Jezus zegt dan ook: l(ont herwaarts tot Mij, alen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Mat., 28). De rou\vdienst is gehouden op \Voensdag 7 september in de aula aan de Liniestraat, waarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats. Censura l\rlorum en bezinningsavond Heilig Avondmaal In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zondag 5 oktober is er Censura Marum donderdag 2 oktober van 9.30 tot uur in de consistorie. Vanaf20.00 uur is er een bezinningsuur. Iedereen, ook niet avondmaalgangers zijn van harte welkom, \Vaar \Ve met elkaar bij een van de vele aspecten van Heilig Avondnaal stilstaan. Doopzitting en doopcatechesc. In verband met de bediening van de Heilige Doop op D.V. zondag 9 oktober wordt er vrijdagavond 3 oktober on 9.30 uur voor de doopouders doopzitting en catechese gehouden in het verenigings-gebou\v. Graag trou\vboekje meebrengen. Groet Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tol zijn Hulp heeft, \Viens ver\vachting op de HEERE, zijn God is; Die de henel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al \Vat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid (Psalm 46, 5 en 6). KRINGWERK EN CATECHESE Activiteitenlijst '97-'98 Bij de uitgave van deze GeneenteIGanken vindt u \Veer een activiteiten overzicht voor het komende winterseizoen. Catechese Bij deze \Villen \Ve alle jongeren van 2 jaar en ouder van harte uitnodigen voor de catechisaties die op maandag 22 septenber beginnen in het verenigingsgebou\v. De aanvangstijden zijn: ma uur uur uur uur wo uur 2en!3jaar 6 en 7 jaar 8 jaar en ouder Belijdenis catechese 4 en 5 jaar Bijbelkring Dinsdagavond 23 september om uur komt de bijbelkring voor de eerste keer dit \vinterseizoen net elkaar. Iedereen is hartelijk \velkom om onder leiding van ds. Jongerden verschillende bijbelse onder\verpen met elkaar te bespreken. Lidmatenkring Dinsdagavond 30 septenber om ' uur beginl de Lidmatenkring. Met elkaar \Villen \Ve stilstaan bij de woorden liefde en zelfverlooche-ning met behulp van Ef. 5, 2a en Mat. 6, 24. NCVB koffieochtend Wij nodigen onze leden hartelijk uit voor de creatieve koffie-ochtend op D.V. oktober a.s. Onder leiding van de dames De Wilde en Huibers gaan we met elkaar driedinensionale kaarten maken. Mooie, zelfgemaakte kaarten stemen tot vreugde, dankbaarheid. Deze bezigheid en deze ontmoeting zullen u ook ongetwijfeld plezieren en ontspannen. De kosten zijn voor eigen rekening. Aanvang: 0.00 uur in het verenigingsgebouw naast de Ned. Herv. I(erk in Ochten. Het bestuur. DIVERSEN Autodienst 2-09: J. M. Buijs (6440) 28-09: T. van Grasstek (64656) 04-0: T. Hommersom (642063) Oppasdienst 2-09: Wilma Elings, Addri van Bragt en Betty Buis 28-09: Nel en Janneke Doornebal en Nita Florijn 05-0: Astrid Willemsen, Coby van Eldik en Annemiek van de Bijl. JEUGDWERK OPENING WINTERWERK Het is al\veer zover! De vakanties zitten er op en dus is het tijd om ook weer niet het \Vinterwerk te beginnen. dit jaar hebben \Ve opnieuv.. een pakkend programma voor een heel \Veekend van vrijdag 9 septenber tot en met zondag 2 september. IGjk maar eens of er voor jou of voor u ook iets leuks bij zit. Vrijdag 9 september Op vrijdagavond hebben \Ve voor jongeren die op de middelbare school zitten en nog niet ouder zijn dan 5 jaar een programma vol verrassingen in petto. We gaan ergens naar toe. Waar naar toe, dat verklappen \Ve nog niet. Let op de \Veerberichten en neem goede kleding mee! On 9.30 uur vertrekken \Ve vanaf de kerk in Ochten. Het streven is omstreeks uur \Veer terug te zijn. Dit mag je niet missen! l(om dus ook en neem je vrienden en vriendinnen mee! We vertellen dan ook iets over wat \Ve allemaal gaan doen het komende seizoen. Zaterdag 20 september Op deze dag hebben we vanaf 4.00 uur voor de groepen tot en met 8 van de basisschool een gevarieerd programma samengesteld \vaarin \Ve o.a. met elkaar een leuk spel doen in het dorp. Voor de allerjongsten (vanaf groep en dus niet vanaf groep 3 zoals abusievelijk in het vorige numner van Gemeenteklanken stond vermeld!) hebben we ook iets leuks bedacht, dit blijft echter nog een verrassing. Jij kom toch ook? De middag duurt tot ongeveer 6.00 uur en begint in het verenigingsgebouw van de kerk. Tot zaterdagmiddag! Zondag 2 september De morgen: De erediensten staan de gehele dag in het teken van het thema _Aangenaam', \Vaarbij _s morgens en _s avonds twee verschillende aspecten \Vorden belicht. Er is _s morgens een aangepaste liturgie die met name gericht is op de kinderen van onze gemeente. Deze morgen is er daarom geen zondagsschool. De middag: Voorafgaand aan de avonddienst is er een gezanenlijke broodmaaltijd. Iedereen, van de allerkleinsten tot de oudsten, is van harte \Velkon! Om 6.30 uur beginnen \Ve met het zingen van een aantal liederen onder begeleidi~r piano en mogelijk nog een aantal andere instrumenten. Je mag ook zelf je instrunent meenemen! Meld je dan bij Wim Veerman, tel Om 7.00 uur begint de broodmaaltijd. De avond: De avonddienst zal gaan over Openbaringen 3: Na de kerkdienst, is er een preekbespreking voor iedereen vanaf 5 jaar. Na een gezamenlijke opening wordt er afzonderlijk met de jongeren en ouderen doorgepraat over de inhoud van de preek. Aan het einde van de avond worden de gespreksresultaten gezamenlijk uitgewisseld. CLUBTIJDEN Vanaf D.V. maandag 22 septebner beginnen alle jeugdclubs weer. In onderstaand overlicht kun je zien welke clubs er voor jou zijn en \Vanneer je daar terecht kunt. Maandag: De naandagavondclub is voor kinderen in groep 7 en 8. deze club begint om 8.45 uur en duurt tot uur. De ene \Veek is er club voor de kinderen van groep 7 en de andere \Veek voor de kinderen uit groep 8. We starten met een gezamenlijke avond op D.V. maandag 22 september. Dinsdag: Op de dinsdagavondclub komen kinderen uit groep 5 en 6. Deze club is er iedere week en duurt an 8.30 uur tol 9.45 uur. De eerste avond is op dinsdag 23 september. Woensdag: Op \voensdag is er om de t\vee weken club voor ldnderen uit groep 3 en 4. Deze club begint altijd om 8.5 uur en eindigt steeds om 9.30 uur. Op \voensdag 24 september is de eerste clubavond. Vrijdag: Na de startavond op 9 septenber is er vanaf 26 september voortaan op elke vrijdagavond een tieneractiviteit. Om 9.5 uur zijn jullie welkom! We hebben voor dit seizoen een bijzonder gevarieerd nieu\v programma vol verrassingen! Zaterdag: J(ompas is al gestart met haar activititeiten. Hierover hebben jullie vorige week al in Gemeenteklanken kunnen lezen. De Jeugdraad. IGnderkoor "de Regenboog" Hallo jongens en neisjes, het is bijna zover. Donderdag 25 september om 4.00 uur gaan we echt beginnen. Hoe vinden juilie de naam? Je denkt misschien, \Vaarom deze naam? Natuurlijk denken we als eerste aan het Verbond dat God met ons heeft, dat er geen zondvloed meer komen zal. Maar we denken ook aan aile kinderen en grote mensen over heel de \Vereld. Zoveel verschil-lende rassen en kleuren, die allemaal één mogen zijn voor God. Zo is het ook in de regenboog, zoveel kleuren, één regenboog en \Vat is het een prachtig gezicht als je a] die kleuren samen ziet. Kennen jullie het liedje van Elly en Rikkert? Wit, zwart, rood en geel, Jezus houdt van alle kinderen van de wereld. Misschien ken jij een liedje van de Regenboog. Laat dat maar horen aan jullie dirigent, Win Veerman. Donderdag 25 september staat hij op jullie te wachten! Jij komt toch ook?! Open Jeugdwerk Kompas Hallo kompassers Zijn jullie al in de kompassfeer na de eerste twee avonden? Goed zo, \Vant het kompaskamp komt er al \Veer aan. Dit jaar gaan we naar Humnelo in het \Veekend van vrijdag 7 oktober tot en met maandag 20 oktober. Voor informatie of als je je \Vilt opgeven kun je Peter bellen, tel Maar er hangt ook een intekenlijst in de Kajuit. Het programma voor de komende drie \Veken is: 20-09: Zanggroep "Witness" 27-09: Bowlen, intekenlijst hangt in de Kajuit, maar vol is vol. 04-0: Wandelspeurtocht Je bent welkom vanaf 9.30 uur in de K~juit. Groetjes, de werkgroep.,jeugdwerk Hallo allemaal. Heb je het al gehoord? Binnenkort beginnen de clubs \Veer. We \Villen openen met een heel leuk spel voor alle kinderen uit groep t/m 8. Wanneer? Op zaterdagmiddag 20 september van 4.00 tot 6.00 uur. Waar? In het verenigingsgebou\v naast de kerk. Komen jullie allemaal? Neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee, \Vant des te gezelliger wordt het. Tot dan! BEJAARDENWERK M\v. van de Craats ontving f 0,-. Bejaardenmiddag Dinsdagmiddag 9 september k\vamen we \Veer bijeen. Het \vas fijn dat zoveel bejaarden en aleenstaanden deze middag aanwezig waren. Dhr. van Dijk opende de middag met het laten zingen van Psalm 46, en3 waarna ds. van Goch voorging in gebed. De Schriftlezing \Vas uit Psahn 03 en de meditatie ging over vers 3 "Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de HEERE over degenen, die Hein vrezen". Na de pauze \Verd het programma verzorgd door een spreker van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) uit Ermelo. Dhr. van Dijk eindigde de middag met dankgebed. D.V. 4 oktober is de volgende middag die begint om 4.30 uur begint. De commissie. VAN DE KERKVOOGDIJ Ds. van Goch, kerk f 0,-, f25,- en f 35,-. l(ollekten augustus. Kerkvoogdij f 3.739,25; Onderhoud f 786,90; Pastoraat f 648,75; Onderhoud bussen f 8,-. Hartelijk dank. Verjaardagsfonds mei en juni M\v. Baan-de Vos f 47,-; Mw. van de Berg-van de Brink f 6,-: Mw. van de Berg-Willemsen f 47,-; Mw. van Dijk-van Holland f 85,-; Mw. Dirksen-Huibers f 24,85; Mw. Doppenberg-Kromhout f 37,50; Mw. van Eldik-Sanders f 2,50; Mw. van Eldik-van Eldik f75,-; Mw. Frederiks-Derksen f 46,45; Geurts-van Vliet f 8,-; Mw. van Grasstek-Smit f 73,-: Mw. van de Heijden-Baak f 0,-; Mw. Hommersom-Barten f 47,-; M\v. van Ingen-van de Berg f30,50; Mw. van Lavieren-Kapellen f 42,50; Mw. van Lavieren-van de Berg f 6,50; M\v. van Lavieren-van Bommel f 23,25: Mw. van Stralen-Sanders f 68,20; Mw. Verhoef-van Lavieren f 28,75; Mw. van Zetten-van Eldik f 55,50; Via de kerkvoogdij f 56,25. Totaal f 403,75. Hartelijk dank, Mien Cochius.

91 VAN DE ZENDINGSCIE Het evangelie voor Iran Iran is een land \Vaar het heel moeijk is om het evangelie te vertellen. Er wonen \Vel christenen, maar het is een kleine minderheid. Vanuit Albanië worden christelijke program- na's uitgezonden in het farsi, de taal van Iran. Bijna dagelijks komen er brieven binnen van Iraniërs, die vragen hebben over de Bijbel naar aanleiding van de programma's. De GZB \VÎI deze evangelie-verkondiging ondersteunen. Wij kunnen daarbij helpen door ervoor te zorgen dut de GZB voldoende geld ontvangt voor deze radiozender. De Zendings- en Evangelisatie Commissie wil vanaf oktober de bussen bij de uitgang van de kerk voor dit doel bestemmen. Aan de kringen, de clubs, de zondagsschool en de catechese is ook gevraagd om voor dit doel geld in te zanelen. Er konen nog folders met meer informatie over dit project. We vragen u ook om te bidden voor Iran. De christenen en de niet-christenen hebben het daar erg nioeilijk. Bijna iedere dag kunnen \Ve dat in de krant lezen. Hartelijk dank. Allen die tijdens de VakantieBijbel\veek in de tent limonade en koffle hebben gedronken zeggen \Ve hiervoor hartelijk dank. Dank zij U\V of jou\v inname kunnen \Ve als VBWcommissie een aanvullende uitgave doen in de richting van Marijke Veltl,amp. Door het extra kwartje te heffen op alle bekers en kopjes drank niochten we f 480,- overmaken op de rekening van Marijke. Deze gift zal \Vorden besteed om zogenaamde ziekenhuisbedden te kopen. Deze bedden worden in het ziekenhuis in Thailand, \Vaar Marijke \Verkzaam is, gebruikt om leproze patiënten beter te kunnen helpen. Nognaals hartelijk dank voor U\V bijdrage. Kopy volgende Gemeenteklanken Deze graag inleveren op Molendam 20 vóór 26 september 2.00 uur. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: -. Jochemsen, In 't Land, tel ; Secr. l(crkvoogdij: G. Heenck. tel. 44~927; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mahoniastraat, 4043 NN Opheusden, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal medewerker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal werker: R.J. Oomen, Molenweg 95, 6732 BJ Harskamp, tel. 038/ Onderlinge hulp mevr. de Bree. tel Mede door de t\veenaal veertig minuten(!) bestraling gaat Gerard van Wende! de.toode in het AZU door een diep dal. In de St. Maartenkliniek verblijft mevr. Roelofsen ivm spieroperatie aan haar heup. Van Bragt keerde terug uit het ziekenhuis, naar zal tijd nodig hebben om op krachten te konen. Anette Tijssen-Bor moet ivn haar zwangerschap thuis liggen. Helga Vermeer moest zondag 4 september onver\vacht een blindedarmoperatie ondergaan. Laat ons door de tijdelijke nood de grootste nood ontdekken. Gedoopt In de morgendienst van zondag 7 seplember is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan een vierlal kinderen:. Lydia Willemina, uit Albert Willem van Bragt en Aaltje van Kleef, geb. aug. 2. Cornelia Jantje, uit Marinus Heenck en Dirk.je Thomassen, geb. 7 juli. 3. Daniel Zefanja Theodoor, uit Krijn van den Herik en Tineke Aleida Catsburg, 20 aug. 4. Willem Johannes, uit Willen Vervat en Petra Susanne Meijering, geb. 7 juli. We bedienden het Woord uit Hand. 7:30 Gods Woord op de Areopagus;. Het verleden (van on\velendheid), 2. -fet heden (van bekering), 3. De toekomst (van het oordeel). Deze kinderen groeien niet op in onwetendheid. De dringende oproep tot bekering komt tot hen. Zo kunnen zij zonder verschrikken voor Gods rechterstoel verschijnen. Ons doopformulier \Vijst ook nadrukkelijk op deze, laatste ernst van ons leven. Christus' bloed is zo krachtig dat \Ve zelfs in Gods oordeel kunnen bestaan. Ambtsdragers Aan het einde van dit jaar zijn ouderling Heenck en van Bragt aftredend en niet herkiesbaar. Als kerkenraad hebben \Vij het volgende voorstel; l. ln de vacature van ouderling Heenck kunt u nanen indienen bij onze scriba H. J ochemsen, In 't Land a voor DV 4 oktober. ln de kerkenraadsvergadering van OV 0 oktober \Villen \Ve dan komen tot benoeming, zodat \Ve de daaropvolgende zondag u de namen kunnen meedelen. 2. U kunt een extra naam indienen aangezien \ve willen konen tot uitbreiding van de kerkenraad; c.q. herstel van de vroegere situatie dat er zes ouderlingen in de gemeente \Varen. Gezien de grootte van de gemeente en het vele werk is dit echt wel nodig! 3. Voor ouderling Van Bragt willen \Ve dispensatie vragen, zodat hij een extra tennijn als ouderling \Verkzaam kan zijn. Dit doen \Ve vooral om te grote \Visselingen in de kerkenraad in korte tijd te voorkonen. 4. De voorgaande over\vegingen zijn gemaakt afgezien van de uitslag van 8 september; mocht de burgerlijke rechter bepalen dat de synode recht handelt als zij de kerkvoogdij verplicht zich op te heffen en tot ouderling-kerkvoogden over te gaan, dan zullen \Ve ons opnieu\v moeten bezinnen. Overigens kan de voorgestelde verkiezing gewoon doorgaan. Ouderlingen zijn belangrijker dan de predikant. De predikant kan in een aantal jaren weer \veg zijn, maar de kerkenraad bepaalt het beleid op de lange termijn. Het is van het grootste belang dat er mannen zijn vol van de Heilige Geest om ootmoedig en beslist de gemeente te regeren. Het ambt is een inzetting van de Heere \Vaardoor Hij Zijn zegen meedeelt. Laat de zaak van de ambten een zaak van de gemeente zijn! Bidt de Heere dat Hij arbeiders in Zijn wijngaard uitstote. Diversen. De vrouwenvereniging hoopt DV 24 sept. te vergaderen rond maart nunmer. 2. Fam. G. van Beek verhuist OV van Lijsterbesstraat 2 naar Iepenlaan 22, 4043 NJ. 3. Mevr. J. de Wit van Stralen verhuist DV van Dorpsstr. 5 naar Eikenlaan 9, 4043 KP. 4. De verkoop van de vrouwenvereniging is niet DV 4, naar 25 oktober in Elthelo. 5. De catechisatie begint DV in de week van 6 oktober. 6. De opbrengst van het verjaardagfonds in augustus is f In augustus mochten \Ve ontvangen aan ge\vone collecten f 8.987,-. De extra maandelijkse collecte f 939,70 en voor de kerktelefoon f 00,-. Aan vrijwillige bijdragen is ontvangen f 5707,50 \vaarnee de stand per september is gekomen op f 73~ met nog openstaande toezeggingen f7.925,-. Voor al U\V gaven onze hartelijke dank. De kerkvoogdij. 4. We dienen de eenheid te be,varen Toelichting Jezus Christus acht de eenheid van de kerk zo wenzelijk dat Hij er nu nog altijd voor bidt aan de rechterhand van Zijn Vader. De eenheid van de kerk is een uitdrukking van de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Niet nieegaan met de VPI<N betekent dat \Ve een scheur brengen in het ene lichaam van Christus. ln feit is de VPI<N iets heel noois, \Vant hel bevordert de eenheid. Het maakt de kerk meer geloof\vaardig in de \Vereld. Coetaar. Wat verslaan \Ve onder eenheid? Het roomse eenheidsbegrip is een heel ander dan het protestantse. De roomse kerk verstaat onder eenheid de eenheid in organisatie onder leiding van de paus. Dat is een zichtbare eenheid. Voor Calvijn is de eenheid in de eerste plaats een zaak van het geloof. Hij acht het roomse kerkbegrip teveel getuigen van "theologia gloria". De aanvechting ontbreekt eraan. Gods kerk kan voor het oog wel eens helemaal verborgen zijn. Bovendien hangt de eenheid niet aan een eenheid in organisatie, maar aan Gods Woord. Misdadigers kunnen ook één zijn, maar dat is geen eenheid in God. Niet het katholieke bepaalt de eenheid, maar de apostolicitiet! Ook onze Catechismus gaat in deze lijn als de eenheid een eenheid in het \Vare geloof \Vordt genoemd (vraag 54). 2. Als \Ve een ander eenheidsbegrip hanteren zullen \Ve ons eerlijk rekenschap moeten geven van een andere kerkvisie dan in onze geschiedenis gangbaar \Vas. De uitdrukking "Drie formulieren van enigheid" herinneren ons aan het samengaan van eenheid en \Vaarheid. De eenheid is niet een onderdeel van de waarheid, maar de \Vaarheid is de banier \Vaaronder men zich eendrachtig schaart. De zorg voor de belijdenis is de zorg om de eenheid van de kerk. 3. Is er niet iets dubbels als men zich voor de eenheid op het objectieve instituut beroept, ter\vijl men zich tegelijkertijd voor de identiteit van de kerk niet op het objectieve beroept, maar juist ver\vijst naar het mystieke? 4. Calvijn is de man die \Vij eren als de grootste en eerste oecunenicus in de geschiedenis. Hij heeft om\ville van de eenheid in Christus verlangd naar de vormgeving daarvan in Gods wereldwijde kerk. Hij heeft de eenheid gezocht niet Z\Vinglianen, luthersen en anglicanen. De grenzen van zijn oecumene lagen uiteindelijk bij de dopersen en bij de roomse kerk ondat zij Gods Woord losmaakten van Gods Geest. Eenheid zonder \Vaarheid \Vas hen de naam van eenheid niet \Vaard. De leer - dat is voor Calvijn identiek met Gods Woord - is het fundament van de eenheid. De leer is belangrijker dan kerkorde, liturgie en zelfs dan de sacranenten. Het herstel van de leer is het herstel geweest van de eenheid van de kerk ten tijde van de refonnatie. Rome heeft deze eenheid jamnerlijk verbroken. Niet de organisatie, maar de \vaarheid bepaalt de eenheid. Organisatorische eenheid is geen garantie voor de \Vaarheid. 5. De \Vare christen zal proberen vrede te bewaren en de uiterlijke eenheid te zoeken. Jezus leert ons echter dat door Zijn Woord ook tegenstand \Vordt opgeroepen. De apostelen hebben onrust gebracht in de godsdienst van die dagen. Paulus \Verd ervoor gevangen. De reformatie bracht beroering in de schoot van de heilige moederkerk. Zulke mensen komen spoedig in een kwade reuk te staan. Is het gemeenschappelijk doodzwijgen van de volle Christus echter niet veel erger dan de onrust die de ijver voor Gods Woord met zich brengt? Degenen die niet meegaan met de VPKN zijn geen rebellen en actievoerders, maar mensen die voor God in hun ge\veten deze stap niet kunnen verant\voorden. Zij zijn geen strijders, maar ootmoedige en gebroken belijders: "Hier sta ik. ik kan niet anders". Uit de pastorie De Heere zij met uw en onze geest in de tijd dat \Vij aan de overkant van de oceaan verkeren. Ook daar hopen \Ve het Woord Gods te bedienen evenals dat hier het geval zal zijn. Gods Woord is niet gebonden aan tijden of plaatsen. Mochten er bijzondere noden en zorgen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met onze pastoraal mede\verker kand. J. Lohuis. U begrijpt dat berichten voor de volgende kerkbode bij de pastorie aan het verkeerde adres zijn; ouderling De Bree hoopt de kerkbode op OV 9 september aan te leveren. Het ga u \Vel voor tijd en eeuwigheid, mede namens ons hele gezin, U\V en jullie W. van Vlastuin. 50 jaar Eltheto Dezer dagen niogen we gedenken dat "Eltheto" 50 jaar bestaat. Op 5 september 94 7 vond de opening plaats van het eerste gebouw Eltheto. -fet oudste stuk uit de archieven van Eltheto is gedateerd 7 jan Het is gericht aan de heer C.J. Zijlstra, die na de oorlog het voortouw heel't genomen om het verenigingsleven in Opheusden te organiseren, De "noodschool", ook wel genoemd de "barak", \Vordt door de Stichting Nederlands Volksherstel beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke Opheusdense Christelijke Verenigingen. Op 2juni947 verklaren voornoemde verenigingen gezamenlijk de barak te aanvaarden. Inmiddels is door deze verenigingen een stuk grond gehuurd. Het gebouw zelf en de plaatsing worden betaald door de Stichting Volksherstel. De verenigingen verbinden zich naar draagkracht de onkosten voor onderhoud en grondhuur te betalen. Uit vele plaatsen in het land \Vorden blijken van meeleven en ook financiële bijdragen ontvangen. Een commissie uit de verenigingen behartigt de belangen; op 2 juni 947 zijn de Statuten vastgelegd van de Vereniging Eltheto. En dan gaat op 5 september 947, zoals de heer Zijlstra het in zijn openingstoespraak ver\voordde, "een langgekoesterde \vens in vervulling", de opening van het gebouw "Eltheto" als eigen onderdak voor de verenigingen. Veel is er inmiddels gepasseerd. De jaren door is het verenigingsgebouw financieel gedragen door de Verenigingen, de overige gebruikers en niet op de laatste plaats uit de bijdragen van het Verjaardagsfonds. In de vijftiger jaren \Verd de barak vervangen door een groter gebou\v. Toen is ook de vereniging "Eltheto" overgegaan in een Stichting, \Vaarin ook de I<erkenraad en l(erkvoogdij van de Hervormde Gemeente deelnamen en mede financieel ondersteunden. Ook dit gebou\v is intussen nieer dan 0 jaar geleden vervangen door het mooie stenen gebou\v, zoals dat nu door de verenigingen en voor verder alle kerkelijke activiteiten mag worden gebruikt. Uit de \VÎsseling van de gebou\ven blijkt, dat \Vat mensenhanden mak:en slechts tijdelijk is, maar \Vat nooit verandert is het Woord van God, dat in de afgelopen 50 jaar in gebouw Eltheto heeft mogen ldinken. De Heere zegene zo alle arbeid die in "Eltheto" is verricht en naar \Vij hopen en wensen nog vele jaren gedaan mag \Vorden. Dat ook deze arbeid noge dienen tot de komst en uitbreiding van Gods Koninkrijk. In de kerkdienst voor de opening van het \Vinter\verk zal tevens het 50-jarig jubileum van Eltheto worden herdacht. Gezamenlijke opening jeugdverenigingen Eindelijk, het is zo ver. Het verenigingsseizoen begint \Veer. En wel op D.V. 24 september. Deze eerste verenigingsavond heeft \Vel een héél bijzondere invulling. We hopen namelijk... gezamenlijk... een reis te maken, heel apart, langs een gouden draad do.or blank en Z\Vart. Met andere \Voorden: Dhr. Duyster hoopt ons te vertellen,

92 naar vooral ook veel te laten zien, van zijn indrukwekkende reis door India. Alle jongelui, van tol 25 jaar, zijn harlelijk welkom. En... heb je zin om lid te worden van de jongens-, meisjesof jeugdvereniging dan is 24 september een geschikte avond voor een eerste kennismaking, Welkom! ln Elthelo, ± 2.30 uur. Jeugdvereniging ''Nathanaël" Als deze kerkbode verschijnt is de jeugdvereniging inmiddels begonnen. De eerste verenigingsavond is D.V. donderdag 8 septeniber. De volgende avond is D.V. donderdag 2 oktober. We beginnen om half 8 in Eltheto. We roepen alle jongelui van 6 tot 25 jaar op om te komen. Zeg niet meteen: "Dat is niets voor nij", want daar kun je pas over oordelen als je een keer ge\veest bent. Misschien zijn er die legen het niaken van een inleiding opzien en daarom \Veg blijven. Dan kunnen we je geruststellen, \Vant \Vij verwachten van nieu\ve leden niet dat ze gelijk een inleiding naken. Laten we als jongeren dankbaar gebruik maken van het feit dat \Vij nog in vrijheid Gods Woord mogen onderzoeken. Gebruik daarom elke gelegenheid die zich voordoet 0n samen bezig te zijn met de Bijbel. Er komt een tijd dat het niet meer kan, en dan zul je spijt hebben dat je het nooit gedaan hebt. Verder kunnen we nog meedelen dat we plannen hebben 0n rond Hemelvaartsdag een kamp te organiseren van woensdagavond tot zaterdag. Dit is voor alle jongelui van 6 tot 25 Jaar. Mocht je hiervoor interesse hebben, of heb je nog vragen over de jeugdvereniging dan kun je bellen met: G.J. v. Leyen (442707) of met G. Heenck (442927). De leiding. Jeugdclub Benjamin Op D.V. 24 sept. a.s. hopen wij \Veer te starten met de jeugdclub. Ook jij bent van harte welkom. We beginnen om 4.00 uur. Eerst \Vordt er een bijbelverhaal verteld en daarna gaan \Ve knutselen. De clubmiddag is on 5.30 uur afgelopen. De volgende clubmiddagen zijn: 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 2 novcnber, 26 november en 0 december. Tot ziens op \Voensdag 24 september in Eltheto. Met vriendelijke groeten, leiding Jeugdclub Benjamin. lviannenvereniging Calvijn Op D.V. oktober hopen wij als mannenvereniging \Veer sanen te konien in Eltheto om 9.30 uur. Wij verwachten een trou\ve opkomst van onze leden. Maar ook hen die niet ons \Villen vergaderen, nodigen \Vij uit le komen. Om sanien Gods Woord te bespreken uit de "Herv. Vaan", door middel van bijbelstudie over Exodus 3 en vervolg van Ds. J.P. Nap. Dat nog vele mannen uit de gemeente mogen komen is onze \Vens en bede. Het is zo noodzakelijk oni met elkaar Gods Woord te onderzoeken. Samen bezig te zijn net de dingen van het Koninkrijk Gods. De Herv. Vaan. november 995, gaan \Vij bespreken. De avonden, dat \Vij hopen sanien te komen zijn: okt., 5 okt.. 29 okt., 2 nov., 26 nov., dec Het Bestuur. ALGEMEEN NIEUWS Zendingsavond Hervormde l(erk l(esteren D.V. Donderdag 2 oktober. Aanvang 9.30 uur. Ds. B. Haverkanip uit Nieuw Lekkerland hoopt hierin voor te gaan. Opening door Ds. C.M. Buijs. In aansluiting hierop \Vordt u ver\vacht voor een kopje koffie. Guatemala in de Betuwe Guatemala behoort bij Midden-Amerika, dus ver van ons vandaan. D.V. donderdag 25 septenber a.s. komt het dichtbij. Comité Woord en Daad Midden-Betuwe heeft samen niet de vrou\venvereniging "Helpende -Ianden" te I(esteren dhr. Bob McRae. projectleider te Guatemala uitgenodigd om sanien niet z'n vrou\v Wanda het een en ander te konen vertellen over hun \Verk. Een niede\verker van Woord en Daad zorgt voor vertaling. Naast een evangelisatiepost in Guateniala-stad is er ook een kinderverblijf en een christelijke school. Wat de taak is van de moeders kunt u horen van Mevr. J'vlcRae~ ook zullen er dia's te zien zijn. Stel deze mensen niet teleur en toon U\V belangsteliing voor dit mooie maar ook noodzakelijke \Vcrk. Gedenk dit \Verk ook in U\V voorbede, \Vant \Veel dat de Heere nog grote \Vonderen doet op het gebed. Wij nodigen u hartelijk uit 0n deze avond bij te wonen in "Eben-Haëzer" Le Kesteren. De avond begint om uur. Verkooptafel is aanwezig. Een vriendelijke groet van Woord en Daad. VBOK De \Verkgroep Opheusden e.o. van de Vereniging ter Bescheming van het Ongeboren Kind hoopt op D.V. 7 oktober a.s. een openbare avond te organiseren. Mevr. Alie Hoek-van l(ootcn hoopt dan een inleiding te houden over: "sexualiteit, gezinsvorming en kinderloosheid". Hierbij \Villen \vij u hartelijk uitnodigen om deze avond bij te wonen. De aanvang is uur in de "Eben-Haëzerschool" aan de Lindelaan 5 te Opheusden. In de pauze krijgt u koffie en bent u natuurlijk \Velkom bij onze informatie/verkooptafel. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stelien, die mevr. Hoek dan zal proberen te beantwoorden. Wij hopen dat het een interessante en informatieve avond zal worden. Met vriendelijke groeten, Werkgroep VBOK, Opheusden e.o. Jnfo: , Anneke Doeze Jager , Hannie Roodbeen. Vrijwilligers gevraagd Zorgcentrum 't Anker \Vil voor een tweetal zaken U\V aandacht vragen. En zoals zo vaak betekent dat weer een beroep op vrijwilliger(st)ers. Zoals langzamerhand bekend zal zijn gaat de keuken van 't Anker verd\vijnen, maar daarbij zijn \Vij blij dat het instituut 'de Schutse' voor ons gaat koken. Het personeel van 't Anker zal daarbij in dienst treden van 'de Schutse'. In dankbaarheid kijken \Ve terug en vooruit op het samen\verkingstraject. En let wel, met die samenwerking hebben we de naaltijdvoorziening in I<esteren kunnen houden! Echter het betekent \Vel dat er een lichte verbouwing van de Schutsekeuken dient plaats te vinden. En uiteraard wilien \Ve dat met elkaar zo goedkoop mogelijk doen. linmers daarmee \Vordt de maaltijdprijs gedrukt! Om het zo goedkoop mogelijk te doen, zoeken we een aantal vrij,villigers (misschien \Vel vutters) die wat tijd over hebben om bij de verbou\ving te assisteren. We \Villen starten net de verbou\v op D.V. oktober a.s. Daarnaast zoeken \Ve een aantal vrij\villig(st)ers die tussen de middag de mogelijkheid hebben om met een transportbusje de maaltijden van 'de Schutse' naar 't Anker le brengen. De tijdsinvestering bedraagt daarbij ruini een uur. De datuni \Vaarop dit in moet gaan is D.V. december a.s. Zet U\V schrooni overboord en help ons mee dit unieke samenwerkingsverband gestalte te geven...hebt u belangstelling, neemt u dan even contact op met onder getekende. " C.D. lnnemee, 't Anker. Tel PERSBERICHT Russische evangelisten in Barneveld Op D.V. zaterdag 4 oktober zal de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de stichting Friedensstimme Nederland plaatsvinden in de Veluwehal te Bameveld. Hoofdsprekers zullen zijn de Russische evangelisten Valentin Fot (Prokopevsk, Siberië) en Joeri Pantsjenko (Kizljar, Dagestan). Friedensstinime ziet het als haar taak om de niet-geregistreerde baptistengeneenten in de voormalige Sovjetunie te ondersteunen in haar zendings- en evangelisatiewerk. Dit \verk gebeurt onder sterk uiteenlopende omstandigheden. Valentin Fot trekt er vaak alleen of met een evangelisatietean op uit om te evangeliseren onder primitief levende Siberische volkeren, \Vaarvan sonmige leven in puur heidendom. De 38 jarige Joeri Pantsjenko \Verkt als evangelist onder de noslims in Dagestan (l(aukasus). Aan de hand van een unieke documentaire en een forumgesprek zal tijdens deze dag \Vorden ingegaan op het zendings- en cvangelisatie\verk onder de moslims. Aan deze dag werken verder mee het Christelijk mannenkoor "Fontanus" uit Putten (o.l.v. Wim Klein Haneveld), een emigrantenkoor- en orkestgroep uit de Russisch-Duitse gemeente te Siegburg en ds. G.D. Kamphuis (Ned. Herv. predikant te Amstelveen-Buitenveldert). 's J'vliddags is er een apart programma sanengesteld voor de kinderen, terwijl er de gehele dag een baby-oppas zal zijn. Het morgenprogramma begint om 0.30 uur, de middagsamenkonst vangt aan om 4.00 uur. De dag wordt rond 6.00 uur besloten. Als u meer informatie \Vilt over de Stichting Friedensstimme Nederland in het algemeen en over de Ontmoetingsdag in het bijzonder kunt u kontakt opnemen met de heer W. Schinkel, tel of privé F anziliebericlzten Op 25 juli j.l. hebben wij ons 50-jarig hu\velijksfeest mogen vieren, wat voor ons een hele niooie dag is ge\vorden. Hierbij danken \Vij alle familieleden, vrienden en kennissen, die er voor gezorgd hebben, dat deze dag door ons niet snel zal \Vorden vergeten. Ochten Dank voor zoveel hartelijk meeleven. Jan en Gerrie Sanders Prediker 2 vs. 3. Fam. H.O. van Bragt, Hemmen. ZFaar Ferden de dagen en lang drde de nacht. Hoe oeilijk is het \'echten, bij het ontbreken Fan de kracht. Aaar ondanks je l'erues van de strijd 0 het lel'ef/, heb je ons een heef stuk geluk en 0t::.etted veel liefde gegel'en. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft belekend. geven \Vij kennis dat, na een langdurig ziekbed, haar Heer en Heiland tot Zich heeft genonen, mijn innig geliefde vrou\v, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster en schoonzuster Gijsberta van Zomeren echtgenote van Marinus Willem van den Hatert in de ouderdon van 86 jaar. 2 september 997 Schoolstraat AV Ochten Ochten, M. W. van den Haterl Tiel, M. van den Hatert R. van den Hatert-Schelling Ochten, H. Burgers-van den Hatert Th. Burgers Zaltbommel, Reinila en J(arel Scnna Ochten, Wilma en Anton Natasja Ochten, Marinus en verdere familie De rou\vdienst werd gehouden op \Voensdag 7 september in de aula te Ochten, \Vaarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Linie.straat te Ochten. Voor Uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve vrou\v, onze lieve zorgzae noedcr, schoonmoeder en bijzonder lieve 0na l\llaria van Ingen-van Viegen \Villen \Vij U hartelijk dankzeggen. Ochten, september l997 Lindenhoflaan 27 A. van Ingen Henk en Ria André en Jolanda Wies en Adrie Madelon (ik niisje)

93 G EmEEDTE-lilUUliED ZATERDAG 4 OKTOBER e JAARGANG Nr. 496 OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Onder redaktie van de plaatselijke predikanten Verschijnt zaterdags om de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per kwartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar EEN VRAAG VANUIT DE GEVANGENIS In een zondagsschoolboekje staat een plaatje waarop je Stefanus kunt zien. Omringd door mannen met grote stenen in hun handen. Klaar om te gooien. "Stefanus was toch - vroeg een kind- een goede lmecht van God?!" Inderdaad. En zo'n getrouwe knecht van God kan het juist wegens zijn trouw moeilijk hebben. We kunnen zeggen: De pelgrimsreis naar de hemel gaat -net als die naar Jeruzalem- soms door diepe dalen! Nee, dat is niet gemakkelijk. Zie het ook aan Johannes de Doper. Hij had zich zelfs voor een koning niet geschaamd. Hij had Herodes laten weten: "Het is u niet geoorloofd haar te hebben!" toen die met z'n schoonzus huisde. En toen... in de gevangenis. En nu deed Jezus allerlei zaken, wonderen, maar hij zat daar maar. Hij, Johannes, de vriend van de bruidegom, wanneer zou hij de heldere lucht weer zien? Wanneer het onrecht geleden zijn? Terecht had Johannes Jezus voorgesteld als de Man met de wan in de hand, een soort zeef. Jezus, de Beloofde, Hij zou zo kaf en koren scheiden. Weg met de goddelozen, zegen voor de vromen. En daar zat Johannes maar te wachten. Waar bleef nu de Dag van de HEERE, waarin de goddelozen hun straf niet zouden ontgaan? Waar bleef zijn persoonlijke bevrijding? Wanneer zou Hij Johannes recht doen op zijn klacht? Mooie wonderen, maar was Hfj het eigenlijk wél? Twee vrienden, leerlingen moesten die vraag stellen: "Bent_ -met veel nadruk!- nu Degene, Die zou komen, of... verwachten wij een ander?" Een duidelijke vraag. Is Jezus Degene van Wie Psalm 8 sprak: "Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de HEERE!" of niet?! Een scherpe vraag. Ik denk een vraag van Johannes zelf, niet alleen gesteld om Jezus zijn discipelen een les te laten leren. Twijfel bij Johannes. Twijfel aan Jezus. Nee, daar is deze trouwe knecht van God niet boven verheven. "Een riet", wordt hij even later genoemd. Herkent u dat, die twijfel? Dat vragen, of Jezus het wel is, omdat u anders had verwacht? Vindt u: "De HEERE zou het maklcelijker moeten maken in mijn leven!"? Dan "Zijt Gij Degene, Die komen wu, of verivachten ivij een ander?" (Mattheüs :3) meent u het misschien ook wel eens: Anderen, die soms zichtbaar zondig leven, maken het best, en dat steekt u. Een vraag, om u niet mee van Jezus af te keren, maar om er mee tot Hem te gaan. Dat deed Johannes. Nee, het is geen mooie vraag, in feite geen goede vraag, maar hij zát er mee, en Jezus gaf er antwoord op. Voor hem. En voor ons. Jezus zei: "Ga maar terug, en boodschap Johannes wat jullie hier horen en zien!" En Hij wees op wonderen. Zelfs doden werden opgewekt! Ongelofelijke dingen, maar wel waar. Geschreven over Degene, Die komen zou! Het was van Hem voorzegd: "Alsdan zal de kreupele springen als een hert! En al die wonderen wijzen op het laatstgenoemde: Aan armen het evangelie verkondigd. Het Evangelie van het Lam Gods! Ja, dat had Johannes vroeger zo helder gepreekt. Nu was dat bij hem op de achtergrond geraakt. Laten we echter maar niet uit de hoogte op hem neer zien, maar op ons zelf letten. En met name of wij ons aan Jezus niet ergeren. Ons niet aan Hem stoten. Want Hij gaat nog wel wegen door de diepten. Wel wegen waarin het er om gaat, dat Hfj erkend wordt als de grote Verlosser. Bij Wie de blijde Boodschap te horen valt voor het oordeel komt. Met het bevel van gp loof en bekering voor wie zonder Zijn genad'.e leeft.dan laat Hij zeggen: Zie Zijn wonderen, en wendt u tot Hém in nood en zonde. Met het bevel van volharding voor hen die Hem al kennen. Dan luidt Zijn Woord: "Keer u niet van Mij af!" Zalig dan wie aan Hem niet wordt geërgerd, wie zich aan Hem niet stoot! Goeddoende ging Hij door het land. Om bitter te lijden. En allen, die achter Hem hun kruis dragen, zullen zalig worden. Toen was het zo ver nog niet, maar de Dag komt spoedig dat de pelgrims allen Thuis komen. En ze mogen bidden: "HEERE, leen ons een toegenegen oor, help ons onderweg door soms duistere dalen!" En ze leren door alles heen belijden: "En de zaligheid is geen ander! Hij zal ons zalig maken!" Lienden, A. van Wijk Dienst des W oords Kesteren Zondag 5 oktober JO.DO uur: ds. P. de Vries, Elspeet 8.30 uur: ds. P. de Vries, Elspeet Kollekten:. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte eigen jeugdwerk Vrijdag 0 oktober 4.00 uur: ds. C.M. Buijs (huwelijksbevestiging Arjan van der Bok en Petra van Pienbroek) Zondag 2 oktober JO.DO uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollekten:!. Diakonie 2. Kerkvoogdij 3. Deurkollekte vrije zitplaatsen Woensdag 5 oktober 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Lienden Zondag 5 oktober JO.DO uur: ds. C.H. Bax, Ede 8.30 uur: ds. A. van Wijk (dienst over getuige-zijn) Kollekten:. Shaare Zedek 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 34:, n.m.: Ps. 23: Zondag 2 oktober 0.00 uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk, opening \VÎnter\verk Kollekten:. diakonie 2. kerkvoogdij Voorzang: v.m.: Ps. 05:5, n.m.: Ps. 6:4 Ochten Zondag 5 oktober 0.00 uur Ds. G. van Goch, Viering Heilig Avondmaal 8.30 uur Ds. G. van Goch, Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal. Kolleklen. l(erk en Israël 2. Kerkvoogdij 3. Bijstand Pastoraat Zondagsschool: JO.DO uur Zondag 2 oktober 0.00 uur Ds. T.C. Verhoef (Huizen) 8.30 uur Ds. D. Ph. C. Looijen (Amersfoort) Kollekten. IZB 2. Kerkvoogdij Zondagsschool: 0.00 uur Opheusden Zondag 5 oktober 0.00 uur kand. de Groot 8.30 uur ds. W. v. Vlastuin Collecte;. diaconie, 2+3 kerk Oppas; mw. Bunt-Zaaijer, Karin van Brenk, Lutine van Wende! de Joode Donderdag 9 oktober Bijbellezing Zondag 2 oktober 0.00 en 8.30 uur: ds. W. v. Vlastuin Collecte; J.Sp. Ev. Zending, 2+3 kerk Oppas; mw. v. Dam, Geurette Franken, Marielle Tijssen Vrijdagmiddagdienst "'t Anker" (5.00 uur} Vrijdag 0 oktober: ds. C.M. Buijs Vrijdag 7 oktober: dhr. J.K.Ç. van Eck

94 Kopij Ds. Van Goch is aan de beurt de meditatie te verlorgen. J(opy inleveren D.V. maandag 3 oktober voor 8 uur. KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraal 8, lel ; scribaouder!ing J.K.C. van Eck, G. Douslraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr. J.H. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagslraal 9, telef ; "Gemeenteklanken": Aflalen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. J(esteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Vercnigingsgebou\v "Eben Haëzer" Kerkstraat 2a, telef ; beheerder: G.D. Hendriks, lelef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werd opgenomen nevr. A. van Garderen-Westland, Kaverhof 67, B 03. Daaruit mochten weer terugkeren naar 't Anker mevr. van Haaften-Jansen en mevr. E. Bijl-Smits (tijdelijke opname) en naar zijn eigen woning dhr. G.H. Rakkert, Rijnbandijk 36A. In het A.Z.U.-ziekenhuis te Utrecht werden opgenomen dhr. T. van Duiken, Biesbongerd 26, afd. B2 West, kamer 28 en dhr. A. Timmer, Harensestraat 4, te Ommeren. Uit het Radboudziekenhuis te Nijmegen mocht weer thuiskomen dhr. G.J.S. Stam, Rijnbandijk 42. In Wolfheze verblijft dhr. K.J. Grazell, Plein 2. De HEERE ontfenne Zich over al onze zieken. Hij zegene de middelen en Hij doe u ervaren: "God, die helpt in nood. ls in Sion groot..." (ps. 99 :2). Geboren Op dinsdag 6 seplenbcr j.l. werden Gert-Jan en Nelly Oorbeek-van de Hoef, Silvanusstraat 4, verblijd met de geboorte van een zoon, Abram Hendrikus Jan. Zij noemen hem Henk-Jan. Wij feliciteren de gelukkige ouders van harte inet hun l\veede kind en t\veede zoon die zij uit de handen des HEEREN mochten ontvangen. Hij heeft het \Vonderlijk \Vèl gemaakt met moeder en kind. Hij schenke u alles \Vat nodig is 0n uw toebetrou\vde panden op te voeden overeenkomstig de leer die naar de godzaligheid is, opdat door \Vederbarende genade vervuld zal worden: "En zijn Godgeheiligd zaad. Zal 't gezegend aard'rijk erven". (ps. 25:6). Kinderoppas Zondag 5 oktober: Mevr. Zaayer-Wernsen, Grianda Verhoeks en Trudy Runt. Zondag 2 oktober: Mevr. Ruler, Petra Vaandering en Marieke Ter Maten. Zondag 9 oktober: Mevr. Gerritsen, Renate v.d. Wardt en Rianne Willemsen. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. l(erk l(esteren Aula : V.M.+ N.M. 't Anker N.M.Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 5 oktober Aulo : J.K.C. van Eck, tel Auto 2: N.J. de Kat-Angelino, lel Zondag 2 oktober Aula : fam. Hol, lel Auto 2: H.C. van Cape!, tel Jonge lidmatenkring Op dinsdag 7 oktober a.s. hoopt deze voor de eerste keer in dit seizoen samen te konen. Aanvang uur in "Eben Haëzer". Aan de orde is uit "Wij belijden" (blz. 00 t/m 04). Ik ver\vacht alle lidmaten van de achterliggende zes jaren. De andere data zijn: 28 september, 25 november, 3 januari, 3 februari, 3 maart, 3 maart en 2 april. Vrou\venvereniging "Helpende Handen" D.V. \Voensdag 8 oktober a.s. is onze eerstvolgende verenigingsavond. We beginnen de avond om uur in "Eben-Haëzer". Aan de beurt is de bijbelstudie uit het juninummer 2A + 28 vragen. We hopen u allen te ontmoeten. Willen de leden \Vat boodschappen mee brengen, zodat de nand \Veer gevuld \Vordt? Het bestuur. Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Op D.V. maandag 3 oktober a.s. hoopt deze weer om uur bij elkaar te komen. Aan de orde is het oktober-nummer van "De Herv. Vaan" over de eerste Johannesbrief. Wij hopen op een trouwe opkomst en op een goede avond. Het bestuur. Bijbellezing Op D.V. woensdag 5 oktober a.s. hopen wij onze eerste Bijbellezing van dit seizoen te houden. Aan de orde is Nehemia 2. Ik verwacht de héle gemeente in Gods huis onder Zijn Woord. J(omt allen tesaûn! De andere data zijn: 29 oktober, 9 november, 3 december, 7 december, 4 januari, 28 januari, februari, 25 februari, 25 maart en 22 april. Noteert u ze alvast. Ouderenmiddag D.V. 6 oktober a.s. hopen wij \Veer een ouderenmiddag te houden. Deze keer \Vordt dit gedaan in ons Zorgcentrum: "Het Anker". Zoals gebruikelijk ontvangen wij u, vanaf 4.00 uur met een kopje koffie of thee, \Vaama \VÎj om 4.30 uur met het programma hopen te beginnen. Het is de bedoeling om ongeveer 6.30 uur de middag te besluiten. Alle ouderen, maar ook alleenstaanden \Vorden hartelijk uitgenodigd. Wilt u opgehaald \Vorden, neem dan even contact op met: Mevr. J. de Wit, tel: of mevr. O.M. van Sijpveld, tel We hopen met elkaar op een goede middag rondom Gods Woord. Het Comité. Van de diakonie De kollekte van zondag 7 september j.l. voor ICurteni bedroeg het mooie bedrag van f.508,60. Hartelijk dank, gerneente. Voor het nieuwe dak via mij x f 25,00, x f 35,00 en x f 500,00. Hartelijk dank! Beste 6-plusser Zoals je weet bestaat er in l(esteren een 6+-club. Om de 4 dagen wordt op zondag een verenigingsavond gehouden. Op D.V. zondag 5 oktober beginnen we weer met ons clubseizoen. Het is onze eerste verenigingsavond, je bent van harte welkom na de kerkdienst in Eben-Haëzer. We wachten op je. Tot ziens, De 6+-clubleiding. Doopzitting I. v.in. de bediening van het sacrament van de Heilige Doop op D.V. 9 oktober a.s. zal er doopzitting worden gehouden op dinsdag 4 oktober a.s. om 9.45 uur in de consistorie. Beide doopouders \Vorden daar verwacht. Trouwboekje afgeven aan de pastorie tot uiterlijk maandag 3 oktober. Tenslotte Ontvangt van ons gezin een hartelijke groet. Weest Gade in alle dingen bevolen. Uw C.M. Buijs. LIENDEN Predikant: ds. A. van Wijk, Papestraat 2, tel Scriba: dhr. H. Verweij, Vossenpassenweg 5, 403 KR Ingen. tel Pastoraal mede\verker: candidaat J.G. Schuitemaker, Acacialaan 3, Bennekom, tel Adm. diaken: J. van Viegen, Vogelenzangseweg 36, tel , Rabobank Financiële administratie: Chr. de Lange, Markt-plein 22, lel ; Ledenadministratie: E. van Dijk, Rijndijk! Sa, lel ; Secretariaat: J.G. Keuken, Kermenstein 39, tel ; giro 95033, Rabobank Onder-houdsfonds gebouwen Rabobank Koster: J.H. Comelisse, Burg. Houtkoperstraat 9A, tel Bandrecorderdienst: de heer G. van Baaren, Appelgaard 45, tel Telefoonnr. verenigingsgebouw: Boekenta-fel: Iedere woensdagavond uur (na het kinderkoor) en voorafgaande aan de bejaardenmiddagen. Administratie en bezorging Gemeente TClanken: fam. J.H. Cornelisse, Burg. Houtkoperweg 9A, tel Regiobank ~fctie brievenbus Ii;i de week van 5 oktober zullen in het kader van "actie brievenbus" alle Nederlandse huishoudens een boekje krijgen waarin bepaalde punten van het Christelijk geloof indringend aan de orde komen. Dit \vordt door onze gemeente financieel ondersteund. Wij bevelen deze actie daarnaast ook in uw voorbede aan. Het is immers Gods Geest alleen Die deze kan zegenen! Mogelijk geven gesprekken over de brochure met familie, buren of kennissen de gelegenheid om persoonlijk over het Evangelie te spreken, het kan een aanknopingspunt voor een gesprek zijn. In de avonddienst van 5 oktober wiilen \Ve D.V. voor de actie voorbede doen én het getuige-zijn vandaag aan de orde stellen. Z.E.C. Heilige Doop De Heilige Doop spreekt van Gods trou\v, en van Zijn nodiging voor mensen vanaf hun prille levensbegin van Hem afgekeerd. De Doop zegt immers met een zichtbaar teken: God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar Hem overgegeven! Wie Iaat dopen belijdt Hem nodig te hebben voor zichzelf en voor het nageslacht. Dat heeft alles te mak:en met voorbeeld in de opvoeding en kerkgang, ook met keuze voor christelijk onderwijs en catechisatie. De \Vijze van aangifte is veranderd: Zij dient voortaan telefonisch te geschieden tussen 9.5 en 9.30 uur op de aangegeven avond. Dit keer is deze gelegenheid er naandag 3 oktober. Op de bezinningsavond worden dun de gegevens vanuit het trouwboekje opgenomen. Dit keer is deze gepland op dinsdag 2 oktober om uur in de pastorie. Br. De Leeuw is aan de beurt aanwezig te zijn. Kinderoppas 5 oktober: mevr. Tack, Jurjanne Tack, Leny van Wijk 2 oktober: Hilda Timmer, Marian Petennan, Gennieke Verspuij l(erkauto 5 oktober: J. Bos 2 oktober: I(. van I<alkeren Vacatures De broeders J.W. van Beusekon (ouderling) en R. Timmer (diaken) hebben zich respectievelijk om gezondheidsredenen en wegens drukke \verkzaamheden niet herkiesbaar gesteld, zij treden per 3 december af. Verder heeft broeder A. de Pater (diaken), wegens verhuizing afscheid genomen. Aftredend per 3 december en \Vel herkiesbaar zijn de broeders M.J. van Baak (ouderling), C. Griffioen (ouderling), T.H. van Olderen Ueugd-ouderling) en W. Peterman (ouderling). (Ter nadere informatie: Omdat de broeders Petennan en Van Olderen eigenlijk niet herkiesbaar waren, maar o.m. nog niet lang in hun huidige ambt \Verkzaam zijn, is dispensatie aangevraagd en verkregen. Worden er voor de herkiesbare broeders geen namen ingediend, dan zullen ze zonder verkiezing worden herbevestigd.) Stemgerechtigden \Vordt tot en met 3 oktober in de gelegenheid gesteld ondertekend namen in te dienen met opgave voor \Velke vacature. Wilt u bovenal deze belangrijke zaak in uw gebeden gedenken? Mevr. Van Olderen, P. Breughelstraat 7, werd in "Rivierenland" opgenomen. Dat gold ook de heer Petennan, Rijnbandijk 3 te Ingen. Inderdaad mochten de anderen thuiskomen. De HEERE gedenke allen die zorgen om hun gezondheid hebben. Hij geve hun bovenal Zijn genade. Laat er ook onderling meeleven zijn bv. door een kaartje, dat -zo is mijn ervaring- altijd door de zieken zeer op prijs gesteld wordt.,jubileum Het echtpaar Timmer-van Leyen, Het Binnen 7, zal D.V. 6 oktober 50 jaar getrouwd zijn. Een rijk voorrecht dat de HEERE hen heeft gespaard. Het is onverdiende goedheid van God. Moge de HEERE hen gedenken in Zijn vergevende liefde, met allen die hen lief zijn. Miste u niet iets? Dat vragen nensen \vel eens als ze denken dat iemand ergens een tas heeft laat staan. lk bedoel het anders. Velen hebben ongemerkt veel meer gemist, omdat ze niet aanwezig \Varen op de gemeente-avonden. Eerst die \Vaar drs. V.d. Voet met een boeiende lezing stof tot nadenken gaf over de opvoeding van pubers, waarbij we ook met elkaar van gedachten hebben gewisseld over dit belangrijke onder \verp. De tweede over de betekenis van de Nederlandse patiënten Vereniging, die ZO\Vel principieel als praktisch betrokken is bij de gezondheidszorg. De heer V.d. Berg, de directeur, trok op interessante en betrok.ken wijze bepaalde lijnen. Heel duidelijk bleek ook, hel belang van de N.P.V., zodat lidmaatschap niet overbodig is. Nu ik het toch over deze vereniging heb, anders dan ik eerder wel eens vermeld heb is hel tel, nr. van de N.P.V, Dal van het consultatiepunt (zie algemeen bericht): En laat u de gelegenheid van een volgende gemeente-avond als het maar even kan niet ontglippen. Want was u er niet, wij misten u, en dat vonden we jammer, en u miste veel, en dat zien we ook graag anders! Ik voeg er aan toe: Gedurende het winterwerk is ieder ook hartelijk \Velkom! Laat valse schroom u niet weerhouden. Agenda Dinsdag 7 oktober: oud papier Woensdag 8 oktober: bejaardenmiddag Woensdag 8 oktober: Bijbelkring Donderdag 9 oktober: "Maranatha" Vrijdag 0 oktober: inleverdatum kopij Maandag 3 oktober: doopaangifte Donderdag 6 oktober: mannenvereniging Vakantie Van 3 tot en met 9 oktober heb ik vakantie. Cand. Schuitemak:er hoopt mij te vervangen. Er is die \veek van herfstvakantie geen catechisatie. l(erktelet'oon en bandrecorderdienst Nog via de heer Tins k\vam van de bandrecorderdienst een bedrag van f. 624 binnen. De busjes bij de kerktelefoon brachten f.208,76 op. Met dank is het vermeld, in de hoop dat de HEERE ook deze gaven wil gebruiken voor de voortgang van het werk in Zijn l(oninkrijk. Groet Een hartelijke groet aan u en jullie a!ien, A. van Wijk Bejaardenmiddag Op 0 september hadden we de eerste bejaardenniddag van dit seizoen. De opkomst \Vas goed. Er waren er zeven die voor het eerst kwamen. Ds. A. van Wijk hield de meditatie over Mattheus vers 3: "Zijt Gij Degene, Die komen zou. of verwachten \Vij een anderen?"

95 De heer H.B.P. van der Starre uit Opheusden was onze gast. Het waar gebeurde verhaal wat hij vertelde, speelde in de T\veede Wereldoorlog, en droeg als titel: "Hij is Vrede". We herkenden de situaties zo goed. Er \Verd in spanning geluisterd. Na de pauze kregen \Ve mooie dia's te zien over: "Samen leven in de natuur". De middag \Vas zó voorbij en het \Vas een goed samenzijn. De volgende bejaardenmiddag is D.V. 8 oktober om 4.30 uur. Ontvangen giften: Mevr. de Lange 2 x f 25,00. Met een harlelijke groet, namens het conllté, E.J. de Lange-van der Lee. IVlannenvereniging De bijeenkonsten van de M.V. Paulus zijn op de volgende datums: , , , de eerste Streekvergadering, , de t\veede Streekvergadering, , , 4-3, de derde Streekvergadering is op woensdag , , Dit zijn de datums van de bijeenkomsten van de M.V. Paulus, wij hopen op de goede opkomst om Gods Woord Le onderzoeken. De secretaris, G. van I<alkeren. Jongerengespreksgroep ''lvlaranatha" Maranatha: de eerste avond \Vordt de moeilijkste. Wel \veer een jaartje ouder, beginnen we aan een nieuw seizoen Maranatha. Omdat we nooit te oud zijn om samen in de Bijbel te lezen en om persoonlijk onze Hemelse Vader nog beter te leren kennen. Op 9 oktober is de eerste Maranatha-avond van het nieu\ve seizoen. Dan bepalen we aan de hand van welk thena \Ve komend seizoen bezig gaan net onze relatie met de Levende Heere. Uit drie mogelijkheden kunnen we kiezen, maar bij elk thema speelt het Verlossings\verk van de Heere Jezus een grote rol. De onder\verpen: *eredienst. Wat zegt de Bijbel over de eredienst (wanneer, hoe vaak, hoe?). Hoe staat dat in het Oude en het Nieuwe Testanent? * positie van de vrou\v. Wat zegt de Bijbel over de rol van de vrou\v en haar verhouding tot de man? Welk verschil is er \Vat dat betreft tussen het Oude en het Nieuwe Testament? * Cristen vandaag. Of \Ve het willen of niet, als Christen leven \Ve in een wereld \Vaarin de Heere God steeds meer een bijrol krijgt toebedeeld. Moeten we ons van die wereld afzijdig houden of juist gesteund door de Heilige Geest in contact net die \vereld leven en daarin ook getuigen? Tsja, de eerste avond \Vordt dus de moeilijkste van het hele seizoen. Want aan de hand van elk van deze onder\verpen kunnen \Ve weer meer ontdekken van de almacht, rechtvaardigheid en liefde van de Heere, onze God. Nog een paar praktische zaken: * '\Vie': iedereen ouder dan 8, die zich jonger voelt dan 35; * \Vanncer: elke twee \Veken op donderdagavond; *hoe laat: om 9.45 uur is de koffie zwart en de thee rood. Om uur beginnen \Ve; * \Vaar: 'De Open Deur'; * meer \veten: Ton de J(ock (60680) of Gerjan Zeissink (60422). Diaconie Predik het woord f 250,00; S.D.0.K. r 250,00; Op weg met de ander f 00,00; Dorkas f 300,00; H.G.J.B. f 250,00; Steunfonds 't Anker f.000,00; Bonisa f 300,00; De Hoop f 250,00; N.P.V. Midden Betuwe f f.000,00. Opbrengst stroop\vafelaktie De stroop\vafelaktie t.b.v. Roemenië heeft f.703,00 opgebracht. Wij en bovenal de mensen in Roemenië zijn erg blij met dit bedrag en we \Villen allen die hun mede\verking hebben verleend hartelijk bedanken. Onze oliebollenall'.:tie is op 5 november. Vul U\V agenda alvast int Met vriendelijke groeten, de activiteitencommissie. Verjaardagsfonds Het busje van Mirjam Hol heeft f7,00 opgebracht. Gevers en medewerkster hartelijk bedankt. ICompas Hallo jongelui. We draaien nl \Veer enkele weken en gelukkig hebben \Ve ook nieu\ve gezichten gezien. Wat kun je de komende tijd \Veer venvachten op de zolder van de "Open Deur". D.V. 4 oktober maken \Veer een echte ludieke avond van! En D.V. op oktober houden we een oriëntatietocht in en rond Lienden, vertrek uur. D.V. 8 oktober willen we \Veer een bingo-avond organiseren niet grandioze prijzen. Nieu\vsgierig ge\vorden? I<on gerust een keer langs om te kijken. Groetjes, de kompasleiding. OCHTEN Predikant: ds. G. van Goch, Molendam 20, tel Pastoraal mede\verkers: A. Verstoep (4 dagdelen), Lutulisate 30, 676 NR Ede, tel.: en Ds. H. Jongerden (4 dagdelen), Populierenlaan 5 te Veenendaal (tel ). Scriba: C. Schimmel, Fruitstraat 66, Kesteren, tel Koster: H.J. Hommersom, Kerkstraat 2, tel Adm. kerkvoogd: M. de Vries, Klaverhof 6, Kesteren, tel Gironr , bankrekeningnr Adm. diaken: R. Verkerk, Hoeflaan 23, tel Gironr , bankrekeningnr Verzorging gemeenteklanken: G.J. van Stralen, Mariahof 3, 405 EN Ochten, tel , bankrekeningnr Diakonale hulp-dienst: tel ; b.g.g Verenigingsgebouw, tel Boekentafel: Janny Vink, Nieu\ve Dam 22, tel Bankrek.nr. zendings- en evangelisatie-commissie Bandjesdienst: G. Arissen, Weth. van Lavierenstraat 24, telefoon Jeugdouderling, J.W. de Jong, tel PASTORAAT In het ziekenhuis In het Canisiusziekenhuis te Nijmegen wordt verpleegd dhr. E. de Rooy, Liniestraat 20. Dhr. van Schaaik, Paaswei 8 ligt in het Rivierenlandziekenhuis te Tiel. We wensen hen, alsook de zieken thuis de vertroostende nabijheid van de HEE RE toe. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten in gezeten, die zal vernachten in de Schaduw des Almachtigen (Psalin 9, ). Geboren Bij Jaap en Gerja Rensen, Burg. H. Houtkoperlaan 46, is zondag 2 september een zoon geboren Jorn Cornelis Hendrik. We willen de ouders, samen met l(irsten en Ingmar van harte feliciteren met de geboorte van Jorn. Geve de HEERE jullie als ouders \Vijsheid om ook Jorn te vertellen van de Heere God opdat hij persoonlijk leert leven tot eer van Zijn naam. Jubileum Zaterdag 20 september \Vas het echtpaar Venvoert-de Weijer, Heuningstraat 22, 40 jaar getrouwd. Met dit heuglijke feit, wat in gesloten kring is gevierd, willen \Vij het bruidspaar hartelijk feliciteren. Onze dank gaat uit naar de HEE RE die u deze dag deed beleven en onze bede is dat Hij u voor elkaar, alsook voor degenen die U lief en dierbaar zijn, nog menig jaar moge sparen. Want Gij, Heere! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen (Psalm 86, 5). Bij de diensten D.V. zondag 5 oktober slaat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal, waar de Bruidegom Christus ons als bruid no'digt om de gemeenschap te oefenen. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Nlijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Gelovende de hartelijke liefde van onze Heiland zien wij uit naar die ontmoeting om met Hen te zijn nan tafel. Diegenen die van\vege ouderdon of andere gebreken niet in de gelegenheid zijn om het Heilig Avondmaal te vieren in het midden van de gemeente, die kunnen contact opnemen met ouderling van Dijk, tel Groet Van vrijdagmiddag 0 oktober t/m 7 oktober zijn we als gezin een \Veek met herfstvakantie. Voor dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw \Vijkouderling of de scriba. Ds. G. van Goch. KRINGWERK EN CATECHESE Bijbelkring Dinsdag 7 oktober komt de bijbelkring om uur weer bijeen in het verenigingsgebouw. "Brievenbus '97" U hebt allemaal gelezen over de aktie "Brievenbus '97". Tussen 7-0 oktober zal de P.T.T. door alle brievenbussen een boekje schuiven: "Levensbelangrijlce zaken". Aan alle Nederlanders wordt in dit boekje gevraagd om na te denken over God en de persoonlijke relatie met Hem. Deze actie is georganiseerd door "Stichting de Ondergrondse Kerk", maar ook wij willen hieraan van harte meewerken. Als gemeenteleden kunnen we praten met buren en vrienden over dit boekje, zodat het niet verloren gnat tussen alle reclame. En we \villen bidden om Gods zegen over deze actie. Op 8 oktober wordt van uur een bidstond gehouden in de kerk. We \Villen de Heere God vragen om Zijn Heilige Geest, dat Hij mensen wann maakt voor Zijn Evangelie. Ook vragen we vergeving omdat ons zo vaak "heilig vuur" ontbreekt. Laten we bidden thuis en tijdens de bidstond. U doet toch mee? IS+kring Het \Vinter\verk is \Veer begonnen, zo ook de 5+ kring. De 5+ kring is een kring waar we bijbelse thema's en actuele onderwerpen (in bijbels licht) behandelen. Alle jongeren van 5 jaar en ouder zijn hier van harte \Velkom. Onze eerste kring hopen \Vete houden op D.V. zondag 2 oktober a.s. na de avonddienst in de "I(ajuit". Het thema van deze avond is "Gods leiding in je leven''. Dhr. W. J(aljouw zal deze avond leiden. We hopen op net zo'n goede opkonst als vorig seizoen. Tot ziens op 2 oktober in de "Kajuit". De organisatie. Catechese In de week van 2 oktober is er in verband met de herfstvakantie geen catechese. DIVERSEN Autodienst 05-0: T. Hommersom (642063) -0: A. Felle (642807) 8-0: G. Vink (642292) Oppasdienst 05-0: Astrid Willemsen, Coby van Eldik en Annemiek van de Bijl 2-0: Marina Dieleman, Rita Verheyen Neeltje van Lavieren 9-0: Corrie Broekhuizen, Mirjan de Vogel en Bettine Cornelissen Oppasdienst - Er staat een potje bij de oppasdienst voor een bijdrage. Van dit geld kan \Veer nieu\v speelgoed worden gekocht. Helaas is nu een tekort aan speelgoed doordat het snel stuk wordt gemaakt. We willen daarom vragen: zijn er mensen die nog goed speelgoed over hebben, bij de oppas kunnen ze dit goed gebruîken. Als u wat heeft, kunt u dit brengen bij de oppas. - Ook een goede box konen \Ve tekort. Wie heeft nog een goede box over? - Verder \Villen we tegen de ouders zeggen die hun kinderen brengen, de oppasdienst is voor kinderen tot en met 4 jaar, daarna kunnen ze naar de de zondagsschool. Het gebeurt te vaak dat er te grote kinderen zijn. - Heeft u nog vragen, bel dan naar Loenette Bennink, tel JEUGDWERK Open Jeugdwerk Kompas Hallo l<ompassers. Hebben jullie al zin in het kompasweekend? Want dat staat al gau\v weer voor de deur. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Eerst krijgen \Ve nog op zaterdag 4 oktober een wandelspeurtocht, dat wordt \Veer spannend en sportief. Om in de konpassfeer te komen hebben we zaterdag oktober de kanp-info-avond. En dan het \Veekend erop, 8 oktober is het zover. We zijn dan op kamp. Alle avonden beginnen 0n ongeveer uur. Maar vanaf 9.30 uur ben je al welkom in de "Kajuit". Groetjes, de werkgroep. BEJAARDENWERK Mw. Koetsier f 0,-. Mw. Vermeulen f 0,-. Dhr. van Dijk f 25,-. Hartelijk dank_ VAN DE DIAKONIE ICollekten augustus 03-08: Watersnood f 2.395,50; 0-08: Watersnood f 2.64,-; 24-08: Diakonie f 637,30; 3-08: Diakonie f 962,30. Nagekomen giften voor de watersnood f.60,-. Definitieve opbrengst Rommelmarkt f 8.276,95. Hartelijk dank. Kopy volgende Gemeenteklanken In verband met de herfstvakantie \vordt u verzocht deze in te leveren op Molendam 20 vóór 0oktober0.00 uur. Nako- nende berichten graag inleveren bij de scriba, dhr. C. Schimmel, Fruitstraat 66. OPHEUSDEN Predikant: Ds. W. van Vlastuin, Eikenlaan 2, tel Scriba: H. Joehemsen, In 't Land, tel. 44.&l~eer. Kerkvoogdij: G. Heenck, tel ; Penn. Kerkvoogdij: B Slijkhuis, tel Postrekening: Rabobank Gemeenteklanken: Rabobank Telef. in de kerk: Koster: P. Madern, Kempkeslaan 8, telefoon Telefoon 'Eltheto': Beheerder: D. de Wit, Mahoniastraat, 4043 NN Opheusden, tel Cassettedienst: J. Vermeer, Eikenlaan 2, tel Pastoraal mede\verker: Cand. J. Lohuis, Kempkeslaan 8, 4043 LV Opheusden, tel Pastoraal \verker: R.J. Oomen, Molenweg 95, 6732 BJ Harskamp, tel. 038/ Onderlinge hulp mevr. de Bree, tel De zieken In de dienst van zondag 2 september werden de namen van de zieken in onze gemeente genoend in verband met de voorbede. Daarin kwamen in het bijzonder de namen voor van dhr. Van Dijk, Smachtkamp en dhr. Roelofsen, Tolsestraat. De laatste was op dat moment ernstig ziele Voor zijn leven werd gevreesd. Wij \Visten niet dat aan zijn leven zo plotseling een einde zou komen. Hoe broos is ons leven. Laten wij door een werkelijke bekering bereid zijn om de Heerc te ontmoeten op ieder moment in ons leven. Er zijn nog andere zieken - thuis of in het ziekenhuis - gedenk hen in uw gebeden. Zeg niet zo gemakkelijk, dat kunnen wij niet van onszelf. Vraag of de Heere het u \Vil voorzeggen, wat u bidden en hoe u bidden noet. Er is veel lichamelijk leed. Maar ook psychische nood gaat onze gemeente niet voorbij.

96 Denk in het bijzonder aan; Marita van Beem,-stuur haar eens een berichtje van medeleven. Adres: Psych.Centrum "de Wellen", De Vennen, Deventerstraat 459 te Deventer. Geboren In de \Voning van de familie Pluim-van der Sluis, lrenestraat '.23 te Doode\vaard is op 6 september 997 nieuw leven geboren en leven van de moeder gespaard. De familie werd verblijd met de geboorte van een dochter, haar naam is Myrthe. In de Bijbel is deze naam als roepnaam voor een persoon niet te vinden. Wel vinden we deze naan in het bijbelboek Zacharia, \vaar gesproken wordt over "mirthe" die in de diepte groeit. Deze plant of struik. verspreid een sterke geur, vooral als ze in "verdrukking" komt. Laten we hopen en \vensen dat jullie dochtertje Myrthe in haar leven vruchten en een "geur" van de Heilige Geest mag vertonen door een nieuwe geboorte. Dat wensen \Vij dit kind en jullie als ouders van harte toe. Geboren 2 We ontvingen ook bericht van de familie I<empeneers-van As, Leuvenstein 3 te l(esteren. Ook hier heeft de Heere een \Vonder verricht. Op zaterdag, s'morgens vroeg om 6 uur werd een zoon geboren. Hij heet Marinus. Het is goed dat men de Hecre love in de morgenstond. Wij hopen en bidden dat dit ook jullie ervaring mag zijn voor zoveel goedheid. Gods zegen toegebeden voor de opvoeding van jullie zoon. Huwelijk Op D.V. donderdag 9 oktober a.s. om 3.30 uur zullen Jan Cornelis de Wit en Hendrika Anna Maria van Eckeveld in het gemeentehuis van Opheusden elkaar het ja-woord geven, als hun huwelijk "voltrold.;:en" zal worden. Plechtig woord "voltrokken". Het zal plaats vinden. Een nieuw begin. Een nieuwe periode in jullie leven. Samen verder. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Bij de Heere zijn alle dingen bekend. Zoek Hem al de dagen van jullie leven. Bovenal zoek Hem sanen. Straks als man en vrouw. Geen heerlijker leven dan wanneer jullie samen de Heere mogen leren kennen. Dan zullen jullie ervaren, dat het de moeite \Vaard is I-lem te vrezen, het allerhoogst en eeu\vig goed. God zal zelf jullie leidsnan wezen. Leren hoe je \Vandelen moet. De kerkdienst begint om 4.30 uur in de Ned.I-Ierv.I(erk - Opheusden. Receptie "Oude Duikenburg" te Echteld vanaf uur. Ambtsdragers In de vorige gemeenteklanken hebben \vij ncdcgedeeld dat ouderling Van Bragt en Heenck aflredend en niet herkiesbaar zijn. En dat namen ingediend kunnen worden. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat diaken Vermeer en Van Leyen aftredend zijn. Zij zijn beiden herkiesbaar. Hun kerkordelijke zittingsperiode is nog niet vol. Uw gebed is noodzakelijk ook voor' de wisseling in de kerkenraad. Niet alleen voor aftredende kerkenraadsleden, maar ook dat de Heere gebeden wordt voor uitbreiding en dat de ambten vervuld mogen \Vorden in de gemeente. Uw kerkenraad. Jeugdvereniging D.V. '.2 oktober is er \Veer jeugdvereniging in "Eltheto". Aanvang 9.30 uur. We verwachten alle jongeren van de Gemeente vanaf 5 jaar. de leiding. In \rlemoriam Op dinsdag '.23 september ontviel ons Dirk Roelofsen, Tolsestraat 4, op de leeftijd van 28 jaar. Een ernstige ziekte sloopte in een dag of vijf zijn lichaam. Medici konden geen hoop meer geven. Een \Verkelijkheid die ingeleefd moet worden door de jonge \Veduwe, Margreet, door zijn ouders, schoonouders, grootouders en verdere familieleden. We denken ook aan de kleine Mike (3 '.2 maand), hij zal zijn vader nooit kennen, dan alleen van horen zeggen. Er is alom verslagenheid. Voor hoe lang? Gun uzelf een ogenblik tijd om die vraag te beant\voorden. Blijkt niet uit de praktijk van het leven dal velen weer overgaan tot de orde van de dag. Hebben \Vij dat niet gezien bij vorige aangrijpende sterfgevallen. Margreet en de naaste familie zullen hun levenlang de lege plaats gevoelen, naar wij hopen en bidden dat zij en wij met hen iets zullen leren kennen en verstaan van de dood achter de dood. Want daar zijn wc dood voor en daarom worden we doorgaans alleen maar opgeschrikt zonder een "tot-hier-toeen-niet-verder". De HEERE mocht Zelf de rouwdragende familie, onze gemeente en heel Opheusden \Villen ondenvijzen dat \Vij alleen in Christus zonder verschrikken kunnen verschijnen voor Gods rechterstoel. Versta \vel: bevidel(ike kennis aan Christus, als tussentredende Borg, Die aan het recht van de Vader voldaan heeft. Christus alleen is grond, geen tranen, gemoedelijkheden, redeneren. Maar voor de bediening daarvan zal toch plaats moeten worden gemaakt in ons. Deze Christus heeft de dood doorleeft in al z'n verschrikking. De dood (al geestelijk gezien) heeft de band met God, de Bron des levens doorsneden. Zie daar op Golgotha: God van God verlaten, opdat Godverlaters nog in Zijn gemeenschap hersteld zouden worden. Juist wanneer \Ve de dood achter de dood gaan zien, krijgen we deze Borg nodig. Hij is de énige Troost in leven en in sterven. Deze Troost wensen wij Margreet, Mike, de (schoon) ouders, grootouders, broers en zussen van harte toe. Begeef u in de weg der middelen en \Vie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn \Vegen leren. De HEERE sterke u en zij u genadig en make het voor ûjd en eeuwigheid wel met u. Cand. J. Lohuis. Opbrengsten Gemeente Klanken tfm P. v. Wende! de Joode en M. Barten f 290,60; M. van Eck en A. Zaaijer f 07,05; G. Golstein en G. Franken f 65,75; S. Tijssen en J. v. Lavieren f 96,20; L. van Kleef en W. v.d. Starre f 534,20; D. Franken en D.J. Hoogenboom f 63,20; N. v.d. Berg-van Soest en A. Wunsch f 68,30; G. Tijssen en J. v. Dijk-van der Garde f 64,25; L. Vogelaar en P. Vogelaar f 43,75; N. Kuivenhoven en H. Kemp f 73,75; S. Barten f 35,00; G. Vogelaar f 322,55; D. Zaaijer f 80,20; R. Kemp f 9,50; J. Vermeer f 7,40; Lezer uit Hemmen f 53,00; Lezer uit Putten f 55,00; Lezer uit Veenendaal f 06,00; Lezer uit Ingen f 55,00; 3 Lezers uit Rhenen f 59,00; 4 Lezers uit Dodewaard f 34,00; Lezer uit Hardinxvcld-Giesendam f 53,00; Lezer uit Katwijk aan Zee f 55,00; Lezer uit Zetten f 53,00. Jongens en meisjes bedankt voor juliie inzet. J. Vermeer. ALGEMEEN BERICHT NPV straks voor noodsituaties dag en nacht bereikbaar De Nederlandse Patiënten Vereniging start op 2 oktober a.s. het 'NPV-Consultatiepunt voor edisch-ethische vragen rodo het levenseinde'. De::.e 24-uurs dienstverlening van de NP\ is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iead in de laatste leve~:fase. Een deskundige vraagbaak op de achtergrond voor bijvoorbeeld vragen op medisch-ethisch gebied, maar ook voor vragen over thuiszorg, palliatieve zorg, pijnbestrijding enz. kan heel waardevol zijn. Het NPV-Consultatiepunt zal door niddel van een automatische doorschakeldienst dag en nacht bereil<baar zijn op telefoonnummer (038) , Voor meer informatie kunt u bellen met het Landelijk Bureau van de Nederlandse Patiënten Vereniging, telefoon: (038) , fax: (038) Richtsnoer van deze organisatie is het. Woord van God. r , ROMMELMARKT KESTEREN ten bate van het verenigingsgebou\v "EBEN-HAËZER" en voor het steunfonds van het nieuw te bouwen zorgcentrum 't Anker Rommel? Ja, natuurlijk. Maar vooral veel goede spullen voor een habbekrats. Verder alle handen activiteiten en uiteraard koffie, broodjes, wafels, oliebollen etc. etc. U bent van harte \Vel kom op onze rommelmarkt op D.V. zaterdag oktobera.s. van 0.00 uur tot 5.30 uur in het van Lodens te in College (voorheen Chr. Mavo de Poort) aan de Boveneindsestraat 6 in I<esteren. L ~ F anzilieberichten Op D.V. donderdag 6 oktober a.s. hopen onze ouders en grootouders A. Timmer en T, Timmer van Leyen hun 50 jarig huwelijk te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de \Vens van kinderen en kleinkinderen. Indien u hen hiennee \Vilt feliciteren bent u van harte welkom bij hen thuis tussen 0.00 uur en 7.00 uur. Het binnen EN Lienden l<inderen en kleinkinderen - = = ===: = ===: 7~: =.:-==: : = =~~: = = =~=: = = ==: : = = ==== - Mede namens /~nze kinderen en kleinkinderen \Villen wij een ieder hartelijk dank zeggen voor de kado's, de bloemen en de kaarten die wij bij ons 40 jarig hu\velijksjubileum van u mochten ontvangen. Kesteren, oktober 997 P.J.J.B. Stam W.G. Stam-van Ingen Na een leven vol eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, heeft de HEERE na een kortstondige ziekte van onze zijde \Veggenomen mijn innig geliefde man, mijn lieve papa, onze lieve zoon, schoonzoon, broer, zwager, kleinzoon en oom Dirk Roelofsen echtgenoot van Maartje Margaretha Huibers op de leeftijd van 28 jaar. 23 september 997 Tolsestraat MS Dodewaard Dodewaard, M.M. Roelofsen-Huibers Mike Opheusden, G.J. Roelofsen A. Roelofsen-Barten Opheusden, T. Huibers M.G. Huibers-Meurs Opheusden, M.J. Budding-Roelofsen J.D. B udding Dodewaard, J.P. van Kleef-Roelofsen M. van Kleef Opheusden, P. Roelofsen M. van Breda Lienden, J.D. Huibers M. Huibers-den Hartog Opheusden, M.G.M. Roelofsen-Huibers R. Roelofsen Opheusden, M.G. van Dam-Huibers J. van Dam Opheusden, G.A.M. van Ingen-Huibers M. van Ingen Opheusden, M. Roelofsen-van de Bijl Opheusden, J. Barten-Mauritz I(esteren, G. Meurs De rou\vdienst werd gehouden in de Ned. Hervormde kerk te Opheusden op zaterdag 27 september jl., \Vaarna aansluitend de teraardebestelling heeft plaats gevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden. Voor U\V belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze tante en oud-tante zeggen wij u hartelijk dank. Kesteren, oktober 997 Anna Willemina van Drumpt Uit aller naam: J. van Dam-van Barneveld Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij u langs deze weg heel hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa Opheusden,oktober 997 Harnsestraat 9b Gerrit Jan Jan Dirk van Lavieren H. van Lavieren-van Daalen Kinderen en kleinkinderen Hiermede \Villen wij U hartelijk danken voor Uw belangslel Iing en medeleven tijdens de ziekte en na hel overlijden van mijn broer, onze Z\vager, oom en oudoom Kesteren, september 997 Van de Zandestraat lo Evert van Eldik Uit aller naam: J.M. van Eldik

97 GE meeute-llln n Il En ZATERDAG 8 OKTOBER e JAARGANG Nr. 497 Onder redaktie van de plaatselijke predikanten OFFICIEEL ORGAAN VOOR DE HERVORMDE GEMEENTEN KESTEREN, LIENDEN, OCHTEN EN OPHEUSDEN Verschijnt zaterdags on de veertien dagen Abonnementsprijs f 22,50 per jaar Per k\vartaal: f 5,65 90 et. per nummer Voor postabonnees f 53,00 per jaar GODS LIEFDE Wanneer je spreekt over het feit dat God liefde is, dan moet je rekenen op de nodige weerstand. Want als God dan liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom dan zoveel oorlogen en natuuffampen? En waarom laat Hij dan zoveel zinloos lijden toe? Vragen die je om je heen kunt horen, vragen die ook in ons eigen hart leven! Is God werkelijk liefde? God is liefde! Wanneer we stellen dat God liefde is, dan moeten we er voor waken dat wij Zijn liefde koppelen aan het raadsel van het Jijden. Wanneer gesproken wordt in de Bijbel "God is liefde", dan staat dat altijd in relatie tot het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus. Deze relatie, de liefde van God de Vader en het zenden van Zijn Zoon, wordt ook in de tekst van de meditatie benadrukt. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, - en dan komt het bewijs dat God waarlijk lief heeft - dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dat het zenden van Jezus een daad van liefde is wordt bevestigd wanneer we bedenken dat de wereld een van God afgevallen wereld is. Een wereld die in opstand is gekomen. Een wereld met mensen die, zoals David zegt in Psalm S, 7: in KESTEREN Predikant: ds. C.M. Buijs, Kerkstraat 8, tel ; scriba-ouderling J.K.C. van Eck, G. Doustraat Sa, tel ; adm. kerkvoogd: dhr. J.P. van Eck, Fruitstraat 26, telef ; giro kerkvoogdij ; koster: dhr..t.h. Hoefakker, v. Ostadestraat 36, telef ; cassettedienst: Dhr. M. den Haan, Mesdagstraat 9, telef ; "Gemeenteklanken": Aflialen bij de hr. C. v. Selm, Prinsenhof 3, telef ; Advertentie-opgaven: de hr. G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, tel ; banknr. Kerkbode fonds: Amro: ; giro bank Diaconie Herv. Gem. Kesteren, p/a H. de Wit, G. Doustraat 6, 404 GB Kesteren. banknr. Rabo Giro van de bank: Telef. kerk: Hervormd Verenigingsgebouw "Eben I-laëzer" l(erkstraat :2a. telef ; beheerder: G.D. Hendriks, telef In het Rivierenlandziekenhuis te Tiel werden opgenomen dhr. J.F. van Eldik, Rhenenseweg 0, B 06 en mevr. J. Winkler uit het Nieuw Vrijthof, A Wallf al:n li~f' he~fi God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegel'ell heeft, opdat een iegelijk die in He ge/or~ft, niet 'erde e, aar het eeu i,ge /e en hebbe (.Inh. 3, 6). ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen zijn. Een wereld met mensen zoals Paulus zegt in Rom. 3 : die God niet zoeken en die niet goed doen. Wanneer we daarnaast bedenken en geloven, met welk doel God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat Hij verhoogd, dat is gekruisigd zou worden, dan is overduidelijk: God is liefde! Actie "Brievenbus" Dat God liefde is, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat er behoud is voor een wereld verloren in schuld, is het diepste motief geweest om de landelijke actie "Brievenbus" te organiseren. Met het boeltje dat alle huisgezinnen van Nederland hebben ontvangen worden alle mensen opgeroepen om te geloven dat God waarlijk liefde is. Dit geloof is noodzakelijk, want de liefde van God moet geloofd worden. Alleen diegene die gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gebed Wij allen worden opgeroepen of de Heere in Zijn ondoorgrondelijke genade deze actie zegent. Dat de Heilige Geest harten opent voor Gods liefde, bewezen in Jezus Christus, opdat Zijn Naam eeuwig eer ontvange. Ds. G. van Goch. 32 en dhr. G.H. Hakkert, Rijnbandijk 36A (inmiddels mocht hij weer thuiskomen). Daaruit mocht ook \Veer thuiskonen evr. A. van Garderen-Westland, Klaverhof67. Van uit het Anker nocht terugkeren naar haar eigen huis mevr. E. Bijl Smits, Hogedijkseyêg'26. Uit het A.Z.U.-ziekenhuis te Utrecht mocht weer thuiskonen dhr. T. van Duiken, Biesbongerd 26. In het St. Antonius te Nieuwegein verblijft nog dhr. A. Timmer, C 305. In Wolfüeze verblijft dhr. K.J. Grnzell, Plein 2. In het Groote Bommelsche Gasthuis te Zaltbommel verblijft mevr. J. Hakkert-Wittekamp. De HEERE erbarne Zich over al onze zieken. Hij neme u bij hart en hand en leide u in het effen spoor van Zijn gerechtigheiden. Gestorven Op vrijdag 3 oktober j.l. heeft de Heere op Zijn tijd en op Zijn wijze uit dit leven weggenomen Jacoba van Dijk-van Dolderen, op de leeftijd van 83 jaar, gewoond hebbend Achterbergsestraatweg 89a. te Achterberg. Nadat vader bijna 8 jaar geleden plotseling s heengegaan, is nu ook noeder, die nog zo vitaal was in korte tijd gestorven. Wat is het leven? Een damp, een zucht en \vij zijn niet meer. En dan? Waar zijn wij dan? Bij de Heere óf zonder de Heere?! De kinderen Dienst des Woords Kesteren Zondag 9 oktober I0.00 uur: ds. C.M. Buijs (bediening Heilige Doop) 8.30 uur: ds. C.M. Buijs Kollek:Len:. Diakonic 2. I<erkvoogdij Zondag 26 oktober 0.00 uur: ds. C.M. Buijs 8.30 uur: ds. C.M. Buijs I<ollekten:. Diakonie 2. J(erkvoogdij 3. Deurkollekte voor het nieuwe dak Woensdag 29 oktober 9.30 uur: ds. C.M. Buijs (Bijbellezing) Lienden Zondag 9 oktober 0.00 uur: dr. J. van Beelcn, Rand\vijk 8.30 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal I<ollcktcn:. Medische Zending. kerkvoogdij Voorlang: v..: Ps. 8:4,..: Ps. 9: Zondag 26 oktober ID.DO uur: ds. A. van Wijk 8.30 uur: ds. A. van Wijk l(ollekten:. v.n.: diakonie, n..: k.erkenraadsfonds. kerkvoogdij 3. extra koliek.te kerkvoogdij Voorzang: v.n.: Ps. 38:4, n.m.: Ps.3: Ochten Zondag 9 oktober H.l.00 uur Ds. G. van Goch, bediening van de Heilige Doop, l(of!ïedrinken na de dienst uur Kand. C. Hendriks, Ede l(ollek:ten. Werelddiakonaat '.2. f(erk:voogdij 3. Onderhoud gebou\ven Zondagsschool: 0.00 uur Zondag 26 oktober 0.00 uur Dhr. A. Peters, Barneveld 8.30 uur Ds. G. van Goch I<ollekten. Jeugd\verk. l(erk:voogdij Zondagsschool: 0.00 uur VEENENDAAL, Oude l(erk '.26 oktober.5 uur Ds. A. Juffer, aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten Opheusden Zaterdag 8 oktober 4.00 uur zendingsniddag Macedonic-stichting. ds. Pieters, ds. Jongejan, ds. Vun Vlustuin. Zondag 9 oktober 0.00 en 8.30 uur ds. M. van I(ooten, Montfoort Collecte;. diaconie, +3 kerk Oppas; nnv. Van Leijen, Siinone Wünsch, Sandra van Selten \Voensdag 22 oktober 4.5 uur hu\velijksbevestiging Aart van Deelen en.r..aartjc van Eluik Donderdag 23 oktober 9.30 uur bijbellezing Hebr. 6: 6vv. Zondag 26 oktober 0.00 en 8.30 uur ds. W. van Vlastuin Collecte; l. diaconie, '.2. kerk. 3. extra nd kerk Oppas; \v, Van Wende! de J" Arianne Laus, Henra van Kleef' Vrijdagmiddagdicnst '"t Anker" (5.00 uur) Vrijdag 24 oktober: ds. A. van Wijk Vrijdag 3 oktober: ds. w. van Vlastuin

98 Kopij Ds. Buijs is aan de beurt de meditatie te verzorgen. Kopy inleveren D.V. maandag 27 oktober voor 8 uur. hebben in haar verloren een echte moeder, die van hen hield en die recht door zee zei waar het op stond. Daarom is het gemis en de droefheid zó groot bij al de haren. De God van alle vertroosting zegene Zijn Woord dat gesproken mocht worden tijdens de rouwdienst tot waarachtige bekering én geloof, opdat u met David zult ervaren: "Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen". (ps. 27 : 0). Gestorven 2 Op woensdag 8 oktober j.l. heeft de Heere uit dit leven weggenomen Elizabeth van Kleef-van den Hoofdakker, op de leeftijd van 77 jaar. Moeder was ernstig ziek. Vanaf de eerste week in juni tot het moment van haar sterven is zij thuis met alle liefde én trouw door al haar kinderen verzorgd. Daar was zij heel blij mee dat dit zo kon. Wij hebben in alle eenvoud met haar kunnen en mogen spreken vanuit het Woord van God over het éne nodige in leven en in sterven. Daar was zij betrokken op. Vader van Kleef stierf 9 jaar geleden. En nu is ook een zorgzame moeder die tot het laatst toe zo betrokken was bij haar nageslacht gegaan de weg van alle vlees. De HEERE vervulle de ledige plaats met Zichzelf, opdat u Hem, kinderlijk leert vrezen als het Allerhoogst en Eeuwig Goed. Dan zal Hij Zelf jullie Leidsman wezen. Leren hoe jullie wandelen moeten. Kinderoppas Zondag 9 oktober: Mevr. Gerritsen, Renate v.d. Wardt en Rianne Willemsen. Zondag 26 oktober: Mevr. Roodbeen, Heidi Vaandering en Willy de Snoo. Zondag 2 november: Mevr. van Elst, Diana van Eldik en Judith v.tl. Brink. Vervoer kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk Kesteren Auto : V.M.+ N.M. 't Anker N.M. Groenendaal 25 Auto 2: Reserve Zondag 9 oktober Auto : P. Tijssen, tel Auto 2: C. Vos, tel Zondag 26 oktober Auto : J. van Aggelen, tel Auto 2: J.P. van Eck, tel Van de l<erkvoogdij Uw bijdragen in september 997. Kollekten (incl. kollektebonnen) via dhr. M. den Haan Dakkollekle Vrijwillige bijdragen t/m september Stand van het dak: Kosten Ontvangen t/m september Schuld Als u een "leitje" wilt bijdragen? f 2.972,5 f 50,50 f.935,35 f 67.78,75 f ,75 f ,40 f 8.748,40 Postbank nr ofbanknr Geeeteklak.e z: Willy de Snoo f 99,65 K.J. Grazell f 52,95 Onze hartelijke dank voor uw bijdragen en van harte aanbevolen. Via ouderling Baars en diak:en de Bruin voor de kerk 2 x f 25,00 en voor het nieuwe dak x f 25,00. Voor het nieuwe dak via mij x f 25,00 en l x f 250,00 en voor het eigen jeugdwerk x f 50,00. Hartelijk dank voor uw gaven! Diakonie Kollekte van zondag 5 oktober j.l. voor de jeugd was f.483,45. Van dhr. den Haan ontvangen f 588,20 kollektebusjes van de zieken in de gemeente. En f 487,50 verkoop bandjes. Dialrnn de Wit x f 5,00 en x f 0,00 voor de kerk. Zendingscommissie De Zendingsavond kollekte was f.,05. De G.Z.B. busjes in de kerk was het laatste kwartaal f 502,90. Gemeente heel hartelijk dank voor dit alles. Opbrengst verjaardagsfonds april Urn september '97 Mevr. Van Aggelen f 40,50 Mevr. Bijman f 58,5 Mevr. J. Budding f 40,80 Mevr. Van Cape] f 84,50 Mevr. Van Eldik-Van Daalen f 36,50 Mevr. Van Elst f 76,25 Dhr. B. Fieren f,5 Cara de Greef f 3,00 Mevr. Den Haan f 95,50 Mevr. Hoefakker-Van Capelle f 43,00 Mevr. Hoefakker-Van Eldik f 495,0 Mevr. Van Keulen f 239,60 Maureen Louter f 36,00 Peter Louter f 77,25 Arie Peters f 6,00 Mevr. Vaandering f 57,50 Totaal f 2.338,80 Bijbelkring Op D.V. dinsdag 2 oktober a.s. hoopt deze weer bij elkaar te komen. Aan de orde is Daniël 6: t/m 0. Aanvang 20.5 uur. Een ieder is hartelijk welkom! Vrouwenvereniging "Helpende Handen" Onze eerstvolgende verenigingsavond is op D.V. 22 oktober a.s. om uur in "Eben Haëzer". Aan de beurt is de Bijbelstudie uit het juli-augustusnummer 2A + 2B vragen. Dames, u wordt allen verwac