Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO"

Transcriptie

1 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding

2 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

3 Inhoud 1 Inleiding Toegepaste symbolen Afkortingen Aansprakelijkheden Aansprakelijkheid fabrikant Aansprakelijkheid van de installateur Aansprakelijkheid gebruiker Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Veiligheidsvoorschriften Aanbevelingen Technische beschrijving Algemene beschrijving Goedkeuringen Certificeringen Toestelcategorieën Typeplaat Fabriekstest Voornaamste componenten Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO Installatiepomp Watertemperatuurregeling Watergebrekbeveiliging Maximaalbeveiliging Luchtdrukverschil schakelaar Technische gegevens Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO Installatie Installatievoorschriften Leveringsomvang Standaardlevering Accessoires Plaatsingsmogelijkheden Transport

4 Inhoud Plaatsen van de ketel Belangrijkste afmetingen Wateraansluitingen Doorspoelen van de installatie Aansluiten van het verwarmingscircuit Aansluiten van de condensatie-afvoerleiding Gasaansluiting Aansluitingen van de lucht-/ rookgasleidingen Classificatie Uitmondingen Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Aanvullende richtlijnen Aansluiting rookgasafvoer Aansluiting luchttoevoer Elektrische aansluitingen Besturingsautomaat Aanbevelingen Standaard besturingsprint Aansluiten Aan/uit regeling Aansluiten modulerende regelaar Blokkerende ingang Vrijgave ingang Installatiepomp Aansluiten PC/Laptop Aansluitmogelijkheden van de besturingsprint (SCU- S05) Elektrisch schema Vullen van de installatie Waterbehandeling Vullen van de sifon Vullen van de installatie Inbedrijfstelling Bedieningspaneel Betekenis van de toetsen Betekenis symbolen van het display Controlepunten vóór inbedrijfstelling Ketel bedrijfsklaar maken Gascircuit Hydraulisch circuit Aansluitingen van de lucht-/ rookgasleidingen Elektrische aansluitingen Inbedrijfstelling van de ketel Gasinstellingen Aanpassing aan een ander type gas

5 5.4.2 Instelling van de gas-/luchtverhouding (Vollast) Instelling van de gas-/luchtverhouding (Laaglast) Controles en afstellingen na inbedrijfstelling Afsluitende werkzaamheden Weergave van de gemeten waarden Uitlezen diverse actuele waarden Instellingen wijzigen Uitschakeling van de ketel Uitschakeling van de installatie Vorstbeveiliging Controle en onderhoud Algemeen Standaard controlewerkzaamheden Controle van de waterdruk Controle van de ionisatiestroom Controle van de waterkwaliteit Controle van de rookgasafvoer/luchttoevoer aansluitingen Controle van het gasfilter op vervuiling Controle van de verbranding Controle van de luchttoevoerslang Controle van het opvangrooster Controle van de luchtkast Controle van de luchtdrukverschilschakelaar PS Controle van de gaslekcontrole VPS Controle van de minimum gasdrukschakelaar Gps Specifieke onderhoudswerkzaamheden Reiniging van de ventilator en de venturi Reiniging en inspectie van de terugslagklep Vervanging van de ionisatie-/ ontstekingselektrode Reiniging van het gasfilter Reiniging van de brander Reiniging van de branderruimte Controle van de warmtewisselaar Reiniging van de condensbak Reiniging van de sifon Monteren van de ketel Ketel weer in bedrijf nemen

6 Inhoud 8 Bij storing Blokkeringen en vergrendelingen Algemeen Blokkering Vergrendeling Storingsgeheugen Reserveonderdelen Algemeen Onderdelen Checklisten Checklist voor inbedrijfstelling Checklist voor periodieke inspectie en onderhoud

7

8 1. Inleiding Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 1 Inleiding 1.1 Toegepaste symbolen In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen. GEVAAR Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel. OPGELET Kans op materiële schade. Let op, belangrijke informatie. 1.2 Afkortingen ¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina s in deze handleiding. 4 CLV: Gemeenschappelijk rookgasafvoer voor een gesloten ketel 4 CV: Centrale verwarming 4 PCU: Primary Control Unit - Elektronische printplaat voor controle werking brander 4 SU: Safety Unit - Elektronische printplaat veiligheid 4 PSU: Parameter Storage Unit - Opslag van de parameters van de elektronische printplaten PCU en SU 4 SCU: Secondary Control Unit - Uitgebreide besturingsprint

9 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 1. Inleiding 1.3 Aansprakelijkheden Aansprakelijkheid fabrikant Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde documenten. Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat Aansprakelijkheid van de installateur De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 4 Leg de installatie uit aan de gebruiker. 4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. 4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker Aansprakelijkheid gebruiker Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling. 4 Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie. 4 Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur. 4 Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat

10 1. Inleiding Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door mensen met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat. Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om gevaarlijke situaties te voorkomen

11 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2.1 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR Indien u gas ruikt: 1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.). 2. Sluit de gasaanvoer af. 3. Open de ramen. 4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf. GEVAAR Indien u rookgassen ruikt: 1. Schakel het apparaat uit. 2. Open de ramen. 3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 2.2 Aanbevelingen WAARSCHUWING 4 De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving. 4 Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten. 4 Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages. Manteldelen OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bewaar dit document in de documentatiehouder aan de binnenkant van de ketelbemanteling (Onder het bedieningspaneel). Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug

12 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Instructiestickers Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk. Wijzigingen Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van Remeha

13 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving 3 Technische beschrijving 3.1 Algemene beschrijving Staande hoog rendement gasketel 4 Hoog rendement verwarming. 4 Lage verontreinigende uitstoot. 4 Warmtewisselaar bestaande uit gietaluminium leden. 4 Standaard voorzien van transportwielen. 4 Linkse- of rechtse uitvoering van de water- en rookgaszijdige aansluitingen mogelijk. 4 Deelbaar voor samenbouw in ketelhuis. 4 Bedieningspaneel HMI Gas 310/610 ECO PRO. Keteltype: 4 Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO-650 Keteltype: 4 Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Goedkeuringen Certificeringen CE-identificatienummer PIN 0063CL3613 Klasse NOx 5 (EN 15420) Type aansluiting (Rookgasafvoer) NOx besluit B 23, B 23P, C 33, C 53, C 63, C 83, C 93 NO x CL

14 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Gaskeurlabels De ketel heeft diverse Gaskeurlabels (zie achterpagina). Deze onafhankelijke prestatielabels worden door College van Deskundigen Energie Prestatie Keur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-, milieutechnische-, en comfortaspecten Toestelcategorieën Categorie gas Type gas Aansluitdruk (mbar) I 2L en I 2H L-gas (G25) 20 H-gas (G20) 25 De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep G25 (L-gas). ¼Voor de werking op een andere gassoort, zie hoofdstuk: "Aanpassing aan een ander type gas", pagina Typeplaat De typeplaat zit achter de ketelbemanteling op het frame bij de sifonaansluiting. Daarop staan het ketelserienummer en belangrijke ketelspecificaties, zoals de uitvoering en de gascategorie. T F Fabriekstest Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op: 4 Elektrische veiligheid 4 Afstelling (CO 2 ) 4 Waterdichtheid 4 Gasdichtheid 4 Parameterinstelling

15 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving 3.3 Voornaamste componenten Keteltype Gas 310 ECO PRO T E 1 Aanvoeraansluiting (1) 21 Retourtemperatuursensor 2 Luchtdrukverschil schakelaar 22 Gasfilter 3 Rookgasafvoer 23 Typeplaat 4 Retouraansluiting 24 Sifon 5 Rookgasmeetpunt 25 Transportwielen 6 Rookgasthermostaat (Accessoire) 26 Stelbout 7 Afdichtingsdop van de condensbak 27 Gasaansluiting 8 Zwenkwiel 28 Drukmeetpunt gas 9 Stelbout 29 Bedieningspaneel 10 Frame 30 Inbouwmogelijk voor een weersafhankelijke ketelregeling 11 Aansluiting voor tweede retour (Accessoire) 31 Drukmeetpunt 12 Isolatieset warmtewisselaar (Accessoire) 32 Kijkglas 13 Ketelbemanteling 33 Terugslagklep 14 Luchttoevoer 34 Ventilator 15 Brander 35 Verlengstuk 16 Adapter 36 Venturi 17 Ontstekings/ionisatie elektrode 37 Gasblok 18 Warmtewisselaar 38 Luchttoevoerslang 19 Inspectieluik 39 Documentatiehouder 20 Warmtewisselaar temperatuursensor 40 Ontstekingstrafo (1) ¼Voor meer details over de voorzieningen in de aanvoerleiding, zie "Aansluiten van het verwarmingscircuit", pagina

16 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO T G 1 Aanvoeraansluiting (1) 21 Retourtemperatuursensor 2 Luchtdrukverschil schakelaar 22 Gasfilter 3 Rookgasafvoer 23 Typeplaat 4 Retouraansluiting 24 Sifon 5 Rookgasmeetpunt 25 Transportwielen 6 Rookgasthermostaat (Accessoire) 26 Stelbout 7 Afdichtingsdop van de condensbak 27 Gasaansluiting 8 Zwenkwiel 28 Drukmeetpunt gas 9 Stelbout 29 Bedieningspaneel 10 Frame 30 Inbouwmogelijk voor een weersafhankelijke ketelregeling 11 Isolatieset warmtewisselaar (Accessoire) 31 Drukmeetpunt 12 Rookgasbroekstuk 32 Kijkglas 13 Ketelbemanteling 33 Terugslagklep 14 Luchttoevoer 34 Ventilator 15 Brander 35 Verlengstuk 16 Adapter 36 Venturi 17 Ontstekings/ionisatie elektrode 37 Gasblok 18 Warmtewisselaar 38 Luchttoevoerslang 19 Inspectieluik 39 Documentatiehouder 20 Warmtewisselaar temperatuursensor 40 Ontstekingstrafo 41 Aansluiting voor tweede retour (Accessoire) (1) ¼Voor meer details over de voorzieningen in de aanvoerleiding, zie "Aansluiten van het verwarmingscircuit", pagina

17 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving Installatiepomp De ketel heeft geen ingebouwde pomp. Er kan een installatiepomp aangesloten worden op de aansluitconnector van de standaard besturingsprint. Dit kan een aan/uit pomp zijn of een modulerende pomp (met 0-10 V aansturing). ¼Voor meer informatie over de aansturing van de modulerende pomp, Zie paragraaf: "Elektrische aansluitingen", pagina 38. De pompinstellingen kunnen worden gewijzigd met parameters p43 en p44. ¼Zie de Installatie- en servicehandleiding HMI GAS 310/610 ECO PRO, voor uitgebreide bedieningsinformatie. Hierin staat ondermeer informatie over het wijzigen en uitlezen van parameters, de betekenis van storingscodes en het wissen van het storingsgeheugen Watertemperatuurregeling De ketel is voorzien van een elektronische temperatuurregeling op basis van aanvoer-, retour-, en ketelbloktemperatuursensoren. De aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 C en 90 C. De ketel moduleert terug als de ingestelde aanvoertemperatuur is bereikt. De uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoertemperatuur + 5 C Watergebrekbeveiliging De ketel is voorzien van een watergebrekbeveiliging op basis van temperatuurmetingen (Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour). Vanaf ΔT = 25 K (fabrieksinstelling) gaat de ketel terugmoduleren, zodat hij zo lang mogelijk in bedrijf blijft. Bij een ΔT 25 K gaat de ketel in laaglast. Bij een ΔT > K gaat de ketel in een normale regelstop (blokkering) Maximaalbeveiliging De maximaalbeveiliging schakelt bij een te hoge watertemperatuur (110 C) de ketel uit en vergrendelt deze op de beveiligingsautomaat (Vaste waarde, kan niet gewijzigd worden). Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de ketel worden ontgrendeld door de J toets 2 seconden in te drukken Luchtdrukverschil schakelaar Voor de start en als de ketel in bedrijf is, meet de luchtdrukverschilschakelaar PS het drukverschil tussen de meetpunten achterop de warmtewisselaar p + en de luchtkast p -. Is dit drukverschil groter dan 6 mbar, dan vergrendelt de ketel. Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de ketel worden ontgrendeld door de J toets 2 seconden in te drukken

18 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3.4 Technische gegevens Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype GAS 310 ECO PRO Eenheid Algemeen Aantal leden CE identificatienummer PIN 0063CL3613 Belastingsregeling Instelbaar Modulerend, Aan/Uit, 0-10 V Nominaal vermogen (Pn) (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) (50/30 ºC) Nominale belasting(qn) (Hs) Nominale belasting (Qn) (Hi) minimum maximum (1) kw maximum (1) kw minimum maximum (1) minimum maximum (1) Vollast rendement waterzijdig (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 Vollast rendement waterzijdig (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8 Laaglast rendement waterzijdig (Hi) (Tr = 60 ºC) kw kw % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3 Jaarrendement (DIN 4702, Deel 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1 Deellast rendement 92/42 EEG (Tr = 30 ºC) % 109,2 109,0 108,8 108,6 108,3 108,1 Gas- en rookgasgegevens Gasverbruik G25 (L-gas) Gasverbruik G20 (H-gas) Gasvoordruk G25 (L-gas) Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum Schoorsteenverliezen % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 NOx-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) CO-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) Stilstandsverlies (EN15420) (Zonder isolatieset warmtewisselaar) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur m 3 /h m 3 /h mbar mbar ppm mg/kwh ppm mg/kwh 6,6 32,7 5,7 28, , ,3 8,4 41,0 7,2 35, , ,3 10,1 49,5 8,7 42, , ,2 11,7 57,7 10,1 49, , ,2 13,4 66,3 11,5 57, , ,2 15,0 75,1 12,9 64, , ,6 ( T = 30 K) (2) W % 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 minimum maximum minimum maximum Maximale tegendruk rookgasafvoer Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud - l Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8 Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 7 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering kg/h C

19 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving Keteltype GAS 310 ECO PRO Eenheid Watertemperatuur maximum C 110 Bedrijfstemperatuur Waterzijdige weerstand ( T = 20K) Waterzijdige weerstand ( T = 11K) Elektrische gegevens minimum 20 maximum C 90 Fabrieksinstelling 80 mbar kpa 11, ,5 13,0 mbar kpa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5 Voedingsspanning VAC/Hz 230/50 Zekering (230 VAC) Hoofdzekering F2 AT 10 Besturingsprint F1 AT 2 Opgenomen vermogen - Vollast maximum W Opgenomen vermogen - Laaglast maximum W Opgenomen vermogen - Stand-by maximum W Elektrische beschermingsindex IP X1B (3) Overige gegevens Gewicht (leeg) Totaal kg Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel (3) db(a) Omgevingstemperatuur maximum C 40 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering Keteltype Gas 610 ECO PRO Keteltype GAS 610 ECO PRO Eenheid Algemeen Aantal leden - - 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 CE identificatienummer PIN 0063CL3613 Belastingsregeling Instelbaar Modulerend, Aan/Uit, 0-10 V Nominaal vermogen (Pn) (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) (50/30 ºC) Nominale belasting(qn) (Hs) Nominale belasting (Qn) (Hi) minimum maximum (1) kw maximum (1) kw minimum maximum (1) minimum maximum (1) kw kw Vollast rendement waterzijdig (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 Vollast rendement waterzijdig (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8 Laaglast rendement waterzijdig (Hi) (Tr = 60 ºC) % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3 Jaarrendement (DIN 4702, Deel 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1 Deellast rendement 92/42 EEG (Tr = 30 ºC) % 109,2 109,0 108,8 108,6 108,3 108,1 Gas- en rookgasgegevens (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering

20 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype GAS 610 ECO PRO Eenheid Gasverbruik G25 (L-gas) Gasverbruik G20 (H-gas) Gasvoordruk G25 (L-gas) Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum m 3 /h m 3 /h mbar 8,9 65,4 7,6 56, ,2 82,0 9,6 70, ,8 99,0 13,5 85, ,6 115,4 13,4 99, ,8 132,6 16,2 114,0 Schoorsteenverliezen % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 NOx-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) CO-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) Stilstandsverlies (EN15420) (Zonder isolatieset warmtewisselaar) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur mbar ppm mg/kwh ppm mg/kwh , , , , , , , , , ,2 19,9 150,2 17,2 129, , ,6 ( T = 30 K) (2) W % 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 minimum maximum minimum maximum kg/h C Maximale tegendruk rookgasafvoer Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud - l Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8 Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 7 Watertemperatuur maximum C 110 Bedrijfstemperatuur Waterzijdige weerstand ( T = 20K) Waterzijdige weerstand ( T = 11K) Elektrische gegevens minimum 20 maximum C 90 Fabrieksinstelling mbar kpa 11, ,5 13 mbar kpa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5 Voedingsspanning VAC/Hz 230/50 Zekering (230 VAC) Hoofdzekering F2 AT 10 Besturingsprint F1 AT 2 Opgenomen vermogen - Vollast maximum W Opgenomen vermogen - Laaglast maximum W Opgenomen vermogen - Stand-by maximum W Elektrische beschermingsindex IP X1B (3) Overige gegevens Gewicht (leeg) Totaal kg Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel (3) db(a) Omgevingstemperatuur maximum C 40 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering

21 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie 4 Installatie 4.1 Installatievoorschriften WAARSCHUWING De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. 4.2 Leveringsomvang Standaardlevering 4 De ketel 4 Sifon compleet 4 Vul en aftapkraan 4 Gasfilter 4 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 4 Waterkwaliteitsvoorschrift Accessoires Gebruik uitsluitend de originele- of aanbevolen accessoires. Benaming Modulerende cascade regelaar rematic 2945 C3 Modulerende cascade regelaar rematic MC Modulerende cascade regelaar Celcia MC4 Regelaar C-mix Modulerende regelaar isense Buitentemperatuursensor (AF 60) Pomppasstuk Aansluiting voor tweede retour Isolatieset warmtewisselaar Reinigingsgereedschap wisselaar (lengte 560 mm) Gashoofdkraan Minimum gasdrukschakelaar GPS Gaslekcontrole VPS Waterdrukschakelaar Luchttoevoerbroekstuk (Voor een gesloten uitvoering) Gecombineerde dakdoorvoer 200/300 mm Gecombineerde dakdoorvoer 250/350 mm Parallelle dakdoorvoer 350 mm Luchttoevoerfilter Luchttoevoer/rookgasadapter mm Luchttoevoer/rookgasadapter Gas 310 ECO - Gas 310 ECO PRO Communicatieset Recom

22 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Diensten 4.3 Plaatsingsmogelijkheden Eigenaars van stookinstallaties (totaal nominaal vermogen is groter dan 100 kw) moeten volgens het Besluit Emissie Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) hun installatie laten inspecteren door een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast moet de installatie ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Keuringen aan deze stookinstallaties, moeten worden verricht door uitvoerders, die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen, zoals SCIOS gecertificeerde uitvoerders. Wij hebben deze gecertificeerde monteurs in dienst. De volgende diensten kunnen door Remeha op aanvraag worden uitgevoerd: 4 Eerste of bijzondere inspectie (EBI) 4 Periodieke inspectie (PI) 4 Periodiek onderhoud (PO) 4 De eerste inbedrijfstelling Neem contact met ons op voor meer informatie Transport Voor de ketels Gas 610 ECO PRO: De beschreven eigenschappen en instructies gelden per ketelmodule. Keteltype Gas 310 ECO PRO L (mm) 285 L T C De ketel wordt compleet gemonteerd en verpakt op een pallet geleverd. Zie tekening en tabel voor de afmetingen. De basis van de verpakking is een pallet van 80 cm breed. Daardoor kan deze met een palletwagen, een heftruck of vier-wielige verhuisplanken vervoerd worden. Zonder de verpakking is de ketel 720 mm breed (zonder bemanteling 700 mm ) en past de ketel door alle reguliere deuren. De ketel is voorzien van geïntegreerde wielen, waardoor de ketel ook zonder verpakking gemakkelijk verplaatst kan worden

23 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie OPGELET De wielen zijn uitsluitend bestemd voor transport en niet voor vaste opstelling. Wanneer intern transport dit vereist, kan de ketel worden gedemonteerd in kleinere transport-delen. De ketel kan worden ontdaan van: 4 Manteldelen 4 Gas- / luchtcomponenten L Het framedeel aan de kant van het bedieningspaneel Zie tekening en tabel voor de afmetingen van het grootste overgebleven transportdeel (Framedeel met warmtewisselaar en wateraansluitingen) T B Keteltype Gas 310 ECO PRO Gewicht (kg) L (mm) ¼Zie voor de montage van de onderdelen de met de verwarmingsketel meegeleverde montagehandleiding Plaatsen van de ketel Keteltype Gas 310 ECO PRO L Versie links L I R I Versie rechts Inspectieluik (Servicezijde) I R T C

24 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO De servicezijde met het inspectieluik van de warmtewisselaar, wordt als voorzijde van de ketel aangehouden. De ketel is in linkse of rechtse uitvoering leverbaar. De hydraulische aansluitingen en de rookgasafvoer zitten dan aan de linker kant ofwel aan de rechterkant van de ketel. Het bedieningspaneel zit standaard aan de voorzijde, maar kan eenvoudig gedraaid worden naar de korte zijde , Om de ketel horizontaal en met de wielen vrij op te stellen moeten de stelbouten worden gebruikt. Draai de stelbouten uit, zodra de ketel op de bestemde plek staat. De afbeelding geeft het steunoppervlak van de ketel weer (Dit is de positie van de stelbouten). A 55 Keteltype Gas 310 ECO PRO A (mm) ,5 T B

25 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie C * 800* 300 C C C * C C * C + C * * 800* C + C C1 600 C 300 T C * = Benodigde ruimte als dit de bedieningszijde is. ¼Voor de afmetingen van C/C1, zie paragraaf: "Belangrijkste afmetingen", pagina 27 Aan de voorzijde (servicezijde) van de ketel is een vrije technische ruimte van minimaal 80 cm vereist. Wij adviseren echter een vrije ruimte van 100 cm. Boven de ketel adviseren wij een vrije ruimte van minimaal 40 cm (Bij toepassing van het luchttoevoerfilter moet die vrije ruimte minimaal 65 cm zijn). Aan de zijde van de rookgasafvoer minimaal 30 cm en aan de andere zijde ook minimaal 30 cm (of 80 cm, als dit de bedieningszijde is)

26 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO De ketel is niet in linkse of rechtse uitvoering leverbaar. Het bedieningspaneel zit standaard aan de voorzijde, maar kan eenvoudig gedraaid worden naar de korte zijde. Om de ketel horizontaal en met de wielen vrij op te stellen moeten de stelbouten worden gebruikt. Draai de stelbouten uit, zodra de ketel op de bestemde plek staat. De afbeelding geeft het steunoppervlak van de ketel weer (Dit is de positie van de stelbouten). Keteltype Gas 610 ECO PRO A (mm) T C , , A , ,5 T D

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift ATAG Comfort Boilers 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud 1 Inleiding... 4 1.2 Omschrijving... 4 1.3 Regelgeving... 5 2 Hangende Comfort boilers (QBV / QBH)... 5 3

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren!

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren! Montagehandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de fundamentele vereisten van de van toepassing

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie