Raadsvoorstel agendapunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel agendapunt"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/28891 Datum : 11 oktober 2011 Programma : Blad : 1 van 11 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. drs. P.C. van den Brink Informatie bij : M.R. de Haan /tel.nr. : / 1774 Onderwerp Het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 Samenvatting Op 17 september 2009 heeft uw raad het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2009 (hierna te noemen klachtenreglement 2009) vastgesteld. Op grond van het klachtenreglement 2009 is er een externe klachtencommissie door uw raad benoemd. De klachtencommissie heeft nu enige tijd met het klachtenreglement 2009 gewerkt en is na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat het klachtenreglement 2009 dient te worden aangepast. De leden van de klachtencommissie zijn van mening dat het klachtenreglement 2009 niet geheel conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht werkt. Dit hoofdstuk regelt de klachtenafhandeling voor onder andere gemeenten. Daarnaast vinden zij de volgorde van de artikelen niet logisch. De klachtencommissie is tevreden over de manier waarop in IJsselstein de klachten worden afgehandeld. Dit blijkt uit de weinige klachten die voorgelegd worden aan deze commissie. Op 11 april 2011 heeft uw raad het jaarverslag 2010 van de externe klachtencommissie ontvangen waarin onder andere het aantal ingekomen klachten in 2010 en de wijze van advisering over deze klachten zijn opgenomen. Ten slotte heeft de afdeling Sociale zaken verzocht het klachtenreglement 2009 aan te passen betreffende klachten die betrekking hebben op de procedure die gevolgd is bij een schuldhulpsaneringstraject. Wij bieden u daarom het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 (hierna te noemen klachtenreglement 2011) aan. Inleiding Het klachtenreglement 2011 is aangepast aan hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit hoofdstuk regelt de klachtenafhandeling voor onder andere de gemeente. De meeste wijzigingen zijn van ondergeschikte aard conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De enige aanzienlijke wijziging is dat klachten gericht tegen de procedurele afhandeling van een schuldhulpsaneringstraject worden voorgelegd aan NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. De NVVK heeft een kwaliteitscommissie die over deze klachten zal oordelen. Klachten gericht tegen ambtenaren (bejegening) die zich bezig houden met de schuldhulpsanering worden wel voorgelegd aan onze externe klachtencommissie. De gemeente IJsselstein is lid van de NVVK. De NVVK is de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. De NVVK komt ook op voor de belangen van

2 Raadsvoorstel Pagina 2 van 11 mensen met schulden en schuldeisers. Die brede horizon stelt de vereniging in staat een belangrijke rol te spelen in de schuldhulpverlening. De NVVK heeft als harde eis aan ons lidmaatschap gesteld dat klachten gericht tegen de procedurele afhandeling van een schuldhulpsaneringstraject moeten worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie van de NVVK. Wat willen we bereiken? Een actueel klachtenreglement draagt bij aan een zorgvuldige afhandeling van de klachten. Het belang van de klant (de klager) is gebaat bij een zorgvuldige afhandeling van zijn klacht. 1. Argumenten Een actueel klachtenreglement is noodzakelijk om klachten zorgvuldig af te kunnen handelen. 2. Alternatieven Niet vaststellen. 3. Kanttekeningen Klachten gericht tegen de procedurele afhandeling van een schuldhulpsaneringstraject worden voorgelegd aan NVVK. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een beschikking op grond van het schuldhulpsaneringstraject in bezwaar te gaan en vervolgens in beroep. De wetgever heeft bewust de mogelijkheid gecreëerd om naast een bezwaarschrift ook een klacht in te kunnen dienen. Wat gaat het kosten? N.v.t. Wat gaan we daarvoor doen? Er vindt geen wijziging van de uitvoering plaats ten opzichte van het huidige klachtenreglement. Behalve dat klachten gericht tegen de procedurele afhandeling van een schuldhulpsaneringstraject worden voorgelegd aan NVVK. Het NVVK is geen adviescommissie van het college, zoals de externe klachtencommissie. Het college kan de opmerkingen van NVVK ter harte nemen of ongemotiveerd naast zich neerleggen. Communicatie voortraject Het klachtenreglement 2009 is met onze externe klachtencommissie geëvalueerd. Het resultaat van deze evaluatie is het klachtenreglement Communicatie besluit Nadat de raad het klachtenreglement 2011 heeft vastgesteld, zal deze in het gemeenteblad, Zenderstreeknieuws en op onze website worden gepubliceerd.

3 Raadsvoorstel Pagina 3 van 11 Voorstel Het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 vaststellen en het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2009 intrekken. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, De secretaris, de burgemeester, J. van Delden drs. P.C. van den Brink

4 Raadsbesluit blad 4 van 11 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011, nummer 2011/28891 BESLUIT: Vast te stellen het volgende reglement: Klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 17 november 2011 I. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Klachten worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht 2. Klachten kunnen schriftelijk, langs elektronische weg of mondeling worden ingediend. 3. De Burgemeester rapporteert in het burgerjaarverslag over de geregistreerde klachten. II. Begripsbepaling Artikel 2 In dit reglement wordt verstaan onder: a. klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 18; b. bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester; c. gedraging: het in bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door: 1. een bestuursorgaan; 2. de voorzitter of een lid van een bestuursorgaan; 3. een ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractanten) in de uitoefening van zijn functie; d. klager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend; e. afdelingsmanager: de manager van de afdeling waar de ambtenaar, op wiens gedraging(en) de klacht zich richt, werkzaam is; f. wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening: een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening als bedoeld in de Wet Nationale Ombudsman. g. NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet;

5 Raadsbesluit blad 5 van 11 De commissie kwaliteitszorg: de commissie als bedoeld in artikel 4. Artikel 3 Er is een secretaris van de klachtencommissie, die een coördinerende taak heeft bij de behandeling van de klachten en de afhandelingstermijnen bewaakt. III. Uitgangspunten voor de behandeling van klachten gericht tegen gedragingen van ambtenaren. Artikel 4 De klachtenbehandeling kent de volgende onderdelen. a. Formele behandeling in eerste instantie: een schriftelijk ingediende klacht wordt onderzocht en afgehandeld onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. b. Formele behandeling in tweede instantie: indien de klager het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek door de afdelingsmanager, wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. c. Het bepaalde onder b van dit artikel geldt niet voor de klachten die alleen betrekking hebben op de toepassing van de gemeentelijke schuldregeling, de gemeentelijke kredietverlening of het gemeentelijke budgetbeheer. Deze klachten zullen in tweede instantie worden voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK Artikel 5 De secretaris van de klachtencommissie zendt de in artikel 4, onder c. bedoelde klachten door aan de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK. IV. Formele behandeling in eerste instantie Artikel 6 1. Iedere persoon of rechtspersoon kan een klacht indienen over gedragingen door een of meer ambtenaren in dienst van de gemeente; 2. Iedere persoon of rechtspersoon kan een klacht indienen over gedragingen van de voorzitter of een lid van een bestuursorgaan van de gemeente IJsselstein; 3. Klachten over arbeidscontracten worden toegerekend aan het bestuursorgaan waarvoor de arbeidscontractant werkzaam is; 4. Een klacht moet binnen één jaar worden ingediend, nadat de gedraging heeft plaatsgevonden. Artikel 7 1. De klacht wordt ingediend bij het bestuursorgaan over wiens gedraging wordt geklaagd. 2. De klacht wordt ter behandeling doorgeleid naar de in lid 3 genoemde behandelaar. 3. De behandeling van de klacht vindt plaats door: a. de afdelingsmanager, indien de klacht de gedraging van een ambtenaar van een

6 Raadsbesluit blad 6 van 11 afdeling betreft; b. de gemeentesecretaris, indien de klacht de gedraging van een afdelingsmanager betreft; c. burgemeester en wethouders, indien de klacht de gedraging van de gemeentesecretaris betreft; d. de burgemeester, indien de klacht de gedraging van wethouders betreft; e. de loco burgemeester, indien de klacht de gedraging van de burgemeester in zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan of/en van voorzitter van het college betreft; f. de plaatsvervangend raadsvoorzitter, indien de klacht de gedraging van de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad betreft; g. de voorzitter van de gemeenteraad, indien de klacht de gedraging van de raadsleden betreft. 4. De secretaris van de klachtencommissie zendt een afschrift van de klacht naar de leden van de klachtencommissie Artikel 8 Ontvangstbevestiging De secretaris van de klachtencommissie bevestigt binnen één week de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager. Hierbij wordt tevens informatie gegeven over het verloop van de procedure. Artikel 9 Uitgangspunt Tijdens het onderzoek is steeds de gedraging waarover wordt geklaagd, het uitgangspunt. Artikel 10 Hoor en wederhoor Het bestuursorgaan stelt degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Als degene die het onderzoek leidt, dit wenselijk acht en de betrokkenen daarmee instemmen, kan het horen van de klager en de ambtenaar gelijktijdig plaatsvinden. Artikel 11 Getuigen Zo nodig worden getuigen gehoord. Ambtenaren van de gemeente die als getuige worden opgeroepen, zijn verplicht hieraan gehoor te geven. Artikel 12 Vertrouwenspersoon Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich in het gesprek laten vergezellen of laten bijstaan door een persoon van hun keuze.

7 Raadsbesluit blad 7 van 11 Artikel 13 Toezending stukken Eventuele schriftelijke stukken die betrekking hebben op de gedraging, worden tegelijk met de uitnodiging voor het horen als bedoeld in artikel 10 in kopie aan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft toegezonden, zodat zij de gelegenheid hebben daarop te reageren. Artikel 14 Verslag en conclusie Degene die het onderzoek leidt, maakt een beknopt verslag van de gevoerde gesprekken. In het verslag staat de conclusie of de klacht gegrond of ongegrond is en bij gegrondheid van de klacht worden de eventueel getroffen of te treffen maatregelen in het verslag vermeld. Degene die het onderzoek leidt, zendt het verslag naar de klager, beklaagde en de secretaris van de klachtencommissie. Artikel 15 Termijn Het onderzoek naar een klacht dient binnen vier weken te zijn afgerond. Artikel 16 Motivering De conclusie dient deugdelijk te zijn gemotiveerd en in te gaan op alle onderdelen van de klacht. Artikel 17 Klachtencommissie Klager wordt medegedeeld dat, indien hij het niet eens is met de conclusie die uit het onderzoek is getrokken, zijn klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie. V. Formele behandeling in tweede instantie Artikel 18 Taak Er is een klachtencommissie die tot taak heeft te adviseren over klachten die haar worden voorgelegd, alsmede te waken over de juiste toepassing van deze regeling en tekortkomingen in de klachtenbehandeling te signaleren aan het desbetreffende bestuursorgaan. Artikel 19

8 Raadsbesluit blad 8 van 11 Samenstelling De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee onafhankelijke leden, die allen niet woonachtig zijn in de gemeente IJsselstein. Artikel 20 Benoeming 1. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie en hun plaatsvervangers worden op aanbeveling van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad benoemd, steeds voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraad. Na afloop van deze periode kunnen de leden voor maximaal één periode opnieuw worden benoemd. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1. blijft de periode gelegen tussen de benoeming van de voorzitter en de leden van de klachtencommissie en hun plaatsvervangers en de aanvang van de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad in 2010, bij de bepaling van de zittingsperiode van de leden van de klachtencommissie buiten beschouwing. 3. Burgemeester en wethouders voorzien in een adequate ambtelijke ondersteuning ten behoeve van het secretariaat van de commissie. Artikel 21 Onafhankelijke positie De klachtencommissie is, voor wat betreft de taakuitoefening, niet ondergeschikt aan enig gemeentelijk bestuursorgaan. Artikel 22 Bevoegdheden De commissie behandelt in tweede instantie klachten gericht tegen gedragingen van: 1. ambtenaren als bedoeld in artikel 2, onder c; 2. bestuursorganen, de voorzitter of een lid van een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 2, onder c. Artikel 23 Taak 1. De klachtencommissie onderzoekt ingediende klachten over gedragingen. 2. De klachtencommissie kan gedurende een onderzoek, op verzoek, de klager en het bestuursorgaan en/of de personen tegen wie een klacht is gericht, voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen. 3. De klachtencommissie vergewist zich ervan of de klager het bestuursorgaan en/of de personen, bedoeld in artikel 2, onder c, waar de klacht betrekking op heeft, in kennis heeft gesteld van de klacht en de gelegenheid heeft gegeven daarop te reageren conform de interne klachtenprocedure. 4. De klachtencommissie adviseert het bestuursorgaan of de gedraging, als geheel of gedeeltelijk, wel of niet behoorlijk was. Indien het onderzoek naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende zekerheid verschaft over de feitelijke toedracht van de

9 Raadsbesluit blad 9 van 11 gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, dan onthoudt de klachtencommissie zich van advies. 5. De klachtencommissie kan aan een bestuursorgaan, voor zover dit bevoegd is daaraan te voldoen, aanbevelingen doen maatregelen te nemen. Het betreffende bestuursorgaan deelt aan de klachtencommissie mede of en op welke wijze aan een aanbeveling gevolg is gegeven. Afwijking van een aanbeveling wordt door het bestuursorgaan gemotiveerd. Artikel 24 Toelichting standpunt 1. De klachtencommissie stelt het bestuursorgaan en/of de personen, bedoeld in artikel 2, onder c, op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft, in de gelegenheid kennis te nemen van de klacht. 2. Het bestuursorgaan en/of de personen bedoeld in artikel 2, onder c, alsmede de klager, worden in een vergadering van de commissie in de gelegenheid gesteld, al dan niet in elkaars aanwezigheid - een en ander ter beoordeling van de klachtencommissie -, hun standpunt toe te lichten. 3. De klachtencommissie kan, indien zulks ter beoordeling van een klacht noodzakelijk wordt geacht, ook anderen in de gelegenheid stellen van een klacht kennis te nemen en verzoeken daaromtrent mondeling of schriftelijk verklaringen af te leggen. 4. De betrokkenen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen zich ter behartiging van hun belangen laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. 5. Een gemachtigde moet tijdens de hoorzitting een schriftelijke en door de indiener van de klacht ondertekende machtiging overleggen. 6. Van de zittingen van de klachtencommissie wordt een verslag gemaakt. Aan alle betrokkenen wordt een kopie van het verslag verstrekt. 7. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar. Artikel 25 Verstrekking inlichtingen 1. De klachtencommissie is bevoegd bij de organen en personen, als bedoeld in artikel 2, onder c, alle inlichtingen te vragen dan wel bescheiden op te vragen of in te zien, die een aangelegenheid betreffen waarop een onderzoek betrekking heeft. 2. Organen en personen, als bedoeld in het vorige lid, zijn, behoudens het bepaalde in het vierde lid, verplicht binnen de door de klachtencommissie aangegeven termijn, te voldoen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid. 3. Organen kunnen bepalen dat inlichtingen, waarvan naar het oordeel van het bestuursorgaan om gewichtige redenen geheimhouding is geboden, slechts worden verstrekt aan de klachtencommissie onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan door de klachtencommissie wordt gehandhaafd. Zodanige gewichtige redenen zijn in ieder geval niet aanwezig voor zover dat bestuursorgaan op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is aan een verzoek om inlichtingen te voldoen. 4. Ambtenaren kunnen, naar aanleiding van een aan hen gericht verzoek om inlichtingen, uitsluitend weigeren voor zover het verstrekken van de verlangde inlichtingen in strijd is met enige wettelijke bepaling.

10 Raadsbesluit blad 10 van 11 Artikel 26 Advies klachtencommissie 1. De klachtencommissie stelt, nadat het onderzoek is gesloten, een rapport van bevindingen op, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen. 2. De klachtencommissie zendt dit rapport aan het bestuursorgaan. Het rapport bevat het verslag van het horen. 3. De klachtencommissie kan geheimhouding opleggen ten aanzien van de stukken, die zij aan het bestuursorgaan overlegt. 4. De vorige leden zijn eveneens zoveel mogelijk van toepassing indien de klachtencommissie zich geen oordeel heeft kunnen vormen. Artikel 27 Termijn Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen zes weken of, indien de klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie, binnen tien weken. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Van dit uitstel wordt aan klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee instemt. Artikel 28 Jaarverslag De klachtencommissie brengt jaarlijks aan de gemeenteraad schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden. Dit verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 29 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 1. De leden van de klachtencommissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van deze commissie per bijgewoonde vergadering een vergoeding die 206,39% bedraagt van het bedrag, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 2. De voorzitter van de klachtencommissie ontvangt per bijgewoonde vergadering een vergoeding die 259,11% bedraagt van het bedrag, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Artikel 30 Vergoeding reiskosten Aan de voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft: 1. bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten; 2. bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets: een vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

11 Raadsbesluit blad 11 van 11 Artikel 31 Intrekking oude regeling Het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2009 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop het klachtenreglement 2011 in werking treedt, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de klachten die zich voor de datum van inwerkingtreding van het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 hebben voorgedaan. Artikel 32 Inwerkingtreding Het klachtenreglement gemeente IJsselstein 2011 treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. Artikel 33 Citeertitel Dit reglement wordt aangehaald als klachtenreglement gemeente IJsselstein Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente IJsselstein in zijn openbare vergadering van 17 november de griffier, de voorzitter, J.A.M. Kleene drs. P.C. van den Brink

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

voorstel van het college aan de raad

voorstel van het college aan de raad voorstel van het college aan de raad Rijssen, 7 januari 2014 raadsvergadering: 24 april 2014 agendanummer: 12 stafafdeling: Staf/SCJ portefeuillehouder: Burgemeester begrotingshoofdstuk: karakter: besluitvormend

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenreglement Houtdatwerkt

Klachtenreglement Houtdatwerkt Klachtenreglement Houtdatwerkt Bestemd voor: Alle organisaties en personen die een klacht willen indienen over de producten en diensten van Houtdatwerkt. Datum inwerkingtreding: 1 juni 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Reglement klachtenbehandeling klachtencommissie Kraamcentrum Homecare B.V.

Reglement klachtenbehandeling klachtencommissie Kraamcentrum Homecare B.V. Reglement klachtenbehandeling klachtencommissie Kraamcentrum Homecare B.V. Reglement van werkzaamheden van de klachtencommissie Kraamcentrum Homecare B.V. als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De MO-zaak: stichting de MO-zaak; b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014; KLACHTENREGELING GGD IJSSELLAND Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 oktober 2014, gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Versie 4 7 februari 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. PPO; Opleidingsinstituut PPO, Postmaster Psychologie en Orthopedagogiek;

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Klachtenreglement 1 juni 2016

Klachtenreglement 1 juni 2016 Klachtenreglement 1 juni 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk 2 Het indienen van een klacht Artikel

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg September 2010 (DBS 008, CvB/1011.005) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg REGLEMENT VOOR DE KLACHTENCOMMISSIE TOEPASSING STUDENTEN-/CURSISTENSTATUUT VAN HET REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM TILBURG (ROC

Nadere informatie