Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N"

Transcriptie

1 Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

2 Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden

3 INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering 9 1. Verzekerde motorrijtuigen en personen 9 2. Verzekeringsgebied Omvang van de verzekering Uitsluitingen 10 Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen Beheer van de overeenkomst Wijzigingen Verkoop, overdracht, schenking en vervanging van het omschreven motorrijtuig Einde van leasing of huurovereenkomst betreffende het omschreven motorrijtuig De premie A priori personalisatie van de premie A posteriori personalisatie van de premie (bonus-malus) Schadegevallen Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval Onze verbintenissen bij een schadegeval Ons recht op terugbetaling van de uitgekeerde vergoedingen Einde van de overeenkomst U kunt de overeenkomst opzeggen Wij kunnen de overeenkomst opzeggen 17 TITEL II - Verzekering Rechtsbijstand 19 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden Verzekerde prestaties Aangifte van een schadegeval Vrije keuze van advocaat en deskundige Subrogatie en rechtsplegingvergoedingen Objectiviteitsclausule Belangenconflicten Overlijden van de verzekerde Verjaringstermijn 22 Hoofdstuk 2: Formule COMFORT Verzekerde situaties Verzekerde bedragen Uitsluitingen 24 Hoofdstuk 3: Formule PRESTIGE Verzekerde situaties Verzekerde bedragen Uitsluitingen 26 TITEL III - Verzekering van de bestuurder Algemene context De verzekerden De dekking Aard en omvang van de vergoedingen Begunstigden van schadevergoedingen Uitsluitingen Vaststelling van de vergoeding en voorschot op verhaal Subrogatie Schadegevallen 29 3

4 Belfius Car TITEL IV - Verzekering van het motorrijtuig 31 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden T A priori personalisatie van de premie Aangifte van een schadegeval Neerleggen van een klacht Dringende herstellingen Herstellingen of totaal verlies Berekening van de schadevergoeding bij totaal verlies Expertisemaatregelen Vergoedingstermijn Evenredigheidsregel Diverse kosten Tijdelijke of definitieve vervangingswagen Algemene uitsluitingen Grens van onze verbintenissen Subrogatie 37 Hoofdstuk 2: De waarborgen Brand Diefstal Glasbreuk Natuurkrachten en botsing met dieren Materiële Schade 40 TITEL V - Bijstandsverzekering 43 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden Verzekerde motorrijtuigen Uitsluitingen Subrogatie Begrippen pech en ongeval 44 Hoofdstuk 2: Formule België Hulpverlening in verband met het motorrijtuig Bewaking van het motorrijtuig Terugkeer van de inzittenden van het geïmmobiliseerde motorrijtuig Terugkeer bij ongeschiktheid van de bestuurder Terugkeer van gewonde inzittenden Terugkeer van overleden inzittenden 46 Hoofdstuk 3: Formule Landen van de groene kaart Slepen bij pech of ongeval Opzoeken en opsturen van onderdelen Repatriëring van het motorrijtuig Vervangingswagen in het buitenland Bewaking van het te repatriëren motorrijtuig Terugkeer van de inzittenden van het geïmmobiliseerde motorrijtuig Terugkeer van gewonde inzittenden Tenlasteneming van overleden inzittenden Ter plaatse zenden van een chauffeur 49 Hoofdstuk 4: Vervangwagen in België 48 LEXICON 51 BIJLAGE 53 4 Algemene Voorwaarden

5 U hebt een polis Belfius Car onderschreven om uw burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. Hebt u hulp of advies nodig? Aarzel niet en bel Insurance Services by Belfius ) (0) / 24 uur 7 dagen op 7 Via één eenvoudig telefoontje naar Insurance Services by Belfius geniet u bij een verkeersongeval in België of tot 30 km over de grens, ongeacht of u in uw recht bent of niet: hulp bij het invullen van het aanrijdingsformulier; gratis en onmiddellijk wegslepen van uw voertuig (*) ; het transport van de inzittenden van de plaats van het ongeval naar de woning van een van hen in België; bericht aan uw echtgenoot of werkgever indien nodig; informatie over ons netwerk van erkende herstellers (**). Indien u onmiskenbaar in uw recht bent (***) en u een beroep doet op een erkende hersteller (**) geniet u van : het ter beschikking stellen van een vervangingswagen terwijl uw voertuig hersteld wordt (voertuig van categorie A of B). - Hebt u geopteerd voor het package Full Omnium en doet u een beroep op een door Belfius Insurance erkende hersteller (**), dan geniet u de volgende voordelen: een verlaging van de contractuele vrijstelling van toepassing op de waarborg Materiële Schade indien de schade het gevolg is van een aanrijding met een geïdentificeerd motorrijtuig; toepassing van het systeem van derde betaler ; beschikbaar stellen van een vervangingswagen terwijl uw voertuig hersteld wordt of gedurende ten hoogste 6 dagen in geval van totaal verlies (voertuig van categorie A of B). - Als uw polis Belfius Car de waarborg Diefstal bevat, dan kunt u bij diefstal van uw personenwagen of uw bestelwagen gedurende maximum 21 dagen rekenen op een vervangwagen (voertuig van categorie A of B) indien u een beroep gedaan hebt op Insurance Services by Belfius. - U bent het slachtoffer van glasbreuk, neem dan direct contact op met de NV Carglass op het nummer 0800/ De derdebetalerregeling is van toepassing voor zover de gemaakte kosten gedekt zijn en dit zonder voorafgaande formaliteiten bij onze diensten. - Omvat uw polis Belfius Car de waarborg Bijstand? Dan regelt Insurance Services by Belfius de bijstandsprestaties waarop u recht hebt, afhankelijk van de bijstandsformule die u hebt onderschreven (formule België of formule Landen van de groene kaart), met name in geval van: pech van het motorrijtuig; ongeval van het motorrijtuig; diefstal van het motorrijtuig; ongeschiktheid van de bestuurder. (*) Als het voor u onmogelijk is om met ons mee te komen op het moment van het ongeval doordat u mee moet met een ziekenwagen of doordat uw voertuig op politiebevel wordt gesleept, dan komen we toch tussen op basis van bewijsstukken en tot een bedrag van 200 EUR. (**) U wilt weten of uw garagehouder erkend is door Belfius Insurance? Neem meteen contact op met Insurance Services by Belfius. (***) In toepassing van de bepalingen van de RDR-conventie. 5

6 Belfius Car 6 Algemene Voorwaarden

7 Inleiding Deze algemene voorwaarden dragen de referentie 0037-DCar/ Wie is wie? U: De verzekeringnemer, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dit contract sluit. wij: Belfius Insurance nv, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België, Galileelaan 5, B-1210 Brussel, toegelaten onder codenummer 0037, (KB van 4 en 13 juli 1979 (BS van 14 juli 1979), KB van 24 januari 1991 (BS van 22 maart 1991), KB van 30 maart 1993 (BS van 7 mei 1993), KB van 21 november 1995), (BS van 8 december 1995)), RPR Brussel BTW BE , de verzekeringsmaatschappij waarmee u dit contract sluit. HULPVERLENER: De door Belfius Insurance nv gekozen dienstverlener om de bijstandsdiensten te verlenen ten aanzien van het motorrijtuig en de personen. RECHTSBIJSTANDVERLENER: De aparte, gespecialiseerde dienst binnen Belfius Insurance nv, die instaat voor het beheer van de schadegevallen in het kader van de dekking Rechtsbijstand VERZEKERDE(N): De personen die genieten van de verzekeringen voorzien in dit contract. Deze personen verschillen in elke verzekering die van dit contract deel kan uitmaken. Daarom vindt u ze apart onder elke titel. 7

8 Belfius Car 8 Algemene Voorwaarden

9 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering TITEL I Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering De huidige verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving, meer bepaald door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en door de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de toepasselijke reglementaire bepalingen en alle andere huidige of toekomstige bepalingen. De volledige tekst van de modelovereenkomst in bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 en vervolledigd door artikel 39, wordt bij de huidige algemene voorwaarden gevoegd. Hij vormt de basis van de overeenkomst die u hebt onderschreven. De hierna bepaalde voorwaarden primeren wanneer ze uitdrukkelijk afwijken van de modelovereenkomst. Voor het overige geven ze er een niet uitputtend overzicht van. Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering 1. Verzekerde motorrijtuigen en personen Verzekerde motorrijtuigen Het omschreven motorrijtuig Alles wat eraan gekoppeld is Iedere niet gekoppelde aanhangwagen van minder dan 750 kg En voor zover voorzien in de reglementaire bepalingen, het motorrijtuig van een derde (1) dat het tijdelijk onbruikbare omschreven motorrijtuig vervangt. Deze uitbreiding wordt toegekend gedurende maximum 30 dagen vanaf de dag waarop het motorrijtuig onbruikbaar is geworden. Het motorrijtuig van een derde (1) dat toevallig bestuurd wordt, ook al is het omschreven motorrijtuig in gebruik. Merk op dat deze dekkingsuitbreiding niet wordt toegekend als het omschreven motorrijtuig een taxi, een autobus, een autocar, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen is, of als de verzekeringnemer of de eigenaar van het omschreven motorrijtuig een onderneming is die actief is in de automobielsector. Verzekerde personen U De eigenaar De houder De bestuurder De inzittenden De burgerlijke aansprakelijken van deze personen wanneer de bovenvermelde verzekerden niet aansprakelijk zijn krachtens wettelijke of reglementaire maatregelen De persoon die het nodige materieel levert voor het occasioneel slepen door het omschreven motorrijtuig In hun hoedanigheid van bestuurder die de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt heeft, van houder of van passagier, of van burgerrechtelijke aansprakelijke voor die van bestuurder, van houder of van passagier: U (of de gemachtigde bestuurder als de verzekeringnemer een rechtspersoon is) Alle personen die gewoonlijk bij u inwonen De eigenaar In hun hoedanigheid van bestuurder die de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt heeft, van houder of van passagier, of van burgerrechtelijke aansprakelijke voor die bestuurder, houder of passagier: U (of de aangewezen bestuurder als de verzekeringnemer een rechtspersoon is) Alle personen die gewoonlijk bij u inwonen De eigenaar (1) Onder derde wordt verstaan een andere persoon dan de verzekeringnemer of, als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de bovenbedoelde bestuurder, zijn echtgenoot of samenwonende partner en inwonende kinderen, de eigenaar of de houder van het omschreven motorrijtuig. De garagehouder aan wie u het omschreven motorrijtuig hebt toevertrouwd blijft evenwel een derde. 9

10 Belfius Car 2. Verzekeringsgebied De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is van toepassing in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en niet zijn doorgehaald, overeenkomstig de van toepassing zijnde conventie tussen de bureaus der autoverzekeraars. 3. Omvang van de verzekering Wij dekken de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van de verzekerden naar aanleiding van een door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt ongeval. Wij vergoeden overeenkomstig de reglementaire bepalingen opgenomen in artikel 39 dat de de modelovereenkomst vervolledigt en dus met uitzondering van de Materiële Schade, de gevolgen van de lichamelijke schade en kledijschade die voor een zwakke weggebruiker of zijn rechtverkrijgenden voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is. Wij schieten eveneens de borgsom voor die ter vrijwaring van de rechten van de benadeelden wordt geëist om de opheffing van een op het verzekerde motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidstelling van de verzekerde onder borgtocht te verkrijgen. In afwijking van artikel 5 van de modelovereenkomst, is de dekking: onbeperkt voor schade tengevolge van lichamelijke letsels. Vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 3 2 lid 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd bij wet van 12 januari 2007 (Belgisch Staatsblad van 7 maart 2007), zal deze waarborg echter beperkt worden tot EUR per schadegeval of, indien hoger, tot het in dat koninklijk besluit bepaalde bedrag. beperkt tot EUR per schadegeval voor de Materiële Schade of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering. Voor persoonlijke kleding en bagage is de waarborg evenwel beperkt tot EUR per vervoerde persoon. 4. Uitsluitingen Wij dekken niet de burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of de heler van een verzekerd motorrijtuig. Wij kennen geen schadevergoeding toe: aan de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft; aan de werknemer die van zijn aansprakelijkheid ontheven is krachtens de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten; aan de vrijwilliger die van zijn aansprakelijkheid ontheven is krachtens de wet op het vrijwilligerswerk; aan de zwakke weggebruiker (en zijn rechtverkrijgenden) ouder dan 14 jaar die het ongeval en de gevolgen ervan heeft gewild; voor de Materiële Schade van de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen; 10 Algemene Voorwaarden

11 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade aan het verzekerde motorrijtuig behalve: - de schade veroorzaakt aan het motorrijtuig dat occasioneel gesleept wordt; - de kosten voor het schoonmaken en herstellen van de binnenbekleding van het motorrijtuig wanneer die kosten voortvloeien uit het kosteloos vervoer van personen die verwond raakten bij een verkeersongeval. de schade aan de door het verzekerde motorrijtuig vervoerde goederen, behalve de persoonlijke kleding en bagage van de inzittenden; de schade die uitsluitend veroorzaakt is door de vervoerde goederen of voor dat vervoer vereiste behandelingen; de schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan toegestane snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidsritten- of wedstrijden; de schade waarvan de herstelling georganiseerd is door de wetgeving rond de burgerlijke aansprakelijkheid binnen het domein van de kernenergie. Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen 1. Beheer van de overeenkomst 1.1. Wijzigingen Vergeet niet ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico tot gevolg kunnen hebben. In geval van verzwijging of onjuiste mededeling behouden wij ons conform de wettelijke bepalingen terzake het recht voor om onze tegemoetkoming te verminderen of te weigeren en kunnen wij de reeds uitgekeerde vergoedingen terugvorderen. Wijzigingen die ons verplicht dienen medegedeeld te worden: het gebruik van het motorrijtuig (voorbeeld: wijziging van het jaarlijkse kilometeraantal die leidt tot een verandering van klasse zoals gepreciseerd in de bijzondere voorwaarden, boven een tolerantie van km/jaar); de kenmerken van het motorrijtuig (voorbeeld: wijzigingen aan de motor om het vermogen op te drijven); de verzekeringnemer (voorbeeld: inbreng van motorrijtuig in een vennootschap); de gebruikelijke bestuurder(s) (voorbeeld: verandering van woonplaats, van gebruikelijke bestuurder, lichamelijk handicap, gezondheidstoestand die de rijgeschiktheid kan verminderen) Verkoop, overdracht, schenking en vervanging van het omschreven motorrijtuig Wat betreft het omschreven overgedragen motorrijtuig. De dekking blijft toekomen aan u, uw echtgeno(o)t(e) en inwonende kinderen die de wettelijke leeftijd hebben om te sturen, gedurende 16 dagen vanaf de eigendomsoverdracht voorzover: het niet gaat om een bromfiets; geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt; het omschreven motorrijtuig rijdt met dezelfde nummerplaat die het had vóór de eigendomsoverdracht. Bij het verstrijken van de termijn van 16 dagen loopt de dekking ten einde. 11

12 Belfius Car Wat betreft het vervangende motorrijtuig. De aankoop van een nieuw motorrijtuig (uitgezonderd een bromfiets) en de kenmerken van dat motorrijtuig dienen ons zo snel mogelijk meegedeeld te worden. Wanneer echter een nieuw motorrijtuig dat het omschreven motorrijtuig vervangt, in het verkeer wordt gebracht met de nummerplaat van het omschreven motorrijtuig, blijft de dekking gelden gedurende 16 dagen vanaf de datum van de eigendomsoverdracht van het omschreven motorrijtuig. Na die termijn, indien u hebt nagelaten de vervanging van het omschreven motorrijtuig bekend te maken, zal de overeenkomst worden geschorst Einde van leasing of huurovereenkomst betreffende het omschreven motorrijtuig Dezelfde bepalingen als die betreffende de vervanging van het omschreven motorrijtuig zijn van toepassing. 2. De premie 2.1. A priori personalisatie van de premie De premie voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt bepaald, niet alleen op basis van het vermogen van het omschreven motorrijtuig, het jaarlijks kilometeraantal afgelegd door dit voertuig en de bonus-malusgraad, maar ook op basis van de leeftijd en de woonplaats van de hoofdbestuurder en zijn schadeverleden. Onverminderd de contractuele bepalingen betreffende wijzigingen van het risico, wordt de premie aangepast: op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst bij wijziging van één van de bovenvermelde criteria; onmiddellijk bij een vervanging van motorrijtuig, een verandering van verzekeringnemer of van hoofdbestuurder van het motorrijtuig. 12 Algemene Voorwaarden

13 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 2.2. A posteriori personalisatie van de premie (bonus-malus) Voor personenwagens, minibussen en lichte vrachtwagens wordt de premie gepersonaliseerd, a posteriori, volgens de onderstaande schaal. Graad Premieniveau (%) Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Starter 100 Bonus 1 95 Bonus 2 90 Bonus 3 85 Bonus 4 80 Bonus 5 75 Bonus 6 70 Bonus 7 65 Bonus 8 60 Bonus 9 55 Bonus Super-bonus 1 50 Super-bonus 2 50 Super-bonus 3 50 Super-bonus 4 50 Super-bonus 5 50 Toetredingsmechanisme De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad Starter. De ervaring van de hoofdbestuurder wordt gewaardeerd op basis van de ouderdom van zijn definitief rijbewijs categorie B; elk volledig jaar levert een daling met één graad op. Vervolgens wordt deze bonus gecorrigeerd door een stijging met vijf graden voor elk schadegeval waarbij de aansprakelijkheid betrokken was volgens het/de schadeattest(en) afgeleverd door de vroegere verzekeraars overeenkomstig het KB van 16 januari De verzekeringnemer dient de nodige bewijsstukken voor te leggen. 13

14 Belfius Car Verschuivingsmechanisme De premie verandert op elke jaarlijkse vervaldag op basis van het aantal schadegevallen. Er wordt alleen rekening gehouden met de schadegevallen waarvoor wij aan de benadeelden vergoedingen hebben betaald of zullen moeten betalen. De periode van de geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten ten laatste op de 15de van de maand die de maand van de jaarlijkse hoofdvervaldag voorafgaat. Als die, om welke reden dan ook, minder is dan 9,5 maand, dan wordt ze toegevoegd aan de volgende observatieperiode. De verschuivingen gebeuren volgens het onderstaande mechanisme: per geobserveerde verzekeringsperiode: een onvoorwaardelijke daling met één graad; per geobserveerde verzekeringsperiode: een stijging met 5 graden per schadegeval; Merk op dat de vergoeding van een zwakke weggebruiker slechts aanleiding geeft tot een verhoging op de bonus-malusschaal als de verzekerde aansprakelijk is voor het schadegeval. Indien u gedurende vier opeenvolgende jaren geen enkel ongeval hebt aan te geven en u toch nog altijd in de maluszone valt, zal de graad naar de Starter-graad worden teruggebracht. Rechtzetting van een verkeerde graad Een verkeerd vastgestelde personalisatiegraad wordt rechtgezet met terugwerkende kracht van maximum drie jaar en de premieverschillen worden, naar gelang het geval, opgeëist of terugbetaald. Schorsing Indien een geschorste overeenkomst conform de artikels 33 en 34 van de modelovereenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing bereikte graad op de gradenschaal van toepassing. Verandering van motorrijtuig De verandering van motorrijtuig heeft geen enkele invloed op de positie op de gradenschaal, wanneer het nieuwe motorrijtuig eveneens een personenwagen, minibus of lichte vrachtwagen is. Verandering van hoofdbestuurder Bij verandering van hoofdbestuurder wordt de positie op de gradenschaal bepaald op basis van de rijervaring van de nieuwe hoofdbestuurder en zijn schadeverleden. Schadeattest bij opzegging van de overeenkomst Binnen 15 dagen na de opzegging van de verzekeringsovereenkomst, zullen wij u een schadeattest bezorgen overeenkomstig het KB van 16 januari Dit attest dient onverwijld aan uw volgende verzekeraar te worden overgemaakt. 14 Algemene Voorwaarden

15 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 3. Schadegevallen 3.1 Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval Bij een schadegeval verbindt de verzekerde zich ertoe: het schadegeval aan te geven ons nauwkeurig in te lichten over de omstandigheden, de oorzaken van het schadegeval en de omvang van de schade, de identiteit van de getuigen en de slachtoffers (door middel van het aanrijdingsformulier dat wij ter uwer beschikking stellen) binnen acht dagen volgend op het optreden van het schadegeval; mee te werken aan de afhandeling van het schadegeval - ons onverwijld in het bezit te stellen van en ons toestemming te geven voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor een goed beheer van het dossier; - ons binnen de 48 uur na hun afgifte of betekening elke dagvaarding, oproeping, gerechtelijke of buitengerechtelijke akte te bezorgen; - persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waar de aanwezigheid van de verzekerde wordt vereist; bovendien, als we een borgsom hebben voorgeschoten - alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de vrijgave of opheffing van die borgsom, wanneer ze vrijgegeven of opgeheven wordt door de bevoegde overheid; - ons terug te betalen wanneer de borgsom verbeurd verklaard wordt door de bevoegde overheid of door haar wordt aangewend voor de volledige of gedeeltelijke betaling van een boete, een strafrechtelijke schikking of gerechtskosten betreffende een strafgeding. 3.2 Onze verbintenissen bij een schadegeval Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen u toegekend worden en binnen de perken ervan, verbinden wij ons tot het volgende: het dossier te beheren ter behartiging van de belangen van de verzekerde en het voor hem op te nemen; de verzekerde op de hoogte te houden in alle fasen van zijn dossier; de verschuldigde vergoeding zo snel mogelijk te betalen. 3.3 Ons recht op terugbetaling van de uitgekeerde vergoedingen Nadat wij de slachtoffers hebben vergoed, hebben wij in sommige gevallen het recht om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de in hoofdsom en interest uitgekeerde vergoedingen en van de gerechtskosten. In welke gevallen Voor welke bedragen? Terugbetaling door wie? Niet-betaling van de premie die tot schorsing van de dekking heeft geleid Beperkte terugbetaling (1) Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico, zowel bij het sluiten als in de loop van de overeenkomst (2) Onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico, zowel bij het sluiten als in de loop van de overeenkomst (2) Volledige terugbetaling Maximum 250 EUR De verzekeringnemer 15

16 Belfius Car In welke gevallen Voor welke bedragen? Terugbetaling door wie? Opzettelijk veroorzaakt schadegeval (2) Volledige terugbetaling Schadegeval veroorzaakt door dronkenschap of een gelijkaardige (1) Beperkte terugbetaling toestand door het gebruik van andere dan alcoholische dranken; (2) De veroorzaker van het schadegeval Gebruik van een motorrijtuig met De dader van het misdrijf of zijn misbruik van vertrouwen, oplichting of Beperkte terugbetaling (1) medeplichtige verduistering (2) Wanneer wij recht op terugbetaling hebben krachtens de contractuele bepalingen betreffende de overdracht Beperkte terugbetaling (1) van het omschreven motorrijtuig (2) Schadegeval voortvloeiend uit de deelname aan een niet-toegestane snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd (2) Beperkte terugbetaling (1) De veroorzaker van de schade of degene die er burgerlijk aansprakelijk voor is Schadegeval overkomen terwijl de bestuurder niet voldeed aan de lokale wettelijke of reglementaire voorwaarden om het motorrijtuig te mogen besturen of vervallen verklaard was van het recht tot sturen in België Schadegeval veroorzaakt doordat het motorrijtuig niet voldeed aan de Belgische reglementering op de technische controle, bij afwezigheid van een geldig keuringsbewijs (2) Schadegeval overkomen bij vervoer van meer dan het reglementair of contractueel toegestane aantal personen Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) De terugbetaling wordt berekend volgens de onderstaande verhouding: personen in overtal vervoerd aantal personen De verzekerde behalve degene die bewijst dat het schadeverwekkende feit niet aan hem toe te schrijven is en plaats heeft gevonden in strijd met zijn richtlijnen of buiten zijn weten. Schadegeval overkomen bij vervoer van personen in strijd met de reglementaire of contractuele bepalingen. Verzuim een handeling te verrichten binnen een contractueel bepaalde termijn, tenzij de verzekerde bewijst dat hij die handeling verricht heeft zodra dat redelijkerwijs mogelijk was (2) Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) Ons recht bestaat slechts naar verhouding van de door ons geleden schade Degene die het verzuim heeft begaan (1) Ons recht op terugbetaling is volledig tot EUR en daarboven is het begrensd tot de helft van de verschuldigde sommen met een minimum van EUR en een maximum van EUR. (2) Wanneer wij gebruik maken van ons recht op terugbetaling van de vergoedingen die werden gestort aan een zwakke weggebruiker, dienen wij de aansprakelijkheid te bewijzen van degene die wij aanspreken, volgens de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Ons recht op terugbetaling bestaat bovendien slechts in verhouding tot deze aansprakelijkheid. 16 Algemene Voorwaarden

17 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 4. Einde van de overeenkomst 4.1 U kunt de overeenkomst opzeggen: Wanneer? Na een schadegeval Bij wijziging van het tarief (1) Bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden die het tarief beïnvloeden of de waarborg verminderen, ter kennis gebracht minstens 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag (1) Bij aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico Onder welke voorwaarden? Uiterlijk één maand na betaling of weigering van betaling van de vergoeding Binnen 3 maanden na de kennisgeving van de tariefwijziging indien u er minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van in kennis wordt gesteld Uiterlijk 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag indien u er minstens 4 maanden vóór die vervaldag van in kennis wordt gesteld Binnen 30 dagen na kennisgeving van de wijzigingen Als wij het niet eens worden over het bedrag van de nieuwe premie binnen een maand na uw aanvraag Wanneer er tussen de ondertekening en de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst meer dan 1 jaar tijd verloopt Wanneer wij een van de waarborgen van de overeenkomst opzeggen Opzegging op de jaarlijkse vervaldag Uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding De overeenkomst kan in haar geheel worden opgezegd Ter kennis te brengen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode (1) tenzij de wijziging voortvloeit uit een algemene aanpassing opgelegd door de bevoegde overheid, die algemeen van toepassing is voor alle maatschappijen. 4.2 Wij kunnen de overeenkomst opzeggen: Wanneer? Na een schadegeval Bij aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico Bij niet-betaling van de premie In geval van fraude Opzegging op de jaarlijkse vervaldag Onder welke voorwaarden? Op voorwaarde dat uw aansprakelijkheid in het geding is en uiterlijk 1 maand na de betaling of weigering van betaling van de vergoeding. De opzegging gaat dan in ten vroegste 3 maanden na de datum van kennisgeving Binnen één maand vanaf de dag waarop wij kennis krijgen van de verzwaring als wij bewijzen dat wij in geen geval het verzwaarde risico verzekerd zouden hebben Binnen 15 dagen als u niet akkoord gaat met ons voorstel tot wijziging of als u niet binnen de maand op dat voorstel reageert Onder de voorwaarden bepaald in artikel 13 van de hierbij ingesloten modelovereenkomst Uiterlijk 1 maand na weigering van betaling; de opzegging gaat in ten vroegste 1 maand na de kennisgeving Ter kennis te brengen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode. Wij verbinden ons ertoe de overeenkomst nooit op te zeggen op grond van leeftijd, geslacht of verandering van woonplaats in België van de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurders. 17

18 Belfius Car 18 Algemene Voorwaarden

19 Verzekering Rechtsbijstand TITEL II Verzekering Rechtsbijstand Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Algemene context De in deze Titel II beschreven verzekering is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Ze is geldig in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en die niet zijn doorgehaald. De waarborg Insolventie van Derden is echter beperkt tot de landen van de Europese Unie, alsook Zwitserland en Noorwegen. De bepalingen van artikel 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 en 35 van de modelovereenkomst zijn eveneens van toepassing op de waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand. 2. De verzekerden U; de eigenaar, de toegelaten houder en de toegelaten bestuurder van het omschreven motorrijtuig; de personen die gratis vervoerd worden in het vernoemde motorrijtuig; de ouders of rechtstreekse verwanten van een voornoemde verzekerde als ze schade lijden door het overlijden of de lichamelijke letsels van een vermelde verzekerde; de personen die bij voornoemde verzekerde inwonen als ze schade lijden door het overlijden of de lichamelijke letsels van een vermelde verzekerde tegenover de drie eerste punten. 3. Verzekerde prestaties De verzekering Rechtsbijstand omvat de tenlasteneming, (volgens de modaliteiten van de gekozen formule (Comfort of Prestige), zonder dat u het bedrag ervan moet voorschieten, van: de kosten en erelonen van de advocaat, deskundige en deurwaarder; de buitengerechtelijke procedurekosten of rechtsplegingskosten voor Belgische en buitenlandse rechtsmachten die te uwen laste vallen; de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging krachtens uitvoerbare titel; de kosten van verzoek om genade of rehabilitatie, op voorwaarde dat wij het oorspronkelijke geschil hebben geregeld en dat de verzekerde nog altijd bij ons verzekerd is op het ogenblik van indiening van het verzoek. Op voorlegging van de bewijsstukken, nemen wij ook het volgende ten laste : a) de terugbetaling van de reis- en verblijfskosten naar aanleiding van een wettelijk vereiste en bevolen verschijning van een verzekerde als beklaagde voor een buitenlandse rechtsmacht; 19

20 Belfius Car b) de terugbetaling van de douanerechten welke van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig geëist worden wanneer hij het bedoelde motorrijtuig als gevolg van totale vernieling onmogelijk weer kan invoeren; c) de terugbetaling tot 500 EUR van de vervoerkosten voor de repatriëring van het omschreven motorrijtuig langs de normale weg naar België wanneer dit motorrijtuig in het buitenland door een ongeval of brand zodanig beschadigd zou zijn dat het zijn weg niet normaal kan voortzetten; d) de vergoeding van de reis- en verblijfskosten aangegaan door een verzekerde die zich naar het buitenland heeft moeten begeven om er een minnelijk geneeskundig onderzoek te ondergaan. Worden niet vergoed: - de straffen, boeten, opdeciemen en schikkingen met het Openbaar Ministerie, de kosten van alcoholtests, bloedafnames en drugtests; - de kosten en erelonen die de verzekerde heeft betaald vóór de aangifte van de schade of voordat hij ons akkoord heeft gekregen, tenzij die kosten en erelonen worden gerechtvaardigd; - de kosten en erelonen van procedures voor internationale of supranationale gerechtshoven; - de kosten en erelonen van procedures voor het Hof van Cassatie, wanneer de omvang van het geschil, voor zover dit in geld kan worden uitgedrukt, minder dan EUR bedraagt. 4. Aangifte van een schadegeval Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen nadat het zich heeft voorgedaan, aangegeven worden. De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. De verzekerde dient ons zonder verwijl alle nuttige, gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken. De rechtsbijstandverlener is belast met het beheer en de afhandeling van de schadegevallen. Hij neemt de leiding bij alle besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen. 5. Vrije keuze van advocaat en deskundige Indien een beroep moet worden gedaan op een gerechtelijke of administratieve procedure, heeft de verzekerde vrije keuze van advocaat, deskundige of iedere andere persoon met de wettelijk vereiste kwalificaties voor de procedure. Is de opdracht van de deskundige echter beperkt tot de raming van de schade aan het motorrijtuig, buiten iedere procedure, dan moet de deskundige erkend zijn door Assuralia. De verzekerde heeft slechts recht op één advocaat en/of deskundige. De verzekerde verbindt zich ertoe ons de naam van de gekozen advocaat en/of deskundige mee te delen. Wij vergoeden evenwel de kosten en erelonen van een nieuwe advocaat/ deskundige, indien de verzekerde zich om redenen los van zijn wil, zoals het overlijden van de advocaat/deskundige of benoeming tot magistraat, verplicht ziet om een andere advocaat of deskundige onder de arm te nemen. De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek, de kosten en erelonen die wij overdreven achten, voor de Raad van de Orde van advocaten, voor de tuchtraad van de deskundige of voor de bevoegde rechtbank te betwisten. 20 Algemene Voorwaarden

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Omvang van de dekking Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid De hierna volgende voorwaarden wijken alleen van de reglementsbepalingen af voor zover zij gunstiger zijn voor u, de verzekerde of eenieder die bij de toepassing ervan betrokken is. 1.

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LICHTE VRACHTWAGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LICHTE VRACHTWAGEN ALGEMENE VOORWAARDEN LICHTE VRACHTWAGEN Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 11 1. Omvang van de dekking 11 1.1. Verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Voorwaardenblad 379-00 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 500-20.1504 Datum

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen... 3

Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 4 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING N0003 0001 0100 0905 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE VERPLICHTE MEDEDELINGEN 5 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 5 Titel I - Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk I : Voorwerp

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Verzekeringen auto. Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016

Verzekeringen auto. Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016 Verzekeringen auto Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING algemene voorwaarden automobielverzekering De titels I (burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen.

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Uw verzekering rechtsbijstand Roadmaster Geachte klant, Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Op uw verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: COLLECTIEVE GEWELDDADEN: oorlog, burgeroorlog, collectief geïnspireerde militaire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis MODELOVEREENKOMST ALGEMENE B. A. A U T O VOORWAARDEN MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toepassing

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien?

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN AUTOVERZEKERING 1. INLEIDING INFORMATIEFICHE Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. De algemene en bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING burgerlijke aansprakelijkheid rechtsbijstand rechtsbijstand plus bestuurder tweewielig - vierwielig motorrijtuig mobility maxi Mobility Mobility Uw motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM auto Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden TITEL I BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK I VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

Auto Algemene voorwaarden

Auto Algemene voorwaarden Auto Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010

Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010 Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010 www.pv.be P&V Verzekeringen CVBA Koningsstraat 151-1210 Brussel - België Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Auto Ref.: INHOUDSTAFEL TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN 1-001-2005-01 VENNOOTSCHAPSZETEL Frankrijklei 79 2000 Antwerpen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden VERZEKERINGSVOORWAARDEN Motorrijtuigen Algemene voorwaarden In geval van geschil in verband met dit contract, kan de verzekeringsnemer een beroep doen op de ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie