Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N"

Transcriptie

1 Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

2 Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden

3 INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering 9 1. Verzekerde motorrijtuigen en personen 9 2. Verzekeringsgebied Omvang van de verzekering Uitsluitingen 10 Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen Beheer van de overeenkomst Wijzigingen Verkoop, overdracht, schenking en vervanging van het omschreven motorrijtuig Einde van leasing of huurovereenkomst betreffende het omschreven motorrijtuig De premie A priori personalisatie van de premie A posteriori personalisatie van de premie (bonus-malus) Schadegevallen Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval Onze verbintenissen bij een schadegeval Ons recht op terugbetaling van de uitgekeerde vergoedingen Einde van de overeenkomst U kunt de overeenkomst opzeggen Wij kunnen de overeenkomst opzeggen 17 TITEL II - Verzekering Rechtsbijstand 19 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden Verzekerde prestaties Aangifte van een schadegeval Vrije keuze van advocaat en deskundige Subrogatie en rechtsplegingvergoedingen Objectiviteitsclausule Belangenconflicten Overlijden van de verzekerde Verjaringstermijn 22 Hoofdstuk 2: Formule COMFORT Verzekerde situaties Verzekerde bedragen Uitsluitingen 24 Hoofdstuk 3: Formule PRESTIGE Verzekerde situaties Verzekerde bedragen Uitsluitingen 26 TITEL III - Verzekering van de bestuurder Algemene context De verzekerden De dekking Aard en omvang van de vergoedingen Begunstigden van schadevergoedingen Uitsluitingen Vaststelling van de vergoeding en voorschot op verhaal Subrogatie Schadegevallen 29 3

4 Belfius Car TITEL IV - Verzekering van het motorrijtuig 31 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden T A priori personalisatie van de premie Aangifte van een schadegeval Neerleggen van een klacht Dringende herstellingen Herstellingen of totaal verlies Berekening van de schadevergoeding bij totaal verlies Expertisemaatregelen Vergoedingstermijn Evenredigheidsregel Diverse kosten Tijdelijke of definitieve vervangingswagen Algemene uitsluitingen Grens van onze verbintenissen Subrogatie 37 Hoofdstuk 2: De waarborgen Brand Diefstal Glasbreuk Natuurkrachten en botsing met dieren Materiële Schade 40 TITEL V - Bijstandsverzekering 43 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Algemene context De verzekerden Verzekerde motorrijtuigen Uitsluitingen Subrogatie Begrippen pech en ongeval 44 Hoofdstuk 2: Formule België Hulpverlening in verband met het motorrijtuig Bewaking van het motorrijtuig Terugkeer van de inzittenden van het geïmmobiliseerde motorrijtuig Terugkeer bij ongeschiktheid van de bestuurder Terugkeer van gewonde inzittenden Terugkeer van overleden inzittenden 46 Hoofdstuk 3: Formule Landen van de groene kaart Slepen bij pech of ongeval Opzoeken en opsturen van onderdelen Repatriëring van het motorrijtuig Vervangingswagen in het buitenland Bewaking van het te repatriëren motorrijtuig Terugkeer van de inzittenden van het geïmmobiliseerde motorrijtuig Terugkeer van gewonde inzittenden Tenlasteneming van overleden inzittenden Ter plaatse zenden van een chauffeur 49 Hoofdstuk 4: Vervangwagen in België 48 LEXICON 51 BIJLAGE 53 4 Algemene Voorwaarden

5 U hebt een polis Belfius Car onderschreven om uw burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. Hebt u hulp of advies nodig? Aarzel niet en bel Insurance Services by Belfius ) (0) / 24 uur 7 dagen op 7 Via één eenvoudig telefoontje naar Insurance Services by Belfius geniet u bij een verkeersongeval in België of tot 30 km over de grens, ongeacht of u in uw recht bent of niet: hulp bij het invullen van het aanrijdingsformulier; gratis en onmiddellijk wegslepen van uw voertuig (*) ; het transport van de inzittenden van de plaats van het ongeval naar de woning van een van hen in België; bericht aan uw echtgenoot of werkgever indien nodig; informatie over ons netwerk van erkende herstellers (**). Indien u onmiskenbaar in uw recht bent (***) en u een beroep doet op een erkende hersteller (**) geniet u van : het ter beschikking stellen van een vervangingswagen terwijl uw voertuig hersteld wordt (voertuig van categorie A of B). - Hebt u geopteerd voor het package Full Omnium en doet u een beroep op een door Belfius Insurance erkende hersteller (**), dan geniet u de volgende voordelen: een verlaging van de contractuele vrijstelling van toepassing op de waarborg Materiële Schade indien de schade het gevolg is van een aanrijding met een geïdentificeerd motorrijtuig; toepassing van het systeem van derde betaler ; beschikbaar stellen van een vervangingswagen terwijl uw voertuig hersteld wordt of gedurende ten hoogste 6 dagen in geval van totaal verlies (voertuig van categorie A of B). - Als uw polis Belfius Car de waarborg Diefstal bevat, dan kunt u bij diefstal van uw personenwagen of uw bestelwagen gedurende maximum 21 dagen rekenen op een vervangwagen (voertuig van categorie A of B) indien u een beroep gedaan hebt op Insurance Services by Belfius. - U bent het slachtoffer van glasbreuk, neem dan direct contact op met de NV Carglass op het nummer 0800/ De derdebetalerregeling is van toepassing voor zover de gemaakte kosten gedekt zijn en dit zonder voorafgaande formaliteiten bij onze diensten. - Omvat uw polis Belfius Car de waarborg Bijstand? Dan regelt Insurance Services by Belfius de bijstandsprestaties waarop u recht hebt, afhankelijk van de bijstandsformule die u hebt onderschreven (formule België of formule Landen van de groene kaart), met name in geval van: pech van het motorrijtuig; ongeval van het motorrijtuig; diefstal van het motorrijtuig; ongeschiktheid van de bestuurder. (*) Als het voor u onmogelijk is om met ons mee te komen op het moment van het ongeval doordat u mee moet met een ziekenwagen of doordat uw voertuig op politiebevel wordt gesleept, dan komen we toch tussen op basis van bewijsstukken en tot een bedrag van 200 EUR. (**) U wilt weten of uw garagehouder erkend is door Belfius Insurance? Neem meteen contact op met Insurance Services by Belfius. (***) In toepassing van de bepalingen van de RDR-conventie. 5

6 Belfius Car 6 Algemene Voorwaarden

7 Inleiding Deze algemene voorwaarden dragen de referentie 0037-DCar/ Wie is wie? U: De verzekeringnemer, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dit contract sluit. wij: Belfius Insurance nv, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België, Galileelaan 5, B-1210 Brussel, toegelaten onder codenummer 0037, (KB van 4 en 13 juli 1979 (BS van 14 juli 1979), KB van 24 januari 1991 (BS van 22 maart 1991), KB van 30 maart 1993 (BS van 7 mei 1993), KB van 21 november 1995), (BS van 8 december 1995)), RPR Brussel BTW BE , de verzekeringsmaatschappij waarmee u dit contract sluit. HULPVERLENER: De door Belfius Insurance nv gekozen dienstverlener om de bijstandsdiensten te verlenen ten aanzien van het motorrijtuig en de personen. RECHTSBIJSTANDVERLENER: De aparte, gespecialiseerde dienst binnen Belfius Insurance nv, die instaat voor het beheer van de schadegevallen in het kader van de dekking Rechtsbijstand VERZEKERDE(N): De personen die genieten van de verzekeringen voorzien in dit contract. Deze personen verschillen in elke verzekering die van dit contract deel kan uitmaken. Daarom vindt u ze apart onder elke titel. 7

8 Belfius Car 8 Algemene Voorwaarden

9 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering TITEL I Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering De huidige verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving, meer bepaald door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en door de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de toepasselijke reglementaire bepalingen en alle andere huidige of toekomstige bepalingen. De volledige tekst van de modelovereenkomst in bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 en vervolledigd door artikel 39, wordt bij de huidige algemene voorwaarden gevoegd. Hij vormt de basis van de overeenkomst die u hebt onderschreven. De hierna bepaalde voorwaarden primeren wanneer ze uitdrukkelijk afwijken van de modelovereenkomst. Voor het overige geven ze er een niet uitputtend overzicht van. Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering 1. Verzekerde motorrijtuigen en personen Verzekerde motorrijtuigen Het omschreven motorrijtuig Alles wat eraan gekoppeld is Iedere niet gekoppelde aanhangwagen van minder dan 750 kg En voor zover voorzien in de reglementaire bepalingen, het motorrijtuig van een derde (1) dat het tijdelijk onbruikbare omschreven motorrijtuig vervangt. Deze uitbreiding wordt toegekend gedurende maximum 30 dagen vanaf de dag waarop het motorrijtuig onbruikbaar is geworden. Het motorrijtuig van een derde (1) dat toevallig bestuurd wordt, ook al is het omschreven motorrijtuig in gebruik. Merk op dat deze dekkingsuitbreiding niet wordt toegekend als het omschreven motorrijtuig een taxi, een autobus, een autocar, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen is, of als de verzekeringnemer of de eigenaar van het omschreven motorrijtuig een onderneming is die actief is in de automobielsector. Verzekerde personen U De eigenaar De houder De bestuurder De inzittenden De burgerlijke aansprakelijken van deze personen wanneer de bovenvermelde verzekerden niet aansprakelijk zijn krachtens wettelijke of reglementaire maatregelen De persoon die het nodige materieel levert voor het occasioneel slepen door het omschreven motorrijtuig In hun hoedanigheid van bestuurder die de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt heeft, van houder of van passagier, of van burgerrechtelijke aansprakelijke voor die van bestuurder, van houder of van passagier: U (of de gemachtigde bestuurder als de verzekeringnemer een rechtspersoon is) Alle personen die gewoonlijk bij u inwonen De eigenaar In hun hoedanigheid van bestuurder die de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt heeft, van houder of van passagier, of van burgerrechtelijke aansprakelijke voor die bestuurder, houder of passagier: U (of de aangewezen bestuurder als de verzekeringnemer een rechtspersoon is) Alle personen die gewoonlijk bij u inwonen De eigenaar (1) Onder derde wordt verstaan een andere persoon dan de verzekeringnemer of, als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de bovenbedoelde bestuurder, zijn echtgenoot of samenwonende partner en inwonende kinderen, de eigenaar of de houder van het omschreven motorrijtuig. De garagehouder aan wie u het omschreven motorrijtuig hebt toevertrouwd blijft evenwel een derde. 9

10 Belfius Car 2. Verzekeringsgebied De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is van toepassing in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en niet zijn doorgehaald, overeenkomstig de van toepassing zijnde conventie tussen de bureaus der autoverzekeraars. 3. Omvang van de verzekering Wij dekken de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van de verzekerden naar aanleiding van een door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt ongeval. Wij vergoeden overeenkomstig de reglementaire bepalingen opgenomen in artikel 39 dat de de modelovereenkomst vervolledigt en dus met uitzondering van de Materiële Schade, de gevolgen van de lichamelijke schade en kledijschade die voor een zwakke weggebruiker of zijn rechtverkrijgenden voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is. Wij schieten eveneens de borgsom voor die ter vrijwaring van de rechten van de benadeelden wordt geëist om de opheffing van een op het verzekerde motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidstelling van de verzekerde onder borgtocht te verkrijgen. In afwijking van artikel 5 van de modelovereenkomst, is de dekking: onbeperkt voor schade tengevolge van lichamelijke letsels. Vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 3 2 lid 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd bij wet van 12 januari 2007 (Belgisch Staatsblad van 7 maart 2007), zal deze waarborg echter beperkt worden tot EUR per schadegeval of, indien hoger, tot het in dat koninklijk besluit bepaalde bedrag. beperkt tot EUR per schadegeval voor de Materiële Schade of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering. Voor persoonlijke kleding en bagage is de waarborg evenwel beperkt tot EUR per vervoerde persoon. 4. Uitsluitingen Wij dekken niet de burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of de heler van een verzekerd motorrijtuig. Wij kennen geen schadevergoeding toe: aan de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft; aan de werknemer die van zijn aansprakelijkheid ontheven is krachtens de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten; aan de vrijwilliger die van zijn aansprakelijkheid ontheven is krachtens de wet op het vrijwilligerswerk; aan de zwakke weggebruiker (en zijn rechtverkrijgenden) ouder dan 14 jaar die het ongeval en de gevolgen ervan heeft gewild; voor de Materiële Schade van de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen; 10 Algemene Voorwaarden

11 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade aan het verzekerde motorrijtuig behalve: - de schade veroorzaakt aan het motorrijtuig dat occasioneel gesleept wordt; - de kosten voor het schoonmaken en herstellen van de binnenbekleding van het motorrijtuig wanneer die kosten voortvloeien uit het kosteloos vervoer van personen die verwond raakten bij een verkeersongeval. de schade aan de door het verzekerde motorrijtuig vervoerde goederen, behalve de persoonlijke kleding en bagage van de inzittenden; de schade die uitsluitend veroorzaakt is door de vervoerde goederen of voor dat vervoer vereiste behandelingen; de schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan toegestane snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidsritten- of wedstrijden; de schade waarvan de herstelling georganiseerd is door de wetgeving rond de burgerlijke aansprakelijkheid binnen het domein van de kernenergie. Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen 1. Beheer van de overeenkomst 1.1. Wijzigingen Vergeet niet ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico tot gevolg kunnen hebben. In geval van verzwijging of onjuiste mededeling behouden wij ons conform de wettelijke bepalingen terzake het recht voor om onze tegemoetkoming te verminderen of te weigeren en kunnen wij de reeds uitgekeerde vergoedingen terugvorderen. Wijzigingen die ons verplicht dienen medegedeeld te worden: het gebruik van het motorrijtuig (voorbeeld: wijziging van het jaarlijkse kilometeraantal die leidt tot een verandering van klasse zoals gepreciseerd in de bijzondere voorwaarden, boven een tolerantie van km/jaar); de kenmerken van het motorrijtuig (voorbeeld: wijzigingen aan de motor om het vermogen op te drijven); de verzekeringnemer (voorbeeld: inbreng van motorrijtuig in een vennootschap); de gebruikelijke bestuurder(s) (voorbeeld: verandering van woonplaats, van gebruikelijke bestuurder, lichamelijk handicap, gezondheidstoestand die de rijgeschiktheid kan verminderen) Verkoop, overdracht, schenking en vervanging van het omschreven motorrijtuig Wat betreft het omschreven overgedragen motorrijtuig. De dekking blijft toekomen aan u, uw echtgeno(o)t(e) en inwonende kinderen die de wettelijke leeftijd hebben om te sturen, gedurende 16 dagen vanaf de eigendomsoverdracht voorzover: het niet gaat om een bromfiets; geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt; het omschreven motorrijtuig rijdt met dezelfde nummerplaat die het had vóór de eigendomsoverdracht. Bij het verstrijken van de termijn van 16 dagen loopt de dekking ten einde. 11

12 Belfius Car Wat betreft het vervangende motorrijtuig. De aankoop van een nieuw motorrijtuig (uitgezonderd een bromfiets) en de kenmerken van dat motorrijtuig dienen ons zo snel mogelijk meegedeeld te worden. Wanneer echter een nieuw motorrijtuig dat het omschreven motorrijtuig vervangt, in het verkeer wordt gebracht met de nummerplaat van het omschreven motorrijtuig, blijft de dekking gelden gedurende 16 dagen vanaf de datum van de eigendomsoverdracht van het omschreven motorrijtuig. Na die termijn, indien u hebt nagelaten de vervanging van het omschreven motorrijtuig bekend te maken, zal de overeenkomst worden geschorst Einde van leasing of huurovereenkomst betreffende het omschreven motorrijtuig Dezelfde bepalingen als die betreffende de vervanging van het omschreven motorrijtuig zijn van toepassing. 2. De premie 2.1. A priori personalisatie van de premie De premie voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt bepaald, niet alleen op basis van het vermogen van het omschreven motorrijtuig, het jaarlijks kilometeraantal afgelegd door dit voertuig en de bonus-malusgraad, maar ook op basis van de leeftijd en de woonplaats van de hoofdbestuurder en zijn schadeverleden. Onverminderd de contractuele bepalingen betreffende wijzigingen van het risico, wordt de premie aangepast: op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst bij wijziging van één van de bovenvermelde criteria; onmiddellijk bij een vervanging van motorrijtuig, een verandering van verzekeringnemer of van hoofdbestuurder van het motorrijtuig. 12 Algemene Voorwaarden

13 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 2.2. A posteriori personalisatie van de premie (bonus-malus) Voor personenwagens, minibussen en lichte vrachtwagens wordt de premie gepersonaliseerd, a posteriori, volgens de onderstaande schaal. Graad Premieniveau (%) Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Starter 100 Bonus 1 95 Bonus 2 90 Bonus 3 85 Bonus 4 80 Bonus 5 75 Bonus 6 70 Bonus 7 65 Bonus 8 60 Bonus 9 55 Bonus Super-bonus 1 50 Super-bonus 2 50 Super-bonus 3 50 Super-bonus 4 50 Super-bonus 5 50 Toetredingsmechanisme De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad Starter. De ervaring van de hoofdbestuurder wordt gewaardeerd op basis van de ouderdom van zijn definitief rijbewijs categorie B; elk volledig jaar levert een daling met één graad op. Vervolgens wordt deze bonus gecorrigeerd door een stijging met vijf graden voor elk schadegeval waarbij de aansprakelijkheid betrokken was volgens het/de schadeattest(en) afgeleverd door de vroegere verzekeraars overeenkomstig het KB van 16 januari De verzekeringnemer dient de nodige bewijsstukken voor te leggen. 13

14 Belfius Car Verschuivingsmechanisme De premie verandert op elke jaarlijkse vervaldag op basis van het aantal schadegevallen. Er wordt alleen rekening gehouden met de schadegevallen waarvoor wij aan de benadeelden vergoedingen hebben betaald of zullen moeten betalen. De periode van de geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten ten laatste op de 15de van de maand die de maand van de jaarlijkse hoofdvervaldag voorafgaat. Als die, om welke reden dan ook, minder is dan 9,5 maand, dan wordt ze toegevoegd aan de volgende observatieperiode. De verschuivingen gebeuren volgens het onderstaande mechanisme: per geobserveerde verzekeringsperiode: een onvoorwaardelijke daling met één graad; per geobserveerde verzekeringsperiode: een stijging met 5 graden per schadegeval; Merk op dat de vergoeding van een zwakke weggebruiker slechts aanleiding geeft tot een verhoging op de bonus-malusschaal als de verzekerde aansprakelijk is voor het schadegeval. Indien u gedurende vier opeenvolgende jaren geen enkel ongeval hebt aan te geven en u toch nog altijd in de maluszone valt, zal de graad naar de Starter-graad worden teruggebracht. Rechtzetting van een verkeerde graad Een verkeerd vastgestelde personalisatiegraad wordt rechtgezet met terugwerkende kracht van maximum drie jaar en de premieverschillen worden, naar gelang het geval, opgeëist of terugbetaald. Schorsing Indien een geschorste overeenkomst conform de artikels 33 en 34 van de modelovereenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing bereikte graad op de gradenschaal van toepassing. Verandering van motorrijtuig De verandering van motorrijtuig heeft geen enkele invloed op de positie op de gradenschaal, wanneer het nieuwe motorrijtuig eveneens een personenwagen, minibus of lichte vrachtwagen is. Verandering van hoofdbestuurder Bij verandering van hoofdbestuurder wordt de positie op de gradenschaal bepaald op basis van de rijervaring van de nieuwe hoofdbestuurder en zijn schadeverleden. Schadeattest bij opzegging van de overeenkomst Binnen 15 dagen na de opzegging van de verzekeringsovereenkomst, zullen wij u een schadeattest bezorgen overeenkomstig het KB van 16 januari Dit attest dient onverwijld aan uw volgende verzekeraar te worden overgemaakt. 14 Algemene Voorwaarden

15 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 3. Schadegevallen 3.1 Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval Bij een schadegeval verbindt de verzekerde zich ertoe: het schadegeval aan te geven ons nauwkeurig in te lichten over de omstandigheden, de oorzaken van het schadegeval en de omvang van de schade, de identiteit van de getuigen en de slachtoffers (door middel van het aanrijdingsformulier dat wij ter uwer beschikking stellen) binnen acht dagen volgend op het optreden van het schadegeval; mee te werken aan de afhandeling van het schadegeval - ons onverwijld in het bezit te stellen van en ons toestemming te geven voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor een goed beheer van het dossier; - ons binnen de 48 uur na hun afgifte of betekening elke dagvaarding, oproeping, gerechtelijke of buitengerechtelijke akte te bezorgen; - persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waar de aanwezigheid van de verzekerde wordt vereist; bovendien, als we een borgsom hebben voorgeschoten - alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de vrijgave of opheffing van die borgsom, wanneer ze vrijgegeven of opgeheven wordt door de bevoegde overheid; - ons terug te betalen wanneer de borgsom verbeurd verklaard wordt door de bevoegde overheid of door haar wordt aangewend voor de volledige of gedeeltelijke betaling van een boete, een strafrechtelijke schikking of gerechtskosten betreffende een strafgeding. 3.2 Onze verbintenissen bij een schadegeval Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen u toegekend worden en binnen de perken ervan, verbinden wij ons tot het volgende: het dossier te beheren ter behartiging van de belangen van de verzekerde en het voor hem op te nemen; de verzekerde op de hoogte te houden in alle fasen van zijn dossier; de verschuldigde vergoeding zo snel mogelijk te betalen. 3.3 Ons recht op terugbetaling van de uitgekeerde vergoedingen Nadat wij de slachtoffers hebben vergoed, hebben wij in sommige gevallen het recht om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de in hoofdsom en interest uitgekeerde vergoedingen en van de gerechtskosten. In welke gevallen Voor welke bedragen? Terugbetaling door wie? Niet-betaling van de premie die tot schorsing van de dekking heeft geleid Beperkte terugbetaling (1) Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico, zowel bij het sluiten als in de loop van de overeenkomst (2) Onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico, zowel bij het sluiten als in de loop van de overeenkomst (2) Volledige terugbetaling Maximum 250 EUR De verzekeringnemer 15

16 Belfius Car In welke gevallen Voor welke bedragen? Terugbetaling door wie? Opzettelijk veroorzaakt schadegeval (2) Volledige terugbetaling Schadegeval veroorzaakt door dronkenschap of een gelijkaardige (1) Beperkte terugbetaling toestand door het gebruik van andere dan alcoholische dranken; (2) De veroorzaker van het schadegeval Gebruik van een motorrijtuig met De dader van het misdrijf of zijn misbruik van vertrouwen, oplichting of Beperkte terugbetaling (1) medeplichtige verduistering (2) Wanneer wij recht op terugbetaling hebben krachtens de contractuele bepalingen betreffende de overdracht Beperkte terugbetaling (1) van het omschreven motorrijtuig (2) Schadegeval voortvloeiend uit de deelname aan een niet-toegestane snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd (2) Beperkte terugbetaling (1) De veroorzaker van de schade of degene die er burgerlijk aansprakelijk voor is Schadegeval overkomen terwijl de bestuurder niet voldeed aan de lokale wettelijke of reglementaire voorwaarden om het motorrijtuig te mogen besturen of vervallen verklaard was van het recht tot sturen in België Schadegeval veroorzaakt doordat het motorrijtuig niet voldeed aan de Belgische reglementering op de technische controle, bij afwezigheid van een geldig keuringsbewijs (2) Schadegeval overkomen bij vervoer van meer dan het reglementair of contractueel toegestane aantal personen Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) De terugbetaling wordt berekend volgens de onderstaande verhouding: personen in overtal vervoerd aantal personen De verzekerde behalve degene die bewijst dat het schadeverwekkende feit niet aan hem toe te schrijven is en plaats heeft gevonden in strijd met zijn richtlijnen of buiten zijn weten. Schadegeval overkomen bij vervoer van personen in strijd met de reglementaire of contractuele bepalingen. Verzuim een handeling te verrichten binnen een contractueel bepaalde termijn, tenzij de verzekerde bewijst dat hij die handeling verricht heeft zodra dat redelijkerwijs mogelijk was (2) Beperkte terugbetaling (1) Beperkte terugbetaling (1) Ons recht bestaat slechts naar verhouding van de door ons geleden schade Degene die het verzuim heeft begaan (1) Ons recht op terugbetaling is volledig tot EUR en daarboven is het begrensd tot de helft van de verschuldigde sommen met een minimum van EUR en een maximum van EUR. (2) Wanneer wij gebruik maken van ons recht op terugbetaling van de vergoedingen die werden gestort aan een zwakke weggebruiker, dienen wij de aansprakelijkheid te bewijzen van degene die wij aanspreken, volgens de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Ons recht op terugbetaling bestaat bovendien slechts in verhouding tot deze aansprakelijkheid. 16 Algemene Voorwaarden

17 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 4. Einde van de overeenkomst 4.1 U kunt de overeenkomst opzeggen: Wanneer? Na een schadegeval Bij wijziging van het tarief (1) Bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden die het tarief beïnvloeden of de waarborg verminderen, ter kennis gebracht minstens 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag (1) Bij aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico Onder welke voorwaarden? Uiterlijk één maand na betaling of weigering van betaling van de vergoeding Binnen 3 maanden na de kennisgeving van de tariefwijziging indien u er minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van in kennis wordt gesteld Uiterlijk 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag indien u er minstens 4 maanden vóór die vervaldag van in kennis wordt gesteld Binnen 30 dagen na kennisgeving van de wijzigingen Als wij het niet eens worden over het bedrag van de nieuwe premie binnen een maand na uw aanvraag Wanneer er tussen de ondertekening en de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst meer dan 1 jaar tijd verloopt Wanneer wij een van de waarborgen van de overeenkomst opzeggen Opzegging op de jaarlijkse vervaldag Uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding De overeenkomst kan in haar geheel worden opgezegd Ter kennis te brengen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode (1) tenzij de wijziging voortvloeit uit een algemene aanpassing opgelegd door de bevoegde overheid, die algemeen van toepassing is voor alle maatschappijen. 4.2 Wij kunnen de overeenkomst opzeggen: Wanneer? Na een schadegeval Bij aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico Bij niet-betaling van de premie In geval van fraude Opzegging op de jaarlijkse vervaldag Onder welke voorwaarden? Op voorwaarde dat uw aansprakelijkheid in het geding is en uiterlijk 1 maand na de betaling of weigering van betaling van de vergoeding. De opzegging gaat dan in ten vroegste 3 maanden na de datum van kennisgeving Binnen één maand vanaf de dag waarop wij kennis krijgen van de verzwaring als wij bewijzen dat wij in geen geval het verzwaarde risico verzekerd zouden hebben Binnen 15 dagen als u niet akkoord gaat met ons voorstel tot wijziging of als u niet binnen de maand op dat voorstel reageert Onder de voorwaarden bepaald in artikel 13 van de hierbij ingesloten modelovereenkomst Uiterlijk 1 maand na weigering van betaling; de opzegging gaat in ten vroegste 1 maand na de kennisgeving Ter kennis te brengen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode. Wij verbinden ons ertoe de overeenkomst nooit op te zeggen op grond van leeftijd, geslacht of verandering van woonplaats in België van de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurders. 17

18 Belfius Car 18 Algemene Voorwaarden

19 Verzekering Rechtsbijstand TITEL II Verzekering Rechtsbijstand Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Algemene context De in deze Titel II beschreven verzekering is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Ze is geldig in alle landen die vermeld staan op de groene kaart en die niet zijn doorgehaald. De waarborg Insolventie van Derden is echter beperkt tot de landen van de Europese Unie, alsook Zwitserland en Noorwegen. De bepalingen van artikel 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 en 35 van de modelovereenkomst zijn eveneens van toepassing op de waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand. 2. De verzekerden U; de eigenaar, de toegelaten houder en de toegelaten bestuurder van het omschreven motorrijtuig; de personen die gratis vervoerd worden in het vernoemde motorrijtuig; de ouders of rechtstreekse verwanten van een voornoemde verzekerde als ze schade lijden door het overlijden of de lichamelijke letsels van een vermelde verzekerde; de personen die bij voornoemde verzekerde inwonen als ze schade lijden door het overlijden of de lichamelijke letsels van een vermelde verzekerde tegenover de drie eerste punten. 3. Verzekerde prestaties De verzekering Rechtsbijstand omvat de tenlasteneming, (volgens de modaliteiten van de gekozen formule (Comfort of Prestige), zonder dat u het bedrag ervan moet voorschieten, van: de kosten en erelonen van de advocaat, deskundige en deurwaarder; de buitengerechtelijke procedurekosten of rechtsplegingskosten voor Belgische en buitenlandse rechtsmachten die te uwen laste vallen; de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging krachtens uitvoerbare titel; de kosten van verzoek om genade of rehabilitatie, op voorwaarde dat wij het oorspronkelijke geschil hebben geregeld en dat de verzekerde nog altijd bij ons verzekerd is op het ogenblik van indiening van het verzoek. Op voorlegging van de bewijsstukken, nemen wij ook het volgende ten laste : a) de terugbetaling van de reis- en verblijfskosten naar aanleiding van een wettelijk vereiste en bevolen verschijning van een verzekerde als beklaagde voor een buitenlandse rechtsmacht; 19

20 Belfius Car b) de terugbetaling van de douanerechten welke van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig geëist worden wanneer hij het bedoelde motorrijtuig als gevolg van totale vernieling onmogelijk weer kan invoeren; c) de terugbetaling tot 500 EUR van de vervoerkosten voor de repatriëring van het omschreven motorrijtuig langs de normale weg naar België wanneer dit motorrijtuig in het buitenland door een ongeval of brand zodanig beschadigd zou zijn dat het zijn weg niet normaal kan voortzetten; d) de vergoeding van de reis- en verblijfskosten aangegaan door een verzekerde die zich naar het buitenland heeft moeten begeven om er een minnelijk geneeskundig onderzoek te ondergaan. Worden niet vergoed: - de straffen, boeten, opdeciemen en schikkingen met het Openbaar Ministerie, de kosten van alcoholtests, bloedafnames en drugtests; - de kosten en erelonen die de verzekerde heeft betaald vóór de aangifte van de schade of voordat hij ons akkoord heeft gekregen, tenzij die kosten en erelonen worden gerechtvaardigd; - de kosten en erelonen van procedures voor internationale of supranationale gerechtshoven; - de kosten en erelonen van procedures voor het Hof van Cassatie, wanneer de omvang van het geschil, voor zover dit in geld kan worden uitgedrukt, minder dan EUR bedraagt. 4. Aangifte van een schadegeval Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen nadat het zich heeft voorgedaan, aangegeven worden. De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. De verzekerde dient ons zonder verwijl alle nuttige, gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken. De rechtsbijstandverlener is belast met het beheer en de afhandeling van de schadegevallen. Hij neemt de leiding bij alle besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen. 5. Vrije keuze van advocaat en deskundige Indien een beroep moet worden gedaan op een gerechtelijke of administratieve procedure, heeft de verzekerde vrije keuze van advocaat, deskundige of iedere andere persoon met de wettelijk vereiste kwalificaties voor de procedure. Is de opdracht van de deskundige echter beperkt tot de raming van de schade aan het motorrijtuig, buiten iedere procedure, dan moet de deskundige erkend zijn door Assuralia. De verzekerde heeft slechts recht op één advocaat en/of deskundige. De verzekerde verbindt zich ertoe ons de naam van de gekozen advocaat en/of deskundige mee te delen. Wij vergoeden evenwel de kosten en erelonen van een nieuwe advocaat/ deskundige, indien de verzekerde zich om redenen los van zijn wil, zoals het overlijden van de advocaat/deskundige of benoeming tot magistraat, verplicht ziet om een andere advocaat of deskundige onder de arm te nemen. De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek, de kosten en erelonen die wij overdreven achten, voor de Raad van de Orde van advocaten, voor de tuchtraad van de deskundige of voor de bevoegde rechtbank te betwisten. 20 Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie