Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12. (gemeente Midden Delfland)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12. (gemeente Midden Delfland)"

Transcriptie

1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat HA Enschede Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Project : Datum : 22 januari 2015 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. R. Geerts Review : ir. J. Heitink Opdrachtgever: Contrall t.a.v. H. de Jong Postbus AM Apeldoorn

2 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Externe veiligheidsrisico s LPG-tankstation Inleiding Plaatsgebonden risico Groepsrisico Externe veiligheidsrisico s Rijksweg A Inleiding Bevolking Plaatsgebonden risico Groepsrisico Provinciale weg N Groepsrisicoverantwoording Introductie Uitgangssituaties Beoordeling mogelijkheden van in veiligheid brengen Conclusie LPG-tankstation Rijksweg A Provinciale weg N Beperkte verantwoording Referenties Bijlage bevolking... 18

3 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 2 1. Inleiding Men is voornemens een nieuw LPG-tankstation te realiseren nabij de afrit Den Haag Zuid (afrit 12) van de A4. Voor het aspect externe veiligheid is het nodig het risico dat wordt veroorzaakt door het LPG-tankstation te beoordelen. Ook het risico dat externe bronnen veroorzaken op het LPG-tankstation dient te worden beoordeelt. In deze studie wordt het plaatsgebonden- en groepsrisico bepaalt dat wordt veroorzaakt door het LPG-tankstation en wordt het groepsrisico dat wordt veroorzaakt door de A4 berekend. De bepaalde risico s maken deel uit van de verantwoording van het groepsrisico. Ook het externe veiligheidsrisico van de N211 wordt beschouwd. Het plaatsgebonden risico en groepsrisico veroorzaakt door het LPG-tankstation worden getoond in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in het plaatsgebonden risico en groepsrisico veroorzaakt door de Rijksweg A4. Hoofdstuk 4 toont een beschouwing van het externe veiligheidsrisico van de N211. Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijkheden voor personen in het gewijzigde plangebied om zich in veiligheid te brengen indien zich op de A4 een zware calamiteit voordoet waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusie.

4 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 3 2. Externe veiligheidsrisico s LPG-tankstation 2.1. Inleiding Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door ongevalscenario s van de tank en de tankauto aanwezig tijdens de bevoorrading. Andere ongevalscenario s, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de tank of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het risico. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ligging van de plaatsgebonden risicocontour zoals voorgeschreven in het Revi en op de hoogte van het groepsrisico. Het groepsrisico, indien aanwezig, moet worden verantwoord Plaatsgebonden risico De afstand tot de al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10 6 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 10 6 per jaar voor LPG-tankstations is vastgelegd in tabel 1 van bijlage 1 van het Revi [2]. De afstand vanaf het vulpunt is afhankelijk van de vergunde doorzet en is voor dit LPG-tankstation 45 meter. De afstand vanaf de tank en afleverzuil is respectievelijk 25 en 15 meter. Figuur 1 toont het LPG-tankstation en de plaatsgebonden risico contouren. Binnen de grens- en richtwaarde liggen geen (geprojecteerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Hiermee wordt voldaan aan het Bevi [1].

5 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Groepsrisico Voor het bepalen van het groepsrisico van een LPG-tankstation wordt een invloedsgebied aangehouden 150 meter vanaf het vulpunt en de tank. Voor het berekenen van het groepsrisico wordt alle aanwezige bevolking geïnventariseerd. Figuur 1 toont de inrichting, de ligging van de installatieonderdelen en de bestemmingen die binnen het invloedsgebied vallen. Figuur 1. Risicoafstanden en invloedsgebied LPG-tankstation Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat binnen het invloedsgebied van het vulpunt (onderste zwarte cirkel) alleen een stuk met bestemming bedrijven ligt ten oosten van de inrichting. Dit stuk is circa 105 m 2 groot en kan, uitgaande van de dichtheid van een druk industriegebied á 80 personen per hectare, circa 1 persoon bevatten. Uit de figuur is ook op te maken dat over een deel van deze bestemming de dubbelbestemming leiding ligt waar niet gebouwd mag worden. Het grootste scenario dat gemodelleerd wordt bij het vulpunt kan dus niet meer dan 1 slachtoffer opleveren.

6 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 5 Binnen het invloedsgebied van de ondergrondse opslagtank worden de bestemmingen bedrijven en wonen mogelijk gemaakt. Het bouwvlak van de woning en het ten westen daarvan gelegen bedrijventerrein liggen buiten het invloedsgebied. Alleen het bouwvlak van het terrein ten oosten van de woning ligt deels binnen de 150 meter zone van de tank. Het gaat hier om circa 410 m 2 waar, uitgaande van de dichtheid van een druk industriegebied á 80 personen per hectare, circa 4 personen aanwezig kunnen zijn. Omdat het groepsrisico volgens artikel 12 van het Bevi de kans is dat er meer dan 10 slachtoffers vallen, is vast te stellen dat hier geen groepsrisico zal zijn. Het groepsrisico hoeft dan ook niet te worden verantwoord en er wordt voldaan aan het Bevi [1].

7 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 6 3. Externe veiligheidsrisico s Rijksweg A Inleiding Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A4 vormt een risico voor de personen aanwezig bij het LPG-tankstation. In het vigerende bestemmingsplan zijn de risico s van dit vervoer reeds beschouwt. Voor het aanpassen van het ruimtelijke plan worden de risico s opnieuw beoordeeld. Hierbij wordt volledig uitgegaan van de risicoberekeningen die zijn gemaakt voor het vigerende bestemmingsplan [3]. Uitgegaan is van het GF3-plafond (tot vloeistof verdicht brandbaar gas zoals LPG) zoals voorgeschreven in de regeling basisnet [4]. Voor de wegvakken Z9 (A4: Knp. Ypenburg afrit 12 (Den Haag Zuid)) en Z10 (A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) afrit 13 (Den Hoorn)) gaat het daarbij om 1000 transporten GF3. 1 In de berekeningen is uitgegaan van de standaard ongevalsfrequentie van /vtgkm voor een snelweg. Er is een wegbreedte van 40 m gehanteerd Bevolking Voor het modelleren van de bevolking is uitgegaan van de vorige risicoberekening. Voor een overzicht van deze bevolking wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport. Ten opzichte van de vorige berekening is er nog een wijziging in het aantal personen. Tegenover het tankstation is nog een tankstation bestemd. Er wordt, conservatief, aangenomen dat in beide tankstations 10 personen continu aanwezig zijn. Tabel 1 toont het aantal aanwezige personen. ID Dag Nacht 1 t/m 21 Zie bijlage Tabel 1. Bevolking toekomstige situatie Figuur 2 toont het overzicht van de gemodelleerde vlakken inclusief de vlakken waar de tankstations komen te liggen. Vlakken met een blauw kader zijn overgenomen uit de vorige risicoberekening, het vlak met een paars kader is nieuw en doorgerekend voor de toekomstige situatie. 1 De A4 is onlangs doorgetrokken tot aan het knooppunt Kethelplein. In 2009 is door RWS een toedeling gemaakt van het verwachte aantal gevaarlijke stoffen over dit nieuwe deel snelweg [6]. Uit deze toedeling blijkt dat de hoeveelheid LPG (GF3) niet toe zal nemen. Wel is er een toename van het aantal brandbare en toxische vloeistoffen, maar aangezien deze niet significant bijdragen aan het groepsrisico worden deze niet meegenomen in de berekening.

8 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 7 Figuur 2. Gemodelleerde bevolking langs de A4

9 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Plaatsgebonden risico In bijlage 1 van de regeling Basisnet zijn voor wegen behorende tot het Basisnet afstanden vastgelegd voor de zogeheten veiligheidszone (de plaatsgebonden risicocontour 10-6 ) [4]. Voor wegvakken Z9 en Z10 is daarbij de waarde 0 vermeld. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor LPG-tankstation Groepsrisico Het groepsrisico van de toekomstige situatie is berekend en vergeleken met die van de vorige studie. Figuur 3 toont de vergelijking. Uit de figuur is af te lezen dat het groepsrisico in beide situaties onder de oriëntatiewaarde ligt en nauwelijks waarneembaar stijgt. Figuur 3. Groepsrisicovergelijking Tabel 2 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. In de tabel is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor betekent dat het groepsrisico meer dan 140 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. Door realisatie van de tankstations neemt het groepsrisico niet toe en blijft deze keer de oriëntatiewaarde.

10 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 9 Situatie Factor t.o.v. OW Bij aantal slachtoffers Huidige situatie Toekomstige situatie Tabel 2. Factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde van het hoogste groepsrisico per kilometer Omdat het groepsrisico kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde is het voldoende het groepsrisico beperkt te verantwoorden. Dit houdt in dat ingegaan moet worden op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp. Hoofdstuk 5 bevat deze verantwoording.

11 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Provinciale weg N211 Het LPG-tankstation ligt ook binnen het invloedsgebied van de provinciale weg N211. Op de weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Uit de meest recente telling blijkt dat er alleen vervoer van LF1, LF2 (beide brandbare vloeistoffen), GF3 (brandbare gassen) en LT2 (giftige vloeistoffen) plaatsvindt over de provinciale weg. Het invloedsgebied van de N211 bedraagt respectievelijk 45 m (brandbare vloeistoffen), 355 m (brandbare gassen) en 880 m (giftige vloeistoffen). Tabel 3 toont de aantallen transporten uit de meest recente telling. Stofcategorie Aantal transporten LF LF GF3 122 LT2 35 Tabel 3. Aantal transporten gevaarlijke stoffen N211 Voor het bepalen van de hoogte van het plaatsgebonden risico is gebruik gemaakt van de vuistregels zoals opgenomen in het HART, versie 1 april 2015 [5]. Provinciale wegen met minder dan 500 GF3 transporten hebben geen 10-6 contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de vaststelling van het plan. Voor het bepalen van de hoogte van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de vuistregels zoals opgenomen in het HART, versie 1 april 2015 [5]. Er is aangenomen dat aan beide kanten van de weg de bebouwing op circa 30 meter staat en dat deze maximaal een dichtheid van 80 personen per hectare heeft. Uit tabel 6 van de bijlage van het HART blijkt dat er geen overschrijding van 0.1 maal de oriëntatiewaarde plaats vindt. Nadere berekeningen voor het groepsrisico zijn dan niet nodig. Deze weg vormt geen belemmering voor de vaststelling van het plan. Omdat het groepsrisico kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde is het voldoende het groepsrisico beperkt te verantwoorden. Dit houdt in dat ingegaan moet worden op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp. Hoofdstuk 5 bevat deze verantwoording.

12 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Groepsrisicoverantwoording 5.1. Introductie Het besluit externe veiligheid transportroutes meldt ( 3.1. artikel 7) dat ingegaan moet worden op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op in dit geval de snelweg A4 en Provincialeweg N en dat moet worden ingegaan op de mogelijkheden voor personen, die in dit geval zich kunnen bevinden op de locatie van het LPG-tankstation om zich in veiligheid te brengen indien zich op de A4 een ramp voordoet. Ramp moet hier worden opgevat als een begrip in de betekenis van de definitie zoals gegeven in de Wet Veiligheidsregio s. Het gaat dan om een situatie waarbij de gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines vereist is. Deze inzet is er op gericht om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. De dreiging is hier het gevolg dat kan optreden voor personen na een zwaar ongeval op de A4 waarbij een tankwagen met een gevaarlijke stof is betrokken. Bij deze verantwoording gaat het specifiek om de personen die extra in het invloedsgebied zullen/kunnen verblijven door het planbesluit. Dat zijn de bezoekers aan het tankstation en de werknemers van de exploitant van het tankstation. Elk ongeval op de A4 waarbij een tankwagen beladen met een gevaarlijke stof is betrokken, zal een gecoördineerde inzet van mensen van verschillende disciplines vereisen. Dit alleen al om te zorgen dat er geen escalatie zal plaatsvinden van de dreiging dat de gevaarlijke stof zal vrijkomen of, in het geval uitstroming plaats vindt van de gevaarlijke stof, de dreiging die hiervan uitgaat voor de omgeving niet verder zal toenemen. De situatie ter hoogte van het LPG-tankstation is weergegeven met figuren 4 en 5. Locatie van tankstation Figuur 4. Aansluiting wegen naar en van geprojecteerde tankstation 2 Daar waar verder A4 wordt genoemd wordt ook N211 bedoeld.

13 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 12 Afrit A4 A4 Overkapping afleverzuilen Winkel tankstation N211 Figuur 5. Detail tekening tankstation Figuur 6 toont het zicht op de omgeving gezien vanuit het tankstation. In het verdere vervolg wordt gesproken over de bezoekers van het tankstation waarbij ook de werknemers zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld, en niet meer over personen. A B C Figuur 6 A] toegangsweg naar tankstation onder de afslag door van de A4. B] afslag naar A4. C] zicht op locatie vanaf A4 (bij de pijl is de tunnel die op afbeelding A] is te zien.

14 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Uitgangssituaties De volgende gegevens zijn relevant voor de beschrijving van de verwachte mogelijkheden voor de bezoekers van het tankstation om zich in veiligheid te brengen als zich op de A4 een ongeluk plaatsvindt met een tankwagen met gevaarlijke stof, die een dreiging vormt voor hun veiligheid. 1. Aangenomen wordt dat het aantal aanwezige personen 10 bedraagt. Deze zullen verspreid zijn over bezoekers die tanken, die als passagier in de auto zitten en die in de winkel van het tankstation zijn. In hoeverre deze verschillende hoedanigheid van belang is voor de mogelijkheden om zich in veiligheid te brengen wordt nog aangegeven. 2. De dreiging is van dien aard dat in principe de mogelijkheid aanwezig is om zich (tijdelijk) in veiligheid te brengen. Dit betekent dat er een bepaalde tijd verloopt tussen het plaatsvinden van het ongeluk op de A4, de waarneming van dat ongeluk door de bezoekers en het handelend veiligheidsgedrag. Situaties waarin de dreiging zich direct met dodelijk effect manifesteert zijn niet relevant om de mogelijkheden in beeld te krijgen om zich in veiligheid te brengen. 3. Twee handelingen worden beschouwd om zich in veiligheid brengen. Zich verwijderen van de ongevalsplek of de bescherming opzoeken die de winkel biedt en die andere plekken in de nabije omgeving voor sommige soorten dreigingen kunnen bieden. 4. De situaties waarin de hulpdiensten het gebied dat wordt bedreigd zullen gaan ontruimen blijven buiten beschouwing van de zelfredzaamheid van de bezoekers. Overigens zijn er verschillende richtingen door het wegenplan van- en naar het tankstation en de aansluitingen op o.a. de N211 waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor ontruiming van de bezoekers uit het bedreigde gebied. Bij een dreigende BLEVE van een LPG-tankwagen kan het te ontruimen gebied, naar de opvatting van de rampbestrijding, een gebied beslaan met een straal van 300 meter rond de LPG-tankwagen. Ad 1. Het aantal bezoekers zal variëren naar gelang het tijdstip op de dag en de dag zelf. Het station heeft vier eilanden om te tanken met elk 4 leverpunten per eiland. Daarnaast zijn er drie leverpunten voor vrachtwagens. In principe kunnen dus 19 automobilisten gelijktijdig tanken. Naast de automobilisten zullen ook een aantal medereizigers aanwezig zijn. Het aantal van 10 bezoekers lijkt een redelijke aanname voor een gemiddeld aantal. Het is de vraag of de aanwezigheid van 10 bezoekers of 20 bezoekers relevantie heeft voor de vraag naar de mogelijkheid zich in veiligheid te brengen. Ad 2. De dreiging moet van dien aard zijn dat het tankstation binnen het effect gebied ligt dat kan ontstaan als de dreiging niet beheerst kan worden door de rampbestrijdingsorganisatie. De mogelijkheid zich in veiligheid te brengen wordt in sterke mate bepaald door de afstand van het ongeval op de A4 met een tankwagen met gevaarlijke stof tot het tankstation. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn zich op tijd in veiligheid te brengen. Ad 3. Het zich verwijderen van het tankstation heeft alleen zin als er voldoende tijd is tussen het moment van waarneming dat een ongeluk heeft plaatsgevonden en het moment dat het dodelijke effect zich manifesteert ter plaatse van het tankstation. Er zullen een aantal ongevalscenario s scenario s zijn waarbij dit goed mogelijk is. Een voorbeeld is het ongeval op de A2, juli 2003 nabij Eindhoven. Een tankauto met LPG

15 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 14 kantelde. De brandstoftank beschadigde en er ontstond brand door de vrijgekomen dieselbrandstof. De brandweer, eenmaal aangekomen op de ongevalsplek, besloot tot een offensieve aanpak: direct de brand blussen en ontruimen van de omgeving. Problematischer is een ongevalsscenario met een lekkende tank waarin zich een giftige vloeistof bevindt of giftig gas. Als de giftige wolk richting tankstation waait is het de vraag of het verstandig is buiten te blijven. De winkel biedt enige bescherming gedurende een beperkte tijd tegen gevaarlijke concentraties van het gas Beoordeling mogelijkheden van in veiligheid brengen De situatie van het LPG-tankstation biedt mogelijkheden om zich zelf in veiligheid te brengen bij een dreiging van een ongeluk op de A4. Het wegenplan naar en van het tankstation maakt het mogelijk zich verder van de ongevalslocatie op de A4 te verwijderen. Het tankstation kan onder omstandigheden tijdelijk beschutting bieden tegen de warmtestraling van een plasbrand op de A4. De winkel kan tijdelijk bescherming bieden tegen een giftige stof die vrijkomt en richting station afdrijft. Voorwaarde is natuurlijk dat de wolk als zodanig tijdig wordt opgemerkt. Dat zal niet altijd mogelijk zijn. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. De aanwezigheid van waterpartijen nabij het tankstation is een gunstige situatie voor de brandweer om verschillende acties te kunnen uitvoeren die de veiligheid van de bezoekers kan vergroten. Uiteraard zijn er allerlei ongevalsscenario s waarbij de mogelijkheden zich in veiligheid te brengen niet aanwezig zijn of zeer beperkt. De locatie onderscheidt zich in deze zin niet als ongunstiger van andere tankstations langs een snelweg. Het advies van de Veiligheidsregio is hier niet in beschouwing genomen voor zover dit het vergroten betreft van de huidige mogelijkheden die de bezoekers hebben om zich in veiligheid te brengen. Het advies was bij het schrijven van dit risicoanalyserapport nog niet beschikbaar.

16 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Conclusie 6.1. LPG-tankstation Plaatsgebonden risico Binnen de grens- en richtwaarde liggen geen (geprojecteerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Hiermee wordt voldaan aan het Bevi. Groepsrisico Binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation zijn minder dan 10 personen aanwezig. Weggebruikers op de A4 worden niet in beschouwing genomen bij de bepaling van het groepsrisico. Omdat het groepsrisico volgens artikel 12 van het Bevi de kans is dat er meer dan 10 slachtoffers vallen is vast te stellen dat hier geen groepsrisico zal zijn. Het groepsrisico hoeft dan ook niet te worden verantwoord en er wordt voldaan aan het Bevi Rijksweg A4 Plaatsgebonden risico De rijksweg A4 (wegvakken Z9 en Z10) is onderdeel van het Basisnet Weg. Het PRplafond ter plaatse van de ontwikkeling is maximaal 0 m. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het LPG-tankstation. Groepsrisico De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt niet overschreden. Door de realisatie van het LPG-tankstation neemt het groepsrisico niet toe. In beide situaties is het groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. Volgens het Bevt is in dit geval een volledige verantwoording groepsrisico niet vereist. Alleen de onderdelen a en b van artikel 7 en artikel 9 zijn vereist Provinciale weg N211 Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico is bepaald met behulp van de vuistregels uit het HART. Er is geen plaatsgebonden risico 10-6 contour voor de N211. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het LPG-tankstation. Groepsrisico Het groepsrisico is bepaald met behulp van de vuistregels uit het HART. Hieruit blijkt dat er geen overschrijding van 0.1 maal de oriëntatiewaarde plaats vindt. Nadere berekeningen voor het groepsrisico zijn dan niet nodig. Deze weg vormt geen belemmering voor de vaststelling van het plan. Alleen de onderdelen a en b van artikel 7 en artikel 9 van het Bevt zijn vereist.

17 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) Beperkte verantwoording Mogelijkheden zich in veiligheid te brengen De locatie van het tankstation biedt mogelijkheden voor bezoekers aan het station om zich via de wegen naar en van het station zich te verwijderen van een ongevalslocatie op de A4. De locatie onderscheidt zich niet in ongunstige zin van andere tankstation langs snelwegen.

18 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 17 Referenties 1. VROM 2004 Besluit externe veiligheid inrichtingen Staatsblad 2004, VROM 2004 Regeling externe veiligheid inrichtingen Staatscourant 23 september 2004, nr Gemeente Midden Delfland 2015 Bestemmingsplan Harnaschpolder Noord 2014 NL.IMRO.1842.bp14HP01-VA01 Vastgesteld Ministerie I&M 2014 Regeling Basisnet Staatscourant 19 maart 2014, nr Ministerie I&M 2015 Handleiding Risicoanalyse Transport Versie 1.1 gedateerd 1 april Rijkswaterstaat 2009 Toedeling transport gevaarlijke stoffen aan nieuw aan te leggen A4 Delft Schiedam en A13/A16 15 april 2009

19 Externe veiligheid planwijziging LPG-tankstation A4 afrit 12 (gemeente Midden Delfland) 18 Bijlage bevolking De inventarisatie van personen binnen het invloedsgebied van de rijksweg A4 is uitgevoerd door het bevoegd gezag. Daarbij is uitgegaan van maximale bestemmingsplancapaciteit. Onderstaande tabel toont de aantallen voor de huidige situatie. Vlak 21 is later toegevoegd, het gaat hier om het tankstation dat komt te liggen aan de overzijde van de A4. ID Type Personen Personen Opmerking dag nacht 1 Wonen Bevolking aangeleverd 2 Bedrijventerrein en wonen door bevoegd gezag 3 Bedrijventerrein en wonen Glastuinbouw en wonen Glastuinbouw en wonen Hoogwaardige en standaard bedrijven met kantoren 7 Wonen en werken Bedrijven Wonen Bedrijventerrein Bedrijventerrein en wonen Bedrijventerrein Bedrijventerrein, inclusief LNG-tankstation, Bauhuis en Nutsvoorziening Conservatief is aangenomen dat er 10 personen aanwezig zijn bij het LNG-tankstation en 10 personen bij de nutsvoorziening 14 Bedrijventerrein Bevolking aangeleverd 15 Vastgoedzone door bevoegd gezag 16 Kantoor afvalwaterzuivering Wonen Wonen Bedrijven Wonen en werken Tankstation overzijde A Tabel 4. Gegevens bevolkingsaantallen

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1. in Den Haag

Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1. in Den Haag Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1 in Den Haag Project : 132561 Datum : 26 november 2013 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. G.A.M. Golbach

Nadere informatie

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Project : 091658 Datum : 7 oktober 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Haven Amsterdam Sector Infrastructuur en Milieu Postbus 19406

Nadere informatie

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V. Contactpersoon F. van Gils Datum : 31 oktober 2012 Auteur

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico

Verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Verantwoording groepsrisico Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 142646 Datum : 28 augustus 2015

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp

Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp Project : 081377 Datum : 20 juli 2010 Auteur : ir. J. Heitink D. Ruumpol Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer Groep uitvoering, cluster Planvorming

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert ons kenmerk: DPEVNML/019-2013 behandeld door: C.van den Beld doorkiesnummer: 077 359 66 89 e-mail: c.vandenbeld@venlo.nl bijlage(n): 3 datum: 4 april

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 132517 Datum : 6 november 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: BJZ.nu

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132. in Woerden

Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132. in Woerden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132 in Woerden Project : 142653 Datum : 8 september 2014 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. J.

Nadere informatie

Risicoanalyse biogasinstallatie rwzi Harderwijk

Risicoanalyse biogasinstallatie rwzi Harderwijk Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse biogasinstallatie rwzi Harderwijk Project : 163158 Datum : 23 november 2016 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: IMD BV t.a.v. W.

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer Project : 081377 Datum : 19 augustus 2010 Auteur : ir. J. Heitink A.M. op den Dries D. Ruumpol Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer Groep uitvoering, cluster

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn in Den Haag Project : 142768

Nadere informatie

Risicoanalyse propaantank Veerdam 1. in Aalst (gemeente Zaltbommel)

Risicoanalyse propaantank Veerdam 1. in Aalst (gemeente Zaltbommel) Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse propaantank Veerdam 1 in Aalst (gemeente Zaltbommel) Project : 111923 Datum : 23 april 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den

Nadere informatie

Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten

Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten Project : 163226 Datum : 21 november 2016 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: FMA-Nillesen t.a.v. H.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Project : 132563

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Externe veiligheid spoor. Locatie Otje van Potje te Rijssen

Externe veiligheid spoor. Locatie Otje van Potje te Rijssen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoor Locatie Otje van Potje te Rijssen Project : 153019 Datum : 22 december 2015 Auteur : B.S. van Holten Review : ing. A.J.H. Schulenberg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam bestemmingsplan De Hoven, De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid 777 Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid Project

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam. (gemeente Koggenland)

Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam. (gemeente Koggenland) Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam (gemeente Koggenland) Project : 152884 Datum : 8 mei 2015 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. G.A.M.

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Project : 091659 Datum : 29 januari 2010 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: De Visser Postbus 105 8200 AC Lelystad Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen RUD Utrecht Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen Adviseur : RUD Utrecht Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 2014 077543708:B - Vrijgegeven D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 5 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam

Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam Project : 101859 Datum : 23 november 2011 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den Dries

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden definitief revisie 03 29 augustus 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2 Beleidskader 2 3 Beschouwing risicobronnen 4 3.1 Rijksweg A1 4 3.2 Utrechtse Vecht 5 3.3 Maxisweg 6 3.4 Hogedruk

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek in Zoetermeer Project :

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Echt - Susteren. Teksten t.b.v. paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Buitengebied Echt - Susteren. Teksten t.b.v. paragraaf externe veiligheid Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Bestemmingsplan Buitengebied Echt - Susteren Teksten t.b.v. paragraaf externe veiligheid Project : 122179

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 29 juni 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan IJburg 29-06-2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 26

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Status : Definitief Project

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp

Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp Project : 091571 Datum : 9 juni 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Adviesgroep AVIV BV Langestraat

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Aan Mevr. van der Schot Van Tim Waanders Memo Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Inleiding Gemeente Harderwijk heeft het Projectbureau

Nadere informatie

Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein. gemeente Leiderdorp

Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein. gemeente Leiderdorp Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein gemeente Leiderdorp Project : 152889 Datum : 19 mei 2015 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Thunnissen

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer Bestemmingsplan De Liede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1.

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1. Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer 150550 Opdrachtgever: Envita Almelo B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo Versie: 1.0 Plaats, datum: IJmuiden, 17 maart

Nadere informatie

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd. 24-01-2014. Ten noord-westen van de beoogde locatie voor de short stay appartementen

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Sportpark Buitenhout. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Sportpark Buitenhout. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Sportpark Buitenhout Kopie aan

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid 1

Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid 1 AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede risicoanalisten externe veiligheid + risicobeleid & risicocommunicators Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid RtHA Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Project

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Opdrachtgever: NieuwBlauw Contactpersoon: dhr. S. Klein Obbink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2

Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2 Externe Veiligheid bestemmingsplan Barneveld-Zuid 2 Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevrouw A. van Bommel - van de Vendel Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Opdrachtgever Project Nummer : 74300326 Status : Definitief versie

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie