An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE"

Transcriptie

1 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画

2 COVER: AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Na 70 x 80 cm,

3 2

4 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画

5 An Kun ( 安 坤 ) (1968 Jiangsu / China) 4

6 WOORD VOORAF AN KUN ( 安 坤 ) werd geboren in 1968 in Jiangsu; een provincie die gelegen is langs de oostkust van China. In het zuiden grenst deze, vrijwel vlakke en zeer waterrijke, provincie aan Shanghai. Dwars door het gebied, waar AN KUN als kind opgroeide, stroomt het Grote Kanaal van China. Dit is één van de grootste kanalen ter wereld, waarvan de oudste gedeeltes zijn aangelegd zo n 500 jaar voor onze jaartelling. Zou het de invloed zijn van deze - van noord naar zuid gegraven waterstroom, dat de werken van AN KUN zo delicaat zijn en bijna vloeibaar lijken? Rond zijn vijftiende jaar begon AN KUN met schilderen. Gewoon uit vrijetijdsbesteding en zonder andere reden, dan dat hij zelf genoot van het staan voor een met canvas bespannen spieraam, waarop hij zijn inspiraties en zijn gevoel in beelden kon uiten. Al snel werd in de omgeving van AN KUN opgemerkt dat de jongen een bijzonder, aangeboren talent had. De bijval die AN KUN kreeg, was voor hem de aansporing om zich professioneel te laten scholen aan het Suzhou Art and Design Technology Institute en, nadat hij deze opleiding met goed gevolg voltooid had, zijn opleiding tot professioneel kunstschilder voort te zetten aan de Central Academy of Fine Arts in Beijing. betrokken in Beijing waar hij zich - voorlopig zo had hij zich voorgenomen - zou gaan toeleggen op het opnieuw oppakken van zijn leven als kunstschilder. Wetend dat hij twee serieuze schildersopleidingen met goed gevolg voltooid had én vertrouwend op zijn vaardige schildershand, geloofde AN KUN dat hij het eerste jaar kon overleven met het verkopen van zo af en toe een doek. Dat eerste jaar van overleven, pakte echter anders uit. Net zoals de verkoop van zo af en toe een doek. Van een vriend kreeg AN KUN in 2002 de uitnodiging deel te nemen aan de Figure Oil Painting Exhibition in Jiangsu. Deze nieuwe (en destijds nog weinig prestigieuze) tentoonstelling, presenteerde een handvol lokale kunstschilders waarvan de meesten van het kaliber aardig, maar niet goed genoeg. AN KUN echter, presenteerde zijn allernieuwste werk en kreeg direct de ogen van de plaatselijke media op zich gericht. Nog tijdens de expositie werd hem gevraagd om enkele weken later te exposeren in Nanjing, de hoofdstad van de provincie. Wetend dat de wereldstad Nanjing, in de zeer dichtbevolkte én rijke delta van de rivier de Yangtze ligt, was deze uitnodiging niet tegen dovemansoren gezegd. AN KUN voelde in al zijn vezels, dat dit zijn eerste stap op een hoger platform kon zijn. Toch zou artist niet als titel op zijn eerste visitekaartje staan. AN KUN twijfelde en zocht, na succesvol afgestudeerd te zijn, verbeten naar een eigen stijl, een eigen signatuur en vooral naar nieuwe inspiratie voor zijn volgende stap. Die inspiratie vond hij aanvankelijk in een geheel ander beroep: AN KUN werd art and decoration designer bij een grote retailorganisatie in Beijing. Maar terwijl AN KUN zich volop stortte op zijn nieuwe, veeleisende baan, bleef hij schilderen (gelukkig voor ons kunstliefhebbers, kunnen we nu vaststellen). Schilderen was zijn ultieme uitlaatklep om, in de avonduren, tot zichzelf te komen en de dingen die hem bezighielden van zich af te schilderen. In die periode tussen 1997 en voelde AN KUN dat hij meer en meer verstrikt raakte in de hectiek van zijn baan en in de mallemolen van het commerciële Beijing. En met de dag werd zijn weerstand tegen het oprukkende consumentisme en de toenemende koopcultuur die hand over hand toenamen in het alsmaar welvarender China, toe. Terwijl Beijing zich booming toonde, voelde zich AN KUN zich dat allerminst Van de ene dag op de andere gooide AN KUN in 2002 de handdoek in de ring. Hij verwittigde zijn werkgever dat hij niet langer een bijdrage kon én wilde leveren aan de ratrace naar meer en hij zegde per direct zijn baan op. Inmiddels had hij een kleine studio Weken zonderde AN KUN zich af in zijn sobere atelier. Hij raapte met grote werklust al zijn inspiratie bij elkaar om, straks op die expositie in Nanjing, te laten zien wat hij als kunstenaar in zijn mars had. En méér nog, hij - de kunstenaar AN KUN - zou met zijn nieuwe olieverfschilderijen aan China op de meest charmante en subtiele manier laten zien, dat de jonge Chinese generatie volgens hem verstrikt was geraakt in materialisme, overmatig koopgedrag en merkengekte. Toch zou het geen openbare aanklacht worden van AN KUN. Geen schilderijen als betoog. Geen spotprenten, geen cynisme, geen wrok noch haat. Maar een kunstzinnig statement waarvan je als kijker vermoedt dat elk schilderij, elk portret een diepere laag kent. Wat daarna kwam is geschiedenis. Prille geschiedenis wel te verstaan. Je zou bijna kunnen zeggen, dat veel van de schilderijen waarmee AN KUN zijn artist statement destijds in Nanjing maakte, nog nat zijn. Vervolgens ging het snel. Na Nanjing kwam Shanghai. Na Shanghai volgde Beijing. Na Beijing diende Art Basel in Zwitserland zich aan. En in de loop van het jaar 2010 was AN KUN de schilder die met zijn zachte marterharen penseelstreek een indrukwekkend statement maakte. Een geschilderde boodschap die tot ver buiten China doorklinkt. 5

7 INTRODUCTION AN KUN ( 安 坤 ) was born in 1968 in Jiangsu, a province on the east coast of China. this province, which is almost entirely flat and abundant in water, borders Shanghai to the south. China s Grand Canal runs straight through the region where AN KUN grew up as a child. This is one of the largest canals in the world, the oldest parts of which were constructed in around 500 BC. Could it be the influence of this waterway, which runs north-south, that makes AN KUN s works so delicate and appear almost liquid? AN KUN believed that he could survive the first year by selling the occasional painting. However, that first year of survival turned out rather different. As did the selling of the occasional painting. A friend invited AN KUN to take part in the Figure Oil Painting Exhibition in Jiangsu in This new (and at the time still unprestigious) exhibition displayed a handful of local artists, most of them in the nice, but not good enough category. AN KUN started painting around the age of fifteen. Simply to pass the time and for no reason other than that he enjoyed standing in front of a canvas-filled stretcher on which he could express his inspiration and his feelings in pictures. Those around him soon noticed that AN KUN had a remarkable innate talent. The praise that AN KUN enjoyed prompted him to get professional training at Suzhou Art and Design Technology Institute and, having successfully completed this course, to continue his training as a professional painter at the Central Academy of Fine Arts in Beijing. Yet his first calling card would not read artist. AN KUN was unsure, and after successfully graduating, he was looking for his own style, his own signature and particularly for fresh inspiration for his next step. He initially found that inspiration in a completely different profession: AN KUN became an art and decoration designer with a large retail organisation in Beijing. But whilst AN KUN threw himself wholeheartedly into his new demanding job, he continued to paint (luckily for us art lovers, we can now conclude). Painting was his ultimate escape valve in order to relax in the evening and paint away his worries. However, AN KUN presented his latest work and immediately became the subject of the local media s focus. Whilst the exhibition was still running, he was asked to exhibit a few weeks later in Nanjing, the provincial capital. Knowing that the metropolis of Nanjing lies in the densely populated and rich delta of the Yangtze river, he leapt at this invitation. AN KUN felt in his bones that this could be the first step to a bigger stage. AN KUN hid himself away in his modest studio for weeks. With great enthusiasm he gathered all his inspiration in order to be able to show what he had to offer as an artist at that exhibition in Nanjing. And more than that, he - the artist AN KUN - would show China in the most charming and subtle way with his new paintings that he believed that the young Chinese generation had become entrapped in materialism, excessive consumerism and brand mania. Yet it would not be a public accusation by AN KUN. No paintings as protest. No caricatures, no cynicism, neither rancour nor hatred. But an artistic statement whereby you as the viewer suspect that every painting, every portrait has a deeper meaning. During that period - between 1997 and AN KUN felt that he was getting more and more ensnared in the hectic nature of his job and in the whirligig of commercial Beijing. And every day his resistance grew to the burgeoning consumerism and rising shopping culture which was advancing rapidly in ever wealthier China. Whilst Beijing showed itself to be booming, AN KUN felt very differently In 2002 AN KUN decided very suddenly to throw in the towel. He informed his employer that he was unable and unwilling to continue contributing to the rat race towards more and he quit his job on the spot. He had by now moved into a small studio in Beijing where - his provisional plan was - he would focus on resuming his life as an artist. Knowing that he had successfully completed two top grade art courses and with faith in his painting skills, What followed is history. Albeit recent history. You could almost say that many of the paintings with which AN KUN made his artist statement in Nanjing back then are still wet. Things then moved swiftly. After Nanjing came Shanghai. Beijing followed Shanghai. After Beijing, Art Basel in Switzerland was the next destination. And in the course of 2010 AN KUN was the artist who with his gentle sable hair brushstrokes made a resounding statement. A painted message which resounds far outside China. 6

8 前 言.. 安 坤 于 1968 年 出 生 在 中 国 东 海 岸 的 江 苏 省 其 南 部 与 几 乎 是 平 地 而 又 拥 有 丰 富 水 资 源 的 上 海 接 壤 在 安 坤 长 大 的 地 方 流 淌 着 中 国 的 京 杭 大 运 河 这 是 世 界 上 最 大 的 运 河 之 一, 其 中 最 古 老 的 部 分 建 于 大 约 公 元 前 500 年 难 道 是 受 这 些 的 影 响 - 从 北 到 南 的 挖 掘 - 水 流, 使 得 安 坤 的 作 品 如 此 精 致, 几 乎 好 像 液 体 般? 安 坤 从 大 约 15 岁 时 起 就 开 始 绘 画, 完 全 出 于 爱 好, 没 有 其 它 原 因 他 十 分 享 受 在 拉 着 帆 布 的 担 架 前 站 着, 在 那 儿 他 的 灵 感 与 感 情 可 以 随 之 跃 然 纸 上 很 快 安 坤 周 围 的 人 注 意 到, 这 个 男 孩 有 一 个 特 殊 的, 与 生 俱 来 的 天 赋 安 坤 得 到 的 赞 扬 激 励 了 他 要 成 为 一 名 专 家, 他 因 此 在 苏 州 工 艺 美 术 职 业 学 院 求 学 在 以 优 异 的 成 绩 毕 业 后, 他 又 在 北 京 中 央 美 术 学 院 继 续 深 造 成 为 了 一 名 专 业 的 艺 术 家 子 的 耳 朵 里 安 坤 强 烈 地 感 觉 到, 这 将 是 他 走 上 更 高 台 阶 的 第 一 步 安 坤 把 自 己 关 在 他 简 陋 的 画 室 里 关 了 几 星 期 他 用 极 大 的 工 作 热 情 聚 集 起 他 所 有 的 灵 感, 要 在 南 京 的 展 会 上, 呈 现 他 画 家 的 才 能 比 这 更 重 要 的 是, 他, 艺 术 家 安 坤, 要 用 他 的 中 国 油 画, 用 一 种 最 迷 人, 最 微 妙 的 方 式, 向 人 们 展 现, 中 国 的 年 轻 一 代 已 深 陷 物 质 主 义, 过 度 购 买 与 品 牌 癫 狂 之 中 然 而, 安 坤 不 求 公 诉, 没 有 用 油 画 作 论 据, 没 有 讽 刺 漫 画, 没 有 冷 嘲 热 讽, 没 有 怨 气 与 仇 恨 而 是 作 了 一 种 艺 术 的 声 明, 使 得 每 个 观 众 在 每 幅 油 画 中 推 测, 似 乎 每 个 肖 像 都 有 着 更 深 的 一 层 涵 义 然 而 他 不 在 名 片 上 标 榜 自 己 是 艺 术 家 在 毕 业 后, 安 坤 犹 豫 着 又 追 寻 着, 他 顽 固 地 坚 持 自 己 的 风 格 和 特 性, 尤 其 是 他 下 一 步 的 新 的 灵 感 这 灵 感 最 初 在 一 个 完 全 不 相 干 的 职 业 中 被 发 现 了 : 安 坤 在 北 京 的 一 个 大 型 零 售 企 业 就 职, 成 为 了 一 名 艺 术 和 装 修 设 计 师 不 过, 在 安 坤 完 全 投 入 在 他 新 的, 要 求 很 高 的 工 作 的 同 时, 他 继 续 作 画 ( 现 在 我 们 可 以 说, 这 对 我 们 艺 术 爱 好 者 是 一 个 好 事 ) 绘 画 是 他 最 终 的 宣 泄 口, 在 夜 晚, 他 回 归 自 我, 描 绘 他 所 专 注 的 事 后 来 经 历 的 都 已 成 为 历 史 你 几 乎 可 以 说, 很 多 安 坤 那 时 在 南 京 的 作 品 是 艺 术 家 声 明, 它 们 就 像 刚 完 成 的 一 样 接 下 去 一 切 都 变 得 很 快 南 京 之 后 是 上 海 上 海 之 后 是 北 京 北 京 之 后, 在 瑞 士 巴 塞 尔 艺 术 节 上 安 坤 自 己 为 自 己 做 了 宣 传 到 2010 年 安 坤 成 了 一 位 用 软 貂 皮 画 笔 作 印 象 深 刻 声 明 的 画 家 其 描 绘 的 思 想 所 引 起 的 共 鸣 远 远 超 越 了 中 国 在 1997 至 2001 年 期 间, 安 坤 越 来 越 纠 结 于 他 工 作 的 忙 乱 和 北 京 的 商 业 旋 风 日 复 一 日, 他 对 在 日 益 繁 荣 的 中 国, 不 断 推 进 的 消 费 意 识 和 肆 意 横 行 的 购 买 文 化 越 来 越 排 斥 虽 然 北 京 看 起 来 已 经 在 蓬 勃 发 展 中, 安 坤 却 不 这 样 认 为 2002 年 的 一 天 安 坤 放 弃 了 他 对 他 的 老 板 说, 他 不 能 也 不 愿 意 再 为 这 一 系 列 无 穷 又 无 用 的 运 作 作 任 何 贡 献 了, 并 且 立 即 辞 去 了 工 作 同 时, 他 还 在 北 京 支 起 了 一 个 小 工 作 室, 在 这 里 他 暂 时 的 打 算 是, 把 重 心 放 在 重 现 他 作 为 画 家 的 生 活 安 坤 相 信 凭 着 他 两 个 正 经 而 优 异 的 绘 画 文 凭, 和 他 娴 熟 的 画 家 之 手, 第 一 年 应 该 还 可 以 勉 强 度 日 然 而 这 一 年 却 和 他 预 期 的 大 不 一 样, 他 的 画 卖 得 很 好 也 是 这 一 年, 安 坤 得 到 了 他 一 个 朋 友 的 邀 请 去 参 加 一 个 在 江 苏 的 人 物 油 画 展 这 些 新 兴 的 ( 当 时 还 没 有 什 么 名 望 ) 展 览, 呈 现 了 一 小 部 分 当 地 的 画 家, 人 们 对 大 部 分 这 些 画 家 的 评 价 是 不 错, 但 还 不 够 好 然 而 安 坤, 呈 现 了 他 最 新 的 作 品, 并 且 立 即 得 到 当 地 媒 体 的 关 注 甚 至 在 展 会 期 间, 他 就 被 问 到 是 否 可 在 几 星 期 后 到 南 京 ( 江 苏 的 省 会 城 市 ) 做 展 览 众 所 周 知, 世 界 城 市 南 京 坐 落 在 长 江 流 域 人 口 密 集 和 丰 富 资 源 的 三 角 洲 上 这 个 邀 请 没 有 落 在 聋 7

9 HET STATEMENT VAN AN KUN Je nodigt als Chinese kunstschilder door de maanden heen al je vrienden in je atelier uit. En je vrienden zijn allemaal van Chinese afkomst. Chinese Young Professionals met een bourgeoisie achtergrond. Keurige dertigers en veertigers. Mooie, weldenkende en intelligente mensen met succesvolle en dynamische carrières, goed gekleed volgens de laatste (Europese) mode, gesierd met dure merkhorloges, mobieltjes, dito tasjes en accessoires en in het bezit van snelle auto s. Eén voor één of per groepje laat je ze in je atelier poseren. Maar in plaats van ze te portretteren zoals ze zijn, dus als Aziaten, verander jij met vrije hand de werkelijkheid. Je verdoezelt hun Chinese uiterlijk en schildert daar zo veel mogelijk Europese kenmerken voor in de plaats. En je doet deze wisseltruc in olieverf zó bekwaam, dat alle geportretteerden achteraf volkomen gelukkig zijn en zichzelf volledig herkennen in de portretten die jij van ze gemaakt hebt. Zie daar: Pretty, Bourgeois Friends van AN KUN. Waarom AN KUN zijn Chinese inner circle afbeeldt als Europese jongelingen, compleet met Westerse trekken, amandelvormige ogen, rossig haar, scherpe neuzen, Westerse kaaklijnen en typische Nederlandse, Scandinavische, Angelsaksische, Germaanse of Latijnse trekken? Het is het statement van AN KUN. Hij laat de kijker in zijn serie Pretty, Bourgeois Friends zien, dat hij met hart en ziel van zijn vrienden houdt. Hij zou geen dag zonder hun vriendschap of aanwezigheid kunnen. Maar AN KUN ziet ook, met pijn in zijn hart, hoe de jonge generatie Chinezen verwesterlijkt. Het consumentisme van zijn leeftijdsgenoten, hun constante en niet aflatende strooptocht naar Westerse statussymbolen, dure merkartikelen en uiterlijke schijnzekerheden, doet hem pijn. Tegelijkertijd ziet AN KUN dat de jonge generatie van succesvolle Chinezen in toenemende mate afscheid neemt van traditionele normen en eeuwenoude Oosterse waarden. Voor AN KUN géén reden om zijn beste vrienden belerend toe te spreken, te kapittelen of te veroordelen. AN KUN is immers schilder en hij wil met zijn schilderijen slechts verbinden en aanleiding geven om wederzijdse meningen met elkaar te delen. En daartoe houdt hij in zijn schilderijen zijn vriendenkring (én alle jonge Chinezen die geconfronteerd worden met een wereld waarin voldoende nooit goed genoeg lijkt te zijn), een spiegel voor. Een kunstzinnige, heldere spiegel, waarin een generatie succesvolle Chinezen zich kan en zal herkennen, zó hoopt AN KUN. AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Wetase 100 x 120 cm,

10 AN KUN S STATEMENT 安 坤 的 声 明 As a Chinese artist, you invite all your friends to your studio over the months. And your friends are all of Chinese origin. Chinese Young Professionals with a bourgeois background. Respectable thirty- and forty-somethings. Beautiful, right-thinking and intelligent people with successful and dynamic careers, welldressed in the latest (European) fashions, adorned with expensive branded watches, mobile phones, similar bags and accessories and owning fast cars. One by one or in groups you have them pose in your studio. But instead of portraying them as they are, so as Asians, you freely alter reality. You obscure their Chinese appearance and replace it with as many European characteristics as possible. And you do this sleight of hand in oils so skilfully that all the subjects are completely happy afterwards and completely recognise themselves in the portraits that you have painted of them. There you have it: the Pretty, Bourgeois Friends of AN KUN. Why does AN KUN depict his Chinese inner circle as European youths, complete with Western features, almond-shaped eyes, sandy hair, sharp noses, Western jaw lines and typically Dutch, Scandinavian, Anglo-Saxon, Germanic or Latin features? It s AN KUN s statement. In his series Pretty, Bourgeois Friends he shows the viewer that he loves his friends dearly. He would not want to miss out on their friendship or presence for a single day. But AN KUN also sees, with pain in his heart, how the young generation of Chinese is being westernised. The consumerism of his peers, their constant and incessant quest for Western status symbols, expensive labels and external comforts upsets him. At the same time AN KUN sees that the young generation of successful Chinese are increasingly abandoning traditional standards and centuriesold Oriental values. These are not grounds for AN KUN to lecture, castigate or condemn his best friends. AN KUN is an artist, after all, and all he wants to do with his paintings is establish a bond and provide a basis for sharing each side s views. And to that end his paintings hold up a mirror to his circle of friends (and all young Chinese people who are confronted with a world where being comfortably off never seems to be enough). An artistic, clear mirror, in which a generation of successful Chinese can - and will - recognises themselves, hopes AN KUN. 安 坤 几 个 月 来 邀 请 他 的 每 个 朋 友 到 他 画 室 来 做 模 特 这 些 朋 友 都 是 具 有 中 国 血 统 的, 有 着 资 产 阶 级 背 景 的 青 年 才 俊 整 齐 的 三, 四 十 岁 美 丽 英 俊, 正 直 智 慧 的 人, 又 有 着 成 功 的, 轰 轰 烈 烈 的 职 业 生 涯, 身 着 最 新 ( 欧 洲 ) 时 装, 戴 着 昂 贵 的 名 牌 手 表 手 机, 有 着 名 牌 箱 包 配 戴 及 跑 车 安 坤 让 人 一 个 接 一 个 或 者 一 组 接 一 组 在 画 室 里 做 模 特 他 并 没 有 给 他 们 画 肖 像, 或 者 说 和 亚 洲 人 一 样, 相 反, 安 坤 放 手 改 变 了 他 们 的 模 样 他 掩 盖 了 他 们 的 中 国 样 貌, 并 尽 可 能 多 的 在 那 儿 添 上 欧 洲 特 征 而 且 他 对 油 画 戏 法 是 那 么 熟 练, 画 完 之 后 所 有 的 模 特 儿 都 十 分 满 意, 并 且 他 们 在 这 些 画 里 完 全 认 出 了 他 们 自 己 这 就 是 : Pretty, Bourgeois Friends 为 什 么 安 坤 把 他 的 朋 友 圈 子 描 画 成 欧 洲 青 年, 有 着 完 全 西 方 人 的 脸 部 特 征, 杏 仁 状 的 眼 睛, 红 头 发, 尖 鼻 子, 西 方 人 的 下 颚 线 条, 和 典 型 的 荷 兰 人 的, 斯 堪 的 纳 维 亚 人 的, 盎 格 鲁 - 撒 克 逊 人 的, 日 耳 曼 人 的 和 拉 丁 人 的 脸 部 特 征? 这 就 是 安 坤 的 声 明 他 让 他 的 观 众 从 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 中 看 到, 他 用 心 和 灵 魂 爱 着 他 的 朋 友 没 有 友 谊 和 他 朋 友 的 存 在, 他 一 天 也 不 能 活 不 过, 安 坤 也 为 年 轻 的 中 国 一 代 是 如 何 西 方 化 的 感 到 伤 心 他 同 辈 的 消 费 意 识, 他 们 坚 定 不 懈 地 向 西 方 的 身 份 标 志 进 军, 用 着 昂 贵 的 品 牌 商 品 和 表 面 的 自 信, 让 他 心 痛 同 时 安 坤 看 到, 中 国 的 成 功 人 士 年 轻 一 代 正 在 逐 日 与 传 统 规 范 和 古 老 的 东 方 价 值 观 作 告 别 对 于 安 坤 来 说, 他 没 有 理 由 去 迂 腐 地 告 诫, 教 导 或 者 谴 责 他 最 好 的 朋 友 事 实 上, 安 坤 就 是 一 个 画 家, 他 只 希 望 用 他 的 画 抛 砖 引 玉, 人 们 以 此 分 享 彼 此 的 看 法 为 此, 他 在 他 的 画 里 为 他 的 朋 友 ( 和 所 有 的, 面 对 着 一 个 似 乎 永 远 不 够 好 的 世 界 的 年 轻 中 国 人 ) 面 前 撑 起 一 面 镜 子 一 个 艺 术 气 息 浓 厚 的, 鲜 亮 的 镜 子, 在 这 里, 中 国 成 功 的 一 代 人 能 从 中 看 到 自 己, 安 坤 是 这 样 希 望 的 9

11 Rijk Schipper van Galerie Kunstbroeders in het atelier bij An Kun in Beijing Rijk Schipper of Galerie Kunstbroeders in An Kun s studio in Beijing ONZE ONTMOETING MET AN KUN In deze documentatie tonen wij Galerie Kunstbroeders u met veel genoegen de schilderijen van AN KUN die hij maakte in de serie Pretty, Bourgeois Friends. Voordat u zich echter visueel te goed doet aan deze kunstwerken, delen wij graag met u het moment van onze eerste ontmoeting met AN KUN in zijn atelier in Beijing. Het was een broeierige, warme dag in mei 2014; bewolkt en bedompt zoals Beijing er zo dikwijls kan uitzien en aanvoelen. Samen met de beeldhouwster/schilderes WU JIA HUI (1981/CHINA), waarmee onze galerie inmiddels een jarenlange samenwerking heeft, klopten wij aan op de ijzeren deur van het atelier van AN KUN. De galm van onze laatste klop was nog hoorbaar in het trappenhuis, of de deur ging al open. Voor ons stond AN KUN. Een stevige en rijzige Chinees, midden-veertig en met een vriendelijke glimlach op zijn gezicht. Zo op het eerste oog allerminst een kunstenaar; maar die indruk lieten we snel varen. Als eerste begroette AN KUN ons, zijn Westerse gasten; daarna begroette hij hartelijk zijn collega-kunstenares-vriendin WU JIA HUI, waarmee hij al jaren een hechte vriendschap onderhoudt. De twee wisselden in het Mandarijns ongetwijfeld aardige woorden uit. Ongetwijfeld kent u het gevoel: je komt een basiliek, een concertgebouw, theater of een museum binnen en pats!... je bent als door de bliksem getroffen overweldigd door de omgeving, door de sfeer, de sereniteit, het licht, de attributen of de inrichting. Dat hadden wij ook toen wij ons entree maakten in het atelier van AN KUN. Niet wetend waar te kijken uit beleefdheid uiteraard ook telkens naar de kunstenaar die tegen ons sprak schoten onze blikken alle kanten op en vielen onze monden open. Onze hoofden draaiden als kinderkopjes in een snoepwinkel van doek naar doek. Van links, naar de zojuist in potloodschets opgezette eerste ideeën, naar rechts, waar vier gereedstaande werken stonden die de wereld in zouden trekken. In elke hoek, tegen elke wand, op elke schildersezel, stond het fijnste snoepwerk dat onze volledige aandacht opeiste en onze devotie verdiende. AN KUN lachte alleen maar bescheiden om ons priemende aanwijzen van de werken, terwijl wij kijk deze! en moet je dit zien! naar elkaar uitriepen. Drie uur en vele kopjes Chinese thee later, gaven wij AN KUN de hand. Wij wisten dat wij vanaf dat moment een gemeenschappelijke toekomst zouden ingaan. 10

12 OUR MEETING WITH AN KUN In this catalogue we - Galerie Kunstbroeders - are delighted to present you with the paintings by AN KUN which he created as part of the Pretty, Bourgeois Friends series. However, before you enjoy the sight of these artworks, we would like to share with you the memory of our first meeting with AN KUN in his studio in Beijing. It was a muggy, hot day in May 2014; overcast and stuffy like Beijing can so often look and feel. Together with the sculptor/ painter WU JIA HUI (born 1981/CHINA), with whom our gallery has had a relationship for years, we knocked on the iron door of AN KUN s studio. The echo of our final knock was still resounding in the stairwell when the door opened. In front of us stood AN KUN. A tall and sturdy Chinese man, mid-forties and with a friendly smile. At first glance he does not look like an artist; but we soon abandoned that impression. AN KUN first welcomed us, his Western guests; then he affectionately greeted his fellow artist and friend WU JIA HUI, with whom he has had a close friendship for years. The two undoubtedly exchanged warm words in Mandarin. You are almost certainly familiar with the feeling: you enter a basilica, a concert hall, a theatre or a museum and bang!... as if struck by lightning, you are overwhelmed by your surroundings, by the atmosphere, the serenity, the light, the features or the interior. That s what happened to us when we entered AN KUN s studio. Not knowing where to look - out of politeness also looking regularly at the artist who was talking to us - we gazed in all directions and we gaped. Our heads turned from painting to painting like children in a sweet shop. From left, at the recently pencil-sketched first drafts, to the right, where four finished works were waiting to go out into the world. In every corner, against every wall, on every easel, stood the finest delights that demanded our full attention and merited our devotion. AN KUN merely smiled modestly at us vigorously pointing at the works, as we called to one another look at this! and you need to see this one!. Three hours and many cups of Chinese tea later, we shook hands with AN KUN. We knew that from that moment we were heading into a shared future. 我 们 与 安 坤 的 相 识 在 此 文 档 中 我 们 (Galerie Kunstbroeders ), 非 常 乐 意 地 向 您 讲 述 安 坤 的 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 然 而 在 您 饱 览 这 些 艺 术 品 之 前, 我 们 愿 与 您 分 享 我 们 第 一 次 与 安 坤 在 他 北 京 工 作 室 见 面 的 情 景 那 是 2014 年 五 月 闷 热 的 一 天, 阴 天, 郁 热, 就 像 在 北 京 能 够 经 常 看 到 和 感 受 到 的 天 气 一 样 雕 塑 家 兼 画 家 吴 家 慧 ( 中 国 1981), 已 和 我 们 画 廊 合 作 多 年, 跟 她 一 起, 我 们 敲 了 安 坤 工 作 室 的 铁 门 我 们 最 后 的 敲 门 声 仿 佛 依 然 回 荡 在 楼 梯 间 站 在 我 们 面 前 的 就 是 安 坤 这 是 一 个 坚 实 而 高 大 的 中 国 人, 四 十 多 岁, 面 带 友 善 的 微 笑 这 样 乍 一 看 一 点 儿 不 像 个 艺 术 家, 但 是 这 种 印 象 很 快 消 失 了 安 坤 首 先 向 我 们, 他 的 西 方 朋 友 问 好, 然 后 再 热 情 地 招 呼 他 的 艺 术 家 同 行 兼 朋 友 吴 家 慧, 他 们 保 持 着 多 年 的 交 情 两 人 自 然 用 普 通 话 友 善 地 交 流 着 毫 无 疑 问, 你 知 道 那 种 感 觉 : 你 到 了 一 个 大 教 堂, 音 乐 厅, 剧 院 或 博 物 馆 内, 咣 当... 你 就 像 被 雷 击 一 样 不 知 所 措, 是 因 为 那 里 的 周 边 环 境, 气 氛, 安 宁, 光 线, 或 者 个 性 装 潢 这 也 就 是 我 们 当 时 走 进 安 坤 画 室 的 感 觉 不 知 道 往 哪 里 看, 出 于 礼 貌 当 然 我 们 也 一 次 次 朝 冲 我 们 说 话 的 艺 术 家 看 我 们 迅 速 朝 四 周 扫 视, 直 到 嘴 巴 都 张 大 了 我 们 的 头 转 得 就 像 小 孩 儿 到 了 糖 果 店 一 样, 从 一 幅 画 到 另 一 幅 从 左 边, 刚 创 建 的 铅 笔 素 描, 到 右 边, 四 个 即 将 环 游 世 界 的 成 品 每 个 角 落, 每 面 墙, 每 个 画 架 上, 都 有 着 最 美 妙 的 成 品 糖 果, 这 些 夺 取 了 我 们 所 有 的 注 意 力, 而 我 们 的 诚 心 也 实 至 名 归 安 坤 只 是 谦 虚 地 笑 着, 指 着 作 品 向 我 们 介 绍, 与 此 同 时 我 们 在 大 声 喊 着 看 这 个!, 这 个 你 一 定 要 看! 三 小 时 过 去 了, 在 喝 了 许 多 杯 中 国 茶 之 后, 我 们 跟 安 坤 握 了 手 从 那 一 刻 起, 我 们 已 明 白, 我 们 一 个 共 同 的 未 来 将 要 开 始 了 11

13 AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Pin 70 x 80 cm,

14 13

15 STIJL EN ACHTERGROND VAN PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS Als kunstschilder zoekt AN KUN altijd naar de transparantie in zijn werk. Verwacht van hem geen robuust en pasteus verfgebruik, geen ferm aangezette vlakken of lijnen, maar slechts dunne, vloeibare lagen waaraan deze grootmeester genoeg heeft om zijn verhaal te vertellen. Een verhaal overigens, dat bij AN KUN altijd meer is dan zomaar een mooi soloportret of een mooi groepje mensen bij elkaar. In feite begon AN KUN reeds in zijn vroegere werk (en wij bedoelen hier zijn in de negentiger jaren geschilderde Zen Series) met het portretteren van breekbare, magere modellen. Hoewel hij de abstracte extremen uit deze eerste werken grotendeels liet varen, zien we in Pretty, Bourgeois Friends veel van deze eerdere beeldtaal en stijl terug. AN KUN creëert in zijn eerste werken in de serie Pretty, Bourgeois Friends strakke, langgerekte en breekbare gezichten, waarin hij op subtiele wijze de aan zichzelf toegekende status van zijn modellen ontneemt. Als het ware pelt AN KUN de uiterlijke laklagen van zijn Chinese modellen af. Schone schijn lijkt voor AN KUN niet te bestaan. In tegenstelling tot veel van zijn Chinese tijdgenoten die zich in hun werk vaak geroepen voelen tot scherpe kritische beschouwingen gecombineerd met politieke elementen, geeft AN KUN de voorkeur zijn penseel te gebruiken om zijn modellen én de kijker het gevoel van rust en mededogen te geven, waardoor zijn statement aan kracht lijkt toe te nemen. An Kun in zijn atelier in Beijing An Kun in his studio in Beijing 14

16 THE STYLE AND BACKGROUND OF PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS Pretty, Bourgeois Friends 的 风 格 与 背 景 As an artist AN KUN always strives for transparency in his work. Do not expect any robust and dense use of paint, no firmly defined areas or lines, but only the thin, fluid layers which are all this master needs to tell his story. A story which, incidentally, is always more with AN KUN than just an attractive solo portrait or a nice group of people together. In fact AN KUN started producing portraits of fragile, skinny subjects in his earlier work (by which we mean his Zen Series, painted in the 1990s). Although he largely abandoned the abstract extremes of these first works, we do see a lot of this visual language and style echoed in Pretty, Bourgeois Friends. In his first works in the Pretty, Bourgeois Friends series AN KUN creates gaunt, stretched and fragile faces, in which he subtly deprives his subjects of their self-assigned status. AN KUN peels off the external layers of varnish of his Chinese subjects, as it were. Glamour does not appear to exist for AN KUN. Unlike many of his Chinese contemporaries, who often feel driven to sharp critical observations combined with political elements in their work, AN KUN prefers to use his brush to give both his subjects and the viewer a sense of peace and compassion, which appears to increase the power of his statement. 作 为 艺 术 画 家, 安 坤 一 直 在 追 寻 他 作 品 的 透 明 度 你 不 要 期 待 他 用 到 强 健 的 糊 状 颜 料, 其 作 品 中 没 有 坚 硬 的 突 出 面 或 线 条, 只 有 稀 薄 流 动 的 叠 层, 这 就 足 以 让 这 位 宗 师 来 讲 述 他 的 故 事 此 外, 这 个 故 事 不 仅 仅 总 是 一 个 漂 亮 的 个 人 或 群 体 肖 像 事 实 上, 安 坤 在 他 早 期 作 品 中 ( 我 们 是 指 上 世 纪 九 十 年 代 他 的 zen 画 集 ) 就 用 到 脆 弱, 骨 感 的 肖 像 虽 然 他 放 弃 了 首 期 作 品 中 极 端 抽 象 的 主 干 部 分, 但 是 我 们 在 Pretty, Bourgeois Friends 中 看 到 了 这 种 意 境 和 风 格 的 回 归 安 坤 在 他 Pretty, Bourgeois Friends 中 塑 造 了 光 滑, 细 长 又 脆 弱 的 面 孔, 从 中 巧 妙 地 把 模 特 儿 自 己 给 自 己 裁 定 的 状 态 剥 夺 了 出 来 如 果 是 这 样 的 话, 安 坤 就 把 他 中 国 模 特 儿 的 外 皮 剥 离 了 下 来 美 丽 外 表 对 安 坤 来 说 似 乎 不 存 在 了 许 多 他 的 同 辈 同 行 在 他 们 作 品 中 时 常 让 人 感 到 一 些 所 谓 与 政 治 因 素 结 合 的 尖 锐 的, 沉 重 的 思 索 而 安 坤 相 反, 他 情 愿 用 画 笔 向 他 的 模 特 儿 和 观 众 传 述 一 种 平 和 而 慈 悲 的 感 觉, 而 这 种 手 法 似 乎 也 使 他 声 明 的 力 量 加 倍 了 15

17 16

18 AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Tom 90 x 120 cm, 2011 PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS.& MORE! De weg die AN KUN inslaat met zijn serie Pretty, Bourgeois Friends, zet hij in aangepaste beeldtaal, vorm en op grotere doeken voort in afzonderlijke portretten ten voeten uit van zijn vrienden. Met deze schilderijen* maakt de schilder een volgende stap in zijn oeuvre. In dit werk is de verwesterlijking van de geportretteerden lichter van aard; soms zelfs slechts subtiel aanwezig. Diverse modellen vertonen androgyne trekken en het kleurgebruik wordt successievelijk in zijn latere en grotere schilderijen geprononceerder. Door het gehele model dikwijls te plaatsen in een metaforisch kader (en daarmee zijn werken een extra dimensie en verhaal te geven), breekt AN KUN met dit werk door bij het grote publiek. Waren er mogelijk kunstliefhebbers die de virtuositeit van AN KUN nog niet herkenden in zijn eerdere werken, ook zij moesten nu erkennen dat AN KUN een klasse apart is. *) Ook van deze later daterende schilderijen heeft Galerie Kunstbroeders werken kunnen bemachtigen, die wij als extra kersjes op de taart tijdens de eerste expositie van AN KUN in Nederland ook tentoonstellen. Zodat u een nóg completer beeld krijgt van de Chinese kunstschilder AN KUN. Rijk Schipper & Carl Schipper Galerie Kunstbroeders Amersfoort 17

19 PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS. & MORE! 更 多 关 于 Pretty, Bourgeois Friends AN KUN continues on the path that he has taken with his series Pretty, Bourgeois Friends - in a modified visual language and shape and on larger canvases - in individual full-length portraits. With these paintings* the artist is making the next step in his oeuvre. The westernisation of the subjects is less intense in this work; sometimes it is only subtly present. Various subjects display androgynous features and the use of colour gradually becomes more pronounced in his later and larger paintings. By often placing the entire subject in a metaphorical frame (and thus lending an additional dimension and story to his works), AN KUN breaks through to a wider audience with these works. 在 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 中 安 坤 走 的 道 路 是 在 硕 大 的 画 布 上 塑 立 自 定 义 形 象 与 形 状, 连 续 不 断 地 在 个 人 肖 像 中 对 他 的 朋 友 以 一 言 以 蔽 之 这 些 作 品 令 画 家 的 画 有 了 后 续 在 这 些 作 品 中 模 特 儿 的 西 方 化 浅 谈 了 一 些 ; 有 的 只 是 一 些 微 妙 的 存 在 各 种 模 特 儿 展 示 了 雌 雄 同 体 的 特 征, 而 颜 色 的 运 用 在 其 后 连 续 的, 更 大 的 油 画 中 显 得 更 加 明 显 通 过 将 所 有 的 模 特 儿 频 繁 地 放 置 在 一 个 隐 喻 的 背 景 下, 其 作 品 发 放 出 更 多 额 外 的 维 度 与 故 事, 而 安 坤 用 他 的 作 品 在 世 人 面 前 突 破 了 这 点 有 些 艺 术 爱 好 者 可 能 在 安 坤 的 早 期 作 品 中 还 没 有 认 识 到 他 的 精 湛 技 艺, 现 在 不 得 不 承 认 安 坤 是 个 另 类 If there were any art lovers who had not yet recognised AN KUN s virtuosity in his earlier paintings, they too now have to acknowledge that AN KUN is in a class apart. Galerie Kunstbroeders 也 使 得 安 坤 的 最 新 作 品 在 他 荷 兰 的 第 一 次 展 览 上 得 到 了 展 出, 这 个 被 我 们 视 为 奶 油 蛋 糕 上 附 加 的 樱 桃 这 样 您 对 中 国 画 家 安 坤 就 会 有 一 个 全 面 的 了 解 *) Galerie Kunstbroeders has also been able to obtain works from amongst these later paintings, which we are also exhibiting in AN KUN s first exhibition in the Netherlands as extra cherries on the cake. So that you can gain an even more complete picture of the Chinese artist AN KUN. 18

20 安 坤 19

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

De Pijpkrant. ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT SPECIALE UITGAVE VAN WIJKCENTRUM CEINTUUR EN SKOR, 34ste JAARGANG, NUMMER 7 SEPTEMBER 2004

De Pijpkrant. ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT SPECIALE UITGAVE VAN WIJKCENTRUM CEINTUUR EN SKOR, 34ste JAARGANG, NUMMER 7 SEPTEMBER 2004 De Pijpkrant ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT SPECIALE UITGAVE VAN WIJKCENTRUM CEINTUUR EN SKOR, 34ste JAARGANG, NUMMER 7 SEPTEMBER 2004 Quicksand in De Pijp zes internationale kunstenaars keren De Pijp binnenste

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Channa van Dijk Voorwoord Deze publicatie is een verslag van het festival dat op 12 april 2014 in LAB111 heeft plaatsgevonden Na vorig jaar de kans te hebben

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie