An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE"

Transcriptie

1 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画

2 COVER: AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Na 70 x 80 cm,

3 2

4 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画

5 An Kun ( 安 坤 ) (1968 Jiangsu / China) 4

6 WOORD VOORAF AN KUN ( 安 坤 ) werd geboren in 1968 in Jiangsu; een provincie die gelegen is langs de oostkust van China. In het zuiden grenst deze, vrijwel vlakke en zeer waterrijke, provincie aan Shanghai. Dwars door het gebied, waar AN KUN als kind opgroeide, stroomt het Grote Kanaal van China. Dit is één van de grootste kanalen ter wereld, waarvan de oudste gedeeltes zijn aangelegd zo n 500 jaar voor onze jaartelling. Zou het de invloed zijn van deze - van noord naar zuid gegraven waterstroom, dat de werken van AN KUN zo delicaat zijn en bijna vloeibaar lijken? Rond zijn vijftiende jaar begon AN KUN met schilderen. Gewoon uit vrijetijdsbesteding en zonder andere reden, dan dat hij zelf genoot van het staan voor een met canvas bespannen spieraam, waarop hij zijn inspiraties en zijn gevoel in beelden kon uiten. Al snel werd in de omgeving van AN KUN opgemerkt dat de jongen een bijzonder, aangeboren talent had. De bijval die AN KUN kreeg, was voor hem de aansporing om zich professioneel te laten scholen aan het Suzhou Art and Design Technology Institute en, nadat hij deze opleiding met goed gevolg voltooid had, zijn opleiding tot professioneel kunstschilder voort te zetten aan de Central Academy of Fine Arts in Beijing. betrokken in Beijing waar hij zich - voorlopig zo had hij zich voorgenomen - zou gaan toeleggen op het opnieuw oppakken van zijn leven als kunstschilder. Wetend dat hij twee serieuze schildersopleidingen met goed gevolg voltooid had én vertrouwend op zijn vaardige schildershand, geloofde AN KUN dat hij het eerste jaar kon overleven met het verkopen van zo af en toe een doek. Dat eerste jaar van overleven, pakte echter anders uit. Net zoals de verkoop van zo af en toe een doek. Van een vriend kreeg AN KUN in 2002 de uitnodiging deel te nemen aan de Figure Oil Painting Exhibition in Jiangsu. Deze nieuwe (en destijds nog weinig prestigieuze) tentoonstelling, presenteerde een handvol lokale kunstschilders waarvan de meesten van het kaliber aardig, maar niet goed genoeg. AN KUN echter, presenteerde zijn allernieuwste werk en kreeg direct de ogen van de plaatselijke media op zich gericht. Nog tijdens de expositie werd hem gevraagd om enkele weken later te exposeren in Nanjing, de hoofdstad van de provincie. Wetend dat de wereldstad Nanjing, in de zeer dichtbevolkte én rijke delta van de rivier de Yangtze ligt, was deze uitnodiging niet tegen dovemansoren gezegd. AN KUN voelde in al zijn vezels, dat dit zijn eerste stap op een hoger platform kon zijn. Toch zou artist niet als titel op zijn eerste visitekaartje staan. AN KUN twijfelde en zocht, na succesvol afgestudeerd te zijn, verbeten naar een eigen stijl, een eigen signatuur en vooral naar nieuwe inspiratie voor zijn volgende stap. Die inspiratie vond hij aanvankelijk in een geheel ander beroep: AN KUN werd art and decoration designer bij een grote retailorganisatie in Beijing. Maar terwijl AN KUN zich volop stortte op zijn nieuwe, veeleisende baan, bleef hij schilderen (gelukkig voor ons kunstliefhebbers, kunnen we nu vaststellen). Schilderen was zijn ultieme uitlaatklep om, in de avonduren, tot zichzelf te komen en de dingen die hem bezighielden van zich af te schilderen. In die periode tussen 1997 en voelde AN KUN dat hij meer en meer verstrikt raakte in de hectiek van zijn baan en in de mallemolen van het commerciële Beijing. En met de dag werd zijn weerstand tegen het oprukkende consumentisme en de toenemende koopcultuur die hand over hand toenamen in het alsmaar welvarender China, toe. Terwijl Beijing zich booming toonde, voelde zich AN KUN zich dat allerminst Van de ene dag op de andere gooide AN KUN in 2002 de handdoek in de ring. Hij verwittigde zijn werkgever dat hij niet langer een bijdrage kon én wilde leveren aan de ratrace naar meer en hij zegde per direct zijn baan op. Inmiddels had hij een kleine studio Weken zonderde AN KUN zich af in zijn sobere atelier. Hij raapte met grote werklust al zijn inspiratie bij elkaar om, straks op die expositie in Nanjing, te laten zien wat hij als kunstenaar in zijn mars had. En méér nog, hij - de kunstenaar AN KUN - zou met zijn nieuwe olieverfschilderijen aan China op de meest charmante en subtiele manier laten zien, dat de jonge Chinese generatie volgens hem verstrikt was geraakt in materialisme, overmatig koopgedrag en merkengekte. Toch zou het geen openbare aanklacht worden van AN KUN. Geen schilderijen als betoog. Geen spotprenten, geen cynisme, geen wrok noch haat. Maar een kunstzinnig statement waarvan je als kijker vermoedt dat elk schilderij, elk portret een diepere laag kent. Wat daarna kwam is geschiedenis. Prille geschiedenis wel te verstaan. Je zou bijna kunnen zeggen, dat veel van de schilderijen waarmee AN KUN zijn artist statement destijds in Nanjing maakte, nog nat zijn. Vervolgens ging het snel. Na Nanjing kwam Shanghai. Na Shanghai volgde Beijing. Na Beijing diende Art Basel in Zwitserland zich aan. En in de loop van het jaar 2010 was AN KUN de schilder die met zijn zachte marterharen penseelstreek een indrukwekkend statement maakte. Een geschilderde boodschap die tot ver buiten China doorklinkt. 5

7 INTRODUCTION AN KUN ( 安 坤 ) was born in 1968 in Jiangsu, a province on the east coast of China. this province, which is almost entirely flat and abundant in water, borders Shanghai to the south. China s Grand Canal runs straight through the region where AN KUN grew up as a child. This is one of the largest canals in the world, the oldest parts of which were constructed in around 500 BC. Could it be the influence of this waterway, which runs north-south, that makes AN KUN s works so delicate and appear almost liquid? AN KUN believed that he could survive the first year by selling the occasional painting. However, that first year of survival turned out rather different. As did the selling of the occasional painting. A friend invited AN KUN to take part in the Figure Oil Painting Exhibition in Jiangsu in This new (and at the time still unprestigious) exhibition displayed a handful of local artists, most of them in the nice, but not good enough category. AN KUN started painting around the age of fifteen. Simply to pass the time and for no reason other than that he enjoyed standing in front of a canvas-filled stretcher on which he could express his inspiration and his feelings in pictures. Those around him soon noticed that AN KUN had a remarkable innate talent. The praise that AN KUN enjoyed prompted him to get professional training at Suzhou Art and Design Technology Institute and, having successfully completed this course, to continue his training as a professional painter at the Central Academy of Fine Arts in Beijing. Yet his first calling card would not read artist. AN KUN was unsure, and after successfully graduating, he was looking for his own style, his own signature and particularly for fresh inspiration for his next step. He initially found that inspiration in a completely different profession: AN KUN became an art and decoration designer with a large retail organisation in Beijing. But whilst AN KUN threw himself wholeheartedly into his new demanding job, he continued to paint (luckily for us art lovers, we can now conclude). Painting was his ultimate escape valve in order to relax in the evening and paint away his worries. However, AN KUN presented his latest work and immediately became the subject of the local media s focus. Whilst the exhibition was still running, he was asked to exhibit a few weeks later in Nanjing, the provincial capital. Knowing that the metropolis of Nanjing lies in the densely populated and rich delta of the Yangtze river, he leapt at this invitation. AN KUN felt in his bones that this could be the first step to a bigger stage. AN KUN hid himself away in his modest studio for weeks. With great enthusiasm he gathered all his inspiration in order to be able to show what he had to offer as an artist at that exhibition in Nanjing. And more than that, he - the artist AN KUN - would show China in the most charming and subtle way with his new paintings that he believed that the young Chinese generation had become entrapped in materialism, excessive consumerism and brand mania. Yet it would not be a public accusation by AN KUN. No paintings as protest. No caricatures, no cynicism, neither rancour nor hatred. But an artistic statement whereby you as the viewer suspect that every painting, every portrait has a deeper meaning. During that period - between 1997 and AN KUN felt that he was getting more and more ensnared in the hectic nature of his job and in the whirligig of commercial Beijing. And every day his resistance grew to the burgeoning consumerism and rising shopping culture which was advancing rapidly in ever wealthier China. Whilst Beijing showed itself to be booming, AN KUN felt very differently In 2002 AN KUN decided very suddenly to throw in the towel. He informed his employer that he was unable and unwilling to continue contributing to the rat race towards more and he quit his job on the spot. He had by now moved into a small studio in Beijing where - his provisional plan was - he would focus on resuming his life as an artist. Knowing that he had successfully completed two top grade art courses and with faith in his painting skills, What followed is history. Albeit recent history. You could almost say that many of the paintings with which AN KUN made his artist statement in Nanjing back then are still wet. Things then moved swiftly. After Nanjing came Shanghai. Beijing followed Shanghai. After Beijing, Art Basel in Switzerland was the next destination. And in the course of 2010 AN KUN was the artist who with his gentle sable hair brushstrokes made a resounding statement. A painted message which resounds far outside China. 6

8 前 言.. 安 坤 于 1968 年 出 生 在 中 国 东 海 岸 的 江 苏 省 其 南 部 与 几 乎 是 平 地 而 又 拥 有 丰 富 水 资 源 的 上 海 接 壤 在 安 坤 长 大 的 地 方 流 淌 着 中 国 的 京 杭 大 运 河 这 是 世 界 上 最 大 的 运 河 之 一, 其 中 最 古 老 的 部 分 建 于 大 约 公 元 前 500 年 难 道 是 受 这 些 的 影 响 - 从 北 到 南 的 挖 掘 - 水 流, 使 得 安 坤 的 作 品 如 此 精 致, 几 乎 好 像 液 体 般? 安 坤 从 大 约 15 岁 时 起 就 开 始 绘 画, 完 全 出 于 爱 好, 没 有 其 它 原 因 他 十 分 享 受 在 拉 着 帆 布 的 担 架 前 站 着, 在 那 儿 他 的 灵 感 与 感 情 可 以 随 之 跃 然 纸 上 很 快 安 坤 周 围 的 人 注 意 到, 这 个 男 孩 有 一 个 特 殊 的, 与 生 俱 来 的 天 赋 安 坤 得 到 的 赞 扬 激 励 了 他 要 成 为 一 名 专 家, 他 因 此 在 苏 州 工 艺 美 术 职 业 学 院 求 学 在 以 优 异 的 成 绩 毕 业 后, 他 又 在 北 京 中 央 美 术 学 院 继 续 深 造 成 为 了 一 名 专 业 的 艺 术 家 子 的 耳 朵 里 安 坤 强 烈 地 感 觉 到, 这 将 是 他 走 上 更 高 台 阶 的 第 一 步 安 坤 把 自 己 关 在 他 简 陋 的 画 室 里 关 了 几 星 期 他 用 极 大 的 工 作 热 情 聚 集 起 他 所 有 的 灵 感, 要 在 南 京 的 展 会 上, 呈 现 他 画 家 的 才 能 比 这 更 重 要 的 是, 他, 艺 术 家 安 坤, 要 用 他 的 中 国 油 画, 用 一 种 最 迷 人, 最 微 妙 的 方 式, 向 人 们 展 现, 中 国 的 年 轻 一 代 已 深 陷 物 质 主 义, 过 度 购 买 与 品 牌 癫 狂 之 中 然 而, 安 坤 不 求 公 诉, 没 有 用 油 画 作 论 据, 没 有 讽 刺 漫 画, 没 有 冷 嘲 热 讽, 没 有 怨 气 与 仇 恨 而 是 作 了 一 种 艺 术 的 声 明, 使 得 每 个 观 众 在 每 幅 油 画 中 推 测, 似 乎 每 个 肖 像 都 有 着 更 深 的 一 层 涵 义 然 而 他 不 在 名 片 上 标 榜 自 己 是 艺 术 家 在 毕 业 后, 安 坤 犹 豫 着 又 追 寻 着, 他 顽 固 地 坚 持 自 己 的 风 格 和 特 性, 尤 其 是 他 下 一 步 的 新 的 灵 感 这 灵 感 最 初 在 一 个 完 全 不 相 干 的 职 业 中 被 发 现 了 : 安 坤 在 北 京 的 一 个 大 型 零 售 企 业 就 职, 成 为 了 一 名 艺 术 和 装 修 设 计 师 不 过, 在 安 坤 完 全 投 入 在 他 新 的, 要 求 很 高 的 工 作 的 同 时, 他 继 续 作 画 ( 现 在 我 们 可 以 说, 这 对 我 们 艺 术 爱 好 者 是 一 个 好 事 ) 绘 画 是 他 最 终 的 宣 泄 口, 在 夜 晚, 他 回 归 自 我, 描 绘 他 所 专 注 的 事 后 来 经 历 的 都 已 成 为 历 史 你 几 乎 可 以 说, 很 多 安 坤 那 时 在 南 京 的 作 品 是 艺 术 家 声 明, 它 们 就 像 刚 完 成 的 一 样 接 下 去 一 切 都 变 得 很 快 南 京 之 后 是 上 海 上 海 之 后 是 北 京 北 京 之 后, 在 瑞 士 巴 塞 尔 艺 术 节 上 安 坤 自 己 为 自 己 做 了 宣 传 到 2010 年 安 坤 成 了 一 位 用 软 貂 皮 画 笔 作 印 象 深 刻 声 明 的 画 家 其 描 绘 的 思 想 所 引 起 的 共 鸣 远 远 超 越 了 中 国 在 1997 至 2001 年 期 间, 安 坤 越 来 越 纠 结 于 他 工 作 的 忙 乱 和 北 京 的 商 业 旋 风 日 复 一 日, 他 对 在 日 益 繁 荣 的 中 国, 不 断 推 进 的 消 费 意 识 和 肆 意 横 行 的 购 买 文 化 越 来 越 排 斥 虽 然 北 京 看 起 来 已 经 在 蓬 勃 发 展 中, 安 坤 却 不 这 样 认 为 2002 年 的 一 天 安 坤 放 弃 了 他 对 他 的 老 板 说, 他 不 能 也 不 愿 意 再 为 这 一 系 列 无 穷 又 无 用 的 运 作 作 任 何 贡 献 了, 并 且 立 即 辞 去 了 工 作 同 时, 他 还 在 北 京 支 起 了 一 个 小 工 作 室, 在 这 里 他 暂 时 的 打 算 是, 把 重 心 放 在 重 现 他 作 为 画 家 的 生 活 安 坤 相 信 凭 着 他 两 个 正 经 而 优 异 的 绘 画 文 凭, 和 他 娴 熟 的 画 家 之 手, 第 一 年 应 该 还 可 以 勉 强 度 日 然 而 这 一 年 却 和 他 预 期 的 大 不 一 样, 他 的 画 卖 得 很 好 也 是 这 一 年, 安 坤 得 到 了 他 一 个 朋 友 的 邀 请 去 参 加 一 个 在 江 苏 的 人 物 油 画 展 这 些 新 兴 的 ( 当 时 还 没 有 什 么 名 望 ) 展 览, 呈 现 了 一 小 部 分 当 地 的 画 家, 人 们 对 大 部 分 这 些 画 家 的 评 价 是 不 错, 但 还 不 够 好 然 而 安 坤, 呈 现 了 他 最 新 的 作 品, 并 且 立 即 得 到 当 地 媒 体 的 关 注 甚 至 在 展 会 期 间, 他 就 被 问 到 是 否 可 在 几 星 期 后 到 南 京 ( 江 苏 的 省 会 城 市 ) 做 展 览 众 所 周 知, 世 界 城 市 南 京 坐 落 在 长 江 流 域 人 口 密 集 和 丰 富 资 源 的 三 角 洲 上 这 个 邀 请 没 有 落 在 聋 7

9 HET STATEMENT VAN AN KUN Je nodigt als Chinese kunstschilder door de maanden heen al je vrienden in je atelier uit. En je vrienden zijn allemaal van Chinese afkomst. Chinese Young Professionals met een bourgeoisie achtergrond. Keurige dertigers en veertigers. Mooie, weldenkende en intelligente mensen met succesvolle en dynamische carrières, goed gekleed volgens de laatste (Europese) mode, gesierd met dure merkhorloges, mobieltjes, dito tasjes en accessoires en in het bezit van snelle auto s. Eén voor één of per groepje laat je ze in je atelier poseren. Maar in plaats van ze te portretteren zoals ze zijn, dus als Aziaten, verander jij met vrije hand de werkelijkheid. Je verdoezelt hun Chinese uiterlijk en schildert daar zo veel mogelijk Europese kenmerken voor in de plaats. En je doet deze wisseltruc in olieverf zó bekwaam, dat alle geportretteerden achteraf volkomen gelukkig zijn en zichzelf volledig herkennen in de portretten die jij van ze gemaakt hebt. Zie daar: Pretty, Bourgeois Friends van AN KUN. Waarom AN KUN zijn Chinese inner circle afbeeldt als Europese jongelingen, compleet met Westerse trekken, amandelvormige ogen, rossig haar, scherpe neuzen, Westerse kaaklijnen en typische Nederlandse, Scandinavische, Angelsaksische, Germaanse of Latijnse trekken? Het is het statement van AN KUN. Hij laat de kijker in zijn serie Pretty, Bourgeois Friends zien, dat hij met hart en ziel van zijn vrienden houdt. Hij zou geen dag zonder hun vriendschap of aanwezigheid kunnen. Maar AN KUN ziet ook, met pijn in zijn hart, hoe de jonge generatie Chinezen verwesterlijkt. Het consumentisme van zijn leeftijdsgenoten, hun constante en niet aflatende strooptocht naar Westerse statussymbolen, dure merkartikelen en uiterlijke schijnzekerheden, doet hem pijn. Tegelijkertijd ziet AN KUN dat de jonge generatie van succesvolle Chinezen in toenemende mate afscheid neemt van traditionele normen en eeuwenoude Oosterse waarden. Voor AN KUN géén reden om zijn beste vrienden belerend toe te spreken, te kapittelen of te veroordelen. AN KUN is immers schilder en hij wil met zijn schilderijen slechts verbinden en aanleiding geven om wederzijdse meningen met elkaar te delen. En daartoe houdt hij in zijn schilderijen zijn vriendenkring (én alle jonge Chinezen die geconfronteerd worden met een wereld waarin voldoende nooit goed genoeg lijkt te zijn), een spiegel voor. Een kunstzinnige, heldere spiegel, waarin een generatie succesvolle Chinezen zich kan en zal herkennen, zó hoopt AN KUN. AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Wetase 100 x 120 cm,

10 AN KUN S STATEMENT 安 坤 的 声 明 As a Chinese artist, you invite all your friends to your studio over the months. And your friends are all of Chinese origin. Chinese Young Professionals with a bourgeois background. Respectable thirty- and forty-somethings. Beautiful, right-thinking and intelligent people with successful and dynamic careers, welldressed in the latest (European) fashions, adorned with expensive branded watches, mobile phones, similar bags and accessories and owning fast cars. One by one or in groups you have them pose in your studio. But instead of portraying them as they are, so as Asians, you freely alter reality. You obscure their Chinese appearance and replace it with as many European characteristics as possible. And you do this sleight of hand in oils so skilfully that all the subjects are completely happy afterwards and completely recognise themselves in the portraits that you have painted of them. There you have it: the Pretty, Bourgeois Friends of AN KUN. Why does AN KUN depict his Chinese inner circle as European youths, complete with Western features, almond-shaped eyes, sandy hair, sharp noses, Western jaw lines and typically Dutch, Scandinavian, Anglo-Saxon, Germanic or Latin features? It s AN KUN s statement. In his series Pretty, Bourgeois Friends he shows the viewer that he loves his friends dearly. He would not want to miss out on their friendship or presence for a single day. But AN KUN also sees, with pain in his heart, how the young generation of Chinese is being westernised. The consumerism of his peers, their constant and incessant quest for Western status symbols, expensive labels and external comforts upsets him. At the same time AN KUN sees that the young generation of successful Chinese are increasingly abandoning traditional standards and centuriesold Oriental values. These are not grounds for AN KUN to lecture, castigate or condemn his best friends. AN KUN is an artist, after all, and all he wants to do with his paintings is establish a bond and provide a basis for sharing each side s views. And to that end his paintings hold up a mirror to his circle of friends (and all young Chinese people who are confronted with a world where being comfortably off never seems to be enough). An artistic, clear mirror, in which a generation of successful Chinese can - and will - recognises themselves, hopes AN KUN. 安 坤 几 个 月 来 邀 请 他 的 每 个 朋 友 到 他 画 室 来 做 模 特 这 些 朋 友 都 是 具 有 中 国 血 统 的, 有 着 资 产 阶 级 背 景 的 青 年 才 俊 整 齐 的 三, 四 十 岁 美 丽 英 俊, 正 直 智 慧 的 人, 又 有 着 成 功 的, 轰 轰 烈 烈 的 职 业 生 涯, 身 着 最 新 ( 欧 洲 ) 时 装, 戴 着 昂 贵 的 名 牌 手 表 手 机, 有 着 名 牌 箱 包 配 戴 及 跑 车 安 坤 让 人 一 个 接 一 个 或 者 一 组 接 一 组 在 画 室 里 做 模 特 他 并 没 有 给 他 们 画 肖 像, 或 者 说 和 亚 洲 人 一 样, 相 反, 安 坤 放 手 改 变 了 他 们 的 模 样 他 掩 盖 了 他 们 的 中 国 样 貌, 并 尽 可 能 多 的 在 那 儿 添 上 欧 洲 特 征 而 且 他 对 油 画 戏 法 是 那 么 熟 练, 画 完 之 后 所 有 的 模 特 儿 都 十 分 满 意, 并 且 他 们 在 这 些 画 里 完 全 认 出 了 他 们 自 己 这 就 是 : Pretty, Bourgeois Friends 为 什 么 安 坤 把 他 的 朋 友 圈 子 描 画 成 欧 洲 青 年, 有 着 完 全 西 方 人 的 脸 部 特 征, 杏 仁 状 的 眼 睛, 红 头 发, 尖 鼻 子, 西 方 人 的 下 颚 线 条, 和 典 型 的 荷 兰 人 的, 斯 堪 的 纳 维 亚 人 的, 盎 格 鲁 - 撒 克 逊 人 的, 日 耳 曼 人 的 和 拉 丁 人 的 脸 部 特 征? 这 就 是 安 坤 的 声 明 他 让 他 的 观 众 从 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 中 看 到, 他 用 心 和 灵 魂 爱 着 他 的 朋 友 没 有 友 谊 和 他 朋 友 的 存 在, 他 一 天 也 不 能 活 不 过, 安 坤 也 为 年 轻 的 中 国 一 代 是 如 何 西 方 化 的 感 到 伤 心 他 同 辈 的 消 费 意 识, 他 们 坚 定 不 懈 地 向 西 方 的 身 份 标 志 进 军, 用 着 昂 贵 的 品 牌 商 品 和 表 面 的 自 信, 让 他 心 痛 同 时 安 坤 看 到, 中 国 的 成 功 人 士 年 轻 一 代 正 在 逐 日 与 传 统 规 范 和 古 老 的 东 方 价 值 观 作 告 别 对 于 安 坤 来 说, 他 没 有 理 由 去 迂 腐 地 告 诫, 教 导 或 者 谴 责 他 最 好 的 朋 友 事 实 上, 安 坤 就 是 一 个 画 家, 他 只 希 望 用 他 的 画 抛 砖 引 玉, 人 们 以 此 分 享 彼 此 的 看 法 为 此, 他 在 他 的 画 里 为 他 的 朋 友 ( 和 所 有 的, 面 对 着 一 个 似 乎 永 远 不 够 好 的 世 界 的 年 轻 中 国 人 ) 面 前 撑 起 一 面 镜 子 一 个 艺 术 气 息 浓 厚 的, 鲜 亮 的 镜 子, 在 这 里, 中 国 成 功 的 一 代 人 能 从 中 看 到 自 己, 安 坤 是 这 样 希 望 的 9

11 Rijk Schipper van Galerie Kunstbroeders in het atelier bij An Kun in Beijing Rijk Schipper of Galerie Kunstbroeders in An Kun s studio in Beijing ONZE ONTMOETING MET AN KUN In deze documentatie tonen wij Galerie Kunstbroeders u met veel genoegen de schilderijen van AN KUN die hij maakte in de serie Pretty, Bourgeois Friends. Voordat u zich echter visueel te goed doet aan deze kunstwerken, delen wij graag met u het moment van onze eerste ontmoeting met AN KUN in zijn atelier in Beijing. Het was een broeierige, warme dag in mei 2014; bewolkt en bedompt zoals Beijing er zo dikwijls kan uitzien en aanvoelen. Samen met de beeldhouwster/schilderes WU JIA HUI (1981/CHINA), waarmee onze galerie inmiddels een jarenlange samenwerking heeft, klopten wij aan op de ijzeren deur van het atelier van AN KUN. De galm van onze laatste klop was nog hoorbaar in het trappenhuis, of de deur ging al open. Voor ons stond AN KUN. Een stevige en rijzige Chinees, midden-veertig en met een vriendelijke glimlach op zijn gezicht. Zo op het eerste oog allerminst een kunstenaar; maar die indruk lieten we snel varen. Als eerste begroette AN KUN ons, zijn Westerse gasten; daarna begroette hij hartelijk zijn collega-kunstenares-vriendin WU JIA HUI, waarmee hij al jaren een hechte vriendschap onderhoudt. De twee wisselden in het Mandarijns ongetwijfeld aardige woorden uit. Ongetwijfeld kent u het gevoel: je komt een basiliek, een concertgebouw, theater of een museum binnen en pats!... je bent als door de bliksem getroffen overweldigd door de omgeving, door de sfeer, de sereniteit, het licht, de attributen of de inrichting. Dat hadden wij ook toen wij ons entree maakten in het atelier van AN KUN. Niet wetend waar te kijken uit beleefdheid uiteraard ook telkens naar de kunstenaar die tegen ons sprak schoten onze blikken alle kanten op en vielen onze monden open. Onze hoofden draaiden als kinderkopjes in een snoepwinkel van doek naar doek. Van links, naar de zojuist in potloodschets opgezette eerste ideeën, naar rechts, waar vier gereedstaande werken stonden die de wereld in zouden trekken. In elke hoek, tegen elke wand, op elke schildersezel, stond het fijnste snoepwerk dat onze volledige aandacht opeiste en onze devotie verdiende. AN KUN lachte alleen maar bescheiden om ons priemende aanwijzen van de werken, terwijl wij kijk deze! en moet je dit zien! naar elkaar uitriepen. Drie uur en vele kopjes Chinese thee later, gaven wij AN KUN de hand. Wij wisten dat wij vanaf dat moment een gemeenschappelijke toekomst zouden ingaan. 10

12 OUR MEETING WITH AN KUN In this catalogue we - Galerie Kunstbroeders - are delighted to present you with the paintings by AN KUN which he created as part of the Pretty, Bourgeois Friends series. However, before you enjoy the sight of these artworks, we would like to share with you the memory of our first meeting with AN KUN in his studio in Beijing. It was a muggy, hot day in May 2014; overcast and stuffy like Beijing can so often look and feel. Together with the sculptor/ painter WU JIA HUI (born 1981/CHINA), with whom our gallery has had a relationship for years, we knocked on the iron door of AN KUN s studio. The echo of our final knock was still resounding in the stairwell when the door opened. In front of us stood AN KUN. A tall and sturdy Chinese man, mid-forties and with a friendly smile. At first glance he does not look like an artist; but we soon abandoned that impression. AN KUN first welcomed us, his Western guests; then he affectionately greeted his fellow artist and friend WU JIA HUI, with whom he has had a close friendship for years. The two undoubtedly exchanged warm words in Mandarin. You are almost certainly familiar with the feeling: you enter a basilica, a concert hall, a theatre or a museum and bang!... as if struck by lightning, you are overwhelmed by your surroundings, by the atmosphere, the serenity, the light, the features or the interior. That s what happened to us when we entered AN KUN s studio. Not knowing where to look - out of politeness also looking regularly at the artist who was talking to us - we gazed in all directions and we gaped. Our heads turned from painting to painting like children in a sweet shop. From left, at the recently pencil-sketched first drafts, to the right, where four finished works were waiting to go out into the world. In every corner, against every wall, on every easel, stood the finest delights that demanded our full attention and merited our devotion. AN KUN merely smiled modestly at us vigorously pointing at the works, as we called to one another look at this! and you need to see this one!. Three hours and many cups of Chinese tea later, we shook hands with AN KUN. We knew that from that moment we were heading into a shared future. 我 们 与 安 坤 的 相 识 在 此 文 档 中 我 们 (Galerie Kunstbroeders ), 非 常 乐 意 地 向 您 讲 述 安 坤 的 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 然 而 在 您 饱 览 这 些 艺 术 品 之 前, 我 们 愿 与 您 分 享 我 们 第 一 次 与 安 坤 在 他 北 京 工 作 室 见 面 的 情 景 那 是 2014 年 五 月 闷 热 的 一 天, 阴 天, 郁 热, 就 像 在 北 京 能 够 经 常 看 到 和 感 受 到 的 天 气 一 样 雕 塑 家 兼 画 家 吴 家 慧 ( 中 国 1981), 已 和 我 们 画 廊 合 作 多 年, 跟 她 一 起, 我 们 敲 了 安 坤 工 作 室 的 铁 门 我 们 最 后 的 敲 门 声 仿 佛 依 然 回 荡 在 楼 梯 间 站 在 我 们 面 前 的 就 是 安 坤 这 是 一 个 坚 实 而 高 大 的 中 国 人, 四 十 多 岁, 面 带 友 善 的 微 笑 这 样 乍 一 看 一 点 儿 不 像 个 艺 术 家, 但 是 这 种 印 象 很 快 消 失 了 安 坤 首 先 向 我 们, 他 的 西 方 朋 友 问 好, 然 后 再 热 情 地 招 呼 他 的 艺 术 家 同 行 兼 朋 友 吴 家 慧, 他 们 保 持 着 多 年 的 交 情 两 人 自 然 用 普 通 话 友 善 地 交 流 着 毫 无 疑 问, 你 知 道 那 种 感 觉 : 你 到 了 一 个 大 教 堂, 音 乐 厅, 剧 院 或 博 物 馆 内, 咣 当... 你 就 像 被 雷 击 一 样 不 知 所 措, 是 因 为 那 里 的 周 边 环 境, 气 氛, 安 宁, 光 线, 或 者 个 性 装 潢 这 也 就 是 我 们 当 时 走 进 安 坤 画 室 的 感 觉 不 知 道 往 哪 里 看, 出 于 礼 貌 当 然 我 们 也 一 次 次 朝 冲 我 们 说 话 的 艺 术 家 看 我 们 迅 速 朝 四 周 扫 视, 直 到 嘴 巴 都 张 大 了 我 们 的 头 转 得 就 像 小 孩 儿 到 了 糖 果 店 一 样, 从 一 幅 画 到 另 一 幅 从 左 边, 刚 创 建 的 铅 笔 素 描, 到 右 边, 四 个 即 将 环 游 世 界 的 成 品 每 个 角 落, 每 面 墙, 每 个 画 架 上, 都 有 着 最 美 妙 的 成 品 糖 果, 这 些 夺 取 了 我 们 所 有 的 注 意 力, 而 我 们 的 诚 心 也 实 至 名 归 安 坤 只 是 谦 虚 地 笑 着, 指 着 作 品 向 我 们 介 绍, 与 此 同 时 我 们 在 大 声 喊 着 看 这 个!, 这 个 你 一 定 要 看! 三 小 时 过 去 了, 在 喝 了 许 多 杯 中 国 茶 之 后, 我 们 跟 安 坤 握 了 手 从 那 一 刻 起, 我 们 已 明 白, 我 们 一 个 共 同 的 未 来 将 要 开 始 了 11

13 AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Pin 70 x 80 cm,

14 13

15 STIJL EN ACHTERGROND VAN PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS Als kunstschilder zoekt AN KUN altijd naar de transparantie in zijn werk. Verwacht van hem geen robuust en pasteus verfgebruik, geen ferm aangezette vlakken of lijnen, maar slechts dunne, vloeibare lagen waaraan deze grootmeester genoeg heeft om zijn verhaal te vertellen. Een verhaal overigens, dat bij AN KUN altijd meer is dan zomaar een mooi soloportret of een mooi groepje mensen bij elkaar. In feite begon AN KUN reeds in zijn vroegere werk (en wij bedoelen hier zijn in de negentiger jaren geschilderde Zen Series) met het portretteren van breekbare, magere modellen. Hoewel hij de abstracte extremen uit deze eerste werken grotendeels liet varen, zien we in Pretty, Bourgeois Friends veel van deze eerdere beeldtaal en stijl terug. AN KUN creëert in zijn eerste werken in de serie Pretty, Bourgeois Friends strakke, langgerekte en breekbare gezichten, waarin hij op subtiele wijze de aan zichzelf toegekende status van zijn modellen ontneemt. Als het ware pelt AN KUN de uiterlijke laklagen van zijn Chinese modellen af. Schone schijn lijkt voor AN KUN niet te bestaan. In tegenstelling tot veel van zijn Chinese tijdgenoten die zich in hun werk vaak geroepen voelen tot scherpe kritische beschouwingen gecombineerd met politieke elementen, geeft AN KUN de voorkeur zijn penseel te gebruiken om zijn modellen én de kijker het gevoel van rust en mededogen te geven, waardoor zijn statement aan kracht lijkt toe te nemen. An Kun in zijn atelier in Beijing An Kun in his studio in Beijing 14

16 THE STYLE AND BACKGROUND OF PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS Pretty, Bourgeois Friends 的 风 格 与 背 景 As an artist AN KUN always strives for transparency in his work. Do not expect any robust and dense use of paint, no firmly defined areas or lines, but only the thin, fluid layers which are all this master needs to tell his story. A story which, incidentally, is always more with AN KUN than just an attractive solo portrait or a nice group of people together. In fact AN KUN started producing portraits of fragile, skinny subjects in his earlier work (by which we mean his Zen Series, painted in the 1990s). Although he largely abandoned the abstract extremes of these first works, we do see a lot of this visual language and style echoed in Pretty, Bourgeois Friends. In his first works in the Pretty, Bourgeois Friends series AN KUN creates gaunt, stretched and fragile faces, in which he subtly deprives his subjects of their self-assigned status. AN KUN peels off the external layers of varnish of his Chinese subjects, as it were. Glamour does not appear to exist for AN KUN. Unlike many of his Chinese contemporaries, who often feel driven to sharp critical observations combined with political elements in their work, AN KUN prefers to use his brush to give both his subjects and the viewer a sense of peace and compassion, which appears to increase the power of his statement. 作 为 艺 术 画 家, 安 坤 一 直 在 追 寻 他 作 品 的 透 明 度 你 不 要 期 待 他 用 到 强 健 的 糊 状 颜 料, 其 作 品 中 没 有 坚 硬 的 突 出 面 或 线 条, 只 有 稀 薄 流 动 的 叠 层, 这 就 足 以 让 这 位 宗 师 来 讲 述 他 的 故 事 此 外, 这 个 故 事 不 仅 仅 总 是 一 个 漂 亮 的 个 人 或 群 体 肖 像 事 实 上, 安 坤 在 他 早 期 作 品 中 ( 我 们 是 指 上 世 纪 九 十 年 代 他 的 zen 画 集 ) 就 用 到 脆 弱, 骨 感 的 肖 像 虽 然 他 放 弃 了 首 期 作 品 中 极 端 抽 象 的 主 干 部 分, 但 是 我 们 在 Pretty, Bourgeois Friends 中 看 到 了 这 种 意 境 和 风 格 的 回 归 安 坤 在 他 Pretty, Bourgeois Friends 中 塑 造 了 光 滑, 细 长 又 脆 弱 的 面 孔, 从 中 巧 妙 地 把 模 特 儿 自 己 给 自 己 裁 定 的 状 态 剥 夺 了 出 来 如 果 是 这 样 的 话, 安 坤 就 把 他 中 国 模 特 儿 的 外 皮 剥 离 了 下 来 美 丽 外 表 对 安 坤 来 说 似 乎 不 存 在 了 许 多 他 的 同 辈 同 行 在 他 们 作 品 中 时 常 让 人 感 到 一 些 所 谓 与 政 治 因 素 结 合 的 尖 锐 的, 沉 重 的 思 索 而 安 坤 相 反, 他 情 愿 用 画 笔 向 他 的 模 特 儿 和 观 众 传 述 一 种 平 和 而 慈 悲 的 感 觉, 而 这 种 手 法 似 乎 也 使 他 声 明 的 力 量 加 倍 了 15

17 16

18 AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Tom 90 x 120 cm, 2011 PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS.& MORE! De weg die AN KUN inslaat met zijn serie Pretty, Bourgeois Friends, zet hij in aangepaste beeldtaal, vorm en op grotere doeken voort in afzonderlijke portretten ten voeten uit van zijn vrienden. Met deze schilderijen* maakt de schilder een volgende stap in zijn oeuvre. In dit werk is de verwesterlijking van de geportretteerden lichter van aard; soms zelfs slechts subtiel aanwezig. Diverse modellen vertonen androgyne trekken en het kleurgebruik wordt successievelijk in zijn latere en grotere schilderijen geprononceerder. Door het gehele model dikwijls te plaatsen in een metaforisch kader (en daarmee zijn werken een extra dimensie en verhaal te geven), breekt AN KUN met dit werk door bij het grote publiek. Waren er mogelijk kunstliefhebbers die de virtuositeit van AN KUN nog niet herkenden in zijn eerdere werken, ook zij moesten nu erkennen dat AN KUN een klasse apart is. *) Ook van deze later daterende schilderijen heeft Galerie Kunstbroeders werken kunnen bemachtigen, die wij als extra kersjes op de taart tijdens de eerste expositie van AN KUN in Nederland ook tentoonstellen. Zodat u een nóg completer beeld krijgt van de Chinese kunstschilder AN KUN. Rijk Schipper & Carl Schipper Galerie Kunstbroeders Amersfoort 17

19 PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS. & MORE! 更 多 关 于 Pretty, Bourgeois Friends AN KUN continues on the path that he has taken with his series Pretty, Bourgeois Friends - in a modified visual language and shape and on larger canvases - in individual full-length portraits. With these paintings* the artist is making the next step in his oeuvre. The westernisation of the subjects is less intense in this work; sometimes it is only subtly present. Various subjects display androgynous features and the use of colour gradually becomes more pronounced in his later and larger paintings. By often placing the entire subject in a metaphorical frame (and thus lending an additional dimension and story to his works), AN KUN breaks through to a wider audience with these works. 在 Pretty, Bourgeois Friends 画 集 中 安 坤 走 的 道 路 是 在 硕 大 的 画 布 上 塑 立 自 定 义 形 象 与 形 状, 连 续 不 断 地 在 个 人 肖 像 中 对 他 的 朋 友 以 一 言 以 蔽 之 这 些 作 品 令 画 家 的 画 有 了 后 续 在 这 些 作 品 中 模 特 儿 的 西 方 化 浅 谈 了 一 些 ; 有 的 只 是 一 些 微 妙 的 存 在 各 种 模 特 儿 展 示 了 雌 雄 同 体 的 特 征, 而 颜 色 的 运 用 在 其 后 连 续 的, 更 大 的 油 画 中 显 得 更 加 明 显 通 过 将 所 有 的 模 特 儿 频 繁 地 放 置 在 一 个 隐 喻 的 背 景 下, 其 作 品 发 放 出 更 多 额 外 的 维 度 与 故 事, 而 安 坤 用 他 的 作 品 在 世 人 面 前 突 破 了 这 点 有 些 艺 术 爱 好 者 可 能 在 安 坤 的 早 期 作 品 中 还 没 有 认 识 到 他 的 精 湛 技 艺, 现 在 不 得 不 承 认 安 坤 是 个 另 类 If there were any art lovers who had not yet recognised AN KUN s virtuosity in his earlier paintings, they too now have to acknowledge that AN KUN is in a class apart. Galerie Kunstbroeders 也 使 得 安 坤 的 最 新 作 品 在 他 荷 兰 的 第 一 次 展 览 上 得 到 了 展 出, 这 个 被 我 们 视 为 奶 油 蛋 糕 上 附 加 的 樱 桃 这 样 您 对 中 国 画 家 安 坤 就 会 有 一 个 全 面 的 了 解 *) Galerie Kunstbroeders has also been able to obtain works from amongst these later paintings, which we are also exhibiting in AN KUN s first exhibition in the Netherlands as extra cherries on the cake. So that you can gain an even more complete picture of the Chinese artist AN KUN. 18

20 安 坤 19

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

over een weg About A road

over een weg About A road over een weg About A road werk 2004-2011 WIM BIEWENGA 101 over een weg About a road w e r k 2004-2011 WIM BIEWENGA een experimenteel spel met vorm, vlak en ruimte a playful experiment with surface, shape,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen prof.dr. Cees Hertogh en dr.ir. Jenny van der Steen EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures of Lisa Pappon for BULL & STEIN together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Piet Hein Eek Collection

Piet Hein Eek Collection Piet Hein Eek Collection Zolang als ik me kan herinneren ben ik al gefascineerd door deuren. Al ruim voordat ik studeerde aan de Design Academy had ik al boeken over deuren. En deuren zijn eigenlijk

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal?

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? 5/28/2016 1 Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? Janine Weeting ˡ ², Rafael Wittek ˡ, Russell Spears², & Andreas Flache ˡ Department of Sociology/

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Scourge of Ethar The Game

Scourge of Ethar The Game Scourge of Ethar The Game IG 101/102 Team 1, Firstblood teamleden: Daniel Bijlsma, Peter Martens, Sievajet Rahimbaksh, Mick Tozer, Dennis Balk en Joey Rommers docent: Casper van Est type game: Platform,

Nadere informatie

Knowing our customers..

Knowing our customers.. Knowing our customers.. De lifestyle approach IAAPA, 13-14 mei Why lifestyle is important Which one of these men drives an Alfa Romeo en who drives a Volvo V50? Geslacht: Man Leeftijd: tussen 30 en 40

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

TRAPEZIO SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige

TRAPEZIO SERIE(S) Algemene informatie General information. De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige Algemene informatie General information De armaturen in de Trapezio serie kenmerken zich door hun trapeziumvormige lichtkappen. Natuurlijk doet u dit gelijk denken aan de eeuwenoude pyramides in Egypte,

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie