BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 17 MEI 2010 LUNDI 17 MAI 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 13582 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 90 van 10/05/10, blz , bericht 8954 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Website Contactpersoon Eric Morreel (Bestuursdirecteur-Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur). Tel. (32-2) Fax (32-2) Beschrijving De opdracht bestaat in het aanpassen van de elektriciteit en het verhogen van de capaciteit, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het koelsysteem in de computerzaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De opdracht bestaat uit twee delen elektriciteit en koeling TE WIJZIGEN TEKST De opening van de offertes zal plaatsvinden op het volgende adres Kamer van volksvertegenwoordigers Leuvenseweg, Brussel Zaal 2, 1e verdieping. Datum van verzending van de aankondiging 12/05/ / ) N AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n 90 du 10/05/10, page 12031, avis 8954 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Chambre des représentants, Collège des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. Website Personne de contact Eric Morreel (Directeur d administration- Affaires générales, Finances et Economat). Tél. (32-2) Fax (32-2) Description Le marché consiste en l adaptation de l électricité et en l augmentation de la capacité, de la fiabilité et de l efficacité du système de refroidissement dans la salle informatique de la Chambre des représentants. Le marché comprend deux parties électricité et airco TEXTE A MODIFIER L ouverture des offres aura lieu à l adresse suivante Chambre des représentants 13, rue de Louvain, 1000 Bruxelles Salle 2, 1er étage. Date d envoi du présent avis 12/05/ / ) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Pensioendienst voor de Overheidssector, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) Baeyens Freddy Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64313 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Service des Pensions du Secteur Public, Place Victor Horta, 40 b30, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Michel Avart Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. pdos.fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64313 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s).

4 13584 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Nationaal of federaal agentschap/bureau. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 6 NUTS-code BE II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Afsluiten van een verzekeringscontract Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk voor het personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen 10000,00 en ,00 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 60 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen tak 01.b III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Agence/office national(e) ou fédéral(e). Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 6 Code NUTS BE II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Conclusion d un contrat d assurance accidents survenus sur le lieu du travail et accidents survenus sur le chemin du travail pour le personnel du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d assurance et services de retraite II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre 10000,00 et ,00 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 60 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables Commission bancaire, financière et des assurances - branche 01.b III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst PDOS-ASSUR-ACT-01-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 17/06/2010; tijdstip 0000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 18/06/2010; tijdstip 0949 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 18/06/2010; tijdstip 1400 Plaats 1060 Brussel, Victor Hortaplein 40 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 13/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur PDOS-ASSUR-ACT-01-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 17/06/2010; heure 0000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 18/06/2010; heure 0949 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 18/06/2010; heure 1400 Lieu 1060 Bruxelles, Place Victor Horta 40 Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1000 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours VI.5) Date d envoi du présent avis 13/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) TUC RAIL NV, t.a.v. Stef Testelmans Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=64311 N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact TUC RAIL SA, à l attention de Stef Testelmans Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=64311

6 13586 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Infrabel, NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) Infrabel, NV, t.a.v. I-P123 Sales Tel , fax Internetadres http// Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Infrabel, NV, Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België Contactpunt(en) Infrabel, I-NW Zone Gent, t.a.v. Luc Martens Internetadres http// I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming TR Seininrichtingswerken Lijn 55, 58, 59 en 204 Concentratieseinhuis Gent-Zeehaven (blokposten Gent Dampoort B.9, Beervelde B.1.9, Gent Rodenhuize B.2, Gent Noord B.3, Wondelgem B.5, Zelzate B.17) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Gent NUTS-code BE234 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De opdracht bestaat uit het vernieuwen van de seininrichting door de overname (concentratie) van een aantal bestaande seinhuizen op het (nieuwe) concentratieseinhuis van Gent Zeehaven B.1 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkzaamheden voor spoorseinen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang zie II.1.5 II.2.2) Opties II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 30 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling door Infrabel door maandelijkse voorschotten overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten Wet van 24/12/1993 (SB van 22/01/1994) en KB van 26/09/1996 (SB van 18/10/1996) en hun latere wijzigingen. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus INFRABEL SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Infrabel, SA, à l attention de I-P123 Sales Tél , fax Adresse internet http// Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées Infrabel SA, Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gand, Belgique Point(s) de contact Infrabel I-NW Zone Gand, à l attention de Luc Martens Adresse internet http// I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur TR Travaux de signalisation Lignes 55, 58, 59 et 204 Cabine de concentration de la signalisation de Gand Zeehaven (Postes block Gand Dampoort B.9, Beervelde B.1.9, Gand Rodenhuize B.2, Gand Nord B.3, Wondelgem B.5, Zelzate B.17) II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Gand Code NUTS BE234 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le marché comprend le renouvellement de la signalisation par la reprise (concentration) de plusieurs cabines existantes sur la cabine de concentration de la signalisation de Gand Zeehaven B.1. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux de signalisation ferroviaire II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global voir II.1.5 II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 30 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5%dumontant initial du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement par Infrabel par accomptes mensuels conformément à la législation sur les marchés publics Loi du 24/12/1993 (MB du 22/01/1994) et AR du 26/09/1996 (MB du 18/10/1996) et leurs modifications ultérieures.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Onderneming of tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan -De erkenning in de ondercategorie P2 klasse 8 is vereist; -Het certificaat van Quality Management System volgens de normen ISO EN of 2008; - RSZ attest betreffende het voorlaatste kwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 06/07/2010; tijdstip 1200 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 122,64 EUR Betalingstermijnen en -methode Vanaf 19 mei 2010 bij Infrabel, Barastraat 110, 1070 Brussel. Openingsuren van 9u tot 12u alle werkdagen. Ter plaatse te nemen. Betaling ter plaatse of te storten op rekeningnr van Infrabel, met vermelding van opdracht TR aankoop bestek en uw BTW-nr. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 07/07/2010; tijdstip 1030 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 07/07/2010; tijdstip 1030 Plaats INFRABEL I-NW Zone Gent, Koningin Maria- Hendrikaplein 2, 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Entreprises ou Société Momentanée d entreprises III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies -L agréation d entreprises de travaux dans le sous-catégorie P2 classe 8 est exigée; -Le certificat de Quality Management System selon les normes EN ISO ou 2008; - L attestation ONSS relative à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur I-AR F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 06/07/2010; heure 1200 Documents payants oui, prix 122,64 EUR Conditions et mode de paiement A partir du 19 mai 2010 à Infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles. Heures d ouverture de 9h à 12h tous les jours ouvrables. A retirer sur place. Paiement sur place ou à verser sur le compte d Infrabel n en mentionnant Marché TR achat CSC ainsi que votre numéro de TVA. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 07/07/2010; heure 1030 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 150 jours. IV.3.7) Modalités d ouverture des offres date 07/07/2010; heure 1030 Lieu INFRABEL I-NW Zone Gand, Koningin Maria- Hendrikaplein 2, 9000 GAND Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier après la notification de la décision

8 13588 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 12/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.5) Date d envoi du présent avis 12/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) TUC RAIL NV, t.a.v. Werner Deceur Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=64320 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres INFRABEL NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) INFRABEL NV, t.a.v. I-P123 SALES Tel , fax Internetadres http// Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan INFRABEL NV, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België Contactpunt(en) INFRABEL NV, t.a.v. Luc Martens Internetadres http// I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming TR Lijn 50 A Nevele (Hansbeke) vervangen overweg 21 (aanleg Maalderijstraat) en voorbereidende werken burgerlijke bouwkunde voor het vervangen van overweg 23 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Hansbeke NUTS-code BE234 II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact TUC RAIL SA, à l attention de Werner Deceur Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=64320 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus INFRABEL SA, Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact INFRABEL SA, à l attention de I-P123 SALES Tél , fax Adresse internet http// Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées INFRABEL SA, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gand, Belgique Point(s) de contact INFRABEL SA, à l attention de Luc Martens Adresse internet http// I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur TR Ligne 50A Nevele (Hansbeke) le remplacement du passage à niveau 21 (aménagement Maalderijstraat) et des travaux préparatifs pour le remplacement du passage à niveau 23 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Hansbeke Code NUTS BE234 II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS In het kader van de modernisering en op 4 sporen brengen van de lijn 50A tussen Gent en Brugge worden de overwegen vervangen door niet gelijkgrondse kruisingen. In het kader van deze opdracht worden er ingrepen uitgevoerd ter afschaffing van de overwegen 21 en 23. De werken zullen hoofdzakelijk bestaan uit - wegenis en rioleringswerken; - palenwanden, beschoeide sleuven en gewapend betonnen constructies in situ voor een tunnelgedeelte onder het spoor; - bemalingen; - spoorwerken spoorversterkingen en spoorbruggen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Bouwen van verkeerstunnel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang zie II.1.5 II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 11 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de oorspronkelike aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling door Infrabel door maandelijkse voorschotten overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten Wet van 24/12/1993 (SB van 22/01/1994) en KB van 26/09/1996 (SB van 18/10/1996) en hun latere wijzigingen. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Onderneming of tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - De erkenning in de categorie E klasse 5 is vereist; - Het certificaat van Quality Management System volgens de normen ISO EN of 2008; - RSZ attest betreffende het voorlaatste kwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Dans le cadre de la modernisation et de la mise à quatre voies de la ligne 50A entre Gand et Bruges, les passages à niveau sont remplacés par des passages dénivelés. Dans le cadre du présent marché, des interventions sont exécutées pour la suppression des passages à niveau 21 et 23. Les travaux comprendront en orde principal - travaux routiers et d égouttage; - parrois de pieux, fouilles blindées et constructions en béton armé in situ pour un tunnel sous la voie; - rabattement de la nappe phréatique; - travaux de voie renforcements de voies et ponts ferroviaires. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux de construction de tunnels routiers II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global voir II.1.5 II.3) Délai d exécution ou durée du marché 11 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5%dumontant initial du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement par Infrabel par accomptes mensuels conformément à la législation sur les marchés publics Loi du 24/12/1993 (MB du 22/01/1994) et AR du 26/09/1996 (MB du 18/10/1996) et leurs modifications ultérieures. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Entreprises ou Société Momentanée d entreprises III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies -L agréation d entreprises de travaux dans le catégorie E classe 5 est exigée; - Le certificat de Quality Management System selon les normes EN ISO et 2008; - L attestation ONSS relative à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non.

10 13590 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 06/07/2010; tijdstip 1200 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 97,65 EUR Betalingstermijnen en -methode Vanaf 25 mei 2010 bij Infrabel, Barastraat 110, 1070 Brussel. Openingsuren van 9u tot 12u alle werkdagen. Ter plaatse te nemen. Betaling ter plaatse of te storten op rekeningnr van Infrabel, met vermelding van opdracht TR aankoop bestek en uw BTW-nr. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 07/07/2010; tijdstip 1000 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 07/07/2010; tijdstip 1000 Plaats INFRABEL I-NW Zone Gent, Koningin Maria- Hendrikaplein 2, 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 12/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 06/07/2010; heure 1200 Documents payants oui, prix 97,65 EUR Conditions et mode de paiement A partir du 25 mai 2010 à infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles. Heures d ouverture de 9h à 12h tous les jours ouvrables. A retirer sur place. Paiement sur place ou à verser sur le compte d Infrabel n en mentionnant Marché TR achat CSC ainsi que votre numéro de TVA. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 07/07/2010; heure 1000 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 150 jours. IV.3.7) Modalités d ouverture des offres date 07/07/2010; heure 1000 Lieu INFRABEL I-NW Zone Gand, Koningin Maria- Hendrikaplein 2, 9000 GAND Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier après la notification de la décision. VI.5) Date d envoi du présent avis 12/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, t.a.v. Willy De Preter Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64406 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Studiebureau bvba Irtas, P. Van Raemdonckstraat 15, 9120 Beveren, België

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Contactpunt(en) Studiebureau bvba Irtas, t.a.v. de heer ing. A. Koppen Tel , fax Internetadres http// Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Economaat, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Economaat, t.a.v. mevrouw Lutgarde Droessaert Tel , fax Internetadres http// Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, t.a.v. de heer Christian Mauroit Tel , fax Internetadres http// I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aanleg publieke ruimte op de wijk Schoolstraat 18-24, te Sint-Gillis-Waas II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Schoolstraat 18-24, te Sint-Gillis-Waas II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) Aanleg publieke ruimte op de wijk Schoolstraat te Sint-Gillis-Waas II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Wegenbouwwerken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De borgsom wordt bepaald overeenkomstig het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw en het hoger vermeld bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan geldig RSZ-attest III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan geldig RSZ-attest III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan vereiste erkenning categorie C klasse 2 vereiste registratie 00 of 05 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst agi-wi besteknummer IZ F02_0

12 13592 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 22/06/2010; tijdstip 1100 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 230,00 EUR Betalingstermijnen en -methode De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 25 mei 2010 geconsulteerd en /of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 BRUSSEL ( ). Totale kostprijs aanbestedingsdocumenten 230,00 EUR (te storten op rekening nr met vermelding van GI en het besteknummer IZ ) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 22/06/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 22/06/2010; tijdstip 1100 Plaats Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 aanbestedingslokaal te 1000 Brussel (telefoon fax ) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat zijn ter beschikking op http// - vervolgens doorklikken naar infrastructuur en naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 40 werkdagen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 12/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Robby Swiggers Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// http// Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64382 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Toerisme De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontwerp en uitvoering van een reclame- en promotiecampagne op de Nederlandse markt voor Vlaanderen als bestemming voor korte vakanties II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Diensten. Categorie diensten 13 Belangrijkste plaats van dienstverlening Nederland II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) Het doel van de opdracht is een reclame- en mediabureau te selecteren om de reclamecampagne van Toerisme Vlaanderen in Nederland te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren. De campagne richt zich vooral op consumenten. Het creatieve concept van de campagne moet echter toepasbaar zijn in de MICE-sector (Meetings) en in de tradesector. Het hoofddoel van de campagne is Vlaanderen gericht te promoten als bestemming voor korte vakanties bij de doelgroep. De opdracht omvat vier opeenvolgende campagnes 2010, 2011, 2012 en II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reclamecampagnediensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - kwaliteit van de strategie en visie op de opdracht - Weging kwaliteit en relevantie van de creatieve voorstellen - Weging prijsopgave - Weging 40 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Toerisme Vlaanderen-TVL/2009/0215/BRL - bis-f03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 23/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Ontwerp en uitvoering van een reclame- en promotiecampagne op de Nederlandse markt voor Vlaanderen als bestemming voor korte vakanties V.1) Datum van gunning van de opdracht 25/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 7 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Kunstmaan NV, Tervuursevest 362-1, 3000 Leuven, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Termijn vanaf de betekening (1) administratief kortgeding beroep ingediend zo vlug mogelijk; (2) verzoek om nietigverklaring 60 kalenderdagen vanaf de betekening van de beslissing. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 12/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

14 13594 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Jeroen Panis Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64435 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - natuur en bos Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor 4 speciale beschermingszones II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor 4 speciale beschermingszones II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Milieuplanning Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst ANB-ANB/IHD/1O/01-F02_0 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 05/07/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Zweeds IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 05/07/2010; tijdstip 1100 Plaats graaf de ferrarisgebouw, koning Albert II-laan 20, 4e verdieping, lokaal 4P61 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 12/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, België, t.a.v. Joachim Pelicaen (Afdedling Rapportering Water) Tel. (32-53) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Uitvoeren van chemische en/of bacteriologische analysen in het kader van het toezicht op de kwaliteit van het strandwater, de open zwem-en recreatiewaters, de private putwaters en de zwembaden II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening Vlaanderen NUTS-code BE2 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) Uitvoeren van chemische en bacteriologische analysen in het kader van het toezicht op de kwaliteit van het strandwater, de open zwem-en recreatiewaters, de private putwaters en de zwembaden II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor technische testen, analyse en adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties ja. Beschrijving van deze opties

16 13596 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS deze opdracht slaat op één jaar, met mogelijkheid van maximaal één verlenging van één jaar II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/01/2011; voltooiing 31/12/2011 Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Strandwateronderzoek analyses en beoordeling 1) Korte beschrijving zie bestek deel III-perceel I 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek deel III Perceel nr. 2 Titel Open zwem en recreatiewaters ( pakket VMM oostende) 1) Korte beschrijving zie bestek perceel 2 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perceel 2 Perceel nr. 3 Titel Open zwem en recretiawaters ( VMM Gent ) 1) Korte beschrijving zie bestek perceel 3 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perceel 3 Perceel nr. 4 Titel open zwem en recreatiewaters ( VMM Herentals ) 1) Korte beschrijving zie bestek perceel 4 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perceel 4 Perceel nr. 5 Titel Open zwem en recreatiewaters ( VMM Leuven -Hasselt ) 1) Korte beschrijving zie bestek perceel 5 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perceel 5 Perceel nr. 6 Titel Putwaters, zwembadwaters en Legionella west-vlaanderen 1) Korte beschrijving zie bestek perceel 6 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perceeel 6 Perceel nr. 7 Titel Putwaters, zwembadwaters en Legionella Oost-Vlaanderen 1) Korte beschrijving zie bestek perc.7 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS ) Hoeveelheid of omvang zie bestek perc.7 Perceel nr. 8 Titel Putwaters, zwembadwaters en Legionella provincie Antwerpen 1) Korte beschrijving zie bestek perc.8 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perc.8 Perceel nr. 9 Titel Putwaters, zwembadwaters en Legionella prov. Limburg 1) Korte beschrijving zie bestek perc.9 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perc.9 Perceel nr. 10 Titel Putwaters, zwembadwaters en Legionella prov. Vlaams-Brabant 1) Korte beschrijving zie bestek perc.10 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 3) Hoeveelheid of omvang zie bestek perc.10 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van de aannemingssom, zie bestek deel I - punt 28 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek deel I-punt 25 III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht ja. zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan Zie bestek Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen Zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja.

18 13598 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria 1 - eindbedrag - Weging 60 punten 2 - technische prestaties, scores... - Weging 30 punten 3 - capaciteit labo, afleveringstermijn... - Weging 10 punten IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst VMM/ARW/AO/MV/0102/BACT IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 30/06/2010; tijdstip 1400 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 30/06/2010; tijdstip 1400 Plaats Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST Auditorium Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen maximum 2 per inschrijver Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) Internetadres http// VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen na bekendmaking of betekening beslissing VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) Internetadres http// VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/5/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Notice related to a request for information before the launch of a publication procedure Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) Toerisme Vlaanderen, t.a.v. Elke Dens, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, tel (0) Internetadres Adressen van de aanbestedende dienst

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres van het kopersprofiel https //enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=64115 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgend adres zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. I.2. Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling; andere Toerisme. De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming concessie van openbare dienst van de Vlaanderen Vakantiecheque. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten c) Diensten categorie diensten 15. Nuts code BE. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Toerisme Vlaanderen wil aan een private partner het recht verlenen om in eigen naam en voor eigen rekening de Vlaanderen Vakantiecheque te exploiteren gedurende een periode van minimaal vijf jaar tegen een marktconforme vergoeding. In ruil voor dit recht tot exploitatie verbindt de concessionaris zich ertoe om op de meest optimale wijze de cheque te exploiteren en daarbij maximaal gebruik te maken van en in te spelen op de mogelijkheden die de Vlaanderen Vakantiecheque biedt teneinde dit product te rentabiliseren. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdracht hoofdcategorie Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.2.2. Economische en financiële draagkracht voldaan De bewijzen die de draagkracht kunnen aantonen van het financieel plan voor de komende vijf jaar met bewijzen voor eigen inbreng (bankafschriften, goedkeuringen voor leningen,...) en verklaringen van bereidheid tot het financieel engagement van alle partijen die bij de exploitatie betrokken zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid voldaan Een lijst van de voornaamste en voor deze opdracht relevante diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Bewijs van know how, ervaring van de inschrijving met betrekking tot (al de facetten) van de gevraagde dienstverlening of, als dit nu nog niet geval is, een verklaring van derden. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure IV.1.1. Type procedure onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Toerisme Vlaanderen-2010/0515/MKT-F58_0 IV.3.2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 16 juni 2010, te 23 u. 13 m. IV.3.3. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Nederlands. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.2. Datum van verzending van deze aankondiging 10 mei 2010.

20 13600 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Communauté française - Administration générale de l Infrastructure, Direction régionale de LIEGE, rue de Serbie, 44, 4000 LIEGE, Belgique, à l attention de Yves RENARD Tél. (32-4) , fax (32-4) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution ESNEUX Code NUTS BE33 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Contrat d entretien omnium d une installation de détection incendie (10 ans) comprenant 3 centraux de marque NOTIFIER au Domaine du Rond Chêne à 4130 ESNEUX II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Systèmes de détection d incendie II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché Contrat de 10 ans à dater de l ordre de service mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement sera exigé pour la présente entreprise (5 % du montant initial du marché). Le cautionnement ne sera pas constitué si le montant du marché est inférieur à Euro HTVA. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Article 15 du cahier général des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché aucune exclusive III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Pour prétendre participer au marché, le soumissionnaire doit joindre à son offre un dossier de candidature composé de documents originaux ou copies certifiées conformes comme précisé ci-dessous 1) une déclaration sur l honneur explicite déclarant ne pas se trouver dans l un des cas d exclusion tels que visés à l article 17 de l A.R. du 8/1/1996 relatif aux marchés

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen (NL). t.a.v.: afdeling Beton- en Waterbouw.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: TenneT TSO BV Nationale identificatie: 531969787 Utrechtseweg 310 6812 AR Contactpunt(en): TenneT TSO Hoofdkantoor Ter

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Opdrachtgever en adres van de aanbestedende dienst: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen (NL). Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Maastricht Nationale identificatie: 202214754 Postadres: Mosae Forum 10

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Zuyd Hogeschool Nationale identificatie: 48391788 Postadres: NieuwEyckholt

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 17/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV 53367972 Wilhelminakade

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341 1/ 15 BE001 22/11/2012 - BDA nummer: 2012-527471 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting ROC Nijmegen e.o. Campusbaan 6 6512 BT Nijmegen Ter attentie van: Marion Brouwer Telefoon: +31 248904500 Email: aanbesteding@rocnijmegen.nl

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere ( Nederland ) Ter attentie van: Monique Lippens Telefoon: +31 365484050, Email: concerninkoop@almere.nl,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie