AFM heeft een verweerschrift ingediend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM heeft een verweerschrift ingediend."

Transcriptie

1 JOR 2015/7 Rechtbank Rotterdam, Rechter(s) mr. Van Velzen mr. Woudstra mr. Dallinga Partijen De naamloze vennootschappen 1. Robeco Hollands Bezit NV, 2. Robeco Duurzaam NV, 3. Robeco Young Dynamic NV, 4. Robeco Obligatie DividendFunds NV, 5. Robeco Safe Mix NV, 6. Robeco Solid Mix NV, 7. Robeco Balanced Mix NV, 8. Robeco Growth Mix NV, 9. Robeco Dynamic Mix NV, 10. Robeco Hoog Dividend Onroerend Goed NV, 11. Robeco Life Cycle Funds NV, 12. Robeco Afrika Fonds NV, alle gevestigd te Rotterdam, eiseressen, gemachtigde: mr. L.J. Silverentand, tegen de stichting Stichting Autoriteit Financiële Markten, verweerster, gemachtigde: mr. drs. M.J. Blotwijk. Noot mr. J.W.P.M. van der Velden Trefwoorden Uitleg begrip gereglementeerde markt ex art. 4 lid 1, onderdeel 14, MiFID, Begrip derden in art. 1:1 Wft moet worden bezien vanuit gezichtspunt van marktexploitant, Overschrijding redelijke termijn Regelgeving Wft - 1:1 Wft - 5:60 MiFID Richtlijn - 4 lid 1, onderdeel 14»Uitspraak Procesverloop Bij besluiten van 30 oktober 2009, 31 december 2010, 30 september 2011 en 28 september 2012 (de primaire besluiten) heeft AFM, voor zover hier van belang, eiseressen met verwijzing naar artikel 5:60, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heffingen opgelegd over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 ten bedrage van achtereenvolgens 110,-, 350,-, 630,- en 180,- per beleggingsinstelling. Bij besluit van 13 december 2012 (het bestreden besluit) heeft AFM de bezwaren van eiseressen tegen de primaire besluiten ongegrond verklaard. Eiseressen hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. AFM heeft een verweerschrift ingediend. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 oktober Eiseressen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde en haar kantoorgenoot mr. S.M.C. Nuyten, in gezelschap van [a] en[b], beiden werkzaam bij eiseressen. AFM heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en mr. drs. M. van Kwawegen, werkzaam bij AFM. Overwegingen 1. Euronext Amsterdam N.V. (Euronext) heeft een vergunning om een gereglementeerde markt te exploiteren of te beheren op grond van artikel 5:26, eerste lid, van de Wft. De fondsen van eiseressen worden verhandeld via Euronext Fund Services (EFS), een zelfstandig handelssysteem dat door Euronext is ontwikkeld voor de verhandeling van open-end beleggingsfondsen. Op EFS vindt de handel plaats door middel van forward pricing. Beleggers kunnen orders plaatsen tot uur, waarna de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds wordt berekend. Uitvoering van de geplaatste orders vindt plaats om uur de volgende dag op basis van de berekende intrinsieke waarde, met een op- of afslag voor transactiekosten. Ieder open-end beleggingsfonds heeft zijn eigen fund agent die namens hem optreedt, handelt voor rekening en risico van het beleggingsfonds en member is van Euronext. De aangesloten brokers voor een transactie in een bepaald fonds handelen met de aangewezen fund agent. De fund agents verrichten onderling geen transacties binnen het systeem; voor de brokers geldt hetzelfde. Saldering vindt plaats buiten het systeem van EFS. 2. Op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel 14, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (MiFID) wordt in de zin van deze richtlijn verstaan onder gereglementeerde markt: een door een marktexploitant geëxploiteerd en/of beheerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels van dit systeem samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er

2 een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en de systemen van de markt tot de handel zijn toegelaten, en waaraan vergunning is verleend en die regelmatig werkt, overeenkomstig het bepaalde in titel III (gereglementeerde markten). Op grond van artikel 1:1 van de Wft wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder gereglementeerde markt: multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels van dit systeem samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en de systemen van die markt tot de handel zijn toegelaten, en dat regelmatig en overeenkomstig de geldende regels inzake de vergunningverlening en het doorlopende toezicht werkt. 3. In het bestreden besluit stelt AFM zich op het standpunt dat het systeem van EFS voldoet aan alle bestanddelen van de definitie van het begrip gereglementeerde markt in artikel 1:1 van de Wft. Dit betekent dat artikel 5:60 van de Wft van toepassing is op de bestuurders en commissarissen van eiseressen en dat de heffingen terecht zijn opgelegd. 4. Eiseressen voeren aan dat EFS geen gereglementeerde markt is, dat een meldingsplicht niet zinvol is, dat AFM blijk heeft gegeven van vooringenomenheid en dat AFM niet binnen een redelijke termijn heeft beslist op hun bezwaren. 5. De beroepsgrond dat EFS geen gereglementeerde markt is, faalt. Het begrip gereglementeerde markt moet worden uitgelegd in het licht van de in artikel 4, eerste lid, onderdeel 14, van de MiFID gegeven definitie van dit begrip. AFM stelt zich terecht op het standpunt dat het begrip derden in artikel 1:1 van de Wft, gelet op de definitie in de MiFID, moet worden bezien vanuit het gezichtspunt van de marktexploitant. Voor de exploitant van EFS zijn de fund agents van eiseressen derden, evenals de brokers. Het beroep van eiseressen op onder meer parlementaire stukken laat onverlet dat de MiFID bepalend is voor de uitleg van het begrip derden in artikel 1:1 van de Wft en dat AFM dit begrip juist heeft uitgelegd. Dat (ook) aan de andere elementen van de definitie van het begrip gereglementeerde markt wordt voldaan, is niet in geschil. Dit betekent dat AFM bevoegd was de bestreden heffingen op te leggen. 6. Het betoog van eiseressen bevat geen aanknopingspunten voor de conclusie dat AFM niet in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van haar bevoegdheid om de heffingen op te leggen. Dat eiseressen de meldingsplicht van artikel 5:60 van de Wft (en daarmee het toezicht op de naleving van deze verplichting) niet zinvol achten, is juridisch gezien niet relevant. 7. De beroepsgrond dat AFM het bestreden besluit heeft genomen in strijd met artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) faalt. Dat AFM betrokken is geweest bij de totstandkoming van EFS, dat zij over de zaak van eiseressen heeft overlegd met Euronext en dat zij advies heeft gevraagd aan de Minister van Financiën, wettigt niet de conclusie dat AFM vooringenomen was. Eiseressen hebben ook niet nader onderbouwd waarom deze handelwijze van AFM zou getuigen van vooringenomenheid. De stelling van eiseressen dat de belangen van AFM en Euronext in deze zaak parallel lopen, is niet nader toegelicht en betekent, indien juist, niet dat AFM niet onbevangen stond tegenover de bezwaren van eiseressen. Hoewel de rechtbank met eiseressen en de rechter-commissaris van oordeel is dat AFM zonder deugdelijke gronden (aanvankelijk) heeft geweigerd het conceptadvies van de Minister van Financiën als openbaar stuk over te leggen, volgt ook hieruit niet dat AFM vooringenomen was. 8. De beroepsgrond dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is overschreden, slaagt. In de zaak van eiseressen acht de rechtbank, met name gezien de ingewikkeldheid van de zaak, een totale lengte van de procedure in bezwaar en beroep van ten hoogste drie jaar redelijk, waarvan één jaar voor AFM en twee jaar voor de rechtbank. Hierbij geldt volgens vaste rechtspraak dat een lange behandelingsduur in bezwaar kan worden gecompenseerd in beroep (en omgekeerd). Dat eiseressen hebben ingestemd met uitstel voor onbepaalde tijd van de beslissing op hun bezwaren tegen de primaire besluiten van 30 oktober 2009, 31 december 2010 en 30 september 2011, betekent niet dat zij vertraging in de procedure hebben veroorzaakt en is dan ook geen reden om een langere termijn te hanteren. Tussen de ontvangst door AFM op 23 november 2009 van het bezwaarschrift van eiseressen tegen de primaire besluiten van 30 oktober 2009 en deze uitspraak is een periode van ruim vier jaar verstreken. Hiermee is de redelijke termijn overschreden. AFM is hiervoor verantwoordelijk,

3 nu de bezwaarprocedure meer dan drie jaar heeft geduurd. Tussen de ontvangst door AFM op 18 januari 2011 van het bezwaarschrift van eiseressen tegen de primaire besluiten van 31 december 2010 en deze uitspraak is een periode van minder dan drie jaar verstreken. Hiermee is de redelijke termijn niet overschreden. Ook in de procedures over de jaren 2011 en 2012 is de redelijke termijn niet overschreden. 9. De beroepsgrond dat eiseressen wegens overschrijding van de redelijke termijn recht hebben op schadevergoeding faalt. Volgens vaste rechtspraak dient te worden voorondersteld dat overschrijding van de redelijke termijn leidt tot spanning en frustratie, een vorm van immateriële schade die in beginsel gecompenseerd dient te worden. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat in de onderhavige zaak echter geen grond voor schadevergoeding. Bij brief van 8 november 2010, toen de bezwaarprocedure tegen de primaire besluiten van 30 oktober 2009 al bijna een jaar liep, hebben eiseressen ingestemd met uitstel van de beslissing op bezwaar voor onbepaalde tijd. Hieruit volgt dat eiseressen geen overwegende bezwaren hadden tegen een aanzienlijke duur van de besluitvorming in bezwaar. Ook in de bezwaarprocedures tegen de primaire besluiten van 31 december 2010 en 30 september 2011 hebben eiseressen ingestemd met uitstel van de beslissing op bezwaar voor onbepaalde tijd, in de wetenschap dat de bezwaarprocedure tegen de primaire besluiten van 30 oktober 2009 toen al ruim zeventien maanden onderscheidenlijk ruim twee jaar liep. Daarnaast acht de rechtbank van belang dat de hoogte van de door eiseressen bestreden heffingen over het jaar 2009 voor hen niet anders dan als gering kan worden aangemerkt. Deze omstandigheden, in samenhang bezien, vormen naar het oordeel van de rechtbank voldoende reden om af te wijken van de vooronderstelling dat de lange duur van de besluitvorming heeft geleid tot spanning en frustratie bij eiseressen. Hiernaar gevraagd ter zitting hebben eiseressen ook niet kunnen onderbouwen dat bij hen sprake is geweest van spanning en frustratie. 10. Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond en moet het bestreden besluit worden vernietigd wegens strijd met artikel 6, eerste lid, van het EVRM in de bezwaarprocedure tegen de primaire besluiten van 30 oktober Nu het bestreden besluit voor het overige rechtmatig is, ook nu AFM niet gehouden was eiseressen schadevergoeding toe te kennen in verband met de overschrijding van de redelijke termijn, zal de rechtbank bepalen dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand blijven. 11. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het verzoek om schadevergoeding zal afwijzen. 12. Omdat het beroep gegrond wordt verklaard, moet AFM het door eiseressen betaalde griffierecht van 310,- op grond van artikel 8:74, eerste lid, van de Awb aan hen vergoeden. 13. De rechtbank ziet aanleiding AFM op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Awb te veroordelen in de door eiseressen in beroep gemaakte proceskosten. Het bedrag van deze kosten stelt de rechtbank vast op 944,- voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (1 punt voor het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van 472,- en wegingsfactor 1). Beslissing De rechtbank: verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit, bepaalt dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand blijven, wijst het verzoek om schadevergoeding af, bepaalt dat AFM het door eiseressen betaalde griffierecht (...; red.) aan hen vergoedt, veroordeelt AFM in de door eiseressen in beroep gemaakte proceskosten (...; red.).»annotatie 1. Beleggingsinstellingen kunnen worden onderscheiden in open-end en closed-end beleggingsinstellingen. Een beleggingsinstelling is van het open-end type, wanneer zij verplicht is deelnemingsrechten in te kopen op verzoek van deelnemers. Ontbreekt zo n inkoopverplichting, dan spreekt men van een closed-end beleggingsinstelling. 2. Het onderscheid tussen open-end en closed-end beleggingsinstellingen is van belang voor de toepasselijke regels. Zo moeten instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe) van het open-end type zijn. Voorts vallen open-end beleggingsinstellingen niet onder de

4 prospectusplicht uit deel 5 Wft, maar kennen zij een eigen prospectusverplichting in deel 4 Wft. Ten slotte zijn open-end beleggingsinstellingen niet onderworpen aan een aantal overige verplichtingen uit deel 5 van de Wft. Vergelijk in dit kader art. 5:1a, 5:25b, 5:32j, 5:32k, 5:33 en 5:71 Wft. 3. Ook Euronext kent een bijzonder regime voor open-end beleggingsinstellingen. Deze beleggingsinstellingen worden sinds februari 2007 verhandeld op Euronext Fund Service, een apart handelssegment van Euronext Amsterdam NV. De transacties geschieden hier verschillend van de verhandeling op de AEX en de andere markten van Euronext. Orders kunnen dagelijks tot uur worden ingelegd. De beheerder accepteert vervolgens de orders. De volgende dag berekent de beheerder de intrinsieke waarde en verricht hij de transacties tegen die intrinsieke waarde, al dan niet met een op- of afslag. Het enige wat Euronext Fund Service in dit kader doet, is dat zij de orders van de beleggers tot inkoop of uitgifte doorgeeft aan (de fund agent van) de beleggingsinstelling. 4. De transacties via Euronext Fund Service verschillen sterk van de transacties op de gebruikelijke handelsplatformen van Euronext. De handelskoers ontstaat op de gebruikelijke platformen door vraag en aanbod. De transacties komen tot stand tussen steeds wisselende kopers en verkopers die handelen via steeds wisselende brokers. Deze twee omstandigheden, telkens wisselende partijen en koersvorming door vraag en aanbod, zijn kenmerkend voor multilaterale handelsplatformen. 5. Kort na de start van Euronext Fund Service wordt eind 2007 de MiFID Richtlijn geïmplementeerd. De minister zet in het kader van de implementatie uitvoerig uiteen dat Euronext Fund Service geen gereglementeerde markt is. Vergelijk Kamerstukken II 2007/08, nr. 7, p Het gevolg daarvan is dat de regels omtrent marktmanipulatie en voorwetenschap niet van toepassing zijn. Volgens de minister is daaraan ook geen behoefte, omdat de handelssystematiek met zich brengt dat geen sprake kan zijn van marktmanipulatie en dat handel met voorwetenschap niet goed voorstelbaar is. Bovendien vinden in het kader van Euronext Fund Service slechts transacties plaats op de primaire markt, namelijk tussen de uitgevende instelling en de belegger. Dergelijke transacties hebben niet te gelden als rapportageplichtige transacties in de zin van de MiFID. 6. De praktijk en de literatuur (o.a. Grundmannvan de Krol, Ondernemingsrecht 2007/169, par. 3) gaan vervolgens ervan uit, dat de minister het bij het rechte eind heeft. Ik meen nog steeds dat dat het geval is. De AFM en de rechtbank zijn blijkens deze uitspraak daarentegen van oordeel dat de minister zich heeft vergist en dat Euronext Fund Service een gereglementeerde markt is. 7. Aanvankelijk gaat de AFM ervan uit dat Euronext Fund Service geen gereglementeerde markt is. De AFM bedenkt in 2009 dat men ook anders tegen Euronext Fund Service aan kan kijken. Zij merkt Euronext Fund Service dan alsnog aan als gereglementeerde markt als bedoeld in art. 1:1 Wft. In dat kader legt de AFM heffingen op aan de daar genoteerde beleggingsinstellingen, verband houdend met het toezicht op marktmisbruik. Dit is opmerkelijk, omdat het lijnrecht ingaat tegen de dan nog zeer recente stellingname van de minister in de Parlementaire Geschiedenis. 8. De meeste beleggingsinstellingen slikken de heffingen van de AFM, maar Robeco gaat hiertegen in bezwaar en beroep. Het beroep van Robeco wordt grotendeels afgewezen. De rechtbank volgt de AFM in het oordeel, dat Euronext Fund Service een gereglementeerde markt is. Daartoe verwijst de rechtbank naar de definitie van gereglementeerde markt in art. 1:1 Wft en in de MiFID. De bovengenoemde Parlementaire Geschiedenis leidt de rechtbank niet tot een andere interpretatie. 9. In r.o. 5 onderbouwt de rechtbank haar oordeel met de redenering dat transacties op Euronext Fund Service plaatsvinden tussen derden, te weten de beleggers en de beheerder. Dit zijn immers derden ten opzichte van Euronext. Die redenering klopt als een bus, maar zij doet er niet aan af dat de handel op Euronext Fund Service niet op een multilaterale wijze geschiedt. De transacties op Euronext Fund Service geschieden namelijk telkens in de bilaterale verhouding tussen de beheerder en degene die deelnemingsrechten koopt of laat inkopen. Euronext Fund Service geeft de inkoop- en uitgifteverzoeken slechts door aan (de fund agent van) de beheerder. Euronext Fund Service of een ander buiten de beheerder en de belegger is geen partij bij het aangaan en de afwikkeling van de transacties. Bovendien geschiedt de koersvorming niet door vraag en aanbod, maar stelt de beheerder de koersen achteraf vast op basis van de intrinsieke waarde. 10. De rechtbank laat zich er uitdrukkelijk niet over uit of overige elementen van de definitie van gereglementeerde markt tot een andere zienswijze

5 kunnen leiden, aldus het slot van r.o. 5. Dat valt te betreuren. Zoals hiervoor aangegeven lijkt mij de term multilateraal in de definitie van cruciaal belang. Wellicht dat dit in ander al dan niet Europees verband alsnog behoorlijk kan worden getoetst. 11. Zoals beschreven geeft Euronext Fund Service slechts orders tot inkoop of uitgifte door aan de desbetreffende beheerders. Als dat voldoende is om dit handelssysteem aan te merken als een multilateraal systeem, dan zou dat gevolgen moeten hebben voor beleggersgiro s en andere systemen waarin dergelijke orders worden doorgegeven. Betekent dit dat slechts gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten bevoegd zijn om op deze wijze orders door te geven? Dat lijkt mij onhoudbaar. De Wft en de MiFID merken immers het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten aan als het verlenen van een beleggingsdienst. M.i. past deze kwalificatie ook voor Euronext Fund Service. mr. J.W.P.M. van der Velden, advocaat bij Keijser Van der Velden NV

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen?

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Mr. J.T. de Jong 1 1 Inleiding Op 20 oktober 2011 kondigde de Europese Commissie (Commissie) aan de huidige Richtlijn Marktmisbruik 2 (algemeen

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Enkele AFM-boetebesluiten ter zake v«0 erkrediterifig langs-de lat van het bepaalbaarheidsgebod.'''''

Enkele AFM-boetebesluiten ter zake v«0 erkrediterifig langs-de lat van het bepaalbaarheidsgebod.''''' Enkele AFM-boetebesluiten ter zake v«0 erkrediterifig langs-de lat van het bepaalbaarheidsgebod.''''' C.F.J. van Tuyll 1 Inleiding In 2011 is veel te doen geweest om het stelsel van open normen uit de

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Mw. Mr. F.C. van der JAgt werkgevers verwerken op allerlei wijzen persoonsgegevens van hun werknemers.

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-138. ABRvS van 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723, zaaknr. 201307084/1/A3

Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-138. ABRvS van 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723, zaaknr. 201307084/1/A3 Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-138 ABRvS van 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723, zaaknr. 201307084/1/A3 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rvs:2014:1723 Trefw.:

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie