Toeristisch Logiesdecreet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristisch Logiesdecreet"

Transcriptie

1 FEDERATIE TOERISTISCH VASTGOED, HUURVAKANTIEWONINGEN & TWEEDE VERBLIJVEN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent TOERISTISCH VERHUURKANTOOR Toeristisch Logiesdecreet

2 1 TOERISTISCH VERHUURKANTOOR Het nieuwe logiesdecreet heeft heel wat implicaties voor de verhuur van vakantiewoningen in Vlaanderen. De sector van de huurvakantiewoningen aan de Vlaamse kust is de belangrijkste logiessector in aankomsten en overnachtingen. Bent u zaakvoerder van of medewerker in een toeristisch verhuurkantoor? Dan staat u een heuse taak te wachten dit en komende jaren. Ruim 75 % van de eigenaars doen immers beroep op uw bemiddeling, expertise en administratieve ondersteuning voor de verhuur van hun vakantiewoning. Ook voor de aanmelding of vergunning van hun vakantiewoning, bent u de onmisbare schakel tussen de eigenaar (wonend in eigen land of buitenland) en het Departement internationaal Vlaanderen. 2 TERMIJN 2.1 VAKANTIEWONINGEN: AANMELDEN OF VERGUNNEN? Sinds 1 januari 2011 mag een huurvakantiewoning niet worden geëxploiteerd zonder voor- afgaande aanmelding of vergunning bij het Departement internationaal Vlaanderen. Uitbaters van huurvakantiewoningen hebben daarnaast de mogelijkheid om hun woning vrijwillig te laten vergunnen door het Departement internationaal Vlaanderen. Ook de uitbaters van vakantiewoningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen op grond van het logiesdecreet een vergunning aanvragen. BELANGRIJK! Een vergunde vakantiewoning wordt automatisch beschouwd als aangemeld. Wordt de vergunning geweigerd of ingetrokken, dan vervalt ook de aanmelding van de vakantiewoning. Voor éénzelfde logies kan maar één aanmelding of vergunning worden gedaan. Worden verschillende logiescategorieën aangeboden (bijv. twee gastenkamers en een vakantiewoning), dan moet u voor elk logies een afzonderlijke aanvraag doen. 3 MACHTIGING Doet u als zaakvoerder of medewerker van een toeristisch verhuurkantoor de aanmeldingsaanvraag of aanvraag tot vergunning in plaats van de eigenaar van de vakantiewoning? Dan doet u dat in de hoedanigheid van gemachtigde van de eigenaar. U wordt hierbij niet beschouwd als eigenaar noch als uitbater van de vakantiewoning. 2

3 3.1 CIB MACHTIGINGSFORMULIER U kan daarvoor een machtigingsformulier gebruiken, in te vullen door de eigenaar. CIB stelde een formulier op, dat u toelaat bij uw eigenaar een combinatie van informatie op te vragen: verklaring op erewoord van de eigenaar; mandaat aan het verhuurkantoor om richting Departement internationaal Vlaanderen het nodige te doen voor de aanmelding of vergunning van de vakantiewoning; vervolledigen van de gegevens van de eigenaar/exploitant; en het vervolledigen van de gegevens van de vakantiewoning. Er zijn twee modellen opgemaakt, naargelang de exploitant een natuurlijk of rechtspersoon is. Het document is eveneens beschikbaar in 3 talen (N/F/D). LET WEL! Dit formulier is louter informatief (niet verplicht) voor de toeristische verhuurkantoren en moet niet meegestuurd worden bij de aanmelding of vergunning van een vakantiewoning. 3.2 AANMELDING Sinds 1 januari 2011 mag een vakantiewoning niet worden uitgebaat zonder voorafgaande aanmelding. De aanmelding van een vakantiewoning is een eenvoudige opdracht waarbij men geen documenten moet opsturen, maar waar men op eer en geweten verklaart dat de vakantiewoning voldoet aan de minimumvoorwaarden HOE AANMELDEN? Specifiek voor de Toeristische Verhuurkantoren, is er de mogelijkheid tot digitale aanmelding bij Departement internationaal Vlaanderen via de CIB Kruispuntbank. Via deze handige tool kunnen aanmeldingen op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier door de Toeristische Verhuurkantoren gebeuren VERKLARING OP EREWOORD? 3

4 Bij de aanmelding van een vakantiewoning is het niet nodig documenten bij de aanvraag toe te voegen. Een simpele verklaring op erewoord volstaat. Dit wil echter niet zeggen dat de woning niet in regel hoeft te zijn met de wetgeving. Wel integendeel! TIP! Vooraleer de vakantiewoning aan te melden is het aangeraden zich eerst te informeren over de basisnormen inzake (brand)veiligheid, kwaliteit en comfort voor de categorie vakantiewoning. Bij de aanmelding wordt immers op eer en geweten verklaard dat de vakantiewoning voldoet aan algemene exploitatienormen. Ter controle kan Departement internationaal Vlaanderen ook volgende documenten opvragen: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bewijs van goed zedelijk gedrag. Indien Departement internationaal Vlaanderen het vermoeden zou hebben dat een vakantiewoning helemaal niet brandveilig of onhygiënisch is, dan kan het Departement advies inwinnen van en om controle verzoeken door de bevoegde keurinstanties brandveiligheid en Volksgezondheid ALGEMENE EXPLOITATIENORMEN? De vakantiewoning is brandveilig volgens de normen bepaald in het Brandveiligheidsbesluit Toeristische Logies van de Vlaamse Regering. De vakantiewoning bevindt zich in een voldoende staat van onderhoud en hygiëne. De exploitant beschikt over een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. BELANGRIJK! Minister voor Toerisme Bourgeois keurde op definitief het advies van het Adviescomité goed inzake de inhoudelijke invulling van deze verzekering. Concreet houdt dit voor de vakantiewoningen het volgende in: Een geldige brandverzerkering voor zowel het gebouw als de inboedel. Deze polis moet een waarborg B.A. Gebouw bevatten, met dekking van zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid. De exploitant van een vakantiewoning kan een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig uittreksel, een stedenbouwkundig attest of enig ander document voorleggen dat de vakantiewoning conform de wetgeving ruimtelijke ordening is. Bij aanmeldingen voor eind 2012 wordt geen stedenbouwkundig document van de vakantiewoning gevraagd. BELANGRIJK! 4

5 Alle aangemelde vakantiewoningen die aangemeld zijn voor , moeten ook na geen stedenbouwkundig document voorleggen om een vergunning te bekomen. De exploitant kan, wanneer daarnaar door Departement internationaal Vlaanderen wordt gevraagd, een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen. De vakantiewoning wordt waarheids- en realiteitsgetrouw aangeboden op de toeristische markt. De exploitant beschikt over een eigendomsattest of huurovereenkomst. Op het adres van de vakantiewoning is geen domicilie van de toerist(en) mogelijk. De vakantiewoning voldoet aan de categoriespecifieke openings- en exploitatievoorwaarden zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit. 3.3 VERGUNNING Naast de meldingsplicht, heeft de eigenaar van een vakantiewoning ook de vrije keuze om zijn vakantiewoning te laten vergunnen. Aan de hand van de nodige documenten en attesten, moet een volledig administratief dossier worden samengesteld voor de vakantiewoning. Met dit dossier wordt aangetoond dat de vakantiewoning voldoet aan de verschillende normen. De vergunning van een vakantiewoning houdt wel enkele interessante voordelen in, zowel voor de eigenaar als voor de toeristische verhuurkantoren. Immers: hoe sterker het aanbod van de vakantiewoningen in beeld komt, hoe kwalitatiever het aanbod,... hoe sterker de vraag en wellicht ook hoe vlotter de verhuur van de vakantiewoningen zal lopen HOE EEN VERGUNNING AANVRAGEN? Specifiek voor de toeristische verhuurkantoren, is er de mogelijkheid tot digitale vergunning bij Departement internationaal Vlaanderen via de CIB Kruispuntbank. Via deze Kruispuntbank kunnen vergunningen op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier gebeuren TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN? Bij een vergunningsaanvraag volstaat een verklaring op erewoord niet. Aan de hand van de nodige documenten en attesten moet de verklaring dat de vakantiewoning voldoet aan de verschillende normen, gestaafd worden. 5

6 Welke zijn deze documenten en waar kunt u die halen? Als de eigenaar een rechtspersoon is: statuten van de rechtspersoon + bewijs van aanstelling van de natuurlijke persoon belast met het dagelijks bestuur van de vakantiewoning. Kopie van de notariële akte of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad. Bewijs van verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt (= brandverzekering gebouw en inboedel met een B.A. Gebouw) Brandveiligheidsattest wordt afgeleverd door de burgemeester na controle door extern keuringsorganisme of brandweer. Plattegrond op schaal van de vakantiewoning. Zelf of door de architect getekend. Kadastrale legger kan men bekomen bij de gewestelijke directie van het kadaster. Eigendomsattest of huurovereenkomst. Kopie akte notaris of kopie contract. Bij vergunningen aangevraagd voor eind 2012 is geen stedenbouwkundig document gevraagd PROCEDURE TOT WIJZIGING VAN DE VERGUNNING Alle wijzigingen die een invloed hebben op de toegekende vergunning zoals bijvoorbeeld het veranderen van eigenaar of bepaalde werkzaamheden: worden binnen 30 kalenderdagen meegedeeld aan Departement internationaal Vlaanderen digitaal via de CIB Online Tool Toeristische Verhuur per mail naar per fax naar per aangetekende post naar Departement internationaal Vlaanderen - Dienst Toeristische Vergunningen - Boudewijnlaan 30 bus Brussel Departement internationaal Vlaanderen deelt u na 15 werkdagen mee welke documenten opnieuw moeten worden gevolgd. Geen antwoord van Departement internationaal Vlaanderen? De wijziging is toegekend VASTSTELLEN VAN OVERTREDINGEN OP DE COMFORTCLASSIFICATIE Departement internationaal Vlaanderen stelt, na klacht of controle, overtredingen vast op de verkregen comfortclassificatie? Departement internationaal Vlaanderen brengt u op de hoogte van de ingebrekestelling. Departement internationaal Vlaanderen wint advies in van het adviescomité om de comfortclassificatie eventueel te wijzigen. Als uitbater van de vakantiewoning of diens gemachtigde (verhuurkantoor) heeft u recht op verdediging en wordt u gehoord door Departement internationaal Vlaanderen én het adviescomité. U kan zelf vragen gehoord te worden of u kan worden opgeroepen. Als Departement internationaal Vlaanderen beslist tot wijziging van de comfortclassificatie, brengt ze u daarvan op de hoogte. 6

7 U bent niet akkoord met de beslissing? U kan beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van toerisme PROCEDURE TOT SCHORSING OF INTREKKING VAN DE VERGUNNING Na ernstige klachten en/of vaststelling van overtredingen, kan Departement internationaal Vlaanderen de intentie hebben uw vergunning in te trekken of te schorsen. Zo kan de vergunning van de vakantiewoning geweigerd, geschorst of ingetrokken worden, wanneer door de bevoegde instantie wordt vastgesteld dat de vakantiewoning op stedenbouwkundig gebied niet in orde is. Dit kan uiteraard niet zomaar: Departement internationaal Vlaanderen bezorgt u een schriftelijke ingebrekestelling. Daarin wordt u ingelicht over de reden van schorsing of intrekking. Na de ontvangst van de ingebrekestelling heeft u 10 werkdagen om uw opmerkingen te bezorgen aan Departement internationaal Vlaanderen. Binnen diezelfde termijn kan u ook vragen gehoord te worden door DiV. Minstens 10 werkdagen voor de vastgestelde datum, moet u door DiV ingelicht worden over de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan u zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. Als Departement internationaal Vlaanderen niet afziet van de intentie tot schorsing/intrekking, moet het daartoe eerst advies inwinnen van het adviescomié. Ook aan het adviescomité kan u vragen gehoord te worden of kan u zelf opgeroepen worden. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van de ingebrekestelling, wordt u door Departement internationaal Vlaanderen op de hoogte gebracht van de beslissing. Geen bericht van Departement internationaal Vlaanderen binnen die termijn? Er werd afgezien van de beslissing tot schorsing/intrekking. U bent niet akkoord met de beslissing? U kan beroep aantekenen bij de Vlaams minister van toerisme PROCEDURE TOT INDIENEN BEROEP Tegen de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van de vergunning of de verkregen comfortclassificatie, kan een met redenen omkleed beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme. Het beroep moet binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de ontvangst van de bestreden beslissing ingediend worden. Binnen 10 werkdagen krijgt u van de minister een ontvangstmelding. De minister wint het advies in van de beroepscommissie omtrent het ingediende beroep en neemt daarop een beslissing. Ook aan de beroepscommissie kan u vragen om gehoord te worden of kan u door de commissie zelf opgeroepen worden. 7

8 De minister kan in zijn beslissing afwijkingen toestaan op de openings- en exploitatienormen en classificatienormen. 3.4 HANDHAVING CONTROLE Samengaand met zowel de aanmelding als de vergunning van de vakantiewoning, stemt u in met controle door inspecteurs van Departement internationaal Vlaanderen of door agenten van de federale en lokale politie. Wanneer zij ter plaatse onderzoek, controle en toezicht komen verrichten, verleent u hen toegang tot de vakantiewoning. Bij een aangemelde vakantiewoning bestaat controle voornamelijk uit het opvragen van bepaalde documenten. Inspectie ter plaatse is ook mogelijk, spontaan of na een klacht. Bij een vergunning hoort een systematische inspectie ter plaatse in het kader van de aanvraag en herinspectie is mogelijk, zowel spontaan als na een klacht SANCTIES Om het nieuwe logiesdecreet de gewenste daadkracht te kunnen geven, is een efficiënte handhaving broodnodig. Om die reden werd er gekozen voor administratieve in plaats van strafrechtelijke sancties. Er zijn twee mogelijkheden, waarbij de keuze van de sanctie in relatie staat tot de ernst van de inbreuk: administratieve geldboete of stopzetting van de exploitatie Administratieve geldboete Een administratieve geldboete kan worden opgelegd in volgende gevallen: Een vakantiewoning wordt uitgebaat zonder voorafgaande aanmelding. Een vakantiewoning wordt uitgebaat zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning. Een aangemelde vakantiewoning voldoet niet (meer) aan de exploitatienormen. Een vakantiewoning geeft de indruk aangemeld of vergund te zijn, zonder dat dit zo is of maakt gebruik van een onjuiste comfortclassificatie Een vakantiewoning maakt gebruik van een beschermde benaming en/of comfortclassificatie, zonder over de juiste aanmelding of vergunning te beschikken. Een vakantiewoning is wederrechtelijk houder van het herkenningsschild. Om inbreuken vast te stellen, kan Departement internationaal Vlaanderen op controle komen. Dit kan gebeuren na een klacht, maar ook spontaan. Het onderzoek vindt plaats tussen 5.00 en uur. Daarbij mogen ze elke plaats betreden die relevant is voor het onderzoek, evenwel zonder de gasten daarbij te storen. De procedure verloopt als volgt: 8

9 De bevoegde personen legitimeren zich en verrichten het onderzoek waarbij inbreuken opgenomen worden in een proces-verbaal. Binnen de 15 kalenderdagen krijgt u als uitbater/gemachtigde een afschrift van het PV. Eenzelfde afschrift wordt bezorgd aan Departement internationaal Vlaanderen en de burgemeester. Departement internationaal Vlaanderen heeft 6 maanden na ontvangst van het afschrift, de mogelijkheid om een geldboete op te leggen. Tijdens die 6 maand biedt Departement internationaal Vlaanderen u de kans om gehoord te worden. U wordt ten laatste na die 6 maand op de hoogte gebracht van de beslissing van Departement internationaal Vlaanderen. Bent u niet akkoord? Binnen een termijn van 2 maand na ontvangst van de beslissing, kan u door indiening van een verzoekschrift beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep is schorsend Stopzetting van de exploitatie De onmiddellijke stopzetting van een exploitatie zal gebeuren in meer extreme gevallen waar door het soort inbreuken de kwaliteitsgarantie (denk bijvoorbeeld aan veiligheid) van de vakantiewoning ten aanzien van de klant niet (meer) gewaarborgd kan worden. Om inbreuken vast te stellen, kan Departement internationaal Vlaanderen op controle komen. Dit kan gebeuren na een klacht, maar ook spontaan. Het onderzoek vindt plaats tussen 5.00 en uur en elke plaats die relevant is voor het onderzoek mag worden betreden, evenwel zonder de gasten daarbij te storen.de procedure verloopt als volgt: De bevoegde personen legitimeren zich en verrichten het onderzoek waarbij inbreuken opgenomen worden in een proces-verbaal. Binnen de 15 kalenderdagen krijgt u als uitbater/gemachtigde een afschrift van het PV met daarin de ingebrekestelling. Eenzelfde afschrift wordt bezorgd aan Departement internationaal Vlaanderen en de burgemeester. Voorafgaand aan het bevel tot stopzetting van de exploitatie, kan u gehoord worden door Departement internationaal Vlaanderen. De beslissing tot stopzetting moet worden bekrachtigd door de Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme, nadat u door hem of zijn aangestelde vervanger werd gehoord. Beslissing van de minister na de hoorzitting komt binnen de 5 werkdagen. De stopzetting wordt opgelegd door middel van een schriftelijk bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie. Als niemand ter plaatse is, wordt het bevel op een zichtbare plaats bevestigd. Alle maatregelen om het bevel te kunnen toepassen mogen worden genomen, inclusief verzegeling en inbeslagname van materiaal en materieel. Mogelijkheid om met procedure in kort geding de opheffing van het bevel tot stopzetting te vorderen. Voorafgaand aan het bevel tot stopzetting van de exploitatie, kan u gehoord worden door Departement internationaal Vlaanderen. 9

10 De beslissing tot stopzetting moet worden bekrachtigd door de Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme, nadat u door hem of zijn aangestelde vervanger werd gehoord. Beslissing van de minister na de hoorzitting komt binnen de 5 werkdagen. De stopzetting wordt opgelegd door middel van een schriftelijk bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie. Als niemand ter plaatse is, wordt het bevel op een zichtbare plaats bevestigd. Alle maatregelen om het bevel te kunnen toepassen mogen worden genomen, inclusief verzegeling en inbeslagname van materiaal en materieel. Mogelijkheid om met procedure in kort geding de opheffing van het bevel tot stopzetting te vorderen. 4 PROMOTIE 4.1 HERKENNINGSTEKEN Elke vergunde vakantiewoning krijgt een kwaliteitslabel in de vorm van een herkenningsschild met comfortclassificatie (sterren). Het schild hangt goed zichtbaar bij de toegangsdeur van de vakantiewoning. Niemand mag van het herkenningsteken of elk ander teken dat naar een herkenningsteken verwijst, gebruik maken als hij niet beschikt over de daarop betrekking hebbende vergunning. Bij stopzetting van de exploitatie of op verzoek van Departement internationaal Vlaanderen, moet het herkenningsteken binnen de tien werkdagen worden terugbezorgd. Ontvreemding, verlies of vernietiging van het herkenningsteken moet worden aangegeven bij de lokale politie. Als u een bewijs kan leveren van de aangifte, ontvangt u van Departement internationaal Vlaanderen een nieuw herkenningsteken. 4.2 PROMOTIE Wat houdt deze promotie door Toerisme Vlaanderen in? Opname in volgende websites: 10

11 Binnenland: Buitenland: Opname in consumentenbrochures van Toerisme Vlaanderen: Vlaanderen Vakantielandbrochures Buitenlandbrochures Hetzelfde geldt voor workshops, persreizen of gezamenlijke standen op internationale beurzen georganiseerd door Toerisme Vlaanderen. 11

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

ALGEMEEN. Toeristisch Logiesdecreet

ALGEMEEN. Toeristisch Logiesdecreet FEDERATIE TOERISTISCH VASTGOED, HUURVAKANTIEWONINGEN & TWEEDE VERBLIJVEN VZW Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be ALGEMEEN Toeristisch Logiesdecreet 1 SITUERING Tot voor 1 januari 2010 was

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron ingediend op 1079 (2016-2017) Nr. 1 15 februari 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron houdende

Nadere informatie

44414 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

44414 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 44414 BELGISCH STAATSBLAD 26.08.2008 MONITEUR BELGE N. 2008 2807 VLAAMSE OVERHEID 10 JULI 2008. Decreet betreffende het toeristische logies (1) [2008/202885] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij,

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

HET LOGIESDECREET. Informatie voor Syndici

HET LOGIESDECREET. Informatie voor Syndici CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cib.be Lid van CEPI (European Council of Real Estate Professions) Lid van FIABCI (The International Real Estate Federation)

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Het Vlaamse logiesdecreet voor de categorie gastenkamers

Het Vlaamse logiesdecreet voor de categorie gastenkamers Het Vlaamse logiesdecreet voor de categorie gastenkamers Met het logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod. Elke toerist

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. gastenkamers

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. gastenkamers Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. gastenkamers Met het Toeristische Logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod.

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - algemeen

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - algemeen Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - algemeen Met het Toeristische Logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod. Elke

Nadere informatie

Het Vlaamse logiesdecreet. Inhoud

Het Vlaamse logiesdecreet. Inhoud toerisme vlaanderen Het Vlaamse logiesdecreet Met het logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod. Elke toerist die in

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der

Nadere informatie

HET VLAAMSE TOERISTISCHE LOGIESDECREET ALGEMEEN. Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - algemeen. gastenkamer. hotel. basic. camping.

HET VLAAMSE TOERISTISCHE LOGIESDECREET ALGEMEEN. Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - algemeen. gastenkamer. hotel. basic. camping. stenkamer camping logies@ hotel nicampin minicamping gastenkamer g basic logies@ vakantielogi tement internationaal Vlaanderen akantielogies g rgund door het Departement internationaal Vlaanderen vlaanderen.be

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantielogies

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantielogies Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantielogies Met het Toeristische Logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod.

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels Met het Toeristische Logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod.

Nadere informatie

Decreet houdende het toeristische logies

Decreet houdende het toeristische logies Decreet houdende het toeristische logies (gecoördineerde versie van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017) Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

CATEGORIE VAKANTIEWONING

CATEGORIE VAKANTIEWONING FEDERATIE TOERISTISCH VASTGOED, HUURVAKANTIEWONINGEN & TWEEDE VERBLIJVEN VZW Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be CATEGORIE VAKANTIEWONING Toeristisch Logiesdecreet 1 DEFINITIE 1.1 DEFINITIE

Nadere informatie

Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats

Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats 27 juni 2013 2013-0443 Rapport 2013-3 Brussel, 27 juni 2013 De heer Jan Peumans Voorzitter Vlaams Parlement 1011 Brussel VERZOEK

Nadere informatie

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Prof. Dr. Geert Van Hoorick Hoofddocent Universiteit Gent, Vakgroep Publiekrecht Advocaat te Gent Het nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige

Nadere informatie

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator ??? LOGIES DECREET VRAAG & AANBOD TRENDS & INSPIRATIE ??? Zo iets? Zo iets? RUIMTE LANDELIJK GASTVRIJHEID NATUUR GEZELLIG RUST Kleinschalig

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

houdende het toeristische logies

houdende het toeristische logies ingediend op 499 (2015-2016) Nr. 2 27 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op het voorstel van decreet van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en

Nadere informatie

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Rita Nowé 02 553 00 80 17 december 2013 Rita.nowe@iv.vlaanderen.be

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Rita Nowé 02 553 00 80 17 december 2013 Rita.nowe@iv.vlaanderen.be aa Departement internationaal Vlaanderen De heer Geert Bourgeois Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantiewoningen

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantiewoningen Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantiewoningen Met het Toeristische Logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod.

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Handhaving Jaarverslag Cel Handhaving 2013

Handhaving Jaarverslag Cel Handhaving 2013 Handhaving Jaarverslag Cel Handhaving 2013 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Handhaving in het kader van het Wapenhandeldecreet... 2 3. Handhaving in het kader van het Toeristische Logiesdecreet en Reisbureaudecreet...

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline Docquiert

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities Officieuze gecoördineerde tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van «Toerisme voor Allen» Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Het VlaamseToeristische Logiesdecreet. en uitvoeringsbesluiten

Het VlaamseToeristische Logiesdecreet. en uitvoeringsbesluiten Het VlaamseToeristische Logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten Colofon Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verantwoordelijke uitgever stelt zich echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2010/0033 van 20 oktober 2010 in de zaak 2010/0309/A/3/0291 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert AMPE kantoor houdende te 8400

Nadere informatie

nti Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantiewoningen gastenkamer hotel basic camping gastenkamer minicamping vakantielogies gasten vakan

nti Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - cat. vakantiewoningen gastenkamer hotel basic camping gastenkamer minicamping vakantielogies gasten vakan stenkamer camping camping hotel hotel minicamping gastenkamer basic vakantielogie ogie akantielogies g vergund vergund reisbureau gasten gastenkamer ka aut kampeerautoterrein comfort c vergunde vakantiewoning

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van

Nadere informatie

2. Hieraan gekoppeld is een verregaande administratieve vereenvoudiging nodig

2. Hieraan gekoppeld is een verregaande administratieve vereenvoudiging nodig CONSENSUSNOTA van het ADVIESCOMITE van het TOERISTISCH LOGIESDECREET n.a.v. het EVALUATIERAPPORT van DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN (DIV) dd. 15/10/2014 en de HOORZITTING in het VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00469 Onderwerp: Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

HET NIEUWE LOGIESDECREET IN ÉÉN OOGSLAG

HET NIEUWE LOGIESDECREET IN ÉÉN OOGSLAG HET NIEUWE LOGIESDECREET IN ÉÉN OOGSLAG doelstellingen MODERNISERING van het kader inspelen op nieuwe ontwikkelingen ruimte voor innovatie en creativiteit creëren van een meer Future proof -kader Gelijke

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

Van deze beschikking werd aan de partijen kennis gegeven.

Van deze beschikking werd aan de partijen kennis gegeven. Rolnummer : 18 Arrest nr. 25 van 26 juni 1986 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende

Nadere informatie

www.economie-werk.brussels

www.economie-werk.brussels www.economie-werk.brussels 1 REGELGEVING BETREFFENDE DE BRUSSELSE TOERISTISCHE LOGIES Geldig sinds 24/04/2016 www.economie-werk.brussels 2 1. Inleiding 2. Algemene voorwaarden en verplichtingen 3. Doelgroepen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980

Nadere informatie

Klachtenregeling Oxford Opleidingen

Klachtenregeling Oxford Opleidingen Klachtenregeling Oxford Opleidingen Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE AANGIFTE AAN DE UITBATING VAN EEN TOERISTISCH LOGIES

VOORAFGAANDE AANGIFTE AAN DE UITBATING VAN EEN TOERISTISCH LOGIES TOERISTISCH ONDERNEMEN VOORAFGAANDE AANGIFTE AAN DE UITBATING VAN EEN TOERISTISCH LOGIES Dit formulier kan elektronisch of met de post ingediend worden. Via de post Zend het ingevulde formulier en de bijlagen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten als je gastenkamers aanbiedt in België?

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten als je gastenkamers aanbiedt in België? Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten? Mr. Bart Van Besien Partner bartvb@siriuslegal.be Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten als je gastenkamers aanbiedt in

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 23/01/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 23 mei 2016 BESLISSING nr. 2016-6 over de weigering om toegang te geven tot het veiligheidsrapport van de reactor van Doel 3 (FBC/2016/03)

Nadere informatie

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder HOOFDSTUK 1 - VERGUNNING EN EXPLOITATIE Afdeling 1 - Vergunning Artikel 1: Niemand

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Regelgeving voor de toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Regelgeving voor de toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Regelgeving voor de toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Van kracht sinds 24/04/2016 1. Inleiding Sinds 24/04/2016 is de toeristische logiesactiviteit gereglementeerd. Alle toeristische

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1132 van 24 mei 2016 in de zaak 1213/0583/A/5/0586 In zake: de bv COMACO AGRO bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Myriam NULENS kantoor

Nadere informatie