Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol"

Transcriptie

1 Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol Risicoanalyses vervoer gevaarlijke stoffen over de weg Deel II Schiphol juli 0 Definitief

2

3 Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol Risicoanalyses vervoer gevaarlijke stoffen over de weg Deel II dossier : AB registratienummer : versie : definitief Schiphol juli 0 Definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 900.

4 DHV B.V. INHOUD BLAD INLEIDING EXTERNE VEILIGHEIDSBELEID. Wat is externe veiligheid?. Circulaire RNVGS UITGANGSPUNTEN RISICOANALYSES. Bepalen wegvakken. Varianten. Transport. Bevolkingsgegevens.. Resultaten.5 A nabij aansluiting A5.5. Plaatsgebonden risico.5. Groepsrisico.6 A nabij ontwikkeling Transfercity.6. Plaatsgebonden risico.6. Groepsrisico.7 A9 nabij aansluiting Schipholdijk.7. Plaatsgebonden risico.7. Groepsrisico.8 N nabij Schophol Oost.8. Plaatsgebonden risico.8. Groepsrisico.9 N nabij de A.9. Plaatsgebonden risico.9. Groepsrisico. Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds.. Plaatsgebonden risico.. Groepsrisico. Hugo de Grootstraat.. Plaatsgebonden risico.. Groepsrisico. Loevensteinse Randweg nabij Transfercity.. Plaatsgebonden risico.. Groepsrisico. Schipholdijk (N).. Plaatsgebonden risico.. Groepsrisico. Fokkerweg.. Plaatsgebonden risico.. Groepsrisico CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. Conclusies. Aanbevelingen 5 COLOFON Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

5 DHV B.V. BIJLAGEN. resultaten groepsrisicoberekeningen. Transportgegevens vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. Aangeleverde bevolkingsgegevens Schipholterrein. Ingevoerde bevolkingsgegevens huidige- en toekomstige situatie 5. Invoergegevens RBMII 6. Aspecten verantwoording groepsrisico 7. Risicoanalyse transportroute naar de inrichting BROEF en Total Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

6 DHV B.V. INLEIDING In het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor Schiphol voert DHV een risico-inventarisatie uit voor de luchthaven Schiphol. Een van de onderdelen van deze risico-inventarisatie is een risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen op en rondom de luchthaven Schiphol. Het betreft de wegen A9, A, Schipholweg, Schipholdijk, Fokkerweg, Hugo de Grootstraat en de Loevensteinse Randweg. Aan deze wegen is gerekend, omdat in de nabijheid ervan nieuwbouw gepland is. Zie hoofdstuk voor een nadere toelichting hierop. In figuur is de ligging van de wegen weergegeven. Figuur Globale ligging routes gevaarlijke stoffen op en rondom Schiphol. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

7 DHV B.V. EXTERNE VEILIGHEIDSBELEID. Wat is externe veiligheid? Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s van gevaarlijke stoffen voor derden. Het gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor, buisleidingen, luchtvaart) als om inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van gevaarlijke stoffen. Als gevolg van enkele rampen en incidenten, zoals de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een belangrijk landelijk thema geworden. Deze rampen en incidenten hebben ertoe geleid dat de rijksoverheid diverse maatregelen heeft genomen om inzicht te krijgen in de risicobronnen in Nederland en om de risicobeheersing in relatie tot de risicobronnen te optimaliseren. Maatschappelijk gezien hebben deze rampen eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van het leven met veiligheidsrisico s. Helder is dat de huidige maatschappij nu eenmaal veiligheidsrisico s met zich meebrengt, maar dat er wel grenzen aan deze risico s gesteld moeten worden. Om de veiligheidsrisico s te beheersen zijn door de Rijksoverheid diverse nota s, wetten en besluiten opgesteld die leidend zijn voor de externe veiligheidstaken van provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn vastgelegd voor inrichtingen die met gevaarlijke stoffen werken en activiteiten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast de landelijke sturing nemen ook provincie, regio s en gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid om de veiligheidsrisico s voor hun burgers zo beperkt mogelijk te houden.. Circulaire RNVGS In de circulaire RNVGS (Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen) is het beleid opgenomen voor externe veiligheid in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op termijn wordt de circulaire vervangen door een AMvB voor vervoer van gevaarlijke stoffen (Besluit transportroutes externe veiligheid, BTEV). Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende modaliteiten: weg water spoor Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op drie pijlers, namelijk het plaatsgebonden risico (veiligheidszone), groepsrisico en de verantwoordingsplicht groeprisico. In de onderstaande kaders worden deze peilers toegelicht. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

8 DHV B.V. Plaatsgebonden risico (PR) Het risico op een plaats langs een transport-as voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij de transportas, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Bestaande situaties Voor de bestaande situaties geldt de per jaar PR-contour als grenswaarde en de per jaar PR-contour als een streefwaarde voor (beperkt) kwetsbare objecten. Nieuwe situaties Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat het plaatsgebonden risico is vastgesteld in een veiligheidszone. De veiligheidszone is een zone waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone wordt bepaald door het maximale plaatsgebonden risicocontour per jaar op basis van de maximale gebruiksruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Groepsrisico (GR) Het groepsrisico is een waarde waarin de kans op groepen dodelijke slachtoffers is verwerkt. Het is afhankelijk van de personendichtheid binnen het invloedsgebied van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het resultaat van een groepsrisicoanalyse is een grafiek (fn-curve). Het groepsrisico kan niet op een kaart weergegeven worden, zoals het plaatsgebonden risico. In de grafiek staat op de logaritmische x-as het aantal slachtoffers. Op de logaritmische y-as staat de kans op een groep slachtoffers. Voor het groepsrisico is door de rijksoverheid een zogenaamde oriëntatiewaarde opgesteld. De oriëntatiewaarde geeft aan wanneer volgens de rijksoverheid de kans dat bij een ongeval, 0 of 00 doden vallen klein genoeg is. De waarde dient enkel als ijkpunt te worden gezien en niet als een toetsingswaarde. De oriëntatiewaarde wordt weergegeven als een lijn in een grafiek (fn-curve). In figuur is een voorbeeld van een fn-curve opgenomen. f (kans) N (aantal slachtoffers) Figuur voorbeeld fn-curve, de stippellijn geeft de oriëntatiewaarde aan. De officiële omschrijving van groepsrisico is als volgt: De cumulatieve kansen per jaar dat een aantal personen overlijdt als gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is Het bevoegd gezag mag van de oriëntatiewaarde afwijken als daar gewichtige redenen voor zijn (motivatiebeginsel). Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 5 -

9 DHV B.V. Verantwoordingsplicht groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico is een onderdeel van het externe veiligheidsbeleid. Door middel van een verantwoordingsplicht wil de rijksoverheid overheden aanzetten tot nadenken over onder andere de omvang van het groepsrisico in relatie tot de veiligheid van de risicovolle situatie, de gevolgen voor de omgeving, de hulpverlening en de zelfredzaamheid van omwonenden. De Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, juli 008, regelt de verantwoordingsplicht voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De verantwoordingsplicht is van toepassing bij iedere relevante verandering van het groepsrisico zowel boven als onder de oriëntatiewaarde. Een verandering kan optreden door uitbreiding/afname van risicovolle activiteiten en/of door een verandering van de personendichtheid. Volgens de circulaire RNVGS moeten tenminste de volgende aspecten in de bestuurlijke afweging worden vermeld: Het aantal personen in het invloedsgebied Het groepsrisico De mogelijkheden tot risicovermindering De mogelijke alternatieven De mogelijkheden van bestrijdbaarheid en de mogelijkheden van zelfredzaamheid. Een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht is de adviestaak van de regionale brandweer. De rijksoverheid heeft vastgesteld dat het bevoegd gezag het bestuur van de regionale brandweer in de gelegenheid dient te stellen advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van een transport-as. Vooruitlopend op het Bestluit Transport EV is onderstaand een tekstdeel (artikel 7) opgenomen uit het Concept Besluit Transport EV met betrekking tot de verantwoordingsplicht groepsrisico.. Indien een bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 00 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan onderscheidenlijk in de ruimtelijke onderbouwing van dat besluit tevens ingegaan op: a.. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen, projectbesluiten daaronder begrepen, redelijkerwijs te verwachten zijn, en. de als gevolg van het plan of besluit redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of besluit betrekking heeft; b. het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; c. de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of besluit zijn overwogen en de in dat plan of besluit opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet, mogelijkheden tot het treffen van ruimtelijk relevante bouwkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte en d. de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.. Het eerste lid mag buiten toepassing blijven indien kan worden aangetoond dat: a. het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder en, niet hoger is dan 0, maal de oriëntatiewaarde of b.. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder, met niet meer dan tien procent toeneemt en. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder en, niet wordt overschreden. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 6 -

10 DHV B.V. UITGANGSPUNTEN RISICOANALYSES Om de risico s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen rondom Schiphol te bepalen, zijn kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd. Om de risicoberekeningen uit te voeren, dient een aantal uitgangspunten bepaald te zijn, waaronder de door te berekenen wegvakken, aantal te berekenen varianten, de bevolkingsdichtheid en de transportintensiteit. Onderstaand worden de uitgangspunten van de analyses beschreven. Voor een nadere toelichting op de invoerparameters in het rekenprogramma RBMII wordt verwezen naar bijlage 5.. Bepalen wegvakken Op basis van de door de gemeente Haarlemmermeer aangeleverde transportcijfers voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen rondom Schiphol (zie bijlage ) en de basisnet wegen, is geïnventariseerd voor welke wegen risicoberekeningen uitgevoerd moeten worden. Een weg is relevant wanneer binnen het invloedsgebied van de transport-as nieuwbouw gepland is. Bebouwing binnen deze zone is relevant voor de risicoberekeningen. Voor de relevante transportassen is het invloedsgebied 5 meter. Op basis van deze criteria zijn voor de volgende wegen berekeningen uitgevoerd: de A9, A, N, N, Fokkerweg de Loevensteinse Randweg. Voor het invoeren van de specifieke weg is een wegvak van km aan beide kanten van de nieuwbouw ingevoerd. Zie hoofdstuk voor de specifieke ligging van de berekende wegvakken. Naast de bovengenoemde wegen zijn er nog risicoberekeningen uitgevoerd voor het transport van LPG naar het Total tankstation en het transport van propaan naar de inrichting BROEF (brandweer oefenplaats van de inrichting SNBV). De berekeningen hiervoor zijn opgenomen in bijlage 7. Kleine Propaantanks Op het terrein van Schiphol worden soms door aannemers kleine propaantanks van enkele kubieke meters gebruikt. Het betreft zogenaamde wisseltanks, die niet ter plaatse worden gevuld, maar totaal worden vervangen. Aangezien het transport hiervan geen bulktransport is, zijn de externe veiligheidsrisico s verwaarloosbaar en daardoor niet relevant vanuit het oogpunt externe veiligheid voor het nieuwe bestemmingsplan. Om deze reden zijn de transporten van wisseltanks niet meegenomen in de risicoberekeningen. Het transport van gevaarlijke stoffen over de Janplezierweg (ten behoeve van de propaantank) is niet berekend aangezien de propaantank aan deze weg in 0 wordt opgeheven. In de toekomstige situatie (00) vindt dus geen transport van gevaarlijke stoffen meer plaats over de Janplezierweg. Dit heeft tot gevolg dat na 00 geen externe veiligheidsrisico s aanwezig zijn ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de Janplezierweg. Conform het Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het basisnet, van 5 december 009 Zie bijlage en van het bijlagenrapport voor de wegen waarover het transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt rondom Schiphol, zowel van de huidige- al toekomstige transportsituatie. Bron: het rekenprogramma RBM II versie.. Bron: gemeente Haarlemmermeer, Dhr. Jos van der Graaf. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 7 -

11 DHV B.V.. Varianten Het plaatsgebonden risico is berekend voor zowel de huidige- als toekomstige transportsituatie. Voor het groepsrisico zijn vier situaties doorgerekend, namelijk: huidige bevolking met huidige transportsituatie; toekomstige bevolking met huidige transportsituatie; huidige bevolking met toekomstige transportsituatie; toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie. Met huidige bevolking wordt bedoeld de situatie zonder de realisatie van de nieuwbouw. De toekomstige bevolking is de situatie na realisatie van de nieuwbouw (maximale bestemmingsplan capaciteit). De omschrijving huidige transportsituatie betreft de transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor 008. De toekomstige transportsituatie betreft de transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor 08. In verband met de omlegging van de N0 is het toekomstige transport van gevaarlijke stoffen over de NIETbasisnetwegen nog onduidelijk. Er zijn drie varianten mogelijk, de variant 08oostom, 08noordom en 08. Gezien de onduidelijkheid is ervoor gekozen om voor de toekomstige transportsituatie van de NIET-basisnetwegen te rekenen met alle drie de varianten. Op deze wijze kan inzichtelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn van elke variant. De varianten met de bijbehorende transportcijfers voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn afkomstig van de gemeente Haarlemmermeer, (zie bijlage ).. Transport Voor de relevante basisnet wegen (A9 en A) zijn zowel voor de huidige als voor de toekomstige transportsituatie de maximale transporten van de stofcategorie GF (brandbare gassen) toegepast. Deze transporten zijn afkomstig uit het Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, van 5 december 009. Voor de overige relevante wegen zijn voor zowel de huidige als voor de toekomstige transportsituatie de transportcijfers voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg toegepast die de gemeente Haarlemmermeer heeft aangeleverd. Het gaat om vervoercijfers van categorie GF stoffen. De vervoerscijfers zijn voor beide situaties gelijk, omdat deze met name bepaald worden door de bevoorrading van propaantanks. Zie bijlage voor een overzicht van de toegepaste transporten gevaarlijke stoffen.. Bevolkingsgegevens Per wegvak is de bevolking geïnventariseerd binnen 5 meter vanaf de as van de transportroute. Voor het bepalen van de bevolkingsgegevens op het Schipholterrein zijn in zowel de huidige als de toekomstige situatie de bevolkingsgegevens uit bijlage en toegepast. De bevolkingsgegevens van de huidige situatie zijn afkomstig van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en de gemeente Haarlemmermeer, zie bijlage voor de toegepaste bevolkingsgegevens voor de huidige situatie. De bevolkingsgegevens voor de nieuwbouw zijn afkomstig van AAS (zie bijlage voor de toegepaste bevolkingsgegevens voor de nieuwbouw). Voor het bepalen van de bevolkingsgegevens rondom het Schipholterrein zijn bevolkingsgegevens opgevraagd bij de firma Bridgis. Voor de aanwezigheid van personen overdag en s nachts is tabel 6. van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico toegepast; voor woningen 50% overdag en 0% s nachts en voor kantoren/bedrijven 0% overdag en 0% s nachts. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 8 -

12 DHV B.V. De hierboven beschreven bevolkingsgegevens zijn echter niet toegepast voor de risicoberekeningen van de ruimtelijke ontwikkeling Transfercity. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bevolkingsgegevens uit de DHV- rapportage: Ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid Transfercity van maart 008. Zie deze rapportage voor de toegepaste bevolkingsgegevens... Resultaten In dit hoofdstuk zijn per doorgerekend wegvak de relevante resultaten van de risicoberekeningen weergegeven, zowel voor het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Onder relevant wordt verstaan: het plaatsgebonden risico ( per jaar PR-contour) en het groepsrisico vanaf de waarde 0. ten opzichte van de oriëntatiewaarde. In bijlage zijn alle resultaten van de groepsrisicoberekening, inclusief de FNcurve, opgenomen. Tevens is in dit hoofdstuk per wegvak een kaart opgenomen waarin de ligging van het wegvak is opgenomen..5 A nabij aansluiting A5 In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak A nabij aansluiting A5 aangegeven. Figuur : Ligging wegvak A nabij aansluiting A5.5. Plaatsgebonden risico Conform de Circulaire RNVGS geldt voor de rijksweg A nabij aansluiting A5 een veiligheidszone van 0 meter. Dit betekent dat zowel in de huidige als toekomstige transportsituatie het plaatsgebonden risico per jaar 0 meter is. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 9 -

13 DHV B.V. Tabel : PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) Normoverschrijding Huidige situatie 0 Nee Toekomstige situatie 0 Nee.5. Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak A nabij aansluiting A5 zijn samengevat in tabel. In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Tabel : Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.6 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 0.6 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Uit tabel kan worden opgemaakt, dat alleen de nieuwbouw in het Centrum leidt tot een toename van het groepsrisico. Het toekomstige transport leidt niet tot een toename van het groepsrisico,. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel geel aangegeven varianten. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

14 DHV B.V. Huidige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 67-6 Figuur : Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie.. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. Dit getal wordt standaard berekend in RBM II Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

15 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 5: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met huidige transportsituatie In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 75 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

16 DHV B.V. Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 67-6 Figuur 6: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met toekomstige transportsituatie In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

17 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 7: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 75 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

18 DHV B.V..6 A nabij ontwikkeling Transfercity In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak A nabij transfercity aangegeven. Figuur 8: Ligging wegvak A nabij Transfercity.6. Plaatsgebonden risico Conform de Circulaire RNVGS geldt voor de rijksweg A na Transfercity een veiligheidszone van 0 meter. Dit betekent dat zowel in de huidige als toekomstige transportsituatie het plaatsgebonden risico per jaar 0 meter is. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw. Tabel : PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie 0 Nee Toekomstige transportsituatie 0 Nee.6. Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak A nabij Transfercity zijn samengevat in tabel. In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Tabel : Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 5 -

19 DHV B.V. Huidige bevolking met huidige transportsituatie Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Uit tabel kan worden opgemaakt, dat de nieuwbouw van Transfercity en de toekomstige transportsituatie niet leiden tot een significante toename van het groepsrisico. Zie bijlage voor de bijgehorende fn-curves..7 A9 nabij aansluiting Schipholdijk In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak A9 nabij aansluiting Schipholdijk aangegeven. Figuur 9: Ligging wegvak A9 nabij aansluiting Schipholdijk.7. Plaatsgebonden risico Conform de Circulaire RNVGS geldt voor de rijksweg A9 nabij aansluiting Schipholdijk een veiligheidszone van 0 meter. Dit betekent dat zowel in de huidige als toekomstige transportsituatie het plaatsgebonden risico per jaar 0 meter is. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw. Tabel 5: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) Normoverschrijding Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 6 -

20 DHV B.V. Huidige transportsituatie Binnen rijbaan Nee Toekomstige transportsituatie Binnen rijbaan Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw..7. Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak A9 nabij aansluiting Schipholdijk zijn samengevat in tabel 6. In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Tabel 6: Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.07 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0.55 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 0.07 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 0.55 Uit tabel 6 kan worden opgemaakt, dat alleen de nieuwbouw in oost leidt tot een toename van het groepsrisico. De toekomstige transportsituatie heeft geen invloed op de toename van het groepsrisico. Onderstaand is de fn-curves weergegeven van de in tabel geel aangegeven varianten. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 7 -

21 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met huidige transportsituatie In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.55 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 75 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 8 -

22 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.55 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 75 slachtoffers..8 N nabij Schophol Oost In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak N nabij Schiphol Oost aangegeven 5. 5 De transportroute van gevaarlijke stoffen over de N nabij Schiphol Oost is doorgetrokken tot de Burgermeerster Colijnweg omdat het wegvak wordt bepaald door km weg te nemen aan weerszijden van de nieuwbouw. In werkelijkheid slaat het vervoer van gevaarlijke stoffen af over de Schipholdijk (N). Zie voor de rekenresultaten van het transport van gevaarlijke stoffen over de N de paragraaf.9 Schipholdijk (N). Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 9 -

23 DHV B.V. Figuur : Ligging wegvak N nabij Schiphol Oost.8. Plaatsgebonden risico Tabel 7: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom Toekomstige transportsituatie 08noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw..8. Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak N nabij Schiphol Oost zijn samengevat in tabel 8 In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 0 -

24 DHV B.V. Tabel 8: Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0. Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom 0.08 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom 0.7 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0.58 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom 0. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit tabel 8 kan worden opgemaakt, dat de nieuwbouw in Oost leidt tot een toename van het groepsrisico. Tevens blijkt dat de toekomstige transportsituatie 08noordom een groter groepsrisico oplevert dan de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel 8 geel en rood aangegeven varianten. Huidige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8867 Figuur Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie (N nabij Schiphol Oost) Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

25 DHV B.V. In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0. maal de oriëntatiewaarde 6. Dit is bij 60 slachtoffers. Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8867 Figuur : Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom (N nabij Schiphol Oost) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.7 maal de oriëntatiewaarde, dit is bij 60 slachtoffers. De toename ten opzichte van de huidige bevolking wordt veroorzaakt door een toename van het transport van gevaarlijke stoffen. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

26 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 5: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie (N nabij Schiphol Oost) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.58 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

27 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 6: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom (N nabij Schiphol Oost) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

28 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 7: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom (N nabij Schiphol Oost) In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 5 -

29 DHV B.V..9 N nabij de A In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak N nabij de A aangegeven. In de toekomstige situatie zal door de verlegging van de A9, de N ook verlegd worden. Voor deze variant is geen risicoberekening uitgevoerd omdat in de toekomstige situatie geen transport van gevaarlijke stoffen meer plaatsvindt over de N nabij de A. Figuur 8: Ligging wegvak N nabij de A.9. Plaatsgebonden risico Tabel 9: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom en noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee n.v.t. n.v.t. Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw..9. Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak N nabij de A zijn samengevat in tabel In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 6 -

30 DHV B.V. Tabel : Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.0 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom n.v.t. n.v.t. Uit tabel kan worden opgemaakt, dat in de mogelijke toekomstige situaties geen groepsrisico is. In de toekomstige situatie vindt er over dit wegvak geen transport van brandbare gassen meer plaats. In de huidige situatie was dit nog wel het geval. Onderstaand is de fn-curve weergegeven van de in tabel geel aangegeven variant. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6 Figuur 9: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie (N nabij A) In figuur 7 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 96 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 7 -

31 DHV B.V.. Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds aangegeven. Figuur 0: Ligging wegvak Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds.. Plaatsgebonden risico Tabel : PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08, 08oostom en noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw... Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds zijn samengevat in tabel In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 8 -

32 DHV B.V. Tabel : Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.0 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom 0.07 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom 0.68 Uit tabel kan worden opgemaakt, dat zowel de nieuwbouw Elzenhof als het de toename van het transport van gevaarlijke stoffen leidt tot een toename van het groepsrisico. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel geel aangegeven varianten. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie (Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds) In figuur 9 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 6 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 9 -

33 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties (Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds) In figuur 0 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is 0.68 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 6 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 0 -

34 DHV B.V.. Hugo de Grootstraat In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak Hugo de Grootstraat aangegeven. Figuur : Ligging wegvak Hugo de Grootstraat.. Plaatsgebonden risico Tabel : PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom Toekomstige transportsituatie noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw... Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak Hugo de Grootstraat zijn samengevat in tabel In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

35 DHV B.V. Tabel : Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.0 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom 0.05 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0.05 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom 0.8 Uit tabel kan worden opgemaakt, dat zowel de nieuwbouw Elzenhof als de toename van het transport van gevaarlijke van stoffen leidt tot een toename van het groepsrisico. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel geel aangegeven varianten. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom frequentie (/jaar) gfedc Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom (Hugo de Grootstraat) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.8 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij.9 slachtoffers. Er is geen verschil tussen de toekomstige situaties omdat het transport van gevaarlijke stoffen bij elke variant gelijk is. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

36 DHV B.V.. Loevensteinse Randweg nabij Transfercity In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak Loevensteinse Randweg nabij Transfercity aangegeven. Figuur 5: Ligging wegvak Loevensteinse Randweg nabij Transfercity.. Plaatsgebonden risico Tabel 5: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08, 08oostom en noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw... Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak Loevensteinse Randweg nabij Transfercity zijn samengevat in tabel 6 In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

37 DHV B.V. Tabel 6: Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0.00 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0.00 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom 0.0 Uit tabel 6 kan worden opgemaakt, dat zowel de nieuwbouw Transfercity als de toename van het transport van gevaarlijke stoffen leidt tot een toename van het groepsrisico. Het groepsrisico blijft hierbij ruim onder de oriëntatiewaarde. Zie bijlage voor de bijgehorende fn-curves.. Schipholdijk (N) In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak Schipholdijk aangegeven. Figuur 6: Ligging wegvak Schipholdijk Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

38 DHV B.V... Plaatsgebonden risico Tabel 7: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom Toekomstige transportsituatie 08noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw... Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak Schipholdijk zijn samengevat in tabel 8 In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Tabel 8: Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie. Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom 0.6 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom.60 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie.6 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom 0.7 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom.7 Uit tabel 8 kan worden opgemaakt, dat zowel de nieuwbouw in Oost als de toename van het transport van gevaarlijke stoffen leid tot een toename van het groepsrisico. Tevens blijkt dat de toekomstige transportsituatie 08noordom een hoger groepsrisico oplevert dan de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. De toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom hebben een zeer positief effect op de hoogte van het groepsrisico. Het groepsrisico blijft bij deze varianten onder de oriëntatiewaarde. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 5 -

39 DHV B.V. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel 7 geel en rood aangegeven varianten. Huidige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 7: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie (Schipholdijk) In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is. maal de oriëntatiewaarde 7. Dit is bij 5 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 6 -

40 DHV B.V. Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 8: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom (Schipholdijk) In figuur 6 is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 7 -

41 DHV B.V. Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom frequentie (/jaar) gfedc Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 9: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom (Schipholdijk) In figuur 7 is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijk, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 8 -

42 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 0: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie (Schipholdijk) In figuur 8 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 9 -

43 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom (Schipholdijk) In figuur 9 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.7 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij. slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 0 -

44 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom (Schipholdijk) In figuur 0 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.7 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. De overschrijding van de oriëntatiewaarde wordt veroorzaakt door de toename van het transport van gevaarlijke stoffen. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

45 DHV B.V.. Fokkerweg In onderstaand figuur is in het rood de ligging van het wegvak Fokkerweg aangegeven. Figuur : Ligging wegvak Fokkerweg.. Plaatsgebonden risico Tabel 9: PR contour uitgedrukt in afstand in meters PR tot (m) tot (m) Normoverschrijding Huidige transportsituatie Toekomstige transportsituatie 08 en 08oostom Toekomstige transportsituatie 08noordom Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Binnen rijbaan Nee Nee Nee In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden geen en per jaar plaatsgebonden risicocontouren berekend buiten de weg. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plaatsgebonden risico voor dit wegvak geen beperking geeft voor de nieuwbouw. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

46 DHV B.V... Groepsrisico De uitkomsten van groepsrisicoberekeningen voor het wegvak Fokkerweg zijn samengevat in tabel 0 In deze tabel is van elke variant de maximale overschrijding ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven. Tabel 0: Samenvatting groepsrisicoberekeningen Variant # x OW Huidige bevolking met huidige transportsituatie 0. Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom 0.0 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom 0.8 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie 0. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom 0.0 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom 0. Uit tabel 0 kan worden opgemaakt, dat de nieuwbouw in Oost leidt tot een toename van het groepsrisico. Tevens blijkt dat de toekomstige transportsituatie 08oostom een groter groepsrisico oplevert dan de toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom. In de transportsituatie 08oostom neemt het aantal transporten gevaarlijke stoffen toe waardoor de kans op een incident aan de Fokkerweg wordt vergroot. Dit is alleen het geval voor de Fokkerweg, bij de overige wegen neemt bij de variant 08oostom het aantal transporten af. De variant 08oostom is voor Schiphol dan ook veel gunstiger. Alleen voor de Fokkerweg is deze variant ongunstig. De LVNL is namelijk gelegen aan de Fokkerweg. Indien er een incident plaatsvindt, zal het vliegverkeer komen stil te liggen. Wanneer wordt besloten dat de variant 08oostom wordt gerealiseerd, is de Fokkerweg afsluiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een mogelijke oplossing. Op deze manier kunnen er geen incidenten meer plaatsvinden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Fokkerweg. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

47 DHV B.V. Onderstaand zijn de fn-curves weergegeven van de in tabel 0 geel aangegeven varianten. Huidige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur : Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie (Fokkerweg) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde 8. Dit is bij slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - -

48 DHV B.V. Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 5: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom (Fokkerweg) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.8 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 5 -

49 DHV B.V. Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 6: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie (Fokkerweg) In figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 6 -

50 DHV B.V. Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 7: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08 oostom (Fokkerweg) In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 7 -

51 DHV B.V. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. Conclusies Plaatsgebonden risico Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen rondom Schiphol is gebleken, dat zowel bij het huidige vervoer (008) als bij het toekomstige vervoer (08 9 ) geen per jaar plaatsgebonden risicocontour aanwezig is buiten de wegen. Het plaatsgebonden risico levert daarom geen beperkingen op voor het nieuwe bestemmingsplan. Groepsrisico Uit de groepsrisicoberekeningen voor de relevante wegvakken rondom Schiphol is gebleken dat in de meeste gevallen de toekomstige transportsituatie 08noordom een negatief effect heeft op de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de toekomstige transportsituatie 08oostom. De toekomstige transportsituatie 08oostom is dus gunstiger voor de hoogte van het groepsrisico. Uitgaande van de toekomstige transportsituatie 08oostom voor de niet-basisnetwegen is er bij de volgende wegvakken een toename van het groepsrisico ten opzichte van de huidige situatie: N nabij Schiphol Oost, Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds, Loevensteinse Randweg nabij Transfercity, Hugo de Grootstraat Fokkerweg en Sloterdijk richting BROEF. Voor de basisnetwegen geldt dat bij de wegvakken A nabij aansluiting A5 en A9 nabij aansluiting Schipholdijk sprake is van een toename van het groepsrisico ten opzichte van de huidige situatie. In de onderstaande tabel is de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde weergegeven van de berekende wegvakken. Tabel Wegvak Bebouwing Samenvatting groepsrisico berekende wegvakken # x OW Huidig (008) Toekomstig Nieuwe bestemmingsplan Transport oostom 08noordom A nabij aansluiting A n.v.t. n.v.t. A nabij Transfercity n.v.t. n.v.t. A9 nabij aansluiting Schipholdijk n.v.t. n.v.t. N nabij Schiphol Oost N nabij A 0.0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds Hugo de Grootstraat Loevensteinse Randweg nabij Transfercity Schipholdijk (N) Fokkerweg Sloterdijk (richting BROEF) n.v.t. n.v.t. Westelijke Randweg (richting Total tankstation) n.v.t. n.v.t. 9 Oorspronkelijk was de scope van het onderzoek 08. Inmiddels is dit aangepast tot 00. De resultaten van het onderzoeken gelden ook voor 00. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 8 -

52 DHV B.V. Uit de bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat in de huidige situatie alleen voor de Schipholdijk sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde en in de toekomstige situatie 08oostom niet. Dit komt doordat in de huidige situatie meer transport van gevaarlijke stoffen over de Schipholdijk plaatsvindt dan in de toekomstige situatie 08oostom. Daarnaast kan uit de tabel worden opgemaakt, dat wanneer er gekozen wordt voor de variant 08oostom, voor geen van de wegvakken sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Deze variant leidt er wel toe dat ter hoogte van de LVNL (over de Fokkerweg) het aantal transporten van gevaarlijke stoffen toeneemt. Indien er een incident plaatsvindt, kan het vliegverkeer stil komen te liggen. Wanneer wordt besloten dat de variant 08oostom wordt gerealiseerd, is een mogelijke oplossing om de Fokkerweg af te sluiten voor het vervoer v an gevaarlijke stoffen. Op deze manier kunnen er geen incidenten meer plaatsvinden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Fokkerweg ter hoogte van de LVNL.. Aanbevelingen Aangezien de variant 08oostom van de toekomstige transportsituatie het gunstigst is voor de hoogte van het groepsrisico, wordt aanbevolen dat het toekomstig transport van gevaarlijke stoffen volgens de variant 08oostom wordt getransporteerd. De provincie Noord-Holland zal hierover een besluit moeten nemen. Conform de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen dient bij elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of bij een toename van het groepsrisico een verantwoording afgelegd te worden. Aangezien er bij de wegvakken A nabij aansluiting A5, A9 nabij aansluiting Schipholdijk, N nabij Schiphol Oost, Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds, Loevensteinse Randweg nabij Transfercity, Hugo de Grootstraat en Westelijke Randweg richting BROEF, uitgaande van de variant 08oostom, een toename van het groepsrisico is, moet de gemeente in het kader van haar besluit het groepsrisico verantwoorden op basis van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de gegevens die betrokken moeten worden bij de verantwoording van het besluit. Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief - 9 -

53 DHV B.V. 5 COLOFON Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol Opdrachtgever Project Dossier Omvang rapport Auteur Bijdrage Interne controle Projectleider Projectmanager : Schiphol : Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol : AB : 50 pagina's : Merle de Lange : Simone van Dijk : Anita van Blanken : Simone van Dijk : Johan van Middelaar Datum : juli 0 Naam/Paraaf : ing. J. van Middelaar Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol juli 0, versie definitief

54 DHV B.V. Ruimte en Mobiliteit Laan 9 nr EX Amersfoort Postbus 800 BC Amersfoort T (0) F (0) E

55 BIJLAGE Resultaten groepsrisicoberekeningen MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

56 A nabij aansluiting A5 Huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.5E-007/ jaar bij slachtoffers 5 bij.e-009 per jaar.e-009/jaar bij 776 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 67-6 Figuur 8: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 776 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

57 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.5E-007/ jaar bij slachtoffers 5 bij.e-009 per jaar.e-009/jaar bij 776 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 67-6 Figuur 9: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 776 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

58 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.e-007 jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 75 bij.e-009 per jaar Normwaarde GR 5.5E-009/jaar bij 99 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 0: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 99 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

59 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007 jaar bij slachtoffers 75 bij.e-009 per jaar 5.5E-009/jaar bij 99 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 99 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

60 A nabij ontwikkeling Transfercity Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.6e-007/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 659 0bij.E-009 per jaar Normwaarde GR 5.E-009/jaar bij 0 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 5- Figuur : Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.09 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 0 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 6 -

61 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.6e-007/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 659 0bij.E-009 per jaar Normwaarde GR 5.E-009/jaar bij 0 slachtoffers frequentie (/jaar) frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 5- Figuur : Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Hoogste groepsrisico Uit deze per km. figuur Deelroute blijkt,, 5- dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.09 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 0 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 7 -

62 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 6: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.6e-007 jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 659 bij.e-009 per jaar Normwaarde GR 5.E-009/jaar bij 0 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 5- Figuur : Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.09 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 0 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 8 -

63 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Tabel 7: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.6E-007 jaar bij slachtoffers 659 bij.e-009 per jaar 5.E-009/jaar bij 0 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 5- Figuur 5: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.09 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 0 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 9 -

64 A9 nabij aansluiting Schipholdijk Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 8: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.e-008/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 8 bij.e-009 per jaar Normwaarde GR.E-009/jaar bij 8 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur 6: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.07 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 8 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

65 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Tabel 9: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.e-008/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 8 bij.e-009 per jaar Normwaarde GR.E-009/jaar bij 8 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur 7: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.07 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 8 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

66 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 0: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.e-008/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 75 bij.0e-009 per jaar Normwaarde GR.E-009/jaar bij 89 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur 8: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.55 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 89 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

67 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-008/ jaar bij slachtoffers 75 bij.0e-009 per jaar.e-009/jaar bij 89 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 90 Figuur 9: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.55 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 89 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

68 Schipholdijk Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.7e-007/ jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 90 bij.e-009 per jaar Normwaarde GR.E-007/jaar bij 5 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 50: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal. maal de oriëntatiewaarde, dit is bij 5 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

69 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08 oostom Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 5.E-008/ jaar bij slachtoffers 776 bij.0e-009 per jaar.5e-008/jaar 5 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 5: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

70 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 8.6E-007/ jaar bij slachtoffers 66 bij.e-009 per jaar.5e-007/jaar bij 5 slachtoffers frequentie (/jaar) gfedc Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 5: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 5 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 6 -

71 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Waarde Max. frequentie.8e-007 jaar bij slachtoffers Max. aantal slachtoffers 66 bij.0e-009 per jaar Normwaarde GR 9.8E-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 5: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 7 -

72 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Tabel 6: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 5.E-008/ jaar bij slachtoffers 9 bij.e-009 per jaar.e-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 5: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.7 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij. slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 8 -

73 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Tabel 7: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 8.9E-007/ jaar bij slachtoffers 85 bij.e-009 per jaar.e-007/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 968 Figuur 55: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal.7 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 9 -

74 Fokkerweg Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 8: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 08 bij.e-009 per jaar.0e-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 56: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 0 -

75 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08 noordom Tabel 9: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.5E-008/ jaar bij slachtoffers 9 bij.6e-009 per jaar.7e-009/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 57: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08 noordom. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.0 maal de oriëntatiewaarde, dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

76 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom Tabel 0: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 50 bij.0e-009 per jaar 7.7E-08/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 58: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom In bovenstaand figuur 6 de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.8 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

77 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007 jaar bij slachtoffers 59 bij.0e-009 per jaar.e-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 59: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijk, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

78 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.8E-008/ jaar bij slachtoffers 9 bij.e-009 per jaar.9e-009/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 60: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08noodom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.0 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij. slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

79 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.7E-007/ jaar bij slachtoffers 96 bij.e-009 per jaar 8.0E-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 6: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde,. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

80 Hugo de Grootstraat Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel : Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.7E-008/ jaar bij slachtoffers bij.e-008 per jaar.e-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) gfedc Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur 6: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.6 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 6 -

81 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 8.9E-008/ jaar bij slachtoffers 6 bij.e-009 per jaar.5e-008/jaar bij slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6-09 Figuur 6: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08noordom In figuur 5 is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.05 maal de oriëntatiewaarde, dit is bij slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 7 -

82 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 6: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 7.7E-008 jaar bij slachtoffers 560 bij.e-009 per jaar.e-008/jaar bij 9 slachtoffers frequentie (/jaar) gfedc Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur 6: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijk, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.05 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 8 -

83 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Tabel 7: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.5E-007/ jaar bij slachtoffers 96 bij.e-009 per jaar.e-007/jaar bij 9 slachtoffers frequentie (/jaar) gfedc Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur 65: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.8 maal de oriëntatiewaarde,. Dit is bij 9 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 9 -

84 N nabij Schiphol Oost Huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.7E-007/ jaar bij slachtoffers 8 bij.e-009 per jaar.e-008/jaar bij 60 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8867 Figuur 66: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 60 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 0 -

85 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Tabel 8: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers bij.e-009 per jaar.e-008/jaar bij 60 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8867 Figuur 67: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.08 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 60 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

86 Huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Tabel 9: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 59 bij.e-009 per jaar.e-007/jaar bij 60 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8867 Figuur 68: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.7 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 60 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

87 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 50: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.0E-007 jaar bij slachtoffers 7 bij.e-009 per jaar 6.8E-008/jaar bij 9 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 69: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.58 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

88 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 99 bij.e-009 per jaar 5.E-008/jaar bij 9 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 70: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08 en 08oostom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

89 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige transportsituatie 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 7.E-007/ jaar bij slachtoffers 57 bij.e-009 per jaar.7e-007/jaar bij 9 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 7: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituatie 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal. maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 9 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

90 Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-008/ jaar bij slachtoffers 60 bij 6.8E-009 per jaar.e-008/jaar bij 6 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 76 Figuur 7: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.0 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 6 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 6 -

91 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom Tabel 5: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 6 bij.e-008 per jaar.8e-008/jaar bij 6 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 76 Figuur 7: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.07 maal de oriëntatiewaarde, dit is bij 6 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 7 -

92 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 55: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.0E-007 jaar bij slachtoffers 75 bij.e-009 per jaar.0e-008/jaar bij 6 slachtoffers frequentie (/jaar) Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur 7: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijk, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 6 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 8 -

93 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Tabel 56: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-007/ jaar bij slachtoffers 90 bij.e-009 per jaar 9.9E-009/jaar bij 6 slachtoffers frequentie (/jaar) Groepsrisico van de totale route. Hoogste groepsrisico per km. NB! Afstand kleiner dan 00 m: Figuur 75: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.67 maal de oriëntatiewaarde,. Dit is bij 6 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 9 -

94 Loevensteinse Randweg nabij Transfercity Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 57: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-009/ jaar bij slachtoffers 6 bij.0e-009 per jaar.0 E-009/jaar bij 6 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, Figuur 76: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.00 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 6 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 0 -

95 Huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom Tabel 58: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-008/ jaar bij slachtoffers 76 bij.e-009 per jaar.e-009/jaar bij 76 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 09 Figuur 77: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08 noordom. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal maal de oriëntatiewaarde, dit is bij 76 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

96 Toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 59: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde.E-008 jaar bij slachtoffers 69 bij.0e-009 per jaar.0e-009/jaar bij 69 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 8 Figuur 78: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijk, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.00maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 69 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

97 Toekomstige bevolking met toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Tabel 60: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met toekomstige toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde. E-008/ jaar bij slachtoffers 08 bij.e-009 per jaar.6e-009/jaar bij 76 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, - Figuur 79: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de toekomstige transportsituaties 08, 08oostom en 08noordom. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.0 maal de oriëntatiewaarde,. Dit is bij 76 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

98 N nabij A Huidige bevolking met huidige transportsituatie Tabel 6: Resultaten groepsrisicoberekening huidige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 6.5 E 008jaar bij slachtoffers 0 bij.0e-009 per jaar.9 E-009/jaar bij 8 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 79 Figuur 80: Groepsrisicocurve van de huidige bevolking met huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de huidige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt, dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0.0 maal de oriëntatiewaarde. Dit is bij 8 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

99 Toekomstige bevolking met huidig transport Tabel 6: Resultaten groepsrisicoberekening toekomstige bevolking met huidige transportsituatie Eigenschap Max. frequentie Max. aantal slachtoffers Normwaarde GR Waarde 9.7E-008/ jaar bij slachtoffers 8 bij.0e-009 per jaar.e-009/jaar bij 96 slachtoffers frequentie (/jaar) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute, 6 Figuur 8: Groepsrisicocurve van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie In bovenstaand figuur is de groepsrisicocurve te zien van de toekomstige bevolking met de huidige transportsituatie. Uit deze figuur blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0. maal de oriëntatiewaarde, dit is bij 96 slachtoffers. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

100 BIJLAGE Transportgegevens vervoer gevaarlijke stoffen over de weg Onderstaande zijn de transportgegevens vervoer gevaarlijke stoffen gegevens zijn afkomstig van de gemeente Haarlemmermeer. Onder voorkeursvariant van de provincie Noord-Holland verstaan en de voorkeursvariant van de gemeente Haarlemmermeer. Zie figuur 8 varianten. Noordom08 over de weg weergegeven, deze de variant 008oostom wordt de variant 08noordom betreft de voor de transportroute van beide oostom08 Figuur 8: Transportroute gevaarlijke stoffen van de varianten noordom08 en oostom08 MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 6 -

101 Tabel 6: transportcijfers gevaarlijke stoffen nabij Schiphol afkomstig van gemeente Haarlemmermeer Op basis van de bovenstaande transportgegevens zijn per wegvak de volgende transportgegevens toegepast. Tabel 6 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak A nabij aansluiting A5 Situatie GF (aantal transportbewegingen per jaar) MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 7 -

102 Tabel 65 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak A nabij ontwikkeling Transfercity Situatie GF (aantal transportbewegingen per jaar) Tabel 66 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak A9 nabij aansluiting Schipholdijk Situatie GF (aantal transportbewegingen per jaar) Tabel 67 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak N nabij Schiphol Oost Situatie en 0 08oostom 00 en 80 08noordom 970 en en 80 GF (aantal transportbewegingen per jaar) Tabel 68 A Situatie toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak N nabij de GF (aantal transportbewegingen per jaar) oostom 0 en 80 08noordom 0 en en 80 Tabel 69 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak Loevensteinse Randweg nabij Mc Donalds Situatie oostom 80 08noordom GF (aantal transportbewegingen per jaar) MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 8 -

103 Tabel 70 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak Hugo de Grootstraat Situatie oostom 80 08noordom GF (aantal transportbewegingen per jaar) Tabel 7 toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak Loevensteinse Randweg nabij Transfercity Situatie oostom 80 08noordom GF (aantal transportbewegingen per jaar) Tabel 7 Situatie toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak Schipholdijk GF (aantal transportbewegingen per jaar) 008 en 50 08oostom 80 en 50 08noordom 50 en en 50 Tabel 7 Situatie toegepaste transportcijfers vervoer gevaarlijke stoffen voor wegvak Fokkerweg GF (aantal transportbewegingen per jaar) oostom 80 08noordom Achtergrond van de cijfers In 005 heeft de werkgroep "Routering gevaarlijke stoffen" onder regie van de ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam en omstreken), nu SrA (Stadsregio Amsterdam), waarin ook de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat Noord-Holland vertegenwoordigd waren, een rapport opgesteld dat als ROAreactie/input namens alle deelnemende partijen t.b.v. de Basisnetdiscussies is aangeboden aan de Ministers van VROM en Verkeer&Waterstaat. Dit document was gebaseerd op tellingen en observaties, maar ook op gedegen analyse van de planning van dagelijkse routes bij de transporteurs van GF m.m.v de VVG. De rapportage brengt de diverse gevolgen van transportroutes dan wel het opheffen daarvan nu en in de toekomst binnen de stadsregio in MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 9 -

104 beeld. Uiteraard is rekening gehouden met mogelijke regionale ontwikkelingen en zijn er bestuurlijk standpunten ingenomen. Zo is in de rapportage er van uitgegaan dat de A west wel gesloten zal gaan worden voor transport van GFstoffen, maar zijn in de toekomst de A zuid en de A9 nog gewoon beschikbaar voor deze transporten. Dit ondanks de nadrukkelijke wens (er wordt bij aanleg van de Noord-zuidlijn al fysiek rekening mee gehouden) om de A zuid te overkluizen en op de tunnel te gaan bouwen, en het convenant tussen de (buur)gemeente Amstelveen en Eurlings (V&W) om de A9 eveneens te overkluizen en te bebouwen (zelf het eerste gebouw is qua eigenaar reeds bekend). Deze wensen zijn in de prognoses niet meegenomen maar er is wel bekeken welke ongeveer de problemen zullen worden. Naast de huidige situatie voor Groot Amsterdam is dus ook de toekomst in kaart gebracht, rekening houden met de stand der besluitvorming. In feite is deze rapportage wat dat betreft nog steeds actueel. De gegevens en berekeningen uit deze rapportage zijn input geweest voor het opstellen van een circulatiemodel transport gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Haarlemmermeer. Aan de cijfers zoals verkregen uit de ROA-rapportage is vervolgens het lokale distributiedeel toegevoegd. Daartoe zijn alle LPG-, propaan- en butaanopslagtanks in kaart gebracht, zowel de tijdelijk (aannemerij) als de permanente tanks bij boeren, kassen en derden. Deze tanks varieerden van tot 65 m en worden meerder malen per jaar gevuld. Daar waar aanleiding toe was n.a.v. de vergunde/gemelde doorzet per jaar is ook contact geweest met transporteurs. Daarnaast is er binnen de gemeente een groothandel in dergelijke gassen (fa. Kool in Lijnden, staat op jullie inventarisatiekaart) en ook zijn doorzet is doorgerekend en qua distributie en intensiteiten in de kaarten verwerkt. Dit alles voor de huidige en de toekomstige situatie. Doorgaand verkeer naar de buurgemeentes is beschouwd. In het toekomstmodel is ook rekening gehouden met zekere circulatiewijzigingen zoals een verlengde A5 met e Coentunnel en een omgelegde A9. In dat kader is tevens de N0+aan de orde gekomen. Omdat het autobezit en /gebruik in dit deel van de Randstad nog steeds toeneemt en de verkooppunten voor brandstoffen nog steeds verzoeken indienen voor een verhoging van de doorzet LPG, is op basis van de huidige situatie de toekomstverwachting voor alle relevante GF % hoger gezet. (bron gemeente Haarlemmermeer) MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage

105 BIJLAGE Aangeleverde bevolkingsgegevens Schipholterrein Zie tabel 7 in bijlage met bijbehorende figuren voor de aangeleverde bevolkingsgegevens van de nieuwbouw. Zie de kaarten op de volgende pagina voor de aangeleverde bevolkingsgegevens van de huidige situatie. Voor de bevolkingsgegevens rondom het Schipholterrein is bevolking opgevraagd bij de firma Bridgis. Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 7. MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - 5 -

106 BIJLAGE Ingevoerde bevolkingsgegevens huidige- en toekomstige situatie Onderstaande tabel geeft de bevolking weer van de huidige situatie. Zie de figuren 8 t/m 85 voor de ligging van de vlakken. De bevolkingsgegevens van de vlakken 5 t/m, 5 en 7 t/m zijn afkomstig van de firma Bridgis. De bevolkingsgegevens van de overige vlakken zijn afkomstig van AAS en de gemeente Haarlemmermeer. Tabel 7 huidige bevolking vlakken dag nacht MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

107 vlakken dag nacht Voor de toekomstige situatie wordt de bevolking uit de onderstaande tabel toegevoegd aan de bevolkingsgegevens van de huidige situatie. Zie de figuren in deze bijlage voor de ligging van de vlakken. Tabel 75 bevolking nieuwbouw nr dag nacht N 50 N 80 0 N N N N5 0 0 N N N N N 50 N 5 60 N 00 0 N N N N N MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

108 Figuur 8 Ligging vlakken MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

109 N. N. Figuur 8 Ligging vlakken MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

110 Figuur 85 Ligging vlakken MD-MV Schiphol/Rapport Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. bestemmingsplan Schiphol bijlage - -

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid

Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid Gemeente Oosterhout 6 september 2010 Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid dossier D2710-01-001 registratienummer: SG/EdB/RB/SS/R_MD-BZ20100070

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Opdrachtgever: NieuwBlauw Contactpersoon: dhr. S. Klein Obbink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier

Nadere informatie

Externe veiligheid Cultureel centrum te Alkemade

Externe veiligheid Cultureel centrum te Alkemade Externe veiligheid Cultureel centrum te Alkemade Risicoanalyse rijksweg A4 Milieudienst West-Holland oktober 2008 Definitief Externe veiligheid Cultureel centrum te Alkemade Risicoberekening rijksweg A4

Nadere informatie

Aardgastransportleidingen A en A

Aardgastransportleidingen A en A Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid Gemeente Lelystad januari 2011 definitief Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid dossier

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid

Onderzoek Externe Veiligheid Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten Rijkswaterstaat december 2014 Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten dossier : BD5667 registratienummer : MD-AF20141398 versie : 3 classificatie : Klant

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld.

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Dalfsen E. Vugteveen

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid

Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid Res & Smit juni 2010 Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid dossier D0185-01.001 registratienummer: MD-AF20100560/MVI versie : Definitief juni

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

MEMO 1 AANLEIDING DHV B.V. NoLogo. : Cityplanning Advies : José Hobert : Carina Riga (DHV)

MEMO 1 AANLEIDING DHV B.V. NoLogo. : Cityplanning Advies : José Hobert : Carina Riga (DHV) NoLogo MEMO Aan : Cityplanning Advies Van : José Hobert Kopie : Carina Riga (DHV) Dossier : A0944-01-001 Project : Transport gevaarlijke stoffen via de A67 Betreft : Definitieve notitie aangepaste QRA

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Beoordeling externe veiligheid Gemeente Amersfoort juni 20 MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Beoordeling externe veiligheid dossier : C0115-01.001

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III GEMEENTE ASSEN 14 februari 2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Beleid & Wet en

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 29 juni 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan IJburg 29-06-2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 26

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Inhoud 1 Inleiding...4 2 Invoergegevens...5 3 Presentatie rekenresultaten...6 4 Aardgastransportleiding A-517-10...7 4.1 Invloedsgebied A-517-10 van N.V.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 2014 077543708:B - Vrijgegeven D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 5 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

Risicoanalyses. Bestemmingsplan 't Spieghel. Gemeente Leusden

Risicoanalyses. Bestemmingsplan 't Spieghel. Gemeente Leusden Risicoanalyses Bestemmingsplan 't Spieghel Gemeente Leusden november 2009 Risicoanalyses Bestemmingsplan 't Spieghel dossier : C4275-01.001 registratienummer : Md-MV-20092290 versie : definitief Gemeente

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPOOR VOSSENBERG - HELMOND

RISICOANALYSE SPOOR VOSSENBERG - HELMOND VOSSENBERG - HELMOND 21 juli 20152 - RISICOANALYSE SPOOR In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door ing. T. Hurkens Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA Eindhoven

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Sportweg 9 Doetinchem Bezoekadres Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (gld.) Postadres Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (gld.) www.odachterhoek.nl info@odachterhoek.nl Colofon:

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Risicoinventarisatie externe veiligheid

Risicoinventarisatie externe veiligheid Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport Gemeente Amersfoort maart 2013 definitief Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport dossier : BA8232-103-100

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen RUD Utrecht Externe Veiligheid bestemmingsplan Entreegebied De Wieken Zuid Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevr. C. Heezen Adviseur : RUD Utrecht Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Groningen, 15 oktober 2012 74101519- GCS 12.R.53203 Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1.

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1. Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer 150550 Opdrachtgever: Envita Almelo B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo Versie: 1.0 Plaats, datum: IJmuiden, 17 maart

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Bestemmingsplan Kringloopwinkel Groenlo Bezoekadres Gezellenlaan 10 7005AZ Doetinchem Tel: 0314 321200 Fax: 0314-321201 Postadres Postbus 53 7000 AB Doetinchem

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevr. I. Pater Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/502495

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17 juli 2012 Referentie 20121117-02 Referentie 20121117-02 Rapporttitel Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17

Nadere informatie

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010 Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Notitie Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, afdeling Milieu, team Vergunningen t.a.v. de heer Robert Bulte Door Bas Tuhuteru Gezien door Hansjurgen

Nadere informatie

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Status : Definitief Project

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleiding W-574-02 Gasunie Projectnummer: I.012153.01 Gasunie Projectnaam: GNIPA-1620 Aartswoud-Heerhugowaard Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3)

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3) Auteur N. den Haan Datum mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot)

Nadere informatie

Bijlage 3 Externe veiligheid

Bijlage 3 Externe veiligheid Bijlage 3 Externe veiligheid Buitengebied Oostflakkee 117 Notitie Aan : Van : ing. M.M.H.M. Braun Datum : 9 juli 2012 Kopie : Onze referentie : 9X0652C0/N00001/903870/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam bestemmingsplan De Hoven, De

Nadere informatie

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Opdrachtgever Project Nummer : 74300326 Status : Definitief versie

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Rapportnummer HB 3285-1-RA-004 d.d. 3 juni 2016 Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid opdrachtgever J a n s s e n

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting ADVIES Aan : Carla Beekhuizen / gemeente Winterswijk Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 28-06-2011 Ons kenmerk : 2011u000012 Onderwerp : Groepsrisicoberekening Dennendijk

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo BV. QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen

BOOT organiserend ingenieursburo BV. QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen BOOT organiserend ingenieursburo BV QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen Projectkenmerk: Datum: Versie: 3.0 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: BOOT organiserend ingenieursburo BV TOP-Consultants

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan

Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan F:\Apeldoorn Anklaar\24838 adviesnotitie aangepast Henk.doc Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Door Hansjurgen

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Notitie. 1.1. Externe veiligheid

Notitie. 1.1. Externe veiligheid Aan Oranjewoud: Marijke Visser-Poldervaart Van RBOI: Matthijs van der Meulen en Wouter Verweij Onderwerp MER Flevokust bijdrage externe veiligheid Datum 28 juni 213 1.1. Externe veiligheid 1.1.1. Toetsingscriteria

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie