DERDE JAARGANG N l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50"

Transcriptie

1 DERDE JAARGANG N l^t^l PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

2 DE F1LM-WERELD GEïLLUSTREERD WEEKBLAD De "Nieuwe Itoliaonsche filmproductie in ons land. Dezer dagen vernamen we dat in ons land vertoeft de heer J. Karol uit Zürich, als vertegenwoordiger van de Unione Cinentotografica Italiana en vah de verkoopafdeeling van dit groote consortium van Italiaansche filmfabrieken Cito Ciname. Geen beter gelegenheid om eens iets te vernemen over de Italiaansche industrie en we begaven ons naar Hotel de 1'Europe te Amsterdam om eens met 'den heer Karol te spreken over de Italiaansche filmnijverheid. Zoo kwam het eerst het gesprek op wat de heer Karol in ons land komt doen. Hij is namelijk de vertegenwoordiger voor de beide hiervoor genoemde corporaties voor Oost-en Midden-Europa en voor Scandinavië en Holland. In dit groote gebied is hij bezig voor deltaliaansche filmtrust de zaken te regelen. En hierbij had de heer Karol reeds nu ondervonden hoe'groot de belangstellingvoor de Italiaansche films is. In Duitschland was men verheugd het Italiaansche werk weer te kunnen aanschouwen en in het gebied van het oude Oostenrijk- Hongarije is er zooveel vraag naar, dat men kan zeggen, dat die streek als 't ware overstroomd is door 't Italiaansche product. De heer Karol was met de nieuwe productie van de Unione hier gekomen, een honderdtal films van zeer uiteenloopenden aard. Zoo was 't gesprek op de trust en naast wat we reeds wisten, vertelde ons de heer Karol verschillende andere bijzonderheden. Den 30 sten Januari 1919 werd te Rome de acte gepasseerd voor de Unione Oinematografica. De plannenom tot'een hechte aaneensluitingvan de Italiaansche fabrieken tekomen Waren verwezenlijkt en met een kapitaal van 30 millioen lire,.dat tot 50 millioen mo?ht worden verhoogd, stond daar de nieuwe vereeniging onder voorzitterschap van prins Don Prospero Colonna, een Italiaansch senator, en onder voorzitterschap van baron Alberto Fassini. Het doel zou zijn om zoowel in 't buitenland als in Italië de fabricage en handel op cinematografisch gebied te beoefenen, alsook de exploitatie van cinema's en elke aanverwante industrie. Een machtig lichaam was tot stand gekomen, want al de groote fabrieken maakten deel uit van de combinatie, zoo b. v. Cines, Caesar Film, Bertini Film, Itala, Pasquali, Pelatino, Celio, Tiber, Photo Drama, Albertini Film. Lucio d'ambra Film, 1 ndustrie Cinematographiques réunies. Gloria Film, Film d'art Italiana. Een machtig lichaam voorwaar. Al de voortbrengselen van deze fabrieken kwamen dus in één hand en de eerste films van de Unione worden thans in ons land geïntroduceerd. Want de Italianen zullen ons niet meer loslaten, ze vestigen hier een bureau dat voor de geregelde relaties zorg zal dragen. De heer Karol is thans gekomen om eerst persoonlijk eens kennis te maken met de betrokkenen bij den filmverhuur in ons land en ora hun te doen zien, wat de groote Italiaansche fabrieken hebben gewrocht tijdens hun aaneensluiting Zeventig films zullen in 't vervolg per jaar tot stand komen, alleen groote dramas. Komische films zijn hier niet bij, maar louter zulke speelwerken als de publieke smaak in den loop der tijden heeft bewezen 't meest te waardeeren, namelijk die, waarbij in de intrige er goed rekening mede gehouden is, dat de noodige spanning blijft bestaan. Deze films A. W. SIJTHOFF'S UITÜEVERS-MU.. LEIDEN worden dan door de Cito Cinema aan de markt gebracht. Een eerste gevolg van de stichting der Unione is geweest, dat een aantal Amerikanen,regisseurs en artisten naar Italië werden gehaald 1 Van de technische ontwikkeling in Amerika zou men op deze wijze het best profiteeren en uit zakenoogpunt was 't mede een kwestie van belang, want nu werd ook op de meest practische wijze voeling met Amerika gekregen om werk in eenigszins Amerikaansche geest te maken. Een dezer Amerikaansche regisseurs is Herbert Brennen, die een speciale collectie films in Amerikaansche geest zal maken met Marie Doro in de hoofdrol. Zoo was ons gesprek gekomen op de films, die gemaakt waren en die nog vervaardigd zullen worden. Vooral over de plannen ging lang het gesprek. De heer Karol wist yan h et succes ook hier te lande van Maciste en Albertini. Van beiden heeft hij bij de thans hier zijnde films een aantal creaties meegebracht en geheele series zijn nog van deze populariteiten te wachten. Deze speciale genres zijn algemeen bekend, ze zijn geliefd en ze hebben nog steeds climax in hun werk weten te brengen. En niet alleen Maciste en Albertini zullen veel films het licht doen zien, de vrouwelijke sterren zijn niet minder productief. Nieuw werk is er weer van Pina Menichelli, van Francesca Bertini, van Hesperia, van Soave Gallone. De mooiste film tot nu toe door Francesca Bertini gespeeld, behoort ook tot de collectie. Dit is Contessa Sara", gemaakt naar het werk van George Ohnet. Wat bij de vertooningen, die reeds in Italië zijn gegeven, bovenal de aandacht trok, waren de bewonderenswaardige toiletten, die Bertini draagt en die door een prachtfoto zoo bijzonder tot tom recht komen. Een ander buitengewoon werk is een 8000 meter lange film De Brug der klachten," spelend in het schilderachtig Venetië. Zoo heeft elke 'film weer een andere aantrekkingskracht. Maar overweldigend zijn de plannen voor de toekomst. De naaste toekomst, want in vel«*, gevallen zijn talrijke toebereidselen gemaakt. Nu de Italiaansche filmindustrie in een zoo machtig lichaam is saamgebracht zullen films van enormen opzet worden vervaardigd, zoo ongeveer in het genre van Quo Vadis" en Cabiria". O ja, Quo Vadis", daar dacht de heer Karol er aan, dat hiervan een nieuw beeld zal worden gemaakt (we hebben, naar onze lezers zich zullen herinneren, dit bereids meegedeeld). Nu vernamen we eenige bijzonderheden. De beroemde Italiaansche regisseur Carmino Galone is aan dit werk bezig en 't ligt in de bedoeling hier iets te geven, wat nimmer te voren werd aanschouwd. Daarom is er ook een bedrag van 10 k 12 millioen lire uitgetrokken om een nog grootscher Quo Vadis" te scheppen. ^No een foto van Oo^othy phillips. Dit zal dan wel het grootste werk zijn voor ;e eerstkomende maanden, maar er worden.og vele voorbereid of aan de uitvoering wordt earbeid van films, die nog altijd als.van onge- ^.eene beteekenis mogen worden aangemerkt. Sardou's Theodora" zal ook in beeld worden, gebracht en ook hiervoor is een enorme som a.tgetrokken, namelijk vijf muloen lire. De schepper van Cabiria" heeft eveneens en nieuw scenario vervaardigd, namelijk Het Schip", wat weer een zeldzaam filmwerk klooft te geven. annnnnnnnnnnnnnn nnnn OOGEN DER JEUGD" Clara Kimball Young, een der meest-be--- a af de Amerikaansche filmactricés zal weer ie bewonderen zijn in een nieuw filmwerk, iamelijk Oogen der Jeugd" (Loet C. Barnstijn's Film productions, Den Haag). Van het gebergte daalt een jonge man laar de wereld der blanken af; hij is een Hindoe, belast met het werk onder de twij- :eiende, om vrede vragende menschheid, jie hij rust en geluk wil brengen. En op zijn ^eg treft 'hem de roep van een zoekende, jiohzelf opofferende ziel; Gina Ashling aarzelt, hoe zij haar familie het best kan helpen. Haar hart trekt haar naar deri jongen ingenieur Peter, die naar Zuid-Amerika vertrekt; maar haar vader heeft haar hulp noodig, hij is afgeleefd, zijn zaken gaan slecht, zij moet hem helpen. En als zij zich in angstige twijfeling afvraagt, wat haar plicht haar voorschrijft, komt de Dnge Hindoe en laat haar zien in den tooverbol der toekomst, hoe haar leven zal zijn,»is zij zich opoffert. Eerst ziet zij ziohzem, zooals zij zijn zal, ;]s zij gaat werken voor haar fi milie: na enkele jaren afgetobd, ziek, haar stem en laar schoonheid zijn verdwenen, zij werkt oor haar broer, haar zuster en haar vader n vindt slecnts ondank als loon. Dan de tweede mogelijkheid: ' zij geeft ehoor aan de voorstellen van den impressaris De Salvo en begint een loopbaan als perazanger s. Zij heeft talent, men veraf-.odt haar maar het leven in de wereld.an den schijn doodt haar hart: zij wordt rrillig, weigert als zij moet optreden, lacht lis men haar verwijten maakt over haar jhandalig leven en maakt haar broer, die ie wanhoop nabij is, tot een moordenaar. De derde mogelijkheid: zij trouwt den üoudini, de Boeienkoning Zesde en laatste episode EINDELIJK GEVONDEN Ter inleiding. Be Internationale Patenten Maatschappij iad enorme bedragen verdiend -door de uitmdingen, die zij kon koopen, op misdadige.viize aan de exploitatie te ontrekken Er is twist ontstaan tusschen de beide.iiecteuren, Brent en Bacon, daar Brent zijn.:sdaden goed wilde -maken en alle verargen gehouden uitvindingenbekend maken. Geholpen door een geheimzinnig ijzeren lonster, dat een bende misdadigers aanert, is' Bacon er echter in geslaagd om zijn nipagnon. Brent als slachtoffer te doen dien van een vreeselijke zenuwziekte. Eva, dochter' van Brent, wil echter, geholpen or den trouwen ingenieur Harry Locke Harry Houdini), de goede plannen van haar.der voortzetten. Doorloopend worden zij. erbij echter door de grootste gevaren be- Harry Locke had zich in de woning van E con van een aantal papieren weten meest-. te maken en hoopte daaruit te kunnen rijken Goring. Na enkele jaren is het huwelijk zonder liefde beiden een last; eenzaam zit zij thuis, terwijl haar man vermaak zoekt in de stad. Maar naast vermaak zoekt hij ook iets anders ; hij zoekt er hulp om zich te ontdoen van zijn vrouw, die hem tot lasten ergernis geworden is. De toeleg gelukt: op de kamer van een vreemde gelokt, wordt zij door haar man verrast, deze veinst niets van het plan te hebben geweten en vraagt scheiding aan, welke uitgesproken wordt. Een ernstige ziekte brengt haar in het hospitaal en vijf jaren na haar bruiloftsdag reeds zwerft zij als een versufte, uitgeteerde vrouw langs de straten, zoekend naar een rustig hoekje om het moede hoofd neer te leggen. Zoo vindt Peter haar... en zijn liefde is nog onverzwakt, hij neemt de misleide vrouw mee en zijn liefde brengt ook weer gloed in haar oogen en moed in haar hart... E^ n ontwaakt Gina uit haar toekomstvizioen ; de geheimzinnige glazen bol heeft haar een blik doen slaan in de ziel van hen, die om haar strijden... en zij schenkt Peter haar hand, gevoelend, dat bij hem ware liefde te vinden is. De Hindoe gaat heen, om anderen te leeren zien in de zielen van anderen... en" in de eigen ziel. nnnnnnnnnnn nnnnnnnnn WAUWELPRAAT! Er is naar aanleiding van de verhooging van' de belasting op de bioscopen en subsidieering van het tóoneel met een bedrag van/ bij beslissing van den Haagschen gemeenteraad- heel wat in de bladen geschreven. yveel stemmen zijn er tegen op gegaan en een paar juridische medewerkersvan kranten hebben gewezen op het bedenkelijke, dat deze belastingpolitiek in Den Haag is aanvaard. Slechts een paar journalisten zijn opgetreden als verdedigers door dik-en-dun van de met de kleinste meerderheid aangenomen voorstellen en ze hebben gemeend dit te moeten doen door een voortdurenden aanval op de bioscoop en door 't aanheffen van klaagliederen over het in de verdrukking geraakte tóoneel. Ze hebben dit gedaan we hebben daarop reeds eerder de aandacht gevestigd met een totaal gemis aan kennis van de feiten. Ze-hebben dit gedaan met een bloemlezing van de gebruikelijke hatelijkheden en enormiteiten die in den loop der tijden diverse bioscooptheaters hebben ten beste gegeven. Een onzer collega's, die zich erg druk ontdekken welke verwantschap er bestond tusschen Eva, de dochtef van den directeur Brent en Zita Dane, de secretaresse van den misdadigen directeur Bacon, die volgens zijn zeggen een halfzuster moest zijn van Eva en daardoor eveneens rechten op de Internationale Patenten Maatschappij kon doen gelden. Bij Eva thuis ging Locke de papieren na in tegenwoordigheid van Zita, doch vond er slechts een vervalscht geboortebewijs dat vervaardigd was met het doel om Zita te doen doorgaan voor een dochter van Brent. Zita, die ook op bezoek was geweest bij Dokter X, een eigenaardige uitvinder, had bij hem een zeer interressante ontdekking gedaan. Het was namelijk een plan dat een soort van geheime uitgang aangaf. De jongelui, die dit plan in handen kregen twijfelden er ' niet aan of dit was een plan, dat de schuilplaats aangaf van het geheimzinnige ijzeren monster, dat hen steeds achtervolgde. Toen zij werkelijk naar deze uitgang gingen zoeken ontdekten zij, dat de vader van Eva, die nog steeds het slachtoffer van zijn zenuwziekte was, door de bende werd ontvoerd. Zij wisten de kamer te bereiken waar alle uitvindingen der maatschappij waren bijeengebracht doch slaagden er niet in de uitgang te vinden waardoor Brent was ontvoerdgeworden. Toen plaatste Locke een fototoestel op zoo'n manier, dat het iedereen moest opnemen, die in de kamer zou komen. Door deze list ontdekte hij een uur later de geheime uitgang, DE FILM-WERELD heeft gemaakt in deze aangelegenheid is de,,handelsblad"-correspondent, die z'n artikelen met een kruisje merkt. Als al de verdedigers dezer ongezonde belasting is hij in ziin geschrijf daarover niet het gelukkigst geweest. Eerlrk gezegd hebben we er ens over verbaasd in het,,hbld."eenzoo hol geschrijf, zulk gewauwel excusez Ie mot aan te treffen. Nu waren we hierop niet terug gekomen, maar deze Haagsche redacteur van het Amsterdamsch orgaan heeft weder zijn hart gelucht over de bioscoop en de kunstsubsidie op.een wijze, dat we even een paar opmerkingen willen maken. Het hoog peil van de laatste beschouwing, die haar aanleiding vond in de vertooning var» de Shackleton-film, komt het best uit in deze ontboezeming over 'de bioscoop : Als een symptoon van de verwording, vervlakking, vergroving van de beschaving" in de groote steden, zich uitend in de steeds groeiende genotzucht (niet: drang tot ontspanning) ziet hij haar niet. Wat maalt hij om de-grondige mechanische vernieling van het aesthetisch besef in de massa, die gedramatiseerde Lord-Listers en weeïge melodrama's als eenig element van verheffing en stichting in het leven accepteert?" Toch zit er in dit bewuste artikel een neiging om wat terug te krabbelen op de vurige verdediging van voor eenige weken. Luister : Er is ons van meer dan een zijde ee» verwijt gemaakt van ons standpunt te«aanzien van de Haagsche regeling. Wij zien nog altijd niet goed in, welk politiek, welk algemeen menschelijk beginsel geschaad kan zijn door een bijdrage voor aesthetische doeleinden te vergen van de bioscoopklanten. Er zal, natuurlijk, wel eens een voorstelling gesubsidieerd.worden, die naar ons inzicht zoomin wat met kunst te maken heeft als het eerste het beste bioscoopprogram. Maar, van haar kant. kan de bioscoop, wanneer zij nu inderdaad eens een proef neemt met wat naar onze meening een goed programma is, ook haar rechten doen gelden op een deel van het subsidie." Heerlijke zelfverheffing:... kan de bioscoop, wanneer zij nu inderdaad eens een proef neemt met wat naar onze meening een goed programma is, ook haar rechten doen gelden op een deel der subsidie. Als meneer eens een goed woordje wil doen, heel graag! Maar daar hebben we weer dat ellendige gewauwe 1, daar hebben we die ontboezeminge n, want Bacon, die er door binnen kwam, had zonder dat hij het zelf wist zich en de geheima doorgang laten fotografeeren., Door die uitgang besteot Locke toen d«bende te volgen maar Bacon had een bom doen i plaatsen en wel zoo, dat deze moest ontploffen wanneer iemand hem zou volgen en zoo de ontvoering van Peter Brent zou willen voorkomen.,....,_ - Locke komt juist op het oogenblik, dat Bacon zich bij zijn medeplichtigen wil voe. gen. De beide mannen vallen elkander aan en een wanhopige strijd ontstaat er op d«plaats waar de heische machine is opgesteld. Plotseling weerklinkt er een geweldige ontploffing en de beide mannen worden onder het neervallende puin bedolven. Door het geluid aangetrokken komen echter de beide meisjes, Eva en Zita nader bij en weten den ingenieur van onder het puin te redden. Toen kwam ook de eigenaardige Dokter X op de plaats des onheils en constateerde den dood van Bacon. Bij het zien van dezen doode scheen het alsof de geest van den ouden dokter werd verhelderd, hij voelde een vreemde drang van zich wijken en het juiste bewustzijn weerkeeren over zijn daden. In zijn laboratorium terug gekomen gevoelde hij, dat de tijd was aangebroken om het kwaad, dat hij onder den. misdadigen invloed van Bacon had bedreven, te herstellen. {Zie vervolg op pag. 9). HvH-.

3 DE FILM-VVERELD Vraagt onze PORTWIJSEX, VIÄHO TINTO, VIJS HO BLASCO, MEIWIJN, PALESTISA-WIJN en MORELLEN op WIJN. ilsschop-wu» merk HYaiEA'",geen'rtutker of andere Inüredlëntea hehoeven t.e worien toepevoeed. Alleen opwarmen Is voldoen(ie. HOOFDKANTOOR I Wijn-Import Mij. A. HOOGENDIJK, Vlaardingen. Filialen, de Bodega's OPORTO" gevestigd: AMSTERDAM. ROTTERDAM. DEN HAAG. Damrak 92. Plan C. Hoogste al 38. ii - iii 'M 'Xé'i iilillii CALMOSA=SIGAREN. mmm*mmm»mm*mm***nmm»m99mmmmmmm*m**» tinena DE MUNI") Kal verstraat 226. Amsterdam ; Telefoon Noord 8869 STEEDS DE EERSTE I N H ET : BRENGEN : VAN HET : LAATSTE f J Het theater Is geheel gerestau-! reerdvolgensdelaatsteelschen J Orkest onder leiding van BENZOË FALBURGSKI Doorloopende Voorstelling ; «> SERIEMERK. mmmmmummmmmm Haarlemsche SigarenfabrieK J. C. HESSEN en Zn. = Haarlem Holland. =: TRIPLE-SEC is alleen echt van COINTREAU" 99 Hoofilaientsn: MULIER & Mil Groithanilel in Wijnen, Aistirian. Te Koop gevraagd: Gedragen Dames- en Heeren-Kleeding, tegen de hoogste waarde Overal door het geheele land te ontbieden. Taxaties kosteloos Alléén K. NORDEN, Schachgelstraat 36, Haarlem IVENS 6 C 0. ERNEMANN KINO'S ENZ. Amsterdam, 115 Kalverstraat Nymegen, v. Berchenstr. Den Haas. 124 Noordeinde Groningen, 3 KI. Pelsterstraat Ernemann Imperatoren zijn door ons direct uit voorraad leverbaar. Handboek voor den Filmoperateur, door W. H. IDZERDA. NIEUW VERSCHENEN EN BIJ IVENS & Co. VOORHANDEN: Een degelijk boek van 144 blzdz. met 153 afbeeldiugen, tea dienste van bioscocpoperateuren, exploitanten en bezittens van bioscooptheater, van schoolbioscopen, alsmede voor ieder belanstellende in do filmfotofrafie, Prijaf Helder Waschgoed Vraagt PRIJSCOURANT aan, bij de BOLKEN VOOR 1. DE KUNST OM GOED ENGOEDKOOPTE ETEN. Het Goedkoopste Kookboek, door Mevr. v. LEEU- WEN FRANKEN.200Bladï, bevattende een volledige Vert imeling van Recepten voor het goedkoop en smakehjk bereiden ran alle spijzen. Prijs slechts HET BOEK VOOR DE HUISVROUW, door Mevr. BARENTZ-SCHÖN- BJERG. Wegwijzer voor hen, die zuinig wenschen te leven, te huishouden en te koken. 6e druk. Prijs -lechts f DE BANKETBAKKER IN DE KEUKEN. Het eünige boek. waardoor ten leder zonder de minste vakkennis zijn eigen har.ketbakker kan zijn. 169 Recepten, enz. mei illustr. Ce dr. Prijs slechte f HET INMAKEN IN DE HUISHOUDING. Htt eenige boek, waardoor een ieder- tersstond in staat is, alle Voedinga- en Genotmiddeien tt> onserveerentevons bevattende 150 Re, cepten. Prij slechts II.. ö. DE BEKWAME KEU- KENMEID. Nieuw burger Kookboek door JOH. RIJ- NEMAN. Zeer uitgebreid, tevens bevat tenden een aantal Menu's, Tafelschikking enz. 4e druk. Prijs slechts tl.50. taroywen ÄÄ lanp, wanneer u deze practische, onmisbare boeken bestelt, zoolang de voorraad strekt verkrvjgb"ar by D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang 98, ROTTERDAM en verder alom. Franco na ontv: van Postwissel, waarop, behalve verlangd'ie) Nummet(s) melden: Voor de Huisvrouw. Huisbioscopen. Films te koop vanaf B tot en met 10 cent per meter. Br. aan A. van Ore veld Jr. 123 Voorschoterlaan. Rotterdam. Billijke Prijzen Purmerender Stoom Wasch- en Strükinrichting Spoedige Aflevering PURMEREND. - - Tel. 93. G. M. WESSEL, DIRECTEUR. Hygiënische Behandeling waarvan de schrijver zelf weet, dat ze niets te beduiden hebben, sterker nog, dat ze in strijd zijn met de bedoeling van de genomen beslissing. Hij weet dit zoo goed. omdat hijzelf zich in dien geest heeft uitgelaten, omdat hijzelf indertijd heeft geschreven, dat de bedoeling van de motie-koster was om alleen_het toonee! te subsidieeren. Serieus kan men dezen schrijver dan ook niet nemen, wanneer hij zegt :,,Wij zouden, bijvoorbeeld, met alle plezier voor den heer Mullens in het krijt treden, wanneer hij, in verband met zijn vertooning van de Shack!eton-film (in'het Gebouw, maar de film zal worden hefhaald in het eigen theater van Albert-frères) bij het Haagsch gemeentebestuut aanklopte om een bijdrage. Wij gelooven, dat de heer Mullens dubbel en dwars zijn exploitatiekosten dekt. en dat er nog wel iets op overschiet ook. Maar recht op e,en bijdrage kan hij, met een program als wij in hzi Gebouw gezien hebben, stellig doen gelden." Hoe komt u, geachte heer, er toe om te deoreteeren, dat Mullens recht op een bijdrage kan doen gelden? U weet toch dat hij 't niet kan doen. Om twee redenen : ten eerste, omdat 't bioscoopvoorstellingen en geen tooneelvertooningen betreft; ten tweede: omdat hij, volgens u, zijn exploitatiekosten dubbel en dwars dekt. Want u weet toch immers wel, dat de subsidie dient om tekorten aan te vullen? Houdt in vredesnaam zulke zoetsappige beschouwingen in de pen. Nu we dit epistel toch aan eenige critiek onderwerpen kunnen we niet nalaten er nog één zinnetje uit te lichten. De Kruis-correspondent geeft namelijk reeds aan, wat hij goede films vindt, dat zijn dus die, waarvoor hij subsidie wil geven -zie hiervoor. Dit oordeel luidt:,,de opening van de Staten-Generaal, de bloemenhulde aan de Koningin op hef Huis ten Bosch, de Olympische speien... dat waren nu allemaal films, die wij graag in een bioscoop zien... liever dan Heyermansche tooneelspelen, die er misvormden gecaricaturiseerd op het doek komen, al spelen,,de eerste artisten" die.." Tegen dit laatste komen we met alle beslistheid op. Ziedaar weer een van die uitingen : ik alleen weet wat Kunst (met een groote K) is, ik alleen zal eens vertellen wat als zoodanig waarde heeft en wat als caricatuur daarvan moet worden aangemerkt. Wij komen er tegen op, dat het verfilmde,,op Hoop van Zegen" door dezen journalist als een misvormd en gecaricaturiseerd werk wordt aangeduid. We doen dit, wetend te spreken uit naam van al die eerste artisten" die aan de tót-standkoming hebben meegewerkt. Hun meening is ons bekend en 't is voor de cinematografie een gelukk ig verschij nsel, dat zoovele werkelijk e kunstenaars, ten spijt van 't gebazel van een aantal liefhebbers, over de film een zeer gunstig idee hebben bekeken uit het oogpunt van waarachtige kunst. (,,K. en A.") nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn DE FILM ALS PROPAGANDA- MIDDEL VOOR DEN ALCOHOL S 1 In Zürich is een vergadering gehouden van gedelegeerden van wijnhandelaren, wijngaardeniers, likeurstokers en -handelaren, waarin zij een programma hebben opgesteld, waarmee zij den strijd zullen aanbinden tegen de geheelonthouders. Onder de verschillende middelen, die zij zullen gebruiken is o. a. een propagandafilm, die wijnbergen, groote brouwerijen, mosten likeurfabrieken voor het oog zal tooveren. Bovendien zullen verschillende schrijvers uitgenoodigd worden onderhoudende scènes te schrijven, waarin God Alcohol geroemd wordt en zijne lasteraars bespottelijk gemaakt. Daar er van de andere zijde eveneens propaganda-films vervaardigd worden, kan het witte doek ons nog aardige verrassingen bereiden. DE FILM-WERELD Ooaen der ^euöd" vaarin de hootdrol wordt vertolkt door de begaafde filmartiste ioel C. Bamsteyn-s Tllmproductions, Oen Haae) ClaTa TÜngDall young. I

4 Uh. FILM-WERELD DE FILMWERELD

5 : DE FILMWERELD HET NOODLOT DER LIEFDE CTHE l.r.o. FILM Cv., OEN HAAG.) ese film, die voert naar (Rusland, wil weer een kytye even in het land aoo rijk aan intriges, rijk aan toestanden, waarvan wij westerlingen ons het bestaan niet kunnen denken KLEINE ZIELEN" De Scanäinavische filmindustrie maakt inter-. -isante dingen. En een dezer werken is: Kleine Zielen" (HAP Film Comp., Den Haag). Dp een der eilanden, welke voor de Zweeds~he kust liggen, waar een ruw en bijgeloovig v. Ik woonde, leefde de schoolmeester Rilke «ret zijn aangenomen dochter Martina. Jacob Vindas, een rijk visscher, die eenige ; en geleden zijn vrouw door den dood n d verloren, was van plan te hertrouwen r begaf zich te dien einde naar den dorps- 1 estelijke met het verzoek deze zaak voor r :n in orde te willen maken. Martina en Thomas, de zoon van den school- >,-ester, waren samen opgegroeid en hadden e n groote genegenheid voor elkaar opgevat,. it den bijgeloovige dorpsbewoners een doorn i het oog was. De dorpsgeestelijke, aange- 2 ;ht door Jacob Vindas, om met Martina i trouwen, had nu een mooie gelegenheid c n aan de wanverhouding welke in zijne r. mening tusschen Martina en Thomas bestond - welke door meerdere dorpelingen werd vestigd een einde te maken. 3p aandringen van den geestelijke zond c dorpssohoolmeester zijn zoon naar de universiteit om verder af te studeeren. Alvorens echter te vertrekken zworen Martina en : homas elkaar eeuwige trouw, en beloofde Martina op hem te zullen wachten, tot hij was afgestudeerd, om'samen te kunnen trauwen. Na het vertrek van Thomas werd Martina ior den geestelijke als het ware gedwongen met Jacob Vindas te trouwen, daar de geesi- 'ijke haar bedreigde van het eiland te laten,%-en, indien zij geen gevolg gaf aan zijn verlangen. Na den terugkeer van Thomas deelde Mart na hem mede, wat er in zijn -afwezigheid». ts voorgevallen. De moeder van Jacob v rraste hen juist op het moment, dat Thomas, M ;rtina omhelsde. Hierop riep Jacob's moei den geestelijke naar binnen, die juist meerde en hen op het schandelijke van hun u irag wees, dat naar zijn meening een schande 5 voor zijn parochie." olgens afspraak kwam den volgenden dag ; wel Martina als Thonrms in de kerk om d menschen te toonen, dat zij zich niet ber. fden te schamen óver het voorgevallene ; den vorigen dag, dat dit niets te be- ; Kenen had en hieraan slechts door den g stelijke een heel andere beteekening was i- gekend. -lij zag Dora Dellux, een avonturierster, Paul, den zoon van Bacon, steeds bij al. plannen hielp, binnen komen en vroeg i hem het dagboek van Bacon, d?t zij in :den had weten te krijgen, ai te willen an. let lezen van het dagboek van Bacon, p opnieuw voor hem het verleden wakker. oude geleerde ontdekte hierdoordat de nturier hem steeds had bedrogen door hem loen voorkomen alsof Peter Brent een vijand i hem was. Maar een groote vreugde beving n toen hij ontdekte, dat van zijn beide deren, die naar hij meende bij een schipuk waren omgekomen, hem nog een dochter overgebleven, die niemand anders is dan a. Deze was juist haar werkelijke afkomst '. eten gekomen door Paul Bacon en haastte naar Eva, maar onderweg werd zij door eden der bende overvallen en in dè kamer ;-cht waar Peter Brent reeds gevangen i gehouden' r r : ndelijk weet Harry Locke een deel der ie te overmeesteren en zoodoende ook i en Zita te-bevrijden. Kter X, die ondertusschen alle misdrijven Bacon tenvolle heeft beseft heeft nu zijn >nd geheel en al terug gekregen en neemt ewijding deel aan hetgeen Eva en Locke tot taak hebben gesteld. Eindelijk kan an ook weer zijn gevonden dochter in armen sluiten. / - ertuigd dat de man, die zich van zi/n Gedurende den dienst in de kerk verweet de geestelijke hen het voorgevallene van den vorigen dag en werden zij beiden de kerk uitgejaagd. Jacob Vindas, die ter vischvangst was geweest, keerde naar huis terug en vernam bij zijn thuiskomst, wat er gedurende zijn afwezigheid was voorgevallen. Plotseling kwam zijn dochtertje hem mededeelen, dat het huis van den schoolmeester, waarin zich volgens het zeggen van het kleine meisje haar moeder zich bevond, door de dorpelingen met steenen werd gebombardeerd. Jacob Vindas begaf zich toen ijlings näar het huis van dsn schoolmeester, waar hij na eerst het volk te hebben weggejaagd, binnenging en Martina mededeelde, dal het destijds verkeerd \an hem was geweest haar tot ee.n huwelijk met hem te dwingen en liet hij haar weer vrij, om de natuurlijke ingeving haars harten te volgen. nnnnnnnnnnnnnünnnnnn BIOSCOOPNIEUWS Naar we vernemen zal de heer P. van Twisk te Den Helder een bioscoop openen in zijne Tivoli-zalen. In December zal de exploitatie aanvangen met de vertooning van,,de Koningin der Aarde". Wijkeroog, een buurtschap bij IJmuiden, zal nu ook in het bezit komen van een bioscoop. De Hollandia Bioscoop zal haar eer te voorstelling geven in de nieuwe zaal van den heer G. Rensen café Bloemoord. Te Boxtel is het Luxor Bioscoop- en Variété-Theater 'geopend. De openingsvoorstel ling was een groot succes. Vooral de notabelen van de plaats waren tegenwoordig. Als hoofdfilm liep in de eerste voorstellingen, die alle uitverkocht v/aren, Christus", welk filmwerk een groot succes mocht oogsten.^ Te Arnhem zijn. in de schoolbioscoop, in het gebouw,,irene" aan de Beekstraat de" voorstellingen begonnen. In verband met de beschikbare plaatsruimte zullen meerdere klassen van verschillende scholen (die van' de scholen met den Bijbel en van de R. K. scholen afzonderlijk) te zamen onder toezicht van de betrokken klasse-onderwijzers(essen) de uitvinding bediende, niemand anders was dan Bacon, is de oude geleerde ook gerust dat men nu het ijzeren monster niet meer heeft te vreezen. Maar... op hetzelfde oogenblik gaat de deur open en stormt het ijzeren monster binnen... Ook ditmaal weet Locke nog aan het monster te ontsnappen en is hij tot de overtuiging gekomen, dat het weerstand biedt aan gewone kogels. Daarom maakt hij nu.een speciale ontplofbare kogel gereed, die naar hij hoopt bij de eerstvolgende gelegenheid het monster zal vellen. Dokter X, die vol vreugde is, dat hij zijn dochter heeft weergevonden, wendt al zijn kennis aan om Peter Brent van zijn vreeselijke zenuwziekte te genezen. Spoedig slaagt hij hierin en is Brent weer tot volle bewustzijn gekomen. In de dokter herkent hij den genialen uitvinder, die Bacon vroeger steeds zoo had bedrogen en die hij had genoodzaakt om het land te verlaten. Onderweg was het schip van den uitvinder door een storm overvallen en was hij op de kust van Madagascar geworpen, terwijl hij meende dat zijn zoon en zijn dochter door de golven waren verzwolgen. In zijn eenzaamheid had de geleerde er zich aan gewijd om een ijzeren monster samen te stellen, dat hij in zijn verwarde gedachte met een menschelijke geest meende te kunnen bezielen. Daar had Bacon hem gevonden en had hem weten te overtuigen, DE FlLM-WEREx.D maandelijksche bioscooples, welke ongeveer 1 ; 2 uur zal durep, bijwonen. Van te voren zullen onderwijzers(essen) en hoofden, wier leerlingen de bioscooples zullen, bijwonen, in de gelegenheid worden gesteld (b.v. telkens op den aan het begin van de maandelijksche voorstellingen voorafgaanden Zaterdagnamiddag) om onder leiding en toelichting van den daarvoor aangewezen algemeenen leider, de film te zien. Ten einde de voor 1921 in te dienen begroeting voor Haarlem sluitend te maken is het noodig, om de belasting op de publieke vermakelijkheden te verhoogen van ió op 20 pet. De opbrengst in 1920 wordt geraamd op / B. en W. verwachtenvan de verheoging een hoogere bate van/ Tot leidt: van de schoolbioscoop te Leiden, die in het Luxor Theater zal wolden gehouden, is benoemd de heer Bloemink, hoofd eener openbare lagere school, aldaar. De directie van Tielsch Bioscoop-Theater heeft besloten van heden af den vierden rang te laten vervallen, in de hoop, dat zulks bevorderlijk zal zijn aan de rust tijdens de voorstellingen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn HET NOODLOT DER LIEFDE" Het Noodlot der Liefde" (The l.f.o. Film Gy., Rotterdam) voert de toeschouwers naar Rusland, naar een stadje aan de Poolsch- Duitsche grens. Daar woont de componist Karel Frans Kummer, die slechts leeft voor zijn kunst en zijn gezin. De gehate gouverneur zal met vrouw en dochter het stadje bezoeken en de nihilisten besluiten nu maar meteen een eind aan diens leven te maken. Johannes Kummer, de zoon van den componist wordt door het lot aangewezen. In de kerk bespeelt de componist het oude orgel en-zoozetr is de gouverneur door het spe! getroffen, dat hij den kunstenaar uitnoo-, digt 's avonds voor hem te komen spelen. Wanneer het gezelschap de kerk verlaat, staat Johannes gereed het doodelijk schot te dat Peter Brent de veroorzaker was van al zijn ellende. De arme uitvinder had hem geloofd en zoo was Bacon in de gelegenheid geweest om zijn uitvinding, de vrucht van zoovee! jaren arbeid, voor zijn misdadige plannen te gebruiken. Slechts de moed en volharding van Harry Locke hadden Bacon belet om hiermede een volslagen succes te bereiken. Peter Brent had integendeel na de schipbreuk de beide kinderen tot zich genomen en na de vreugde van zijn dochter te hebben weergevonden, heeft dé geleerde nog het groote geluk te ontdekken dat Harry Locke zijn eigen zoon is. Deze dag zou het hoogste geluk van den jongen ingenieur bezegelen want de aardige Eva verlangde niets anders dan zijn vrouw te worden. ' Maar het geluk werd verstoord door de plotselinge verschijning van het ijzeren monster. Dit zou echter de laatste maal zijn want het projectiel van Locke miste zijn uitwerking niet en het monster, dat nu eindelijk onschadelijk was gemaakt, vertoonde toen het lichaam van Paul Bacon, die binnen de stalen omhulling doodelijk was getroffen.,,na zooveel gevaren, na zooveel angst, zal wel niets meer U kunnen ontroeren", zeide Eva tot Locke.,,Ja, toch wel, antwoordde hij, dit kleine gouden bandje" en hij wees op den ring aan den vinger van zijn verloofde... Einde van Houdini, de boeienkoning". jt, -,, ': \

6 /- DE FILM-WERELD 1U DE FILM-WERELD V REDES-GESCHENK Siert Uw disch met Van Dijk's Vredesdamast Het dessin van dit zeer fijn linnen handgeweven Taf e! goed, is samengesteld uit motieven en symbolische voorstellingen, toepasselijk op den WERELDVREDE (Ontwarp André Vlaanderen) Vraagt de artistiek uitgevoerde geïllustreerde Prijscourant aan de KOiUINKLIJKE WEVERIJ VAN EINDHOVEN Dr. H. NANNING's Niva Tandpasta f 0.75 per tube Kwart-tube f 0.25 ALOM VERKRIJGBAAR Tea- en Luncheon-Room Bakker" Hoogstraat, 12, den Haag Tea- en Lunch-Concert VRAAGT: T XTT>, * BORDUUR LÜDA PAREL QED. Machine- en Knoopsgatenzijde. Parel-Glanskatoen. - Kunstwol. XJXJAJXL HAAK ZIJDE is hei beste en meest praktische Dames-modeblad. Elk nummer bevat een groole verscheidenheid van de nieuwste Fransche en Engelsche modes, fraaie en nuttige handwerken, kindermodes en rubrieken voor de huishouding. Een groot supplement voor knippatronen Bovendien zijn voor de abonnés gratis verkrijgbaar Geknipte Normaal patronen van alle in De Gracieuse" voorkomende modellen. De Gracieuse" kost per 3 maanden slechts /1.95 Men abbonneert zich bij den Boekhandel, de agenten of rechtstreeks bij de Uitgevers A. W. SIJTHOFF's UITGEVERS-Mij. te LEIDEN. BESTELBILJET Undergeteekende verzoekt geregeld te zenden De Gracieuse, tegen den prijs van f 1.95 per 3 maanden.uitgave van A. \V. Sijthoff's Uitg.-Mij, te Leiden.; N a a m. Woonplaats: DIJK B.oscoop-ipparaat gevraagd, liefst reis. toestel metkalklicht. Brieven franco No. ^1 aan boekhandel Simons Arnhem- L/AfViCO alt-t-val-»j kien n*a:- ilf R-i«. H uirwpr,l iiio^in; H. DE }R«)')T, AeP'rrrhUkolk-ia Riilfriiam. Mie so-rten aairwencn ^«on b lliiten rij Ku-ineu ertü.i ^Ö.;'il '. -.vorti. '1, i H-irr..-.e h t \ 50, k'ullfo i 50 -^ t. Ntru \t- * tarj ri.i vhüaf t-i- fr'i'oo p Doos 0.60 Voorkomen Hoestprikkel,1«xevolK v«n Spreken en Ro kan v,rktv' oplossend bti Verkoudheid en dealn-! ertu ile»idcrnha-,!t;^r->)r«riicpd. Bij i.lli Viiot beker«en Droil^tr-n vittrilgbaaj. HummflEi. Zy die in werkelijkheid genezing willen vinden bü kaalhoofdiffheid of ontjjiiig nitviillen van 't haar, wenden zich in vertrouwen tor J GEUATI, Haarkundige. Amsterdam, Zoutstees 4. Boven het Bloemenraa- Aan hen, die na onderzoek tot behandeling worden aangenomen, wordt herstel gegarandeerd. Het Nieuws van den Dag" schreef onder meer : Ken f e t is't dat onderscheidene hier wonende personen vaa allerlei leeftijd getuigen door hem weder in het bezit van den haardos te zijn gekomen. dfej 1 ossen, maar het eerst verschijnt op de drempel de dochter Alexandra. Getroffen is hij door deze verschijning en de hand weigert de revolver af te schieten. Vergeten zijn de nihilistische plannen en roerloos blijft hij staan ; ook Alexandra is geboeid door den aanblik van de«jongen man en voor beiden is de geheels wereld verzonken in het machtig gevoel van liefde op het eerste gezicht. De avond komt. De oude Kummer speelt en na hem zijn zoon, wiens spel zoozeer d«bewondering wekt, >lat de gouverneur her» uitnoodigt hem te volgen naar de residentie, een wensch, waai bij zich zijn nog altijd jongs vrouw aansluit. In de residentie heeft Johannes veel succes en de vrouw van zijn beschermer legt een steeds grooter belangstelling aan den dag. Ze poogt hem in ha^r netten te verstrikken en eens, wanneer Johannes bij haar in het vertrek is, worden ze door den gouverneur verrast. Johannes zal worden weggevoerd, niettegenstaande de smeekbeden van Alexandra, di«hem eerst verborgen had nadat de jonge kunstenaar had weten te ontkomen. Zij beide» houden van elkaar en wisten, dat Johannes het slachtoffer was van de intriges van Alexandra's moeder. Doch de gezochte wordt gevat en de gouverneur zelf zal hem wegbrengen. De auto's worden bestegen, doch de nihilisten weten er van en zullen tegelijk met den gouverneur hun afvalligen geestverwant dooden. Het eerste gelukt, doch Johannes ontsnapt. Hii doolt door de wouden en bijna stervend wordt hij door smokkelaars gevonden. Thuis reeds was Johannes begonnen aa«een groot oratorium, Gij, mijn koningin", dat hij bij de smokkelaars voltooide. Zijn hart trok naar zijn geboorteplaats ea ging derwaarts. Thuis gekomen vernam hij, dat zijn moeder was overleden van verdriet en dat ook Alexandra dood was voor dezi wereld, dat ze in een klooster was gegaan. Johannes gevoelde zijn einde naderen. Voor hem lag zijn voltooid oratorium Gij, mij» koningin". Haar, die hij nog altijd boven alle? lief had wilde hij dit wijden en nu ze dood was voor deze wereld," noemde hij 't Gij, mij» hemelskoningin". Zijn werk zou hij nu gaarn«nog eenmaal hooren. De oude Kummer bestijgt het orgel en i«de kerk neemt Johannes met zijn zusters plaats. En als de aangrijpende toonen door het ruira«schip van de kerk weerklinken, scheidt Johannes van dit leven, een glimlach van gelukzaligheid op de lippen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RIJKSPRESIDENT EBERT IN DE^FILMSTAD In de filmstad Tempelhof, waar men a«oostersche tafereelen uit Sumurun, het sprookjesachtige Genua voor Die Verschwörung ^u Genua" en dekunstige reusachtige bouwwerk voor Anna Boleijn", welke films alle dri«door de Nordisk Films Co, hier in 't iani worden gebracht, bewondert, voor, achter e» terzijde van de glazen gebouwen was deztr dage de bedrijvigheid nog iets grooter da«gewoonlijk. Rijkspresident Ebert, met ministar Scholz en de Pruisische minister van fina«- tieën Lüdemann, eenige staatssecretärisse» en andere hooge ambtenaren en talrijke afgevaardigden van verschillende partijen wa'e«gekomen om de opname van een der hoefdmomenten uit de film Anna Boleijn" te -ie" opnemen. Ernst Lubitsch, met zijn.staf op een podium staand, voerde het bevel - ver vierduizead Engelsche ridders, knapen,ed 6 '" vrouwen, monniken, over de geheele bevolk'"2 van oud Londen, die Henny Porten en Em» Jannings alskroningsstoet naar de katheci'* 3 ' vergezelde. De Rijkspres.dent, door de directie van de UPA ontvangen, volgde den regiearbeid va" Lubitsch met veel belangstelling en steldf de" directeuren Braatz en Davidson vele vrage«om zich op de -hoogte te stellen van de to1 standkoming van een film. 'Houdini, de Soelenfeoning" (Tllma, Amsterdam). e hier weergegeven foto's sij'n ontleend aan het vijfde deel dezer spannende seriefilm. HHIPg ^^^^^Eft JêT^êêW /^fl P ^ HH^^I é&éêêsk^t jjb/^^^^hüi ^^mj^^^klm ^^^^B fémi^fl w^^m ^^r^^9rs^^\r i^b^i 1 Bi w H ^k ^ -*? * 1 B^S^^^^^H ^B V^^B H ^p*^3 ^^^^^H : B- v ' ^1 Hl^l ^UH B '4" ^^^^^^^^H w* ^ fll ^ JLI' tl 1 Li Br 1 mii,. : <vv^''vvv ;^^;--', '^i-- y^-ï. ':-.:^-"^^:..V: : Cu 'Si

7 ^ DE FILMWERELD. nnnlm.o <TT»^H^n>b\ f*f*v<k\f* Tioudini, de 'Boeienfeoning" (S'ilma, ytmsterdam) op\ming voor het tooneel genoot. Verder zal paullne TreaenCRS eciblc men jn de2e eerst e Robertson Cole-film van Robertson Cole-film. Pauline Frederik, zal binnenkort kunnen worden bewonderd in haar eerste Robertson Cole-film, welke gemaakt is naar Arthur Wing Pinero's tooneelspel Iris". Bij de bewerking van Iris" voor de film is nauwkeurig het oorspronkelijke tooneelwerk gevolgd en de typen zijn zuiver Engelsch gehouden. Miss Frederick en haar regisseur Henry Otto, die persoonlijk de vertolkers hebben uitgezocht, hebben de juiste typen in Engeland gevonden. Ze oordeelden 't noodig Engelschen te engageeren en twee van de hoofdfiguren naast Pauline Frederick zijn Engelschen. De een is Nigel Barrie, welke de rol vervult van Lawrence Trenwit^. die verliefd is op de heldin van het stuk. Barrie is geboren in Calcutta en werd in Engeland opgevoed. Hij heeft er veel succes geoogst met beroemde tooneelspelers als Herbert Tree. Ongeveer zeven jaar geleden kwam hij in Amerika, waar hij met Joan Sawyer in vaudevilles optrad. Later ging hij tot het filmspel over en hij was een van de hoofdpersonen in Joselyn's Wife", door Robertson Cole vervaardigd. De andere Engelschman is Howard Goye, die in Iris" de rol van Arthur Kane vertolkt. Gaye genoot zijn opleiding te Oxford en in studenten-tooneelvereenigingen speelde hij klassieke rollen. Hij ging aan 't tooneel, trad eerst in zijn eigen land op, vertrok daarna naar Australië, kwam weer in zijn geboorteland terug, huwde een Araerikaansch meisje en vestigde zich in Amerika. Door D. W. Griffith werd hij voor de film aangenomen en hij creëerde daar o. m. de rol van Robert Lee in The Birth of a Nation" en de Christus-figuur in Intolerance". Ook Daisy Robinsin treedt in dit Robertson Cole-product op, als Aurea Byse. Ze is een geboren New Yorksche, waar ze ook haar Pauline Frederick nog kunnen zien Maude Louis, die veel voor de film moet beloven, de vrouw van een bekend Amerikaansch filmartist Willard Louis. e oudejaarsavond te 'Rotterdam, Om praeadvies is indertijd in handen van B. en W. gesteld het voorstel van den heer Van Staal om over te gaan tot vaststelling van een verordening, waarin bepaald wordt, dat op den Oudejaarsavond alle schouwburgen, bioscopen, concertzalen, cabarets en danszalen gesloten moeten zijn. Aanleiding daartoe was een tot den raad gericht adres van de afdeeling Rotterdam van geëmployeerden in het kunst- en amusementsbedrijf, waarin gevraagd wordt tot bedoelde sluiting over te gaan. Het motief voor dit verzoek is het verlangen, dat het personeel van de inrichtingen, waar publieke vermakelijkheden worden gegeven, den Oudejaarsavond in den huiselijken kring kan doorbrengen. De waarnemende hoofd-commissaris van politie, wiens advies ter zake is ingewonnen, deelt mede, dat het aantal personen, dat in het amusementsbedrijf werkzaam is, ongeveer 500 bedraagt, terwijl hij op grond van een ingesteld onderzoek tot de conclusie komt, dat op den Oudejaarsavond meer dan 10,000 personen de verschillende openbare vermakelijk heden bezoeken. Mede in verband hiermede is hij van.oordeel, dat de voordeelen, die aan de sluiting verbonden zijn, in geenen deele opwegen tegen de bezwaren, die daartegen bestaan, zoodat hij geen aanleiding vindt om tot den gevraagden maatregel te raden. De commissie voor de strafverordeningen is het, behoudens een kleine minderheid, die NED. ROTOGRAVURE-MAATSCHAPP1J, LEIDEN. wel voor het voorstel van den heer Van Staal voelt en althans voor Oudejaarsavonden, die niet op Zaterdag en Zondag vallen, sluiting bepleit, hiermee een^. Noch de gezondheid of de veiligheid van het betrokken personeel, noch de openbare orde vordert, zooals deze in zijn rapport aanvoert, dat op den bedoelden avond de inrichtingen van vermaak worden gesloten. Bovendien bestaat er h.i. geen enkele reden om voor den Oudejaarsavond een andere regeling te treffen dan b.v. voor de Kerstvagen, den St. Nicolaasavond of ten slotte door eiken Zondag. Verkiezingspropagonda per film. Uit New-York wordt aan de Daily Tel." bericht, dat in de Vereenigde Staten thans een druk gebruik wordt gemaakt van de bioscoop, om propoganda te maken voor de a. s. presidentsverkiezingen. Er loopt b. v. een film, waarin president Wilson drie jongens uit de volksklasse een ritje in zijn eigen auto laat maken. Deze film dient om de toeschouwers te overtuigen van de democratische gezindheid van den president en zijn liefde voor de jeugd. Ook wordt gouverneur Cox, de candidaat der democraten, op het doek gebracht en wel als terug op de ouderlijke boerderij." Hij is druk aan het spitten, zaaien, ploegen,enz. Blijkbaar tracht men met deze vertooning de stemmen der boeren te winnen. Wat ten slotte Harding, de republikeinsche candidaat betreft, hij wordt dagelijks aan het publiek vertoond als letterzetter, of deelt (op het doek) met een edelmoedig gebaar loonsverhoogingen uit.

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden.

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. Hierbij de volgende vragen: Wie voert het oordeel uit? Over welke

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Frankenstein. Mary Shelley

Frankenstein. Mary Shelley Frankenstein Frankenstein maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets is wat het lijkt Misschien kent u die zin. Het is het motto van het tv-programma Wie is de mol? Een programma waar één van de deelnemers een mol,

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Een nagelaten bekentenis Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Moeilijke woorden zijn onderstreept. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 118. dit boek heeft

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal

Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal Gezang 21 : 1 en 7 1.Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Gezang 1 [LB 1973] 1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2.God heeft het

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Wat bepaalt in jouw leven wie en wat je bent en hoe je leeft?

Wat bepaalt in jouw leven wie en wat je bent en hoe je leeft? Wat bepaalt in jouw leven wie en wat je bent en hoe je leeft? 2 Kor. 5:1-2 en 8-10 1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen:

Nadere informatie

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven?

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Zie Deuteronomium 4, 5, 6 en 7 Nadat Mozes de wet in het openbaar

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Handelingen 10 vers 9 t/m 17 Samen zijn we hier gekomen Psalm 42 vers 1 Psalm 25 vers 1 en 2 Lied 169 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Toen ik het slot van de lezing van Matteüs las, moest ik gelijk denken aan het nieuws van deze week. Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Liturgie. Datum 26 maart Lezing Johannes 6: 1-15 Meer dan genoeg

Liturgie. Datum 26 maart Lezing Johannes 6: 1-15 Meer dan genoeg Liturgie Naam van de zondag Vierde zondag van de 40-dagentijd Datum 26 maart 2017 Kerkgebouw Carnisse Haven Lezing Johannes 6: 1-15 Thema Meer dan genoeg - Woord van welkom en mededelingen - Moment van

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Liturgie. voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van. Hendrik Tjoelker. 17 januari februari 2017

Liturgie. voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van. Hendrik Tjoelker. 17 januari februari 2017 Liturgie voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van Hendrik Tjoelker 17 januari 1928 13 februari 2017 Leek, zaterdag 18 februari 2017 Voorganger: ds. F. de Jong Organist: Niek Schuringa Mededelingen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie