Raadsmededeling - Openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling - Openbaar"

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2012 Datum : 11 januari 2012 B&W datum : 17 januari 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : SVn verordening Aanleiding Tijdens het RTG van 10 januari 2011 is een aantal vragen gesteld m.b.t. de Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten Graag geven wij onze reactie op de gestelde vragen. Inhoud mededeling - Welk bedrag is jaarlijks beschikbaar voor leningen? Jaarlijks kan voor ,00 aan leningen worden afgesloten, b.v. twee leningen van elk ,00. De korting op de rentelasten van 3 % wordt betaald vanuit de gelden die de gemeente Aalten bij de SVn heeft ondergebracht, niet zijnde de geoormerkte ,00. - Hoe vaak kan men een lening afsluiten op grond van de verordening? De SVn kent geen restricties v.w.b. hoe vaak men een lening mag afsluiten, mits de eigenaar maar kredietwaardig is. Naar aanleiding van uw vraag is in de bijgaande verordening onder artikel 6 lid 6 aangegeven dat een eigenaar maximaal 1 keer per jaar een aanvraag voor een lening kan indienen. - Is er bezwaar en beroep mogelijk? Op het collegebesluit is bezwaar en beroep conform de AWB mogelijk. De toetsing door het SVn van de kredietwaardigheid van de eigenaar is een privaatrechtelijk besluit. - Kan de tekst onder de begripsbepalingen punt i worden verduidelijkt? De tekst onder punt i is in de bijgevoegde verordening als volgt in een aantal kortere zinnen geknipt: subsidiabele kosten: kosten die noodzakelijk zijn om de onderdelen van een beschermd gemeentelijk monument, die monumentale / cultuurhistorische waarde bezitten, te herstellen of te conserveren. Deze kosten zijn als zodanig gedefinieerd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Ook subsidiabel zijn de betreffende legeskosten en de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de gemeentelijke stimuleringslening. Verder zijn de kosten van de arbeidsuren subsidiabel, mits deze door een deskundige vakbedrijf, dat de betreffende restauratie/onderhoud heeft uitgevoerd, in rekening zijn gebracht. De subsidiabele kosten worden verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten. Tenslotte is er in het RTG een opmerking gemaakt over het in drievoud indienen van de stukken. Dit is na overleg met de SVn verwijderd uit artikel 7. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Aangepaste Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012 op grond van opmerkingen uit het RTG d.d. 10 januari 2012.

2 Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 als zodanig is aangewezen. b. onderhoud: werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument in goede staat te houden c.q. in stand te houden om toekomstig groot onderhoud en kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen en die als zodanig zijn gedefinieerd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens c. restauratie: werkzaamheden aan een gemeentelijk monument die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel van het gemeentelijk monument noodzakelijk zijn en die als zodanig zijn gedefinieerd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens d. instandhouding: de term instandhouding is een verzamelnaam voor onderhoud en restauratie aan een gemeentelijk monument. e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten. f. aanvrager: de eigenaar van het gemeentelijk monument die de aanvraag voor een stimuleringslening indient. g. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten gevestigd te Hoevelaken. h. plan: een door een deskundige opgestelde overzicht van de te treffen onderhouds- / restauratiewerkzaamheden aan het gemeentelijk monument. i. subsidiabele kosten: kosten die noodzakelijk zijn om de onderdelen van een beschermd gemeentelijk monument, die monumentale / cultuurhistorische waarde bezitten, te herstellen of te conserveren. Deze kosten zijn als zodanig gedefinieerd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Ook subsidiabel zijn de betreffende legeskosten en de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de gemeentelijke stimuleringslening. Verder zijn de kosten van de arbeidsuren subsidiabel, mits deze door een deskundige vakbedrijf, dat de betreffende restauratie/onderhoud heeft uitgevoerd, in rekening zijn gebracht. De subsidiabele kosten worden verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten. j. gemeentelijke stimuleringslening: een laagrentende lening vanuit de gemeenterekening bij het SVn voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening. Artikel 2 Leningsplafond 1. Indien de in het stimuleringsfonds daartoe bestemde middelen dat toelaten kan het college met inachtneming van deze verordening een gemeentelijke stimuleringslening toekennen ten behoeve van instandhouding van de in de gemeente Aalten gelegen gemeentelijke monumenten.

3 2. Indien de in lid 1 bedoelde gelden zijn uitgeput kan het college de aanvraag om een gemeentelijke stimuleringslening afwijzen. Artikel 3 Toepassingsbereik Deze verordening is van toepassing op: 1. Gemeentelijke stimuleringsleningen voor instandhouding van gemeentelijke monumenten; 2. Een gemeentelijke stimuleringslening kan uitsluitend worden toegewezen aan de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens het eigendomsrecht het genot heeft van een gemeentelijk monument, of dit recht aantoonbaar in de naaste toekomst verkrijgt. Artikel 4 Gemeentelijke stimuleringslening 1. Een gemeentelijke stimuleringslening wordt alleen toegekend (verleend) voor plannen waarvan de door het college goedgekeurde subsidiabele kosten 5.000,-- of meer zijn per pand/object. 2. Het college kent een gemeentelijke stimuleringslening toe ter tegemoetkoming in de door hem vast te stellen subsidiabele kosten, onder aftrek van eventuele subsidies. 3. De toekenning van een gemeentelijke stimuleringslening wordt vastgelegd in een toewijzingsbrief. De toewijzingsbrief geeft aan de aanvrager een voorwaardelijk recht op een lening;. 4. In de toewijzingsbrief wordt vastgelegd: NAW-gegevens; Toewijzingsnummer van de lening; Het pand; De goedgekeurde subsidiabele kosten; De lening; De looptijd van de lening; Een vast rentepercentage voor de gemeentelijke stimuleringslening gedurende de gehele looptijd. De adviesrente van het SVn is daarbij maatgevend; Eventuele aanvullende voorwaarden. 5. De gemeentelijke stimuleringslening wordt door het college toegekend onder voorbehoud van een positieve kredietbeoordeling door SVn van de aanvrager. Artikel 5 Maximaal leningsbedrag De maximale gemeentelijke stimuleringslening bedraagt voor: Instandhouding van gemeentelijke monumenten: 100% van de goedgekeurde geraamde subsidiabele kosten tot een maximumlening van ,-- per pand/object. Artikel 6 Aanvraag 1. Het college kan bepalen dat aanvragen om een gemeentelijke stimuleringslening vóór een door hem vast te stellen datum worden ingediend. 2. Honorering is afhankelijk van het leningsplafond en de reeds toegezegde aanvragen;. 3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 4. In afwijking van lid 3 kan voorrang gegeven worden aan plannen waarbij restauratie c.q. onderhoud zeer urgent is. 5. Indien sprake is van twee of meer aanvragen waarbij op grond van de in lid 3 genoemde toetsingscriteria geen rangorde kan worden bepaald, is de datum van ontvangst van de aanvraag doorslaggevend. 6. Een eigenaar kan maximaal 1 keer per jaar een aanvraag voor een lening indienen. Artikel 7 Indieningvereisten De aanvraag wordt ingediend bij het college door middel van een hiervoor beschikbaar te stellen formulier. Hierbij worden in ieder geval de volgende stukken bijgevoegd: Een technische omschrijving van de te treffen voorzieningen of een bestek; Een gespecificeerde begroting van de kosten; Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe toestand die een goed zicht geven in de

4 te treffen voorzieningen; Een recent inspectierapport van een naar mening van het college ten aanzien van de monumentenzorg onafhankelijke deskundige of deskundige instelling; Eventuele lijst van eerder gesubsidieerde voorzieningen; Een bewijs van eigendom. Artikel 8 Beslistermijn 1. Op een aanvraag voor een gemeentelijke stimuleringslening besluit het college binnen 8 weken na ontvangst. Deze termijn kan eenmaal door het college worden verlengd met maximaal 8 weken. De aanvrager zal daarvan in kennis worden gesteld. 2. De aanvrager ontvangt bij toezending van het besluit op de aanvraag een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour. Artikel 9 Leningsvoorwaarden 1. De gemeentelijke stimuleringslening wordt toegekend onder de volgende voorwaarden: Dat er op de datum van toekenning nog niet begonnen is met de werkzaamheden, tenzij het college hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven; Dat er binnen 6 maanden na toekenning met de werkzaamheden wordt begonnen; Dat de werkzaamheden binnen 2 jaar na toekenning zijn uitgevoerd; Dat de uitvoering van het werk gebeurt door een erkend vakbedrijf; Dat de werkzaamheden conform de provinciale uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden uitgevoerd worden; Dat er aan de door het college met controle belaste personen toegang wordt verleend tot het pand, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden. Dat hen tevens inzage wordt gegeven in alle op het werk betrekking hebbende stukken. 2. De eisen waaraan het pand na uitvoering van het werk moet voldoen zijn: Een goede onderhoudsstaat. Dit ter nadere beoordeling door of namens het college; De richtlijnen en eisen van de nutsbedrijven met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden aan elektrische installaties, water- en gasleidingen. Artikel 10 Kenmerken gemeentelijke stimuleringsregeling 1. De hoofdsom van de gemeentelijke stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde subsidiabele kosten. 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de gemeentelijke stimuleringslening minimaal 5.000,-- en maximaal , De looptijd van de gemeentelijke stimuleringslening bedraagt voor leningen van 5.000,-- tot ,-- maximaal 10 jaar en voor leningen van ,-- tot ,-- maximaal 15 jaar. 4. De lening wordt onderhands verstrekt; er hoeft geen hypotheek te worden gevestigd ten laste van het gemeentelijk monument. 5. De gemeentelijke stimuleringslening wordt terugbetaald in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening. 6. Het rentepercentage is 3 % lager dan het op moment van toekenning van de gemeentelijke stimuleringslening gepubliceerde 10- of 15-jaars rentetarief van het SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd. 8. Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan. 9. Op het moment van verkoop van het gemeentelijk monument is aanvrager verplicht de gemeentelijke stimuleringslening onmiddellijk geheel af te lossen.

5 Artikel 11 Uitsluitinggrond 1. Er wordt geen gemeentelijke stimuleringslening verstrekt: Voor te treffen voorzieningen waarvan de kosten door een verzekeringsuitkering zijn of worden gedekt; De aanvrager, behoudens schriftelijke toestemming van het college, met de werkzaamheden is begonnen voordat de lening is toegewezen; De aanvrager niet aantoonbaar de juridische eigenaar van het beschermd gemeentelijk monument is of wordt in de nabije toekomst; Een eventueel voor de werkzaamheden vereiste vergunning op grond van de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 c.q. Omgevingsvergunning onderdeel bouwen niet is verleend; Voor kosten die op grond van de wet op de omzetbelasting in aftrek gebracht kunnen worden. Als de uitvoering van het plan niet door een erkend vakbedrijf gebeurt. Artikel 12 Gereedmelding 1. Uiterlijk binnen 12 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd worden deze gereed gemeld bij het college. 2. Bij deze gereedmelding wordt tevens ingediend: Een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten; Alle betalingsbewijzen of een accountantsverklaring die hier inzicht in geeft; Een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is of wordt voldaan aan de voorwaarden die in de toewijzingsbrief zijn aangegeven; Een verzoek tot het sluiten van het bouwdepot wanneer de rekeningen zijn uitbetaald. 3. Bij een toegekende lening geldt dat na gereedmelding de hoogte van de lening definitief wordt vastgesteld. Artikel 13 Vaststelling lening 1. Het college besluit, binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding tot definitieve vaststelling van de lening. 2. De vaststelling gebeurt op basis van de door het college goedgekeurde subsidiabele kosten. 3. De aanvrager ontvangt bij toezending van het besluit op de gereedmelding een goedgekeurd en gewaarmerkt exemplaar van het gereedmeldingsformulier en de goedgekeurde kostenspecificatie retour. Artikel 14 Intrekken 1. Het college zal de lening geheel of gedeeltelijk intrekken als: Niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden; De lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Het college trekt de lening in ieder geval in als de aanvrager meldt dat het onderhoud c.q. restauratie van het gemeentelijk monument niet door zal gaan. 3. Bij de intrekking vordert het college de (al betaalde) lening geheel of gedeeltelijk en met vergoeding van de wettelijke rente terug en eist de nog openstaande lening geheel of gedeeltelijk op, eventueel onder de mogelijkheid van beslaglegging. Artikel 15 Afwijkingen en voorwaarden gemeentelijke stimuleringsregeling 1. Zonder schriftelijke toestemming van het college mag niet afgeweken worden van het plan waarop de toewijzingsbrief is gebaseerd; 2. Die toestemming wordt alleen verleend als duidelijk kan worden aangetoond dat deze afwijking noodzakelijk is; 3. Bij verkoop van het gemeentelijke monument dient de restantschuld van de gemeentelijke stimuleringslening onmiddellijk en in zijn geheel te worden afgelost. 4. Op de gemeentelijke stimuleringslening zijn van toepassing de documenten Algemene bepalingen voor geldleningen en de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening en Productspecificaties Bouwkrediet zoals deze producten aanwezig zijn in de SVn-

6 informatiemap die deel uitmaakt van de deelnemeningsovereenkomst tussen de gemeente Aalten en de SVn. 5. Een gemeentelijke stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. Artikel 16 Ontheffing termijn 1. Het college kan op een gemotiveerd schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van een in deze verordening genoemde termijn. Voorwaarde is wel dat dit verzoek vóór afloop van de betreffende termijn wordt ingediend; 2. Het college kan aan deze ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Artikel 17 Hardheidsclausule Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar het oordeel van het college, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college, na het SVn gehoord te hebben, afwijken van deze verordening mits de aard en de strekking van de regeling niet worden aangetast. Artikel 18 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die waarin de bekendmaking ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden; Artikel 19 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012.

7 Toelichting op verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012 Aanleiding Door de gemeente Aalten zijn gelden ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), om een eigen zogenaamd Revolving Fund op te zetten. Kenmerk van het Revolving Fund is dat er een geldelijke bijdrage wordt geleverd in de vorm van laagrentende leningen. Doordat de leningen worden afgelost, kunnen deze middelen opnieuw worden gebruikt. Het betreffende Revolving Fund wordt beheerd door het SVn. Van de gelden die de gemeente Aalten bij het SVn heeft ondergebracht, is in het kader van de Woonvisie jaarlijks ,00 geoormerkt voor gemeentelijke stimuleringsleningen voor det instandhouding van gemeentelijke monumenten. Artikel 1 Begripsbepalingen gemeentelijk monument Als monument wordt ieder object in de gemeente Aalten aangemerkt dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Monumenten kunnen bestaan uit een samengesteld geheel van een hoofdobject met, daarbij behorende, aparte onderdelen zoals bijvoorbeeld interieuronderdelen. In die gevallen geldt dat de kosten voor de instandhouding van die bijbehorende onderdelen in de stimuleringslening mogen worden meegenomen mits de betreffende onderdelen ook als beschermenswaardig in de redengevende beschrijving zijn aangeduid. onderhoud, restauratie = instandhouding Tussen onderhoud en restauratie is niet altijd een scherpe grens te trekken. Toch zijn er wel verschillen in aan te geven. Het gaat daarbij om aard en omvang van de werkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden zijn naar hun aard meer gericht op het op peil houden van de bouwkundige staat van het gebouw. Naar omvang gaat het om vervanging en herstel van onderdelen die binnen de totaliteit van het gehele object een beperkte betekenis hebben. Voor wat onder onderhoudswerkzaamheden wordt verstaan, wordt verwezen naar de in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2007 aangegeven werkzaamheden. Restauratiewerkzaamheden zijn naar hun aard meer gericht op het herstel van het casco van het gebouw. Naar omvang gaat het dan om de vervanging of herstel van wezenlijke onderdelen van het gebouw. Van restauratie wordt ook gesproken indien sprake is van de uitvoering van een groot aantal onderhoudswerkzaamheden tegelijk. Voor wat onder restauratiewerkzaamheden wordt verstaan, wordt verwezen naar de in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2007 aangegeven werkzaamheden. Aangezien beide begrippen gericht zijn op het in goede staat houden c.q. herstellen van het gemeentelijk monument, met andere woorden: in stand houden wordt in deze verordening uitgegaan van het begrip instandhouding. subsidiabele kosten Zowel bij onderhoud als bij restauratie dienen de werkzaamheden te zijn gericht op handhaving en herstel van een historisch verantwoorde staat van het gemeentelijk monument. De beschreven monumentale waarden van het gemeentelijk monument mogen dus niet worden aangetast door de werkzaamheden. Alleen die kosten komen voor de stimuleringslening in aanmerking die noodzakelijk zijn om die onderdelen van een gemeentelijk monument, die monumentale / cultuurhistorische waarden bezitten, te herstellen of te conserveren. Voor de subsidieabele kosten verwijzen wij naar Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2007

8 Onder subsidiabele kosten worden ook het verrichten van een bouwhistorisch onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een restauratieplan gerekend. Niet subsidiabel zijn dan ook de volgende kosten: Voorzieningen die niet ten goede komen aan de monumentale / cultuurhistorische waarden van het beschermd gemeentelijk monument pand c.q. wanneer door de uitvoering van de werkzaamheden de (historische) karakteristiek van het beschermd gemeentelijk monument wordt aangetast; Kosten voor voorzieningen die uitsluitend verricht worden ten behoeve van de verbetering van het gebruiksgenot (bijvoorbeeld keuken / badkamer) of werkzaamheden die geen duidelijke relatie hebben met de monumentale onderdelen of monumentale aspecten van het beschermd gemeentelijk monument; Kosten van werkzaamheden die niet op herstel zijn gericht of zelfs de monumentale waarde wijzigt; Financieringskosten; Loonkosten van zelfwerkzaamheden, tenzij de eigenaar zelf een deskundig vakbedrijf leidt dat restauratiewerkzaamheden verricht. stimuleringsleningen Indien u plannen heeft gemaakt voor het instandhouden van uw gemeentelijk monument, wil de gemeente aan de realisatie daarvan graag meewerken. De gemeente is daarom bereid om voor een gedeelte van de kosten een goedkope lening te verstrekken. Dat wordt de Gemeentelijke Stimuleringslening genoemd. Deze lening wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Indien u aan de voorwaarden van het SVn voldoet is de gemeente bereid garant te staan voor het te lenen bedrag. Artikel 4 Gemeentelijke stimuleringslening Lid 1: Er is een ondergrens van 5.000,-- ingebouwd aan subsidiabele kosten voor het plan die voor een stimuleringslening in aanmerking komt. Lid 2: Voor onderhouds- en restauratiekosten kan op grond van de een Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2007 voor een gemeentelijk monument een subsidie verkregen worden. De Provincie Gelderland verdubbelt dit bedrag. Indien de onderhouds- of restauratiekosten hoger zijn kan, onder aftrek van verleende subsidies, voor het resterende bedrag een gemeentelijke stimuleringslening toegekend worden. Het SVn adviseert in eerste instantie over de vast te stellen maximale lening en looptijd. Aan de hand van de zogenaamde BKR-toetsing kan beoordeeld worden of en in hoeverre de aanvrager in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze toetsing is vergelijkbaar met die voor hypotheekaanvragen waarvoor mensen Nationale Hypotheekgarantie aanvragen. Artikel 6 Aanvraag Lid 4: Van zeer urgente restauratie c.q. onderhoud is sprake wanneer het object, blijkens een onafhankelijke inspectierapport (zie hieronder), constructief in zeer slechte staat is. De gevraagde voorzieningen dienen op de kortst mogelijke termijn te worden uitgevoerd om een goede instandhouding van het gemeentelijk monument te waarborgen. Artikel 7 Indieningvereisten Aanvragen moeten compleet zijn om in behandeling genomen te kunnen worden. Conform de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:5) krijgt een aanvrager de tijd om ontbrekende stukken of informatie alsnog aan te leveren. Hiervoor wordt in principe een termijn gehanteerd van 4 weken. Al naar gelang de omvang van de in te leveren stukken of informatie kan deze termijn worden aangepast. Als de betreffende termijn wordt overschreden wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het te overleggen recente inspectierapport, inhoudende niet ouder dan twee jaar, dient bijvoorbeeld van de Monumentenwacht, een monumentenadviesbureau of een erkende restauratiearchitect te zijn. Een gewaarmerkt afschrift van de koopakte en/of gewaarmerkt uittreksel uit het kadaster geldt als bewijs van eigendom.

9 Artikel 8 Beslistermijn Voor de beslistermijn is aangesloten bij de termijn zoals gesteld in de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:13). Daarbij is op basis van artikel 4:14 AWB aangegeven dat de beslissing ten hoogste maximaal 8 weken kan worden verlengd. Artikel 9 Leningsvoorwaarden Voorwaarde is dat de voorzieningen worden uitgevoerd door een op het gebied van monumenten erkend vakbedrijf. Controle op de uitgevoerde werkzaamheden gebeurt door de afdeling Omgeving van de Gemeente Aalten. Daarnaast kan als aanvullende eis worden gesteld dat er een rapportage van een monumentenadviesbureau wordt overlegd. Artikel 10 Kenmerken gemeentelijke stimuleringslening Lid 6: Ten aanzien van het toe te passen rentepercentage wordt uitgegaan van een rente die een aantal procenten onder de actuele marktrente zal liggen. De gemeente is uiteraard helemaal vrij om te bepalen welk rentepercentage zij hanteert. Indien marktontwikkelingen hier aanleiding toe geven kan de hoogte van de rente dienovereenkomstig worden bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met het SVn. De looptijd wordt, op advies van het SVn, door het college vastgesteld. Lid 8: Extra aflossing betekent dat hierdoor sneller(e) hervulling van het gemeentelijk stimuleringsfonds ontstaat. Dit is gunstig en daarom geen enkel probleem. Artikel 11 Uitsluitinggrond Als het leningsplafond is bereikt worden er geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Aanvragen die op grond hiervan worden afgewezen kunnen het volgende jaar weer opnieuw worden ingediend. Artikel 13 Vaststelling lening Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige gereedmelding stelt het college de lening definitief vast. De werkelijk gemaakte goedgekeurde subsidiabele kosten zijn de basis voor het definitieve leningsbedrag. Artikel 14 Intrekken Gehele of gedeeltelijke intrekking van de lening kan gebeuren als er zonder schriftelijke toestemming van het college afgeweken is van de gestelde voorwaarden. Het feit dat een lening op grond van onvolledige of onjuiste gegevens is verstrekt kan ook reden zijn om de lening geheel of gedeeltelijk in te trekken. De lening wordt in ieder geval ingetrokken als de werkzaamheden niet doorgaat. Artikel 15 Afwijkingen en voorwaarden gemeentelijke stimuleringsregeling Voor afwijkingen op plannen is vooraf schriftelijk toestemming nodig van burgemeester en Wethouders. Een boete is dan uiteraard overbodig. Artikel 17 Hardheidsclausule De hardheidsclausule geeft het college de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze verordening af te wijken. Dit mag echter alleen maar als deze afwijking de strekking van de regeling niet onaanvaardbaar aantast.

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: 8 Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Gevraagde

Nadere informatie

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet; b) het college: het college van

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 registratienr 2014/19831 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 Verordening Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 De raad van de gemeente Tiel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op de artikelen 147 en 149

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; RAADSBESLUIT BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461A De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening stimuleringsleningen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid;

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid; *ZD9AA562AD4* Raadsbesluit 2017-7 Zaaknummer: 17-20713 - 24 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 14 februari Overwegende, dat in april 2016 de gemeenteraad van Giessenlanden

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, kenmerk 36840; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; gelet op de door de raad op 12 november 2015 aangenomen motie van ChristenUnie, ABO, SGP. CDA,

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461B De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college Intitulé Deelverordening Duurzaamheidsleningen gemeente Tiel RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016; 4.111111. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

*INT * Meerdere - INT

*INT * Meerdere - INT *INT17.1395* INT17.1395 Verordening Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011 Voorbereidende raadsvergadering: 25 januari 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 15 februari 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 Onderwerp

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018;

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75973_2 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998 1 Reikwijdte en toepassing 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen om een lening te verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003

SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 1 SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GRAVE 2003 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN In deze verordening wordt verstaan onder: Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 57282 26 juni 2015 Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen De raad van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 123195 18 december 2015 Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. subsidiale

Nadere informatie