Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie Drs. A. Weynschenk februari

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) versie 2.2. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Ambulante Hulpverlening. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQindex (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Ambulante Hulpverlening. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek de heer R. van den Broek voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Ambulante Hulpverlening voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, februari 2014 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST CQI BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN (GGZ) BIJLAGE 3 OVERZICHT VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst welke door medewerkers van de organisatie zijn uitgereikt aan de cliënten. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van het Kwaliteitsinstituut kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode januari en februari 2014 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: A.J. Mijnders, MSc Dataverzameling: H. Visser Rapportage: A.J. Mijnders, MSc Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieen niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door het Kwaliteitsinstituut en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=165) Nooit/Soms Meestal Altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 29 Is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=27) Nee Ja Voor het weergeven van de antwoordcategorieën van een screenervraag worden blauwtinten gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een screenervraag. 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? (n=100) Nee, ga verder met vraag 58 Ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 50 Wat is uw leeftijd? (n=20) 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t. v19 6 2% 41 13,5% 98 32,2% ,3% 15 v20 5 1,7% 58 19,1% ,3% ,9% - Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In deel van 1 deze rapportage wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek zonder enige vorm van interpretatie hiervan. Er wordt eerst ingegaan op de methode van onderzoek en de responsanalyse alvorens de staafdiagrammen met daarin de uitkomsten worden getoond. Deel 2 van deze rapportage toont, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Het rapport eindigt met een samenvatting van de opvallendste uitkomsten. Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen Ambulante Hulpverlening is gebruik gemaakt van de CQ-index Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ), versie 2.2. Deze vragenlijst bestaat uit 57 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst is anoniem afgenomen, de antwoorden zijn niet gekoppeld aan de naam van de respondenten. De vragenlijst begint met te vragen of de cliënt in de afgelopen 12 maanden begeleid zelfstandig heeft gewoond. Vervolgens komen de verschillende thema s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en wordt de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven over de zorg in de vorm van een cijfer. Tot slot kan de cliënt nog een aantal vragen over zichzelf invullen. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaats gevonden met Ambulante Hulpverlening over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. Daarbij zijn o.a. afspraken gemaakt over de startdatum van de meting en is de methode van dataverzameling besproken. TRIQS heeft gezorgd voor de vragenlijsten en antwoordenveloppen welke nodig zijn voor de meting. Deze vragenlijsten en antwoordenveloppen zijn verstuurd naar Ambulante Hulpverlening. Dataverzameling Medewerkers van Ambulante Hulpverlening hebben de vragenlijsten en antwoordenveloppen uitgereikt aan de cliënten. De cliënten konden vervolgens de vragenlijst zelfstandig of eventueel met hulp van een familielid/vriend/kennis invullen. Middels de antwoordenvelop kon de ingevulde vragenlijst kosteloos teruggestuurd worden naar TRIQS. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. 9

10 03 RESPONSANALYSE Kenmerken populatie Het aantal cliënten van Ambulante Hulpverlening is kleiner dan de voorgeschreven steekproefgrootte van 300 cliënten. Daarom zijn alle cliënten benaderd voor deelname aan de meting. De kenmerken van de benaderede populatie zijn als volgt: totale populatie % / SD* man 66 64,1% vrouw 37 35,9% geslacht onbekend 0 0,0% gemiddelde leeftijd 26,2 9,59 (SD) * Standaarddeviatie Representativiteit respons Om de representativiteit van de respons te toetsen op geslacht is er gebruik gemaakt van de chi-kwadraat toets. Dit is een statistische toets die berekent of de respons significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde p-waarde kleiner is dan 0,05 wijkt de respons significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de respons niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0,05, dan kan geconcludeerd worden dat de respons representatief is. De representativiteit van de respons kan niet getoetst worden voor wat betreft de leeftijd omdat leeftijd is uitgevraagd in categorieën en niet als absolute waarde. Onderstaande tabel toont de kenmerken van de totale populatie en van de respons. Onder de tabel wordt de uitkomst van de chi-kwadraat toets getoond. totale populatie % respons % man 66 64,1% 36 57,1% vrouw 37 35,9% 27 42,9% geslacht onbekend 0 0,0% 0 0,0% Het resultaat van de Chi-kwadraat toets is 0,25. Dit is groter dan de minimale waarde van 0,05. Daarom kan geconcludeerd worden dat de man/vrouw verhouding in de responsgroep een representatieve afspiegeling vormt van de man/vrouw verhouding in de totale populatie. Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

11 rapportage CQI meting Responsanalyse Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het Kwaliteitsinstituut voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten, terecht benaderd zijn. Vervolgens is gekeken hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die niet gereageerd hebben en cliënten die niet mee wilden doen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die die niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 103 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd: behoort niet tot de doelgroep /- (3) aantal cliënten terecht benaderd (3=1-2) 87 (4) non-respons: aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd /- (5) bruto respons (5=3-4) 64 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: meer dan 23 van de sleutelvragen zijn niet ingevuld * 0 vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de cliënt gehad heeft 1 achtergrond gegevens niet of niet volledig ingevuld 0 1 -/- (7) netto respons (7=5-6) 63 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 73,56% (9) netto responspercentage (9=7/3) 72,41% * De sleutelvragen zijn vraag 1 t/m 17, 21 t/m 39, 44 t/m 46 en 49 t/m 56 In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. 11

12 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1) Bereikbaarheid van de begeleider (vraag 2 t/m 4) Informatievoorziening (vraag 5 t/m 13) Inspraak en keuzevrijheid (vraag 14 t/m 20) Omgang met uw begeleider (vraag 21 t/m 25) Deskundigheid van uw begeleider (vraag 26 t/m 30) Veranderingen in klachten en functioneren (vraag 31 t/m 33) Aanbod voor maatschappelijk herstel (vraag 34 t/m 38) Informatie-uitwisseling behandelaars en begeleiders (vraag 39 t/m 43) Algemene mening over de begeleiding door de instelling (vraag 44 en 45) Over uzelf (vraag 46 t/m 57) Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

13 rapportage CQI meting 2 VRAAG VOORAF 1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden begeleid zelfstandig gewoond, of kreeg u ambulante woonbegeleiding? (n=63) Nee Ja Nee % Ja % v01 0 0% % 3 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 2 Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=63) 3 Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=61) 4 Is het een probleem voor u om 's avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=62) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v02 0 0% 5 7,9% 58 92,1% v03 6 9,8% 11 18% 44 72,1% v ,3% 7 11,3% 48 77,4% 13

14 4 INFORMATIEVOORZIENING 5 Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=62) 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? (n=62) 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=62) 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? (n=62) 9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=62) 10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=60) 11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=61) 12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=61) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 55 88,7% v06 3 4,8% 59 95,2% v ,3% 55 88,7% v08 2 3,2% 60 96,8% v09 4 6,5% 58 93,5% v % 39 65% v ,5% 18 29,5% v ,1% 39 63,9% 13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=62) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v13 0 0% 2 3,2% 17 27,4% 43 69,4% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

15 rapportage CQI meting 5 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=61) 15 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? (n=63) 16 Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? (n=63) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 38 62,3% v15 4 6,3% 59 93,7% v ,7% 55 87,3% 17 Heeft u een begeleidingsplan? (n=62) Nee Ja Nee % Ja % v17 4 6,5% 58 93,5% 18 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=58) 19 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=58) nee ja Nee % Ja % v18 0 0% % v19 0 0% % 15

16 20 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=57) Nee Ja, langer dan een jaar geleden Ja, korter dan een jaar geleden Nee % Ja, langer dan een jaar geleden % Ja, korter dan een jaar geleden % v20 3 5,3% 6 10,5% 48 84,2% 5 OMGANG MET UW BEGELEIDER 21 Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=63) 22 Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=63) 23 Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=62) 24 Neemt uw begeleider u serieus? (n=63) 25 Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=63) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v21 0 0% 3 4,8% 21 33,3% 39 61,9% v22 0 0% 0 0% 11 17,5% 52 82,5% v23 0 0% 1 1,6% 6 9,7% 55 88,7% v24 0 0% 1 1,6% 10 15,9% 52 82,5% v25 0 0% 1 1,6% 22 34,9% 40 63,5% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

17 rapportage CQI meting 6 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER 26 Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=63) 27 Besteedt uw begeleider aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? (n=62) 28 Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=63) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v26 0 0% 0 0% 24 38,1% 39 61,9% v ,3% 9 14,5% 14 22,6% 32 51,6% v28 0 0% 2 3,2% 31 49,2% 30 47,6% 29 Is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=62) 30 Wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd? (n=63) Nee Ja Nee % Ja % v29 1 1,6% 61 98,4% v30 1 1,6% 62 98,4% 7 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 31 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? (n=63) 32 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? (n=61) 33 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: (n=62) Veel minder goed/iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter/veel beter Veel minder goed % Iets minder goed % Ongeveer hetzelfde % Een beetje beter % Veel beter % v31 2 3,2% 2 3,2% 14 22,2% 17 27% 28 44,4% v32 0 0% 0 0% 11 18% 25 41% 25 41% v33 1 1,6% 0 0% 10 16,1% 23 37,1% 28 45,2% 17

18 8 AANBOD VOOR MAATSCHAPPELIJK HERSTEL 34 Heeft u betaald of vrijwillig werk? (n=62) Nee Ja, betaald werk Ja, vrijwillig werk Ja, beide Nee % Ja, betaald werk % Ja, vrijwillig werk % Ja, beide % v ,9% 9 14,5% 13 21% 1 1,6% 35 Neemt u deel aan dagactiviteiten (bijvoorbeeld op een DAC of zorgboerderij)? (n=61) 38 Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=55) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 12 19,7% v ,3% 18 32,7% 36 Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=58) 37 Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=60) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,7% 15 25,9% 14 24,1% 17 29,3% v ,3% 19 31,7% 16 26,7% 17 28,3% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

19 rapportage CQI meting 9 INFORMATIE-UITWISSELING BEHANDELAARS EN BEGELEIDERS 39 Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van één of meerdere andere hulpverleners (bijvoorbeeld van een psychiater)? (n=63) Nee Ja Nee % Ja % v ,6% 33 52,4% 40 Heeft uw begeleider toestemming gevraagd om informatie over u met deze hulpverleners te delen? (n=33) Nee Ja, eenmalig Ja, verschillende keren Nee % Ja eenmalig % Ja verschillende keren % v40 2 6,1% 11 33,3% 20 60,6% 41 Moest u aan uw andere hulpverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? (n=31) 43 Geven uw begeleider en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? (n=33) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v41 3 9,7% 7 22,6% 16 51,6% 5 16,1% v43 0 0% 0 0% 14 42,4% 19 57,6% 42 Zitten uw begeleider en de andere hulpverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=33) nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v42 1 3% 0 0% 20 60,6% 12 36,4% 19

20 10 ALGEMENE MENING OVER DE BEGELEIDING DOOR DE INSTELLING 44 Welk cijfer geeft u aan de instelling waarvan u begeleiding ontvangt? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=63) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 t/m 10 v44 % 0 heel erg slechte instelling 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 1 1,6% 6 5 7,9% % ,7% ,5% 10 uitstekende instelling 14 22,2% Gemiddeld cijfer 8,2 45 Zou u deze instelling bij andere mensen aanbevelen? (n=61) Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Beslist niet % Waarschijnlijk niet % Waarschijnlijk wel % Beslist wel % v45 2 3,3% 0 0% 24 39,3% 35 57,4% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

21 rapportage CQI meting 11 OVER UZELF 46 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=63) 47 Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? (n=61) Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht Uitstekend % Zeer goed % Goed % Matig % Slecht % v46 6 9,5% 8 12,7% 34 54% 12 19% 3 4,8% v47 6 9,8% 7 11,5% 27 44,3% 19 31,1% 2 3,3% 48 Hoe ervaart u de kwaliteit van uw leven op een schaal van 0 tot 10. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=61) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 t/m 10 v48 % 0 heel erg slecht 0 0% 1 1 1,6% 2 0 0% 3 1 1,6% 4 3 4,9% ,5% ,8% ,2% ,3% ,5% 10 uitstekend 4 6,6% Gemiddeld cijfer 7 49 Bent u een man of een vrouw? (n=63) Man Vrouw v49 % Man 36 57,1% Vrouw 27 42,9% 21

22 50 Wat is uw leeftijd? (n=63) 16 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder v50 % 16 t/m 24 jaar 42 66,7% 25 t/m 34 jaar 12 19% 35 t/m 44 jaar 5 7,9% 45 t/m 54 jaar 3 4,8% 55 t/m 64 jaar 1 1,6% 65 t/m 74 jaar 0 0% 75 jaar of ouder 0 0% 51 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)? (n=62) Geen opleiding Lager of voorbereidend beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger beroepsonderwijs Anders, namelijk: Lager onderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Wetenschappelijk onderwijs v51 % Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 9 14,5% Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 12 19,4% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 15 24,2% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 8 12,9% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, 10 16,1% BBL, INAS) Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, 3 4,8% HBS, MMS) Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 1 1,6% Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 0 0% Anders, namelijk: 4 6,5% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

23 rapportage CQI meting 52 Wat is het geboorteland van u zelf? (n=63) 53 Wat is het geboorteland van uw vader? (n=62) 54 Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=63) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: v52 % v53 % v54 % Nederland 57 90,5% 52 83,9% 55 87,3% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 1 1,6% 1 1,6% 0 0% Suriname 0 0% 2 3,2% 1 1,6% Marokko 0 0% 0 0% 0 0% Turkije 0 0% 0 0% 0 0% Duitsland 1 1,6% 0 0% 1 1,6% (voormalig) Nederlandse Antillen 2 3,2% 2 3,2% 2 3,2% Aruba 0 0% 0 0% 0 0% Anders, namelijk: 2 3,2% 5 8,1% 4 6,3% 55 In welke taal praat u thuis het meeste? (n=61) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: v55 % Nederlands 58 95,1% Fries 0 0% Nederlands dialect 1 1,6% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 0 0% Turks 0 0% Duits 1 1,6% Papiaments (Nederlandse Antillen) 1 1,6% Anders, namelijk: 0 0% 23

24 56 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=60) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 8 13,3% 58 Hoe heeft die persoon u geholpen? (n=11) Heeft de vragen voorgelezen Heeft de vragen voor mij beantwoord Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn taal vertaald v57 % Heeft de vragen voorgelezen 5 45,5% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 2 18,2% Heeft de vragen voor mij beantwoord* 0 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 2 18,2% Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: 2 18,2% Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. * Cliënten die aangegeven hebben dat iemand anders de vragen in hun plaats beantwoord heeft, worden verwijderd uit de database. Daarom staat deze optie in deze tabel altijd op 0. In de responsanalyse (hoofdstuk 3) kunt u terugvinden in hoeveel gevallen iemand anders dan de cliënt de vragen beantwoord heeft. Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

25 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door het Kwaliteitsinstituut gestelde CQIrichtlijnen. 25

26 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilot. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat de zorginstelling open staat voor uw wensen? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagram). Vraag 1, 6, 7, 8, 17, 29 t/m 35, 39, 44 t/m 57 komen niet voor in de belangenvragenlijst. Voor deze vragen kan dan ook geen verbeterscore berekend worden. Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

27 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I. Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II. Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III. Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV. Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden: Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door per thema alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore is af te lezen op de verticale as. Het gemiddelde van de negatieve ervaringen is af te lezen op de horizontale as in de navolgende diagrammen. 27

28 laag % negatieve ervaringen 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V02 V03 V04 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 2 Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te 2,91 0,0% 0 krijgen? (n=63) 3 Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken 2,11 9,8% 0,21 te krijgen? (n=61) 4 Is het een probleem voor u om 's avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=62) 2,02 11,3% 0,23 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

29 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 2 INFORMATIEVOORZIENING 4 hoog belang V05 3,5 3 0% 20% 2,5 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V09 V10 V11 V12 V13 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 5 Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld 3,09 11,3% 0,35 als het niet goed met u gaat)? (n=62) 9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 2,76 6,5% 0,18 (n=62) 10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=60) 2,43 35,0% 0,85 11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=61) 1,94 70,5% 1,37 12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=61) 2,24 36,1% 0,81 13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=62) 3,43 3,2% 0,11 29

30 laag % negatieve ervaringen 3 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID hoog belang 4 V14 3,5 0% 3 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V15 V16 V18 V19 V20 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=61) 3,07 37,7% 1,16 15 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? 2,93 6,3% 0,19 (n=63) 16 Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u 2,87 12,7% 0,36 thuis of op kantoor)? (n=63) 18 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=58) 3,16 0,0% 0 19 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=58) 3,28 0,0% 0 20 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=57) 3,33 5,3% 0,18 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

31 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 OMGANG MET UW BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 2,5 2 1,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% hoog % negatieve ervaringen V21 V22 V23 V24 V25 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 21 Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=63) 3,31 4,8% 0,16 22 Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=63) 3,44 0,0% 0 23 Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=62) 3,19 1,6% 0,05 24 Neemt uw begeleider u serieus? (n=63) 3,59 1,6% 0,06 25 Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=63) 3,25 1,6% 0,05 31

32 laag % negatieve ervaringen 5 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V26 V27 V28 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 26 Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=63) 3,43 0,0% 0 27 Besteedt uw begeleider aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? (n=62) 2,80 25,8% 0,72 28 Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=63) 2,98 3,2% 0,09 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

33 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 6 AANBOD VOOR MAATSCHAPPELIJK HERSTEL hoog belang 4 3,5 3 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V36 V37 V38 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 36 Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan 2,24 46,6% 1,04 (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=58) 37 Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk 2,45 45,0% 1,1 hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=60) 38 Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=55) 2,28 67,3% 1,53 33

34 laag % negatieve ervaringen 7 INFORMATIE-UITWISSELING BEHANDELAARS EN BEGELEIDERS 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen V40 V41 V42 V43 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 40 Heeft uw begeleider toestemming gevraagd om informatie over u met deze 2,73 6,1% 0,17 hulpverleners te delen? (n=33) 41 Moest u aan uw andere hulpverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? 2,66 32,3% 0,86 (n=31) 42 Zitten uw begeleider en de andere hulpverlener(s) op één lijn als het gaat over de 3,16 3,0% 0,1 beste behandeling voor uw klachten? (n=33) 43 Geven uw begeleider en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? (n=33) 3,26 0,0% 0 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

35 rapportage CQI meting 07 SAMENVATTING Respons Van de 87 cliënten die terecht benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijke 63 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 72,41%. Algeheel oordeel Respondenten beoordelen Ambulante Hulpverlening gemiddeld met een 8,2. Van de respondenten geeft 22,2% het cijfer 10 aan Ambulante Hulpverlening, en 0% van de respondenten geeft het cijfer 0. Opvallende scores De drie vragen met het hoogste percentage positieve antwoorden zijn: Vraag 18: kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=58) (100%). Vraag 19: heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=58) (100%). Vraag 29: is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=62) / vraag 30: wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd? (n63) (98,4%). De drie vragen met het hoogste percentage negatieve antwoorden zijn: Vraag 35: neemt u deel aan dagactiviteiten (n=61) (80,3%). Vraag 11: heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=61) (70,5%). Vraag 38: kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=55) (67,3%). Verbeterscores Er zijn 6 vragen met een verbeterscore van 0 punten. Het betreft de volgende vragen: Vraag 2: is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=63). Vraag 18: kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=58). Vraag 19: heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=58). Vraag 22: luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=63). Vraag 26: begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=63). Vraag 43: geven uw begeleider en andere hulpverlener u tegenstrijdige informatie? (n=33). De drie vragen met de hoogste verbeterscore zijn: Vraag 38: kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=55) (score: 1,53). Vraag 11: heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=61) (score: 1,37). Vraag 14: kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=61) (score: 1,16). In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. 35

36 BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect zorgafspraken. Op basis van de vragenlijst CQI GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen kunnen acht kwaliteitsdimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze dimensies bestaan. Bejegening Informatievoorziening Deskundigheid begeleiders Keuzemogelijkheid Informed consent Samenwerking meerdere hulpverleners Informatie over de begeleiding Ervaren functioneren V13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? V21 Heeft u begeleider genoeg tijd voor u? V22 Luistert uw begeleider aandachtig naar u? V23 Is uw begeleider beleefd tegen u? V24 Neemt uw begeleider u serieus? V25 Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? V5 Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? V9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? V10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? V11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? V12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? V26 Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? V27 Besteedt uw begeleider aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? V28 Stelt uw begeleider de juiste vragen? V14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? V15 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? V16 Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? V18 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? V19 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? V20 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? V41 Moest u aan de andere hulpverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? V42 Zitten uw begeleiders en de andere hulpverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling over uw klachten? V43 Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? V6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? V7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? V8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? V31 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? V32 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? V33 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

37 rapportage CQI meting Voor elke kwaliteitsdimensie kan een gemiddelde verdeling worden berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie worden dus samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling worden alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze score is de gemiddelde score voor een kwaliteitsdimensie. De maximale score die behaald kan worden is 4 punten (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score is 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score worden alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hebben. Antwoordcategorie score Nooit 1 Soms 2 Meestal 3 Altijd 4 Antwoordcategorie score Veel minder 1 Iets minder 2 Hetzelfde 3 Beetje beter 4 Veel beter 5 Antwoordcategorie score Nee 1 Ja 2 Om de gemiddelde scores per dimensie onderling te kunnen vergelijken, zijn de scores omgerekend naar percentages. De maximale score is gelijk aan 100% en de minimale score is gelijk aan 0%. Voor een 4- puntsschaal bijvoorbeeld, geldt dus dat 4 punten gelijk is aan 100% en 1 punt gelijk is aan 0%. 37

38 1. GEMIDDELDE VERDELING Onderstaande grafieken tonen de gemiddelde verdeling van de 8 kwaliteitsdimensies. Nb. Dimensie 3 uit onderstaande grafiek bevat twee vragen (vraag 41 en 43) waarvoor geldt dat nooit het meest positieve antwoord weergeeft, en altijd het meest negatieve antwoord. Bij het opstellen van onderstaande grafiek zijn de negatieve antwoorden met de paarse kleur weergegeven en de positieve antwoorden met de groene kleur. Bij het interpreteren van onderstaande grafiek dient hiermee rekening gehouden te worden. Dus: voor de vragen 41 en 43 geldt dat de opties altijd en meestal worden weergegeven door de paarse kleur (legenda: nooit/soms ), de optie soms wordt weergegeven door de witte kleur (legenda: meestal ), en de optie nooit wordt weergegeven door de groene kleur (legenda: altijd ). 1. Dimensie bejegening Ambulante Hulpverlening (n=63) Spiegelinformatie TRIQS (n=135) Ambulante Hulpverlening (n=63) 2. Dimensie deskundigheid begeleiders Spiegelinformatie TRIQS (n=133) Ambulante Hulpverlening (n=33) 3. Dimensie samenwerking meerdere hulpverleners Spiegelinformatie TRIQS (n=98) nooit/soms meestal altijd Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

39 rapportage CQI meting Ambulante Hulpverlening (n=63) 4. Dimensie informatievoorziening Spiegelinformatie TRIQS (n=132) Ambulante Hulpverlening (n=63) 5. Dimensie keuzemogelijkheden Spiegelinformatie TRIQS (n=134) Ambulante Hulpverlening (n=58) 6. Dimensie informed consent Spiegelinformatie TRIQS (n=121) Ambulante Hulpverlening (n=63) 7. Dimensie informatie over de begeleiding Spiegelinformatie TRIQS (n=134) nee ja Ambulante Hulpverlening (n=62) 8. Dimensie ervaren functioneren Spiegelinformatie TRIQS (n=133) veel minder goed/iets minder goed Ongeveer hetzelfde Een beetje beter/veel beter 39

40 2. GEMIDDELDE SCORE Onderstaande grafiek toont de gemiddelde score van de tien kwaliteitsdimensies. 7. Dimensie informatie over de begeleiding 8. Dimensie ervaren functioneren 1. Dimensie bejegening 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2. Dimensie deskundigheid begeleiders 3. Dimensie samenwerking meerdere hulpverleners 6. Dimensie informed consent 4. Dimensie informatievoorziening 5. Dimensie keuzemogelijkheden Ambulante Hulpverlening Spiegelinformatie TRIQS Dimensie Ambulante Hulpverlening Spiegelinformatie TRIQS n= score % n= score % 1. Dimensie bejegening 63 3,72 90,8% 135 3,66 88,8% 2. Dimensie deskundigheid begeleiders 63 3,40 80,2% 133 3,27 75,6% 3. Dimensie samenwerking meerdere hulpverleners 33 3,23 74,4% 98 3,15 71,6% 4. Dimensie informatievoorziening 63 1,69 68,7% 132 1,60 60,5% 5. Dimensie keuzemogelijkheden 63 1,81 81,5% 134 1,77 76,6% 6. Dimensie informed consent 58 1,95 94,8% 121 1,93 93,4% 7. Dimensie informatie over de begeleiding 63 1,93 93,4% 134 1,81 81,1% 8. Dimensie ervaren functioneren 62 4,18 79,6% 133 3,85 71,4% Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

41 rapportage CQI meting BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST CQI BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN (GGZ)

42 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

43 rapportage CQI meting 43

44 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

45 rapportage CQI meting 45

46 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

47 rapportage CQI meting 47

48 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

49 rapportage CQI meting 49

50 Ambulante Hulpverlening CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ)

51 rapportage CQI meting BIJLAGE 3 OVERZICHT VERBETERSCORES vraag thema belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 38 Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan Aanbod voor maatschappelijk 2,28 67,3% 1,53 uw herstel te werken? (n=55) herstel 11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? Informatievoorziening 1,94 70,5% 1,37 (n=61) 14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=61) Inspraak en keuzevrijheid 3,07 37,7% 1,16 37 Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=60) 36 Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=58) 41 Moest u aan uw andere hulpverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? (n=31) 10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=60) 12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=61) 27 Besteedt uw begeleider aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? (n=62) 16 Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? (n=63) 5 Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=62) 4 Is het een probleem voor u om 's avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=62) 3 Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=61) 15 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? (n=63) 9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=62) 20 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=57) 40 Heeft uw begeleider toestemming gevraagd om informatie over u met deze hulpverleners te delen? (n=33) Aanbod voor maatschappelijk herstel 2,45 45,0% 1,1 Aanbod voor maatschappelijk 2,24 46,6% 1,04 herstel Informatie-uitwisseling behandelaars en begeleiders 2,66 32,3% 0,86 Informatievoorziening 2,43 35,0% 0,85 Informatievoorziening 2,24 36,1% 0,81 Deskundigheid van uw begeleider 2,8 25,8% 0,72 Inspraak en keuzevrijheid 2,87 12,7% 0,36 Informatievoorziening 3,09 11,3% 0,35 Bereikbaarheid van de begeleider 2,02 11,3% 0,23 Bereikbaarheid van de begeleider 2,11 9,8% 0,21 Inspraak en keuzevrijheid 2,93 6,3% 0,19 Informatievoorziening 2,76 6,5% 0,18 Inspraak en keuzevrijheid 3,33 5,3% 0,18 Informatie-uitwisseling behandelaars 2,73 6,1% 0,17 en begeleiders 21 Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=63) Omgang met uw begeleider 3,31 4,8% 0,16 13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke Informatievoorziening 3,43 3,2% 0,11 manier uit? (n=62) 51

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Leven & Zorg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Versie 1.0.0 Juni 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek)

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ de FortaGroep Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Versie 1.0.0 November 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV)

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Leger des Heils Midden Nederland - Merenhoef Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Antroz - Huize Valkenbosch Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie