Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie Drs. J.J. Laninga januari

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Beschermd wonen (GGZ) versie 2.1. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van De Hoop GGZ. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met De Hoop GGZ. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek de heer M. Verberkt voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van De Hoop GGZ voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, januari 2013 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST CQI BESCHERMD WONEN (GGZ) BIJLAGE 3 OVERZICHT VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst welke tijdens een groepsbijeenkomst door de cliënt ingevuld kon worden. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode november en december 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: Dataverzameling: Rapportage: A.J. Mijnders, MSc H. van Oene A.J. Mijnders, MSc De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieen niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=165) Nooit/Soms Meestal Altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in een instelling voor beschermd wonen gewoond? (n=261) Nee Ja Voor het weergeven van de antwoordcategorieën van een screenervraag worden blauwtinten gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een screenervraag. 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? (n=100) Nee, ga verder met vraag 58 Ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=202) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t. v19 6 2% 41 13,5% 98 32,2% ,3% 15 v20 5 1,7% 58 19,1% ,3% ,9% - Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In deel van 1 deze rapportage wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek zonder enige vorm van interpretatie hiervan. Er wordt eerst ingegaan op de methode van onderzoek en de responsanalyse alvorens de staafdiagrammen met daarin de uitkomsten worden getoond. Deel 2 van deze rapportage toont, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Het rapport eindigt met een samenvatting van de opvallendste uitkomsten. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen De Hoop GGZ is gebruik gemaakt van de CQ-index Beschermd wonen (GGZ), versie 2.1. Deze vragenlijst bestaat uit 71 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname middels cliëntbijeenkomsten. De vragenlijst is anoniem afgenomen, de antwoorden zijn niet gekoppeld aan de naam van de respondenten. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de bereikbaarheid van de begeleider. Daarna volgen vragen over achtereenvolgens de informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met de begeleider, deskundigheid van de begeleider, veranderingen in klachten en functioneren, woon- en leefomstandigheden, aanbod van activiteiten, informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en vragen over een algemene mening over de instelling waar binnen tevens een algemeen cijfer gegeven kan worden aan de instelling. Tot slot kan de cliënt nog een aantal vragen over zichzelf invullen. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaatsgevonden met De Hoop GGZ over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan dat TRIQS ter goedkeuring aan De Hoop GGZ heeft verstuurd. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen: De Hoop GGZ Opstellen populatiebestand (rekening houdend met exclusiecriteria zoals op pagina 10 beschreven); Aanleveren cliëntenbestand aan TRIQS via Cliënten en medewerkers inlichten over de meting; TRIQS Aanmaken vragenlijsten voor groepsbijeenkomsten; Verzenden vragenlijsten en antwoordenveloppen naar locaties waar de groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Inclusie- en exclusiecriteria De richtlijnen schrijven voor dat de cliënten welke voor deelname aan de meting in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria, de inclusiecriteria. Deze zijn: De cliënt is 18 jaar of ouder; De BW cliënt staat ingeschreven bij een RIBW of (geïntegreerde) GGZ instelling; De cliënt heeft in de 3 maanden voorafgaand aan de startdatum minimaal 1 begeleidingscontact gehad. 9

10 Bepaalde cliënten dienen uitgesloten te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: Cliënten die hebben aangegeven niet deel te willen nemen; Cliënten die in de crisisopvang zitten; Dove mensen, cliënten met diagnosecode as ; Cliënten die niet in staat zijn om aan de meting deel te nemen (ernstig psychotisch, angstig of verward). Cliënten die (tijdelijk) zijn opgenomen op een klinische afdeling; Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. Dataverzameling Middels cliëntbijeenkomsten zijn de vragenlijsten onder de cliënten afgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten waren interviewers van Perspectief aanwezig om het onderzoek toe te lichten. Tevens waren deze interviewers beschikbaar voor vragen of andere vormen van hulp bij het invullen van de vragenlijst. Na afloop van een bijeenkomst werden alle ingevulde vragenlijsten verzameld en teruggestuurd naar TRIQS. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

11 rapportage CQI meting 03 RESPONSANALYSE Kenmerken totale populatie Volgens de richtlijnen CQI dient er een steekproef getrokken te worden uit de totale populatie van 300 cliënten. Echter de totale populatie van De Hoop GGZ is kleiner dan de voorgeschreven steekproefgrootte waardoor alle cliënten benaderd zijn voor deelname aan de meting. De kenmerken van de benaderede populatie zijn als volgt: totale populatie % man 23 71,9% vrouw 9 28,1% geslacht onbekend - - gemiddelde leeftijd 40,0 jaar 10,75 (SD) Representativiteit respons Voor de respons is berekend of dit een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding. Om de representativiteit van de respons te toetsen op geslacht is er gebruik gemaakt van de chi-kwadraat toets. Dit is een statistische toets die berekent of de respons significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde p-waarde kleiner is dan 0,05 wijkt de respons significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de respons niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0,05, dan kan geconcludeerd worden dat de respons representatief is voor wat betreft de man/vrouw verhouding. Omdat leeftijd in categorieën in uitgevraagd en niet als absolute waarde, kan niet getoetst worden of de respons een representatieve afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de gemiddelde leeftijd. Onderstaande tabel toont de kenmerken van de totale populatie en van de respons. Onder de tabel wordt de uitkomst van de chi-kwadraat toets getoond. totale populatie % respons % man 23 71,9% 11 61,1% vrouw 9 28,1% 7 38,9% geslacht onbekend Uitkomst chi-kwadraat toets Om de representativiteit op geslacht aan te tonen is de Chi-kwadraat toets toegepast. Het resultaat van de Chi-kwadraat toets is 0,31. Dit is groter dan 0,05 waardoor geconcludeerd kan worden dat de respons een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding. 11

12 Responsanalyse Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat de cliënt niet tot de onderzoekspopulatie behoort. Indien deze cliënten toch een vragenlijst hebben ingevuld, zijn zij verwijderd uit de database. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die een lege vragenlijsten hebben teruggestuurd, cliënten die niet mee wilden doen en cliënten die niets van zich hebben laten horen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 32 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd: behoort niet tot de doelgroep 1 1 -/- (3) aantal cliënten terecht benaderd (3=1-2) 31 (4) non-respons: aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd /- (5) bruto respons (5=3-4) 18 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: meer dan 23 van de sleutelvragen zijn niet ingevuld * 0 vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de cliënt gehad heeft 0 achtergrond gegevens niet of niet volledig ingevuld 0 0 -/- (7) netto respons (7=5-6) 18 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 58,06% (9) netto responspercentage (9=7/3) 58,06% * De sleutelvragen zijn vraag 1 t/m 21, 25 t/m 53, 58 t/m 60 en 63 t/m 70 In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

13 rapportage CQI meting 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1) Bereikbaarheid van de begeleider (vraag 2 t/m 4) Informatievoorziening (vraag 5 t/m13) Inspraak en keuzevrijheid (vraag 14 t/m 24) Omgang met uw begeleider (vraag 25 t/m29) Deskundigheid van uw begeleider (vraag 30 t/m 37) Veranderingen in klachten en functioneren (vraag 38 t/m 40) Woon- en leefomstandigheden (vraag 41 t/m 47) Aanbod van activiteiten (vraag 48 t/m 52) Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners (vraag 53 t/m 57) Algemene mening over de instelling (vraag 58 t/m 59) Over uzelf (vraag 60 t/m 71) 13

14 2 VRAAG VOORAF 1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in een instelling voor beschermd wonen gewoond? (n=18) Nee Ja Nee % Ja % v01 0 0% % 3 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=18) 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=17) 4. Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=18) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v02 1 5,6% 1 5,6% 16 88,9% v03 0 0% 5 29,4% 12 70,6% v04 0 0% 3 16,7% 15 83,3% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

15 rapportage CQI meting 4 INFORMATIEVOORZIENING 5. Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=18) 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? (n=18) 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=17) 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? (n=16) 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=18) 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=18) 11. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=18) 12. Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=18) Nee Ja Nee % Ja % v ,8% 13 72,2% v ,1% 16 88,9% v07 1 5,9% 16 94,1% v ,8% 13 81,3% v ,3% 12 66,7% v ,4% 10 55,6% v ,6% 8 44,4% v ,4% 10 55,6% 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=18) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v13 0 0% 2 11,1% 2 11,1% 14 77,8% 15

16 5 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=18) 15. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? (n=18) 16. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf')? (n=12) 17. Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=18) 18. Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=13) 19. Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? (n=18) 20. Kunt u kiezen waar uw begeleidings-gesprekken plaatsvinden verwachten (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? (n=18) 21. Heeft u een begeleidingsplan? (n=18) 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=18) 23. Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=18) Nee Ja Nee % Ja % v ,4% 10 55,6% v15 0 0% % v ,3% 8 66,7% v ,3% 3 16,7% v % 0 0% v ,8% 13 72,2% v ,7% 15 83,3% v21 0 0% % v22 0 0% % v23 0 0% % 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=18) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden Nee % Ja korter dan een jaar geleden % Ja langer dan een jaar geleden % v24 1 5,6% 15 83,3% 2 11,1% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

17 rapportage CQI meting 5 OMGANG MET UW BEGELEIDER 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=17) 26. Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=18) 27. Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=18) 28. Neemt uw begeleider u serieus? (n=17) 29. Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=17) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v25 0 0% 1 5,9% 8 47,1% 8 47,1% v26 0 0% 1 5,6% 4 22,2% 13 72,2% v27 0 0% 0 0% 2 11,1% 16 88,9% v28 0 0% 0 0% 2 11,8% 15 88,2% v29 0 0% 1 5,9% 5 29,4% 11 64,7% 17

18 6 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=15) 31. Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? (n=18) 32. Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=17) 33. Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? (n=18) 34. Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? (n=16) 35. Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? (n=17) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,3% 0 0% 7 46,7% 6 40% v ,7% 0 0% 6 33,3% 9 50% v32 1 5,9% 1 5,9% 10 58,8% 5 29,4% v33 0 0% 3 16,7% 7 38,9% 8 44,4% v34 0 0% 2 12,5% 5 31,3% 9 56,3% v35 0 0% 4 23,5% 8 47,1% 5 29,4% 36. Is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=16) 37. Wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd? (n=18) Nee Ja Nee % Ja % v36 0 0% % v ,1% 16 88,9% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

19 rapportage CQI meting 7 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 38. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? (n=18) 39. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? (n=18) 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: (n=18) Veel minder/iets minder goed Ongeveer hetzelfde Veel beter/een beetje beter Veel minder goed % Iets minder goed % Ongeveer hetzelfde % Een beetje beter % Veel beter % v38 0 0% 0 0% 3 16,7% 3 16,7% 12 66,7% v39 0 0% 0 0% 1 5,6% 6 33,3% 11 61,1% v40 0 0% 0 0% 3 16,7% 5 27,8% 10 55,6% 8 WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN 41. Met hoeveel mensen woont u in één huis? (n=18) Ik woon alleen Ik woon met 2 of 3 andere personen Ik woon met 6 of meer andere personen, namelijk: Ik woon met één ander persoon Ik woon met 4 of 5 andere personen v41 % Ik woon alleen 17 94,4% Ik woon met één ander persoon 0 0% Ik woon met 2 of 3 andere personen 0 0% Ik woon met 4 of 5 andere personen 0 0% Ik woon met 6 of meer andere personen namelijk: 1 5,6% 19

20 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? (n=18) 43. Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) (n=18) 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? ((Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) (n=18) 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=18) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v42 1 5,6% 2 11,1% 15 83,3% v43 0 0% 4 22,2% 14 77,8% v44 0 0% 3 16,7% 15 83,3% v45 1 5,6% 5 27,8% 12 66,7% 46. Besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? (n=17) 47. Voelt u zich veilig in huis? (n=18) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,4% 4 23,5% 4 23,5% 4 23,5% v47 0 0% 0 0% 6 33,3% 12 66,7% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

21 rapportage CQI meting 9 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 48. Heeft u betaald of vrijwillig werk? (n=18) Nee Ja, betaald werk Ja, vrijwillig werk Ja, beide Nee % Ja betaald werk % Ja vrijwillig werk % Ja beide % v ,2% 1 5,6% 13 72,2% 0 0% 49. Neemt u deel aan dagactiviteiten (bijvoorbeeld op een DAC of zorgboerderij)? (n=18) 52. Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=17) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 12 66,7% v ,4% 12 70,6% 50. Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=17) 51. Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=17) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v50 1 5,9% 3 17,6% 7 41,2% 6 35,3% v51 0 0% 5 29,4% 7 41,2% 5 29,4% 21

22 10 INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN ZORGVERLENERS 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? (n=18) Nee, ga verder met vraag 58 Ja Nee % Ja % v ,6% 8 44,4% 54. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over u met deze zorgverleners te delen? (n=8) Nee Ja, eenmalig Ja, verschillende keren Nee % Ja eenmalig % Ja verschillende keren % v ,5% 4 50% 3 37,5% 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? (n=8) 57. Geven uw begeleider u tegenstrijdige informatie? (n=7) Altijd/Meestal Soms Nooit Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,5% 3 37,5% 0 0% 2 25% v ,7% 1 14,3% 0 0% 0 0% 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=8) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v56 0 0% 0 0% 6 75% 2 25% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

23 rapportage CQI meting 11 ALGEMENE MENING OVER DE INSTELLING 58. Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u woont. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=17) 0 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v58 % 0 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% 6 0 0% 7 1 5,9% ,9% ,5% ,6% Cijfer 8,5 59. Zou u deze instelling bij andere mensen aanbevelen? (n=18) Beslist niet/waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Beslist niet % Waarschijnlijk niet % Waarschijnlijk wel % Beslist wel % v59 0 0% 0 0% 5 27,8% 13 72,2% 23

24 12 OVER UZELF 60. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=18) 61. Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? (n=18) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Uitstekend % Zeer goed % Goed % Matig % Slecht % v60 0 0% 5 27,8% 6 33,3% 6 33,3% 1 5,6% v61 1 5,6% 3 16,7% 6 33,3% 8 44,4% 0 0% 62. Hoe ervaart u de kwaliteit van uw leven op een schaal van 0 tot 10. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=18) 0 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v62 % 0 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 1 5,6% ,7% ,7% ,8% ,7% 9 1 5,6% ,1% Cijfer 6,9 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

25 rapportage CQI meting 63. Bent u een man of een vrouw? (n=18) Man Vrouw Man % Vrouw % v ,1% 7 38,9% 64. Wat is uw leeftijd? (n=18) jonger dan 18 jaar 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder v64 % jonger dan 18 jaar 0 0% 18 t/m 24 jaar 1 5,6% 25 t/m 34 jaar 2 11,1% 35 t/m 44 jaar 8 44,4% 45 t/m 54 jaar 4 22,2% 55 t/m 64 jaar 3 16,7% 65 t/m 74 jaar 0 0% 75 jaar of ouder 0 0% 25

26 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift )? (n=18) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: v65 % Geen opleiding 1 5,6% Lager onderwijs 3 16,7% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 4 22,2% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 2 11,1% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 4 22,2% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2 11,1% Hoger beroepsonderwijs 2 11,1% Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 0 0% Anders namelijk: 0 0% De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

27 rapportage CQI meting 66. Wat is het geboorteland van uzelf? (n=18) 67. Wat is het geboorteland van uw vader? (n=18) 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=18) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: v66 % v67 % v68 % Nederland 16 88,9% 14 77,8% 15 83,3% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 0 0% 1 5,6% 1 5,6% Suriname 0 0% 0 0% 0 0% Marokko 0 0% 0 0% 0 0% Turkije 0 0% 0 0% 0 0% Duitsland 0 0% 0 0% 0 0% (voormalig) Nederlandse Antillen 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% Aruba 0 0% 0 0% 0 0% Anders namelijk: 0 0% 1 5,6% 0 0% 69. In welke taal praat u thuis het meeste? (n=18) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: v69 % Nederland 16 88,9% Fries 0 0% Nederlands dialect 1 5,6% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 0 0% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (Nederlandse Antillen) 1 5,6% Anders namelijk: 0 0% 27

28 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=18) Nee Ja Nee % Ja % v ,9% 2 11,1% 71. Hoe heeft die persoon u geholpen? (U mag meer dan één vakje aankruisen). (n=4) Heeft de vragen voorgelezen Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft de vragen in mijn taal vertaald Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: v71 % Heeft de vragen voorgelezen 2 50% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 2 50% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord* 0 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 0% Heeft op een andere manier geholpen namelijk: 0 0% Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. * Cliënten die aangegeven hebben dat iemand anders de vragen in hun plaats beantwoord heeft, worden verwijderd uit de database. Daarom staat deze optie in deze tabel altijd op 0. In de responsanalyse (hoofdstuk 3) kunt u terugvinden in hoeveel gevallen iemand anders dan de cliënt de vragen beantwoord heeft. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

29 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door CKZ gestelde CQI-richtlijnen. 29

30 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilot. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat de zorginstelling open staat voor uw wensen? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagram). Vraag 6, 7, 8, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48 en 49 komen niet voor in de belangenvragenlijst. Voor deze vragen kan dan ook geen verbeterscore berekend worden. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

31 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I. Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II. Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III. Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV. Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden: Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore wordt weergegeven op de verticale as en het gemiddelde van de negatieve ervaringen wordt weergegeven op de horizontale as in de navolgende diagrammen. 31

32 laag % negatieve ervaringen 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v02 v03 v04 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=18) 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=17) 4. Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=18) 2,76 5,6 0,15 2,38 0 0,00 2,46 0 0,00 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

33 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 2 INFORMATIEVOORZIENING 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 2,5 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v05 v09 v10 v11 v12 v13 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 5. Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie 3,12 27,8 0,87 (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=18) 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw 2,79 33,3 0,93 cliëntdossier? (n=18) 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=18) 2,53 44,4 1, Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=18) 2,1 55,6 1, Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=18) 2,34 44,4 1, Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=18) 3,12 11,1 0,35 33

34 laag % negatieve ervaringen 3 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 2,5 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v22 v23 v24 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=18) 2,76 44,4 1, Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? 2,36 0 0,00 (n=18) 16. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf')? (n=12) 2,65 33,3 0, Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=18) 2,93 83,3 2, Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=13) 2, , Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? (n=18) 2,76 27,8 0, Kunt u kiezen waar uw begeleidings-gesprekken plaatsvinden verwachten 2,36 16,7 0,39 (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? (n=18) 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=18) 2,23 0 0, Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=18) 3,16 0 0, Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=18) 3,09 5,6 0,17 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

35 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 OMGANG MET UW BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 0% 3 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v25 v26 v27 v28 v29 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=17) 3,12 5,9 0, Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=18) 3,3 5,6 0, Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=18) 3,11 0 0, Neemt uw begeleider u serieus? (n=17) 3,46 0 0, Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=17) 3,23 5,9 0,19 35

36 laag % negatieve ervaringen 5 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v30 v31 v32 v33 v34 v35 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=15) 3,31 13,3 0, Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke 2,86 16,7 0,48 gezondheid? (n=18) 32. Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=17) 2,95 11,8 0, Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? (n=18) 2,95 16,7 0, Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? (n=16) 3,16 12,5 0,4 35. Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? (n=17) 2,69 23,5 0,63 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

37 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 6 WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v42 v43 v44 v45 v46 v47 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? (n=18) 2,86 5,6 0, Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld 3,05 0 0,00 aan geluidsoverlast door dunne muren) (n=18) 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? 2,98 0 0,00 ((Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) (n=18) 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon 3,07 5,6 0,17 gehouden een probleem voor u? (n=18) 46. Besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw 3,12 52,9 1,65 afdeling? (n=17) 47. Voelt u zich veilig in huis? (n=18) 3,19 0 0,00 37

38 laag % negatieve ervaringen 7 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 4 hoog belang 3,5 3 2,5 0% 20% 2 40% 60% 80% 100% 1,5 hoog % negatieve ervaringen v50 v51 v52 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 50. Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=17) 51. Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=17) 52. Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=17) 2,25 23,5 0,53 2,21 29,4 0,65 2,17 29,4 0,64 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

39 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 8 INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN ZORGVERLENERS 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v54 v55 v56 v57 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 54. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over 2,87 12,5 0,36 u met deze zorgverleners te delen? (n=8) 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over 2, ,69 uw klachten? (n=8) 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het 3,00 0 0,00 gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=8) 57. Geven uw begeleider u tegenstrijdige informatie? (n=7) 3,26 0 0,00 39

40 07 SAMENVATTING Respons Van de 31 cliënten die terecht zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 18 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 58,06%. Opvallende scores Vraag 18 (heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? n=13) is door alle respondenten negatief beantwoord en valt daardoor op in negatieve zin. Ook vraag 17 (heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? n=18) valt op in negatieve zin omdat 83,3% van de respondenten deze vraag negatief heeft beantwoord. Een derde vraag die opvalt in negatieve zin is vraag 11 (heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? n=18). Het percentage negatieve antwoorden voor deze vraag is 55,6%. Er zijn vijf vragen die door alle respondenten positief zijn beantwoord. Het betreft de vragen 15 (kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? n=18), 21 (heeft u een begeleidingsplan? n=18), 22 (kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? n=18), 23 (heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? n=18) en 36 (is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? n=16). Algeheel oordeel Respondenten beoordeelden De Hoop GGZ gemiddeld met een 8,5. Het cijfer 10 wordt door 17,6% van de respondenten gegeven en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. Verbeterscores Vraag 18 (heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? n=13) heeft de hoogste verbeterscore, namelijk 2,67. Ook vraag 17 (heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? n=18) en vraag 46 (besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? n=17) hebben een relatief hoge verbeterscore, namelijk respectievelijk 2,44 en 1,65. Er zijn 12 vragen met een verbeterscore van 0 punten. Het betreft de vragen 3 (is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? n=17), 4 (is het een probleem voor u om s avonds of s nachts een begeleider te spreken te krijgen? n=18), 15 (kunt u kiezen of familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? n=18), 22 (kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? n=18), 23 (heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? n=18), 27 (is uw begeleider beleefd tegen u? n=18), 28 (neemt uw begeleider u serieus? n=17), 43 (is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? n=18), 44 (is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? n=18), 47 (voelt u zich veilig in huis? n=18), 56 (zitten uw begeleiders op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? n=8) en 57 (geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? n=7). In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

41 rapportage CQI meting BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect zorgafspraken. Op basis van de vragenlijst voor cliënten opvang kunnen vier kwaliteit dimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. Bejegening V13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? V25 Heeft u begeleider genoeg tijd voor u? V26 Luistert uw begeleider aandachtig naar u? V27 Is uw begeleider beleefd tegen u? V28 Neemt uw begeleider u serieus? V29 Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? Kwaliteit huisvesting V42 Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? V43 Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? V44 Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? V45 Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? Informatie over cliëntenrechten V9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? V10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? V11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? V12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? Bereikbaarheid begeleiders V2 Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? V3 Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? V4 Is het een probleem voor u om s avonds of s nachts een begeleider te spreken te krijgen? Deskundigheid begeleiders V30 Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? V31 Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? V32 Stelt uw begeleider de juiste vragen? V33 Zorgt de begeleider voor een veilige sfeer in huis? V34 Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? V35 Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? V47 Voelt u zich veilig in huis? Keuzemogelijkheid V14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? V17 Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? V18 Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? V19 Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? Informed consent V22 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? V23 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? V24 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? Samenwerking meerdere hulpverleners V56 Zitten uw begeleiders en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste V55 Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? behandeling over uw klachten? 41

42 V57 Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? Informatie over de begeleiding Ervaren functioneren V6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? V7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? V8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? V38 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? V39 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? V40 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: Voor elke kwaliteitsdimensie kan een gemiddelde verdeling worden berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie worden dus samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling worden alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze score is de gemiddelde score voor een kwaliteitsdimensie. De maximale score die behaald kan worden is 4 punten (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score is 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score worden alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hebben. Antwoordcategorie score Antwoordcategorie score Nooit 1 Geen 1 Soms 2 Klein 2 Meestal 3 Groot 3 Altijd 4 Antwoordcategorie score Antwoordcategorie score Veel minder 1 Nee 1 Iets minder 2 Ja 2 Hetzelfde 3 Beetje beter 4 Veel beter 5 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

43 rapportage CQI meting 1. GEMIDDELDE VERDELING Onderstaande grafieken tonen de gemiddelde verdeling van de 10 kwaliteitsdimensies. 1. Dimensie bejegening De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=501) 2. Dimensie deskundigheid begeleiders De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=503) De Hoop GGZ (n=8) 8. Dimensie Samenwerking meerdere hulpverleners spiegelinformatie TRIQS (n=287) nooit/soms meestal altijd 2. Dimensie kwaliteit huisvesting De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=505) 4. Dimensie bereikbaarheid begeleiders De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=507) groot klein geen 43

44 De Hoop GGZ (n=18) 3. Dimensie informatie over cliëntenrechten spiegelinformatie TRIQS (n=503) 6. Dimensie keuzemogelijkheden De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=495) 7. Dimensie informed consent De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=376) De Hoop GGZ (n=18) 9. Dimensie informatie over de begeleiding spiegelinformatie TRIQS (n=509) nee ja 10. Dimensie ervaren functioneren De Hoop GGZ (n=18) spiegelinformatie TRIQS (n=500) veel minder/iets minder hetzelfde beetje beter/veel beter De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

45 rapportage CQI meting 2. GEMIDDELDE SCORE Onderstaande grafiek toont de gemiddelde score van de tien kwaliteitsdimensies. ervaren functioneren informatie over de begeleiding bejegening 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kwaliteit huisvesting informatie over cliëntenrechten samenwerking meerdere hulpverleners bereikbaarheid begeleiders informed consent keuzemogelijkheden deskundigheid begeleiders De Hoop GGZ Spiegelinformatie TRIQS Dimensie De Hoop GGZ Spiegelinformatie TRIQS n= score % n= score % Dimensie Bejegening 18 3,66 88, ,23 74,2 Dimensie Kwaliteit huisvesting 18 2,75 87, ,40 69,8 Dimensie Informatie over cliëntenrechten 18 1,56 56, ,46 45,9 Dimensie Bereikbaarheid begeleiders 18 2,77 88, ,54 76,9 Dimensie Deskundigheid begeleiders 18 3,26 75, ,00 66,5 Dimensie Keuzemogelijkheden 18 1,39 39, ,28 28,3 Dimensie Informed consent 18 1,96 96, ,87 86,7 Dimensie Samenwerking meerdere hulpverleners 8 3,31 77, ,79 59,5 Dimensie Informatie over de begeleiding 18 1,87 87, ,67 66,7 Dimensie Ervaren functioneren 18 4,48 87, ,62 65,6 45

46 BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST CQI BESCHERMD WONEN (GGZ) 2.1 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

47 rapportage CQI meting 47

48 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

49 rapportage CQI meting 49

50 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

51 rapportage CQI meting 51

52 De Hoop GGZ CQI Beschermd wonen (GGZ)

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen)

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Versie 0.0.2 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juni 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Woon- en Werktraining de Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota De Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie