Cogas Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cogas Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Cogas Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 15 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 16 Algemeen 17 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 20 Toelichting op de geconsolideerde balans 29 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 34 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans 37 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 37 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 38 Toelichting op de vennootschappelijke balans 40 Overige gegevens 41 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 42 Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie, Ondernemingsraad en Programmaraad Cogas Kabel N.V. per 31 december 2011 Cogas Jaarverslag

3 PROFIEL Organisatiestructuur De Cogasgroep bestaat uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder hangende dochtervennootschappen Cogas Facilitaire Diensten B.V., Cogas Infra en Beheer B.V., Cogas Kabel N.V., Cogas Duurzaam B.V. en Cogas Meetdiensten B.V. De laatstgenoemde vier vennootschappen volgen in hun juridische structuur de organisatorische opbouw van Cogas, die bestaat uit een viertal business units, ieder met een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Cogas Facilitaire Diensten B.V. is een personeelsvennootschap, waarvan de medewerkers direct dan wel indirect ondersteunend zijn ten behoeve van de business units. Netbeheer en energietransport Cogas Infra en Beheer B.V. bestaat uit twee werkeenheden: (net)beheer enerzijds en Infra anderzijds. Cogas Infra en Beheer B.V. is aangewezen als netbeheerder binnen de Cogasgroep. De werkeenheid Infra is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de transport- en distributienetten voor elektriciteit en gas in het verzorgingsgebied van Cogas. Binnen de werkeenheid Netbeheer wordt gekeken naar een optimale balans tussen kosten en baten van het netwerk en naar een optimaal ontwerp van dat netwerk. Dit deel van de organisatie is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van alle informatie over de netten. Een andere belangrijke activiteit is het voeren van de administratie die noodzakelijk is voor het faciliteren van de vrije markt. Kabeltelevisie en Telecommunicatie Cogas Kabel N.V. beheert het kabeltelevisie- en telecommunicatienetwerk en zorgt voor de verspreiding van radio- en televisiesignalen. In samenwerking met partners worden aanvullende diensten als internet, telefonie en digitale televisie aangeboden. In de zakelijke markt worden glasvezelverbindingen geëxploiteerd. Meten van energiestromen Cogas Meetdiensten B.V. omvat alle activiteiten die betrekking hebben op metering. Alle gas- en elektriciteitsmeters in het Cogas-gebied vallen onder de zorg van Meetdiensten. Daarnaast worden de meetgegevens voor groot- en kleinverbruikers verwerkt. Ook buiten het Cogas-gebied is Meetdiensten reeds jaren actief, met name voor de zakelijke markt. Duurzame energie Cogas Duurzaam B.V. is de betrouwbare partner voor duurzame energieprojecten in de gebouwde omgeving. Warmte-koude opslag is hierbij een belangrijk onderdeel, aangevuld met projecten op het gebied van biomassaverbranding (houtkachels) en biogasproductie (groene stroom, warmte en groen gas). Cogas Jaarverslag

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Algemeen Terugval aanvragen nieuwe aansluitingen door economische crisis De gevolgen van de economische crisis zijn ook merkbaar voor Cogas. We ervaren dit vooral door een zware terugval van de aanvragen voor nieuwe aansluitingen. Het aantal aanvragen was in 2011 minder dan 50 procent van het aantal aanvragen in Saneringswerk gaat door De huidige economische situatie heeft geen invloed op de uitvoering van saneringswerkzaamheden. Cogas pakt het saneringswerk op planmatige wijze aan. We hebben de saneringswerkzaamheden voor de lange termijn in beeld gebracht en gepland. Cogas Kabel investeert Cogas investeert en innoveert volop in het bedrijfsonderdeel Cogas Kabel. In 2011 hebben we voortvarend verder gewerkt aan de plannen om het gehele bestaande netwerk van Cogas Kabel te verglazen. Eind 2011 zijn we begonnen met de kernen Markelo en Stokkum. Andere kernen zijn nu snel aan de beurt. Naast verbetering van de telecommunicatie-infrastructuur werkt Cogas Kabel aan de zogenaamde contentzijde. In een grote projectorganisatie maken we klanten laagdrempelig toegankelijk voor dienstaanbieders. Laagdrempelige toegang tot de glasvezelinfrastructuur maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs en energiemanagement. Hoge duurzaamheidsambities Cogas heeft hoge duurzaamheidsambities en werkt vanuit de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de kaders van de relevante wetgeving gaat Cogas de dialoog aan met haar stakeholders, om de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid zo goed mogelijk te benutten. Zo richtte Cogas Duurzaam in 2011 samen met afvalverwerkingsbedrijf Twence een Twents bio-energiebedrijf op voor de productie van duurzame energie, met name in de vorm van biogas. Cogas Infra en Beheer is als netbeheerder bij deze samenwerking betrokken en maakt zich binnen Cogas sterk voor de verdere ontwikkeling van het bestaande biogastransportnet. Cogas Duurzaam en Twence voeren in eerste instantie vooral projecten uit in en rond Almelo en binnen de gemeente Hof van Twente, maar willen hun werkgebied in de toekomst verruimen. Daarbij streven ze vanuit het gezamenlijk belang naar samenwerking met de Provincie Overijssel en met Overijsselse gemeenten. Themajaar Veiligheid Het jaar 2011 stond bij Cogas in het teken van veiligheid. We hebben allerlei activiteiten georganiseerd om het thema binnen de organisatie onder de aandacht te brengen. Agressie en geweld tegen medewerkers zijn punten van zorg. Cogas voert hiertegen een zerotolerancebeleid. Personeel Cogas is in 2011 gegroeid van 226 medewerkers naar 231 medewerkers. De flexibele schil bestond in 2011 uit 39 personen, een verdubbeling ten opzichte van Verkoop aandelen TGH De besprekingen met gegadigden voor overname van de aandelen die Cogas heeft in TGH, de centrale in Hamm (Duitsland), zijn in 2011 nog niet afgerond. De partijen hebben wel een principeakkoord bereikt over een bodemprijs voor de aandelen, maar ze voerden eind 2011 nog gesprekken over een eventuele resultaatafhankelijke verhoging van deze bodemprijs. Ziekteverzuim gedaald Het ziekteverzuim over 2011 was 3,30 procent, een daling ten opzichte van 2010 (4,37 procent). Cogas heeft in het jaar van de veiligheid veel aandacht gegeven aan verzuim in het algemeen en specifiek aan frequent kortdurend verzuim. Hierdoor is het verzuim gedaald. Ook in 2012 heeft het onderwerp weer de volle aandacht van het management. Cogas Jaarverslag

5 Samenwerking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad van Cogas, de directie en het management werken uitstekend samen. Gewijzigde afspraken, bijvoorbeeld over meer overleg tussen ondernemingsraad en managers, hebben gezorgd voor een nieuwe impuls in deze samenwerking. Marktwerking faciliteren In november 2007 heeft de ledenraad van Netbeheer Nederland een visie opgesteld over hoe netbeheerders kunnen samenwerken om de marktwerking in Nederland effectief te faciliteren. Het voordeel van zo n samenwerking is dat netbeheerders gezamenlijk in automatisering kunnen investeren, wat leidt tot meer transparantie, standaardisatie en vereenvoudiging. In een Centraal Aansluitingenregister worden de fysieke gegevens vastgelegd over de aansluitingen zelf en de gegevens die nodig zijn om te switchen van leverancier, shipper of programmaverantwoordelijke van alle elektriciteits- en gasklanten in Nederland. Door het gebruik van één register wordt het dataverkeer sneller, efficiënter en nauwkeuriger. In 2011 heeft Cogas voorbereidingen getroffen voor de migratie naar het Centraal Aansluitingenregister. Deze migratie vindt in 2012 plaats. Financieel resultaat Netto resultaat 2011 Cogas heeft het jaar 2011 afgesloten met een positief resultaat na belasting van 18,9 miljoen. Het behaalde resultaat ligt in lijn met het behaalde resultaat in 2010 ( 19,0 miljoen). Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten De som der bedrijfsopbrengsten 2011 ter grootte van 66,2 miljoen lag op hetzelfde niveau als in 2010 ( 66,1 miljoen). De som der bedrijfslasten 2011 kwam uit op 43,8 miljoen tegen 41,8 miljoen in Het verschil komt voornamelijk voort uit het feit dat de bedrijfskosten 2010 lager waren, door een incidentele bate in de kostprijs van de omzet Per saldo ontwikkelden de operationele bedrijfskosten zich, afgezien van incidentele baten of lasten, in lijn met de inflatie en cao-ontwikkelingen. Het bedrijfsresultaat 2011 kwam uit op 22,3 miljoen tegen 24,3 miljoen in Verschil tussen financiële baten en lasten Het verschil tussen de financiële baten en lasten, per saldo een last, daalde licht ten opzichte van Enerzijds daalden zowel de rentebaten als de rentelasten van banktegoeden en bankschulden, per saldo met 0,5 miljoen. Anderzijds stegen de lasten van de voorziening Cross Border Lease met 0,5 miljoen. Deze stijging hangt samen met de verandering in de disconteringsvoet waartegen deze voorziening contant is gemaakt, namelijk een daling van 6 procent naar 4 procent. Lagere belastingverplichting De verschuldigde vennootschapsbelasting over 2011 bedraagt 2,7 miljoen. De effectieve belastingdruk is 12,8 procent. Over 2010 bedroeg de belasting 4,4 miljoen. De effectieve belastingdruk is significant lager dan de nominale belastingdruk van circa 25 procent door toepassing van fiscale afschrijvingsfaciliteiten. Ook zijn correcties opgenomen met betrekking tot voorgaande jaren. Deze komen voort uit teruggave van te veel betaalde belasting op voorlopige aanslagen over de jaren 2002 tot en met Infra en Netbeheer Betrokken bij klantproblematiek De economische crisis heeft gevolgen voor de klantprocessen van het netbeheer. Niet alleen blijven de nieuwbouwaanvragen achter, ook het aantal wanbetalers neemt toe. Cogas heeft intern en extern naar oplossingen gezocht om deze groep wanbetalers actief te ondersteunen. Zo versturen we extra brieven en zijn we belacties gestart om klanten te informeren over hoe ze problemen kunnen voorkomen. Extern is Cogas aangesloten bij het armoedepact Almelo. Dit is een samenwerkingsverband met andere organisaties die in aanraking komen met schuldenproblematiek. We ontwikkelen gezamenlijk beleid om maatschappelijk verantwoord met de problemen van deze tijd en deze groep mensen om te gaan. De positieve resultaten zijn merkbaar: landelijk stijgt het aantal afsluitingen door betalings- Cogas Jaarverslag

6 achterstanden, maar bij Cogas daalt dit juist. In 2011 daalde het aantal afsluitingen met 62 procent (254 afsluitingen) ten opzichte van 2010 (680 afsluitingen). Een belangrijk nevenaspect van deze aanpak is het voorkomen van agressie ten opzichte van de medewerkers van Cogas. Samenwerking tussen netbeheerders In 2011 zijn netbeheerders op het administratieve vlak steeds hechter gaan samenwerken. Met slimme meters kunnen we duurzamer, efficiënter en consistenter met marktpartijen en klanten communiceren. In 2012 wordt het Centraal Aansluitingenregister ingevoerd, en de komende jaren bouwen de netbeheerders de samenwerking op meerdere gebieden verder uit. De samenwerkende netbeheerders in Noordoost Nederland (NONed), waarvan Cogas voorzitter is, hebben voorbereidingen getroffen om het aansluitproces voor nieuwbouw te versnellen en het hele aansluitproces efficiënter te laten verlopen. De realisatie van een Digitale Rotonde speelt hierbij een belangrijke rol. Via de Digitale Rotonde kunnen netbeheerders en aannemers snel en efficiënt informatie met elkaar delen. Dit leidt uiteindelijk tot een sneller en transparanter proces voor de klant. Veiligheid belangrijk thema Veiligheid is bij Cogas een terugkerend thema, zowel bij de activiteiten van het themajaar als bij de reguliere activiteiten. In 2011 hebben we vooral ingezet op de rol van externe partijen. Bijvoorbeeld door een netwerk op te zetten met de gemeenten in het verzorgingsgebied van Cogas. Door een actieve benadering, kennisdeling en informatie-uitwisseling willen we meer begrip creëren voor de positie van het netbeheer van de gas- en elektriciteitsnetten in relatie tot het beheer van de openbare ruimte. De openbare veiligheid staat daarbij altijd voorop. Risico s bij graafwerk van derden beperken Graafwerkzaamheden door externe partijen zijn een andere belangrijke externe risicobron voor veilig en betrouwbaar netbeheer. Cogas heeft in 2011 diverse maatregelen doorgevoerd om risicovolle graafactiviteiten te kunnen signaleren, zodat we graafschades structureel kunnen reduceren. Vervolgens hebben we aanvullend toezicht ingesteld. Proactieve houding bij verduurzaming van energievoorziening Op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening speelt Cogas als netbeheerder een belangrijke rol in de maatschappij. Cogas vervult niet alleen een faciliterende rol, maar wil tevens meer en meer een proactieve houding tonen. Dit geven we onder meer vorm door de ontwikkeling van normen, ondersteuning bij kennisontwikkeling, ontsluiting van informatie en samenwerking. Bijna 14 miljoen aan investeringen in energienetten De investeringen in het Cogasnet waren voor 2011 begroot op 11,8 miljoen. Deze bestonden voor circa twee derde uit autonome vervangingsinvesteringen en voor een derde uit extern geïnitieerde investeringen. Uiteindelijk heeft Cogas voor 13,9 miljoen in de Cogasnetten geïnvesteerd. Redenen hiervoor zijn aanzienlijk meer reconstructies vanuit gemeenten dan begroot en de realisatie van combinaties met andere werken. In 2011 heeft Cogas de fasen 2 en 3 van het saneringsproject Zuid Berghuizen in Oldenzaal afgerond. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jufferbeek in Oldenzaal. Verder hebben we in 2011 bijna huisaansluitingen gas vervangen. Plaatsing slimme meters In 2011 is Cogas gestart met het plaatsen van slimme meters bij nieuwbouw. Ook hebben we proefgedraaid met het opvoeren van de aantallen meterverwisselingen bij bestaande bouw, om zowel het administratieve als het logistieke proces te testen. In korte tijd hebben we het omwisselingsproces opgevoerd tot bijna slimme meters per maand. In totaal hebben we voor Cogas Meetdiensten in 2011 circa slimme meters geplaatst. Daarmee is de proef succesvol afgerond. Cogas was dan ook goed voorbereid op de door de overheid verplichte kleinschalige uitrol van slimme meters, die per 1 januari 2012 is gestart. Cogas Jaarverslag

7 Lage uitvalsduur Cogasnetwerken De kwaliteit van de Cogasnetwerken blijft onverminderd goed. In 2011 was de ongeplande uitval per aangeslotene op het gasnet 19 seconden (landelijk 43 seconden) en per aangeslotene op het elektriciteitsnet 5,46 minuten (landelijk 23,3 minuten). Cogas Kabel Digitaal is de standaard Digitale televisie heeft de afgelopen vijf jaar een flinke opmars gemaakt. In 2011 keek maar liefst 70 procent van de klanten van Cogas Kabel digitale televisie. We kunnen daarom stellen dat digitale televisie de standaard is geworden. Keuzevrijheid staat centraal Cogas Kabel merkt dat de consument het steeds belangrijker vindt om zelf te bepalen wat hij kijkt op televisie en wanneer hij televisie kijkt. Zo maken steeds meer consumenten gebruik van Uitzending gemist en Video On Demand. We verwachten dat de digitale ontwikkelingen verder zullen versnellen. In 2011 heeft Cogas Kabel haar eerder gevormde visie, waarin een open netwerk en keuzevrijheid centraal staan, verder ontwikkeld. Open glasvezelnetwerk We vinden het belangrijk dat glasvezel voor iedereen beschikbaar is én blijft. Daarom hebben we gekozen voor een open glasvezelnetwerk. Dit betekent dat het netwerk en daarmee de klanten laagdrempelig toegankelijk zijn voor alle aanbieders van diensten. Dat biedt kansen op het gebied van innovaties in de zorg en in ziekenhuizen, op het gebied van (thuis) beveiliging, nieuwe vormen van digitaal onderwijs en slimme energienetten (zogenaamde smart grids). Daarnaast biedt Twente, met haar universiteit, hogescholen, bouwsector, kenniscentra en een keur aan ICT- en technologiebedrijven, een prima voedingsbodem voor deze ontwikkelingen en wordt zo een proeftuin voor (glasvezel)innovaties. Hierdoor krijgt Twente een economische impuls en worden (hoogwaardige) arbeidsplaatsen niet alleen behouden maar ook gecreëerd. Aanleg glasvezelnetwerk De aanleg van een glasvezelnetwerk is een belangrijke investering in de toekomst. Klanten maken intensief gebruik van de huidige kabelverbindingen. Een glasvezelnetwerk kan moeiteloos grote hoeveelheden data aan, zodat Cogas Kabel ook in de toekomst aan de vraag van klanten kan voldoen. Uiteraard handhaaft Cogas Kabel ook de goede kwaliteit van het bestaande netwerk. Duurzaam Diversificatie in projectportfolio In 2011 heeft Cogas Duurzaam belangrijke stappen gezet in de diversificatie van haar projectportfolio. We hebben in totaal zes nieuwe projecten gecontracteerd: drie warmte-koudeopslagprojecten en drie biomassaprojecten. Cogas Duurzaam voert momenteel een aansprekend warmte-koudeopslagproject uit op Sciencepark te Amsterdam. Dit systeem zorgt voor warmtelevering aan circa zeshonderd studentenwoningen, koudelevering aan een datahotel en warmte- en koudelevering aan een universiteitsgebouw. Het is een mooi voorbeeld van een project waar warmte- en koudevraag bij elkaar worden gebracht. De drie biomassaprojecten richten zich op warmtelevering op basis van biomassaverbranding in de vorm van houtsnippers. Het project Muziekwijk in Zwolle is een van die projecten. Cogas Duurzaam realiseert in opdracht van woningstichting SWZ voor 332 woningen een middentemperatuur warmtedistributienet, gevoed door een biomassaketel. In 2011 is de warmtelevering van start gegaan. Biogasactiviteiten Gedurende het afgelopen jaar werkte Cogas Duurzaam intensief aan het vormgeven van de derde pijler naast warmte-koude en biomassaverbranding: biogas. We hebben al een aantal biogasprojecten op basis van stortgas in exploitatie. Om ons portfolio verder te diversifiëren, willen we dit aanvullen met biogasprojecten op basis van mest- en covergisting. Om de biogasketen in Twente te organiseren, is Cogas Duurzaam de samenwerking aangegaan met Twence Duurzaam. De kennis en expertise van Cogas Jaarverslag

8 beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Uitbreiding takenpakket De taken van Cogas Duurzaam zijn in 2011 uitgebreid. We voeren bouw- en montagetoezicht uit voor de realisatie van projecten. Hierbij zetten we onze kennis en ervaring vanuit de exploitatie in. Zo hebben we voor BioEnergie Twente BV in april een grootschalige revisie uitgevoerd aan de biomassacentrale in Goor. Meetdiensten Groei in commerciële dienstverlening Ondanks de recessie heeft Cogas Meetdiensten in 2011 een groei gerealiseerd in de commerciële dienstverlening. Veel van onze klanten vinden het belangrijk om hun energieverbruik actief te kunnen monitoren. Cogas Meetdiensten biedt hiervoor passende dienstverlening. Zowel het aantal nieuwe klanten als de omzet is in 2011 gestegen ten opzichte van De belangrijkste nieuwe klanten komen uit de sectoren glastuinbouw, financiële dienstverlening en onderwijs. Interne processen op orde Cogas Meetdiensten heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het verhogen van het opnamepercentage. Elke gas- en elektriciteitsmeter moet elke drie jaar door een medewerker van Cogas worden opgenomen en beoordeeld. Doordat we enkele verbeteringen in het opnameproces hebben doorgevoerd, is het opnamepercentage in 2011 gestegen van 80 procent naar 88 procent. Voorbereiding op het nieuwe marktmodel Op 1 april 2013 wordt het nieuwe marktmodel voor de energiesector ingevoerd. Onder andere zullen de meet- en mutatieprocessen per die datum grondig wijzigen. Hierover zijn binnen de energiesector afspraken gemaakt. Cogas bereidt zich op een projectmatige wijze voor op de komende veranderingen. Vooruitzichten voor 2012 Blijvende groei- en verbeteringsambities Cogas kenmerkt zich door haar blijvende groei- en verbeteringsambities, vooral binnen de netbeheerdersactiviteiten voor gas en elektriciteit. Onze ambities blijken bijvoorbeeld uit de saneringsplannen die we uitvoeren. De business units Duurzaam en Meetdiensten streven onverminderd verdere groei na. Cogas Kabel zet in op de verglazing van haar verzorgingsgebied, om klaar te zijn voor de toekomstige capaciteitsvraag op het gebied van telecommunicatie en aanverwante diensten. De investeringen voor 2012 zijn begroot op 40,6 miljoen. Meer dan de helft daarvan zal worden besteed aan de verglazingsprojecten van Cogas Kabel. De liquiditeit van Cogas is van een zodanige omvang dat naar verwachting slechts in beperkte mate een beroep moet worden gedaan op vreemd vermogen. Voor 2012 wordt gerekend op een lichte stijging van het aantal medewerkers. Integrale aanpak bij innovatie en vernieuwing Cogas streeft voortdurend naar innovatie en vernieuwing. Daarbij hanteren we zo veel mogelijk een integrale aanpak. De breedte van de organisatie, met haar verschillende business units, biedt daarvoor goede mogelijkheden. Duurzaamheid speerpunt 2012 Cogas heeft het thema duurzaamheid gekozen als speerpunt voor Binnen dit thema komen onder meer elektrisch vervoer, slimme energienetten en activiteiten op het gebied van biogas aan de orde. Afronding belastingdossier In 2011 heeft Cogas een inhaalslag gemaakt ten aanzien van het belastingdossier. De jaren 2002 tot en met 2005 zijn nu definitief afgerond. Voor de jaren 2006 en 2007 lopen nog discussies met de Belastingdienst. Deze moeten in 2012 worden opgelost. Winstverwachting 2012 conform begroting Naar verwachting komen de bedrijfslasten in 2012 hoger uit dan in 2011, terwijl de omzet gelijk blijft. Dit komt onder meer door investeringen binnen Cogas Kabel voor de realisatie van een open glasvezelnetwerk. Ook de voorbereiding voor de invoering van het Centraal Aansluitingenregister leidt tot hogere kosten. Met efficiencymaatregelen Cogas Jaarverslag

9 zullen we de lastenstijging zo veel mogelijk beperken. Toch zal het resultaat 2012, mede door enkele incidentele baten over 2011, naar verwachting lager uitkomen dan in het voorgaande jaar. Maar dit is wel conform de begroting. Almelo, 18 april 2012 M.M. Kirch Cogas Jaarverslag

10 KERNCIJFERS De gegeven kerncijfers hebben betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van Cogas. De balansgegevens zijn per 31 december. Kerncijfers Eenheid Transport in hoeveelheden Totaal gas m Aansluitingen netbeheer gas aantal Totaal elektriciteit MWh Aansluitingen netbeheer elektriciteit aantal Verkopen in hoeveelheden Totaal verkopen afstandsverwarming GJ Aansluitingen afstandsverwarming aantal Totaal verkopen warmte-koude opslag GJ Resultaten Resultaat na belasting x Kengetallen Solvabiliteit Eigen vermogen/totale vermogen % 69,6 68,5 66,2 Vlottende activa/vlottende passiva % 308,8 341,9 335,4 Rentabiliteit totale vermogen % 12,3 13,7 14,8 Overige kerncijfers Cash-flow 1) x Investeringen x Aantal abonnees Cogas Kabel N.V. aantal Personeelsbezetting aantal Ziekteverzuim % 3,3 4,3 3,3 1) Resultaat na belastingen + afschrijvingen. Cogas Jaarverslag

11 AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Met genoegen biedt de raad van commissarissen u hierbij de jaarrekening 2011 aan. Het verslag van de directie over 2011 is daarbij gevoegd. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. te Zwolle. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 41 van dit verslag. De geconsolideerde winst van de vennootschap over het jaar 2011 bedraagt na belastingen ,--. Wij stellen uw vergadering voor de jaarrekening over 2011 vast te stellen. Een winstverdelingsvoorstel is afzonderlijk bij dit jaarverslag gevoegd. De Cogasorganisatie is op alle fronten sterk in beweging. De verschillende business units, ondersteund door de stafafdelingen, leveren een continue stroom van indrukwekkende prestaties. Daarbij is de Cogasgroep al vele jaren in staat goede jaarresultaten te behalen. Het jaar 2011 was daarop geen uitzondering. De raad van commissarissen spreekt zijn grote dank en waardering uit voor de ook in het afgelopen jaar weer getoonde inzet van de directie en de medewerkers. Almelo, 25 april 2012 Per 18 mei 2011 is de raad van commissarissen weer voltallig, als gevolg van de benoeming van de heer E. Leideman tot lid van deze raad. De heer Leideman werd benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad, welke aanbeveling door de raad van commissarissen werd overgenomen en werd omgezet in een benoemingsvoordracht. De raad van commissarissen A. Koops van t Jagt, voorzitter L.B. Kobes, secretaris De raad van commissarissen en de directie zijn in 2011 zes maal in vergadering bijeen geweest. Ook werd een studiebijeenkomst gehouden, waarin het management van Cogas hun afdeling respectievelijk business unit heeft gepresenteerd. In het verslagjaar namen leden van de raad van commissarissen twee maal deel aan overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, ter bespreking van de algemene gang van zaken in de onderneming. Conform zijn reglement heeft de raad van commissarissen een remuneratiecommissie en een auditcommissie ingesteld. De remuneratiecommissie bestond gedurende her verslagjaar uit mevrouw Van Willigen en de heer Flierman. De remuneratiecommissie heeft in 2011 een aantal malen vergaderd. De heren L.B. Kobes en A. Koops van t Jagt vormen de auditcommissie. Deze commissie heeft in 2011 één maal vergaderd, waarbij is gesproken met de externe accountant. Cogas Jaarverslag

12 Cogas Jaarverslag Jaarrekening 2011

13 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (voor winstbestemming) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Cogas Jaarverslag

14 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (voor winstbestemming) PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Schulden op korte termijn Cogas Jaarverslag

15 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Netto omzet Geactiveerde eigen loonkosten Opbrengst werken voor derden Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kostprijs omzet Kosten uitbesteed werk en materiaalkosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Geconsolideerd resultaat na belastingen Het resultaat toekomend aan de rechtspersoon is het totaalresultaat van de rechtspersoon. Cogas Jaarverslag

16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutaties in werkkapitaal: voorraden onderhanden werk - 86 vorderingen kortlopende schulden Mutatie voorzieningen Rentebaten Vennootschapsbelasting Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Aankoop/verkoop financiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Rentelasten Mutatie langlopende schulden Dividenduitkering Netto kasstroom Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Netto kasstroom Cogas Jaarverslag

17 Algemeen Activiteiten De activiteiten van Cogas Holding N.V., statutair gevestigd te Almelo, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: * transport van elektriciteit en gas * verwerven, beheren en exploiteren van kabelnetwerken * beheren en exploiteren van warmte-koude opslag * verlenen van meetdiensten Groepsverhoudingen Cogas Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Naam Vestigingsplaats Belang Cogas 403-verklaring Cogas B.V. Almelo 100% ja Cogas Infra en Beheer B.V. Almelo 100% ja Cogas Kabel N.V. Almelo 100% ja Cogas Duurzaam B.V. Almelo 100% ja Cogas Meetdiensten B.V. Almelo 100% ja Cogas Facilitaire Diensten B.V. Almelo 100% ja SELCO Electricity Network Management A B.V. Almelo 100% ja SELCO Electricity Network Management B B.V. Almelo 100% ja SELCO Electricity Network Management C B.V. Almelo 100% ja SELCO Gas Network Management D B.V. Almelo 100% ja BioEnergie Twente B.V. Almelo 100% ja Energie Productie Midden Overijssel B.V. Almelo 100% ja De bovengenoemde vennootschappen zijn opgenomen in de consolidatie. Op grond van artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is gebruik gemaakt van de vrijstelling van deponering bij het Handelsregister van de jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen die zijn opgenomen in de groepsjaarrekening. Ten behoeve van deze maatschappijen is Cogas Holding N.V. hoofdelijk aansprakelijk. Op 29 december 2011 is Gasbedrijf Ootmarsum B.V. geliquideerd. Verbonden partijen Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn er geen andere verbonden maatschappijen. Grondslagen voor de consolidatie Geconsolideerd worden Cogas Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen. Voor elk van deze dochtermaatschappijen geldt dat zij tezamen onder gemeenschappelijke leiding als economische eenheid optreden en derhalve als groepsmaatschappij kunnen worden aangemerkt. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Cogas Holding N.V. De financiële gegevens van Cogas Holding N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Cogas Jaarverslag

18 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening 2011 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij benamingen zijn toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Schattingswijzigingen Bij het contant maken van de toekomstige uitgaven betreffende de voorziening voor de Cross Border Lease is een rentepercentage van 4% gebruikt, zijnde de rentevoet voor hoogwaardige ondernemingsobligaties. In voorgaande jaren werd contant gemaakt tegen de gemiddelde marktrente van Cogas, zijnde 6%. Het effect van deze wijziging op het vermogen en het resultaat is Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De belangrijkste categorie betreft de verwerving van concessies in het voorzieningsgebied. Zij worden in beginsel over een periode van 20 jaar annuïtair afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten, zijnde de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de ontvangen bijdragen van derden en met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten gebaseerd op een normaal niveau van de bedrijfsactiviteiten. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en vinden lineair plaats vanaf het moment van ingebruikname. Kosten voor periodiek onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. In 2002 is een Cross Border Lease transactie aangegaan met betrekking tot de gas- en electriciteitsnetwerken. De betreffende netwerken zijn door Cogas Infra en Beheer B.V. verhuurd aan een Amerikaanse investeerder voor een totale periode van 99 jaar. De Amerikaanse investeerder heeft de betreffende netwerken terugverhuurd aan Cogas Infra en Beheer B.V. voor een periode van circa 25 jaar. Cogas Infra en Beheer B.V. heeft aan het einde van de termijn van de terughuur de optie om de verhuur aan de derde af te kopen. Doet zij dit niet, dan heeft de Amerikaanse investeerder het recht Cogas Infra en Beheer B.V., danwel een andere netbeheerder een nieuwe overeenkomst ten aanzien van de netwerken aan te bieden. De voorwaarden en condities van genoemde opties zijn reeds nu vastgelegd en beschreven. Het juridische en economische eigendom van de betreffende netwerken is door Cogas Infra en Beheer B.V. behouden. Derhalve worden deze netwerken opgenomen overeenkomstig de grondslagen gehanteerd voor de overige materiële vaste activa. Financiële vaste activa De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Cogas Jaarverslag

19 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Cogas Holding N.V.. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen op de deelnemingen als gevolg van leningen, alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De kapitaalbelangen, niet zijnde deelnemingen, met een duurzaam karakter worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voorzover het waarschijnlijk is dat realisatie van een belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde (4%) en hebben overwegend een langlopend karakter. Effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen tenzij anders vermeld in de toelichting. - Voorziening Cross Border Lease Als zekerheidsstelling voor (on)voorwaardelijke verplichtingen uit hoofde van de Cross Border Lease transactie zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een Letter of Credit. De contante waarde van de toekomstige uitgaven voor deze Letter of Credit zijn onder deze post opgenomen. Voor het in stand houden van de afgesloten Cross Border Lease transactie is het van belang dat al dan niet periodiek bepaalde activiteiten worden uitgevoerd om aan de contractuele verplichtingen te voldoen ( compliance ). De geraamde compliance kosten zijn contant gemaakt en onder deze post opgenomen. Bij het contant maken van de toekomstige uitgaven is een rentepercentage van 4% gebruikt, zijnde de rentevoet voor hoogwaardige ondernemingsobligaties. De op het verslagjaar betrekking hebbende uitgaven voor de Letter of Credit en compliance kosten worden ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks de contante waarde van de voorziening herberekend. De koers- en renteverschillen worden verwerkt in de financiële baten en lasten. Voorraden De voorraden, grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen voor risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. - Voorziening Jubileumuitkeringen Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers is een voorziening opgenomen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop van de medewerkers, rekening houdende met de specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale lasten. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 4%. Cogas Jaarverslag

20 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening - Voorziening Wachtgeldregeling Onverkort de voorwaarden gesteld in de Wachtgeldregeling 1995 hebben alle werknemers die voor 1 januari 1997 voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden recht op een wachtgelduitkering in geval van onvrijwillge werkloosheid na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor mogelijke verplichtingen op grond van het hiervoor genoemde wachtgeldreglement is een voorziening gevormd. - Overige voorzieningen Voorzieningen worden gevormd indien: - per balansdatum een juridisch afdwingbare en/of feitelijke verplichting bestaat die voortvloeit uit gebeurtenissen voor de balansdatum; - het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen en - een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de verplichting. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Grondslagen voor de resultaatbepaling Netto omzet De netto omzet energie betreft het gefactureerde transport, inclusief vastrecht en wettelijke toeslagen, vermeerderd met de raming van het nog te factureren transport over de periode tussen de laatste meteropnamedatum en de balansdatum van het boekjaar, verminderd met het hiervoor gereserveerde bedrag ultimo voorgaand boekjaar. De afwijkingen tussen de raming en de afgerekende bedragen worden in het volgende boekjaar verantwoord. De netto omzet kabeltelevisie betreft gefactureerde abonnementen voor de levering van diensten geleverd via het kabelnetwerk. Overige grondslagen Aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Cogas Holding N.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen (effecten) waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. Subsidies Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend door de toepassing van nominaal geldende tarieven op het in de jaarrekening getoonde resultaat voor belastingen, rekening houdend met permanente verschillen tussen dit resultaat en het resultaat volgens fiscale grondslagen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode opgesteld. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Cogas Jaarverslag

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 IT-Workz Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Publicatiestukken 2012 Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 4 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 5 1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie