DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013;"

Transcriptie

1 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 15, eerste lid, 2 ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2014, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; Na beraadslaging, BESLUIT: Artikel 1. In artikel 1, 2, van het besluit van de Vlaamse R egering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd worden de woorden Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest vervangen door de woorden Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Pagina 1 van 6

2 Art. 2. In het opschrift en in artikel 1, 3, artikel 11, 2 en artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden lagere besturen vervangen door de woorden lokale besturen. Art. 3. In artikel 2, eerste lid, artikel 11, 3, artikel 13, 16, 17, 18, eerste lid, artikel 20, 21, 22, 23, 26 en 27 worden de woorden lager bestuur vervangen door de woorden lokaal bestuur. Art. 4. In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de zinsnede de Vlaamse regering, en de zinsnede of de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven. Art. 5. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, wordt een punt 3 to egevoegd, dat luidt als volgt: 3 innovatieve projecten die zijn opgezet in samen werking met de OVAM en die leiden tot een lagere milieudruk, verbonden met het materiaalgebruik of -verbruik door het stimuleren van een duurzamer ontwerp of gebruik van producten en diensten, meer en betere selectieve inzameling, en recyclage of betere afzet van recyclaten.. Art. 6. In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede en de berekeningswijze die van toepassing zijn. vervangen door de zinsnede, de berekeningswijzen die van toepassing zijn en de uitbetalingsmodaliteiten.. Art. 7. Aan artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 3 toegevoegd, dat luidt als volgt: 3 innovatieve projecten overeenkomstig artikel 3, 3, maximaal 50%.. Art. 8. In artikel 6, 1, van hetzelfde besluit wordt het woord investering telkens vervangen door de woorden investering of projectkosten. Art. 9. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art. 12. De Vlaamse minister kan nadere regels vaststellen omtrent de aanvraagprocedure zoals de samenstelling van de ontwerp- en gunningsdossiers, het projectidee, het projectvoorstel en het eindrapport, alsook de wijze van indiening.. Art. 10. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Pagina 2 van 6

3 Art. 14. De Vlaamse minister geeft op basis van het ontwerpdossier al dan niet de vaste belofte tot toelage en brengt het lokaal bestuur daarvan op de hoogte.. Art. 11. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de zinsnede de Vlaamse regering, de Vlaamse minister of en de zinsnede, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven. Art. 12. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het eerste lid worden de zinsnede de Vlaamse regering, de Vlaamse minister of en de zinsnede, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven; 2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Als het gunningsbedrag boven de maximumgrens, vermeld in artikel 17, ligt, kan de Vlaamse minister eveneens een afwijking toestaan op basis van een gemotiveerd verzoek van het lokaal bestuur. ; 3 er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: Als het gunningsbedrag onder de minimumgrens, vermeld in artikel 17, ligt, kan de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie eveneens een afwijking toestaan op basis van een gemotiveerd verzoek van het lokaal bestuur.. Art. 13. Aan artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden en na goedkeuring door de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie toegevoegd. Art. 14. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de zinsnede De Vlaamse regering, en de zinsnede of de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven. Art. 15. Aan artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden en na goedkeuring door de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie toegevoegd. Art. 16. Aan hoofdstuk VI van hetzelfde besluit wordt een afdeling III, die bestaat uit artikel 24/1 tot en met 24/12, toegevoegd, die luidt als volgt: Afdeling III. Procedure voor subsidiëring van innovatieve projecten Art 24/1. Tegen 1 april en 1 oktober van elk jaar kunnen lokale besturen één of meerdere projectideeën betreffende een innovatief project dat potentieel heeft om te Pagina 3 van 6

4 leiden tot een lagere milieudruk op het vlak van materialengebruik of -verbruik, indienen bij de bevoegde administratie. Art 24/2. Uit de ingediende projectideeën worden een aantal projecten geselecteerd binnen het beschikbare budget. De selectie zal gebeuren door een expertencommissie, voorgezeten door de bevoegde administratie. De afweging van de projectideeën zal gebeuren aan de hand van de volgende criteria: 1 potentieel aan verwachte effecten op het vlak va n materialengebruik en -verbruik, op 20 punten; 2 innovatief karakter van het project, potentieel aan leerervaringen voor Vlaanderen en het lokaal bestuur, op 20 punten; 3 concrete uitvoerbaarheid van het project, op 20 punten; 4 opschaalbaarheid of reproduceerbaarheid van het project naar andere lokale besturen, op 20 punten; 5 passend binnen de beleidsprioriteiten van de Vla amse overheid, vermeld in de beheersovereenkomst tussen de OVAM en de minister van Leefmilieu, op 10 punten; 6 globale milieuwinst, win- win situatie naar ande re leefmilieudomeinen, op 10 punten. De projectideeën worden gerangschikt volgens een aflopende score. Projecten onder 50/100 komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Projectideeën met een score van meer dan 50/100 die omwille van budgettaire beperkingen niet geselecteerd worden, worden op een lijst geplaatst en komen bij een volgende indieningsperiode opnieuw in aanmerking als mogelijk te subsidiëren projectidee. De Vlaamse minister stelt de samenstelling van de expertencommissie, vermeld in het eerste lid, vast. Art. 24/3. De geselecteerde projectideëen worden elk via een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de OVAM verder uitgewerkt tot een compleet projectvoorstel. Art. 24/4. Het projectvoorstel moet ingediend worden uiterlijk 6 maanden na het bericht van selectie van het projectidee. Deze periode kan op vraag van de projectindiener, éénmalig verlengd worden met nogmaals 6 maanden, na goedkeuring door de bevoegde administratie. Na het verstrijken van deze termijn komt de selectie van het projectidee te vervallen. Art. 24/5. Het projectvoorstel kan pas ingediend worden voor subsidiëring na goedkeuring van het voorstel door zowel de subsidieaanvrager, de OVAM als Pagina 4 van 6

5 eventueel andere betrokkenen. Deze goedkeuring wordt bij de projectaanvraag gevoegd. Art. 24/6. Het lokaal bestuur zendt het projectvoorstel met een aangetekende brief naar de bevoegde administratie. Art. 24/7. De Vlaamse minister geeft op basis van het projectvoorstel al dan niet de vaste belofte van toelage en stelt het lokaal bestuur hiervan in kennis. Art. 24/8. De ontvangst van de vaste belofte van toelage geeft het lokaal bestuur het recht om het project op te starten. Art. 24/9. Binnen 6 maanden na afloop van het project wordt een eindrapport opgeleverd. Art. 24/10. De expertencommissie, vermeld in artikel 24/2, adviseert de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie over het eindrapport. Ze geeft daarbij aan in welke mate het project is uitgevoerd conform het goedgekeurde projectvoorstel. Art. 24/11. De uitbetaling van de subsidies gebeurt na controle van de eindafrekening, de facturen en kostennota's en mits goedkeuring door de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie van het eindrapport. Art. 24/12. Als blijkt dat het project niet kan uitgevoerd worden zoals opgenomen in het projectvoorstel, hebben zowel de subsidieaanvrager als de OVAM het recht om het project stop te zetten.. Art. 17. In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de zinsnede De Vlaamse regering, de Vlaamse minister of en de zinsnede, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven. Art. 18. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de zinsnede de Vlaamse regering, de Vlaamse minister of en de zinsnede, overeenkomstig de aan hem of haar verleende delegaties, opgeheven. Pagina 5 van 6

6 Art. 19. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke SCHAUVLIEGE Pagina 6 van 6

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA 17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Relevante artikels ivm binnenvaart,

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie