Belgisch Staatsblad dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35570] 9 MEI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de instanties bevoegd voor de behandeling van de dossiers inzake de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, 1; Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.3, 7.1.4, 7.1.4/1, 7.1.5, 4, 7.1/1.1, 2, en artikel ; Gelet op het decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong, artikel 29; Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 augustus 2013; Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 17 oktober 2013; Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 7 oktober 2013; Gelet op advies nr /3 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2014, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In artikel 1.1.1, 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 er wordt een punt 18/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 18/1 de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie: de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 2 in punt 21 wordt na het woord gemeente en voor de woorden is en elke groep van personen de woorden of provincie ingevoegd; 3 een punt 41 wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 40/3 expertisedossier: dossier inzake de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong aan een warmte-krachtinstallatie of installatie die elektriciteit produceert uit hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van zonne-energie, met inbegrip van de wijzigingen, rapporteringen en controles in dit dossier na de goedkeuring ervan; ; 4 een punt 46 wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 56/2 gesloten industrieel net: gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; ; 5 in punt 70 worden de woorden door de VREG en de woorden aan de VREG opgeheven; 6 er wordt voor punt 97/2 dat punt 97/3 wordt, een nieuw punt 97 /2 ingevoegd dat luidt als volgt: 97/1 standaarddossier: dossier inzake de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong aan een installatie die elektriciteit produceert uit zonne-energie, met inbegrip van de wijzigingen, rapporteringen en controles in dit dossier na de goedkeuring ervan;. Art. 2. In artikel van hetzelfde besluit wordt punt 1 vervangen door wat volgt: 1 het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daarvoor bestemde middelen en fondsen, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmte-kracht- en groenewarmte-installaties.;. Art. 3. In artikel , 5 van hetzelfde besluit worden de woorden het Aardgasdecreet en de uitvoeringsbesluiten vervangen door de woorden titels IV, V, VI en hoofdstuk I tot en met IV van titel VII van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en de uitvoeringsbesluiten. Art. 4. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt: 1 het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; ; 2 punt 3 wordt vervangen door wat volgt: 3 het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;. Art. 5. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling II van hoofdstuk I van Titel VI vervangen door wat volgt: Afdeling II. De behandeling van standaard- en expertisedossiers inzake groenestroomcertificaten. Art. 6. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling I van Titel VI, hoofdstuk I, afdeling II vervangen door wat volgt: Onderafdeling I. Het aanvragen van groenestroomcertificaten.

2 Art. 7. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het eerste lid van paragraaf 1 worden de woorden Een aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten vervangen door de woorden Een expertisedossier met betrekking tot groenestroomcertificaten ; 2 de woorden de VREG worden telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap ; 3 in het derde lid van paragraaf 1 worden de woorden principebeslissing met betrekking tot de toekenning van groenestroomcertificaten aan vervangen door de woorden principebeslissing over het expertisedossier van ; 4 paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 4. Een standaarddossier wordt ingediend bij en behandeld door de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten of de beheerder van het net dat gekoppeld is aan het gesloten distributienet of gesloten industrieel net waarop de installatie is aangesloten. Standaarddossiers van installaties in eilandwerking worden ingediend bij en behandeld door de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen. De paragrafen 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van deze standaarddossiers door de beheerder van het net in kwestie.. Art. 8. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 in het eerste lid van paragraaf 1 worden de woorden aanvraag tot toekenning van certificaten vervangen door de woorden indiening van het expertisedossier. Art. 9. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2 in het eerste lid worden tussen het woord certificaatgerechtigde en het woord meldt de woorden van een expertisedossier toegevoegd; 3 een vijfde lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt: Wijzigingen in standaarddossiers, zoals vermeld in het eerste lid, worden door de certificaatgerechtigde gemeld aan de beheerder van het net, bedoeld in artikel , 4. Het tweede, derde en vierde lid zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.. Art. 10. Artikel van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art De netbeheerder wordt gemachtigd om in een standaarddossier via een controle, al of niet ter plaatse, van de productie-installatie en de meterstanden na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van groenestroomcertificaten vermeld in artikel tot en met 6.1.5, is voldaan. Als de netbeheerder de toegang tot de installatie wordt geweigerd of als de netbeheerder vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, meldt hij dat onmiddellijk aan het Vlaams Energieagentschap. De netbeheerder schorst vervolgens de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten die uitgegeven zijn voor elektriciteit, opgewekt in de installatie in kwestie, totdat alsnog toegang wordt gegeven en wordt vastgesteld dat toch voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel tot en met of het Vlaams Energieagentschap de netbeheerder meldt dat in het standaarddossier in kwestie toch aan deze voorwaarden is voldaan. 2. Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in de artikel tot en met 6.1.5, trekt de VREG, op verzoek van het Vlaams Energieagentschap voor wat betreft de expertisedossiers en op verzoek van de netbeheerder voor wat betreft de standaarddossiers, de nog niet verhandelde en de in het kader van de certificatenverplichting of minimumsteun nog niet gebruikte groenestroomcertificaten in kwestie in. Als wordt vastgesteld dat een aantal van de onterecht toegekende groenestroomcertificaten toch al werd verhandeld of werden gebruikt voor de minimumsteun of de certificatenverplichting, wordt voor de productie-installatie in kwestie het aantal groenestroomcertificaten dat toegekend zal worden conform artikel gecompenseerd met het aantal groenestroomcertificaten dat niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in tot Art. 11. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling III van afdeling II van hoofdstuk I van Titel VI vervangen door wat volgt: Onderafdeling III. De berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten Art. 12. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het tweede lid wordt de zinsnede Het aantal groenestroomcertificaten dat maandelijks door de VREG wordt toegekend aan een installatie, wordt berekend vervangen door de zinsnede Het aantal groenestroomcertificaten dat maandelijks wordt toegekend aan een installatie, wordt berekend door het Vlaams Energieagentschap ; 2 in het derde lid worden de woorden de VREG de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten aan deze installaties ontvangt vervangen door de woorden de aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2, wordt ontvangen ; 3 in het derde lid wordt de zinsnede Als de VREG de aanvraag niet binnen die termijn ontvangt vervangen door de zinsnede Als de aanvraag, vermeld in artikel , niet binnen die termijn wordt ontvangen. Art. 13. In artikel van hetzelfde besluit worden de woorden die aan de VREG worden meegedeeld opgeheven. Art. 14. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het derde lid van de eerste paragraaf worden tussen de woorden kan en,op eigen initiatief de woorden in expertisedossiers toegevoegd; 2 in het tweede lid van paragraaf 2 worden de woorden De certificaatgerechtigde brengt de VREG vervangen door de woorden In standaarddossiers brengt de certificaatgerechtigde de beheerder van het net, vermeld in artikel 6.1.2, 4 ;

3 3 aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt: In expertisedossiers brengt de certificaatgerechtigde het Vlaams Energieagentschap maandelijks op de hoogte van de meetgegevens, vermeld in het eerste lid. ; 4 de woorden de VREG worden telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 15. In artikel , tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 16. In artikel van hetzelfde besluit worden de woorden kent de VREG groenestroomcertificaten toe vervangen door de woorden worden groenestroomcertificaten toegekend. Art. 17. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het eerste lid worden de woorden kent de VREG groenestroomcertificaten toe vervangen door de woorden worden groenestroomcertificaten toegekend ; 2 de woorden de VREG worden telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap ; 3 in het vijfde lid worden de woorden de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten vervangen door de woorden de aanvraag, vermeld in 6.1.2, en worden de woorden de beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten aan vervangen door de woorden de beslissing in het expertisedossier van. Art. 18. In artikel /1, 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, worden de woorden de VREG vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 19. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2 in het vierde en zevende lid van paragraaf 2 worden de woorden aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten vervangen door de woorden aanvraag, vermeld in artikel ; 3 in het zevende lid van paragraaf 2 worden de woorden de beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten aan vervangen door de woorden de beslissing in het expertisedossier van. Art. 20. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling III van hoofdstuk I van Titel VI vervangen door wat volgt: Afdeling III. De toekenning en registratie van groenestroomcertificaten. Art. 21. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 1. De VREG kent groenestroomcertificaten toe op basis van de berekening, gemaakt door het Vlaams Energieagentschap, overeenkomstig de artikelen tot en met De toegekende groenestroomcertificaten worden geregistreerd in een centrale databank. Die registratie waarborgt de echtheid van de groenestroomcertificaten. ; 2 aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: De registratie van de gegevens, bedoeld in 1, 3, 4, 5 en 6 van het vorig lid, bij de creatie van het groenestroomcertificaat gebeurt op basis van de beoordeling en rapportering aan de VREG van deze gegevens door het Vlaams Energieagentschap en de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten.. Art. 22. In artikel , 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en 1 in het eerste lid wordt de inleidende zin Voor het voldoen aan de certificatenverplichting aanvaardt de VREG alleen de groenestroomcertificaten die worden toegekend voor elektriciteit, opgewekt door middel van: vervangen door de inleidende zin Alleen groenestroomcertificaten die toegekend zijn voor elektriciteit, opgewekt uit de volgende energiebronnen, waarbij voldaan wordt aan de volgende criteria en aan de criteria, vermeld in artikel 7.1.5, 4, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zijn aanvaardbaar in het kader van de indiening voor de certificatenverplichting: ; 2 het eerste lid, 7, c) wordt vervangen door: c) de houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof, in elk geval de volgende houtstromen: 1) schors; 2) stof (schuurstof, filterstof, zeefstof, freesstof) met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,2 mm; 3) fijn snoeihout met een diameter kleiner dan 4 cm; 4) twijgen van boomkruinen met een diameter kleiner dan 4 cm; 5) stronken tot maximaal 30 cm boven het maaiveld; 3 tussen het eerste en het tweede lid, wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: Om te bepalen of specifieke houtstromen, andere dan vermeld in het eerste lid, 7, c), 1) tot 5), al dan niet gebruikt worden als industriële grondstof, vraagt het Vlaams Energieagentschap een advies op 30 dagen aan de OVAM en de sectorfederaties van de hout- en papierindustrie. Wanneer de adviezen eensluidend zijn, dan zijn deze bindend voor zover de ministers bevoegd voor energie en leefmilieu gezamenlijk, uiterlijk binnen een periode van 10 dagen vanaf de formele kennisgeving van de beide adviezen (de datum van het laatste advies doet de termijn starten), de zaak niet hebben geëvoceerd. In dat specifieke geval kan de regering anders beslissen, mits grondige motivering. Wanneer over een specifieke houtstroom geen eensluidende adviezen worden gegeven, beslist de Vlaamse Regering op voorstel van het Vlaams Energieagentschap. 4 in het tweede lid worden de woorden De VREG vervangen door de woorden Het Vlaams Energieagentschap.

4 Art. 23. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van Titel VI, hoofdstuk II, afdeling II vervangen door wat volgt: Afdeling II. De behandeling van expertisedossiers met betrekking tot warmtekrachtcertificaten. Art. 24. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling I van Titel VI, hoofdstuk II, afdeling II vervangen door wat volgt: Onderafdeling I. Het aanvragen van warmte-krachtcertificaten. Art. 25. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het eerste lid van paragraaf 1 worden de woorden Een aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten vervangen door de woorden Een expertisedossier met betrekking tot warmtekrachtcertificaten ; 2 de woorden de VREG worden telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap ; 3 in het vierde lid van paragraaf 1 worden de woorden principebeslissing met betrekking tot de toekenning van warmte-krachtcertificaten aan vervangen door de woorden principebeslissing over het expertisedossier van ; Art. 26. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het eerste lid worden de woorden De VREG kent alleen warmtekrachtcertificaten toe vervangen door de woorden Warmtekrachtcertificaten worden enkel toegekend ; 2 in het derde lid worden de woorden de VREG vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 27. In artikel van hetzelfde besluit worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 28. In artikel van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2 in het vierde lid worden de woorden om geen warmtekrachtcertificaten meer toe te kennen vervangen door de woorden om te oordelen dat geen warmte-krachtcertificaten meer mogen worden toegekend ; 3 er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in de artikel tot en met 6.2.5, trekt de VREG, op verzoek van het Vlaams Energieagentschap, de nog niet verhandelde en de in het kader van de certificatenverplichting of minimumsteun nog niet gebruikte warmte-krachtcertificaten in kwestie in. Als wordt vastgesteld dat een aantal van de onterecht toegekende warmte-krachtcertificaten toch al werd verhandeld of werden gebruikt voor de minimumsteun of de certificatenverplichting, wordt voor de warmtekrachtinstallatie in kwestie het aantal warmte-krachtcertificaten dat toegekend zal worden gecompenseerd met het aantal warmte-krachtcertificaten dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in tot Art. 29. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling III van Titel VI, hoofdstuk II, afdeling II vervangen door wat volgt: Onderafdeling III. De berekening van het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten Art. 30. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het tweede lid wordt de zinsnede Het aantal warmtekrachtcertificaten dat maandelijks door de VREG wordt toegekend, wordt berekend vervangen door de zinsnede Het aantal warmte-krachtcertificaten dat maandelijks wordt toegekend aan een installatie, wordt berekend door het Vlaams Energieagentschap ; 2 in het derde lid worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap en worden de woorden de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten aan wordt vervangen door de woorden de aanvraag, vermeld in artikel 6.2.2, van. Art. 31. In artikel van hetzelfde besluit worden de woorden die aan de VREG worden meegedeeld opgeheven. Art. 32. In artikel van hetzelfde besluit worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 33. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 34. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van titel VI, hoofdstukii, afdeling III vervangen door wat volgt: Afdeling III. De toekenning en registratie van warmte-krachtcertificaten. Art. 35. In artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 1. De VREG kent warmte-krachtcertificaten toe op basis van de berekening, gemaakt door het Vlaams Energieagentschap, overeenkomstig de artikelen tot en met De toegekende warmte-krachtcertificaten worden geregistreerd in een centrale databank. Die registratie waarborgt de echtheid van de warmtekrachtcertificaten. ; 2 aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: De registratie van de gegevens, vermeld in het vorig lid, uitgezonderd punten 7 en 14, bij de creatie van het warmte-krachtcertificaat gebeurt op basis van de beoordeling en rapportering aan de VREG van deze gegevens door het Vlaams Energieagentschap en de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten..

5 Art. 36. Het eerste lid van artikel van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt vervangen door wat volgt: Alleen de warmtekrachtcertificaten die toegekend werden voor de warmtekrachtbesparing die gerealiseerd werd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie in het Vlaamse Gewest die voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vastgelegd ter uitvoering van artikel 7.1.2, 4, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en die voor het eerst in dienst werd genomen of ingrijpend gewijzigd werd na 1 januari 2002, zijn aanvaardbaar in het kader van de indiening voor de certificatenverplichting. Art. 37. Aan artikel 6.2/1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden een derde, vierde en vijfde lid toegevoegd die luiden als volgt: Het Vlaams Energieagentschap kan voor de berekening van een projectspecifieke onrendabele top vereisen dat de marktconformiteit van de gehanteerde parameters door de aanvrager wordt aangetoond. De aanvrager bezorgt deze gegevens binnen een door het Vlaams Energieagentschap vooropgestelde termijn en op de door haar gevraagde wijze. Indien de aangeleverde informatie onvolledig blijkt, of niet tijdig wordt bezorgd, beginnen de termijnen, vermeld in artikel 6.2/1.7 1, vijfde lid en artikel 6.2/1.7 2, derde lid niet te lopen tot na ontvangst van de gevraagde informatie. Het Vlaams Energieagentschap kan eveneens de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de onrendabele top opvragen bij projecten die reeds een startdatum ontvingen uit de betreffende representatieve of niet-representatieve projectcategorie. De eigenaar of uitbater van de installatie bezorgt deze gegevens binnen een door het Vlaams Energieagentschap vooropgestelde termijn, op straffe van schorsing van het recht op de uitkering van certificaten tot ontvangst van de bedoelde informatie. Wanneer binnen deze gestelde termijn de gevraagde gegevens niet aan het Vlaams Energieagentschap worden bezorgd, schorst de VREG, op voorstel van het Vlaams Energieagentschap, de uitkering van de certificaten voor het geviseerde project tot de datum van ontvangst door het Vlaams Energieagentschap van de voormelde gegevens. Het Vlaams Energieagentschap brengt de VREG van deze ontvangst onverwijld op de hoogte. Onder de gegevens, vermeldt in het derde en vierde lid, worden minstens verstaan: 1 contracten, afgesloten ten behoeve van de bouw of uitbating van het betrokken project; 2 facturen, opgesteld of ontvangen in het kader van de bouw of uitbating van het betrokken project; 3 betalingsbewijzen voor onkosten, gemaakt bij de bouw of uitbating van het betrokken project; 4 technische gegevens van de installatie of het project; 5 productiegegevens van de installatie of het project; 6 interne en externe studies en analyses betreffende de bouw of uitbating van het betrokken project.. Art. 38. In artikel 6.2/1.7, 1, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 21 december 2012, wordt punt 3 opgeheven. Art. 39. In artikel 6.2/1.7, 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt de zin Op eenvoudig verzoek van de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, maakt het Vlaams Energieagentschap het aanvraagdossier, vermeld in het tweede lid, over aan de VREG, waar dit als een principe-aanvraag tot toekenning van certificaten wordt ontvangen opgeheven. Art. 40. In artikel 6.2/1.8, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden en maakt vervolgens haar vaststelling over aan de VREG opgeheven. Art. 41. In artikel 6.2/3.1, 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 in het eerste lid worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap en worden de woorden Een aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong vervangen door de woorden Een expertisedossier met betrekking tot garanties van oorsprong ; 2 er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: In afwijking van het eerste lid, wordt een standaarddossier met betrekking tot garanties van oorsprong ingediend bij en behandeld door de beheerder van het net, vermeld in artikel 6.1.2, 4.. Art. 42. In artikel 6.2/3.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 2. De garanties van oorsprong worden maandelijks toegekend per schijf van 1000 kwh elektriciteit die is opgewekt in het Vlaamse Gewest. Er wordt niet meer dan één garantie van oorsprong uitgereikt voor dezelfde elektriciteitsproductie van 1000 kwh, ongeacht de energiebron of de technologie. De VREG kent garanties van oorsprong toe op basis van de berekening, gemaakt door het Vlaams Energieagentschap. ; 2 in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden door de VREG opgeheven; 3 in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden kan de VREG beslissen vervangen door de woorden kan beslist worden. Art. 43. In artikel 6.2/3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden de VREG telkens vervangen door de woorden het Vlaams Energieagentschap. Art. 44. Aan artikel 6.2/3.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: De registratie van de gegevens, vermeld in het vorig lid, uitgezonderd punten 2 en 12, bij de creatie van de garantie van oorsprong gebeurt op basis van de beoordeling en rapportering van deze gegevens door het Vlaams Energieagentschap en de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten.

6 Art. 45. Paragraaf 5 van artikel van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 5. Elke beheerder van een elektriciteitsdistributienet, de beheerder van een gesloten distributienet, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en de beheerder van het transmissienet bezorgt binnen de maand na het verloop van elk kwartaal aan het Vlaams Energieagentschap een lijst van hernieuwbare-energie-installaties en warmtekrachtinstallaties, aangesloten op diens net en bij de vermelde beheerders aangemeld, met voor elk injectie- of afnamepunt, voor de situatie op de laatste dag van het voorgaande kwartaal, de volgende gegevens: 1 de naam van de injecteerder of afnemer zoals geregistreerd in het toegangsregister; 2 het adres van het afnamepunt, injectiepunt of de locatie van de aansluiting en in voorkomend geval, de EAN-code; 3 het elektrisch vermogen van de installatie, het type technologie, de aard van de gebruikte energiedrager of hernieuwbare energiebron. Het Vlaams Energieagentschap kan een minder frequente rapportering toestaan.. Art. 46. In hoofdstuk I van titel XI van hetzelfde besluit wordt een afdeling V, bestaande uit artikel , ingevoegd, die luidt als volgt: Afdeling V. Controle betreffende de berekening van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, onrendabele toppen en bandingfactoren Art De personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap worden aangesteld om in het kader van de aan het agentschap in titel VI toegewezen taken betreffende de behandeling van expertisedossiers, de berekening van het aantal groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, en de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren de nodige controles met betrekking tot overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk I van titel VII van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en van titel VI van dit besluit op te sporen.. Art. 47. In titel XI van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, bestaande uit artikel 11.1/1.1, dat luidt als volgt: Hoofdstuk I/1. Toezicht door de VREG Art. 11.1/1.1. De personeelsleden van de VREG worden aangesteld om betreffende de toekenning en het gebruik van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong de nodige controles met betrekking tot overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk I en I/1 van titel VII van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en van titel VI van dit besluit op te sporen.. Art. 48. In titel XI van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk I/2 ingevoegd, bestaande uit artikel 11.1/2.1, dat luidt als volgt: Hoofdstuk I/2. Toezicht door de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie Art. 11.1/2.1. Onverminderd artikel is de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie, met toepassing van artikel tot en met van het DABM en haar uitvoeringsbepalingen, bevoegd om de nodige controles uit te oefenen bij de eigenaar of uitbater van een productie-installatie betreffende de naleving van hoofdstuk I van het titel VII van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbepalingen ervan. Het Vlaams Energieagentschap bezorgt de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie, een lijst van productieinstallaties en te controleren gegevens. Na elk bezoek ter plaatse stelt de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie,een controlerapport op dat onverwijld aan het Vlaams Energieagentschap wordt bezorgd.. Art. 49. In artikel , 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden door de VREG opgeheven. Art. 50. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van 13 september 2013, wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt : Art In afwijking van artikel 6.1.2, 4 wordt een standaarddossier ingediend bij en behandeld door de VREG. De paragrafen 1, 2 en 3 van artikel en artikel zijn van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de behandeling van deze dossiers door de VREG. 2. In afwijking van artikel 6.1.5, vijfde lid, worden wijzigingen in standaarddossiers door de certificaatgerechtigde gemeld aan de VREG. De paragrafen twee, drie en vier van artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. 3. In afwijking van artikel 6.1.6, 1, gebeurt de controle in standaarddossiers door de netbeheerder op verzoek van de VREG en wordt weigering van de toegang tot de installatie of vaststelling van de netbeheerder dat niet aan de voorwaarden, vermeld in artikel tot en met is voldaan, gemeld aan en gecontroleerd door de VREG. 4. In afwijking van artikel 6.1.7, tweede lid en artikel , 1, berekent de VREG het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten in standaarddossiers. 5. In afwijking van artikel 6.1.9, 1, tweede lid en 2, tweede lid wordt de VREG op de hoogte gebracht van de meetgegevens in standaarddossiers. Artikel 6.1.9, 1, derde lid, 3en 4 zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. Art. 51. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van 13 september 2013, wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: Art In afwijking van artikel 6.2/3.1, derde lid, wordt een standaarddossier inzake garanties van oorsprong ingediend bij en behandeld door de VREG. Het aanvraagdossier bestaat uit een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model wordt bepaald door de VREG en de in het aanvraagformulier aangeduide documenten ter staving van de aanvraag. In afwijking van artikel 6.2/3.3, 2, worden het aantal toe te kennen garanties van oorsprong in standaarddossiers berekend door de VREG. In afwijking van artikel 6.2/3.4, tweede lid, worden de gegevens, vermeld in artikel 6.2/3.4, in standaarddossiers overgemaakt aan de VREG. De VREG kan nadere regels vastleggen voor de manier waarop deze metingen uitgevoerd moeten worden en voor de manier waarop de gegevens aan de VREG bezorgd moeten worden.. Art. 52. In hetzelfde besluit worden in Bijlage III/4 de woorden, voor zover de investeringen gebeurd zijn voor 1 januari 2013 telkens opgeheven.

7 Art. 53. Het Vlaams Energieagentschap treedt van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de VREG die betrekking hebben op de overgedragen opdrachten, taken en bevoegdheden inzake de behandeling van expertisedossiers en de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong in expertisedossiers, met uitzondering van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de hangende procedures en toekomstige gerechtelijke procedures met betrekking tot die opdrachten, taken en bevoegdheden en die voor 1 april 2014 onder toezicht van de VREG plaatsvonden. Art. 54. Artikel 26 van het decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong treedt in werking. Art. 55. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van artikel 1, 3, 5, 6, artikel 2, artikel 5 tot en met 21, artikel 22, 1 en 4, artikel 23 tot en met 36, artikel 39 tot en met 44, artikel 46, artikel 47, artikel 49 tot en met 51, artikel 53 en 54 die uitwerking hebben met ingang van 1 april Artikel 22, 2 en 3, zijn voor het eerst van toepassing op elektriciteit opgewekt vanaf 1 april Artikel 38 is voor het eerst van toepassing op projecten waarvoor op datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad nog geen voorlopige bandingfactor, als bedoeld in artikel 6.2/1.7, 1 vijfde lid, door de minister of de Vlaamse Regering is vastgelegd. Art. 56. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 9 mei De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Fr. VAN DEN BOSSCHE

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 10 6 juli 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID 13 JULI Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

VLAAMSE OVERHEID 13 JULI Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie N. 2012 2122 VLAAMSE OVERHEID 13 JULI 2012. Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 2031 (2012-2013) Nr. 4 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2031

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 maart 2010

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 maart 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

VR DOC.1273/2

VR DOC.1273/2 VR 2017 0612 DOC.1273/2 Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

VR DOC.0712/2

VR DOC.0712/2 VR 2018 0607 DOC.0712/2 VR 2018 0607 DOC.0712/2 Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen Na beraadslaging, DE VLAAMSE

Nadere informatie

van 25 september 2009

van 25 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 oktober 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 oktober 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 maart gewijzigd op 2 maart 2010

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 maart gewijzigd op 2 maart 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID 28 JUNI 2013. Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie (1) [C 2013/35608] Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister

Nadere informatie

VR DOC.0551/2BIS

VR DOC.0551/2BIS VR 2019 0504 DOC.0551/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude DE VLAAMSE

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 juli 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 juli 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de subsidie voor het generatiepact en tot wijziging van diverse bepalingen van het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel ; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 18 augustus 2017 met betrekking tot het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 18 augustus 2017 met betrekking tot het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 14/1.1.1 en 14/1.1.2, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 14/1.1.1 en 14/1.1.2, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet

Nadere informatie

VR DOC.1136/2BIS

VR DOC.1136/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/03/2014 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 73955 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

VR DOC.1066/2BIS

VR DOC.1066/2BIS VR 2017 2710 DOC.1066/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie.

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 3 26 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 14/04/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

VR DOC.0474/2BIS

VR DOC.0474/2BIS VR 2017 1905 DOC.0474/2BIS VR 2017 1905 DOC.0474/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen DE VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.0924/2BIS

VR DOC.0924/2BIS VR 2017 2209 DOC.0924/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2018; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

VR DOC.1450/2BIS

VR DOC.1450/2BIS VR 2018 2112 DOC.1450/2BIS VR 2018 2112 DOC.1450/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden

Nadere informatie

VR DOC.0175/2

VR DOC.0175/2 VR 2019 1502 DOC.0175/2 VR 2019 1502 DOC.0175/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

2 twee jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over de pedagogische ondersteuning en het attest draagkracht, vermeld in artikel 32; ;

2 twee jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over de pedagogische ondersteuning en het attest draagkracht, vermeld in artikel 32; ; bijlage bij informatie 2016/113 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011; Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische

Nadere informatie

VR DOC.0136/2

VR DOC.0136/2 VR 2019 0802 DOC.0136/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel /2, 3, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel /2, 3, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, 3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/02/2014 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/03/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/05/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 02/09/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 02/10/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 08/12/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 01/02/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 07/04/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/03/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 06/05/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 13/06/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 06/07/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen versie van kracht op DE VLAAMSE REGERING,

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen versie van kracht op DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 14 september 2012 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

Belgisch Staatsblad dd BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 31178 BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2018 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2018/30679] 26 JANUARI 2018. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 14 september 2012 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VR 2016 2503 DOC.0312/2

VR 2016 2503 DOC.0312/2 VR 2016 2503 DOC.0312/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2017/10293] 1 DECEMBER 2016. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar

Nadere informatie

VR DOC.0205/2BIS

VR DOC.0205/2BIS VR 2018 0903 DOC.0205/2BIS VR 2018 0903 DOC.0205/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden en de uitbetaling van de toelagen in het kader

Nadere informatie

Typ hier de naam van hedrijf

Typ hier de naam van hedrijf Typ hier de naam van hedrijf Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 BRUSSEL e-mail: info@vreg.be tel +32 2 553 13 53 fax +32 2 553

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/01/2015 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

DE VLAAMSE REGERING, Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 93:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 93: Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de kilometerheffing, de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de geïntegreerde woonbonus, de energieheffing

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/03/2015 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 12/01/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 1871 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 30 APRIL 2004. Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-

Nadere informatie

28 SEPTEMBER 2001. Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen De Vlaamse

28 SEPTEMBER 2001. Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen De Vlaamse N. 2001 2938 [C 2001/36198] 28 SEPTEMBER 2001. Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2018; Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid DE VLAAMSE

Nadere informatie