VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING (Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING (Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT)"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING (Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT) Artikel 1. Definities. In deze voorwaarden van beheer en bewaring (de Fondsvoorwaarden) wordt verstaan onder: Accountant: een registeraccountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken. Beheerder: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, ofwel de rechtsopvolger daarvan, dan wel de overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden benoemde opvolger daarvan, een en ander als vermeld op de website van de Beheerder. Benchmark: iboxx Euro Sovereigns index. Beursdag: elke dag waarop zowel de effectenbeurs Euronext Amsterdam, Nederland, als de banken in Nederland open zijn voor het (doen) verrichten van transacties in effecten. Bewaarder: Delta Lloyd Bewaarder N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, ofwel de rechtsopvolger daarvan, dan wel de overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden benoemde opvolger daarvan, een en ander als vermeld op de website van de Beheerder. Fonds: het onderhavige Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT. Fondsvermogen: het geheel van de onder het verband van het Fonds staande bezittingen en schulden. Fondsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, met inachtneming van alle wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten worden aangebracht. Fondswaarden: de beleggingen van het Fonds, met inbegrip van liquide middelen behorend tot het Fondsvermogen. iboxx: internationale index leverancier met standaards voor samenstelling en waardering van beleggingsindices (zie Intrinsieke Waarde: het eigen vermogen van het Fonds, dat wil zeggen het saldo van de bezittingen en schulden van het Fonds. Participant: iedere houder van één of meer Participaties. Participatie(s): (een) vorderingsrecht(en), (elk) rechtgevende op een deel van het Fondsvermogen. schriftelijk: bij brief, telefax of , of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. Artikel 2. Naam. Zetel. Fiscale status. Duur. 2.1 Het Fonds is genaamd: Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT. 2.2 Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder. 2.3 Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting

2 Het Fonds is ingesteld voor onbepaalde tijd. Artikel 3. Doel. Beleggingsbeleid. 3.1 Het Fonds heeft tot doel het voor rekening en risico van de Participanten beleggen van vermogen in effecten en andere vermogenswaarden, in het bijzonder in obligaties die zijn uitgegeven in euro (EUR) en wel zodanig dat de risico's worden gespreid teneinde de Participanten in de opbrengst te doen delen. 3.2 Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het op langere termijn behalen van een optimaal rendement bij een aanvaardbare mate van risico alsmede op het op langere termijn door middel van actief beheer behalen van een hoger totaal rendement dan de Benchmark met het Fondsvermogen, dat voor rekening en risico van de Participanten wordt belegd in effecten en andere vermogenswaarden in de ruimste zin van het woord. 3.3 Het Fonds belegt uitsluitend in staatsobligaties (sovereigns) en staatsgerelateerde obligaties (subsovereigns), waarbij voor de definitie van deze termen gebruik wordt gemaakt van de indeling en methodiek zoals gehanteerd door iboxx van tijd tot tijd. Het Fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten en producten waaronder futures en swaps. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer kunnen financiële risico's worden afgedekt en actieve posities in worden genomen. 3.4 Het Fonds is verplicht uit hoofde van liquiditeit ten minste vijftig procent (50%) van de Fondswaarden aan te houden in staatsobligaties (sovereigns) van overheden met de Euro (EUR) als nationale valuta. 3.5 Het Fonds mag: (a) beleggen in financiële instrumenten die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro (EUR), met dien verstande dat het totale bedrag van deze beleggingen op geen enkel moment groter mag zijn dan twintig procent (20%) van het Fondsvermogen, waarbij het valutarisico wordt geminimaliseerd; (b) als debiteur leningen aangaan ten laste van het Fonds, met dien verstande dat het totale bedrag van deze leningen op geen enkel moment groter mag zijn dan tien procent (10%) van het Fondsvermogen; (c) een deel van het Fondsvermogen aanhouden als liquide middelen, met dien verstande dat het totaal van deze liquide middelen op geen enkel moment groter mag zijn dan maximaal twintig procent (20%) van het Fondsvermogen; (d) transacties tot het uitlenen van financiële instrumenten aangaan tot maximaal een honderd procent (100%) van de Fondswaarden, waarbij (i) de risico s verband houdende met het uitlenen worden beheerst door middel van het verkrijgen van zekerheden in de vorm van onderpand en/of bankgarantie en (ii) de opbrengsten van het uitlenen van de financiële instrumenten, na aftrek van marktconforme vergoedingen, ten

3 gunste van het resultaat van het Fonds komen alsmede in de jaarrekening worden toegelicht; en (e) tot honderd procent (100%) van het Fondsvermogen beleggen in staatsobligaties (sovereigns) van één uitgevende instelling met een AAA rating. 3.6 De gemiddelde kredietwaardigheid van het Fonds wordt berekend volgens de gewogen gemiddelde rating factor (WARF) methodologie zoals beschreven in de bijlage bij deze akte (Bijlage) en dient op ieder moment ten minste gelijk te zijn aan de kredietwaardigheid van de Benchmark verminderd met één rating stap, zoals omschreven in die bijlage. 3.7 De rentegevoeligheid van het Fonds kan maximaal twee jaar afwijken van de rentegevoeligheid van de Benchmark. Artikel 4. De Beheerder. 4.1 Het beheer over het Fonds wordt uitgeoefend door de Beheerder. De Beheerder handelt uitsluitend in het belang van de Participanten. 4.2 De Beheerder is bevoegd een deel van het beheer en de daaruit voortvloeiende taken te doen uitoefenen door één of meer door hem te benoemen derden, niet zijnde de Bewaarder. 4.3 De Beheerder is vrij in zijn keuze voor Fondswaarden en bevoegd alle daden van beheer met betrekking tot het Fondsvermogen te verrichten met inachtneming van het bepaalde in deze Fondsvoorwaarden. Onder het beheer worden mede verstaan het vaststellen en uitvoeren van het beleggingsbeleid van het Fonds, het doen van beleggingen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt. De Beheerder is te allen tijde bevoegd in de Fondswaarden wijzigingen aan te brengen die de Beheerder in het belang van de gezamenlijke Participanten acht. 4.4 Indien de Beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, zal de Bewaarder een interimbeheerder benoemen die zal functioneren als beheerder van het Fonds totdat de vergadering van Participanten een nieuwe Beheerder heeft aangewezen. 4.5 De Bewaarder roept binnen vier weken nadat zich de in artikel 4.4 bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan, of nadat de Beheerder zijn voornemen om zijn functie als Beheerder van het Fonds neer te leggen anderszins bekend heeft gemaakt, een vergadering van Participanten bijeen die een nieuwe Beheerder zal aanwijzen. 4.6 Elke aansprakelijkheid van de Beheerder voor het gevoerde beheer en de gevolgen daarvan is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of enig handelen in strijd met de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden. 4.7 Bestuurders van de Beheerder zullen nimmer enige bestuursfunctie vervullen bij de Bewaarder. Artikel 5. De Bewaarder. 5.1 De Bewaarder heeft tot taak de Fondswaarden te bewaren voor rekening en risico van de Participanten. Alle bank- en effectenrekeningen worden ten name van de Bewaarder gesteld onder vermelding dat de Bewaarder de rekeningen

4 houdt als bewaarder van het Fonds. Voor zover nodig worden Fondswaarden aan toonder ten name van de Bewaarder in bewaring gegeven, bij financiële instellingen met een goede reputatie. 5.2 De Bewaarder is juridisch gerechtigd tot alle Fondswaarden. Alle vermogensbestanddelen worden op naam van de Bewaarder gesteld. De Bewaarder verkrijgt vermogensbestanddelen steeds ten titel van beheer ten behoeve van de Participanten en treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de Participanten. 5.3 De Fondswaarden worden op zodanige wijze bewaard dat daarover slechts kan worden beschikt door de Beheerder en de Bewaarder tezamen. 5.4 De Bewaarder mag tot het Fondsvermogen behorende beleggingen slechts aan de Beheerder afgeven, indien de Beheerder een door hem getekende verklaring verstrekt, vermeldende waartoe de afgegeven Fondswaarden door de Beheerder zullen worden gebezigd, mits daaruit blijkt dat afgifte van de Fondswaarden wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie van de Beheerder. 5.5 De Beheerder is verplicht aan de Bewaarder al die informatie te verstrekken die de Bewaarder, naar diens uitsluitend oordeel voor een goede uitoefening van zijn functie nodig heeft. 5.6 Indien de Bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend bewaarder is aangewezen, zal de Beheerder een interimbewaarder benoemen, totdat de vergadering van Participanten een nieuwe Bewaarder heeft aangewezen. 5.7 De Beheerder roept binnen vier weken nadat de in artikel 5.6 bedoelde omstandigheid zich heeft voorgedaan, of nadat de Bewaarder zijn voornemen om zijn functie als Bewaarder van het Fonds neer te leggen anderszins bekend heeft gemaakt, een vergadering van Participanten bijeen, die een nieuwe Bewaarder zal aanwijzen. 5.8 Elke aansprakelijkheid van de Bewaarder voor schade veroorzaakt door het optreden als Bewaarder en de gevolgen daarvan is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of enig handelen in strijd met de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden. De aansprakelijkheid van de Bewaarder blijft van kracht, indien de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven Fondswaarden geheel of ten dele aan een derde toevertrouwt. 5.9 Bestuurders van de Bewaarder zullen nimmer enige bestuursfunctie vervullen bij de Beheerder. Artikel 6. Uitgifte Participaties. Vaststelling Intrinsieke Waarde. 6.1 Deelname in het Fonds staat uitsluitend open voor partijen die kwalificeren als gekwalificeerde belegger in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw vastgesteld. 6.2 De minimum deelname per Participant bedraagt ten minste vijftig duizend euro (EUR ). Voor een uitbreiding van deelname, waaronder begrepen herbelegging van inkomsten uit een Participatie geldt geen minimumbedrag. 6.3 Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te

5 worden ingediend door inzending van daartoe door de Beheerder beschikbaar gestelde formulieren. De Beheerder zal verzoeken tot uitgifte van Participaties honoreren, evenwel onverminderd het bepaalde in artikel 6.8. De Beheerder bepaalt het tijdstip waarop een uitgifte tot stand wordt gebracht. De Beheerder is te allen tijde gerechtigd om aan de uitgifte van één of meer Participaties nadere voorwaarden te stellen. Voor de toepassing van het in dit artikel 6.3 bepaalde wordt onder "uitgifte" mede begrepen het uitbreiden van een deelname door een Participant. 6.4 Het aantal Participaties van de toetredende Participant in het Fondsvermogen wordt berekend op basis van de Intrinsieke Waarde per Participatie berekend per de datum van zijn toetreding. De Intrinsieke Waarde per Participatie wordt verkregen door de Intrinsieke Waarde van het Fonds, berekend ingevolge artikel 13 per die dag te delen door het aantal op dat moment uitstaande Participaties. Door het bedrag van de storting van de toetredende Participant te delen door de aldus vastgestelde Intrinsieke Waarde van één Participatie wordt het aantal aan de toetredende Participant uit te geven Participaties verkregen. 6.5 In geval van additionele stortingen door een Participant wordt het aantal wegens de additionele storting aan de Participant uit te geven Participaties berekend op basis van de Intrinsieke Waarde per Participatie, berekend per de datum van de additionele storting. Het bepaalde in de tweede en derde volzin van artikel 6.4 is van overeenkomstige toepassing. De bevoegdheid tot het instemmen met additionele stortingen door Participanten en het bepalen van de datum van de additionele storting berust uitsluitend bij de Beheerder. 6.6 De Participant dient uiterlijk drie Beursdagen na de datum van toetreding of additionele storting aan de plicht tot storting te hebben voldaan. Indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, marktconforme afspraken hieromtrent veranderen kan deze periode door de Beheerder worden verkort. De Participant wordt na storting van het door hem verschuldigde bedrag in de boeken van het Fonds gecrediteerd voor de Intrinsieke Waarde van het aantal (alsdan) door hem gehouden Participaties. De Beheerder verstrekt aan de Participant kosteloos een bewijs van boeking. De plicht tot storting als bedoeld in dit artikel 6 van een Participant is geen inbreng of verbintenis om in te brengen in de zin van (wetsvoorstel tot wet te verheffen) Titel 13, Boek 7 Burgerlijk Wetboek. 6.7 De Beheerder erkent ten aanzien van iedere Participatie in het Fonds slechts één gerechtigde. Indien een Participatie tot een gemeenschap behoort; zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register dienen te zijn ingeschreven, verplicht één persoon aan te wijzen om hen ten opzichte van de Bewaarder en de Beheerder te vertegenwoordigen. Het bepaalde in de artikelen 7.4 en 7.5 is van overeenkomstige toepassing, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten kunnen worden gedaan aan het in het register van Participanten ingeschreven adres van de vertegenwoordiger. 6.8 De uitgifte van Participaties zal door de Beheerder worden opgeschort indien,

6 naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de uitgifte van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, belegging door het Fonds van de tegenover de uitgifte van Participaties ontvangen bedragen, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is. 6.9 In het geval bedoeld in artikel 6.8 zal de Beheerder binnen een maand na de opschorting een vergadering van Participanten bijeenroepen om het besluit tot opschorting toe te lichten. Artikel 7. Participaties. Register van Participanten. 7.1 De door het Fonds uitgegeven Participaties geven recht op een evenredig deel van het Fondsvermogen. 7.2 Onder Participaties worden mede begrepen fracties van Participaties die kunnen worden uitgegeven tot op vier decimalen nauwkeurig. 7.3 Alle Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. 7.4 De Beheerder houdt een register van Participanten, waarin van elke Participant de navolgende gegevens worden opgenomen: (a) naam, adres en woonplaats; (b) gekozen domicilie en statutaire plaats van vestiging; (c) de gestorte bedragen en het aantal Participaties waarvoor de Participant in het Fonds deelneemt; (d) de datum respectievelijk data waarop de Participatie(s) is/zijn verkregen; en (e) overige gegevens voorzover de Beheerder opname daarvan in het register van Participanten nuttig acht. 7.5 Elke Participant is verplicht aan de Beheerder schriftelijk opgave te doen van iedere wijziging in de hiervoor in artikel 7.4 onder 7.4(a) en 7.4(b) bedoelde gegevens. Alle gevolgen van het niet mededelen van zodanige wijzigingen zijn voor rekening en risico van de betrokken Participant. 7.6 Het register van Participanten wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving tot registratie in het register van Participanten wordt getekend door zowel de Beheerder als de Bewaarder. 7.7 Op eerste verzoek van een Participant zal hem kosteloos een op hem betrekking hebbend uittreksel uit het register van Participanten worden verstrekt. Uittreksels uit het register zijn niet verhandelbaar. Een uittreksel uit het register van Participanten wordt getekend door zowel de Beheerder als de Bewaarder, onder vermelding van de naam en het adres van de Participant en het aantal door de Participant gehouden Participaties en de Intrinsieke Waarde per Participatie.

7 Artikel 8. Overdracht van Participaties. 8.1 Overdracht van Participaties kan uitsluitend met bemiddeling van de Beheerder plaatsvinden aan het Fonds en de Participanten. Overdracht van Participaties aan derden is eveneens toegestaan, mits deze derden zijn toegelaten tot deelname in het Fonds overeenkomstig het bepaalde in artikel De overdracht van een Participatie geschiedt door een daartoe strekkende onderhandse of notariële akte. 8.3 De overdracht van een Participatie is tegenover de Beheerder en de Bewaarder eerst van kracht na erkenning van de overdracht door de Beheerder, van welke erkenning slechts kan blijken door middel van een inschrijving in het in artikel 7.4 bedoelde register van Participanten. Een Beheerder erkent een overdracht van Participaties alleen na ontvangst van een aan hem gericht schriftelijk verzoek daartoe van de overdragende Participant. Artikel 9. Royement. 9.1 De Beheerder zal een verzoek van een Participant tot geheel of gedeeltelijk tussentijds royement van zijn deelname honoreren onder inhouding van de hierna in artikel 9.5 genoemde vergoeding voor de kosten van royement, onverminderd het bepaalde in artikel Een verzoek tot geheel of gedeeltelijk royement wordt ingediend door invulling, ondertekening en inzending van een daartoe door de Beheerder aan de Participant beschikbaar gesteld formulier. De Beheerder bepaalt het tijdstip waarop het royement tot stand wordt gebracht. De Beheerder is te allen tijde bevoegd om aan het royement van één of meer Participaties nadere voorwaarden te stellen. 9.3 Indien een royement tot stand komt, vindt de uitbetaling van de royementsprijs drie Beursdagen na de datum van berekening van de royementswaarde plaats. 9.4 De royementswaarde wordt berekend op de datum van ontvangst door de Beheerder van het verzoek tot geheel of gedeeltelijk tussentijds royement, mits dit verzoek voor twaalf uur s middags door hem is ontvangen en door hem is gehonoreerd. De royementswaarde per Participatie is gelijk aan de Intrinsieke Waarde van het Fonds, berekend ingevolge artikel 13 per die dag te delen door het aantal alsdan uitstaande Participaties. Op deze royementswaarde wordt de vergoeding voor de kosten van royement ingevolge artikel 9.5 in mindering gebracht. 9.5 De vergoeding voor de kosten van royement bedraagt vijfentwintighonderdste procent (0,15%) van de royementswaarde. Deze vergoeding komt ten goede aan het Fonds. 9.6 Royement van Participaties zal door de Beheerder kunnen worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van royement van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan

8 ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, de liquiditeitspositie van het Fonds zulk een royement niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een voor royement benodigde verkoop van Fondswaarden, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is. 9.7 In het geval bedoeld in artikel 9.6 zal de Beheerder binnen een maand na de opschorting een vergadering van Participanten bijeenroepen om het besluit tot opschorting toe te lichten. 9.8 Geroyeerde Participaties gaan per de datum van royement teniet. Artikel 10. Kosten Ten laste van het Fondsvermogen komen de navolgende kosten, lasten en vergoedingen: (a) belastingen en rechten die terzake van het Fonds als zodanig en terzake van de transacties van het Fonds worden geheven; (b) door derden aan het Fonds in rekening gebrachte kosten verbonden aan het kopen, verkopen, beheren en bewaren van Fondswaarden ten behoeve van het Fonds, alsmede aan het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden; (c) kosten van de Accountant en andere externe deskundigen; (d) de vergoeding voor de Beheerder als bedoeld in artikel 11.2: (e) de vergoeding voor de Bewaarder als bedoeld in artikel 11.6; (f) de kosten verbonden aan het oproepen en houden van vergaderingen van Participanten en de (overige) kosten voor het doen van mededelingen, oproepingen en opgaven overeenkomstig artikel 17; (g) de kosten verbonden aan in artikel 3.5(b) bedoelde leningen, met inbegrip van daarover verschuldigde rente Alle overige kosten en lasten komen ten laste van de Beheerder. Artikel 11. Beheervergoeding. Bewaarvergoeding De Beheerder ontvangt een vaste beheervergoeding voor het door hem gevoerde beheer over het Fonds, daaronder begrepen de kosten van administratie. Deze vergoeding wordt overeenkomstig artikel 10.1 ten laste van het Fondsvermogen gebracht Door de Beheerder wordt elk kwartaal een vaste beheervergoeding aan het Fonds in rekening gebracht van zeshonderd vijfentwintig tienduizendste procent (0,05%) (exclusief BTW), berekend over de Intrinsieke Waarde van het Fonds per kwartaal ultimo De vaste beheervergoedingen zijn, bij nabetaling, verschuldigd per de laatste Beursdag van ieder kwartaal. De Beheerder treft hiervoor dagelijks een voorziening op de balans Wijzigingen in de vaste beheervergoedingen voor de Beheerder, dan wel wijzigingen in het tijdstip van verschuldigdheid, als hiervoor genoemd in de artikelen 11.2 en 11.3 kunnen door de Beheerder worden aangebracht indien dit met het oog op de omvang en de kosten van beheer wenselijk of noodzakelijk

9 wordt geacht. Een dergelijke wijziging wordt eerst van kracht na verloop van twee maanden na de datum, waarop die wijziging overeenkomstig artikel 17 van deze Fondsvoorwaarden ter kennis van de Participanten is gebracht In geval van een deelneming in het Fonds door één en dezelfde Participant boven een bedrag van vijfentwintig miljoen euro (EUR ), kunnen afwijkende tarieven gelden van de in artikel 11.2 genoemde vaste beheervergoeding zoals deze van tijd tot tijd door de Beheerder zullen worden aangebracht. Restitutie van de te veel ten laste van het Fondsvermogen gebrachte vergoeding conform het bepaalde krachtens vorenstaande volzin, geschiedt door de Beheerder rechtstreeks aan de betreffende Participant na het einde van ieder kalenderjaar Door de Bewaarder wordt elk kwartaal een vaste bewaarvergoeding aan het Fonds in rekening gebracht van éénduizend tweehonderdvijftig euro (EUR 1.250) (exclusief BTW). Het bepaalde in artikel 11.3 omtrent het tijdstip van verschuldigdheid is van overeenkomstige toepassing Wijzigingen in de vaste bewaarvergoedingen voor de Bewaarder, dan wel wijzigingen in het tijdstip van verschuldigdheid, kunnen door de Bewaarder worden aangebracht indien dit met bet oog op de omvang en de kosten van bewaring wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Een dergelijke wijziging wordt eerst van kracht na verloop van twee maanden na de datum, waarop die wijziging overeenkomstig artikel 17 van deze Fondsvoorwaarden ter kennis van de Participanten is gebracht. Artikel 12. Jaarrekening. Verslaggeving Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van het Fonds maakt de Beheerder een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting, zoveel mogelijk met overeenkomstige toepassing van de op dat moment geldende voorschriften van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek De jaarrekening van het Fonds wordt onderzocht door een door de Beheerder aan te wijzen Accountant, die van dit onderzoek verslag uitbrengt aan de Beheerder en de Bewaarder. De over dit onderzoek afgelegde accountantsverklaring wordt bij de jaarrekening gevoegd De Beheerder legt de jaarrekening van het Fonds ter vaststelling voor aan de vergadering van Participanten. Vaststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van de Beheerder en de Bewaarder Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening van het Fonds en binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt aan de Participanten aan de adressen vermeld in het register van Participanten een exemplaar toegezonden van de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende verklaring van een Accountant De Beheerder draagt maandelijks zorg voor toezending aan iedere Participant van een gespecificeerde opgave van het aantal en de Intrinsieke Waarde van zijn Participaties, op basis van de Intrinsieke Waarde van het Fonds per de

10 laatste Beursdag van de maand. Artikel 13. Vaststelling Intrinsieke Waarde Fonds De Intrinsieke Waarde van het Fonds is gelijk aan het eigen vermogen van het Fonds De Intrinsieke Waarde van het Fonds wordt per de laatste dag van iedere week en iedere maand berekend in euro s met in achtneming van het volgende: (a) De tot het Fonds behorende beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de laatst gedane officiële koers, of tegen het gemiddelde van de bied- en laatkoers van de vorige Beursdag aan de hoofdbeurs waar zodanige effecten genoteerd zijn, of. bij gebreke daarvan, op de door de Beheerder getaxeerde waarde; (b) alle overige Fondswaarden, daaronder begrepen de schulden van het Fonds, worden door de Beheerder naar beste weten gewaardeerd op basis van de actuele waarde, met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen en andere vermogenswaarden in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare maatstaven De kosten en vergoedingen als bedoeld in de artikelen 10 en 11 zullen op het Fondsvermogen in mindering worden gebracht, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met gemaakte, nog niet betaalde kosten De Intrinsieke Waarde van een Participatie is gelijk aan de Intrinsieke Waarde van het Fonds, gedeeld door het op de dag van berekening uitstaande aantal Participaties. Artikel 14. Uitkeringen Gedurende de looptijd van het Fonds zullen alle inkomsten, na aftrek van de in artikel 10.1 genoemde kosten, worden herbelegd Na vaststelling van de jaarrekening van het Fonds zal het uit te keren dividendbedrag worden vastgesteld. In geval van een uitkering in de vorm van Participaties blijft het bepaalde in artikel 6.5, eerste volzin, buiten toepassing De betaalbaarstelling van uitkeringen, de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling worden, overeenkomstig artikel 17, bekendgemaakt aan de betrokken Participant De Beheerder is slechts gehouden tot het doen van de in artikel 14.2 bedoelde uitkering indien de Participant een daartoe strekkend schriftelijk verzoek uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar bij de Beheerder heeft ingediend De Beheerder zal kosteloos een bewijs van dividenduitkering verstrekken. Artikel 15. Vergadering van Participanten Zo dikwijls als de Beheerder dit in het belang van de Participanten acht of dit ingevolge deze Fondsvoorwaarden wordt voorgeschreven, roept de Beheerder een vergadering van Participanten bijeen De vergaderingen van Participanten worden gehouden te Amsterdam of op een andere door de Beheerder te bepalen plaats De oproeping voor de vergadering van Participanten geschiedt ten minste veertien dagen vóór de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en die

11 van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel In de oproeping zullen de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, zijn aangegeven. In de oproeping wordt melding gemaakt van het bij artikel 15.8 hierna gestelde vereiste. Tevens zal daarin worden opgenomen de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan kennisneming voor de Participanten van belang is, dan wel de plaats of de plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken, vanaf de dag van de oproeping kosteloos voor de Participanten verkrijgbaar zijn Indien Participanten, die tezamen ten minste één vierde deel vertegenwoordigen van de Intrinsieke Waarde van het Fonds op de Beursdag voorafgaande aan de dag van indiening bij de Beheerder van een daartoe strekkend verzoek, een vergadering van Participanten gewenst achten, is de Beheerder gehouden een vergadering bijeen te roepen Indien de Beheerder niet binnen, veertien dagen na ontvangst daarvan een verzoek als in artikel 15.5 bedoeld gevolg geeft, zijn de desbetreffende Participanten gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het overigens hiervoor in dit artikel 15 bepaalde Toegang tot de vergadering van Participanten hebben de Participanten, de Beheerder, de Bewaarder, alsmede degenen die door de voorzitter van de vergadering tot de vergadering worden toegelaten Participanten die de vergadering wensen bij te wonen, dienen de Beheerder ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk in kennis te stellen De vergadering wordt voorgezeten door een daartoe door de Beheerder aangewezen persoon. Bij gebreke van een zodanige aanwijzing voorziet de vergadering zelf in haar leiding De Participanten, de Beheerder, de Bewaarder, alsmede degenen ten aanzien van wie de voorzitter van de vergadering dat toestaat, hebben het recht tijdens de vergadering het woord te voeren Een Participatie geeft recht op één stem. Op fracties van Participaties kan geen stem worden uitgebracht Alle besluiten van de vergadering van Participanten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij zijn bindend voor alle Participanten. Ongeldige stemmen en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht Indien de door deze Fondsvoorwaarden gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht worden genomen, kunnen geldige besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen slechts worden genomen mits in een vergadering van Participanten alle Participanten aanwezig zijn en mits de besluiten met algemene stemmen worden genomen Besluiten kunnen in plaats van in vergaderingen van Participanten ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde Participanten.

12 15.15 Van het verhandelde in elke vergadering van Participanten worden notulen bijgehouden door een secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen beiden ondertekend. De Beheerder, de voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden bijgehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. Artikel 16. Relatie Beheerder, Bewaarder en Participanten De Participanten worden geacht kennis te hebben genomen en zich te onderwerpen aan deze Fondsvoorwaarden vanaf de datum van ontvangst door de Beheerder van het ingevulde aanmeldingsformulier voor deelname in het Fonds zoals bedoeld in artikel De Beheerder is niet bevoegd een Participant jegens een derde te verbinden. Artikel 17. Mededelingen aan Participanten. Alle mededelingen, oproepingen en opgaven aan Participanten geschieden schriftelijk aan het door hen gekozen adres zoals dat door hen is medegedeeld aan de Beheerder en is geregistreerd in het register van Participanten. Artikel 18. Wijziging van de Fondsvoorwaarden Een besluit tot wijziging van de Fondsvoorwaarden, al dan niet bij wijze van aanvullend reglement, kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. Een wijziging wordt van kracht op de door de Beheerder en de Bewaarder vast te stellen datum onverminderd het bepaalde in artikel Van een wijziging van de Fondsvoorwaarden wordt onverwijld overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 mededeling gedaan aan de Participanten Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden als gevolg waarvan rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd of (hogere) lasten aan hen of aan het Fonds worden opgelegd treden eerst in werking één maand na de dagtekening van de mededeling bedoeld in artikel Artikel 19. Opheffing van het Fonds. Vereffening Een besluit tot opheffing van het Fonds kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. De Beheerder en Bewaarder zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen het beheer over het Fonds respectievelijk de bewaring van de Fondswaarden te beëindigen Van het besluit tot opheffing wordt onverwijld overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 mededeling gedaan aan de Participanten Na het tot stand komen van het besluit tot opheffing van het Fonds zoals bedoeld in artikel 19.1, vervalt de mogelijkheid tot toetreding tot het Fonds en het doen van additionele stortingen in het Fonds. Na de mededeling als bedoeld in artikel 19.2 vervalt het recht van Participanten tot geheel of gedeeltelijk royement Gedurende de periode van vereffening blijven de Fondsvoorwaarden zoveel

13 mogelijk van toepassing en blijven de Beheerder en Bewaarder in functie tot het moment waarop het Fonds geheel is opgeheven De Beheerder draagt zorg voor de vereffening van het Fonds en legt daarvan aan de Participanten rekening en verantwoording af alvorens tot enige uitkering aan de Participanten over te gaan Op of rond de opheffingsdatum van het Fonds worden alle tot het Fonds behorende Fondswaarden verkocht (of anderszins afgewikkeld). De opbrengst, verminderd met eventueel nog resterende schulden, wordt binnen twee weken na de opheffingsdatum in gelijke delen uitgekeerd op alle Participaties die op het moment van beëindiging uitstaan. Artikel 20. Toepasselijk recht. Geschillen Op deze Fondsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen terzake van deze Fondsvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Artikel 21. Bekendheidsclausule. Door het enkele feit van de toetreding worden de Participanten geacht kennis te dragen van en zich te onderwerpen aan alle bepalingen van deze Fondsvoorwaarden.

VOORWAARDEN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PENSIOENSTABILISATIE FONDS 8-10

VOORWAARDEN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PENSIOENSTABILISATIE FONDS 8-10 VOORWAARDEN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PENSIOENSTABILISATIE FONDS 8-10 VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING Dit zijn de per 16 december 2015 door Delta Lloyd Asset Management N.V. en Stichting

Nadere informatie

FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND

FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND FONDSVOORWAARDEN DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND FONDSVOORWAARDEN Dit zijn de fondsvoorwaarden van Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund zoals op 22 juli 2014 overeengekomen door Delta

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF

VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF VOORWAARDEN VAN BEHEER & BEWARING DELTA LLOYD MULTI ASSETS CONSERVATIEF VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING Dit zijn de per 22 juli 2014 door de beheerder, bewaarder en juridisch eigenaar herziene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Dit zijn de door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V herziene Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Funds. Het eerste Fund van

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het AEGON Paraplufonds I, oorspronkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elke AEGON Pool, vastgesteld op 2 mei 2000 door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V.,

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Voorwaarden van Beheer en Bewaring Voorwaarden van Beheer en Bewaring OVE Rentefonds 1-3 OVE Rentefonds 4-7 OVE Garantie Fonds OVE Global Sustainability Fund 1 oktober 2013 1 Inhoud Begripsomschrijving.... 3 Naam. Duur.... 3 Bewaring....

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Stichting Homburg Stoneridge

Stichting Homburg Stoneridge 1 STATUTEN Stichting Homburg Stoneridge Artikel 1. Naam en zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Homburg Stoneridge. 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool

VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool Artikel 1. Definities In deze voorwaarden zullen de in dit artikel genoemde uitdrukkingen de betekenis hebben zoals daarachter aangegeven: AIF-beheerder Beheerder

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Fondsreglement LYNX Rendement Fonds. Versie mei 2015

Fondsreglement LYNX Rendement Fonds. Versie mei 2015 Fondsreglement LYNX Rendement Fonds Versie mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Naam, zetel en duur... 6 Artikel 3 Doel, fiscale status en aard... 6 Artikel 4 Samenstelling van het

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEAM Funds, oorspronkelijk vastgesteld op 2 januari 1997 en laatstelijk gewijzigd op 20 september 2013

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL

VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL Artikel 1. Definities In deze voorwaarden zullen de in dit artikel genoemde uitdrukkingen de betekenis hebben zoals daarachter aangegeven: Bancaire Werkdag Een

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Filmproject De Donor

Filmproject De Donor Filmproject De Donor Script geschreven door Mario Grooters Bijlage 3 (Maatschapscontract) behorende bij prospectus maatschap Filmproject De Donor van 8 december 2014 8 december 2014 Pagina 1 van 8 pagina

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Voorstel Voorwaarden van beheer en bewaring ASN-Novib Microkredietfonds

Voorstel Voorwaarden van beheer en bewaring ASN-Novib Microkredietfonds ASN BELEGGINGSFONDSEN Vergaderstuk bij vergadering van participanten ASN-Novib Microkredietfonds maandag 26 november 2012 Voorstel Voorwaarden van beheer en bewaring ASN-Novib Microkredietfonds Ingaande

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN HET LOYALIS BELEGGINGSFONDS

OVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN HET LOYALIS BELEGGINGSFONDS OVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN HET LOYALIS BELEGGINGSFONDS ONDERGETEKENDEN: 1. KAS-Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V., gevestigd te (1012 VT) Amsterdam aan de Spuistraat

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds

Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds Artikel 1 Definities AIF-beheerder: AIFM-richtlijn: Beursdag: Beheerder: Bewaarder: Centraal Instituut: Deelgenoot: FBI-criteria: Fonds: Fondsvermogen:

Nadere informatie