Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen Landbergstraat CE Delft 2 B

2

3 &Onderwijs- en Exaenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) bijlage Uitvoeringsregeling Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie (artikel 7.12 WHW) Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Faculteit Industrieel Ontwerpen Augustus 2008 Technische Universiteit Delft

4 Inhoud Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

5 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) Paragraaf 1 Algeeen 5 Paragraaf 2 Propedeuse 9 Paragraaf 3 Bachelorfase 9 Paragraaf 4 Aanelding, toelating en deelnae onderwijs (excl. inors) 10 Paragraaf 4a Aanelding, toelating en deelnae inors 11 Paragraaf 5 Tentaens en afronden van practica 11 Paragraaf 6 Studeren et een functiebeperking 15 Paragraaf 7 Vrijstelling 15 Paragraaf 8 Exaens 15 Paragraaf 9 Studiebegeleiding en studieadvies 16 Paragraaf 10 Strijdigheid en wijziging 16 Paragraaf 11 Inwerkingtreding bijlage Uitvoeringsregeling OER Paragraaf 1 Algeeen 19 Paragraaf 2 Saenstelling van het studieprograa 19 Paragraaf 3 De inors 20 Paragraaf 4 Overgangsregeling 21 Paragraaf 5 Toelatingsvoorwaarden tot de aster 22 Paragraaf 6 Inwerkingtreding 22 Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie (artikel 7.12 WHW) Paragraaf 1 Algeeen 25 Paragraaf 2 Aanelding en toelating tentaens en exaens 26 Paragraaf 3 Tentaens 27 Paragraaf 4 Beoordeling en uitslagbepaling 29 Paragraaf 5 Slaagregeling bachelorprograa Paragraaf 6 Slotbepalingen 31 Paragraaf 7 Inwerkingtreding 32 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

6 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

7 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Paragraaf 1 Algeeen Artikel 1. Toepassingsgebied van de regeling (OER) 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de exaens van de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen, hierna te noeen de opleiding. 2. De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, hierna te noeen de faculteit. 3. Voor de opleiding is een Uitvoeringsregeling van kracht die onderdeel uitaakt van deze regeling. 4. Ten aanzien van de uitvoering van deze regeling is de decaan van de faculteit bevoegd. De decaan heeft zijn taken in deze, voor zover die niet vallen onder de bevoegdheid van de exaencoissie, geandateerd aan de directeur onderwijs van de faculteit. 5. Vragen en verzoeken ten aanzien van het bepaalde in deze regeling kunnen, worden gericht aan ongeacht of het bepaalde valt onder de bevoegdheid van de directeur onderwijs of de exaencoissie (één loket). Artikel 2 Begripsbepalingen De in deze regeling voorkoende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkoen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die deze wet eraan geeft. In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigd. b. Instelling Technische Universiteit Delft (TU Delft). c. Opleiding De bacheloropleiding bedoeld in artikel 7.3a lid 1 onder a van de wet. d. Student Hij of zij die als student of extraneus is ingeschreven aan de TU Delft voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentaens en de exaens van de opleiding. e. Cohort De groep studenten die zich in een bepaald studiejaar voor f. Propedeuse het eerst voor de opleiding heeft ingeschreven. De propedeutische fase van de opleiding als genoed in artikel 7.8 van de wet. g. Bachelorfase Het gedeelte van de opleiding dat volgt op de propedeutische fase. h. Major De vakken van de bacheloropleiding et een gezaenlijke ovang van 150 ects, welke zowel aan de doeinspecifieke als de generieke eindteren dienen te voldoen. De inhoud van het ajorprograa wordt door de opleiding vastgesteld. Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

8 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) i. j. Minor Schakelinor Een saenhangend geheel van bachelorvakken et een gezaenlijke ovang van 30 ects. die passen binnen de generieke eindteren van de bacheloropleiding. De student heeft keuzevrijheid bij het saenstellen van een inor. Een saenhangend geheel van bachelorvakken dat is gericht op instroo in een andere, niet-verwante asteropleiding. De inhoud van het prograa van een schakelinor wordt door de opleiding vastgesteld. k. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 septeber en eindigt op l. Seester 31 augustus van het daarop volgende jaar. De helft van een studiejaar.. Onderwijs periode De helft van een seester. n. Vak Een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 leden 2 en 3 van de wet; een vak kan eerdere onderdelen bevatten. o. Practicu Een praktische oefening als genoed in artikel 7.13 lid 2 onder d van de wet, in een van de volgende voren: het aken van een scriptie, het aken van een werkstuk of een proefontwerp, het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht, het uitvoeren van een project, het verrichten van een literatuurstudie, het doen van een stage, het deelneen aan veldwerk of een excursie, het uitvoeren van proeven en experienten, of het deelneen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. Een practicu kan de ovang hebben van een vak (onderwijseenheid) of van een onderdeel daarvan. p. Tentaen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student et betrekking tot een vak of practicu zoals gedefinieerd onder n en o, alsede de beoordeling van dat onderzoek door ten inste één daartoe door de exaencoissie aangewezen exainator. q. Deeltentaen Onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student et betrekking tot een onderdeel binnen een vak of practicu zoals gedefinieerd onder n en o, alsede de beoordeling van dat onderzoek door ten inste één daartoe door de exaencoissie aangewezen exainator. r. Suatieve toetsen s. Foratieve toetsen Toetsen (tentaens of beoordelingen van practica) die eetellen in de berekening van het eindcijfer voor een vak. Toetsen die bedoeld zijn o de student feedback te geven op de ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden; deze toetsen tellen niet ee in de eindcijferberekening. Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

9 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) t. Exaen Toetsing, waarbij door de exaencoissie overeenkostig artikel 7.10 van de wet wordt vastgesteld of alle tentaens en toetsen van de tot de propedeuse respectievelijk tot de bachelorfase behorende vakken en practica (onderwijseenheden) et goed gevolg zijn afgelegd of afgerond. u. Exaencoissie De exaencoissie van de opleiding ingesteld overeenkostig artikel 7.12 van de wet. v. Exainator Degene die confor artikel 7.12 lid 3 van de wet door de exaencoissie wordt aangewezen ten behoeve van het afneen van tentaens. Waar in de tekst exainator staat, ag ook gelezen worden exainatoren. w. Uitvoeringsregeling De Uitvoeringsregeling behorende bij deze Onderwijs- en Exaenregeling. x. Studiepunt Studiepunt of European credit confor het European Credit Transfer Syste (ECTS); één studiepunt staat voor geiddeld 28 uur studiebelasting. y. Werkdag Maandag tot en et vrijdag et uitzondering van de erkende feestdagen. z. Functiebeperking aa.website bb.blackboard cc. Course Base Alle aandoeningen die tijdelijk of chronisch van aard zijn en die de student structureel beperken bij het volgen van onderwijs en/of het doen van vakken of tentaens. De website van de TU Delft, in het bijzonder de pagina s et alle specifieke inforatie over de faculteit, de opleiding die de faculteit aanbiedt, de regelgeving en aanverwante aangelegenheden, waaronder de inforatie in Blackboard en Course Base. Elektronisch systee dat bested is voor het uitwisselen van onderwijsinforatie. Blackboard is beschikbaar via de website van de faculteit. Bronbestand et beschrijving van alle vakken van de opleiding. Course Base is de basis voor de hard copy van de bachelor studiegids en voor de digitale versie daarvan, zoals gepubliceerd op de website en op Blackboard. Artikel 3 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: a. studenten op te leiden tot bachelor of science in Industrieel Ontwerpen, waarbij de eindteren zoals beschreven in artikel 4 bereikt dienen te worden; b. toelating tot op de opleiding aansluitende asteropleidingen, zijnde de asteropleidingen Design for Interaction, Integrated Product Design en Strategic Product Design van de faculteit, en de asteropleidingen Industrieel Ontwerpen aan de TU Eindhoven en de U Twente; c. toelating tot asteropleidingen aan de TU Delft en andere Nederlandse universiteiten, te bepalen door de betreffende opleiding; 7 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

10 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) d. toelating tot asteropleidingen aan buitenlandse instellingen, te bepalen door de betreffende opleiding; e. dan wel ogelijke toetreding tot de arbeidsarkt. Artikel 4 Eindteren van de opleiding De eindteren van de bacheloropleiding geven aan over welke kwalificaties, copetenties en vaardigheden de studenten beschikken die het bachelordiploa Industrieel Ontwerpen hebben behaald. De IO-bachelor: onderkent de verschillende aspecten die bij productontwikkeling een rol spelen: functionaliteit, gebruik, constructie, vor, fabricage, arkt, consuent, bedrijfsvoering en ilieu en weet deze te integreren in het ontwerp van een product, kan open probleesituaties analyseren en ogaan et uiteenlopende ontwerpopdrachten, is sterk in het bedenken van nieuwe gebruiksconcepten en nieuwe technische concepten en kan deze aterialiseren en uitwerken, is in staat een ontwerp te docuenteren, te visualiseren en te couniceren, kan productontwikkelingsprocessen projectatig structureren en in ultidisciplinaire teas functioneren, is vertrouwd et de wisselwerking tussen ontwerpen en wetenschappelijk onderzoeken, beschikt over basiskennis en eleentaire vaardigheden in relevante technische wetenschappen, gedragswetenschappen en bedrijfswetenschappen en kan op basis hiervan ontwerpbeslissingen bearguenteren en ethodologisch verantwoorden, is zich bewust van de historische, culturele, sociaal-econoische en industriële context van industrieel ontwerpen als vakgebied, is een onderzoekend ontwerper: is creatief én analytisch, nieuwsgierig én onderneend, gedreven en volhardend, is sterk in reflectie op eigen activiteiten, copetenties, studie en loopbaan. De IO bachelor bezit voldoende kennis en vaardigheden o tot verwante asteropleidingen te worden toegelaten. Artikel 5 Toelating tot de opleiding Voor toelating tot de opleiding dient de student te voldoen aan de in hoofdstuk 2 van het Studentenstatuut (centraal gedeelte) beschreven voorwaarden. Artikel 6 Colloquiu doctu 1. De uitvoering van het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 leden 2 en 3 WHW, het colloquiu doctu, is opgedragen aan de voor de gezaenlijke opleidingen ingestelde TU-coissie Colloquiu Doctu. Deze coissie bestaat uit twee leden: een docent van de opleiding Technische Wiskunde en een docent van de opleiding Technische Natuurkunde. 2. Degenen die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt en in aanerking willen koen voor een colloquiu doctu oeten beschikken over een deelcertificaat van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO, in de vakken wiskunde en natuurkunde confor de eisen die daartoe in de inisteriële Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs zijn gesteld, dan wel in het bezit zijn van een certificaat van een bijscholingscursus of van een bij de instelling afgelegde toets. 8 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

11 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) De TU-coissie Colloquiu Doctu onderzoekt of de kandidaat over de in lid 2 genoede (deel)certificaten beschikt. Wanneer dit het geval is, voert de coissie een gesprek et de kandidaat, waarin zij een nader onderzoek doet en tevens vaststelt of de kandidaat over voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal beschikt o et de opleiding te kunnen beginnen. Artikel 7 Voltijdse dan wel deeltijdse inrichting van de opleiding De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Artikel 8 Exaens van de opleiding 1. In de opleiding kunnen de volgende exaens worden afgelegd: het propedeutisch exaen het bachelorexaen. 2. Het propedeutisch exaen staat voor een studielast van 60 ects. 3. Het bachelorexaen staat et inbegrip van de propedeutische fase voor een studielast van 180 ects. Het bachelorexaen wordt afgerond et een integrerende ontwerpopdracht (Bachelor Final Project) die nader is oschreven in de Uitvoeringsregeling. Uit het resultaat van deze opdracht blijkt dat de student de in de bacheloropleiding opgedane kennis en vaardigheden beheerst en kan toepassen. 4. Alvorens het bachelorexaen af te leggen is het propedeutisch exaen afgelegd of is daarvan vrijstelling verkregen. Artikel 9 Taal 1. Het onderwijs wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, getentaineerd en geëxaineerd, zie de Uitvoeringsregeling, artikelen 2, 3 en In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de directeur onderwijs in bepaalde gevallen toesteing geven o het Nederlandstalige onderwijs in het Engels te geven: wanneer het onderwijs betreft dat (in het kader van een gastcollege) door een Engelstalige docent wordt gegeven, indien de herkost van de studenten daartoe noodzaakt. 3. Indien een student verzoekt een of eer onderdelen van een Nederlandstalig tentaen of exaen in het Engels te ogen afleggen, dan wel een of eer onderdelen van een Engels tentaen of exaen in het Nederlands, dan is het bepaalde daarover in de Regels en Richtlijnen van de Exaencoissie, artikel 10, van toepassing. Paragraaf 2 Propedeuse Artikel 10 Saenstelling Het studieprograa van de propedeutische fase is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling, artikel 2. Paragraaf 3 Bachelorfase Artikel 11 Saenstelling 1. Het studieprograa van het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding (de bachelorfase) is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling, artikelen 3 en Alle door de TU Delft aangeboden inors worden door de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen geaccepteerd, et uitzondering van inors die een overlap vertonen et de eigen opleiding (zoals schakelinors van de eigen opleiding). 9 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

12 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Paragraaf 4 Aanelding, toelating en deelnae onderwijs (excl. Minors) Artikel 12 Verplichte aanelding voor de vakken van de propedeuse, het 2 e en 3 e jaar 1. Voor deelnae aan onderwijs oeten studenten zich aanelden via het elektronische systee voor aanelding voor onderwijs en tentaens (TAS) in de periode dat TAS daarvoor openstaat, et uitzondering van het bepaalde in het tweede lid. Deze aaneldingsperiode sluit 5 kalenderweken voor de eerste dag van het seester waarin het betreffende onderwijs wordt aangeboden. De aanelding geschiedt per seester, derhalve voor twee onderwijsperiodes tegelijk. 2. Studenten, die voor de eerste keer deelneen aan het propedeuseprograa, worden door de faculteit aangeeld voor alle vakken in de 1 e en 2 e onderwijsperiode (het eerste seester) van de propedeutische fase. 3. Studenten die zich niet tijdig voor het onderwijs hebben aangeeld kunnen niet aan het onderwijs deelneen. 4. De student kan de directeur onderwijs van de faculteit verzoeken he ontheffing te verlenen van het bepaalde inzake de aanelding voor vakken op grond van bijzondere ostandigheden. Alvorens een beslissing op het verzoek te neen hoort de directeur onderwijs zo nodig de student en wint zo nodig advies in bij de studieadviseur. De directeur onderwijs weegt bij zijn beslissing de belangen van de student af tegen de belangen van het onderwijs. Artikel 13 Toelatingsvoorwaarden in de bachelor 1. Op het uiterste oent van aanelding dient te zijn voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor het Bachelor Final Project. Deze toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de Uitvoeringsregeling artikel 5 Volgorde van de bachelorvakken. 2. De student die niet aan de toelatingsvoorwaarden voor het Bachelor Final Project voldoet aar van ening is, dat er gegronde redenen zijn o voor he een uitzondering te aken, dient voor sluiting van de aaneldingsterijn een goed onderbouwd schriftelijk verzoek tot toelating aan de directeur onderwijs voor te leggen. Artikel 14 Terugtrekking 1. Indien een student zich bij nader inzien wil terugtrekken voor vakken waarvoor eerder is aangeeld, dient hij dit via TAS te doen tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van het seester waarin het onderwijs wordt aangeboden. 2. De niet tijdige terugtrekking wordt geregistreerd. Artikel 15 Plaatsing in keuzevakken 1. Als het aantal aaneldingen voor een keuzevak het aantal beschikbare plaatsen te boven gaat, worden bij het plaatsen de volgende groepen studenten in aanerking genoen: a. Studenten die zich op tijd hebben aangeeld. b. Studenten van niet-io opleidingen en uitwisselingsstudenten voor zover deze studenten willen deelneen aan het betreffende keuzevak in het eerste seester van hun instroo. 2. Als er eer aaneldingen dan plaatsen zijn, dan vindt plaatsing door loting plaats et in achtneing van het bepaalde in lid Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

13 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Studenten die worden uitgeloot, ogen zich tot 1 kalenderweek voor aanvang van het onderwijs aanelden voor een ander keuzevak als daar nog plaatsen beschikbaar zijn. Artikel 16 Bekendaking deelnae Twee kalenderweken voor de start van een onderwijsperiode, wordt de deelneerslijst voor de vakken bekend geaakt via de website: Capus Industrieel Ontwerpen > Onderwijs > Deelneerslijsten. Artikel 17 Verplichte aanwezigheid en deelnae aan het onderwijs 1. Studenten, die na aanelding, zijn ingedeeld voor een vak of practicu, zijn verplicht o bij de eerste bijeenkost aanwezig te zijn. Indien zij niet aanwezig zijn hebben zij verder geen recht op deelnae. 2. Indien de student niet voldoet aan de voor het vak of practicu gestelde eisen et betrekking tot aanwezigheid en deliverables, kan geen beoordeling van diens resultaten voor het betreffende vak worden gegeven. 3. De student kan de directeur onderwijs verzoeken o he ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 1 en het bepaalde over aanwezigheid in lid 2 op grond van bijzondere ostandigheden. Alvorens een beslissing inzake bijzondere ostandigheden te neen, hoort de directeur onderwijs zo nodig de student en de verantwoordelijke docent en wint, indien de student daaro verzoekt, advies in de bij de studieadviseur. Artikel 18 Gebruik van de faciliteiten Studenten zijn verplicht de door de faculteit gegeven aanwijzingen betreffende het gebruik van de faciliteiten in de faculteit (zoals de handwerkzaal, Practicu Modelbouw en Bewerkingen (PMB), coputervoorzieningen, onderwijsruiten) op te volgen. Paragraaf 4a Aanelding, toelating en deelnae inors Artikel 19 Aanelding voor de inor 1. De student is verplicht zich voor de inor van keuze aan te elden volgens de richtlijnen Minorregistratie, zie 2. De student ag als regel slechts één inor volgen. Indien de student een tweede inor wil volgen, beslist de exaencoissie hierover. Paragraaf 5 Tentaens en afronden van practica Artikel 20 Frequentie en tijdvakken van tentaens en afronden van practica 1. Tot het afleggen van schriftelijke tentaens van de opleiding wordt twee aal per jaar de gelegenheid gegeven: de eerste aal in week 10 van de onderwijsperiode waarin het vak werd aangeboden, de tweede aal in week 10 van de daaropvolgende onderwijsperiode, en voor vakken in de 4 e onderwijsperiode in de herkansingsperiode in augustus. 11 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

14 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Tot het afronden van een practicu wordt één aal per jaar gelegenheid gegeven. Op (het totaal van) de practica bestaat een ogelijkheid tot aanvulling. Zie voor de uitwerking de Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie, artikel 16. Een aanvulling wordt binnen 2 weken na het verstrijken van de nakijkterijn verstrekt en oet worden ingeleverd uiterlijk in week 10 van de onderwijsperiode volgend op die waarin het practicu werd gegeven en voor practica in de 4 e onderwijsperiode in de herkansingsperiode in augustus. 3. Jaarlijks wordt een (voorlopig) tentaenrooster opgesteld. Uiterlijk voor het begin van elk seester het studiejaar wordt het tentaenrooster bekend geaakt. 4. Indien ten aanzien van een tentaen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar het kan worden afgelegd odat het gaat over een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd (b.v. vakken van een inor), is het daarotrent bepaalde in de Onderwijs- en Exaenregeling van de desbetreffende andere opleiding van toepassing. De exaencoissie kan hierover een afwijkende beslissing neen. 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van het tentaen van een vak waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet wordt gegeven, in dat jaar tweeaal gelegenheid gegeven. 6. De exaencoissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de frequentie en de tijdvakken dat tentaens kunnen worden afgelegd en practica kunnen worden afgerond. Artikel 21 Volgorde tentaens Bij de volgorde van tentaens dient rekening te worden gehouden et het bepaalde over de volgorde van bachelorvakken in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling. Artikel 22 Geldigheidsduur tentaens 1. De geldigheidsduur van het eindcijfer van een vak is onbeperkt. De exaencoissie kan echter wanneer een resultaat voor een vak ouder is dan 6 jaar een aanvullend of vervangend tentaen of practicu opleggen. 2. Het cijfer van een suatieve toets van een vak is geldig gedurende het studiejaar dat de student het betreffende vak volgt. Behaalt een student geen voldoende voor een vak in het studiejaar dat hij eree is gestart, dan vervallen in principe alle cijfers van suatieve toetsen van het betreffende vak die zijn behaald; zie ook lid Als in enig studiejaar een of eer onderdelen van een vak naar inhoud en vor niet is/zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, dan wordt de geldigheidsduur van de uitslag van het betreffende onderdeel waarvoor een student in het voorgaande studiejaar een voldoende heeft gehaald, verlengd tot het einde van dat studiejaar. Artikel 23 Vor van de tentaens en de wijze van toetsen 1. In de Uitvoeringsregeling (et uitwerking in Course Base en studiegids) wordt aangegeven op welke wijze de vakken en practica worden getoetst. 2. Per vak kot slechts één suatieve toets in de vor van een tentaen voor. 3. Indien ten aanzien van een vak niet is aangegeven op welke wijze het wordt getoetst odat dat de toetsing betrekking heeft op een (vak uit een) inor die niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is het daarover bepaalde in de Uitvoeringsregeling dan wel in Course Base van de desbetreffende andere opleiding van toepassing. 12 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

15 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Op een geotiveerd verzoek van de student kan de exaencoissie ten gunste van de student van het bepaalde in de leden 1 en 2 afwijken. 5. De student oet zich tijdens een tentaen en bij de aanvang van practica kunnen legitieren. 6. In de praktijk treedt noraliter de docent op als exainator. Artikel 24 Mondelinge tentaens 1. Mondeling wordt niet eer dan één student tegelijk getentaineerd, tenzij de exainator anders heeft bepaald. 2. Bij het afneen van een ondeling tentaen is een tweede exainator aanwezig, tenzij de exaencoissie anders heeft bepaald. 3. Het ondeling afneen van een tentaen is openbaar, tenzij de exaencoissie anders heeft bepaald. 4. De exainator oet voor aanvang van een ondeling tentaen de student verzoeken zich te legitieren. Artikel 25 Vaststelling en bekendaking van de uitslag 1. De exainator stelt terstond na het afneen van een ondeling tentaen de uitslag vast en reikt de student daarvan een schriftelijke verklaring uit. De exainator verschaft de onderwijsadinistratie (SSC-O&S) onverwijld de uitslag. De onderwijsadinistratie zorgt voor registratie in het cijferregistratiesystee en publicatie op Blackboard van de uitslag binnen 20 werkdagen na afloop van de zitting. De uitslag van het tentaen in het cijferregistratiesystee wordt gedateerd op de datu van afnae ervan. 2. De exainator stelt de uitslag van een schriftelijk tentaen zo spoedig ogelijk doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de zitting vast. De exainator verschaft de onderwijsadinistratie (SSC-O&S) onverwijld de uitslagen (bij voorkeur via digitale cijferinvoer). De onderwijsadinistratie zorgt voor registratie in het cijferregistratiesystee en publicatie op Blackboard van de uitslag binnen 20 werkdagen na afloop van de zitting. De uitslag van het tentaen in het cijferregistratiesystee wordt gedateerd op de datu van afnae ervan. 3. De exainator stelt de uitslag van een practicu zo spoedig ogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na afronding van het practicu vast, its het resultaat van het practicu op de daarvoor vastgestelde datu is ingeleverd. De exainator verschaft de onderwijsadinistratie (SSC-O&S) de uitslagen onverwijld na het vaststellen daarvan (bij voorkeur via digitale cijferinvoer). De onderwijsadinistratie zorgt voor registratie in het cijferregistratiesystee en publicatie op Blackboard van de uitslag binnen 20 werkdagen na inlevering van het resultaat. De uitslag van het practicu in het cijferregistratiesystee wordt gedateerd op de datu van inlevering van het resultaat. 4. Als voor een vak eerdere suatieve toetsen van toepassing zijn, dan zorgt de exainator uiterlijk binnen 20 werkdagen na het doen of afronden van een bepaalde toets voor publicatie van de uitslag daarvan op Blackboard. De uitslag van een suatieve toets wordt gedateerd op de datu van het doen of afronden van die toets. Voor het vaststellen, registreren en publiceren van het eindcijfer van het betreffende vak gelden de terijnen zoals bepaald in dit artikel, waarbij de datu van het doen of afronden van de laatste van de suatieve toetsen bepalend is voor de datering in het cijferregistratiesystee. 5. Publicatie van de uitslag op de website of Blackboard geschiedt te allen tijde et in achtneing van de privacy van de student. 13 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

16 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Indien de exainator door bijzondere ostandigheden niet in staat is binnen 15 werkdagen de uitslag vast te stellen, eldt hij dit et redenen okleed aan de exaencoissie, waarna de onderwijsadinistratie de studenten hiervan op de hoogte brengt. 7. Bij de uitslag van een tentaen of practicu wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 26 alsede op de beroepsogelijkheid bij het College van Beroep voor de Exaens. 8. Een student, die tegen een beoordeling van een practicu in beroep gaat, dient de resultaten van het betreffende practicu in beheer van de exainator te laten dan wel direct na inzage aan de exainator te overhandigen. Artikel 26 Het inzagerecht 1. Gedurende ten inste 20 werkdagen na bekendaking van de uitslag van een schriftelijk tentaen of practicu krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. Indien een student voorneens is beroep aan te tekenen tegen de beoordeling van zijn werk, wordt he op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie van zijn beoordeelde werk verstrekt. 2. Gedurende de terijn genoed in lid 1 kan elke belangstellende kennisneen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentaen alsede van de noren aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De exaencoissie kan bepalen dat de in de leden 1 en 2 bedoelde inzage of kennisneing geschiedt op een van tevoren vastgestelde plaats en op ten inste twee van tevoren vastgestelde tijdstippen. 4. Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt he een andere ogelijkheid geboden, binnen de in lid 1 genoede terijn. Plaats en tijdstippen bedoeld in de eerste volzin worden tijdig bekend geaakt. Artikel 27 De nabespreking van tentaens en practicuresultaten 1. Zo spoedig ogelijk na de bekendaking van de uitslag van een ondeling tentaen vindt op verzoek van de student dan wel op initiatief van de exainator een nabespreking plaats tussen de exainator en de student, waarin de gegeven beoordeling wordt geotiveerd. 2. Gedurende een terijn van 20 werkdagen na de bekendaking van de uitslag kan de student die een schriftelijk tentaen heeft afgelegd of het resultaat van een practicu heeft ingeleverd, aan de desbetreffende exainator o een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt binnen een redelijke terijn op een door de exainator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien door of vanwege de exaencoissie een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek otiveert, of wanneer hij buiten zijn schuld verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkostige toepassing, indien de exaencoissie dan wel de exainator de student gelegenheid biedt o zijn uitwerkingen te vergelijken et odelantwoorden. 5. De exaencoissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 2 en 3 wordt afgeweken. 14 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

17 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Paragraaf 6 Studeren et een functiebeperking Artikel 28 Aanpassingen ten behoeve van studenten et een functiebeperking 1. Studenten et een functiebeperking koen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanerking voor aanpassingen in het onderwijs, de tentaens en de practica. Deze aanpassingen worden zoveel ogelijk op hun individuele functiebeperking afgested, aar ogen de kwaliteit of oeilijkheidsgraad van een vak of het bachelorprograa niet wijzigen. De te verlenen faciliteiten kunnen bestaan uit een op de individuele situatie afgestede vor of duur van de tentaens en/of practica, of het ter beschikking stellen van praktische hulpiddelen. 2. Het verzoek genoed in lid 1 wordt vergezeld van een geldige verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIB-, of NVO- geregistreerd testbureau. Zo ogelijk geeft deze verklaring een schatting van de ate waarin de studievoortgang wordt beleerd. 3. Verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen dienen te worden gericht aan de directeur onderwijs. Verzoeken over aanpassingen die het afneen van tentaens en exaens betreffen, dienen te worden gericht aan de exaencoissie. De directeur onderwijs resp. de exaencoissie delen besluiten over aanpassingen tijdig ee aan betrokkenen. Paragraaf 7 Vrijstelling Artikel 29 Vrijstelling De exaencoissie kan zo nodig na advies van de desbetreffende exainator te hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van een (onderdeel van) een vak of practicu op grond van: a. een eerder et goed gevolg afgelegd tentaen, deeltentaen, toets of exaen in het hoger onderwijs in Nederland of daarbuiten voor zover de inhoud en studielast daarvan overeenkot et het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan. Voor een het indienen van een verzoek tot vrijstelling wordt verwezen naar artikel 8 van de Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie. Paragraaf 8 Exaens Artikel 30 Frequentie en tijdvakken van exaens Er zijn instens twee exaenzittingen per jaar voor het Propedeuse- en het Bachelorexaen. De student kan zich voor een exaen aanelden zodra hij heeft voldaan aan de exaeneisen en de bewijzen van de door he behaalde onderwijseenheden of onderdelen daarvan door de studentenadinistratie (SSC-O&S) in zijn lijst van studieresultaten zijn opgenoen. 15 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

18 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Paragraaf 9 Studiebegeleiding en studieadvies Artikel 31 Propedeuse-advies 1. Iedere student ontvangt in het eerste seester van de propedeusefase een uitnodiging voor een gesprek et een studieadviseur waarin o.a. de studieresultaten onderwerp zijn van gesprek. 2. Aan iedere student wordt uiterlijk aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse door de directeur onderwijs een advies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 3. De directeur onderwijs draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven, ede ten behoeve van hun oriëntatie op ogelijke studiewegen binnen of buiten de opleiding. Artikel 32 Studievoortgangscontrole 1. De onderwijsadinistratie (SSC-O&S) draagt er zorg voor dat iedere student het door he behaalde eindresultaat per vak via Blackboard kan inzien en controleren. 2. De resultaten van zowel de foratieve als suatieve (deel)toetsen worden door de exainator (via Blackboard) bekend geaakt. Paragraaf 10 Strijdigheid en wijziging Artikel 33 Strijdigheid et de regeling Indien een studiegids en/of overige publicaties die het studieprograa en/of het exaenprograa raken, in strijd zijn et deze Onderwijs- en Exaenregeling of de daarbij behorende Uitvoeringsregeling gaat het bepaalde in deze regeling et inbegrip van de Uitvoeringsregeling voor. Artikel 34 Wijziging regeling 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen niet ten nadele van de student van invloed zijn op enige beslissing die krachtens deze regeling door de exaencoissie ten aanzien van een student is genoen. Artikel 35 Overgangsregeling 1. Indien de saenstelling van het studieprograa inhoudelijk wijziging ondergaat dan wel indien deze regeling wordt gewijzigd, wordt door de decaan een overgangsregeling vastgesteld die wordt opgenoen in de Uitvoeringsregeling. 2. In deze overgangsregeling worden in ieder geval opgenoen: a. een regeling otrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds behaalde tentaens, b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling, 3. Het einde van de geldigheid van een onderwijsprograa als bedoeld in het voorgaande lid wordt ten inste één jaar tevoren bekend geaakt. 16 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

19 Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Indien een vak uit een studieprograa gaat vervallen, wordt na het laatste onderwijs in dit vak nog vier aal de gelegenheid geboden het tentaen in dit vak te doen, te weten het tentaen aansluitend op het onderwijs, een herkansing in datzelfde studiejaar, en twee herkansingen in het daaropvolgende studiejaar. 5. Zie in het bijzonder de Uitvoeringsregeling, artikel 9, en de Regels en Richtlijnen van de Exaencoissie, artikel 20. Artikel 36 Bekendaking 1. De decaan zorgt voor een passende bekendaking van deze regeling en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling alsede van de eventuele wijziging ervan. 2. De Onderwijs- en Exaenregeling en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling worden in ieder geval geplaatst op de website van de faculteit. De OER wordt aan alle eerstejaars studenten uitgereikt. Ouderejaars studenten kunnen de regeling op de website van de faculteit vinden. Paragraaf 11 Inwerkingtreding Artikel 37 Inwerkingtreding Deze Onderwijs- en Exaenregeling treedt in werking op 1 septeber Vastgesteld door de decaan van de Faculteit Industrieel Ontwerpen op 14 juli Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

20 bijlage Uitvoeringsregeling OER Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc TN juni 2010 Wijzigingen ten opzichte van OER 2009-2010

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling Regels & Richtlijnen van de Examencommissie (ex artikel 7.12

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling Regels & Richtlijnen van de Examencommissie (ex artikel 7.12

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015. Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015. Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Paragraaf 1 - Algemeen Artikel 1 - Toepassingsgebied van de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Wb en MT 2011-2012 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2015-2016 -1- Paragraaf

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 7.13, lid 1, van de wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2015-2016 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER TN 2015-2016 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN MINORS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN MINORS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN Electrical Engineering Technische Informatica Technische Wiskunde MINORS Electrical Engineering for Autonomous Exploration

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014 TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT OER TN 2013-2014 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER TN 2014-2015 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016-2017 -1- Paragraaf

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Regels en richtlijnen van de examencommissie Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek van de

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 2 INHOUDSOPGAVE Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie