Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor Inboedels Bijzondere voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor Inboedels Bijzondere voorwaarden"

Transcriptie

1 Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus MA Gouda, Nederland Tel. (0182) formuliernr. 347 Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor Inboedels Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden Pakket. Inhoudsopgave bijzondere voorwaarden Combina-Maxi-Plus voor Inboedels 1.3 Lijfsieraden Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.4 Audio-visuele apparatuur Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Verzekerd belang Omschrijving van de dekking Uitbreiding van de dekking Uitsluitingen Artikel 6 Schade 6.1 Verplichtingen van verzekeringnemer na een schadegeval 6.2 Regeling en vergoeding van schade 6.3 Schadevergoeding Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bekendheid, risicowijziging, verlichting en verwarming Wijziging van risico en eigendomsovergang Verhuizing Nadere omschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Schade Beschadiging of verlies van de verzekerde zaken. 1.2 Inboedel Alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende roerende zaken: met inbegrip van bromfietsen, antennes, zonweringen, vlaggenmasten, -stokken, huisdieren, geld en geldswaardig papier tot een maximum als vermeld in artikel 3 A.1, alsmede gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst; inclusief het belang als huurder bij de omschreven woning terzake van de voor rekening van de huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketvloeren e.d. maar exclusief ruiten; aanhangwagens, slederadio s en frontjes van autoradio s die uit preventief oogpunt tijdelijk uit het rijtuig zijn gehaald tot maximaal f 2.500,-, mits aanwezig in het omschreven gebouw en uitsluitend dienend voor privégebruik; met uitzondering van andere motorrijtuigen, caravans en vouwwagens en toebehoren en accessoires van deze rij- en vaartuigen Alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio- en televisietoestellen, videocamera s, compact discapparatuur, band-, video- en cassetterecorders Alle soorten computerapparatuur, zoals spel- en microcomputers. Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur en hulpmiddelen, zoals platen, compact discs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. 1.5 Bereddingskosten Kosten, door de verzekerde belanghebbende bij of na een gedekte gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken. 1.6 Opruimingskosten Gemaakte kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel bedoelde vaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen verzekerd is. 1.7 Nieuwwaarde De verzekering geschiedt op basis van de nieuwwaarde van de verzekerde zaken. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag nodig voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Indien de beschadigde zaken naar het oordeel van de experts kunnen worden gerepareerd, heeft de Goudse het recht de reparatiekosten te vergoeden, vermeerderd met het bedrag van de eventuele waardevermindering, die door de schade is ontstaan, doch door de reparatie niet is opgeheven. Ten aanzien van: a. bromfietsen en aanhangwagens, b. zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, c. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij bestemd waren, zal de schadevergoeding op basis van de dagwaarde geschieden. Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Schadevergoeding ter zake van zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde zal niet op basis van nieuwwaarde geschieden. 1

2 1.8 (In)braak Wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen. 1.9 Indexering a. Jaarlijks worden per de premievervaldatum het verzekerde bedrag en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van woninginboedels. b. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op de laatste premievervaldatum overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met maximaal 25%. De bepaling omtrent indexering is niet van toepassing op de eventueel extra verzekerde som voor diefstal van lijfsieraden en/of audio-visuele apparatuur Verzekering Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor Inboedels, die als afzonderlijke verzekeringsovereenkomst onderdeel uitmaakt van een pakket. Artikel 2 Verzekerd belang Verzekerd is het belang (bij de hierna omschreven zaken en kosten) van verzekerde, zijn gezin en van elke andere persoon met wie verzekerde in duurzaam verband samenwoont. Een belang bij zaken van derden is uitsluitend verzekerd volgens artikel 3 Iid A.1 en A.4. Artikel 3 Omschrijving van de dekking Zie bijgevoegd schema op pagina 3. 2

3 Artikel 3 Omschrijving van de dekking A. Verzekerde zaken B. Aanwezig C. Tegen materiële schade door: A.1 Inboedel Geld en geldswaardig papier, waaronder ook begrepen een chipkaart, boven de verzekerde som tot ƒ 2.500,, ook indien van derden onder berusting. Deze dekking geldt eveneens ten aanzien van cheques en girobetaalkaarten met eventueel bijbehorende passen en/of creditcards indien elders geen of geen volledige vergoeding wordt verleend. B.1 Het in de polis omschreven gebouw met aan- of bijgebouwen en kelderboxen, alsmede tijdelijk in andere permanent bewoonde woonhuizen binnen Nederland. Diefstal uit gemeenschappelijke ruimten is alleen gedekt na diefstal na braak. C.1.1Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag alsmede inductie/overspanning als gevolg van blikseminslag. diefstal*, afpersing of beroving, vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het omschreven gebouw is binnengedrongen, storm, water, stoom en neerslag, olie, rook en roet, luchtvaartuigen, rellen, relletjes en opstootjes, plundering, ongeregeldheden bij werkstaking, aanrijding en aanvaring alsmede schade door afgevallen of uitgevloeide lading, het omvallen van kranen, heistellingen en bomen, scherven van brekende ruiten, hand- en wandspiegels, schilderijen en etsen, storing in een koel/vriesinstallatie (koelschade), breuk van aquaria en tot de inboedel behorende etsen, hand- en wandspiegels. C.1.2 Andere plotselinge onzekere gebeurtenissen, die van buiten op de verzekerde zaken inwerken. B.2 Buiten het omschreven gebouw binnen Nederland. A.2 Tot de inboedel behorende tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed. B.2.1 Op balkons, galerijen, in de tuin, op het erf, onder afdaken en aan de buitenkant van de omschreven woning (zie ook A.2). B.2.2 Tijdelijk, maar niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden, in andere gebouwen dan de omschreven woning exclusief strandhuisjes. B.2.3 In deugdelijk afgesloten auto s (geen aanhangwagens). Deze dekking geldt ook indien de auto zich in België, Luxemburg of Duitsland bevindt. B.2.4 Op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, boten, caravans, etc. B.3 Buiten Nederland maar binnen Europa, maar voor niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden. B.4 In de tuin, op het erf of op de balkons van de omschreven woning. C.2 Een gebeurtenis als onder C.1.1 omschreven, maar met uitzondering van storm, water, stoom en neerslag, vandalisme en diefstal.** Zonweringen, antennes, vlaggenmasten, -stokken zijn echter wel tegen het risico van stormschade en diefstal verzekerd. C.3 Een gebeurtenis als onder C.1.1 omschreven, doch wat betreft diefstal* en vandalisme alleen na braak van buitenaf aan de opstal. C.4 Een gebeurtenis als onder C.5 omschreven, maar ook diefstal na braak aan de buitenzijde van de auto tot maximaal ƒ 500, per gebeurtenis. Het overeengekomen eigen risico is voor deze rubriek niet van toepassing. C.5 Brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en afpersing, tijdens vervoer tegen diefstal* van kisten of koffers of alleen de inhoud daarvan na braak aan deze kisten of koffers, alsmede bij transport tegen schade door een ongeval het middel van vervoer overkomen, het breken van hijsgerei of het uit de strop schieten. C.6 Brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing. C.7 Een gebeurtenis als onder C.1.1 omschreven, maar met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag en vandalisme. Boven de verzekerde som: A.3 Tuinaanleg en beplanting tot ten hoogste 10% van de verzekerde som. B.5 Bij het omschreven gebouw. C.8 Een gebeurtenis als onder C.2 omschreven. A.4 Inboedel van derden, indien er een overschot aan dekking is en voorzover die eigenaar(s) zelf niet of onvoldoende is/zijn verzekerd. B.6 In het omschreven gebouw met aan- of bijgebouwen en kelderboxen. C.9 Een gebeurtenis als onder C.1.1 omschreven. * Voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van ƒ 5.000, per gebeurtenis. Deze beperking geldt niet, indien lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op deze polis zijn verzekerd. ** Voor schade door storm aan schuttingen die voor rekening van huurder zijn aangebracht geldt een eigen risico van f 500,- per gebeurtenis. Zie voor begrips- en nadere omschrijvingen artikel 1 en 10. 3

4 Artikel 4 Uitbreiding van de dekking Boven de verzekerde som zijn meeverzekerd: 4.1 zonder maximum: bereddingskosten; honoraria en kosten van experts voor vaststelling van de schade als omschreven in artikel lid 1; 4.2 tot ten hoogste 10% van de verzekerde som per genummerd onderdeel de volgende uitgaven, mits noodzakelijk als gevolg van schade door een gedekte gebeurtenis: extra kosten wegens noodzakelijk verblijf in hotel, pension of elders; de kosten van vervoer en opslag van de inboedel; opruimingskosten; de kosten van herstel of vervanging van behang, witwerk en schilderwerk van het omschreven gebouw, alsmede van apparaten en/of installaties daarin van openbare (nuts)bedrijven; de kosten van herstel van schade aan of vervanging van enig onderdeel van het omschreven gebouw uitsluitend als gevolg van inbraak of een poging daartoe. Vergoeding van de onder en genoemde kosten geschiedt voorzover deze voor rekening van een verzekerde belanghebbende als huurder van het omschreven gebouw zijn. Artikel 5 Uitsluitingen Geen aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt voor schade en/of kosten: 5.1 veroorzaakt door of ontstaan uit molest, als omschreven in de nadere omschrijvingen; 5.2 veroorzaakt door atoomkernreacties, als omschreven in de nadere omschrijvingen; 5.3 veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven; 5.4 veroorzaakt door overstroming. De uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming, voorzover overigens de brand of ontploffing door de polis is gedekt; 5.5 veroorzaakt door enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf onmiddellijk voortspruitend. Deze uitsluiting is niet van toepassing bij schade door brand of ontploffing, uitstromen van water, stoom of olie en uitstoten van rook en roet; 5.6 veroorzaakt door constructiefouten, instorting, verzakking of achterstallig onderhoud van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden; 5.7 veroorzaakt door huisdieren die door verzekerde of een van de gezinsleden worden gehouden of werden toegelaten, dan wel door insecten, ongedierte of schimmels; 5.8 grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerbuizen of daarop aangesloten sanitair, via de begane grond of de openbare weg; 5.9 door verlies, vermissing of verduistering; 5.10 die in verband met verontreiniging van bodem, lucht of water hoe dan ook is ontstaan; 5.11 gemaakt door of op last van enige overheidsinstantie; 5.12 enig belang gedekt op een speciale polis, zoals bijv. een televisie-, kostbaarheden-, reisbagage-, pleziervaartuigen-, bromfiets- of glasverzekering; Ten aanzien van schade door een van buiten komend onheil is uitgesloten schade: 5.13 aan brillen en contactlenzen; 5.14 aan optische instrumenten schade aan lenzen, behalve wanneer deze instrumenten ook andere schade hebben opgelopen; 5.15 uitsluitend bestaande uit vlekken, krassen, schrammen of deuken; 5.16 veroorzaakt door het gebruik van een bijtende stof, olie, inkt, verf of vet in een gebouw; 5.17 niet zijnde brandschade, veroorzaakt aan of door de verzekerde zaken die worden bewerkt, behandeld, gebruikt, gehanteerd of gereinigd; 4

5 5.18 aan kleding tijdens het dragen (exclusief brand, schroei); 5.19 door slijtage en andere langzaam werkende invloeden. Artikel 6 Schade 6.1 Verplichtingen van verzekeringnemer na een schadegeval Zodra een verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis die voor de Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij/zij verplicht de Goudse: zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden; zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken; desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen; in geval van (poging tot) diefstal, inbraak, beroving of vandalisme dient onmiddellijk aangifte bij de politie te worden gedaan; zodra de verzekeringnemer er kennis van draagt dat een verloren gegaan voorwerp is teruggevonden is hij/zij verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan de Goudse. De door verzekeringnemer verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de Goudse zou kunnen schaden. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekeringnemer één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Goudse heeft geschaad. 6.2 Regeling en vergoeding van schade Regeling schade 1. De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden vastgesteld: óf door de Goudse en de verzekeringnemer in onderling overleg; óf door een gezamenlijk te benoemen expert; óf door twee experts, waarvan verzekeringnemer en de Goudse er ieder één benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan. De honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn volledig voor rekening van de Goudse. Overtreft echter het totaal aan declaraties van de door verzekerde benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige totaal van de kant van de Goudse dan is het meerdere voor rekening van de verzekerde. 2. Na betaling van het schadebedrag zal de verzekering voor de in de polis genoemde bedragen onverminderd van kracht blijven, behalve in geval van (totaal) verlies of beëindiging van de verzekering als geregeld in de algemene voorwaarden Pakket (artikel 7). 3. In geval van diefstal gaan door betaling van het schadebedrag alle rechten op het verloren gegane voorwerp over op de Goudse. 4. Het verzekerde zal in geen geval aan de Goudse kunnen worden geabandonneerd. 5. Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde zaken tevens door één of meer andere verzekeringen zijn gedekt en het totaal van de verzekerde sommen van alle verzekeringen de waarde van de verzekerde zaken overtreft, wordt de bij deze polis verzekerde som geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van het totaal van de verzekerde sommen en de waarde van de verzekerde zaken, zonder dat vermindering of restitutie van de premie plaatsvindt. Indien er meerdere verzekeringen op de inboedel lopen wordt de maximum vergoeding voor diefstal van lijfsieraden, contanten en/of audio-visuele apparatuur naar verhouding van de verzekerde sommen verminderd. 6. Het onder artikel Iid 5 bepaalde zal ook gelden indien de bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen en op verschillende dagen zijn aangegaan, onverminderd evenwel het bij artikel 277 Wetboek van Koophandel bepaalde, voor zover de verzekering(en) van oudere datum dan deze overeenkomst zijn en geen bepaling als onder artikel Iid 5 vermelde bevatten. 7. Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van de Goudse alle overige hem bekende verzekeringen op te geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis lopende waren. 8. Heeft de Goudse ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de Goudse terzake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekeringnemer binnen die termijn het standpunt van de Goudse heeft aangevochten. 6.3 Schadevergoeding De verplichting van de Goudse tot schadevergoeding omvat: het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis of naar keuze van de Goudse de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn, alsmede de grootte van een door het voorval veroorzaakte en door de gebeurtenis niet opgeheven waardevermindering; het bedrag van de tuinaanleg en extra dekkingen als omschreven in artikel 3.A.3 en artikel Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aangehouden de nieuwwaarde als vermeld in artikel 1.7, met uitzondering van aldaar genoemde zaken. 5

6 6.3.3 Met de inwerking van de index op de verzekerde som wordt onmiddellijk voor het voorval rekening gehouden, eventueel tot het overeengekomen maximum Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd, indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door de Goudse van alle noodzakelijke gegevens. Artikel 7 Bekendheid, risicowijziging, verlichting en verwarming 7.1 De omschrijving van de verzekerde zaken wordt aangemerkt als afkomstig van verzekerde. 7.2 De Goudse is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van het omschreven gebouw ten tijde van het begin van de overeenkomst, alsmede met de belendingen. 7.3 Verzekerde heeft met betrekking tot het omschreven gebouw de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen de grenzen gesteld door de omschrijving. 7.4 De verzekering geschiedt ongeacht hoe de wijze van verlichting en verwarming is. Artikel 8 Wijziging van risico en eigendomsovergang Indien de in de polis omschreven gebouwen van bouwaard, bestemming of inrichting zijn veranderd, alsmede bij eigendomsovergang, blijft de verzekering gedurende dertig dagen op het gewijzigde risico of ten behoeve van de nieuwe eigenaar doorlopen. De verzekering zal ook na deze termijn blijven doorlopen, mits voor het verstrijken van deze termijn van de risicowijziging of eigendomsovergang is kennisgegeven aan de Goudse en voor zover de Goudse niet binnen 14 dagen na voormelde kennisgeving bij aangetekend schrijven heeft medegedeeld, de verzekering niet te willen voortzetten. Artikel 9 Verhuizing Indien de inboedel naar een ander adres wordt overgebracht, dient de verzekerde hiervan binnen 30 dagen aan de Goudse kennis te geven. Bij overbrenging van de inboedel naar een ander gebouw van dezelfde bouwaard en dekking, wordt de verzekering ongewijzigd voortgezet indien voor het nieuwe adres dezelfde premie als voorheen gerekend kan worden. Indien het nieuwe adres gelegen is binnen een gebied waarvoor de Goudse een ander tarief hanteert, zal de premie aan dit tarief worden aangepast. Bij overbrenging van de inboedel naar een ander gebouw van afwijkende constructie en/of andere bestemming behoudt de Goudse zich het recht voor de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden voort te zetten. Artikel 10 Nadere omschrijving 10.1 Brand Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Meeverzekerd is echter schade aan de inboedel door schroeien, zengen, smelten als gevolg van hitteuitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp of van aanraking ermee Ontploffing Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een al dan niet gesloten vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen en dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanig scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. De tekst van deze omschrijving en de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd Storm Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde Water, stoom en neerslag Hieronder wordt verstaan schade veroorzaakt door: 1. water of stoom, gestroomd uit binnen of buiten gebouwen gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding en centrale verwarming, als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect; 2. water, overgelopen uit de in lid 1. genoemde toestellen en installaties; 3. neerslag (regen, sneeuw, hagel, smeltwater), mits niet binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken; 4. water, binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of -buizen; 5. grondwater, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop aangesloten toestellen of installaties; 6. water uit aquaria of waterbedden door breuk of defect daarvan. 6

7 Bovendien is gedekt bij breuk, springen door vorst of ander defect aan een leiding in het gebouw: de kosten van opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren/leidingen en andere onderdelen van het gebouw. Bovengenoemde kosten worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering worden gedekt. Uitgesloten is vergoeding van schade: ten gevolge van vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw; verband houdende met het herstel van daken, dakgoten en regenafvoerpijpen; door overstroming Olie Olie, onvoorzien stromende uit op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties met daarbij behorende leidingen en tanks Rook en roet Rook en roet, plotseling uitgestoten door verwarmingsinstallaties, welke aangesloten zijn op de schoorsteen van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt Luchtvaartuigen Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan: schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp Koelschade Een plotseling optredende storing in een koel/vriesinstallatie en/of het uitvallen van de stroomtoevoer langer dan 6 uur. Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de zich in de koel / vriesinrichting bevindende levensmiddelen Atoomkernreacties 1. De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 2. De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 3. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt lid 2 geen toepassing Molest Onder molest zijn te verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd Rellen, relletjes of opstootjes Incidentele geweldmanifestaties Overstroming Hieronder wordt verstaan overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. 7

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Combina-Maxi Polis voor Inboedels

Combina-Maxi Polis voor Inboedels Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 255 Combina-Maxi Polis voor Inboedels Inhoudsopgave Artikel Artikel 1 1 Begripsomschrijvingen 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

0 POLISBANK Combina-Maxi Verzekering voor Opstallen Bijzondere Voorwaarden Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

0 POLISBANK Combina-Maxi Verzekering voor Opstallen Bijzondere Voorwaarden Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 de@goudse -VERZEKERINGENformuliernr. 26 3 Combina-Maxi Verzekering voor Opstallen Bijzondere Voorwaarden Deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING Verzekeringsvoorwaarden INBOEDEL overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. OMVANG VAN DE DEKKING 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

de@goudse Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor inboedels Inhoudsopgave Voorwaarden van verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen

de@goudse Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor inboedels Inhoudsopgave Voorwaarden van verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 de@goudse -VERZEKERRNGEN- formuliernr. 333 Combina-Maxi-Plus-Verzekering voor inboedels Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Excellente inboedelverzekering

Excellente inboedelverzekering Excellente inboedelverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDELS-BRAND/INBRAAK INDEXVERZEKERING. Model BPR 02-1

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDELS-BRAND/INBRAAK INDEXVERZEKERING. Model BPR 02-1 Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inboedel Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde, met inbegrip van

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

A.B. 7 - Brandverzekering

A.B. 7 - Brandverzekering A.B. 7 - Brandverzekering Wegwijzer in de polis Zie artikel: * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking woonhuizen 2 c 1 - Goederen van derden 2 d - Tijdens aanbouw 2 e * Uitgesloten

Nadere informatie

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro)

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.6 * Beperkingen 2.7 * Uitsluitingen 2.8 * Schade 3

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Bijzondere voorwaarden inboedel en InboedelgaranP h-973 Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

E.I. 2 - Perfect-Extra inboedelverzekering (Euro)

E.I. 2 - Perfect-Extra inboedelverzekering (Euro) E.I. 2 - Perfect-Extra inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 * Beperkingen 2.6 * Uitsluitingen 2.7 * Schade 3 * Verplichtingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

POLISBANK. Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid 1998

POLISBANK. Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid 1998 El Gestand door POLISBANK Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid 1998 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen: - als aanvulling op en met

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen U.A., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Nummer VSSDinb001 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze polis wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan

Nadere informatie

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Certificaat behorende bij polisnummer: 990-246577 t.n.v.: SSH Algemene gegevens De houder van dit certificaat is de verzekerde in de zin van de inboedelverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017)

Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017) Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bereddingskosten Kosten en op geld

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Perfect inboedelverzekering + Garantie

Perfect inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel P.I.G. 1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Brand- en inbraakverzekering

Brand- en inbraakverzekering Polismantel B.I.Z.1 Brand- en inbraakverzekering voor zaken Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Brand Inboedelverzekering

Brand Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig papier Gereedschap Dekking Dekkingsgebied Nieuwwaarde Dagwaarde Marktwaarde

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Combina-Maxi-Verzekering voor gebouwen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Combina-Maxi-Verzekering voor gebouwen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Coudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 de@goudse -VERZEKERINCEN- formuliernr. 337 Combina-Maxi-Verzekering voor gebouwen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering Primair model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia.

Voorwaarden Inboedelverzekering Primair model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Inboedelverzekering Primair model 10.07 Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Inboedelverzekering Primair 1 Aanvullende begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Perfect inboedeiverzekering

Perfect inboedeiverzekering Perfect inboedeiverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 091-95 artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Verplichtingen bij schade 4 Schaderegeling 5 Premie 6 Aanpassing van de verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de

Nadere informatie