IAK Kostbaarheden verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAK Kostbaarheden verzekering"

Transcriptie

1 IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14

2

3 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 5 3 Looptijd van de verzekering 5 4 Bijzondere uitsluitingen 6 5 Schade 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3

4 I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bereddingskosten De door een verzekerde gemaakte kosten ter voorkoming of vermindering van schade bij een onmiddellijk dreigend gevaar bij, voor of na het ontstaan van een verzekerde gebeurtenis. 1.2 Brand Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Onder brand wordt ook verstaan: schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien. Onder brand wordt niet verstaan: a. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; b. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 1.3 Herstelkosten Alle kosten verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het verzekerde voorwerp. 1.4 Lijfsieraden Sieraden, inclusief horloges, die gemaakt zijn om op of aan het lichaam te dragen en die helemaal of gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen en ook parels. Hieronder vallen ook de lijfsieraden die aan de oorspronkelijke bestemming zijn onttrokken, zoals lijfsieraden die als beleggingsobject dienen. Vulpennen, aanstekers en brillen zijn geen lijfsieraden. 1.5 Marktwaarde Het bedrag dat het voorwerp onmiddellijk vóór de schade of verlies bij normale verkoop opbrengt. 1.6 Nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuwe zaak van dezelfde soort en kwaliteit. 1.7 Ontploffing Een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, dit met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een wel of niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig of zij al voor de ontploffing aanwezig waren dan pas tijdens deze ontploffing ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen, die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 1.8 Stellen en verzamelingen Bij elkaar behorende voorwerpen die in één bedrag verzekerd zijn en waarvan de waarde van de onderdelen niet afzonderlijk is vastgesteld. 1.9 Vervangingswaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardig voorwerp Verzekerden a. U; b. de inwonende gezinsleden en met u in gezinsverband samenwonende personen; c. de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)te of partner, die voor studie uitwonend zijn Verzekerde voorwerp De zaak zoals omschreven in de bij het polisblad behorende specificatie en /of deskundigentaxatie die verzekerde als eigenaar of belanghebbende bij het behoud daarvan onder zich heeft. Samen voor een perfect verzekerde toekomst 4

5 1.12 Verzekerd bedrag Het op het polisblad of daarbij behorende specificatie vermelde bedrag, gebaseerd op: a. het bedrag dat staat genoemd in het rapport van de deskundige als bedoeld in artikel 7:960 B.W. of b. het bedrag op de aan ons overlegde aankoopnota Waardevermindering De aantasting van het vermogen van verzekerde door achteruitgang in economische waarde van een beschadigd voorwerp, voor zover deze achteruitgang door herstel van de zaak niet ongedaan te maken is. 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de dekking U bent verzekerd voor onvoorziene zaakschade aan of verlies, diefstal of vermissing van het in het polisblad en / of in de aangehechte specificatie genoemde verzekerde voorwerp gedurende de verzekerde periode. 2.2 Dekking boven het verzekerd bedrag Ook bent u verzekerd voor: a. bereddingskosten tot maximaal de waarde van de verzekerde voorwerpen; b. honoraria van de door ons en u benoemde experts. Als de kosten van de door u ingeschakelde expert hoger zijn dan de door ons benoemde expert is het meerdere voor uw rekening. 2.3 Verzekeringsgebied a. Schilderijen, beelden en gelijksoortige kunstvoorwerpen die naar hun aard langdurig aan één plaats en/of adres gebonden zijn, zijn, behalve als dit anders is afgesproken, alleen verzekerd: 1. in het woongedeelte van uw woning; 2. tijdens het vervoer naar en van en ook tijdens het voor herstel noodzakelijke verblijf bij een hersteller binnen Nederland; b. overige kostbaarheden zijn in de hele wereld verzekerd. 3 Looptijd van de verzekering 3.1 Einde van de verzekering Naast het gestelde in artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket eindigt de verzekering ook: a. als u geen eigenaar of belanghebbende van het verzekerde voorwerp meer bent; b. als het verzekerde voorwerp vergaat; c. bij beëindiging van de inboedelverzekering van verzekerde bij ons eindigt de kostbaarhedenverzekering automatisch op de eerstkomende contractsvervaldatum. 3.2 Verplichtingen bij risicowijziging U dient ons schriftelijk of per mededeling te doen over wijziging van eigenaar, van adres, bestemming, bouwaard of dakbedekking, inrichting en gebruik en ook het geheel of gedeeltelijk kraken of het leeg staan van de woning waar het verzekerde voorwerp zich gewoonlijk bevindt. Tevens dient u ons te informeren van het overlijden van verzekerde die belang heeft bij het behoud van het verzekerde voorwerp. Deze mededeling dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 60 dagen na de wijziging te gebeuren, behalve als u van het optreden van één van de bedoelde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 3.3 Voortzetting en beëindiging na risicowijziging a. Na risicowijziging in de zin van artikel 3.2 hebben wij de mogelijkheid: 1. de verzekering binnen 60 dagen na ontvangst van de onder 3.2 bedoelde mededeling te beëindigen; 2. de verzekering binnen 30 dagen te beëindigen als wij op een andere wijze op de hoogte komen van de risicowijziging; 3. nieuwe voorwaarden en/of premie voor te stellen waarop de verzekering wordt voortgezet. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de voortzetting van de verzekering, eindigt deze alsnog 30 dagen na de door ons gedane mededeling. b. Verzuimt u mededeling te doen van een risicowijziging genoemd in artikel 3.2, dan vervalt het recht op schadevergoeding 60 dagen na de datum van risicowijziging, behalve als de verzekering ook na kennisgeving zou zijn voortgezet. Een eventuele schade wordt vergoed, als de verzekering zou zijn voortgezet: 1. tegen een hogere premie, in de verhouding van de oorspronkelijke premie tot de hogere premie; 2. tegen gewijzigde voorwaarden met inachtneming van die voorwaarden. Samen voor een perfect verzekerde toekomst 5

6 4 Bijzondere uitsluitingen Naast de algemene uitsluitingen genoemd in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket gelden de volgende uitsluitingen. Deze verzekering geeft geen dekking voor schade: a. door slijtage of achteruitgang bij het normale gebruik van het verzekerde voorwerp; b. als gevolg van een eigen gebrek van het verzekerde voorwerp, behalve als dit brand of ontploffing tot gevolg heeft; c. door ongedierte, waaronder wordt verstaan: dieren die in de woning c.q. ruimte niet thuis horen en insecten; d. door schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen; e. door invloed van het weer over langere tijd, bijvoorbeeld roestvorming, verkleuring of scheurvorming door zonlicht en/of temperatuurverschillen; f. door ondeskundige reiniging, reparatie of bewerking; g. als gevolg van mechanische gebreken en het opwinden van veren; h. door kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning en stroomlekken; i. als gevolg van krassen, barsten, deuken en putten, behalve als deze beschadiging gelijktijdig is ontstaan met andere schade aan het verzekerde voorwerp veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schilderijen en kunstvoorwerpen. j. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door de douane of andere autoriteiten; k. aan strijkstokharen en snaren, trommelvellen, lampen en snoeren, behalve als gevolg van brand, diefstal, verlies of vermissing van het gehele verzekerde voorwerp; l. terwijl het verzekerde voorwerp voor beroeps- of semi-beroepsdoeleinden wordt gebruikt, behalve als anders is afgesproken. Het incidenteel tegen betaling muziek ten gehore brengen, geldt niet als gebruik voor beroepsdoeleinden; m. zodra het verzekerde voorwerp als zekerheidstelling in pand is gegeven; n. ontstaan door onvoldoende zorg van een verzekerde. Hiervan is onder meer sprake wanneer bij diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voorwerp niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Van onvoldoende zorg is sprake als het verzekerde voorwerp buitenshuis, bijvoorbeeld op het strand of op een terras, onbeheerd is achtergelaten; o. bij diefstal van het verzekerde voorwerp uit een motorrijtuig die daarin onbeheerd is achtergelaten, ook als het verzekerde voorwerp uit het zicht is; p. die de overheid vergoedt op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen of op grond van andere soortgelijke wetten en voorzieningen. 5 Schade 5.1 Verplichtingen bij schade Naast de algemene verplichtingen genoemd in artikel 8.1 uit de Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket zijn verzekerden verplicht om, zodra zij kennis dragen van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting tot uitkering kan leiden: a. aangifte te doen bij de politie in geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing, aanrijding en aanvaring. Een verzekerde kan geen rechten aan de verzekering ontlenen als hij één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze belangen worden of zijn geschaad. 5.2 Schadevaststelling De door een verzekerde gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden vastgesteld in onderling overleg tussen u en ons, dan wel door een door ons benoemde schade-expert, behalve als is overeengekomen dat de vaststelling van de schade door twee experts gebeurt, in welk geval zowel u als wij ieder een expert benoemen. In dit laatste geval benoemen de twee experts samen voor aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de door hen berekende schadebedragen de bindende vaststelling verricht. 5.3 Schadeomvang De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de verzekerde gebeurtenis, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen in artikel 5.2 en Waardevaststelling a. Deskundigentaxatie Als uit het polisblad blijkt dat de waarde van het verzekerde voorwerp door een deskundige is getaxeerd, dan geldt als waarde van dit voorwerp vóór het ontstaan van de schade, de zo vastgestelde waarde volgens artikel 7:960 B.W. b. Partijentaxatie Als uit het polisblad blijkt dat de waarde is vastgesteld op basis van een door verzekerde overlegde aankoopnota, dan geldt deze taxatie als een partijentaxatie. Wij behouden ons het recht voor om te bewijzen dat die waarde op het moment van de gebeurtenis bovenmatig was. Voor een op basis van sub a. en b. verzekerde voorwerp geschiedt de verzekering volgens vaste taxatie, zodat de waarde van elk voorwerp voor drie jaar vanaf de aankoop- of taxatiedatum is vastgesteld op het voor dat voorwerp opgenomen verzekerde bedrag. Na de termijn van drie jaar moet u een nieuw taxatierapport volgens artikel 7:960 BW indienen of dienen u en wij een nieuwe taxatie af te spreken. Indien dit niet is gebeurd, vergoeden wij op basis van de vervangingswaarde. 6

7 5.5 Schadevergoeding a. Wanneer door een verzekerde gebeurtenis schade aan het verzekerde voorwerp is ontstaan, vergoeden wij per verzekerd voorwerp tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag: 1. voor een beschadigd verzekerd voorwerp dat naar ons oordeel kan worden hersteld: de herstelkosten, eventueel vermeerderd met de door de gebeurtenis veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven waardevermindering; 2. bij het totaal verloren gaan van het verzekerde voorwerp of een deel daarvan: de op basis van artikel 5.4 vastgestelde verzekerde waarde, minus de waarde na de gebeurtenis. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis wordt met deze waarde rekening gehouden. b. Wij kunnen er voor kiezen om de schade in natura te vergoeden. c. Bij stellen en verzamelingen vergoeden wij bij het verloren gaan van één van bij elkaar horende voorwerpen niet alleen de waarde van het verloren gegane voorwerp, maar ook de waardevermindering die het onbeschadigde voorwerp ondergaat door het geschonden zijn van de collectie, het paar, het stel en dergelijke, tot maximaal 70% van het verzekerde bedrag. d. Bij juwelen, lijfsieraden, horloges en bont: als een voorwerp dat als verloren is beschouwd en daarom door ons is vergoed, binnen zes maanden nadat het schadebedrag is uitgekeerd wordt teruggevonden, dient u de schadevergoeding aan ons terug te betalen. Als het teruggevonden voorwerp gedurende de termijn van zes maanden gedeeltelijk verloren is gegaan, of beschadigd is, brengen wij de hierdoor ontstane schade op het bedrag in mindering. 5.6 Overdekking lijfsieraden Als bij verlies van lijfsieraden blijkt dat de nieuwwaarde onmiddellijk vóór de schade hoger is dan het verzekerde bedrag, vergoeden wij de nieuwwaarde tot een maximum van 125% van het voor dat voorwerp verzekerde bedrag, maar alleen als het verzekerd bedrag is vastgesteld door taxatie volgens artikel Overdekking voor nieuw verkregen kostbaarheden Voor een gedurende het verzekeringsjaar nieuw in uw bezit gekregen voorwerp verlenen wij voor een periode van 60 dagen na verkrijging van het voorwerp automatisch dekking tot 10% van het voor de genoemde rubriek verzekerde bedrag. Wij vergoeden binnen deze periode alleen schade na vertoon van een geldige aankoopnota of taxatierapport dat is opgemaakt vóór de verzekerde gebeurtenis. Premie is verschuldigd vanaf de dag van verkrijging van het verzekerde voorwerp. Samen voor een perfect verzekerde toekomst 7

8 8 IPP-KB VW (7-14)

IAK Inboedelverzekering

IAK Inboedelverzekering IAK Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden IN14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Inboedelverzekering IN14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Inboedelverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Nummer VSSDinb001 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze polis wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB02

Inboedelverzekering INB02 Inboedelverzekering INB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPERIEUR IVU-1

SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPERIEUR IVU-1 SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPERIEUR IVU-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de Inboedelverzekering

Nadere informatie

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep.

AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep. AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep. mondiale verzekeraar en vermogensbeheerder 130.000 gemotiveerde medewerkers meer dan 50 miljoen klanten die op AXA vertrouwen verzekeringen,

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Aanvullende Voorwaarden All In Woonpakket Inboedel 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Braak 1.3 Brand 1.4 Geld en geldswaardig papier 1.5 Inboedel 1.6 Indirecte

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor zaken Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110)

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Beperkingen : Artikel 2.7. Uitsluitingen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPER IVS-1

SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPER IVS-1 SPECIAAL REGLEMENT INBOEDELVERZEKERING SUPER IVS-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de Inboedelverzekering Super

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen wij met schade

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Inboedelverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2007

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7 polismantel 2207 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen

Nadere informatie

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris: de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie