Onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk en Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans Telefoonnummer : (0511) Zaak / Stuknummer : Z / S Aan de Raad. Onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 Korte inhoud Onder de huidige WWB kennen we al een verordening cliëntenparticipatie. Hierin zijn regels opgenomen over de wijze waarop we vormgeven aan cliëntenparticipatie. De invoering van de Participatiewet brengt een aanpassing met zich mee op het gebied van wat een gemeente moet opnemen in een verordening cliëntenparticipatie. We passen daarom de verordening aan. Dit doen we om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen. De cliëntenraad wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. We hechten sterk aan een actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. Voorstel van het College De Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 vaststellen. Ter inzage liggende stukken - Advies Cliëntenraad Werk & Bijstand gemeente Tytsjerksteradiel

2 Toelichting Inleiding De gemeenteraad geeft in een verordening aan hoe vorm gegeven wordt aan cliëntenparticipatie. Volgens afspraak is de verordening cliëntenparticipatie geëvalueerd met de cliëntenraad Werk en Bijstand. Wat is het probleem, en wat zijn de oorzaken van het probleem? De huidige verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2010 voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld in artikel 47 Participatiewet en dient daarom te worden aangepast. Ten opzichte van de WWB zijn in de Participatiewet een tweetal elementen expliciet toegevoegd aan artikel 47. In de verordening moeten we ook onderstaande elementen opnemen: - personen uit de doelgroep of hun vertegenwoordigers moeten vroegtijdig in staat worden gesteld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; - personen uit de doelgroep of hun vertegenwoordigers moeten worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten? Met deze verordening cliëntenparticipatie en met het toevoegen van bovengenoemde elementen beogen we, en versterken we, een actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? We hebben de cliëntenraad WWB gevraagd hoe zij het werken met de huidige verordening ervaren, en of zij in staat zijn om hun taak goed uit te voeren. De cliëntenraad heeft aangegeven geen belemmeringen te ervaren vanuit het werken met de huidige verordening. De cliëntenraad is tevreden met de ondersteuning en de faciliteiten die vanuit de gemeente worden geboden. We stellen daarom voor om de huidige verordening als basis te behouden voor de cliëntenparticipatie Participatiewet, met de toevoeging van de ontbrekende elementen die vanuit het juridisch kader van de Participatiewet worden opgelegd. We voldoen daarmee aan de veranderde voorwaarden die in artikel 47 Participatiewet worden opgelegd en creëren daarmee de mogelijkheid voor een actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. Wat mag het kosten? Een uitbreiding van financiële middelen is niet nodig. Het huidige budget is toereikend en er is geen noodzaak voor een begrotingswijziging 1. Communicatie Dit besluit publiceren we na besluitvorming in de gemeenteraad via en onze eigen gemeentelijke website. Cliënten informeren we door middel van een nieuwsbrief nadat de gemeenteraad instemt met deze verordening. 1 Ter informatie, het budget zoals begroot in 2015 bedraagt ,-. Dit budget omvat onder meer de presentiegelden, reis- en verblijfkosten, en overige kosten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven. 2

3 In samenwerking met de afdeling Communicatie wordt de informatie richting de klanten en de burgers gestalte gegeven. Evaluatie De Verordening cliëntenparticipatie, en de daaruit voortvloeiende werkwijze, wordt uiterlijk in 2018 opnieuw geëvalueerd door de cliëntenraad. Burgum, 25 november 2014 Het college van Tytsjerksteradiel de secretaris de burgemeester O. de Jager MAC RC drs. E.J. ter Keurs 3

4 4

5 Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering d.d. 18 december 2014, agendapunt 9 de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; overwegende dat: op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt; de gemeenteraad op grond van artikel 47 Participatiewet bij verordening regels stelt voor de wijze waarop personen, of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet; gelezen het voorstel van het College d.d. 25 november 2014; tevens kennis genomen hebbend van het advies van de Cliëntenraad Werk en Bijstand; gelet op het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet; BESLUIT: de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 als volgt vast te stellen: 5

6 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. 2. In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Participatiewet. Voor de toepassing van deze verordening wordt daaronder mede verstaan de de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); b. cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Tytsjerksteradiel op grond van de Participatiewet; de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet; c. vertegenwoordiger cliënt: wettelijk vertegenwoordiger; de persoon die affiniteit heeft met de doelgroep; de persoon die lid is van een (belangen)organisatie, die raakvlakken heeft met de doelgroep; d. de cliëntenraad: een uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven; e. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; f. de wethouder: de wethouder die de portefeuille Werk en Bijstand beheert, dan wel diens plaatsvervanger; g. de voorzitter(s): de door de cliëntenraad uit haar midden gekozen voorzitter(s); h. de secretaris: de secretaris van de cliëntenraad of diens plaatsvervanger. Artikel 2. Instellingsbepaling en zittingsduur 1. Het college stelt de cliëntenraad in en benoemt de leden van de cliëntenraad. 2. De cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor elke vacature een aanbeveling te doen. 3. De leden nemen zitting voor een periode van zes jaar. Deze periode kan onder de volgende voorwaarden eenmaal worden verlengd met maximaal twee jaar: a. binnen deze twee jaar moet een vervanger worden gezocht; en b. zodra deze vervanger is benoemd, eindigt het lidmaatschap. 4. Het lidmaatschap van de leden van de cliëntenraad eindigt voorts: a. op eigen verzoek door schriftelijke opzegging; b. wanneer het lid niet meer behoort tot de personen genoemd onder artikel 3, lid 1, sub a, b, c, d. Het lid mag daarna nog maximaal 1 jaar deel uitmaken van de cliëntenraad. Artikel 3. Samenstelling van de cliëntenraad 1. Tot lid van de cliëntenraad kunnen worden benoemd personen: a. die een uitkering op grond van de Participatiewet van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen; b. die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW); 6

7 c. die behoren tot de doelgroep van de niet-uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 6, lid 1 onder a van de Participatiewet; d. die affiniteit hebben met de doelgroep of die lid zijn van een (belangen) organisatie die raakvlakken heeft met de doelgroep. 2. De cliëntenraad bestaat uit: a. minimaal 7 en maximaal 9 personen en wordt samengesteld uit een meerderheid van cliënten en een minderheid van mensen die ofwel affiniteit hebben met de doelgroep of vertegenwoordigers van (belangen)organisaties die raakvlakken hebben met de doelgroep; b. een door het college aangewezen ambtelijk secretaris. De secretaris is bij alle vergaderingen aanwezig, maar heeft daarin geen stemrecht. De cliëntenraad mag ook een lid uit haar midden aanwijzen als secretaris. In dat geval wijst het college een ambtelijk medewerker aan die zorg draagt voor de administratieve ondersteuning van de cliëntenraad. Artikel 4. Taak van de cliëntenraad 1. De cliëntenraad is een adviesorgaan voor het college en heeft tot taak het college op verzoek of ongevraagd advies te geven over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op het terrein van de Participatiewet in ruime zin. 2. Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college advies aan de cliëntenraad op een tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 3. De cliëntenraad brengt schriftelijk adviezen uit. 4. De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren als het gaat om de belangen van een of meer individuele cliënten. Dit geldt ook voor de afhandeling van door cliënten ingediende klachten en bezwaarschriften. 5. Het advies wordt door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht binnen twee weken na de datum waarop over het betreffende onderwerp is vergaderd. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en wordt ondertekend door de secretaris en de voorzitter. 6. De cliëntenraad wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld, wanneer het college afwijkt van haar adviezen. 7. Wanneer het college onderwerpen ter advisering aan de cliëntenraad voorlegt, zorgt het college er voor dat de leden van de cliëntenraad de relevante stukken op tijd ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Artikel 5 Inspanningsverplichting van de leden 1. De leden zetten zich actief in voor het goed functioneren van de cliëntenraad. 2. De leden wonen alle vergaderingen van de cliëntenraad bij, tenzij er sprake is van overmacht. 3. De leden nemen deel aan werkgroep- of commissievergaderingen voor zover de cliëntenraad daartoe besluit. 4. De leden nemen tweemaal per jaar deel aan een cursus of training wanneer de cliëntenraad daartoe besluit. 5. De leden verrichten hun taak zonder last maar houden wel ruggespraak met hun achterban. Artikel 6 De vergaderingen van de cliëntenraad, de voorzitter, quorum 1. De cliëntenraad vergadert tien maal per kalenderjaar of zoveel meer als de voorzitter plus twee leden dat noodzakelijk vinden. Voor zover mogelijk zijn de wethouder en de manager van de afdeling bij het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig. 7

8 Dit om vragen te beantwoorden en mededelingen te doen. De wethouder kan zich laten bijstaan door een of meer medewerkers uit de gemeentelijke organisatie. 2. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden in beginsel achter gesloten deuren plaats. 3. De voorzitter roept de vergadering bijeen. Hij stelt in overleg met de secretaris tijd en plaats van de vergadering vast. De voorzitter is ook bevoegd een geplande vergadering af te gelasten wegens gebrek aan agendapunten. 4. De voorzitter stelt de agenda vast. De leden en de wethouder kunnen tot 10 dagen voor de datum van de vergadering agendapunten aanleveren bij de secretaris. 5. De voorzitter is verantwoordelijk voor het efficiënt en doelmatig functioneren van de cliëntenraad en de orde in de vergaderingen van de cliëntenraad. 6. Wanneer een lid is verhinderd de vergadering bij te wonen, dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk bij de secretaris. 7. Wanneer bij een vergadering de meerderheid van het aantal leden niet ter zitting aanwezig is, dan gaat de vergadering wel door maar worden er geen besluiten genomen. 8. De secretaris maakt een verslag van de vergadering. De secretaris stuurt een kopie van het verslag aan het college. Artikel 7 Inschakeling van derdedeskundigen 1. De cliëntenraad kan zich laten adviseren door derdedeskundigen. De cliëntenraad kan het college verzoeken om eventueel hieraan verbonden kosten te vergoeden. 2. De cliëntenraad kan derdedeskundigen in de vergadering laten verschijnen en hen het woord laten voeren. Artikel 8 Geheimhouding, privacy, media 1. Wanneer door het college stukken of informatie in welke vorm dan ook ter beschikking worden gesteld waarvan het college aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn, dan zijn de leden gehouden tot geheimhouding. Dit geldt tot het college bepaalt dat er geen geheimhouding meer nodig is. 2. De leden stellen geen informatie aan derden beschikbaar, waarvan hen bekend is, of waarvan mag worden verwacht dat deze vertrouwelijk is. 3. De leden waarborgen de vertrouwelijkheid van de identiteit van cliënten die zich tot hen wenden. Dit geldt ook voor de informatie die deze cliënten hen verstrekken wanneer die cliënten daarom vragen of waarvan de leden redelijkerwijs moeten aannemen dat zij die informatie niet aan derden mogen doorgeven. 4. De leden die in hun hoedanigheid als lid contact willen opnemen met de media doen dit niet eerder nadat daarover is overlegd met de cliëntenraad. Artikel 9 Faciliteiten 1. De cliëntenraad kan tweemaal per jaar gebruik maken van de raadszaal om overleg te voeren met de cliënten. De secretaris vraagt ten minste vier weken voor de datum van de voorgenomen vergadering het gebruik van de raadszaal aan. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een externe locatie. 2. De cliëntenraad kan, wanneer nodig, drie maal per jaar een nieuwsbrief voor de cliënten maken. De secretaris zorgt er voor dat de nieuwsbrief aan de cliënten wordt gestuurd. 3. De cliëntenraad kan het college vragen om vergoeding van de kosten van scholing en vorming. 8

9 4. De leden van de cliëntenraad ontvangen de volgende vergoedingen: a. een vaste onkostenvergoeding per maand; b. presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen overeenkomstig de geldelijke voorziening ex art. 82 e.v. van de Gemeentewet (tot een maximum van 10 vergaderingen per jaar); c. een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen, de afstand tussen de woonplaats en het gemeentehuis moet dan 4 kilometer of meer zijn. 5. Het presentiegeld wordt jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De vaste onkostenvergoeding wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. Artikel 10 De inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt 1 januari 2015 in werking. 2. De Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2010, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 2009, wordt gelijktijdig ingetrokken. Artikel 11 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 18 december De Raad voornoemd, de griffier, de voorzitter mr. S.K. Dijkstra drs. E.J. ter Keurs 9

10 10

11 ALGEMENE TOELICHTING De gemeenteraad stelt bij verordening regels over hoe cliëntenparticipatie wordt vormgegeven. Artikel 47 Participatiewet geeft een aantal onderwerpen dat in ieder geval in deze verordening moeten zijn geregeld. Zo zullen personen die door de wet worden geraakt in staat moeten worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze dienen vroegtijdig te worden betrokken bij de vaststelling van beleid. Daarbij zal periodiek overleg plaatsvinden. Om een goede uitoefening van haar rol te waarborgen, worden de betrokkenen ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De meest geëigende methode om deze cliëntenparticipatie en het periodieke overleg vorm te geven is het instellen van een gemeentelijk overlegorgaan, veelal aangeduid als cliëntenraad. De cliëntenparticipatie in het kader van de IOAW (artikel 42) en de IOAZ (eveneens artikel 42) is in deze verordening meegenomen. Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. We hechten sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Er is voor gekozen om de begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Awb, en de Gemeentewet, niet afzonderlijk te definiëren in de verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijzigingen van deze definities in de betreffende wetten ook de verordening aangepast moet worden. Artikel 2 Lid 1 en 2 Het college stelt de cliëntenraad in en benoemt de leden daarvan. De benoemingsduur is beperkt tot zes jaar. De cliëntenraad krijgt bij iedere vacature (ook bij herbenoemingen), dus voordat een lid wordt benoemd, de gelegenheid om een aanbeveling te doen bij het college. Lid 3 Herbenoeming van maximaal twee jaar is mogelijk. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Binnen de periode van twee jaar moet namelijk een vervanger worden gezocht. Zodra deze vervanger is gevonden en benoemd, eindigt het lidmaatschap. Lid 4 Het lidmaatschap van leden van de cliëntenraad eindigt op eigen verzoek door schriftelijke opzegging of omdat het lid niet meer tot de wettelijke doelgroep behoort. In dit laatste geval mag dit lid nog 1 jaar deel uitmaken van de cliëntenraad. Dit om de cliëntenraad in de gelegenheid te stellen een vervanger te zoeken. Artikel 3 Lid 1 Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit zover dat redelijkerwijs mogelijk is. 11

12 Lid 2 In de cliëntenraad hebben minimaal 7 en maximaal 9 leden zitting. De meerderheid van de leden moet behoren tot de wettelijke doelgroep. De cliëntenraad wordt (mogelijk) ondersteund door een ambtelijk secretaris. De secretaris heeft geen stemrecht. Artikel 4 Lid 1, 2, 3, 5, 6 Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de cliëntenraad zijn toebedeeld. Naast een adviserende taak over de uitvoering van de Participatiewet heeft de cliëntenraad ook recht van initiatief op dit terrein. De cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen en wijzigen van beleidsplannen en verordeningen met betrekking tot de Participatiewet. Hierbij is ook expliciet aangegeven dat de cliëntenraad tijdig betrokken wordt, zodat er invloed op de besluitvorming kan worden uitgeoefend. De cliëntenraad brengt schriftelijk adviezen uit. De secretaris stelt het advies op. De secretaris en de voorzitter ondertekenen het advies. Daarnaast ontvangt de gemeenteraad een kopie van het advies. Bij het niet of gedeeltelijk overnemen van een advies stelt het college de cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. Lid 4 Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de cliëntenraad gehouden. Dit omdat de cliëntenraad geen belanghebbende is ten aanzien van beslissingen die betrekking hebben op individuele gevallen. Lid 7 Zonder relevante stukken kan de cliëntenraad niets beginnen. Het college moet er daarom voor zorgen dat de cliëntenraad over de benodigde stukken beschikt. Om te voorkomen dat het college ook geheime stukken of willekeurig welke stukken dan ook op verzoek aan de cliëntenraad moet sturen, is bepaald dat het college besluit om relevante stukken het moet gaan. Artikel 5 Het spreekt voor zich dat van de leden bepaalde inspanningen worden verwacht. Artikel 6 Dit artikel bevat de kern van de zaken die op grond van artikel 47 Participatiewet in de verordening moeten worden geregeld. Lid 1 De cliëntenraad vergadert tien keer per kalenderjaar. Wanneer mogelijk zijn de wethouder en de manager van de afdeling bij het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig. Het is logisch om vaker te vergaderen wanneer beide partijen hiertoe reden zien. Lid 2 De vergaderingen zijn niet openbaar. Hiervoor is bewust gekozen. Op deze manier kan de cliëntenraad effectief vergaderen. Voor de achterban worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. Lid 3 tot en met 8 De rest van het artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. Artikel 7 Deze verordening biedt de cliëntenraad de mogelijkheid om zich te laten adviseren door derdedeskundigen. Zijn hier kosten aan verbonden? Dan kan de cliëntenraad, voordat opdracht wordt gegeven, het college vragen om deze kosten te vergoeden. 12

13 Artikel 8 Bij vertrouwelijke stukken en informatie zijn de leden van de cliëntenraad gehouden tot geheimhouding. Het is logisch dat vertrouwelijke informatie niet mag worden verstrekt aan derden. Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie die cliënten aan leden van de cliëntenraad verstrekken. Willen leden contact opnemen met de media, dan mag dit niet eerder nadat hierover is overlegd met de overige leden van de cliëntenraad. Artikel 9 Lid 1 en 2 De cliëntenraad kan twee maal per jaar gebruik maken van de raadszaal voor de achterbanbijeenkomsten. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een externe locatie. Daarnaast heeft de cliëntenraad de mogelijkheid om cliënten via een nieuwsbrief over diverse zaken te informeren. Lid 3 Kosten van scholing en vorming van de leden kunnen op verzoek worden vergoed. Lid 4 en 5 Leden van de cliëntenraad krijgen een vaste onkostenvergoeding per maand, presentiegeld en eventueel reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen. Het presentiegeld en de vaste onkostenvergoeding worden jaarlijks met een bepaald percentage geïndexeerd. Artikel 10 en 11 Deze artikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting. 13

14 14

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 10 : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 10 : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 73838 11 december 2014 VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012694 Datum besluit: De

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen Made, mei 2008 (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen De Raad van de gemeente Drimmelen gezien het advies van de Commissie Inwonerszaken van 4 juni 2008; gelezen het voorstel

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb096) Verordening Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van d.d. 27 mei 2008, nr 2008/5875: vindt het nodig dat er regels komen voor de manier waarop Wsw-geïndiceerden

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Voorstel van het College De Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 vaststellen.

Voorstel van het College De Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 vaststellen. Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeente Heusden

Verordening klantenraad gemeente Heusden Verordening klantenraad gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijving het DB het dagelijks bestuur van de ISD het AB het algemeen bestuur van de ISD het college het college van de gemeente Heusden raad

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR71804_1 15 maart 2016 Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Hulst; Gezien het advies van de commissie Samenleving gelezen

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28-11-2007, gelet op artikel 2 lid 3 van de

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk De gemeenteraad van de gemeente Waalwijk; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010;

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2, lid 3 van de Wet sociale

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Artikel 1. Begripsomschrijving 1

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Cliëntparticipatieverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel.

Cliëntparticipatieverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Cliëntparticipatieverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Artikel 1 - Begripsomschrijving Deze verordening verstaat onder: 1. De cliëntenraad De cliëntenraad Productgroep

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR47824_1 15 maart 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid De raad van de gemeente Hulst; Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Overbetuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 2 november 2004 gelezen het standpunt van het Cliëntenoverleg Overbetuwe gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, Nr. 8/6-2 de raad van de gemeente Bellingwedde; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, gelet op artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 50069 8 juni 2015 Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 De Raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 september 2010 Voorstelnummer Portefeuillehouder J.E.. Brand-Boom Afdeling Samenleving Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 september 2010 Voorstelnummer Portefeuillehouder J.E.. Brand-Boom Afdeling Samenleving Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 september 2010 Voorstelnummer : 9.13 Registratienummer : 10.003478 Portefeuillehouder : J.E.. Brand-Boom Afdeling : Samenleving Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 17 augustus

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 16 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hendrik Veenstra

Nadere informatie