EEN TOLLENAAR. DOOR F. DE SINCLAIR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN TOLLENAAR. DOOR F. DE SINCLAIR."

Transcriptie

1 voorspellen kan, in welke richting men een bepaald kultuurgewas of eenig huisdier zal kunnen wijzigen en hoe men daartoe te werk zal moeten gaan. Er zal methode komen in het veredelen van planten en dieren, waar men tot nu toe vrij wel in het duister rondtastte op dit gebied,,,hero-worship" ligt niet bizonder in den aard van ons volk. Moge De Vries steeds ondervinden, dat dit bij hem anders is en dat alle Nederlanders zich er niet alleen over verheugen, dat het iemand van den Nederlandschen stam is, die het onderzoek der levende natuur in nieuwe banen geleid heeft, maar ook, dat hij zijn vaderland getrouw gebleven is, niettegenstaande herhaaldelijk aanbiedingen uit den vreemde hem van hier hebben trachten te lokken. EEN TOLLENAAR. DOOR F. DE SINCLAIR. EERSTE GEDEELTE. I. Zoo'n lentemorgen, als de zon in gouden brand opstijgend vanachter de wazig groene heuvelen, de vogels wekte, de dauw vervluchtigde en van vèr over de bruinroode heide haar stralen schoot tegen de ontkiemende wingerdranken en door de kleine ruiten van 't zolderraampje; zoo'n morgen, was Toon altijd vroeg wakker. In vroegen ochtendschemer lag hij van uit z'n bed al te kijken en te wachten op dien laaien gloed, die straks ontvlamde aan de verste horizonten. Dan stak de golvende heuvellijn scherp af, vreemd laag soms onder dien wijden hemel, waar de sterren verbleekten; maar de hooge ronde berg aan 't eind stond altijd forsch, met iets machtigs, als 'n brandende burcht, wanneer de roode vlamluchten achter 't torentje op den top begonnen te gloeien. Want daar bovenop lag 'n dorp, 'n Duitsch plaatsje, vreemd ver voor Toon en geheimzinnig onbereikbaar, al was de afstand ook maar enkele uren. Tegen de helling van dien heuvel lagen hoekige vakken, dat waren weilanden en tabaksvelden, altijd veel lichter gekleurd dan 't donkergroen der dennen, dat ze omsloot; soms tegen den avond, met helder weer, kaatsten de zonnestralen tegen een raam van het kerkje; dan scheen het of er brand was, 'n roode felle brand, die langzaam uitgloeide, als de schemer viel. Zoo'n morgen, als de volle zon 'n groote trillende lichtplek maakte op de ruwe planken voor z'n bed, stond Toon vlug op. Dan maakte hij dat hij beneden kwam, en buiten in den stillen ochtend, waar geen menschen nog naar 't land gingen, geen karren over den grintweg kraakten, en dan ging hij Grada kloppen. Grada woonde 'n eindje verder in 't huis met 't hooge roode dak. Daar groeide huislook op in dikke vreemde pollen; een zoo'n pol groeide bij twee glazen pannen; die waren 't venster van Grada's kamertje. Zoo'n morgen, dan gooide Toon kleine steentjes tegen die glaspannen om Grada wakker te maken en meestal, als hij even wachtte, werd er van binnen getikt. Dan kwam er een lach op z'n rond jongensgezicht, hij ging op 'n hek zitten en wachtte; na 'n minuut of vijf ging de deur open en trad 't meisje er uit.,,ga je mee?" Joa." Meer spraken ze niet en dan togen ze op weg, de velden in. Die lagen zoo wijd en stil of 't altijd Zondag was. De koeien, met hun kleeden nog om, volgden hen met de oogen, de domme loerende oogen, maar traag bleven ze liggen, behalve 'n enkele, die loom en stijf met neergebogen kop 'n paar werktuigelijke stappen deed naar den slootkant. Uit 't vochtige gras steeg soms 'n leeuwerik op; recht naar boven. Dan vloog Toon op zoo'n plek toe, in de hoop 't nest te vinden en Grada zocht mee, driftig met haar klompenvoetjes 't gras wegduwend en fle klaver, maar ze vonden 't zelden en ze keken naar boven in de blauwe lucht, waar de vogel z'n eindelooze trillers 44

2 uitjubelde in hooge onnaspeurbare stijging. Zoo'n morgen, dan liepen ze de stille heldere slooten langs om naar snoeken te kijken, die heel stil stonden met hun trillende vinnen, en snel als de bliksem wegschoten onder de waterplanten. Dan vingen ze stekelbaarsjes in Toon's pet of in hun klompen en soms dikkoppen of hagedisjes, die ze met groezelig water in 'n drankjesfleschje mee namen naar huis en uren bekeken en schudden als de dieren dood waren of niet vlug genoeg zwommen. Of wel, ze sneden stukken van sappig jonge wilgentakken en maakten er fluitjes van, na lang omzichtig kloppen op den weeken bast, tot die eindelijk losschoot en 'n kokertje werd. Zoo'n lentemorgen, dan zochten ze viooltjes aan den zonnekant der slooten, die soms heel breed waren; dan sprong Toon er over in dapperen overmoed, blij en trotsch op de angst van Grada, die bang was, dat hij er in zou vallen. Tot Grada eensklaps wees naar den rook, die opsteeg uit den schoorsteen van 't dak met de dikke pollen huislook. Me grootmoeder is op...." Dan keerden ze terug door de weiden. 's Zomers, gingen ze 't bosch in; 't bosch, dat ineens begon tegen de heuvelhelling. De grintweg rees daar langzaam, beschaduwd door witte berken. Links en rechts bleef het bosch in de diepte, eerst verderop plotseling stijgend met den weg mee. Uit dien vochtigen warmen grond rezen de varens met tropische weelde, forsche, breedwaaierige takken, grooter dan Grada, die er onder schuilen kon. De bodem was bedekt met lage, vroolijk groene struikjes, daar waren de boschbessen die in blauw-zwarte trosjes zich schuil hielden onder 't groen, maar Toon en Grada wisten ze wel te vinden en in de broeie zomermorgens gingen ze er op uit met 'n emmer, dien ze vol zochten. Zwoel en stil was 't bosch in die ochtenduren ; grillig gekromd rezen de schilferig roode dennenstammen, waar de gouden harsdruppels glinsterend op versteven ; wit en teer rankten de berken omhoog met hun vreemd papierigen bast, die in droge dunne vellen losliet, met iets rozeachtigs, als 'n zachte gloeiing van binnen; met strakgetrokken rimpeling om het rechte hout, stonden de bruine massieve beuken. En bij 't loopen en bukken en zoeken op dien begroeiden bodem, dan vleiden zich vaak de lange ranken van braamstruiken tegen hun kleeren en lieten zich maar moeilijk losscheuren met hun kleverig zuigende dorens en haren. Grada was er bang voor, huiverig voor 't kleverig gevoel aan rok en kousen, maar Toon, met een jongensvloek voor z'n minachting, rukte ze weg in z'n vereelde knuistjes. Ze joegen de eekhoorns op en schudden de boomen, tot het beangstigde dier z'n sprong waagde en als 'n vreemde bruine vogel verdween tusschen 't beukengroen. Dan loerden ze nog lang naar boven in de dichte stille bladermassa, schreeuwend en jagend, maar de beuk was te dik om te schudden en heel hoog zat de eekhoorn op z'n achterste pooten, de breede pluimstaart sierlijk omhoog, en at beukennootjes; rustig, met iets als 'n spottend lachje in z'n zwarte oogjes, omlaag ziend. Tot de zon hooger was gestegen en zwoel warme wind de insecten opjoeg uit alle donkere stille schuilhoeken. Dan zoemde en gonsde 't in die boschlaagte en schuine strepen stofgoud drongen omlaag van tusschen bladeropeningen en in die lichtstrepen trilden de galwespen en vlogen de glinstervliegen. Dan gingen Grada en Toon naar huis, de emmer bessen tusschen zich in, met ieder 'n stuk van 't hengsel in de paars geplukte hand. Als 't Herfst was, lagen de verre heuvelen vaag als grijze wolkbanken en 't ranke torentje op den hoogen berg vloeide uit in weeke schaduwlijnen. Blauw-zwart waren de dennen, vreemd somber om de roodgele najaarstinten, die de beuken en eikenbosschen streepten tegen den glooienden heuvelrand. Nu lagen de landen vlak en kaal, de weiden verlaten met drassige vochtplekken van regen 45

3 en hagel, die in laagten samenvloeiden tot troebele plassen. De akkers braak, vertrapt na 't oogsten, doorgroefd van wreede wagensporen en paardehoeven; sombere vlakten met zwarte kraaizwermen tegen trieste luchten. 'n Doodsche grauwheid met zware klamme misten. Maar blinkend geel in al dat grijze, stonden de velden lupine, als frissche trossen gouden regen oprijzend uit groene stengels. Een westewind er zachtjes over strijkend, 'n bleek zonnetje, het even koesterend met wat flauwe warmte, en het geurde van zoete bloemenlucht, deed vaag herinneren aan zwoele Jentemorgens. Dan zochten Toon en Grada naar de zwarte bramen, die de roode doornstengels omlaag bogen in hun volsappige zwaarte en ze plukten de fel roode bottels van de wilde rozelaar, die glimmend opstaken tusschen kale heggen. De huislook op het roode dak verbruinde en schrompelde tot draderige wortels; de wingerd vergeelde. In 't bosch was 't stil. Klam en natglimmend vloeide 't langs de stammen, de varens stierven weg in bruine rotting. En als kille koortssidderingen trilden telkens de kruinen en dwarrelden doode blaren omlaag met huiverig geritsel. Dan bruinde de erica op de verre heide, de zwarte brempeulen scheurden los en lieten de korreltjes vallen. Grauw en kil trokken de misten aan en hingen zwaar en vochtig in sombere benauwing. Tot opeens, na 'n grijzen mistdag, de zon 's morgens opdook achter de heuvelen in ijle paarse dampen, waarvan 't violet onmerkbaar uitvloeide in 't diep blauw des hemels. Dan lag de rijp korrelig wit over de velden en alle boomen waren geworden als witte reuzenkoralen met sprinkelig fijne twijgjes, die wit looverig, ragdun, zich nog eens vertakten als sprieten en voelhoorns van juweelen insecten of als teere donzige krulletjes van struisveeren. 46 Maar als de zon hooger steeg werd het wit doffer, valer en verdween in vochtige dooiing. Tegen den avond kwamen de grijze misten terug, zwaar, massaal, als wolkbanken met de gouden golfranden blinkend tegen 't verzwartende azuur, dat ze opstijgend bedekten. Dan lag den volgenden morgen de blanke ongerepte sneeuw ver en vlak onder de lage grauwe lucht. Vriezen ging het, dat de sneeuw poeierig verstoof, als zilvervijlsel in 't bleeke zonlicht. In de bosschen kraakten de blaren, in bundels saamgevroren aan grijs bemoste takjes, die dor knappend braken, zonder buiging, als 'n voet ze vertrad. Glanszwart lag het ijs in de slooten met de vroolijke witte rondetjes strak gevangen in de snelle verstijving. Aan de kanten waren de matglazige ijsranden brossig geknapt en als 't water zakte, dan knalde 't ijs en barstte in lange scheuren, waar bruingrocne sprieten dadelijk zich uit oprichtten. In de kale boomen plekten slordig de kraaienesten, grof en klodderig 't ragfijne van de takken verstorend, De heuvelen lagen wit, scherp ver te zien vaak, als sneeuwbergen, met zachte roode gloeiing, zoo de zon in 't Westen de zware wolken purperde. 's Winters bleven Grada en Toon maar thuis; dan waren de dagen zoo kort en de wegen zoo hard bevroren, dat de voet zwikte op de harde randen der stijf geworden wagengroeven in de landwegen. Uit de bosschen knalden kort en scherp de schoten der jagers of stroopers en soms steeg dan plotseling kruitdamp omhoog uit 'n boschje als 'n teer wit wolkje, dat zweven bleef tegen de blauwe vrieslucht, tot 't vervaagde. De vogels zwegen, alleen de kraaien krijschten en fladderden tusschen de kale takken. Na de heldere vorstdagen kwam weer de sneeuw in zware grauwe banken opzetten uit 't Noordwesten. Dan volgden hagelbuien tusschen valschen zonneschijn, hagelbuien, die in groengrijze strepen aansnelden over de kale velden met achter en naast zich weer zon.

4 Tot 't kletterend neerwoei op de pannen, rollend en springend, de suikerglazige stukjes, saamklevend op den grond in papperige massa. Dan daalden de misten weer neer met klamme verkilling, in doods grijze weening neerdruipend van de natte takken, somber grauw hangend op de kale velden, dagen en dagen. Tot op 'n morgen de zon stralend opging en straks zwoele zefirs 't eerste leven kusten in de herboren Lente. II. Het dorpje, waar Toon en Grada woonden lag aan den voet van een heuvelrij. Beekloo was 'n arm onaanzienlijk plaatsje en het Duitsch-vuile, dat de meeste boerderijen in die buurt kenmerkte, gaf het, met de onmiddellijke nabijheid van prachtig natuurschoon, zoo iets buitenlandsch, dat in de zomermaanden het gore herbergje aan den grooten rijksweg een bepaald gerenommeerd pension was, geliefkoosd vooral door onderwijzeressen uit groote steden, die er 'n veertien dagen leefden op boeremik, eieren, melk en slecht klaargemaakt middageten, uiterst behelperig sliepen op 'n smoorheet achterkamertje, maar daarvoor dan ook gelegenheid hadden van den vroegen morgen tot den laten avond te dwalen door de dennebosschen of heerlijk te luieren in de zelf geknoopte hangmat, ergens, in 't diepst van 't groen, bevestigd aan 'n paar stevige stammen. De inwoners van Beekloo waren arm. De toch al schrale gronden, door roofbouw uitgeput, brachten weinig op. Boschbessen en bramen zochten de kinderen en enkele vrouwen, maar de vrucht van uren plukken werd gewoonlijk voor enkele stuivers 't eigendom van 'n opkooper. De armsten maakten heibezems en gingen er mee naar de naastbij gelegen plaatsen, quasi om te verkoopen, maar feitelijk, om gelegenheid te hebben tot ongestraft bedelen. De mannen stroopten. Hazen, konijnen, patrijzen, alles kwam daar voor, zelfs reeën en fazanten. De bosschen hoorden allen aan een Duitschen vorst; er werd zelden gejaagd en de jachtopzieners werden weinig op hun vingers gekeken. Wat zouden ze zich ook druk maken om wat onnoozele hazen en konijnen; voor de enkele keeren dat Durchlaucht" zelf kwam, bleef er nog genoeg te schieten over. Waar Beekloo echter in hoofdzaak van bestond, dat was de smokkelhandel. Geen plaatsje lag gunstiger voor dat bedrijf. Langs honderd kronkelwegen, door de dichtste bosschen, de onzichtbaarste sluipgangen, kon Pruisen bereikt worden en eenmaal in Beekloo terug, was men veilig, want 't dorp lag over de linie op z.g. vrij terrein. En die van sparen wisten en 'n klein sommetje konden reserveeren voor bedrijfskapitaal, die ging het wonder goed, alle beginselen der zedeleer en economie ten spijt. Want deze togen herwaarts met tabak en koffie en keerden terug met suiker en schnaps. Even over de Pruisische grens kwamen de afnemers op afgesproken plaatsen de menschen van Beekloo tegemoet, ontlastten ze van 't eene en bevrachtten ze met 't andere en zoo ze er niet waren, dan had ieder wel een geheime bergplaats in 'n hollen boom, 'n verlaten vossenhol of onder blaren en struiken. Gestolen werd het er nooit, want niemand kende die plaatsen dan de smokkelaars en dat zijn eerlijke menschen onder elkaar. Twee, driemaal op 'n nacht gingen sommigen heen en weer. Dan slopen telkens eenzame zwarte gedaanten snel en omzichtig langs de maanlichte boschpaden; 'n roep, als die van 'n nachtvogel, 't blaffen van 'n hond, van dichtbij of verder af beantwoord door een soortgelijk geluid, even later 'n fluisterend gehandel van twee of drie gestalten, die plotseling weer uiteengingen met snelle zwenkingen langs kronkelwegen en verdwenen, als losten ze op in zwarte struikschaduwen. Toon en Grada gingen altijd samen naar school. Toon was 'n wees en woonde bij z'n oom, 'n daglooner, die 't niet breed had, maar 47

5 toch welgestelder was dan de meesten, want hij hield kippen en 'n varken; 't huisje was z'n eigendom en er hoorde 'n kleine lap grond bij, waar aardappels op groeiden en kool. Tegen 't huis stonden goudsbloemen en violieren en over den welput hing 'n prieel van kamperfoelie en klimop. Grada woonde bij haar grootmoeder, 'n vrome oude vrouw, die veel van haar kleinkind hield en bijna evenveel van Toon, die er dikwijls over den vloer was. Grada's grootmoeder was arm. Het huisje werd met planken en stutten overeind gehouden, beesten had ze niet; op 'n heel klein veldje achter de woning groeiden de aardappels, maar als die in natte jaren mislukten, dan gebeurde 't vaak, dat ze 'n heelen dag weg was, om te leuren met heibezems en iedereen in Beekloo wist wel, wat dat beteekende. Die dagen kwam Grada meestal eten bij Toon en dat vonden ze heel plezierig, want Toon's oom was 'n grappige man, die allerlei beesten kon nadoen, blaffen en hinniken en op z'n vingers fluiten, net of je 'n merel hoorde. 'n School was er niet in Beekloo en daarom gingen de kinderen eiken morgen naar 'n dorp, dat 'n uurtje verder aan den anderen kant.van de heuvels lag. Toon haalde Grada en dan stapten ze samen den breeden weg op, die dadelijk steeg waar de bosschen begonnen. Als 't erg regende of sneeuwde bleven ze thuis; daar zei de meester nooit iets van. 's Zomers, in de vacantie, hielpen ze den oom of de grootmoeder met allerhande dingen. Als ze mee mochten naar de grens waren ze uitgelaten. Dan kreeg Grada 'n grooten witten zak onder haar rokje, daar zat tabak in; allemaal mooie pakjes in zilverpapier, en Toon, die propte z'n kiel er mee vol, dat hij driemaal dikker leek. Dan liepen ze eerst met z'n drieën tot ze op 'n bepaald punt kwamen en dan zei Toon's oom, nou mot Grada zoo gaan en Toon zoo, en als ze dat dan deden, kwamen ze 'n klein uurtje later ineens weer bij elkaar. Dan kregen ze soms ieder 'n cent voor 48 drop, gaven alles wat ze hadden aan den oom die zei, dat ze zonder te praten op dezelfde plek moesten wachten, tot hij terugkwam. Dan waren ze zoo stil, dat de hazen en konijnen vlak langs hen heen sprongen; soms viel Grada in slaap, moe van de lange wandeling, tot oom ineens weer terug was met allerlei pakken en zakken. Daarvan moest ieder weer '11 deel onder z'n kleeren verstoppen en zoo keerden ze terug. Komm-iezen waren te Beekloo niet gestationneerd; wel in de plaats waar de kinderen school gingen. Soms kwamen ze er,'n paar tegen met groote jassen en hooge laarzen aan, jonge mannen nog. Toon en Grada waren er bang van, want de grootmoeder zei, dat 't tollenaren" waren, slechte menschen; dat stond wel honderd-. maal in den Bijbel en als je daar mee omging, kwam je nooit in den hemel. Toon's oom zei:,,'t benne even groote schooiers as de marresjees, maar an de marresjees is tenminste nog wat te zien, maar die kommiezen benne even gemeen as stille dienders." Als ze door 't dorp liepen, keken de menschen ze spottend aan, maakten grimassen achter hun rug en opgeschoten jongens gooiden wel eens 'n steen of '11 kluit naar hen toe, maar de kommiezen deden net of ze niemand zagen en liepen rustig door met hun groote wandelstokken. III. In 't kleine keukentje, dat gewoonlijk tevens voor woonkamer diende, was Toon bezig de vuile pannen en borden om te wasschen, terwijl hij tegelijkertijd zijn aandacht wijdde aan den ketel op 't petroleumstel, waar 't koffiewater in was, maar dat kookte nog lang niet, bewees alleen door de telkens afgebroken suizingen, dat het heet werd. 't Was 'n zwoel warme zomeravond. Toon had eerst het raam open gehad maar de motjes en muggen kwamen met zulke zwermen naar binnen, aangelokt door 't licht, dat in minder dan geen tijd op de melk in den aarden pot, die op tafel stond, 'n

6 laag wriemelende, half zwemmende, half fladderende beestjes zieltoogde. Met 'n lepeltje had hij ze d'r afgeschept, 'n doek over den pot geworpen en 't raam maar gesloten. 't Was anders om te puffen in huis. Den heelen dag was 't al zoo heet geweest, geen hitte, zooals 't zijn kan, als de zon in 'n wit-blauwen hemel, kopergloeiend alles verzengt en schroeit, maar 'n drukkend, lam en hangerig-makend weer, met 'n grijze egale lucht, waar de zon dof en broeierig doordringt. T gen den avond was 't niet koeler geworden. Toon had z'n buis maar uitgedaan; z'n blauw boezeroen gaapte voor z'n bloote borst. Hij had 't druk. Den boel omwasschen, dan koffiezetten en aardappels schillen voor morgen; allemaal werkjes, die hij geregeld deed, want vrouwelijke hulp was er niet. Zoo 'es eens in de maand kwam 'n ouwe nicht voor 'n paar dubbeltjes en 'n maal eten de heele zaak 'es flink opredderen en afschrobben, maar in 'n mannenhuishouden had je al die poetserij en dweilerij ook niet noodig. Als ze maar goed eten en drinken hadden en 'n behoorlijk bed om op te slapen. Toon plensde het lauwige water over de borden, krabde met z'n handen de aangebakken korsten uit de pannen, terwijl hij telkens met z'n arm 't zweet van z'n voorhoofd wischte, toen de buitendeur openging en Veldcrs, z'n oom, binnentrad. Goddorie jö, wat is 't hier heet... hè-je alles dicht?" D'r komme zooveel beesten in, as 'k 't open zet" antwoordde Toon, 'n pan hooghoudend boven den gootsteen, om haar uit te laten druipen. Gooi maar los, dan zak ze wel wegrooken", beyal de ander, 'n pijp uit z'n zak halend. Toon gehoorzaamde, schoof 't raam weer omhoog en zette er 'n pollcpel onder om 't neerzakken te beletten. Velders had inmiddels z'n pijp gestopt, hem aangetrokken boven 't lampje en nu, schrijlings op 'n stoel zittend, blies hij groote dichte rookwolken naar 't open venster, terwijl hij peinzend de bewegingen van z'n neefje volgde, die nu hijgend en puffend den zwaren ketel van 't toestel lichtte en op de koffie in 't ijzeren kannetje goot. Mö-je nog eerappels schille?" Toon knikte, draaide de pitten van 't stel lager en blies ze uit.,,geef maar op, dan zal ik 't doen.",,'k Kan 't best... 'k ben niks moei." De ander lachte, zag den jongen goedig aan. Niks moei, maar warm, watte?" Ja... da-wel... 't is zoo heet", pufte Toon onwillekeurig op 'n stoel neervallend, terwijl hij met z'n roodkatoenen zakdoek z'n hoofd en hals afveegde. Velders stond op, ging de deur weer uit, en keerde even later met 'n zak aardappels terug, dien hij op tafel uitstortte. Zet nou daar maar 'n pot water neer, dan gooie we ze d'r zoo in," sprak hij, maar geef eerst 'n bakje koffie...." Toen haalde hij 'n mes uit z'n zak, ging weer schrijlings op z'n stoel zitten en begon vlijtig aardappels te jassen. Toon schonk 'n paar groote kommen vol met koffie, trok de doek van den melkpot, deed voorzichtig in elke kom 'n scheut melk, plaatste de koppen op tafel en hielp, tegenover z'n oom zittend, al gauw aan 't schillen mee. Velders, rustig en beleidzaam, met z'n forsche behaarde handen, liet de schillen in lange krullen langs z'n mes kronkelen; 'n bizondere kunst, waar Toon altijd veel bewondering voor had; dan, met de punt van 't mes, wroette hij met 'n zachtknarsende draai de oogen er uit, om den vochtig gelen aardappel vervolgens in den pot te werpen, met n plons, dat 't water met klokkend geluid omhoog spatte. Toon, ijverig en haastig, met z'n teere kleine vingers, sneed telkens de schil door, bang als hij was, om ze te dik te maken en dan zag hij tersluiks op naar z'n oom, die hem quasi verontwaardigd aankeek en telkens opmerkingen maakte over de rare hoekige vormen, die Toon's aardappels kregen. Dat's net 'n biggekop... of 'n klomp... 'k weet nie, wat 't wel liekent...." Dan moest Toon lachen en werd hij zoo zenuwachtig dat hij de aardappels dwars doormidden sneed. 49

7 Maar jij zal al dat grut opvreten...!" dreigde Velders toen, met weergalooze snelheid z'n aardappels in 't water plonsend. Alia nou opschiete jó..." beval hij eindelijk ernstig, ik moet er vanavond nog op uit." Naar de grens?" vroeg Toon. Velders knikte en legde even z'n mes neer om 't zweet van z'n voorhoofd te vegen. Donderement, wat is 't toch heet... foei!" Mag 'k mee?" vroeg Toon zachtjes. Mee? je mot naar bed jochie." Toon sloeg z'n oogen neer. Toe asjeblief oome!" - Wel nog toe... en je zit nou al te knippen met je oogen." Dat's van de warmte" betoogde Toon, wiens hoop herlevendigde. Velders zweeg even. Nou 'k zal es zien... as je goed opschiet.... geef me eerst nog 'n bakje..." en hij wees op z'n kom. Vlug, met 'n groot vertoon van volstrekt geen slaap hebben, sprong Toon op, schonk opnieuw de koffiekommen vol en begon daarna met 'n ijver aardappels te schillen, dat de groote hoop in korten tijd geheel verdwenen was. Stil es..." sprak Velders eensklaps. Wat is 't er?" vroeg Toon luisterend Maar z'n oom was opgestaan en ging naar de deur toe, die hij behoedzaam opende. Er stond iemand buiten. Wie is dat?" vroeg Velders in de duisternis turend. Goed volk" sprak 'n stem. Hallo Jan, komt er in." Nee... Geert zit te wachten, maar e... luuster es even..." en nu toch z'n hoofd even in den lichtkring van 't lampje brengend vervolgde hij zacht: Ga je d'r nog op uit strakkies?",ja... wat dan?" Ze benne an 't patrouille loopen." Hoeveel?" Twee." Dan za 't wel schikken... lust je d'r een." Ik wel... maar gauw dan." De man buiten trad nu in 't vertrek, knikte tegen Toon, die den boel aan 't opredderen 50 ' - ^ was en dronk met één teug 't borreltje leeg, dat Velders hem had ingeschonken. Wat 'n warmte hè?" 't Is crimineel... maar we krijgen donder." Zou 't?" Ja... 't weerlicht al... nou... 'n avond samen",,.'n Avond... bedankt hoor!" De man trad weer naar buiten in de zwoele duisternis, z'n zachte voetstappen stierven weg. Velders sloot de deur. Nou hè-je 't gehoord f" sprak hij tegen Toon, durf je nou nog mee?" Waarvoor nie;" antwoordde deze verontwaardigd. Velders lachte. Kom dan maar naar achter, dan maken we de boel klaar. Neem 't lampje mee." Velders deed het raam neer en volgde z'n neefje naar de schuur. 'n Half uur later verlieten Velders en Toon door de achterdeur het huis. Velders had 'n zak op z'n rug, Toon's boezeroen was volgepropt met pakjes. Ze staken het aardappelenveld over, sprongen over de smalle sloot, die 't land van de heide scheidde en traden snel op de bosschen en heuvels toe, die als 'n zwarte donkere massa opstonden tegen de lucht. 'n Warme zoele boschgeur woei hen tegemoet. Om hen heen lagen de woningen verspreid, flauw waarneembaar, donkerzwarte complexen, heel anders van vorm schijnend dan over dag; hier en daar 'n gelig schijnsel van 'n lamp voor 'n raam, of 'n lange lichtspleet tusschen slecht gesloten luiken. Geen geluid dan hun eigen ritselende stappen door de droge erica, en 't hooge schelle keffen van 'n hond, ergens vèr weg. Toon zag om en keek in de duisternis naar Grada's woning. Daar scheen geen licht meer. Grada leit er al in!" merkte hij op, '11 oógenblik 't verbod om te spreken vergetend. Ja, dat za wel... maar nou stil wezen anders mag je niet mee." Plotseling laaide 'n blauwe gloed van 't weerlicht. Scherp staken de begroeide heuveltoppen daar tegen af en in de egaal zwarte lucht

8 rondden, heel even zichtbaar, zware donderkoppen van de nog verre, maar snel naderdrijvende bui. Oe... wat'nlicht!..." ontviel Toon, even opschrikkend en onwilkeurig ging hij dichter naast z'n oom loopen. Ze waren nu aart den voet van 'n heuvel, dien ze opklommen langs 'n kronkelend voetpad, door lage eikenstruiken. Velders ging snel vooruit, telkens even stilstaand om 'n overgroeienden tak tegen te houden, die anders terug zou springen tegen Toon. Achter 't lage hout rees 't dennenbosch zwart omhoog. De grond, bedekt met dennenaalden, voelde daar mul en zwaar aan en 'n doordringende harsgeur benauwde nog meer de broeierige atmospheer. Velders had Toon bij de hand genomen en trok hem mee achter zich aan, tusschen de boomen door, zonder aarzeling plotseling van richting veranderend in dat ondoorzichtig zwarte. Het lichtte nu telkens. Dan lag de blauwe gloed even over alles heen en zagen ze de dunne boomen in verre vernau wende gangen voor zich uit Maar na zoo'n lichtstraal, dan lag de duisternis ook weer dikker en zwaarder om hen en greep Toon vaster de groote en sterke hand van z'n oom, terwijl hij 'n beetje schuw z'n voeten neerzette, vreemd als 't hem was in die absolute duisternis te loopen. Plotseling rommelde zwak 'n ver geluid van donder, tegelijk suisde 'n lichte windvlaag door de toppen der boomen en ritselden eenige dorre bladeren omlaag. Toen was 't weer stil als tevoren. Opnieuw viel 'n paarsblauwe gloed fel door de boomen, toen Velders eensklaps 'n beweging maakte en staan bleef, Verwonderd keek Toon omhoog naar 't gezicht van z'n oom, dat hij vaag onderscheiden kon. 't Was van hem afgewend en z'n blikken schenen te spieden, vlak voor hen uit. Maar bijna onmiddellijk daarop bukte Velders zich, fluisterde schier onhoorbaar, vlak bij bij Toon's oor. Ga liggen... zacht" en gaf op 't zelfde oogenblik 't voorbeeld. Toon lag doodstil. Hij had zich plat op z'n buik geworpen en tuurde langs Velders lichaam, dat languit voor hem lag in 't schier ondoordringbaar duister. Toen lichtte 't weer en zag hij. 'n Honderd meter verder stonden twee gestalten bij 'n grooten zwaren den. Hij begreep 't. Dat moesten ambtenaren zijn, die hier loerden op de menschen uit Beekloo. Z'n hart klopte in z'n keel. Daar lichtte 't weer en nauwelijks was 't geweest of Velders rees snel op, trok Toon mee en spoedde zich in andere richting 't bosch in, telkens, bukkend achter braamstruiken en wilde heesters. 'n Donderslag rolde zacht aan, klom langszaam op met sterker ratelend geluid en stierf weg in doffe korte stooten. Het bliksemde nu telkens met toenemende felheid, maar Velders zag niet meer rond en schreed rustig voort, steeds Toon bij de hand houdend, die al wende aan 't onweer en telkens voelde of hij de pakjes nog wel in z'n kiel had. Juist, na 'n zwaren dreunenden slag, hoorde hij de klok van Beekloo slaan, helder en rustig als altijd; dat bekende geluid maakte hem kalm, en onbewust voeld een zag hij de dingen nu veel gewoner na z'n aanvankelijkcn angst voor al dat spookachtig lichte en donkere. Eensklaps schoot de wind uit en 'n oogenblik later suisden de regendroppels op het loof der boomen. Mooi weertje jö.... hè-je die twee kerels gezien?" vroeg Velders vroolijk, zich even omwendend. Ja, oome... ware dat kommiezen?" antwoordde Toon, met 'n blij ontspannen gevoel nu hij weer hoorde en mocht praten. Wat anders? Jan Teeuws waarschouwde ommers." O.. ja... motte we nog ver?",,nou al moei?",,o jé nog lange nie... 'k vraag 't zoo maar." Anders...." 'n Knetterende slag brak z'n woorden af. Snel schreden ze langs de dicht op elkaar 51

9 staande stammen, die al bogen en knarsten in den fel opgestoken wind., De regen ruischte in stroomen en door de blaren en takken heen begon 't te druppen met groote spattende druppels, die neerkletsten op hun hoofd, hun handen, hun rug. Even later waren ze 't bosch uit. Ze betraden 'n zandig stuk grond, dat brokkelig intrapte, waar ze hun voeten zetten. Als 't lichtte zagen ze overal om zich de zwarte bosschen, mooi scherp en kantig soms het silhouet van 'n uitstekenden tak tegen de fel lila lucht. Hier in dat open vak joeg de storm het regenwater in dichte vlagen op hen aan, zoodat ze voorover moesten loopen, scherp gebogen tegen 't noodweer. De bliksemstralen flitsten hier fel in zigzaggen met vurig sprankelende uitloopers als gloeiende draadwortels. Dan brak en donderde de slag over hunne hoofden in plotseling uitscheurend geknetter. Tot ineens, net toen ze weer tusschen de boomen zouden dringen, de wind minder werd, de regen rechter omlaag viel.,,'t Mindert al," zei Velders, die even z'n zak neerzette en 't water uit z'n oogen veegde. Sjonge, sjonge... dat's 't weertje hoorl" Nou..." lachte Toon, met 'n erg opgewekt gevoel van veiligheid, nu 't toch ging bedaren.,,waar benne wc zoowat?" Nou we kommen d'r zoo zoetjes an... benne je pakken niet nat geworden!",,'k Hè m'n kiel dichtgehouwe.",,o, dat's goed... vooruit dan maar weer en stil wezen hoor... want nou loeren de Pruisen op ons...." Door 't dichte natgeregende hout drongen ze naar binnen; snel als 't opkwam, dreef ook het onweer af, verder weg rolden de donderslagen, soms even nog opratelend tot boven hun hoofd, maar dan wegstervend in zachte knallen. In 't blauwe licht fonkelde telkens de druppels aan 't natte groen ; 'n enkele maal schoot nog even de wind uit, schudde de kruinen, zoodat de druppels kletterend omlaag sloegen. Toon liep weer vlak achter z'n oom, die takken en braamstruiken wegduwde, maar 52 telkens sprongen toch kleine twijgjes met kletsnatte blaren terug en sprankelden de kille druppels over hem heen. Ineens, midden in 't bosch, begon 'n pad, dat rechtuit, langs hooge dichte heesters gebaand scheen. Toon voelde 't aan den gelijken bodem onder z'n voeten en als 't lichtte, zag hij 't langs den rug van z'n oom voor zich uit liggen als 'n lange versmallende streep. Buiten de geregeld over en weer sluipende bewoners van Beekloo, wist niemand, dat dit pad bestond; bij wijze van zwijgende overeenkomst werd er nooit over gesproken en gedeeltelijk door de natuur gevormd, gedeeltelijk ontstaan, zooals de olifantspadén in de Tropen, met dat verschil, dat hier menschen en geen beesten het toevallige werk verricht hadden, vormde het zoo'n veilige, makkelijke overgang van 't eene Rijk naar 't andere, dat 'n onderaardsche verbinding geen betere diensten had kunnen bewijzen. De regen was nu geheel opgehouden, 'n frissche koele wind, bezwangerd met den geur van vochtig hout en groen, woei hun in 't gelaat. Aan den Hemel begonnen tusschen de wolkflarden, die snel verdreven, enkele sterren te flikkeren. Toon keek juist omhoog en stak z'n hand uit, om te voelen of er nog vocht viel, toen Veldtrs plotseling bleef staan. Toon, stelselmatig in gedachten doorloopend, bonsde van achter tegen hem aan en uitte 'n lichten kreet. Hij voelde, bijna op 't zelfde oogenbük, de hand van Velders, die z'n mond bedekte. Toen begreep hij. Doodstil bleef hij staan, terwijl z'n hart weer kloppen ging, al sterker, in de benauwende spanning. Hij luisterde, boog zich op zij om vooruit te zien. 'n Weifelend licht schaterde nog even over 't lange pad. Toen had hij 't gezien, er kwamen menschen aan, 'n zwarte massa, twee of drie, dat wist hij niet. Maar Velders scheen plotseling gerustgesteld. Vooruit maar...." sprak hij. Op dat oogenblik klonk voor hen uit een zacht klagend gefluit als van 'n vogel, die

10 opgejaagd uit z'n nest, angstig rondfladdert in 't donkere bosch. Velders bracht 'n hand aan z'n mond en bootste 't geluid na. Toen werd alles weer stil. Vijf minuten later zag Toon de gestalten plotseling vlak voor Velders uit de duisternis opdoemen en hoorde hij zacht vragen: Wie's dat?",,ikkc..." antwoordde z'n oom en dan herkennend, steeds fluisterend, maar vroolijk: ha... die Gerrit!" Wie's dat?" sprak nu 'n angstige vrouwestem. Velders," klonk 't gedempt. Nog vrouwvolk bij de weg ook!" schertste deze,,,ha, daar zie 'k ze al... dikke Trees " 'n Zacht lachen volgde. Veilig overal?" vroeg Velders. Niks geen last maat, de kerels zitten half lazarus bij moeke Grethe... en an deze kant?..." D'r liggen d'r twee bij de berken." An gunne kant?" Ja... Friets ook gezien?" Wacht op je bij de plek." Goeie... nou wel thuis...." Goeie... goeie...." De gestalten schoven voorbij. Dag Treesje!..." Velders deed in 'n donker 'n schertsenden slag naar de vrouw, die achter liep. Ze sprong op zij, zacht grinnekend. Toen waren ze verdwenen met zachte snelle passen.. Toon liep weer soezend door achter de breede gestalte van z'n oom. De sterren schitterden nu aan de lucht en gaven 'n matbleek schijnsel, dat de boomen deed oprijzen als doffe schaduwen. 'n Kwartier later hield 't pad eensklaps weer op. Velders stond even stil en floot op dezelfde wijze als te voren. Beiden luisterden. Zacht ruischten de boomen en heel ver weg in verzwakkende dreuning rommelde nog donder. Weer floot Velders. Toen scheen 'n echo 't geluid te weerkaatsen. Ze liepen voort tusschen de woeste heesters en struiken, nu weer met boven zich de boomkruinen, waartusschen telkens sterren flonkerden. De zachte vogelroep herhaalde zich. Velders trad toe op 'n dicht begroeide plek, drumde de takken geruischloos vaneen. Toon volgde. 'n Minuut later waren ze doorgedrongen tot 'n open zandige plek, waar 't schemerig licht was. Uit het donker van den rand trad plotseling iemand naar voren. 'n Man was 't.,,'n Abend," klonk 't met 'n vreemd onhollandsch stemgeluid. Zoo Frietsje, bê-je present?" antwoordde Velders, mooie geschefte voor je; fijne sagge." Wollen 'n mal sehen... ach, der kleine auch mit... na, ich will vorgehen." De man drong 't bosch in, Velders en Toon volgden. Zwijgend daalden ze van 'n steil voetpad. Daar geheel onderaan stond 'n woning. De man duwde de deur, die aanstond, open; Velders en Toon traden mee binnen, doorliepen 'n donker vertrek of stal, waar 'n varken ergens reutelend in knorde. 'n Zacht kloppen op 'n deur. Toen viel plotseling geel lampschijnsel uit 'n vol berookte kamer. In de deuropening stond 'n vrouw, die hen uitvorschend aanzag. De drie traden snel binnen, de oogen pijnlijk knippend tegen 't plotselinge licht; achter hen werd de deur gesloten. 'n Uur later verlietenvelders en Toon het huis. Velders droeg 'n pak onder den arm en 'n gcvulden zak over z'n schouder; op Toon's rug bengelden zwaar twee blazen, gevuld met spiritus, beiden aan een touw gebonden en om z'n hals bevestigd. Zwijgend liepen ze 'n eindweegs voort, nu al dadelijk 'n geheel anderen weg nemend om 't smokkeiaarspad te bereiken. Het gekozen pad steeg snel en telkens stonden ze even stil, om uit te blazen, want de vracht was zwaar. S3

11 Dan wendden ze zich even om en keken over de heesters in't lage land, dat nu zwakjes door de sterren verlicht werd. Enkele huizen stonden zwart op met losse, vage bootnen er om of bij; in de weiden plekten grauw-wit de slapende koeien. Aan den horizon weifelde soms nog even 'n blauwe weerlichtschijn, heel kort, achter zware wolkenbank; dan zagen ze even 'n kerkspitsje of 'n hooiberg vèr weg wonder duidelijk silhouetteeren.,,kijk es... kijk es!..." riep Toon plotseling zacht, met z'n vinger wijzend. Dat's brand!" sprak z'n oom. Oe... oe... oe... wadde vlammen 1" Roode wolken stegen daar op uit gele vuurmassa en brachten de lucht er boven in rossige trilling. Duidelijk zwart stonden nog de muren en 'n hooiberg vlakerbijmetrond-spitsdak; kleine zwarte gestalten bewogen zich tegen 't rood der vlammen. 'n Windvlaag woei 't klokgeklep naar hen toe, zwak, telkens onderbroken. Waar is dat oomc?",,'k Geloof bij Deeles... zeker ingeslagen... afijn 't is ver van ons, Toontje... vooruit nou maar weer...." Ze klommen hooger, Toon telkens omziende naar den rooden gloed in de lucht, 't Was nu 'n koele malsche zomernacht geworden, de grond was nog vochtig van de regen, maar 't groen droogde al. 'n Tamelijk sterke wind woei verfrisschend om hun slapen. Weldra waren ze weer doorgedrongen tot het rechte verborgen pad. Velders liep snel vooruit, 'n beetje bukkend onder den last en Toon trippelde hem op 'n telkens onderbroken draf je na, dat 't in de blazen op z'n rug klokte en spatte en de blazen zelf drillig langs z'n lijf bolden. Toen 't pad was afgeloopen, sloeg Velders weer 'n anderen weg in, die langzaam glooiend omlaag voerde en eensklaps merkte Toon aan 'n boom, dien ze passeerden, dat hij vlak bij huis moest zijn. Vreemd stil lagen de huizen van 't dorp in diepe roerlooze rust. Ze slopen zacht langs 't heidepad, sprongen 54 weer over den greppel, staken 't aardappelveld over en stonden even daarna in de schuur. Velders sloot zacht de deur en grendelde hem. Toen stak hij 't lampje aan.,,ziezoo jö... nou gauw 'n stukkie eten en dan naar je bed... hang die blazen maar hier op... zoo... netjes." 'n Half uur later waren beiden in diepe rust. IV. In de Roode Leeuw te Beekloo was het dien avond vol. De tabaksrook zweefde in dichte blauwgrijze wolken die bij 't opengaan van de buitendeur telkens kronkelend in beweging kwamen en al maar in breede rijen opstegen naar de groote petroleumlamp, die aan de zoldering hing. De zware dranklucht proefde wee zoetig aan door dien prikkelenden dwalm. Achter de toonbank stond de herbergier, met z'n armen op de zinken plaat geleund en z'n vrouw naast hem bediende en veegde telkens 't nat, dat van de ovcrloopende glazen vloeide, met 'n goren lap af. Om de tafel, in 't midden waarop 'n paar kranten kleefden in plasjes bier en jenever, zaten 'n tiental mannen en vrouwen en verspreid aan kleinere tafels waren dergelijke groepen; enkele kinderen met witte slaapgezichtjes en knippende oogen, telkens proevend van hun bier. Alia Gerrit, nog 'n moppie... ik geef er een", schreeuwde 'n schrale vrouw, boven 't lacherig gepraat en gejoel uit, tegelijk rondziend of de mannen niet lachten om haar kerelachtig gedoe. Och jeses, laat die vent nou niet weer op dat ding gaan zanikke..." riep uit 'n hoek 'n mannestem. O... is 't weer niet goed?" krijschte de vrouw, dadelijk gebeten, terug, terwijl ze haar hals uitrekte om den ander aan te zien. As jij wat te geven heb, geef 't dan an je kind..." klonk het ongemakkelijk. An me kind?"... bauwde 't wijf,,,hè jij,,soms wat met me kind te make...?" Goddank niet..." 'n Zacht gegrinnik brak los uit de stilte, die 't schelle gekijf had veroorzaakt.

12 De vrouw schoof met 'n ruk haar stoel achter uit en 't geelwitte gezicht verwrongen van woede, trad ze op den man toe, den mageren pezigen arm gestrekt, de vuist ballend, vlak bij z'n gezicht. Vuile schooier... schooier.,. doe ik jou wat... hè?" Ga nou naar huis" sprak de man, met verachting z'n hoofd afwendend. Naar huis, naar huis..." jankte 't wijf eensklaps schel uit... gannef... schooier je oogen uitkrabbe...!" Met de tanden op elkaar sloeg ze haar geklauwde hand naar z'n gezicht. Maar hij was er op bedacht, greep op 't zelfde oogenblik haar pols, draaide dien forsch om, dat z'n gil gaf en krimpend tegen den muur sloeg. Toen barstte ze in gillen uit, al hooger en krijschender schreeuwend.,je heit m'n arm gebroken... m'n arm gebroken... kreng!... kreng...!",,alla, nou is 't genoeg" mengde zich op dat oogenblik de herbergier er tusschen kom Mie, geen spektakels hier..." en onzacht 't wijf bij den schouder pakkend, duwde hij haar gillend en tierend de deur uit. Ziezoo, die benne we goddank weer kwijt" Maar in den opgewekten toon was toch stoornis gebracht. Hier en daar leefden wel flauwtjes de gesprekken op en klonk 'n grove lach, maar eenige staken mokkend de hoofden bijeen, half fluisterend met nijdige blikken en gebaren telkens wijzend op den man, die de stoornis had teweeggebracht. Velders mot zich altijd bemoeien met 'n ander z'n zaken," zei eindelijk, uitdagend hardop, de man met de harmonica en loerend keek hij, om de uitwerking van z'n woorden te zien. Eensklaps werd 't weer stil en alle blikken wendden zich tersluiks naar Velders. Deze fronste even z'n wenkbrauwen, maar zweeg. Ja... ik zeg net zoo as 't is", begon de harmonicaspeler weer, maar nu met 'n veel flauwere stem, waar heimelijke angst uit klonk. Velders wendde zich thans om, en even z'n lichaam naar voren brengend, om tusschen 'n paar manneruggen den ander aan te kunnen zien, zei hij kalm, zonder z'n pijp uit z'n mond te nemen, maar met 'n dreigend flikkeren in z'n donkere oogen: Zoek jij soms ruzie?" Daar zeg ik het niet om", aarzelde de ander... maar..." Hou dan je smoel", beet Velders forsch. Vooruit jongens, zoek nou geen mot!" riep de herbergier en 't dan op 'n schertsen gooiend:.,mot ka-je alle dag hebbe... wat jij dikke Trees!" O zoo... hè-je 't ook in de gate!" grinnikte de logge vrouw, die breed-uit gezeten, vlak tegenover den harmonica met onafgebroken giecheling de ruzie had gevolgd. Maar 't hielp niet. 't Wordt mijn hier te lollig", sprak een der mannen aan tafel,,,'k wensch jullie goeien avond." Toen, stil, met iets onaangenaam drukkends, stond de een na den ander op, betaalde, maakte nog 'n gedwongen praatje en verliet dan de herberg. Velders zat stil aan z'n tafeltje met eenige mannen en 'n paar vrouwen; ontevreden en boos volgde hij met z'n oogen allen, die heengingen. Laat ze nou stil schuiven," fluisterde Jan Teeuwse, die naast hem zat, dan hebben wij 't rijk alleen", en dan zich omwendend, ineens hard: Trees, kom hier zitte meid... en Kees jij ook en de Rooie... 1" Ha... die Jantje!" riep de laatst toegeroepene, 'n groote kerel met 'n goedig gezicht en rood haar.,,'k ha-je nog niet gezien maat" en z'n glas opnemend trad hij op de tafel toe. De Roode Leeuw lag zoowat op de grens van Beekloo en Kalder en was nogal eens dikwijls 't tooneel van ruzies en vechtpartijen tusschen de bewoners dier dorpen. 'n Bepaalde veete bestond er niet, maar daarom werd er blijkbaar met des te meer ijver naar 'n aanleiding tot herrie gezocht. Vooral in den kermistijd kon 'n jongen uit Beekloo zeker zijn dat hij in Kalder en 'n jongen uit Kalder, dat hij in Beekloo op z'n gezicht kreeg. 55

13 De bevolkingen hadden trouwens weinig punten van overeenkomst. Kalder was Roomsch en Beekloo niet, de menschen in Kalder waren veel welgestelder en smokkelden niet en vooral dit laatste maakte 't wantrouwen gaande van de bewoners van Beekloo. In Kalder waren trouwens 'n drietal kommiezen gestationneerd, die daar op vriendschappelijken voet met de menschen leefden en met 'n paar hulponderwijzers, notarisklerken en schrijvers op 't stadhuis als heeren" werden beschouwd en gerespecteerd. Waar de bewoners der beide dorpen elkaar toevallig ontmoetten, was 't al heel mooi, als 't bij 'n ruzie, als de straks beschrevene, bleef, en kwam 't tot een botsing, dan deinsden de lui uit Kalder meestal al heel gauw met blauwe oogen en messteken af. In de herberg wenschte de laatste bezoeker uit Kalder brommerig goeien avond en verliet de gelagkamer. Ziezoo" sprak Jan Teeuwse, nou zijne we met ons meisjes onder mekaar... goddank dat de koffie nou eindelijk bezonken is." Ja... maar wij motte naar huus... 't is al tien uur..." zei zorgelijk Grada's grootmoeder, die ter eere van de kermis met de kinders mee in de herberg was gegaan, Grada en Toon... die snorken al zoo wat.",,'t Is geen waar!" pruilde Grada met knippende oogjes,,,'k mot nog bier." De mannen lachten. Leg nou niet te klessen van weggaan moeder," sprak Teeuwse,,,'t is morgen Zondag, dan kunnen ze uutslapen zoo veel as ze wille... wat jij Toontje?" Toon lachte flauwtjes en zakte soezerig tegen Velders aan, die naast hem zat en liefkoozend met z'n hand over z'n hoofd streek. Ze hadden nu 'n kring gemaakt, al de mannen en vrouwen, 'n vijftiental en 'n gezelligheidslust gloeide even in de stilte, toen Grada's grootmoeder met 'n gebaar te kennen gaf, dat ze dan nog effen blijven zou. De herbergier en z'n vrouw redderden vlug den boel op van de weggegane klanten met veel tact om de goeie stemming er maar weer in te krijgen. Toen smoezelde hij even 56 met z'n vrouw, die op den kring toetrad.,.wat motte jullie drinke, me man geeft 'n rondje...." 'n Gejuich brak los. Hei Gerrit, hè-je '11 erfenis gehad?" Nou leeft-ie nie lang meer.",,ik sampanjel" schreeuwde de Rooie, z'n jeneverglaasje toestekend. Sampanje op je hoofd" grinnikte de herbergier, druk in de weer en 'n beetje verlegen onder 't succes van z'n gulheid. Wat jij Trees?" vroeg z'n vrouw. Rood met suiker." Goeie, en jij bier," en dan rondwijzend,,ook bier... klare... bier... jullie allemaal bier,., enne," met 'n lachende blik op de slapende kinders, zullie 'n kogelflessie?" Och geef ze maar niks," sprak de grootmoeder met 'n bezorgd gezicht. Jawel... jawel..." scheen Toon hardop te droomen... limmenade..." Bê-jij d'r nog op uit geweest?" vroeg Velders aan Teeuwse, toen ze allemaal hun glas hadden. Ja gisteren." Goeie gesjefte?" Schikkelijk... schikkelijk maat. Friets is vanmiddag bij me thuis geweest." Had-ie wat?" Teeuwse kneep z'n eene oog dicht en knikte lachend gewichtig. Of-t-ie wat had!... maar moeilijk werk." Wat dan?" vroeg de Rooie nieuwsgierig en begeerig.,,'n Groote bonk suiker" en zwijgend zag hij rond om den indruk van z'n woorden ga te slaan op de luisterende gezichten. Hoeveel?" vroeg Velders eindelijk. Tien zak" antwoordde Teeuwse. De Rooie maakte 'n beweging. Dat's gekkewerk..." mompelde hij nijdig.,,'k Zou niet weten waarvoor 1" sprak Velders. Durf jij 't an?" vroeg Teeuwse. Ikke wel... maar niet alleenig... allemaal meedoen... dan nemen we 'n handkar... doen?" en hij zag met schitterende oogen in 't rond.,,'k Zou 't maar nie anhaale" sprak Grada's grootmoeder met 'n ongerust gezicht. Och, kom toch..." riep Velders uit, wat

14 benne jullie nou ineens bang... Trees doe je mee?" Ikke wel..." giechelde de dikke meid. Dan zal ik je es zeggen hoe of we doen; Gerrit is de deur dicht?" Alles veilig maat," riep de herbergier, zekerheidshalve 't slot omdraaiend. Scherp in aandacht rukten allen hun stoelen nog wat dichter aaneen, de vrouwen gespannen nieuwsgierig, de mannen half in twijfeling, half in bewondering bij voorbaat al, voor de pittige durfplannen van Velders. Nou," begon deze, met even 'n knipping van z'n wijsvinger aan de opgeheven rechterhand, waarmee hij de menschen, die hij noemde, telkens aanwees: de Rooie... en jij Treesje en Jan Teeuwse, die gaan met mij mee.... Piet en Dirk jullie motte de heele dag speuren op de kommiezen en ons komme zegge waar of ze zich opschiete, zie je... en dan.." hij dacht even na en vervolgde toen met een knipoogje... Tienus en Flip jullie benne goeie om de kluit te belazere met 'n paar zakkies zand op je ruggen. Dan sluip je maar met 'n bang gezicht, vlak langs ze, dat ze je zien en as ze op je af komme, dan zet je de spat... ze magge toch niet schiete, en as ze 't doen is 't bangmakerij, dan paffe ze in de lucht... jullie loope maar zoo hard as je kanne en natuurlijk zorg je, dat die kerels hoe langer hoe verder uit onze buurt raken. En eindelijk as je moei wordt, na 'n half uurtje tikkertje spelen, dan laat je de zakken maar vallen en maakt, dat je uit de voeten komt. Dan gaan de kommiezen de zakken los peuteren... we zulle ze goed dicht maken... dat duurt nog 'n minuut of wat en in die tusschentijd zijn wij met kar en al netjes waar we weze motte... wie doe-je wat?..." en triomphantelijk lachend zag hij rond. 'n Dof koor van instemming brak los. Afgesproken... voor morgen?" vroeg Velders. Afgesproken... goeie... ik doe mee..." klonk 't door elkaar. Jammer dat ouwe Teun d'r niet bij kan wezen," lachte Teeuwse. Wie 's dat?" vroegen er 'n paar. Die hebbe jullie niet gekend... maar weet je, wat die 'm geleverd heit?" XXIX. Elsevier's No. I. 'n Paar wisten 't en knikten grinnikkend, maar anderen zagen vragend den spreker aan. Toon, vechtend tegen z'n slaap wakkerde weer even op bij 't komende verhaal. Wel, die komt op 'n keer met 'n vaatje schnaps op z'n schouder van Pruisen en daar ziet-ie ineens 'n kommies liggen. 't Was winter en gemeen koud... 't vroor van belang. De kommies was maar alleen, wat anders zooals je weet, haast nooit gebeurt, d'r was 't er zeker een ziek, afijn, dat geeft nou niet. Maar die kerel was in z'n schapenzak gekropen en dat ding had-ie heelemaal over zich heen getrokken, alleen z'n kop stak er uit Nou Teun, die ziet hem, maar gelukkig is-ie achter hem. Verdomme, denkt ie... as ik doorloop en ie-hoort me, dan ben 'k gesjochte. Wat doet-ie? Hij zet z'n vaatje zachies neer en haalt 'n end touw uit z'n zak, kruipt op handen en voeten naar die kommies toe. Nou was die kommies per ongeluk in slaap gevallen, dus die hoorde niks. En daar schiet Teun ineens op hem af en eer-ie goed bij z'n positieven is, trekt Teun hem de schapezak goddorie heelemaal over z'n kop en bindt hem wie de bliksem van boven dicht... die kerel schreeuwe...! en spartele...! en over de grond rolle...! en Teun naar z'n vaatje toe en d'r van deur." Is-tie nog losgekomme?" vroeg Grada's grootmoeder. Dat wel, maar-ie was toch amper gestikt, toen ze 'm vonden." Net goedl" betoogde de Rooie. Och, da mö-je niet zegge" sprak Teeuwse zullie doen 't ook om 'n broodje.",,'n Lekker broodje... op arme menschen legge loeren... 'k hé d'r es met een gevochten, die dreigde met z'n pistool... maar 'k had 't hem gauw uit z'n poote geslage... o zoo!" Och, d'r binne wel goeie ook onder", vond Velders, en die menschen worden ook al sikkeneurig, as ze zoo nooit es wat snappe; 'n jaar of vijftien terug da weet jij nog wel Rooie toe had-je in Kalder zoo'n kleine zwarte kommies en die had toch zoo de smoor in, dat-ie nooit es wat snappe kon. 57

Trinette. Herman Heijermans. bron Herman Heijermans, Trinette. H.J.W. Becht, Amsterdam 1913 (vierde druk) 2011 dbnl

Trinette. Herman Heijermans. bron Herman Heijermans, Trinette. H.J.W. Becht, Amsterdam 1913 (vierde druk) 2011 dbnl Trinette Herman Heijermans bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1913 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heij011trin01_01/colofon.php 2011 dbnl IV AAN FREDERIK VAN EEDEN 1 I. Ratelend

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Geesten houden niet van regen

Geesten houden niet van regen Geesten houden niet van regen Miek Dorrestein Creesten houden niet van regen Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Omslag en tekeningen van Jan Wesseling ISBN 90 216 0811 1 Miek Dorrestein, Houten 1979 Voor België:

Nadere informatie

Oriëntexpress. A. den Doolaard. bron A. den Doolaard, Oriëntexpress. Em. Querido, Amsterdam 1934. 2011 dbnl / erven A.

Oriëntexpress. A. den Doolaard. bron A. den Doolaard, Oriëntexpress. Em. Querido, Amsterdam 1934. 2011 dbnl / erven A. Oriëntexpress A. den Doolaard bron. Em. Querido, Amsterdam 1934 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dool001orie01_01/colofon.php 2011 dbnl / erven A. den Doolaard V Inleiding ORIENT EXPRESS

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

"Het geheim van Dichteren" Inhoud :

Het geheim van Dichteren Inhoud : 1 www.noblock.nl "Het geheim van Dichteren" Inhoud : Hoofdstuk 1. Dirk en Daan lusten wel een appeltje. Hoofdstuk 2. De ontmoeting met Gait. Hoofdstuk 3. Gait's verhaal. Hoofdstuk 4. Bezoek aan het schuurtje

Nadere informatie

fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje

fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje de kleine johannes deel i fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje abraxas Populaire klassieken Amsterdam 2011 Hertaald door Daniël Mok Nawoord van Jan Ligthart Oorspronkelijk verschenen

Nadere informatie

Te Klein voor een oorlog

Te Klein voor een oorlog Te Klein voor een oorlog Dit e-boek bevat mijn eerste inmiddels bijna complete roman ""Deze roman bestaat uit een aantal losse verhalen die vaak ook zelfstandig te lezen zijn. Mijn verhalen gaan over de

Nadere informatie

Toen werd de zee wel als een groot zwaar man

Toen werd de zee wel als een groot zwaar man I. Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht In een oud stadje, langs de watergracht - In huis was 't donker, maar de stille

Nadere informatie

1 Angstig hapte ik naar lucht, steeds sneller totdat ik de controle volledig verloor. Mijn hand

1 Angstig hapte ik naar lucht, steeds sneller totdat ik de controle volledig verloor. Mijn hand 1 Angstig hapte ik naar lucht, steeds sneller totdat ik de controle volledig verloor. Mijn hand greep naar het plastic geval dat mij aangereikt werd, ik greep mis. Adem in en rustig weer uit. Alsof dat

Nadere informatie

TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea

TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea HANS VAN ASSUMBURG: TOURNEE Een boeiende roman over Nieuw-Guinea Door middel van deze goed geschreven roman maken we kennis met een ons totaal onbekende wereld en met de toestanden in het oerwoud van Nieuw-

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Margaret Weis en Tracy Hickman. De strijd van de tweeling

Margaret Weis en Tracy Hickman. De strijd van de tweeling Annotation... in die honderd jaar heeft het volk van Krynn moeten vechten om te kunnen overleven. Maar ook: voor sommigen is de eeuw in een oogwenk voorbijgegaan. Hoc dat mogelijk is? In gezelschap van

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE

TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE VAN EDGAR RICE BURROUGHS NAAR DE AMERIKAANSCHE UITGAVE BEWERKT DOOR W. J. A. ROLDANUS Jr. RIJSWIJK (Z.-H.) BLANKWAARDT & SCHOONHOVEN. HOOFDSTUK I. De Pithekanthropos. Stil als

Nadere informatie

De scheepsjongens van Bontekoe

De scheepsjongens van Bontekoe De scheepsjongens van Bontekoe Johan Fabricius bron. Leopold, Amsterdam 2003 (28ste druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/fabr005sche01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Johan Fabricius

Nadere informatie

Project Gutenberg's Dichtertje - De Uitvreter - Titaantjes, by Nescio

Project Gutenberg's Dichtertje - De Uitvreter - Titaantjes, by Nescio Project Gutenberg's Dichtertje - De Uitvreter - Titaantjes, by Nescio This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

Aardbeien in september

Aardbeien in september Aardbeien in september Rob Molin bron. De Geus, Breda 1988 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moli001aard01_01/colofon.php 2013 dbnl / Rob Molin 6 aan het zwarte water is een hert gekomen,

Nadere informatie

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt MEISIESFLAT DE DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt DE MEISJESFLAT DOOR J. H. BRINKGREVE-ENTROP W IN DE VACANTIE BIBLIOTHEEK VOOR JONGENS EN MEISJES DE MEISJESFLAT

Nadere informatie

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Inhoud Jan wie? Haring kaken Een rotjongen Moderne filatelie Avond Bezoek Een kwestie van vertrouwen Herinneringen

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

NAAR HUIS. verhalen over mens en zorg. Leo van Erp

NAAR HUIS. verhalen over mens en zorg. Leo van Erp 1 NAAR HUIS verhalen over mens en zorg Leo van Erp 2 INHOUDSOPGAVE Naar huis 4 Sjans 7 Machteloos 9 Bejegening 14 Ouder worden gaat van au 16 Betovering 18 Afscheid nemen 20 Cliëntenvervoer 23 De dag was

Nadere informatie

I ir 4 - t ---:' k. t '114,94100. Lu.,,,,._ A IN. ,7,,. a i - -,., . p. g 0.-4,, 44.1. 11 Ai -4,: si 4 a x a r 0 F S: 5 : 4 st * * -:;?--- 4 li. p...

I ir 4 - t ---:' k. t '114,94100. Lu.,,,,._ A IN. ,7,,. a i - -,., . p. g 0.-4,, 44.1. 11 Ai -4,: si 4 a x a r 0 F S: 5 : 4 st * * -:;?--- 4 li. p... N.!. 11 Ai -4,: Z r. E.Ek- i '1 k g 0.-4,, 44.1 41.'q T P P ii } k z_ :SE..." Efr-... I I ilk :: 1 L I t ---:' k t ' iz r.. - \1 ''' 7.7 i x 5 : E n. 3t I I ii 1-..., 4 li 4 -.75I,...:4sU'..:,4-114j "'..1%A.,LCIe

Nadere informatie

VERONICA ROSSI de eindeloze nacht

VERONICA ROSSI de eindeloze nacht VERONICA ROSSI de eindeloze nacht 1 Peregrijn Aria was hier ergens. Perry bewoog zich snel door de nacht, achter haar geur aan. Hij hield zijn pas niet in, zelfs niet toen hij het donkere bos om zich heen

Nadere informatie

Snelle Seconden. Bart de Haan Dennis Maksimovic Jos Ratsma

Snelle Seconden. Bart de Haan Dennis Maksimovic Jos Ratsma Snelle Seconden Bart de Haan Dennis Maksimovic Jos Ratsma 1 Hoofdstuk 1 Eric! Schiet op! roept mijn moeder. Straks kom je nog te laat op school! Kreunend mompel ik wat terug en stap daarna met een slaperige

Nadere informatie

Peter Mangel Schots De verhalenboom

Peter Mangel Schots De verhalenboom Peter Mangel Schots De verhalenboom Ik hield er niet van dat zij blootgesteld werd aan de provocaties van het leven in de stad. Dat was mijn tragedie en terzelfdertijd mijn grote gelijk. Ik zou kunnen

Nadere informatie