Convenant Integrale Netwerken Almere. 3 februari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Integrale Netwerken Almere. 3 februari 2009"

Transcriptie

1 3

2 DEEL A Preambule De gemeente en de maatschappelijke partners achten zich verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die onvoldoende kwaliteit van leven hebben en die op eigen kracht of met bestaande hulp niet in staat zijn om deze situatie te verbeteren. De cliënt en zijn werkelijke ondersteuningsvraag staan centraal. Vanuit die ondersteuningsvraag wordt gekeken naar de eigen kracht van de cliënt en de kracht van zijn/haar sociale netwerk. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd die eigen kracht en dat sociale netwerk in stand te houden dan wel te versterken, teneinde de afhankelijkheid van professionals zo beperkt mogelijk te houden en het zelfoplossend vermogen van mensen te vergroten. Alle inspanningen van de integrale netwerken zijn erop gericht dat kwetsbare burgers zo volwaardig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Het kader De Integrale netwerken zijn een onderdeel van een bredere Wmo omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door een aantal parallelle ontwikkelingen. Zo worden er in Almere inspanningen verricht om te komen tot een sterkere sociale infrastructuur; onderdeel daarvan is het stimuleren van wijkgerichte ontmoeting en uitwisseling tussen professionals op uitvoerend niveau. Daarnaast wordt gewerkt aan het stimuleren van een nieuwe mindset bij alle betrokkenen, die meer dan nu gericht is op het centraal stellen van eigen kracht, vraagsturing en gebiedgericht werken. Aanpalend aan de Wmo vindt in Almere de uitrol plaats van activeringcentra voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt én de uitvoering van de Integrale Wijkaanpak; een stapeling van acties op fysiek en sociaal gebied die tot doel hebben de leefbaarheid in een wijk te verhogen. Gemeentelijke diensten en hun partners zetten zich ervoor in om deze ontwikkelingen die elkaar versterken, op elkaar af te stemmen. De doelgroep De integrale netwerken richten zich op kwetsbare bewoners vanaf 24 jaar met meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen die wonen in Almere. De werkwijze Het werken met integrale teams is geen doel op zich. Daarom geven de convenantpartners de voorkeur aan integrale teams als werkwijze. In deze wijze van werken staan vier elementen centraal: (1) de ondersteuningsvraag van de cliënt, (2) de kracht van de cliënt en zijn omgeving, (3) het zoeken naar wijkgerichte, geïntegreerde vormen van ondersteuning en (4) het bieden van informatie over alternatieven voor zorg(interventies). Per cliënt zullen daar wisselende organisaties bij betrokken zijn. Vanwege deze wisselende betrokkenheden spreken we dan ook liever van integrale netwerken dan teams. Teams veronderstellen een vaste samenstelling en fysieke 2

3 bijeenkomsten. Netwerken gaan uit van een stelsel van afspraken waarbinnen de partners al naar gelang de situatie- in wisselende samenstelling met elkaar samenwerken. En dat samenwerken kan op verschillende manieren, fysiek maar ook telefonisch of virtueel. Het doel van de nieuwe werkwijze Integrale netwerken dragen eraan bij dat kwetsbare bewoners volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De integrale netwerken zijn een gestructureerde samenwerking tussen alle woon-, hulp- en dienstverlenende organisaties per gebied/wijk, gericht op tijdige, wijkgerichte en geïntegreerde ondersteuning op maat. Integrale netwerken dragen bij aan meer effectieve en meer efficiënte samenwerking tussen alle maatschappelijke organisaties in een bepaald gebied/wijk. Integrale netwerken dragen bij aan het voorkomen van onnodige inzet van (dure) hulp of zorg en bevorderen het zelfoplossend vermogen van bewoners en hun omgeving. Integrale netwerken dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe collectieve arrangementen, gericht op preventie van complexe/meervoudige problemen vanuit de signalerende rol. 3

4 DEEL B Procesafspraken Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Beschrijving van het primaire proces 3. Beschrijving van het besturingsproces 4. Registratie 5. Privacy-protocol 4

5 1 Definities Cliënt: een volwassene vanaf 24 jaar met een meervoudige dan wel complexe ondersteuningsvraag die hij/zij niet op eigen kracht of met bestaande hulp kan oplossen. Casemanager: De persoon die als hulpverlener bij een cliënt betrokken is, maar daarnaast de taak heeft om de continuïteit en afstemming van het plan van aanpak als geheel te bewaken. Door één professional uit het netwerk het casemanagement toe te wijzen, is het op ieder moment voor de cliënt en alle relevante dienstverleners duidelijk wie de coördinatie heeft. Coordinator van het integrale netwerk: De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke mindset bij professionals in het werkgebied (= werken op z n WMO s), voor de opbouw van het integrale netwerk in een bepaald gebied en voor de uiteindelijke organisatie, werkwijze en voortgang van het integrale netwerk in dat bepaald gebied. (zie profiel- en taak- functieomschrijving) Hulpverlener of ondersteuner: De persoon binnen een instantie die bij een cliënt hulp of ondersteuning verzorgt. Cliëntondersteuner: een door de cliënt aangewezen persoon die de cliënt ondersteunt bij vraagverheldering, informatie en advies en bij contacten met hulpverleners. Het kan gaan om een professionele ondersteuner (bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een adviseur van MEE) en om een niet-professionele ondersteuner (familie, vriend). De cliëntondersteuner dient op geleide van de wens van de cliënt door de behandelaar/casemanager betrokken te worden bij het traject in alle fasen, dus tot en met de monitoring, uitgezonderd deelname in het integrale team. Oogje-in-het-zeilhouder : Een persoon die zo dicht mogelijk bij het natuurlijke sociale netwerk aanzit en als vanzelfsprekend kan zien hoe het met de cliënt gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een cliëntondersteuner (zie boven), een buurman of vrouw, een lid van kerk of moskee, de vaste thuiszorghulp, een familielid, etc. Partij: Een instelling die in de signalering, inventarisatie, aanbod, continuïteit en/of in de monitoring een functie heeft. Instellingen: Partijen en overige instanties (die dit convenant niet ondertekenen) die betrokken zijn bij signalering, inventarisatie, aanbod, continuïteit en/of monitoring (bijvoorbeeld scholen). Integraal Netwerk: Overleg over de aard en uitvoering van ondersteuning op casusniveau, waarbij alle relevante organisaties op het brede terrein van wonen, welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening in een bepaald gebied betrokken zijn. Het integraal netwerk is verantwoordelijk voor het functioneren van de netwerksamenwerking in een bepaald gebied en komt tenminste 2x keer per jaar voltallig bij elkaar en verder afhankelijk van de aard van de casussen. Warme overdracht: De overdracht van een cliënt aan een andere hulpverlener/ondersteuner. De instantie die de cliënt overdraagt blijft verantwoordelijk voor de cliënt tot het moment dat de cliënt en alle bijbehorende informatie is overgedragen aan de nieuwe ondersteuner. Ondersteuningsplan: Hierin wordt door de coördinator van het integrale netwerk kort benoemd welke ondersteuningsvraag en welke mogelijkheden en potenties de cliënt heeft, welke acties daarop zijn benoemd en welke wensen zijn geïnventariseerd. Daarbij wordt aangegeven welke partij (professioneel of niet-professioneel) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de acties en welke 5

6 resultaten daarmee wanneer worden beoogd. De bedoeling moet daarbij zijn zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor de acties bij de cliënt zelf te leggen. WMO-vragenlijst: geïntegreerde vragenlijst wonen, welzijn, zorg (thans nog in ontwikkeling), die vanaf 2009 door alle organisaties in Almere gebruikt gaat worden als dé centrale vragenlijst. Op basis van deze vragenlijst worden indicaties gesteld en wordt een ondersteuningsaanbod geformuleerd. Deze vragenlijst is eigendom van de cliënt; de cliënt bepaald wie wel/niet gebruik mag maken van zijn WMO-vragenlijst/dossier. Zorg, hulp en diensten: Hiermee doelen wij op al het ondersteuningsaanbod (professioneel en nietprofessioneel) dat binnen en buiten de Gemeente Almere wordt geleverd aan cliënten. 6

7 2 Beschrijving van het primaire proces Bij deze beschrijving is uitgegaan van de wenselijke situatie. Dat betekent dat anno 2008 nog niet alle onderdelen functioneren zoals beschreven. Wel is hiermee dus de wenselijke richting aangegeven. 2.1 Inleiding We maken onderscheid tussen: a. Het primaire proces, zie hoofdstuk 2. b. Het besturingsproces, zie hoofdstuk 3. c. Ondersteunende deelprocessen, zie hoofdstuk 4. Binnen het Integrale netwerk bestaat het primaire proces uit de volgende hoofdactiviteiten: a. Signaleren (van cliënten), zie 2.2. b. Inventariseren (van problemen, mogelijkheden en wensen van de cliënt), zie 2.3. c. Aanbieden (van diensten aan de cliënt), zie 2.4. d. Continueren (van de relatie met de cliënt), zie Signaleren Doelen a. Vanaf 2008 signaleren méér professionals en vrijwilligersorganisaties (en inwoners van pilotgebied Bouwmeesterbuurt) de mogelijke behoefte aan geïntegreerde ondersteuning van mensen met een meervoudige/complexe hulpvraag. b. Vanaf 2008 signaleren zij ook éérder de mogelijke behoefte aan geïntegreerde ondersteuning, waardoor preventieve acties (zie 2.4. Aanbod) mogelijk worden. c. Het registreren van de vraag/behoefte aan geïntegreerde ondersteuningsvormen. d. Op basis van deze vraag/behoefte aan geïntegreerde ondersteuningsvormen worden nieuwe individuele en collectieve arrangementen ontwikkeld Wie signaleert? a. Nuldelijns : inwoners van de Bouwmeesterbuurt gedurende de pilot in 2008/2009 b. Instellingen/professionals voor eerstelijnszorg 1 en vrijwilligersorganisaties c. Instellingen/professionals voor tweedelijnszorg 2 d. Medewerkers van andere instellingen en stedelijke diensten (zoals woningcorporaties, DSZ, politie, scholen, MEE enz.) Het is de bedoeling dat signalen uit zoveel mogelijk bronnen afkomstig zijn, om daarmee de kans te maximaliseren dat mensen met een hulpvraag in beeld komen. Dit betekent dat partijen (met name Gemeente Almere) zich zullen inspannen om de werkwijze van het integrale netwerk (voor zover relevant) breed bekend te maken. In 2009 worden tenminste 50 nieuwe cliënten gesignaleerd aan wie ook een traject wordt geboden. Dat niet ieder signaal leidt tot een traject, betekent dat het streven moet zijn om in 2009 over meer dan 50 mensen signalen op te vangen. 1 Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Onder eerstelijnszorg wordt onder andere gerekend huisartsenzorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, verloskundige zorg, psychologische zorg, verpleging, verzorging, preventieve zorg, ouderenzorg, welzijnszorg, thuiszorg en mantelzorgondersteuning. 2 Tweedelijnszorg is zorg waarvoor een verwijzing nodig is. Deze zorg wordt voornamelijk verleend op afgesproken tijden waarbij de cliënt vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in diens omgeving bezoekt. 7

8 In 2010 worden tenminste 100 nieuwe cliënten gesignaleerd aan wie ook een traject wordt geboden Welke signalen zijn niet bestemd voor het integrale netwerk? De doelgroep van de integrale netwerken bestaat uit: Volwassenen die zelfstandig wonen, met problemen op meerdere gebieden (sociaal, lichamelijke en geestelijke gezondheid, inkomen, huisvesting, e.d.) en niet in staat zijn op eigen kracht de problemen te verhelpen Dit sluit onderstaande signalen uit van verdere behandeling via het integrale netwerk Enkelvoudige problematiek Indien zorg, hulp of ondersteuning door uitsluitend één instelling wordt geleverd, en als hiermee naar het oordeel van die instelling in de totale behoefte om zorg, hulp of ondersteuning wordt voorzien, behoort die persoon niet tot de doelgroep van de integrale netwerken. Bijvoorbeeld iemand die door de huisarts uitsluitend naar de GGZ-instelling wordt doorverwezen. We gaan er van uit dat de betreffende instelling prima in staat is om de afweging te maken of met het eigen aanbod voldoende zorg, hulp of ondersteuning wordt geleverd. Als achteraf zou blijken dat de instelling ten onrechte en verwijtbaar heeft nagelaten om geen signaal af te geven, wordt de instelling hierop aangesproken in het Integrale Netwerk Direct gevaar voor personen Indien er direct gevaar voor personen is, bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) mishandeling of huiselijk geweld, wordt de desbetreffende instelling meteen ingeschakeld. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld de politie, of het Steunpunt Huiselijk Geweld Minderjarigen Signalen over gezinnen met minderjarige kinderen of over uitsluitend minderjarigen worden direct doorgegeven aan de coördinator van het Oké-punt (of via het signaleringssysteem ESAR). De coördinatoren van de integrale netwerken werken nauw samen met de zorgcoördinatoren van de Oké-punten: over en weer wordt informatie gedeeld en worden afspraken op elkaar afgestemd. In geval het signaal een gezin met minderjarige kinderen betreft, is het ook mogelijk dat het integrale netwerk en het Oké-punt in een gezamenlijke bijeenkomst de betreffende casus bespreken en de ondersteuning nauw op elkaar afstemmen Te zware doelgroepen Bij signalen over daklozen en mensen met een gebrek aan aanspreekbaarheid als gevolg van ernstige psychiatrische problematiek/verslaving worden deze meldingen overgedragen aan het Meldpunt Vangnet en Advies van de GGD. Bij twijfelgevallen is het mogelijk dat het integrale netwerk in een gezamenlijke bijeenkomst met het Vangnet de casus bespreekt en de ondersteuningsafspraken op elkaar afstemmen Soorten signalen Om duidelijkheid te krijgen over wat we onder signalen verstaan, maken we onderscheid tussen drie soorten signalen: a. Een zacht signaal: Hierbij zijn twee mogelijkheden: 8

9 1) Een inwoner, familielid of kennis meldt dat iemand een (verborgen) behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Er is door de persoon zelf geen concrete vraag geformuleerd. 2) Een instelling meldt het vermoeden dat iemand een verborgen behoefte heeft aan zorg en ondersteuning, dat niet sociaal psychiatrisch is van aard. Er is door de persoon zelf geen concrete vraag geformuleerd. b. Een hard signaal: Hierbij zijn twee mogelijkheden: 1) De persoon zelf heeft een concrete vraag naar zorg en ondersteuning. Het is mogelijk dat de persoon deze vraag stelt naar aanleiding van een doorverwijzing door een instelling. 2) De signalerende instelling meldt dat duidelijk is dat er zorg of ondersteuning gewenst of noodzakelijk is, of verwijst door naar (verdere) zorg of ondersteuning. De instelling kan hierbij een advies meegeven. c. Een extreem signaal: Hierbij zijn vijf mogelijkheden: 1) Een melding over een persoon die overlast geeft. 2) Een bericht van DSZ over het voornemen dat de uitkering wordt verminderd of stopgezet. 3) Een bericht van de woningcorporatie over het voornemen om de persoon uit de woning te zetten als gevolg van blijvende overlast, eventueel in combinatie met huurschuld 4) Een bericht van de energieleverancier dat gas, water of elektriciteit wordt afgesloten wegens wanbetaling. 5) Een voornemen tot verkoop van de inboedel wegens financiële problematiek of inschakeling van een deurwaarder bij huiseigenaren met hypotheekschuldenproblematiek Hoe wordt gesignaleerd? Pro-actief: a. vrijwilligers en professionals die ondersteuning bieden aan mensen met meervoudige hulpvragen, letten goed op mogelijke signalen. b. Professionals die huisbezoeken afleggen ( achter de voordeur ) letten goed op mogelijke signalen. Reactief: Er komt een signaal binnen bij een instelling, het Servicepunt Z, of bij de coördinator van het integrale netwerk Routing van signalen Signalen kunnen via veel kanalen worden aangeleverd. Iedere instelling of professional kan een persoon met een complexe ondersteuningsvraag op een eigen manier tegenkomen. De achter de voordeur-aanpak is een belangrijke bron van signalen. Ook de preventieve huisbezoeken (70+) van De Schoor zijn een belangrijke aanvoerlijn van signalen. Voorts kunnen ook de individuele huisartsen in de gezondheidscentra, de hometeams en/of de wijkzorgnetwerken belangrijke verwijzers zijn. Voor 2008 en 2009 zal extra aandacht worden besteed aan deze routing. Dit zal eind 2009 moeten resulteren in een evenwichtige routing van signalen, waarbij zowel zorg als welzijn evenredig vertegenwoordigd zijn als signaleerders. Van belang is dat alle signalen uiteindelijk op één punt worden verzameld, zodat geïntegreerde 9

10 ondersteuning mogelijk wordt. Dit punt is de coördinator van het integrale netwerk in het betreffende gebied. 2.3 Inventariseren Doelen a. Het bepalen van de kansen en mogelijkheden van de cliënt zelf. b. Het op basis daarvan vaststellen van de vraag om ondersteuning c. Ondersteuningsvraag vertalen in een ondersteuningsplan danwel arrangement. d. De aanwijzing van een casemanager Eerste inventarisatie Bij alle signalen over personen die het afgelopen jaar niet bij het integrale netwerk in beeld zijn geweest, verricht de coördinator binnen 3 werkdagen een eerste inventarisatie. Dit betekent dat de coördinator bij alle relevante partijen in het Integrale Netwerk en eventueel bij andere instellingen rondvraagt of de persoon in kwestie bekend is en zo ja, wat de aard van de problematiek en de huidige of afgeronde aanpak is. De partijen verplichten zich om binnen twee werkdagen te reageren. Op basis van deze eerste inventarisatie wordt het standaard inventarisatie-formulier van het integrale netwerk zoveel mogelijk ingevuld. Bij alle signalen over personen die in het afgelopen jaar wel bij het integrale netwerk in beeld zijn geweest, vult de coördinator binnen twee werkdagen op het inventarisatie-formulier de reeds bekende gegevens in. Desgewenst vraagt hij/zij gericht aan instellingen om actualisatie van de gegevens. Hierdoor wordt een overbodige informatie-uitvraag bij de instellingen voorkomen. In geval van een achter de voordeur-aanpak (veelal in het kader van een zgn. integrale wijkaanpak) zal de eerste inventarisatie gedaan worden door de betrokken professionals (bewonersadviseurs, opbouwwerkers e.d.). Hiervoor maakt men gebruik van de WMO-vragenlijst of een samenvatting daarvan Tweede inventarisatie Soms is een tweede inventarisatie nodig. Deze vindt plaats in geval geen van de deelnemende organisaties over voldoende (achtergrond)- informatie beschikt over de cliënt. De coördinator van het integrale netwerk, of, op diens verzoek, een van de betrokken professionals, neemt in die gevallen veelal via een huisbezoek de WMO-vragenlijst af. Samen met de cliënt worden dan de ontbrekende gegevens ingevuld. Als de volledige breedte van de problematiek niet met één huisbezoek in beeld kan worden gebracht, is het mogelijk dat er meerdere huisbezoeken worden afgelegd Bespreking in integraal netwerk toestemming / aanwezigheid cliënt De cliënt dient altijd (vooraf) toestemming te geven voor bespreking van zijn casus in het integraal team. Bij het ontbreken van deze goedkeuring vindt geen bespreking plaats. 10

11 Een uitzondering hierop wordt gemaakt bij zgn zorgwekkende zorgmijders ; cliënten waarover het integrale netwerk signalen heeft ontvangen maar die iedere vorm van contact afhouden. Vanaf 2009 gaat er geëxperimenteerd worden met de fysieke aanwezigheid van de cliënt bij de bespreking in het integrale team. Op basis van de resultaten van 20 casuïstiekbesprekingen in aanwezigheid van de cliënt, vindt besluitvorming plaats over voortzetting van dit experiment dan wel structurele invoering van deze aanpak eigen-kracht-conferentie gewenst? Op grond van de beschikbare gegevens, beoordeelt de coördinator in overleg met de cliënt en al dan niet in overleg met de betrokken organisaties/professionals- of een Eigen Kracht Conferentie (EKC) gewenst zou zijn. In principe dient de aanpak van de EKC het uitgangspunt te zijn van het werken in de integrale netwerken. Echter, niet alle cliënten en niet alle ondersteuningsvragen lenen zich voor deze aanpak. Daartoe zullen komende tijd heldere criteria geformuleerd moeten worden. Met deze aanpak zal vanaf 2009 geëxperimenteerd gaan worden: d.w.z. dat er in 2009 minimaal 10 EKC s zullen plaatsvinden. Op basis van deze experimenten worden criteria ontwikkeld op grond waarvan de beslissing tot een EKC meer gefundeerd kan worden genomen. Voorop blijft natuurlijk staan dat de cliënt toestemming moet geven en mee moet willen werken aan een EKC. In al die gevallen waarin een EKC niet mogelijk/niet gewenst is, wordt de volgende procedure gevolgd: in dringende gevallen De coördinator van het integrale netwerk roept de bij de casus meest betrokken organisaties/professionals bij elkaar. Dit kan zowel fysiek, telefonisch als virtueel. Gezamenlijk stellen zij een voorlopig ondersteuningsplan op, passend bij de kracht van de cliënt en zijn omgeving en de aard van de ondersteuningsvraag. Ook wijzen zij gezamenlijk een casemanager aan. Mochten partijen hier gezamenlijk niet uit komen dan wijst de coördinator een casemanager aan. De cliënt wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het voorlopige ondersteuningsplan en, bij diens toestemming, start de uitvoering ervan. Nadat de ergste crisis is verholpen wordt opnieuw, maar nu met een wat langere termijn-blik, naar het voorlopig plan gekeken en worden, indien gewenst, andere vormen van ondersteuning ingezet of toegevoegd. Een definitief ondersteuningsplan wordt opgesteld, waarin opnieuw de casemanager wordt benoemd (dit kan een andere zijn dan in de eerste fase). Na toestemming van de cliënt kan de uitvoering starten in alle andere gevallen Op basis van de verkregen informatie worden de meest direct betrokken organisaties/professionals uitgenodigd (fysiek, telefonisch, virtueel) en wordt gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. Na goedkeuring door de cliënt wordt een casemanager aangesteld, die verantwoordelijk is voor de verdere uitvoering van het plan De verdeling van casemanagement De casemanager wordt door de leden van het integrale netwerk dan wel de coördinator aangewezen. De casemanager is altijd die professional die Vanuit de taak als primaire hulpverlener het meest regelmatig contact met de cliënt heeft De casemanager heeft een redelijke, liefst goede relatie met de cliënt. De casemanager is in staat om de situatie van de cliënt in algemeenheid in te schatten. 11

12 De casemanager zorgt ervoor dat voorgenomen acties zoals verwoord in het ondersteuningsplan worden uitgevoerd. Hij heeft hiertoe een intensief contact met de cliënt en eventueel met zijn/haar oogje in t zeil houder. De casemanager houdt de coördinator van het integrale netwerk maandelijks op de hoogte van de stand van zaken. Hij doet dit via een voortgangsrapportage in het registratiesysteem. De coördinator bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering van het ondersteuningsplan. 2.4 Ondersteuningsaanbod Doelen a. De cliënt krijgt een passend en op elkaar afgestemd aanbod aan zorg, hulp of ondersteuning. b. Het ondersteuningsaanbod is gebaseerd op wat de cliënt (en zijn omgeving) zelf kan doen om de eigen situatie te verbeteren. De cliënt wordt zodoende mede-regisseur over het eigen herstel. c. Omdat er meer en tijdiger wordt gesignaleerd, zal de zwaarte in het aanbod meer naar welzijnstaken verschuiven. Daarbij zal met name het behoud dan wel vergroten van de participatie van de cliënt centraal staan. Sociale activiteiten komen dan meer in beeld Werkwijze a. Na toewijzing van het casemanagement bepaalt de casemanager binnen twee weken samen met de cliënt de uitwerking van het ondersteuningsplan. Op onderdelen vullen de overige betrokken professionals het plan verder in. De casemanager is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het uitgewerkte ondersteuningsplan. b. Het ondersteuningsplan is een standaard-document, waarop de vooruitgang/achteruitgang worden ingevuld, de meetmomenten en het moment voor de voorziene afsluiting van de ondersteuning. c. Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de wensen en dromen van de cliënt. Er wordt nadrukkelijk opgenomen wat de cliënt zelf kan en wil doen om zijn/haar situatie te verbeteren. De cliënt zelf en zijn of haar sociale omgeving worden intensief betrokken bij het opstellen van het plan. Hiertoe wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van de werkwijze van de Eigen Kracht Conferentie (zie boven) of andere manieren worden gevonden om de cliënt mee te laten beslissen. Indien de cliënt dat wenst, kan de cliënt een cliëntondersteuner aanwijzen. d. Als de betrokken deelnemers aan het integrale netwerk en de cliënt geen overeenstemming krijgen over het ondersteuningsplan, wordt de eerste stap van het escalatiemodel ingezet. Dat betekent dat het onvolledige ondersteuningsplan aan het voltallige integrale netwerk (d.w.z. alle leden in het betreffende gebied) wordt voorgelegd (fysiek of virtueel). e. Als het voltallige integrale netwerk niet tot overeenstemming kan komen over het ondersteuningsplan, wordt de tweede stap van het escalatiemodel ingezet. Dat betekent dat de coördinator van het integrale netwerk gehoord hebbende alle leden van het integrale netwerk- een ondersteuningsplan oplegt. f. Indien de uitvoering van dit plan spaak loopt of anderszins wordt belemmerd en er is sprake van een gezin of meerderjarige onder de 24 jaar, treedt de derde stap van het escalatiemodel in werking: de coördinator roept de hulp van de brandpuntfunctionaris in. Deze brandpuntfunctionaris bekijkt, samen met de betrokken professionals en de cliënt, opnieuw het ondersteuningsplan, en maakt bindende afspraken met de betrokken professionals, zonodig in overleg met hun leidinggevenden. (In 2009 zal ook moeten worden bekeken of de instelling van een brandpuntfunctionaris voor de hulp aan volwassenen boven de 24 jaar wenselijk en/of noodzakelijk is). g. Na besluitvorming over het ondersteuningsplan ondertekenen casemanager en cliënt het ondersteuningsplan. 12

13 h. Indien een instelling (bijvoorbeeld op grond van het ondersteuningsplan) een cliënt overdraagt aan een andere instelling, zorgt deze voor een warme overdracht Inhoud van het aanbod Hoewel alle mogelijke vormen van zorg, hulp en ondersteuning te veelomvattend en veranderlijk zijn om op te sommen, is het goed als de convenantpartijen op hoofdlijnen zicht hebben op wat hun partners aan zorg, hulp en ondersteuning bieden. Binnen het integrale team dient men over actuele overzichten van aanbod te beschikken. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de (nog te ontwikkelen) sociale kaart in Almere. Deze sociale kaart is echter niet limitatief: de cliënt kan wellicht beter worden geholpen door juist creatief te zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning (arrangementen). Dit zoeken naar nieuwe, meer passende vormen van ondersteuning is een centrale opgave van het integrale netwerk. Op basis van de eigen kracht van de cliënt en de kracht van zijn/haar omgeving, wordt gezocht naar bij-passende arrangementen. Voorliggend zijn de collectieve arrangementen: van welke collectieve vormen van ondersteuning kan de cliënt gebruik maken en waar dient (extra) individuele ondersteuning op maat (een individueel arrangement) te worden geleverd? Een voorbeeld van nieuwe, meer passende ondersteuning is de inzet van activerend huisbezoek bij sociaal geïsoleerde cliënten. Samen met de cliënt wordt dan nagegaan welke vorm van ondersteuning gewenst is om de participatie van de cliënt te bevorderen. Een deel van het ondersteuningsaanbod (individueel of collectief) dat door het integrale team wordt ontwikkeld, zal strikt lokaal van aard zijn (bijvoorbeeld een actieve wijkbewoner die anderen onder zijn hoede neemt). Een ander deel zal misschien lokaal georganiseerd zijn, maar leent zich uitstekend voor uitrol over de rest van de stad (de inzet van sociaal geïsoleerde ouderen als leesmoeder/vader op basisscholen). Het is de taak van de Stuurgroep Integrale Teams om de verschillende, lokaal ontwikkelde arrangementen te monitoren en te verspreiden over de rest van de stad. 2.5 Continuïteit Doelen a. Er wordt voorkomen dat mensen wegvallen, dus dat ze uit beeld raken. b. Er wordt voorkomen dat mensen ondanks alle ondersteuning niets opschieten, omdat er belemmerende factoren zijn die niet worden gesignaleerd en opgelost. c. De verschillende onderdelen van het ondersteuningsaanbod sluiten op elkaar aan, ook na wijziging van delen van het aanbod (als hulp, zorg of diensten wijzigen, bijvoorbeeld door vooruitgang van de cliënt) Werkwijze a. De casemanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan. Daartoe heeft de casemanager regelmatig contact met de cliënt, de overige hulpverleners en indien aanwezig, de cliëntondersteuner en de oogje in t zeil houder. b. De casemanager geeft elk kwartaal op het ondersteuningsplan de vooruitgang van de cliënt en de beleving/beoordeling door de cliënt aan. De casemanager stuurt het plan met tussentijdse resultaten elk kwartaal digitaal naar de coördinator van het integrale team/voert het in in het registratiesysteem. c. Indien de situatie aanleiding geeft om het plan tussentijds te wijzigen, stelt de casemanager hiertoe een nieuw conceptplan op. De uitvoering van dit plan start doorgaans snel, besluitvorming hierover vindt achteraf plaats in het Integrale Netwerk. Na vaststelling van het 13

14 gewijzigde ondersteuningsplan stuurt de casemanager het digitaal naar de coördinator. De hulpverleners zorgen voor een warme overdracht. d. De coördinator van het integrale netwerk verzamelt de ondersteuningsplannen en stelt op basis hiervan een monitor samen. Deze monitor geeft op geaggregeerd niveau inzicht in het aantal cliënten, het soort trajecten, de vooruitgang in de trajecten, de frequenties van het contact tussen hulpverlener/casemanager en cliënt, de mate waarin plannen gewijzigd worden, de aard van de wijzigingen, enz. e. De coördinator houdt de casemanager op de hoogte van de meldingen/klachten over de cliënt die bij het Integrale netwerk binnenkomen. f. De casemanager brengt de zaak in het Integrale Netwerk als er geen voortgang wordt geboekt of als er problemen zijn bij de afstemming van de zorg of behandeling. g. De casemanager kan een zaak voortijdig afsluiten, indien naar zijn/haar inschatting voldoende vooruitgang is geboekt. h. Na het doorlopen van het ondersteuningsplan sluit de coördinator het traject in principe af, tenzij naar het oordeel van de casemanager, hulpverleners en cliënt nog te weinig vooruitgang is geboekt. i. Vóór het afsluiten van het traject wordt de zaak besproken in het Integrale Netwerk. j. Indien de casemanager van mening is dat het traject moet worden voortgezet, stelt hij/zij samen met de cliënt en hulpverleners een nieuw plan op en legt dit voor aan het Integrale Netwerk. Daarbij worden de redenen gegeven waarom het traject tot dusverre onvoldoende tot vooruitgang heeft geleid, en waarom het nieuwe plan wel tot de gewenste vooruitgang zal leiden. k. De casemanager bespreekt met de cliënt, bij voldoende vooruitgang en na uitvoering van het ondersteuningsplan, het afsluiten van de zaak. l. Bij afgesloten zaken geeft de coördinator hiervan een melding aan het integrale netwerk. 2.6 Bijzondere afspraken Afspraken met de woningcorporaties Rol van woningcorporaties in de integrale netwerken De corporaties hebben net als andere partijen een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Daarnaast kan aan corporaties gevraagd worden om randvoorwaardelijk bij te dragen aan de gewenste ondersteuning van de cliënt. Dit verwijst er naar dat voornemens tot huisuitzetting worden gemeld, en dat (dreigen met) sanctionering door woningcorporaties de voortgang van de ondersteuning in enkele gevallen kan bevorderen Samenwerking met Meldpunt Vangnet en Advies De corporaties nemen in geval van dreigende huisuitzetting, overlast, vervuiling, complexe, meervoudige problematiek en/of zorgwekkende zorgmijders direct contact op met het Meldpunt Vangnet en Advies Achter de voordeur In geval van een integrale wijkaanpak of alle varianten daarop, waarbij bewoners huis-aan-huis worden bezocht, neemt de corporatie vooraf contact op met het integrale netwerk teneinde afspraken te maken over i. het mogelijk gezamenlijk afleggen van deze bezoeken ii. voldoende opvang van verwachte toestroom van signalen. 14

15 2.6.2 Afspraken met de Dienst Sociale Zaken Doel van de afspraken Deelname van DSZ in de integrale netwerken heeft grote meerwaarde: veel mensen zullen via het contact met DSZ kunnen worden gesignaleerd, het aanbod van DSZ in termen van financieel beheer en sociale activering biedt veel mogelijkheden en de activiteiten van DSZ ten aanzien van activering en uitkering kunnen in het ondersteuningsplan worden afgestemd op activiteiten vanuit zorg en ondersteuning Uitgangspunten voor afspraken met DSZ Met de DSZ zullen in 2009 nadere werkafspraken worden gemaakt. Met deze afspraken wordt: a. de reguliere deelname van DSZ in het integrale netwerk in praktische werkafspraken geregeld; b. bevorderd dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de instrumenten die DSZ ter beschikking heeft naast het aanbod vanuit zorg of welzijn; c. mogelijk gemaakt dat medewerking aan het ondersteuningsplan in voorkomende situaties kan worden geformuleerd als voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering 2. Te regelen onderwerpen 1. Contact, eerste aanspreekpunt 2. Uitwisseling informatie 3. Casemanagement 4. Inzet diensten DSZ en andere partijen 5. Toepassen corrigerende/sanctionerende maatregelen DSZ 3. Uitgangspunten t.a.v. enkele te regelen onderwerpen - In principe is voor elke klant de klantmanager 3 de aanspreekbare persoon. - De klantmanager verschaft ten behoeve van de eerste inventarisatie informatie aan de coördinator van het integrale netwerk die relevant kan zijn voor beoordeling van een casus. - De betreffende klantmanager werkt mee met en wordt actief betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan voor de cliënt. - Partijen binnen het integrale netwerk respecteren de kaders en verantwoordelijkheden waarbinnen alle deelnemers van participerende organisaties werken. - Voordat op grond van informatie uit het integrale netwerk eventueel actie wordt ondernomen zal dit eerst in het Integrale Netwerk worden besproken Afspraken met Service Punt Z Servicepunt Z is het centrale loket in Almere van waaruit geïntegreerde indicatiestelling voor individuele voorzieningen en/of ondersteuning plaatsvindt. Het Servicepunt Z is in alle integrale netwerken van Almere vertegenwoordigd. Indien bij een meervoudige/complexe ondersteuningsvraag indicatiestelling noodzakelijk is, wordt dat direct vanuit het Servicepunt Z geregeld. Andersom geldt, dat indien men bij het Servicepunt Z een complexe ondersteuningsvraag binnen krijgt (of men vermoedt dat er nog vele vragen-achter-de-vraag zijn) dan wordt hiervoor direct contact opgenomen met de coördinator van het integrale 3 Een klantmanager is een functionaris van DSZ die zorg draagt voor de reïntegratie van een bepaald aantal cliënten. Een teammanager stuurt een team van met name klantmanagers aan. 15

16 netwerk in de wijk waar de cliënt woont. Zo kunnen naast individuele voorzieningen of ondersteuning, ook andere vormen van (wijkgerichte/collectieve) ondersteuning worden ingezet. Hierover dienen in 2009 nadere werkafspraken te worden gemaakt Afspraken met de OKé-punten in Almere Voor de 0-24 jarigen zijn er de OKé-punten, gericht op informatie, advies, opvoedingsondersteuning, beoordeling en toeleiding naar hulp. Vanuit de OKé-punten vindt ook de zorgcoördinatie plaats en is voor de laatste trede in doorzettingsmacht een brandpuntfunctionaris aangesteld. De coördinatoren van de integrale netwerken werken nauw samen met de zorgcoördinatoren van de OKé-punten: in geval het een casus betreft waarin kinderen een rol spelen, wordt standaard contact opgenomen met de zorgcoördinator en wordt - over en weer informatie uitgewisseld - afspraken op elkaar afgestemd - indien wenselijk een gezamenlijke bijeenkomst tussen het OKé-punt en het integrale netwerk georganiseerd teneinde de casus volledig geïntegreerd aan te pakken. Op basis van een gezamenlijke evaluatie van de praktijk in 2008, worden hierover in 2009 nadere afspraken gemaakt Meldpunt Vangnet en Advies Het Meldpunt Vangnet en Advies van de GGD Flevoland is bedoeld voor zorgwekkende zorgmijders, mensen die niet zelf om hulp vragen maar dit wel nodig hebben. Het gaat om een combinatie van problemen zoals schulden, psychiatrie, verslaving, etc. Denk hierbij aan multi-problem gezinnen, vervuiling, verwaarlozing, dreigende huisuitzetting, etc. De zorgcoördinatoren van het meldpunt stellen een probleem-analyse en plan van aanpak op en leiden in samenwerking met de verschillende partners de cliënt toe naar zorg. De coördinator van het Meldpunt en de coördinatoren van de integrale netwerken werken nauw met elkaar samen. In geval van complexe meervoudige problematiek neemt de coördinator van het integrale netwerk standaard contact op met het Meldpunt en wordt - Over en weer informatie uitgewisseld - Afspraken op elkaar afgestemd - Indien wenselijk een gezamenlijke bijeenkomst tussen het Meldpunt en het integrale netwerk georganiseerd teneinde de casus volledig geïntegreerd aan te pakken. Op basis van een gezamenlijke evaluatie van de praktijk in 2008, worden hierover in 2009 nadere afspraken gemaakt. 16

17 3 Het besturingsproces 3.1 Inleiding Het besturingsproces bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten: Regie op uitvoerend niveau. Dit verwijst naar casemanagement en monitoring: zie 3.2. Regie op netwerk/ketenniveau. Dit verwijst naar processturing: de sturing op de procesgang rondom de cliëntenstromen, zie 3.3. Regie op bestuurlijk en beleidsniveau. Dit verwijst naar het afstemmen van beleid zodat een kwalitatief en kwantitatief goede ondersteuning aan de doelgroep kan worden geboden, zie Regie op uitvoerend niveau Bij regie op uitvoerend niveau gaat het om de sturing op het niveau van de cliënt met meervoudige of complexe problematiek. De twee instrumenten voor de invulling van deze regie zijn casemanagement en monitoring op individueel niveau Casemanagement Doel van casemanagement Casemanagement heeft als doel om het werken met cliënten met complexe meervoudige problematiek mogelijk te maken en te ondersteunen Taken van de casemanager De casemanager is de persoon die als hulpverlener bij een cliënt betrokken is, maar daarnaast de taak heeft om de continuïteit en afstemming van het ondersteuningsplan als geheel te bewaken. Om deze verantwoordelijkheid in te vullen, heeft de casemanager de volgende taken: Uitvoeringsafspraken maken met collega-hulp- en dienstverleners. In de gaten houden of de zorg/dienstverlening inderdaad/goed wordt uitgevoerd. Zorg- of dienstverleners zo nodig aanspreken wanneer afspraken niet nagekomen dreigen te worden. Goed contact houden met de cliënt en indien van toepassing met de cliëntondersteuner, en van daaruit bewaken dat het aanbod aansluit bij de cliënt. Tussentijdse rapportages over de uitvoering van het ondersteuningsplan opstellen om de gewenste voortgang en verbetering in de situatie te signaleren. Eventuele bijstelling van het plan bespreken met de cliënt, de hulpverleners en de cliëntondersteuner. Eventuele bijstelling van het plan voorstellen aan het integrale netwerk. Op grond van waarneming adviseren over vroegtijdige beëindiging van de uitvoering van het plan of over het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan. De werkgever/leidinggevende van de casemanager biedt ruimte aan de betreffende hulpverlener om de taak van casemanager uit te voeren. Bovendien zullen collega-hulpverleners de coördinatietaak van hun collega aanvaarden. 17

18 Bij verschil van inzicht Convenant Integrale Netwerken Almere De coördinatietaak van een casemanager kan botsen met de belangen en werkwijze van instellingen, of met wetten en regels waaraan instellingen gebonden zijn. Partijen spreken hierover het volgende af: Escalatiemodel Het is mogelijk dat de casemanager, de andere betrokken hulpverleners en de cliënt geen overeenstemming krijgen over het ondersteuningsplan, of dat er verschil van inzicht is in de wijze waarop het plan wordt uitgevoerd. Dan zal het escalatiemodel worden ingezet. (1) Als eerste stap wordt de kwestie dan geagendeerd in een bijeenkomst van het voltallige integrale netwerk (fysiek dan wel virtueel). (2) Als ook in het integrale netwerk geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal de coördinator van het integrale netwerk gehoord hebbende alle standpunten- een besluit nemen over het te volgen ondersteuningsplan. (3) Als het plan vervolgens door de betrokken organisaties niet of niet voldoende wordt uitgevoerd, zal de brandpuntfunctionaris worden ingeschakeld. Deze kijkt samen met de betrokken professionals en de cliënt opnieuw naar het ondersteuningsplan en maakt bindende afspraken over de uitvoering van het (al dan niet gewijzigde) plan. Zo nodig in overleg met leidinggevenden of directies van betrokken instellingen. In 2009 wordt bekeken of dit escalatiemodel ook van toepassing moet worden verklaard op hulpverlening aan volwassenen ouder dan 24 jaar. Interne regels van instellingen Sommige instellingen hebben te maken met (interne) regels die verhinderen dat een casemanager van buiten de instelling de zorg/hulp/ondersteuning kan coördineren. Daar waar dit het geval is, worden afspraken hieromtrent zo spoedig mogelijk in deze bijlage opgenomen. In het integrale netwerk worden deze afspraken vastgesteld. Wettelijke bepalingen en landelijke regelingen Voor afspraken in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens: zie hoofdstuk 5: Privacyprotocol Monitoring van het individuele traject Doelen Monitoring van de uitvoering van individuele ondersteuningsplannen geeft inzicht in: De kwaliteit van de geboden zorg, hulp of ondersteuning op individueel niveau naar het oordeel van betrokken partijen, de cliënt en de cliëntondersteuner. De kwantiteit van de geboden zorg, hulp of ondersteuning. Met dit inzicht wordt de effectiviteit van het individuele traject zichtbaar, en kunnen eventueel aanpassingen worden gedaan aan het traject Werkwijze a. De casemanager geeft elk kwartaal op het ondersteuningsplan de vooruitgang aan van de cliënt en de beleving/beoordeling door de cliënt aan. Eventueel kan de beleving van de cliënt ook via de cliëntondersteuner en (andere) hulpverleners terecht komen bij het integrale netwerk. De casemanager vraagt desgewenst ook de buren, mantelzorgers of familie om te bellen als er iets aan de hand is. Hun signalen maken deel uit van de monitoring. b. De casemanager stuurt het plan met tussentijdse resultaten elk kwartaal digitaal naar de coördinator. 18

19 c. Indien de situatie aanleiding geeft om het plan tussentijds te wijzigen, stelt de casemanager hiertoe een nieuw concept-ondersteuningsplan op, zorgt dat de uitvoering wijzigt en legt het gewijzigde plan achteraf voor aan het integrale netwerk. Na vaststelling van het gewijzigde plan stuurt de casemanager het digitaal naar de coördinator. d. De coördinator verzamelt de ondersteuningsplannen en stelt mede op basis hiervan vast of afspraken worden uitgevoerd en of er knelpunten zijn waar de coördinator als netwerkregisseur iets mee moet. e. De coördinator belegt 2x per jaar een bijeenkomst voor het voltallige integrale netwerk, waarin op geaggregeerd nivo de gegevens uit de afzonderlijke ondersteuningsplannen worden besproken: trends, ontwikkelingen, knelpunten, gewenste nieuwe collectieve arrangementen e.d. f. De uitkomsten van deze besprekingen worden voorgelegd aan de Stuurgroep Integrale Netwerken Wat moet nog gebeuren? Relaties tussen de verschillende ketens Wat: Er worden zo nodig aanvullende afspraken gemaakt over de afstemming rondom het signaleren, inventariseren en het aanbod tussen en vanuit de diverse ketens en sectoren (jeugd 4-, jeugd 4-12 jaar, jeugd 12+, aanpak Multi-probleem gezinnen, de integrale netwerken, Meldpunt Vangnet en Advies, bestrijding van huiselijk geweld, re-integratie, inburgering e.d.). Wie: DMO, veldpartijen. Wanneer: 2008/2009 Brede bekendheid geven aan de integrale netwerken Wat: bij alle potentiële signaleerders moet het integrale netwerk bekend zijn en op de harde schijf komen te staan. Wie: DMO, Stuurgroep Integrale Netwerken, coördinatoren integrale netwerken Wanneer: 2008/2009 Deelname aan integrale netwerken Wat: De werkwijze van de integrale netwerken kan alleen succesvol zijn als alle relevante partijen in een bepaald gebied eraan deelnemen. Vooral voor kleine, stedelijk werkende organisaties kan deelname aan alle integrale netwerken belastend zijn. Ondanks dat de nadruk ligt op het integrale netwerk als methodiek, zal goed gemonitoord moeten worden of er sprake is van extra belasting. Het tegendeel kan echter ook het geval zijn, nl. dat door de efficiënte samenwerking onnodig werk wordt voorkomen en het integrale netwerk juist tijd bespaart. Wie: DMO, Stuurgroep integrale netwerken Wanneer: 2009 Financiële problematiek: Wat: Voor een aantal organisaties (m.n. de AWBZ-gefinancierde) betekent het werken in een integraal netwerk méér tijd besteden aan het voor-traject. Deze preventieve werkzaamheden kunnen niet altijd even makkelijk onder heldere noemers gedeclareerd worden. Toch is deze preventieve inzet wel gewenst. Hier zal een (financiele) oplossing voor moeten komen. Wie: Zorgkantoor, AWBZ-gefinancierde instellingen Wanneer:

20 3.3 Regie op netwerk/ketenniveau Doelen Convenant Integrale Netwerken Almere a. Toezien op de kwaliteit van de geleverde zorg, hulp en ondersteuning. b. Zorgen voor cliëntoverstijgende afstemming tussen partijen over uitvoeringskwesties c. Toezien op naleving van de onderlinge afspraken (zoals dit document) Werkwijze De coördinatoren van de integrale netwerken voeren de regie op netwerk/ketenniveau. Zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw en het onderhoud van het netwerk in een bepaald gebied en voor de juiste mindset bij professionals (het op z n WMO s werken). Zie ook taak-functie-omschrijving coordinator Hoofdtaken van de coördinator integraal netwerk m.b.t. het proces: a. Verrichten van een eerste inventarisatie nadat signalen binnenkomen. b. Afhankelijk van de beschikbare informatie, een tweede inventarisatie (laten) verrichten. c. Bewaken van de afspraken, casemanagers aansturen op voortgang d. Organiseren en faciliteren van het integrale netwerk. e. Verzamelen van ondersteuningsplannen en andere informatie over de uitvoering van de individuele plannen f. Opstellen van een tweejaarlijkse geaggregeerde rapportage over de (in 2009 vast te stellen) prestatie-indicatoren. g. Verzamelen van informatie (grotendeels uit de ondersteuningsplannen) over de netwerk/ketensamenwerking. h. Oplossen van knelpunten in de samenwerking of deze knelpunten op de geëigende plekken neerleggen ter oplossing. 3.4 Regie op bestuurlijk en beleidsniveau Doel Door strategische sturing bijdragen aan de doelen en het succes van de Integrale Netwerken Werkwijze De Gemeente Almere voert de regie op bestuurlijk en beleidsniveau. Hiertoe is een Stuurgroep Integrale Netwerken Almere in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de ZGA en De Schoor. De Stuurgroep bestaat uit de eindverantwoordelijken (management/directieniveau) van genoemde partijen. De stuurgroep wordt voorgezeten door een directielid van De Schoor/Zorggroep en komt drie keer per jaar bijeen. Taken van deze Stuurgroep zijn: - het zorgdragen voor de organisatie en financiering van de integrale netwerken in Almere - het zorgdragen voor een gezamenlijk beleid m.b.t. de integrale netwerken - het zorgdragen voor voldoende draagvlak bij de deelnemende maatschappelijke organisaties - het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van de integrale netwerken 20

21 4 Registratie Alle vragen om advies en bemiddeling en alle signalen worden geregistreerd. Van iedere cliënt wordt een eenvoudig (geautomatiseerd) dossier aangelegd met daarin NAW, soort ondersteuningsvraag/signaal, ondersteuningsplan en resultaat (afsluiting plan van aanpak). Deze gegevens zijn geanonimiseerd een belangrijke input voor het tweejaarlijkse geaggregeerde overzicht aan de Stuurgroep. Bij deze dossiervorming wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig en specifiek t.b.v. de integrale netwerken ontwikkeld- registratiesysteem. Nog verder uitwerken: ESAR-signalering voor volwassenen Wat: Na uitvoerige evaluatie van het ESAR-signaleringssysteem bij jeugdigen, zal in 2009 besloten moeten wat de meerwaarde van dit signaleringssysteem voor volwassenen is/zou kunnen zijn en moeten afspraken worden gemaakt over al dan niet invoering van dit systeem bij de doelgroep volwassenen. Wie: Stuurgroep integrale netwerken Wanneer: Privacy-protocol 5.1 Inleiding Ten behoeve van de privacy van alle betrokkenen bij de Integrale Netwerken is dit privacy-protocol opgesteld. Onder deze betrokkenen worden gerekend: Potentiële cliënten: personen die behoren tot de doelgroep van Integrale Netwerken, maar nog geen ondersteuningsaanbod ontvangen. Cliënten: personen die wel een ondersteuningsaanbod ontvangen op grond van de afspraken in het convenant. Het sociale netwerk rondom cliënten Medewerkers van betrokken instellingen en de gemeente Dit privacy-protocol maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het Convenant Integrale Netwerken Almere. 5.2 Doel en doelbinding Aanleg, beheer en uitwisseling van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in relatie tot de volgende doelen: Het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij personen die behoren tot de doelgroep van de integrale netwerken Het zo goed mogelijk inzichtelijk maken van problemen bij personen die behoren tot de doelgroep van de integrale netwerken 21

22 Eventueel adequaat kunnen ingrijpen om te bevorderen dat de problemen van personen die behoren tot de doelgroep van de integrale netwerken afnemen of worden weggenomen Eventueel adequaat kunnen ingrijpen om te bevorderen dat eventuele overlast voor anderen door de problemen van personen die behoren tot de doelgroep van de integrale netwerken wordt verminderd of weggenomen. Het zo goed mogelijk volgen van de voortgang van cliënten. 5.3 Geheimhoudingsplicht Voor zover partijen in dit convenant daartoe niet al verplicht zijn, leggen zij aan die medewerkers die inzage hebben of in overeenstemming met het bepaalde in dit convenant op andere wijze persoonsgegevens verkrijgen uit de uitvoering van dit convenant, een plicht tot geheimhouding op. Deze plicht strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de medewerkers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Strafrechtelijke persoonsgegevens worden niet doorverstrekt tenzij daarvoor een rechtmatige verstrekkingsgrondslag plus een uitzondering op het verbod tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens is aan te wijzen. Daarnaast wordt de Officier van Justitie geraadpleegd om te bezien of bij verdere verstrekking een eventuele strafvervolging geen gevaar loopt. 5.4 Gegevensset De persoonsgegevens die in het kader van bovenstaande doelen worden verzameld en verwerkt, worden in een database middels daartoe geschikte apparatuur vastgelegd en/of gewijzigd. De gegevens kunnen ten hoogste de volgende gegevenscategorieën bevatten: Personalia/identificatiegegevens bestaande uit naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, aantal gezinsleden met leeftijden en geslacht Financieel/administratieve gegevens bestaande uit behandelend huisarts, verzekering, schulden, werkloosheidsuitkering(en) Medische en psychologische gegevens bestaande uit klacht/hulpvraag, bevindingen uit de inventarisatie, ondersteuningsplan, gegevens omtrent het verloop van het ondersteuningsplan, gegevens uit de evaluatie van het traject en over eventuele nazorg. Het verzamelen en verwerken van bovengenoemde persoongegevens vindt plaats door de deelnemende organisaties dan wel de coördinator van het integrale netwerk. Partijen zullen alleen gegevens verwerken indien en zolang dit noodzakelijk is voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. Partijen zullen hierbij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken hiervan. De gegevens zijn gelet de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. 5.5 Bewaren van persoonsgegevens De persoonsgegevens worden in ieder geval uit bovengenoemde database verwijderd en vernietigd vijf jaar nadat de desbetreffende betrokkene voor het laatst strafrechtelijk dan wel hulpverlening contact heeft gehad met één van de partijen. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden langer dan vijf jaar nadat de betrokkene voor het laatst strafrechtelijk dan wel hulpverlening contact heeft gehad met één van de partijen bewaard. 22

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Informatie-analyse Wijkteam

Informatie-analyse Wijkteam Informatie-analyse In het kader de Transitie Sociaal Domein worden er veel verzameld en gedeeld. In dit verband is er een informatieanalyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe een werkt en wie er op

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Aanleiding voor dit protocol

Aanleiding voor dit protocol Privacy Protocol voor de samenwerking binnen het project Optimalisering samenwerking tussen instanties ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen tussen Sociaal domein

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Versie: Datum: Partijen: [Besluitvormend orgaan van de gemeente], gevestigd en kantoorhoudende te [naam en adres gemeente],

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Convenant Vroeg Eropaf 2016

Convenant Vroeg Eropaf 2016 CONVENANT VROEG EROPAF 2016 Convenant Vroeg Eropaf 2016 De ondergetekenden: 1. - Woningcorporatie Jutphaas, vertegenwoordigd door (naam, functie), - Woningcorporatie Lekstede Wonen, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

R09 WKKGZ Klachtenreglement La Hacienda voor Jeugdwet cliënten

R09 WKKGZ Klachtenreglement La Hacienda voor Jeugdwet cliënten R09 WKKGZ Klachtenreglement La Hacienda voor Jeugdwet cliënten Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) De persoon aan wie La Hacienda zorg/begeleiding verleend. 1.2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein

Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein Privacy reglement in het kader van de aanpak complexe multiprobleemgezinnen Nieuwegein 1. Inleiding De problematiek van gezinnen met meervoudige maatschappelijke problemen strekt zich uit over de leefdomeinen

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie