Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal aan de Ettenseweg 6, ingeschreven in de kamer van koophandel met nummer b. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Pollux werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever en die op basis van een uitzendovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever. c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Pollux een opdracht verstrekt dan wel met Pollux een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derde), zulks in de ruimste zin des woords. d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Pollux en Opdrachtgever, tot het verrichten van werkzaamheden dan wel ter beschikking stellen van één of meerderen Uitzendkrachten. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes, zowel mondeling als schriftelijk van Pollux voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van één of meerderen Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers krachtens een Opdracht, alsmede op de uiteindelijke overeenkomst(en) c.q. Opdracht(en). 2. Tenzij tussen Pollux en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt lid 1 tevens voor elke Opdracht die voortbouwt voortvloeit uit een eerdere Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Opdracht zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Pollux deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 4. Alle aanbiedingen van Pollux, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pollux en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 6. Voor onjuiste gegevens in brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen is Pollux niet aansprakelijk, noch is Pollux hieraan gebonden.

2 Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur van een Opdracht vooraf een bepaalde tijd is vastgesteld dan kan de Opdrachtgever de Opdracht, indien deze twee maanden of langer heeft geduurd, schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, welke opzegtermijn ingaat op de datum van ontvangst door Pollux van de schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever van de door Opdrachtgever gewenste beëindiging. 2. Het niet in acht nemen van de opzegtermijn als genoemd in lid 1 verplicht de Opdrachtgever tot het verlengen van de Opdracht met zoveel dagen als nodig is om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn te laten doorwerken of tot het betalen aan Pollux van een vergoeding gelijk aan het tarief dat Pollux zou hebben ontvangen, indien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn normaal bij Opdrachtgever zou hebben doorgewerkt en tot het betalen van al hetgeen waarop de Uitzendkracht jegens Pollux aanspraak kan maken. 3. In alle gevallen van aankondiging van de beëindiging van de Opdracht aan Pollux dient de Opdrachtgever tevens gelijktijdig aankondiging te doen van het einde van de Opdracht aan de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan de opzegtermijn niet aanvangt. 4. De Opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de Uitzendkracht aan Pollux en aan Opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, tenzij Pollux hiermee niet instemt, een en ander zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens Pollux en/of de Uitzendkracht uit welke hoofde dan ook. 5. De Opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Pollux de Uitzendkracht niet meer tewerk kan stellen aan Opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Pollux en de Uitzendkracht is geëindigd, ongeacht de reden hiertoe, en niet direct aansluitend wordt voorgezet in welke vorm dan ook, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 6. Mocht een Uitzendkracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere Uitzendkracht, dan blijven onverkort de verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de Opdracht betreffende de eerdergenoemde Uitzendkracht bestaan, voor zover deze Opdracht niet is beëindigd, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op verlenging van de Opdracht of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3 7. De Opdracht eindigt van rechtswege, althans kan per direct zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist door Pollux worden ontbonden, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien Pollux de ontbinding van de Opdracht inroept aangezien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Pollux om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, waarbij toekomstige (periodieke) betalingsverplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht in ieder geval als schade wordt aangemerkt. Artikel 4 Vervanging In geval van ziekte of overlijden van de Uitzendkracht of ongeval dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke tussen Pollux en de Uitzendkracht is aangegaan, is Pollux nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever, met dien verstande dat Pollux, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dat toelaat, binnen een redelijke termijn voor vervanging van de Uitzendkracht zorg zal dragen, echter zonder daartoe verplicht te zijn. Het betreft slechts een inspanningsverplichting van Pollux. Artikel 5 Veiligheid 1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Uitzendkracht als jegens Pollux om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Uitzendkracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden als zodanig regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de Uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. De wijze waarop het aspect veiligheid wordt geboden dient in overeenstemming te zijn met alle wettelijke vereisten waaronder de vereisten welke zijn opgenomen in de Arbowet. 2. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld door een onafhankelijke deskundige, een en ander ter beoordeling van Pollux, een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgesteld, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat door Opdrachtgever onvoldoende maatregelen, waaronder de verplichtingen genoemd in lid 1 van dit artikel, zijn opgenomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. 3. Opdrachtgever is tegenover de Uitzendkracht en Pollux aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van alle schade van welke aard dan ook, die de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht.

4 4. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor iedere aanspraak van vergoeding van schade aan de Uitzendkracht voortvloeiende uit de voorafgaande leden van dit artikel. 5. Opdrachtgever verplicht zich om zich adequaat te verzekeren tegen iedere aanspraak of vergoeding van schade voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel en is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen. Artikel 6 Facturen 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de facturen van Pollux gebaseerd op de Opdracht en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende en door Pollux goedgekeurde formulieren waarop de door de Uitzendkracht gewerkte uren worden vermeld ( de urenbriefjes ), waarbij geldt dat de urenbriefjes zijdens Opdrachtgever dienen te worden ondertekend door een bij Opdrachtgever in dienst zijnde en bevoegde persoon om voor goedkeuring door Pollux in aanmerking te komen. Na ondertekening door Opdrachtgever is de inhoud van een urenbriefje voor Opdrachtgever bindend. De goedgekeurde formulieren ( de urenbriefjes ) worden door Opdrachtgever digitaal bij Pollux aangeleverd (per fax of per ). 2. Slechts de door Pollux vooraf goedgekeurde urenbriefjes zijn geldend en Opdrachtgever is dan ook gehouden om deze vooraf ter goedkeuring aan Pollux voor te leggen en alleen de goedgekeurde urenbriefjes te gebruiken. 3. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenbriefjes tijdig, volledig, correct en duidelijk worden ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald en dat de urenbriefjes bij inzending zijn voorzien van een handtekening van een bij Opdrachtgever werkzame en daartoe bevoegde persoon en dat deze zijn voorzien van een firmastempel van de Opdrachtgever. 4. Het tijdig invullen van de urenbriefjes, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden, houdt in dat de urenbriefjes uiterlijk op de maandag na de werkweek waarop het betreffende urenbriefje betrekking heeft vóór uur door Pollux is ontvangen, eventueel op een door Pollux speciaal daarvoor aangegeven adres. 5. Bij verschil tussen een bij Pollux ingeleverd urenbriefje en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Pollux ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont. 6. Als de Uitzendkracht de gegevens op het urenbriefje betwist, kan Pollux het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat het urenbriefje niet correct is. 7. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in één van de leden van dit artikel voldoet, kan Pollux besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Pollux gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

5 8. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Opdracht. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. 9. Pollux factureert wekelijks aan Opdrachtgever. Artikel 7 Betaling 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Pollux verzonden factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij tussen Opdrachtgever en Pollux anders schriftelijk is overeengekomen. Alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen door de Opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening te worden voldaan door overschrijving op de door Pollux aangegeven bank- en/of girorekening. 2. Indien de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de Uitzendarbeid conform de Opdracht, maar door de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in staat wordt gesteld de Uitzendarbeid aan te vangen of uit te voeren behoudt Pollux haar volledige recht op betaling conform de Opdracht, ook indien Pollux tot ontbinding van de Opdracht overgaat. 3. Als de Opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van het uurtarief over ten minste drie uren per oproep. 4. Uitsluitend betalingen aan Pollux zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Pollux schriftelijk tot incassering van de in lid 1 bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten en of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldderving of verrekening jegens Pollux. 5. Opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake de (hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Pollux kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn eventuele rechten terzake verwerkt. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten zijn betalingsverplichtingen en derhalve de betalingstermijn niet op. De administratie van Pollux is leidend. 6. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag zonder ingebrekestelling, onverminderd het recht van Pollux om de incassokosten en eventuele schade te vorderen.

6 7. Alle kosten van incasso, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten meer bedragen dan 15% van de hoofdsom in welk geval Pollux gerechtigd is om deze kosten te vorderen. 8. De rente en de incassokosten zullen, zodra de vordering door Pollux ter incasso uit handen is gegeven, zonder dat hiervoor enig nader bewijs is vereist inzake het uitblijven van betaling in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pollux om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemd percentage is berekenend niet kostendekkend is. Artikel 8 Voorkoming van discriminatie Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de voor te dragen Uitzendkracht niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Pollux worden meegenomen. Artikel 9 Informatieplicht 1. Opdrachtgever is gehouden aan Pollux en de Uitzendkracht voor de aanvang van de Opdracht informatie te verstrekken over de van de Uitzendkracht verlangde kwalificaties, de functie, arbeidstijd, gebruiken binnen het bedrijf van Opdrachtgever en dergelijke. 2. Opdrachtgever is gehouden voor de aanvang van de Opdracht de beloningscomponenten kenbaar te maken. 3. Opdrachtgever garandeert dat hij voor de aanvang van de Opdracht Pollux alle relevante en essentiële informatie verstrekt. Indien na de aanvang van de Opdracht nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de Opdrachtgever ter kennis komt, is de Opdrachtgever gehouden deze onverwijld schriftelijk aan Pollux te verstrekken en alle voor de uitvoering van deze Opdracht benodigde medewerking te verlenen. 4. De gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen, zoals genoemd in dit artikel, door Opdrachtgever komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, en geven Pollux het recht om de Opdracht per direct, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden. Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Bij de selectie van kandidaten neemt Pollux de uiterste nauwkeurigheid in acht. Indien Opdrachtgever van mening is dat een Uitzendkracht niet voldoet, is hij gehouden om dit onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Pollux te melden, zodat Pollux dit kan beoordelen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten dienaangaande heeft verwerkt.

7 2. Pollux is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Pollux aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten; b. opzegging van de uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht; c. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht; d. het overschrijden van een termijn waarbinnen een Opdracht afgerond had dienen te worden. 3. Voor zover op Pollux, onverminderd het bepaalde in lid 2 van deze algemene voorwaarden, al enige aansprakelijkheid mocht rusten, is de aansprakelijkheid voor enige directe schade beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag conform de Opdracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Pollux nimmer aansprakelijk. 4. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen. 5. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor alle eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel geleden door die Uitzendkracht of derden, ongeacht of Opdrachtgever verzekert is tegen de betreffende schade en/of deze schade onder het eigen risico van de Opdrachtgever valt. 6. Pollux dient voor het aangaan van de Opdracht ten aanzien van de Uitzendkracht te verifiëren of is voldaan aan de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht. Gedurende de Opdracht is Opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat ten aanzien van de Uitzendkracht is en wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten aangaande de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Pollux vrijwaart voor alle aanspraken van derden en overige schade die Pollux dientengevolge lijdt. Artikel 11 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. 2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pollux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pollux niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van Pollux alsmede overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.

8 3. Pollux heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pollux haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. 5. Voor zover Pollux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Pollux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Artikel 12 In dienst nemen uitzendkracht 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht, alsmede tot een half jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Pollux en schriftelijke toestemming van Pollux is verkregen, Uitzendkrachten van Pollux of van ondernemingen waarop Pollux ter uitvoering van de Opdracht een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij daarvoor door de Opdrachtgever aan Pollux een redelijke vergoeding wordt betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende Uitzendkracht. 2. Deze redelijke vergoeding is van toepassing indien de betreffende uitzendkracht binnen 2500 gewerkte uren voor Pollux door opdrachtgever wordt overgenomen. Indien de uitzendkracht minder dan 2500 uren via Pollux heeft gewerkt wordt er 25% van het opdrachtgeverstarief over de nog resterende uren van de uitzendkracht bij de opdrachtgever die de uitzendkracht overneemt in rekening gebracht. Indien de uitzendkracht gebruik maakt van extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld huisvesting, vervoer of anders zullen deze daadwerkelijke kosten nog voor de duur van 1 maand worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 3. Nadat Pollux de werving & selectieprocedure op verzoek van opdrachtgever is gestart en hieruit voortvloeiend een kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgesteld en deze kandidaat bij opdrachtgever rechtstreeks in dienst treedt, dient opdrachtgever hiervoor een werving & selectie fee aan Pollux te betalen. Kosten werving & selectie zijn 25% van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld. 4. Opdrachtgever dient Pollux hiervan voor aanvang van het dienstverband onverwijld in kennis te stellen, ongeacht de functie die de betreffende kandidaat gaat vervullen. Dit aspect is tevens van toepassing op gelieerde nevenbedrijven en van toepassing tot een half jaar na datum van het voorstellen van de kandidaat. De administratie van Pollux is hierin leidend.

9 Artikel 13 Vertrouwelijk informatie Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Opdracht van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze ziet op de bedrijfsvoering van een van de partijen. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle Opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 2. Alle geschillen tussen Pollux en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland West Brabant, locatie Breda.

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Werkingssfeer Definities Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Artikel 1 Definities 1.1 Eagle Verkeersregelaars is een handelsnaam van Eagle Dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAXX ICT Interim B.V. en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Artikel 1: Definities.

Artikel 1: Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities. a. Flexjob is onderdeel van Benco B.V., gevestigd aan de Hoofdkade 43, 9503 HB te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen "VKR - De Bilt" en opdrachtgever.

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen VKR - De Bilt en opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Verkeersregelaars De Bilt, hierna te noemen VKR - De Bilt, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer: 61908282 alwaar deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springstaff

Algemene voorwaarden Springstaff Algemene voorwaarden Springstaff Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Springstaff

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 BCK: Budgetcoach Keurmerk B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van European Customs Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54139287 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ARBEIDSKRACHTEN Artikel

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief 1. Alle offertes van Buro Zorg Totaal BV zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie