Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal aan de Ettenseweg 6, ingeschreven in de kamer van koophandel met nummer b. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Pollux werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever en die op basis van een uitzendovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever. c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Pollux een opdracht verstrekt dan wel met Pollux een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derde), zulks in de ruimste zin des woords. d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Pollux en Opdrachtgever, tot het verrichten van werkzaamheden dan wel ter beschikking stellen van één of meerderen Uitzendkrachten. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes, zowel mondeling als schriftelijk van Pollux voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van één of meerderen Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers krachtens een Opdracht, alsmede op de uiteindelijke overeenkomst(en) c.q. Opdracht(en). 2. Tenzij tussen Pollux en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt lid 1 tevens voor elke Opdracht die voortbouwt voortvloeit uit een eerdere Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Opdracht zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Pollux deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 4. Alle aanbiedingen van Pollux, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pollux en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 6. Voor onjuiste gegevens in brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen is Pollux niet aansprakelijk, noch is Pollux hieraan gebonden.

2 Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur van een Opdracht vooraf een bepaalde tijd is vastgesteld dan kan de Opdrachtgever de Opdracht, indien deze twee maanden of langer heeft geduurd, schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, welke opzegtermijn ingaat op de datum van ontvangst door Pollux van de schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever van de door Opdrachtgever gewenste beëindiging. 2. Het niet in acht nemen van de opzegtermijn als genoemd in lid 1 verplicht de Opdrachtgever tot het verlengen van de Opdracht met zoveel dagen als nodig is om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn te laten doorwerken of tot het betalen aan Pollux van een vergoeding gelijk aan het tarief dat Pollux zou hebben ontvangen, indien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn normaal bij Opdrachtgever zou hebben doorgewerkt en tot het betalen van al hetgeen waarop de Uitzendkracht jegens Pollux aanspraak kan maken. 3. In alle gevallen van aankondiging van de beëindiging van de Opdracht aan Pollux dient de Opdrachtgever tevens gelijktijdig aankondiging te doen van het einde van de Opdracht aan de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan de opzegtermijn niet aanvangt. 4. De Opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de Uitzendkracht aan Pollux en aan Opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, tenzij Pollux hiermee niet instemt, een en ander zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens Pollux en/of de Uitzendkracht uit welke hoofde dan ook. 5. De Opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Pollux de Uitzendkracht niet meer tewerk kan stellen aan Opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Pollux en de Uitzendkracht is geëindigd, ongeacht de reden hiertoe, en niet direct aansluitend wordt voorgezet in welke vorm dan ook, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 6. Mocht een Uitzendkracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere Uitzendkracht, dan blijven onverkort de verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de Opdracht betreffende de eerdergenoemde Uitzendkracht bestaan, voor zover deze Opdracht niet is beëindigd, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op verlenging van de Opdracht of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3 7. De Opdracht eindigt van rechtswege, althans kan per direct zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist door Pollux worden ontbonden, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien Pollux de ontbinding van de Opdracht inroept aangezien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Pollux om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, waarbij toekomstige (periodieke) betalingsverplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht in ieder geval als schade wordt aangemerkt. Artikel 4 Vervanging In geval van ziekte of overlijden van de Uitzendkracht of ongeval dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke tussen Pollux en de Uitzendkracht is aangegaan, is Pollux nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever, met dien verstande dat Pollux, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dat toelaat, binnen een redelijke termijn voor vervanging van de Uitzendkracht zorg zal dragen, echter zonder daartoe verplicht te zijn. Het betreft slechts een inspanningsverplichting van Pollux. Artikel 5 Veiligheid 1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Uitzendkracht als jegens Pollux om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Uitzendkracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden als zodanig regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de Uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. De wijze waarop het aspect veiligheid wordt geboden dient in overeenstemming te zijn met alle wettelijke vereisten waaronder de vereisten welke zijn opgenomen in de Arbowet. 2. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld door een onafhankelijke deskundige, een en ander ter beoordeling van Pollux, een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgesteld, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat door Opdrachtgever onvoldoende maatregelen, waaronder de verplichtingen genoemd in lid 1 van dit artikel, zijn opgenomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. 3. Opdrachtgever is tegenover de Uitzendkracht en Pollux aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van alle schade van welke aard dan ook, die de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht.

4 4. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor iedere aanspraak van vergoeding van schade aan de Uitzendkracht voortvloeiende uit de voorafgaande leden van dit artikel. 5. Opdrachtgever verplicht zich om zich adequaat te verzekeren tegen iedere aanspraak of vergoeding van schade voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel en is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen. Artikel 6 Facturen 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de facturen van Pollux gebaseerd op de Opdracht en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende en door Pollux goedgekeurde formulieren waarop de door de Uitzendkracht gewerkte uren worden vermeld ( de urenbriefjes ), waarbij geldt dat de urenbriefjes zijdens Opdrachtgever dienen te worden ondertekend door een bij Opdrachtgever in dienst zijnde en bevoegde persoon om voor goedkeuring door Pollux in aanmerking te komen. Na ondertekening door Opdrachtgever is de inhoud van een urenbriefje voor Opdrachtgever bindend. De goedgekeurde formulieren ( de urenbriefjes ) worden door Opdrachtgever digitaal bij Pollux aangeleverd (per fax of per ). 2. Slechts de door Pollux vooraf goedgekeurde urenbriefjes zijn geldend en Opdrachtgever is dan ook gehouden om deze vooraf ter goedkeuring aan Pollux voor te leggen en alleen de goedgekeurde urenbriefjes te gebruiken. 3. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenbriefjes tijdig, volledig, correct en duidelijk worden ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald en dat de urenbriefjes bij inzending zijn voorzien van een handtekening van een bij Opdrachtgever werkzame en daartoe bevoegde persoon en dat deze zijn voorzien van een firmastempel van de Opdrachtgever. 4. Het tijdig invullen van de urenbriefjes, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden, houdt in dat de urenbriefjes uiterlijk op de maandag na de werkweek waarop het betreffende urenbriefje betrekking heeft vóór uur door Pollux is ontvangen, eventueel op een door Pollux speciaal daarvoor aangegeven adres. 5. Bij verschil tussen een bij Pollux ingeleverd urenbriefje en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Pollux ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont. 6. Als de Uitzendkracht de gegevens op het urenbriefje betwist, kan Pollux het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat het urenbriefje niet correct is. 7. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in één van de leden van dit artikel voldoet, kan Pollux besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Pollux gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

5 8. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Opdracht. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. 9. Pollux factureert wekelijks aan Opdrachtgever. Artikel 7 Betaling 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Pollux verzonden factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij tussen Opdrachtgever en Pollux anders schriftelijk is overeengekomen. Alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen door de Opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening te worden voldaan door overschrijving op de door Pollux aangegeven bank- en/of girorekening. 2. Indien de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de Uitzendarbeid conform de Opdracht, maar door de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in staat wordt gesteld de Uitzendarbeid aan te vangen of uit te voeren behoudt Pollux haar volledige recht op betaling conform de Opdracht, ook indien Pollux tot ontbinding van de Opdracht overgaat. 3. Als de Opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van het uurtarief over ten minste drie uren per oproep. 4. Uitsluitend betalingen aan Pollux zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Pollux schriftelijk tot incassering van de in lid 1 bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten en of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldderving of verrekening jegens Pollux. 5. Opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake de (hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Pollux kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn eventuele rechten terzake verwerkt. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten zijn betalingsverplichtingen en derhalve de betalingstermijn niet op. De administratie van Pollux is leidend. 6. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag zonder ingebrekestelling, onverminderd het recht van Pollux om de incassokosten en eventuele schade te vorderen.

6 7. Alle kosten van incasso, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten meer bedragen dan 15% van de hoofdsom in welk geval Pollux gerechtigd is om deze kosten te vorderen. 8. De rente en de incassokosten zullen, zodra de vordering door Pollux ter incasso uit handen is gegeven, zonder dat hiervoor enig nader bewijs is vereist inzake het uitblijven van betaling in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pollux om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemd percentage is berekenend niet kostendekkend is. Artikel 8 Voorkoming van discriminatie Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de voor te dragen Uitzendkracht niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Pollux worden meegenomen. Artikel 9 Informatieplicht 1. Opdrachtgever is gehouden aan Pollux en de Uitzendkracht voor de aanvang van de Opdracht informatie te verstrekken over de van de Uitzendkracht verlangde kwalificaties, de functie, arbeidstijd, gebruiken binnen het bedrijf van Opdrachtgever en dergelijke. 2. Opdrachtgever is gehouden voor de aanvang van de Opdracht de beloningscomponenten kenbaar te maken. 3. Opdrachtgever garandeert dat hij voor de aanvang van de Opdracht Pollux alle relevante en essentiële informatie verstrekt. Indien na de aanvang van de Opdracht nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de Opdrachtgever ter kennis komt, is de Opdrachtgever gehouden deze onverwijld schriftelijk aan Pollux te verstrekken en alle voor de uitvoering van deze Opdracht benodigde medewerking te verlenen. 4. De gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen, zoals genoemd in dit artikel, door Opdrachtgever komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, en geven Pollux het recht om de Opdracht per direct, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden. Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Bij de selectie van kandidaten neemt Pollux de uiterste nauwkeurigheid in acht. Indien Opdrachtgever van mening is dat een Uitzendkracht niet voldoet, is hij gehouden om dit onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Pollux te melden, zodat Pollux dit kan beoordelen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten dienaangaande heeft verwerkt.

7 2. Pollux is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Pollux aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten; b. opzegging van de uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht; c. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht; d. het overschrijden van een termijn waarbinnen een Opdracht afgerond had dienen te worden. 3. Voor zover op Pollux, onverminderd het bepaalde in lid 2 van deze algemene voorwaarden, al enige aansprakelijkheid mocht rusten, is de aansprakelijkheid voor enige directe schade beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag conform de Opdracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Pollux nimmer aansprakelijk. 4. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen. 5. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor alle eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel geleden door die Uitzendkracht of derden, ongeacht of Opdrachtgever verzekert is tegen de betreffende schade en/of deze schade onder het eigen risico van de Opdrachtgever valt. 6. Pollux dient voor het aangaan van de Opdracht ten aanzien van de Uitzendkracht te verifiëren of is voldaan aan de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht. Gedurende de Opdracht is Opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat ten aanzien van de Uitzendkracht is en wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten aangaande de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Pollux vrijwaart voor alle aanspraken van derden en overige schade die Pollux dientengevolge lijdt. Artikel 11 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. 2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pollux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pollux niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van Pollux alsmede overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.

8 3. Pollux heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pollux haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. 5. Voor zover Pollux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Pollux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Artikel 12 In dienst nemen uitzendkracht 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht, alsmede tot een half jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Pollux en schriftelijke toestemming van Pollux is verkregen, Uitzendkrachten van Pollux of van ondernemingen waarop Pollux ter uitvoering van de Opdracht een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij daarvoor door de Opdrachtgever aan Pollux een redelijke vergoeding wordt betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende Uitzendkracht. 2. Deze redelijke vergoeding is van toepassing indien de betreffende uitzendkracht binnen 2500 gewerkte uren voor Pollux door opdrachtgever wordt overgenomen. Indien de uitzendkracht minder dan 2500 uren via Pollux heeft gewerkt wordt er 25% van het opdrachtgeverstarief over de nog resterende uren van de uitzendkracht bij de opdrachtgever die de uitzendkracht overneemt in rekening gebracht. Indien de uitzendkracht gebruik maakt van extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld huisvesting, vervoer of anders zullen deze daadwerkelijke kosten nog voor de duur van 1 maand worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 3. Nadat Pollux de werving & selectieprocedure op verzoek van opdrachtgever is gestart en hieruit voortvloeiend een kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgesteld en deze kandidaat bij opdrachtgever rechtstreeks in dienst treedt, dient opdrachtgever hiervoor een werving & selectie fee aan Pollux te betalen. Kosten werving & selectie zijn 25% van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld. 4. Opdrachtgever dient Pollux hiervan voor aanvang van het dienstverband onverwijld in kennis te stellen, ongeacht de functie die de betreffende kandidaat gaat vervullen. Dit aspect is tevens van toepassing op gelieerde nevenbedrijven en van toepassing tot een half jaar na datum van het voorstellen van de kandidaat. De administratie van Pollux is hierin leidend.

9 Artikel 13 Vertrouwelijk informatie Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Opdracht van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze ziet op de bedrijfsvoering van een van de partijen. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle Opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 2. Alle geschillen tussen Pollux en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland West Brabant, locatie Breda.

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie