FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 12 juni 2014 Gegevens gefailleerde : de vennootschap onder firma Horse Zone V.O.F., (voorheen) gevestigd te 2394 MZ Hazerswoude-Rijndijk, aan het Spookverlaat 5. Faillissementsnummer : 09/13/541 F Datum faillissement : 25 juni 2013 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. R. Cats Activiteiten onderneming : het exploiteren van een paardenpension. Personeel gemiddeld aantal : gefailleerde had volgens de vennoten geen werknemers in dienst. Omzetgegevens : volgens een overzicht van gefailleerde beliep de omzet: , ,00 (t/m mei 2013) Verslagperiode : 23 december 2013 tot en met 11 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp : 2,30 uur mr. G.T. van der Meiden : 6,02 uur Insolventieafdeling : 3,40 uur Bestede uren totaal : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp : 18,70 uur mr. F.J.H. Somers : 0,17 uur mr. G.T. van der Meiden : 64,42 uur Insolventieafdeling : 16,48 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie De vennootschap onder firma Horse Zone v.o.f. is op 1 september 2009 ingeschreven in het handelsregister. Vennoten van gefailleerde zijn de heer T. Talsma en mevrouw E.J. Talsma-van der Vecht. Aangezien de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap onder firma, zijn met de faillietverklaring van de vennootschap onder firma eveneens de beide vennoten bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d. 25 juni 2013 in staat van faillissement verklaard, waarbij eveneens mr. R. Cats is benoemd tot rechtercommissaris en mr. M.P. van Eeden-van Harskamp is aangesteld als curator. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in die faillissementen uitgebrachte openbare verslagen (F 09/13/542 en F 09/13/543). Horse Zone v.o.f. exploiteerde tot enkele weken voor datum faillietverklaring een paardenpension vanuit de stallen gelegen aan de Kruisweg 18 D te Woubrugge. 1.2 Winst en verlies De curator beschikt niet over de jaarrekeningen van gefailleerde. Volgens een overzicht van gefailleerde werden de volgende resultaten behaald: - boekjaar ,93 (verlies); - boekjaar ,44 (verlies) t/m mei Balanstotaal De curator beschikt niet over de jaarrekeningen van gefailleerde. 1.4 Lopende procedures Bij de curator zijn twee lopende procedures bekend: - Lingbeek B.V. de verhuurder van het door gefailleerde geëxploiteerde paardenpension is voorafgaand aan de faillietverklaring (onder andere) een bodemprocedure begonnen terzake onder meer onbetaald gebleven huurpenningen. Gefailleerde heeft in deze procedure een eis in reconventie ingesteld. De curator heeft de rechtbank bericht dat de procedure van rechtswege geschorst is. De rechtbank heeft bij vonnis van 20 augustus 2013 bevestigt dat de procedure op de voet van het bepaalde in artikel 29 van de Faillissementswet is geschorst. - Noordenbos De curator zijn van deze procedure geen gegevens bekend en zal dit onderzoeken. Gebleken is dat het hier een procedure betreft tegen één van de vennoten van gefailleerde en niet tegen de v.o.f Verzekeringen Er zijn voorzover de curator bekend geen verzekeringen die dienen te worden opgezegd. De curator heeft het in de boedel vallende paard Umbacho (zie hierna onder 3.15) laten verzekeren. Deze verzekering is opgezegd. 1.6 Huur Gefailleerde huurde de manege aan de Kruisweg 18 D te Woubrugge. Gefailleerde heeft de manege voor de faillietverklaring verlaten en een nieuwe huurder heeft de manege betrokken. Naar het oordeel van de curator is de huurovereenkomst om deze reden reeds voor de faillietverklaring geëindigd. De curator heeft de huurovereenkomst desondanks

3 3 voorzover rechtens vereist en met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum. 1.7 Oorzaak faillissement Op de datum van faillietverklaring heeft de curator gesproken met de heer Talsma. Kort daarop heeft de curator ook gesproken met mevrouw Talsma-van der Vecht. Volgens de heer Talsma hebben zij het faillissement aangevraagd om te voorkomen dat het aan de v.o.f. toebehorende paard Umbacho in een executoriale veiling zou worden verkocht. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Er kan echter al vast gesteld worden dat het aannemelijk is dat de relatief hoge schulden en de verlieslatendheid van de activiteiten mede de oorzaak zijn van het faillissement. De curator heeft in haar onderzoek geen andere oorzaken van het faillissement aangetroffen dan de hiervoor genoemde oorzaken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Volgens de heer Talsma had gefailleerde geen werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Volgens de heer Talsma had gefailleerde geen werknemers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden - onderzoek naar eventuele werknemers. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage 3.5. Werkzaamheden Niet van toepassing

4 4 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Volgens gefailleerde zijn bij het verlaten van de manege aan de Kruisweg 18 D diverse roerende zaken achtergebleven. De curator heeft daarover contact met (de advocaat van) de verhuurder. De curator heeft het onderzoek naar achtergebleven roerende zaken afgesloten. De verhuurder heeft aangetoond dat gefailleerde voorafgaand aan het faillissement het grootste gedeelte van de roerende zaken heeft verkocht aan de verhuurder tegen verrekening van de openstaande vordering van de verhuurder. De curator ziet onvoldoende (juridische) grond om deze transactie aan te tasten. Voor het restant van de roerende zaken heeft de verhuurder gesteld en met onderliggende stukken onderbouwd dat deze geen eigendom zijn van gefailleerde. Verder bevond zich een Volkswagen Transporter bus in de boedel. De bus is echter enkele dagen na de faillietverklaring gestolen. Mevrouw Talsma heeft daarvan aangifte gedaan. Eén van de schuldeisers van gefailleerde heeft een pandrecht op deze auto. Terzake een Citroën Xsara Picasso wordt verwezen naar het gestelde in de faillissementsverslagen van de heer Talsma en mevrouw Talsma-van der Vecht Verkoopopbrengst Daarvan is geen sprake Boedelbijdrage 3.9. Bodemvoorrecht fiscus Werkzaamheden De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en contact opgenomen met (de advocaat van) de verhuurder inzake de op de manege afgebleven bedrijfsmiddelen. Voorraden/Onderhanden werk Beschrijving Daarvan is niet gebleken Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Werkzaamheden

5 5 Andere activa Beschrijving Gefailleerde is eigenaar van een paard genaamd Umbacho. Omdat het paard volgens de heer Talsma enkele maanden voor faillietverklaring circa ,00 waard was en derden dit bevestigden, heeft de curator het paard laten keuren en taxeren. Daaruit bleek onder meer dat het paard op dit moment kreupel is en dat herstel, mocht dat optreden, nog enkele maanden zal duren. Umbacho heeft daarom volgens de taxateur een zeer beperkte verkoopwaarde Verkoopopbrengst Om verdere kosten te voorkomen, waaronder voor stalling, verzorging en dierenarts, is Umbacho met goedkeuring van de Rechter-commissaris onderhands verkocht voor een bedrag ad 725, Werkzaamheden De curator heeft het paard laten keuren en taxeren. Verder zijn afspraken gemaakt met een manege voor de stalling, een paardenverzorgster voor het in conditie houden van het paard en is het paard verzekerd. In eerste instantie zijn afspraken gemaakt met BVA over de veiling van het paard. Toen het paard gezien de keuringsuitslag vrijwel onverkoopbaar bleek is contact gezocht met potentiële gegadigden. Eén van deze gegadigden heeft het paard uiteindelijk gekocht Banksaldi/kasgeld Op de door gefailleerde bij ING aangehouden rekening stond volgens opgave van ING een bedrag ad 3,58. De curator heeft de bank verzocht dit creditsaldo over te maken op de faillissementsrekening. Tot op heden is dit bedrag niet overgemaakt door ING. De curator heeft ING nogmaals verzocht het credit saldo over te maken. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening Restitutie onverschuldigde betaling De heer Talsma heeft de curator erop geattendeerd dat een deurwaarder nog een bedrag ad 597,26 in depot had, dat vóór de faillietverklaring door gefailleerde teveel c.q. ten onrechte zou zijn betaald op een incassovordering. De curator heeft de deurwaarder verzocht dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens gefailleerde zijn er openstaande debiteuren ad in totaal 1.393,50. Deze debiteuren zijn aangeschreven. Twee van de drie debiteuren hebben inmiddels verweer gevoerd. Voorzover de curator bekend zijn de vorderingen niet verpand. Ook de derde debiteur heeft inhoudelijk verweer gevoerd. De verweren zijn voorgelegd aan de heer Talsma. Mede gezien de verweren van de debiteuren en een kosten/baten afweging, heeft de curator de debiteurenincasso afgesloten Opbrengst Daarvan is geen sprake.

6 Boedelbijdrage 4.4. Werkzaamheden De curator heeft de debiteuren aangeschreven en hun reacties voorgelegd aan de heer Talsma. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Aan gefailleerde is geen bankfinanciering verstrekt. 5.2 Leaseovereenkomsten Daarvan is geen sprake. 5.3 Beschrijving zekerheden Eén van de crediteuren van gefailleerde heeft een pandrecht op de hierover onder 3.6 beschreven Volkswagen Transporter bus. 5.4 Separatistenpositie Zie hiervoor onder 5.1 en Boedelbijdrage Zie hiervoor onder 5.1 en Eigendomsvoorbehoud Daarvan is de curator niet gebleken. 5.7 Reclamerechten Daarvan is de curator niet gebleken. 5.8 Retentierechten Daarvan is de curator niet gebleken. 5.9 Onderzoek zekerheden De curator heeft de crediteuren aangeschreven met het verzoek eventuele zekerheidsrechten kenbaar te maken. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Aangezien de werkzaamheden reeds vóór faillietverklaring waren geëindigd en de manege was verlaten, kon geen sprake zijn van voortzetting van de activiteiten. 6.2 Financiële verslaglegging Zie het hiervoor gestelde onder Werkzaamheden Zie het hiervoor gesteld onder 6.1.

7 7 Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Zie het hiervoor gestelde onder Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt nog onderzocht. De curator beschikt thans nog niet over een volledige administratie. De curator heeft de vennoten nog een laatste termijn gegeven om de administratie alsnog in te leveren. De curator heeft na laatst genoemde sommatie stukken ontvangen die naar haar oordeel echter niet voldoen aan de wettelijke eisen voor een administratie. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator daarvan melding gemaakt bij het fraudemeldpunt van het OM en vervolgens op verzoek van het OM aangifte gedaan. De curator zal conform de regeling die daarvoor bestaat aanspraak maken op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voor het doen van aangifte. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht. Werkzaamheden Onderzoek administratie. De curator heeft de administratie opgevraagd bij de heer Talsma, die aan de curator heeft toegezegd deze op korte termijn met behulp van een derde af te ronden en aan de curator ter beschikking te kunnen stellen. De curator heeft geen deugdelijke administratie ontvangen en daarvan aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. 8. Crediteuren Op basis van een opgave van gefailleerde, van gefailleerde ontvangen stukken en via de postblokkade binnengekomen stukken zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - salaris en kosten curator: PM

8 8 - stallingkosten Umbacho: 345,00 - verzorgingskosten Umbacho 453,30 - taxatiekosten Umbacho PM - verzekeringskosten Umbacho 200,00 - kosten keuring Umbacho 538, Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is inmiddels de navolgende vordering ingediend, te weten: - Omzetbelasting: 61,00 TOTAAL 61, Preferente vordering van het UWV Hiervan is geen sprake. 8.4 Andere preferente crediteuren Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: In de bij de faillissementsaanvraag gevoegde crediteurenlijst zijn 10 crediteuren opgenomen (zowel voor Horse Zone als voor de vennoten). Thans hebben 53 crediteuren een vordering in het faillissement ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren In de faillissementsaangifte is opgenomen dat een bedrag aan concurrente crediteuren openstaat ad in totaal ,00 (zowel voor Horse Zone als voor de vennoten). Tot op heden hebben 53 crediteuren vorderingen ad in totaal ,58 ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Het faillissement zal naar verwachting worden opgeheven bij gebrek aan baten. Dat betekent dat aan de preferente en concurrente crediteuren geen uitkering zal kunnen worden gedaan. 8.8 Werkzaamheden Inventariseren vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Zie het hiervoor gestelde onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het faillissement kan in beginsel worden afgewikkeld nadat de hiervoor onder 7.1 genoemde vergoeding op de faillissementsrekening is ontvangen. De afwikkeling kan naar verwachting in de komende verslagperiode in gang worden gezet.

9 Plan van aanpak De curator zal aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor het doen van aangifte van mogelijke faillissementsfraude en na ontvangst van de vergoeding de afwikkeling van het faillissement in gang zetten Indiening volgend verslag Tenzij er onverwachte ontwikkelen zijn zal er geen nieuw verslag meer worden opgesteld en zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. Alphen aan den Rijn, 12 juni 2014 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 26 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer : 4 Datum : 17 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Oui Mode B.V. tevens h.o.d.n. Elmondo, La Luna, Le Soleil, statutair gevestigd te Alphen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie