Orgaan van de Historische Kring Haaksbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orgaan van de Historische Kring Haaksbergen"

Transcriptie

1 Orgaan van de Historische Kring Haaksbergen 41e jaargang nr. 2, mei 2008 Verschijnt 4x per jaar

2 Aold Hoksebarge HISTORISCH CENTRUM HAAKSBERGEN: Souterrain gemeentehuis tel Correspondentieadres: Goorsestraat 31, 7482 CB Haaksbergen Website: OPENINGSTIJDEN: Maandag uur Dinsdag uur Donderdag uur Vrijdag uur LEDENADMINISTRATIE: BETALINGEN: K. Faber, K. Doormanstraat 17, 7482 BJ Haaksbergen Postbankrekening nr (alleen voor contributie) Bankrekening Rabobank nr beide t.n.v. Penningmeester Historische Kring Haaksbergen BESTUUR VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN J.H. Scholten Bizetstraat 31, 7482 AM Haaksbergen tel voorzitter, hoofd archivering J.A.M, van der Zanden Goorsestraat 31, 7482 CB Haaksbergen tel secretaris J.G. Hofste op Bruinink Blekerstraat 5, 7481 JT Haaksbergen tel wee voorzitter, voorz. wg. hist. onderzoek G.J. Slotman Kroonprins 4, 7481 CJ Haaksbergen tel penningmeester G.P. Wes Wiedenbroeksingel 88, 7482 BD Haaksbergen tel hoofd interne zaken M.C. Waijerdink-Mentink Eibergsestraat 240, 7481 HP Haaksbergen tel lid C.W.M.J. Wentink Fazantstraat 129, 7481 BJ Haaksbergen tel voorz, wg, monumenten/archeologie "Aold Hoksebarge" wordt vier keer per jaar toegezonden aan de leden van de "Historische Kring Haaksbergen". Zij betalen voor lidmaatschap en abonnement 18,- per jaar. Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met toestemming van de auteur(s) en bronvermelding. ISSN: Druk: Hassink Drukkers Haaksbergen Oplage: 725 exemplaren ^ Het gebouw van het voormalige hotel "De Moriaan" aan de Spoorstraat in 2008 'So 5f (zie artikel op pag. 3015), Foto: H. J. Krooshof

3 Redactie REDACTIE A. Bekkenkamp, redacteur J.G. Hotste op Bruinink, redactiecoördinator A. van Leeuwen, eindredacteur G.J. Leppink, redacteur MEDEWERKERS J.B.M. Heerink, J.H. Kluitenberg, H. Kormelink, G.J.W. Leppink, H.F. Mensink, Th. J. Meijerink, W. Rikkers, J.H. Scholten, A. van de Wal, C.W.M.J. Wentink, G.P. Wes, J.A.M, van der Zanden. REDACTIEADRES Blekerstraat 5, 7481 JT Haaksbergen Inhoud INHOUD JAARGANG 41, NUMMER 2, MEI 2008 PAGINA 2997 t/m VAN HET BESTUUR PAG NIEUWE LEDEN PAG SCHENKINGEN PAG AANWINSTEN PAG RICHT UW BLIK OMHOOG PAG NOTULEN JAARVERGADERING 2008 PAG JAARVERSLAG. PAG VERHALEN ROND "DE BRINK" PAG (verslag van een lezing) 9 SPOREN UIT HET VERLEDEN PAG JAREN '50 HUIS PAG ARCHITECTUUR VAN DE 20E EEUW PAG (verslag van een lezing) 12 OVERDRACHT v. h. MARKEBOEK BUURSE PAG GENEALOGIEËN (DEEL 13) PAG JUBILEUM LOURDESPAROCHIE PAG DE EIJSINKS OP DE MORIAAN PAG RICHT UW BLIK OMHOOG PAG * inleveren van kopij voor het volgende nummer kan tot 10 juli a.s.

4 VAN HET BESTUUR Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van onze kring op 15 april 2008 legde het bestuur verantwoording af over de gang van zaken in Het was een prima verlopen jubileumjaar met veel activiteiten, waarvan onze secretaris in zijn verslag getuigde. De dank, uitgesproken naar alle vrijwilligers die zich voor onze kring inzetten, was dan ook bijzonder op zijn plaats. Vice-voorzitter Gerard Hofste op Bruinink werd herkozen en we namen afscheid van Gerrit Wes, die 10 jaar deel uitmaakte van het bestuur als hoofd Interne Zaken. Hij had te kennen gegeven niet meer voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. In zijn plaats kwam Henny Slotman, die zijn sporen als bestuurslid bij de Atletiek Vereniging Haaksbergen heeft verdiend en ook al enkele jaren vrijwilliger is in ons Historisch Centrum. Gerrit Wes was al vanaf 1993 actief als vrijwilliger bij het toenmalige Historisch Archief, dat haar onderkomen had in de bibliotheek aan de Bouwmeester. Na de fusie met de Historische Kring werd hij in 1998 tot bestuurslid gekozen. Na het overlijden van Herman Schuiten in 1999 nam hij de zware taak op zich om leiding te geven aan de werkzaamheden in het Historisch Centrum, dat vanaf dat jaar gevestigd was in het souterrain van het gemeentehuis. Voor zijn inzet in de afgelopen jaren werden de uitgesproken dankwoorden terecht onderstreept door het applaus van de aanwezige leden. Gerrit heeft gelukkig aangegeven als vrijwilliger werkzaam te blijven in ons Centrum. In het beleidsplan voor dit jaar staat opgenomen om ons fotobestand kwalitatief op te krikken. Wij hebben namelijk nog een groot aantal foto's waarvan geheel of gedeeltelijk de namen van de personen ontbreken. Het is te tijdrovend voor onze medewerker Fons Leferink om met elke foto op stap te gaan en alle gegevens uit te zoeken. Daarom zijn wij op zoek naar nog meer mensen die deel willen nemen aan ons "fotopanel". Zij, die zich hiervoor aanmelden, krijgen regelmatig "incomplete foto's" per toegestuurd en worden dan bij eventuele herkenning om reactie gevraagd. Wij willen hiermee bereiken, dat alle nu nog beschikbare informatie over 25 jaar niet verloren is gegaan. Op zoek dus naar die "onbekende Haaksbergenaren". Graag aanmelden bij het Historisch Centrum, telefoon (Fons Leferink of Harrie Winkelman). Wij constateren de laatste tijd dat er bij de scholen in Haaksbergen steeds meer belangstelling bestaat voor de plaatselijke geschiedenis. Een gelukkige ontwikkeling. Het al uitgegeven onderwijsproject voor de basisscholen zal hier zeker een goede bijdrage hebben geleverd. Steeds vaker zien wij scholieren in het Historisch Centrum voor het maken van een opdracht of voor een klassikaal bezoek. Er is door onze vereniging op 22 april medewerking verleend aan de onderwijsdag voor leerkrachten van de bovenbouw door uitleg te geven over de historische panden en plekken in het centrum van Haaksbergen. Ook zullen dit jaar schoolgaande kinderen uitvoerig betrokken worden bij de activiteiten rond de Open Monumentendag in september. 2998

5 Onze vereniging verheugt zich al jaren over een stevige groei van het aantal leden, nu bijna 700. Wij zijn daar dan ook erg content mee. Ook merken wij, dat lang nog niet alle Haaksbergenaren op de hoogte zijn van hetgeen de Historische Kring haar leden te bieden heeft. Vaak komen ze daar bij toeval achter. Bijvoorbeeld via de z.g. "mond- op-mondreclame". Daarom treft u bij deze uitgave van Aold Hoksebarge een formulier aan met de mogelijkheid een nieuw lid aan te melden. Voor de aangever (tipgever-aanmelder) is er uiteraard een aardige attentie. J.H. Scholten, voorzitter NIEUWE LEDEN Wij heten de volgende leden van harte welkom: M.H.B, ter Braak, De Braak 11, 7481 JE Haaksbergen R. Breteler, Zaagmolenstraat 121C, 3036 HH Rotterdam F.M. Dilg-ten Bruggencate, 15, Rue Henri Dunant, F Dompierre sur M. J. Hendriksen, Havikshorst 60, 7414 HT Deventer G.H. Hondelink, J.W. Racerstraat 29, 7514 AV Enschede L. Klaczynski, Past. Wienholtsstraat 48, 7481 KC Haaksbergen M. Meddeler, Den Borgweg 14, 7157 BR Rekken H. Polman, De Noor 107, 7481 RP Haaksbergen A.J. Schröder, Ravelstraat 19, 7482 TR Haaksbergen G.J. Semmekrot, Peddedijk 11, 7481 TV Haaksbergen E.J.H. Verwer-Hesselink, Werfheegde 1, 7481 JR Haaksbergen A.E.M. Waanders, Ravelstraat 16, 7482 TS Haaksbergen J.H. Wildenborg, Achterveldweg 6, 7165 BD Rietmolen G.M.C. Willemsen, Ambachtstraat 126, 7481 HA Haaksbergen A.T.M. Winkelman, De Noor 58, 7481 RP Haaksbergen SCHENKINGEN In de afgelopen periode mochten we de volgende schenkingen ontvangen, waarvoor we de gulle gevers van harte willen bedanken. K. Muller: Het Overijsselse geschiedenisboek. B.ten Bruggencate: CD met foto's - Synagoge- Huis v.heijdenstr. - lezing G.v.Heek op in theater De Kappen. Anoniem: 72 kleurenfoto's van alle panden rondom de Markt en de Bron gemaakt in C. Wentink: Verhalen rond de Goorse Bandijk. H.Odink: Van Vezel tot Vilt. J.P. ten Bruggencate: Onderzoeksgegevens familie Von Heijden. J. Somhorst en H. Slotman: Familie Zumhorst (Somhorst) in de omgeving van Haaksbergen. K. van Rijn: Stichting "De Overijsselse Molen"

6 J. te Lintelo: 2 genealogie boeken: Zes eeuwen Belshof en Drie eeuwen Roosen. Mevr. B.Somhorst - ten Hoopen: Geschiedenis huisvesting "de Harmonie" en stapel zeer oude kranten. J. Goorhuis: aantal plastic Leitz mappen. Mevr. T. Weusink - Brummelhuis: Aantal historische kranten. F. Leferink: Fotoscanner + software en handleiding + CD met diapresentatie van oude schoolplaten. A. v.d. Wal: Fotoboek opening + receptie Landbouwcoöperatie CLVL W. Rikkers: 9 boeken o.a. Hamaland museum Vreden - Opgroeien in Groenlo - 70 Jahre Stadt Bocholt. Hr. Achterberg: CD met luchtfoto's vanuit ballon, vooral boven Veldmaat, Haaksbergen en St. Isidorushoeve. H. Krooshof: Weerklank van Anne Frank. Hist.Kring Neede: De zusters van Boxmeer. Mevr. G. Schuiten - ter Braak: 3 videobanden met historische gegevens van Haaksbergen en St. Isidorushoeve. AANWINSTEN (Boeken) Nederland in de Bronstijd Air photography and celtic field research in the Netherlands Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein Voorgeschiedenis der Lage Landen Hunebedden in Nederland De Franken in Nederland De Romeinen in Nederland Urnen delven Honderd eeuwen Nederland Wat aarde bewaarde Kruisende sporen (Handleiding voor amateurarcheologen) Een verleden op de schop Opgravingen in Amsterdam Bijdragen aan het onderzoek naar de Steentijd in Nederland RICHT UW BLIK OMHOOG Weet u waar zich dit mozaïek bevindt? Het antwoord vindt u op blz (Foto: J.G. Hotste op Bruinink) 3000

7 NOTULEN JAARVERGADERING HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN 15 APRIL 2008 (aanwezig 103 personen) 1. Opening Voorzitter J.H.Scholten opent om uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij blikt nog even terug op het zeer succesvolle jubileumjaar. 2. Ingekomen stukken/mededelingen Van diverse, met name genoemde personen, is bericht van verhindering ontvangen. 3. Notulen jaarvergadering 17 april 2007 De notulen die ter inzage liggen, geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2007 van de secretaris De secretaris leest het jaarverslag 2007 voor. De voorzitter dankt de secretaris en wijst nog even op de grote hoeveelheid activiteiten van het afgelopen jaar. 5. Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 van de penningmeester De penningmeester geeft een korte toelichting op het financiële overzicht dat alle aanwezigen voor zich hebben. De aanwezigen gaan akkoord met het voorgelegde overzicht 2007 en de begroting Verslag kascommissie Namens de kascommissie brengt de heer Hassink verslag uit. De commissie vindt het allemaal perfect en heeft waardering voor de penningmeester. De leden zeggen alles in orde te hebben bevonden. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. 7. Benoeming leden kascommissie De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heren A. Hassink en B. Nijhof als leden van de kascommissie. De heer G. Olink wordt hartelijk bedankt voor de twee jaren die hij deel heeft uitgemaakt van deze commissie. 8. Bestuursverkiezing De voorzitter meldt dat niemand een voordracht heeft gesteld met betrekking tot een bestuursbenoeming. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Hofste op Bruinink en de benoeming van de heer Henny Slotman tot leden van het bestuur van de Historische Kring Haaksbergen. Het aftredende lid, de heer Gerrit Wes, wordt heel hartelijk bedankt voor zijn geweldige inzet voor onze Kring. Als dank overhandigt de voorzitter hem een blijvend aandenken. De heer Wes dankt allen voor het vertrouwen dat zij hem al die jaren hebben gegeven. 9. Presentatie jaarprogramma 2008 De heer Hofste op Bruinink vertelt over de activiteiten 2008 zoals deze door het bestuur gepland zijn. Aandacht vraagt hij voor de komende excursie samen met de Heimatverein Ahaus naar Burg Steinfurt. De heer C. Wentink doet hetzelfde m.b.t. de werkgroep Monumenten en Archeologie. 3001

8 De Open Monumentendag 2008 op 13 september staat in het teken van Sporen uit 't Verleden. Het bijbehorende boekje komt binnenkort beschikbaar. In de komende uitgaven van Aold Hoksebarge en via extra brieven wordt nader op de activiteiten ingegaan. 10. Rondvraag De voorzitter, de heer Scholten: Onze kalender ( ) komt in het najaar gereed. Onderwerp zijn de rijks- en gemeentelijke monumenten. De fotograaf is Henk Krooshof. Het Möll'n-pad wordt geplaatst in een breder kader en dat kost iets meer tijd. Eind dit jaar of begin volgend jaar komt een boek uit over de landbouwcoöperaties in Haaksbergen, een nieuwe uitgave van onze Kring. Langs de Flamingo fietsroute staan straks verklarende bordjes in het Nederlands en Duits dankzij medewerking van de Hist. Kring. 11.Sluiting Onder dankzegging voor ieders aandacht sluit de voorzitter om uur deze 41e ledenvergadering. Jan van der Zanden, secretaris JAARVERSLAG 2007 De start van het jaar begon symbolisch met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers en bestuursleden op donderdag 11 januari Dit jaar zou volledig in het teken staan van het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Het bestuur van de Historische Kring Haaksbergen kwam in het afgelopen jaar 8x in vergadering bijeen. Vrijdagmiddag 26 januari: Onder grote belangstelling wordt in ons Centrum het familieboek "De voorouders van Hendrik Slot en Dine ter Braak" gepresenteerd, geschreven door Eric Ooink. Eind januari-begin februari zijn er bijeenkomsten om gidsen voor te bereiden op hun rondleidende taak binnen het waterpark Het Lankheet. 13 februari vond de eerste activiteit plaats in de rij van lezingen, excursies e.d. Hennie Engelbertink toonde de door hem gemaakte videofilm in het Bakkershuis: Folklore in Twente. Vrijdagmiddag 16 februari: Aold Hoksebarge's nieuwe versie komt uit. Een jubileumnummer, geschreven door Jan Heerink. Een schitterend voorblad nodigt uit meteen te bladeren en te lezen. Woensdagmorgen 21 februari: In de trouwzaal van het gemeentehuis ontvangt burgemeester Loohuis de sabel van de laatste nachtwaker van Haaksbergen, Poet'n Graads (Gerhardus Leferink ), uit handen van de heer P. Ulenbelt. Deze had hem gekregen van zijn vader die destijds notarisklerk was in Haaksbergen. De sabel is nu te bewonderen in ons Historisch Centrum. 3002

9 Dinsdagmiddag 20 maart gaat het voltallige bestuur op bezoek bij de Vorstand van de Heimatverein Ahaus. Samen kregen we een rondleiding door het cultuur-historisch zeer interessante en fraaie dorp Asbeck. Echt de moeite waard. Met het ontwerp van een korte wandeling waar onderweg iets te beleven valt op het gebied van natuur en of historie ontving onze vereniging samen met de wandelkring DIO op donderdag 22 maart de eerste prijs m.b.t. het Möllnpad. Het Landschapsbeheer Nederland ondersteunt dit ontwerp met Een bestuursdelegatie mocht maandag 26 maart aanwezig zijn in Ahaus bij het onthullen van Stolpersteine. In de buurt van de woningen van omgebrachte Duitse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden die herdenkingstegels in het trottoir gelegd. "Gegen das Vergessen" Op 16 april vond de jaarvergadering (106 personen) plaats en vertelde Gerard Seyger over de Geschiedenis van de Twentse taal. Een interessante lezing. Ter gelegenheid van Koninginnedag werden twee leden van onze vereniging verrast met een koninklijke orderscheiding. Het had Hare Majesteit behaagd Mevr. Hofman- Weernink en de heer Hofste op Bruinink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Prachtig en verdiend. Dinsdag 1 mei om uur ontving onze Kring in de Richtershof de 1 mei-trofee van de PvdA vanwege onze positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij. Weer op dinsdag (1 mei) was er een bijeenkomst van de redactie en de medewerkers van Aold Hoksebarge om de gang van zaken rond ons kwartaalblad te bespreken. Zaterdag 5 mei mochten we hand- en spandiensten verlenen aan de actie rondom de dienst en de onthulling van het beeld: "De Kappen". Het thema was "Samengaan". Donderdag 10 mei kwam het schildje van onze Historische Kring te hangen in de meiboom. Daarna konden wij in het Atrium van het gemeentehuis de Stichting Rijwielpaden Haaksbergen feliciteren met hun 25-jarig bestaan. De tijd gaat snel. U weet ongetwijfeld nog wel dat op vrijdag 11 mei j. l. de opening was van het Theater De Kappen. Velen, zeer velen maakten gebruik van de mogelijkheid onze jubileum-fototentoonstelling te bezoeken. Wij waren zeer aangenaam verrast. De bijbehorende boeken vlogen de deur uit. Een extra druk was nodig. Grandioos. Ook de zaterdag daarop en de maandagavond viel er over belangstelling zeker niet te klagen, anders gezegd: het liep storm. Woensdag 30 mei: een zonovergoten dag. Genieten samen met de Heimatverein Ahaus van een stukje Hollands glorie op de Batavia-werf in Lelystad en daarna van een rondwandeling door de oude Hanzestad Kampen. Indrukwekkend. Zaterdag 2 juni: Voor het eerst trokken onze gidsen rond in het waterpark "Het Lankheet". Dat er later zo vaak een beroep op die gidsen zou worden gedaan, hadden we niet gedacht. Een prima initiatief dus. Zondag 3 juni mocht een bestuursdelegatie te gast zijn bij radio Sternet ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Volop promotie! Donderdagavond 5 juli wordt door wethouder M. van Beek het bord "Prehistorische 3003

10 3004 kampplaats op de Hassinkbrink" onthuld. Het eerste archeologische informatiebord in Haaksbergen. Een voortreffelijk stukje samenwerking tussen de wijkraad Hassinkbrink en onze Kring. Een hele pagina voor onze jubilerende Kring in Rond Haaksbergen met daarin een jubileumpuzzel. Op vrijdagmiddag 20 juli vond de feestelijke uitreiking van de prijzen plaats. Ook een extra berging in het souterrain, hard nodig, werd toen gerealiseerd. Dank aan de medewerkers en sponsoren die ervoor zorgden, dat wij een extra berging konden inrichten. Het is praktisch en mooi geworden. September is traditiegetrouw de maand van de Open Monumentendag en dus ook van de Monumentenprijs. Deze prijs ging dit jaar naar de toen nog bestaande woningbouwvereniging Lucht en Licht. De Monumentendag stond volledig in het teken van bouwen en wonen in de jaren vijftig in Haaksbergen. Een fietsroute langs jonge bouwkunst door ons dorp. Deze dag kende meerdere hoogtepunten met als bijzondere verrassing de in de jaren vijftig stijl ingerichte woning in de Julianastraat. De middagexcursie naar de middeleeuwse boerderij "Het Stroink" met de uilenshow te Enschede en de bezichtiging van de steenfabriek "De Werklust" te Losser was voor de deelnemers een openbaring. Een raad: ga zelf eens kijken. Niets houdt ons tegen om trots te zijn op onze jubileumavond van donderdag 11 oktober. Wij ontvingen de gemeentelijke legpenning, Ahaus en Alstatte kwamen feliciteren, een volle bak in het nieuwe theater De Kappen en een zeer gevarieerd avondvullend Twents programma. Tevreden, ontspannen gezichten. Kunsthistorica mevrouw Irene Sloets gaf op maandag 5 november voor onze Kring een lezing onder de titel "Een boeiende kijk op de architectuur in de 20e eeuw". Geweldig zoals zij steeds weer een link legde naar bouwsels in Haaksbergen. Deze lezing, welke in samenwerking met de Bibliotheek werd georganiseerd, was een vervolg op de Open Monumentendag. Een bus vol leden van onze Kring ging midden november ter gelegenheid van het jubileum op excursie naar het Europese Parlement te Straatsburg. Zinvol, waarbij het nuttige en het aangename met elkaar werden verenigd. Zondag 16 december waren we uiteraard aanwezig met een stand op de Kerstmarkt. Ons Centrum hield haar Open Dag vergezeld van onze succesvolle fototentoonstelling. Over belangstelling viel wederom zeker niet te klagen. Woensdag 20 december mocht de Paus Joannesschool het decor zijn van de aanbieding van het verhalenboek: "Verhalen rond de Ster". Alle basisscholen ontvingen dit gratis geschiedenisboek als jubileumgeschenk onder het mom: wie de jeugd heeft... Samen met het bestuur waren ca. 40 vrijwilligers in het Historisch Centrum Haaksbergen actief. In 2007 bezochten 1321 personen ons centrum voor onderzoek. Op bedroeg het aantal leden 671. Dus netto 55 leden erbij. Onze website kreeg 2812 keer een bezoekje.

11 In 2007 kon de Historische Kring weer foto's, boeken, kaarten e.d. in haar bezit krijgen van diverse personen en bedrijven. Een woord van dank aan alle gulle gevers is dan ook zeer op zijn plaats. We willen alle vrijwilligers, die ons Centrum in stand houden, danken voor hun inzet voor onze Kring. Alleen met behulp van velen is het mogelijk de Historische Kring Haaksbergen op te laten gaan naar het volgende jubileum. De organisatoren en de medewerkers van de vele activiteiten van de Historische Kring Haaksbergen verdienen terecht een woord van dank. Jan van der Zanden VERHALEN ROND "DE BRINK" (verslag van een lezing) Na de jaarvergadering op dinsdag 15 april 2008 nam ons lid en bekende Haaksbergenaar Henk Oosterholt zijn gehoor van ruim 100 leden mee naar het buurtje van zijn jeugd "de Brink" en omgeving. "De Brink" blijkt in Haaksbergen te zijn afgeleid van "Schepersbrink", waar in vroeger tijden de koeien 's morgens door de dorpsbewoners werden samengebracht, om door de scheper naar de heidegronden van de Hones te worden geleid. Henk's vaak smeuïge verhalen Henk Oosterholt tijdens de lezing over de "Brink-boys", die samen (Foto: H. J. Krooshof) veel kattekwaad uithaalden, over het leven en de activiteiten om de bekende smederij van Wildenborg, bakker Hoogland, de Brevinkhuizen en het winkeltje aan het begin van de Buurserstraat van de weduwe Jansen riepen bij velen nostalgische herinneringen op. Hij vertelde, dat zich vroeger naast de Brevinkhuizen een paar diepe putten bevonden, waar de Haaksbergse schoenmakers de huiden lieten looien, om er daarna schoenen van te maken. Wij wandelden aan zijn hand over de Zeedijk, waar het voormalige slachthuisje voor de noodslachtingen in de oorlog heeft gestaan. Daar werden de varkens "uitgepond" (emmers meebrengen volgens omroeper en slachter Cornelis Komman, als er soep van gemaakt werd). Ook de omgeving van de R.K. jongensschool en de "Höve", die uitkwam op de 3005

12 Molenstraat, waar vroeger het bewaarschooltje van juffrouw Bussink stond, werd tot leven gebracht. Het huis en de tegenoverliggende tuin (de hof van Getsemane) van Arend Jan ten Hoopen bracht ons weer in de Oostenstraat (nu von Heijdenstraat) met het oude gemeentehuis en de burgemeesterswoning. Prachtig vertelde verhalen, begeleid door mooie uitgezochte lichtbeelden van Henk Krooshof wisten de toehoorders bijzonder te boeien, omdat ze (weer) eens zagen hoe er in Haaksbergen gewoond en geleefd werd in en kort na de 2e wereldoorlog. G. J. Leppink SPOREN UIT HET VERLEDEN Het thema van de Open Monumentendag 2008 maakt van ons "spoorzoekers". Overal om ons heen zijn sporen uit het verleden te ontdekken in de grond, in het landschap, in het straatbeeld. Sporen vertellen ons het verhaal van de geschiedenis van de mens. De oudste geschiedenis kan men slechts onthullen bij aanwezigheid van ongeschreven bronnen; op schrift gestelde informatie was er nog niet. Dankzij de archeologie, het onderzoek naar de oudste ongeschreven bronnen, is de eerste periode van het menselijk leven te ontcijferen. Tijdens de Monumentendag zal er traditiegetrouw een fietstocht uitgezet worden, die ons dit keer zal leiden langs een aantal archeologische monumenten d.w.z. vindplaatsen van archeologisch materiaal uit de prehistorie en middeleeuwen. Op de vindplaatsen zelf is vaak niet zoveel te zien; soms zijn de contouren van een grafheuvel nog zichtbaar. Belangrijk is het verhaal, dat verteld kan worden Enkele leden van de "Grolsche Compagnie" met kanon n.a.v. de gevonden sporen, om- (Foto: Grolsche Compagnie) 3006

13 dat het iets vertelt over de eerste bewoning van onze regio. Onze eerste voorouders konden zich alleen handhaven op de hoger gelegen gronden. Daarom zal de route zich vooral afspelen in het gebied van het hoger gelegen Buurse. Vanzelfsprekend zal tegelijkertijd veel aandacht besteed worden aan de Geologie, het ontstaan en vormgeving van het landschap. Zwerfstenen, keileemlagen enz. vertellen ons over het klimaat en landschap duizenden jaren geleden. Rivier- en beeklopen waren aan verandering onderhevig. Interessant is te onderzoeken hoe de Buurserbeek ooit door het centrum van Haaksbergen stroomde. De Harrevelder Schans is een voorbeeld van een verdedigingswerk uit de periode van de tachtigjarige oorlog. Het verhaal van de strijdmethodes in deze periode van onze geschiedenis zal verteld worden door medewerkers van de Grolsche Compagnie, die een legerkamp zullen inrichten in de omgeving van de schans. De activiteiten rondom de Open Monumentendag zijn nog niet allemaal uitgewerkt. Toch is nu al duidelijk, dat zaterdag 13 september weer een boeiende dag gaat worden voor de plaatselijke geschiedenis van Haaksbergen en omgeving. Zorg dat u er weer bij bent. Werkgroep Monumenten en Archeologie, Clemens Wentink Opmerking redactie: Vanwege ruimtegebrek kon onderstaand artikel niet in het februarinummer geplaatst worden. JAREN '50 HUIS In het kader van de Open-Monumentendag 2007 richtte Ineke van der Werf een leegstaand pand in in de stijl van de jaren vijftig. Ze doet verslag. Op 8 september was het zover. In het huis aan de Julianastraat nr. 8 heeft de familie Wielens jarenlang gewoond. Vader was als conciërge aan de huishoudschool verbonden en het echtpaar heeft hier hun 3 kinderen opgevoed, 2 jongens en een meisje. Het huis is in de vijftiger jaren gebouwd en nu weer in de stijl van toen ingericht. De woonkamer in de vijftigerjaren (Foto: H.J. Krooshof) Natuurlijk waren er 3007

14 probleempjes, zoals de gerenoveerde keuken en het ontbreken van vloerbedekking in de woonkamer. Uiteindelijk hebben we er Heugaveld tegels ingelegd uit de jaren '60 met vloerkleden erop. Gelukkig waren de reacties overweldigend. Bezoekers herkenden heel veel voorwerpen uit hun jeugd; er kwamen herinneringen en gebeurtenissen bovendrijven. De kleine douche, de kinderkamer met luiermand, de kamer met het rose corset en vooral het maandverband maakten veel emoties los. Vooral de mensen die in deze buurt gewoond hebben of bij grootouders hebben gelogeerd, waren erg enthousiast. Eén vrouw wilde graag de deurbel horen (o ja het zelfde geluid), twee mannen wilden graag op zolder kijken (daar kon je dus tóch rechtop staan) en zo waren er meer verzoeken. Maar het mooiste compliment kreeg ik van de dochter Wielens, Marian, die hier op 1-jarige leeftijd kwam wonen en mij haar kamer liet zien: "Daar stond mijn bed en op deze muur hing de plakspiegel waar ik voor stond in mijn trouwjurk". Zij was na een tip van een bekende met haar man uit Nieuwegein overgekomen om "haar huis" te bekijken. Reactie van haar man; "Het lijkt wel of ik, net als vroeger, weer bij je thuis kwam!" Marian zag in gedachten haar moeder de was doen in het schuurtje! Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat na zoveel jaren weer te beleven. Door de grote belangstelling, 600 bezoekers, werd de expositie verlengd en had Haaksbergen nog tot 7 jan. een gezellige attractie erbij. Ineke van der Werf Opmerking redactie: Vanwege ruimtegebrek kon onderstaand artikel niet in het februari nummer geplaatst worden. LEZING ARCHITECTUUR VAN DE 20E EEUW (verslag van een lezing) Ruim 100 personen waren afgekomen op de lezing op 5 november jl. over dit onderwerp door Irene Kloet, als kunsthistorica verbonden aan het Rijksmuseum Twenthe. In een boeiend betoog aan de hand van "lichtbeelden" nam zij de aanwezigen deze avond mee door de wereld van de 20e eeuwse architectuur in Nederland en in Haaksbergen in het bijzonder. De avond was georganiseerd door de Historische Kring in samenwerking met de Bibliotheek Haaksbergen in het Bakkershuis alhier. Aan de hand van voorbeelden uit de Nederlandse en Haaksbergse architectuur ging zij in op de stromingen: Jugendstil, Amsterdamse school, Wederopbouwperiode en Industriële architectuur. Daarbij moet opgemerkt worden dat goede voorbeelden uit Haaksbergen soms moeilijker te vinden waren dan landelijke. - Van de Jugendstilperiode werden enkele mooie winkelpanden uit den Haag getoond. Als Haaksbergse tegenhanger het pand Markt 8 waar nu een kapsalon in gevestigd is. 3008

15 - De Amsterdamse school is manifest aanwezig in de Spaarndammerstraat in Amsterdam van architect Ie Clerc. In Haaksbergen is deze stroming te zien bij de winkel/hoekpanden van Busschers en Ebben, ook het huis Grafhorst aan de Enschedesestraat kan genoemd worden. - Van de Wederopbouwperiode na de 2e wereldoorlog is vooral het Groothandelsgebouw in Rotterdam zeer bekend. Het Kempke en het Postkantoor zijn goede voorbeelden in Haaksbergen. - De Industriële periode wordt gekenmerkt door twee beroemde projecten t.w. het Van Nellegebouw in Rotterdam en het Stadhuis in Hilversum van Dudok. De oude burgemeesterswoning aan de Buurserstraat en het pand van Odink & Koenderink zijn goede plaatselijke voorbeelden. En zo rolde de avond rustig verder waarbij de geschiedenisles van Irene Kloet de talrijke aanwezigen zeer aansprak. Op het eind werd de sfeer iets ernstiger toen Clemens Wentink in zijn functie als bestuurslid van de Historische Kring erop wees, dat wij wel zuinig moeten zijn op ons architectonisch erfgoed in Haaksbergen. Het is bescheiden van omvang, maar het beleid in deze is niet sterk ontwikkeld. Het Postkantoor, als voorbeeld, staat op de sloperslijst en dat is weer een stukje erfgoed minder. Hij pleitte dan ook voor een hechtere samenwerking tussen overheid en particuliere bezitters om de goede oude bouwprojecten te bewaren in deze gemeente. Voorzitter Hendrik Scholten bedankte na afloop Irene Kloet voorde boeiende en leerzame avond. Daarna bleef het nog lang onrustig, maar gezellig in de zaal van het Bakkershuis. Freek Lassche Bouwkundige te Haaksbergen OVERDRACHT VAN HET MARKEBOEK BUURSE Op 16 februari 2008 werd het markeboek van Buurse tijdens een bijeenkomst op het erve Wolterink te Buurse officieel overgedragen aan de VerenigingOudheidkamer Twente. Zij zal ervoor zorgen dat het markeboek goed geconserveerd blijft als een stuk zeer belangrijk Twents erfgoed. In het verleden was dit boek al door vroegere markebestuurders meegegeven De omslag van het markeboek (Foto: Heemkunde Buurse) 3009

16 aan de bekende schrijfster Cato Elderink van diezelfde Oudheidkamer, maar officieel was het boek nooit overgedragen. De schenkingsakte namens Buurse werd ondertekend door de heren H. Grobbink, kleinzoon van één van de laatste markebestuurders van Buurse en K. van Rijn, voorzitter van de Heemkundegroep "Arfgood Buurse" en initiatiefnemer van deze officiële overdracht. Als tegenprestatie heeft het bestuur van de Oudheidkamer de inhoud van het boek digitaal laten vastleggen door een bedrijf uit Kampen, M&R micro-imaging bv, professionals op dat gebied. "Arfgood Buurse" heeft een digitale copy gekregen en zij heeft op haar beurt deze ter archivering aan het Historisch Centrum doorgegeven. Ons Centrum heeft nu het boek zowel in kopie als digitaal voor studie beschikbaar. In het boek zijn vermeld de verslagen van de holtinks (markevergaderingen) van 19 april 1603 tot die van januari Op 21 oktober 1963 vond de laatste verdeling plaats van de toen nog aanwezige middelen van de marke Buurse middels een akte bij notaris J.A. Derkman. Als laatste bestuurders traden op Hendrikus Bernardus Grobbink (Renk), Jan Hesselink (Braom) en Jan Roerink (Reurink), alle drie landbouwer van beroep. Zij mochten deze verdeling doen blijkens een proces-verbaal van vergadering, opgemaakt door notaris Berendsen te Haaksbergen op 18 november Daarin staat geformuleerd, dat het bestuur wordt gemachtigd om over het vermogen der Marke naar eigen goeddunken H. W. Hesselink plant een markegedenkboom op zijn erf (Wargerinksweg 4) onder toezicht van G. J. Leppink (Foto van G. J. Leppink) te beschikken in het belang van de Marke of de buurschap Buurse. Wel moet er bij de bestuursleden of nog aanwezige bestuursleden eenstemmigheid bestaan. Mocht dit niet het geval zijn omtrent de voorgenomen uitgaven, dan zal de beslissing van een holting gevraagd moeten worden. De drie bestuurders hadden in dit geval eenstemmig besloten. De Hervormde Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie kregen elk drie obligaties van drie procent Grootboek Nederland 1950, elk nominaal van f en in contanten ook nog f De Bijzondere Neutrale Schoolvereniging kreeg f500.-, de muziekvereniging Crescendo f en de Landbouwwerktuigenvereniging "de 3010

17 Eendracht" kreeg ook f Deze laatste vereniging werd toen bij de notaris vertegenwoordigd door de heren Grootenhuis en Reuver. Er bleef echter nog een klein saldo op een spaarbankboekje bij de Rabobank staan. Dit boekje, nummer 166, was op 11 januari 1906 als vervanging van een op dat moment volgeschreven boekje geopend. Ook waren er nog twee kleine stukjes grond in eigendom van de Marke Buurse. Deze stukjes zijn gelegen in het bosje tussen het erve Buursink en de Broekheurnerweg. Toen alle bestuurders overleden waren, kreeg ondergetekende in het begin van de tachtiger jaren dit boekje van Willem Hesselink. Hij was een zoon van de laatste penningmeester der marke, Jan Hesselink. Zijn mededeling luidde: "Doe hier naar eigen goeddunken maar iets mee". Op 29 maart 1988 werd het laatste geld besteed aan het planten van een boom in alle marken van Haaksbergen. Uitgangspunt was dat het planten moest plaatsvinden bij een boerderij, die reeds in het Goederenregister van 1188 van Hendrik Graaf van Dale en Heer van Diepenheim genoemd werd. In Buurse gebeurde dat op een feestelijke wijze op het erve Ernstinck. Zo had men op ieder erve wel een ander accent bij het boomplanten weten te leggen, zoals bij het erve 'n Kloomp (het vroegere erve Saalmerink) aan de Klaashuisstraat. De dochter des huizes las een typisch Twents gedicht voor. De zeven erven, die ^^^^^^^^^ de eer hadden het verleden te vertegenwoordigen waren naast Ernstinck in Buurse en het Saalmerink in de Honesch, het Hof te Langelo in Langelo, het Hoopen in Brammelo, de Horkenborg in Holthuizen, Rouwenhorst in Boekelo en Eijsink in Eppenzolder-Stepelo. Van de zeven bomen staan er nu nog zes. Die van het erve Horkenborg moest plaatsmaken voor de nieuwbouw op Hassinkbrink II. Ongeveer op de plek van de destijds geplante boom staat nu de woning van onze burgemeester K. Loohuis. De overhandiging van het markeboek Buurse door K. van Rijn (l) aan J. Morsink van de oudheidkamer Twente (Foto: Heemkunde Buurse) J.H. Scholten 3011

18 GENEALOGIEËN (deel 13) Meijerink "De stamboom van Egbertus Marinus Hendrikus MEIJERINK en zijn voorouders". 44 pag. (aantal ongenummerd) enkelzijdig bedrukt. Formaat A4 in klemband. Uitg: jaar onvermeld, (laatste persoonsblad is gedateerd ). Schrijver: W.E ten Asbroek. Uitgegeven in eigen beheer. Het boek begint met "Het erve Meier te Buurse" van 1200 tot Daarna worden de eigenaren besproken in de volgende eeuwen. De laatst genoemde vader is Johannes Hermanus ter Huurne die op 20 nov trouwde met Anna Johanna Grobbink en overleed op 10 jan Zijn opvolger werd zoon Johan, de bewoner en eigenaar van de Meier in het jaar van uitgave van dit boek. Het boek bestaat verder uit veel standaard invulbladen met de gegevens van de ouders en hun kinderen. Vervolgens worden een aantal familielijnen genoemd. Het boek eindigt met een alfabetisch gezinsrepertorium. Opvallend is, dat een aantal personen is geëmigreerd naar o.a. Australië en Brazilië. Middelhuis "Toon Middelhuis 5 maart november Publicatie ter gelegenheid van de 100e geboortedag " 14 pag. enkelzijdig bedrukt. Formaat A4, gelijmd in plastic omslag. Uitg: maart Schrijvers: Albert Middelhuis en Tonnie van Vliet. Geheel centraal in dit boek staat Toon Middelhuis, zoals de titel ook al aangeeft. De schrijvers behandelen diverse onderwerpen zoals: Het ontstaan van de naam Middelhuis en de woonplekken van Toon. Zijn 1e werkervaring vanaf 12-jarige leeftijd bij Jordaan in Haaksbergen en de Boekelose Stoombleekerij en zijn betrokkenheid bij de textielstakingen in Zijn start als propagandist-bestuurder bij St.Lambertus, de R.K. Textielbond. In de 2e wereldoorlog werkte hij bij de bedrijfsvereniging Noord-Nederland te Groningen als looncontroleur en tot 1945 als inspecteur in Den Haag. In 1948 werd hij secretaris van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) en had daarnaast veel andere functies. Naar hem is de J.A. Middelhuisstraat in Haaksbergen vernoemd. De bijlage maakt van dit boek nog enigszins een genealogisch boek. Alleen zijn regelrechte voorouders met daarvan de kinderen worden genoemd met geboorte en/of doopgegevens, huwelijken en overlijden. De oudst genoemde is als 1e geslacht Berent Traes, die trouwde in 1681 te Neede. Daarna volgen familienamen als Traman, Rietmeule en Middelhuis. Toon als 8e geslacht trouwde in 1933 te Enschede met Alberta Johanna (Betsy) Vaarhorst. Uit dat huwelijk werden 6 kinderen geboren. Gerrit Wes 3012

19 JUBILEUM LOURDESPAROCHIE ( ) Door de sterke groei van de Haaksbergse bevolking na de tweede wereldoorlog ontstaat er grote behoefte aan een tweede parochiekerk in het dorp. In het voorjaar van 1953 zijn de bouwplannen voor een nieuw te bouwen parochiekerk concreet. Pastoor Wiegerink ( ) van de Pancratiusparochie doet op 3 juni 1953 het verzoek aan bisschop Alfrink om zijn kapelaan Dijkman ( ), die al vanaf augustus 1941 in Haaksbergen werkzaam was, tot bouwpastoor van de nieuw te bouwen kerk te benoemen. Zijn benoeming komt spoedig daarna op 1 augustus Ter voorbereiding van zijn nieuwe taak maakt hij op aandringen van pastoor Wiegerink een BouwpastoorM.A. Dijkman ( ) bedevaart naar Lourdes, waarvan hij blijkbaar (Foto:Arch. Hist. Kr. Hbg.) zo onder de indruk terugkwam, dat de naam voor de nieuwe kerk al vaststond voor de eerste spade de grond inging. Om een kerk te bouwen, die bij zijn ideeën paste, ging hij diverse kerken bekijken. Uiteindelijk vond hij in Soesterberg een kerk, die vooral wat de sfeer betrof, zijn idee het dichtst benaderde. Op zijn wens werd bij de bouw een Mariakapel opgenomen. De architect van deze kerk L. van Beers ontwierp vervolgens samen met het architectenburo Van der Linden uit Raalte de nieuwe kerk in Haaksbergen. De Pancratiusparochie was door een schenking van Grada Johanna Molenkamp ( ) in het bezit gekomen van een perceel grond op de hoek van 't Kempke en de Sonderenstraat. Vanwege de grote mogelijkheden van Schetsontwerp van de Lourdeskerk (Foto: Arch. Hist. Kr. Hbg.) 3013

20 huizenbouw in het achterliggende gebied leek deze plaats zeer geschikt voor de nieuwe parochiekerk. Achteraf zou blijken, dat deze plaats zowel planologisch als kerk-organisatorisch een zeer ongunstige was. Op vond de aanbesteding plaats. Aannemer Ribberink uit Hengelo kreeg de opdracht deze kerk te bouwen. De eerste steenlegging vond op 9 december 1956 plaats. Omdat Dijkman zo snel mogelijk op zichzelf wilde wonen werd eerst de pastorie gebouwd, die in oktober 1957 klaarkwam. Een klein halfjaar later op was ook het kerkgebouw klaar. Pastoor Pastoor A. M. Veldhuizen, (Foto: Arch. Hist. Kr. Hbg.) Dijkman overleed op Zijn opvolger was pastoor A.M. Veldhuizen ( ), tot zijn emeritaat in september Pastoor W. de Kleine ( ) die vanaf 1976 kapelaan inde Pancratiusparochie was, volgde pastoor Veldhuizen op. In januari 1987 vertrok hij naar Heeten, waar hij op overleed. Zijn opvolger werd de uit Hengelo afkomstige pastoor A.H.M. Smithuis ( ). Hij overleed tijdens een vakantiereis in Spanje op De uit Enschede afkomstige pastoor L. Bottenberg volgde pastoor Smithuis op. In 1992 ging hij met emeritaat; hij woont nu in een tehuis in Ootmarsum. Op werd H. Benneheij benoemd in de Lourdesparochie. Hij verliet Haaksbergen spoedig daarna op Vanwege het grote priestertekort heeft de Lourdesparochie vanaf die tijd geen vaste pastoor meer gehad. In het parochieverband Haaksbergen-Boekelo en Buurse zijn nu nog 1 priester en 2 pastorale werkers werkzaam. Door het steeds minder wordende kerkbezoek en de afnemende betrokkenheid zullen er ongetwijfeld binnen niet al te lange tijd sterke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Eén van de bezuinigingen zou kunnen zijn, dat de Haaksbergse Katholieke gemeenschap de Pancratiuskerk op een of andere manier afstoot en zich uitsluitend richt op de veel minder onderhoud vergende Lourdeskerk. J.G. Hofste op Bruinink 3014

21 DE EIJSINK'S OP "DE MORIAAN" Op verzoek van de Historische Kring volgt hier een beknopte weergave van een boekje dat ik,"nakomeling van de Eijsink's op "de Moriaan", geschreven heb ten behoeve van mijn eigen uitgebreide familie. Voor het verzamelen van informatie heb ik destijds dankbaar gebruik gemaakt van gegevens die al door de Historische Kring bijeen gebracht waren. Daarnaast heb ik geput uit het gemeentearchief (mijn overgrootvader was van 1851 tot 1884 wethouder in Haaksbergen), uit het particuliere "archief" en uit een aantal boekjes uit de bibliotheek van Vreden, in verband met de afkomst van de Eijsink's. EEN DUITS VERLEDEN In 1675 blijkt er nog geen Eijsink in het dorp Haaksbergen te wonen; in 1731 wel. Dan trouwt Gerrit Eijsink, zoon van Gerrit Eijsink sr., met Eva Morsinkhof. Hun kinderen krijgen als peter en meter o.a. Griet Leering en Jan Holterman, buren van het erf "Ëijsing" in Wennewick. Dat wettigt de conclusie dat Gerrit sr. van dat erf afkomstig is. Het erf Ëijsing bestaat niet meer; alleen de naam "Eijsing-es"- nu in het bezit van Leering - herinnert er nog aan. Het is denkbaar, dat Gerrit sr. om economische redenen naar Haaksbergen vertrok. Hij was niet de oudste zoon en dan was het moeilijk om als boer een gezin te stichten. Niet elke boerenzoon in die situatie had het geluk te kunnen huwen met een erfdochter of met een jonge weduwe op een boerderij, waar (zoals ze in Wennewick zeiden) "'n haan'n van Gerhardus Eijsink ( ) 't rekke wazze vall'n". (Foto: auteur) Gerrit sr. had zich waarschijnlijk bekwaamd in het kleermakersvak. Dat mag je wellicht concluderen uit het feit, dat Gerrit jr. ook kleermaker was. Hij woonde aan de Spoorstraat. HOTEL DE KLOK Vandenegen kinderen van Gerrit jr. werden er drie volwassen, waaronder Jan ( ), mijn voorvader. Ook hij begon als kleermaker. In 1781 echter kochten hij en zijn vrouw Janna Molenkamp een huisje voor afbraak. Ze lieten aan de Spoorstraat een nieuw huis bouwen, dat ingericht werd als logement; hotel "De Klok"(in de 20e eeuw beter bekend als "De Weduwe Eijsink"). Op twee forse Bentheimerstenen zijn de initialen van de stichters en het jaartal 3015

22 (1782) te vinden. Die stenen bevonden zich in de haardstede en voor zover mij bekend zijn ze nog steeds in bezit van de familie Ottink. Twee van de vier kinderen van Gerrit en Janna overleden jong. De oudste zoon, Engelbertus, volgde zijn vader op, maar hij stierf al in 1797 en tot overmaat van ramp stierf zijn vrouw een jaar later. Gerhardus, de broer van Engelbertus, kreeg als oom de voogdij over de wezen en runde het bedrijf tot de oudste zoon van Engelbertus het heft in handen kon nemen. Daarnaast was hij vanaf 1863 tot 1810 ook "collecteur" van de indirecte belastingen. STICHTING VAN DE MORIAAN Terwijl Gerhardus ( ) "De Klok" draaiende hield, bouwde hij ook aan zijn eigen toekomst. Een belangrijke bouwsteen was daarbij zijn huwelijk met Gerharda Maria Wiedenbroek ( ). De Wiedenbroeks waren nakomelingen van het Duitse adellijke geslacht Von Wydenbruck (56 km ten oosten van Munster ligt de plaats Wiedenbruck). Eén tak ervan leeft nu nog - als graven - in Oostenrijk. Een andere tak kwam door huwelijk in bezit van het goed Groot- Ensink in Markvelde, gemeente Diepenheim. Zij moesten het met de titel baron doen. En zelfs die titel verdween (moest verdwijnen?) toen Bernardus Wilhelmus baron van Wydenbruck een zoon kreeg, nadat hij, zoals het in de stukken heet "gecopuleerd had met zijn huisdame". Wel had hij daarmee alsnog Gerharda Maria Wiedenbroek ( ) willen huwen, maar de huisdame stierf in het (Foto: auteur) kraambed. De zoon Willem Wiedenbroek ondertekent niet meer met "Von" noch met baron. Hij kocht in 1781 een huis in Haaksbergen. In sommige stukken wordt hij koopman en winkelier genoemd, elders wordt gezegd dat hij "zonder speciaal beroep en van zijn goederen levende was". Hij is de vader van Gerharda. In 1808 kochten Gerhardus en zijn vrouw het zgn. Mantenshuis (hoek Spoorstraat/ Blankenburgerstraat, nr. 21) van de erfgenamen van de laatste bewoner, Jan Manten, voor ƒ 800. Het in slechte staat verkerende huis werd grondig opgeknapt en ingericht als logement, eerst onder de naam "De Keizerskroon", later "De Moriaan". In 1816 was de opening. Het lijkt aannemelijk dat de koop, het opknappen van de woning (de waarde verdubbelde) en ook nog het aankopen van een stuk grond voor ƒ 660,- mede mogelijk was, omdat Gerharda bepaald niet onbemiddeld was. Het feit, dat van beiden een 3016

23 portret werd geschilderd, wijst ook op enige rijkdom. Overigens is niet te achterhalen of "De Moriaan" destijds floreerde, al mag je dat uit de latere uitbreiding (zie verderop) wellicht concluderen. Gerhardus was lid van het kerkbestuur, een college van acht leden, waaronder zijn zwager B.W. Wiedenbroek (procureur, later Dit melkkannetje werd destijds gebruikt in het hotel notaris) en Christiaan Waanders. (Foto: mevr. R. van Kessel- Eijsink) Ten gevolge van de omwenteling in 1795 ("Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap") kwam er een einde aan de discriminatie van de katholieken. Het kerkbestuur begon te ijveren voor de terugvordering van de St. Pancratius. Dat lukte tenslotte in Op een audiëntie bij koning Lodewijk Napoleon (broer van de Franse Keizer) op Huize Almelo zegde deze (o.a. aan B.W. Wiedenbroek) de teruggave van de kerk en alle kerkelijke goederen toe. Op 16 januari 1810 konden de katholieken, zoals de Aartspriester van Twente Lambertus Engbers schreef "in een plechtige processie, snikkend en wenend van aandoening" weer bezit nemen van de kerk. Gerhardus en Christiaan Waanders waren belast met het beheer van de kerkelijke goederen. Op een gegeven moment deed men de pijnlijke ontdekking dat Waanders de ontvangsten "frauduleus" had beheerd; er was ƒ 1400 zoek. Aartspriester Engbers trachtte de andere leden van het kerkbestuur te bewegen het tekort enigszins aan te zuiveren, maar op één na voelden dezen (waaronder Gerhardus) daar niets voor. Gerhardus stierf in In een brief van zijn zoon lezen we dat kapelaan Ten Vergert, voordat hij het Sacrament der Stervenden toediende, terugkwam op de fraude van Waanders, suggererend dat Gerhardus nog verplichtingen tot vergoeding zou hebben. Niet bepaald fijngevoelig gedrag. Misschien handelde de kapelaan te goeder trouw, maar het lijkt er meer op dat hier een financiële nood van de parochie gelenigd moest worden door het opwekken van morele nood bij een stervende. Zijn zoon zei kort en bondig: "Zeg maar hoeveel het is, ik neem alles voor mijn rekening". Maar hij hoorde er 36 jaar lang niets meer over. Van de elf kinderen uit het huwelijk van Gerhardus en Gerharda stierven er zes jong en één, ongehuwd, op 44 jarige leeftijd. Opvolger op "De Moriaan" werd bovengenoemde zoon Gerhardus Johannes, mijn overgrootvader. EEN KRACHTIGE PERSOONLIJKHEID Gerhardus Johannes Eijsink (GJ) werd in 1808 geboren. Op grond van zijn woorden en daden mag hij gekarakteriseerd worden als een krachtige persoonlijkheid. Hij nam, zo nodig, geen blad voor de mond, waardoor hij wel eens mensen tegen de haren instreek. Gemeten naar toenmalige Haaksbergse verhoudingen was hij een redelijk "hoge boom" en dus ving hij nogal wat wind. 3017

24 Het gebouw van het voormalige hotel "De Moriaan" in De kapperszaak van J.L. Klunder is nu een zuivelwinkel (Foto: H. J. Krooshof) G.J. OP "DE MORIAAN" G.J. huwde in 1831 met Geertrui Schuurmans, afkomstig van het Winterswijkse hotel "Stad Munster". Een dag na de geboorte van hun vierde kind stierf Geertrui, 29 jaar oud. Met koninklijke goedkeuring huwde G.J. in 1839 met een zus van Geertrui n.l. Hermina Helena. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren. Hermina overleed in Een jaar later huwde G.J. opnieuw, nu met Grada Oostendorp, weduwe van Herman Horstink, landbouwer op Rosink. Zij huwden buiten gemeenschap van goederen, m.a.w. Grada erfde het Rosink. Zij had haar man op zijn sterfbed moeten beloven in het bijzijn van twee leden van het parochiële armbestuur, dat het Rosink na haar dood aan het armbestuur zou toevallen. Dat leidde later tot een pijnlijke affaire (zie verderop). Uit het snelle hertrouwen van G.J. mag men wellicht afleiden dat deze huwelijken (mede) ingegeven waren door praktische overwegingen: een vrouw kon moeilijk gemist worden in het bedrijf. Op grond van een aantal feiten mag je aannemen dat de zaken voorspoedig liepen. Zo werd "De Moriaan"uitgebreid met twee er naast liggende panden aan de 3018

25 Hotel "De Moriaan" omstreeks Het gebouw links met de twee dubbele deuren was het koetshuis. De heer J. L. Klunder bouwde in 1927 op deze plaats zijn kapperszaak. (Foto: mevr. R. van Kessel- Eijsink) Spoorstraat. Het ene (nr. 120) werd zodanig verbouwd dat "De Moriaan" steeds meer de allure van een respectabel hotel kreeg. In verband met de opkomst van de textielindustrie zal het hotel de nodige reizigers/zakenlieden geherbergd hebben. Volgens berichten was het er goed toeven, wat ook blijkt uit de vele vergaderingen die er gehouden werden. Het andere pand (nr. 119) werd ingericht als koetshuis en stalhouderij. Uit een nota blijkt dat er in 1864 liefst 89 keer uitgereden moest worden met notaris Jordens; totale kosten ƒ 344,92. Kennelijk bloeide het "taxibedrijf", immers ook anderen (bijvoorbeeld de dokter) maakten er gebruik van. G.J. begon ook nog een grutterij aan de overkant van de Blankenburgerstraat. Uit dit alles en uit de vele koopcontracten, schuldvorderingen en belastingaanslagen blijkt, dat G.J. tot de meer vermogende Haaksbergenaren behoorde. Hij kon zich dan ook (net als bijvoorbeeld de families Wiedenbroek en Dievelaar) veroorloven om een raam te schenken aan de Pancratius. Het bevindt zich nu boven het rechter zijaltaar en draagt de naam Eijsink-Schuurmans. G.J.'s betrokkenheid bij de parochiekerk komt ook tot uiting in het feit, dat hij directeur van het parochiële zangkoor was. G.J. was lid van de in 1866 opgerichte "Rederijkerskamer"; een gezelschap Haaksbergse heren, wier doel het was door middel van toneel, voordrachten en le- 3019

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

N e d e r w e e r t d o o r h e t o o g v a n... Jef Kirkels S t i c h t i n g G e s c h i e d s c h r i j v i n g N e d e r w e e r t

N e d e r w e e r t d o o r h e t o o g v a n... Jef Kirkels S t i c h t i n g G e s c h i e d s c h r i j v i n g N e d e r w e e r t N e d e r w e e r t d o o r h e t o o g v a n... Jef Kirkels S t i c h t i n g G e s c h i e d s c h r i j v i n g N e d e r w e e r t Nieuwe uitgave in de serie Nederweerts Verleden van de Stichting Geschiedschrijving

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept)

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 28-1-2013 Aanwezig 63 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. J. Oost, Dhr. J. Veldhuis, Dhr. G. van de Kolk, Dhr. H. Haverkamp 1. Opening

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter.

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. 22 Tekst hilde tromp Beeld Eljee Styling en visagie Marianne

Nadere informatie

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag.

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Het Koetshuis, het nieuwe onderkomen van Ver.Oud-Scherpenzeel. Regelmatig publiceert

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Op 4 november jl. was de première van de documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 heeft plaatsgevonden in polder

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

De Ronde Venen, december 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, december 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrief Historische Vereniging De Proosdijlanden Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf,

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, De kinderen maken geschiedenis in Schijf. In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen een harde wind doorstaan

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken

Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken 3 februari 2015 1. Opening De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent de vergadering. Aanwezig van het

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid Verzamelaars van oude ansichten (2) Jan Verboom De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid en oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of haar onderwerp.

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

1911 2011 honderd jaar geleden De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Uit Tilburgsche Courant, 8 Augustus 1911 Jos Schuurmans

1911 2011 honderd jaar geleden De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Uit Tilburgsche Courant, 8 Augustus 1911 Jos Schuurmans 1911 2011 honderd jaar geleden. De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Van woensdag 9 tot zondag 13 augustus 1911 was er een hete golf. Sint-Lambertus de parochiepatroon en heilige van kerk in

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst. Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig.

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst. Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig. Ledenbijeenkomst 23 mei 2014 Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst. Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig. Jaarrekening 2013 Han van Rozelaar licht de jaarrekening toe. We sluiten 2013 af met een

Nadere informatie

Geschiedenis / cultureel erfgoed In en over Hoogeveen

Geschiedenis / cultureel erfgoed In en over Hoogeveen Geschiedenis / cultureel erfgoed In en over Hoogeveen Geschiedenis leeft Het verleden staat centraal in de Boekenweek van 9 t/m 19 maart 2005. Het thema zal zijn Spiegel van de Lage Landen Boeken over

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Februari 2013 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen.

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 13 Tentoonstelling Recente opgravingen in Lochem Van februari tot en met april organiseerde de AWL in Lochem en in Gorssel een tentoonstelling

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole Schooljaar 2015-2016 N O V E M B E R maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole 3 4 5 6 open avond van 17.30-19.00 uur 7 8 9 10 11 start pre colleges Rythovius College

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra , Plaatselijk Belang Poppenwier. Jaarvergadering 19-03-2015 Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra W.Burgers,S.Nammensma,Sj.Blaauw,W.de

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Uit Nieuwsblad Dorst van 2005. Voorbeeldig 100

Uit Nieuwsblad Dorst van 2005. Voorbeeldig 100 Uit Nieuwsblad Dorst van 2005 Voorbeeldig 100 9 Januari 1905 geboren te Oosterhout. Wie? Mevrouw Van Genk-Bogers. Haar drie zussen en één broer zijn allen tenslotte negen-tigers geworden. Schoolkind in

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Hunebedden de steentijd

Hunebedden de steentijd Deze les hoort bij het prentenboek Het grote bouwwerk, geschreven door Rian Visser in de serie Terugblikken van Uitgeverij Delubas. Met tekeningen van Irene Goede. Doel: leerlingen bekend maken met hunebedden

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Belangrijke data Maandag 21 september Studiedag leerlingen zijn vrij Dinsdag 22 september Studiedag leerlingen zijn vrij Woensdag 23 september Start kinderpostzegelactie

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Van de Activiteitencommissie

Van de Activiteitencommissie Van de Activiteitencommissie In 2006 is de Activiteiten Commissie in het leven geroepen tijdens een vergadering in het kantoor van het Waterschap in Siddeburen. De belangrijkste reden was 2007 - Het Jaar

Nadere informatie

Stichting Monet in Zaandam - Jaarverslag 2010

Stichting Monet in Zaandam - Jaarverslag 2010 Stichting Monet in Zaandam - Jaarverslag 2010 Claude Monet (14 Nov 1840 Parijs - 5 Dec 1926 Giverny) Camilla Monet Doncieux (1847-5 Sept 1879) Stichting Monet in Zaandam, wat er aan vooraf ging In december

Nadere informatie

Impressies uit Apeldoorn

Impressies uit Apeldoorn Impressies uit Apeldoorn We beleefden afgelopen woensdag een avond met een ster. Twee mensen uit het Israëlische dorp Neve Shalom Wahat al-salam (oase van vrede) lieten ons in een adembenemende presentatie

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

-AOLD HOKSEBARGE - ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN 37E JAARGANG NR. 4, DECEMBER 2OO4 VERSCHIJNT 4X PER JAAR

-AOLD HOKSEBARGE - ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN 37E JAARGANG NR. 4, DECEMBER 2OO4 VERSCHIJNT 4X PER JAAR -AOLD HOKSEBARGE - ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN 37E JAARGANG NR. 4, DECEMBER 2OO4 VERSCHIJNT 4X PER JAAR Aold Hoksebarge HISTORISCH CENTRUM HAAKSBERGEN: Souterrain gemeentehuis tel. 053-5742374

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking in de etalage Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking Op 28 augustus 2009 overleed geheel onverwacht op een logeeradres in Bussum de in 1927 in Kampen

Nadere informatie

Wat rest is een foto

Wat rest is een foto Wat rest is een foto Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden

Nadere informatie

MOT. leden willen doorgeven blijven vermeld in een MOT.

MOT. leden willen doorgeven blijven vermeld in een MOT. Redactie: Frits Kat Koos Gelens Annemarie Daalderop Tonnie Gresnigt Redactieadres: Nieuwe Tielseweg 20-23 4001 JW Tiel Tel. 0344-620220 Uitgave: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken http://www.oudheidkamer-tiel.nl

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie